Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

January 2019

location=Asia
keywords=china
608 itemsRSS

AZ. History of scholarship and learning. The humanities (1 item)RSS

Junyi wen cun
俊义文存 / 王俊义著.
Junyi wen cun / Wang Junyi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes (5, 4, 10, 1208 pages, 6 unnumbered pages of plates) : color illustrations ; 25 cm
AZ791 .W3723 2016 -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (2 items)RSS

Shao xu yu ge xin
绍续与革新 : 儒学史视域中的理学问题考察 / 李会富著.
Shao xu yu ge xin : ru xue shi shi yu zhong de li xue wen ti kao cha / Li Huifu zhu.
Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 5, 4, 271 pages ; 24 cm
B127 .N4 L484 2016 -- Kroch Library Asia
Hua yu yu guan nian
话语与观念 : 近代中国思想文化的演进 / 刘学照著.
Hua yu yu guan nian : jin dai Zhongguo si xiang wen hua de yan jin / Liu Xuezhao zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 21, 3, 708 pages ; 25 cm
B5231 .L5889 2016 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (1 item)RSS

Uranai to Chūgoku kodai no shakai
占いと中国古代の社会 : 発掘された古文献が語る / 工藤元男.
Uranai to Chūgoku kodai no shakai : hakkutsu sareta kobunken ga kataru / Kudō Motoo.
Tōhō Shoten, 2011. -- v, 274 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
BF1714 .C5 K83 2011 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (3 items)RSS

Gu nuo xin lun
古傩新论 : 中国贵州道真首届国际傩文化学术研讨会论文集 / 麻国钧, 向承强主编.
Gu nuo xin lun : Zhongguo Guizhou Daozhen shou jie guo ji nuo wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji / Ma Guojun, Xiang Chengqiang zhu bian.
Xue yuan chu ban she, 2016. -- 2 volumes (34, 625 pages, 24 pages of plates) : illustrations (some color) ; 24 cm.
BL1812 .S45 Z458 2014 -- Kroch Library Asia
Chu tu wen xian yu zao qi dao jiao
出土文獻與早期道教 = Excavated texts and early Taoism / 姜守誠著.
Chu tu wen xian yu zao qi dao jiao = Excavated texts and early Taoism / Jiang Shoucheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 10, 432 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
BL1920 .J525 2016 -- Kroch Library Asia
Hui gu yu zhan wang
回顾与展望 : 青城山道教学术研究前沿问题国际论坛文集 / 主编盖建民 ; 副主编周冶, 朱展炎.
Hui gu yu zhan wang : Qingcheng Shan dao jiao xue shu yan jiu qian yan wen ti guo ji lun tan wen ji / zhu bian Gai Jianmin ; fu zhu bian Zhou Ye, Zhu Zhanyan.
Ba Shu shu she, 2016. -- 5, 859 pages : illustrations ; 27 cm
BL1920 .Q544 2015 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (3 items)RSS

Early development of Buddhism in the Red River Delta Basin-Jiaozhi
The early development of Buddhism in the Red River Delta Basin-Jiaozhi : the case of a Sogdian-Jiaozhi Buddhist Monk Kang Senghui 康僧會 in Southern China / Trung Huynh
LAP Lambert Academic Publishing, 2018. -- vi, 242 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
BQ968 .A54 T78 2018 -- Kroch Library Asia
Wen hua de shu ru yu yan bian
文化的输入与演变 : 鸠摩罗什长安弘法研究 / 崔峰著.
Wen hua de shu ru yu yan bian : Jiumoluoshi Chang'an hong fa yan jiu / Cui Feng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 6, 398 pages ; 24 cm
BQ968 .U637 C86 2016 -- Kroch Library Asia
Envisioning a Tibetan luminary
Envisioning a Tibetan luminary : the life of a modern Bönpo saint / William M. Gorvine.
Oxford University Press, 2019. -- xvi, 309 pages ; 24 cm
BQ7989 .B577 G67 2019 -- Kroch Library Asia

BR. Christianity (1 item)RSS

Xian dai xing he Zhongguo Fo Ye guan xi (1911-1949)
现代性和中国佛耶关系 (1911-1949) / 周晓微著.
Xian dai xing he Zhongguo Fo Ye guan xi (1911-1949) / Zhou Xiaowei zhu.
Ba Shu shu she, 2016. -- 3, 4, 2, 2, 248 pages ; 21 cm.
BR128 .B8 Z57 2016 -- Kroch Library Asia

CN. Inscriptions. Epigraphy (2 items)RSS

Jin shi nian Gaogouli bei zhi yan jiu xin shou huo
近十年高句丽碑志研究新收获 / 祝立业主编.
Jin shi nian Gaogouli bei zhi yan jiu xin shou huo / Zhu Liye zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 326 pages, 11 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm
CN1160 .J64 2016 -- Kroch Library Asia
Guangxi Gongcheng bei ke ji
廣西恭城碑刻集 / 劉志偉主編 ; 鄧永飛, 江田祥, 杜樹海 [and 1 other] 整理輯錄.
Guangxi Gongcheng bei ke ji / Liu Zhiwei zhu bian ; Deng Yongfei, Jiang Tianxiang, Du Shuhai [and 1 other] zheng li ji lu.
Guangdong ren min chu ban she, 2015. -- xvi, 5, 8, 468 pages : illustrations ; 27 cm.
CN1161 .G664 G83 2015 -- Kroch Library Asia

CS. Genealogy (3 items)RSS

Linqu Feng shi nian pu
临朐冯氏年谱 / 张秉国著.
Linqu Feng shi nian pu / Zhang Bingguo zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2016. -- 1, 1, 1, 15, 272 pages ; 21 cm
CS1169 .F462 2016 -- Kroch Library Asia
Nan Lanling Xiao shi ren wu ping zhuan
南兰陵萧氏人物评传 / 薛锋, 储佩成主编.
Nan Lanling Xiao shi ren wu ping zhuan / Xue Feng, Chu Peicheng zhu bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2015. -- 7, 3, 1, 502 pages ; 23 cm.
CS1169 .X52 2015 -- Kroch Library Asia
Yimen Chen wen shi kao
義門陳文史考 / 陈月海主编.
Yimen Chen wen shi kao / Chen Yuehai zhu bian.
Jiangxi ren min chu ban she, 2015. -- 3, 6, 3, 355 pages : illustrations ; 24 cm
CS1169 .C442 2015 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (4 items)RSS

Xianggang ren wu zhuan fang
香港人物專訪 / 白韻如等著.
Xianggang ren wu zhuan fang / Bai Yunru deng zhu.
Guang jiao jing chu ban she, 1978. -- 185 pages : portraits ; 19 cm
CT1550 .B34 1978 -- Kroch Library Asia
Tao Tao ri ji
陶涛日记 : 一个黄浦军校23期学生起义后的岁月 / 陶涛著 ; 张开明, 张国凡编审.
Tao Tao ri ji : yi ge Huangpu jun xiao 23 qi xue sheng qi yi hou de sui yue / Tao Tao zhu ; Zhang Kaiming, Zhang Guofan bian shen.
Tuan jie chu ban she, 2016. -- 6, 460 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
CT1828 .T38 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Ji Xianlin ping chuan
季羡林评传 / 郁龙余, 朱璇著.
Ji Xianlin ping chuan / Yu Longyu, Zhu Xuan zhu.
Shandong jiao yu chu ban she, 2016. -- 689 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 26 cm
CT3990 .C455 Y785 2016 -- Kroch Library Asia
Shi yun zhi shu niu
世运之枢纽 : 义宁陈氏家族文化评传 / 苏克勤著.
Shi yun zhi shu niu : Yining Chen shi jia zu wen hua ping zhuan / Su Keqin zhu.
Zhengzhou da xue chu ban she, 2015. -- 10, 2, 278 pages : illustrations ; 24 cm.
CT3990 .A2 S824 2015 -- Kroch Library Asia

D. History (2 items)RSS

1944
1944 : 龙陵会战 / 余戈著.
1944 : Longling hui zhan / Yu Ge zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi, san lian shu dian, 2017. -- 4, 879 pages ; 23 cm + 1 atlas ( 84 unnumbered pages ; 23 cm)
D767.6 .Y825 2017 -- Kroch Library Asia
EU-Japan partnership in the shadow of China
The EU-Japan partnership in the shadow of China : the crisis of liberalism / edited by Axel Berkofsky, Christopher W. Hughes, Paul Midford, and Marie Söderberg.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvi, 265 pages ; 25 cm.
D1065 .J3 E935 2019 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (161 items)RSS

China's relations with the Gulf monarchies
China's relations with the Gulf monarchies / Jonathan Fulton.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- 204 pages ; 25 cm.
DS247 .A138 F85 2019 -- Kroch Library Asia
Geopolitics in late antiquity
Geopolitics in late antiquity : the fate of superpowers from China to Rome / Hyun Jin Kim.
Routledge, 2019. -- 129 pages ; 25 cm.
DS328 .K56 2019 -- Kroch Library Asia
How India sees the world
How India sees the world : Kautilya to the 21st century / Shyam Saran.
Juggernaut Books, 2017. -- x, 312 pages ; 24 cm
DS449 .S37 2017 -- Kroch Library Asia
Reputational imperative
The reputational imperative : Nehru's India in territorial conflict / Mahesh Shankar.
Stanford University Press, 2018. -- xiii, 233 pages : maps ; 24 cm.
DS450 .P18 S525 2018 -- Kroch Library Asia
Limits of Westernization
The limits of Westernization : American and East Asian intellectuals create modernity, 1860-1960 / Jon Thares Davidann.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 270 pages ; 25 cm.
DS509.3 .D38 2019 -- Kroch Library Asia
"Global" and the "Local" in Early Modern and Modern East Asia
The "Global" and the "Local" in Early Modern and Modern East Asia / edited by Benjamin A. Elman, Chao-Hui Jenny Liu.
Brill, 2018. -- ix, 257 pages : illustrations ; 24 cm.
DS511 .G56 2018 -- [asia]
2011 Myanmar spring
The 2011 Myanmar spring : implication for India and China : opportunities and challenges / Rimli Basu. monograph.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. -- 249 pages : map ; 22 cm
DS528.5 .B378 2012 -- Kroch Library Asia
Murŭp kkulch'i annŭn Pet'ŭnam-Chungguk ch'ŏnnyŏn chŏnjaeng
무릎 꿇지 않는 베트남-중국 천년 전쟁 / 오 정환.
Murŭp kkulch'i annŭn Pet'ŭnam-Chungguk ch'ŏnnyŏn chŏnjaeng / O Chŏng-hwan.
Chong Munhwasa, 2017. -- 424 pages : color illustrations, maps, portraits ; 23 cm
DS556.54 .O26 2017 -- Kroch Library Asia
Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) / Phạm Quang Minh.
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, 2018. -- 349 pages : illustrations ; 25 cm
DS556.58 .S65 P43 2018 -- Kroch Library Asia
Digital memoir of the South China Sea
Digital memoir of the South China Sea / Shui Kong Ho.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 18 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.19 + -- Kroch Library Asia
One belt-one road initiative and ASEAN connectivity
One belt-one road initiative and ASEAN connectivity : synergy issues and potentialities / Bruno Jetin.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2017. -- 19 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.30 + -- Kroch Library Asia
Silent the sea, writing the shores
Silent the sea, writing the shores : traveling over the South China Sea / Hendrik M.J. Maier.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2017. -- 38 pages ; 30 cm
Oversize DS650 .W67 no.31 + -- Kroch Library Asia
Jin xian shi ming zeng bu
今县释名增补 / 张清华, 王璐著.
Jin xian shi ming zeng bu / Zhang Qinghua, Wang Lu zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2015. -- 2, 21, 739 pages ; 24 cm.
DS705 .Z437 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di ming zhang gu ci dian
中国地名掌故词典 / 牛汝辰编著.
Zhongguo di ming zhang gu ci dian / Niu Ruchen bian zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2016. -- 3, 50, 541 pages ; 24 cm.
DS705 .N55 2016 -- Kroch Library Asia
Qing shi di li yan jiu.
清史地理研究. 第二集 / 华林甫, 陆文宝主编.
Qing shi di li yan jiu. Di er ji / Hua Linfu, Lu Wenbao zhu bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 457 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS706.5 .Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Kao gu ban sheng yuan
考古半生缘 / 赵春青著.
Kao gu ban sheng yuan / Zhao Chunqing zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 3, 4, 220 pages : illustrations ; 21 cm
DS715 .Z4394 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing xi xue liu lun
明清西学六论 / 李奭学著.
Ming Qing xi xue liu lun / Li Shixue zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 7, 309 pages ; 21 cm
DS721 .L4778 2016 -- Kroch Library Asia
She hui shi jiao xia de guo jia wen hua zhi li yan jiu
社会视角下的国家文化治理研究 / 景小勇等著.
She hui shi jiao xia de guo jia wen hua zhi li yan jiu / Jing Xiaoyong deng zhu.
Wen hua yi shu chu ban she, 2016. -- 6, 11, 289 pages : illustrations ; 24 cm
DS721 .J577 2016 -- Kroch Library Asia
Tan suo Zhongguo ren de qian yi shi
探索中国人的潜意识 / 王宏铭著.
Tan suo Zhongguo ren de qian yi shi / Wang Hongming zhu.
Zhongguo gong ren chu ban she, 2015. -- 4, 3, 257 pages ; 24 cm
DS721 .W287 2015 -- Kroch Library Asia
Wen hua xun gen yu ben tu Zhongguo
文化寻根与本土中国 = Cultural root-seeking and native China / 吴雪丽著.
Wen hua xun gen yu ben tu Zhongguo = Cultural root-seeking and native China / Wu Xueli zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2014. -- 3, 234 pages ; 24 cm.
DS721 .W8285 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui sheng huo shi
中国社会生活史 / 张云燕等编著.
Zhongguo she hui sheng huo shi / Zhang Yunyan deng bian zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2014. -- 3, 275 pages ; 27 cm
DS721 .Z4298 2014 -- Kroch Library Asia
Dongbei shao shu min zu Zhongguo ge ming gong xian shi lu yu yan jiu
东北少数民族中国革命贡献实录与研究 / 曹萌, 张凤春编著.
Dongbei shao shu min zu Zhongguo ge ming gong xian shi lu yu yan jiu / Cao Meng, Zhang Fengchun bian zhu.
Liaoning ren min chu ban she, 2015. -- 2, 5, 4, 220 pages ; 24 cm
DS730 .C3576 2015 -- Kroch Library Asia
Ming dai Si yi guan yan jiu
明代四夷馆研究 = A study on Siyiguan in Ming dynasty / 任萍著.
Ming dai Si yi guan yan jiu = A study on Siyiguan in Ming dynasty / Ren Ping zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 227 pages ; 24 cm.
DS730 .R464 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se jie jue min zu wen ti zhi lu
中国特色解决民族问题之路 / 郝时远著 = Managing ethno-national issues of road with Chinese characteristics / by Hao Shiyuan.
Zhongguo te se jie jue min zu wen ti zhi lu / Hao Shiyuan zhu = Managing ethno-national issues of road with Chinese characteristics / by Hao Shiyuan.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 360 pages ; 24 cm.
DS730 .H3323 2016 -- Kroch Library Asia
Africana people in China
Africana people in China : psychoanalytic perspectives on migration experiences, identity, and precarious employment / C. Jama Adams.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- 208 pages ; 23 cm.
DS731 .B55 A34 2019 -- Kroch Library Asia
Islamic Shangri-La
Islamic Shangri-La : inter-Asian relations and Lhasa's Muslim communities, 1600 to 1960 / David G. Atwill.
University of California Press, 2018. -- xiv, 238 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS731 .M87 A89 2018 -- Kroch Library Asia
Jing zu jing ji fa zhan yu wen hua bian qian
京族经济发展与文化变迁 / 李军明著.
Jing zu jing ji fa zhan yu wen hua bian qian / Li Junming zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- 3, 248 pages ; 24 cm.
DS731 .C488 L66 2017 -- Kroch Library Asia
Kejia da qian xi
客家大迁徙 / 安国强著.
Kejia da qian xi / An Guoqiang zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2 volumes (2, 1, 3, 863 pages) : illustrations ; 24 cm
DS731 .H3 A54 2015 -- Kroch Library Asia
Ming Qing Gan Min Yue bian jie pi lin qu sheng tai, zu qun yu "Kejia wen hua"
明清赣闽粤边界毗邻区生态、族群与"客家文化" : 晚清客家族群认同建构的历史背景 / 黄志繁, 肖文评, 周伟华著.
Ming Qing Gan Min Yue bian jie pi lin qu sheng tai, zu qun yu "Kejia wen hua" : wan Qing Kejia zu qun ren tong jian gou de li shi bei jing / Huang Zhifan, Xiao Wenping, Zhou Weihua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 7, 2, 321 pages : illustrations ; 23 cm.
DS731 .H3 H836 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi nan Miao zu chuan tong zong jiao yan jiu
中国西南苗族传统宗教研究 / 周永健著.
Zhongguo xi nan Miao zu chuan tong zong jiao yan jiu / Zhou Yongjian zhu.
Zhong yang min zu da xue chu chu ban she, 2016. -- 4, 321 pages ; 24 cm.
DS731 .M5 Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Shuang chong guo ji wen ti yu hai wai qiao bao quan yi bao hu
双重国籍问题与海外侨胞权益保护 = Dual citizenship and protection of overseas compatriots'rights and interests / 李安山等著.
Shuang chong guo ji wen ti yu hai wai qiao bao quan yi bao hu = Dual citizenship and protection of overseas compatriots'rights and interests / Li Anshan deng zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 4, 4, 162 pages ; 24 cm.
DS732 .L522 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong wen gu ji zhong Guangdong Hua qiao shi liao hui bian
中文古籍中广东华侨史料汇编 / 何新华编.
Zhong wen gu ji zhong Guangdong Hua qiao shi liao hui bian / He Xinhua bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 4, 2, 182 pages ; 24 cm.
DS732 .Z458 2016 -- Kroch Library Asia
Yuan shi wen hua ji wen xian yan jiu
原史文化及文献研究 = A study on the culture and texts of primitive historians / 过常宝著.
Yuan shi wen hua ji wen xian yan jiu = A study on the culture and texts of primitive historians / Guo Changbao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 475 pages ; 24 cm.
DS734.7 .G863 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong shi xue yan jiu
中国传统史学研究 / 谢贵安著.
Zhongguo chuan tong shi xue yan jiu / Xie Gui'an zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- vi, 440 pages ; 23 cm.
DS734.7 .X5444 2016 -- Kroch Library Asia
Wu Yannan ri ji
吴雁南日记 / 周术槐主编.
Wu Yannan ri ji / Zhou Shuhuai zhu bian.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- v, 252 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 23 cm
DS734.9 .W828 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Zhou Yiliang
周一良 : 毕竟是书生 / 周一良著.
Zhou Yiliang : bi jing shi shu sheng / Zhou Yiliang zhu.
Tianjin ren min chu ban she, 2016. -- 320 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 21 cm.
DS734.9 .Z46 A3 2016 -- Kroch Library Asia
China in comparative perspective
China in comparative perspective / Stephan Feuchtwang, Hans Steinmüller London School of Economics, UK.
World Scientific, 2017. -- x, 297 pages : illustrations ; 24 cm
DS735 .F44 2017 -- [asia]
Dang dai Zhongguo bian jiang yan jiu (1949-2014)
当代中国边疆研究 (1949-2014) = The borderland studies in contemporary China / 马大正著.
Dang dai Zhongguo bian jiang yan jiu (1949-2014) = The borderland studies in contemporary China / Ma Dazheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 6, 9, 2, 612 pages ; 24 cm.
DS737 .M3235 2016 -- Kroch Library Asia
Gu du wen dao
古都问道 / 刘庆柱著.
Gu du wen dao / Liu Qingzhu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 7, 4, 396 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS737 .L5823 2015 -- Kroch Library Asia
Gan shou xi jie zhong de Zhong Ri wen hua
感受细节中的中日文化 / 张文生主编 ; 陈真副主编.
Gan shou xi jie zhong de Zhong Ri wen hua / Zhang Wensheng zhu bian ; Chen Zhen fu zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 4, 6, 305 pages : illustrations ; 23 cm
DS740.5 .J3 G367 2016 -- Kroch Library Asia
Wen hua, yue jing, biao xiang
文化・越境・表象 : 中日文化交流研究 / 主编杨伟 ; 副主编王宗瑜, 赵戈非, 陈可冉.
Wen hua, yue jing, biao xiang : Zhong Ri wen hua jiao liu yan jiu / zhu bian Yang Wei ; fu zhu bian Wang Zongyu, Zhao Gefei, Chen Keran.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 313 pages ; 24 cm.
DS740.5 .J3 W468 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Fei guan xi yu Zhongguo de da guo ze ren
中非关系与中国的大国责任 / 罗建波著.
Zhong Fei guan xi yu Zhongguo de da guo ze ren / Luo Jianbo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 281 pages : illustrations ; 24 cm
DS740.5 .A4 L865 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Su guan xi zhong de Meiguo yin su, 1949-1989
中苏关系中的美国因素, 1949-1989 / 胡晓丽著
Zhong Su guan xi zhong de Meiguo yin su, 1949-1989 / Hu Xiaoli zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 202 pages ; 21 cm.
DS740.5 .S65 H8285 2015 -- Kroch Library Asia
Grand scribe's records
The grand scribe's records / Ssu-ma Chʻien ; William H. Nienhauser, Jr., editor ; Tsai-fa Cheng, William H. Nienhauser, Jr., and The University of Wisconsin Shih chi Translation Group, translators.
Indiana University Press ; Nanjing University Press, 2018-. -- lxvi, 410 pages ; 25 cm
DS741.3 .S6813 2018 -- Kroch Library Asia
Xian Qin nian dai xu tan
先秦年代续探 / 白光琦著.
Xian Qin nian dai xu tan / Bai Guangqi zhu.
Shou du shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 128 pages : illustrations ; 26 cm
DS741.5 .B352 2016 -- Kroch Library Asia
Emergence of civilizational consciousness in early China
The emergence of civilizational consciousness in early China : history word by word / Uffe Bergeton.
Routledge, 2019. -- xi, 227 pages ; 25 cm.
DS741.65 .B47 2019 -- Kroch Library Asia
He yi Zhongguo
何以中国 : 公元前2000年的中原图景 = China : 2000 B.C. / 许宏著.
He yi Zhongguo : gong yuan qian 2000 nian de zhong yuan tu jing = China : 2000 B.C. / Xu Hong zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 3, 184 pages : illustrations (some color), maps ; 22 cm.
DS741.65 .X822 2016 -- Kroch Library Asia
Liang Zhou shi qi cai yi zhi du de yan bian
两周时期采邑制度的演变 / 李春利著.
Liang Zhou shi qi cai yi zhi du de yan bian / Li Chunli zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 250 pages : illustrations ; 24 cm
DS747.13 .L484 2016 -- Kroch Library Asia
Li shi tu wei
历史突围 : 图说春秋战国 / 闫志撰.
Li shi tu wei : tu shuo Chun qiu Zhan guo / Yan Zhi zhuan.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 154 pages : color illustrations ; 25 cm.
DS747.15 .Y356 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi luan xing wang
治乱兴亡 : 军权与南朝政权演进 / 张金龙著.
Zhi luan xing wang : jun quan yu nan chao zheng quan yan jin / Zhang Jinlong zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- iv, 747 pages ; 25 cm.
DS748.6 .Z435 2016 -- Kroch Library Asia
Shen qi de bei Wei
神奇的北魏 / 张小泱著.
Shen qi de bei Wei / Zhang Xiaoyang zhu.
Tai bai wen yi chu ban she, 2015. -- 2, 2, 336 pages ; 24 cm
DS748.7 .Z446 2015 -- Kroch Library Asia
Wei Jin Sui Tang shi yan jiu
魏晋隋唐史研究 : 欣贺宁志新教授七十华诞论文集 / 乔凤岐, 冯金忠主编.
Wei Jin Sui Tang shi yan jiu : xin he Ning Zhixin jiao shou qi shi hua dan lun wen ji / Qiao Fengqi, Feng Jinzhong zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 469 pages ; 24 cm
DS748.17 .W455 2016 -- Kroch Library Asia
Critical readings on Tang China
Critical readings on Tang China / edited by Paul W. Kroll.
Brill, 2019. -- 4 volumes (xiii, 1965 pages) ; 25 cm
DS749.3 .C75 2019 -- Kroch Library Asia
Tang dai chao ye zheng zhi yu wen hua yan jiu
唐代朝野政治与文化研究 / 拜根兴著.
Tang dai chao ye zheng zhi yu wen hua yan jiu / Bai Genxing zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 348 pages : illustrations ; 25 cm
DS749.35 .B354 2016 -- Kroch Library Asia
Song Liao Jin Yuan shi jiang gao
宋遼金元史講稿 / 柴德賡著.
Song Liao Jin Yuan shi jiang gao / Chai Degeng zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 56 leaves ; 33 cm
DS751 .C38 2016 -- Kroch Library Asia
Xi Xia wen hua yan jiu
西夏文化研究 / 史金波著.
Xi Xia wen hua yan jiu / Shi Jinbo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 5, 353 pages : illustrations ; 24 cm.
DS751.84 .S45233 2015 -- Kroch Library Asia
Ming Qing shi za kao
明清史杂考 / 王春瑜著.
Ming Qing shi za kao / Wang Chunyu zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 5, 335 pages ; 23 cm
DS753 .W36334 2016 -- Kroch Library Asia
Withī hǣng ʻamnāt Čhū Yuan Čhāng
วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง / เสถียร จันทิมาธร.
Withī hǣng ʻamnāt Čhū Yuan Čhāng / Sathīan Čhanthimāthō̜n.
Matichon, 2018. -- 367 pages ; 21 cm
DS753.6 .M5 S27 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai li shi ren wu xuan jiang
中国近代历史人物选讲 / 汤黎编著.
Zhongguo jin dai li shi ren wu xuan jiang / Tang Li bian zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2017. -- 1, 109 pages ; 24 cm
DS754.19 .T363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai shi yan jiu
中国近代史研究 : 重建与反思 = Studies on modern Chinese history : reconstructions and reflections / 杨耕主编.
Zhongguo jin dai shi yan jiu : chong jian yu fan si = Studies on modern Chinese history : reconstructions and reflections / Yang Geng zhu bian.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 300 pages ; 23 cm.
DS755 .Y364 2016 -- Kroch Library Asia
Yushan yi zhu
渔山遗珠 : 宁波象山"小白礁1号"出水文物精品图录 = The lost pearl of Yushan : the boutique atlas of "Xiaobaijiao I" shipwreck in Xiangshan of Ningbo / 编著宁波市文物考古研究所, 象山县文物管理委员会办公室, 国家文物局水下文化遗产保护中心.
Yushan yi zhu : Ningbo Xiangshan "Xiao bai jiao 1 hao" chu shui wen wu jing pin tu lu = The lost pearl of Yushan : the boutique atlas of "Xiaobaijiao I" shipwreck in Xiangshan of Ningbo / bian zhu Ningbo Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangshan Xian wen wu guan li wei yuan hui ban gong shi, Guo jia wen wu ju shui xia wen hua yi chan bao hu zhong xin.
Ningbo chu ban she, 2015. -- 175 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
DS757.2 .Y88 2015 -- Kroch Library Asia
She hui wen hua yu jin dai Zhongguo she hui zhuan xing
社会文化与近代中国社会转型 / 中国社会科学院近代史研究所社会史研究中心主办 ; 郭莹, 唐仕春主编.
She hui wen hua yu jin dai Zhongguo she hui zhuan xing / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo she hui shi yan jiu zhong xin zhu ban ; Guo Ying, Tang Shichun zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 822 pages : illustrations ; 24 cm.
DS761.2 .Z56 2013 -- Kroch Library Asia
1901 nian, Cixi tai hou de ge xin ling
1901年, 慈禧太后的革新令 / 戴鞍钢著.
1901 nian, Cixi tai hou de ge xin ling / Dai Angang zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2015. -- 7, 2, 333 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS764.2 .D35 2015 -- Kroch Library Asia
Cong he zuo zou xiang jue zhan
从合作走向决战 : 中国共产党为什么能战胜国民党 / 徐焰著.
Cong he zuo zou xiang jue zhan : Zhongguo gong chan dang wei shen me neng zhan sheng Guo min dang / Xu Yan zhu.
Guangdong jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 4, 390 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
DS774 .X828 2016 -- Kroch Library Asia
Xin wen hua yun dong yu bai nian Zhongguo meng
新文化运动与百年中国梦 / 任敏, 田明月, 周维维著.
Xin wen hua yun dong yu bai nian Zhongguo meng / Ren Min, Tian Mingyue, Zhou Weiwei zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 4, 156 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 24 cm.
DS774 .R466 2016 -- Kroch Library Asia
Qu Qiubai, Lu Xun deng ren wang shi tan mi
瞿秋白、鲁迅等人往事探觅 / 丁言模著.
Qu Qiubai, Lu Xun deng ren wang shi tan mi / Ding Yanmo zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2015. -- 417 pages : illustrations ; 24 cm
DS776 .D363 2015 -- Kroch Library Asia
Riben qin Hua zhan zheng
日本侵华战争 : 1931-1945 = Japanese invasion of China war / 王辅著.
Riben qin Hua zhan zheng : 1931-1945 = Japanese invasion of China war / Wang Fu zhu.
Liaoning ren min chu ban she, 2015. -- 4 volumes (30, 3, 2, 2471 pages) : maps ; 26 cm
DS777.5 .W33 2015 -- Kroch Library Asia
He Ruilin zhuan
贺瑞麟传 / 梁成琛, 王庆猛著.
He Ruilin zhuan / Liang Chengchen, Wang Qingmeng zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 164 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.15 .H427 L53 2016 -- Kroch Library Asia
Qing mo bian ju zhong de Yuan Shikai ji tuan
清末变局中的袁世凯集团 / 马平安著.
Qing mo bian ju zhong de Yuan Shikai ji tuan / Ma Ping'an zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2016. -- 8, 293 pages ; 24 cm
DS777.15 .Y83 M326 2016 -- Kroch Library Asia
Sun Chuanfang yu Zhejiang zi zhi yun dong
孙传芳与浙江自治运动 / 傅幼玲著.
Sun Chuanfang yu Zhejiang zi zhi yun dong / Fu Youling zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 176 pages ; 21 cm
DS777.15 .S92 F828 2016 -- Kroch Library Asia
Xie Wenjin zhuan
谢文锦传 / 胡卓然著.
Xie Wenjin zhuan / Hu Zhuoran zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 202 pages : illustrations ; 24 cm.
DS777.15 .X548 H79 2016 -- Kroch Library Asia
Wu si yun dong shi
五四运动史 : 现代中国的知识革命 = The May fourth movement : intellectual revolution in modern China / (美)周策纵著 ; 陈永明, 张静等译 ; 欧阳哲生审校.
Wu si yun dong shi : xian dai Zhongguo de zhi shi ge ming = The May Fourth movement : intellectual revolution in modern China / (Mei) Zhou Cezong zhu ; Chen Yongming, Zhang Jing deng yi ; Ouyang Zhesheng shen jiao.
Shi jie tu shu chu ban gong si Beijing gong si, 2016. -- 19, 470 pages ; 25 cm
DS777.43 .C52127 2016 -- Kroch Library Asia
Kang Ri zhan zheng xin lun
抗日战争新论 / 中共中央党史研究室第一研究部编.
Kang Ri zhan zheng xin lun / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi di yi yan jiu bu bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 7, 3, 553 pages ; 24 cm
DS777.53 .K234 2016 -- Kroch Library Asia
Yu huo chong sheng
浴火重生 : 《纽约时报》中国抗战观察记(1937-1945) = China in the New York Times / 郑曦原编
Yu huo chong sheng : "Niuyue shi bao" Zhongguo kang zhan guan cha ji (1937-1945) = China in the New York Times / Zheng Xiyuan bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 516 pages : illustrations ; 25 cm.
DS777.53 .Y784 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xue
中国血 : 抗战十四年 / 王纪卿著.
Zhongguo xue : kang zhan shi si nian / Wang Jiqing zhu.
Hunan ren min chu ban she, 2015. -- 4 volumes : illustrations, portraits ; 26 cm
DS777.53 .W324 2015 -- Kroch Library Asia
Mō Takutō to Ryū Shōki
毛沢東と劉少奇 : 文化大革命の軌跡.
Mō Takutō to Ryū Shōki : Bunka Daikakumei no kiseki.
Ushio Shuppansha, 1967. -- 253, 4 pages : illustrations ; 18 cm.
DS777.55 .A75 -- Kroch Library Asia
Nihon to Chūgoku
日本と中国 / 朝日新聞社編.
Nihon to Chūgoku / Asahi Shinbunsha hen.
Asahi Shinbunsha, 1971-1972. -- 8 volumes : illustrations, portraits ; 19 cm
DS777.55 .A797 Each text consists of two volumes bound together -- Kroch Library Asia
Deng Zhongxia zhuan
邓中夏传 / 刘功成著.
Deng Zhongxia zhuan / Liu Gongcheng zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 3, 238 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.488 .T45 L58423 2016 -- Kroch Library Asia
Gu Heng zhuan
顾衡传 / 吴志斌, 许祖云著.
Gu Heng zhuan / Wu Zhibin, Xu Zuyun zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 3, 174 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.488 .G824 W829 2016 -- Kroch Library Asia
Ji bian shi dai de xuan ze
激变时代的选择 : 戴季陶政治思想研究 / 刘文丽著.
Ji bian shi dai de xuan ze : Dai Jitao zheng zhi si xiang yan jiu / Liu Wenli zhu.
Shou du shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 181 pages ; 24 cm
DS777.488 .T33 L5885 2015 -- Kroch Library Asia
Xia Yuchu zhuan
夏雨初传 / 顾永俊, 夏家霖著.
Xia Yuchu zhuan / Gu Yongjun, Xia Jialin zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 156 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.488 .X488 G828 2016 -- Kroch Library Asia
Qi qi shi bian zhen xiang
七七事变真相 / 陈益民编著.
Qi qi shi bian zhen xiang / Chen Yimin bian zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 5, 2, 2, 511 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.533 .M3 C368 2017 -- Kroch Library Asia
Tie zheng
铁证 : 日本随军画师笔下的侵华罪行 = Irrefutable evidence / 继忆编著
Tie zheng : Riben sui jun hua shi bi xia de qin Hua zui xing = Irrefutable evidence / Jiyi bian zhu.
Zhongguo you yi chu ban gong si, 2015. -- 146 pages : illustrations (some color) ; 26 cm.
DS777.533 .A86 J68 2015 -- Kroch Library Asia
Wo lu lüe
倭戮略 : 侵华日军制造的大屠杀事件罪行辑录 / 主编彭明生 ; 副主编王剑, 彭兴旺.
Wo lu lüe : qin Hua Ri jun zhi zao de da tu sha shi jian zui xing ji lu / zhu bian Peng Mingsheng ; fu zhu bian Wang Jian, Peng Xingwang.
Zhongshan da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, iv, iv, 361 pages, 17 pages of plates : illustrations, maps ; 23 cm
DS777.533 .A86 W66 2015 -- Kroch Library Asia
Chang zheng qian ye de hong jun sheng li
长征前夜的红军胜利 / 中国人民解放军档案馆编.
Chang zheng qian ye de hong jun sheng li / Zhongguo ren min jie fang jun dang an guan bian.
Hong qi chu ban she, 2016. -- 4, 232 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 26 cm
DS777.5132 .C439 2016 -- Kroch Library Asia
Xing, huo
星・火 : 长征重要地名录 = Xinghuo / 王胜三主编.
Xing, huo : chang zheng zhong yao di ming lu / Wang Shengsan zhu bian.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 6, 256 pages ; 24 cm
DS777.5134 .X564 2016 -- Kroch Library Asia
Dong fang Na'erxun
东方纳尔逊 : 陈策将军港岛突围记 / 李凯军著.
Dong fang Na'erxun : Chen Ce jiang jun Gang Dao tu wei ji / Li Kaijun zhu.
Anhui wen yi chu ban she, 2015. -- 6, 4, 331 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.5195 .C472 L66 2015 -- Kroch Library Asia
Ren Tianshi zhuan
任天石传 / 周燕, 刘品玉, 杨洪著.
Ren Tianshi zhuan / Zhou Yan, Liu Pinyu, Yang Hong zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 130 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.5195 .R467 Z478 2016 -- Kroch Library Asia
Tian di you you
天地悠悠 : 胡宗南夫人回忆录 / 叶霞翟著.
Tian di you you : Hu Zongnan fu ren hui yi lu / Ye Xiazhai zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 221 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 21 cm.
DS777.5195 .H8 Y428 2016 -- Kroch Library Asia
Xu Chuguang zhuan
徐楚光传 / 王平著.
Xu Chuguang zhuan / Wang Ping zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 139 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.5195 .X828 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Min Zhe Gan kang zhan qin li ji
闽浙赣抗战亲历记 / 全国政协文史和学习委员会编.
Min Zhe Gan kang zhan qin li ji / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2015. -- 5, 7, 461 pages, 8 pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.5314 .M557 2015 -- Kroch Library Asia
Wo de kang lian sui yue
我的抗联岁月 : 东北抗日联军战士口述史 / 国家图书馆中国记忆项目中心编.
Wo de kang lian sui yue : Dongbei kang Ri lian jun zhan shi kou shu shi / Guo jia tu shu guan Zhongguo ji yi xiang mu zhong xin bian.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2016. -- xiv, 367 pages : illustrations, portraits ; 23 cm.
DS777.5314 .W55 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng mian zhan chang
正面战场 : 远征印缅抗战 / 杜聿明, 宋希濂等著.
Zheng mian zhan chang : Yuan zheng Yin Mian kang zhan / Du Yuming, Song Xilian deng zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2015. -- 2, 3, 383 pages : illustrations ; 24 cm
DS777.5314 .Y83 2015 -- Kroch Library Asia
Guan shan bei ge:
关山悲歌: 太原保卫战 / 胡博, 王戡著.
Guan shan bei ge: Taiyuan bao wei zhan / Hu Bo, Wang Kan zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 261 pages : illustrations, maps, portraits ; 24 cm.
DS777.5316 .T35 H784 2016 -- Kroch Library Asia
Ao zhan Menglianggu
鏖战孟良崮 / 汪峰, 郭建军编著.
Ao zhan Menglianggu / Wang Feng, Guo Jianjun bian zhu.
Chang Cheng chu ban she, 2011. -- 263 pages : illustrations, map, portraits. ; 25 cm.
DS777.5425 .Y83 W36 2011 -- Kroch Library Asia
Da gai ge jia Deng Xiaoping
大改革家邓小平 / 李金龙, 张明林著.
Da gai ge jia Deng Xiaoping / Li Jinlong, Zhang Minglin zhu.
Hong qi chu ban she, 2016. -- 2, 6, 293 ; 25 cm
DS778 .D46 L5255 2016 -- Kroch Library Asia
Dongbei lu jun Jiang wu tang jiang shuai lu
东北陆军讲武堂将帅录 / 陈予欢编著.
Dongbei lu jun Jiang wu tang jiang shuai lu / Chen Yuhuan bian zhu.
Guangzhou chu ban she, 2016. -- 18, 35, 1647 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 27 cm.
DS778 .A1 C4485 2016 -- Kroch Library Asia
Tie xue zhan jiang Wang Jinshan
铁血战将王近山 : 抗战烽火中的拐点之战 / 石尚山著.
Tie xue zhan jiang Wang Jinshan : kang zhan feng huo zhong de guai dian zhi zhan / Shi Shangshan zhu.
Jin cheng chu ban she, 2016. -- 15, 258 pages, 3 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 25 cm.
DS778 .W333 S67 2016 -- Kroch Library Asia
Zhou Enlai zi shu ping zhuan
周恩来自述评传 / 曹应旺著.
Zhou Enlai zi shu ping zhuan / Cao Yingwang zhu.
Zhong yi chu ban she, 2016. -- 4, 294 pages ; 24 cm
DS778 .C593 C3623 2016 -- Kroch Library Asia
Zhu De yu Xiang nan qi yi
朱德与湘南起义 / 朱荣兰著.
Zhu De yu Xiang nan qi yi / Zhu Ronglan zhu.
Zhongguo ji hua chu ban she, 2016. -- 2, 9, 415 pages ; 21 cm
DS778 .C6 Z587 2016 -- Kroch Library Asia
Yi ge wai jiao guan de Zhong Dong qin li
一个外交官的中东亲历 / 秦鸿国著.
Yi ge wai jiao guan de Zhong Dong qin li / Qin Hongguo zhu.
Sichuan ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 348 pages : illustrations ; 23 cm.
DS779.29 .Q554 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua fa zhan zhan lüe de shi dai jue ze
中国文化发展战略的时代抉择 = Epochal choices of Chinese cultural development strategies / 贾磊磊主编.
Zhongguo wen hua fa zhan zhan lüe de shi dai jue ze = Epochal choices of Chinese cultural development strategies / Gu Leilei zhu bian.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- ii, 334 pages : illustrations ; 24 cm
DS779.43 .Z5688 2016 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing, bo yi yu zheng zhi kong jian su qiu
转型、博弈与政治空间诉求 : 1928-1933年奉系地方政权研究 / 佟德元著.
Zhuan xing, bo yi yu zheng zhi kong jian su qiu : 1928-1933 nian Feng xi di fang zheng quan yan jiu / Tong Deyuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 7, 2, 350 pages ; 24 cm
DS783.7 .T664 2015 -- Kroch Library Asia
Manshū kyōsanhi no kenkyū
満洲共産匪の硏究 満洲国軍政部軍事調查部編.
Manshū kyōsanhi no kenkyū Manshūkoku Gunseibu Gunji Chōsabu hen.
Kyokutō Kenkyūjo Shuppankai, 1969. -- 2 volumes : illustrations, folded map, tables ; 22 cm.
DS784 .A38 1969 -- Kroch Library Asia
Qiu ye chen meng
艽野尘梦 : 「湘西王」陈渠珍西藏回忆录 / 陈渠珍著.
Qiu ye chen meng : "Xiang xi wang" Chen Quzhen Xizang hui yi lu / Chen Quzhen zhu.
Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 2015. -- 2, 1, 175 pages, 12 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 22 cm
DS785 .C4138 2015 -- Kroch Library Asia
"Eradicating ideological viruses"
"Eradicating ideological viruses" : China's campaign of repression against Xinjiang's Muslims / Maya Wang.
Human Rights Watch, 2018. -- i, 117 pages : color illustrations, map ; 27 cm
Oversize DS793 .S62 W35 2018 + -- Kroch Library Asia
Guizhou kang Ri zhan zheng shi qi ren kou shang wang he cai chan sun shi
贵州抗日战争时期人口伤亡和财产损失 / 贵州省委党史研究室编.
Guizhou kang Ri zhan zheng shi qi ren kou shang wang he cai chan sun shi / Guizhou Sheng wei dang shi yan jiu shi bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 14, 7, 30, 707 pages, 15 unnumbered pages of plates : illustrations, maps, protraits ; 24 cm.
DS793 .K8 G8529 2016 -- Kroch Library Asia
Haidai di qu gu dai wen ming de qi yuan yu fa zhan
海岱地区古代文明的起源与发展 / 宣兆琦, 王雁, 张杰, 邱文山, 郭丽著.
Haidai di qu gu dai wen ming de qi yuan yu fa zhan / Xuan Zhaoqi, Wang Yan, Zhang Jie, Qiu Wenshan, Guo Li zhu.
Qi Lu shu she, 2014. -- 6, 383 pages ; 21 cm
DS793 .S4 X8353 2014 -- Kroch Library Asia
Huanan ge ming shi ji
華南革命史蹟 : 第一, 二次國内革命戰爭時期 / [燎原編].
Huanan ge ming shi ji : Di yi, er ci guo nei ge ming zhan zheng shi ji / [Liaoyuan bian].
Hua nan ren min chu ban she, 1951. -- 54 pages ; 18 cm
DS793 .K7 H744 1951a -- Kroch Library Asia
Jin dai Ling nan wen hua jia zhi guan de yan bian
近代岭南文化价值观的演变 / 宋德华著.
Jin dai Ling nan wen hua jia zhi guan de yan bian / Song Dehua zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 316 pages ; 24 cm.
DS793 .K7 S6633 2016 -- Kroch Library Asia
Jue zhan pin kun
决战贫困 : 甘肃省扶贫开发纪实 / 黄选平主编.
Jue zhan pin kun : Gansu Sheng fu pin kai fa ji shi / Huang Xuanping zhu bian.
Gansu wen hua chu ban she, 2015. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 27 cm.
DS793 .K2 G3689 no. 86 -- Kroch Library Asia
Li shi chen ai xia de Chuan yan gu dao
历史尘埃下的川盐古道 / 赵逵著.
Li shi chen ai xia de Chuan yan gu dao / Zhao Kui zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2016. -- 191 pages : color illustrations, maps ; 24 cm
DS793 .S8 Z4426 2016 -- Kroch Library Asia
Min Tai wen hua jiao liu yu he zuo yan jiu
闽台文化交流与合作研究 / 黎昕主编.
Min Tai wen hua jiao liu yu he zuo yan jiu / Li Xin zhu bian.
Zhongguo shu ji chu ban she, 2016. -- 2, 223 pages ; 24 cm
DS793 .F8 M724 2016 -- Kroch Library Asia
Sangganhe liu yu li shi cheng shi di li yan jiu
桑干河流域历史城市地理研究 = A urban historical geographic study on Sangganhe valley / 孙靖国著.
Sangganhe liu yu li shi cheng shi di li yan jiu = A urban historical geographic study on Sangganhe valley / Sun Jingguo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 4, 3, 408 pages : illustrations ; 24 cm.
DS793 .S3 S668 2015 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu yu Dunhuang xue
丝绸之路与敦煌学 / 柴剑虹著.
Si chou zhi lu yu Dunhuang xue / Chai Jianhong zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 4, 393 pages : illustrations ; 21 cm.
DS793 .N6 C386 2015 -- Kroch Library Asia
Summer pasture (video)
Summer pasture / True Walker Productions presents in association with Rabsal, a Kham Film Project production ; a film by Lynn True, Nelson Walker and Tsering Perlo ; directed/produced by Lynn True & Nelson Walker ; co-producer/co-director, Tsering Perlo ; a production of True-Walker Productions, Inc. in association with Rabsal and the Center for Asian American Media.
Documentary Educational Resources, 2012. -- 2 videodiscs (86 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10203 (CHI) -- Uris Library Asia A/V
Wei Guangxi Zhuangzu Zizhiqu gai kuang
偽廣西僮族自治區槪况 / 國防部情報局編.
Wei Guangxi Zhuangzu Zizhiqu gai kuang / Guo fang bu qing bao ju bian.
[unknown publisher], 1962. -- 4, 4, 124 p. : folded maps ; 19 cm.
DS793 .K6 C55 -- Kroch Library Asia
Xi nan shao shu min zu li shi dang an bao hu
西南少数民族历史档案保护 / 刘强著.
Xi nan shao shu min zu li shi dang an bao hu / Liu Qiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 228 pages : illustrations ; 24 cm
DS793 .S6445 L586 2016 -- Kroch Library Asia
Yue jun hui shi
粤軍囘師 / 存萃學社編集 ; 周康燮主編.
Yue jun hui shi / Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian.
Chong wen shu dian, 1973. -- 1, 1, 1, 21, 268 pages : illustrations ; 21 cm.
DS793 .K7 C44 -- Kroch Library Asia
Zai na li shi zhuan zhe shi qi
在那历史转折时期 : 胡平任福建省省长的日子里 / 陈联真著.
Zai na li shi zhuan zhe shi qi : Hu Ping ren Fujian Sheng sheng zhang de ri zi li / Chen Lianzhen zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 4, 5, 316 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS793 .F8 C4426 2016 -- Kroch Library Asia
Shanxi wen shi zi liao (serial)
山西文史资料 / 中国人民政治协商会议山西省委员会文史资料研究委员会编.
Shanxi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
Wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, 1961-2000. -- v. : ill. ; 21 cm.
DS795 .S3 S52 -- Kroch Library Asia
Bai nian liu zong
百年留踪 : 解放桥的前世今生 / 方博著.
Bai nian liu zong : Jiefang Qiao de qian shi jin sheng / Fang Bo zhu.
Tianjin gu ji chu ban she, 2015. -- 243 pages : illustrations ; 22 cm.
DS796 .T575 J665 2015 -- Kroch Library Asia
Chongqing kang zhan tu shi
重庆抗战图史 / 主编周勇, 程武彦.
Chongqing kang zhan tu shi / zhu bian Zhou Yong, Cheng Wuyan.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 33, 5, 757 pages) : illustrations, portraits ; 25 cm.
DS796 .C59257 C4849 2016 -- Kroch Library Asia
Conference proceedings of Macao-Philippines historical relations
Conference proceedings of Macao-Philippines historical relations / jointly organized by University of Macau and Portuguese Centre for the Study of Southeast Asia (CEPESA) ; co-sponsored by Institute of European Studies of Macau and Macau Millennium College, 18-20 February 2004.
University of Macau : CEPESA, 2005. -- 371 pages ; 23 cm
DS796 .M257 C66 2004 -- Kroch Library Asia
Fengzhen xian zhi shu
豐鎮縣志書 : 綏遠 : [8卷] / [德溥修, 麻麗五纂].
Fengzhen xian zhi shu : Suiyuan : [8 juan] / [Depu xiu, Ma Liwu zuan].
Taiwan xue sheng shu ju, 1967. -- 284 pages : illustrations ; 22 cm.
DS796 .F31 T4 1967 -- Kroch Library Asia
Guangzhou di yang hang yu zu jie
广州的洋行与租界 / 中国人民政治协商会议广州市委员会文史资料研究委员会编.
Guangzhou di yang hang yu zu jie / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangzhou shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992. -- 2, 237 pages, [4] pages of plates : illustrations ; 21 cm.
DS796 .C23 K952 no.44 1992 -- Kroch Library Asia
Guangzhou you lan shou ce
廣州游覽手册 / [广州文化出版社編輯, 出版].
Guangzhou you lan shou ce / [Guangzhou wen hua chu ban she bian ji, chu ban].
Guangzhou wen hua chu ban she, 1959. -- 116 pages, [8] pages of plates : illustrations, map ; 19 cm
DS796 .C23 K957 -- Kroch Library Asia
Hangzhou
杭州 / [中国 国际 旅行社 编].
Hangzhou / [Zhongguo guo ji lü xing she bian].
Zhongguo guo ji lü xing she, 19uu. -- 36 pages : color illustrations, color maps ; 21 cm
DS796 .H23 H3 -- Kroch Library Asia
Hui tu Xihu ying lian.
繪圖西湖楹聯.
Hui tu Xihu ying lian.
Xihu] Xin ji shu she, 1915. -- 4 volumes ; 20 cm
DS796 .H23 H843 1915 -- Kroch Library Asia
Jie dao bei hou
街道背后 : 海上地名寻踪. 续篇 / 薛理勇著 ; 上海市黄埔区档案局(馆)组编.
Jie dao bei hou : hai shang di ming xun zong. Xu pian / Xue Liyong zhu ; Shanghai Shi Huangpu Qu dang an ju (guan) zu bian.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- 254 pages : illustrations ; 22 cm.
DS796 .S275 A2942 2016 -- Kroch Library Asia
Kŭnhyŏndae Sanghae Haninsa yŏn'gu
근현대 상해 한인사 연구 / 김 광재 지음.
Kŭnhyŏndae Sanghae Haninsa yŏn'gu / Kim Kwang-jae chiŭm.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- xvi, 602 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS796 .S29 K6547 2018 -- Kroch Library Asia
Qian dong nan wen shi zi liao (serial)
黔东南 文史 资料 / 政协 黔东南州 委员会 文史 资料 硏究 委员会 编.
Qian dong nan wen shi zi liao / Zheng xie Qian dong nan zhou wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
[unknown publisher], 19uu-. -- v. ; 20 cm.
DS796 .C458042 C53 -- Kroch Library Asia
Xingning xian xian cong shu
興寧先賢叢書 / [袁五松, 王蔭平, 羅香林輯].
Xingning xian xian cong shu / [Yuan Wusong, Wang Yinping, Luo Xianglin ji].
Xingning xian xian cong shu jiao yin chu : Zong jing shou Zhongguo xue she, 1958-. -- volumes <1-5, 8> ; 23 cm
DS796 .H8 H85 -- Kroch Library Asia
Yi er ba de yi xie ji nian pin
一二八的一些纪念品 / 編輯者淞滬警備司令部.
Yi er ba de yi xie ji nian pin / bian ji zhe Song Hu jing bei si ling bu.
Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2015. -- 17 pages, 11 pages of plates : illustrations, portraits ; 22 cm.
DS796 .S257 S657 2015 v.9 -- Kroch Library Asia
Dadiwan yi zhi chu tu wen wu jing cui
大地湾遗址出土文物精粹 / 甘肃大地湾文物保护研究所编.
Dadiwan yi zhi chu tu wen wu jing cui / Gansu Dadiwan wen wu bao hu yan jiu suo bian.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 133 pages : color illustrations, color map ; 29 cm
DS797.28 .Q55 D36 2016 -- Kroch Library Asia
Hai shang ming zhu bu que lu
海上明珠补阙录 / 广州市人民政府地方志办公室, 广州市海珠区人民政府地方志办公室编 ; 罗国雄著.
Hai shang ming zhu bu que lu / Guangzhou Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi, Guangzhou Shi Haizhu Qu ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian ; Luo Guoxiong zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 5, 4, 128 pages ; 24 cm.
DS797.32 .G836 L867 2016 -- Kroch Library Asia
Handan kao gu yan jiu
邯郸考古研究 : 乔登云考古文集 / 邯郸市文物保护研究所编.
Handan kao gu yan jiu : Qiao Dengyun kao gu wen ji / Handan Shi wen wu bao hu yan jiu suo bian.
Ke xue chu ban she, 2016. -- 1, 538 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm.
DS797.39 .H363 H354 2016 -- Kroch Library Asia
Hu Shui yin bo
瀫水吟波 : 衢州水文化 / 李吉安著.
Hu Shui yin bo : Quzhou shui wen hua / Li Ji'an zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 4, 278 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm.
DS797.39 .Q894 L524 2016 -- Kroch Library Asia
Xinzheng Pozhao yi hao mu
新郑坡赵一号墓 = No.1 tomb at Pozhao in Xinzheng city / 河南省文物考古研究院编著.
Xinzheng Pozhao yi hao mu = No.1 tomb at Pozhao in Xinzheng city / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 163 pages, 57 pages of plates, 1 unnumbered folded leaf : illustrations (some color) ; 27 cm
DS797.44 .X573 X466 2016 -- Kroch Library Asia
Lianyungang Xi you ji wen hua
连云港西游记文化 / 本卷主编滕雯.
Lianyungang Xi you ji wen hua / ben juan zhu bian Teng Wen.
Nanjing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 2, 181 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm.
DS797.56 .L536 L5388 2015 -- Kroch Library Asia
Li shi shang de Nanjing zhi zhan
历史上的南京之戰 / 王洪光著.
Li shi shang de Nanjing zhi zhan / Wang Hongguang zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2014. -- 2 volumes (15, 5, 904 pages) : illustrations, maps, portraits ; 24 cm.
DS797.56 .N365 W3644 2014 -- Kroch Library Asia
Nantong Hao He wen hua
南通濠河文化 / 本卷主编章树山.
Nantong Hao He wen hua / ben juan zhu bian Zhang Shushan.
Nanjing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 2, 6, 187 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm.
DS797.56 .N368 N347 2015 -- Kroch Library Asia
Xiaozhuang shi lie shi zhuan
晓庄十烈士传 / 王延光, 闻慧斌著.
Xiaozhuang shi lie shi zhuan / Wang Yanguang, Wen Huibin zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 159 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm.
DS797.56 .N365 W3684 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao.
中国民族地区经济社会调查报告. 循化撒拉族自治县卷 / 本卷主编马成俊.
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao. Xunhua Salazu Zizhixian juan / ben juan zhu bian Ma Chengjun.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 5, 299 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.66 .X468 Z466 2015 -- Kroch Library Asia
Yanbei li shi ji shi
雁北历史纪事 / 大同古城保护和修复研究会编.
Yanbei li shi ji shi / Datong gu cheng bao hu he xiu fu yan jiu hui bian.
Shanxi ren min chu ban she, 2016. -- 4, 3, 472 pages ; 24 cm
DS797.75 .D376 Y3643 2016 -- Kroch Library Asia
Dazhou ji yi zhi min su pian
達州記憶之民俗篇 / 达州市档案馆编.
Dazhou ji yi zhi min su pian / Dazhou Shi dang an guan bian.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 151 pages : chiefly color illustrations ; 29 cm.
DS797.77 .D334 D59 2015 -- Kroch Library Asia
Fa xian Leshan
发现乐山 : 被遗忘的抗战文化中心 / 张在军著.
Fa xian Leshan : bei yi wang de kang zhan wen hua zhong xin / Zhang Zaijun zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2016. -- 2, 3, 281 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS797.77 .L474 Z4395 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo Rong Xian dang an xuan bian.
民国荣县档案选编. 户口 / 四川大学, 荣县档案馆主编 ; 李莹编校.
Minguo Rong Xian dang an xuan bian. Hu kou / Sichuan da xue, Rong Xian dang an guan zhu bian ; Li Ying bian jiao.
Ba Shu shu she, 2016. -- 2 volumes (1, 2, 11, 2, 706 pages) ; 24 cm.
DS797.77 .R664 M564 2016 -- Kroch Library Asia
Jianchuan Xiang bi dong jiu shi qi yi zhi yan jiu
剑川象鼻洞旧石器遗址研究 / 大理白族自治州文物管理所, 云南省文物考古研究所, 剑川县文物管理所编.
Jianchuan Xiang bi dong jiu shi qi yi zhi yan jiu / Dali Baizu Zizhizhou wen wu guan li suo, Yunnan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Jianchuan Xian wen wu guan li suo bian.
Wen wu chu ban she, 2015. -- 199 pages, 63 pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
DS797.86 .J535 J535 2015 -- Kroch Library Asia
Cixi lao zhao pian
慈溪老照片 : 晚清民初至新中国成立前 / 主编: 徐娣珍, 叶建平.
Cixi lao zhao pian : wan Qing Min chu zhi xin Zhongguo cheng li qian / zhu bian: Xu Dizhen, Ye Jianping.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 2, 203 pages : illustrations ; 26 cm
DS797.88 .C595 C46 2016 -- Kroch Library Asia
Riben dang an yu wen xian
日本档案与文献 / 王卫星编.
Riben dang an yu wen xian / Wang Weixing bian.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- 15,1, 2, 3, 375 pages : illustrations ; 25 cm.
DS799.9 .T53 R54 2016 -- Kroch Library Asia
Connecting Taiwan
Connecting Taiwan : participation - integration - impacts / edited by Carsten Storm.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xii, 227 pages : illustrations ; 25 cm.
DS799.845 .C66 2018 -- Kroch Library Asia
Manzhou di guo Binjiang sheng hailun xian fu Ri shi cha tuan gan xiang bao gao lu.
满洲帝國濱江省海倫縣赴日視察團感想報告錄.
Manzhou di guo Binjiang sheng hailun xian fu Ri shi cha tuan gan xiang bao gao lu.
Manzhou di guo xie he hui Hailun xian ben bu, 1936. -- 4, 102 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
DS810 .M28 -- Kroch Library Asia
Kikō Nihon no naka no Chūgoku
紀行日本のなかの中国 / 竹內実著.
Kikō Nihon no naka no Chūgoku / Takeuchi Minoru cho.
Asahi Shinbunsha, 1976. -- 218 pages : illustrations ; 19 cm.
DS811 T13 -- Kroch Library Asia
Kindai ni okeru Chūgoku to Nihon
近代における中国と日本 / 北山康夫著.
Kindai ni okeru Chūgoku to Nihon / Kitayama Yasuo cho.
Hōritsu Bunkasha, 1958. -- 4, 7, 249 pages, [6] pages of plates : illustrations, portraits ; 19 cm.
DS849 .C5 K62 -- Kroch Library Asia
Nikka kokkōron
日華國交論 / [著者吉野作造].
Nikka kokkōron / [chosha Yoshino Sakuzō].
Shin Kigensha, . -- 2, 298 pages ; 20 cm.
DS849 .C6 Y56 1980 -- Kroch Library Asia
Taishi gaikōron
對支外交論 / 宮崎龍介著.
Taishi gaikōron / Miyazaki Ryūsuke cho.
Seiunkaku, 1928. -- 2, 7, 184 pages : illustrations ; 19 cm.
DS849 .C5 .M677 -- Kroch Library Asia
Zenshi hainichi undō no kongen to sono shiteki kansatsu.
全支排日運動の根源と其史的觀察.
Zenshi hainichi undō no kongen to sono shiteki kansatsu.
Rikugunshō Chōsahan, 1932. -- 4, 42, 50 pages ; 19 cm.
DS849 .C5 A21 -- Kroch Library Asia
"Zhong yan yuan" cang dang
"中研院"藏档 / 殷昭鲁, 刘奕, 屈胜飞编.
"Zhong yan yuan" cang dang / Yin Zhaolu, Liu Yi, Qu Shengfei bian.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- 15, 1, 2, 5, 252 pages ; 25 cm.
DS895 .R9 Z468 2016 -- Kroch Library Asia
Han'guk munhwa ŭi t'aljunggukhwa
한국 문화 의 탈중국화 : 한국인 과 중국인 의 언어 문화 및 사고 방식 = De-sinicization of Korean culture / 김 혜원.
Han'guk munhwa ŭi t'aljunggukhwa : Han'gugin kwa Chunggugin ŭi ŏnŏ munhwa mit sago pangsik = De-sinicization of Korean culture / Kim Hye-wŏn.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 265 pages ; 23 cm
DS904 .K553286 2018 -- Kroch Library Asia
Sojang hakchadŭl i pon Koguryŏsa
소장 학자들 이 본 고구려사 / 鄭 京日 외 지음 ; 이 인재 엮음.
Sojang hakchadŭl i pon Koguryŏsa / Chŏng Kyŏng-il oe chiŭm ; Yi In-jae yŏkkŭm.
Hyean, 2018. -- 436 pages : illustrations ; 23 cm.
DS911.74 .S665 2018 -- Kroch Library Asia

E. American history (1 item)RSS

Jin ding
金钉 : 带你走进美国华人150年时光隧道, 寻找中国人的美国记忆 = Golden spike : travelling through the time tunnel of 150 years and seeking memories of the Chinese Americans / 沈卫红著.
Jin ding : dai ni zou jin Meiguo Hua ren 150 nian shi guang sui dao, xun zhao Zhongguo ren de Meiguo ji yi = Golden spike : travelling through the time tunnel of 150 years and seeking memories of the Chinese Americans / Shen Weihong zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 5, 23, 429 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
E184 .C5 S548 2017 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (2 items)RSS

Cheng shi jing dian pin pai yu cheng shi wen hua kou bei jian de jiao hu zuo yong
城市景点品牌与城市文化口碑间的交互作用 : 基于北京市的研究 = The interaction between tourist attraction brand and city culuture word-of-mouth : evidence from Beijing / 郭斌著.
Cheng shi jing dian pin pai yu cheng shi wen hua kou bei jian de jiao hu zuo yong : ji yu Beijing Shi de yan jiu = The interaction between tourist attraction brand and city culuture word-of-mouth : evidence from Beijing / Guo Bin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 4, 340 pages : illustrations ; 24 cm.
G155 .C6 G864 2016 -- Kroch Library Asia
Heritage revitalisation for tourism in Hong Kong
Heritage revitalisation for tourism in Hong Kong : the role of interpretative planning / Chris White.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- viii, 87 pages : illustrations ; 23 cm.
G155 .C55 W53 2019 -- Kroch Library Asia

GE. Environmental Sciences (1 item)RSS

Zhongguo xiang cun she qu huan jing diao yan bao gao
中国乡村社区环境调研报告 = The research report on China's rural community environment / 王宝刚主编.
Zhongguo xiang cun she qu huan jing diao yan bao gao = The research report on China's rural community environment / Wang Baogang zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 6, 157 pages : illustrations ; 26 cm
GE160 .C6 Z55 2016 -- Kroch Library Asia

GF. Human ecology. Anthropogeography (1 item)RSS

Landscape change and resource utilization in East Asia
Landscape change and resource utilization in East Asia : perspectives from environmental history / edited by Ts'ui-jung Liu, Andrea Janku and David Pietz.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xiii, 224 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
GF91 .E37 L34 2018 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (1 item)RSS

Xian sheng zhuan
先生馔 : 梁实秋唐鲁孙的民国食单 / 戴爱群編著.
Xian sheng zhuan : Liang Shiqiu Tang Lusun de Minguo shi dan / Dai Aiqun bian zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 11, 235 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
GT2853 .C6 D345 2016 -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (1 item)RSS

Sport policy in China
Sport policy in China / Jinming Zheng, Shushu Chen, Tien-Chin Tan and Barrie Houlihan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- ix, 258 pages : illustrations ; 25 cm.
GV706.35 .S66 2019 -- Kroch Library Asia

HA. Statistics (1 item)RSS

Population of Shanghai (1865-1953)
The population of Shanghai (1865-1953) : a sourcebook / Edited by Christian Henriot, Shi Lu, Charlotte Aubrun.
Brill, 2019. -- 199 pages ; 25 cm.
Oversize HA4638 .S53 P67 2019 + -- [asia]

HB. Economic theory. Demography (4 items)RSS

Zhongguo mo shi de jing ji xue tan jiu
中国模式的经济学探究 = The Chinese model of economics to explore / 何一平等著.
Zhongguo mo shi de jing ji xue tan jiu = The Chinese model of economics to explore / He Yiping deng zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 8, 352 pages : illustrations ; 21 cm
HB126 .C6 H4286 2016 -- Kroch Library Asia
Guangzhou guo ji yi min qu de she hui kong jian jing guan
广州国际移民区的社会空间景观 = Socio-spatial landscape of immigrant enclaves in Guangzhou / 李志刚等编著.
Guangzhou guo ji yi min qu de she hui kong jian jing guan = Socio-spatial landscape of immigrant enclaves in Guangzhou / Li Zhigang deng bian zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 12, 249 pages : illustrations ; 26 cm.
HB2114 .G836 L593 2016 -- Kroch Library Asia
Ren kou qian yi ying xiang xia de Zhongguo nong min jia ting
人口迁移影响下的中国农民家庭 / 钱文荣等著.
Ren kou qian yi ying xiang xia de Zhongguo nong min jia ting / Qian Wenrong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 9, 489 pages ; 24 cm
HB2114 .A3 Q5387 2015 -- Kroch Library Asia
Lun Zhongguo ren kou wen ti
论 中国 人口 问题 : 人口 战略, 人口 规划, 人口 政策 / 马 宾 著.
Lun Zhongguo ren kou wen ti : ren kou zhan lue, ren kou gui hua, ren kou zheng ce / Ma Bin zhu.
Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1987. -- 131 p. : ill. ; 21 cm.
HB3654 .A3 M32 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (79 items)RSS

Chuang Jing dong
创京东 : 刘强东亲述创业之路 / 李志刚著.
Chuang Jing dong : Liu Qingdong qin shu chuang ye zhi lu / Li Zhigang zhu.
Zhong xin chu ban she, 2015. -- xxi, 290 pages, 8 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 23 cm
HC426.5 .L586 L5294 2015 -- Kroch Library Asia
Gao tian hou tu
高天厚土 : 我是农民付华廷 / 付华廷口述 ; 阿兰编著.
Gao tian hou tu : wo shi nong min Fu Huating / Fu Huating kou shu ; Alan bian zhu.
Dang jian du wu chu ban she, 2016. -- 2, 5, 342 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
HC426.5 .F825 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Shi ye jia Liu Hongsheng zhuan lüe
实业家 刘 鸿生 传略 : 回忆 我 的 父亲 / 刘 念智 ; [中国 人民 政治 协商 会议 全国 委员会 文史 资料 研究 委员会 编].
Shi ye jia Liu Hongsheng zhuan lüe : hui yi wo de fu qin / Liu Nianzhi ; [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian]
Wen shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982. -- 132 p., [1] leaf of plates : ports. ; 19 cm.
HC426.5 .L78 L78 -- Kroch Library Asia
Concise economic history of modern China (1840-1961)
A concise economic history of modern China (1840-1961) [by] Frank H. H. King.
Praeger, 1969. -- x, 243 p. maps. 23 cm.
HC427 .K52 1969 -- Kroch Library Asia
Gong fei kong zhi da lu shi chang zhi yan bian
共匪控制大陸市場之演變 [中華民國]司法行政部調查局編印.
Gong fei kong zhi da lu shi chang zhi yan bian [Zhonghua Minguo] si fa xing zheng bu diao cha ju bian yin.
[unknown publisher], 1957. -- 20 pages 19 cm.
HC427 .A16 K9 -- Kroch Library Asia
Press communique on the growth of China's national economy in 1959.
Press communique on the growth of China's national economy in 1959.
Foreign Languages Press, 1960. -- 25 pages 19 cm
HC427 .H873 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gai ge li shi, luo ji he wei lai
中国改革历史、逻辑和未来 : 振兴中华变革论 / 田国强, 陈旭东著.
Zhongguo gai ge li shi, luo ji he wei lai : zhen xing Zhonghua bian ge lun / Tian Guoqiang, Chen Xudong zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2016. -- xxiv, 467 pages : illustrations ; 23 cm
HC427 .T534 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo ke chi xu fa zhan de zi ran zi yuan jia ge li lun yan jiu
我国可持续发展的自然资源价格理论研究 = A theoretical investment on the pricing of sustainable natural resources in China / 王天义, 刘清江著.
Wo guo ke chi xu fa zhan de zi ran zi yuan jia ge li lun yan jiu = A theoretical investment on the pricing of sustainable natural resources in China / Wang Tianyi, Liu Qingjiang zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 4, 228 pages ; 24 cm
HC427.5 .W3678 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guo tu jing ji xue yan jiu
中国国土经济学研究 / 中国国土经济学研究会编.
Zhongguo guo tu jing ji xue yan jiu / Zhongguo guo tu jing ji xue yan jiu hui bian.
Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1982. -- 335 pages ; 20 cm
HC427.5 .C56 1982 -- Kroch Library Asia
Huo bi, shi chang yu tu di zhi du shi lun ji
货币、市场与土地制度史论集 / 慈鸿飞著.
Huo bi, shi chang yu tu di zhi du shi lun ji / Ci Hongfei zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 327 pages ; 23 cm.
HC427.7 .C495 2016 -- Kroch Library Asia
Institutional change and rural industrialization in China
Institutional change and rural industrialization in China : the putting-out system in handicraft industry in late Qing and early Republic period / Feizhou Zhou (Peking University, China).
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018. -- ix, 152 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.7 .Z48813 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin xian dai jing ji yu she hui zhuan xing yan jiu
中国近现代经济与社会转型研究 / 王思明, 刘馨秋, (美)罗伯特·道格拉斯·赫特 (R. Douglas Hurt) 主编.
Zhongguo jin xian dai jing ji yu she hui zhuan xing yan jiu / Wang Siming, Liu Xinqiu, (Mei) Luobote Daogelasi Hete (R. Douglas Hurt ) zhu bian.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2016. -- 3, 2, 8, 2, 352 pages, 7 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm.
HC427.7 .P844 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zi ben zhu yi zhi fa zhan
中國資本主義之發展 / 朱新繁著.
Zhongguo zi ben zhu yi zhi fa zhan / Zhu Xinfan zhu.
Shanghai lian he shu dian, 1929. -- 6, 476 pages ; 21 cm
HC427.8 .C546 -- Kroch Library Asia
1966--1976 nian Zhongguo guo min jing ji gai kuang
1966--1976年中国国民经济概况 / 陈东林主编
1966--1976 nian Zhongguo guo min jing ji gai kuang / Chen Donglin zhu bian.
Sichuan ren min chu ban she, 2016. -- 3, 412 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.9 .A174 2016 -- Kroch Library Asia
China 1972
China 1972 [i.e. neunzehnhundertzweiundsiebzig]; Ǒkonomie, Betrieb und Erziehung seit der Kulturrevolution [von] Bettelheim, u. a. Hrsg. von Dietmar Albrecht.
Wagenbach, 1972. -- 165 pages 20 cm.
HC427.9 .A76 -- Kroch Library Asia
Chinese economy
The Chinese economy : problems and policies / by Jan S. Prybyla.
University of South Carolina Press, 1981. -- xv, 331 pages : maps ; 24 cm
HC427.9 .P97 C5 1981 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo shao shu min zu di qu jing ji shi
当代中国少数民族地区经济史 / 黄健英编著.
Dang dai Zhongguo shao shu min zu di qu jing ji shi / Huang Jianying bian zhu.
Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2016. -- 6, 7, 387 pages ; 24 cm
HC427.9 .H8358 2016 -- Kroch Library Asia
Modernizing the Chinese dragon
Modernizing the Chinese dragon : the prospective impact of Western aid and technology on mainland China / Donald J. Senese.
Council on American Affairs : Council for Social & Economic Studies [distributor, 1980. -- 80 pages ; 23 cm
HC427.9 .S47 -- Kroch Library Asia
Si nian lai Zhong gong di cai zheng jing ji
四年來中共的財政經濟 / 鄭竹園著 = The Chinese communist's financial & economic development, 1949-1953, by Chen Chu-yuan.
Si nian lai Zhong gong di cai zheng jing ji / Zheng Zhuyuan zhu = The Chinese communist's financial & economic development, 1949-1953, by Chen Chu-yuan.
Hsin wen hua yen chiu so = The New Culture Research Institute, 1954. -- 48 pages ; 18 cm.
HC427.9 .C512 S5 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji fa zhan zhan lue gai lun
中国 经济 发展 战略 概论 / 刘 光杰 著.
Zhongguo jing ji fa zhan zhan lue gai lun / Liu Guangjie zhu.
Zhongguo wu zi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1989. -- 3, 265 p. ; 21 cm.
HC427.9 .L76 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wei he bu hui tong zhi shi jie
中国为何不会统治世界 = The China boom : why China will not rule the world / (美)孔诰烽 (Ho-fung Hung)著 ; 沈莉译.
Zhongguo wei he bu hui tong zhi shi jie = The China boom : why China will not rule the world / (Mei) Kong Gaofeng (Ho-fung Hung) zhu ; Shen Li yi.
Zhong xin chu ban she, 2016. -- 29, 256 pages : illustrations ; 21 cm
HC427.9 .H896127 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo jing ji shi (1949-2012)
中华人民共和国经济史 (1949-2012) = The economic history of the People's Republic of China (1949-2012) / 郑有贵主编.
Zhonghua Renmin Gongheguo jing ji shi (1949-2012) = The economic history of the People's Republic of China (1949-2012) / Zheng Yougui zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 6, 292 pages ; 24 cm.
HC427.9 .Z4577 2016 -- Kroch Library Asia
Jian nan de tan suo, zhen gui de cheng guo
艰难的探索, 珍贵的成果 : 中国共产党是怎样确立社会主义初级阶段经济制度的 / 周新城著.
Jian nan de tan suo, zhen gui de cheng guo : Zhongguo gong chan dang shi zen yang que li she hui zhu yi chu ji jie duan jing ji zhi du de / Zhou Xincheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 150 pages ; 24 cm.
HC427.92 .Z5884 2016 -- Kroch Library Asia
Tie fan wan, hei fan wan, jin fan wan
铁饭碗・黑饭碗・金饭碗 / 曾 繁华 著.
Tie fan wan, hei fan wan, jin fan wan / Zeng Fanhua zhu.
Henan ren min chu ban she, 1993. -- 3, 236 p. ; 19 cm.
HC427.92 .T636w 1993 -- Kroch Library Asia
Wo guo ke chi xu jing ji zeng zhang de cheng shi hua yan jiu
我国可持续经济增长的城市化研究 = Study on the urbanization and sustainable economic growth in China / 陈昌兵著.
Wo guo ke chi xu jing ji zeng zhang de cheng shi hua yan jiu = Study on the urbanization and sustainable economic growth in China / Chen Changbing zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 4, 3, 255 pages : charts ; 24 cm.
HC427.92 .C453 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo, jing ji xing shi fen xi yu yu ce. (serial)
中国, 经济形势分析与预测.
Zhongguo, jing ji xing shi fen xi yu yu ce.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1991-. -- v. ; 21 cm.
HC427.92 .C54812 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hong guan jing ji dong tai mo xing yu jiao zhun fen xi
中国宏观经济动态模型与校准分析 = Dynamic models and calibration analysis of China's macroeconomy / 孙宁华著.
Zhongguo hong guan jing ji dong tai mo xing yu jiao zhun fen xi = Dynamic models and calibration analysis of China's macroeconomy / Sun Ninghua zhu.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- viii, 307 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.92 .S8664 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji bao rong xing fa zhan wen ti yan jiu
中国经济包容性发展问题研究 / 郭苏文著.
Zhongguo jing ji bao rong xing fa zhan wen ti yan jiu / Guo Suwen zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 124 pages : illustrations ; 23 cm
HC427.92 .G86783 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji zeng zhang de zhi du yin su yan jiu
中国经济增长的制度因素研究 / 郭苏文著.
Zhongguo jing ji zeng zhang de zhi du yin su yan jiu / Guo Suwen zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 195 pages : illustrations ; 21 cm
HC427.92 .G8678 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui zhu yi jing ji di gai ge, kai fang he fa zhan
中国 社会 主义 经济 的 改革、开放 和 发展 : 研究 报告集 / 刘 国光 等著.
Zhongguo she hui zhu yi jing ji di gai ge, kai fang he fa zhan : yan jiu bao gao ji / Liu Guoguang deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian zong fa xing, 1987. -- 199 p. ; 21 cm.
HC427.92 .C54884w 1987 -- Kroch Library Asia
Zhongguo si ying jing ji yu si ying qi ye zhu jie ceng yan jiu
中国私营经济与私营企业主阶层研究 = Research on China's private economy and class of private business owners / 张厚义著.
Zhongguo si ying jing ji yu si ying qi ye zhu jie ceng yan jiu = Research on China's private economy and class of private business owners / Zhang Houyi zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 7, 2, 371 pages ; 24 cm.
HC427.92 .Z432355 2016 -- Kroch Library Asia
Zou Zhizhuang jie shuo Zhongguo jing ji
邹至庄解说中国经济 / (美)邹至庄著.
Zou Zhizhuang jie shuo Zhongguo jing ji / (Mei) Zou Zhizhuang zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2017. -- vi, 144 pages ; 22 cm
HC427.92 .C4385 2017 -- Kroch Library Asia
"Shi san wu" shi qi Zhongguo jing ji she hui fa zhan zhu yao qu shi he si lu
"十三五"时期中国经济社会发展主要趋势和思路 = The major trends and policy choices of China's economic and social development in the 13th five-year plan period / 张晓晶, 李成, 董昀著.
"Shi san wu" shi qi Zhongguo jing ji she hui fa zhan zhu yao qu shi he si lu = The major trends and policy choices of China's economic and social development in the 13th five-year plan period / Zhang Xiaojing, Li Cheng, Dong Yun zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 33 pages : illustrations ; 26 cm.
HC427.95 .Z4352 2016 -- Kroch Library Asia
Chi jiu zhan xin lun
持久战新论 : 新常态下的中国增长战略 / 赵昌文, 朱鸿鸣著.
Chi jiu zhan xin lun : xin chang tai xia de Zhongguo zeng zhang zhan lüe / Zhao Changwen, Zhu Hongming zhu.
Zhong xin chu ban she, 2016. -- x, 250 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Z43776 2016 -- Kroch Library Asia
Chuyẻ̂n đỏ̂i phương thức phát triẻ̂n kinh tế của Trung Quốc sau đại hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Chuyẻ̂n đỏ̂i phương thức phát triẻ̂n kinh tế của Trung Quốc sau đại hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc / Hoàng Thé̂ Anh (chủ biên).
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 335 pages : illustrations ; 21 cm
HC427.95 .C73 2017 -- Kroch Library Asia
Da guo dao lu
大国道路 : 读懂十三五 / 任仲文主编.
Da guo dao lu : du dong Shi san wu / Ren Zhongwen zhu bian.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 10, 367 pages ; 24 cm
HC427.95 .D2497 2016 -- Kroch Library Asia
Di san ci da zhuan xing
第三次大转型 : 新一轮改革如何改变中国 / 李佐军著.
Di san ci da zhuan xing : xin yi lun gai ge ru he gai bian Zhongguo / Li Zuojun zhu.
Zhong xin chu ban she, 2014. -- xii, 276 pages ; 24 cm
HC427.95 .L5296 2014 -- Kroch Library Asia
Di san ci quan guo jing ji pu cha fen xi bao gao xuan bian
第三次全国经济普查分析报告选编 / 国务院第三次全国经济普查领导小组办公室编.
Di san ci quan guo jing ji pu cha fen xi bao gao xuan bian / Guo wu yuan di san ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi.
Zhongguo tong ji chu ban she, 2016. -- 2, 566 pages : illustrations ; 30 cm
HC427.95 .D488 2016 -- Kroch Library Asia
Duo ji wang luo kong jian fa zhan ge ju
多极网络空间发展格局 : 引领中国区域经济2020 / 覃成林, 贾善铭, 杨霞 [and 1 other]著.
Duo ji wang luo kong jian fa zhan ge ju : yin ling Zhongguo qu yu jing ji 2020 / Qin Chenglin, Gu Shanming, Yang Xia [and 1 other] zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 240 pages : color illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Gong ji ce gai ge
供给侧改革 : 中国经济夹缝中的制度重构 = Reform of the supply front / 李莲莲, 蔡余杰, 赵光辉著.
Gong ji ce gai ge : Zhongguo jing ji jia feng zhong de zhi du chong gou = Reform of the supply front / Li Lianlian, Cai Yujie, Zhao Guanghui zhu.
Dang dai shi jie chu ban she, 2016. -- 7, 5, 262 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .L4855 2016 -- Kroch Library Asia
Gong ji ce jie gou xing gai ge xia de Zhongguo hong guan jing ji
供给侧结构性改革下的中国宏观经济 = Chinese economy under supply-side structural reform / 刘元春, 闫衍, 刘晓光著.
Gong ji ce jie gou xing gai ge xia de Zhongguo hong guan jing ji = Chinese economy under supply-side structural reform / Liu Yuanchun, Yan Yan, Liu Xiaoguang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 120 pages : charts ; 26 cm.
HC427.95 .L588253 2016 -- Kroch Library Asia
Kai fang da guo de chi xu wen ding zeng zhang
开放大国的持续稳定增长 : 中国的实证 = Stable and sustained growth for a large open economic : the case of China / 张晓晶等著.
Kai fang da guo de chi xu wen ding zeng zhang : Zhongguo de shi zheng = Stable and sustained growth for a large open economic : the case of China / Zhang Xiaojing deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 7, 304 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .Z43523 2016 -- Kroch Library Asia
Red flags
Red flags : why Xi's China is in jeopardy / George Magnus.
Yale University Press, 2018. -- x, 236 pages ; 25 cm
HC427.95 .M34 2018 -- Kroch Library Asia
Xin dong li
新动力 : 基于五大发展理念的中国民营经济大展望 / 王忠明著.
Xin dong li : ji yu wu da fa zhan li nian de Zhongguo min ying jing ji da zhan wang / Wang Zhongming zhu.
Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 2016. -- 4, 4, 4, 216 pages ; 24 cm
HC427.95 .W373 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi wang luo jie gou yu jing ji ji xiao
中国城市网络结构与经济绩效 / 朱小川著.
Zhongguo cheng shi wang luo jie gou yu jing ji ji xiao / Zhu Xiaochuan zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 2, 251 pages : illustrations ; 23 cm.
HC427.95 .Z588 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gou yu jing ji ji li yu fa zhan mo shi yan jiu
中国沟域经济机理与发展模式研究 / 赵小芳, 耿建忠, 吴殿廷著.
Zhongguo gou yu jing ji ji li yu fa zhan mo shi yan jiu / Zhao Xiaofang, Geng Jianzhong, Wu Dianting zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2015. -- 8, 185 pages : illustrations ; 26 cm.
HC427.95 .Z4378 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji "xin chang tai" an li xuan bian
中国经济「新常态」案例选编 / 范迪军, 杨刚勇主编.
Zhongguo jing ji "xin chang tai" an li xuan bian / Fan Dijun, Yang Gangyong zhu bian.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 337 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Z465784 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji dao le zui wei xian de bian yuan
中國經濟到了最危險的邊緣 / 郎咸平, 孫晉著.
Zhongguo jing ji dao le zui wei xian de bian yuan / Lang Xianping, Sun Jin zhu.
Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2012. -- 250 pages : illustrations, charts ; 23 cm
HC427.95 .L294 2012 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji li lun yu shi jian chuang xin yan jiu
中国经济理论与实践创新研究 = China economic theory and practice of innovation research / 马翠玲著.
Zhongguo jing ji li lun yu shi jian chuang xin yan jiu = China economic theory and practice of innovation research / Ma Cuiling zhu.
Zhongguo huan jing chu ban she, 2016. -- vi, 222 pages : illustrations ; 23 cm
HC427.95 .M324 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji xin fang wei
中国经济新方位 : 如何走出增长困境 / 吴敬琏, 刘鹤, 樊纲 [and 4 others] 主编.
Zhongguo jing ji xin fang wei : ru he zou chu zeng zhang kun jing / Wu Jinglian, Liu He, Fan Gang [and 4 others] zhu bian.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2017. -- ii, ii, 410 pages : illustrations ; 23 cm.
HC427.95 .Z465788 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji zhuan xing
中国经济转型 : 基于财政分权与地方政府行为的研究 / 高鹤著.
Zhongguo jing ji zhuan xing : ji yu cai zheng fen quan yu di fang zheng fu xing wei de yan jiu / Gao He zhu.
Jilin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2016. -- 2, 2, 201 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .G3585 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao.
中国民族地区经济社会调查报告. 2013年调查问卷分析 / 王延中, 丁赛主编.
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao. 2013 nian diao cha wen juan fen xi / Wang Yanzhong, Ding Sai zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 3 volumes ; 24 cm
HC427.95 .Z467362 2015 -- Kroch Library Asia
China's assistance program in Xinjiang
China's assistance program in Xinjiang : a sociological analysis / Yuhui Li.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2018. -- xvii, 159 pages ; 24 cm
HC428 .X56 L539 2018 -- Kroch Library Asia
Chongqing jing ji ke chi xu fa zhan ping gu yan jiu
重庆经济可持续发展评估研究 / 柯昌波著.
Chongqing jing ji ke chi xu fa zhan ping gu yan jiu / Ke Changbo zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 256 pages : illustrations ; 23 cm
HC428 .C5 K423 2016 -- Kroch Library Asia
Cong xiang cun dao cheng shi de fei yue
从乡村到城市的飞跃 : 广东省东莞市沙田镇经济与社会发展调研报告 = Transformation for "rural" to "uran" : a research report on economic and social development of Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province / 尚列著.
Cong xiang cun dao cheng shi de fei yue : Guangdong Sheng Dongguan Shi Shatian Zhen jing ji yu she hui fa zhan diao yan bao gao = Transformation for "rural" to "uran" : a research report on economic and social development of Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province / Shang Lie zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 12, 363 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HC428 .D66 S435 2015 -- Kroch Library Asia
Guian Xinqu nei lu kai fang yan jiu
贵安新区内陆开放研究 / 柴洪辉著.
Guian Xinqu nei lu kai fang yan jiu / Chai Honghui zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 5, 386 pages : illustrations ; 21 cm.
HC428 .G85 C3584 2016 -- Kroch Library Asia
Hebei Sheng xian yu jing ji zeng chang kong jian fen yi yu qu tong yan jiu
河北省县域经济增长空间分异与趋同研究 / 崔长彬, 张正河著.
Hebei Sheng xian yu jing ji zeng chang kong jian fen yi yu qu tong yan jiu / Cui Zhangbin, Zhang Zhenghe zhu.
Zhongguo nong ye da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 2, 3, 208 pages ; 25 cm.
HC428 .H62 H69 2015 -- Kroch Library Asia
Jie neng jian pai zheng ce ya li xia zi yuan fu ji qu chan ye zhuan xing fa zhan yan jiu
节能减排政策压力下资源富集区产业转型发展研究 : 以桂西地区为例 / 夏飞, 王业斌, 唐红祥著.
Jie neng jian pai zheng ce ya li xia zi yuan fu ji qu chan ye zhuan xing fa zhan yan jiu : yi Gui xi di qu wei li / Xia Fei, Wang Yebin, Tang Hongxiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 6, 6, 4, 336 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .G83 X534 2015 -- Kroch Library Asia
Jin dai Tianjin yu zhou bian qu xian de jing ji hu dong yan jiu
近代天津与周边区县的经济互动研究 = Study on economic interactions between Tianjin and its surrounding counties in modern times / 由俊生著.
Jin dai Tianjin yu zhou bian qu xian de jing ji hu dong yan jiu = Study on economic interactions between Tianjin and its surrounding counties in modern times / You Junsheng zhu.
Beijing li gong da xue chu ban she, 2016. -- 3, 196 pages ; 24 cm
HC428 .T5 Y685 2016 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa zhan yu gong gong zhi li
经济发展与公共治理 : 广东与意大利的实践与反思 / 郑德涛, 林应武主编.
Jing ji fa zhan yu gong gong zhi li : Guangdong yu Yidali de shi jian yu fan si / Zheng Detao, Lin Yingwu zhu bian.
Zhongshan da xue chu ban she, 2015. -- iv, 2, 209 pages : color illustrations ; 24 cm
HC428 .G824 J564 2015 -- Kroch Library Asia
Jing Jin Ji xie tong fa zhan
京津冀协同发展 : 现实与路径 / 纪良纲, 许永兵等著.
Jing Jin Ji xie tong fa zhan : xian shi yu lu jing / Ji Lianggang, Xu Yongbing deng zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 2, 317 pages ; 24 cm
HC428 .B4 J485 2016 -- Kroch Library Asia
Jin rong fa zhan, chan ye jie gou you hua yu jing ji zeng zhang
金融发展、产业结构优化与经济增长 : 山西产融结合新思路 / 冯江茹著.
Jin rong fa zhan, chan ye jie gou you hua yu jing ji zeng zhang : Shanxi chan rong jie he xin si lu / Feng Jiangru zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 2, 2, 6, 212 pages : illustrations ; 23 cm
HC428 .S48 F465 2016 -- Kroch Library Asia
Kuang ye cheng shi jing ji zhuan xing ji ke chi xu fa zhan yan jiu
矿业城市经济转型及可持续发展研究 : 以个旧市为例 = The study on economic transformation and sustainable development of mining city : taking Gejiu as an example / 陈应龙著.
Kuang ye cheng shi jing ji zhuan xing ji ke chi xu fa zhan yan jiu : yi Gejiu Shi wei li = The study on economic transformation and sustainable development of mining city : taking Gejiu as an example / Chen Yinglong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 231 pages : charts ; 24 cm.
HC428 .G444 C46 2016 -- Kroch Library Asia
Poyang Hu sheng tai jing ji qu fa zhan bao gao. (serial)
鄱阳湖生态经济区发展报告.
Poyang Hu sheng tai jing ji qu fa zhan bao gao.
Zhongguo huan jing chu ban she, 2014-. -- volumes : illustrations ; 26 cm.
HC428 .J54 K65 -- Kroch Library Asia
Quan mian shen hua gai ge bei jing xia de Yunnan Funing Xian yu jing ji she hui fa zhan
全面深化改革背景下的云南富宁县域经济社会发展 / 罗家祥, 倪慧著.
Quan mian shen hua gai ge bei jing xia de Yunnan Funing Xian yu jing ji she hui fa zhan / Luo Jiaxiang, Ni Hui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 6, 173 pages ; 24 cm.
HC428 .F865 L865 2016 -- Kroch Library Asia
Xie tong fa zhan
协同发展 : 华侨华人与"长江经济带" "一带一路" = Coordinated development : overseas Chinese and "the Yangtze River economic zone""Belt and road initiative" / 李其荣主编.
Xie tong fa zhan : Hua qiao Hua ren yu "Chang Jiang jing ji dai" "yi dai yi lu" = Coordinated development : overseas Chinese and "the Yangtze River economic zone" "Belt and road initiative" / Li Qirong zhu bian.
Ji nan da xue chu ban she, 2016. -- 6, 4, 2, 267 pages : illustrations ; 26 cm
HC428 .Y3 X66 2016 -- Kroch Library Asia
Yi dai yi lu, xi bu jue qi
一带一路・西部崛起 : "十三五"时期镇宁布依族苗族自治县融入"一带一路"战略 研究 / 欧翔憬, 唐正繁著.
Yi dai yi lu, xi bu jue qi : "Shi san wu" shi qi Zhenning Buyizu Miaozu Zizhixian rong ru "yi dai yi lu" zhan lüe yan jiu / Ou Xiangjing, Tang Zhengfan zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 242 pages : illustrations ; 23 cm.
HC428 .Z448 O788 2016 -- Kroch Library Asia
Zou xiang gao xiao sheng tai fa zhan zhi lu
走向高效生态发展之路 : 《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》实施五年回顾与展望 / 主编王忠林 ; 副主编秦柯, 梁文跃, 李永红 [and 1 other].
Zou xiang gao xiao sheng tai fa zhan zhi lu : "Huanghe Sanjiaozhou gao xiao sheng tai jing ji qu fa zhan gui hua" shi shi wu nian hui gu yu zhan wang / zhu bian Wang Zhonglin ; fu zhu bian Qin Ke, Liang Wenyue, Li Yonghong [and 1 other].
Shandong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 248 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
HC428 .Y375 Z688 2016 -- Kroch Library Asia
Bu que ding xing tiao jian xia Zhongguo nong cun ju min de xiao fei xing wei yan jiu
不确定性条件下中国农村居民的消费行为研究 = Research on Chinese rural residents' consumption behaviors under uncertain conditions / 陈冲著.
Bu que ding xing tiao jian xia Zhongguo nong cun ju min de xiao fei xing wei yan jiu = Research on Chinese rural residents' consumption behaviors under uncertain conditions / Chen Chong zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 7, 219 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .C6 C434 2016 -- Kroch Library Asia
Chao yong Zhongguan Cun
潮涌中关村 : 高端领军人才故事 = The tides are rising in Zhongguancun / 北京科技报社编著.
Chao yong Zhongguan Cun : gao duan ling jun ren cai gu shi = The tides are rising in Zhongguancun / Beijing ke ji bao she bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- 295 pages : portraits ; 24 cm
HC430 .H53 C346 2016 -- Kroch Library Asia
Jing xiang yu liu bian
镜像与流变 : 转型期中国城市居民消费变迁 (1978年至今) = Reflection and change : the shift of Chinese urban residents' consumption during the transformation period / 陈素白著.
Jing xiang yu liu bian : zhuan xing qi Zhongguo cheng shi ju min xiao fei bian qian (1978 nian zhi jin) = Reflection and change : the shift of Chinese urban residents' consumption during the transformation period / Chen Subai zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 5, 13, 390 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .C6 C447 2016 -- Kroch Library Asia
Qu yu jing ji xie tiao fa zhan zhong de ji shu shou lian wen ti yan jiu
区域经济协调发展中的技术收敛问题研究 = Research on the technological convergence in the process of coordinated development of regional economy / 张保胜等著.
Qu yu jing ji xie tiao fa zhan zhong de ji shu shou lian wen ti yan jiu = Research on the technological convergence in the process of coordinated development of regional economy / Zhang Baosheng deng zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 2, 268 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .T4 Z4357 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo si ren xiao fei bu zu kun jing de xing cheng ji li yan jiu
我国私人消费不足困境的形成机理研究 : 基于政府支出的视角 / 王明成著.
Wo guo si ren xiao fei bu zu kun jing de xing cheng ji li yan jiu : ji yu zheng fu zhi chu de shi jiao / Wang Mingcheng zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 163 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .C6 W358 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de guo min shou ru fen pei yu kuo da nei xu
中国的国民收入分配与扩大内需 : 基于财稅政策视角的探究 / 汪德华著.
Zhongguo de guo min shou ru fen pei yu kuo da nei xu : ji yu cai shui zheng ce shi jiao de tan jiu / Wang Dehua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 8, 3, 189 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .C6 W3544 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guo fang jing ji fa zhan wai bu jing ji feng xian yan jiu
中国国防经济发展外部经济风险研究 = Research on the external economic risks of China national defense economy development / 张海静著.
Zhongguo guo fang jing ji fa zhan wai bu jing ji feng xian yan jiu = Research on the external economic risks of China national defense economy development / Zhang Haijing zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 4, 6, 7, 300 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .D4 Z4345 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ke ji jin rong chuang xin yu zheng ce yan jiu
中国科技金融创新与政策研究 / 主编阙方平, 曾繁华, 王飞 ; 副主编何成行, 彭中.
Zhongguo ke ji jin rong chuang xin yu zheng ce yan jiu / zhu bian Que Fangping, Zeng Fanhua, Wang Fei ; fu zhu bian He Chengxing, Peng Zhong.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2015. -- 2, 10, 401 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .H53 Z4667 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao dong bao chou fen e wen ti
中国劳动报酬份额问题 = Problem of the labor income share in China / 张车伟, 赵文著.
Zhongguo lao dong bao chou fen e wen ti = Problem of the labor income share in China / Zhang Chewei, Zhao Wen zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 5, 172 pages : illustrations ; 26 cm
HC430 .I5 Z4338 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun ju min xiao fei jie gou shi zheng yan jiu
中国农村居民消费结构实证研究 / 刘晓红著.
Zhongguo nong cun ju min xiao fei jie gou shi zheng yan jiu / Liu Xiaohong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 1, 204 pages : charts ; 24 cm
HC430 .C6 L588 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shao shu min zu pin kun di qu xian yu jing ji fa zhan mo shi yan jiu
中国少数民族贫困地区县域经济发展模式研究 / 李刚著.
Zhongguo shao shu min zu pin kun di qu xian yu jing ji fa zhan mo shi yan jiu / Li Gang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 200 pages ; 24 cm
HC430 .P6 L525 2015 -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (57 items)RSS

Zhongguo shang shi gong si feng xian xin xi pi lu xing wei yan jiu
中国上市公司风险信息披露行为研究 = Research on risk information disclosure of Chinese listed companies / 周婷婷著.
Zhongguo shang shi gong si feng xian xin xi pi lu xing wei yan jiu = Research on risk information disclosure of Chinese listed companies / Zhou Tingting zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 3, 205 pages : illustrations ; 24 cm.
HD61 .Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Ping heng
平衡 : 中国式管理之道 = The art of balance / 曾明彬著.
Ping heng : Zhongguo shi guan li zhi dao = The art of balance / Zeng Mingbin zhu.
Guangdong jin ji chu ban she, 2016. -- 6, 2, 166 pages : illustrations; 24 cm
HD70 .C6 Z386 2016 -- Kroch Library Asia
Jie gou bian hua yu zeng zhang qian li
结构变化与增长潜力 : 中国潜在经济增长率的测算及其结构转换路径研究 / 郭晗著.
Jie gou bian hua yu zeng zhang qian li : Zhongguo qian zai jing ji zeng zhang lü de ce suan ji qi jie gou zhuan huan lu jing yan jiu / Guo Han zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 3, 2, 6, 197 pages : illustrations ; 24 cm.
HD77.5 .C6 G864 2016 -- Kroch Library Asia
Liang Han ming tian zhi de xing shuai
两汉名田制的兴衰 / 张履鹏, 郭春显著.
Liang Han ming tian zhi de xing shuai / Zhang Lüpeng, Guo Chunxian zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2015. -- 5, 167 pages : illustrations ; 24 cm
HD924 .Z4245 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng zhen zhu fang gong ying de jin rong chuang xin
中国城镇住房供应的金融创新 = Financial innovation of urban housing supply in China / 住房和城乡建设部政策研究中心, 天津房地产集团有限公司联合课题组.
Zhongguo cheng zhen zhu fang gong ying de jin rong chuang xin = Financial innovation of urban housing supply in China / Zhu fang he cheng xiang jian she bu zheng ce yan jiu zhong xin, Tianjin fang di chan ji tuan you xian gong si lian he ke ti zu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 21, 261 pages : illustrations ; 26 cm
HD926.5 .Z5633 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun tu di de zhi du xing zhi
中国农村土地的制度性质 = The institutional nature of rural land in China / 崔宝敏著.
Zhongguo nong cun tu di de zhi du xing zhi = The institutional nature of rural land in China / Cui Baomin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 4, 3, 223 pages ; 24 cm.
HD928 .C8536 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong di liu zhuan ji qi feng xian fang fan yan jiu
中国农地流转及其风险防范研究 / 李彬著.
Zhongguo nong di liu zhuan ji qi feng xian fang fan yan jiu / Li Bin zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 249 pages : illustrations ; 23 cm
HD928 .L484 2015 -- Kroch Library Asia
Wo guo fang di chan ye de guan lian te xing ji jing ji xiao ying yan jiu
我国房地产业的关联特性及经济效应研究 / 许家军著.
Wo guo fang di chan ye de guan lian te xing ji jing ji xiao ying yan jiu / Xu Jiajun zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 173 pages : illustrations ; 23 cm
HD1381.5 .C6 X76 2016 -- Kroch Library Asia
Ge ming ce lüe yu he zuo yun dong
革命策略与合作运动 : 革命动员视角下中共农业互助合作运动研究(1927-1949) / 魏本权著.
Ge ming ce lüe yu he zuo yun dong : ge ming dong yuan shi jiao xia Zhong gong nong ye hu zhu he zuo yun dong yan jiu (1927-1949) / Wei Benquan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 15, 269 pages ; 24 cm
HD1491 .C6 W453 2016 -- Kroch Library Asia
Shan qu nong min zhuan ye he zuo she de tan suo yu shi jian
山区农民专业合作社的探索与实践 : 来自凉山彝族自治州的实证研究 / 张千友, 蔡光泽著.
Shan qu nong min zhuan ye he zuo she de tan suo yu shi jian : lai zi Liangshan Yizu Zizhizhou de shi zheng yan jiu / Zhang Qianyou, Cai Guangze zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2015. -- 3, 10, 186 pages : illustrations ; 24 cm
HD1491 .C62 L5359 2015 -- Kroch Library Asia
Chamusu imin no jikkyō
佳木斯移民の實況 / 市川益平述.
Chamusu imin no jikkyō / Ichikawa Masuhei jutsu.
Tōa Keizai Chōsakyoku, 1933. -- 3, 32 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
HD1516 .C6 I24 1933 -- Kroch Library Asia
Men kan zhi wai
门槛之外 : 城市劳务市场中的底边人群 = Beyond the threshold : living at the bottom of the urban labor market / 王华著.
Men kan zhi wai : cheng shi lao wu shi chang zhong de di bian ren qun = Beyond the threshold : living at the bottom of the urban labor market / Wang Hua zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- xx, 3, 228 pages : illustrations ; 23 cm.
HD1537 .C6 W353 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong min gong "ban cheng shi hua" wen ti yan jiu
我国农民工「半城市化」问题研究 : 以成都市为例 / 陈藻著.
Wo guo nong min gong "ban cheng shi hua" wen ti yan jiu : yi Chengdu Shi wei li / Chen Zao zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 6, 4, 174 pages : ǂb illustrations ; ǂc 21 cm
HD1537 .C5 C449 2016 -- Kroch Library Asia
Xin sheng dai nong min gong liu dong xing wei yan jiu
新生代农民工流动行为研究 : 以湖南省为例 / 张笑秋著.
Xin sheng dai nong min gong liu dong xing wei yan jiu : yi Hunan Sheng wei li / Zhang Xiaoqiu zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 5, 226 pages ; 24 cm
HD1537 .C6 Z437 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong min gong fa zhan zhuang kuang ji guan li ji zhi yan jiu
中国农民工发展状况及管理机制研究 / 冯虹, 李国正著.
Zhongguo nong min gong fa zhan zhuang kuang ji guan li ji zhi yan jiu / Feng Hong, Li Guozheng zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 1, 160 pages ; 24 cm
HD1537 .C6 F466 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin sheng dai nong min gong de yu yan shi yong yu she hui ren tong
中国新生代农民工的语言使用与社会认同 / 付义荣著.
Zhongguo xin sheng dai nong min gong de yu yan shi yong yu she hui ren tong / Fu Yirong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 161 pages ; 24 cm.
HD1537 .C6 F788 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi zhi shui
中国式治水 : 农村合作组织与集体行动 / 王晓莉著.
Zhongguo shi zhi shui : nong cun he zuo zu zhi yu ji ti xing dong / Wang Xiaoli zhu.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 2, 148 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1741 .C54 W3685 2016 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo "san nong" wen ti lun cong.
当代中国「三农」问题论丛. 一 = Contemporary China agriculture, rural areas and farmers / 清华大学中国农村研究院编.
Dang dai Zhongguo "san nong" wen ti lun cong. Yi = Contemporary China agriculture, rural areas and farmers / Qing hua da xue Zhongguo nong cun yan jiu yuan bian.
Zhongguo fa zhan chu ban she, 2016. -- 12, 2, 3, 339 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .D363 2016 -- Kroch Library Asia
Gou jian he xie
构建和谐 : 转型期中国农民非制度化利益表达的生发逻辑及矫正路径 / 姚望著.
Gou jian he xie : zhuan xing qi Zhongguo nong min fei zhi du hua li yi biao da de sheng fa luo ji ji jiao zheng lu jing / Yao Wang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 166 pages ; 24 cm
HD2097 .Y39 2016 -- Kroch Library Asia
Lao dong li jia ge shang zhang dui Zhongguo liang shi sheng chan de ying xiang yan jiu
劳动力价格上涨对中国粮食生产的影响研究 / 杨进著.
Lao dong li jia ge shang zhang dui Zhongguo liang shi sheng chan de ying xiang yan jiu / Yang Jin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 180 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .Y3599 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun jing ji fen xi he zheng ce yan jiu (2013-2016)
中国农村经济分析和政策研究 (2013-2016) / 宋洪远著.
Zhongguo nong cun jing ji fen xi he zheng ce yan jiu (2013-2016) / Song Hongyuan zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 352 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .S46624 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun jing ji yan jiu
中國農村經濟研究 / (匈牙利)馬札亞爾著 ; 陳代青, 彭桂秋譯.
Zhongguo nong cun jing ji yan jiu / (Xiongyali) Mazhaya'er zhu ; Chen Daiqing, Peng Guiqiu yi.
Shanxi ren min chu ban she, 2015. -- 3 volumes (8, 4, 3, 2, 2, 583 pages) ; 23 cm.
HD2097 .M33127 2015 -- Kroch Library Asia
Jing ji xin chang tai xia po jie "san nong" nan ti xin si lu
经济新常态下破解"三农"难题新思路 / 陈锡文, 韩俊主编.
Jing ji xin chang tai xia po jie "san nong" nan ti xin si lu / Chen Xiwen, Han Jun zhu bian.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- xiv, 490 pages : illustrations ; 24 cm
HD2098 .J565 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang shi gong si kong zhi quan si li yan jiu
中国上市公司控制权私利研究 = The research of private benefits of control in Chinese listed companies / 郝云宏, 曲亮, 吴芳颖著.
Zhongguo shang shi gong si kong zhi quan si li yan jiu = The research of private benefits of control in Chinese listed companies / Hao Yunhong, Qu Liang, Wu Fangying zhu.
Zhejiang gong shang da xue chu ban she, 2016. -- 4, 6, 10, 3, 4, 2, 4, 7, 245 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2741 .H377 2016 -- Kroch Library Asia
Kua guo gong si zai Hua bing gou wen ti yan jiu
跨国公司在华并购问题研究 / 张超著.
Kua guo gong si zai Hua bing gou wen ti yan jiu / Zhang Chao zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 197 pages : illustrations ; 24 cm
HD2746.55 .C6 Z347 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye kua guo bing gou ji shu jin bu xiao ying yan jiu
中国企业跨国并购技术进步效应研究 = Study on the technological progress effect of cross-border M&A activities of Chinese enterprises / 尹中升著.
Zhongguo qi ye kua guo bing gou ji shu jin bu xiao ying yan jiu = Study on the technological progress effect of cross-border M&A activities of Chinese enterprises / Yin Zhongsheng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 4, 3, 6, 216 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2746.55 .C6 Y577 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi du huan jing yu Zhongguo chan ye de dong tai bi jiao you shi
制度环境与中国产业的动态比较优势 / 王健著.
Zhi du huan jing yu Zhongguo chan ye de dong tai bi jiao you shi / Wang Jian zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 160 pages : illustrations ; 24 cm.
HD3616 .C62 W356 2016 -- Kroch Library Asia
Guangdong Sheng ren cai jie gou you hua yu chan ye zhuan xing sheng ji de xie tong fa zhan li lun yu shi zheng yan jiu
广东省人才结构优化与产业转型升级的协同发展理论与实证研究 / 张延平著.
Guangdong Sheng ren cai jie gou you hua yu chan ye zhuan xing sheng ji de xie tong fa zhan li lun yu shi zheng yan jiu / Zhang Yanping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 236 pages : illustrations ; 24 cm
HD5830 .G83 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yang lao bao xian fa zhan ping jia ji xian shi tiao zhan
中国养老保险发展评价及现实挑战 / 吴永求著.
Zhongguo yang lao bao xian fa zhan ping jia ji xian shi tiao zhan / Wu Yongqiu zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- viii, 213 pages : illustrations ; 24 cm.
HD7105.35 .C6 W82863 2016 -- Kroch Library Asia
China's pension reforms
China's pension reforms : political institutions, skill formation, and pension policy in China / Ke Meng.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- 253 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HD7230 .M46 2019 -- Kroch Library Asia
She hui zheng ce cheng xiang tong chou fa zhan yan jiu
社会政策城乡统筹发展研究 = Research on integration development of rural & urban social policy in China / 李迎生等著.
She hui zheng ce cheng xiang tong chou fa zhan yan jiu = Research on integration development of rural & urban social policy in China / Li Yingsheng deng zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 7, 402 pages : illustrations ; 26 cm
HD7230 .L4333 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de gong gong zhu fang he zhu fang yuan zhu
中国的公共住房和住房援助 : 政策评估与战略选择 / 张齐武著.
Zhongguo de gong gong zhu fang he zhu fang yuan zhu : zheng ce ping gu yu zhan lüe xuan ze / Zhang Qiwu zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 6, 403 pages : illustrations ; 24 cm
HD7288.78 .C6 Z43394 2016 -- Kroch Library Asia
Xi fang liang shi zhan lüe yu wo guo liang shi an quan bao zhang ji zhi yan jiu
西方粮食战略与我国粮食安全保障机制研究 / 佘莹著.
Xi fang liang shi zhan lüe yu wo guo liang shi an quan bao zhang ji zhi yan jiu / She Ying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014. -- 6, 323 pages ; 25 cm
HD9000.6 .S44 2014 -- Kroch Library Asia
Guangdong shui dao chan ye jing ji yan jiu (2015 nian)
广东水稻产业经济研究 (2015年) / 万忠等著.
Guangdong shui dao chan ye jing ji yan jiu (2015 nian) / Wan Zhong deng zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 3, 6, 7, 252 pages : illustrations ; 21 cm
HD9066 .C63 G834 2015 -- Kroch Library Asia
Wo guo ju min dong wu chan pin xiao fei te zheng ji qu shi yan jiu
我国居民动物产品消费特征及趋势研究 = A research on Chinese resident animal products consumption characteristics and tendency / 程广燕著.
Wo guo ju min dong wu chan pin xiao fei te zheng ji qu shi yan jiu = A research on Chinese resident animal products consumption characteristics and tendency / Cheng Guangyan zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 6, 205 pages : charts ; 23 cm
HD9426 .C62 C36 2016 -- Kroch Library Asia
China's climate-energy policy
China's climate-energy policy : domestic and international impacts / edited by Akihisa Mori.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 231 pages : illustrations, map ; 24 cm.
HD9502 .C62 C4956 2019 -- Kroch Library Asia
Energy and climate policies in China and India
Energy and climate policies in China and India : a two-level comparative study / Fuzuo Wu.
Cambridge University Press, 2018. -- xv, 314 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 W8 2018 -- Kroch Library Asia
In China's backyard
In China's backyard : policies and politics of Chinese resource investments in Southeast Asia / edited by Jason Morris-Jung.
ISEAS Publishing, 2018. -- xv, 332 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
HD9502 .A785 I5 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo neng yuan hang ye cai shui zheng ce ji shui fei shui ping de guo ji bi jiao
我国能源行业财稅政策及稅费水平的国际比较 / 史丹等著.
Wo guo neng yuan hang ye cai shui zheng ce ji shui fei shui ping de guo ji bi jiao / Shi Dan deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 194 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 S4544 2016 -- Kroch Library Asia
Zhan lüe xing xin xing chan ye fa zhan dui Zhongguo neng yuan xiao fei de ying xiang yan jiu
战略性新兴产业发展对中国能源消费的影响研究 = Research on the effect of the development of strategic emerging industries on China's energy consumption / 姜莱著.
Zhan lüe xing xin xing chan ye fa zhan dui Zhongguo neng yuan xiao fei de ying xiang yan jiu = Research on the effect of the development of strategic emerging industries on China's energy consumption / Jiang Lai zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 5, 3, 151 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 J537 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan xiao fei jie gou wen ti de tong ji yan jiu
中国能源消费结构问题的统计研究 / 马立平, 刘硕, 李杨著.
Zhongguo neng yuan xiao fei jie gou wen ti de tong ji yan jiu / Ma Liping, Liu Shuo, Li Yang zhu.
Shou du jing ji mao yi da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 3, 209 pages : illustrations ; 23 cm
HD9502 .C62 M3256 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin neng yuan fa zhan zhan lue yu xin neng yuan chan ye zhi du jian she yan jiu
中国新能源发展战略与新能源产业制度建设研究 = China's renewable energy strategy and institutions of renewable energy industries / 周冯琦, 刘新宇, 陈宁等著.
Zhongguo xin neng yuan fa zhan zhan lue yu xin neng yuan chan ye zhi du jian she yan jiu = China's renewable energy strategy and institutions of renewable energy industries / Zhou Fengqi, Liu Xinyu, Chen Ning deng zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 2, 3, 362 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9502 .C62 Z674 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo tian ran qi jia ge gui zhi de jian pai xiao ying ji jing ji xiao ying fen xi
中国天然气价格规制的减排效应及经济效应分析 = Environmental and economic effects of China's natural gas price regulation / 张希栋著.
Zhongguo tian ran qi jia ge gui zhi de jian pai xiao ying ji jing ji xiao ying fen xi = Environmental and economic effects of China's natural gas price regulation / Zhang Xidong zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 2, 3, 186 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9581 .C62 Z4384 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hu lian wang an quan chan ye fa zhan yan jiu
中国互联网安全产业发展研究 : 战略和基本问题讨论 / 陈小洪, 陈金桥, 王育民主编.
Zhongguo hu lian wang an quan chan ye fa zhan yan jiu : zhan lue he ji ben wen ti tao lun / Chen Xiaohong, Chen Jinqiao, Wang Yumin zhu bian.
Dian zi gong ye chu ban she, 2015. -- xxiv, 242 pages : illustrations ; 24 cm
HD9696.44 .C62 Z56 2015 -- Kroch Library Asia
Jia zhi lian shi yu xia Zhongguo zhi zao ye guo ji jing zheng li ti sheng lu jing yan jiu
价值链视阈下中国制造业国际竞争力提升路径研究 / 卢志渊著.
Jia zhi lian shi yu xia Zhongguo zhi zao ye guo ji jing zheng li ti sheng lu jing yan jiu / Lu Zhiyuan zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- v, ii, 257 pages : illustrations ; 23 cm.
HD9736 .C62 L838 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua da dian.
中華大典. 工業典. 製造工業分典 / 《中華大典》工作委員會, 《中華大典》編纂委員會編.
Zhonghua da dian. Gong ye dian. Zhi zao gong ye fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 2, 1733 pages) : illustrations ; 27 cm
HD9736 .C62 Z5626 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo Wuhan mian fang zhi ye wen ti yan jiu (1915-1938)
民国武汉棉纺织业问题研究 (1915-1938) / 刘岩岩著.
Minguo Wuhan mian fang zhi ye wen ti yan jiu (1915-1938) / Liu Yanyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 7, 2, 3, 3, 208 pages ; 24 cm.
HD9886 .C63 W847 2016 -- Kroch Library Asia
Si bu jue qi
思埠崛起 : 吴召国的微商时代 / 理由, 林林著.
Si bu jue qi : Wu Zhaoguo de wei shang shi dai / Li You, Lin Lin zhu.
Zhong yang wen xian chu ban she, 2015. -- 208 pages : color illustrations, portraits ; 23 cm
HD9970.5 .C674 G866 2015 -- Kroch Library Asia
Wo guo ti yu chan ye xin xi wang zhan yun ying mo shi yan jiu
我国体育产业信息网站运营模式研究 / 张春萍, 李世民著.
Wo guo ti yu chan ye xin xi wang zhan yun ying mo shi yan jiu / Zhang Chunping, Li Shimin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 4, 193 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9992 .C62 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Innovative and creative industries in Hong Kong
Innovative and creative industries in Hong Kong : a global city in China and Asia / Grace L.K. Leung.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xxi, 226 pages : illustrations ; 25 cm.
HD9999 .C9473 H855 2019 -- Kroch Library Asia
Jing Jin Ji, Chang san jiao, Zhu san jiao xin xi fu wu ye fa zhan de bi jiao yan jiu
京津冀、长三角、珠三角信息服务业发展的比较研究 = The comparative research on development of information service industry in Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River Delta and Pearl River Delta / 陈倩, 郭斌编著.
Jing Jin Ji, Chang san jiao, Zhu san jiao xin xi fu wu ye fa zhan de bi jiao yan jiu = The comparative research on development of information service industry in Beijing--Tianjin--Hebei, Yangtze River Delta and Pearl River Delta / Chen Qian, Guo Bin bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 1, 3, 5, 2, 211 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .I493 C625 2016 -- Kroch Library Asia
Jing Jin Ji xin xi fu wu ye fa zhan bao gao (2016)
京津冀信息服务业发展报告 (2016) : 协同创新与绩效评价 = The Beijing-Tianjin-Hebei information service industry development report (2016) : based on the perspective of collaborative innovation and performance evaluation / 郭斌, 陈倩编著.
Jing Jin Ji xin xi fu wu ye fa zhan bao gao (2016) : xie tong chuang xin yu ji xiao ping jia = The Beijing-Tianjin-Hebei information service industry development report (2016) : based on the perspective of collaborative innovation and performance evaluation / Guo Bin, Chen Qian bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 4, 4, 2, 149 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .I493 C677 2016 -- Kroch Library Asia
San Xia liu yu cheng shi she hui wen hua guan li chuang xin yan jiu
三峡流域城市社会文化管理创新研究 / 邓莹辉著.
San Xia liu yu cheng shi she hui wen hua guan li chuang xin yan jiu / Deng Yinghui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 3, 333 pages ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C6368 2016 -- Kroch Library Asia
Shi zheng
实证 : 数字时代新丝路文化建设研究 : 以甘肃省为例 / 陈积银, 李玉政, 朱鸿军等著.
Shi zheng : shu zi shi dai xin si lu wen hua jian she yan jiu : yi Gansu Sheng wei li / Chen Jiyin, Li Yuzheng, Zhu Hongjun deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 10, 309 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C6255 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo xin xi zi yuan chan ye zu zhi zheng ce yan jiu
我国信息资源产业组织政策研究 / 郭静静著.
Wo guo xin xi zi yuan chan ye zu zhi zheng ce yan jiu / Guo Jingjing zhu.
Shi jie tu shu chu ban gong si, 2016. -- 3, 6, 143 pages : illustrations ; 23 cm
HD9999 .I493 C658 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua chan ye zheng fu bu zhu yan jiu
中国文化产业政府补助研究 / 臧志彭著.
Zhongguo wen hua chan ye zheng fu bu zhu yan jiu / Zang Zhipeng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 235 pages : charts ; 24 cm
HD9999 .C9473 C696323 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua xiao fei qu yu cha yi yan jiu
中国文化消费区域差异研究 / 李剑欣, 张占平著.
Zhongguo wen hua xiao fei qu yu cha yi yan jiu / Li Jianxin, Zhang Zhanping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 5, 192 pages : illustrations ; 24 cm
HD9999 .C9473 C65757 2016 -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (4 items)RSS

"Yi dai yi lu" jian she zhong de gang kou yu gang kou cheng shi
"一带一路"建设中的港口与港口城市 = Ports and port cities in building of the belt and road initiative / 郑秉文, 李文, 刘铭賾著.
"Yi dai yi lu" jian she zhong de gang kou yu gang kou cheng shi = Ports and port cities in building of the belt and road initiative / Zheng Bingwen, Li Wen, Liu Mingze zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 181 pages ; 26 cm.
HE559 .C6 Z444 2016 -- Kroch Library Asia
Maritime business and economics
Maritime business and economics : Asian perspectives / edited by Okan Duru.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvii, 272 pages : illustrations ; 24 cm.
HE890.5 .M365 2019 -- Kroch Library Asia
Yi zhan xiao shi
驿站小史 / 唐博著.
Yi zhan xiao shi / Tang Bo zhu.
Shanxi jiao yu chu ban she, 2015. -- 6, 299 pages : illustrations ; 21 cm.
HE5749 .C6 T363 2015 -- Kroch Library Asia
Feng kou zhi shang, Shun fen you wei
风口之上, 顺丰有为 : 顺丰速运成功的秘诀 / 安建伟编著.
Feng kou zhi shang, Shun fen you wei : Shun fen su yun cheng gong de mi jue / An Jian wei bian zhu.
Guangdong jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 13, 192 pages : illustrations ; 24 cm
HE5968 .S48 A625 2016 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (15 items)RSS

Zhong Hai (he hui) zi mao qu gou jian wen ti yan jiu
中海(合会)自贸区构建问题研究 = Construction of China-GCC FTA / 王瑛著.
Zhong Hai (he hui) zi mao qu gou jian wen ti yan jiu = Construction of China-GCC FTA / Wang Ying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 6, 5, 209 pages : illustrations ; 24 cm.
HF1418.3 .C6 W45 2015 -- Kroch Library Asia
Eluosi jing ji wai jiao yu Zhong E he zuo mo shi
俄罗斯经济外交与中俄合作模式 / 田春生主编.
Eluosi jing ji wai jiao yu Zhong E he zuo mo shi / Tian Chunsheng zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 416 pages : illustration ; 24 cm
HF1558.2 .E48 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo--Dong meng ke chi xu fa zhan de guo jia zhan lüe he qu yu he zuo
中国--东盟可持续发展的国家战略和区域合作 : 新挑战和新机遇 = ASEAN-China national strategy and regional cooperation for sustainable development : new challenges and new opportunities / 中国--东盟环境保护合作中心编.
Zhongguo--Dong meng ke chi xu fa zhan de guo jia zhan lüe he qu yu he zuo : xin tiao zhan he xin ji yu = ASEAN-China national strategy and regional cooperation for sustainable development : new challenges and new opportunities / Zhongguo--Dong meng huan jing bao hu he zuo zhong xin bian.
Zhongguo huan jing chu ban she, 2015. -- xi, 145 pages : illustrations ; 23 cm
HF1591 .Z4 C63 2014 -- Kroch Library Asia
"Si chou zhi lu jing ji dai" yu Hasakesitan "guang ming zhi lu" xin jing ji zheng ce dui jie he zuo de wen ti yu qian jing
"丝绸之路经济带"与哈萨克斯坦"光明之路"新经济政策对接合作的问题与前景 = The alignment of the Silk Road economic belt and the bright road of Kazakhstan : problems and perspectives / 李永全, 王晓泉主编.
"Si chou zhi lu jing ji dai" yu Hasakesitan "guang ming zhi lu" xin jing ji zheng ce dui jie he zuo de wen ti yu qian jing = The alignment of the Silk Road economic belt and the bright road of Kazakhstan : problems and perspectives / Li Yongquan, Wang Xiaoquan zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 170 pages : charts ; 26 cm.
HF1604 .Z4 K937 2016 -- Kroch Library Asia
Rang meng xiang zhao jin xian shi
让梦想照进现实 : "一带一路"的愿景与行动 = The belt and road initiative / 冯绍雷主编.
Rang meng xiang zhao jin xian shi : "yi dai yi lu" de yuan jing yu xing dong = The belt and road initiative / Feng Shaolei zhu bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 498 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .R366 2016 -- Kroch Library Asia
Trade governance of the Belt and Road Initiative
Trade governance of the Belt and Road Initiative : economic logic, value choices, and institutional arrangement / Dawei Cheng.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- 76 pages : illustrations ; 22 cm.
HF1604 .C385 2018 -- Kroch Library Asia
Yi dai yi lu zhan lüe
一带一路战略 : 宁波的选择与构建 / 闫国庆, 徐侠民主编.
Yi dai yi lu zhan lüe : Ningbo de xuan ze yu gou jian / Yan Guoqing, Xu Xiamin zhu bian.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 386 pages : illustrations ; 30 cm.
HF1604 .Z5 N564 2016 -- Kroch Library Asia
Nan bei xing zi you mao yi xie ding fei mao yi wen ti yan hua qu shi he Zhongguo de dui ce
南北型自由贸易协定非贸易问题演化趋势和中国的对策 / 孙玉红著.
Nan bei xing zi you mao yi xie ding fei mao yi wen ti yan hua qu shi he Zhongguo de dui ce / Sun Yuhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 3, 3, 211 pages : illustrations ; 24 cm
HF1713 .S863 2015 -- Kroch Library Asia
Qing dai hai wai mao yi shi yan jiu
清代海外贸易史研究 = A study on the history of foreign trade during the Qing dynasty / [日]松浦章著 ; 李小林译.
Qing dai hai wai mao yi shi yan jiu = A study on the history of foreign trade during the Qing dynasty / [Ri] Song Puzhang zhu ; Li Xiaolin yi.
Tianjin ren min chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 5, 3, 3, 691 pages) : illustrations, maps ; 21 cm.
HF3835 .M38127 2016 -- Kroch Library Asia
Chinese trade
Chinese trade : trade deficits, state subsidies and the rise of China / Rich Marino.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- vi, 203 pages : illustrations ; 25 cm.
HF3836.5 .M37 2019 -- Kroch Library Asia
Yue shang hao ru
粤商好儒 / 刘正刚著.
Yue shang hao ru / Liu Zhenggang zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 14, 2, 4, 205 pages : illustrations (some color), facsimiles, portraits ; 26 cm.
HF3839 .G83 L5823 2016 -- Kroch Library Asia
Ningbo jian she "yi dai yi lu" qu yu xing guo ji mao yi zhong xin cheng shi yan jiu
宁波建设「一带一路」区域性国际贸易中心城市研究 / 王敏杰著.
Ningbo jian she "yi dai yi lu" qu yu xing guo ji mao yi zhong xin cheng shi yan jiu / Wang Minjie zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 170 pages : illustrations ; 24 cm
HF3840 .N564 W365 2016 -- Kroch Library Asia
Cong tu huo dao guo huo
从土货到国货 : 近代消费行为政治化与民族主义思潮 / 王敏著.
Cong tu huo dao guo huo : jin dai xiao fei xing wei zheng zhi hua yu min zu zhu yi si chao / Wang Min zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2014. -- 3, 2, 212 pages ; 24 cm
HF5415.33 .C6 W38 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo bei jing xia zhi ye cheng gong guan de jie gou, ce liang ji qi ying xiang xiao ying
中国背景下职业成功观的结构、测量及其影响效应 / 周文霞著.
Zhongguo bei jing xia zhi ye cheng gong guan de jie gou, ce liang ji qi ying xiang xiao ying / Zhou Wenxia zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 161 pages : illustrations ; 23 cm
HF5549.5 .J63 Z68 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zi ben shi chang shen ji cheng bai de an li tan xi
中国资本市场审计成败的案例探析 / 王杏芬编著.
Zhongguo zi ben shi chang shen ji cheng bai de an li tan xi / Wang Xingfen bian zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 252 pages ; 26 cm
HF5686 .C7 W3684 2015 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (12 items)RSS

Guo nei hu lian wang jin rong fa zhan bao gao
国内互联网金融发展报告 / 李淑锦, 陈利洋, 胡文彬编著.
Guo nei hu lian wang jin rong fa zhan bao gao / Li Shujin, Chen Liyang, Hu Wenbin bian zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 135 pages : illustrations ; 24 cm.
HG151.8 .L487 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhong chou hang ye fa zhan bao gao, 2016
中国众筹行业发展报告, 2016 = China crowdfunding industry development report, 2016 / 袁毅, 杨勇, 陈亮著.
Zhongguo zhong chou hang ye fa zhan bao gao, 2016 = China crowdfunding industry development report, 2016 / Yuan Yi, Yang Yong, Chen Liang zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 4, 298 pages : illustrations ; 24 cm
HG177.5 .C6 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo jin rong zhi li ti zhi gai ge tan xi
我国金融治理体制改革探析 / 宋军著.
Wo guo jin rong zhi li ti zhi gai ge tan xi / Song Jun zhu.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 3, 2, 315 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C6 S665 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jin rong fa zhan bao gao
中国民族地区金融发展报告 / 冯彦明主编.
Zhongguo min zu di qu jin rong fa zhan bao gao / Feng Yanming zhu bian.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 3, 4, 334 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C6 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo huo bi zheng ce de yu qi guan li yan jiu
中国货币政策的预期管理研究 : 基于中央银行沟通的视角 = Research on expectation management of monetary policy in China : the perspective of central bank communication / 李云峰著.
Zhongguo huo bi zheng ce de yu qi guan li yan jiu : ji yu zhong yang yin hang gou tong de shi jiao = Research on expectation management of monetary policy in China : the perspective of central bank communication / Li Yunfeng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 2, 140 pages : illustrations ; 24 cm
HG1285 .L4884 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo huo bi zhi du zhong de zheng fu yin su
中国货币制度中的政府因素 : 基于转型经济背景的考察 = Governmental factors in monetary institutions of China : from the perspective of economic transition / 赵柏功著.
Zhongguo huo bi zhi du zhong de zheng fu yin su : ji yu zhuan xing jing ji bei jing de kao cha = Governmental factors in monetary institutions of China : from the perspective of economic transition / Zhao Bogong zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 5, 4, 2, 2, 212 pages : illustrations ; 24 cm
HG1285 .Z4394 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang ye yin hang bu liang zi chan chu zhi wen ti yan jiu
中国商业银行不良资产处置问题研究 = Study on disposal of non-performing assets in China's commercial bank / 黄茉莉著.
Zhongguo shang ye yin hang bu liang zi chan chu zhi wen ti yan jiu / Huang Moli zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 2, 231 pages ; 24 cm.
HG1615.25 .H834 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin rong yu quan qiu zhi li
中国金融与全球治理 / 张红力, 程实, 万喆等著.
Zhongguo jin rong yu quan qiu zhi li / Zhang Hongli, Cheng Shi, Wan Zhe deng zhu.
Zhong xin chu ban she, 2016. -- 9, 466 pages, 1 unnumbered folded leaf ; 24 cm
HG3334 .Z4343 2016 -- Kroch Library Asia
"Zhan ye san yuan ze"
"展业三原则" : 外汇业务领域的探索与实践 = Know your customer, know your business, customer due diligence / 本书编委会编.
"Zhan ye san yuan ze" : wai hui ye wu ling yu de tan suo yu shi jian = Know your customer, know your business, customer due diligence / ben shu bian wei hui bian.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 2, 3, 233 pages ; 24 cm
HG3978 .Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Rong zi yue shu yu qi ye chu kou
融资约束与企业出口 : 理论与中国经验研究 / 项松林著.
Rong zi yue shu yu qi ye chu kou : li lun yu Zhongguo jing yan yan jiu / Xiang Songlin zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 5, 4, 284 pages ; 23 cm
HG4249 .X526 2016 -- Kroch Library Asia
Qiaopi trade and transnational networks in the Chinese diaspora
The qiaopi trade and transnational networks in the Chinese diaspora / edited by Gregor Benton, Hong Liu, and Huimei Zhang.
Routledge, 2018. -- vi, 183 pages : illustrations ; 25 cm.
HG5782 .Q275 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin san ban fa zhan bao gao. (serial)
中国新三板发展报告.
Zhongguo xin san ban fa zhan bao gao.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016-. -- volumes : illustrations ; 24 cm.
HG5782 .Z476 -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (5 items)RSS

Zhongguo te se she hui zhu yi cai shui si kao
中国特色社会主义财稅思考 = A study on state finance and taxation from the perspective of socialism with the Chinese charactertistics / 邓力平著.
Zhongguo te se she hui zhu yi cai shui si kao = A study on state finance and taxation from the perspective of socialism with the Chinese charactertistics / Deng Liping zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 307 pages ; 24 cm
HJ1405 .D4656 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo tu di cai zheng shou ru ying xiang yin su he zheng ce gai ge yan jiu
中国土地财政收入影响因素和政策改革研究 / 胡海生著.
Zhongguo tu di cai zheng shou ru ying xiang yin su he zheng ce gai ge yan jiu / Hu Haisheng zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2017. -- 4, 5, 3, 209 pages : illustrations ; 23 cm
HJ4406 .H824 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo tu di shou yi fen pei yan jiu
中国土地收益分配研究 = The research of land income distribution in China / 韩树杰著.
Zhongguo tu di shou yi fen pei yan jiu = The research of land income distribution in China / Han Shujie zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 6, 2, 3, 152 pages : illustrations ; 24 cm
HJ4406 .H3675 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo zi ben shi chang shui shou zhi du yan jiu
我国资本市场稅收制度研究 / 雷根强, 沈峰, 刘建红著.
Wo guo zi ben shi chang shui shou zhi du yan jiu / Lei Genqiang, Shen Feng, Liu Jianhong zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 2, 260 pages ; 24 cm
HJ5908 .C6 L45 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di fang gong zhai fa zhan yan jiu
中国地方公债发展研究 / 付传明著.
Zhongguo di fang gong zhai fa zhan yan jiu / Fu Chuanming zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 157 pages : illustrations ; 24 cm
HJ9591.5 .F823 2016 -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (2 items)RSS

Zhongguo chuan tong she hui si xiang de li lu ji dang dai jia zhi
中国传统社会思想的理路及当代价值 : 崔大华选集 = The logic of Chinese traditional social thought and its contemporary value / 崔大华著.
Zhongguo chuan tong she hui si xiang de li lu ji dang dai jia zhi : Cui Dahua xuan ji = The logic of Chinese traditional social thought and its contemporary value / Cui Dahua zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 9, 3, 608 pages ; 24 cm
HM477 .C6 C8544 2016 -- Kroch Library Asia
Min zu lun li yu dao de sheng huo yan jiu
民族伦理与道德生活研究 / 杨国才, 李伟, 王韵等著.
Min zu lun li yu dao de sheng huo yan jiu / Yang Guocai, Li Wei, Wang Yun deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 374 pages : illustrations ; 24 cm
HM665 .Y3644 2016 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (6 items)RSS

Si chou zhi lu jing ji dai de he zuo ji zhi yu nei lu xing gai ge kai fang
丝绸之路经济帯的合作机制与内陆型改革开放 = The cooperation mechanism and inland reform and opening on the Silk road economic belt / 任保平, 马莉莉, 师博等著.
Si chou zhi lu jing ji dai de he zuo ji zhi yu nei lu xing gai ge kai fang = The cooperation mechanism and inland reform and opening on the Silk road economic belt / Ren Baoping, Ma Lili, Shi Bo deng zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 2, 403 pages : illustrations ; 24 cm
HN655 .A2 S66 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi ju min sheng huo zhi liang yan jiu (2015)
中国城市居民生活质量研究 (2015) = Research on quality of life in urban China (2015) / 艾云著.
Zhongguo cheng shi ju min sheng huo zhi liang yan jiu (2015) = Research on quality of life in urban China (2015) / Ai Yun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 90 pages : charts ; 26 cm.
HN733.5 .A527 2016 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing qi wo guo she hui zheng he yan jiu
转型期我国社会整合研究 : 基于马克思主义视角 / 张番红著.
Zhuan xing qi wo guo she hui zheng he yan jiu : ji yu Makesi zhu yi shi jiao / Zhang Fanhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 295 pages ; 24 cm.
HN733.5 .Z338 2016 -- Kroch Library Asia
Hubei Zigui "xing fu cun luo" jian she yan jiu
湖北秭归"幸福村落"建设研究 / 吴理财, 李山等著.
Hubei Zigui "xing fu cun luo" jian she yan jiu / Wu Licai, Li Shan deng zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 8, 3, 291 pages ; 21 cm.
HN740 .Z548 W785 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing Jin dong nan ji ceng she hui zu zhi yu she hui kong zhi
明清晋东南基层社会组织与社会控制 / 段建宏著.
Ming Qing Jin dong nan ji ceng she hui zu zhi yu she hui kong zhi / Duan Jianhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 238 pages ; 24 cm.
HN740 .S518 D86 2016 -- Kroch Library Asia
Yi Shanghai wei zhong xin
以上海为中心 : 沪宁、沪杭甬铁路与近代长江三角洲地区社会变迁 / 岳钦韬著.
Yi Shanghai wei zhong xin : Hu Ning, Hu Hang Yong tie lu yu jin dai Changjiang Sanjiaozhou di qu she hui bian qian / Yue Qintao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 11, 4, 4, 4, 407 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HN740 .Y36 Y846 2016 -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (5 items)RSS

Chūgoku yūri kūkan
中国遊里空間 : 明清秦淮妓女の世界 / 大木康.
Chūgoku yūri kūkan : Min Shin shinwai gijo no sekai / Ōki Yasushi.
Seidosha, 2002. -- 293 pages : illustrations, maps ; 20 cm
HQ250 .A5 O35 2002 -- Kroch Library Asia
Mindai no yūkaku jijō Fūgetsu kikan
明代の遊郭事情風月機関 / 小川陽一 [訳]著.
Mindai no yūkaku jijō Fūgetsu kikan / Ogawa Yōichi [yaku]cho.
Kyūko Shoin, 2006. -- 158 pages : illustrations ; 22 cm
HQ250 .A5 F4615 2006 -- Kroch Library Asia
Pornography, ideology, and the internet
Pornography, ideology, and the internet : a Japanese adult video actress in mainland China / Mei Zhang.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2019. -- xl, 201 pages ; 24 cm
HQ472 .C6 Z53 2019 -- Kroch Library Asia
Yêu bên trái, dạy dỗ bên phải
Yêu bên trái, dạy dỗ bên phải / Kim Vận Dung ; người dịch: Tuyết Mai.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2015. -- 314 pages : illustrations ; 20 cm
HQ755.7 .J56 2015 -- Kroch Library Asia
Jin dai nü xing qi kan xing bie xu shi yan jiu
近代女性期刊性别叙事研究 / 杜若松著.
Jin dai nü xing qi kan xing bie xu shi yan jiu / Du Ruosong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 250 pages ; 24 cm
HQ1767 .D868 2016 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (5 items)RSS

"Cheng shi Zhongguo" de tan tao
"城市中国"的探讨 : 民国前期(1912-1937年)社会精英对城市现代化道路的求索 / 高路著.
"Cheng shi Zhongguo" de tan tao : Minguo qian qi (1912-1937 nian) she hui jing ying dui cheng shi xian dai hua dao lu de qiu suo / Gao Lu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 237 pages ; 24 cm
HT147 .C6 G365 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng xiang Zhongguo
城乡中国 / 周其仁著.
Cheng xiang Zhongguo / Zhou Qiren zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2017. -- xii, 557 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 22 cm
HT384 .C6 Z4679 2017 -- Kroch Library Asia
Da gong zuo jia
打工作家 : 珠三角都市新移民的文化身份建构 = Dagong writers : the construction of cultural identities of new urban migrants in the Pearl River Delta / 李灵灵著.
Da gong zuo jia : Zhu san jiao du shi xin yi min de wen hua shen fen jian gou = Dagong writers : the construction of cultural identities of new urban migrants in the pearl river delta / Li Lingling zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 4, 6, 317 pages : illustrations ; 24 cm.
HT384 .C62 P4445 2016 -- Kroch Library Asia
Jilin Sheng jin rong zhi chi xin xing cheng zhen hua yan jiu
吉林省金融支持新型城镇化研究 = The role of finance in new-type urbanization : a research based on Jilin's experience / 主编孙杰光 ; 副主编耿传辉, 呂鹰飞.
Jilin Sheng jin rong zhi chi xin xing cheng zhen hua yan jiu = The role of finance in new-type urbanization : a research based on Jilin's experience / zhu bian Sun Jieguang ; fu zhu bian Geng Chuanhui, Lü Yingfei.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 2, 2, 221 pages : illustrations ; 24 cm
HT384 .C62 J544 2016 -- Kroch Library Asia
Wuyan gu cun
乌岩古村 : 黄岩历史文化村落再生 = Wuyan old village : rebirth of historical cultural village in Huangyan / 杨贵庆等著.
Wuyan gu cun : Huangyan li shi wen hua cun luo zai sheng = Wuyan old village : rebirth of historical cultural village in Huangyan / Yang Guiqing deng zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- xii, 212 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm
HT443 .C62 T538 2016 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (5 items)RSS

Yunnan te you qi ge ren kou jiao shao min zu fu pin ji xiao diao cha yan jiu
云南特有七个人口较少民族扶贫绩效调查研究 / 罗明军著.
Yunnan te you qi ge ren kou jiao shao min zu fu pin ji xiao diao cha yan jiu / Luo Mingjun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 2, 12, 319 pages : illustrations ; 24 cm
HV419 .Y8 L86 2015 -- Kroch Library Asia
20 shi ji 40 nian dai Chongqing shui zai jiu zhi yan jiu
20世纪40年代重庆水灾救治研究 / 杜俊华著.
20 shi ji 40 nian dai Chongqing shui zai jiu zhi yan jiu / Du Junhua zhu.
Chongqing da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 210 pages ; 24 cm
HV609 .D76 2016 -- Kroch Library Asia
Bian qian zhong de xiang cun yang lao
变迁中的乡村养老 / 狄金华, 钟涨宝著.
Bian qian zhong de xiang cun yang lao / Di Jinhua, Zhong Zhangbao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 3, 232 pages : illustrations ; 24 cm
HV1454.2 .C6 D56 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng fu gou mai ju jia yang lao fu wu can yu zhu ti de xing dong luo ji yan jiu
政府购买居家养老服务参与主体的行动逻辑研究 / 张旭升著.
Zheng fu gou mai ju jia yang lao fu wu can yu zhu ti de xing dong luo ji yan jiu / Zhang Xusheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 242 pages ; 24 cm.
HV1484 .C6 Z4395 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao nian ren chang qi zhao hu chou zi zhi du yan jiu
中国老年人长期照护筹资制度研究 / 李杰著.
Zhongguo lao nian ren chang qi zhao hu chou zi zhi du yan jiu / Li Jie zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 201 pages : illustrations ; 24 cm
HV1484 .C62 L485 2016 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (3 items)RSS

Xu yao li lun qie neng gou chan sheng li lun de shi dai
需要理论且能够产生理论的时代 : 学习习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话 / 中央党校中国特色社会主义理论体系研究中心.
Xu yao li lun qie neng gou chan sheng li lun de shi dai : xue xi Xi Jinping zai zhe xue she hui ke xue gong zuo zuo tan hui shang de jiang hua / Zhong yang dang xiao Zhongguo te se she hui zhu yi li lun ti xi yan jiu zhong xin.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2016. -- 2, 282 pages ; 24 cm
HX418.5 .X8278 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi li lun yu shi jian zhuan ti xin bian
中国特色社会主义理论与实践专题新编 / 主编陈正良 ; 副主编于成文, 张天勇.
Zhongguo te se she hui zhu yi li lun yu shi jian zhuan ti xin bian / zhu bian Chen Zhengliang ; fu zhu bian Yu Chengwen, Zhang Tianyong.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 302 pages ; 24 cm
HX418.5 .Z564 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi wen hua fa zhan dao lu yan jiu
中国特色社会主义文化发展道路研究 / 陈辉吾著.
Zhongguo te se she hui zhu yi wen hua fa zhan dao lu yan jiu / Chen Huiwu zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2017. -- 5, 261 pages ; 24 cm
HX418.5 .C4545 2017 -- Kroch Library Asia

JA. Political science (General) (3 items)RSS

Han dai Gongyang jia zheng zhi zhe xue tan wei
汉代公羊家政治哲学探微 / 平飞著.
Han dai Gongyang jia zheng zhi zhe xue tan wei / Ping Fei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 214 pages ; 24 cm
JA84 .C6 P56 2016 -- Kroch Library Asia
Xian Qin Han Tang chuan tong zheng zhi wen hua yan jiu
先秦汉唐传统政治文化研究 / 付开镜著.
Xian Qin Han Tang chuan tong zheng zhi wen hua yan jiu / Fu Kaijing zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 7, 2, 254 pages ; 24 cm.
JA84 .C6 F784 2016 -- Kroch Library Asia
Zuo wei guo jia yu she hui gou tong fang shi de zheng zhi chuan bo
作为国家与社会沟通方式的政治传播 : 当代中国政治发展路径下的探讨 / 苏颖著.
Zuo wei guo jia yu she hui gou tong fang shi de zheng zhi chuan bo : dang dai Zhongguo zheng zhi fa zhan lu jing xia de tan tao / Su Ying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 5, 271 pages : illustrations ; 24 cm.
JA85.2 .C6 S78 2016 -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (1 item)RSS

China and England
China and England : the preindustrial struggle for justice in word and image / Martin Powers.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xx, 247 pages, 18 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
JC599 .C6 P69 2019 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (6 items)RSS

Fei jun heng
非均衡 : 当代中国政治发展的动力与逻辑 / 张敏著.
Fei jun heng : dang dai Zhongguo zheng zhi fa zhan de dong li yu luo ji / Zhang Min zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 247 pages ; 24 cm
JQ1510 .Z4286 2016 -- Kroch Library Asia
Governance innovation and policy change
Governance innovation and policy change : recalibrations of Chinese politics under Xi Jinping / edited by Nele Noesselt.
Lexington Books, 2018. -- xvi, 209 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1510 .G69 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xuan ju zhi du jian she zhong de ruo gan wen ti yan jiu
中国选举制度建设中的若干问题研究 / 袁达毅等著.
Zhongguo xuan ju zhi du jian she zhong de ruo gan wen ti yan jiu / Yuan Dayi deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 329 pages ; 24 cm
JQ1518 .Y8348 2016 -- Kroch Library Asia
Jing ji she hui tong chou fa zhan--wen zeng zhang, diao jie gou, cu gai ge
经济社会统筹发展--稳增长, 调结构, 促改革 : 十八届六中全会后党政干部关注的重大理论与现实问题解读 / 本书课题组.
Jing ji she hui tong chou fa zhan--wen zeng zhang, diao jie gou, cu gai ge : shi ba jie liu zhong quan hui hou dang zheng gan bu guan zhu de zhong da li lun yu xian shi wen ti jie du / ben shu ke ti zu.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2016. -- 3, 5, 216 pages ; 24 cm.
JQ1519 .A5 J575 2016 -- Kroch Library Asia
Xue xi guan che Xi Jinping tong zhi "Qi yi" zhong yao jiang hua jing shen
学习贯彻习近平同志"七一"重要讲话精神 : 人民日报重要文章选 / 任仲文编.
Xue xi guan che Xi Jinping tong zhi "Qi yi" zhong yao jiang hua jing shen : Ren min ri bao zhong yao wen zhang xuan / Ren Zhongwen bian.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 4, 158 pages ; 24 cm
JQ1519 .A5 X84434 2016 -- Kroch Library Asia
New era in democratic Taiwan
A new era in democratic Taiwan : trajectories and turning points in politics and cross-strait relations / edited by Jonathan Sullivan and Chun-Yi Lee.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xi, 181 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1536 .N49 2018 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (8 items)RSS

Qing mo xiang cun guan li si xiang li shi yan bian yan jiu
清末乡村管理思想历史演变研究 = Research on historical transformation of rural management thought in late Qing dynasty / 王亚民著.
Qing mo xiang cun guan li si xiang li shi yan bian yan jiu = Research on historical transformation of rural management thought in late Qing dynasty / Wang Yamin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 189 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7352 .A5 W38 2016 -- Kroch Library Asia
Xiang cun zhi li
乡村治理 : 制度建设与社会变迁 : 基于西部H市的实证研究 / 周庆智等著.
Xiang cun zhi li : zhi du jian she yu she hui bian qian : ji yu xi bu H shi de shi zheng yan jiu / Zhou Qingzhi deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 367 pages : illustrations ; 24 cm
JS7353 .A8 Z5833 2016 -- Kroch Library Asia
"Baishan si zhi" dian jiao yu yan jiu
《白山司志》点校与研究 / 蓝武, 蒋盛楠编著.
"Baishan si zhi" dian jiao yu yan jiu / Lan Wu, Jiang Shengnan bian zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 358 pages : illustrations ; 21 cm
JS7365 .G84 L3523 2016 -- Kroch Library Asia
Dujiangyan chuang xin
都江堰创新 : 以院落为基本单元的党引民治 / 徐勇主编 ; 邓大才, 史亚峰, 白雪娇等著.
Dujiangyan chuang xin : yi yuan luo wei ji ben dan yuan de dang yin min zhi / Xu Yong zhu bian ; Deng Dacai, Shi Yafeng, Bai Xuejiao deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 5, 486 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7365 .D84 D46 2016 -- Kroch Library Asia
Huang Cun shi wu nian
黄村十五年 : 关中地区的村落政治 / 黄锐著.
Huang Cun shi wu nian : Guan zhong di qu de cun luo zheng zhi / Huang Rui zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 4, 3, 4, 2, 264 pages ; 23 cm.
JS7365 .Z486 H85 2016 -- Kroch Library Asia
San Xia liu yu cheng shi she hui an quan zhi li yan jiu
三峡流域城市社会安全治理研究 / 朱静, 梁贤艳著.
San Xia liu yu cheng shi she hui an quan zhi li yan jiu / Zhu Jing, Liang Xianyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 3, 2, 255 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7365 .Y365 Z585 2016 -- Kroch Library Asia
Xizang xiang zhen zheng quan gai ge fa zhan yan jiu
西藏乡镇政权改革发展研究 = Research on the reform and development of township government in Tibet / 王彦智著.
Xizang xiang zhen zheng quan gai ge fa zhan yan jiu = Research on the reform and development of township government in Tibet / Wang Yanzhi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 286 pages ; 24 cm
JS7365 .T53 W3689 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi li zhi bian
治理之变 : 龙城"文明型街道"建设研究 / 李永清, 张永会, 吴晓琪著.
Zhi li zhi bian : Longcheng "wen ming xing jie dao" jian she yan jiu / Li Yongqing, Zhang Yonghui, Wu Xiaoqi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 4, 2, 282 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7365 .S554 L488 2016 -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (2 items)RSS

Hegemony and the US-Japan alliance
Hegemony and the US-Japan alliance / Misato Matsuoka.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xiii, 184 pages : illustrations ; 24 cm.
JZ1480 .A57 M37 2018 -- Kroch Library Asia
China and international nuclear weapons proliferation
China and international nuclear weapons proliferation : strategic assistance / Henrik Stålhane Hiim.
Routledge, 2019. -- viii, 238 pages ; 25 cm.
JZ5675 .H53 2019 -- Kroch Library Asia

K. Law (3 items)RSS

Fa zhi yu lao dong fa zhi tan suo
法治与劳动法治探索 : 中国劳动关系学院法学院30周年纪念文集 = The research on the larbor law / 姜颖主编.
Fa zhi yu lao dong fa zhi tan suo : Zhongguo lao dong guan xi xue yuan fa xue yuan 30 zhou nian ji nian wen ji = The research on the larbor law / Jiang Ying zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 2, 314 pages : illustrations ; 25 cm
K1705 .F38 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Han kong bu zhu yi fan zui de cheng zhi yu fang fan
中韩恐怖主义犯罪的惩治与防范 : 第十三届中韩刑法学术研讨会学术文集 / 主编赵秉志 ; 副主编阴建峰 ; 主编助理黄晓亮, 李颖峰.
Zhong Han kong bu zhu yi fan zui de cheng zhi yu fang fan : di 13 jie Zhong Han xing fa xue shu yan tao hui xue shu wen ji / zhu bian Zhao Bingzhi ; fu zhu bian Yin Jianfeng ; zhu bian zhu li Huang Xiaoliang, Li Yingfeng.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 3, 2, 253 pages ; 26 cm.
K5014.8 .Z466 2015 -- Kroch Library Asia
Lao dong fa yu wai xiao li yan jiu
劳动法域外效力研究 / 孙国平著.
Lao dong fa yu wai xiao li yan jiu / Sun Guoping zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 329 pages ; 23 cm.
K7590 .S86 2016 -- Kroch Library Asia

KN. South Asia. Southeast Asia. East Asia (51 items)RSS

Zhongguo xin wen fa zhi tong shi
中国新闻法制通史 = General history of Chinese journalism legal system / 总主编倪延年.
Zhongguo xin wen fa zhi tong shi = General history of Chinese journalism legal system / zong zhu bian Ni Yannian.
Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 8 items in 6 volumes : illustrations (some color) ; 27 cm
KNN3500 .Z4664 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui quan shu
中华人民共和国常用法律法规全书 = Frequently used laws and regulations / 法规出版分社编辑统筹.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui quan shu = Frequently used laws and regulations / Fa gui chu ban fen she bian ji tong chou.
Fa lu chu ban she, 2015. -- 11, 829 pages ; 23 cm
KNQ13 2015c -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü da quan
中华人民共和国常用法律大全 / 法律出版社法规中心编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü da quan / Fa lü chu ban she fa gui zhong xin bian.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 18, 1870 pages ; 22 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
KNQ13 2016n -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo fa lu quan bian
中华人民共和国法律全编 / 法律出版社法规中心编.
Zhonghua Renmin Gongheguo fa lu quan bian / Fa lu chu ban she fa gui zhong xin bian.
Fa lu chu ban she, 2016. -- 9, 1704 pages ; 22 cm
KNQ13 2016e -- Kroch Library Asia
Zhongguo fa xue jiao yu de "xi tong ji cheng" gai ge
中国法学教育的"系统集成"改革 / 杨力著.
Zhongguo fa xue jiao yu de "xi tong ji cheng" gai ge / Yang Li zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 5, 10, 257 pages ; 24 cm.
KNQ50 .Y365 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan guan yu min shi an jian su song shi xiao si fa jie shi li jie yu shi yong
最高人民法院关于民事案件诉讼时效司法解释理解与适用 / 最高人民法院民事审判第二庭编著.
Zui gao ren min fa yuan guan yu min shi an jian su song shi xiao si fa jie shi li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di er ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 3, 3, 434 pages ; 21 cm.
KNQ507 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa ping zhu.
中华人民共和国婚姻法评注. 救助措施与法律责任 / 主编林建军, 李明舜.
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa ping zhu. Jiu zhu cuo shi yu fa lü ze ren / zhu bian Lin Jianjun, Li Mingshun.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 172 pages ; 27 cm.
KNQ542 .Z4628 2016 [v. 6] -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan hun yin fa si fa jie shi (er) de li jie yu shi yong
最高人民法院婚姻法司法解释(二)的理解与适用 / 最高人民法院民事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan hun yin fa si fa jie shi (er) de li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di yi ting zhu bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 2, 3, 320 pages ; 23 cm.
KNQ542 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Xin Zhongguo chu qi hun yin su song shi jian yu li nian tan xi
新中国初期婚姻诉讼实践与理念探析 / 曾琼著.
Xin Zhongguo chu qi hun yin su song shi jian yu li nian tan xi / Zeng Qiong zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 240 pages ; 21 cm
KNQ555 .Z366 2016 -- Kroch Library Asia
Qin zi guan xi de ti xi jian gou yu zhi du yan zhan
亲子关系的体系建构与制度延展 / 司丹著.
Qin zi guan xi de ti xi jian gou yu zhi du yan zhan / Si Dan zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 4, 239 pages ; 21 cm.
KNQ587 .S524 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhai ji di quan li fa zhan yan jiu
中国宅基地权利发展研究 / 向勇著.
Zhongguo zhai ji di quan li fa zhan yan jiu / Xiang Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 219 pages ; 24 cm.
KNQ686 .X54 2016 -- Kroch Library Asia
Qin quan pan li yu xue shuo yan jiu
侵权判例与学说研究 / 胡岩著.
Qin quan pan li yu xue shuo yan jiu / Hu Yan zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 11, 3, 177 pages ; 23 cm
KNQ834 .H826 2015 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan "Guan yu shen li qi huo jiu fen an jian ruo gan wen ti de gui ding" de li jie yu shi yong
最高人民法院《关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用 / 江必新主编 ; 最高人民法院民事审判第二庭编著.
Zui gao ren min fa yuan "Guan yu shen li qi huo jiu fen an jian ruo gan wen ti de gui ding" de li jie yu shi yong / Jiang Bixin zhu bian ; Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di er ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 3, 4, 2, 3, 344 pages ; 21 cm.
KNQ926.2 .F87 Z85 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo gong si fa lu fa gui quan shu
中华人民共和国公司法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo gong si fa lu fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2015. -- 7, 544 pages ; 23 cm.
KNQ1040 .A28 2015c -- Kroch Library Asia
Qi ye zhi shi chan quan yun yong shi zhan bai li
企业知识产权运用实战百例 = The actual use of corporate intellectual poroperty cases / 孔军民编著.
Qi ye zhi shi chan quan yun yong shi zhan bai li = The actual use of corporate intellectual poroperty cases / Kong Junmin bian zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 3, 7, 4, 296 pages ; 25 cm.
KNQ1155 .K636 2016 -- Kroch Library Asia
Shao shu min zu fei wu zhi wen hua yi chan de zhi shi chan quan bao hu mo shi yan jiu
少数民族非物质文化遗产的知识产权保护模式研究 / 穆伯祥著.
Shao shu min zu fei wu zhi wen hua yi chan de zhi shi chan quan bao hu mo shi yan jiu / Mu Boxiang zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 217 pages ; 24 cm
KNQ1155 .M823 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi shi chan quan bao hu fa lü zhuang kuang shi zheng yan jiu
知识产权保护法律状况实证研究 / 杨敏主编.
Zhi shi chan quan bao hu fa lü zhuang kuang shi zheng yan jiu / Yang Min zhu bian.
Shandong ren min chu ban she, 2016. -- 2, 225 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ1155 .Z45274 2016 -- Kroch Library Asia
Min jian wen xue yi shu quan li zhu ti yan jiu
民间文学艺术权利主体研究 / 张洋著.
Min jian wen xue yi shu quan li zhu ti yan jiu / Zhang Yang zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 5, 246 pages ; 22 cm.
KNQ1165 .Z48 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan lao dong zheng yi si fa jie shi (san) de li jie yu shi yong
最高人民法院劳动争议司法解释(三)的理解与适用 / 最高人民法院民事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan lao dong zheng yi si fa jie shi (san) de li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di yi ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 4, 5, 366 pages ; 23 cm.
KNQ1440 .A49 2015b -- Kroch Library Asia
Ren min fa yuan si fa ji shu gong zuo gui fan zhi nan
人民法院司法技术工作规范指南 / 贺荣主编.
Ren min fa yuan si fa ji shu gong zuo gui fan zhi nan / He Rong zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 10, 1293 pages) ; 30 cm
KNQ1572 .A33 2016 -- Kroch Library Asia
Fa lü fang fa shi yu xia de Ren min fa yuan gai ge
法律方法视域下的人民法院改革 / 魏胜强著.
Fa lü fang fa shi yu xia de Ren min fa yuan gai ge / Wei Shengqiang zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 3, 241 pages ; 23 cm
KNQ1580 .W47 2016 -- Kroch Library Asia
Ren min fa yuan si fa gong neng ding wei ji xiang guan wen ti yan jiu
人民法院司法功能定位及相关问题研究 = Research on navigating judicial function of the People's Court / 主编李颜凯.
Ren min fa yuan si fa gong neng ding wei ji xiang guan wen ti yan jiu = Research on navigating judicial function of the People's Court / zhu bian Li Yankai.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 4, 198 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ1580 .R38 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui gui zhang si fa jie shi da quan
中华人民共和国常用法律法规规章司法解释大全 / 国务院法制办公室编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui gui zhang si fa jie shi da quan / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 1 volume (various pagings) ; 22 cm
KNQ1597 .A49 2016b -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo zui xin si fa jie shi quan shu
中华人民共和国最新司法解释全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo zui xin si fa jie shi quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 2, 17, 653 pages ; 24 cm.
KNQ1597 .A49 2016e -- Kroch Library Asia
Fa guan xing wei yu she su xin fang yan jiu
法官行为与涉诉信访研究 / 宋心然著.
Fa guan xing wei yu she su xin fang yan jiu / Song Xinran zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- 5, 329 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ1610 .S68 2017 -- Kroch Library Asia
Min shi su song fa xue de xin fa zhan
民事诉讼法学的新发展 = New development of study of civil procedural law / 徐卉著.
Min shi su song fa xue de xin fa zhan = New development of study of civil procedural law / Xu Hui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 6, 4, 223 pages ; 24 cm.
KNQ1710 .X836 2015 -- Kroch Library Asia
Ren min tiao jie bian qian yan jiu
人民调解变迁研究 : 以权威类型转变为视角 / 张红侠著.
Ren min tiao jie bian qian yan jiu : yi quan wei lei xing zhuan bian wei shi jiao / Zhang Hongxia zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 240 pages ; 24 cm
KNQ1758 .C66 Z36 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xiang cun jiu fen jie jue fang shi diao cha shou ji
中国乡村纠纷解决方式调查手记 : 基于贵州梧镇的考察 / 温丙存著.
Zhongguo xiang cun jiu fen jie jue fang shi diao cha shou ji : ji yu Guizhou Wu Zhen de kao cha / Wen Bingcun zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 228 pages : illustrations, maps ; 21 cm
KNQ1758 .S47 W46 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong cai fa an li yan jiu
仲裁法案例研究 / 马德才编著.
Zhong cai fa an li yan jiu / Ma Decai bian zhu.
Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si, 2015. -- 2, 271 pages ; 24 cm
KNQ1829 .M28 2015 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan zhong cai fa si fa jie shi de li jie yu shi yong
最高人民法院仲裁法司法解释的理解与适用 / 沈德咏, 万鄂湘主编 ; 最高人民法院研究室, 最高人民法院民事审判第四庭编著.
Zui gao ren min fa yuan zhong cai fa si fa jie shi de li jie yu shi yong / Shen Deyong, Wan Exiang zhu bian ; Zui gao ren min fa yuan yan jiu shi, Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di si ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 2, 3, 272 pages ; 21 cm.
KNQ1829 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zheng zhi xian fa xue de sheng cheng luo ji yu jia zhi su qiu
中国政治宪法学的生成逻辑与价值诉求 / 王少俊著.
Zhongguo zheng zhi xian fa xue de sheng cheng luo ji yu jia zhi su qiu / Wang Shaojun zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 282 pages ; 21 cm.
KNQ2050 .W357 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong min ji ben quan li
中国公民基本权利 / 梁成意著.
Zhongguo gong min ji ben quan li / Liang Chengyi zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 224 pages ; 21 cm
KNQ2460 .L534 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo quan li xing tiao kuan li fa gui fan hua yan jiu
中国权利性条款立法规范化研究 / 张鹏著.
Zhongguo quan li xing tiao kuan li fa gui fan hua yan jiu / Zhang Peng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 176 pages ; 24 cm.
KNQ2460 .Z4428 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng ce dui wo guo si fa cai pan de ying xiang
政策对我国司法裁判的影响 : 基于民商事审判的实证研究 / 刘思萱著.
Zheng ce dui wo guo si fa cai pan de ying xiang : ji yu min shang shi shen pan de shi zheng yan jiu / Liu Sixuan zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 306 pages ; 23 cm.
KNQ2613 .L57 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xing zheng fa xue ti xi de fan si yu bian ge
中国行政法学体系的反思与变革 / 陶品竹著.
Zhongguo xing zheng fa xue ti xi de fan si yu bian ge / Tao Pinzhu zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015. -- 3, 3, 238 pages ; 21 cm
KNQ2720 .T468 2015 -- Kroch Library Asia
Xing zheng zhi fa yu xing shi si fa xian jie yan jiu
行政执法与刑事司法衔接研究 : 以食品安全两法衔接为视角 / 王圆圆著.
Xing zheng zhi fa yu xing shi si fa xian jie yan jiu : yi shi pin an quan liang fa xian jie wei shi jiao / Wang Yuanyuan zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 7, 4, 259 pages ; 21 cm
KNQ2795 .W38 2016 -- Kroch Library Asia
Huan jing qun ti xing shi jian de xing shi jie jue ji zhi
环境群体性事件的刑事解决机制 = Criminal settlement mechanism of the environmental mass incidents / 于涛著.
Huan jing qun ti xing shi jian de xing shi jie jue ji zhi = Criminal settlement mechanism of the environmental mass incidents / Yu Tao zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 4, 3, 241 pages ; 23 cm
KNQ3036.5 .D45 Y77 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong cun tu di liang quan guan xi yan bian gui lü
我国农村土地两权关系演变规律 = The evolution laws between ownership and management rights of China's rural land / 兰玲著.
Wo guo nong cun tu di liang quan guan xi yan bian gui lü = The evolution laws between ownership and management rights of China's rural land / Lan Ling zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 168 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ3056 .L365 2017 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan nong cun tu di cheng bao jiu fen an jian si fa jie shi li jie yu shi yong
最高人民法院农村土地承包纠纷案件司法解释理解与适用 / 最高人民法院民事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan nong cun tu di cheng bao jiu fen an jian si fa jie shi li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di yi ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 3, 5, 401 pages ; 21 cm.
KNQ3056 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Quan li, ze ren yu quan li, yi wu
权力・责任与权利・义务 : 教育行政执法指要 = Power responsibility & right obligation / 马兆兴主编.
Quan li, ze ren yu quan li, yi wu : jiao yu xing zheng zhi fa zhi yao = Power responsibility & right obligation / Ma Zhaoxing zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 5, 6, 417 pages ; 23 cm
KNQ3138.55 .Q76 2015 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa an li fa lü shi yong yan jiu
经济法案例法律适用研究 / 程南, 杨敏著.
Jing ji fa an li fa lü shi yong yan jiu / Cheng Nan, Yang Min zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 336 pages ; 21 cm.
KNQ3190 .C434 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian zi shang wu li fa yan jiu bao gao = China electronic commerce legislation research report
中国电子商务立法研究报告 = China electronic commerce legislation research report / 全国人大财政经济委员会电子商务法起草组编.
Zhongguo dian zi shang wu li fa yan jiu bao gao = China electronic commerce legislation research report / Quan guo ren da cai zheng jing ji wei yuan hui dian zi shang wu fa qi cao zu bian.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 2, 2, 329 pages : illustrations ; 26 cm
KNQ3272 .Z448 2016 -- Kroch Library Asia
Xin xing nong cun jin rong zu zhi fa lü zhi du yan jiu
新型农村金融组织法律制度研究 = Study on the legal system of new-type rural financial organization / 李建胜著.
Xin xing nong cun jin rong zu zhi fa lü zhi du yan jiu = Study on the legal system of new-type rural financial organization / Li Jiansheng zhu.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 2, 4, 301 pages ; 23 cm
KNQ3322 .L545 2015 -- Kroch Library Asia
"Zhonghua Renmin Gongheguo jian zhu fa" li fa xiu ding yan jiu
《中华人民共和国建筑法》立法修订研究 / 徐雷著.
"Zhonghua Renmin Gongheguo jian zhu fa" li fa xiu ding yan jiu / Xu Lei zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 3, 3, 202 pages ; 21 cm
KNQ3402 .X76 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Ri dao lu jiao tong fan zui bi jiao yan jiu
中日道路交通犯罪比较研究 / 周舟著.
Zhong Ri dao lu jiao tong fan zui bi jiao yan jiu / Zhou Zhou zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 3, 3, 488 pages ; 21 cm.
KNQ3450 .Z575 2016 -- Kroch Library Asia
Xin xing cheng zhen hua yu cai shui gai ge fa lü wen ti yan jiu
新型城镇化与财稅改革法律问题研究 / 张瑞峰, 辛艺, 郑文丽著.
Xin xing cheng zhen hua yu cai shui gai ge fa lü wen ti yan jiu / Zhang Ruifeng, Xin Yi, Zheng Wenli zhu.
Shandong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 174 pages ; 24 cm.
KNQ3525 .Z367 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong he min xing xian xiu.
众合民刑先修. 刑法16讲 / 众合教育编 ; 徐光华编著.
Zhong he min xing xian xiu. Xing fa 16 jiang / Zhong he jiao yu bian ; Xu Guanghua bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2016. -- 10, 6, 3, 337 pages ; 25 cm.
KNQ3800 .X845 2016 -- Kroch Library Asia
Xing shi qiang zhi yi liao zhi du yan jiu
刑事强制医疗制度研究 = Research on the system of criminal involuntary commitment / 王迎龙著.
Xing shi qiang zhi yi liao zhi du yan jiu = Research on the system of criminal involuntary commitment / Wang Yinglong zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 5, 5, 304 pages ; 21 cm
KNQ3884 .W38 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fan you zu zhi fan zui fa lü zhi du yan jiu
中国反有组织犯罪法律制度研究 = The law against organized crime of China / 靳高风著.
Zhongguo fan you zu zhi fan zui fa lü zhi du yan jiu = The law against organized crime of China / Jin Gaofeng zhu.
Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 455 pages ; 21 cm.
KNQ4265 .J66 2016 -- Kroch Library Asia
Hui shang fa lü wen hua yan jiu
徽商法律文化研究 / 主编黄名述, 陈友坤, 孙永祥.
Hui shang fa lü wen hua yan jiu / zhu bian Huang Mingshu, Chen Youkun, Sun Yongxiang.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015. -- 3, 6, 3, 277 pages ; 21 cm
KNQ5022.3 .H87 2015 -- Kroch Library Asia
Luo shi zhu ze, ju jiao zhu ye
落实主责, 聚焦主业 : 上海金融纪检工作实践探索 / 中共上海市纪律检查委员会驻中共上海市金融工作委员会纪律检查组编.
Luo shi zhu ze, ju jiao zhu ye : Shanghai jin rong ji jian gong zuo shi jian tan suo / Zhong gong Shanghai Shi ji lü jian cha wei yuan hui zhu Zhong gong Shanghai Shi jin rong gong zuo wei yuan hui ji lü jian cha zu bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 6, 477 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ9023.7 .L86 2016 -- Kroch Library Asia

KZ. Law of nations (2 items)RSS

Qi ye, wai jiao yu jin dai hua
企业、外交与近代化 : 近代中国的准条约 / 侯中军著.
Qi ye, wai jiao yu jin dai hua : jin dai Zhongguo de zhun tiao yue / Hou Zhongjun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 302 pages ; 24 cm
KZ1301 .H66 2016 -- Kroch Library Asia
Dong Ya san guo yu guo ji xing shi fa yuan guan xi bi jiao yan jiu
东亚三国与国际刑事法院关系比较研究 = A comparative study on the relationships between three east Asian states and international criminal court / 朱利江著.
Dong Ya san guo yu guo ji xing shi fa yuan guan xi bi jiao yan jiu = A comparative study on the relationships between three east Asian states and international criminal court / Zhu Lijiang zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- xiii, 2, 293 pages ; 23 cm
KZ7230 .Z66 2016 -- Kroch Library Asia

LA. History of education (2 items)RSS

Di er tiao zhan xian
第二条战线 : 论解放战争时期的学生运动 / 金冲及著.
Di er tiao zhan xian : lun jie fang zhan zheng shi qi de xue sheng yun dong / Jin Chongji zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 225 pages ; 23 cm.
LA1131.81 .J564 2016 -- Kroch Library Asia
Liu jiao ting bian zheng feng chun
六角亭边正逢春 : 武陵山乡教育回忆录 (1980-1989) / 吴国韬著.
Liu jiao ting bian zheng feng chun : Wuling shan xiang jiao yu hui yi lu (1980-1989) / Wu Guotao zhu.
Yu wen chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 3, 2, 808 pages) : illustrations ; 24 cm
LA2383 .C62 W82473 2016 -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (2 items)RSS

Bourdieu and Chinese education
Bourdieu and Chinese education : inequality, competition, and change / edited by Guanglun Michael Mu, Karen Dooley, and Allan Luke.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiv, 270 pages ; 23 cm
LC191.8 .C5 B68 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gao deng jiao yu xu qiu de ren kou she hui xue kao cha
中国高等教育需求的人口社会学考察 / 赵勇著.
Zhongguo gao deng jiao yu xu qiu de ren kou she hui xue kao cha / Zhao Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 284 pages : illustrations ; 24 cm.
LC191.98 .C6 Z4398 2016 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (1 item)RSS

Jing nü qi shu
静女其姝 : 从静宜女中走出的她们 / 徐玲编著.
Jing nü qi shu : cong Jing yi nü zhong zou chu de ta men / Xu Ling bian zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 2, 217 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations, facsimiles, portraits ; 23 cm
LG53 .K356 X8 2016 -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (3 items)RSS

Tang dai cheng shi le ren yan jiu
唐代城市乐人研究 / 欧燕著.
Tang dai cheng shi le ren yan jiu / Ou Yan zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 2, 7, iii, 266 pages ; 24 cm.
ML336.2 .O788 2016 -- Kroch Library Asia
Xin si jun yin yue wen hua tu pu
新四军音乐文化图谱 / 新四军音乐文化研究与发展中心编.
Xin si jun yin yue wen hua tu pu / Xin si jun yin yue wen hua yan jiu yu fa zhan zhong xin bian.
Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015. -- 123 pages : illustrations, music ; 29 cm
ML1351 .C55 X55 2015 -- Kroch Library Asia
Dao shu cun jian yin yue zi liao yan jiu
道书存见音乐资料研究 / 蒲亨强著.
Dao shu cun jian yin yue zi liao yan jiu / Pu Hengqiang zhu.
Ba Shu shu she, 2016. -- 5, 4, 9, 239 pages : illustrations, music ; 22 cm.
ML3197 .P825 2016 -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (6 items)RSS

Shi nian mo yi jian
十年磨一剑 : 2005-2015天津大学冯骥才文学艺术研究院图志 / 主编冯骥才.
Shi nian mo yi jian : 2005-2015 Tianjin da xue Feng Jicai wen xue yi shu yan jiu yuan tu zhi / zhu bian Feng Jicai.
Wen hua yi shu chu ban she, 2015. -- 293 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm
N346.5 .C62 T537 2015 -- Kroch Library Asia
"Mei lian" yu zuo yi mei shu yun dong
"美联"与左翼美术运动 / 乔丽华著 ; 中共上海市委党史研究室, 上海鲁迅纪念馆编.
"Mei lian" yu zuo yi mei shu yun dong / Qiao Lihua zhu ; Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Lu Xun ji nian guan bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 17, 289 pages : illustrations ; 23 cm.
N7345.5 .Z46 Q535 2016 -- Kroch Library Asia
Gu gong li de bo xue jia
故宮里的博学家 : 杨伯达传 / 周珺著.
Gu gong li de bo xue jia : Yang Boda zhuan / Zhou Jun zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 161 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
N7483 .Y363 Z475 2016 -- Kroch Library Asia
Wang Xun nian pu
王逊年谱 : 1915-1969 = A chronicle of Wang Xun / 王涵著.
Wang Xun nian pu : 1915-1969 = A chronicle of Wang Xun / Wang Han zhu.
Zhongguo qing nian chu ban she, 2015. -- 2, 386 pages, 7 unnumbered pages of plates : illustrations ; 23 cm
N7483 .W368 W364 2015 -- Kroch Library Asia
Authentic replicas
Authentic replicas : Buddhist art in medieval China / Hsueh-man Shen.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xi, 334 pages : illustrations (chiefly color) ; 27 cm
Oversize N8193 .C6 S54 2019 + -- Kroch Library Asia
Nanzhanglou gong gong yi shu yan jiu
南张楼公共艺术研究 / 张琦著.
Nanzhanglou gong gong yi shu yan jiu / Zhang Qi zhu.
Suzhou da xue chu ban she, 2016. -- 2, 193 pages : illustrations ; 24 cm
N8846 .C6 Z434 2016 -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (11 items)RSS

You yuan de hui sheng
悠遠的回聲 : 漢口路壹伍壹號 / 华东建筑设计研究总院 ; 《时代建筑》杂志编辑部著.
You yuan de hui sheng : Hankou Lu yi wu yi hao / Hua dong jian zhu she ji yan jiu zong yuan ; "Shi dai jian zhu" za zhi bian ji bu zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- 451 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
NA1547 .S5 Y68 2016 -- Kroch Library Asia
Ling nan xian dai jian zhu jiao yu zao qi fa zhan li cheng (1932-1966)
岭南现代建筑教育早期发展历程 (1932-1966) / 施瑛著.
Ling nan xian dai jian zhu jiao yu zao qi fa zhan li cheng (1932-1966) / Shi Ying zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 458 pages : illustrations, portraits ; 26 cm.
NA2266 .G83 S458 2015 -- Kroch Library Asia
Ying zao, Zhonghua
营造̀中华 : 清华营建学科专题展 / 主编冯远 = ArchitectureC̀hina : specialized exhibition of Tsinghua architecture discipline / Feng Yuan editor in chief.
Ying zao, Zhonghua : Qing hua ying jian xue ke zhuan ti zhan / zhu bian Feng Yuan = ArchitectureC̀hina : specialized exhibition of Tsinghua architecture discipline / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 9, 155 pages : illustrations, plans, portraits ; 28 cm.
NA2320 .C6 Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Wutai Shan Han Zang fo si cai hua yan jiu
五台山汉藏佛寺彩画研究 / 陈捷, 张昕著.
Wutai Shan Han Zang fo si cai hua yan jiu / Chen Jie, Zhang Xin zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2015. -- 170 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
NA3583 .A3 W9735 2015 -- Kroch Library Asia
Sichuan dao jiao gong guan jian zhu yi shu yan jiu
四川道教宮观建筑艺术研究 / 李星丽著.
Sichuan dao jiao gong guan jian zhu yi shu yan jiu / Li Xingli zhu.
Ba Shu shu she, 2015. -- 414 pages : illustrations ; 21 cm.
NA6046 .S53 L527 2015 -- Kroch Library Asia
Yangzhou Da ming si Da xiong bao dian xiu shan shi lu
揚州大明寺大雄寶殿修繕實錄 / 梁宝富编著.
Yangzhou Da ming si Da xiong bao dian xiu shan shi lu / Liang Baofu bian zhu.
Zhongguo jian cai gong ye chu ban she, 2014. -- 173 pages : color illustrations, plans ; 30 cm.
NA6047 .Y36 L534 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yuan lin gu jian zhu zhi tu
中国园林古建筑制图 / 滕光增, 胡浩主编.
Zhongguo yuan lin gu jian zhu zhi tu / Teng Guangzeng, Hu Hao zhu bian.
Zhongguo jian cai gong ye chu ban she, 2016. -- 172 pages : illustrations, plans ; 26 cm.
NA7448 .Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Hubei chuan tong min ju yan jiu
湖北传统民居研究 / 湖北省住房和城乡建设厅主编.
Hubei chuan tong min ju yan jiu / Hubei Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 290 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
NA7449 .H858 H84 2016 -- Kroch Library Asia
Wengding Cun ju luo diao cha bao gao
翁丁村聚落调查报告 / 张捍平著.
Wengding Cun ju luo diao cha bao gao / Zhang Hanping zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 437 pages : illustrations ; 22 cm
NA7450 .C37 Z436 2015 -- Kroch Library Asia
Ji yu di yu shi ying ji zhi de huang tu gou he di mao xiao cheng zhen lin shan zhu qu gong gong kong jian jian gou yan jiu
基于地域适应机制的黄土沟壑地貌小城镇邻山住区公共空间建构研究 / 韩晓莉, 宋功明著.
Ji yu di yu shi ying ji zhi de huang tu gou he di mao xiao cheng zhen lin shan zhu qu gong gong kong jian jian gou yan jiu / Han Xiaoli, Song Gongming zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- vi, 157 pages : illustrations ; 24 cm
NA9053 .S6 H38 2016 -- Kroch Library Asia
Yangzhoucheng Guojia Kaogu Yizhi Gongyuan
扬州城国家考古遗址公园 : 唐子城・宋宝城城垣及护城河保护展示总则 / 王学荣, 武廷海, 王刃馀著.
Yangzhoucheng Guojia Kaogu Yizhi Gongyuan : Tangzi Cheng, Songbao Cheng cheng yuan ji hu cheng he bao hu zhan shi zong ze / Wang Xuerong, Wu Tinghai, Wang Renyu zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 150 pages : illustrations (chiefly color), maps (some color) ; 25 x 34 cm.
NA9266 .Y364 W36 2015 -- Kroch Library Asia

NB. Sculpture (2 items)RSS

Qie er bu she
锲而不舍 : 中国古代石刻研究 / 赵超著.
Qie er bu she : Zhongguo gu dai shi ke yan jiu / Zhao Chao zhu.
San Jin chu ban she, 2015. -- 20, 2, 337 pages : illustrations ; 24 cm
NB1043 .Z444 2015 -- Kroch Library Asia
Dunhuang shi ku cai su yi shu gai lun
敦煌石窟彩塑艺术概论 / 郑炳林, 张景峰.
Dunhuang shi ku cai su yi shu gai lun / Zheng Binglin, Zhang Jingfeng.
Gansu jiao yu chu ban she, 2016. -- 5, 2, 460 pages : color illustrations ; 23 cm.
NB1912 .B83 Z446 2016 -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (9 items)RSS

Ahemaitijiang Kasimi
阿合买提江 卡斯米 / 撰文谢敏 ; 绘画姜浩林.
Ahemaitijiang Kasimi / Zhuan wen Xie Min ; hui hua Jiang Haolin.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .J53 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Chen Tanqiu
陈潭秋 / 撰文马锁成 ; 绘画李冬.
Chen Tanqiu / Zhuan wen Ma Suocheng ; hui hua Li Dong.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .L53 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Liqun dian tai
力群电台 / 撰文王棣 ; 绘画刘增祺.
Liqun dian tai / Zhuan wen Wang Di ; hui hua Liu Zengqi.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .L58 A72 2006 -- Kroch Library Asia
Qing dai Xinjiang Chaha'er ying
清代新疆察哈尔营/ 撰文吐娜 ; 绘画倪泽玄.
Qing dai Xinjiang Chaha'er ying / Zhuan wen Tuna ; hui hua Ni Zexuan.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .N68 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Qing dai Yili Weiwu'er ren
清代伊犁维吾尔人 / 撰文吐娜 ; 绘画刘增祺..
Qing dai Yili Weiwu'er ren / Zhuan wen Tuna ; hui hua Liu Zengqi.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .L58 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Xilu jun zuo zhi dui jin Xinjiang
西路军左支队进新疆 / 撰文张军 ; 绘画贺军.
Xilu jun zuo zhi dui jin Xinjiang / Zhuan wen Zhang Jun ; hui hua He Jun.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .H4 A77 2006 -- Kroch Library Asia
Xin bing ying
新兵营 / 撰文苏奎俊 ; 绘画曾多源.
Xin bing ying / Zhuan wen Su Kuijun ; hui hua Zeng Duoyuan.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .Z46 A73 2006 -- Kroch Library Asia
Xinjiang san qu ge ming
新疆三区革命 / 撰文芮梦得, 田茂秋 ; 绘画姜浩林.
Xinjiang san qu ge ming / Zhuan wen Rui Mengde, Tian Maoqiu ; hui hua Jiang Haolin.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .J53 A73 2006 -- Kroch Library Asia
Zhun'ge'er ren min fan kang Sha E de dou zheng
准噶尔人民反抗沙俄的斗争 / 撰文吐娜 ; 绘画刘增祺.
Zhun'ge'er ren min fan kang Sha E de dou zheng / Zhuan wen Tuna ; hui hua Liu Zengqi.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .L58 A73 2006 -- Kroch Library Asia

ND. Painting (10 items)RSS

Art and artistry of Dominic Man-Kit Lam
The art and artistry of Dominic Man-Kit Lam : 1. chromoskedasic painting / Vanessa Lok-Wa Li, Bryant W. Rossiter ; edited by Louis Man-Fat Lam.
World Culture Organization, 2015. -- 68 pages : color illustrations ; 25 x 25 cm
Oversize ND1040 .L52 2015 + -- [asia]
Buyi da shi
布衣大师 : 允文允武的艺术名家阎道生 / 阎伯群著.
Buyi da shi : yun wen yun wu de yi shu ming jia Yan Daosheng / Yan Boqun zhu.
Tianjin gu ji chu ban she, 2015. -- 5, 2, 194 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
ND1049 .Y223 Y34 2015 -- Kroch Library Asia
Wu Tongzhang kou shu li shi
吴彤章口述历史 / 吴彤章口述 ; 唐葆祥撰稿.
Wu Tongzhang kou shu li shi / Wu Tongzhang kou shu ; Tang Baoxiang zhuan gao.
Shanghai shu dian chu ban she, 2016. -- 2, 5, 253 pages : illustrations ; 24 cm.
ND1049 .W787 A2 2016 -- Kroch Library Asia
Zhang Daqian jia shu
张大千家书 / 包立民编著.
Zhang Daqian jia shu / Bao Limin bian zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 308 pages : illustrations ; 21 cm
ND1049 .C4523 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng mai
正脉 : 娄东王时敏、王原祁家族曁艺术综合研究 / 刘建龙著.
Zheng mai : Loudong Wang Shimin, Wang Yuanqi jia zu ji yi shu zong he yan jiu / Liu Jianlong zhu.
Tianjin ren min mei shu chu ban she, 2016. -- 4, 290 pages : illustrations, genealogical table ; 23 cm
ND1049 .W322 L585 2016 -- Kroch Library Asia
Fishing on the terrace
Fishing on the terrace : a collection of writings / by Mary Mayer Tanenbaum ; edited by Heather Parks.
Stanford University Press, 2018. -- 144 pages : illustrations (chiefly color) ; 27 cm
Oversize ND1366.7 .T355 2018 + -- Kroch Library Asia
Ji yi Nanchong.
记忆南充. 续 / 杨茂生主编.
Ji yi Nanchong. Xu / Yang Maosheng zhu bian.
Ningxia ren min chu ban she, 2015. -- 119 pages : illustrations ; 18 x 24 cm
ND1460 .N324 J682 2015 -- Kroch Library Asia
Guan cang Xi Han Si shen yun qi tu bi hua xiu fu bao gao
馆藏西汉四神云气图壁画修复报告 / 铁付德著.
Guan cang Xi Han Si shen yun qi tu bi hua xiu fu bao gao / Tie Fude zhu.
Wen wu chu ban she, 2014. -- 2, 5, 2, 4, 115 pages, 12 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
ND2849 .H45 T54 2014 -- Kroch Library Asia
Shanxi gu dai bi hua jing cui
山西古代壁畫精粹 = The essence of ancient murals in Shanxi / 主编侯一民, 武普敖.
Shanxi gu dai bi hua jing cui = The essence of ancient murals in Shanxi / zhu bian Hou Yimin, Wu Pu'ao.
Jiangsu feng huang mei shu chu ban she, 2015. -- 299 pages : chiefly color illustrations ; 39 cm
ND2849 .S47 S436 2015 -- Kroch Library Asia
Mogao ku
莫高窟 = Mogao Caves / 敦煌研究院编.
Mogao ku = Mogao Caves / Dunhuang yan jiu yuan bian.
Jiangsu feng huang mei shu chu ban she, 2015. -- 159 pages : color illustrations ; 30 cm.
ND2850 .D864 M644 2015 -- Kroch Library Asia

NE. Print media (1 item)RSS

Ban hua ji qi chuang zao zhe
版画及其创造者 : 明末湖州刻书与版画创作 = Prints and publishers : the printmaking in Huzhou, 1620-1640 / 董捷著.
Ban hua ji qi chuang zao zhe : Ming mo Huzhou ke shu yu ban hua chuang zuo = Prints and publishers : the printmaking in Huzhou, 1620-1640 / Dong Jie zhu.
Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she, 2015. -- 314 pages : color illustrations ; 25 cm.
NE1183.4 .H894 D66 2015 -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (7 items)RSS

Yan shan suo yuan
研山索远 / 陈原川主编.
Yan shan suo yuan / Chen Yuanchuan zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 165 pages : color illustrations ; 26 cm.
NK1068 .Y35 2015 -- Kroch Library Asia
Dong Han Wufang zhang Zhang Si qing yu mo ya shi ke
东汉吴房长张汜请雨摩崖石刻 : 汉代石刻新发现 / 马健中编著 ; 赵心田主编.
Dong Han Wufang zhang Zhang Si qing yu mo ya shi ke : Han dai shi ke xin fa xian / Ma Jianzhong bian zhu ; Zhao Xintian zhu bian.
Henan mei shu chu ban she, 2016. -- 5, 41 pages : chiefly illustrations ; 33 cm
NK3634 .A2 M296 2016 -- Kroch Library Asia
Tao ci.
陶瓷. 续 / 杨永善主编.
Tao ci. Xu / Yang Yongshan zhu bian.
Da xiang chu ban she, 2015. -- 8, 627 pages : color illustrations ; 31 cm.
NK4165 .T3652 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong yi mei shu da shi quan ji.
中国工艺美术大师全集. 刘传卷 / 主编王文章 ; 编著纪文瑾, 廖志勇 = The complete collection of arts and crafts masters of China. Volume of Liu Chuan / editor in chief Wang Wenzhang ; compiled by Jin Wenjin, Liao zhiyong.
Zhongguo gong yi mei shu da shi quan ji. Liu Chuan juan / zhu bian Wang Wenzhang ; bian zhu Ji Wenjin, Liao Zhiyong = The complete collection of arts and crafts masters of China. Volume of Liu Chuan / editor in chief Wang Wenzhang ; compiled by Jin Wenjin, Liao zhiyong.
Anhui mei shu chu ban she, 2015. -- 181 pages : illustrations (chiefly color), portraits ; 38 cm
NK4210 .L584 A4 2015 -- Kroch Library Asia
Ming Qing yu yao ci qi
明清御窑瓷器 : 故宮博物院与景德镇陶瓷考古新成果 / 故宮博物院, 景德镇市陶瓷考古研究所编 = The porcelain of imperial kiln in Ming and Qing dynasties : the new achievements on ceramic archaeology of the Palace Museum and Jingdezhen / compiled by the Palace Museum and the Archaeological Research Institute of Ceramic in Jingdezhen.
Ming Qing yu yao ci qi : Gu gong bo wu yuan yu Jingdezhen tao ci kao gu xin cheng guo / Gu gong bo wu yuan, Jingdezhen Shi tao ci kao gu yan jiu suo bian = The porcelain of imperial kiln in Ming and Qing dynasties : the new achievements on ceramic archaeology of the Palace Museum and Jingdezhen / compiled by the Palace Museum and the Archaeological Research Institute of Ceramic in Jingdezhen.
Gu gong chu ban she, 2016. -- 409 pages : color illustrations ; 30 cm
NK4565.5 .M5688 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ci qi Ouzhou fan er
中国瓷器欧洲范儿 : 南昌大学博物馆馆藏中国清代外销瓷 = Chinese porcelain, European style / 余春明著.
Zhongguo ci qi Ouzhou fan er : Nanchang da xue bo wu guan guan cang Zhongguo Qing dai wai xiao ci = Chinese porcelain, European style / Yu Chunming zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014. -- 367 pages : color illustrations ; 27 cm
NK4565.5 .Y8233 2014 -- Kroch Library Asia
Bei chao yi shu yan jiu yuan cang pin tu lu.
北朝艺术研究院藏品图录. 砖瓦, 瓦当 / 大同北朝艺术研究院编著.
Bei chao yi shu yan jiu yuan cang pin tu lu. Zhuan wa, wa dang / Datong Bei chao yi shu yan jiu yuan bian zhu.
Wen wu chu ban she, 2016. -- 191 pages : illustrations (chiefly color) ; 31 cm
NK4670.7 .C6 D36 2016 -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (1 item)RSS

Ren qing duo zai hui mou
人情多在回眸 : 近百位上海文化名人的往事 / 王晓君著.
Ren qing duo zai hui mou : jin bai wei Shanghai wen hua ming ren de wang shi / Wang Xiaojun zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 5, 399 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
NX583 .S43 W363 2016 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (3 items)RSS

Scandal" of Marxism' and other writings on politics
'The "Scandal" of Marxism' and other writings on politics / Roland Barthes ; translation and editorial comments by Chris Turner.
Seagull Books, 2015. -- 131 pages ; 21 cm.
P85 .B33 A213 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua min zu dian ji fan yi yan jiu gai lun
中华民族典籍翻译研究概论 : 朝向人类学翻译诗学的努力 = A survey of translation of the Chinese ethnic classics : efforts towards anthropologic poetics of translation / 王宏印著.
Zhonghua min zu dian ji fan yi yan jiu gai lun : chao xiang ren lei xue fan yi shi xue de nu li = A survey of translation of the Chinese ethnic classics : efforts towards anthropologic poetics of translation / Wang Hongyin zhu.
Dalian hai shi da xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes (7, 12, 3, 732 pages) : illustrations (some color), facsimiles ; 21 cm.
P306.8 .C6 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Mainland Southeast Asian languages
Mainland Southeast Asian languages : a concise typological introduction / N.J. Enfield (The University of Sydney).
Cambridge University Press, 2019. -- xviii, 262 pages : illustrations ; 23 cm
P381 .A755 E54 2019 -- Kroch Library Asia

PE. English language (1 item)RSS

English language teacher preparation in Asia
English language teacher preparation in Asia : policy, research and practice / edited by Subhan Zein and Richmond Stroupe.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 301 pages : illustrations ; 25 cm.
PE1068 .A7 E66 2019 -- [asia]

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (31 items)RSS

Kango yomoyamabanashi
漢語四方山話 / 一海知義, 筧久美子, 筧文生.
Kango yomoyamabanashi / Ikkai Tomoyoshi, Kakehi Kumiko, Kakehi Fumio.
Iwanami Shoten, 2005. -- xiv, 247 pages : illustrations ; 20 cm
PL528 .I55 2005 -- Kroch Library Asia
Yun Tong-ju wa kŭ ŭi sidae
윤 동주 와 그 의 시대 / 연세 대학교 국학 연구원 연세 학풍 연구소 편.
Yun Tong-ju wa kŭ ŭi sidae / Yŏnse Taehakkyo Kukhak Yŏn'guwŏn Yŏnse Hakp'ung Yŏn'guso p'yŏn.
Hyean, 2018. -- 346 pages ; 23 cm.
PL991.96 .T6 Z9869 2018 -- Kroch Library Asia
Chu jian wen zi yu xian Qin si xiang wen hua
楚简文字与先秦思想文化 / 高华平著.
Chu jian wen zi yu xian Qin si xiang wen hua / Gao Huaping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 270 pages ; 25 cm
PL1171 .G3646 2016 -- Kroch Library Asia
Han zi yu chu tu wen xian lun ji
汉字与出土文献论集 / 王贵元著.
Han zi yu chu tu wen xian lun ji / Wang Guiyuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 410 pages : illustrations ; 24 cm.
PL1171 .W35723 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua dui wai yi jie shi liao (1912-1949)
中国文化对外译介史料 (1912-1949) / 主编赵颖 ; 副主编杜家怡, 贾慧 ; 编者张嘉晨, 刘中求, 李素慧 [and 1 other].
Zhongguo wen hua dui wai yi jie shi liao (1912-1949) / zhu bian Zhao Ying ; fu zhu bian Du Jiayi, Jia Hui ; bian zhe Zhang Jiachen, Liu Zhongqiu, Li Suhui [and 1 other].
Gao deng jiao yu chu ban she, 2015. -- viii, 431 pages ; 24 cm
PL1277 .Z458 2015 -- Kroch Library Asia
Guan yu tan yuan
莞语探源 : 东莞方言语音研究及词语考释 / 陈贺周著.
Guan yu tan yuan : Dongguan fang yan yu yin yan jiu ji ci yu kao shi / Chen Hezhou zhu.
Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si, 2015. -- 4, 6, 502 pages : illustrations ; 25 cm
PL1740 .T85 C444 2015 -- Kroch Library Asia
Composing modernist connections in China and Europe
Composing modernist connections in China and Europe / edited by Chunjie Zhang.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 173 pages ; 24 cm.
PL2274.2 .E85 C66 2019 -- Kroch Library Asia
Chuan shang liu yun
川上流云 : 中国文化名人琐记 / 张建智著.
Chuan shang liu yun : Zhongguo wen hua ming ren suo ji / Zhang Jianzhi zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 250 pages : illustrations, portraits ; 22 cm
PL2277 .Z387 2016 -- Kroch Library Asia
Henan dang dai ming zuo jia zhuan lüe (1919-1980)
河南当代名作家传略 (1919-1980) / 杜严著.
Henan dang dai ming zuo jia zhuan lüe (1919-1980) / Du Yan zhu.
Zhengzhou da xue chu ban she, 2016. -- 4, 302 pages : portraits ; 24 cm.
PL2277 .D8284 2016 -- Kroch Library Asia
Wen zi shu xie yu xing bie qun ti
文字书写与性别群体 : 湖南江永女书群体研究 / 于皓, 贡贵训著.
Wen zi shu xie yu xing bie qun ti : Hunan Jiangyong nü shu qun ti yan jiu / Yu Hao, Gong Guixun zhu.
Anhui shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 179 pages : illustrations ; 25 cm
PL2278 .Y75 2015 -- Kroch Library Asia
Tongcheng pai yu Qing dai xue shu liu bian
桐城派与清代学术流变 / 曾光光著.
Tongcheng pai yu Qing dai xue shu liu bian / Zeng Guangguang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 189 pages ; 24 cm
PL2297 .Z4433 2016 -- Kroch Library Asia
Wang luo shi dai de wen xue shu xie
网络时代的文学书写 / 张邦卫, 杨向荣等著
Wang luo shi dai de wen xue shu xie / Zhang Bangwei, Yang Xiangrong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 309 pages ; 24 cm
PL2303 .Z3739 2016 -- Kroch Library Asia
Tang shi yu Tang shi lun ji
唐诗与唐史论集 / 谢思炜著.
Tang shi yu Tang shi lun ji / Xie Siwei zhu.
Zhonghua shu ju, 2016. -- 2, 3, 195 pages : illustrations ; 24 cm
PL2321 .X5423 2016 -- Kroch Library Asia
Min Shin shōkai shōsetsu kenkyū
明淸章回小說研究 / 丸山浩明著.
Min Shin shōkai shōsetsu kenkyū / Maruyama Hiroaki cho.
Kyūko Shoin, 2003. -- viii, 322, 18 pages, 4 pages of color plates : illustrations ; 22 cm
PL2436 .M34 2003 -- Kroch Library Asia
Jian bo xue dang an
简帛学档案 / 魏徳胜编著.
Jian bo xue dang an / Wei Desheng bian zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 681 pages ; 24 cm.
PL2447 .J547 2016 -- Kroch Library Asia
Shutsudo bunken kara mita koshi to juka kyōten
出土文献から見た古史と儒家経典 / 浅野裕一, 小沢賢二著.
Shutsudo bunken kara mita koshi to juka kyōten / Asano Yūichi, Ozawa Kenji cho.
Kyūko Shoin, 2012. -- vi, 456 pages : illustrations ; 22 cm
PL2447 .S58 2012 -- Kroch Library Asia
Yin xu jia gu wen li
殷墟胛骨文例 / 刘影著.
Yin xu jia gu wen li / Liu Ying zhu.
Shou du shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 1, 2, 324 pages : illustrations ; 21 cm
PL2457 .Y5 L626 2016 -- Kroch Library Asia
Ming dai Yi xue shi
明代易學史 / 林忠军, 张沛, 张韶宇等著.
Ming dai Yi xue shi / Lin Zhongjun, Zhang Pei, Zhang Shaoyu deng zhu.
Qi Lu shu she, 2016. -- 2, 452 pages ; 22 cm
PL2464 .Z6 L478 2016 -- Kroch Library Asia
"Zuo zhuan" xue shu dang an
《左传》学术档案 / 主编张新科 ; 副主编王晓鹃.
"Zuo zhuan" xue shu dang an / zhu bian Zhang Xinke ; fu zhu bian Wang Xiaojuan.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 667 pages ; 24 cm.
PL2470 .Z7 Z878 2016 -- Kroch Library Asia
Tōdai shōsetsu "Hankyō Sanjōshi" kō
唐代小說「板橋三娘子」考 : 西と東の変驢変馬譚のなかで / 岡田充博著.
Tōdai shōsetsu "Hankyō Sanjōshi" kō : nishi to higashi no henro henbatan no naka de / Okada Mitsuhiro cho.
Chisen Shokan, 2012. -- viii, 615, 77 pages ; 22 cm
PL2677 .B33 O33 2012 -- Kroch Library Asia
Ming dai da zhong xin yang yu "San sui ping yao zhuan" yan jiu
明代大众信仰与《三遂平妖传》研究 / 刘彦彦著.
Ming dai da zhong xin yang yu "San sui ping yao zhuan" yan jiu / Liu Yanyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 230 pages ; 24 cm
PL2690 .P53 L58 2015 -- Kroch Library Asia
"Gu tao yong" "Yuan ye" de shi jie biao qing
"古陶佣"《原野》的世界表情 : 英文版《原野》创作排演纪实 / 王嘉嘉编著.
"Gu tao yong" "Yuan ye" de shi jie biao qing : Ying wen ban "Yuan ye" chuang zuo pai yan ji shi / Wang Jiajia bian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 8, 12, 362 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2815 .A8 Y839 2016 -- Kroch Library Asia
Qu liu gan dan
去留肝胆 : 朱克靖烈士传 / 王成章著.
Qu liu gan dan : Zhu Kejing lie shi zhuan / Wang Chengzhang zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2016. -- 2, 213 pages ; 21 cm.
PL2919 .C442 Q825 2016 -- Kroch Library Asia
Cây lớn ở phương Nam
Cây lớn ở phương Nam : tiểu thuyết / Tiểu Hồ Nhu Vĩ ; Phương Linh, dịch.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 589 pages ; 21 cm
PL2921.4 .O4 N36 2017 -- Kroch Library Asia
Day the sun died
The day the sun died : a novel / Yan Lianke ; translated from the Chinese by Carlos Rojas.
Grove Press, an imprint of Grove Atlantic, 2018. -- ix, 342 pages ; 22 cm
New & Noteworthy Books PL2925 .L54 R52713 2018 -- [asia]
Wuhan die zhan
武汉谍战 / 孙志卫著.
Wuhan die zhan / Sun Zhiwen zhu.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 8, 320; 290 pages) ; 24 cm
PL2960 .U587 W84 2016 -- Kroch Library Asia
Zang bei shi er nian
藏北十二年 : 1976-1988 = Twelve years in northern Tibet / 吴雨初著.
Zang bei shi er nian : 1976-1988 = Twelve years in northern Tibet / Wu Yuchu zhu.
Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2015. -- 11, 217 pages : illustrations ; 21 cm
PL2966 .U875 Z36 2015 -- Kroch Library Asia
Meng Yuan wang chao kai chuang ji
蒙元王朝开创纪 / 杨廷进著.
Meng Yuan wang chao kai chuang ji / Yang Tingjin zhu.
Kunlun chu ban she, 2015. -- 2 volumes (3, 723 pages) : illustrations ; 21 cm
PL2971 .T565 M46 2015 -- Kroch Library Asia
Biao feng tie gu
飙风铁骨 : 顾衡烈士传 / 邹雷著.
Biao feng tie gu : Gu Heng lie shi zhuan / Zou Lei zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2016. -- 2, 2, 238 pages ; 21 cm.
PL2979 .O85 B53 2016 -- Kroch Library Asia
Song dai Jiang Zhe wen xue jia qun ti yan jiu
宋代江浙文学家群体研究 / 梅新林, 俞樟华主编.
Song dai Jiang Zhe wen xue jia qun ti yan jiu / Mei Xinlin, Yu Zhanghua zhu bian.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 5, 379 pages ; 21 cm
PL3031 .J5 S66 2015 -- Kroch Library Asia
Dai yu si yin ge yan jiu
傣语四音格研究 / 吴东海著.
Dai yu si yin ge yan jiu / Wu Donghai zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 215 pages ; 24 cm
PL4119 .W74 2016 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (13 items)RSS

Emei ying hun
峨眉影魂 : 四川电影人口述历史 / 本卷主编张锦.
Emei ying hun : Sichuan dian ying ren kou shu li shi / ben juan zhu bian Zhang Jin.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- 3, 4, 412 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
PN1993.5 .C6 E648 2016 -- Kroch Library Asia
Qu wang ta chu de lü cheng
去往他处的旅程 : 新中国电影空间美学研究 / 马聪敏著.
Qu wang ta chu de lü cheng : xin Zhongguo dian ying kong jian mei xue yan jiu / Ma Congmin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 2, 232 pages ; 24 cm
PN1993.5 .C6 M323 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian ying de kua wen hua zhi zuo yu hai wai chuan bo yan jiu
中国电影的跨文化制作与海外传播研究 / 厉震林, 万传法主编.
Zhongguo dian ying de kua wen hua zhi zuo yu hai wai chuan bo yan jiu / Li Zhenlin, Wan Chuanfa zhu bian.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- iii, 391 pages : illustrations ; 24 cm.
PN1993.5 .C6 Z4669 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin shi qi dian ying hui gu
中国新时期电影回顾 / 刘树生著.
Zhongguo xin shi qi dian ying hui gu / Liu Shusheng zhu.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2016. -- 4, 1, 276 pages ; 25 cm.
PN1993.5 .C6 L5877 2016 -- Kroch Library Asia
Ke ying yuan lao yi wang lu.
科影元老憶往录. 上海卷 / 本卷选编: 黄德泉 ; 采访人: 李镇 ; 受访人: 杜生华, 唐素维, 王敏生, 羽奇.
Ke ying yuan lao yi wang lu. Shanghai juan / ben juan xuan bian: Huang Dequan ; cai fang ren: Li Zhen ; shou fang ren: Du Shenghua, Tang Suwei, Wang Minsheng, Yu Qi.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- 3, 254 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
PN1998.2 .K428 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing jiang nan wang zu he Kun qu yi shu
明清江南望族和昆曲艺术 / 杨惠玲著.
Ming Qing jiang nan wang zu he Kun qu yi shu / Yang Huiling zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 389 pages ; 26 cm
PN2875 .J53 Y346 2016 -- Kroch Library Asia
Chao ju de wei dao
潮剧的味道 / 梁卫群著.
Chao ju de wei dao / Liang Weiqun zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 9, 1, 199 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
PN2876 .C4 L534 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian ying ming xing yan jiu.
中国电影明星研究. 三编 = Chinese film star studies / 陈晓云主编.
Zhongguo dian ying ming xing yan jiu. San bian = Chinese film star studies / Chen Xiaoyun zhu pian.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- 2, 337 pages : illustrations ; 24 cm
PN2877 .Z4643 2016 -- Kroch Library Asia
Wen hua da shi
文化大使 : 梅蘭芳 / 秦华生主编.
Wen hua da shi : Mei Lanfang / Qin Huasheng zhu bian.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2015. -- iv, i, 152 pages : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
PN2878 .M4 W454 2015 -- Kroch Library Asia
Xun Huisheng yi shu ping lun ji
荀慧生艺术评论集 = Reviews on Xun Huisheng's performing arts / 和宝堂主编.
Xun Huisheng yi shu ping lun ji = Reviews on Xun Huisheng's performing arts / He Baotang zhu bian.
Zhongguo xi ju chu ban she, 2016. -- 7, 357 pages : illustrations, portraits ; 27 cm.
PN2878 .H77 X86 2016 -- Kroch Library Asia
Zao qi Zhongguo xin wen xue de li shi mian xiang
早期中国新闻学的历史面相 : 从知识史的路径 = A history of 'Journalism for China' : from the perspective of the history of knowledge / 朱至刚著.
Zao qi Zhongguo xin wen xue de li shi mian xiang : cong zhi shi shi de lu jing = A history of 'Journalism for China' : from the perspective of the history of knowledge / Zhu Zhigang zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 2, 167 pages ; 24 cm.
PN5364 .Z5836 2016 -- Kroch Library Asia
Tam quốc diễn nghĩa
Tam quốc diễn nghĩa : liên hoàn họa / La Quán Trung ; lời: Triệu Thần (chủ biên) ; minh họa: Diệp Hùng (chủ biên) ; Trần Hữu Nùng (dịch).
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 2 volumes : chiefly ilustrations ; 18 cm.
PN6790 .C4 L86 2018 -- Kroch Library Asia
Thủy hử
Thủy hử : liên hoàn họa / nguyên tác Thị Nại Am ; lời: Trần Nguyên Sơn (chủ biên) ; minh họa: Ngụy Trung Thiện (chủ biên) ; Trần Hữu Nùng (dịch).
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 2 volumes : chiefly ilustrations ; 18 cm.
PN6790 .C4 S45 2018 -- Kroch Library Asia

PS. American literature (1 item)RSS

China rich girlfriend
China rich girlfriend = Kekasih kaya raya / Kevin Kwan ; alih bahasa, Cindy Kristanto.
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 453 pages ; 23 cm
PS3611 .W36 C4815 2018 -- Kroch Library Asia

Q. Science (1 item)RSS

Wo guo yan fa tong ji ji zi ben hua wen ti yan jiu
我国研发统计及资本化问题研究 / 王孟欣, 王俊霞著.
Wo guo yan fa tong ji ji zi ben hua wen ti yan jiu / Wang Mengxin, Wang Junxia zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 5, 221 pages : illustrations ; 24 cm
Q180.55 .S7 W366 2016 -- Kroch Library Asia

QA. Mathematics (1 item)RSS

Lun Zhongguo gu dai shu xue jia
论中国古代数学家 / 郭书春著.
Lun Zhongguo gu dai shu xue jia / Guo Shuchun zhu.
Hai tun chu ban she, 2017. -- v, 304 pages : illustrations ; 21 cm
QA28 .G866 2017 -- Kroch Library Asia

QE. Geology (1 item)RSS

Zhonghua da dian.
中華大典. 地學典. 自然地理分典 / 編纂《中華大典》工作委員會, 《中華大典》編纂委員會.
Zhonghua da dian. Di xue dian. Zi ran di li fen dian / bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 2, 1153 pages ; 27 cm
QE294 .Z5687 2016 -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (2 items)RSS

Cao yuan sheng tai wen ming zhi xing
草原生态文明之星 : 兼论内蒙古生态文明发展战略 / 赵凤鸣著.
Cao yuan sheng tai wen ming zhi xing : jian lun Nei Menggu sheng tai wen ming fa zhan zhan lüe / Zhao Fengming zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 5, 7, 2, 401 pages : illustrations ; 29 cm
QH541.5 .P7 Z437 2016 -- Kroch Library Asia
Bian jing pin kun di qu sheng tai bu chang ji zhi yan jiu
边境贫困地区生态补偿机制研究 : 基于新疆视角 = Study on payments for environmental services in the border poor areas : based on the perspective of Xinjiang / 孔令英著.
Bian jing pin kun di qu sheng tai bu chang ji zhi yan jiu : ji yu Xinjiang shi jiao = Study on payments for environmental services in the border poor areas : based on the perspective of Xinjiang / Kong Lingying zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 2, 230 pages : illustrations ; 24 cm.
QH541.15 .E267 K65 2016 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (3 items)RSS

Reforming China's healthcare system
Reforming China's healthcare system / China Development Research Foundation.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xxiii, 644 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
RA395 .C53 R44 2018 -- Kroch Library Asia
Intimate communities
Intimate communities : wartime healthcare and the birth of modern China, 1937-1945 / Nicole Elizabeth Barnes.
University of California Press, 2018. -- xvii, 304 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
RA527 .B37 2018 -- Kroch Library Asia
Risk and food safety in China and Japan
Risk and food safety in China and Japan : theoretical perspectives and empirical insights / edited by Louis Augustin-Jean and Jean-Pierre Poulain.
Routledge, 2019. -- x, 210 pages : illustrations, map ; 25 cm.
RA601 .R54 2019 -- Kroch Library Asia

RM. Therapeutics. Pharmacology (1 item)RSS

Ẩm thực theo dưỡng sinh Trung Hoa
Ẩm thực theo dưỡng sinh Trung Hoa / Đông A Sáng biên dịch.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2017. -- 224 pages : illustrations ; 19 cm
RM217 .Y56 2017 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (1 item)RSS

Xin shi qi gong chan dang ren de kai mo Li Baoguo
新时期共产党人的楷模李保国 / 本书编写组.
Xin shi qi gong chan dang ren de kai mo Li Baoguo / ben shu bian xie zu.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2016. -- 132 pages : illustrations ; 24 cm.
S417 .L523 X56 2016 -- Kroch Library Asia

SB. Plant culture (2 items)RSS

Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi.
中国园林美学思想史. 隋唐五代两宋辽金元卷 / 曹林娣, 沈岚著.
Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi. Sui Tang Wu dai liang Song Liao Jin Yuan juan / Cao Lindi, Shen Lan zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2015. -- 3, 11, 5, 263 pages : illustrations ; 24 cm
SB457.55 .Z66 2015 v.2 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi.
中国园林美学思想史. 清代卷 / 程维荣著.
Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi. Qing dai juan / Cheng Weirong zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 2, 189 pages : illustrations ; 24 cm
SB457.55 .Z66 2015 v.4 -- Kroch Library Asia

T. Technology (1 item)RSS

Basic science and industrial innovation in China
Basic science and industrial innovation in China / Liu Xielin, He Yubing, Cheng, Peng.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. : Zhejiang University Press, 2019. -- vi, 517 pages ; 24 cm.
T173.5 .C5 L58 2019 -- Kroch Library Asia

TD. Environmental technology. Sanitary engineering (1 item)RSS

Zhongguo tan pai fang ying xiang yin su fen xi ji jian pai dui ce yan jiu
中国碳排放影响因素分析及减排对策研究 = China's carbon emissions : study on the affecting factors and reduction countermeasures / 徐军委著.
Zhongguo tan pai fang ying xiang yin su fen xi ji jian pai dui ce yan jiu = China's carbon emissions : study on the affecting factors and reduction countermeasures / Xu Junwei zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 2, 2, 186 pages : illustrations ; 24 cm.
TD883.7 .C6 X824 2016 -- Kroch Library Asia

TK. Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering (1 item)RSS

Hu lian wang yu Zhongguo 20 nian
互联网与中国20年 : 变革与创新 = 20 years of the internet in China : reform and innovation / 主编张国良 ; 副主编王昊青, 邵国松.
Hu lian wang yu Zhongguo 20 nian : bian ge yu chuang xin = 20 years of the internet in China : reform and innovation / zhu bian Zhang Guoliang ; fu zhu bian Wang Haoqing, Shao Guosong.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 1, 237 pages, 8 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
TK5105.875 .I57 Q834 2014 -- Kroch Library Asia

TL. Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics (1 item)RSS

Hang kong bao guo, xing tan zhui meng
航空报国, 杏坛追梦 : 范绪箕传 / 孟雁, 吴志军等著.
Hang kong bao guo, xing tan zhui meng : Fan Xuji zhuan / Meng Yan, Wu Zhijun deng zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 12, viii, 229 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
TL540 .F368 M468 2015 -- Kroch Library Asia

U. Military science (1 item)RSS

Da guo zheng feng
大国争锋 : 中国军事专家透视世界军情 = The competition of big powers / 中国青年报军事部编 ; 李雪红主编.
Da guo zheng feng : Zhongguo jun shi zhuan jia tou shi shi jie jun qing = The competition of big powers / Zhongguo qing nian bao jun shi bu bian ; Li Xuehong zhu bian.
Zhongguo qing nian chu ban she, 2015. -- 343 pages ; 22 cm
U102 .D324 2015 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (3 items)RSS

Zhongguo guo jia an quan zheng ce de guo ji huan jing
中国国家安全政策的国际环境 : 经济建设与国防建设关系的视角 / 王宏伟著.
Zhongguo guo jia an quan zheng ce de guo ji huan jing : jing ji jian she yu guo fang jian she guan xi de shi jiao / Wang Hongwei zhu.
Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 302 pages ; 24 cm.
UA835 .W3648 2016 -- Kroch Library Asia
Wen ding zhong yuan
问鼎中原 : 大清八旗军关内战史 / 李湖光著.
Wen ding zhong yuan : da Qing ba qi jun guan nei zhan shi / Li Huguang zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 363 pages : illustrations, maps, portraits ; 24 cm.
UA837 .L45323 2016 -- Kroch Library Asia
Securing India the Modi way
Securing India the Modi way : Pathankot, surgical strikes and more / Nitin A. Gokhale ; foreword by Manohar Parrikar.
Bloomsbury, 2017. -- xii, 226 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps (some color) ; 23 cm
UA840 .G65 2017 -- Kroch Library Asia

UB. Military administration (1 item)RSS

Jing ji xiong guan
京畿雄关 : 明万全右卫军事防御体系研究 / 魏坚, 郝园林著 ; 中国人民大学北方民族考古研究所编.
Jing ji xiong guan : Ming Wanquan you wei jun shi fang yu ti xi yan jiu / Wei Jian, Hao Yuanlin zhu ; Zhongguo ren min da xue bei fang min zu kao gu yan jiu suo bian.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vii, 412 pages, 8 pages of plates : illustrations (some color), maps ; 27 cm.
UB101 .W46 2016 -- Kroch Library Asia

UG. Military engineering. Air forces (2 items)RSS

Wei wei qian nian
巍巍千年 : 衢州城墙 / 黄韬著.
Wei wei qian nian : Quzhou cheng qiang / Huang Tao zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 2, 213 pages, 2 unnumbered pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
UG433 .Q894 H86 2016 -- Kroch Library Asia
Dong feng qi wu
东风起舞 : 中国战略导弹部队初创纪实 / 高同声著.
Dong feng qi wu : Zhongguo zhan lüe dao dan bu dui chu chuang ji shi / Gao Tongsheng zhu.
Guo fang gong ye chu ban she, 2016. -- xiii, 417 pages : illustrations ; 24 cm
UG1315 .C6 G367 2016 -- Kroch Library Asia

VA. Navies: Organization, distribution, naval situation (1 item)RSS

Modern Taiwanese Navy, the modern Vietnamese Navy & the modern Philippine Navy
The modern Taiwanese Navy, the modern Vietnamese Navy & the modern Philippine Navy / by Neil Harvey.
Neil Harvey, 2017. -- 158 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
VA620 .H37 2017 -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (10 items)RSS

Minguo ban ben shou cang duan xiang ji qi ta
民国版本收藏断想及其他 / 张泽贤著.
Minguo ban ben shou cang duan xiang ji qi ta / Zhang Zexian zhu.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 470 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm.
Z8 .C5 Z427 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yin shua shi yan jiu
中国印刷史研究 / 辛徳勇著.
Zhongguo yin shua shi yan jiu / Xin Deyong zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 2, 2, 395 pages, 1 unnumbered leaf of plate : illustrations, facsimiles ; 23 cm
Z186 .C5 X564 2016 -- Kroch Library Asia
Minmatsu Kōnan no shuppan bunka
明末江南の出版文化 / 大木康.
Minmatsu Kōnan no shuppan bunka / Ōki Yasushi cho.
Kenbun Shuppan, 2004. -- 259, ix pages : illustrations ; 20 cm.
Z462 .O55 2004 -- Kroch Library Asia
Min Shin gakujutsu hensenshi
明清学術変遷史 : 出版と伝統学術の臨界点 / 井上進.
Min Shin gakujutsu hensenshi : shuppan to dentō gakujutsu no rinkaiten / Inoue Susumu.
Heibonsha, 2011. -- 536 pages ; 22 cm
Z462.3 .I664 2011 -- Kroch Library Asia
Wen hua Shenzhen cong yue du kai shi
文化深圳从阅读开始 / 尹昌龙主编.
Wen hua Shenzhen cong yue du kai shi / Yin Changlong zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 2, 235 pages : illustrations ; 24 cm.
Z1003.5 .C45 W457 2016 -- Kroch Library Asia
Pudong gu jiu shu jing yan lu xu ji
浦东古旧书经眼录续集 / 柴志光编著.
Pudong gu jiu shu jing yan lu xu ji / Chai Zhiguang zhu.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 494 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm.
Z1029 .P832 2016 -- Kroch Library Asia
Tongce cong gao
同策丛稿 : 古籍和古籍整理 / 王同策著.
Tongce cong gao : gu ji he gu ji zheng li / Wang Tongce zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 6, 12, 572 pages ; 22 cm
Z1029 .W36 2016 -- Kroch Library Asia
Wuhan da xue tu shu guan cang gu ji shan ben tu lu
武漢大學圖書館藏古籍善本圖錄 / 主編王新才, 楚龍強.
Wuhan da xue tu shu guan cang gu ji shan ben tu lu / zhu bian Wang Xincai, Chu Longqiang.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 179 pages : facsimiles ; 30 cm
Z1029 .W823 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo kang zhan da hou fang yan jiu lun zhu mu lu suo yin (1979-2011)
中国抗战大后方研究论著目录索引 (1979-2011) / 主编周勇, 潘洵 ; 副主编耿密, 洪富忠.
Zhongguo kang zhan da hou fang yan jiu lun zhu mu lu suo yin (1979-2011) / zhu bian Zhou Yong, Pan Xun ; fu zhu bian Geng Mi, Hong Fuzhong.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 3, 2, 4, 584 pages ; 25 cm.
Z3108 .A5 Z454 2016 -- Kroch Library Asia
Zusetsu shoshigaku
図說書誌学 : 古典籍を学ぶ / 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫編.
Zusetsu shoshigaku : kotenseki o manabu / Keiō Gijuku Daigaku Fuzoku Kenkyūjo Shidō Bunko hen.
Bensei Shuppan, 2010. -- 8, 213 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize Z3301 .A2 Z87 2010 + -- Kroch Library Asia

~. [No Classification] (1 item)RSS

Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan
中华人民共和国常用法律法规规章司法解释大全 / 国务院法制办公室编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 1 volume (various pagings) ; 22 cm
-- Kroch Library Asia