Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

March 2019

location=Asia
keywords=china
689 itemsRSS

AZ. History of scholarship and learning. The humanities (1 item)RSS

Yu yin
餘音 : 学术史随笔选, 1992-2015 / 葛兆光著.
Yu yin : xue shu shi sui bi xuan, 1992-2015 / Ge Zhaoguang zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- xi, 267 pages : illustrations ; 24 cm
AZ791 .G428 2017 -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (1 item)RSS

20 shi ji san si shi nian dai de Hou Wailu Zhongguo si xiang shi yan jiu
20世纪三四十年代的侯外庐中国思想史研究 = 20 shiji san-sishi niandai de HouWailu Zhongguo sixiang shi yanjiu / 周鑫著.
20 shi ji san si shi nian dai de Hou Wailu Zhongguo si xiang shi yan jiu = 20 shiji san-sishi niandai de HouWailu Zhongguo sixiang shi yanjiu / Zhou Xin zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- ii, 2, 214 pages ; 24 cm.
B5234 .H584 Z468 2017 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (1 item)RSS

Bí quyết dùng người
Bí quyết dùng người / Văn Huân, Quốc Trung.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 319 pages ; 21 cm
BF858 .C5 V36 2018 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (1 item)RSS

Fan Hao juan
樊浩卷 / 樊浩著.
Fan Hao juan / Fan Hao zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 4, 2, 464 pages, 5 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm.
BJ1185 .C5 F344 2017 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (7 items)RSS

Contemporary religions in China
Contemporary religions in China / Shawn Arthur.
Routledge, 2019. -- vii, 300 pages ; 24 cm
BL1803 .A78 2019 -- Kroch Library Asia
Li yue wen hua yu xiang zheng
礼乐文化与象征 : 对两周礼乐文化的象征性艺术精神之考察 / 褚春元著.
Li yue wen hua yu xiang zheng : dui liang Zhou li yue wen hua de xiang zheng xing yi shu jing shen zhi kao cha / Chu Chunyuan zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 3, 6, 298 pages : illustrations ; 23 cm.
BL1812 .R57 C4848 2017 -- Kroch Library Asia
Wu feng Chu yun
吴风楚韵 : 中国江苏溧阳傩文化国际学术研讨会论文集 / 主编何玉人, 张爱文.
Wu feng Chu yun : Zhongguo Jiangsu Liyang Nuo wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian He Yuren, Zhang Aiwen.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2017. -- 452 pages, 16 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
BL1812 .S45 Z56 2015 -- Kroch Library Asia
Zhanjiang nuo wu wen hua
湛江傩舞文化 / 陈志坚著.
Zhanjiang nuo wu wen hua / Chen Zhijian zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 1, 2, 2, 139 pages : illustrations ; 21 cm
BL1812 .S45 C48 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai yang xin yang shi liu jiang
中国海洋信仰十六讲 = Sixteen courses on China's religion of the sea / 闵泽平著.
Zhongguo hai yang xin yang shi liu jiang = Sixteen courses on China's religion of the sea / Min Zeping zhu.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 323 pages ; 23 cm.
BL1812 .G63 M576 2017 -- Kroch Library Asia
Jukyō sono kanōsei
儒教その可能性 / 永富青地編 ; 張学智ほか著.
Jukyō sono kanōsei / Nagatomi Seiji ; Chō Gakuchi.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2011. -- xi, 167 pages : illustrations ; 22 cm.
BL1850 .J85 2011 -- Kroch Library Asia
Dunhuang Tulufan chu tu fa bing shu zheng li yan jiu
敦煌吐鲁番出土发病书整理研究 / 陈于柱著.
Dunhuang Tulufan chu tu fa bing shu zheng li yan jiu / Chen Yuzhu zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- x, 179 pages : illustrations ; 24 cm.
BL1940.4 .C4489 2016 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (4 items)RSS

"Bai mi" he zai
"白密"何在 : 雲南漢傳佛教經典文獻研究 / 侯沖著.
"Bai mi" he zai : Yunnan Han chuan fo jiao jing dian wen xian yan jiu / Hou Chong zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 5, 18, 389 pages : illustrations ; 21 cm.
BQ649 .Y8 H6823 2017 -- Kroch Library Asia
My crazy tale
My crazy tale / His Holiness the Gyalwang Drukpa ; translated by Lobsang Thargay.
Lotus Collection, Roli Books, 2016. -- 395 pages, 32 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white) ; 23 cm
BQ960 .Y35 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Blazing splendor
Blazing splendor : the memoirs of the Dzogchen Yogi Tulku Urgyen Rinpoche, as told to Erik Pema Kunsang & Marcia Binder Schmidt / foreword by Sogyal Rinpoche ; introduction by Daniel Goleman ; edited with Michael Tweed.
Rangjung Yeshe Publications, 2005. -- xx, 432 pages : illustrations ; 24 cm
BQ992 .R495 B47 2005 -- Kroch Library Asia
Spirit of Zen
The spirit of Zen / Sam Van Schaik.
Yale University Press, 2018. -- xiii, 255 pages ; 21 cm.
BQ9265.4 .V35 2018 -- Kroch Library Asia

BR. Christianity (2 items)RSS

Hangzhou Jidu jiao shi
杭州基督教史 / 陈伟著.
Hangzhou Jidu jiao shi / Chen Wei zhu.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 4, 4, 211 pages : illustrations, portraits ; 26 cm.
BR1295 .H36 C448 2016 -- Kroch Library Asia
Lu Shan jin dai wai lai zong jiao wen hua yan jiu
庐山近代外来宗教文化研究 / 曹欢荣著.
Lu Shan jin dai wai lai zong jiao wen hua yan jiu / Cao Huanrong zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 6, 2, 210 pages ; 21 cm.
BR1295 .J58 C37 2016 -- Kroch Library Asia

CC. Archaeology (3 items)RSS

Wen hua yi chan ke xue yan jiu
文化遗产科学研究 = Scientific research of cultural heritage / 杜金鹏著.
Wen hua yi chan ke xue yan jiu = Scientific research of cultural heritage / Du jin peng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 418 pages : illustrations ; 26 cm
CC97 .C6 D824 2017 -- Kroch Library Asia
Li xia xi hua
李下蹊华 : 庆祝李伯谦先生八十华诞论文集 / 何驽主编.
Li xia xi hua : qing zhu Li Boqian xian sheng ba shi hua dan lun wen ji / He Nu zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 2 volumes (vii, 913 pages, 1 unnumbered folded leaf) : illustrations ; 27 cm
Oversize CC101 .C6 L535 2017 + -- Kroch Library Asia
Shuo shuo kao gu
说说考古 / 陈雍著.
Shuo shuo kao gu / Chen Yong zhu.
Gu gong chu ban she, 2017. -- 283 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
CC101 .C6 C448 2017 -- Kroch Library Asia

CD. Diplomatics. Archives. Seals (4 items)RSS

Guo jia ji fei wu zhi wen hua yi chan dai biao xing chuan cheng ren qiang jiu xing ji lu shi jiang
国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录十讲 / 国家图书馆中国记忆项目中心编.
Guo jia ji fei wu zhi wen hua yi chan dai biao xing chuan cheng ren qiang jiu xing ji lu shi jiang / Guo jia tu shu guan Zhongguo ji yi xiang mu zhong xin bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 3, 150 pages : illustrations ; 24 cm
CD2031 .G87 2017 -- Kroch Library Asia
Min jian cang li dai ya yin tu lu
民间藏历代押印图录 / 汪自力, 王钧, 孙惠民主编.
Min jian cang li dai ya yin tu lu / Wang Zili, Wang Jun, Sun Huimin zhu bian.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 223 pages, 16 pages of plates : chielfy color illustrations ; 26 cm
Oversize CD6175 .W36 2017 + -- Kroch Library Asia
Ling nan zhuan ke shi
岭南篆刻史 = Lingnan zhuankeshi / 梁晓庄著.
Ling nan zhuan ke shi = Lingnan zhuankeshi / Liang Xiaozhuang zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 4, 7, 550 pages : illustrations ; 24 cm.
CD6180 .G82 L536 2017 -- Kroch Library Asia
Ling nan zhuan ke yi shu shi lun
嶺南篆刻藝術史論 / 郭守运著.
Ling nan zhuan ke yi shu shi lun / Guo Shouyun zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 173 pages : illustrations ; 24 cm
CD6180 .G82 G87 2017 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (2 items)RSS

Hu Shi yi wen
胡适逸闻 / 桑逢康著.
Hu Shi yi wen / Sang Fengkang zhu.
Beiyue wen yi chu ban she, 2017. -- 1, 11, 346 pages, 1 unnumbered leaf of plates : portrait ; 23 cm.
CT3990 .H78 S366 2017 -- Kroch Library Asia
Ke ju shi cang shu han.
可居室藏書翰. 羅振玉 / 王貴忱, 王大文編.
Ke ju shi cang shu han. Luo Zhenyu / Wang Guichen, Wang Dawen bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 240 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations, facsimiles ; 29 cm
Oversize CT3990 .L58 A4 2017 + -- Kroch Library Asia

DS. Asia (134 items)RSS

Overcoming Ptolemy
Overcoming Ptolemy : the revelation of an Asian world region / Geoffrey C. Gunn.
Lexington Books, 2018. -- xxxiv, 289 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS5.9 .G86 2018 -- Kroch Library Asia
Sino-Indian relations
Sino-Indian relations : contemporary perspective / editors R. Sidda Goud, Manisha Mookherjee.
Allied Publishers Pvt. Ltd., 2016. -- xviii, 160 pages ; 22 cm
DS450 .C6 N385 2015 -- Kroch Library Asia
China and Southeast Asia in the Xi Jinping era
China and Southeast Asia in the Xi Jinping era / edited by Alvin Cheng-Hin Lim and Frank Cibulka.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2019. -- xxi, 242 pages ; 24 cm
DS525.9 .C5 C489 2019 -- Kroch Library Asia
Myanmar's political economic relations with China since 2011
Myanmar's political economic relations with China since 2011 / Aye Mya Nanda.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. -- 93 pages : 1 illustration ; 22 cm.
DS530.65 .N356 2017 -- Kroch Library Asia
Malaisie-Chine
Malaisie-Chine : une 'précieuse' relation / par David Delfolie, Nathalie Fau et Elsa Lafaye de Micheaux.
IRASEC, 2016. -- 267 pages ; 19 cm.
DS596.4 .C6 D45 2016 -- Kroch Library Asia
Chungyu ilgi
중유 일기 : 한시 짓는 개성 상인 공 성학 의 1923년 중국 유람기 / 공 성학 지음 ; 박 동욱, 이 은주 옮김.
Chungyu ilgi : Hansi chinnŭn Kaesŏng Sangin Kong Sŏng-hak ŭi 1923-yŏn Chungguk yuramgi / Kong Sŏng-hak chiŭm ; Pak Tong-uk, Yi Ŭn-ju omgim.
Humanist, 2018. -- 334 pages : illustrations ; 22 cm
DS710 .K743 2018 -- Kroch Library Asia
Ma Shizhi xue shu wen ji
马世之学术文集 / 马世之著.
Ma Shizhi xue shu wen ji / Ma Shizhi zhu.
Da xiang chu ban she, 2017. -- 5, 3, 429 pages ; 25 cm.
DS721 .M2379 2017 -- Kroch Library Asia
Run wu wu sheng
润物无声 : 人文中国十三讲 / 范玉吉主编.
Run wu wu sheng : ren wen Zhongguo shi san jiang / Fan Yuji zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 3, 272 pages ; 23 cm
DS721 .R853 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua gai lun
中国文化概论 / 陈一平, 孙雪霞主编.
Zhongguo wen hua gai lun / Chen Yiping, Sun Xuexia zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 290 pages ; 23 cm.
DS721 .Z46636 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua wen hua chuan cheng yu chuan bo ce lüe yan jiu
中华文化传承与传播策略研究 = Research of Chinese culture inheritance and communication / 王志文, 牛继舜著.
Zhonghua wen hua chuan cheng yu chuan bo ce lüe yan jiu = Research of Chinese culture inheritance and communication / Wang Zhiwen, Niu Jishun zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 8, 7, 355 pages ; 24 cm.
DS721 .W334785 2017 -- Kroch Library Asia
Long shang xue ren wen cun.
陇上学人文存. 丁汉儒卷 = Longshang xueren wencun. Volume of Ding Hanru / 丁汉儒著 ; 虎有泽编选.
Long shang xue ren wen cun. Ding Hanru juan = Longshang xueren wencun. Volume of Ding Hanru / Ding Hanru zhu ; Hu Youze bian xuan.
Gansu ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 23, 320 pages, 1 unnumbered leaf of plates : color portrait ; 22 cm
DS730 .D56 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi zi yu min zu rong he wen ti yan jiu
质子与民族融合问题研究 / 陈金生著.
Zhi zi yu min zu rong he wen ti yan jiu / Chen Jinsheng zhu.
Gansu wen hua chu ban she, 2016. -- 3, 196 pages ; 23 cm
DS730 .C44538 2016 -- Kroch Library Asia
Hebei Hui zu gu ji zong mu ti yao
河北回族古籍总目提要 / 主编吴丕清 ; 副主编马勇韬.
Hebei Hui zu gu ji zong mu ti yao / zhu bian Wu Piqing ; fu zhu bian Ma Yongtao.
Hebei da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 18, 326 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 21 cm.
DS731 .H85 H43 2016 -- Kroch Library Asia
Shuo Yao san shi nian
说瑤三十年 / 李筱文著.
Shuo Yao san shi nian / Li Xiaowen zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 3, 2, 325 pages : iIlustrations, maps ; 24 cm.
DS731 .Y3 L4888 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Lahu zu yan jiu wen xian ti lu
中国拉祜族研究文献题录 / 编著王久云, 杨婷婷 ; 参编杨武, 龙雨天.
Zhongguo Lahu zu yan jiu wen xian ti lu / bian zhu Wang Jiuyun, Yang Tingting ; can bian Yang Wu, Long Yutian.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- ii, 304 pages ; 26 cm.
Oversize DS731 .L33 W3658 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo li shi xue xi shou ce
中国历史学习手册 / 张传玺主编 ; 王朝中 [and 4 others]参编.
Zhongguo li shi xue xi shou ce / Zhang Chuanxi zhu bian ; Wang Chaozhong [and 4 others] can bian.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 5, 309 pages ; 23 cm.
DS733 .Z56 2017 -- Kroch Library Asia
"Shi xue shi yan jiu" wen xuan.
「史学史研究」文选. 中国近现代史学卷 / 总主编杨共乐 ; 本卷主编周文玖.
"Shi xue shi yan jiu" wen xuan. Zhongguo jin xian dai shi xue juan / zong zhu bian Yang Gongle ; ben juan zhu bian Zhou Wenjiu.
Huaxia chu ban she, 2017. -- 3, 403 pages ; 24 cm
DS734.7 .S5522 2017 [v. 2] -- Kroch Library Asia
Ren Chongyue xue shu wen ji
任崇岳学术文集 / 任崇岳著.
Ren Chongyue xue shu wen ji / Ren Chongyue zhu.
Da xiang chu ban she, 2017. -- 2, 2, 414 pages ; 24 cm.
DS734.7 .R4638 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua shi xue zhi
中华史学志 / 瞿林东著.
Zhonghua shi xue zhi / Qu Lindong zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 440 pages ; 24 cm.
DS734.7 .Q824 2017 -- Kroch Library Asia
20 shi ji Zhongguo shi xue lun ji
20世纪中国史学论集 / 瞿林东著.
20 shi ji Zhongguo shi xue lun ji / Qu Lindong zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 5, 385 pages ; 24 cm.
DS734.9 .Q85 A25 2017 v.8 -- Kroch Library Asia
Wei Jin Nan Bei chao Sui Tang shi xue
魏晋南北朝隋唐史学 / 瞿林东著.
Wei Jin Nan Bei chao Sui Tang shi xue / Qu Lindong zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 7, 692 pages ; 24 cm.
DS734.9 .Q85 A25 2017 v.6 -- Kroch Library Asia
Wo zhi guo xue guan
我之国学观 / 刘云辉著.
Wo zhi guo xue guan / Liu Yunhui zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2018. -- 2, 2, 309 pages ; 25 cm
DS734.95 .L583 2018 -- Kroch Library Asia
Ye man ren lai lin
野蛮人来临 : 汉学何去何从? = Die Ankunft des Barbaren / (德) 顾彬著 ; 曹娟主编.
Ye man ren lai lin : Han xue he qu he cong ? = Die Ankunft des Barbaren / (De) Gubin zhu ; Cao Juan zhu bian.
Beijing chu ban she, 2017. -- 2, 12, 2, 387 pages ; 22 cm.
DS734.95 .K838 2017 -- Kroch Library Asia
China studies in the Philippines
China studies in the Philippines : intellectual paths and the formation of a field / edited by Tina S. Clemente and Chih-yu Shih.
Routledge, 2019. -- xii, 228 pages : illustrations ; 25 cm.
DS734.97 .P6 C47 2019 -- Kroch Library Asia
Tōhō Bunka Gakuin "Tōkyō Kenkyūjo" kenkyū no fūkei
東方文化学院<東京研究所>研究の風景 / 平勢隆郎, 野久保雅嗣編 = Photographic landscape of 'Tokyo Institute' for Oriental Culture / edited by Hirase Takao and Nokubo Masatsugu.
Tōhō Bunka Gakuin "Tōkyō Kenkyūjo" kenkyū no fūkei / Hirase Takao, Nokubo Masatsugu hen = Photographic landscape of 'Tokyo Institute' for Oriental Culture / edited by Hirase Takao and Nokubo Masatsugu.
Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo Fuzoku Tōyōgaku Kenkyū Jōhō Sentā, 2018. -- iv, 421 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS734.97 .J3 T64 2018 + -- Kroch Library Asia
Cheng Youwei xue shu wen ji
程有为学术文集 / 程有为著.
Cheng Youwei xue shu wen ji / Cheng Youwei zhu.
Da xiang chu ban she, 2017. -- 2, 3, 484 pages ; 24 cm.
DS735 .C4588 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo li shi tong shi
中國歷史通釋 / 王世宗著.
Zhongguo li shi tong shi / Wang Shizong zhu.
San min shu ju, 2018. -- 8, 3, 404 pages : illustrations ; 21 cm
DS735 .W3383 2018 -- Kroch Library Asia
Tian ming yu jian
天命与剑 : 帝制时代的合法性焦虑 / 张明扬著.
Tian ming yu jian : di zhi shi dai de he fa xing jiao lü / Zhang Mingyang zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017. -- 6, 237 pages ; 21 cm
DS736.5 .Z436 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai shang si chou zhi lu
中国海上丝绸之路 = China's maritime silk road : 城市廊道叙事 / 刘士林等著.
Zhongguo hai shang si chou zhi lu = China's maritime silk road : cheng shi lang dao xu shi / Liu Shilin deng zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017. -- 482 pages : illustrations, maps ; 26 cm.
DS737 .L5826 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se dui wai wen hua jiao liu de li lun yu shi jian
中国特色对外文化交流的理论与实践 / 曾祥明著.
Zhongguo te se dui wai wen hua jiao liu de li lun yu shi jian / Zeng Xiangming zhu.
Dongbei lin ye da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 188 pages : illustrations ; 24 cm
DS740.2 .Z463 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" yan xian guo jia Hasakesitan de Zhongguo ren tong
「一带一路」沿线国家哈萨克斯坦的中国认同 = Dentification with China : Kazakhstan as a country along the Belt and Road / 范晓玲著.
"Yi dai yi lu" yan xian guo jia Hasakesitan de Zhongguo ren tong = Dentification with China : Kazakhstan as a country along the Belt and Road / Fan Xiaoling zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 4, 2, 212 pages : illustrations ; 25 cm.
DS740.5 .K38 F353 2017 -- Kroch Library Asia
Liang an guan xi he ping fa zhan de li lun yu shi jian
两岸关系和平发展的理论与实践 : 全国台湾研究会2015年学术研讨会论文选编 / 主编周志怀 ; 副主编杨幽燕, 严峻.
Liang an guan xi he ping fa zhan de li lun yu shi jian : Quan guo Taiwan yan jiu hui 2015 nian xue shu yan tao hui lun wen xuan bian / zhu bian Zhou Zhihuai ; fu zhu bian Yang Youyan, Yan Jun.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 480 pages ; 24 cm
DS740.5 .T28 Q83 2015 -- Kroch Library Asia
Wen hua chuan shu yu hai shang jiao wang
文化传输与海上交往 : 元明清时期浙江与朝鲜半岛的历史联系 / 屈广燕著.
Wen hua chuan shu yu hai shang jiao wang : Yuan Ming Qing shi qi Zhejiang yu Chaoxian Bandao de li shi lian xi / Qu Guangyan zhu.
Hai yang chu ban she, 2017. -- vi, 202 pages ; 24 cm.
DS740.5 .K6 Q483 2017 -- Kroch Library Asia
"Shi jing", "Chu ci" yu li su
《诗经》,《楚辞》与礼俗 / 余琳著.
"Shi jing", "Chu ci" yu li su / Yu Lin zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 9, 3, 2, 169 pages : illustrations ; 22 cm.
DS741.65 .Y923 2017 -- Kroch Library Asia
Xian Qin xun shou yan jiu
先秦巡狩研究 = A study of xun shou in pre-Qin period / 李凯著.
Xian Qin xun shou yan jiu = A study of xun shou in pre-Qin period / Li Kai zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 317 pages : illustrations ; 24 cm.
DS741.75 .L484 2017 -- Kroch Library Asia
Zao shang cheng shi wen ming de xing cheng yu fa zhan
早商城市文明的形成与发展 / 袁广阔, 秦小丽著.
Zao shang cheng shi wen ming de xing cheng yu fa zhan / Yuan Guangkuo, Qin Xiaoli zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iii, 251 pages, 8 pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize DS744 .Y8344 2017 + -- Kroch Library Asia
Huang Jinyan jiao shou ba shi hua dan ji nian wen ji
黄今言教授八十华诞纪念文集 / 陈晓鸣, 温乐平主编.
Huang Jinyan jiao shou ba shi hua dan ji nian wen ji / Chen Xiaoming, Wen Leping zhu bian.
Jiangxi ren min chu ban she, 2017. -- 5, 3, 718 pages : illustrations ; 27 cm
DS747.5 .H8358 2017 -- Kroch Library Asia
Jin bai nian lai "Guo yu" jiao gu yan jiu
近百年來《國語》校诂研究 / 郭萬青著
Jin bai nian lai "Guo yu" jiao gu yan jiu / Guo Wanqing zhu.
Feng huang chu ban she, 2016. -- 2, 586 pages ; 21 cm
DS747.15 .T763 G86 2016 -- Kroch Library Asia
Gu dai Zhongguo yu huang di ji si
古代中国与皇帝祭祀 / 金子修一著 ; 肖圣中, 吴思思, 王曹杰译.
Gu dai Zhongguo yu huang di ji si / Jinzi Xiuyi zhu ; Xiao Shengzhong, Wu Sisi, Wang Caojie yi.
Fu dan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 252 pages : illustrations ; 23 cm
DS747.37 .K36127 2017 -- Kroch Library Asia
Song ben Han shu
宋本漢書 / (漢) 班固撰 ; (唐) 顏師古注.
Song ben Han shu / (Han) Ban Gu zhuan ; (Tang) Yan Shigu zhu.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 24 volumes : chiefly facsimiles ; 22 cm.
DS748 .P38 2017 -- Kroch Library Asia
Yu shu liu guang
玉树流光 : 南陈帝国兴亡录 / 明轩公子著.
Yu shu liu guang : nan Chen di guo xing wang lu / Mingxuangongzi zhu.
Dang dai shi jie chu ban she, 2017. -- 231 pages ; 24 cm
DS748.6 .M568 2017 -- Kroch Library Asia
Bei zhi yu Tang dai zheng zhi shi lun gao
碑志与唐代政治史论稿 / 黄楼著.
Bei zhi yu Tang dai zheng zhi shi lun gao / Huang Lou zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 291 pages : illustrations ; 24 cm.
DS749.35 .H83623 2017 -- Kroch Library Asia
Song dai di yu wen hua shi
宋代地域文化史 / 程民生著.
Song dai di yu wen hua shi / Cheng Minsheng zhu.
Anhui wen yi chu ban she, 2017. -- 5, 6, 379 pages ; 24 cm.
DS750.72 .C53 2017 -- Kroch Library Asia
"Song shi" zai fu lie zhuan bu zheng
《宋史》宰辅列传补正 / 刘云军著.
"Song shi" zai fu lie zhuan bu zheng / Liu Yunjun zhu.
Hebei da xue chu ban she, 2016. -- 7, 2, 757 pages ; 21 cm.
DS751.5 .L585 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng Chenggong yu Jinjiang
郑成功与晋江 / 颜长江著 ; 晋江市文化体育新闻出版局编.
Zheng Chenggong yu Jinjiang / Yan Changjiang zhu ; Jinjiang Shi wen hua ti yu xin wen chu ban ju bian.
Hai xia wen yi chu ban she, 2017. -- 2, 1, 147 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
DS753.6 .K6 Y3635 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai ba qi wang gong gui zu xing shuai shi
清代八旗王公贵族兴衰史 / 周远廉著.
Qing dai ba qi wang gong gui zu xing shuai shi / Zhou Yuanlian zhu.
Gu gong chu ban she, 2016. -- 7, 5, 439 pages, 2 unnumbered pages of plates : facsimiles, color portrait ; 26 cm.
Oversize DS754 .Z4688 2016 + -- Kroch Library Asia
Qing travellers to the Far West
Qing travellers to the Far West : diplomacy and the information order in late imperial China / Jenny Huangfu Day (Skidmore College, New York).
Cambridge University Press, 2018. -- viii, 275 pages : illustrations ; 24 cm
DS754.18 .D39 2018 -- Kroch Library Asia
Penguin history of modern China
The Penguin history of modern China : the fall and rise of a great power, 1850 to the present / Jonathan Fenby.
Penguin Books, 2019. -- lii, 795 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 20 cm
DS755 .F414 2019 -- Kroch Library Asia
Hai chao da sheng qi mu duo
海潮大聲起木鐸 : 陆建德谈晚清人物 / 陆建德著.
Hai chao da sheng qi mu duo : Lu Jiande tan wan Qing ren wu / Lu Jiande zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017. -- 5, 211 pages ; 21 cm
DS755.3 .L7854 2017 -- Kroch Library Asia
Xianfeng huang di
咸丰皇帝 / 何瑜著.
Xianfeng huang di / He Yu zhu.
Gu gong chu ban she, 2016. -- 2, 164 pages ; 26 cm.
Oversize DS758 .H6 2016 + -- Kroch Library Asia
Wan Qing bi ji
晚清笔记 / 马勇著.
Wan Qing bi ji / Ma Yong zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 4, 1, 242 pages ; 21 cm.
DS761 .M3285 2017 -- Kroch Library Asia
Lou wang zhi yu, 1840-1949
漏网之鱼, 1840-1949 : 中国小历史 / 金满楼编著.
Lou wang zhi yu, 1840-1949 : Zhongguo xiao li shi / Jin Manlou bian zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 231 pages ; 21 cm
DS761.2 .J5665 2017 -- Kroch Library Asia
Weng Tonghe jia shu quan shi
翁同龢家书诠释 / 翁同龢著 ; 赵平整理.
Weng Tonghe jia shu quan shi / Weng Tonghe zhu ; Zhao Ping zheng li.
Feng huang chu ban she, 2017. -- 4, 324 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm.
DS764.23 .W39 A4 2017 -- Kroch Library Asia
Fujian xin hai ge ming tu lüe
福建辛亥革命图略 / 福建省政协文史和学习委员会, 中国国民党革命委员会福建省委员会, 福建省档案局编著.
Fujian xin hai ge ming tu lüe / Fujian Sheng zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui, Zhongguo guo min dang ge ming wei yuan hui Fujian Sheng wei yuan hui, Fujian Sheng dang an ju bian zhu.
Fujian ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 268 pages : illustrations (some color), portraits ; 27 cm
Oversize DS773.55 .F84 F85 2016 + -- Kroch Library Asia
Wen shi zi liao hua yu biao
文史资料话语表 / 雷戈编著.
Wen shi zi liao hua yu biao / Lei Ge bian zhu.
Henan da xue chu ban she, 2017. -- 247 pages ; 24 cm.
DS773.89 .W4534 2017 v. 2 -- Kroch Library Asia
Yi shi
遗失 : 1920-1941年的中国 / 张景生, 高源伸编译.
Yi shi : 1920-1941 nian de Zhongguo / Zhang Jingsheng, Gao Yuanshen bian yi.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2017. -- 11, 240 pages : illustrations ; 22 cm
DS774 .Y487 2017 -- Kroch Library Asia
Dong fang de yi yi
東方的意義 : 中國文明的世界性精神 / 王世宗著.
Dong fang de yi yi : Zhongguo wen ming de shi jie xing jing shen / Wang Shizong zhu.
San min shu ju, 2014. -- 3, 505 pages ; 24 cm.
DS775.2 .W36 2014 -- Kroch Library Asia
Lai dao dong fang
来到东方 : 加伦与中国革命史料新编 / (俄罗斯) 阿纳斯塔西娅·卡尔图诺娃编 ; 张丽译 ; 李玉贞校.
Lai dao dong fang : Jialun yu Zhongguo ge ming shi liao xin bian / (Eluosi) Anasitaxiya Ka'ertunuowa bian ; Zhang Li yi ; Li Yuzhen jiao.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 5, 8, 483 pages ; 23 cm.
DS775.7 .L354 2017 -- Kroch Library Asia
Chao qi nan Yue
潮起南粤 : 纪念孙中山诞辰150周年专集 / 张磊著 ; 广东省人民政府文史研究馆编.
Chao qi nan Yue : ji nian Sun Zhongshan dan chen 150 zhou nian zhuan ji / Zhang Lei zhu ; Guangdong Sheng ren min zheng fu wen shi yan jiu guan bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 4, 713 pages, 12 pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
DS777 .Z28523 2017 -- Kroch Library Asia
Ren sheng zui zhong shi jing shen
人生最重是精神 : 孙中山与廖仲恺夫妇 / 马庆忠著.
Ren sheng zui zhong shi jing shen : Sun Zhongshan yu Liao Zhongkai fu fu / Ma Qingzhong zhu.
Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2017. -- 1, 2, 275 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777 .M266 2017 -- Kroch Library Asia
Sun Zhongshan zai 1911
孙中山在1911 / 雪域桃源著.
Sun Zhongshan zai 1911 / Xueyutaoyuan zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2016. -- 190 pages ; 24 cm
DS777 .S3 X84 2016 -- Kroch Library Asia
Xun fang Sun Zhongshan di li
寻访孙中山地理 / 孙幸著.
Xun fang Sun Zhongshan di li / Sun Xing zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 3, 3, 260 pages : color illustrations ; 26 cm.
DS777 .S853 2017 -- Kroch Library Asia
Hua nan ren min kang Ri you ji dui shi
华南人民抗日游击队史 / 朱姝璇著.
Hua nan ren min kang Ri you ji dui shi / Zhu Shuxuan zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 3, 387 pages ; 24 cm
DS777.53 .Z5978 2017 -- Kroch Library Asia
Hu Siyuan ri ji
胡嗣瑗日记 / 胡嗣瑗著 ; 裘陈江整理.
Hu Siyuan ri ji / Hu Siyuan zhu ; Qiu Chenjiang zheng li.
Feng huang chu ban she, 2017. -- 4, 3, 226 pages, 6 pages of plates : illustrations (some color), portrait ; 21 cm.
DS777.488 .H84 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Mato Shanhai ni ikita onna kanchō
魔都上海に生きた女間諜 : 鄭蘋如の伝說, 1914-1940 / 高橋信也.
Mato Shanhai ni ikita onna kanchō : Ten Pinrū no densetsu, 1914-1940 / Takahashi Shin'ya.
Heibonsha, 2011. -- 295 pages, [2] pages of plates : illustrations (some color), map ; 18 cm.
DS777.488 .Z4769 T35 2011 -- Kroch Library Asia
Guo tu yu kang zhan
国图与抗战 : 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年国家图书馆员工文集 / 国家图书馆编.
Guo tu yu kang zhan : ji nian Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li 70 zhou nian guo jia tu shu guan yuan gong wen ji / Guo jia tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 2, 352 pages : illustrations ; 26 cm
DS777.5313 .G868 2016 -- Kroch Library Asia
Li Yangjing
李扬敬 / 钟启河, 姚晓菲主编 ; 东莞市政协编.
Li Yangjing / Zhong Qihe, Yao Xiaofei zhu bian ; Dongguan Shi zheng xie bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 8, 568 pages, 24 unnumbered pages of plates : color illustrations, maps, portraits, facsimiles ; 22 cm.
DS777.5366 .L5836 L5 2017 -- Kroch Library Asia
Wo de bo fu bo mu Zhou Enlai Deng Yingchao
我的伯父伯母周恩来邓颖超 / 周秉德著.
Wo de bo fu bo mu Zhou Enlai Deng Yingchao / Zhou Bingde zhu.
Jin cheng chu ban she, 2018. -- 5, 376 pages, 28 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles, portraits ; 24 cm
DS778 .C593 Z4423 2018 -- Kroch Library Asia
Xi Jinping's China
Xi Jinping's China / Jayadeva Ranade.
KW Publishers Pvt Ltd, 2018. -- ix, 394 pages ; 24 cm
DS779.46 .R36 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zui hou de qiang ren
中國最後的強人 / 何頻著.
Zhongguo zui hou de qiang ren / He Pin zhu.
Ming jing chu ban she, 2017. -- 665 pages : illustrations ; 23 cm.
DS779.46 .H42 2017 -- Kroch Library Asia
Jin dai chuan mei yu Zhongguo Xizang de she hui bian qian
近代传媒与中国西藏的社会变迁 / 刘永文编著.
Jin dai chuan mei yu Zhongguo Xizang de she hui bian qian / Liu Yongwen bian zhu.
Feng huang chu ban she, 2016. -- 3 volumes (2, 1, 81, 1725 pages) ; 25 cm
DS785 .L624 2016 -- Kroch Library Asia
Tubo si chou zhi lu
吐蕃丝绸之路 / 张云著.
Tubo si chou zhi lu / Zhang Yun zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 3, 2, 335 pages, 28 pages of plates : color illustrations, maps, facsimiles ; 23 cm.
DS786 .Z438635 2017 -- Kroch Library Asia
Anhui shui xia kao gu diao cha bao gao (2008-2016)
安徽水下考古调查报告 (2008-2016) / 国家文物局水下文化遗产保护中心, 安徽省文物考古研究所编著.
Anhui shui xia kao gu diao cha bao gao (2008-2016) / Guo jia wen wu ju shui xia wen hua yi chan bao hu zhong xin, Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xiv, 262 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 29 cm.
Oversize DS793 .A6 A578 2017 + -- Kroch Library Asia
Bai nian Yue bei ji shi
百年粤北纪事 / 苗仪编著.
Bai nian Yue bei ji shi / Miao Yi bian zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 1, 4, 2, 1, 373 pages, 14 pages of plates : illustrations, maps, facsimiles ; 25 cm.
DS793 .K7 M538 2017 -- Kroch Library Asia
Chang Jiang wen hua da guan
长江文化大观 / 胡学纯, 陈世海编著.
Chang Jiang wen hua da guan / Hu Xuechun, Chen Shihai bian zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2017. -- 3, 3, 254 pages ; 21 cm
DS793 .Y3 H828 2017 -- Kroch Library Asia
Cheng zhen hua shi yu xia Heilongjiang ren kou jiao shao shi ju min zu wen hua tian ye diao cha yu yan jiu
城镇化视域下黑龙江人口较少世居民族文化田野调查与研究 : 以鄂温克族、达斡尔族、锡伯族、柯尔克孜族为例 / 张广才著.
Cheng zhen hua shi yu xia Heilongjiang ren kou jiao shao shi ju min zu wen hua tian ye diao cha yu yan jiu : yi Ewenke zu, Dawo'er zu, Xibo zu, Ke'erkezi zu wei li / Zhang Guangcai zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 225 pages : illustrations ; 24 cm
DS793 .H44 Z4364 2016 -- Kroch Library Asia
Cong bai Yue tu zhu dao Nandao hai yang wen hua
从百越土著到南岛海洋文化 / 吴春明著.
Cong bai Yue tu zhu dao Nandao hai yang wen hua / Wu Chunming zhu.
Wen wu chu ban she, 2012. -- xv, 2, 404 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS793 .S644 W83 2012 + -- Kroch Library Asia
Dongjing meng hua
东京梦华 : 宋金元时期 / 河南博物院编.
Dongjing meng hua : Song Jin Yuan shi qi / Henan bo wu yuan bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 201 pages : illustrations (some color) ; 25 cm.
DS793 .H5 D6656 2017 -- Kroch Library Asia
Fujian Zhongguo chuan tong cun luo
福建中国传统村落 / 八闽古城古镇古村丛书编委会编.
Fujian Zhongguo chuan tong cun luo / Ba Min gu cheng gu zhen gu cun cong shu bian wei hui bian.
Hai xia wen yi chu ban she, 2017. -- 2 volumes (4, 3, 4, 858 pages) : illustrations (some color) ; 27 cm.
Oversize DS793 .F8 F8454 2017 + -- Kroch Library Asia
Guangdong min su quan zhi dao
广东民俗全知道 = Guangdongminsuquanzhidao = Guang dong min su quan zhi dao / 叶德良编著.
Guangdong min su quan zhi dao = Guangdongminsuquanzhidao = Guang dong min su quan zhi dao / Ye Deliang bian zhu.
Hua cheng chu ban she, 2017. -- 319 pages ; 21 cm
DS793 .K7 Y4238 2017 -- Kroch Library Asia
Guo jia tu shu guan cang Xiyu wen xian de xiu fu yu bao hu
国家图书馆藏西域文献的修复与保护 / 国家图书馆古籍馆编.
Guo jia tu shu guan cang Xiyu wen xian de xiu fu yu bao hu / Guo jia tu shu guan gu ji guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 3, 4, 143 pages : color illustrations ; 24 cm.
DS793 .N6 G877 2017 -- Kroch Library Asia
Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo jian suo san shi zhou nian ji nian wen ji
湖南省文物考古研究所建所三十周年纪念文集 / 郭伟民主编.
Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo jian suo san shi zhou nian ji nian wen ji / Guo Weimin zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2016. -- viii, 491 pages, 20 pages of plates, 1 unnumbered leaf of folded plates : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize DS793 .H7 H8534 2016 + -- Kroch Library Asia
Jilin Sheng di xia wen hua yi chan de kao gu fa xian yu yan jiu
吉林省地下文化遗产的考古发现与研究 / 赵宾福, 杜战伟, 郝军军 [and 1 other] 编著.
Jilin Sheng di xia wen hua yi chan de kao gu fa xian yu yan jiu / Zhao Binfu, Du Zhanwei, Hao Junjun [and 1 other] bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 2 volumes (xix, 891 pages), 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize DS793 .K54 Z4444 2017 + -- Kroch Library Asia
Li Jiahe ji
李家和集 / 李家和著.
Li Jiahe ji / Li Jiahe zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 6, 2, 468 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations (some color) ; 27 cm.
Oversize DS793 .K4 L4854 2016 + -- Kroch Library Asia
Xiyu kao gu yu yi shu
西域考古与艺术 / 林梅村著.
Xiyu kao gu yu yi shu / Lin Meicun zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 4, 3, 4, 374 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
DS793 .S62 L54957 2017 -- Kroch Library Asia
Zhui meng Yalü Jiang
追梦鸭绿江 / 吕永岩著.
Zhui meng Yalü Jiang / Lü Yongyan zhu.
Beiyue wen yi chu ban she, 2017. -- 4, 172 pages : illustrations ; 24 cm.
DS793 .Y347 L828 2017 -- Kroch Library Asia
Gu du feng wu
故都風物 / 陈鸿年著.
Gu du feng wu / Chen Hongnian zhu.
Beijing chu ban she, 2017. -- 4, 10, 549 pages ; 21 cm
DS795 .C434 2017 -- Kroch Library Asia
Ming dai Beijing cheng shi xing tai yu gong neng yan bian
明代北京城市形态与功能演变 / 王越著.
Ming dai Beijing cheng shi xing tai yu gong neng yan bian / Wang Yue zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 221 pages : illustrations ; 25 cm.
DS795.3 .W368 2016 -- Kroch Library Asia
Aomen zhi hun
澳门之魂 : 晚清澳门华商与华人社会研究 = Soul of Macau : Chinese merchants and Chinese communities in Macau in late Qing / 林广志著.
Aomen zhi hun : wan Qing Aomen Hua shang yu Hua ren she hui yan jiu = Soul of Macau : Chinese merchants and Chinese communities in Macau in late Qing / Lin Guangzhi zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 5, 11, 723 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 24 cm.
DS796 .M257 L5649 2017 -- Kroch Library Asia
Shanghai 2050.
上海2050. 战略环境 / 上海市人民政府发展研究中心编 = Shanghai 2050. Strategic environments / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Shanghai 2050. Zhan lüe huan jing / Shanghai Shi ren min zheng fu fa zhan yan jiu zhong xin bian = Shanghai 2050. Strategic environments / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Ge zhi chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, vi, 710 pages) : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS796 .S257 M534 2016 + -- Kroch Library Asia
Shanghai 2050.
上海2050. 面向未来30年的上海发展战略研究平行报告 / 上海市人民政府发展研究中心编 = Shanghai 2050. Parallel reports on Shanghai development strategies for the next 30 years / the development research center of Shanghai municipal people's government.
Shanghai 2050. Mian xiang wei lai 30 nian de Shanghai fa zhan zhan lüe yan jiu ping xing bao gao / Shanghai Shi ren min zheng fu fa zhan yan jiu zhong xin bian = Shanghai 2050. Parallel reports on Shanghai development strategies for the next 30 years / the development research center of Shanghai municipal people's government.
Ge zhi chu ban she, 2016. -- 2, iii, 337 pages : illustrations ; 26 cm.
DS796 .S257 M534 2016 v. 10 -- Kroch Library Asia
Shanghai 2050.
上海2050. 战略驱动力 / 上海市人民政府发展研究中心编 = Shanghai 2050. Strategic dynamics / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Shanghai 2050. Zhan lüe qu dong li / Shanghai Shi ren min zheng fu fa zhan yan jiu zhong xin bian = Shanghai 2050. Strategic dynamics / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Ge zhi chu ban she, 2016. -- 2, iv, 475 pages : illustrations ; 26 cm.
DS796 .S257 M534 2016 v. 6 -- Kroch Library Asia
Shanghai 2050.
上海2050. 战略框架 / 上海市人民政府发展研究中心编 = Shanghai 2050. Strategic frameworks / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Shanghai 2050. Zhan lüe kuang jia / Shanghai Shi ren min zheng fu fa zhan yan jiu zhong xin bian = Shanghai 2050. Strategic frameworks / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Ge zhi chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, viii, 873 pages) : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS796 .S257 M534 2016 + -- Kroch Library Asia
Shanghai 2050.
上海2050. 战略愿景 / 上海市人民政府发展研究中心编 = Shanghai 2050. Strategic visions / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Shanghai 2050. Zhan lüe yuan jing / Shanghai Shi ren min zheng fu fa zhan yan jiu zhong xin bian = Shanghai 2050. Strategic visions / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Ge zhi chu ban she, 2016. -- 2, ii, 198 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS796 .S257 M534 2016 v. 7 + -- Kroch Library Asia
Shanghai 2050.
上海2050. 战略资源 / 上海市人民政府发展研究中心编 = Shanghai 2050. Strategic resources / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Shanghai 2050. Zhan lüe zi yuan / Shanghai Shi ren min zheng fu fa zhan yan jiu zhong xin bian = Shanghai 2050. Strategic resources / the Development Research Center of Shanghai Manicipal People's Government.
Ge zhi chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, vi, 682 pages) : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS796 .S257 M534 2016 + -- Kroch Library Asia
Bian shui yun wu hua
汴水蘊物華 : 柳孜运河遗址出土文物 / 安徽省文物考古研究所, 淮北市博物馆编著 ; 宮希成, 闫红主编.
Bian shui yun wu hua : Liuzi Yunhe yi zhi chu tu wen wu / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Huaibei Shi bo wu guan bian zhu ; Gong Xicheng, Yan Hong zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xv, 252 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize DS797.22 .S859 B537 2017 + -- Kroch Library Asia
Bozhou jiu zhi yu di fang wen hua yan jiu
亳州旧志与地方文化研究 / 程立中著.
Bozhou jiu zhi yu di fang wen hua yan jiu / Cheng Lizhong zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 3, 174 pages ; 23 cm.
DS797.22 .B694 C4459 2016 -- Kroch Library Asia
Huizhou she hui wen hua shi yan jiu
徽州社会文化史研究 / 徐国利著.
Huizhou she hui wen hua shi yan jiu / Xu Guoli zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 2, 9, 368 pages ; 24 cm.
DS797.22 .H836 X7845 2017 -- Kroch Library Asia
Huizhou yan shang wen hua yan jiu
徽州盐商文化研究 : 以棠樾为例 / 江巧珍, 孙承平著.
Huizhou yan shang wen hua yan jiu : yi Tangyue wei li / Jiang Qiaozhen, Sun Chengping zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 136 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.22 .S54 J535 2017 -- Kroch Library Asia
Huizhou yi min wen hua yan jiu
徽州移民文化研究 : 以篁墩为例 / 冯剑辉著.
Huizhou yi min wen hua yan jiu : yi Huangdun wei li / Feng Jianhui zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2017. -- 1, 135 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS797.22 .H836 F4625 2017 -- Kroch Library Asia
Huizhou zong fa wen hua yan jiu
徽州宗法文化研究 : 以江村为例 / 方光华著.
Huizhou zong fa wen hua yan jiu : yi Jiang Cun wei li / Fang Guanghua zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2017. -- 115 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.22 .S54 F36 2017 -- Kroch Library Asia
Ming Qing Huizhou li shi ren wu bei zhuan yan jiu
明清徽州历史人物碑传研究 / 胡益民, 王鹏著.
Ming Qing Huizhou li shi ren wu bei zhuan yan jiu / Hu Yimin, Wang Peng zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 10, 517 pages ; 25 cm.
DS797.22 .H836 H548 2016 -- Kroch Library Asia
Dunhuang Mogao Ku di 454 ku yan jiu
敦煌莫高窟第454窟研究 / 郭俊叶著.
Dunhuang Mogao Ku di 454 ku yan jiu / Guo Junye zhu.
Gansu jiao yu chu ban she, 2016. -- 5, 5, 695 pages : illustrations ; 23 cm.
DS797.28 .D864 G865 2016 -- Kroch Library Asia
Er shi shi ji ba jiu shi nian dai de Guangzhou feng qing
二十世纪八九十年代的广州风情 / 龚伯洪著.
Er shi shi ji ba jiu shi nian dai de Guangzhou feng qing / Gong Bohong zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 6, 12, 282 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.32 .G836 G6647 2017 -- Kroch Library Asia
Jin dai Chao Shan qiao xiang cheng zhen ti xi yu shi chang quan (1840-1949)
近代潮汕侨乡城镇体系与市场圈 (1840-1949) = Urban system and market circle of Chaoshan overseas Chinese in modern times (1840-1949) / 于亚娟著.
Jin dai Chao Shan qiao xiang cheng zhen ti xi yu shi chang quan (1840-1949) = Urban system and market circle of Chaoshan overseas Chinese in modern times (1840-1949) / Yu Yajuan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 261 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.32 .C456 Y828 2017 -- Kroch Library Asia
Qiao lu
侨路 / 中山市归国华侨联合会, 中山市华侨历史学会编著.
Qiao lu / Zhongshan Shi gui guo Hua qiao lian he hui, Zhongshan Shi Hua qiao li shi xue hui bian zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 6, 227 pages : illustrations ; 25 cm.
DS797.32 .Z466 Q438 2017 -- Kroch Library Asia
Shi jie ji yi yi chan
世界记忆遗产 : 台山銀信檔案及研究 / 李柏达编著.
Shi jie ji yi yi chan : Taishan yin xin dang an ji yan jiu / Li Baida bian zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 319 pages : iIlustrations (chiefly color), facsimiles, portraits ; 27 cm
Oversize DS797.32 .T357 L523 2017 + -- Kroch Library Asia
Bianjing zhi Zhongguo li shi ying xiang yan jiu shi
汴京之中国历史影响研究史 / 惠鹏飞著.
Bianjing zhi Zhongguo li shi ying xiang yan jiu shi / Hui Pengfei zhu.
Henan ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 386 pages ; 23 cm
DS797.44 .K354 H8564 2016 -- Kroch Library Asia
Kai feng gu cheng
开封古城 : 历史文化名城的保护与复兴 / 李继军, 贾雄飞著.
Kai feng gu cheng : li shi wen hua ming cheng de bao hu yu fu xing / Li Jijun, Jia Xiongfei zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017. -- 234 pages : color illustrations ; 21 cm.
DS797.44 .K354 L485 2017 -- Kroch Library Asia
Song dai Song Shan ren wen li shi yan jiu
宋代嵩山人文历史研究 / 鲍君惠著.
Song dai Song Shan ren wen li shi yan jiu / Bao Junhui zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- v, 226 pages : illustrations, maps ; 26 cm.
Oversize DS797.44 .S6643 B3654 2017 + -- Kroch Library Asia
Sui Tang Luoyang cheng tian tang yi zhi fa jue bao gao
隋唐洛阳城天堂遗址发掘报告 / 洛阳市文物考古研究院编著 ; 方孝廉, 商春芳, 史家珍主编.
Sui Tang Luoyang cheng tian tang yi zhi fa jue bao gao / Luoyang Shi wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu ; Fang Xiaolian, Shang Chunfang, Shi Jiazhen zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2016. -- xi, 117 pages, 2 unnumbered folded leaves, 84 pages of plates : illustrations (some color) ; 30 cm
DS797.44 .L84 S855 2016 -- Kroch Library Asia
Xichuan Manziying mu di
淅川蛮子营墓地 / 河南省文物局编著 = Manziying cemetery in Xichuan county / Administration of cultural heritage of Henan province.
Xichuan Manziying mu di / Henan Sheng wen wu ju = Manziying cemetery in Xichuan county / Administration of cultural heritage of Henan province
Ke xue chu ban she, 2016. -- xviii, 178 pages, 1 unnumbered folded leaf, 14, 48 pages of plates : illustrations (some color) ; 29 cm.
Oversize DS797.44 .X534 X486 2016 + -- Kroch Library Asia
Xichuan Xiongjialing mu di
淅川熊家岭墓地 / 河南省文物局编著 = Xiongjialing cemetery in Xichuan county / Administration of Cultural Heritage of Henan Province.
Xichuan Xiongjialing mu di / Henan Sheng wen wu ju bian zhu = Xiongjialing cemetery in Xichuan county / Administration of Cultural Heritage of Henan Province.
Ke xue chu ban she, 2016. -- xxi, 317 pages, 20, 73 pages of plates, 1 unnumbered leaf of plate : illustrations (some color) ; 29 cm.
DS797.44 .X534 X4757 2016 -- Kroch Library Asia
Yuzhou Yangdi gu cheng yi zhi
禹州阳翟故城遗址 / 河南省文物局编著 = Ancient Yangdi Site in Yuzhou / Administration of Cultural Heritage of Henan Province.
Yuzhou Yangdi gu cheng yi zhi / Henan Sheng wen wu ju bian zhu = Ancient Yangdi Site in Yuzhou / Administration of Cultural Heritage of Henan Province.
Ke xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes : illustrations, maps ; 29 cm.
Oversize DS797.44 .Y895 Y986 2016 + -- Kroch Library Asia
Panlongcheng yu Chang Jiang wen ming guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
盘龙城与长江文明国际学术研讨会论文集 / 盘龙城遗址博物院, 武汉大学青铜文明研究中心编.
Panlongcheng yu Chang Jiang wen ming guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Panlongcheng yi zhi bo wu yuan, Wuhan da xue qing tong wen ming yan jiu zhong xin bian.
Ke xue chu ban she, 2016. -- ii, 435 pages, 2 unnumbered folded leaves : illustrations ; 27 cm
DS797.48 .W84 P38 2014 -- Kroch Library Asia
Shayang Tazhong Chu mu
沙洋塌冢楚墓 / 湖北省文物局, 湖北省南水北调管理局编著 = The Tazhong Chu tomb in Shayang county, Hubei Pvovince / Cultural Heritage Bureau of Hubei Province, Hubei Provincial Management Bureau South-to-North Water Transfer.
Shayang Tazhong Chu mu / Hubei Sheng wen wu ju, Hubei Sheng nan shui bei diao guan li ju bian zhu = The Tazhong Chu tomb in Shayang county, Hubei Pvovince / Cultural Heritage Bureau of Hubei Province, Hubei Provincial Management Bureau South-to-North Water Transfer.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xiii, 249 pages, 112 pages of plates : illustrations (some color) ; 29 cm.
Oversize DS797.48 .S438 S438 2017 + -- Kroch Library Asia
Xiangyang kao gu tan yan
襄阳考古探研 / 王先福著.
Xiangyang kao gu tan yan / Wang Xianfu zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 250 pages : illustrations ; 27 cm.
Oversize DS797.48 .X532 W3684 2016 + -- Kroch Library Asia
Changsha fu zhi
长沙府志 / (明) 孙存, 潘镒修, (明) 杨林, 张治撰 ; 梁小进, 范洁点校.
Changsha fu zhi / (Ming) Sun Cun, Pan Yi xiu, (Ming) Yang Lin, Zhang Zhi zhuan ; Liang Xiaojin, Fan Jie dian jiao.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 12, 1, 2, 3, 7, 2, 300 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm.
DS797.52 .C434 Y46 2017 -- Kroch Library Asia
Xiang xi xing xiang de sheng chan yu zai sheng chan yan jiu
湘西形象的生产与再生产研究 = Research on the production and reproduction of Xiangxi image / 胡显斌著.
Xiang xi xing xiang de sheng chan yu zai sheng chan yan jiu = Research on the production and reproduction of Xiangxi image / Hu Xianbin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 2, 335 pages ; 24 cm
DS797.52 .X536 H828 2017 -- Kroch Library Asia
Xian Qin nan Dongting
先秦南洞庭 : 南洞庭湖古遗址发掘报告集 / 益阳市文物管理处, 益阳市博物馆编著.
Xian Qin nan Dongting : nan Dongting Hu gu yi zhi fa jue bao gao ji / Yiyang Shi wen wu guan li chu, Yiyang Shi bo wu guan bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 380 pages, 62 pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
DS797.52 .D664 X536 2016 -- Kroch Library Asia
Jurong Donggangtou yi zhi
句容东岗头遗址 : 2005年考古发掘报告 / 南京博物院, 镇江博物馆, 句容市博物馆编著.
Jurong Donggangtou yi zhi : 2005 nian kao gu fa jue bao gao / Nanjing bo wu yuan, Zhenjiang bo wu guan, Jurong Shi bo wu guan bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- x, 189 pages, 96 pages of plates : illustrations (some color) ; 29 cm
Oversize DS797.56 .J876 J46 2016 + -- Kroch Library Asia
Tenghu min su
滕湖民俗 / 彭成俊编著.
Tenghu min su / Peng Chengjun bian zhu.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 8, 336 pages : illustrations ; 21 cm.
DS797.56 .P458 P4645 2017 -- Kroch Library Asia
Nanchang Xing hua lou
南昌杏花楼 / 俞兆鹏著.
Nanchang Xing hua lou / Yu Zhaopeng zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 114 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.57 .N363 Y796 2016 -- Kroch Library Asia
Yuzhang yi yun
豫章遗韵 : 南昌不可移动文物精粹 / 喻风林主编.
Yuzhang yi yun : Nanchang bu ke yi dong wen wu jing cui / Yu Fenglin zhu bian.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 2, 6, 190 pages : color illustrations ; 24 cm.
DS797.57 .N363 Y898 2016 -- Kroch Library Asia
Wo shi "fei yi" chuan cheng ren
我是"非遗"传承人 : 大连非物质文化遗产口述史 / 组编大连市政协文化体育和文史资料委员会 ; 参编大连市文化广播影视局, 大连市非物质文化遗产保护中心.
Wo shi "fei yi" chuan cheng ren : Dalian fei wu zhi wen hua yi chan kou shu shi / zu bian Dalian Shi zheng xie wen hua ti yu he wen shi zi liao wei yuan hui ; can bian Dalian Shi wen hua guang bo ying shi ju, Dalian Shi fei wu zhi wen hua yi chan bao hu zhong xin.
Dalian li gong da xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 296 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.62 .D355 W627 2017 -- Kroch Library Asia
Weifang wen hua yi chan
潍坊文化遗产 / 主编孙俐君 ; 执行主编朱英, 范新建.
Weifang wen hua yi chan / zhu bian Sun Lijun ; zhi xing zhu bian Zhu Ying, Fan Xinjian.
Jinan chu ban she, 2017. -- 2 volumes : color illustrations ; 25 cm
DS797.72 .W454 W4534 2017 -- Kroch Library Asia
Xia ri ji shi
夏日纪事 : 洱源田野调查集 / 朱靖江主编.
Xia ri ji shi : Eryuan tian ye diao cha ji / Zhu Jingjiang zhu bian.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 312 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.86 .E798 X53 2017 -- Kroch Library Asia
Shan ju sui yue
山居岁月 : 桐庐山村笔记 / 滨斌著.
Shan ju sui yue : Tonglu shan cun bi ji / Binbin zhu.
Beijing lian he chu ban gong si, 2017. -- 328 pages : color illustrations ; 21 cm
DS797.88 .T663 B56 2017 -- Kroch Library Asia
Tai qing shu ping wen ji
台情述评文集 / 曾建丰主编 ; 杨仁飞副主编.
Tai qing shu ping wen ji / Zeng Jianfeng zhu bian ; Yang Renfei fu zhu bian.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 3, 285 pages ; 24 cm
DS799.844 .T3462 2017 -- Kroch Library Asia
Challenging Beijing's mandate of heaven
Challenging Beijing's mandate of heaven : Taiwan's sunflower movement and Hong Kong's umbrella movement / Ming-Sho Ho.
Temple University Press, 2019. -- xvi, 269 pages : illustrations ; 22 cm
DS799.847 .H4 2019 -- Kroch Library Asia
Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triẻ̂n của Trung Quốc
Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triẻ̂n của Trung Quốc / chủ biên Trà̂n Quang Minh.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 270 pages ; 21 cm.
DS849 .C6 D65 2017 -- Kroch Library Asia
Nagasaki Tōjin yashiki no nazo
長崎唐人屋敷の謎 / 横山宏章.
Nagasaki Tōjin yashiki no nazo / Yokoyama Hiroaki.
Shūeisha, 2011. -- 219 pages : illustrations ; 18 cm.
DS897 .N299 C48 2011 -- Kroch Library Asia
Han-Chung inmun kyoryu wa Han'gukhak yŏn'gu tonghyang
한중 인문 교류 와 한국학 연구 동향 / 송 현호 지음.
Han-Chung inmun kyoryu wa Han'gukhak yŏn'gu tonghyang / Song Hyŏn-ho chiŭm.
T'aehaksa, 2018. -- 451 pages : illustrations ; 23 cm
DS905.92 .C6 S55 2018 -- Kroch Library Asia
Taehan Min'guk imsi chŏngbu
대한 민국 임시 정부 : 광복 으로 가는 길 = Korean Provisional Government.
Taehan Min'guk imsi chŏngbu : Kwangbok ŭro kanŭn kil = Korean Provisional Government.
Taehan Min'guk Yŏksa Pangmulgwan, 2015. -- 267 pages : illustrations (some color) ; 29 cm.
Oversize DS916.55 .T338 2015 + -- Kroch Library Asia

DT. Africa (1 item)RSS

Quan hệ Trung Quốc-Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI
Quan hệ Trung Quốc-Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI / đồng chủ biên, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bách.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 202 pages : illustrations ; 21 cm
DT38.9 .C5 Q36 2017 -- Kroch Library Asia

E. American history (1 item)RSS

Leng zhan shi qi Zhong Mei Fa guan xi yan jiu
冷战时期中美法关系研究 / 姚百慧著.
Leng zhan shi qi Zhong Mei Fa guan xi yan jiu / Yao Baihui zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 4, 26, 280 pages ; 24 cm.
E183.8 .C6 Y3744 2017 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (6 items)RSS

Zou du Hou Renzhi
走读侯仁之 / 陈光中著.
Zou du Hou Renzhi / Chen Guangzhong zhu.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2017. -- 4, 6, 345 pages,1 unnumbered leaf of plate : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
G69 .H68 C5323 2017 -- Kroch Library Asia
Ru jing lü you liu qu dong yu cheng shi mu di di xiang ying ou he guan xi yan jiu
入境旅游流驱动与城市目的地响应耦合关系研究 / 董亚娟著.
Ru jing lü you liu qu dong yu cheng shi mu di di xiang ying ou he guan xi yan jiu / Dong Yajuan zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 145 pages : charts ; 24 cm
G155 .C6 D65 2017 -- Kroch Library Asia
Xin shi jiao, xin mo shi, xin fa zhan
新视角・新模式・新发展 : 西北民族地区旅游产业发展研究 / 把多勋编著.
Xin shi jiao, xin mo shi, xin fa zhan : xi bei min zu di qu lü you chan ye fa zhan yan jiu / Ba Duoxun bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 287 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize G155 .C6 B3248 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo lü you ke yuan guo yu mu di di guo gai kuang
中国旅游客源国与目的地国概况 = China's tourism and destination of inbound tourists / 主编: 方海川 ; 参编: 吴薇 [and three others].
Zhongguo lü you ke yuan guo yu mu di di guo gai kuang = China's tourism and destination of inbound tourists / zhu bian: Fang Haichuan ; can bian: Wu Wei [and three others].
Beijing li gong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 5, 263 pages : illustrations ; 27 cm
G155 .C6 Z457 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yu Dong meng lü you fu wu mao yi shi heng yu bo yi ce lüe
中国与东盟旅游服务贸易失衡与博弈策略 = The imblance of tourism service trade and game strategy between China and ASEAN / 杨永德著.
Zhongguo yu Dong meng lü you fu wu mao yi shi heng yu bo yi ce lüe = The imblance of tourism service trade and game strategy between China and ASEAN / Yang Yongde zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 238 pages : charts ; 24 cm.
G155 .A1 Y363 2017 -- Kroch Library Asia
Mamiya Rinzō, tankenka ichidai
間宮林蔵・探検家一代 : 海峡発見と北方民族 / 高橋大輔.
Mamiya Rinzō, tankenka ichidai : Kaikyō hakken to Hoppō minzoku / Takahashi Daisuke.
Chūō Kōron Shinsha, 2008. -- [8] pages of plates, 268 pages : illustrations (some color), maps ; 18 cm.
G336 .M3 T35 2008 -- Kroch Library Asia

GC. Oceanography (3 items)RSS

Zhejiang Zhoushan Qundao Xinqu hai yang ke ji fa zhan lu jing yan jiu
浙江舟山群岛新区海洋科技发展路径研究 / 郭力泉等著.
Zhejiang Zhoushan Qundao Xinqu hai yang ke ji fa zhan lu jing yan jiu / Guo Liquan deng zhu.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 6, 5, 246 pages : illustrations ; 26 cm
GC29.2 .C6 G87 2017 -- Kroch Library Asia
Hai yang jing ji ke chi xu fa zhan yan jiu
海洋经济可持续发展研究 : 以环渤海地区为例 / 孙才志, 王泽宇等著.
Hai yang jing ji ke chi xu fa zhan yan jiu : yi huan Bo Hai di qu wei li / Sun Caizhi, Wang Zeyu deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- x, 217 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
GC1023.7 .S8523 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai yang jing ji yan bian ji qi qu yu bi jiao
中国海洋经济演变及其区域比较 = Evolution of China's marine economy and regional comparison / 马仁锋, 候勃, 窦思敏著.
Zhongguo hai yang jing ji yan bian ji qi qu yu bi jiao = Evolution of China's marine economy and regional comparison / Ma Renfeng, Hou Bo, Dou Simin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 386 pages : illustrations ; 24 cm
GC1023.7 .M323 2017 -- Kroch Library Asia

GF. Human ecology. Anthropogeography (2 items)RSS

Lu dong nan yan hai di qu ju luo xuan zhi yu ju luo bian qian yan jiu
鲁东南沿海地区聚落选址与聚落变迁研究 / 惠夕平著.
Lu dong nan yan hai di qu ju luo xuan zhi yu ju luo bian qian yan jiu / Hui Xiping zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- v, 166 pages, 20 pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm.
GF657 .S52 H858 2016 -- Kroch Library Asia
Ningxia zi yuan huan jing cheng zai li yan jiu
宁夏资源环境承载力研究 = Ningxia resource and environment carrying capacity / 马海龙著.
Ningxia zi yuan huan jing cheng zai li yan jiu = Ningxia resource and environment carrying capacity / Ma Hailong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 209 pages : illustrations ; 24 cm.
GF657 .N56 M324 2017 -- Kroch Library Asia

GN. Anthropology (1 item)RSS

Memory and agency in ancient China
Memory and agency in ancient China : shaping the life history of objects / edited by Francis Allard (Indiana University of Pennsylvania), Yan Sun (Gettysburg College, Pennsylvania), Kathryn M. Linduff (University of Pittsburgh, Pennsylvania).
Cambridge University Press, 2018. -- xx, 290 pages : illustrations, maps ; 27 cm
Oversize GN855 .C6 M44 2018 + -- Kroch Library Asia

GR. Folklore (2 items)RSS

Wan xi min jian wen xue gai yao
皖西民间文学概要 / 马启俊主编 ; 马启俊, 王德兵, 黃克顺 [and 2 others] 编著.
Wan xi min jian wen xue gai yao / Ma Qijun zhu bian ; Ma Qijun, Wang Debing, Huang Keshun [and 2 others] bian zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 2, 6, 273 pages : illustrations ; 23 cm
GR336 .L836 M3265 2016 -- Kroch Library Asia
Indo minwashū
印度民話集 : 西蔵伝承 / シーフネル原訳 ; 吉原公平訳.
Indo minwashū : chibetto denshō / Schiefner Franz Anton von ; Yoshihara Kōhei.
Ōzorasha, 2012. -- 3, 250 pages : illustrations ; 22 cm.
GR337 .K16163 2012 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (4 items)RSS

Guiyang Huaxi Huamiao fu shi
贵阳花溪花苗服饰 / 潘桂芳著.
Guiyang Huaxi Huamiao fu shi / Pan Guifang zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 6, 4, 211 pages : illustrations ; 21 cm
GT1555 .P3644 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi li, shi hun li" de wen hua xue yan jiu
《仪礼・士昏礼》的文化学研究 / 雷铭著.
"Yi li, shi hun li" de wen hua xue yan jiu / Lei Ming zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 2, 4, 232 pages ; 24 cm
GT2783 .L456 2017 -- Kroch Library Asia
Zusetsu chūgoku shoku no bunkashi.
図說中国食の文化誌 / 王仁湘著 ; 鈴木博訳.
Zusetsu chūgoku shoku no bunkashi.
Hara Shobō, 2007. -- 421 pages : illustrations ; 22 cm
GT2853 .C6 W338163 2007 -- Kroch Library Asia
Kasite huan jing yu Guizhou min zu mu zang wen hua
喀斯特环境与贵州民族墓葬文化 / 严奇岩著.
Kasite huan jing yu Guizhou min zu mu zang wen hua / Yan Qiyan zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xii, 289 pages : illustrations, maps ; 24 cm
GT3283 .G85 Y366 2017 -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (5 items)RSS

Xin Zhongguo ti yu ke ji zheng ce bian qian de li shi kao cha yu si kao
新中国体育科技政策变迁的历史考察与思考 / 刘洪涛著.
Xin Zhongguo ti yu ke ji zheng ce bian qian de li shi kao cha yu si kao / Liu Hongtao zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2017. -- 196 pages : illustrations ; 24 cm
GV291 .L58 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ti yu fei wu zhi wen hua yi chan.
中国体育非物质文化遗产. 广东卷 / 主编陈小蓉 ; 本卷主编曾小松.
Zhongguo ti yu fei wu zhi wen hua yi chan. Guangdong juan / zhu bian Chen Xiaorong ; ben juan zhu bian Zeng Xiaosong.
Gansu jiao yu chu ban she, 2016. -- 2, 2, 260 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize GV652 .G82 Z56 2016 + -- Kroch Library Asia
Crippled immortals
Crippled immortals / Chris Murray.
Arcadia, 2018. -- ix, 269 pages ; 23 cm
GV1113 .M87 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dian wu de xing shi yan jiu
中国古典舞的形式研究 / 田湉著.
Zhongguo gu dian wu de xing shi yan jiu / Tian Tian zhu.
Gao deng jiao yu chu ban she, 2016. -- ii, iii, 227 pages : illustrations ; 26 cm
GV1691 .T534 2016 -- Kroch Library Asia
Zu qun, shen ti, biao zheng
族群・身体・表征 : 当代白马人的舞蹈言说 / 王阳文著.
Zu qun, shen ti, biao zheng : dang dai Baima ren de wu dao yan shuo / Wang Yangwen zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 329 pages : illustrations ; 21 cm
GV1692 .W45 W363 2017 -- Kroch Library Asia

H. Social sciences (1 item)RSS

Ren wen she ke xiang mu shen bao 300 wen
人文社科项目申报300问 / 黄忠廉著.
Ren wen she ke xiang mu shen bao 300 wen / Huang Zhonglian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xviii, 226 pages : illustrations ; 24 cm
H62.5 .C6 H834 2017 -- Kroch Library Asia

HB. Economic theory. Demography (4 items)RSS

Li lun, xian shi, fang fa
理论, 现实, 方法 : 中国特色社会主义政治经济学研究 / 《中国特色社会主义政治经济学研究》重大项目课题组编.
Li lun, xian shi, fang fa : Zhongguo te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue yan jiu / "Zhongguo te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue yan jiu" zhong da xiang mu ke ti zu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 361 pages ; 24 cm
HB97.5 .L5283 2017 -- Kroch Library Asia
Ti sheng wo guo xian yu ruan shi li de diao cha yu yan jiu
提升我国县域软实力的调查与研究 / 李屏南, 王春选著.
Ti sheng wo guo xian yu ruan shi li de diao cha yu yan jiu / Li Pingnan, Wang Chunxuan zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 139 pages : charts ; 24 cm
HB238 .L66 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chu sheng xing bie bi pian gao wen ti yan jiu
中国出生性别比偏高问题研究 / 胡耀岭著.
Zhongguo chu sheng xing bie bi pian gao wen ti yan jiu / Hu Yaoling zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 175 pages : illustrations ; 24 cm
HB1904 .A3 H7885 2017 -- Kroch Library Asia
San Xia ku qu ren kou yan bian yu qu shi yan jiu
三峡库区人口演变与趋势研究 / 吴华安, 梁甜, 陈丹著.
San Xia ku qu ren kou yan bian yu qu shi yan jiu / Wu Hua'an, Liang Tian, Chen Dan zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xv, 202 pages : illustrations ; 24 cm.
HB3654 .Y3 W824 2017 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (75 items)RSS

Zhongguo dui wai yuan zhu
中国对外援助 : 理论与实践 = China's foreign aid : theory and practice / 任晓, 刘慧华著.
Zhongguo dui wai yuan zhu : li lun yu shi jian = China's foreign aid : theory and practice / Ren Xiao, Liu Huihua zhu.
Ge zhi chu ban she, 2017. -- iii, 2 unnumberd pages, 278 pages ; 23 cm
HC60 .R454 2017 -- Kroch Library Asia
Ma Yun nei bu jiang hua jie mi
马云内部讲话揭秘 : 阿里巴巴与六十大道 / 周锡冰编著.
Ma Yun nei bu jiang hua jie mi : Alibaba yu liu shi da dao / Zhou Xibing bian zhu.
Hai tian chu ban she, 2017. -- 12, iv, 258 pages ; 24 cm.
HC426.5 .M327 Z68 2017 -- Kroch Library Asia
Sao si feng yun lu
缫丝风云录 : 记中国近代民族工业先驱陈启沅 / 陈作海著.
Sao si feng yun lu : ji Zhongguo jin dai min zu gong ye xian qu Chen Qiyuan / Chen Zuohai zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 2, 140 pages : illustrations, portrait ; 24 cm
HC426.5 .C446 C449 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zi ran zi yuan bing fu yu jing ji fa zhan guan xi
中国自然资源禀赋与经济发展关系 : 兼论"资源诅咒"之真伪 = The relationship between Chinese natural resources endowment and economic development, with the discussing theory of "resource curse" / 郝娟娟著.
Zhongguo zi ran zi yuan bing fu yu jing ji fa zhan guan xi : jian lun "zi yuan zu zhou" zhi zhen wei = The relationship between Chinese natural resources endowment and economic development, with the discussing theory of "resource curse" / Hao Juanjuan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 144 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.5 .H3655 2017 -- Kroch Library Asia
China in the local and global economy
China in the local and global economy : history, geography, politics and sustainability / edited by Steven Brakman, Charles Van Marrewijk, Peter J. Morgan, Nimesh Salike.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvii, 338 pages : illustrations ; 25 cm.
HC427.92 .C4257 2019 -- Kroch Library Asia
Gou jian kai fang xing jing ji xin ti zhi
构建开放型经济新体制 : 中国对外开放40年 / 隆国强主编.
Gou jian kai fang xing jing ji xin ti zhi : Zhongguo dui wai kai fang 40 nian / Long Guoqiang zhu bian.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 3, 3, 416 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize HC427.92 .G6854 2017 + -- Kroch Library Asia
Liu Zhibiao juan
刘志彪卷 / 刘志彪著.
Liu Zhibiao juan / Liu Zhibiao zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 4, 2, 378 pages, 5 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
HC427.92 .L59993 2017 -- Kroch Library Asia
Qu yu jing zheng
区域竞争 : 中国式增长的微观基础 / 周敏著.
Qu yu jing zheng : Zhongguo shi zeng zhang de wei guan ji chu / Zhou Min zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 3, 145 pages : charts ; 25 cm
HC427.92 .Z5724 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhuan bian jing ji fa zhan fang shi yu guo jia neng li
中国转变经济发展方式与国家能力 : 历史、现实及展望 / 段先盛著.
Zhongguo zhuan bian jing ji fa zhan fang shi yu guo jia neng li : li shi, xian shi ji zhan wang / Duan Xiansheng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 298 pages ; 24 cm
HC427.92 .D834 2017 -- Kroch Library Asia
China's transformation
China's transformation : the success story and the success trap / Manoranjan Mohanty.
SAGE Publications India Pvt Ltd, 2018. -- xx, 376 pages ; 23 cm
HC427.95 .M64 2018 -- Kroch Library Asia
Jiang Zhe Hu jing ji fa zhan zhong de wen ti ji cha yi yan jiu
江浙沪经济发展中的问题及差异研究 / 李晓春等著.
Jiang Zhe Hu jing ji fa zhan zhong de wen ti ji cha yi yan jiu / Li Xiaochun deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 230 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .L5273 2017 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa zhan fang shi zhuan bian yu Zhongguo jing ji an quan
经济发展方式转变与中国经济安全 = The transformation of economic development pattern and China's economic security / 史丹等著.
Jing ji fa zhan fang shi zhuan bian yu Zhongguo jing ji an quan = The transformation of economic development pattern and China's economic security / Shi Dan deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 297 pages : illustrations ; 25 cm
HC427.95 .S453 2017 -- Kroch Library Asia
Makesi zhu yi yu Zhongguo jing ji gai ge
马克思主义与中国经济改革 / 周新城著.
Makesi zhu yi yu Zhongguo jing ji gai ge / Zhou Xincheng zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 5, 257 pages ; 24 cm.
HC427.95 .Z573 2017 -- Kroch Library Asia
Qu yu jing ji xue xue ke qian yan yan jiu bao gao
区域经济学学科前沿研究报告 = The frontier research report on discipline of regional economics / 孙久文, 胡安俊主编.
Qu yu jing ji xue xue ke qian yan yan jiu bao gao = The frontier research report on discipline of regional economics / Sun Jiuwen, Hu Anjun zhu bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 357 pages : illustrations ; 26 cm.
HC427.95 .Q828 2017 -- Kroch Library Asia
Regional government competition
Regional government competition / Chen Yunxian and Gu Wenjing.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xxi, 228 pages : illustrations ; 25 cm.
HC427.95 .C43349 2019 -- Kroch Library Asia
Xin xing da guo de qu yu jing ji xie tiao fa zhan
新兴大国的区域经济协调发展 : 基于中国地方政府和市场双重竞争的视角 / 罗富政著.
Xin xing da guo de qu yu jing ji xie tiao fa zhan : ji yu Zhongguo di fang zheng fu he shi chang shuang chong jing zheng de shi jiao / Luo Fuzheng zhu.
Ge zhi chu ban she, 2017. -- ii, iii, vi, ii, iv, 201 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .L874 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chan ye qu shi zhan wang
中国产业趋势展望 = China industries trend outlook / 殷实编著.
Zhongguo chan ye qu shi zhan wang = China industries trend outlook / Yin Shi bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017-. -- volumes : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Y454 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuang xin xing jing ji yan jiu
中国创新型经济研究 / 易昌良著.
Zhongguo chuang xin xing jing ji yan jiu / Yi Changliang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 3, 215 pages : illustrations ; 23 cm.
HC427.95 .Y4935 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fa zhan yu quan qiu ge ju
中国发展与全球格局 = A view into China's development status and global economic patterns / 袁东著.
Zhongguo fa zhan yu quan qiu ge ju = A view into China's development status and global economic patterns / Yuan Dong zhu .
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 3, 263 pages ; 23 cm
HC427.95 .Y8344 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji de tiao zhan yu dui ce
中国经济的挑战与对策 : 探求长期发展的路径 / 马国川, 李炳亮主编 ; 乔卫兵, 赵秀恒, 赵学勤副主编.
Zhongguo jing ji de tiao zhan yu dui ce : tan qiu chang qi fa zhan de lu jing / Ma Guochuan, Li Bingliang zhu bian ; Qiao Weibing, Zhao Xiuheng, Zhao Xueqin fu zhu bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 2, 205 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
HC427.95 .Y483 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian dai hua mo shi de zheng zhi wei du
中国现代化模式的政治维度 / 孙忠良著.
Zhongguo xian dai hua mo shi de zheng zhi wei du / Sun Zhongliang zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2016. -- 2, 3, 250 pages ; 24 cm.
HC427.95 .S8695 2016 -- Kroch Library Asia
Bian jie xiao ying, chan ye ji ju yu sheng ji bian yuan qu jing ji zeng zhang yan jiu
边界效应、产业集聚与省际边缘区经济增长研究 : 以安徽省宁国市为例 / 韩玉刚著.
Bian jie xiao ying, chan ye ji ju yu sheng ji bian yuan qu jing ji zeng zhang yan jiu : yi Anhui Sheng Ningguo Shi wei li / Han Yugang zhu.
Anhui shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 5, 215 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .N4544 H35 2017 -- Kroch Library Asia
Chang Jiang jing ji dai lian dong fa zhan yu lü se kai fa yan jiu
长江经济带联动发展与绿色开发研究 = Research on integrated development and green exploitation of Yangtze River Economic Belt / 胡艳等著.
Chang Jiang jing ji dai lian dong fa zhan yu lü se kai fa yan jiu = Research on integrated development and green exploitation of Yangtze River Economic Belt / Hu Yang deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 5, 238 pages : illustrations, maps ; 25 cm
HC428 .Y3 H828 2017 -- Kroch Library Asia
Chang Jiang jing ji dai qu yu xie tong fa zhan
长江经济带区域协同发展 : 产业竞合与城市网络 / 王圣云, 向云波, 万科等著.
Chang Jiang jing ji dai qu yu xie tong fa zhan : chan ye jing he yu cheng shi wang luo / Wang Shengyun, Xiang Yunbo, Wan Ke deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 253 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .Y3 W364 2017 -- Kroch Library Asia
Chang san jiao kong gang jing ji qu chan ye jie gou kong jian ge ju yan bian ji lu jing you hua yan jiu
长三角空港经济区产业结构空间格局演变及路径优化研究 / 张蕾著.
Chang san jiao kong gang jing ji qu chan ye jie gou kong jian ge ju yan bian ji lu jing you hua yan jiu / Zhang Lei zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vi, 135 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
HC428 .Y3 Z4337 2016 -- Kroch Library Asia
Changsha jin dai gong shang ye
长沙近代工商业 / 编纂陈先枢 ; 主编中共长沙市委宣传部.
Changsha jin dai gong shang ye / bian zuan Chen Xianshu ; zhu bian Zhong gong Changsha Shi wei xuan chuan bu.
Hunan ren min chu ban she, 2017. -- 3, 3, 500 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
HC428 .C434 C437 2017 -- Kroch Library Asia
Chan ye zhuan xing sheng ji de pu shi li lun yu Guangdong jing yan
产业转型升级的普适理论与广东经验 / 陈林著.
Chan ye zhuan xing sheng ji de pu shi li lun yu Guangdong jing yan / Chen Lin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 3, 2, 171 pages : charts ; 24 cm.
HC428 .G824 C4524 2017 -- Kroch Library Asia
Dongbei di qu chan ye ji qun xing cheng yu yan hua yan jiu
东北地区产业集群形成与演化研究 = Research on formation and evolution of industrial clusters in the northeast China / 邵文武著.
Dongbei di qu chan ye ji qun xing cheng yu yan hua yan jiu = Research on formation and evolution of industrial clusters in the northeast China / Shao Wenwu zhu.
Dongbei da xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 164 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .M3 S4377 2016 -- Kroch Library Asia
Gai ge yu zhuan xing
改革与转型 : 探索浙江发展的方位和未来 / 郭占恒著.
Gai ge yu zhuan xing : tan suo Zhejiang fa zhan de fang wei he wei lai / Guo Zhanheng zhu.
Hong qi chu ban she, 2017. -- 373 pages ; 24 cm
HC428 .Z45 G8694 2017 -- Kroch Library Asia
Gan nan deng zhong yang Su qu te se chan ye ji qun yan jiu
赣南等中央苏区特色产业集群研究 = Study on the characteristic industrial cluster in Ganan central Soviet area / 田延光主编, 刘善庆著.
Gan nan deng zhong yang Su qu te se chan ye ji qun yan jiu = Study on the characteristic industrial cluster in Ganan central Soviet area / Tian Yanguang zhu bian, Liu Shanqing zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 5, 353 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .G369 L67 2017 -- Kroch Library Asia
Guangdong zhuan ye zhen chuang xin wang luo
广东专业镇创新网络 = Guangdong industrial cluster towns innovation network / 周宇英编著.
Guangdong zhuan ye zhen chuang xin wang luo = Guangdong industrial cluster towns innovation network / Zhou Yuying bian zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 4, 6, 193 pages : illustrations ; 21 cm
HC428 .G824 Z57 2017 -- Kroch Library Asia
Guangxi yu quan guo tong bu jian cheng xiao kang she hui ping jia zhi biao yan jiu
广西与全国同步建成小康社会评价指标研究 = Research on the evaluation index of building an established well-off society in Guangxi and the whole nation in the sync time / 邵雷鹏著.
Guangxi yu quan guo tong bu jian cheng xiao kang she hui ping jia zhi biao yan jiu = Research on the evaluation index of building an established well-off society in Guangxi and the whole nation in the sync time / Shao Leipeng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 5, 5, 154 pages ; 24 cm.
HC428 .G83 S437 2017 -- Kroch Library Asia
Heilongjiang Sheng jing ji zeng zhang li lun yu shi zheng yan jiu
黑龙江省经济增长理论与实证研究 / 梁凤霞著.
Heilongjiang Sheng jing ji zeng zhang li lun yu shi zheng yan jiu / Liang Fengxia zhu.
Ha'erbin gong ye da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 203 pages ; 24 cm
HC428 .H43 L534 2016 -- Kroch Library Asia
Henan jing ji fa zhan yan jiu (2015-2016)
河南经济发展研究 (2015-2016) / 郭军著.
Henan jing ji fa zhan yan jiu (2015-2016) / Guo Jun zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 7, 3, 279 pages ; 24 cm
HC428 .H59 G8923 2017 -- Kroch Library Asia
Huan Beibu Wan shao shu min zu de jing ji fa zhan yu wen hua bian qian
环北部湾少数民族的经济发展与文化变迁 / 廖国一等著.
Huan Beibu Wan shao shu min zu de jing ji fa zhan yu wen hua bian qian / Liao Guoyi deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 252 pages, 4 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm
HC428 .G83 L537 2017 -- Kroch Library Asia
Hu Bao Yin Yu qu yu jing ji yi ti hua he zuo fa zhan wen ti yan jiu
呼包银榆区域经济一体化合作发展问题研究 = A study on the co-ordinated development of the economic in Hu-Bao-yin-Yu economic zone / 郝戊, 张璞, 杨建林著.
Hu Bao Yin Yu qu yu jing ji yi ti hua he zuo fa zhan wen ti yan jiu = A study on the co-ordinated development of the economic in Hu-Bao-yin-Yu economic zone / Hao Wu, Zhang Pu, Yang Jianlin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 4, 248 pages : charts ; 24 cm.
HC428 .N6 H37 2017 -- Kroch Library Asia
Hu lian wang jing ji xia chan ye zhuan xing lu jing yan jiu
互联网经济下产业转型路径研究 : 以内蒙古支柱产业为例 = Research on the path of industrial transformation under the internet economy : in case of pillar industry of Inner Mongolia / 主编杨菁, 赵岩.
Hu lian wang jing ji xia chan ye zhuan xing lu jing yan jiu : yi Nei Menggu zhi zhu chan ye wei li = Research on the path of industrial transformation under the internet economy : in case of pillar industry of Inner Mongolia / zhu bian Yang Jing, Zhao Yan.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 317 pages : illustrations ; 25 cm.
HC428 .I58 H824 2017 -- Kroch Library Asia
Hulunbei'er cao yuan fa zhan xun huan jing ji de tan suo
呼伦贝尔草原发展循环经济的探索 / 毛欣欣著.
Hulunbei'er cao yuan fa zhan xun huan jing ji de tan suo / Mao Xinxin zhu.
Beijing jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 221 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HC428 .H855 M37 2016 + -- Kroch Library Asia
Jiangsu Sheng chan ye xi tong huan jing shi ying xing ping jia
江苏省产业系统环境适应性评价 / 仇方道等著.
Jiangsu Sheng chan ye xi tong huan jing shi ying xing ping jia / Qiu Fangdao deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- x, 267 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HC428 .J53 Q58 2016 -- Kroch Library Asia
Min Yue Gan bian qu cai zheng jing ji jian shi
闽粤赣 边区 财政 经济 简史 / 孔 永松, 邱 松庆 编著.
Min Yue Gan bian qu cai zheng jing ji jian shi / Kong Yongsong, Qiu Songqing bian zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 1988. -- 4, 5, 392 p. ; 19 cm.
HC428 .F84 K863x 1988 -- Kroch Library Asia
Min zu di qu te se zi yuan chan ye jing zhun fu pin yan jiu
民族地区特色资源产业精准扶贫研究 : 以湖北恩施州为例 / 王孔敬著.
Min zu di qu te se zi yuan chan ye jing zhun fu pin yan jiu : yi Hubei Enshi Zhou wei li / Wang Kongjing zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 197 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .E574 W36 2017 -- Kroch Library Asia
Nan Yue guan chao
南粤观潮 : 大型基层改革经验启示读本 / 陈红林, 范国清著.
Nan Yue guan chao : da xing ji ceng gai ge jing yan qi shi du ben / Chen Honglin, Fan Guoqing zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 227 pages ; 24 cm
HC428 .G824 C4445 2017 -- Kroch Library Asia
Nei lu kai fang xing jing ji fa zhan zhan lüe yan jiu
内陆开放型经济发展战略研究 : 以贵州为例 / 白明著.
Nei lu kai fang xing jing ji fa zhan zhan lüe yan jiu : yi Guizhou wei li / Bai Ming zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 198 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .G85 B356 2017 -- Kroch Library Asia
Qu yu jing ji zhuan xing fa zhan yan jiu
区域经济转型发展研究 : 以江西为例 = Regional economic transformation and development : take Jiangxi as an example / 刘荣春著.
Qu yu jing ji zhuan xing fa zhan yan jiu : yi Jiangxi wei li = Regional economic transformation and development : take Jiangxi as an example / Liu Rongchun zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 193 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .J54 L56 2017 -- Kroch Library Asia
Shanxi qu yu fa zhan hui gu yu zhan wang
陕西区域发展回顾与展望 = Review and prospect of regional development of Shanxi / 郁鹏著.
Shanxi qu yu fa zhan hui gu yu zhan wang = Review and prospect of regional development of Shanxi / Yu Peng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 3, 208 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .S54 Y825 2017 -- Kroch Library Asia
Wuhan cheng shi quan xie tong fa zhan ji Wuhan cheng shi fa zhan ce lüe
武汉城市圈协同发展及武汉城市发展策略 / 黄亚平, 胡忆东, 彭翀著.
Wuhan cheng shi quan xie tong fa zhan ji Wuhan cheng shi fa zhan ce lüe / Huang Yaping, Hu Yidong, Peng Chong zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- ii, ii, 1 unnumbered page, 244 pages : color illustrations, color maps ; 29 cm.
Oversize HC428 .W8 H8344 2017 + -- Kroch Library Asia
Xi bu da kai fa zhan lüe shi shi xiao guo ping jia ji hou xu zheng ce yan jiu
西部大开发战略实施效果评价及后续政策研究 : 以新疆为例 = The implementation effects evalution and follow-up policy research of the western development strategy : take Xinjiang for example / 王永静, 程广斌著.
Xi bu da kai fa zhan lüe shi shi xiao guo ping jia ji hou xu zheng ce yan jiu : yi Xinjiang wei li = The implementation effects evalution and follow-up policy research of the western development strategy : take Xinjiang for example / Wang Yongjing, Cheng Guangbin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 2, 185 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .S63 W365 2017 -- Kroch Library Asia
Xi bu di qu jing ji fa zhan xin shi jian yan jiu
西部地区经济发展新实践研究 / 黄志亮, 许小苍, 段小梅 [and 1 other] 等著.
Xi bu di qu jing ji fa zhan xin shi jian yan jiu / Huang Zhiliang, Xu Xiaocang, Duan Xiaomei [and 1 other] deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xiv, 410 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .N6 H836 2017 -- Kroch Library Asia
Xie tong shi jiao xia Hebei Sheng jie li Jing Jin fa zhan dui ce yan jiu
协同视角下河北省借力京津发展对策研究 = Research on the development countermeasures of Heibei Province taking advantages from Beijing and Tianjin based on the collaborative perspective / 连季婷著.
Xie tong shi jiao xia Hebei Sheng jie li Jing Jin fa zhan dui ce yan jiu = Research on the development countermeasures of Heibei Province taking advantages from Beijing and Tianjin based on the collaborative perspective / Lian Jiting zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- ii, iv, iii, 188 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .H62 L5334 2017 -- Kroch Library Asia
Xi nan min zu di qu kua yue fa zhan jing yan xue xi ji ji zhi yan jiu
西南民族地区跨越发展经验学习及机制研究 / 李瑞红著.
Xi nan min zu di qu kua yue fa zhan jing yan xue xi ji ji zhi yan jiu / Li Ruihong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 3, 202 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .S75 L527 2017 -- Kroch Library Asia
Xizang jing ji zeng zhang wen ti yan jiu
西藏经济增长问题研究 / 图登克珠主编.
Xizang jing ji zeng zhang wen ti yan jiu / Tudengkezhu zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- viii, 264 pages : illustrations ; 26 cm
HC428 .T55 X583 2017 -- Kroch Library Asia
Zai zao you shi
再造优势 : 中山十年经济的观察与思考 / 谭华健著.
Zai zao you shi : Zhongshan shi nian jing ji de guan cha yu si kao / Tan Huajian zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 7, 3, 278 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .Z555 T3523 2017 -- Kroch Library Asia
Zhi du jing ji di li xue fan shi
制度经济地理学范式 : 以岭南模式为例 / 何一鸣著.
Zhi du jing ji di li xue fan shi : yi Ling nan mo shi wei li / He Yiming zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xxv, 390 pages : illustrations ; 25 cm.
HC428 .G824 H4286 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin cheng qu jian she lu jing yu mo shi chuang xin
中国新城区建设路径与模式创新 : 宁波鄞州改革发展的实践探索 / 程刚编著.
Zhongguo xin cheng qu jian she lu jing yu mo shi chuang xin : Ningbo Yinzhou gai ge fa zhan de shi jian tan suo / Cheng Gang bian zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 2, 572 pages : illustrations ; 25 cm
HC428 .N564 C46 2017 -- Kroch Library Asia
"Liang xing she hui" shi yu xia de chan ye di tan hua fa zhan
"两型社会"视域下的产业低碳化发展 : 以中部地区为例 / 刘传江, 黃桂然, 吴晗晗等著.
"Liang xing she hui" shi yu xia de chan ye di tan hua fa zhan : yi zhong bu di qu wei li / Liu Chuanjiang, Huang Guiran, Wu Hanhan deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 199 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .E5 L5835 2017 -- Kroch Library Asia
2007 nian Zhongguo di qu kuo zhan tou ru chan chu biao
2007年中国地区扩展投入产出表 : 编制与应用 / 李善同主编 ; 齐舒畅, 何建武副主编.
2007 nian Zhongguo di qu kuo zhan tou ru chan chu biao : bian zhi yu ying yong / Li Shantong zhu bian ; Qi Shuchang, He Jianwu fu zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 130 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HC430 .I57 A155 2016 + -- Kroch Library Asia
Cu jin Zhongguo ju min xiao fei fa zhan yan jiu
促进中国居民消费发展研究 : 兼论中国跨越中等收入陷阱 / 张俊英著.
Cu jin Zhongguo ju min xiao fei fa zhan yan jiu : jian lun Zhongguo kua yue zhong deng shou ru xian jing / Zhang Junying zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 150 pages : illustrations ; 23 cm
HC430 .C6 Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Huan jing gui zhi dui xi bu di qu zi yuan xing chan ye jing zheng li ying xiang yan jiu
环境规制对西部地区资源型产业竞争力影响研究 = Research on the impact of environmental regulation on competitiveness of resource-based industries in the western areas of China / 马丽著.
Huan jing gui zhi dui xi bu di qu zi yuan xing chan ye jing zheng li ying xiang yan jiu = Research on the impact of environmental regulation on competitiveness of resource-based industries in the western areas of China / Ma Li zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- ii, ii, 157 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .E5 M324 2017 -- Kroch Library Asia
Lü se jue ze
绿色抉择 : 中国环保体制改革与绿色发展40年 / 李晓西主编.
Lü se jue ze : Zhongguo huan bao ti zhi gai ge yu lü se fa zhan 40 nian / Li Xiaoxi zhu bian.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 3, 6, 4, 574 pages ; 26 cm.
Oversize HC430 .E5 L8278 2017 + -- Kroch Library Asia
Mian xiang guo jia zi zhu chuang xin de gao xin qu zhuan xing fa zhan yan jiu
面向国家自主创新的高新区转型发展研究 / 解佳龙著.
Mian xiang guo jia zi zhu chuang xin de gao xin qu zhuan xing fa zhan yan jiu / Xie Jialong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 210 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .H53 X54 2017 -- Kroch Library Asia
Min zu di qu jing ji zeng zhang de huan jing ya li yu xiang ying ji zhi yan jiu
民族地区经济增长的环境压力与响应机制研究 / 成艾华著.
Min zu di qu jing ji zeng zhang de huan jing ya li yu xiang ying ji zhi yan jiu / Cheng Aihua zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 179 pages : charts ; 24 cm.
HC430 .E5 C463 2017 -- Kroch Library Asia
Shou ru ping deng mu biao xia de nong cun fu pin zheng ce yan jiu
收入平等目标下的农村扶贫政策研究 = Rural poverty reduction policy and income equality / 王宏杰著.
Shou ru ping deng mu biao xia de nong cun fu pin zheng ce yan jiu = Rural poverty reduction policy and income equality / Wang Hongjie zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- viii, 159 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .P6 W3645 2017 -- Kroch Library Asia
Te shu lei xing pin kun di qu pin kun he fan pin kun ji xiao de diao cha yu ping gu
特殊类型贫困地区贫困和反贫困绩效的调查与评估 = The investigation and evaluation of poverty and anti-poverty in special poverty areas / 李翠锦, 刘林著.
Te shu lei xing pin kun di qu pin kun he fan pin kun ji xiao de diao cha yu ping gu = The investigation and evaluation of poverty and anti-poverty in special poverty areas / Li Cuijin, Liu Lin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 3, 161 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .P6 L523 2017 -- Kroch Library Asia
Xin shi dai Zhongguo lü se tou rong zi ji zhi yan jiu
新时代中国绿色投融资机制研究 / 张伟, 李国祥, 贾军等著.
Xin shi dai Zhongguo lü se tou rong zi ji zhi yan jiu / Zhang Wei, Li Guoxiang, Jia Jun deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 8, 507 pages : charts ; 26 cm
HC430 .E5 Z4366 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng fu tou zi dui qu yu jing ji fa zhan de ying xiang
政府投资对区域经济发展的影响 / 刘明著.
Zheng fu tou zi dui qu yu jing ji fa zhan de ying xiang / Liu Ming zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 159 pages : illustrations ; 22 cm
HC430 .P83 L58 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chan ye fa zhan de jian pin xiao ying yan jiu
中国产业发展的减贫效应研究 / 胡联著.
Zhongguo chan ye fa zhan de jian pin xiao ying yan jiu / Hu Lian zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 5, 143 pages : charts ; 24 cm
HC430 .P6 H824 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi lao dong sheng chan lü ying xiang yin su yan jiu
中国城市劳动生产率影响因素研究 = Chinese city labor productivity influence factor research / 申洪源著.
Zhongguo cheng shi lao dong sheng chan lü ying xiang yin su yan jiu = Chinese city labor productivity influence factor research / Shen Hongyuan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 158 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .L3 S546 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di tan fa zhan yan jiu
中国低碳发展研究 = Study on low-carbon economic development in China / 李忠民主编 ; 姚宇, 王保忠副主编.
Zhongguo di tan fa zhan yan jiu = Study on low-carbon economic development in China / Li Zhongmin zhu bian ; Yao Yu, Wang Baozhong fu zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 290 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .E5 Z4548 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong ye huan jing gui zhi de lao dong li xiao ying yan jiu
中国工业环境规制的劳动力效应研究 / 李珊珊著.
Zhongguo gong ye huan jing gui zhi de lao dong li xiao ying yan jiu / Li Shanshan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 2, 179 pages : illustrations ; 23 cm.
HC430 .E5 L52733 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jian pin zheng ce yu shi jian
中国减贫政策与实践 : 热点评论 (2013-2016) / 张琦著.
Zhongguo jian pin zheng ce yu shi jian : re dian ping lun (2013-2016) = Poverty reduction policies and practices in China : hot spots (2013-2016) / Zhang Qi zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 1, 2, 175 pages ; 24 cm.
HC430 .P6 Z4295 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Jing Jin Ji yi ti hua cai zheng zhi li wu mai wen ti yan jiu
中国京津冀一体化财政治理雾霾问题研究 / 白彦锋, 吴粤著.
Zhongguo Jing Jin Ji yi ti hua cai zheng zhi li wu mai wen ti yan jiu / Bai Yanfeng, Wu Yue zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 4, 5, 324 pages : illustrations ; 23 cm.
HC430 .A4 B38 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min ying ke ji chuang xin fa zhan bao gao (2010-2015)
中国民营科技创新发展报告 (2010-2015) : 新常态、新视野、新征程 / 主编段瑞春 ; 副主编丁辉 [and 3 others] ; 执行主编肖雯.
Zhongguo min ying ke ji chuang xin fa zhan bao gao (2010-2015) : xin chang tai, xin shi ye, xin zheng cheng / zhu bian Duan Ruichun ; fu zhu bian Ding Hui [and 3 others] ; zhi xing zhu bian Xiao Wen.
Beijing ke xue ji shu chu ban she, 2017. -- 4, 4, 679 pages : charts ; 27 cm.
Oversize HC430 .H53 Z56 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun cai zheng zhi chu de jian pin zuo yong ji zhi ji xiao guo yan jiu
中国农村财政支出的减贫作用机制及效果研究 / 李盛基, 吕红著.
Zhongguo nong cun cai zheng zhi chu de jian pin zuo yong ji zhi ji xiao guo yan jiu / Li Shengji, Lü Hong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 225 pages : illustrations ; 25 cm
HC430 .P6 L526 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye chuang xin zi zhu ji xiao ping jia yan jiu
中国企业创新资助绩效评价研究 = Performance evaluation of Chinese enterprises innovation subsidy / 曹献飞著.
Zhongguo qi ye chuang xin zi zhu ji xiao ping jia yan jiu = Performance evaluation of Chinese enterprises innovation subsidy / Cao Xianfei zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 2, 167 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .S9 C373 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zai hai jing ji yan jiu bao gao
中国灾害经济研究报告 / 何爱平, 贾倩, 李雪娇 [and others]著.
Zhongguo zai hai jing ji yan jiu bao gao / He Aiping, Jia Qian, Li Xuejiao [and others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- v, 310 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .D45 H435 2017 -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (90 items)RSS

Ji yu shuang chong wang luo qian ru de hai gui chuang ye qi ye cheng zhang ji zhi yan jiu
基于双重网络嵌入的海归创业企业成长机制研究 = Study on the growth mechanism of returnee entrepreneurial firm based on the perspective of dual network embeddedness / 彭伟著.
Ji yu shuang chong wang luo qian ru de hai gui chuang ye qi ye cheng zhang ji zhi yan jiu = Study on the growth mechanism of returnee entrepreneurial firm based on the perspective of dual network embeddedness / Peng Wei zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 5, 230 pages : illustrations ; 23 cm
HD62.5 .P458 2017 -- Kroch Library Asia
Xue yuan, zhi du, wen hua
血缘·制度·文化 : 中国家族企業传承 = Consanguinity, institution and culture : inheritance of family business in China / 甘德安著.
Xue yuan, zhi du, wen hua : Zhongguo jia zu qi ye chuan cheng = Consanguinity, institution and culture : inheritance of family business in China / Gan De'an zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 5, 4, 289 pages : illustrations ; 24 cm
HD62.25 .G354 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jia zu qi ye qun ti duan lie dai ji huo ji zhi yan jiu
中国家族企业群体断裂带激活机制研究 : 基于国美电器与雷士照明的案例比较 / 范合君, 杜博著.
Zhongguo jia zu qi ye qun ti duan lie dai ji huo ji zhi yan jiu : ji yu Guo mei dian qi yu Lei shi zhao ming de an li bi jiao / Fan Hejun, Du Bo zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 174 pages : illustrations ; 24 cm
HD62.25 .F35 2017 -- Kroch Library Asia
Guo tu zi yuan zong he jian guan xin xi hua yan jiu yu shi jian
国土资源综合监管信息化研究与实践 / 徐世武, 戴建旺编著.
Guo tu zi yuan zong he jian guan xin xi hua yan jiu yu shi jian / Xu Shiwu, Dai Jianwang bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- viii, 155 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
HD108.15 .X828 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong yang ren min zheng fu zheng wu yuan guan yu hua fen nong cun jie ji cheng fen di jue ding.
中央人民政府政務院關於劃分農村階級成份的決定.
Zhong yang ren min zheng fu zheng wu yuan guan yu hua fen nong cun jie ji cheng fen di jue ding.
Xin hua shu dian, 1951. -- 40 p. 21 cm.
HD866 .A5 -- Kroch Library Asia
Guo tu sheng tai an quan, shui tu zi yuan you hua pei zhi yu kong jian ge ju yan jiu
国土生态安全、水土资源优化配置与空间格局研究 / 中国工程院"国土生态安全、水土资源优化配置与空间格局研究"课题组石玉林, 于贵瑞, 王浩 [and 1 other]主编.
Guo tu sheng tai an quan, shui tu zi yuan you hua pei zhi yu kong jian ge ju yan jiu / Zhongguo gong cheng yuan "Guo tu sheng tai an quan, shui tu zi yuan you hua pei zhi yu kong jian ge ju yan jiu" ke ti zu Shi Yulin, Yu Guirui, Wang Hao [and 1 other] zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 262 pages : illustrations, maps ; 27 cm.
Oversize HD926.5 .G87 2017 + -- Kroch Library Asia
Tu di yun zuo, zheng fu jing ying yu Zhongguo cheng zhen hua
土地运作, 政府经营与中国城镇化 / 王媛著.
Tu di yun zuo, zheng fu jing ying yu Zhongguo cheng zhen hua / Wang Yuan zhu.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 299 pages : charts ; 24 cm
HD926.5 .W364 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi fang jia zhi mei
中国城市房价之谜 / 苏东著.
Zhongguo cheng shi fang jia zhi mei / Su Dong zhu.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 4, 5, 225 pages ; 25 cm
HD926.5 .S824 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhu fang xiao fei fa zhan bao gao (2015-2017)
中国住房消费发展报告 (2015-2017) = Annual report on development of housing consumption in China (2015-2017) / 周京奎等著.
Zhongguo zhu fang xiao fei fa zhan bao gao (2015-2017) = Annual report on development of housing consumption in China (2015-2017) / Zhou Jingkui deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 7, 362 pages : illustrations ; 24 cm
HD926.5 .Z5754 2017 -- Kroch Library Asia
Cun zhen tu di li yong ping jia yu ke chi xu li yong ji shu ji cheng yan jiu yu shi fan
村镇土地利用评价与可持续利用技术集成研究与示范 / 张鹏岩, 秦明周著.
Cun zhen tu di li yong ping jia yu ke chi xu li yong ji shu ji cheng yan jiu yu shi fan / Zhang Pengyan, Qin Mingzhou zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vii, 217 pages : illustrations ; 26 cm
HD928 .Z4343 2016 -- Kroch Library Asia
Shan di qiu ling qu tu di zheng zhi dao yin yu an li
山地丘陵区土地整治导引与案例 / 冯应斌主编.
Shan di qiu ling qu tu di zheng zhi dao yin yu an li / Feng Yingbin zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 267 pages : illustrations ; 24 cm
HD928 .S43 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo er yuan jing ji zhuan xing yu nong cun tu di zhi du gai ge
中国二元经济转型与农村土地制度改革 / 张桂文, 冯双生等著.
Zhongguo er yuan jing ji zhuan xing yu nong cun tu di zhi du gai ge / Zhang Guiwen, Feng Shuangsheng deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 249 pages : illustrations ; 24 cm.
HD928 .Z43426 2017 -- Kroch Library Asia
Guangxi geng di hong xian yan jiu
广西耕地红线研究 / 左旭阳, 孔祥斌, 渠霓 [and 1 other]著.
Guangxi geng di hong xian yan jiu / Zuo Xuyang, Kong Xiangbin, Qu Ni [and 1 other] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 185 pages : illustrations, color maps ; 24 cm
HD929 .G84 Z86 2017 -- Kroch Library Asia
Xi bei he gu pen di tu di li yong bian hua xiao ying yu sheng tai an quan
西北河谷盆地土地利用变化效应与生态安全 / 任志远 [and 4 others]著.
Xi bei he gu pen di tu di li yong bian hua xiao ying yu sheng tai an quan / Ren Zhiyuan [and 4 others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 276 pages : illustrations ; 24 cm
HD929 .N6 R45 2017 -- Kroch Library Asia
Xi yu tun ken jing ji yu Xinjiang fa zhan yan jiu
西域屯垦经济与新疆发展研究 / 张安福著.
Xi yu tun ken jing ji yu Xinjiang fa zhan yan jiu / Zhang Anfu zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 4, 9, 19, 325 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm
HD929 .X55 Z43323 2017 -- Kroch Library Asia
Nei Menggu Tumote Zuoqi tu di gui hua yu li yong yan jiu
内蒙古土默特左旗土地规划与利用研究 / 张裕凤著.
Nei Menggu Tumote Zuoqi tu di gui hua yu li yong yan jiu / Zhang Yufeng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 254 pages : illustrations ; 26 cm
HD930 .T85 Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Nong di cheng shi liu zhuan wai bu xing ce duo yu wai bu xing nei hua zheng ce
农地城市流转外部性测度与外部性内化政策 : 武汉城市圈实证分析 / 陈竹, 张安录著.
Nong di cheng shi liu zhuan wai bu xing ce duo yu wai bu xing nei hua zheng ce : Wuhan cheng shi quan shi zheng fen xi / Chen Zhu, Zhang Anlu zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 134 pages : illustrations, maps ; 26 cm
HD930 .W843 C456 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai huo bi shi zi liao
中國近代貨幣史資料 / 中國人民銀行參事室金融史料組編.
Zhongguo jin dai huo bi shi zi liao / Zhongguo ren min yin hang can shi shi jin rong shi liao zu bian.
Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1964-. -- v. ; 21 cm.
HD1223 .C55 -- Kroch Library Asia
Mai xiang nong ye xian dai hua de Zhongguo tu di zhi du gai ge yan jiu
迈向农业现代化的中国土地制度改革研究 / 钟水映, 李春香, 李强谊著.
Mai xiang nong ye xian dai hua de Zhongguo tu di zhi du gai ge yan jiu / Zhong Shuiying, Li Chunxiang, Li Qiangyi zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 242 pages : illustrations ; 25 cm.
HD1333 .C6 Z553 2017 -- Kroch Library Asia
Tu di gong ji ce jie gou xing gai ge yan jiu
土地供给侧结构性改革研究 / 冯广京等著.
Tu di gong ji ce jie gou xing gai ge yan jiu / Feng Guangjing deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 230 pages : illustrations ; 26 cm
HD1333 .C6 F463 2017 -- Kroch Library Asia
20 nian 20 ren
20年20人 : 华南商业地产风云二十载启示录 = 20 years of southern China commercial real estate / 王先庆, 赖婉蕴主编 ; 吴婕秋, 黎烙华副主编.
20 nian 20 ren : Hua nan shang ye di chan feng yun er shi zai qi shi lu = 20 years of southern China commercial real estate / Wang Xianqing, Lai Wanyun zhu bian ; Wu Jieqiu, Li Laohua fu zhu bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 8, 2, 223 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1393.58 .C6 A15 2017 -- Kroch Library Asia
Yin hang jian du, zhi du huan jing yu gong si zhi li
银行监督、制度环境与公司治理 : 基于中国房地产上市公司的实证检验 / 龙建辉著.
Yin hang jian du, zhi du huan jing yu gong si zhi li : ji yu Zhongguo fang di chan shang shi gong si de shi zheng jian yan / Long Jianhui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 2, 253 pages : illustrations ; 22 cm
HD1394.5 .C6 L65 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" chang yi xia Zhongguo nong ye dui wai he zuo yan jiu
"一带一路"倡议下中国农业对外合作研究 : 主要国家投资环境与企业发展实绩 = International cooperation of Chinese agriculture under the belt and road initiative : investment environment of major countries and enterprise performance / 翟雪玲 [and 3 others]著.
"Yi dai yi lu" chang yi xia Zhongguo nong ye dui wai he zuo yan jiu : zhu yao guo jia tou zi huan jing yu qi ye fa zhan shi ji / Zhai Xueling [and 3 others] zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 210 pages : charts ; 25 cm
HD1428 .Z4335 2017 -- Kroch Library Asia
Nong hu tou rong zi zhi du chuang xin yan jiu
农戶投融资制度创新研究 / 邹新阳著.
Nong hu tou rong zi zhi du chuang xin yan jiu / Zou Xinyang zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 191 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1440 .C6 Z68 2016 -- Kroch Library Asia
Xin xing nong min zhuan ye he zuo she
新型农民专业合作社 : 参与主体行为、组织制度与组织绩效 / 李继志著.
Xin xing nong min zhuan ye he zuo she : can yu zhu ti xing wei, zu zhi zhi du yu zu zhi ji xiao / Li Jizhi zhu.
Hunan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 196 pages : illustrations ; 23 cm
HD1486 .C6 L524 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong min zhuan ye he zuo jing ji zu zhi de bi jiao yan jiu
中国农民专业合作经济组织的比较研究 : 以宁夏回族自治区银川市为实证 / 刘雪梅著.
Zhongguo nong min zhuan ye he zuo jing ji zu zhi de bi jiao yan jiu : yi Ningxia Huizu Zizhiqu Yinchuan Shi wei shi zheng / Liu Xuemei zhu.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2017. -- 2, 4, 6, 5, 252 pages : charts ; 24 cm.
HD1486 .C6 L583 2017 -- Kroch Library Asia
Dui Zhu Mao shi shi nong ye ji ti hua zhi yan jiu
對朱毛實施農業集體化之硏究 / [國防部情報局編]
Dui Zhu Mao shi shi nong ye ji ti hua zhi yan jiu / [Guo fang bu qing bao ju bian]
Guo fang bu qing bao ju yin, 1957. -- 2, 2, 64 p. ; 19 cm.
HD1491 .C5 C55 -- Kroch Library Asia
Bericht uber Dungting
Bericht uber Dungting : eine Volkskommune am Tai-See / von Wu Dschou.
Verlag fur Fremdsprachige Literatur, 1975. -- 65 p. : ill., 1 map ; 19 cm.
HD1492 .C52 T92 -- Kroch Library Asia
Cheng zhen hua jin cheng zhong Qing Zang liang sheng qu nong mu min sheng cun zhuang kuang diao cha yu yan jiu
城镇化进程中青藏两省区农牧民生存状况调查与研究 / 久毛措, 王世靓著.
Cheng zhen hua jin cheng zhong Qing Zang liang sheng qu nong mu min sheng cun zhuang kuang diao cha yu yan jiu / Jiu Maocuo, Wang Shijing zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- v, 178 pages : illustrations ; 24 cm
HD1537 .C6 J586 2016 -- Kroch Library Asia
Min gong huang shi yu xia de xin sheng dai nong min gong jia zhi guan yan jiu
民工荒视域下的新生代农民工价值观研究 = Research on the values of migrant workers of new generation from the perspective of migrant worksers shortage / 李贵成著.
Min gong huang shi yu xia de xin sheng dai nong min gong jia zhi guan yan jiu = Research on the values of migrant workers of new generation from the perspective of migrant worksers shortage / Li Guicheng zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- 269 pages : illustrations ; 24 cm
HD1537 .C6 L5238 2016 -- Kroch Library Asia
Xin shi qi Zhongguo nong min quan yi bao zhang wen ti yan jiu
新时期中国农民权益保障问题研究 = Study on the problem of peasants' rights and interests in China in new period : 基于城乡一体化改革背景的理论与实践反思 / 高林远, 祁晓玲, 黄善明 [and others]著.
Xin shi qi Zhongguo nong min quan yi bao zhang wen ti yan jiu = Study on the problem of peasants' rights and interests in China in new period : ji yu cheng xiang yi ti hua gai ge bei jing de li lun yu shi jian fan si / Gao Linyuan, Qi Xiaoling, Huang Shanming [and others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 220 pages : charts ; 27 cm
HD1537 .C6 G37 2017 -- Kroch Library Asia
Yunnan Sheng nong cun ren li zi ben yu jing ji fa zhan yan jiu
云南省农村人力资本与经济发展研究 = Study on rural human capital and economic development in Yunnan Province / 段云龙, 刘永松, 杨立生著.
Yunnan Sheng nong cun ren li zi ben yu jing ji fa zhan yan jiu = Study on rural human capital and economic development in Yunnan Province / Duan Yunlong, Liu Yongsong, Yang Lisheng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 166 pages : charts ; 24 cm
HD1537 .C6 D834 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng zhen hua jin cheng zhong cheng xiang jie he bu "zhun shi min" bao rong xing fa zhan yan jiu
中国城镇化进程中城乡结合部"准市民"包容性发展研究 / 蔡秀玲, 严思屏, 柳杨著.
Zhongguo cheng zhen hua jin cheng zhong cheng xiang jie he bu "zhun shi min" bao rong xing fa zhan yan jiu / Cai Xiuling, Yan Siping, Liu Yang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 2, 257 pages : illustrations ; 24 cm
HD1537 .C6 C346 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun lao dong li zhuan yi yu nong min gong shi min hua
中国农村劳动力转移与农民工市民化 = Rural labour force migration and migrant worker urbanisation in China / 冉昊著.
Zhongguo nong cun lao dong li zhuan yi yu nong min gong shi min hua = Rural labour force migration and migrant worker urbanisation in China / Ran Hao zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 292 pages : charts ; 23 cm.
HD1537 .C6 R35 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cao ye fa zhan bao zhang ti xi yan jiu
中国草业发展保障体系研究 / 张自和, 盖钧镒主编.
Zhongguo cao ye fa zhan bao zhang ti xi yan jiu / Zhang Zihe, Gai Junyi zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ix, 154 pages : charts ; 27 cm.
HD1641 .C6 Z5623 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cao yuan sheng chan li yu shi wu an quan yan jiu
中国草原生产力与食物安全研究 / 侯扶江主编.
Zhongguo cao yuan sheng chan li yu shi wu an quan yan jiu / Hou Fujiang zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ix, 238 pages : illustrations (some color) ; 27 cm.
Oversize HD1641 .C6 Z5624 2017 + -- Kroch Library Asia
Gong si fa li you zhu shi he zuan
公司法理由注釋合纂 / 曹傑著.
Gong si fa li you zhu shi he zuan / Cao Jie zhu.
Zhonghua shu ju, 1936. -- 2, 12, 268 p. ; 19 cm.
HD1894 .A3 1936 -- Kroch Library Asia
Guangdong Sheng 1956 nian dao 1967 nian nong ye jian she gui hua
广东省1956年到1967年农业建設規划 : 修正草案 / [中共广东省委員会].
Guangdong Sheng 1956 nian dao 1967 nian nong ye jian she gui hua : xiu zheng cao an / [Zhong gong Guangdong Sheng wei yuan hui].
Nan fang ri bao she : Xin hua shu dian Guangdong fen dian fa xing, 1958. -- 30 pages ; 19 cm
HD2070 .K8 C541 -- Kroch Library Asia
Nong min xing wei, zu zhi yu Zhongguo nong cun jing ji fa zhan
农民行为、组织与中国农村经济发展 = Farmer's behavior, organization and rural economy development in China / 鄢军著.
Nong min xing wei, zu zhi yu Zhongguo nong cun jing ji fa zhan = Farmer's behavior, organization and rural economy development in China / Yan Jun zhu.
Jiangsu da xue chu ban she, 2017. -- 303 pages : illustrations ; 22 cm.
HD2097 .Y343 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di er liang cang fa zhan zhan lüe yu shi jian
中国第二粮仓发展战略与实践 = Development strategy and practice of the second granary in China / 张正斌, 徐萍, 段子渊 [and 2 others]著.
Zhongguo di er liang cang fa zhan zhan lüe yu shi jian = Development strategy and practice of the second granary in China / Zhang Zhengbin, Xu Ping, Duan Ziyuan [and 2 others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- x, 151 pages ; 24 cm
HD2097 .Z4343 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun jin rong fa zhan de jian pin xiao ying yan jiu
中国农村金融发展的减贫效应研究 / 苏静著.
Zhongguo nong cun jin rong fa zhan de jian pin xiao ying yan jiu / Su Jing zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- iv, iii, 236 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .S824 2017 -- Kroch Library Asia
Gai ge jin cheng zhong wo guo liang shi bu tie zheng ce ji shi shi xiao guo yan jiu
改革进程中我国粮食补贴政策及实施效果研究 = Study on China's food subsidy policy and its effect in reform process / 王秀东 [and 3 others]著.
Gai ge jin cheng zhong wo guo liang shi bu tie zheng ce ji shi shi xiao guo yan jiu = Study on China's food subsidy policy and its effect in reform process / Wang Xiudong [and 3 others] zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 134 pages : charts ; 24 cm
HD2098 .W3634 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cai zheng zhi nong ji xiao jian ce ping jia yan jiu
中国财政支农绩效检测评价研究 : 以试点地区为例 = A study on the monitoring and evaluation of performance of fiscal expenditure on agriculture : case study of pilot areas / 王宏伟, 张艳芳等著.
Zhongguo cai zheng zhi nong ji xiao jian ce ping jia yan jiu : yi shi dian di qu wei li = A study on the monitoring and evaluation of performance of fiscal expenditure on agriculture : case study of pilot areas / Wang Hongwei, Zhang Yanfang deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 5, 159 pages : illustration ; 24 cm.
HD2098 .W363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi bu di qu zheng fu zhi nong zhuan xiang zi jin tou ru fang shi ji jian guan wen ti yan jiu
中国西部地区政府支农专项资金投入方式及监管问题研究 / 章新蓉, 陈煦江, 蒋弘著.
Zhongguo xi bu di qu zheng fu zhi nong zhuan xiang zi jin tou ru fang shi ji jian guan wen ti yan jiu / Zhang Xinrong, Chen Xujiang, Jiang Hong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 1, 3, 200 pages : charts ; 24 cm
HD2098 .Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Dongbei qu yu xian dai nong ye fa zhan an li ji
东北区域现代农业发展案例集 = Classic cases of modern agricultural development in northeast China / 潘鸿, 王福林著.
Dongbei qu yu xian dai nong ye fa zhan an li ji = Classic cases of modern agricultural development in northeast China / Pan Hong, Wang Fulin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 202 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2100 .M36 P345 2017 -- Kroch Library Asia
Guangzhou Shi nong hu jia ting xian jin shou ru qing kuang de diao cha yan jiu
广州市农戶家庭现金收入情况的调查研究 / 吴晨, 穆玉花著.
Guangzhou Shi nong hu jia ting xian jin shou ru qing kuang de diao cha yan jiu / Wu Chen, Mu Yuhua zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 86 pages ; 24 cm
HD2100 .G836 W823 2017 -- Kroch Library Asia
Huan Jing Jin di qu xian dai nong ye yan jiu
环京津地区现代农业研究 : 基于河北省视角 = Modern agricultural development in Hebei province around Beijing and Tianjin area / 张楠楠著.
Huan Jing Jin di qu xian dai nong ye yan jiu : ji yu Hebei Sheng shi jiao = Modern agricultural development in Hebei province around Beijing and Tianjin area / Zhang Nannan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 5, 159 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2100 .H62 Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Xian yu nong cun yu nong ye fa zhan diao cha
县域农村与农业发展调查 : 以麻城市、罗田县为例 = County territory rural & agricultural investigation : taking the example of Macheng and Luotian / 龙子午, 夏佐铎编著.
Xian yu nong cun yu nong ye fa zhan diao cha : yi Macheng Shi, Luotian Xian wei li = County territory rural & agricultural investigation : taking the example of Macheng and Luotian / Long Ziwu, Xia Zuoduo bian zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- 233 pages : illustrations ; 24 cm
HD2100 .H74 L65 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng fu gui zhi xia de Heilongjiang Sheng xun huan nong ye fa zhan yan jiu
政府规制下的黑龙江省循环农业发展研究 / 翟绪军, 单忠纪著.
Zheng fu gui zhi xia de Heilongjiang Sheng xun huan nong ye fa zhan yan jiu / Zhai Xujun, Shan Zhongji zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 152 pages : illustrations ; 24 cm
HD2100 .H43 Z4337 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong si bing gou zhong zheng fu gan yu xiao ying ji qi zhi neng ding wei yan jiu
中国公司并购中政府干预效应及其职能定位研究 = Research on government intervention and function positioning in enterprise M&A in China / 魏星著.
Zhongguo gong si bing gou zhong zheng fu gan yu xiao ying ji qi zhi neng ding wei yan jiu = Research on government intervention and function positioning in enterprise M&A in China / Wei Xing zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 2, 150 pages : charts ; 24 cm.
HD2746.55 .C6 W454 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye kua guo bing gou de jia zhi chuang zao ji zhi yan jiu
中国企业跨国并购的价值创造机制研究 = Study on Chinese enterprises' cross-border M&A value creation mechanism / 杨兴锐著.
Zhongguo qi ye kua guo bing gou de jia zhi chuang zao ji zhi yan jiu = Study on Chinese enterprises' cross-border M&A value creation mechanism / Yang Xingrui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 2, 179 pages : illustrations ; 24 cm
HD2746.55 .C6 Y363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong yong shi ye shuang chong long duan te zheng he gui zhi yan jiu
中国公用事业双重垄断特征和规制研究 = Research on characteristics and regulation of China public utilities dualistic monopoly / 修国英著.
Zhongguo gong yong shi ye shuang chong long duan te zheng he gui zhi yan jiu = Research on characteristics and regulation of China public utilities dualistic monopoly / Xiu Guoying zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 5, 218 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2768 .C64 X66 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo long duan xing hang ye de zheng fu guan zhi ti xi yan jiu
中国垄断性行业的政府管制体系研究 = Research on the system of government regulation on China's monopoly industries / 陈林著.
Zhongguo long duan xing hang ye de zheng fu guan zhi ti xi yan jiu = Research on the system of government regulation on China's monopoly industries / Chen Lin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 3, 4, 4, 5, 218 pages ; 24 cm.
HD2910 .C4533 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo si ying qi ye cheng zhang yu zhi du chuang xin yan jiu
中国私营企业成长与制度创新研究 = Research on growth and institutional innovation of private enterprises in China / 王子林著.
Zhongguo si ying qi ye cheng zhang yu zhi du chuang xin yan jiu = Research on growth and institutional innovation of private enterprises in China / Wang Zilin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 2, 176 pages : charts ; 24 cm
HD2910 .W366 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo qu ji chan ye zhuan yi de jiu ye xiao ying yan jiu
我国区际产业转移的就业效应研究 = Research on employment effect of inter-regional industrial relocation / 周洪霞著.
Wo guo qu ji chan ye zhuan yi de jiu ye xiao ying yan jiu = Research on employment effect of inter-regional industrial relocation / Zhou Hongxia zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 215 pages : illustrations ; 24 cm
HD4318 .Z5748 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo lao dong zhe bao chou ti gao he gui fan yan jiu
我国劳动者报酬提高和规范研究 / 王云中等著.
Wo guo lao dong zhe bao chou ti gao he gui fan yan jiu / Wang Yunzhong deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 3, 194 pages : charts ; 24 cm
HD5080 .W363 2017 -- Kroch Library Asia
Nong cun lao dong li jiu ye chuang ye su zhi ti sheng lu jing yan jiu
农村劳动力就业创业素质提升路径研究 : 基于河北省调查数据 / 张玲著.
Nong cun lao dong li jiu ye chuang ye su zhi ti sheng lu jing yan jiu : ji yu Hebei Sheng diao cha shu ju / Zhang Ling zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 3, 319 pages : illustrations ; 21 cm
HD5710.85 .C62 H4384 2017 -- Kroch Library Asia
Shui zi yuan yue shu xia de nong cun lao dong li zhuan yi yu cheng xiang xie tiao fa zhan
水资源约束下的农村劳动力转移与城乡协调发展 : 以张掖市为例 / 王录仓, 张云峰, 王航著.
Shui zi yuan yue shu xia de nong cun lao dong li zhuan yi yu cheng xiang xie tiao fa zhan : yi Zhangye Shi wei li / Wang Lucang, Zhang Yunfeng, Wang Hang zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 262 pages : illustrations ; 24 cm
HD5717.5 .C62 Z4358 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lü se fa zhan de ren li zi ben gong xian
中国绿色发展的人力资本贡献 : 理论与实证研究 = The contribution of human capital to green development in China : theoretical and empirical research / 荣婷婷著.
Zhongguo lü se fa zhan de ren li zi ben gong xian : li lun yu shi zheng yan jiu = The contribution of human capital to green development in China : theoretical and empirical research / Rong Tingting zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 3, 3, 223 pages : illustrations ; 24 cm
HD5830 .A6 Y428 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong min gong shi min hua de lu jing yu zheng ce yan jiu
中国农民工市民化的路径与政策研究 / 金喜在等著.
Zhongguo nong min gong shi min hua de lu jing yu zheng ce yan jiu / Jin Xizai deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 224 pages : illustrations ; 24 cm
HD5856 .C6 J5689 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yang lao bao zhang zhi du de gai ge he fa zhan
中国养老保障制度的改革和发展 = Reform and development of old-age security system in China / 周爱民, 姜耀辉, 田利著.
Zhongguo yang lao bao zhang zhi du de gai ge he fa zhan = Reform and development of old-age security system in China / Zhou Aimin, Jiang Yaohui, Tian Li zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 321 pages ; 24 cm.
HD7105.35 .C6 Z57 2017 -- Kroch Library Asia
Bao zhang xing zhu fang zhi du yu zhong di shou ru jia ting an ju wen ti de shu liang fen xi
保障性住房制度与中低收入家庭安居问题的数量分析 : 以北京市为例 = Quantitative analysis of indemnificatory housing system and housing problem of middle and low income families : take Beijing as an example / 卢媛著.
Bao zhang xing zhu fang zhi du yu zhong di shou ru jia ting an ju wen ti de shu liang fen xi : yi Beijing Shi wei li = Quantitative analysis of indemnificatory housing system and housing problem of middle and low income families : take Beijing as an example / Lu Yuan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 3, 177 pages : charts ; 24 cm.
HD7287.96 .C62 B455 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong gong zu lin zhu fang de fa zhan yu rong zi wen ti yan jiu
中国公共租赁住房的发展与融资问题研究 / 闫妍著.
Zhongguo gong gong zu lin zhu fang de fa zhan yu rong zi wen ti yan jiu / Yan Yan zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- xiv, 121 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
HD7288.78 .C6 Y35 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo cheng shi zhu fang zhi du gai ge yan jiu
我国城市住房制度改革研究 : 变迁、绩效与创新 = A study on reform of urban housing system in China : change, performance and innovation / 高波等著.
Wo guo cheng shi zhu fang zhi du gai ge yan jiu : bian qian, ji xiao yu chuang xin = A study on reform of urban housing system in China : change, performance and innovation / Gao Bo deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 5, 6, 3, 4, 360 pages : illustrations ; 25 cm
HD7368 .A3 G37 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qing jing xia de yuan gong jian yan xing wei ying xiang yin su yan jiu
中国情境下的员工建言行为影响因素研究 / 井辉著.
Zhongguo qing jing xia de yuan gong jian yan xing wei ying xiang yin su yan jiu / Jing Hui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 223 pages : illustrations ; 24 cm.
HD8734 .J45 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ti mian lao dong
中国体面劳动 : 水平测量、评价及影响因素分析 / 吕红, 李盛基, 金喜在著.
Zhongguo ti mian lao dong : shui ping ce liang, ping jia ji ying xiang yin su fen xi / Lü Hong, Li Shengji, Jin Xizai zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xii, 296 pages : charts ; 24 cm
HD8734 .L824 2017 -- Kroch Library Asia
FTA bei jing xia Zhongguo yu qian zai zi you mao yi huo ban guo jia jian nong chan pin mao yi guan xi
FTA背景下中国与潜在自由贸易伙伴国家间农产品贸易关系 / 司伟著.
FTA bei jing xia Zhongguo yu qian zai zi you mao yi huo ban guo jia jian nong chan pin mao yi guan xi / Si Wei zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 3, 163 pages : charts ; 24 cm
HD9016 .C62 S584 2017 -- Kroch Library Asia
Nei Menggu Zizhiqu yu Mengguguo cao yuan xu mu ye fa zhan
内蒙古自治区与蒙古国草原畜牧业发展 = The development of grassland animal husbandry in the Inner Mongolia Automomous Region and Mongolia / 苏日娜著.
Nei Menggu Zizhiqu yu Mengguguo cao yuan xu mu ye fa zhan = The development of grassland animal husbandry in the Inner Mongolia Automomous Region and Mongolia / Su Rina zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 5, 172 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9016 .C63 I587 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo liang shi jia ge zhi chi zheng ce de shi chang hua zhuan xing lu jing yan jiu
我国粮食价格支持政策的市场化转型路径研究 / 樊琦, 祁华清著.
Wo guo liang shi jia ge zhi chi zheng ce de shi chang hua zhuan xing lu jing yan jiu / Fan Qi, Qi Huaqing zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 4, 284 pages : illustrations ; 24 cm
HD9016 .C62 F363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong liang zhu ti xing wei bian hua dui liang shi an quan de ying xiang ji dui ce yan jiu
种粮主体行为变化对粮食安全的影响及对策研究 : 以四川为例 / 虞洪著.
Zhong liang zhu ti xing wei bian hua dui liang shi an quan de ying xiang ji dui ce yan jiu : yi Sichuan wei li / Yu Hong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 7, 283 pages : charts ; 24 cm
HD9016 .C63 S98 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhuan ji yin zuo wu jing ji xiao yi ke chi xu xing yan jiu
中国转基因作物经济效益可持续性研究 : 以抗虫棉为例 / 乔方彬著.
Zhongguo zhuan ji yin zuo wu jing ji xiao yi ke chi xu xing yan jiu : yi kang chong mian wei li / Qiao Fangbin zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 177 pages : illustrations ; 24 cm
HD9086 .C62 Q536 2017 -- Kroch Library Asia
Xia xi cha zi yuan yu chan ye hua kai fa yan jiu
陜西茶资源与产业化开发研究 / 李新生, 张星显, 秦公伟等著.
Xia xi cha zi yuan yu chan ye hua kai fa yan jiu / Li Xinsheng, Zhang Xingxian, Qin Gongwei deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 272 pages, 12 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 26 cm.
HD9198 .C63 S4654 2017 -- Kroch Library Asia
Xin neng yuan chan ye fa zhan yan jiu
新能源产业发展研究 : 以太原市为例 / 刘东震, 陈红著.
Xin neng yuan chan ye fa zhan yan jiu : yi Taiyuan Shi wei li / Liu Dongzhen, Chen Hong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 7, 229 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C63 T365 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de neng yuan zhuan xing
中国的能源转型 : 环境治理约束视角 = China's energy transformation under environmental governance constraints / 李江龙著.
Zhongguo de neng yuan zhuan xing : huan jing zhi li yue shu shi jiao = China's energy transformation under environmental governance constraints / Li Jianglong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 3, 214 pages : charts ; 24 cm.
HD9502 .C62 L52433 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi tu chan ye zhuan xing sheng ji ji qi zheng ce yan jiu
中国稀土产业转型升级及其政策研究 = A study on China's rare earth industry upgrading, the transformation of the development pattern, and the related industrial policies / 李文龙著.
Zhongguo xi tu chan ye zhuan xing sheng ji ji qi zheng ce yan jiu = A study on China's rare earth industry upgrading, the transformation of the development pattern, and the related industrial policies / Li Wenlong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 3, 183 pages : charts ; 26 cm.
HD9539 .R33 C645 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di re zi yuan kai fa li yong zhan lüe yan jiu
中国地热资源开发利用战略研究 / 多吉, 王贵玲, 郑克棪主编.
Zhongguo di re zi yuan kai fa li yong zhan lüe yan jiu / Duoji, Wang Guiling, Zheng Keyan zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 134 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize HD9682 .C62 Z56 2017 + -- Kroch Library Asia
Guo ji fen ge sheng chan yu Zhongguo zhi zao ye chu kou fa zhan yan jiu
国际分割生产与中国制造业出口发展研究 / 杨永华著.
Guo ji fen ge sheng chan yu Zhongguo zhi zao ye chu kou fa zhan yan jiu / Yang Yonghua zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- 236 pages : illustrations ; 24 cm
HD9736 .C62 Y363 2016 -- Kroch Library Asia
Hu lian wang + zhi zao
互联网+制造 : 迈向中国制造2025 = Internet plus manufacturing : towards manufacturing in China 2025 / 司晓 [and 4 others]著.
Hu lian wang + zhi zao : mai xiang Zhongguo zhi zao 2025 = Internet plus manufacturing : towards manufacturing in China 2025 / Si Xiao [and 4 others] zhu.
Dian zi gong ye chu ban she, 2017. -- xix, 300 pages : illustrations ; 24 cm
HD9736 .C62 S526 2017 -- Kroch Library Asia
Lü se zhi zao
绿色制造 : 中国制造业未来崛起之路 = Green manufacturing : a promising future for the manufacturing industry of China / 赵建军著.
Lü se zhi zao : Zhongguo zhi zao ye wei lai jue qi zhi lu = Green manufacturing : a promising future for the manufacturing industry of China / Zhao Jianjun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 2, 209 pages ; 23 cm.
HD9736 .C62 Z437 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo zhi zao qi ye jing zheng zhan lüe dui qi ye ji xiao de ying xiang ji zhi yan jiu
我国制造企业竞争战略对企业绩效的影响机制研究 / 郑兵云著.
Wo guo zhi zao qi ye jing zheng zhan lüe dui qi ye ji xiao de ying xiang ji zhi yan jiu / Zheng Bingyun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 3, 157 pages : illustrations ; 24 cm
HD9736 .C62 Z4624 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi zao
中国制造 : 使命分担构筑中国制造软实力 = China manufacturing : mission sharing system to build soft power of China manufacturing industry / 陈晓贫, 李霞著.
Zhongguo zhi zao : shi ming fen dan gou zhu Zhongguo zhi zao ruan shi li = China manufacturing : mission sharing system to build soft power of China manufacturing industry / Chen Xiaopin, Li Xia zhu.
Dian zi gong ye chu ban she, 2017. -- xiii, 257 pages : illustrations ; 22 cm
HD9736 .C62 C4486 2017 -- Kroch Library Asia
Fu wu mao yi yu jing ji fa zhan
服务贸易与经济发展 : 以四川省为例 = Service trade and economic development : take Sichuan Province as an example / 黄毅, 刘彤, 张小兰等著.
Fu wu mao yi yu jing ji fa zhan : yi Sichuan Sheng wei li = Service trade and economic development : take Sichuan Province as an example / Huang Yi, Liu Tong, Zhang Xiaolan deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 230 pages : charts ; 24 cm.
HD9987 .C63 S5385 2017 -- Kroch Library Asia
Fu wu ye kai fang dui Zhongguo zhi zao ye ji shu jin bu de ying xiang ji zhi yan jiu
服务业开放对中国制造业技术进步的影响机制研究 = A mechanism analysis of service sectors opening on technological progress of China's manufacturing / 于诚著.
Fu wu ye kai fang dui Zhongguo zhi zao ye ji shu jin bu de ying xiang ji zhi yan jiu = A mechanism analysis of service sectors opening on technological progress of China's manufacturing / Yu Cheng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 2, 177 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9987 .C62 Y823 2017 -- Kroch Library Asia
Da yi zhi wen hua chan ye ji qun you hua yu guan li ji zhi
大遗址文化产业集群优化与管理机制 / 朱海霞, 权东计, 焦南峰 [and others]著.
Da yi zhi wen hua chan ye ji qun you hua yu guan li ji zhi / Zhu Haixia, Quan Dongji, Jiao Nanfeng [and others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ix, 212 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
HD9999 .C9473 C6956 2017 -- Kroch Library Asia
Guangzhou wen hua chuang yi chan ye
广州文化创意产业 = Culture & creative industry of Guangzhou / 邢照华著.
Guangzhou wen hua chuang yi chan ye = Culture & creative industry of Guangzhou / Xing Zhaohua zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 9, 4, 250 pages ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C68383 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo wen hua chuang yi chan ye shi jian she qu de mo shi, ji xiao yu jian she tu jing yan jiu
我国文化创意产业实践社区的模式、绩效与建设途径研究 / 季皓著.
Wo guo wen hua chuang yi chan ye shi jian she qu de mo shi, ji xiao yu jian she tu jing yan jiu / Ji Hao zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 5, 188 pages : illustrations ; 24 cm
HD9999 .C9473 C6545 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua chan pin mao yi de li lun yu shi zheng yan jiu
中国文化产品贸易的理论与实证研究 / 曲如晓著.
Zhongguo wen hua chan pin mao yi de li lun yu shi zheng yan jiu / Qu Ruxiao zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 6, 454 pages : illustrations ; 21 cm
HD9999 .C9473 C67787 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua chan ye jing ji qian yan wen ti yan jiu
中国文化产业经济前沿问题研究 = Research on the frontier issues of Chinese cultural industries / 高乐华著.
Zhongguo wen hua chan ye jing ji qian yan wen ti yan jiu = Research on the frontier issues of Chinese cultural industries / Gao Lehua zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 400 pages : illustrations ; 26 cm
HD9999 .C9473 C65345 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua chan ye ji qun zhi li
中国文化产业集群治理 : 基于典型案例的实证研究 = China's cultural industry cluster governance : an empirical study based on typical cases / 张艳著.
Zhongguo wen hua chan ye ji qun zhi li : ji yu dian xing an li de shi zheng yan jiu = China's cultural industry cluster governance : an empirical study based on typical cases / Zhang Yan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 207 pages : illustrations ; 24 cm
HD9999 .C9473 C69445 2017 -- Kroch Library Asia
Zhu lao wen hua zi xin zhi ji
筑牢文化自信之基 : 中国文化体制改革40年 / 蔡武主编.
Zhu lao wen hua zi xin zhi ji : Zhongguo wen hua ti zhi gai ge 40 nian / Cai Wu zhu bian.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 3, 3, 6, 300 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize HD9999 .C9473 C6969 2017 + -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (2 items)RSS

Zhongguo kou an kai fang yu fa zhan zhi lu
中国口岸开放与发展之路 = The path of ports' opening up and development in China / 朱振著.
Zhongguo kou an kai fang yu fa zhan zhi lu = The path of ports' opening up and development in China / Zhu Zhen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 295 pages : illustrations ; 23 cm.
HE559 .C6 Z6623 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Fujian hai shang si chou zhi lu fa zhan shi
中国福建海上丝绸之路发展史 = The evolutionary history of China's maritime silk road in Fujian / 徐晓望著.
Zhongguo Fujian hai shang si chou zhi lu fa zhan shi = The evolutionary history of China's maritime silk road in Fujian / Xu Xiaowang zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 4, 664 pages : illustrations ; 25 cm.
HE894 .X828823 2017 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (17 items)RSS

Zhongguo (Guangdong) zi you mao yi shi yan qu Guangzhou Nansha xin qu pian qu 2017 nian fa zhan bao gao
中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区2017年发展报告 / 顾乃华, 杜金岷主编.
Zhongguo (Guangdong) zi you mao yi shi yan qu Guangzhou Nansha xin qu pian qu 2017 nian fa zhan bao gao / Gu Naihua, Du Jinmin zhu bian.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 169 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize HF1418.3 .C6 Z5633 2017 + -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" an li shi jian yu feng xian fang fan
"一带一路"案例实践与风险防范 = The Belt and Road : case studies & risk management. 法律篇 / 本册主编敬云川, 解辰阳.
"Yi dai yi lu" an li shi jian yu feng xian fang fan = The Belt and Road : case studies & risk management. Fa lü pian / ben ce zhu bian Jing Yunchuan, Xie Chenyang.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 3, 249 pages ; 24 cm
HF1604 .Y52344 2017 [v.2] -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" an li shi jian yu feng xian fang fan
"一带一路"案例实践与风险防范 = The belt and road : case studies & risk management. 政治安全篇 / 主编龙永图 ; 本册主编翟崑, 周强, 胡然.
"Yi dai yi lu" an li shi jian yu feng xian fang fan = The belt and road : case studies & risk management. Zheng zhi an quan pian / zhu bian Long Yongtu ; ben ce zhu bian Di Kun, Zhou Qiang, Hu Ran.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 3, 240 pages : illustrations, map ; 24 cm
HF1604 .Y52344 2017 [v.3] -- Kroch Library Asia
Chūgoku wa Higashi Ajia o dō kaeru ka
中国は東アジアをどう変えるか : 21世紀の新地域システム / 白石隆, ハウ・カロライン著.
Chūgoku wa Higashi Ajia o dō kaeru ka : 21-seiki no shin chiiki shisutemu / Shiraishi Takashi, Hau Karorain cho.
Chūō Kōron Shinsha, 2012. -- vi, 248 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
HF1604 .Z4 E18 2012 -- Kroch Library Asia
Dui wai kai fang yu Dongbei di qu jing ji zeng zhang
对外开放与东北地区经济增长 = Opening-up and economic growth in the northeast region / 刘长溥, 韩蕾著.
Dui wai kai fang yu Dongbei di qu jing ji zeng zhang = Opening-up and economic growth in the northeast region / Liu Changpu, Han Lei zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 3, 201 pages : charts ; 24 cm.
HF1604 .Z5 M366 2017 -- Kroch Library Asia
How China is reshaping the global economy
How China is reshaping the global economy : development impacts in Africa and Latin America / Rhys Jenkins.
Oxford University Press, 2019. -- xix, 407 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .Z4 A3575 2019 -- Kroch Library Asia
Tui dong Guangdong qi ye zou chu qu de zhan lüe yan jiu
推动广东企业走出去的战略研究 / 李杰等编著.
Tui dong Guangdong qi ye zou chu qu de zhan lüe yan jiu / Li Jie deng bian zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 297 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .Z5 G8335 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji guo ji hua
中国经济国际化 = Internationalization of China's economy / 陈江生著.
Zhongguo jing ji guo ji hua = Internationalization of China's economy / Chen Jiangsheng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 313 pages : illustrations ; 23 cm.
HF1604 .C4457 2017 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing shi qi de Yue Gang jing ji he zuo
转型时期的粤港经济合作 = Economic cooperation between Hong Kong and Guangdong during the transition period / 钟韵主编.
Zhuan xing shi qi de Yue Gang jing ji he zuo = Economic cooperation between Hong Kong and Guangdong during the transition period / Zhong Yun zhu bian.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 272 pages : illustrations ; 25 cm.
HF1607 .Z4 G837 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo mao yi ji shu yi chu xiao ying ni cha shou lian xing yan jiu
中国贸易技术溢出效应逆差收敛性研究 : 基于贸易技术结构高度化(TSS)指数 = Study on the narrowing of negative trade technology spillover effect of China : based on the technological structure superogation (TSS) index / 余慧倩著.
Zhongguo mao yi ji shu yi chu xiao ying ni cha shou lian xing yan jiu : ji yu mao yi ji shu jie gou gao du hua (TSS) zhi shu = Study on the narrowing of negative trade technology spillover effect of China : based on the technological structure superogation (TSS) index / Yu Huiqian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 5, 220 pages : charts ; 24 cm.
HF3836.5 .Y824 2017 -- Kroch Library Asia
Bai nian Xiang shang feng yun ren wu.
百年湘商风云人物. (民生卷) / 谢作钦, 文热心编著.
Bai nian Xiang shang feng yun ren wu. (Min sheng juan) / Xie Zuoqin, Wen Rexin bian zhu.
Hunan ren min chu ban she, 2017. -- 6, 8, 4, 361 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
HF3839 .H93 X5497 2017 -- Kroch Library Asia
Ming Qing Hangzhou Hui shang yan jiu
明清杭州徽商研究 / 张育滋著.
Ming Qing Hangzhou Hui shang yan jiu / Zhang Yuzi zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 311 pages : illustrations ; 25 cm.
HF3840 .H85 Z4389 2016 -- Kroch Library Asia
San Xia ku qu cheng xiang shang mao tong chou yan jiu
三峡库区城乡商贸统筹研究 : 以"万开云"板块为例 / 曾庆均, 孙畅, 张驰著.
San Xia ku qu cheng xiang shang mao tong chou yan jiu : yi "Wan Kai Yun" ban kuai wei li / Zeng Qingjun, Sun Chang, Zhang Chi zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ix, 151 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HF3840 .C495 Z46 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo liu tong ye zeng chang xiao lü yan jiu
中国流通业增长效率研究 = Research on growth efficiency of circulation industry in China / 李晓慧著.
Zhongguo liu tong ye zeng chang xiao lü yan jiu = Research on growth efficiency of circulation industry in China / Li Xiaohui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 236 pages : illustrations ; 24 cm
HF5415.12 .C6 L5283 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang mao liu tong ye xian dai hua jian she yan jiu
中国商贸流通业现代化建设研究 / 张琰著.
Zhongguo shang mao liu tong ye xian dai hua jian she yan jiu / Zhang Yan zhu.
Jilin da xue chu ban she, 2017. -- 4, 178 pages : charts ; 24 cm
HF5415.12 .C6 Z43434 2017 -- Kroch Library Asia
Shu ju li liang
数聚力量 : 2016年中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会全记录 / 大数据战略重点实验室编.
Shu ju li liang : 2016 nian Zhongguo da shu ju chan ye feng hui ji Zhongguo dian zi shang wu chuang xin fa zhan feng hui quan ji lu / Da shu ju zhan lüe zhong dian shi yan shi bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2017. -- 6, 590 pages : illustrations ; 24 cm
HF5548.325 .C6 Z5624 2016 -- Kroch Library Asia
Jiangsu she ke ming jia wen ku.
江苏社科名家文库. 赵曙明卷 / 赵曙明著.
Jiangsu she ke ming jia wen ku. Zhao Shuming juan / Zhao Shuming zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 4, 3, 443 pages, 5 unnumbered pages of plates : color illustrations, color portrait ; 24 cm
HF5549 .Z4274 2017 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (19 items)RSS

Fan Zhu san jiao qu yu zi mao qu li an jin rong zhi du chuang xin yan jiu
泛珠三角区域自贸区离岸金融制度创新研究 / 王勇著.
Fan Zhu san jiao qu yu zi mao qu li an jin rong zhi du chuang xin yan jiu / Wang Yong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 178 pages ; 24 cm
HG187 .C6 W3633 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin rong ti zhi de fa zhan yu gai ge
中国金融体制的发展与改革 = China's financial system development and reform / 陈江生, 刘磊, 张滔著.
Zhongguo jin rong ti zhi de fa zhan yu gai ge = China's financial system development and reform / Chen Jiangsheng, Liu Lei, Zhang Tao zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 284 pages ; 23 cm.
HG187 .C6 C4546 2017 -- Kroch Library Asia
Yin ben wei xia Zhongguo de shi chang zheng he yan jiu
银本位下中国的市场整合研究 / 赵留彦著.
Yin ben wei xia Zhongguo de shi chang zheng he yan jiu / Zhao Liuyan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 3, 162 pages : charts ; 23 cm
HG307 .C6 Z37 2017 -- Kroch Library Asia
Ren min bi guo ji hua "da dong mai"
人民币国际化"大动脉" : 国际货币支付基础设施构建 = Pipeline of RMB internationalization : establishment of payment infrastructures for global currency / 梁静著.
Ren min bi guo ji hua "da dong mai" : guo ji huo bi zhi fu ji chu she shi gou jian = Pipeline of RMB internationalization : establishment of payment infrastructures for global currency / Liang Jing zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 6, 3, 252 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1285 .L534 2017 -- Kroch Library Asia
Jing ji "xin chang tai" yu li lü shi chang hua wan cheng bei jing xia wo guo cheng shi shang ye yin hang zhuan xing ce lue yan jiu
经济"新常态"与利率市场化完成背景下我国城市商业银行转型策略研究 / 吴琼著.
Jing ji "xin chang tai" yu li lü shi chang hua wan cheng bei jing xia wo guo cheng shi shang ye yin hang zhuan xing ce lue yan jiu / Wu Qiong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 2.5, 247 pages : illustrations ; 23 cm.
HG1616 .M3 W86 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang ye yin hang xin dai jie gou de zheng ce dong yin, chan chu xiao ying ji you hua ji zhi yan jiu
中国商业银行信贷结构的政策动因、产出效应及优化机制研究 = Research on policy cause, output effect and optimization mechanism of domestic commercial banks' credit structure / 袁庆禄著.
Zhongguo shang ye yin hang xin dai jie gou de zheng ce dong yin, chan chu xiao ying ji you hua ji zhi yan jiu = Research on policy cause, output effect and optimization mechanism of domestic commercial banks' credit structure / Yuan Qinglu zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 2, 218 pages : charts ; 24 cm
HG1616 .C34 Y834 2017 -- Kroch Library Asia
Hu lian wang shi dai de xin jin rong ye tai yu yang hang jian guan tiao zhan
互联网时代的新金融业态与央行监管挑战 = The new financial formet in the internet era and the challenge of the central bank / 周学东主编.
Hu lian wang shi dai de xin jin rong ye tai yu yang hang jian guan tiao zhan = The new financial formet in the internet era and the challenge of the central bank / Zhou Xuedong zhu bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 3, 169 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1708.7 .H824 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang shi yin hang xi tong xing feng xian fei dui chen xing ji qi jian guan yan jiu
中国上市银行系统性风险非对称性及其监管研究 = Research on the asymmetry of systematic risk and its regulation for the listed banks of China / 王琳著.
Zhongguo shang shi yin hang xi tong xing feng xian fei dui chen xing ji qi jian guan yan jiu = Research on the asymmetry of systematic risk and its regulation for the listed banks of China / Wang Lin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 4, 3, 302 pages : charts ; 24 cm
HG1778 .C6 W3633 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong dai shi chang de "jing ying fu huo" yu bao rong xing cheng zhang yan jiu
中国农贷市场的"精英俘获"与包容性成长研究 / 温涛等著.
Zhongguo nong dai shi chang de "jing ying fu huo" yu bao rong xing cheng zhang yan jiu / Wen Tao deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 251 pages : illustrations ; 25 cm
HG2051 .C6 W454 2017 -- Kroch Library Asia
Quan mian kang zhan shi qi de Zhongguo jin rong xian dai hua
全面抗战时期的中国金融现代化 / 刘志英著.
Quan mian kang zhan shi qi de Zhongguo jin rong xian dai hua / Liu Zhiying zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 235 pages : illustrations ; 24 cm.
HG3334 .L5898 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui you zi xing cheng yu yan bian guo cheng zhong de zheng ce ying xiang ji zhi yan jiu
中国社会游资形成与演变过程中的政策影响机制研究 / 刘晨晖著.
Zhongguo she hui you zi xing cheng yu yan bian guo cheng zhong de zheng ce ying xiang ji zhi yan jiu / Liu Chenhui zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 210 pages : illustrations ; 24 cm
HG3891 .L5834 2017 -- Kroch Library Asia
Hui lü zhi du, hui lü xing wei yu mao yi shou zhi tiao zheng
汇率制度、汇率行为与贸易收支调整 = Exchange rate regime, exchange rate behavior and trade balance adjustment / 印梅著.
Hui lü zhi du, hui lü xing wei yu mao yi shou zhi tiao zheng = Exchange rate regime, exchange rate behavior and trade balance adjustment / Yin Mei zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 3, 185 pages : illustrations ; 24 cm.
HG3978 .Y45 2017 -- Kroch Library Asia
Min ying qi ye zheng zhi lian xi xia de guo du tou zi zhi li xiao ying yan jiu
民营企业政治联系下的过度投资治理效应研究 = The research on the governance effect of over-investment under the political connections of private enterprises / 赵岩著.
Min ying qi ye zheng zhi lian xi xia de guo du tou zi zhi li xiao ying yan jiu = The research on the governance effect of over-investment under the political connections of private enterprises / Zhao Yan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 4, 243 pages : illustrations ; 24 cm.
HG4028 .C4 Z4374 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong E zi chan ping gu ye bi jiao yan jiu
中俄资产评估业比较研究 = A comparative study of the assets evaluation industry of China and Russia / 张学俊著.
Zhong E zi chan ping gu ye bi jiao yan jiu = A comparative study of the assets evaluation industry of China and Russia / Zhang Xuejun zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 1, 2, 5, 237 pages ; 24 cm.
HG4028 .V3 Z434 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" yu guo ji chan neng he zuo.
"一带一路"与国际产能合作. 国别合作指南 / 徐绍史主编 ; 何立峰, 宁吉喆, 王晓涛副主编 ; 景朝阳, 敖万忠, 胡乔叶等编著.
"Yi dai yi lu" yu guo ji chan neng he zuo. Guo bie he zuo zhi nan / Xu Shaoshi zhu bian ; He Lifeng, Ning Jizhe, Wang Xiaotao fu zhu bian ; Jing Chaoyang, Ao Wanzhong, Hu Qiaoye deng bian zhu.
Ji xie gong ye chu ban she, 2017. -- xiii, 494 pages : illustrations (chiefly color), color charts ; 25 cm.
HG4538 .Y474 2017 [v.4] -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi zhong chou
中国式众筹 : 改变你我未来的方法 / 杨勇著.
Zhongguo shi zhong chou : gai bian ni wo wei lai de fang fa / Yang Yong zhu.
Beijing lian he chu ban gong si, 2017. -- xxxiv, 226 pages, 4 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm
HG4751 .Y35 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo zi ben shi chang jie gou de gong neng ji xiao ping jia ji you hua yan jiu
我国资本市场结构的功能绩效评价及优化研究 = Research on the evaluation and optimization of the functional performance for the capital markets structure in China / 邵国华著.
Wo guo zi ben shi chang jie gou de gong neng ji xiao ping jia ji you hua yan jiu = Research on the evaluation and optimization of the functional performance for the capital markets structure in China / Shao Guohua zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 167 pages : illustrations ; 24 cm.
HG5782 .S3944 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhai quan xin yong jia cha ti xi yan jiu
中国债券信用价差体系研究 / 周荣喜, 牛伟宁著.
Zhongguo zhai quan xin yong jia cha ti xi yan jiu / Zhou Rongxi, Niu Weining zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 268 pages : charts ; 25 cm
HG5783 .Z573 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shou xian zi jin yun yong xiao lü yan jiu
中国寿险资金运用效率研究 = Research on efficiency of China life insurance investment / 朱南军著.
Zhongguo shou xian zi jin yun yong xiao lü yan jiu = Research on efficiency of China life insurance investment / Zhu Nanjun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 4, 189 pages : illustrations ; 24 cm
HG8850 .Z58 2017 -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (9 items)RSS

Zhongguo cai zheng si xiang yu zhi du yan ge zhuan ti yan jiu
中国财政思想与制度沿革专题研究 / 赵兴罗等著.
Zhongguo cai zheng si xiang yu zhi du yan ge zhuan ti yan jiu / Zhao Xingluo deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 262 pages ; 24 cm
HJ1401 .Z536 2017 -- Kroch Library Asia
Gou jian xian dai zhi li ji chu
构建现代治理基础 : 中国财稅体制改革40年 / 贾康, 刘薇著.
Gou jian xian dai zhi li ji chu : Zhongguo cai shui ti zhi gai ge 40 nian / Gu Kang, Liu Wei zhu.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 3, 3, 568 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize HJ1404 .J5333 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo cai zheng zheng ce de shou ru fen pei xiao ying yan jiu
中国财政政策的收入分配效应研究 = Research on the distribution effects of fiscal policy in China / 常晓素著.
Zhongguo cai zheng zheng ce de shou ru fen pei xiao ying yan jiu = Research on the distribution effects of fiscal policy in China / Chang Xiaosu zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 237 pages : illustrations ; 24 cm
HJ1405 .C4345 2017 -- Kroch Library Asia
Cai zheng zhuan yi zhi fu dui xi bu di qu fa zhan ying xiang yan jiu
财政转移支付对西部地区发展影响研究 / 靳友雯著.
Cai zheng zhuan yi zhi fu dui xi bu di qu fa zhan ying xiang yan jiu / Jin Youwen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 218 pages : charts ; 24 cm.
HJ1408 .J453 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ren kou lao ling hua bei jing xia de cai zheng zheng ce yan jiu
中国人口老龄化背景下的财政政策研究 / 李保仁, 白彦锋, 王凯著.
Zhongguo ren kou lao ling hua bei jing xia de cai zheng zheng ce yan jiu / Li Baoren, Bai Yanfeng, Wang Kai zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 232 pages : illustrations ; 24 cm
HJ2172 .L523 2017 -- Kroch Library Asia
Bian ge shi jie zhong de dang dai Zhongguo shui zhi gai ge
变革世界中的当代中国稅制改革 = The tax system reformation of contemporary China in a changing world / 马蔡琛 [and others]著.
Bian ge shi jie zhong de dang dai Zhongguo shui zhi gai ge = The tax system reformation of contemporary China in a changing world / Ma Caichen [and others] zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 202 pages : illustrations ; 24 cm.
HJ2981 .M323 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di fang cai zheng de shi zheng yan jiu
中国地方财政的实证研究 : 财政竞争、政治晋升与地方政府行为 = Local public economics in China : fiscal competition, political promotion and local government behavior / 踪家峰等著.
Zhongguo di fang cai zheng de shi zheng yan jiu : cai zheng jing zheng, zheng zhi jin sheng yu di fang zheng fu xing wei = Local public economics in China : fiscal competition, political promotion and local government behavior / Zong Jiafeng deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 5, 2, 218 pages : illustrations ; 24 cm
HJ9590 .Z65 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian jie duan di fang zheng fu jian cai zheng jing zheng wen ti yan jiu
中国现阶段地方政府间财政竞争问题研究 = Study on the local government fiscal competition at the present stage in China / 龚辉著.
Zhongguo xian jie duan di fang zheng fu jian cai zheng jing zheng wen ti yan jiu = Study on the local government fiscal competition at the present stage in China / Gong Hui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 3, 3, 237 pages : charts ; 24 cm.
HJ9590 .G653 2017 -- Kroch Library Asia
Min zu zi zhi di qu cai zheng yun xing yan jiu
民族自治地区财政运行研究 : 来自恩施州的实践 = A study on fiscal operation in ethnic automomous areas : the practice from Enshi / 张建忠, 卢秋声著.
Min zu zi zhi di qu cai zheng yun xing yan jiu : lai zi Enshi Zhou de shi jian = A study on fiscal operation in ethnic automomous areas : the practice from Enshi / Zhang Jianzhong, Lu Qiusheng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 2, 227 pages : charts ; 24 cm.
HJ9593 .E574 Z46 2017 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (17 items)RSS

Gong tong di zao gong zuo fang
共同缔造工作坊 : 社区参与式规划与美好环境建设的实践 = Collaborative workshops : the practice of community participatory planning for building a better environment / 李郇, 刘敏, 黄耀福编著
Gong tong di zao gong zuo fang : she qu can yu shi gui hua yu mei hao huan jing jian she de shi jian = Collaborative workshops : the practice of community participatory planning for building a better environment / Li Huan, Liu Min, Huang Yaofu bian zhu
Ke xue chu ban she, 2016. -- viii, 201 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize HN49 .C6 L486 2016 + -- Kroch Library Asia
Dong Zhou shi qi Chu guo zong zu yan jiu
东周时期楚国宗族研究 / 田成方著.
Dong Zhou shi qi Chu guo zong zu yan jiu / Tian Chengfang zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vii, 263 pages : illustrations, facsimiles ; 27 cm.
HN733 .T5344 2016 -- Kroch Library Asia
Xuan ju she hui
选举社会 : 秦汉至晚清社会形态研究 / 何怀宏著.
Xuan ju she hui : Qin Han zhi wan Qing she hui xing tai yan jiu / He Huaihong zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- v, xi, 446 pages ; 24 cm.
HN733 .H4244 2017 -- Kroch Library Asia
Gou jian gong xiang xing she hui
构建共享性社会 : 中国社会体制改革40年 / 宋晓梧主编.
Gou jian gong xiang xing she hui : Zhongguo she hui ti zhi gai ge 40 nian / Song Xiaowu zhu bian.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 3, 2, 3, 354 pages : charts ; 26 cm.
Oversize HN733.5 .G67 2017 + -- Kroch Library Asia
Jiangsu she ke ming jia wen ku.
江苏社科名家文库. 周晓虹卷 / 周晓虹著.
Jiangsu she ke ming jia wen ku. Zhou Xiaohong juan / Zhou Xiaohong zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 4, 2, 422 pages, 5 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
HN733.5 .Z54 2017 -- Kroch Library Asia
Quan guo she hui zhi li chuang xin dian xing an li
全国社会治理创新典型案例 : 2012-2015年全国社会治理创新典型案例选编 / 于军, 李欣玉主编.
Quan guo she hui zhi li chuang xin dian xing an li : 2012-2015 nian quan guo she hui zhi li chuang xin dian xing an li xuan bian / Yu Jun, Li Xinyu zhu bian.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2017. -- 8, 4, 13, 317 pages : illustrations ; 24 cm
HN733.5 .Q8343 2017 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing Zhongguo she hui zhi xu jian gou de guan jian ci bian xi
转型中国社会秩序建构的关键词辨析 / 郭苏建, 孙国东主编.
Zhuan xing Zhongguo she hui zhi xu jian gou de guan jian ci bian xi / Guo Sujian, Sun Guodong zhu bian.
Ge zhi chu ban she, 2017. -- 2, 155 pages ; 24 cm.
HN733.5 .Z583 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong deng cheng shi ju min xing fu gan ce ping yu ti sheng dui ce yan jiu
中等城市居民幸福感测评与提升对策研究 / 王慧慧著.
Zhong deng cheng shi ju min xing fu gan ce ping yu ti sheng dui ce yan jiu / Wang Huihui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 214 pages : charts ; 23 cm
HN734 .W336 2017 -- Kroch Library Asia
Playing by the informal rules
Playing by the informal rules : why the Chinese regime remains stable despite rising protests / Yao Li.
Cambridge University Press, 2019. -- xix, 207 pages : illustrations ; 24 cm.
HN737 .L5 2019 -- Kroch Library Asia
Ba mai wang luo yu qing
把脉网络舆情 : 突发事件网络舆情演变研究 / 方付建著.
Ba mai wang luo yu qing : tu fa shi jian wang luo yu qing yan bian yan jiu / Fang Fujian zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- iv, 2, 205 pages : illustrations ; 24 cm.
HN740 .Z9 I5634 2017 -- Kroch Library Asia
Cheng shi hua jin cheng zhong zhuan zhi min zu she qu jian she yan jiu
城市化进程中转制民族社区建设研究 / 唐梅著.
Cheng shi hua jin cheng zhong zhuan zhi min zu she qu jian she yan jiu / Tang Mei zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- ix, 233 pages ; 24 cm
HN740 .Z9 M267 2016 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo zhu liu jia zhi wen hua ji qi gou jian
当代中国主流价值文化及其构建 / 江畅, 周海春, 徐瑾等著.
Dang dai Zhongguo zhu liu jia zhi wen hua ji qi gou jian / Jiang Chang, Zhou Haichun, Xu Jin deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iii, 590 pages ; 24 cm.
HN740 .Z9 M645 2017 -- Kroch Library Asia
Information fantasies
Information fantasies : precarious mediation in postsocialist China / Xiao Liu.
University of Minnesota Press, 2019. -- 318 pages : illustrations ; 22 cm
HN740 .Z9 I5678 2019 -- Kroch Library Asia
Shanghai she hui zi yuan fa zhan qian li ji gao zhi liang kai fa yan jiu
上海社会资源发展潜力及高质量开发研究 : 打造2050年全球城市上海 / 何骏著.
Shanghai she hui zi yuan fa zhan qian li ji gao zhi liang kai fa yan jiu : da zao 2050 nian quan qiu cheng shi Shanghai / He Jun zhu.
Ge zhi chu ban she, 2017. -- 2, 209 pages : charts ; 24 cm.
HN740 .S484 H424 2017 -- Kroch Library Asia
Wang luo yu qing re dian shi jian an li hui bian (2007-2011 nian)
网络舆情热点事件案例汇编 (2007-2011年) / 王国华.
Wang luo yu qing re dian shi jian an li hui bian (2007-2011 nian) / Wang Guohua.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- iv, ii, 2, 439 pages ; 24 cm.
HN740 .Z9 I56863 2017 -- Kroch Library Asia
Zhi du bian qian bei jing xia de she qu zhi li
制度变迁背景下的社区治理 : 基于广州市一个城中村的实证研究 / 卢俊秀著.
Zhi du bian qian bei jing xia de she qu zhi li : ji yu Guangzhou Shi yi ge cheng zhong cun de shi zheng yan jiu / Lu Junxiu zhu.
Hua dong li gong da xue chu ban she, 2017. -- 137 pages : illustrations ; 24 cm.
HN740 .Z9 C655 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo mei li xiang cun jian she zheng ce hui bian
中国美丽乡村建设政策汇编 = Policy compilation on the construction of Chinese beautiful village / 本书编委会编.
Zhongguo mei li xiang cun jian she zheng ce hui bian = Policy compilation on the construction of Chinese beautiful village / ben shu bian wei hui bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 405 pages ; 26 cm
Oversize HN740 .Z9 C69445 2017 + -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (5 items)RSS

Zhongguo de hun yin yu jia ting
中国的婚姻与家庭 / 张敏杰著.
Zhongguo de hun yin yu jia ting / Zhang Minjie zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017. -- 2, 246 pages ; 21 cm
HQ684 .Z43623 2017 -- Kroch Library Asia
Zhi qing wen hua yu Guangxi shi jian
知青文化与广西实践 / 李建平等著.
Zhi qing wen hua yu Guangxi shi jian / Li Jianping deng zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 233 pages : illustrations ; 23 cm
HQ799 .C62 G845 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng zhen hua bei jing xia de lao nian ren yi ju yan jiu
中国城镇化背景下的老年人宜居研究 = Research on age-friendly environment in rapidly urbanizaing China / 周尚意, 张华, 戴俊骋 [and 1 other]著.
Zhongguo cheng zhen hua bei jing xia de lao nian ren yi ju yan jiu = Research on age-friendly environment in rapidly urbanizaing China / Zhou Shangyi, Zhang Hua, Dai Juncheng [and 1 other] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 169 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HQ1064 .C6 Z5734 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nü xing gao ceng ci ren cai fa zhan gui lü ji fa zhan dui ce yan jiu
中国女性高层次人才发展规律及发展对策研究 = Research on career of patterns and policies of female leaders in China / 佟新等著.
Zhongguo nü xing gao ceng ci ren cai fa zhan gui lü ji fa zhan dui ce yan jiu = Research on career of patterns and policies of female leaders in China / Tong Xin deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 7, 3, 3, 494 pages : illustrations ; 25 cm
HQ1767 .T668 2017 -- Kroch Library Asia
17-18 shi ji Tongcheng shen shi jia zu gui xiu yan jiu
17-18世纪桐城绅士家族闺秀研究 / 董佳贝著.
17-18 shi ji Tongcheng shen shi jia zu gui xiu yan jiu / Dong Jiabei zhu.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 238 pages ; 24 cm
HQ1770 .T662 D6654 2017 -- Kroch Library Asia

HS. Societies: secret, benevolent, etc. (1 item)RSS

Zhongguo she hui zu zhi jian guan chuang xin zhan lüe yan jiu
中国社会组织监管创新战略研究 = China's social organization regulation innovation strategy research / 张向前著.
Zhongguo she hui zu zhi jian guan chuang xin zhan lüe yan jiu = China's social organization regulation innovation strategy research / Zhang Xiangqian zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 6, 8, 277 pages : illustrations ; 24 cm
HS81 .C6 Z434 2017 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (22 items)RSS

Zhujiang Sanjiaozhou de cheng shi wang luo
珠江三角洲的城市网络 = City network of the Pearl River Delta city-region / 路旭著.
Zhujiang Sanjiaozhou de cheng shi wang luo = City network of the Pearl River Delta city-region / Lu Xu zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- v, 152 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HT147 .C6 L828 2017 -- Kroch Library Asia
Beijing cheng shi fu zhong xin
北京城市副中心 / 王铮主编.
Beijing cheng shi fu zhong xin / Wang Zheng zhu bian.
Beijing ke xue ji shu chu ban she, 2017. -- 2, 6, 253 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HT169 .C62 B37343 2017 -- Kroch Library Asia
Dali, Lijiang chuan tong ju luo xing tai ji qi xing cheng ji zhi yan jiu
大理、丽江传统聚落形态及其形成机制研究 / 陈倩著.
Dali, Lijiang chuan tong ju luo xing tai ji qi xing cheng ji zhi yan jiu / Chen Qian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 318 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 26 cm
HT169 .C62 Y8434 2017 -- Kroch Library Asia
Jiangsu Sheng cheng shi fa zhan bao gao, 2015
江苏省城市发展报告, 2015 = Jiangsu urban development report, 2015 / 著者江苏省住房和城乡建设厅 [and 3 others].
Jiangsu Sheng cheng shi fa zhan bao gao, 2015 = Jiangsu urban development report, 2015 / zhu zhe Jiangsu Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting [and 3 others].
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 100 pages : color illustrations ; 26 cm
HT169 .C62 J53637 2016 -- Kroch Library Asia
Qing dai Beijing cheng shi xing tai yu gong neng yan bian
清代北京城市形态与功能演变 / 赵寰熹著.
Qing dai Beijing cheng shi xing tai yu gong neng yan bian / Zhao Huanxi zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 237 pages : illustrations ; 25 cm.
HT169 .C62 B448 2016 -- Kroch Library Asia
Shan nan yi min an zhi dian ren ju huan jing shi yong hou ping jia ji yi ju xing yan jiu
陕南移民安置点人居环境使用后评价及宜居性研究 : 以汉中市为例 / 黄研著.
Shan nan yi min an zhi dian ren ju huan jing shi yong hou ping jia ji yi ju xing yan jiu : yi Hanzhong Shi wei li / Huang Yan zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 214 pages : illustrations ; 24 cm
HT169 .C62 S5634 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng zhen ti xi gui hua de fa zhan yan jin
中国城镇体系规划的发展演进 = The evolution of urban system planning in China / 张京祥, 胡嘉佩著.
Zhongguo cheng zhen ti xi gui hua de fa zhan yan jin = The evolution of urban system planning in China / Zhang Jingxiang, Hu Jiapei zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 9, 244 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HT169 .C6 Z4358 2016 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se xiao zhen jian she zheng ce hui bian
中国特色小镇建设政策汇编 = Policy compilation on the construction of Chinese characteristic town / 本书编委会编.
Zhongguo te se xiao zhen jian she zheng ce hui bian = Policy compilation on the construction of Chinese characteristic town / Ben shu bian wei hui bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2018. -- 2, 5, 385 pages ; 26 cm
HT169 .C6 Z4696 2018 -- Kroch Library Asia
Beijing cheng shi gong neng kong jian chong gou yan jiu
北京城市功能空间重构研究 = Research on reconstruction of Beijing's urban function space / 蔡安宁著.
Beijing cheng shi gong neng kong jian chong gou yan jiu = Research on reconstruction of Beijing's urban function space / Cai Anning zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 189 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
HT178 .C62 B454 2017 -- Kroch Library Asia
Dongbei di qu cheng shi qun zu kong jian zhong gou
东北地区城市群组空间重构 : 格局·过程·效应 / 王雪微, 王士君, 范大龙著.
Dongbei di qu cheng shi qun zu kong jian zhong gou : ge ju, guo cheng, xiao ying / Wang Xuewei, Wang Shijun, Fan Dalong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 217 pages : illustrations ; 26 cm
HT178 .C62 M364 2017 -- Kroch Library Asia
Beijing cheng shi li shi wen mai yan jiu
北京城市历史文脉研究 / 李建平主编.
Beijing cheng shi li shi wen mai yan jiu / Li Jianping zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 272 pages : illustrations ; 24 cm
HT384 .C62 B45365 2017 -- Kroch Library Asia
Fen He liu yu cheng zhen bian qian yu cheng zhen hua
汾河流域城镇变迁与城镇化 / 郭文炯 [and 3 others]著.
Fen He liu yu cheng zhen bian qian yu cheng zhen hua / Guo Wenjiong [and 3 others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xi, 272 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HT384 .C62 S5435 2017 -- Kroch Library Asia
Guangdong zhuan ye zhen chan cheng rong he lu jing qu yu cha yi yu zheng ce lian dong
广东专业镇产城融合路径区域差异与政策联动 / 张鹏, 刘朝刚, 苏炜著.
Guangdong zhuan ye zhen chan cheng rong he lu jing qu yu cha yi yu zheng ce lian dong / Zhang Peng, Liu Chaogang, Su Wei zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 118 pages : illustrations ; 26 cm
HT384 .C62 G8284 2017 -- Kroch Library Asia
Jing Jin Ji qu yu cheng shi hua guo cheng ji qi sheng tai huan jing xiao ying
京津冀区域城市化过程及其生态环境效应 / 周伟奇, 韩立建等著.
Jing Jin Ji qu yu cheng shi hua guo cheng ji qi sheng tai huan jing xiao ying / Zhou Weiqi, Han Lijian deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 225 pages : color illustrations, maps ; 27 cm.
HT384 .C62 B4546 2017 -- Kroch Library Asia
Qian fa da di qu cheng zhen hua zhi liang ce duo yu ti sheng yan jiu
欠发达地区城镇化质量测度与提升研究 = Research on the measurement and promoting of urbanization quality in undeveloped areas / 余达锦著.
Qian fa da di qu cheng zhen hua zhi liang ce duo yu ti sheng yan jiu = Research on the measurement and promoting of urbanization quality in undeveloped areas / Yu Dajin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 216 pages : illustrations ; 23 cm
HT384 .C6 Y823 2017 -- Kroch Library Asia
Qian fa da di qu xin xing cheng zhen hua fa zhan
欠发达地区新型城镇化发展 : 障碍与出路 / 唐余宽著.
Qian fa da di qu xin xing cheng zhen hua fa zhan : zhang ai yu chu lu / Tang Yukuan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 192 pages : charts ; 21 cm.
HT384 .C62 G85444 2017 -- Kroch Library Asia
Xinjiang cheng shi hua fa zhan zhi liang shi kong fen yi gui lü yan jiu
新疆城市化发展质量时空分异规律研究 / 李松霞, 张军民著.
Xinjiang cheng shi hua fa zhan zhi liang shi kong fen yi gui lü yan jiu / Li Songxia, Zhang Junmin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 5, 3, 236 pages : illustrations ; 23 cm
HT384 .C62 X5554 2017 -- Kroch Library Asia
Xin xing cheng zhen hua de zhan lüe si kao yu yan jiu
新型城镇化的战略思考与研究 : 以甘肃省为例 / 刘军著.
Xin xing cheng zhen hua de zhan lüe si kao yu yan jiu : yi Gansu Sheng wei li / Liu Jun zhu.
Gansu wen hua chu ban she, 2016. -- 3, 6, 205 pages : illustrations ; 23 cm
HT384 .C62 G356 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dong zhong xi bu cheng shi kuo zhan bi jiao
中国东中西部城市扩展比较 : 基于杭州、合肥和贵阳的遥感大数据 / 廖从健著.
Zhongguo dong zhong xi bu cheng shi kuo zhan bi jiao : ji yu Hangzhou, Hefei he Guiyang de yao gan da shu ju / Liao Congjian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 170 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HT384 .C6 L534 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo du shi quan fa zhan zhi lu
中国都市圈发展之路 = The development of China metropolitan area / 蔡之兵著.
Zhongguo du shi quan fa zhan zhi lu = The development of China metropolitan area / Cai Zhibing zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 267 pages : illustrations ; 23 cm.
HT384 .C6 C28 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin xing cheng zhen hua dao lu
中国新型城镇化道路 = New urbanization road in China / 朱鹏华著.
Zhongguo xin xing cheng zhen hua dao lu = New urbanization road in China / Zhe Penghua zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 6, 2, 282 pages : illustrations ; 23 cm.
HT384 .C6 Z5864 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qu yu fa zhan yan jiu
中国区域发展研究 = Research on regional development of China / 贾若祥著.
Zhongguo qu yu fa zhan yan jiu = Research on regional development of China / Gu Ruoxiang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 309 pages : illustrations ; 23 cm
HT395 .C6 J5278 2016 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (7 items)RSS

Shan si, shan xue, shan dao
善思・善学・善导 : 新形势下社会保障学科发展与教学改革 / 主编童星, 李春根 ; 副主编张仲芳, 万谊娜.
Shan si, shan xue, shan dao : xin xing shi xia she hui bao zhang xue ke fa zhan yu jiao xue gai ge / zhu bian Tong Xing, Li Chungen ; fu zhu bian Zhang Zhongfang, Wan Yina.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 346 pages : illustrations ; 24 cm
HV418 .S536 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui fu li ti xi zhuan xing zhong de guo jia ze ren yan jiu
中国社会福利体系转型中的国家责任研究 = State responsibility in Chinese social welfare system transition / 胡薇著.
Zhongguo she hui fu li ti xi zhuan xing zhong de guo jia ze ren yan jiu = State responsibility in Chinese social welfare system transition / Hu Wei zhu.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2017. -- 4, 3, 211 pages : illustrations ; 24 cm
HV418 .H82823 2017 -- Kroch Library Asia
Hong shi zi hui yu ren dao jiu zhu
红十字会与人道救助 : 以近代湖南为中心 / 曾桂林著.
Hong shi zi hui yu ren dao jiu zhu : yi jin dai Hunan wei zhong xin / Zeng Guilin zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 256 pages ; 24 cm
HV580 .C63 Z4638 2017 -- Kroch Library Asia
Chu jing bu li er tong ping deng fa zhan quan de she hui bao zhang yan jiu
处境不利儿童平等发展全的社会保障研究 / 周佳著.
Chu jing bu li er tong ping deng fa zhan quan de she hui bao zhang yan jiu / Zhou Jia zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 240 pages : illustrations ; 24 cm
HV800 .C6 Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo ju jia jian hu wei cheng nian ren pin kun wen ti ji qi zhi li yan jiu
我国居家监护未成年人贫困问题及其治理研究 = Research on poverty of minors guarded by family and its governance in P.R. China / 王作宝著.
Wo guo ju jia jian hu wei cheng nian ren pin kun wen ti ji qi zhi li yan jiu = Research on poverty of minors guarded by family and its governance in P.R. China / Wang Zuobao zhu.
Dongbei da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 190 pages : illustrations ; 23 cm
HV800 .C62 W363 2017 -- Kroch Library Asia
Xi qian gui mo ji xi qian ying xiang yu wo guo fan xi qian dui ce yan jiu
洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究 = Money laundering scale and impacts and China's countermeasures / 梅德祥著.
Xi qian gui mo ji xi qian ying xiang yu wo guo fan xi qian dui ce yan jiu = Money laundering scale and impacts and China's countermeasures / Mei Dexiang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 3, 201 pages : illustrations ; 24 cm
HV6771 .C6 M45 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jian yu qi ye zhi du yan jiu
中国监狱企业制度研究 = The research on the system of prison enterprises in China / 任永安著.
Zhongguo jian yu qi ye zhi du yan jiu = The research on the system of prison enterprises in China / Ren Yongan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 2, 7, 306 pages ; 24 cm
HV8931 .C55 R45 2017 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (2 items)RSS

Zhongguo te se she hui zhu yi wen hua sheng chan fang shi
中国特色社会主义文化生产方式 / 高宁著.
Zhongguo te se she hui zhu yi wen hua sheng chan fang shi / Gao Ning zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2015. -- 4, 2, 190 pages ; 24 cm
HX523 .G366 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi da xue wen hua xuan ze yan jiu
中国特色社会主义大学文化选择研究 / 李志巧著.
Zhongguo te se she hui zhu yi da xue wen hua xuan ze yan jiu / Li Zhiqiao zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 182 pages ; 25 cm
HX526 .L58 2017 -- Kroch Library Asia

JA. Political science (General) (1 item)RSS

Zou xiang yi zhong quan xin de si xiang zheng zhi jiao yu
走向一种全新的思想政治教育 : 新时代中国特色社会主义思想政治教育理论与实践研究 / 吴伟赋主编.
Zou xiang yi zhong quan xin de si xiang zheng zhi jiao yu : xin shi dai Zhongguo te se she hui zhu yi si xiang zheng zhi jiao yu li lun yu shi jian yan jiu / Wu Weifu zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 2, 248 pages : illustrations ; 26 cm
JA88 .C6 Z683 2017 -- Kroch Library Asia

JF. Political institutions and public administration - General (1 item)RSS

Zheng wu wei bo wei ji chuan bo shi jian yu xiao guo
政务微博危机传播实践与效果 : 中美比较视角 / 谢起慧著.
Zheng wu wei bo wei ji chuan bo shi jian yu xiao guo : Zhong Mei bi jiao shi jiao / Xie Qihui zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2016. -- 143 pages : charts ; 24 cm
JF1525 .A8 X54 2016 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (10 items)RSS

Corruption and anticorruption in modern China
Corruption and anticorruption in modern China / edited by Qiang Fang and Xiaobing Li.
Lexington Books, 2019. -- xxxi, 366 pages : maps ; 24 cm
JQ1509.5 .C6 C67 2019 -- Kroch Library Asia
Xin fang, gong gong zhi li yu zheng ce
信访、公共治理与政策 : 公共政策年会论文集 = Petitions, governance and public policy : proceedings for annual conferences on public policy / 张宗林, 毛寿龙主编 ; 王凯, 黄爱丽副主编.
Xin fang, gong gong zhi li yu zheng ce : Gong gong zheng ce nian hui lun wen ji = Petitions, governance and public policy : proceedings for annual conferences on public policy / Zhang Zonglin, Mao Shoulong zhu bian ; Wang Kai, Huang Aili fu zhu bian.
proceedings for annual conferences on public policy, 2017. -- 4, 2, 397 pages, 2 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm
JQ1509.5 .C54 G65 2016 -- Kroch Library Asia
Zou xiang xie tong
走向协同 : 互联网时代社会治理的抉择 / 骆毅著.
Zou xiang xie tong : hu lian wang shi dai she hui zhi li de jue ze / Luo Yi zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- IV, IV, vi, 2, 216 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1509.5 .A8 L87 2017 -- Kroch Library Asia
Jian she fu wu xing zheng fu
建设服务型政府 : 中国行政体制改革40年 / 魏礼群主编.
Jian she fu wu xing zheng fu : Zhongguo xing zheng ti zhi gai ge 40 nian / Wei Liqun zhu bian.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 3, 3, 2, 338 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize JQ1510 .J534 2017 + -- Kroch Library Asia
Qing dai ji ceng quan li yu she hui zhi li yan jiu
清代基层权力与社会治理研究 / 刘洋著.
Qing dai ji ceng quan li yu she hui zhi li yan jiu / Liu Yang zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iii, 208 pages : illustrations ; 26 cm.
JQ1510 .L588 2016 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing Zhongguo de zhi li yan jiu
转型中国的治理研究 / 郭苏建等著.
Zhuan xing Zhongguo de zhi li yan jiu / Guo Sujian deng zhu.
Ge zhi chu ban she, 2017. -- 3, 2, 345 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1510 .G873 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai xun li yan jiu
清代循吏研究 : 以《清史稿・循吏传》为中心 / 王昌宜著.
Qing dai xun li yan jiu : yi "Qing shi gao, Xun li zhuan" wei zhong xin / Wang Changyi zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 2, 292 pages ; 23 cm.
JQ1512 .W3638 2017 -- Kroch Library Asia
Yan'an shi qi dang de chun jie xing jian she yan jiu
延安时期党的纯洁性建设研究 : 以湘籍无产阶级革命家的思想和实践为视角 / 秦位强著.
Yan'an shi qi dang de chun jie xing jian she yan jiu : yi Xiang ji wu chan jie ji ge ming jia de si xiang he shi jian wei shi jiao / Qin Weiqiang zhu.
Hong qi chu ban she, 2018. -- 4, 2, 172 pages ; 24 cm.
JQ1519 .A5 Q46 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang jian xing zong zhi de li shi kao cha yu ji ben jing yan
中国共产党践行宗旨的历史考察与基本经验 / 张爱武著.
Zhongguo gong chan dang jian xing zong zhi de li shi kao cha yu ji ben jing yan / Zhang Aiwu zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 203 pages ; 24 cm
JQ1519 .A5 Z2942 2017 -- Kroch Library Asia
Corruption prevention and governance in Hong Kong
Corruption prevention and governance in Hong Kong / by Ian Scott and Ting Gong.
Routledge, 2019. -- xiii, 229 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1539.5 .A56 C6497 2019 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (11 items)RSS

Da cheng shan zhi
大城善治 : 中国大都市发展中的政府治理机制创新研究 / 易承志著.
Da cheng shan zhi : Zhongguo da du shi fa zhan zhong de zheng fu zhi li ji zhi chuang xin yan jiu / Yi Chengzhi zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 316 pages : illustrations ; 23 cm.
JS7352 .A2 Y4949 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo li dai bian jiang zhi li yan jiu
中国历代边疆治理研究 = A study of the borderland governance in China's ancient history / 程妮娜等著.
Zhongguo li dai bian jiang zhi li yan jiu = A study of the borderland governance in China's ancient history / Cheng Nina deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 457 pages ; 25 cm
JS7352 .A2 C458 2017 -- Kroch Library Asia
Ji xiao ping gu yu dang dai Zhongguo di fang zheng fu xing wei
绩效评估与当代中国地方政府行为 = On the performance evalutation system and the behavior of local government in comtemporary China / 时影著.
Ji xiao ping gu yu dang dai Zhongguo di fang zheng fu xing wei = On the performance evalutation system and the behavior of local government in comtemporary China / Shi Ying zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 4, 277 pages ; 24 cm
JS7353 .A6 P7584 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo di fang zheng fu zhi xing li yan jiu = A study on the executive ability of local government in China
我国地方政府执行力研究 = A study on the executive ability of local government in China / 杨书文等著.
Wo guo di fang zheng fu zhi xing li yan jiu = A study on the executive ability of local government in China / Yang Shuwen deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 5, 2, 188 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7353 .A2 Y3678 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo xin xing cheng zhen hua jin cheng zhong de cheng shi xing zheng ti zhi chuang xin
我国新型城镇化进程中的城市行政体制创新 / 张占斌, 冯俏彬, 黄锟 [and 1 other]著.
Wo guo xin xing cheng zhen hua jin cheng zhong de cheng shi xing zheng ti zhi chuang xin / Zhang Zhanbin, Feng Qiaobin, Huang Kun [and 1 other] zhu.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2017. -- 2, 126 pages : map ; 24 cm
JS7353 .A2 Z4345 2017 -- Kroch Library Asia
Guangdong zheng fu gou mai ke ji fu wu de mo shi yu dui ce yan jiu
广东政府购买科技服务的模式与对策研究 / 张宏丽, 李金惠, 郑秋生编著.
Guangdong zheng fu gou mai ke ji fu wu de mo shi yu dui ce yan jiu / Zhang Hongli, Li Jinhui, Zheng Qiusheng bian zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 188 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7365 .G83 Z4344 2017 -- Kroch Library Asia
Kunlun zuo zheng
昆仑作证 : 北京市第八批援疆干部和田工作侧记 / 北京作家协会主编 ; 王升山等著.
Kunlun zuo zheng : Beijing Shi di ba pi yuan Jiang gan bu Hetian gong zuo ce ji / Beijing zuo jia xie hui zhu bian ; Wang Shengshan deng zhu.
Beijing ri bao chu ban she, 2017. -- 6, 477 pages ; 24 cm
JS7365 .H485 W37 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai Zhejiang xing zheng zhi guan yu hai fang guan xi yan jiu
清代浙江行政职官与海防关系研究 / 祝太文著.
Qing dai Zhejiang xing zheng zhi guan yu hai fang guan xi yan jiu / Zhu Taiwen zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2016. -- 7, 3, 304 pages ; 23 cm.
JS7365 .Z45 Z387 2016 -- Kroch Library Asia
Shao shu min zu min jian guan li chuan tong yu zheng fu she hui guan li de guan xi yan jiu
少数民族民间管理传统与政府社会管理的关系研究 : 以侗款为例 / 江明生著.
Shao shu min zu min jian guan li chuan tong yu zheng fu she hui guan li de guan xi yan jiu : yi Dong kuan wei li / Jiang Mingsheng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- v, 214 pages ; 24 cm.
JS7365 .G85 J5367 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng fu gong gong fu wu gong ji neng li yan jiu
政府公共服务供给能力研究 : 以西部地区地方政府为例 / 淳于淼泠, 郭春甫, 金莹著.
Zheng fu gong gong fu wu gong ji neng li yan jiu : yi xi bu di qu di fang zheng fu wei li / Chunyu Miaoling, Guo Chunfu, Jin Ying zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 185 pages : illustrations ; 23 cm
JS7365 .N6 C58 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu qu yu zi zhi zhi du xia Xizang she hui de wen ding fa zhan
中国民族区域自治制度下西藏社会的稳定发展 / 杨军财编著.
Zhongguo min zu qu yu zi zhi zhi du xia Xizang she hui de wen ding fa zhan / Yang Juncai bian zhu.
Guo ji wen hua chu ban she, 2016. -- ix, 440 pages ; 24 cm
JS7365 .T53 Y3654 2016 -- Kroch Library Asia

K. Law (2 items)RSS

Zhong xi fa lü yu yan yu wen hua dui bi yan jiu
中西法律语言与文化对比研究 = A comparative study of Chinese and western legal language and culture / 张法连著.
Zhong xi fa lü yu yan yu wen hua dui bi yan jiu = A comparative study of Chinese and western legal language and culture / Zhang Falian zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 524 pages ; 24 cm.
K213 .Z38 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Mei she lao fa lü zhi du gai lan
中美涉老法律制度概览 / 孙颖等著.
Zhong Mei she lao fa lü zhi du gai lan / Sun Ying deng zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 4, 260 pages ; 24 cm.
K1900 .S87 2017 -- Kroch Library Asia

KN. South Asia. Southeast Asia. East Asia (37 items)RSS

Qin ding da Qing xian xing xing lü
钦定大清现行刑律 / 陈颐点校.
Qin ding da Qing xian xing xing lü / Chen Yi dian jiao.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 14, 20, 436 pages ; 24 cm
KNN34 .A2 2017 -- Kroch Library Asia
Shen Jiaben zhuan
沈家本传 / 李贵连著.
Shen Jiaben zhuan / Li Guilian zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 6, 32, 499 pages ; 22 cm.
KNN96 .S47 L5 2017 -- Kroch Library Asia
Chu tu wen xian yu fa lü shi yan jiu xian zhuang xue shu yan tao hui lun wen ji
出土文献与法律史研究现状学术研讨会论文集 / 马聪, 王涛, 曹旅宁主编.
Chu tu wen xian yu fa lü shi yan jiu xian zhuang xue shu yan tao hui lun wen ji / Ma Cong, Wang Tao, Cao Lüning zhu bian.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 174 pages ; 25 cm
KNN107 .C67 2016 -- Kroch Library Asia
Xi Xia si fa zhi du yan jiu
西夏司法制度研究 / 姜歆著.
Xi Xia si fa zhi du yan jiu / Jiang Xin zhu.
Feng huang chu ban she, 2016. -- 2, 152 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm.
KNN282 .J536 2016 -- Kroch Library Asia
Qing dai zong zu fa yan jiu
清代宗族法研究 / 朱勇著.
Qing dai zong zu fa yan jiu / Zhu Yong zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 2, 234 pages, 2 unnumbered leaves of plates : facsimile, color portraits ; 22 cm
KNN540 .C54 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai si fa zhi du
中国古代司法制度 / 陈光中著.
Zhongguo gu dai si fa zhi du / Chen Guangzhong zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017.
KNN1572 .C44 2017 -- Kroch Library Asia
Tang dai xing shi su song guan li yan jiu
唐代刑事诉讼惯例研究 = A study of criminal litigation practices in the Tang Dynasty / 陈玺著.
Tang dai xing shi su song guan li yan jiu = A study of criminal litigation practices in the Tang Dynasty / Chen Xi zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xxiv, 520 pages : illustrations, facsimiles ; 25 cm.
KNN4610 .C448 2017 -- Kroch Library Asia
Ti cai fen xi shi yu xia de Zhongguo fa lü hua yu yan jiu
体裁分析视域下的中国法律话语研究 = Legal discourse / 韩征瑞著.
Ti cai fen xi shi yu xia de Zhongguo fa lü hua yu yan jiu = Legal discourse / Han Zhengrui zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 145 pages ; 23 cm
KNQ48.7 .H3539 2016 -- Kroch Library Asia
Fa guan ri ji
法官日记 / 郭彦明著.
Fa guan ri ji / Guo Yanming zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 5, 6, 311 pages ; 21 cm.
KNQ72 .G87 2017 -- Kroch Library Asia
Fa zhi shi ye xia de wen xue yu yu yan
法治视野下的文学与语言 : "文学・语言・法治"学术研讨会论文集 / 中国政法大学人文学院中文系编.
Fa zhi shi ye xia de wen xue yu yu yan : "Wen xue, yu yan fa zhi" xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhongguo zheng fa da xue ren wen xue yuan zhong wen xi bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2017. -- 2, 9, 261 pages ; 24 cm
KNQ92 . W47 2016 -- Kroch Library Asia
Li fa xue jiao cheng
立法学敎程 = Science of legislation / 主编徐向华 ; 副主编卞琳.
Li fa xue jiao cheng = Science of legislation / zhu bian Xu Xianghua ; fu zhu bian Bian Lin.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 341 pages ; 23 cm.
KNQ449.5 .L55 2017 -- Kroch Library Asia
She hui xin yong fa
社会信用法 : 原理・规则・案例 = Social credit law : principles, rules and cases / 罗培新著.
She hui xin yong fa : yuan li, gui ze, an li = Social credit law : principles, rules and cases / Luo Peixin zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 5, 257 pages, 2 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 23 cm.
KNQ465 .L66 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guo ji si fa de zhi du sheng cheng
中国国际私法的制度生成 = The establishment of Chinese private international law / 宋晓著.
Zhongguo guo ji si fa de zhi du sheng cheng = The establishment of Chinese private international law / Song Xiao zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 3, 256 pages ; 24 cm
KNQ480 .S68 2018 -- Kroch Library Asia
Min fa zong ze de dan sheng
民法总则的诞生 : 民法总则重要草稿及立法过程背景介绍 / 杜涛主编.
Min fa zong ze de dan sheng : min fa zong ze zhong yao cao gao ji li fa guo cheng bei jing jie shao / Du Tao zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 465 pages ; 24 cm
KNQ493.22 2017b -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze bian zuan dui zhao biao yu tiao wen shi yi
中华人民共和国民法总则编纂对照表与条文释义 = The comparison table and explanation of the general provisions of civil law of P.R. China / 主编王竹 ; 副主编刘召成, 王轶晗.
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze bian zuan dui zhao biao yu tiao wen shi yi = The comparison table and explanation of the general provisions of civil law of P.R. China / zhu bian Wang Zhu ; fu zhu bian Liu Zhaocheng, Wang Yihan.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 8, 414 pages ; 23 cm
KNQ494.52017 .Z44 2017 -- Kroch Library Asia
Hun yin jia ting ji cheng jiu fen
婚姻家庭继承纠纷 = Disputes over marriage, family and inheritance / 主编张晓远.
Hun yin jia ting ji cheng jiu fen = Disputes over marriage, family and inheritance / zhu bian Zhang Xiaoyuan.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 23, 338 pages ; 21 cm.
KNQ555 .H63 2017 -- Kroch Library Asia
Wu quan jiu fen
物权纠纷 = Disputes over property rights / 主编刘召成.
Wu quan jiu fen = Disputes over property rights / zhu bian Liu Zhaocheng.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 31, 734 pages ; 21 cm.
KNQ640 .W788 2017 -- Kroch Library Asia
Fang wu mai mai an jian si fa guan dian ji cheng
房屋买卖案件司法观点集成 = The collection of judicial rules in the cases of housing transaction / 赵星海, 俞静著.
Fang wu mai mai an jian si fa guan dian ji cheng = The collection of judicial rules in the cases of housing transaction / Zhao Xinghai, Yu Jing zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 10, 432 pages ; 24 cm
KNQ687.5 .Z57 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhai quan zhong chou jian guan zhi du fa lü gou jian
中国债权众筹监管制度法律构建 = The legal design of Chinese system of debt-based crowdfunding supervisory / 蒙瑞华著.
Zhongguo zhai quan zhong chou jian guan zhi du fa lü gou jian = The legal design of Chinese system of debt-based crowdfunding supervisory / Meng Ruihua zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- ii, vii, iii, 316 pages ; 23 cm
KNQ811 .M47 2017 -- Kroch Library Asia
Qin quan ze ren fa shi xun jiao cheng
侵权责任法实训教程 = A practical training course in tort law / 主编车辉 ; 撰稿人叶名怡 [and 4 others].
Qin quan ze ren fa shi xun jiao cheng = A practical training course in tort law / zhu bian Che Hui ; zhuan gao ren Ye Mingyi [and 4 others].
Fa lü chu ban she, 2018. -- 2, 2, 2, 2, 5, 470 pages ; 23 cm.
KNQ839 .Y46 2018 -- Kroch Library Asia
Wai pai chuan yuan ren shen shang wang sun hai pei chang fa lü wen ti yan jiu
外派船员人身伤亡损害赔偿法律问题研究 = Legal issues on damages for personal injury and death of assigned crew / 王亚男著.
Wai pai chuan yuan ren shen shang wang sun hai pei chang fa lü wen ti yan jiu = Legal issues on damages for personal injury and death of assigned crew / Wang Yanan zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 177 pages ; 24 cm
KNQ842.2 .W38 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo he tong fa
中国合同法 : 理论与实践 = Contract law of China : theory and practice / 翟新辉著.
Zhongguo he tong fa : li lun yu shi jian = Contract law of China : theory and practice / Zhia Xinhui zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 3, 6, 264pages ; 26 cm.
KNQ858 .Z397 2018 -- Kroch Library Asia
Fa lü huan jing cha yi dui Zhongguo zheng quan shi chang fa zhan de ying xiang yan jiu
法律环境差异对中国证券市场发展的影响研究 / 冯锐, 冯玉音著.
Fa lü huan jing cha yi dui Zhongguo zheng quan shi chang fa zhan de ying xiang yan jiu / Feng Rui, Feng Yuyin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 2, 203 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ962 .F496 2017 -- Kroch Library Asia
Nei mu jiao yi zui ying yong fa lü dui ce yu jian guan mo shi yan jiu
内幕交易罪应用法律对策与监管模式研究 / 王玉珏著.
Nei mu jiao yi zui ying yong fa lü dui ce yu jian guan mo shi yan jiu / Wang Yujue zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 5, 2, 271 pages ; 24 cm.
KNQ962.6 .W38 2017 -- Kroch Library Asia
Hai shang fa
海商法 / 周学锋主编 ; 左红娟副主编.
Hai shang fa / Zhou Xuefeng zhu bian ; Zuo Hongjuan fu zhu bian.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 345 pages ; 23 cm.
KNQ970 .H3545 2017 -- Kroch Library Asia
Gong si fei su fa lü shi wu zhi yin
公司非诉法律事务指引 = Corporate non-litigation legal affaires guidelines / 乔路主编.
Gong si fei su fa lü shi wu zhi yin = Corporate non-litigation legal affaires guidelines / Qiao Lu zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 8, 668 pages ; 23 cm.
KNQ1040 .G6677 2016 -- Kroch Library Asia
Nong min gong da gong wei quan chang jian fa lü wen ti an li jie xi
农民工打工维权常见法律问题案例解析 / 郑明景, 罗文正著.
Nong min gong da gong wei quan chang jian fa lü wen ti an li jie xi / Zheng Mingjing, Luo Wenzheng zhu.
Hunan ke xue ji shu chu ban she, 2017. -- 2, 5, 187 pages ; 23 cm
KNQ1435 .A37 Z36 2017 -- Kroch Library Asia
Min shi su song fa
民事诉讼法 = Civil procedural law / 张艳丽主编 ; 撰稿人张艳丽 [and six others].
Min shi su song fa = Civil procedural law / Zhang Yanli zhu bian ; zhuan gao ren Zhang Yanli [and six others].
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 12, 5, 615 pages ; 23 cm.
KNQ1710 .Z443 2017 -- Kroch Library Asia
Shang shi zhong cai ban an zhi nan
商事仲裁办案指南 / 裴秀峰主编..
Shang shi zhong cai ban an zhi nan / Pei Xiufeng zhu bian..
Fa lü chu ban she, 2017. -- 24, 1002 pages ; 26 cm
KNQ1829 .A33 2017 -- Kroch Library Asia
Fa zhi Zhongguo jian she yu fa lü ti xi wan shan
法治中国建设与法律体系完善 = Constructing the rule of law in China and perfecting the system of laws / 冯玉军主编.
Fa zhi Zhongguo jian she yu fa lü ti xi wan shan = Constructing the rule of law in China and perfecting the system of laws / Feng Yujun zhu bian.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 601 pages ; 24 cm
KNQ2020 .F58 2017 -- Kroch Library Asia
Gong gong zi yuan jiao yi shi chang zhi fa an li jing bian
公共资源交易市场执法案例精编 / 《公共资源交易市场执法案例精编》编委会.
Gong gong zi yuan jiao yi shi chang zhi fa an li jing bian / "Gong gong zi yuan jiao yi shi chang zhi fa an li jing bian" bian wei hui.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 263 pages ; 24 cm
KNQ2754 .G66 2017 -- Kroch Library Asia
Lü you jiu fen dian xing an li yu fa lü shi wu
旅游纠纷典型案例与法律实务 / 闵令波, 范文文编著.
Lü you jiu fen dian xing an li yu fa lü shi wu / Min Lingbo, Fan Wenwen bian zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 6, 301 pages ; 24 cm
KNQ3425 .M66 2017 -- Kroch Library Asia
Hai guan xing zheng chu fa yan jiu
海关行政处罚研究 / 王丽英著.
Hai guan xing zheng chu fa yan jiu / Wang Liying zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 290 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ3693 .W38 2017 -- Kroch Library Asia
Jing ji xing fa lun heng
经济刑法论衡 : 顾肖荣教授学术文集 = Remarks on economic criminal law / 顾肖荣著.
Jing ji xing fa lun heng : Gu Xiaorong jiao shou xue shu wen ji = Remarks on economic criminal law / Gu Xiaorong zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 4, 5, 757 pages, 1 unnumbered leaf of plate : color portrait ; 25 cm
KNQ4286 .G82 2017 -- Kroch Library Asia
Hai shang zhi an an jian cha chu
海上治安案件查处 / 裴兆斌, 张金明, 曲亚囡著.
Hai shang zhi an an jian cha chu / Pei Zhaobin, Zhang Jinming, Qu Ya'nan zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 2, 279 pages ; 24 cm.
KNQ4395 .P48 2017 -- Kroch Library Asia
Jia shi fa yu jia shi xi guan
家事法与家事习惯 : 晋中地区家事习惯调查报告 = On family law and family customs : a survery report on the family customs in Jinzhong area / 杜江涌著.
Jia shi fa yu jia shi xi guan : Jinzhong di qu jia shi xi guan diao cha bao gao = On family law and family customs : a survery report on the family customs in Jinzhong area / Du Jiangyong zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- vii, iii, iv, 194 pages ; 23 cm
KNQ9665 .J568 D76 2017 -- Kroch Library Asia
Gang Ao ji ben fa bi jiao yan jiu
港澳基本法比较研究 = Comparative study of the basic law of Hong Kong and Macao / 杨静辉, 李祥琴著.
Gang Ao ji ben fa bi jiao yan jiu = Comparative study of the basic law of Hong Kong and Macao / Yang Jinghui, Li Xiangqin zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 612 pages ; 21 cm
KNR171 .Y36 2017 -- Kroch Library Asia

KZ. Law of nations (1 item)RSS

Dealing with China in the South China sea
Dealing with China in the South China sea : Duterte changing course / Peter Kreuzer.
Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), 2018. -- 33 pages : map, illustrations ; 30 cm.
Oversize KZA1692 .K74 2018 + -- Kroch Library Asia

LA. History of education (6 items)RSS

Tiao shi, gui hua yu chong jian
调适, 规划与重建 : 抗战时期的中国教育近代化 / 常云平, 罗玲著.
Tiao shi, gui hua yu chong jian : kang zhan shi qi de Zhongguo jiao yu jin dai hua / Chang Yunping, Luo Ling zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- v, 326 pages : illustrations ; 24 cm
LA1131.81 .C386 2017 -- Kroch Library Asia
Gao duan fa sheng
高端发声 : "教育与中国未来" 30人论坛演讲集粹 (2010-2015年) / 冯增俊主编.
Gao duan fa sheng : "jiao yu yu Zhongguo wei lai" 30 ren lun tan yan jiang ji cui (2010-2015 nian) / Feng Zengjun zhu bian.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 4, 3, 239 pages ; 24 cm
LA1131.82 .G363 2017 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo da xue de wen hua yu jing shen
当代中国大学的文化与精神 / 王义遒主编 ; 于晓凤副主编.
Dang dai Zhongguo da xue de wen hua yu jing shen / Wang Yiqiu zhu bian ; Yu Xiaofeng fu zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 274 pages ; 23 cm
LA1133 .D364 2017 -- Kroch Library Asia
Chong gao yu ping fan
崇高与平凡 : 民国时期大学教师日常生活研究 (1912-1937) / 李艳莉著.
Chong gao yu ping fan : Minguo shi qi da xue jiao shi ri chang sheng huo yan jiu (1912-1937) / Li Yanli zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 18, 5, 343 pages : illustrations ; 24 cm
LA1133.7 .L5278 2017 -- Kroch Library Asia
Wenzhou min ban jiao yu fa zhan bao gao (2010-2015)
温州民办教育发展报告 (2010-2015) / 戚德忠, 卢志文, 董圣足主编.
Wenzhou min ban jiao yu fa zhan bao gao (2010-2015) / Qi Dezhong, Lu Zhiwen, Dong Shengzu zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xvi, 302 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize LA1134 .W465 W46 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhujiang Sanjiaozhou jiao yu xian dai hua yan jiu
珠江三角洲教育现代化研究 / 冯增俊, 董凌波等著.
Zhujiang Sanjiaozhou jiao yu xian dai hua yan jiu / Feng Zengjun, Dong Lingbo deng zhu.
Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2016. -- 4, 2, 285 pages ; 24 cm.
LA1134 .G83 F46 2016 -- Kroch Library Asia

LB. Theory and practice of education (1 item)RSS

Qiu suo zhong jue qi
求索中崛起 : 上海民办高等教育发展与改革历程 / 主编黄清云 ; 副主编杨月民, 李蔚, 何鹏程.
Qiu suo zhong jue qi : Shanghai min ban gao deng jiao yu fa zhan yu gai ge li cheng / zhu bian Huang Qingyun ; fu zhu bian Yang Yuemin, Li Wei, He Pengcheng.
Hua dong li gong da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 2, 353 pages ; 24 cm.
LB2328.52 .C6 Q58 2017 -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (8 items)RSS

Nanchang shu yuan shi
南昌书院史 / 温江斌著.
Nanchang shu yuan shi / Wen Jiangbin zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 6, 354 pages : illustrations, maps, facsimiles ; 24 cm.
LC54 .C6 W465 2016 -- Kroch Library Asia
Qu yu jiao yu xie tong fa zhan de zheng ce fang an yu li lun yan jiu
区域教育协同发展的政策方案与理论研究 : 京津冀教育协同发展对策研究 / 主编张力 ; 副主编李孔珍.
Qu yu jiao yu xie tong fa zhan de zheng ce fang an yu li lun yan jiu : Jing Jin Ji jiao yu xie tong fa zhan dui ce yan jiu / zhu bian Zhang Li ; fu zhu bian Li Kongzhen.
Guangdong jiao yu chu ban she, 2017. -- 4, 253 pages : charts ; 27 cm.
LC94 .C6 Q927 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng zhi xue shi yu xia de Zhongguo xian dai da xue zhi du jian she yan jiu
政治学视阈下的中国现代大学制度建设研究 / 刘伦编著.
Zheng zhi xue shi yu xia de Zhongguo xian dai da xue zhi du jian she yan jiu / Liu Lun bian zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 3, 2, 197 pages : illustraions ; 25 cm.
LC179 .C6 L66 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gao xiao dang de jian she bao gao.
中国高校党的建设报告. 2011-2015 / 周良书主编.
Zhongguo gao xiao dang de jian she bao gao. 2011-2015 / Zhou Liangshu zhu bian.
Guang ming ri bao chu ban she, 2016. -- 3, 286 pages ; 24 cm
LC179 .C6 Z464 2016 -- Kroch Library Asia
Xin Zhongguo jiao yu fu li zhi du bian qian yan jiu
新中国教育福利制度变迁研究 = Study on the changes of education welfare system sine the founding of the People's Republic of China / 俞贺楠著.
Xin Zhongguo jiao yu fu li zhi du bian qian yan jiu = Study on the changes of education welfare system sine the founding of the People's Republic of China / Yu Henan zhu.
Haerbin gong cheng da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 196 pages : illustrations ; 23 cm.
LC213.3 .C6 Y824 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo shi qi juan zi xing xue zhi du yan jiu
民国时期捐资兴学制度研究 = Study on educational donation system during the period of the Republic of China / 冉春著.
Minguo shi qi juan zi xing xue zhi du yan jiu = Study on educational donation system during the period of the Republic of China / Ran Chun zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 204 pages ; 24 cm
LC245 .C6 R363 2017 -- Kroch Library Asia
Guangxi min zu jiao yu fa zhan yan jiu
广西民族教育发展研究 / 韦兰明著.
Guangxi min zu jiao yu fa zhan yan jiu / Wei Lanming zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 2, 203 pages ; 26 cm
Oversize LC3737 .C62 G83245 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se min zu jiao yu li lun ti xi yan jiu
中国特色民族教育理论体系研究 / 陈达云著.
Zhongguo te se min zu jiao yu li lun ti xi yan jiu / Chen Dayun zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 211 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize LC3806 .C6 C45 2017 + -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (2 items)RSS

Bei da ri ji
北大日记 : 从文学、哲学到信仰 / 于仲达著.
Bei da ri ji : cong wen xue, zhe xue dao xin yang / Yu Zhongda zhu.
Beiyue wen yi chu ban she, 2017. -- 2, 3, 271 pages ; 21 cm
LG51 .P28 Y8294 2017 -- Kroch Library Asia
Hunan Shi wu xue tang yi bian
湖南時務學堂遺編 / 湖南時務學堂編 ; 鄧洪波, 彭世文校補.
Hunan Shi wu xue tang yi bian / Hunan Shi wu xue tang bian ; Deng Hongbo, Peng Shiwen jiao bu.
Hunan da xue chu ban she, 2017. -- 288 pages ; 27 cm.
Oversize LG51 .C493 H85 2017 + -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (8 items)RSS

Guangdong yin yue jia yan jiu
广东音乐家研究 : 2016首届南国音乐花会理论研讨会文集 / 何平主编.
Guangdong yin yue jia yan jiu : 2016 shou jie Nan guo yin yue hua hui li lun yan tao hui wen ji / He Ping zhu bian.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 263 pages : illustrations ; 26 cm
ML336.7 .G83 N35 2016 -- Kroch Library Asia
Ling nan Guangdong yin yue yi shu te se chan shi
岭南广东音乐艺术特色阐释 / 黄日进著.
Ling nan Guangdong yin yue yi shu te se chan shi / Huang Rijin zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 15, 5, 3, 228 pages : music ; 24 cm.
ML336.7 .G83 H834 2017 -- Kroch Library Asia
Ling nan Chaozhou yin yue de she hui xin li xue chan shi
岭南潮州音乐的社会心理学阐释 / 张曦著.
Ling nan Chaozhou yin yue de she hui xin li xue chan shi / Zhang Xi zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 15, 3, 238 pages : illustrations ; 24 cm.
ML336.8 .C456 Z4344 2017 -- Kroch Library Asia
Ling nan yue qi de yue zhong xue chan shi
岭南乐器的乐种学阐释 / 吴迪著.
Ling nan yue qi de yue zhong xue chan shi / Wu Di zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 15, 2, 3, 348 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
ML531.7 .G83 W823 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu min jian yin yue fa zhan shi
中国民族民间音乐发展史 / 王研, 蔺黎, 桑瑞编著.
Zhongguo min zu min jian yin yue fa zhan shi / Wang Yan, Lin Li, Sang Rui bian zhu.
Jilin da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 261 pages : illustrations, music ; 27 cm
Oversize ML3746 .W363 2017 + -- Kroch Library Asia
Hebei di fang yin yue shang xi
河北地方音乐赏析 / 主编张跃进 ; 副主编杨青, 张磊, 常江涛.
Hebei di fang yin yue shang xi / zhu bian Zhang Yuejin ; fu zhu bian Yang Qing, Zhang Lei, Chang Jiangtao.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 217 pages : music, portraits ; 26 cm.
ML3746.7 .H4 H43 2017 -- Kroch Library Asia
Ling nan Kejia yin yue de yue xue chan shi
岭南客家音乐的乐学阐释 / 蒋燮著.
Ling nan Kejia yin yue de yue xue chan shi / Jiang Xie zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 15, 4, 230 pages : illustrations ; 24 cm.
ML3746.7 .G83 J68 2017 -- Kroch Library Asia
Ling nan shao shu min zu yin yue wen hua chan shi
岭南少数民族音乐文化阐释 / 吴霜等著.
Ling nan shao shu min zu yin yue wen hua chan shi / Wu Shuang deng zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 2, 15, 2, 3, 451 pages : illustrations, music ; 24 cm.
ML3746.7 .G83 W787 2017 -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (3 items)RSS

Dunhuang shi liu guo zhi Sui shi ku yi shu
敦煌十六国至隋石窟艺术 / 顾淑彦著.
Dunhuang shi liu guo zhi Sui shi ku yi shu / Gu Shuyan zhu.
Gansu jiao yu chu ban she, 2016. -- 5, 3, 2, 503 pages : illustrations ; 23 cm.
N7346 .D86 G874 2016 -- Kroch Library Asia
Yi yuan chong guang
艺苑重光 : 姚茫父编年事辑 / 杜鹏飞著.
Yi yuan chong guang : Yao Mangfu bian nian shi ji / Du Pengfei zhu.
Gu gong chu ban she, 2016. -- 436 pages: illustrations ; 26 cm
Oversize N7349 .Y37 D86 2016 + -- Kroch Library Asia
Hui zhen ji
汇真集 / 王文章著.
Hui zhen ji / Wang Wenzhang zhu.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2017. -- 4, 5, 440 pages ; 25 cm.
N7485 .C6 W3689 2017 -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (4 items)RSS

Zhongguo gu jian zhu ji suan ji zhi tu
中国古建筑计算机制图 / 河南省文物建筑保护研究院编 ; 张高岭, 李银忠著.
Zhongguo gu jian zhu ji suan ji zhi tu / Henan Sheng wen wu jian zhu bao hu yan jiu yuan bian ; Zhang Gaoling, Li Yinzhong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 234 pages : illustrations, plans ; 30 cm
Oversize NA1543 .Z434 2017 + -- Kroch Library Asia
Chaozhou chuan tong jian zhu da mu gou jia ti xi yan jiu
潮州传统建筑大木构架体系研究 / 李哲扬著.
Chaozhou chuan tong jian zhu da mu gou jia ti xi yan jiu / Li Zheyang zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 10, 2, 3, 474 pages : illustrations ; 25 cm.
NA1547 .C456 L528 2017 -- Kroch Library Asia
Huizhou zong zu ci tang diao cha yu yan jiu
徽州宗族祠堂调查与研究 / 方利山等著.
Huizhou zong zu ci tang diao cha yu yan jiu / Fang Lishan deng zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 4, 262 pages : illustrations ; 25 cm.
NA6047 .H836 F3657 2017 -- Kroch Library Asia
Huizhou gu cun luo gou jian wen hua yan jiu
徽州古村落构建文化研究 : 以宏村为例 / 胡时滨著.
Huizhou gu cun luo gou jian wen hua yan jiu : yi Hong Cun wei li / Hu Shibin zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2017. -- 127 pages : illustrations ; 24 cm.
NA9266 .A54 H828 2017 -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (1 item)RSS

Xiaoke ri ji
小克日记 : 刘元民国时期故事漫画 / 刘元作 ; 刘小林选辑.
Xiaoke ri ji : Liu Yuan Minguo shi qi gu shi man hua / Liu Yuan zuo ; Liu Xiaolin xuan ji.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 214 pages : illustrations ; 19 x 27 cm
Oversize NC1699 .L588 A76 2016 + -- Kroch Library Asia

ND. Painting (4 items)RSS

Jin shi shu hua jia run dan hui kan.
金石書畫家潤單彙刊.
Jin shi shu hua jia run dan hui kan.
You mei tang, 1925. -- 148 p. ; 19 cm.
ND47 .Y94 -- Kroch Library Asia
Qing dai Guangxi hui hua xi nian
清代廣西繪畫繫年 / 林京海著.
Qing dai Guangxi hui hua xi nian / Lin Jinghai zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2 volumes (897 pages) ; 24 cm.
ND1046 .G83 L5655 2017 -- Kroch Library Asia
Wu Hufan nian pu
吴湖帆年谱 / 王叔重, 陈含素编著.
Wu Hufan nian pu / Wang Shuzhong, Chen Hansu bian zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017. -- 4, 20, 546 pages, 49 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 27 cm
ND1049 .W783 W3679 2017 -- Kroch Library Asia
Zou Li gu dai nü xing zuo pin
邹莉古代女性作品 / 主编贾徳江.
Zou Li gu dai nü xing zuo pin / zhu bian Gu Dejiang.
Beijing gong yi mei shu chu ban she, 2016. -- 84 pages : color illustrations ; 29 cm.
ND1049 .Z693 A4 2016 -- Kroch Library Asia

NE. Print media (1 item)RSS

Li xiang ji qing yu li shi gui xun
理想激情与歷史規訓 : 黄新波研究 / 陈迹著.
Li xiang ji qing yu li shi gui xun : Huang Xinbo yan jiu / Chen Ji zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 193 pages : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 22 cm
NE1183.5 .H8 C46 2016 -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (9 items)RSS

Chao Shan qiao pi shu fa hui cui
潮汕僑批書法薈萃 / 张美生编著.
Chao Shan qiao pi shu fa hui cui / Zhang Meisheng bian zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 4, 5, 3, 8, 264 pages : illustrations ; 26 cm.
NK3634 .A2 C437 2017 -- Kroch Library Asia
Qi Gong
启功 : 我学书法的经过 / 启功著.
Qi Gong : wo xue shu fa de jing guo / Qi Gong zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 106 pages : illustrations (some color), facsimiles ; 19 cm
NK3634 .Q53 A2 2017 -- Kroch Library Asia
Yinxu jia gu wen shu ti fen lei cui bian.
殷墟甲骨文书体分类萃编. 4. 第三卷, 宾组一类 / 主编王蕴智.
Yinxu jia gu wen shu ti fen lei cui bian. 4. Di san juan, Bin zu yi lei / zhu bian Wang Yunzhi.
Henan mei shu chu ban she, 2016. -- 3, 2, 90 pages, 9 pages of plates : illustrations (some color); 29 cm
NK3634 .A4 J344 2016 -- Kroch Library Asia
Yinxu jia gu wen shu ti fen lei cui bian.
殷墟甲骨文书体分类萃编. 1-2. 第一卷, 殷墟甲骨刻辞文式导读 / 主编王蕴智.
Yinxu jia gu wen shu ti fen lei cui bian. 1-2. Di yi juan, Yinxu jia gu ke ci wen shi dao du / zhu bian Wang Yunzhi.
Henan mei shu chu ban she, 2016. -- 2 volumes : illustrations (some color); 29 cm
NK3634 .A4 J344 2016 -- Kroch Library Asia
Yun lu gan jiu ji
雲廬感舊集 / 白谦慎著.
Yun lu gan jiu ji / Bai Qianshen zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 166 pages : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 22 cm.
NK3634 .B366 Y866 2017 -- Kroch Library Asia
Changsha yao shi wu yuan xing huo qu yu shu zi hua biao zheng
长沙窑事物原型获取与数字化表征 = Acquisition and digital representation of Changsha kiln things prototype / 易军著.
Changsha yao shi wu yuan xing huo qu yu shu zi hua biao zheng = Acquisition and digital representation of Changsha kiln things prototype / Yi Jun zhu.
Hunan da xue chu ban she, 2016. -- 124 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize NK4166 .C434 Y524 2016 + -- Kroch Library Asia
Ming dai Chenghua yu yao ci qi
明代成化御窑瓷器 : 景德镇御窑遗址出土与故宮博物院藏传世瓷器对比 / 故宫博物院, 景德镇市陶瓷考古研究所编 = Imperial porcelains from the reign of Chenghua in the Ming Dynasty : a comparison of porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and Imperial Collection of the Palace Museum / compiled by the Palace Museum and the Archaeological Research Institute of Ceramic in Jingdezhen.
Ming dai Chenghua yu yao ci qi : Jingdezhen yu yao yi zhi chu tu yu Gu gong bo wu yuan cang chuan shi ci qi dui bi / Gu gong bo wu yuan, Jingdezhen Shi tao ci kao ku yan jiu suo bian = Imperial porcelains from the reign of Chenghua in the Ming Dynasty : a comparison of porcelains from the Imperial Kiln Site at Jingdezhen and Imperial Collection of the Palace Museum / compiled by the Palace Museum and the Archaeological Research Institute of Ceramic in Jingdezhen.
Gu gong chu ban she, 2016. -- 2 volumes (725 pages) : chiefly color illustrations ; 29 cm
NK4565.5 .M463 2016 -- Kroch Library Asia
Costumes and jewellery of Tibet
Costumes and jewellery of Tibet / Namgyal L. Taklha.
The Tibet Museum, 2018. -- xi, 196 pages : illustrations (some color) ; 25 x 32 cm
Oversize NK4783 .A3 T53 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Long fei feng wu
龍飛鳳舞 : 徐州汉代楚王墓出土玉器 = Jade articles from tombs of seigniors of Han dynasty in Xuzhou city / 北京艺术博物馆, 徐州博物馆著.
Long fei feng wu : Xuzhou Han dai Chu wang mu chu tu yu qi = Jade articles from tombs of seigniors of Han dynasty in Xuzhou city / Beijing yi shu bo wu guan, Xuzhou bo wu guan zhu.
Beijing mei shu she ying chu ban she, 2016. -- 219 pages : color illustrations, maps ; 26 cm.
Oversize NK5750.2 .C62 X786 2016 + -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (2 items)RSS

Above sea
Above sea : contemporary art, urban culture, and the fashioning of global Shanghai / Jenny Lin.
Manchester University Press, 2019. -- xx, 177 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
NX583 .A1 L56 2019 -- Kroch Library Asia
Wei Manzhouguo wen yi da shi ji
伪满洲国文艺大事记 = WeiManzhouguo wenyi dashiji / 刘春英, 吴佩军, 冯雅编著.
Wei Manzhouguo wen yi da shi ji = WeiManzhouguo wenyi dashiji / Liu Chunying, Wu Peijun, Feng Ya bian zhu.
Bei fang wen yi chu ban she, 2017. -- 2 volumes (21, 6, 6, 1250 pages) ; 24 cm.
NX583 .A3 M3254 2017 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (3 items)RSS

Feng yu cai hong, zi jing hua kai
风雨彩虹 紫荊花开 : 香港传媒业历程与发展探析 = A study on the history and development of Hong Kong media / 殷楠, 易鑫宏著.
Feng yu cai hong, zi jing hua kai : Xianggang chuan mei ye li cheng yu fa zhan tan xi = A study on the history and development of Hong Kong media / Yin Nan, Yi Xinhong zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 4, 121 pages ; 24 cm
P92 .H6 Y56 2017 -- Kroch Library Asia
New media and transformation of social life in China
New media and transformation of social life in China / edited by Xinxun Wu, Han Zheng, Xiaokun Wu.
SAGE Publications India Pvt Ltd, 2018. -- xiv, 235 pages : illustrations ; 22 cm.
P92 .C5 N49 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong yi lun jing dian quan shi
中国传统译论经典诠释 : 从道安到傅雷 = A critique of translation theories in Chinese tradition : from Daoan to Fu Lei / 王宏印著.
Zhongguo chuan tong yi lun jing dian quan shi : cong Dao'an dao Fu Lei = A critique of translation theories in Chinese tradition : from Daoan to Fu Lei / Wang Hongyin zhu.
Dalian hai shi da xue chu ban she, 2017. -- 466 pages ; 22 cm
P306.8 .C6 W36 2017 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (35 items)RSS

Wo de Kongzi xue yuan
我的孔子学院 : 北京大学孔子学院中方院长访谈实录 / 北京大学汉语国际推广工作办公室编.
Wo de Kongzi xue yuan : Beijing da xue Kongzi xue yuan Zhong fang yuan zhang fang tan shi lu / Beijing da xue Han yu guo ji tui guang gong zuo ban gong shi bian.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 215 pages : portraits ; 22 cm
PL1069 .K66 W623 2018 -- Kroch Library Asia
Han yu wen hua te xing mian zi biao zheng de yu yong yan jiu
汉语文化特性面子表征的语用研究 = A pragmatic study of culture-specific mianzi representations in Chinese / 周凌著.
Han yu wen hua te xing mian zi biao zheng de yu yong yan jiu = A pragmatic study of culture-specific mianzi representations in Chinese / Zhou Ling zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 2, 197 pages ; 25 cm.
PL1074.75 .Z575 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong wen hua shi ye xia de Han yu yan jiu
中国传统文化视野下的汉语研究 / 刘婧著.
Zhongguo chuan tong wen hua shi ye xia de Han yu yan jiu / Liu Jing zhu.
Beijing li gong da xue chu ban she, 2017. -- 176 pages ; 24 cm
PL1075 .L5825 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong wen zhi bian ge (1815-1949)
中文之变革(1815-1949) / 钟少华著.
Zhong wen zhi bian ge (1815-1949) / Zhong Shaohua zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 7, 344, 2 pages : illustrations ; 25 cm
Oversize PL1083 .Z4674 2017 + -- Kroch Library Asia
Gai zheng zeng bu Han yu du xue
改正增補漢語獨學 / (韓)宋憲奭著 ; (韓)朴在淵, (韓)金雅瑛校注.
Gai zheng zeng bu Han yu du xue / (Han) Song Xianshi zhu ; (Han) Piao Zaiyuan, (Han) Jin Yaying jiao zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 6, 2, 2, 49, 2, 6, 110 pages : facsimiles ; 25 cm
PL1129 .K6 S65 2017 -- Kroch Library Asia
Xiang yu zai Guangxi jing nei de jie chu yu yan bian yan jiu
湘语在广西境内的接触与演变研究 / 罗昕如著.
Xiang yu zai Guangxi jing nei de jie chu yu yan bian yan jiu / Luo Xinru zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 480 pages, 2 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm.
PL1870 .G83 L87 2017 -- Kroch Library Asia
Laixi Dianbu fang yan yu qie yu yan jiu
萊西店埠方言與切語研究 / 主编邢军 ; 副主编刘中富, 朱葆华.
Laixi Dianbu fang yan yu qie yu yan jiu / zhu bian Xing Jun ; fu zhu bian Liu Zhongfu, Zhu Baohua.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 253 pages, 2 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 25 cm
PL1900 .L353 L35 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian dang dai wen xue de xue ke guan nian yu jiao xue shi jian
中国现当代文学的学科观念与教学实践 / 方维保, 杨四平主编.
Zhongguo xian dang dai wen xue de xue ke guan nian yu jiao xue shi jian / Fang Weibao, Yang Siping zhu bian.
Anhui shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 5, 3, 209 pages : illustrations ; 24 cm
PL2259 .C6 Z4684 2017 -- Kroch Library Asia
Jiang tai shang de "xue wen"
講臺上的"學問" : 华东师范大学讲演集 / 陈平原著.
Jiang tai shang de "xue wen" : Hua dong shi fan da xue jiang yan ji / Chen Pingyuan zhu.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 1, 232 pages ; 21 cm
PL2262.5 .C5343 2017 -- Kroch Library Asia
Jade mountains & cinnabar pools
Jade mountains & cinnabar pools : the history of travel literature in imperial China / James M. Hargett.
University of Washington Press, 2018. -- xviii, 258 pages : illustrations ; 23 cm
PL2278.5 .T72 H37 2018 -- Kroch Library Asia
Chun qiu shi qi de gui zu wen hua yu wen xue
春秋时期的贵族文化与文学 / 王崇任著.
Chun qiu shi qi de gui zu wen hua yu wen xue / Wang Chongren zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 3, 213 pages ; 25 cm.
PL2282 .W3637 2017 -- Kroch Library Asia
Tian kong yu jing zi
天空与镜子 : 广州文学十二家 = Sky and mirror : the twelve renowned writers of Guangzhou / 徐肖楠著.
Tian kong yu jing zi : Guangzhou wen xue shi er jia = Sky and mirror : the twelve renowned writers of Guangzhou / Xu Xiaonan zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 156 pages ; 23 cm
PL2303 .X827723 2017 -- Kroch Library Asia
Zai Bei da fa sheng
在北大发声 : "批评家周末"文艺沙龙实录 / 陈旭光主编.
Zai Bei da fa sheng : "pi ping jia zhou mo" wen yi sha long shi lu / Chen Xuguang zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2017-. -- volumes : color illustrations ; 24 cm.
PL2303 .Z353 2017 -- Kroch Library Asia
Min pai shi ge bai nian bai ren zuo pin xuan
闽派诗歌百年百人作品选 / 《闽派诗歌百年百人作品选》编委会选编.
Min pai shi ge bai nian bai ren zuo pin xuan / "Min pai shi ge bai nian bai ren zuo pin xuan" bian wei hui xuan bian.
Hai xia wen yi chu ban she, 2016. -- 9, 17, 527 pages ; 24 cm.
PL2332 .M566 2016 -- Kroch Library Asia
Min zu shen hua, chuan shuo yi xiang yu Zhongguo xin shi min zu xing de jian gou yan jiu
民族神话、传说意象与中国新诗民族性的建构研究 / 刘长华著.
Min zu shen hua, chuan shuo yi xiang yu Zhongguo xin shi min zu xing de jian gou yan jiu / Liu Changhua zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 288 pages ; 24 cm.
PL2332 .L5834 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi si hang shi shi gao
中国十四行诗史稿 = A history of sonnets in China / 许霆著.
Zhongguo shi si hang shi shi gao = A history of sonnets in China / Xu Ting zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 558 pages ; 24 cm.
PL2332 .X82826 2017 -- Kroch Library Asia
Qing hua jian ji gu dai wen ming
清华简及古代文明 = Qinghuajian ji gudaiwenming / 李学勤著.
Qing hua jian ji gu dai wen ming = Qinghuajian ji gudaiwenming / Li Xueqin zhu.
Jiangxi jiao yu chu ban she, 2017. -- 6, 554 pages ; 25 cm
PL2447 .L5224 2017 -- Kroch Library Asia
Anhui Shang Zhou jin wen hui bian
安徽商周金文彙編 / 孫合肥著.
Anhui Shang Zhou jin wen hui bian / Sun Hefei zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 10, 879 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize PL2448 .S845 2016 + -- Kroch Library Asia
Yinxu Huayuan Zhuang dong di jia gu wen lei zuan
殷墟花園莊東地甲骨文類纂 / 洪颺主編 ; 洪颺, 王譯然, 王叢慧 [and one other] 編纂.
Yinxu Huayuan Zhuang dong di jia gu wen lei zuan / Hong Yang zhu bian ; Hong Yang, Wang Yiran, Wang Conghui [and one other] bian zuan.
Fujian ren min chu ban she, 2016. -- 3, 7, 664 pages ; 27 cm.
Oversize PL2457 .A5 Y569 2016 + -- Kroch Library Asia
Song ben li ji
宋本禮記 / (漢)鄭玄注 ; (唐)陸德明釋文.
Song ben li ji / (Han) Zheng Xuan zhu ; (Tang) Lu Deming shi wen.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 4 volumes ; 21 cm.
PL2467 .Z6 Z445 2017 -- Kroch Library Asia
Tōshi no jojō
唐詩の抒情 : 絶句と律詩 / 大上正美著.
Tōshi no jojō : zekku to risshi / Ōgami Masami cho.
Asakura Shoten, 2013. -- 193 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2531 .O34 2013 -- Kroch Library Asia
Jin Jiang yu Ting Jiang de jiao xiang
晋江与汀江的交响 / 晋江市山海协作对口帮扶与扶贫开发领导小组办公室编.
Jin Jiang yu Ting Jiang de jiao xiang / Jinjiang Shi shan hai xie zuo dui kou bang fu yu fu pin kai fa ling dao xiao zu ban gong shi bian.
Hai xia wen yi chu ban she, 2017. -- 2, 198 pages ; 24 cm
PL2608 .J45 J45 2017 -- Kroch Library Asia
Li Bai Wan nan shi wen qian nian yi xiang
李白皖南诗文千年遗响 / 何家荣著.
Li Bai Wan nan shi wen qian nian yi xiang / He Jiarong zhu.
Anhui wen yi chu ban she, 2017. -- 481 pages ; 26 cm
Oversize PL2671 .H424 2017 + -- Kroch Library Asia
Sangokushi no miryoku
三国志の魅力 : 英雄たちの「志」 / 渡邉義浩著.
Sangokushi no miryoku : eiyūtachi no kokorozashi / Watanabe Yoshihiro.
Kyūko Shoin, 2015. -- x, 216 pages : illustrations ; 21 cm
PL2690 .S33 W383 2015 -- Kroch Library Asia
Xing si shen yi
形似神异 : 《三国演义》在泰国的古今传播 = Xing si shen yi : "Sanguo yanyi" zai Taiguo de gujin chuanbo / 金勇著.
Xing si shen yi : "San guo yan yi" zai Taiguo de gu jin chuan bo = Xing si shen yi : "Sanguo yanyi" zai Taiguo de gujin chuanbo / Jin Yong zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 4, 3, 2, 6, 466 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 23 cm.
PL2690 .S3 J569 2018 -- Kroch Library Asia
Fū Bōryū "Sanka" no kenkyū
馮夢龍「山歌」の硏究 : 中国明代の通俗歌謠 / 大木康.
Fū Bōryū "Sanka" no kenkyū : Chūgoku Mindai no tsūzoku kayō / Ōki Yasushi.
Keisō Shobō, 2003. -- xiii, 808, 16 pages : illustrations ; 22 cm.
PL2698 .F4 S536 2003 -- Kroch Library Asia
Jiang Han ri ji
江瀚日记 / 江瀚著 ; 郑园整理.
Jiang Han ri ji / Jiang Han zhu ; Zheng Yuan zheng li.
Feng huang chu ban she, 2017. -- 4, 358 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm.
PL2714 .I36 Z46 2017 -- Kroch Library Asia
Lu Xun yu dang dai Zhongguo
鲁迅与当代中国 / 钱理群著.
Lu Xun yu dang dai Zhongguo / Qian Liqun zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 5, 529 pages ; 23 cm
PL2754 .S5 Z8235 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng rong sui yue chou
峥嵘岁月稠 : 翁绳金传 / 冯秉瑞著.
Zheng rong sui yue chou : Weng Shengjin zhuan / Feng Bingrui zhu.
Hai xia wen yi chu ban she, 2016. -- 4, 3, 262 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
PL2857 .E456 Z44 2016 -- Kroch Library Asia
Shi dai yu meng xiang
时代与梦想 : 官金仙与中国物流30年 : 不忘初心, 不负此生 / 高小莉著.
Shi dai yu meng xiang : Guan Jinxian yu Zhongguo wu liu 30 nian : bu wang chu xin, bu fu ci sheng / Gao Xiaoli zhu.
Hua cheng chu ban she, 2017. -- 3, 3, 398 pages ; 24 cm
PL2860 .A682 S64 2017 -- Kroch Library Asia
Shang Tang mie Xia
商湯滅夏 / 王中一著.
Shang Tang mie Xia / Wang Zhongyi zhu.
Huaxia chu ban she, 2018. -- 264 pages ; 25 cm.
PL2919 .Z56 S43 2018 -- Kroch Library Asia
Shui Zhongguo
水中国 : 中国「节水型社会」建设调查 / 李春雷著.
Shui Zhongguo : Zhongguo "jie shui xing she hui" jian she diao cha / Li Chunlei zhu.
Hebei da xue chu ban she, 2016. -- 3, 182 pages : color illustrations ; 25 cm
PL2946 .C58 S58 2016 -- Kroch Library Asia
Guo jia qing su
国家情愫 : 中国大援疆全纪实 / 裔兆宏著.
Guo jia qing su : Zhongguo da yuan Jiang quan ji shi / Yi Zhaohong zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2017. -- 2, 395 pages ; 23 cm
PL2972.5 .I94 G86 2017 -- Kroch Library Asia
Wan xi xian dang dai zuo jia yan jiu
皖西现当代作家研究 / 余学玉, 江琼主编 ; 陈红梅, 崔玲副主编.
Wan xi xian dang dai zuo jia yan jiu / Yu Xueyu, Jiang Qiong zhu bian ; Chen Hongmei, Cui Ling fu zhu bian.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 2, 28, 399 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 23 cm.
PL3031 .A5 W368 2017 -- Kroch Library Asia
Chao Shan xin wen xue lun gao
潮汕新文学论稿 / 黄景忠著.
Chao Shan xin wen xue lun gao / Huang Jingzhong zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 184 pages ; 25 cm.
PL3032 .C456 H8359 2017 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (16 items)RSS

Wen xue de xiang chou
文学的乡愁 : 钱中文自述 / 钱中文著.
Wen xue de xiang chou : Qian Zhongwen zi shu / Qian Zhongwen zhu.
Henan wen yi chu ban she, 2017. -- 5, 302 pages : illustrations ; 24 cm.
PN75 .Q534 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Ruo shi min zu wen xue zai xian dai Zhongguo
弱势民族文学在现代中国 : 以东欧文学为中心 = The literature of marginalized nationalities in modern China : focusing on East-European literature / 宋炳辉著.
Ruo shi min zu wen xue zai xian dai Zhongguo : yi Dong Ou wen xue wei zhong xin = The literature of marginalized nationalities in modern China : focusing on East-European literature / Song Binghui zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 5, 3, 5, 16, 268 pages ; 23 cm.
PN849 .E9 S664 2017 -- Kroch Library Asia
Xianggang dian ying
香港电影 : 额外的维度 = Hong Kong cinema : the extra dimensions / 张建德(Stephen Teo)著 ; 苏涛译.
Xianggang dian ying : e wai de wei du = Hong Kong cinema : the extra dimensions / Zhang Jiande (Stephen Teo) zhu ; Su Tao yi.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, vii, 324 pages : illustrations ; 25 cm.
PN1993.5 .H6 T46127 2017 -- Kroch Library Asia
Min xin xiang tong
民心相通 : "一带一路"看中国・外国青年影像计划 / 黄会林主编 = The people-to-people bond : "One belt and one road" looking China youth film project / edited by Huang Huilin
Min xin xiang tong : "Yi dai yi lu" kan Zhongguo, wai guo qing nian ying xiang ji hua / Huang hui lin zhu bian = The people-to-people bond : "One belt and one road" looking China youth film project / edited by Huang Huilin
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 5, 4, 6, 481 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize PN1995.9 .C47 K553 2017 + -- Kroch Library Asia
Hai nei wai Zhongguo xi ju shi jia zi xuan ji.
海内外中国戏剧史家自选集. 曾永义卷 / 康保成主编 ; 曾永义著.
Hai nei wai Zhongguo xi ju shi jia zi xuan ji. Zeng Yongyi juan / Kang Baocheng zhu bian ; Zeng Yongyi zhu.
Da xiang chu ban she, 2017. -- 6, 3, 447 pages, 1 unnumbered leaf of plates : color illustrations ; 25 cm
PN2871 .Z3826 2017 -- Kroch Library Asia
20 shi ji Zhongguo xi ju shi
20世纪中国戏剧史 = A history of Chinese theatre in the twentieth century / 傅谨著.
20 shi ji Zhongguo xi ju shi = A history of Chinese theatre in the twentieth century / Fu Jin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 24 cm
PN2874 .F82523 2016 -- Kroch Library Asia
Xi ju li lun yu ping lun
戏剧理论与评论 / 吴乾浩著.
Xi ju li lun yu ping lun / Wu Qianhao zhu.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2017. -- 4, 4, 5, 426 pages ; 25 cm.
PN2874 .W82623 2017 -- Kroch Library Asia
Huizhou xi qu wen hua yan jiu
徽州戏曲文化研究 : 以历溪为例 / 陈琪著.
Huizhou xi qu wen hua yan jiu : yi Lixi wei li / Chen Qi zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2017. -- 2, 194 pages : illustrations ; 24 cm.
PN2876 .H85 C46 2017 -- Kroch Library Asia
Ling ren man yi
伶人漫忆 / 黄裳著.
Ling ren man yi / Huang Shang zhu.
Beijing chu ban she, 2017. -- 12, 2, 191 pages : illustrations ; 21 cm
PN2877 .H834 2017 -- Kroch Library Asia
Han Shichang nian pu 1898-1976
韓世昌年谱 1898-1976 / 胡明明, 张蕾, 韩景林著.
Han Shichang nian pu 1898-1976 / Hu Mingming, Zhang Lei, Han Jinglin zhu.
Beijing Yanshan chu ban she, 2016. -- 4, 12, 310 pages, 23 pages of plates : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm
PN2878 .H367 H7866 2016 -- Kroch Library Asia
Zhuan xiang da zhong
转向大众 : 晚清报人的兴起与转变 1872-1912 / 李礼著.
Zhuan xiang da zhong : wan Qing bao ren de xing qi yu zhuan bian 1872-1912 / Li Li zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 342 pages ; 23 cm
PN5364 .L475 2017 -- Kroch Library Asia
Nan bei fei hong wang nian qing
南北飞鸿忘年情 : 甘惜分王继兴跨世纪书简 / 甘北林主编.
Nan bei fei hong wang nian qing : Gan Xifen Wang Jixing kua shi ji shu jian / Gan Beilin zhu bian.
Hai yan chu ban she, 2017. -- 2 volumes : illustrations, portraits, facsimiles ; 25 cm
PN5366 .G386 A4 2017 -- Kroch Library Asia
Wen xue bian ji jia Qin Zhaoyang yan jiu
文学编辑家秦兆阳研究 / 周国清著.
Wen xue bian ji jia Qin Zhaoyang yan jiu / Zhou Guoqing zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 4 305 pages ; 25 cm
PN5366 .Q453 Z57 2017 -- Kroch Library Asia
Lin Zexu kan jian de shi jie
林则徐看见的世界 : 《澳门新闻纸》的原文与译文 / 苏精辑著.
Lin Zexu kan jian de shi jie : "Aomen xin wen zhi" de yuan wen yu yi wen / Su Jing ji zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, ii, 537 pages ; 25 cm.
PN5369 .M333 A564 2017 -- Kroch Library Asia
"Xin zhou kan" kou shu shi
《新周刊》口述史 / 《新周刊》杂志社编著.
"Xin zhou kan" kou shu shi / "Xin zhou kan" za zhi she bian zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 289 pages : illustrations ; 21 cm.
PN5370 .X646 X564 2016 -- Kroch Library Asia
Feilübin Hua wen bao kan yu Zhongguo wen hua chuan bo
菲律宾华文报刊与中国文化传播 = Feilübin Huawen baokan yu Zhongguo wenhua chuanbo / 赵振祥, 郭志菊等著.
Feilübin Hua wen bao kan yu Zhongguo wen hua chuan bo = Feilü bin Huawen baokan yu Zhongguo wenhua chuanbo / Zhao Zhenxiang, Guo Zhiju deng zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 219 pages : illustrations ; 24 cm
PN5424 .Z4369 2018 -- Kroch Library Asia

PS. American literature (1 item)RSS

Intransitive encounter
Intransitive encounter : Sino-U.S. literatures and the limits of exchange / Nan Z. Da.
Columbia University Press, 2018. -- x, 294 pages : illustrations ; 24 cm
PS159 .C5 D3 2018 -- Kroch Library Asia

Q. Science (1 item)RSS

Zhongguo ke xue shi
中国科学史 / 李申著.
Zhongguo ke xue shi / Li Shen zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2018. -- 2 volumes (9, 19, 1038 pages) : illustrations, facsimiles ; 21 cm.
Q127 .C6 L487 2018 -- Kroch Library Asia

QE. Geology (1 item)RSS

2011-2016 Zhongguo di zhen ju you xiu ke ji cheng guo ji
2011-2016中国地震局优秀科技成果集 = Collection of excellent scientific and technical achievements, China Earthquake Administration, 2011-2016 / 中国地震局编.
2011-2016 Zhongguo di zhen ju you xiu ke ji cheng guo ji = Collection of excellent scientific and technical achievements, China Earthquake Administration, 2011-2016 / Zhongguo di zhen ju bian.
Di zhen chu ban she, 2017. -- viii, 368 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize QE534.3 .A174 2017 + -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (5 items)RSS

Gansu Liancheng Guojiaji Ziran Baohuqu zhi
甘肃连城国家级自然保护区志 / 《甘肃连城国家级自然保护区志》编委会编.
Gansu Liancheng Guojiaji Ziran Baohuqu zhi / "Gansu Liancheng Guojiaji Ziran Baohuqu zhi" bian wei hui bian.
Gansu wen hua chu ban she, 2017. -- 12, 7, 5, 740 pages, 45 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), color map, portraits (some color) ; 27 cm
QH77 .C6 G3675 2017 -- Kroch Library Asia
Gansu Taitong--Kongtongshan Guojiaji Ziran Baohuqu wei guan zhi wu he ji zhui dong wu duo yang xing yu bao hu
甘肃太统--崆峒山国家级自然保护区维管植物和脊椎动物多样性与保护 / 马正学主编.
Gansu Taitong--Kongtongshan Guojiaji Ziran Baohuqu wei guan zhi wu he ji zhui dong wu duo yang xing yu bao hu / Ma Zhengxue zhu bian.
Gansu ke xue ji shu chu ban she, 2017. -- 2 volumes (4, 4, 4, 751 pages, 40 pages of plates, 8 unnumbered pages of pages) : color illustrations, color maps ; 29 cm
Oversize QH77 .C6 G367 2017 + -- Kroch Library Asia
Huan Bo Hai qu yu tian hai zao lu dui bin hai shi di de ying xiang yan jiu
环渤海区域填海造陆对滨海湿地的影响研究 / 赵蓓, 王斌, 宋文鹏等编著.
Huan Bo Hai qu yu tian hai zao lu dui bin hai shi di de ying xiang yan jiu / Zhao Bei, Wang Bin, Song Wenpeng deng bian zhu.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 2, 4, 152 pages : color illustrations, color maps ; 26 cm
Oversize QH181 .Z437 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo sheng tai xiu fu de jin zhan yu qian jing
中国生态修复的进展与前景 = Progress and prospect of ecological rehabilitation in China / 邬晓燕著.
Zhongguo sheng tai xiu fu de jin zhan yu qian jing = Progress and prospect of ecological rehabilitation in China / Wu Xiaoyan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 279 pages ; 24 cm.
QH181 .W828 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cao yuan sheng tai bu chang ji zhi yan jiu
中国草原生态补偿机制研究 / 靳乐山, 胡振通著.
Zhongguo cao yuan sheng tai bu chang ji zhi yan jiu / Jin Leshan, Hu Zhentong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- iii, vii, 328 pages : map ; 24 cm
QH541.5 .P7 J45 2017 -- Kroch Library Asia

QK. Botany (1 item)RSS

Hubei Sheng zhen xi bin wei zhi wu
湖北省珍稀濒危植物 / 王玉兵 [and 4 others] 著.
Hubei Sheng zhen xi bin wei zhi wu / Wang Yubing [and 4 others] zhe.
Ke xue chu ban she, 2017. -- v, 181 pages : color illustrations, maps ; 26 cm
QK86 .C5 W36 2017 -- Kroch Library Asia

QL. Zoology (1 item)RSS

Animals through Chinese history
Animals through Chinese history : earliest times to 1911 / edited by Roel Sterckx (University of Cambridge), Martina Siebert (Berlin State Library), Dagmar Schäfer (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin).
Cambridge University Press, 2019. -- xiii, 277 pages : illustrations ; 24 cm
QL21 .C6 A55 2019 -- Kroch Library Asia

R. Medicine (1 item)RSS

Các bài thuốc dân gian
Các bài thuốc dân gian / Lê Ninh chủ biên ; TS. Tô Phương Cường dịch.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 284 pages ; 21 cm.
R602 .C33 2018 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (3 items)RSS

Beijing dai fu
北京大夫 : 北京市第八批援疆医生和田工作侧记 / 仇秀莉著 ; 北京作家协会主编.
Beijing dai fu : Beijing Shi di ba pi yuan Jiang yi sheng Hetian gong zuo ce ji / Qiu Xiuli zhu ; Beijing zuo jia xie hui zhu bian.
Beijing ri bao chu ban she, 2017. -- 4, 466 pages : illustrations ; 24 cm
RA390 .C6 Q68 2017 -- Kroch Library Asia
Shi xian wo guo ji ben yi liao wei sheng fu wu jun deng hua de cai zheng zheng ce yan jiu
实现我国基本医疗卫生服务均等化的财政政策研究 / 孟庆平著.
Shi xian wo guo ji ben yi liao wei sheng fu wu jun deng hua de cai zheng zheng ce yan jiu / Meng Qingping zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 198 pages : charts ; 23 cm.
RA410.55 .C6 M46 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wei sheng fei yong de zeng zhang yu kong zhi
中国卫生费用的增长与控制 / 王超群著.
Zhongguo wei sheng fei yong de zeng zhang yu kong zhi / Wang Chaoqun zhu.
Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 6, 243 pages : illustrations ; 24 cm.
RA410.55 .C6 W3636 2016 -- Kroch Library Asia

RD. Surgery (1 item)RSS

Wai ke chu yuan bing ren Zhong yi tiao yang
外科出院病人中医调养 / 主编蔡元坤, 齐翀 ; 编写人员王会鹏 [and thirteen others].
Wai ke chu yuan bing ren Zhong yi tiao yang / zhu bian Cai Yuankun, Qi Chong ; bian xie ren yuan Wang Huipeng [and thirteen others].
Fu dan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 176 pages : illustrations ; 21 cm.
RD99 .W286 2017 -- Kroch Library Asia

RS. Pharmacy and materia medica (1 item)RSS

Ăn uống chữa bệnh thường gặp
Ăn uống chữa bệnh thường gặp / Lê Ninh chủ biên ; TS. Tô Phương Cường dịch.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 315 pages ; 21 cm.
RS131.64 .A65 2018 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (3 items)RSS

Wo guo nong ye ke ji tui guang ti zhi chuang xin yan jiu
我国农业科技推广体制创新研究 = The research on innovation of agricultural science and technology extension system in China / 钟秋波著.
Wo guo nong ye ke ji tui guang ti zhi chuang xin yan jiu = The research on innovation of agricultural science and technology extension system in China / Zhong Qiubo zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 3, 179 pages : illustrations ; 24 cm.
S494.5 .I5 Z553 2017 -- Kroch Library Asia
Xin fa zhan de shi fan
新发展的示范 : 中国援非农业技术示范中心的微观叙事 = Demonstration of new development : narratives of China's agricultural technology demonstration centres in Africa / 李小云 [and 6 others]著.
Xin fa zhan de shi fan : Zhongguo yuan Fei nong ye ji shu shi fan zhong xin de wei guan xu shi = Demonstration of new development : narratives of China's agricultural technology demonstration centres in Africa / Li Xiaoyun [and 6 others] zhu.
Jing ji ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 17, 3, 245 pages ; 24 cm
S494.5 .I5 L528 2017 -- Kroch Library Asia
Qi min yao shu shi hua
齐民要术史话 / 缪启愉, 缪桂龙著.
Qi min yao shu shi hua / Miao Qiyu, Miao Guilong zhu.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 3, 3, 130 pages, 12 pages of plates : illustrations ; 24 cm.
S515 .J53 M527 2017 -- Kroch Library Asia

SH. Aquaculture. Fisheries. Angling (1 item)RSS

Zhongguo luo fei yu chan ye jing ji yan jiu
中国罗非鱼产业经济研究 / 主编袁永明 ; 副主编代云云, 张红燕.
Zhongguo luo fei yu chan ye jing ji yan jiu / zhu bian Yuan Yongming ; fu zhu bian Dai Yunyun, Zhang Hongyan.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 4, 234 pages : charts (some color) ; 26 cm
SH167 .T54 Z56 2017 -- Kroch Library Asia

T. Technology (4 items)RSS

Zhongguo ke ji chuang xin ti zhi xian dai hua
中国科技创新体制现代化 / 程萍, 陶春, 程志波著.
Zhongguo ke ji chuang xin ti zhi xian dai hua / Cheng Ping, Tao Chun, Cheng Zhibo zhu.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2017. -- 3, 310 pages : ; 25 cm.
T27 .C6 C46 2017 -- Kroch Library Asia
Chang san jiao qu yu ke ji chuang xin fa zhan diao yan bao gao, 2017
长三角区域科技创新发展调研报告, 2017 / 刘光顺 [and 4 others]编著.
Chang san jiao qu yu ke ji chuang xin fa zhan diao yan bao gao, 2017 / Liu Guangshun [and 4 others] bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 7, 199 pages ; 26 cm
Oversize T173.5 .C6 L583 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo R&D huo dong xiao lü ping jia yan jiu
中国R&D活动效率评价研究 = Research on efficiency evaluation of China's R&D activities / 尹伟华著.
Zhongguo R&D huo dong xiao lü ping jia yan jiu = Research on efficiency evaluation of China's R&D activities / Yin Weihua zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 167 pages : illustrations ; 24 cm
T177 .C6 Y45 2017 -- Kroch Library Asia
Guangzhou hui zhan fa zhan yan jiu
广州会展发展研究 = Research on Guangzhou exhibition development / 吴志才著.
Guangzhou hui zhan fa zhan yan jiu = Research on Guangzhou exhibition development / Wu Zhicai zhu.
Guangdong lü you chu ban she, 2017. -- 2, 3, 231 pages : illustrations ; 24 cm
T395.5 .C6 W828 2017 -- Kroch Library Asia

TC. Hydraulic engineering. Ocean engineering (2 items)RSS

Huizhou shui li she hui yan jiu
徽州水利社会研究 : 以新安江流域为中心 / 孟凡胜著.
Huizhou shui li she hui yan jiu : yi Xin'an Jiang liu yu wei zhong xin / Meng Fansheng zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 233 pages : illustrations ; 24 cm.
TC102 .H835 M46 2017 -- Kroch Library Asia
Guangzhou he yong shi hua
广州河涌史话 / 叶曙明著.
Guangzhou he yong shi hua / Ye Shuming zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 3, 3, 292 pages ; 24 cm.
TC502 .G82 Y4276 2017 -- Kroch Library Asia

TD. Environmental technology. Sanitary engineering (4 items)RSS

Nong cun sheng tai huan jing jian she de zheng ce he zhi du yan jiu
农村生态环境建设的政策和制度研究 : 以河北为例 / 孙丽欣 [and 3 others]著.
Nong cun sheng tai huan jing jian she de zheng ce he zhi du yan jiu : yi Hebei wei li / Sun Lixin [and 3 others] zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 3, 191 pages ; 24 cm
TD171.5 .C62 H438 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo huan jing wu ran cheng yin ji zhi li dui ce yan jiu
我国环境污染成因及治理对策研究 : 基于"政府--市场"的视角 / 张学刚著.
Wo guo huan jing wu ran cheng yin ji zhi li dui ce yan jiu : ji yu "zheng fu-shi chang" de shi jiao / Zhang Xuegang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 5, 3, 293 pages : illustrations ; 24 cm
TD187.5 .C6 Z4345 2017 -- Kroch Library Asia
Hebei Sheng shui zi yuan he shui huan jing zheng ce dong tai mo ni yan jiu
河北省水资源和水环境政策动态模拟研究 / 张国丰, 马晓静著.
Hebei Sheng shui zi yuan he shui huan jing zheng ce dong tai mo ni yan jiu / Zhang Guofeng, Ma Xiaojing zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 147 pages : charts ; 24 cm
TD301 .H434 Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qu yu tan pai fang cha yi fen xi ji jian pai lu jing yan jiu
中国区域碳排放差异分析及减排路径研究 / 佟昕著.
Zhongguo qu yu tan pai fang cha yi fen xi ji jian pai lu jing yan jiu / Tong Xin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 2, 5, 152 pages : illustrations ; 24 cm.
TD885.5 .C3 T668 2016 -- Kroch Library Asia

TG. Bridge engineering (1 item)RSS

Jiang nan shi qiao ji qiao xin shi yi cun zhi mei
江南石桥及桥心石遗存之美 / 冯国鄞, 孙明顺编著 ; 冯国鄞摄影.
Jiang nan shi qiao ji qiao xin shi yi cun zhi mei / Feng Guoyin, Sun Mingshun bian zhu ; Feng Guoyin she ying.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017. -- 113 pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
TG101 .F46 2017 -- Kroch Library Asia

TX. Home economics (1 item)RSS

Zhongguo can yin chan ye re dian wen ti ji dui ce yan jiu
中国餐饮产业热点问题及对策研究 : 基于和谐文化视域 / 曾翔云著.
Zhongguo can yin chan ye re dian wen ti ji dui ce yan jiu : ji yu he xie wen hua shi yu / Zeng Xiangyun zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2016. -- v, 2, 190 pages : illustrations ; 24 cm
TX910 .C6 Z4595 2016 -- Kroch Library Asia

U. Military science (3 items)RSS

Jiangxi ji kai guo jiang jun gu shi
江西籍开国将军故事 / 吴畏编著.
Jiangxi ji kai guo jiang jun gu shi / Wu Wei bian zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2017. -- 2 volumes (3, 5, 1233 pages) : portraits ; 27 cm
Oversize U54 .C6 W788 2017 + -- Kroch Library Asia
Pendekar Nusantara menantang Sun Tzu
Pendekar Nusantara menantang Sun Tzu / Singgih Pambudi Arinto, S.I.P., M.M., Dawit Tornado, S.H., M.H.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- xiv, 194 pages : illustrations ; 20 cm
U55 .S78 A85 2018 -- Kroch Library Asia
Shikikan no ketsudan
指揮官の決断 : 満州とアッツの将軍樋口季一郎 / 早坂隆.
Shikikan no ketsudan : Manshū to Attsu no shōgun Higuchi Kiichirō / Hayasaka Takashi.
Bungei Shunjū, 2010. -- 255 pages : illustrations, map ; 18 cm.
U55 .H47 H39 2010 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (7 items)RSS

Strategic stability in South Asia
Strategic stability in South Asia : challenges and implications for India / by Zubin Bhatnagar.
Vij Books India Pvt Ltd, 2017. -- xiv, 226 pages ; 24 cm
UA832.7 .B43 2017 -- Kroch Library Asia
China's emerging cyber operations
China's emerging cyber operations : capabilities and implications for India / Colonel Rohit Mehrotra.
G.B. Books in association with USI, 2017. -- xvii, 302 pages : maps ; 24 cm
UA835 .M44 2017 -- Kroch Library Asia
Jian ding bu yi de zou Zhongguo te se qiang jun zhi lu
坚定不移地走中国特色强军之路 = Unswervingly follow the road of building a strong army with Chinese characteristics / 季明著.
Jian ding bu yi de zou Zhongguo te se qiang jun zhi lu = Unswervingly follow the road of building a strong army with Chinese characteristics / Ji Ming zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 4, 215 pages ; 23 cm.
UA835 .J446 2017 -- Kroch Library Asia
Reshaping the Chinese military
Reshaping the Chinese military : the PLA's roles and missions in the Xi Jinping era / edited by Richard A. Bitzinger and James Char.
Routledge, 2019. -- xi, 253 pages ; 25 cm.
UA835 .R47 2019 -- Kroch Library Asia
Gang tie chang cheng
钢鐵長城 : 纪念中国人民解放军建军九十周年馆藏文献展图录 / 国家图书馆编.
Gang tie chang cheng : ji nian Zhongguo ren min jie fang jun jian jun jiu shi zhou nian guan zang wen xian zhan tu lu / Guo jia tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 221 pages : chiefly color facsimiles ; 29 cm
Oversize UA837 .G35 2017 + -- Kroch Library Asia
Sheng hui
胜会 : 中国人民解放军军史上的重要会议 (1927-1949) / 李峻主编.
Sheng hui : Zhongguo ren min jie fang jun jun shi shang de zhong yao hui yi (1927-1949) / Li Jun zhu bian.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- iii, 224 pages : illustrations, maps, portraits, facsimiles ; 24 cm
UA837 .S444 2017 -- Kroch Library Asia
Tie liu Shan bei
铁流陕北 : 从红军到八路军 / 萨苏著.
Tie liu Shan bei : cong hong jun dao ba lu jun / Sa Su zhu.
Beijing ri bao chu ban she, 2018. -- 208 pages, 3 unnumbered pages : illustrations, portraits ; 24 cm
UA837 .S37 2018 -- Kroch Library Asia

VA. Navies: Organization, distribution, naval situation (2 items)RSS

Chuan zheng yu jin dai Zhongguo hai jun
船政与近代中国海军 / 柳燕妮, 陈盛著.
Chuan zheng yu jin dai Zhongguo hai jun / Liu Yanni, Chen Sheng zhu.
Fujian ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 139 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
VA636 .M3 L5886 2016 -- Kroch Library Asia
Chuan zheng yu jin dai Zhongguo si xiang
船政与近代中国思想 / 李英, 陆过著.
Chuan zheng yu jin dai Zhongguo si xiang / Li Ying, Lu Guo zhu.
Fujian ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 185 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
VA636 .M3 L488 2016 -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (22 items)RSS

Zhuan ye tu shu guan"shi er wu" qi jian shi ye fa zhan bao gao
专业图书馆"十二五"期间事业发展报告 / 中国图书馆学会专业图书馆分会编.
Zhuan ye tu shu guan"shi er wu" qi jian shi ye fa zhan bao gao / Zhongguo tu shu guan xue hui zhuan ye tu shu guan fen hui bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 1, 436 pages : illustrations ; 26 cm
Z845 .C6 Z48 2017 -- Kroch Library Asia
Qi Chenghan cang shu ji wen xian xue si xiang yan jiu
祁承㸁藏书及文献学思想研究 / 张玮著.
Qi Chenghan cang shu ji wen xian xue si xiang yan jiu / Zhang Wei zhu.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 4, 2, 287 pages ; 21 cm
Z989 .C48 Z436 2016 -- Kroch Library Asia
Si Jianshan cang shu mu lu
姒兼山藏書目錄 / 姒兼山撰.
Si Jianshan cang shu mu lu / Si Jianshan zhuan.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 2, 1, 512 pages ; 27 cm
Z997.2 .C6 S5257 2017 -- Kroch Library Asia
Diao tai sui bi
釣臺隨筆 / 林谷著.
Diao tai sui bi / Lin Gu zhu.
Hunan da xue chu ban she, 2017. -- 342 pages : illustrations ; 21 cm.
Z1003.5 .C45 L564 2017 -- Kroch Library Asia
Shu chong ri ji wu ji
書蟲日記五集 / 彭国梁著
Shu chong ri ji wu ji / Peng Guoliang zhu.
Hunan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 407 pages ; 18 cm.
Z1003.5 .C45 P465 2017 -- Kroch Library Asia
Beijing shi fan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu
北京師範大學圖書館古籍普查登記目錄 / 北京師範大學圖書館編.
Beijing shi fan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu / Beijing shi fan da xue tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 3 volumes ; 27 cm.
Z1029 .B473 2017 -- Kroch Library Asia
Fu dan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu
復旦大學圖書館古籍普查登記目錄 / 《國家圖書館古籍普查登記目錄 》編委會編.
Fu dan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu / "Guo jia tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu" bian wei hui bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 3 volumes ; 27 cm.
Oversize Z1029 .F83 2017 + -- Kroch Library Asia
Ganzhou Qu tu shu guan guan cang gu ji tu lu
甘州區圖書館館藏古籍圖錄 / 黄岳年主編.
Ganzhou Qu tu shu guan guan cang gu ji tu lu / Huang Yuenian zhu bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 6, 2, 6, 232 pages : chiefly facsimiles ; 29 cm
Z1029 .G367 2016 -- Kroch Library Asia
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu
廣西壯族自治區圖書館古籍普查登記目錄 / 廣西壯族自治區圖書館編.
Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 377 pages ; 27 cm.
Z1029 .G842 2017 -- Kroch Library Asia
Hebei Sheng tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu
河北省圖書館古籍普查登記目錄 / 《河北省圖書館古籍普查登記目錄》編委會編.
Hebei Sheng tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu / "Hebei Sheng tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu" bian wei hui bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 222 pages ; 27 cm.
Z1029 .H433 2017 -- Kroch Library Asia
Henan Sheng Zhengzhou tu shu guan deng shi yi jia shou cang dan wei gu ji pu cha deng ji mu lu
河南省鄭州圖書館等十一家收藏單位古籍普查登記目錄 / 《河南省鄭州圖書館等十一家收藏單位古籍普查登記目錄》編委會編.
Henan Sheng Zhengzhou tu shu guan deng shi yi jia shou cang dan wei gu ji pu cha deng ji mu lu / "Henan Sheng Zhengzhou tu shu guan deng shi yi jia shou cang dan wei gu ji pu cha deng ji mu lu" bian wei hui bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 683 pages ; 27 cm.
Oversize Z1029 .H463 2017 + -- Kroch Library Asia
Jun shi ke xue yuan jun shi tu shu zi liao guan gu ji pu cha deng ji mu lu
軍事科學院軍事圖書資料館古籍普查登記目錄 / 《軍事科學院軍事圖書資料館古籍普查登記目錄》編委會編.
Jun shi ke xue yuan jun shi tu shu zi liao guan gu ji pu cha deng ji mu lu / "Jun shi ke xue yuan jun shi tu shu zi liao guan gu ji pu cha deng ji mu lu" bian wei hui bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 1, 2, 1, 1, 2, 1, 322 pages ; 27 cm.
Oversize Z1029 .J86 2017 + -- Kroch Library Asia
San ming xue yuan tu shu guan gu ji pu cha deng ji tu mu
三明學院圖書館古籍普查登記圖目 / 三明學院圖書館編.
San ming xue yuan tu shu guan gu ji pu cha deng ji tu mu / San ming xue yuan tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 4, 2, 2, 216 pages : chiefly facsimiles ; 30 cm
Z1029 .S36 2016 -- Kroch Library Asia
Shanghai shi fan da xue tu shu guan Minguo wen xian zhen ben tu lu
上海师范大学图书馆民国文献珍本图录 / 上海师范大学图书馆编.
Shanghai shi fan da xue tu shu guan Minguo wen xian zhen ben tu lu / Shanghai shi fan da xue tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 10, 358 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize Z1029 .S466 2016 + -- Kroch Library Asia
Shenzhen tu shu guan guan cang gu ji tu lu
深圳圖書館館藏古籍圖錄 / 深圳圖書館編.
Shenzhen tu shu guan guan cang gu ji tu lu / Shenzhen tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 4, 1, 5, 306 pages : chiefly facsimiles ; 29 cm
Oversize Z1029 .S4858 2016 + -- Kroch Library Asia
Suzhou da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu
蘇州大學圖書館古籍普查登記目錄 / 蘇州大學圖書館編.
Suzhou da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu / Suzhou da xue tu shu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 1, 2, 1, 1, 7, 1, 675 pages ; 27 cm.
Z1029 .S886 2017 -- Kroch Library Asia
Tian lu lin lang zhi jian shu lu
天祿琳瑯知見書錄 = Tianlu linlang zhijian shulu / 劉蔷著.
Tian lu lin lang zhi jian shu lu = Tianlu linlang zhijian shulu / Liu Qiang zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 5, 3, 2, 5, 3, 878 pages : illustrations ; 24 cm
Z1029 .L577 2017 -- Kroch Library Asia
Tian yi ge bo wu guan cang gu ji shan ben shu mu
天一閣博物館藏古籍善本書目 / 天一閣博物館編.
Tian yi ge bo wu guan cang gu ji shan ben shu mu / Tian yi ge bo wu guan bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 2 volumes (1, 2, 1, 4, 814 pages) ; 27 cm
Oversize Z1029 .T483 2016 + -- Kroch Library Asia
Xi nan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu
西南大學圖書館古籍普查登記目錄 / 《西南大學圖書館古籍普查登記目錄》編委會編.
Xi nan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu / "Xi nan da xue tu shu guan gu ji pu cha deng ji mu lu" bian wei hui bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 1, 2, 1, 2, 1, 388 pages ; 27 cm.
Oversize Z1029 .X427 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhejiang Sheng gu ji shan ben lian he mu lu
浙江省古籍善本聯合目錄 / 程小瀾, 朱海閔, 應長興主编.
Zhejiang Sheng gu ji shan ben lian he mu lu / Cheng Xiaolan, Zhu Haimin, Ying Changxing zhu bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 6 volumes ; 27 cm
Oversize Z1029 .Z438 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhong gong Shanxi Sheng wei dang xiao tu shu guan cang gu ji mu lu
中共山西省委黨校圖書館藏古籍目錄 / 本書編委會編.
Zhong gong Shanxi Sheng wei dang xiao tu shu guan cang gu ji mu lu / ben shu bian wei hui bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2017. -- 2, 1, 1, 80 pages, 46 pages of plates : facsimiles ; 24 cm
Z1029 .Z488 2017 -- Kroch Library Asia
Xin Zhongguo gu ji ying yin cong shu zong mu
新中國古籍影印叢書總目 = A catalog of the facsimile series of Chinese ancient books since 1949 / 南江濤, 賈貴榮編.
Xin Zhongguo gu ji ying yin cong shu zong mu = A catalog of the facsimile series of Chinese ancient books since 1949 / Nan Jiangtao, Jia Guirong bian.
Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016. -- 3 volumes (3, 1, 15, 1545 pages) ; 30 cm.
Z1033 .S5 .X563 2016 -- Kroch Library Asia

~. [No Classification] (1 item)RSS

Ji yu sheng tai zhun ze de cheng shi xing tai ke chi xu fa zhan yan jiu
基于生态准则的城市形态可持续发展研究 : 以成都为例 / 陈岚著.
Ji yu sheng tai zhun ze de cheng shi xing tai ke chi xu fa zhan yan jiu : yi Chengdu wei li / Chen Lan zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 185 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
-- Kroch Library Asia