Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

May 2018

location=Asia
keywords=china
606 itemsRSS

AZ. History of scholarship and learning. The humanities (2 items)RSS

"'Qing ru xue an' Cao shi shu zha" zheng li
『「清儒學案」曹氏書札』整理 / 李立民整理.
"'Qing ru xue an' Cao shi shu zha" zheng li / Li Limin zheng li.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 14, 2, 407 pages ; 24 cm
AZ791 .H773 .L46 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai ren wen ke xue yan jiu, 1815-1949
中国近代人文科学研究, 1815-1949 / 钟少华著.
Zhongguo jin dai ren wen ke xue yan jiu, 1815-1949 / Zhong Shaohua zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 482 pages ; 25 cm
AZ791 .Z4656 2016 -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (3 items)RSS

Han dai si xiang shi zhuan ti lun gao
汉代思想史专题论稿 / 郑先兴著.
Han dai si xiang shi zhuan ti lun gao / Zheng Xianxing zhu.
Henan da xue chu ban she, 2016. -- 222 pages ; 24 cm.
B126 .Z4478 2016 -- Kroch Library Asia
Ai Siqi yu Makesi zhu yi zhe xue Zhongguo hua yan jiu
艾思奇与马克思主义哲学中国化研究 / 罗永剑著.
Ai Siqi yu Makesi zhu yi zhe xue Zhongguo hua yan jiu / Luo Yongjian zhu.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 4, 3, 3, 242 pages ; 23 cm
B5234 .A354 L867 2016 -- Kroch Library Asia
Li Zehou ping zhuan
李泽厚评传 = Lizehoupingzhuan / 时胜勋著
Li Zehou ping zhuan = Lizehoupingzhuan / Shi Shengxun zhu.
Huang Shan shu she, 2016. -- 6, 3, 3, 215 pages : illustrations ; 24 cm.
B5234 .L4674 S55 2016 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (3 items)RSS

Intimate memory
Intimate memory : gender and mourning in late Imperial China / Martin W. Huang.
State University of New York Press, 2018. -- 224 pages ; 24 cm.
BF575 .D35 H83 2018 -- Kroch Library Asia
Gui cang
歸藏 : 附江陵王家臺秦簡歸藏 / (清)馬國翰輯 ; 鄭同校.
Gui cang : fu Jiangling Wangjiatai Qin jian Gui cang / (Qing) Ma Guohan ji ; Zheng Tong jiao.
Hua ling chu ban she, 2016. -- 34 leaves ; 31 cm.
BF1770 .C5 G85 2016 -- Kroch Library Asia
Lian shan
連山 : 附古三墳 / (清)馬國翰輯 ; 鄭同校.
Lian shan : fu Gu san fen / (Qing) Ma Guohan ji ; Zheng Tong jiao.
Hua ling chu ban she, 2016. -- 34 leaves ; 31 cm.
BF1770 .C5 L534 2016 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (1 item)RSS

Confucian Four books for women (Nü sishu)
The Confucian Four books for women (Nü sishu) / with commentaries by Wang Xiang and the translator ; translated and edited by Ann A. Pang-White.
Oxford University Press, 2018. -- xxi, 322 pages: illustrations ; 24 cm
BJ1609 .N813 2018 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (2 items)RSS

Tai Shan guo jia ji si shi
泰山国家祭祀史 / 刘兴顺著.
Tai Shan guo jia ji si shi / Liu Xingshun zhu.
Shandong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 6, 376 pages : illustrations ; 24 cm.
BL1812 .R57 L588 2017 -- Kroch Library Asia
Gender, power, and talent
Gender, power, and talent : the journey of Daoist priestesses in Tang China / Jinhua Jia.
Columbia University Press, 2018. -- xxxvi, 324 pages : illustrations ; 23 cm
BL1923 .J48 2018 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (6 items)RSS

Chūgoku Bukkyō to no teikei
中国仏教との提携 / 編者龍谷大学アジア仏教文化研究センター「戦時下「日本仏教」の国際交流」研究班 (G1・UB・S2), 中西直樹 (代表)・林行夫・吉永進一・大澤広嗣.
Chūgoku Bukkyō to no teikei / hensha Ryūkoku Daigakuku Ajia Bukkyō Bunka Kenkyū Sentā "Senjika 'Nihon Bukkyō no Kokusai Kōryū" Kenkyūhan (G1, UB, S2), Nakanishi Naoki (daihyō), Hayashi Yukio, Yoshinaga Shin'ichi, Ōsawa Kōji.
Fuji Shuppan, 2017. -- 2 volumes : illustrations ; 27 cm.
Oversize BQ645 .C584 2017 + -- Kroch Library Asia
Gendun Chopel
Gendun Chopel : Tibet's modern visionary / Donald S. Lopez Jr.
Shambhala, 2018. -- xii, 277 pages : illustrations ; 22 cm.
BQ950 .G38 L67 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong gu fo jiao si yuan jing ji bian qian yan jiu
中古佛教寺院经济变迁研究 = Zhonggu fojiao siyuan jingji bianqian yanjiu / 刘小平著.
Zhong gu fo jiao si yuan jing ji bian qian yan jiu = Zhonggu fojiao siyuan jingji bianqian yanjiu / Liu Xiaoping zhu.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 2, 249 pages ; 24 cm.
BQ5136.3 .C5 L583 2016 -- Kroch Library Asia
Wen yun liu shang hai hui si
文韵流觞海会寺 / 孙杰著.
Wen yun liu shang hai hui si / Sun Jie zhu.
Shanxi ren min chu ban she, 2016. -- 7, 7, 220 pages, 3 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm.
BQ6345 .Y3662 H366 2016 -- Kroch Library Asia
Tây Tạng huyền bí & nghệ thuật sinh tử
Tây Tạng huyền bí & nghệ thuật sinh tử / Đặng Hoàng Xa.
Nhà xuất bản Thế giới, 2017. -- 299 pages : color illustrations, color map ; 21 cm
BQ7604 .D36 2017 -- Kroch Library Asia
Chan zong shi wu jiang
禅宗十五讲 / 孙昌武著.
Chan zong shi wu jiang / Sun Changwu zhu.
Zhonghua shu ju, 2016. -- 4, 5, 370 pages; 24 cm
BQ9268.3 .S86 2016 -- Kroch Library Asia

BR. Christianity (1 item)RSS

Chinese public theology
Chinese public theology : generational shifts and Confucian imagination in Chinese Christianity / Alexander Chow.
Oxford University Press, 2018. -- viii, 210 pages ; 23 cm
BR1288 .C492 2018 -- Kroch Library Asia

BV. Practical Theology (1 item)RSS

Quan qiu di yu hua shi yu xia de Tianjin qing nian hui yan jiu (1895-1949)
全球地域化视域下的天津青年会研究(1895-1949) = Tianjin Youth Association reserach from the perspective of global localization (1895-1949) / 王小蕾著.
Quan qiu di yu hua shi yu xia de Tianjin qing nian hui yan jiu (1895-1949) = Tianjin Youth Association reserach from the perspective of global localization (1895-1949) / Wang Xiaolei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 220 pages : illustrations ; 24 cm
BV1065 .T54 W368 2016 -- Kroch Library Asia

CS. Genealogy (1 item)RSS

You Yu gu wu
有虞故物 : 會稽餘姚虞氏漢唐出土文獻匯釋 / 商略, 孫勤忠著.
You Yu gu wu : Kuaiji Yuyao Yu shi Han Tang chu tu wen xian hui shi / Shang Lue, Sun Qinzhong zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 4, 2, 227 pages : illustrations ; 29 cm.
CS1169 .Y8262 2016 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (3 items)RSS

Ba shi nian lai
八十年来 : 黄炎培回忆录 (片断) / 黄炎培著.
Ba shi nian lai : Huang Yanpei hui yi lu (pian duan) / Huang Yanpei zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 1, 6, 1, 212 pages, 4 pages of plates : illustrations ; 24 cm.
CT3990 .H83 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Ning ming er si, bu mo er sheng
宁鸣而死, 不默而生 : 陈漱渝讲胡适 / 陈漱渝著.
Ning ming er si, bu mo er sheng : Chen Shuyu jiang Hu Shi / Chen Shuyu zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 359 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm
CT3990 .H78 C44733 2017 -- Kroch Library Asia
Wen hua ling miao bo zhong ren
文化灵苗播种人 : 回忆姜椿芳 / 全国政协文史和学习委员会编.
Wen hua ling miao bo zhong ren : hui yi Jiang Chunfang / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 3, 6, 248 pages, 8 pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm.
CT3990 .J535 W45 2017 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (122 items)RSS

Mirrer in Manila
A mirrer in Manila : a Mir Yeshivah student's amazing story of escape and survival / Dr. Mordachai Buchie Soroka.
Feldheim Publishers, 2018. -- xii, 420 pages : illustrations, maps, portraits, facsimilies ; 24 cm.
DS115 .S67 2018 -- Kroch Library Asia
Jaṅge-buddhe
Jaṅge-buddhe / Buddhinārāyaṇa Śreshṭha = Junge-buddhe / by Buddhi Narayan Shrestha.
Makālu Prakāśana Gr̥ha, 2016. -- 468 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
DS494.8 .I4 S64 2016 -- Kroch Library Asia
Understanding South China Sea geopolitics
Understanding South China Sea geopolitics / Subhadeep Bhattacharya.
Pentagon Press, 2017. -- xix, 300 pages : maps (black and white) ; 24 cm
DS525.7 .B43 2017 -- [asia]
Nan Hai zhu dao guo ji fen zheng shi
南海诸岛国际纷争史 / (日)浦野起央著 ; 杨翠柏等译.
Nan Hai zhu dao guo ji fen zheng shi / (Ri) Puye Qiyang zhu ; Yang Ccuibai deng yi.
Nanjing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 4, 6, 575 pages ; 24 cm.
DS525.8 .U73127 2017 -- Kroch Library Asia
People of Vietnam
The people of Vietnam : their voices and lived experiences / Yukio Shimura, editor.
Nova Science Publishers, 2017. -- xi, 165 pages : illustrations ; 24 cm.
DS556.42 .P37 2017 -- Kroch Library Asia
Sharkbait
Sharkbait : a flight surgeon's odyssey in Vietnam / Guy S. Clark, M.D.
Weeping Willow Books, 2017. -- xiii, 613 pages ; 24 cm
DS559.5 .C5383 2017 -- Kroch Library Asia
Bei qu jie le de gu shi di
被曲解了的古史地 / 曲辰, 孙远志著.
Bei qu jie le de gu shi di / Qu Chen, Sun Yuanzhi zhu.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 3, 304 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
DS706.5 .Q33 2016 -- Kroch Library Asia
Di ming wen hua jing guan yu di ming zi yuan kai fa, guan li yan jiu
地名文化景观与地名资源开发、管理研究 : 基于宁夏和岭南地区地名的讨论 / 王荣, 何彤慧, 吴宏岐著.
Di ming wen hua jing guan yu di ming zi yuan kai fa, guan li yan jiu : ji yu Ningxia he ling nan di qu di ming de tao lun / Wang Rong, He Tonghui, Wu Hongqi zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2016. -- 2, 3, 247 pages : illustrations ; 24 cm
DS706.5 .W26 2016 -- Kroch Library Asia
Heritage sites in contemporary China
Heritage sites in contemporary China : cultural policies and management practices / Luca Zan, Bing Yu, Jianli Yu, and Haiming Yan.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018. -- xiv, 319 pages ; 24 cm.
DS715 .Z36 2018 -- Kroch Library Asia
Hai wai guan cang Zhongguo wen wu jing cui
海外馆藏中国文物精萃 / 寇勤主编 ; 翁万戈摄影.
Hai wai guan cang Zhongguo wen wu jing cui / Kou Qin zhu bian ; Weng Wange she ying.
Zhonghua shu ju, 2016. -- 3 volumes (2, 897 pages) : color illustrations ; 27 cm.
DS719 .H358 2016 -- Kroch Library Asia
Hafo da xue Yanjing tu shu guan cang Minguo shi qi guo xue jiao cai.
哈佛大學燕京圖書館藏民國時期國學教材. 李兆民卷 / 閆月珍編.
Hafo da xue Yanjing tu shu guan cang Minguo shi qi guo xue jiao cai. Li Zhaomin juan / Yan Yuezhen bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 9, 965 pages) : facsimiles ; 25 cm
DS721 .H235 2016 -- Kroch Library Asia
Texts and transformations
Texts and transformations : essays in honor of the 75th birthday of Victor H. Mair / edited by Haun Saussy.
Cambria Press, 2018. -- xvii, 464 pages : illustrations ; 23 cm
DS721 .T48 2018 -- [asia]
Houyi ji hua yu Chang'e ji hua
后羿计划与嫦娥计划 : 应对日本型文化侵华的策略构想 / 严加红著.
Houyi ji hua yu Chang'e ji hua : ying dui Riben xing wen hua qin Hua de ce lüe gou xiang / Yan Jiahong zhu.
Xue yuan chu ban she, 2016. -- 8, 363 pages ; 24 cm
DS727 .Y326 2016 -- Kroch Library Asia
Dobri muslimani, moderni državljani
Dobri muslimani, moderni državljani : islamski preporod med Huiji na severozahodu Kitajske = Good Muslims, modern citizens : Hui Islamic revival in Northwest China / Maja Veselič.
Založba ZRC, 2016. -- 254 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS731 .M87 V47 2016 -- Kroch Library Asia
Gen ben yu shi pu
根本與世僕 : 清朝旗人的法律地位 = The legal status of bannermen in Qing China / 鹿智鈞著.
Gen ben yu shi pu : Qing chao qi ren de fa lü di wei = The legal status of bannermen in Qing China / Lu Zhijun zhu.
Guo li Taiwan shi fan da xue li shi xi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2017. -- 374 pages : color illustrations ; 21 cm.
DS731 .M35 D829 2017 -- Kroch Library Asia
Di er jie shi jie Hepo tong xiang lian yi da hui, 2012 nian 10 yue 11 ri-14 ri ji nian te kan
第二届世界河婆同乡联谊大会, 2012 年10月11日-14日纪念特刊 = 2nd World Hopo Community Convention.
Di er jie shi jie Hepo tong xiang lian yi da hui, 2012 nian 10 yue 11 ri-14 ri ji nian te kan = 2nd World Hopo Community Convention.
Shalayue Meili Hepo tong xiang hui, 2012. -- 179 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize DS732 .D512 2012 + -- Kroch Library Asia
Hua qiao Hua ren yu guo ji yi min yan jiu bao gao.
华侨华人与国际移民研究报告. 2015 / 林勇主编.
Hua qiao Hua ren yu guo ji yi min yan jiu bao gao. 2015 / Lin Yong zhu bian.
Guang ming ri bao chu ban she, 2016. -- 4, 229 pages : illustrations ; 25 cm
DS732 .H8324 2016 -- Kroch Library Asia
Ming mo Qing chu si jia xiu shi yan jiu
明末清初私家修史研究 / 杨绪敏著.
Ming mo Qing chu si jia xiu shi yan jiu / Yang Xumin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 4, 386 pages ; 24 cm.
DS734.7 .Y3649 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng Yingliu xian sheng bian nian shi ji
程应鏐先生编年事辑 / 虞云国编著.
Cheng Yingliu xian sheng bian nian shi ji / Yu Yunguo bian zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 7, 4, 641 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 22 cm
DS734.9 .C458 Y788 2016 -- Kroch Library Asia
Ren shi Xia Nai
认识夏鼐 / 胡文怡著 ; 北京大学震旦古代文明研究中心编.
Ren shi Xia Nai / Hu Wenyi zhu ; Beijing da xue Zhen dan gu dai wen ming yan jiu zhong xin bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 3, 3, 277 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 24 cm.
DS734.9 .X56 H7888 2016 -- Kroch Library Asia
Shan he wan li
山河万里 : 秦汉三国卷 / 方志远著.
Shan he wan li : Qin Han San guo juan / Fang Zhiyuan zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 4, 9, 298 pages ; 24 cm.
DS735 .F3634 2017 v. 2 -- Kroch Library Asia
Tian xia da shi
天下大势 : 远古先秦卷 / 方志远著.
Tian xia da shi : yuan gu xian Qin juan / Fang Zhiyuan zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 4, 9, 298 pages : map ; 24 cm.
DS735 .F3634 2017 v. 1 -- Kroch Library Asia
Zhongguo meng yu Zhongguo wai jiao
中国梦与中国外交 : 历史、现实与未来 / 张静主编 ; 吴志成, 纪亚光 [and others]著.
Zhongguo meng yu Zhongguo wai jiao : li shi, xian shi yu wei lai / Zhang Jing zhu bian ; Wu Zhicheng, Ji Yaguang [and others] zhu.
Shi jie zhi shi chu ban she, 2017. -- 371 pages ; 24 cm
DS740.4 .W828 2017 -- Kroch Library Asia
China's great war machine in the Sino-Indian context
China's great war machine in the Sino-Indian context / Lt Gen Gautam Banerjee (PVSM, AVSM,YSM (Retd)).
Wisdom Tree in association with Vivekananda International Foundation, 2017. -- xi, 170 pages : illustrations (colour), maps (colour) ; 23 cm
DS740.5 .I4 B36 2017 -- Kroch Library Asia
China, Russia, and twenty-first century global geopolitics
China, Russia, and twenty-first century global geopolitics / Paul J. Bolt and Sharyl N. Cross.
Oxford University Press, 2018. -- xx, 312 pages ; 24 cm
DS740.5 .R8 B59 2018 -- Kroch Library Asia
Conflits frontaliers sino-vietnamiens
Les conflits frontaliers sino-vietnamiens : de 1885 à nos jours / Nguyen Thi Hanh.
Demopolis, 2018. -- 403 pages : illustrations, maps, charts, facsimiles ; 22 cm.
DS740.5 .V5 N48 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Dong bei Ya zhan lüe yu zheng ce yan jiu
中国东北亚战略与政策研究 = Research on China's strategy and policy in Northeast Asia / 刘清才等著.
Zhongguo Dong bei Ya zhan lüe yu zheng ce yan jiu = Research on China's strategy and policy in Northeast Asia / Liu Qingcai deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 3, 3, 2, 3, 457 pages : illustrations ; 25 cm.
DS740.5 .E18 L5864 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo long xie hou Gaolu ji
中国龙邂逅高卢鸡 : 西南边城龙州的法国因缘 = China meet France / 张伟著.
Zhongguo long xie hou Gaolu ji : xi nan bian cheng Longzhou de Faguo yin yuan = China meet France / Zhang Wei zhu.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2017. -- 5, 184 pages : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 25 cm
DS740.5 .F8 Z438 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xing xiang quan qiu diao cha
中国形象全球调查 = China's image worldwide survey. 圣保罗卷 / 暨南大学舆情与社会管理研究中心主编.
Zhongguo xing xiang quan qiu diao cha = China's image worldwide survey. Shengbaoluo juan / Ji nan da xue yu qing yu she hui guan li yan jiu zhong xin zhu bian.
Ji nan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 165 pages : illustrations ; 29 cm.
DS740.5 .B7 Z46 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xing xiang quan qiu diao cha
中国形象全球调查 = China's image worldwide survey. 多伦多卷 / 暨南大学舆情与社会管理研究中心主编.
Zhongguo xing xiang quan qiu diao cha = China's image worldwide survey. Duolunduo juan / Ji nan da xue yu qing yu she hui guan li yan jiu zhong xin zhu bian.
Ji nan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 219 pages : illustrations ; 29 cm.
DS740.5 .C2 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yu Lading Mei Zhou he Jialeibi guo jia guan xi shi
中国与拉丁美洲和加勒比国家关系史 = A history of Sinao-Latin American and Caribbean relations / 贺双荣主编 ; 谌园庭副主编.
Zhongguo yu Lading Mei Zhou he Jialeibi guo jia guan xi shi = A history of Sinao-Latin American and Caribbean relations / He Shuangrong zhu bian ; Chen Yuanting fu zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 9, 12, 516 pages ; 24 cm.
DS740.5 .L34 Z468 2016 -- Kroch Library Asia
Kan dong Zhongguo de di yi ben shu
看懂中国的第一本书 : 从诸侯到帝国 / 王伟著.
Kan dong Zhongguo de di yi ben shu : cong zhu hou dao di guo / Wang Wei zhu.
Beijing chu ban she, 2017. -- 2, 3, 346 pages: illustrations (some color) ; 21 cm
DS741.5 .W3633 2017 -- Kroch Library Asia
Han Jin shi qi guo jia yu she hui lun ji
汉晋时期国家与社会论集 / 杜常顺, 杨振红主编.
Han Jin shi qi guo jia yu she hui lun ji / Du Changshun, Yang Zhenhong zhu bian.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 403 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS748 .H365 2014 + -- Kroch Library Asia
Qian gu bei cui di wang hou
千古悲摧帝王侯 : 海昏侯刘贺的前世今生 / 黎隆武著.
Qian gu bei cui di wang hou : Haihun hou Liu He de qian shi jin sheng / Li Longwu zhu.
Er shi yi shi ji chu ban she ji tuan you xian gong si, 2016. -- 214 pages, 28 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 21 cm
DS748.16 .L583 L485 2016 -- Kroch Library Asia
Xi Zaochi jia zu jia feng yan jiu
习凿齿家族家风研究 / 吴直雄著.
Xi Zaochi jia zu jia feng yan jiu / Wu Zhixiong zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 290 pages, 13 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm.
DS748.16 .X595 W789 2016 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo de cheng li
近代中国的成立 / 姚大中著.
Jin dai Zhongguo de cheng li / Yao Dazhong zhu.
Huaxia chu ban she, 2017. -- 3, 484 pages ; 25 cm.
DS750.64 .Y37 2017 -- Kroch Library Asia
Pan yu ji
番禺集 : 宋代历史文化探研集 / 张其凡著 ; 广东省人民政府文史研究馆编.
Pan yu ji : Song dai li shi wen hua tan yan ji / Zhang Qifan zhu ; Guangdong Sheng ren min zheng fu wen shi yan jiu guan bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 3, 462 pages ; 24 cm.
DS751 .Z4356 2017 -- Kroch Library Asia
Song Liao Xi Xia Jin shi qing lan ji
宋辽西夏金史青蓝集 / 李华瑞主编.
Song Liao Xi Xia Jin shi qing lan ji / Li Huarui zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 2, 523 pages : illustrations ; 24 cm
DS751 .S6658 2017 -- Kroch Library Asia
Jin chao "yi dai" wen shi de min zu ren tong zhi lu
金朝"异代"文士的民族认同之路 = Jin dynasty's literates from other nations on the road of ethnic identity / 李秀莲著.
Jin chao "yi dai" wen shi de min zu ren tong zhi lu = Jin dynasty's literates from other nations on the road of ethnic identity / Li Xiulian zhu.
Zhonghua shu ju, 2017. -- 4, 277 pages ; 24 cm
DS751.92 .L488 2017 -- Kroch Library Asia
Yuan shi ji shi ben mo
元史紀事本末 : [27卷 / 陳邦瞻著]
Yuan shi ji shi ben mo : [27 juan / Zhen Bangzhan zhu]
Wen sheng shu ju, 1903. -- 48 p. on double leaves ; 20 cm.
DS752 .C51 -- Kroch Library Asia
Huang Ming liu Tai zou yi
皇明留臺奏議 : 兵防類.
Huang Ming liu Tai zou yi : Ping fang lei.
Wen dian ge shu zhuang, 1934. -- 2, 90 pages ; 20 cm.
DS753 .H889 1934 -- Kroch Library Asia
Ceyan Zhouliang ru Ming shi ji kao cha ji ji yan jiu
策彦周良入明史迹考察记及研究 / 夏应元, 夏琅著.
Ceyan Zhouliang ru Ming shi ji kao cha ji ji yan jiu / Xia Yingyuan, Xia Lang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 8, 5, 320 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
DS753.2 .X5388 2016 -- Kroch Library Asia
Rư̄ang mai khœ̄i lao nai wang tō̜ng hām
เรื่องไม่เคยเล่าในวังต้องห้าม / หวังอีเฉียว เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.
Rư̄ang mai khœ̄i lao nai wang tō̜ng hām / Wang I-chiao khīan ; Chān Thanaprakō̜p plǣ.
Matichon, 2018. -- 223 pages : illustrations ; 22 cm
DS753.2 .W2519 2018 -- Kroch Library Asia
Jiang nan "bo xue hong ru" yu Qing chu shi xue xue feng
江南"博学鸿儒"与清初实学学风 : 以经史之学为中心的研究 / 吴超著.
Jiang nan "bo xue hong ru" yu Qing chu shi xue xue feng : yi jing shi zhi xue wei zhong xin de yan jiu / Wu Chao zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2017. -- iii, iii, 234 pages ; 24 cm
DS754.14 .W784 2017 -- Kroch Library Asia
Wan Qing wen hua shi
晚清文化史 / 汪林茂著.
Wan Qing wen hua shi / Wang Linmao zhu.
Anhui wen yi chu ban she, 2016. -- 4, 14, 428 pages ; 24 cm.
DS754.14 .W358 2016 -- Kroch Library Asia
Qing dai chao gong wen shu yan jiu
清代朝贡文书研究 / 何新华著.
Qing dai chao gong wen shu yan jiu / He Xinhua zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 802 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize DS754.18 .H428 2016 + -- Kroch Library Asia
Chong shuo Zhongguo jin dai shi
重说中国近代史 / 张鸣著.
Chong shuo Zhongguo jin dai shi / Zhang Ming zhu.
Tai hai chu ban she, 2016. -- iv, 334 pages : illustraitons ; 24 cm
DS755 .Z36 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ren wen jing shen de chong jian
中国人文精神的重建 : 约戊戌-五四 / 郭国灿著.
Zhongguo ren wen jing shen de chong jian : yue wu xu-wu si / Guo Guocan zhu.
Henan da xue chu ban she, 2016. -- 1, 2, 4, 352 pages ; 23 cm.
DS768 .G864 2016 -- Kroch Library Asia
Xiamen xin hai feng yun
厦门辛亥风云 / 洪卜仁主编 ; 中国人民政治协商会议福建省厦门市委员会编.
Xiamen xin hai feng yun / Hong Buren zhu bian ; Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Fujian Sheng Xiamen Shi wei yuan hui bian.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 231 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS773.55 .X536 X536 2016 -- Kroch Library Asia
Xin hai ge ming Suzhou "he ping guang fu" mo shi yan jiu
辛亥革命苏州「和平光复」模式研究 / 高钟著.
Xin hai ge ming Suzhou "he ping guang fu" mo shi yan jiu / Gao Zhong zhu.
Suzhou da xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 317 pages ; 24 cm
DS773.55 .S894 G368 2016 -- Kroch Library Asia
20 shi ji shang ban ye Zhongguo shi xue "ke xue hua" wen ti yan jiu
20世纪上半叶中国史学"科学化"问题研究 / 朱发建著.
20 shi ji shang ban ye Zhongguo shi xue "ke xue hua" wen ti yan jiu / Zhu Fajian zhu.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 396 pages ; 24 cm
DS773.94 .Z584 2016 -- Kroch Library Asia
China through American eyes
China through American eyes : early depictions of the Chinese people and culture in the US print media / by Wenxian Zhang (Rollins College, USA).
World Scientific, 2018. -- xlv, 504 pages : illustrations ; 24 cm
DS774.5 .C45 2017 -- [asia]
Dong fang ju ren
东方巨人 : 孙中山生平故事 / 李朋, 高德宝著.
Dong fang ju ren : Sun Zhongshan sheng ping gu shi / Li Peng, Gao Debao zhu.
Hong qi chu ban she, 2016. -- 16, 8, 373 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 24 cm
DS777 .L426 2016 -- Kroch Library Asia
San min chu i
San min chu i / itoe 16 pridato dari Dr. Sun Jat Sun ; salinan dari text Inggris dalem North China daily news berikoet itoe soerat kabar ampoe nja notes sebagi correctie.
publisher not identified, 1950. -- 72 leaves ; 21 cm
DS777 .A6 1927 -- Kroch Library Asia
Sun Zhongshan tu wen quan zhuan
孙中山图文全传 = Biography of Sun Yat-sen / 尚明轩著.
Sun Zhongshan tu wen quan zhuan = Biography of Sun Yat-sen / Shang Mingxuan zhu.
Xin xing chu ban she, 2016. -- 3 volumes (8, 3, 1111 pages) : illustrations, maps, portraits, facsimiles ; 24 cm.
DS777 .S4795 2016 -- Kroch Library Asia
Sun Zhongshan yan jiu kou shu shi
孫中山研究口述史 / 胡波主编.
Sun Zhongshan yan jiu kou shu shi / Hu Bo zhu bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 7 volumes in 12 ; 24 cm
DS777 .S858 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua shi (1949-2012)
中华人民共和国文化史 (1949-2012) = The cultural history of the People's Republic of China (1949-2012) / 欧阳雪梅主编.
Zhonghua Renmin Gongheguo wen hua shi (1949-2012) = The cultural history of the People's Republic of China (1949-2012) / Ouyang Xuemei zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 6, 389 pages ; 24 cm.
DS777.6 .Z557 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao shi (1949-2012)
中华人民共和国外交史 (1949-2012) = The diplomatic history of the People's Republic of China (1949-2012) / 黄庆, 王巧荣主编.
Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao shi (1949-2012) = The diplomatic history of the People's Republic of China (1949-2012) / Huang Qing, Wang Qiaorong zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 5, 370 pages ; 24 cm.
DS777.8 .Z557 2016 -- Kroch Library Asia
Hui yi wu si yun dong
回忆五四运动 = Huiyi wusiundong / 全国政协文史和学习委员会编.
Hui yi wu si yun dong = Huiyi wusiundong / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 2, 3, 324 pages ; 24 cm.
DS777.43 .H858 2017 -- Kroch Library Asia
Jiu guo hui
救国会 : 纪念救国会成立八十周年 / 王健编.
Jiu guo hui : ji nian Jiu guo hui cheng li ba shi zhou nian / Wang Jian bian.
Qun yan chu ban she, 2016. -- 4, 140 pages : illustrations ; 27 cm
DS777.48 .J583 2016 -- Kroch Library Asia
Guo min zheng fu kang zhan shi qi jun shi dang an xuan ji
国民政府抗战时期军事档案选辑 / 中国第二历史档案馆编.
Guo min zheng fu kang zhan shi qi jun shi dang an xuan ji / Zhongguo di er li shi dang an guan bian.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 3, 34, 1424 pages) : illustrations ; 25 cm.
DS777.52 .G76 2016 -- Kroch Library Asia
Xue nin chang he
血凝长河: 抗战中的黄河记忆 / 侯全亮, 白波, 张帆 [and one other] 著.
Xue nin chang he : kang zhan zhong de Huang He ji yixie jiao lun wen ji / Hou, Quanliang, Bai Bo, Zhang Fan [and one other] zhu.
Huang He shui li chu ban she, 2016. -- 188 pages, 5 unnumbered pages : illustrations ; 24 cm
DS777.53 .H6837 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong liu di zhu
中流砥柱 : 中国共产党与全民抗日战争图册 / 中共一大會址纪念館编 ; 张黎明主编.
Zhong liu di zhu : Zhongguo gong chan dang yu quan min kang ri zhan zheng tu ce / Zhong gong yi da hui zhi ji nian guan bian ; Zhang Liming zhu bian.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 134 pages : illustrations (some color) ; 25 x 28 cm
DS777.53 .Z556 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo zheng zhi shi (1949-2012)
中华人民共和国政治史 (1949-2012) = The political history of the People's Republic of China (1949-2012) / 李正华, 张金才主编.
Zhonghua Renmin Gongheguo zheng zhi shi (1949-2012) = The political history of the People's Republic of China (1949-2012) / Li Zhenghua, Zhang Jincai zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 5, 309 pages ; 24 cm.
DS777.75 .Z557 2016 -- Kroch Library Asia
Wo men de fu qin Gao Zhihang
我们的父亲高志航 / 高耀汉等著.
Wo men de fu qin Gao Zhihang / Gao Yaohan deng zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 2, 2, 263 pages, 9 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
DS777.488 .G365 G37 2017 -- Kroch Library Asia
Kang Ri zhan zheng shi qi guo min zheng fu dui Ri fang kong yan jiu (1931-1945)
抗日战争时期国民政府对日防空研究 (1931-1945) / 袁成毅著.
Kang Ri zhan zheng shi qi guo min zheng fu dui Ri fang kong yan jiu (1931-1945) / Yuan Chengyi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 13, 2, 246 pages ; 24 cm
DS777.533 .A35 Y8348 2016 -- Kroch Library Asia
Yun luo
陨落 : 682位空军英烈的生死档案 / 徐霞梅著.
Yun luo : 682 wei kong jun ying lie de sheng si dang an / Xu Xiamei zhu.
Tuan jie chu ban she, 2016. -- 2, 5, 540 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.533 .A35 X828 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo shi yan jiu de li lun yu fang fa
中华人民共和国史研究的理论与方法 = Theory and method of research on the history of the People's Republic of China / 宋月红, 王爱云著.
Zhonghua Renmin Gongheguo shi yan jiu de li lun yu fang fa = Theory and method of research on the history of the People's Republic of China / Song Yuehong, Wang Aiyun zhu.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 8, 363 pages ; 25 cm.
DS777.549 .S668 2016 -- Kroch Library Asia
Bi xue huang sha
碧血黄沙 : 中国工农红军征战西北纪实 / 李涛著.
Bi xue huang sha : Zhongguo gong nong hong jun zheng zhan xi bei ji shi / Li Tao zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 2, 3, 380 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.5134 .L5393 2017 -- Kroch Library Asia
Hong jun chang zheng ji shi cong shu.
红军长征纪实丛书. 副编, 南方三年游击战争卷 / 中共中央党史研究室编.
Hong jun chang zheng ji shi cong shu. Fu bian, Nan fang san nian you ji zhan zheng juan / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 4 volumes (8, 14, 2179 pages) ; 24 cm
DS777.5134 .H6553 2016 [v.8] -- Kroch Library Asia
Hong jun chang zheng ji shi cong shu.
红军长征纪实丛书. 红二方面军卷 / 中共中央党史研究室编.
Hong jun chang zheng ji shi cong shu. Hong er fang mian jun juan / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 4 volumes (8, 23, 2190 pages) ; 24 cm
DS777.5134 .H6553 2016 [v. 2] -- Kroch Library Asia
Hong jun chang zheng ji shi cong shu.
红军长征纪实丛书. 副编. 中国工农红军北上抗日先遣队卷 / 中共中央党史研究室编.
Hong jun chang zheng ji shi cong shu. Fu bian. Zhongguo gong nong hong jun bei shang kang Ri xian qian dui juan / Zhong gong Zhong yang dang shi yan jiu shi bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 8, 3, 229 pages ; 24 cm
DS777.5134 .H6553 2016 [v.7] -- Kroch Library Asia
Hong jun chang zheng ji shi cong shu.
红军长征纪实丛书. 红四方面军卷 / 中共中央党史研究室编.
Hong jun chang zheng ji shi cong shu. Hong si fang mian jun juan / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 7 volumes (8, 42, 3303 pages) ; 24 cm
DS777.5134 .H6553 2016 [v. 3] -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong nong hong jun chang zheng shi liao cong shu.
中国工农红军长征史料丛书. 综述, 大事记, 表册 / 中国工农红军长征史料丛书编审委员会.
Zhongguo gong nong hong jun chang zheng shi liao cong shu. Zong shu, da shi ji, biao ce / Zhongguo gong nong hong jun chang zheng shi liao cong shu bian shen wei yuan hui.
Jie fang jun chu ban she, 2016. -- 3, 3, 329 pages : charts ; 25 cm.
DS777.5134 .H86652 2016 [ser. 1] -- Kroch Library Asia
Hong jun chang zheng Liangshan ji yi
红军长征凉山记忆 / 中共凉山州委宣传部编.
Hong jun chang zheng Liangshan ji yi / Zhong gong Liangshan Zhou wei xuan chuan bu bian.
Sichuan min zu chu ban she, 2016. -- 357 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
DS777.5135 .H65 2016 -- Kroch Library Asia
Xian bei de zhan chang
先辈的战场 : 中共著名抗日将领后人回忆录 / 中共一大会址纪念馆编 ; 张黎明主编.
Xian bei de zhan chang : Zhong gong zhu ming kang Ri jiang ling hou ren hui yi lu / Zhong gong yi da hui zhi ji nian guan bian ; Zhang Liming zhu bian.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 3, 329 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 25 cm
DS777.5194 .X534 2016 -- Kroch Library Asia
Cong Dadu He yong shi dao dao dan si ling
从大渡河勇士到导弹司令 : 开国中将孙继先 / 周燕, 东宁著.
Cong Dadu He yong shi dao dao dan si ling : kai guo zhong jiang Sun Jixian / Zhou Yan, Dong Ning zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 4, 6, 436 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm
DS778 .S8523 Z57 2017 -- Kroch Library Asia
Dan xin su guo
丹心素裹 : 中共情报员沈安娜口述实录 / 沈安娜口述 ; 李忠效, 华克放整理.
Dan xin su guo : Zhong gong qing bao yuan Shen Anna kou shu shi lu / Shen Anna kou shu ; Li Zhongxiao, Hua Kefang zheng li.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 2, 5, 354 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
DS778 .S556 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Gai ge kai fang yu Zhongguo dao lu
改革开放与中国道路 : 邓小平中国特色社会主义思想研究理论研讨会优秀论文集 / 南京政治学院上海校区, 上海市马克思主义研究会编.
Gai ge kai fang yu Zhongguo dao lu : Deng Xiaoping Zhongguo te se she hui zhu yi si xiang yan jiu li lun yan tao hui you xiu lun wen ji / Nanjing zheng zhi xue yuan Shanghai xiao qu, Shanghai Shi Makesi zhu yi yan jiu hui bian.
Shi jie tu shu chu ban gong si, 2016. -- 2, 2, 228 pages ; 24 cm
DS778 .D46 G35 2014 -- Kroch Library Asia
Huang Fu yu jin dai Zhongguo zheng zhi
黄郛与近代中国政治 / 李凤琴著.
Huang Fu yu jin dai Zhongguo zheng zhi / Li Fengqin zhu.
Nan kai da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 264 pages ; 21 cm
DS778 .H845 L4846 2017 -- Kroch Library Asia
Mao Zedong de dao lu (1893-1949 )
毛泽东的道路 (1893-1949 ) / 张万禄著.
Mao Zedong de dao lu (1893-1949 ) / Zhang Wanlu zhu.
Shanxi ren min chu ban she, 2017. -- 2 volumes (8, 4, 1746 pages, 2 unnumbered pages of plates) : facsimiles ; 24 cm
DS778 .M3 Z438523 2017 -- Kroch Library Asia
Mao Zedong zai 50 nian dai
毛泽东在50年代 / 孟醒著.
Mao Zedong zai 50 nian dai / Meng Xing zhu .
Liaoning ren min chu ban she, 2017. -- 2, 6, 381 pages ; 24 cm.
DS778 .M3 M468 2017 -- Kroch Library Asia
Oei Hui Lan
Oei Hui Lan : kisah putri Sang Raja Gula dari Semarang / [disusun oleh] Agnes Davonar.
PT. Elex Media Komputindo, 2016. -- xvi, 231 pages ; 23 cm
DS778 .K63 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Wo de ba shi nian
我的八十年 : 难忘岁月 / 何载编著.
Wo de ba shi nian : nan wang sui yue / He Zai bian zhu.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 9, 234 pages : illustrations, portraits ; 25 cm
DS778 .H429 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Zhu De zhuan
朱德传 / 中共中央文献硏究室编 ; 主编金冲及 ; 副主编龚希光.
Zhu De zhuan / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian ; zhu bian Jin Chongji ; fu zhu bian Gong Xiguang.
Zhong yang wen xian chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 890 pages, 14 unnumbered pages of plates) : illustrations, portraits ; 24 cm
DS778 .C6 C464 2016 -- Kroch Library Asia
China in the 21st century
China in the 21st century : what everyone needs to know / Jeffrey N. Wasserstrom and Maura Elizabeth Cunningham.
Oxford University Press, 2018. -- xx, 204 pages ; 22 cm.
DS779.4 .W376 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guo ji guan xi xian dai hua
中国国际关系现代化 / 刘建飞著.
Zhongguo guo ji guan xi xian dai hua / Liu Jianfei zhu.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2016. -- 2, 185 pages ; 24 cm.
DS779.27 .L58 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo liu xue jing ying
中國留学精英 / 杨秦, 梅彬, 许睢宁主编.
Zhongguo liu xue jing ying / Yang Qin, Mei Bin, Xu Suining zhu bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 6, 3, 246 pages : color portraits ; 24 cm
DS779.48 .Z5625 2016 -- Kroch Library Asia
Tibbata yātrā
Tibbata yātrā / Vishṇuprasāda Śarmā Parājulī.
Bhun̐ḍīpurāṇa Prakāśana, 2013. -- 24, 214 pages, 24 unnumbered pages of plates : color illustrations, maps ; 22 cm
DS786 .P268 2015 -- Kroch Library Asia
Archaeology of ancient Yunnan
Archaeology of ancient Yunnan : Sichuan influence in the transformation of the Shizhaishan culture / Po-yi Chiang.
VDM Verlag, 2009. -- vi, 118 pages : illustrations ; 23 cm
DS793 .Y8 C442 2009 -- Kroch Library Asia
Chang cheng bao hu wen jian xuan bian
长城保护文件选编 / 国家文物局编.
Chang cheng bao hu wen jian xuan bian / Guo jia wen wu ju bian.
Wen wu chu ban she, 2016. -- 2, 121 pages ; 24 cm
DS793 .G67 C435 2016 -- Kroch Library Asia
Guan Long wen hua
关陇文化 : 汉唐盛世的见证 / 苏海洋编著.
Guan Long wen hua : Han Tang sheng shi de jian zheng / Su Haiyang bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 168 pages : illustrations, maps, portraits, facsimiles ; 24 cm
DS793 .N6 S784 2017 -- Kroch Library Asia
Han dai jun guo fen zhi de kao gu xue guan cha
汉代郡国分治的考古学观察 : 以关东地区汉代墓葬为中心 = The Archaeogical view of the System of Counties Coexisting with Kingdoms in Han dynasty: Centering the Graves in Guandong area / 宋蓉著.
Han dai jun guo fen zhi de kao gu xue guan cha : yi guan dong di qu han dai mu zang wei zhong xin = The Archaeogical view of the System of Counties Coexisting with Kingdoms in Han dynasty: Centering the Graves in Guandong area / Song Rong zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 4, 3, 435 pages : illustration, maps ; 24 cm
DS793 .K7 S655 2016 -- Kroch Library Asia
Hui wang gu xiang
回望故乡 : 岭南地域文化探究 / 江冰, 张琼主编.
Hui wang gu xiang : Ling nan di yu wen hua tan jiu / Jiang Bing, Zhang Qiong zhu bian.
Hunan shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 4, 276 pages ; 24 cm
DS793 .K7 H8534 2017 -- Kroch Library Asia
Jin sheng yu zhen
金声玉振 : 浙江省非物质文化遗产保护的热点评说 / 王淼著.
Jin sheng yu zhen : Zhejiang Sheng fei wu zhi wen hua yi chan bao hu de re dian ping shuo / Wang Miao zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 4, 8, 325 pages ; 24 cm.
DS793 .C3 W36524 2016 -- Kroch Library Asia
Shandong Sheng di ming yan jiu wen ji
山东省地名研究文集 = Shandong sheng diming yanjiu wenji / 董珂, 郭晓琳主编.
Shandong Sheng di ming yan jiu wen ji = Shandong sheng diming yanjiu wenji / Dong ke, guo xiao lin zhu bian.
Shandong ren min chu ban she, 2016. -- 3, 3, 328 pages ; 24 cm
DS793 .S4 S5576 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di ling wen hua jia zhi wa jue ji lü you li yong mo shi
中国帝陵文化价值挖掘及旅游利用模式 : 以关中三陵为例 / 张建忠著.
Zhongguo di ling wen hua jia zhi wa jue ji lü you li yong mo shi : yi Guan zhong san ling wei li / Zhang Jianzhong zhu.
Zhongguo lü you chu ban she, 2016. -- xiii, 2, 220 pages : illustrations ; 23 cm
DS793 .S5 Z395 2016 -- Kroch Library Asia
Beijing wen hua tong shi.
北京文化通史. 元代--明代卷 / 王岗著.
Beijing wen hua tong shi. Yuan dai--Ming dai juan / Wang Gang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 10, 399 pages; 24 cm
DS795.2 .W3636 2016 -- Kroch Library Asia
Beijing Sui Tang Wu dai li shi zi liao hui bian
北京隋唐五代历史资料汇编 / 于徳源編.
Beijing Sui Tang Wu dai li shi zi liao hui bian / Yu Deyuan bian.
Beijing Yanshan chu ban she, 2016. -- 521 pages ; 27 cm
DS795.3 .B4955 2016 -- Kroch Library Asia
Shen cang ji yi yi chan zhong de Yuan Ming Yuan
深藏记忆遗产中的圆明园 : 样式房图档研究 / 郭黛姮, 贺艳著.
Shen cang ji yi yi chan zhong de Yuan Ming Yuan : yang shi fang tu dang yan jiu / Guo Daiheng, He Yan zhu.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2016. -- 4 volumes : color illustrations, plans ; 30 cm
Oversize DS795.6 .Y8 G863 2016 + -- Kroch Library Asia
Yong he gong Man wen dang an yi bian
雍和宮满文档案译编 / 赵令志, 鲍洪飞, 刘军主编 ; 赵令志 [and four others] 译.
Yong he gong Man wen dang an yi bian / Zhao Lingzhi, Bao Hongfei, Liu Jun zhu bian ; Zhao Lingzhi [and four others] yi.
Beijing chu ban she, 2016. -- 2 volumes (10, 102, 1667 pages) ; 29 cm
DS795.8 .Y65 Y66 2016 -- Kroch Library Asia
Dong qu qu yi hui gong zuo bao gao (serial)
東區區議會工作報告 = Eastern District Council report.
Dong qu qu yi hui gong zuo bao gao = Eastern District Council report.
Dong qu qu yi hui, 200u-. -- volumes : color illustrations ; 30 cm
Oversize DS796 .H76 E32 + -- Kroch Library Asia
Media and protest logics in the digital era
Media and protest logics in the digital era : the Umbrella Movement in Hong Kong / Francis L.F. Lee and Joseph M. Chan.
Oxford University Press, 2018. -- pages cm.
DS796 .H74 L435 2018 -- Kroch Library Asia
Pudong wen hua yi chan
浦东文化遗产 : 不可移动文物 / 上海市浦东新区文物保护管理所编.
Pudong wen hua yi chan : bu ke yi dong wen wu / Shanghai Shi Pudong Xinqu wen wu bao hu guan li suo bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 3, 156 pages : color illustrations ; 26 cm
DS796 .S26 P8346 2016 -- Kroch Library Asia
Shanghai guo ji hua da dou shi gong gong wai jiao fa zhan bao gao
上海国际化大都市公共外交发展报告 / 朱新光, 苏萍著.
Shanghai guo ji hua da dou shi gong gong wai jiao fa zhan bao gao / Zhu Xinguang, Su Ping zhu.
Shanghai san lian shu dian, 2016-. -- volumes : illustrations ; 24 cm.
DS796 .S257 Z583 2016 -- Kroch Library Asia
Shanghai Shi Ming Qing hai fang yi zhi diao cha bao gao
上海市明清海防遗址调查报告 / 上海市文物保护研究中心, 上海大学文学院编.
Shanghai Shi Ming Qing hai fang yi zhi diao cha bao gao / Shanghai Shi wen wu bao hu yan jiu zhong xin, Shanghai da xue wen xue yuan bian.
Shanghai da xue chu ban she, 2016. -- 2 unnumbered pages, 173 pages : color illustrations, color maps ; 26 cm
DS796 .S247 S537 2016 -- Kroch Library Asia
Xianggang di qu Zhongguo he ping tong yi cu jin hui di 4 jie li shi hui hui kan.
香港地區中國和平統一促進會第四屆理事會會刊.
Xianggang di qu Zhongguo he ping tong yi cu jin hui di 4 jie li shi hui hui kan.
Xianggang di qu Zhongguo he ping tong yi cu jin hui, 2007. -- 161 pages : color portraits ; 30 cm
Oversize DS796 .H757 H53 2007 + -- Kroch Library Asia
Shuang long ji chuang chang mu qun fa jue bao gao
双龙机床厂墓群发掘报告 / 李德文, 徐承泰主编 ; 安徽省文物考古研究所, 武汉大学历史学院考古系, 六安市文物局编著.
Shuang long ji chuang chang mu qun fa jue bao gao / Li Dewen, Xu Chengtai zhu bian ; Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Wuhan da xue li shi xue yuan kao gu xi, Lu'an Shi wen wu ju bian zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 5 volumes : illustrations (some color), maps ; 29 cm.
Oversize DS797.22 .L836 S485 2016 + -- Kroch Library Asia
16 ge Fuzhou jia zu de bai nian jia shi
16个福州家族的百年家史 / 郑芳著 = 100-year history of 16 families in Foochow / by Fang Zheng.
16 ge Fuzhou jia zu de bai nian jia shi / Zheng Fang zhu = 100-year history of 16 families in Foochow / by Fang Zheng.
Fujian jiao yu chu ban she, 2017. -- 5, 6, 308 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 22 cm.
DS797.26 .F895 Z454 2017 -- Kroch Library Asia
Dunhuang wen xian yu wen xue cong kao
敦煌文献与文学丛考 / 黄永武著 ; 郑阿财编.
Dunhuang wen xian yu wen xue cong kao / Huang Yongwu zhu ; Zheng Acai bian.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 2, 497 pages : illustrations, facsimiles ; 21 cm.
DS797.28 .D864 H836 2017 -- Kroch Library Asia
Dunhuang xue yu wu Liang shi lun gao
敦煌学与五凉史论稿 / 冯培红著.
Dunhuang xue yu wu Liang shi lun gao / Feng Peihong zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 372 pages : illustrations, facsimiles ; 21 cm.
DS797.28 .D864 F484 2017 -- Kroch Library Asia
Suzhou li shi wen hua yi chan yan jiu wen ji
肃州历史文化遗产研究文集 / 王保东主编 ; 李兴华, 张建品副主编.
Suzhou li shi wen hua yi chan yan jiu wen ji / Wang Baodong zhu bian ; Li Xinghua, Zhang Jianpin fu zhu bian.
Gansu wen hua chu ban she, 2016. -- 595 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.28 .J587 S8857 2016 -- Kroch Library Asia
Hua ci ji cai
华瓷吉彩 : 黄骅市海丰镇遗址出土文物 / 吉林大学边疆考古研究中心, 河北省文物研究所, 黄骅市博物馆编著.
Hua ci ji cai : Huanghua Shi Haifeng Zhen yi zhi chu tu wen wu / Jilin da xue bian jiang kao gu yan jiu zhong xin, Hebei Sheng wen wu yan jiu suo, Huanghua Shi bo wu guan bian zhu .
Ke xue chu ban she, 2016. -- 147 pages : illustrations (some color) ; 29 cm
DS797.39 .H836 H66 2016 -- Kroch Library Asia
Shunzhi ben "Chenzhou zhi" jiao zhu
順治本《陳州志》校注 / 温敏校注.
Shunzhi ben "Chenzhou zhi" jiao zhu / Wen Min jiao zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 3, 5, 13, 8, 546 pages, 4 unnumbered pages of plates : maps ; 21 cm
DS797.44 .H836 C44 2016 -- Kroch Library Asia
"Yongle da dian, Changzhou Fu" Qing chao ben jiao zhu
《永樂大典·常州府》清抄本校注 / 王繼宗校注.
"Yongle da dian, Changzhou Fu" Qing chao ben jiao zhu / Wang Jizong jiao zhu.
Zhonghua shu ju, 2016. -- 5, 1350 pages : maps ; 26 cm
DS797.56 .C436 Y665 2016 -- Kroch Library Asia
Liyang Shendun
溧阳神墩 = Shendun site in Liyang / 南京博物院, 常州博物馆, 溧阳市文化广电体育局编著 ; 主编田名利 ; 副主编彭辉, 赵东升, 徐建中 [and one other].
Liyang Shendun = Shendun site in Liyang / Nanjing bo wu yuan, Changzhou bo wu guan, Liyang Shi wen hua guang dian ti yu ju bian zhu ; zhu bian Tian Mingli ; fu zhu bian Peng Hui, Zhao Dongsheng, Xu Jianzhong [and one other].
Wen wu chu ban she, 2016. -- 2 volumes (28, 576 (5 unnumbered foldes leaves); 81 pages, 206 page of plates) : illustrations (some color) ; 30 cm
DS797.56 .L583 L576 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo shou du shi zheng gong bao
民國首都市政公報 / (民國)南京特别市市政府編.
Minguo shou du shi zheng gong bao / (Minguo) Nanjing te bie shi shi zheng fu bian.
Nanjing chu ban she, 2016. -- 47 volumes : illustrations ; 30 cm
-- Kroch Library Asia
Nanchang li shi ren wu
南昌历史人物 / 喻凤林主编.
Nanchang li shi ren wu / Yu Fenglin zhu bian.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 433 pages ; 24 cm.
DS797.57 .N363 N3535 2016 -- Kroch Library Asia
Tian cheng yi zhen
天城遗珍 : 杭州对外文化交流史迹 / 杭州市政协文史委员会, 杭州市文化广电新闻出版局, 杭州文史研究会编 = Hangzhou and the world : cultural relics about the heavenly city / compiled by The Cultural and Historical Data Committee of the Hangzhou Municipal Committee of CPCC, Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV, Film, Press and Publication, The Association of Culture and History Studies in Hangzhou.
Tian cheng yi zhen : Hangzhou dui wai wen hua jiao liu shi ji / Hangzhou Shi zheng xie wen shi wei yuan hui, Hangzhou Shi wen hua guang dian xin wen chu ban ju, Hangzhou wen shi yan jiu hui bian = Hangzhou and the world : cultural relics about the heavenly city / compiled by The Cultural and Historical Data Committee of the Hangzhou Municipal Committee of CPCC, Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV, Film, Press and Publication, The Association of Culture and History Studies in Hangzhou.
Hangzhou chu ban she, 2016. -- 3, 16, 158, 217 pages; illustrations (some color), color maps ; 24 cm
DS797.88 .H364 T534 2016 -- Kroch Library Asia
Bao kan zi liao
报刊资料 / 殷昭鲁, 张生, 董为民编.
Bao kan zi liao / Yin Zhaolu, Zhang Sheng, Dong Weimin bian.
Nanjing da xue chu ban she, 2017. -- 15, 1, 2, 15, 394 pages ; 25 cm.
DS799.9 .S46 D56 2016 [v. 4] -- Kroch Library Asia
Zhuan xing qi Riben de dui Hua ren zhi yu dui Hua zheng ce
转型期日本的对华认知与对华政策 = Japan's perception and policy towards China in the transition period / 包霞琴等著.
Zhuan xing qi Riben de dui Hua ren zhi yu dui Hua zheng ce = Japan's perception and policy towards China in the transition period / Bao Xiaqin deng zhu.
Zhonghua shu ju, 2017. -- 3, 3, 230 pages : illustrations ; 24 cm.
DS849 .C6 B3686 2017 -- Kroch Library Asia
Qing ji Liuqiu jiao she dang an
清季琉球交涉档案 / 董为民, 殷昭鲁, 张生编.
Qing ji Liuqiu jiao she dang an / Dong Weimin, Yin Zhaolu, Zhang Sheng bian.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- 15, 1, 3, 17, 424 pages ; 25 cm.
DS895 .R9 A376 2016 -- Kroch Library Asia

E. American history (4 items)RSS

Mei Ou ying dui Zhongguo jue qi
美欧应对中国崛起 : 理论、战略与互动 = US and EU's approaches to China's rise : theories, strategies and interaction / 王振玲著.
Mei Ou ying dui Zhongguo jue qi : li lun, zhan lüe yu hu dong = US and EU's approaches to China's rise : theories, strategies and interaction / Wang Zhenling zhu.
Shi jie zhi shi chu ban she, 2016. -- 2, 235 pages ; 24 cm.
E183.8 .C5 W3695 2016 -- Kroch Library Asia
Wan Qing Meiguo zhu Hua gong shi Roukeyi she Zang dang an xuan bian
晚清美国驻华公使柔克义涉藏档案选编 = Selected documents relating to Tibet from William W. Rockhill papers / 程龙编著.
Wan Qing Meiguo zhu Hua gong shi Roukeyi she Zang dang an xuan bian = Selected documents relating to Tibet from William W. Rockhill papers / Cheng Long bian zhu.
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2016. -- 192 pages : facsimiles ; 24 cm
E183.8 .C5 C4332 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Mei xin xing da guo guan xi yu Taiwan wen ti
中美新型大国关系与台湾问题 / 何子鹏, 王鑫元著.
Zhong Mei xin xing da guo guan xi yu Taiwan wen ti / He Zipeng, Wang Xinyuan zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2016. -- 2, 347 pages ; 24 cm.
E183.8 .C6 H436 2016 -- Kroch Library Asia
Chinese must go
The Chinese must go : violence, exclusion, and the making of the alien in America / Beth Lew-Williams.
Harvard University Press, 2018. -- 349 pages : illustrations, maps ; 25 cm
E184 .C5 L564 2018 -- Kroch Library Asia

F. American history (1 item)RSS

Chances and challenges of Vietnam's textile and clothing industry
Chances and challenges of Vietnam's textile and clothing industry : under the aspects of globalisation / Lea-Quyen Le. monograph.
VDM Verlag Dr. Müller, 2010. -- 172 pages : illustrations ; 22 cm
F433.368 L433 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (3 items)RSS

Nei Menggu Zizhiqu xian yu lü you qu wei tiao jian fen xi ji lü you jing zheng li ping jia yan jiu
内蒙古自治区县域旅游区位条件分析及旅游竞争力评价研究 = Analysis on the location condition of the country tourism economy Inner Mongolia Autonomous Region and the evaluation of tourism competitiveness / 李文龙著.
Nei Menggu Zizhiqu xian yu lü you qu wei tiao jian fen xi ji lü you jing zheng li ping jia yan jiu = Analysis on the location condition of the country tourism economy Inner Mongolia Autonomous Region and the evaluation of tourism competitiveness / Li Wenlong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 172 pages : illustrations ; 24 cm.
G155 .C6 L52785 2017 -- Kroch Library Asia
Tourism development and local poverty
Tourism development and local poverty : a case study of Qinling Mountain Region, Shaanxi Province, China / Benxiang Zeng.
VDM Verlag Dr. Mul̈ler, 2008. -- ix, 180 pages : illustrations ; 22 cm
G155 .C55 Z46 2008 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yi chan lü you di guan li ti zhi gai ge yan jiu
中国遗产旅游地管理体制改革研究 : 基于利益相关者博弈分析视角 / 胡北明著.
Zhongguo yi chan lü you di guan li ti zhi gai ge yan jiu : ji yu li yi xiang guan zhe bo yi fen xi shi jiao / Hu Beiming zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 190 pages : illustrations ; 24 cm
G155 .C6 H8233 2017 -- Kroch Library Asia

GC. Oceanography (2 items)RSS

Zhongguo hai lu jing ji yi ti hua
中国海陆经济一体化 = The integration of marine-inland economy in China / 于丽丽著.
Zhongguo hai lu jing ji yi ti hua = The integration of marine-inland economy in China / Yu Lili zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 5, 2, 4, 169 pages : illustrations ; 24 cm.
GC1023.7 .Y7855 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hai tu shu mu lu ti yao.
中国涉海图书目录提要. 民国卷 / 解登峰, 宋旅黄主编 ; 吴金华, 齐东峰, 袁玉红副主编.
Zhongguo she hai tu shu mu lu ti yao. Minguo juan / Xie Dengfeng, Song Lühuang zhu bian ; Wu Jinhua, Qi Dongfeng, Yuan Yuhong fu zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 2, 804 pages ; 24 cm.
GC1023.7 .Z485 2016 -- Kroch Library Asia

GE. Environmental Sciences (1 item)RSS

Zhongguo sheng ji huan jing wu ran de kong jian cha yi he huan jing gui zhi yan jiu
中国省际环境污染的空间差异和环境规制研究 = Study on spatial difference of provincial environmental pollution and environmental regulation in China / 高峰著.
Zhongguo sheng ji huan jing wu ran de kong jian cha yi he huan jing gui zhi yan jiu = Study on spatial difference of provincial environmental pollution and environmental regulation in China / Gao Feng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 228 pages : illustrations ; 23 cm.
GE190 .C6 G37 2016 -- Kroch Library Asia

GF. Human ecology. Anthropogeography (1 item)RSS

Ningxia zhong nan bu Hui zu ju ju qu sheng tai bao hu yu chong jian yan jiu
宁夏中南部回族聚居区生态保护与重建研究 = Protection and reconstruction of ecology in the Hui's region of Ningxia's middle and southern parts / 高桂英等著.
Ningxia zhong nan bu Hui zu ju ju qu sheng tai bao hu yu chong jian yan jiu = Protection and reconstruction of ecology in the Hui's region of Ningxia's middle and southern parts / Gao Guiying deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 254 pages : illustrations ; 24 cm
GF657 .N56 G364 2016 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (2 items)RSS

Fu mu deng en
父母等恩 : <<孝慈錄>>與明代母服的理念及其實踐 / 蕭琪著.
Fu mu deng en : "xiao ci lu" yu Ming dai mu fu de li nian ji qi shi jian / Xiao Qi zhu.
Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2017. -- 256 pages : illustrations ; 22 cm.
GT3283 .A2 X53 2017 -- Kroch Library Asia
Yi shi yu chuan shuo
仪式与传说 : 宁波它山庙会的文化传播研究 / 肖荣春著.
Yi shi yu chuan shuo : Ningbo Tuo Shan miao hui de wen hua chuan bo yan jiu / Xiao Rongchun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 227 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
GT4883 .N564 X537 2016 -- Kroch Library Asia

HB. Economic theory. Demography (7 items)RSS

20 shi ji de Zhongguo jing ji shi xue
20世纪的中国经济史学 / 杨祖义著.
20 shi ji de Zhongguo jing ji shi xue / Yang Zuyi zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 8, 2, 234 pages ; 24 cm
HB126 .C6 Y3698 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue li lun ti xi gou jian
中国特色社会主义政治经济学理论体系构建 / 洪银兴著.
Zhongguo te se she hui zhu yi zheng zhi jing ji xue li lun ti xi gou jian / Hong Yinxing zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 343 pages ; 24 cm.
HB126 .C6 H65 2016 -- Kroch Library Asia
Authoritarian capitalism
Authoritarian capitalism : sovereign wealth funds and state-owned enterprises in East Asia and beyond / Richard W. Carney.
Cambridge University Press, 2018. -- xv, 316 pages : illustrations ; 24 cm.
HB501 .C2487 2018 -- Kroch Library Asia
Ming Qing xiao fei si xiang yan jiu
明清消费思想研究 = Thoughts about consumption in the Ming and Qing dynasties / 刘芳著.
Ming Qing xiao fei si xiang yan jiu = Thoughts about consumption in the Ming and Qing dynasties / Liu Fang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 223 pages ; 23 cm.
HB801 .L584 2016 -- Kroch Library Asia
Yi min ban qian yu ke chi xu sheng ji yan jiu
移民搬迁与可持续生计研究 : 来自宁夏的数据 = Research on relocation and famer's sustainable livelihoods : data from Ningxia Hui Autonomous Region / 李金香, 冯利盈著.
Yi min ban qian yu ke chi xu sheng ji yan jiu : lai zi Ningxia de shu ju = Research on relocation and famer's sustainable livelihoods : data from Ningxia Hui Autonomous Region / Li Jinxiang, Feng Liying zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 6, 187 pages : illustrations ; 24 cm
HB2114 .N555 L525 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Zang qu sheng tai yi min wen ti yan jiu
中国藏区生态移民问题研究 / 桑才让著.
Zhongguo Zang qu sheng tai yi min wen ti yan jiu / Sangcairang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 7, 226 pages ; 24 cm
HB2114 .Q256 S36 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Mei liu dong qian yi bi jiao yan jiu
中美流动迁移比较研究 / 郑真真, 贺珍怡, 张展新主编.
Zhong Mei liu dong qian yi bi jiao yan jiu / Zheng Zhenzhen, He Zhenyi, Zhang Zhanxin zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 7, 303 pages : illustrations ; 24 cm
HB2114 .A3 Z466 2016 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (54 items)RSS

Zi yuan yue shu qu yu ji shu chuang xin sheng tai xi tong yan jiu
资源约束区域技术创新生态系统研究 : 以广西北部湾经济区为例 / 韦铁等著.
Zi yuan yue shu qu yu ji shu chuang xin sheng tai xi tong yan jiu : yi Guangxi Beibuwan Jingjiqu wei li / Wei Tie deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 153 pages : illustrations ; 24 cm
HC79 .T4 W437 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai gui.
中国海归. 侨界篇 / 杨秦, 梅彬, 黄诗琳主编.
Zhongguo hai gui. Qiao jie pian / Yang Qin, Mei Bin, Huang Shilin zhu bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 4, 3, 161 pages : color portraits ; 24 cm
HC426.5 .A2 Z563 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua min zu de li shi xing kua yue
中华民族的历史性跨越 : 新中国工业化回望录 (1949-1978年综述) / 马泉山著.
Zhonghua min zu de li shi xing kua yue : xin Zhongguo gong ye hua hui wang lu (1949-1978 nian zong shu) / Ma Quanshan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 2, 233 pages ; 24 cm
HC427.9 .M32673 2016 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo qiang guo lun
当代中国强国论 = Strong nation theory in contemporary China / 张炳光著.
Dang dai Zhongguo qiang guo lun = Strong nation theory in contemporary China / Zhang Bingguang zhe.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 353 pages ; 24 cm.
HC427.92 .Z43424 2017 -- Kroch Library Asia
Ren kou jie gou duo wei zhuan bian xia de Zhongguo jing ji
人口结构多维转变下的中国经济 / 王伟同著.
Ren kou jie gou duo wei zhuan bian xia de Zhongguo jing ji / Wang Weitong zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vi, 134 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.92 .W3687 2016 -- Kroch Library Asia
Shi chang de luo ji yu Zhongguo de gai ge
市场的逻辑与中国的改革 = The logic of market and China's reform / 李义平著.
Shi chang de luo ji yu Zhongguo de gai ge = The logic of market and China's reform / Li Yiping zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2015. -- 6, 10, 3, 307 pages ; 24 cm
HC427.92 .L49953 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ren kou jiao shao min zu jing ji she hui fa zhan zhui zong diao yan bao gao
中国人口较少民族经济社会发展追踪调研报告 / 杨筑慧主编.
Zhongguo ren kou jiao shao min zu jing ji she hui fa zhan zhui zong diao yan bao gao / Yang Zhuhui zhu bian.
Xue yuan chu ban she, 2016. -- 4, 5, 390 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HC427.92 Z4784 2016 -- Kroch Library Asia
2015 Zhongguo fa zhan zhi shu bao gao
2015中国发展指数报告 = 2015 China development index report : "创新, 协调, 绿色, 开放, 共享"新理念、新发展 / 主编易昌良.
2015 Zhongguo fa zhan zhi shu bao gao = 2015 China development index report : "chuang xin, xie tiao, lü se, kai fang, gong xiang" xin li nian, xin fa zhan / zhu bian Yi Changliang.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 4, 286 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .A1324 2016 -- Kroch Library Asia
China's change
China's change : the greatest show on earth / Hugh Peyman (Research-Works, China).
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018. -- xxxi, 367 pages ; 24 cm
HC427.95 .P49 2018 -- Kroch Library Asia
Quan qiu jin rong wei ji yu xin chang tai xia de Zhongguo chan ye fa zhan
全球金融危机与新常态下的中国产业发展 = Global financial crisis and the industrial development in China's new normal / 段文斌等著.
Quan qiu jin rong wei ji yu xin chang tai xia de Zhongguo chan ye fa zhan = Global financial crisis and the industrial development in China's new normal / Duan Wenbin deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 1, 2, 3, 6, 8, 438 pages : charts ; 25 cm
HC427.95 .D83635 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de jing ji jie gou tiao zheng yu hua jie guo sheng chan neng
中国的经济结构调整与化解过剩产能 = Adjustment of economic structure and dissolution of overcapacity in China / 李平, 江飞涛, 王宏伟等著.
Zhongguo de jing ji jie gou tiao zheng yu hua jie guo sheng chan neng = Adjustment of economic structure and dissolution of overcapacity in China / Li Ping, Jiang Feitao, Wang Hongwei deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 196 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .L486 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fang lue
中国方略 : 经济金融变局与秩序重建 / 王曙光著.
Zhongguo fang lue : jing ji jin rong bian ju yu zhi xu chong jian / Wang Shuguang zhu.
Zhongguo fa zhan chu ban she, 2017. -- 5, 5, 247 pages ; 24 cm
HC427.95 .W3637 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong ye zeng zhang qu shi ji zhuan xing fang xiang yan jiu
中国工业增长趋势及转型方向研究 / 金碚, 杨宽宽, 江源 [and 1 other]著.
Zhongguo gong ye zeng zhang qu shi ji zhuan xing fang xiang yan jiu / Jin Bei, Yang Kuankuan, Jiang Yuan [and 1 other] zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 235 pages : charts ; 26 cm.
HC427.95 .J555 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se da guo wai jiao yu "yi dai yi lu"
中国特色大国外交与"一带一路" / 吴建民.
Zhongguo te se da guo wai jiao yu "yi dai yi lu" / Wu Jianmin.
Wai wen chu ban she, 2016. -- 30 pages ; 21 cm.
HC427.95 .W7856 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong yang "shi san wu" gui hua "jian yi" zhong da zhuan ti yan jiu
中央"十三五"规划《建议》重大专题研究 / 本书编写组编.
Zhong yang "shi san wu" gui hua "jian yi" zhong da zhuan ti yan jiu / ben shu bian xie zu bian.
Zhongguo shi chang chu ban she, 2016. -- 4 volumes : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Z442623 2016 -- Kroch Library Asia
Bian jiang min zu di qu min sheng wen ti ke chi xu fa zhan zhuan ti yan jiu
边疆民族地区民生问题可持续发展专题研究 : 基于云南红河州的实证调查 / 孙立新, 王仕铭著.
Bian jiang min zu di qu min sheng wen ti ke chi xu fa zhan zhuan ti yan jiu : ji yu Yunnan Honghe Zhou de shi zheng diao cha / Sun Lixin, Wang Shiming zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 5, 230 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .H666 S865 2017 -- Kroch Library Asia
Bose Shi shi ti jing ji jiang di cheng ben de tu jing yu ce lüe yan jiu
百色市实体经济降低成本的途径与策略研究 = Study on the strategies and methods to reduce the cost of the real economy in Baise / 王耀光著.
Bose Shi shi ti jing ji jiang di cheng ben de tu jing yu ce lüe yan jiu = Study on the strategies and methods to reduce the cost of the real economy in Baise / Wang Yaoguang zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 3, 198 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .B267 W36 2017 -- Kroch Library Asia
Cheng shi fa zhan, cheng shi jing he yu Shanghai quan qiu cheng shi jian she
城市发展、城市竞合与上海全球城市建设 / 刘江会, 朱敏著.
Cheng shi fa zhan, cheng shi jing he yu Shanghai quan qiu cheng shi jian she / Liu Jianghui, Zhu Min zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 253 pages : charts ; 21 cm
HC428 .S47 L5745 2016 -- Kroch Library Asia
Cong kai fang da shi zou xiang kai fang qiang shi
从开放大市走向开放强市 : 青岛开放型经济发展转型升级研究 / 周升起, 兰珍先, 郑玉琳 [and 1 other] 等著.
Cong kai fang da shi zou xiang kai fang qiang shi : Qingdao kai fang xing jing ji fa zhan zhuan xing sheng ji yan jiu / Zhou Shengqi, Lan Zhenxian, Zheng Yulin [and 1 other] deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vi, 198 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .Q354 Z577 2016 -- Kroch Library Asia
Dong yuan yu xiao lü
动员与效率 : 计划体制下的上海工业 / 林超超著.
Dong yuan yu xiao lü : ji hua ti zhi xia de Shanghai gong ye / Lin Chaochao zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 5, 3, 1, 249 pages : illustrations ; 23 cm.
HC428 .S47 L55 2016 -- Kroch Library Asia
Dui kou yuan Zang you xiao xing yan jiu
对口援藏有效性研究 / 王磊著.
Dui kou yuan Zang you xiao xing yan jiu / Wang Lei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 6, 2, 233 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .T55 W365 2016 -- Kroch Library Asia
Fan pin kun zheng ce tiao zheng you hua yan jiu
反贫困政策调整优化研究 : 基于川西北藏区的实证分析 = Study on the adjustment and optimization of the anti-poverty policy / 王建平著.
Fan pin kun zheng ce tiao zheng you hua yan jiu : ji yu Chuan xi bei Zang qu de shi zheng fen xi = Study on the adjustment and optimization of the anti-poverty policy / Wang Jianping zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 203 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .S9 W3656 2016 -- Kroch Library Asia
Gai ge yu fa zhan jian yan wen ji
改革与发展建言文集 / 周小亮著.
Gai ge yu fa zhan jian yan wen ji / Zhou Xiaoliang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 231 pages ; 25 cm.
HC428 .F84 Z5785 2016 -- Kroch Library Asia
Honghu dong fen kuai xu Hong qu jing ji she hui fa zhan zheng ce yan jiu
洪湖东分块蓄洪区经济社会发展政策研究 / 彭贤则, 张燕华等著.
Honghu dong fen kuai xu Hong qu jing ji she hui fa zhan zheng ce yan jiu / Peng Xianze, Zhang Yanhua deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 163 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .H6544 P45 2016 -- Kroch Library Asia
Huan Bo Hai di qu xie tong zhong de chuang xin Beijing
环渤海地区协同中的创新北京 / 杨瑞龙, 姚永玲著.
Huan Bo Hai di qu xie tong zhong de chuang xin Beijing / Yang Ruilong, Yao Yongling zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 6, 354 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .B4 Y363 2017 -- Kroch Library Asia
Huang He shang you qu yu cheng shi yan jiu (1644-1949)
黄河上游区域城市研究 (1644-1949) / 赵珍著.
Huang He shang you qu yu cheng shi yan jiu (1644-1949) / Zhao Zhen zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 3, 419 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .Y45 Z436 2016 -- Kroch Library Asia
Ke chi xu fa zhan shi yan qu yan jiu
可持续发展实验区研究 : 以广西为例 / 宋书巧, 覃玲玲, 覃春烨著.
Ke chi xu fa zhan shi yan qu yan jiu : yi Guangxi wei li / Song Shuqiao, Qin Lingling, Qin Chunye zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 191 pages : illustrations ; 26 cm.
HC428 .G83 S667 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo shi qi de xi bei kai fa yu xin xi bei si xiang yan jiu
民国时期的西北开发与新西北思想研究 / 马红艳著.
Minguo shi qi de xi bei kai fa yu xin xi bei si xiang yan jiu / Ma Hongyan zhu.
Ningxia ren min chu ban she, 2016. -- 2, 4, 209 pages ; 23 cm
HC428 .N6 M286 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo shi qi Zhejiang Sheng zheng fu yu she hui jing ji jian she yan jiu
民国时期浙江省政府与社会经济建设研究 / 陶士和等著.
Minguo shi qi Zhejiang Sheng zheng fu yu she hui jing ji jian she yan jiu / Tao Shihe deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 11, 2, 332 pages ; 24 cm
HC428 .Z45 T377 2016 -- Kroch Library Asia
Po chu "zi yuan zu zhou"
破除"资源诅咒" : 山西省资源型与非资源型产业均衡发展机制研究 / 黄群慧, 杨丹辉等著.
Po chu "zi yuan zu zhou" : Shanxi Sheng zi yuan xing yu fei zi yuan xing chan ye jun heng fa zhan ji zhi yan jiu / Huang Qunhui, Yang Danhui deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2015. -- 3, 4, 4, 322 pages : charts ; 26 cm.
HC428 .S48 H834 2015 -- Kroch Library Asia
Qu yu zhi shi chan quan zheng ce yan jiu
区域知识产权政策研究 : 以东北老工业基地为例 / 刘凤朝, 王锦等著.
Qu yu zhi shi chan quan zheng ce yan jiu : yi Dongbei lao gong ye ji di wei li / Liu Fengchao, Wang Jin deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vi, 169 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .M3 L5844 2016 -- Kroch Library Asia
Sheng tai jing ji, jin rong sheng tai yu sheng tai zi ben ou he fa zhan yan jiu
生态经济、金融生态与生态资本耦合发展研究 : 以鄱阳湖地区为例 / 何宜庆, 白彩全著.
Sheng tai jing ji, jin rong sheng tai yu sheng tai zi ben ou he fa zhan yan jiu : yi Poyang Hu di qu wei li / He Yiqing, Bai Caiquan zhu.
Ke xue chu ban she, 2015. -- iv, 250 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .J54 H48 2015 -- Kroch Library Asia
Shenzhen chan ye jie gou yan hua yu fa zhan yan jiu
深圳产业结构演化与发展研究 / 陈少兵著.
Shenzhen chan ye jie gou yan hua yu fa zhan yan jiu / Chen Shaobing zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 199 pages : charts ; 24 cm
HC428 .S53 C453 2016 -- Kroch Library Asia
Sichuan xian yu jing ji fa zhan
四川县域经济发展 : 新型城镇化视角下的解读 = County economy development of Sichuan Province : an interpretation from the perspective of new urbanization model / 潘明清, 杜青龙, 熊丹著.
Sichuan xian yu jing ji fa zhan : xin xing cheng zhen hua shi jiao xia de jie du = County economy development of Sichuan Province : an interpretation from the perspective of new urbanization model / Pan Mingqing, Du Qinglong, Xiong Dan zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 260 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .S9 P366 2016 -- Kroch Library Asia
Xi bei shao shu min zu di qu cheng jie chan ye xuan ze ji dui ce yan jiu
西北少数民族地区承接产业选择及对策研究 / 曹颖轶著.
Xi bei shao shu min zu di qu cheng jie chan ye xuan ze ji dui ce yan jiu / Cao Yingyi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 9, 234 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .N6 C373 2016 -- Kroch Library Asia
Xun huan jing ji yan jiu
循环经济研究 : 以荊门市循环经济实践为例 / 张燕文著.
Xun huan jing ji yan jiu : yi Jingmen Shi xun huan jing ji shi jian wei li / Zhang Yanwen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 185 pages : illustrations ; 23 cm
HC428 .J5523 Z4345 2016 -- Kroch Library Asia
Zhejiang Sheng xian yu gai ge shi jian yan jiu
浙江省县域改革实践研究 = The empirical study about the counties' reform of Zhejiang Province / 占张明等著.
Zhejiang Sheng xian yu gai ge shi jian yan jiu = The empirical study about the counties' reform of Zhejiang Province / Zhan Zhangming deng zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 269 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .Z45 Z3623 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong xi bu shan qu fu pin zhi lu
中西部山区扶贫之路 : 恩施的经验 / 贺东航, 叶兴建著.
Zhong xi bu shan qu fu pin zhi lu : en shi de jing yan / He Donghang, Ye Xingjian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016-. -- volumes : illustrations ; 24 cm.
HC428 .E574 H424 2016 -- Kroch Library Asia
Consumption patterns of the middle class in contemporary China
Consumption patterns of the middle class in contemporary China / Di Zhu (Chinese Academy of Social Sciences, China).
World Scientific, 2018. -- xviii, 288 pages ; 24 cm.
HC430 .C6 Z48413 2018 -- Kroch Library Asia
Di tan jing ji zhuan xing xia de Zhongguo tan pai fang quan jiao yi ti xi
低碳经济转型下的中国碳排放权交易体系 = Carbon emission trading system in China under the low-carbon economic transition / 齐绍洲等著.
Di tan jing ji zhuan xing xia de Zhongguo tan pai fang quan jiao yi ti xi = Carbon emission trading system in China under the low-carbon economic transition / Qi Shaozhou deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 7, 2, 2, 3, 3, 459 pages : illustrations ; 25 cm.
HC430 .P55 Q528 2016 -- Kroch Library Asia
Shao shu min zu di qu fan pin kun
少数民族地区反贫困 : 实践与反思 / 主编王文长 ; 副主编刘云喜, 王玉玲.
Shao shu min zu di qu fan pin kun : shi jian yu fan si / zhu bian Wang Wenchang ; fu zhu bian Liu Yunxi, Wang Yuling.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 291 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .P6 S4633 2016 -- Kroch Library Asia
Sheng ming zhou qi shi jiao xia de gong ye ji ju ji qi yan hua te zheng
生命周期视角下的工业集聚及其演化特征 : 来自中国的理论探讨与实证检验 / 罗胤晨著.
Sheng ming zhou qi shi jiao xia de gong ye ji ju ji qi yan hua te zheng : lai zi Zhongguo de li lun tan tao yu shi zheng jian yan / Luo Yinchen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- ii, iii, 253 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .D5 L863 2016 -- Kroch Library Asia
Te shu lei xing pin kun di qu pin kun yu fan pin kun wen ti yan jiu
特殊类型贫困地区贫困与反贫困问题研究 : 以新疆自治区为例 / 刘林著.
Te shu lei xing pin kun di qu pin kun yu fan pin kun wen ti yan jiu : yi Xinjiang Zizhiqu wei li / Liu Lin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 285 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .P6 L574 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo shou ru cha ju he jiu ye ji hui zhi jian de guan xi yan jiu
我国收入差距和就业机会之间的关系研究 / 徐秋慧著.
Wo guo shou ru cha ju he jiu ye ji hui zhi jian de guan xi yan jiu / Xu Qiuhui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 225 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .I5 X7864 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo xiao fei lü pian di de xin li yu she hui cheng yin ji dui ce yan jiu
我国消费率偏低的心理与社会成因及对策研究 = The phychological and social causes of low consumption rate in China / 江林著.
Wo guo xiao fei lü pian di de xin li yu she hui cheng yin ji dui ce yan jiu = The phychological and social causes of low consumption rate in China / Jiang Lin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 7, 359 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .C6 J544 2016 -- Kroch Library Asia
Xiang cun pin kun de di fang xing te zheng ji tu di li yong dui xiang cun fa zhan de ying xiang
乡村贫困的地方性特征及土地利用对乡村发展的影响 = Local features of rural poverty and the impact of land use on rural development / 任慧子著.
Xiang cun pin kun de di fang xing te zheng ji tu di li yong dui xiang cun fa zhan de ying xiang = Local features of rural poverty and the impact of land use on rural development / Ren Huizi zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2016. -- iv, 3, 3, 327 pages : illustrations (some color), color maps ; 25 cm.
HC430 .P6 R54 2016 -- Kroch Library Asia
Xin shi qi wo guo jing zhun fu pin ji zhi chuang xin lu jing
新时期我国精准扶贫机制创新路径 = Chinese accurate poverty alleviation mechanism innovation in the new period / 杨道田著.
Xin shi qi wo guo jing zhun fu pin ji zhi chuang xin lu jing = Chinese accurate poverty alleviation mechanism innovation in the new period / Yang Daotian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 5, 170 pages ; 24 cm.
HC430 .P6 Y353 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng jie guo ji wai bao yu chan ye chuang xin neng li fa zhan
中国承接国际外包与产业创新能力发展 : 动力机制与战略选择 / 黄烨菁著.
Zhongguo cheng jie guo ji wai bao yu chan ye chuang xin neng li fa zhan : dong li ji zhi yu zhan lüe xuan ze / Huang Yejing zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 7, 317 pages : illustrations ; 23 cm.
HC430 .T4 H835 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ju min chu xu lü de li lun yu shi zheng yan jiu
中国居民储蓄率的理论与实证研究 / 王麒麟著.
Zhongguo ju min chu xu lü de li lun yu shi zheng yan jiu / Wang Qilin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 3, 160 pages : charts ; 21 cm.
HC430 .S3 W36 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lü se pin kun wen ti ji zhi li yan jiu
中国绿色贫困问题及治理研究 : 以全国集中连片特困区为例 / 邹波著.
Zhongguo lü se pin kun wen ti ji zhi li yan jiu : yi quan guo ji zhong lian pian te kun qu wei li / Zou Bo zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- iii, v, 248 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .P6 Z683 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo sheng yu ju min shou ru fen pei wen ti yan jiu
中国省域居民收入分配问题研究 : 以河南和广西为例 / 鲁元平, 詹新宇, 赵颖等著.
Zhongguo sheng yu ju min shou ru fen pei wen ti yan jiu : yi Henan he Guangxi wei li / Lu Yuanping, Zhan Xinyu, Zhao Ying deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 222 pages : illustrations ; 23 cm
HC430 .I5 L82863 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo sheng yu ju min shou ru fen pei wen ti yan jiu
中国省域居民收入分配问题研究 : 以湖北省和青海省为例 / 孙群力, 李永海等著.
Zhongguo sheng yu ju min shou ru fen pei wen ti yan jiu : yi Hubei Sheng he Qinghai Sheng wei li / Sun Qunli, Li Yonghai deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 251 pages : charts ; 24 cm
HC430 .I5 S937 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shou ru fen pei wen ti yan jiu
中国收入分配问题研究 = Study of income distribution in China / 蔡昉, 张车伟等著.
Zhongguo shou ru fen pei wen ti yan jiu = Study of income distribution in China / Cai Fang, Zhang Chewei deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 298 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .I5 C354 2016 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing qi zheng fu xing wei yu cheng xiang shou ru cha ju de yan bian te zheng yan jiu
转型期政府行为与城乡收入差距的演变特征研究 : 基于双重二元结构的视角 = Change of government behaviors and evolution of urban-rural income gap in the process of economic transition : from the perspective of double dual structures / 夏龙著.
Zhuan xing qi zheng fu xing wei yu cheng xiang shou ru cha ju de yan bian te zheng yan jiu : ji yu shuang chong er yuan jie gou de shi jiao = Change of government behaviors and evolution of urban-rural income gap in the process of economic transition : from the perspective of double dual structures / Xia Long zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 262 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .I5 X46 2016 -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (69 items)RSS

Zhongguo "hu lian wang+" xing dong bai jia shi jian
中国 "互联网+" 行动百佳实践 / 国家发展和改革委员会高技术产业司, 中国信息通信研究院, 中国电子信息产业发展研究院.
Zhongguo "hu lian wang+" xing dong bai jia shi jian / Guo jia fa zhan he gai ge wei yuan hui gao ji shu chan ye si, Zhongguo xin xi tong xin yan jiu yuan, Zhongguo dian zi xin xi chan ye fa zhan yan jiu yuan.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2016. -- 2, 8, 667 pages : illustrations ; 24 cm.
HD30.37 .Z436 2016 -- Kroch Library Asia
Chuan tong nong qu nong min chuang ye jue ce xing wei yan jiu
传统农区农民创业决策行为研究 : 基于湖北省的实证 / 许昆鹏著.
Chuan tong nong qu nong min chuang ye jue ce xing wei yan jiu : ji yu Hubei Sheng de shi zheng / Xu Kunpeng zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 160 pages : illustrations ; 24 cm
HD62.5 .X76 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Mei jia zu qi ye zhi li ji zhi bi jiao yan jiu
中美家族企业治理机制比较研究 : 基于文化价值观的视角 = A comparative study on the governance mechanism of Chinese and American family businesses : from the perspective of cultural values / 张莉著.
Zhong Mei jia zu qi ye zhi li ji zhi bi jiao yan jiu : ji yu wen hua jia zhi guan de shi jiao = A comparative study on the governance mechanism of Chinese and American family businesses : from the perspective of cultural values / Zhang Li zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 157 pages : illustrations ; 24 cm.
HD62.25 .Z436 2017 -- Kroch Library Asia
Kua jie chan ye ji qun zhi jian he zuo wang luo yan jiu
跨界产业集群之间合作网络研究 : 以上海张江与台湾新竹IC产业为例 = The study on cross-border network between industrial clusters : a case study of Shanghai Zhangjiang and Taiwan Hsinchu IC industrial clusters / 张云伟著.
Kua jie chan ye ji qun zhi jian he zuo wang luo yan jiu : yi Shanghai Zhangjiang yu Taiwan Xinzhu IC chan ye wei li = The study on cross-border network between industrial clusters : a case study of Shanghai Zhangjiang and Taiwan Hsinchu IC industrial clusters / Zhang Yunwei zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 4, 197 pages : illustrations ; 24 cm.
HD69 .S8 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Yunnan Sheng chan ye ji shu chuang xin zhan lüe lian meng yun xing mo shi ji guan li ji zhi yan jiu
云南省产业技术创新战略联盟运行模式及管理机制研究 = Study on operating model and management mechanism of industrial technological innovation strategic alliance in Yunnan Province / 段云龙, 杨立生, 刘永松著.
Yunnan Sheng chan ye ji shu chuang xin zhan lüe lian meng yun xing mo shi ji guan li ji zhi yan jiu = Study on operating model and management mechanism of industrial technological innovation strategic alliance in Yunnan Province / Duan Yunlong, Yang Lisheng, Liu Yongsong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 156 pages : illustrations ; 24 cm
HD69 .S8 D8385 2016 -- Kroch Library Asia
Lian wang shi dai de Zhongguo qi ye
联网时代的中国企业 : 战略转型与管理创新 / 中国企业管理研究会, 中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心编.
Lian wang shi dai de Zhongguo qi ye : zhan lüe zhuan xing yu guan li chuang xin / Zhongguo qi ye guan li yan jiu hui, Zhongguo she hui ke xue yuan guan li ke xue yu chuang xin fa zhan yan jiu zhong xin bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 457 pages : illustrations ; 29 cm.
HD70 .C6 G86426 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo jian she yong di zong liang kong zhi yu cha bie hua guan li zheng ce yan jiu
我国建设用地总量控制与差别化管理政策研究 = Research on construction land total amount control and differential govern policy in China / 欧名豪等著.
Wo guo jian she yong di zong liang kong zhi yu cha bie hua guan li zheng ce yan jiu = Research on construction land total amount control and differential govern policy in China / Ou Minghao deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 3, 4, 3, 475 pages : illustrations ; 25 cm.
HD926.5 .O76 2016 -- Kroch Library Asia
Tu di quan li he li yi shi jiao xia de nong cun ji ti jian she yong di liu zhuan yan jiu
土地权利和利益视角下的农村集体建设用地流转研究 / 陈元红, 刘冬春著.
Tu di quan li he li yi shi jiao xia de nong cun ji ti jian she yong di liu zhuan yan jiu / Chen Yuanhong, Liu Dongchun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 269 pages : charts ; 24 cm
HD928 .C4483 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo geng di bao hu bu chang ji zhi yan jiu
中国耕地保护补偿机制研究 = Study on farmland protection compensation mechanism in China / 柴铎著.
Zhongguo geng di bao hu bu chang ji zhi yan jiu = Study on farmland protection compensation mechanism in China / Chai Duo zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 2, 2, 3, 242 pages : illustrations ; 23 cm
HD928 .C434 2017 -- Kroch Library Asia
Jiangsu yan jiang di qu tu di kai fa qiang du yu bu ju yan jiu
江苏沿江地区土地开发强度与布局研究 / 段学军, 金志丰 [and others]著.
Jiangsu yan jiang di qu tu di kai fa qiang du yu bu ju yan jiu / Duan Xuejun, Jin Zhifeng [and others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vi, 215 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HD929 .J536 D834 2016 -- Kroch Library Asia
Zhan lüe zhuan xing yu ge ju chong gou
战略转型与格局重构 : 广西西江经济带国土空间开发研究 / 毛蒋兴, 韦钰, 潘新潮著.
Zhan lüe zhuan xing yu ge ju chong gou : Guangxi Xi Jiang jing ji dai guo tu kong jian kai fa yan jiu / Mao Jiangxing, Wei Yu, Pan Xinchao zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 368 pages : illustrations ; 26 cm.
HD929 .G84 M365 2016 -- Kroch Library Asia
Qiannan "luo hou xiang cun" gai zao yu she hui chong gou yan jiu (1954-1956)
黔南"落后乡村"改造与社会重构研究 (1954-1956) / 李飞龙著.
Qiannan "luo hou xiang cun" gai zao yu she hui chong gou yan jiu (1954-1956) / Li Feilong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 238 pages ; 24 cm.
HD1333 .C62 Q5355 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi gong ye yong di li yong xiao lü yan jiu
中国城市工业用地利用效率研究 / 吴群, 陈伟著.
Zhongguo cheng shi gong ye yong di li yong xiao lü yan jiu / Wu Qun, Chen Wei zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vi, 247 pages : illustrations ; 25 cm.
HD1393.5 .W786 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong min zhuan ye he zuo she he zuo ji zhi yan jiu
中国农民专业合作社合作机制研究 = On the cooperative mechanism of specialized farmers cooperatives in China / 石绍宾著.
Zhongguo nong min zhuan ye he zuo she he zuo ji zhi yan jiu = On the cooperative mechanism of specialized farmers cooperatives in China / Shi Shaobin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 134 pages : illustrations ; 23 cm.
HD1491 .C6 S457 2016 -- Kroch Library Asia
An ju le ye, he he neng xie
安居乐业, 和合能谐 : 有序推进农业转移人口市民化研究 / 陈志光著.
An ju le ye, he he neng xie : you xu tui jin nong ye zhuan yi ren kou shi min hua yan jiu / Chen Zhiguang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 209 pages : illustrations ; 24 cm
HD1537 .C6 C4484 2016 -- Kroch Library Asia
Dian xing nong qu nong min gong wu gong qu wei yan jiu
典型农区农民工务工区位研究 : 以河南省为例 / 高更和等著.
Dian xing nong qu nong min gong wu gong qu wei yan jiu : yi Henan Sheng wei li / Gao Genghe deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 4, 182 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HD1537 .C6 G363 2016 -- Kroch Library Asia
Xi bei cheng shi nong min gong shi min hua yan jiu
西北城市农民工市民化研究 : 基于LZ市的调查 / 刘荣著.
Xi bei cheng shi nong min gong shi min hua yan jiu : ji yu LZ Shi de diao cha / Liu Rong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 4, 4, 211 pages ; 24 cm
HD1537 .C6 L587 2016 -- Kroch Library Asia
Chan ye rong he
产业融合 : 中国农村经济新增长点 = Industrial convergence : the new growth point of China's rural economy / 国家发展改革委宏观经济研究院, 国家发展改革委农村经济司课题组著.
Chan ye rong he : Zhongguo nong cun jing ji xin zeng zhang dian = Industrial convergence : the new growth point of China's rural economy / Guo jia fa zhan gai ge wei hong guan jing ji yan jiu yuan, Guo jia fa zhan gai ge wei nong cun jing ji si ke ti zu zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 189 pages ; 24 cm
HD2097 .C4335 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun jin rong gong ji zhuang kuang ji zhi du chuang xin
中国农村金融供给状况及制度创新 = Financial supply and innovation in Chinese countryside / 张建波著.
Zhongguo nong cun jin rong gong ji zhuang kuang ji zhi du chuang xin = Financial supply and innovation in Chinese countryside / Zhang Jianbo zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 270 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2097 .Z4354 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong ye jie duan mo shi ji shi wu fa zhan zhan lüe xuan ze
中国农业阶段模式及食物发展战略选择 = The strategy of agriculture modes and food development in China / 郭燕枝著.
Zhongguo nong ye jie duan mo shi ji shi wu fa zhan zhan lüe xuan ze = The strategy of agriculture modes and food development in China / Guo Yanzhi zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 6, 185 pages : charts ; 24 cm.
HD2097 .G867 2016 -- Kroch Library Asia
"Shi er wu" shi qi nong ye he nong cun zheng ce hui gu yu ping jia
"十二五"时期农业和农村政策回顾与评价 / 宋洪远等编著.
"Shi er wu" shi qi nong ye he nong cun zheng ce hui gu yu ping jia / Song Hongyuan deng bian zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 2, 2, 6, 388 pages : illustrations ; 24 cm
HD2098 .S76 2016 -- Kroch Library Asia
Beijing Shi nong min zeng shou he xiang cun zhi li wen ti yan jiu
北京市农民增收和乡村治理问题研究 / 郭光磊主编.
Beijing Shi nong min zeng shou he xiang cun zhi li wen ti yan jiu / Guo Guanglei zhu bian.
Zhongguo yan shi chu ban she, 2016. -- 5, 11, 391 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2100 .B45 B457 2016 -- Kroch Library Asia
Gong ji ce gai ge bei jing xia Sichuan Sheng nong ye chan ye hua fa zhan yan jiu
供给侧改革背景下四川省农业产业化发展研究 / 林东川, 梁善祥著.
Gong ji ce gai ge bei jing xia Sichuan Sheng nong ye chan ye hua fa zhan yan jiu / Lin Dongchuan, Liang Shanxiang zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 2, 235 pages : illustrations ; 24 cm
HD2100 .S98 L55 2016 -- Kroch Library Asia
Guo jia xian dai nong ye shi fan qu te se nong ye fa zhan gui hua yan jiu
国家现代农业示范区特色农业发展规划研究 : 以河南省渑池县为例 / 李虎, 尹昌斌, 信军等著.
Guo jia xian dai nong ye shi fan qu te se nong ye fa zhan gui hua yan jiu : yi Henan Sheng Mianchi Xian wei li / Li Hu, Yin Changbin, Xin Jun deng zhu.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2016. -- 4, 3, 3, 102 pages : illustrations ; 24 cm
HD2100 .M534 L524 2016 -- Kroch Library Asia
Hebei nong ye qu hua yan jiu cheng guo hui bian (2015)
河北农业区划研究成果汇编 (2015) / 张天才主编.
Hebei nong ye qu hua yan jiu cheng guo hui bian (2015) / Zhang Tiancai zhu bian.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2016. -- 1, 1, 148 pages, 1 unnumbered folded leaf of plates : illustrations, map ; 26 cm
HD2100 .H62 H4344 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo bei fang nong mu jiao cuo dai sheng tai nong ye chan ye hua fa zhan yan jiu
中国北方农牧交错带生态农业产业化发展研究 / 路战远编著.
Zhongguo bei fang nong mu jiao cuo dai sheng tai nong ye chan ye hua fa zhan yan jiu / Lu Zhanyuan bian zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 2, 2. 336 pages : illustrations ; 24 cm
HD2100 .M36 L828 2016 -- Kroch Library Asia
Nei Menggu Zizhiqu zhong xiao qi ye dong tai neng li yan jiu
内蒙古自治区中小企业动态能力研究 = Study on dynamic capabilities of the SMEs in Inner Mongolia / 齐永兴著.
Nei Menggu Zizhiqu zhong xiao qi ye dong tai neng li yan jiu = Study on dynamic capabilities of the SMEs in Inner Mongolia / Qi Yongxing zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 138 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2346 .C62 I587 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong xiao qi ye chuang xin qu dong fa zhan yan jiu
中小企业创新驱动发展研究 : 基于重庆地区的分析 / 龙跃, 尹华川著.
Zhong xiao qi ye chuang xin qu dong fa zhan yan jiu : ji yu Chongqing di qu de fen xi / Long Yue, Yin Huachuan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 2, 159 pages : illustrations ; 21 cm
HD2346 .C62 C565 2016 -- Kroch Library Asia
Beijing zong bu jing ji fa zhan yu ti sheng li yong wai zi shui ping yan jiu
北京总部经济发展与提升利用外资水平研究 / 潘素昆著.
Beijing zong bu jing ji fa zhan yu ti sheng li yong wai zi shui ping yan jiu / Pan Sukun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- iii, 247 pages : illustrations ; 24 cm
HD2356 .C62 B456 2017 -- Kroch Library Asia
Ningbo shang hui zu zhi fa zhan bian qian shi yan jiu
宁波商会组织发展变迁史研究 / 胡新建著.
Ningbo shang hui zu zhi fa zhan bian qian shi yan jiu / Hu Xinjian zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 2, 208 pages ; 24 cm.
HD2429 .C6 H828 2016 -- Kroch Library Asia
Wai zi bing gou yu wo guo chan ye an quan yan jiu
外资并购与我国产业安全研究 = Foreign mergers and acquisitions and China's industrial security / 李善民等著.
Wai zi bing gou yu wo guo chan ye an quan yan jiu = Foreign mergers and acquisitions and China's industrial security / Li Shanmin deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 4, 4, 2, 2, 368 pages : illustrations ; 25 cm
HD2746.55 .C6 L5273 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi gong yong shi ye gong si he zuo ji zhi yu zheng fu gui zhi yan jiu
中国城市公用事业公私合作机制与政府规制研究 / 付金存著.
Zhongguo cheng shi gong yong shi ye gong si he zuo ji zhi yu zheng fu gui zhi yan jiu / Fu Jincun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 7, 6, 219 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2768 .C64 F824 2016 -- Kroch Library Asia
Wenzhou chan ye qu chong gou
温州产业区重构 : 空间、演化与网络 = Restructuring industrial district in Wenzhou : space, evolution and networks / 徐剑光著.
Wenzhou chan ye qu chong gou : kong jian, yan hua yu wang luo = Restructuring industrial district in Wenzhou : space, evolution and networks / Xu Jian'guang zhe.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 7, 2, 5, 2, 2, 258 pages : illustrations ; 24 cm.
HD3616 .C64 W4698 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo zheng fu zhi liang jiang zhi du yun xing dui qi ye jing ying ji xiao ying xiang de yan jiu
我国政府质量奖制度运行对企业经营绩效影响的研究 : 以制造业为例 / 黄顺春, 盛夏等著.
Wo guo zheng fu zhi liang jiang zhi du yun xing dui qi ye jing ying ji xiao ying xiang de yan jiu : yi zhi zao ye wei li / Huang Shunchun, Sheng Xia deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 196 pages : illustrations ; 23 cm
HD3616 .C63 H87 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo ji ben gong gong fu wu di qu jun deng hua yan jiu
我国基本公共服务地区均等化研究 / 赵怡虹著.
Wo guo ji ben gong gong fu wu di qu jun deng hua yan jiu / Zhao Yihong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 225 pages : illustrations ; 23 cm
HD4710 .A5 Z464 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai ren cai pei yang yu xuan ba yan jiu
中国古代人才培养与选拔研究 : 以明代科举官学为中心的考察 / 冯建超著.
Zhongguo gu dai ren cai pei yang yu xuan ba yan jiu : yi Ming dai ke ju guan xue wei zhong xin de kao cha / Feng Jianchao zhu.
Zhejiang gong shang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 247 pages : illustrations ; 21 cm
HD4904.7 .F464 2016 -- Kroch Library Asia
Ji yu Chang san jiao du shi quan lao dong li kong jian yan hua jing yi cheng shi jiu ye ji cheng yan jiu
基于长三角都市圈劳动力空间演化精益城市就业集成研究 = On the integration of employment of lean city based on the evolution of spatial distribution of labor force in the city group around Yangzi Delta / 谢茂拾著.
Ji yu Chang san jiao du shi quan lao dong li kong jian yan hua jing yi cheng shi jiu ye ji cheng yan jiu = On the integration of employment of lean city based on the evolution of spatial distribution of labor force in the city group around Yangzi Delta / Xie Maoshi zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 6, 292 pages : illustrations ; 24 cm
HD5830 .Y634 X54 2016 -- Kroch Library Asia
Nong min gong yu cheng shi ben di lao dong li jiu ye zhi liang cha yi yan jiu
农民工与城市本地劳动力就业质量差异研究 : 以沈阳市为例 / 杨欣著.
Nong min gong yu cheng shi ben di lao dong li jiu ye zhi liang cha yi yan jiu : yi Shenyang Shi wei li / Yang Xin zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 4, 4, 226 pages : illustrations ; 21 cm
HD5856 .C6 Y356 2016 -- Kroch Library Asia
She hui zi ben shi jiao xia de Yunnan kua jie min zu wai chu wu gong zhe yan jiu
社会资本视角下的云南跨界民族外出务工者研究 / 孔建勋, 邓云斐著.
She hui zi ben shi jiao xia de Yunnan kua jie min zu wai chu wu gong zhe yan jiu / Kong Jianxun, Deng Yunfei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 256 pages : illustrations ; 24 cm.
HD5856 .C6 K66 2016 -- Kroch Library Asia
Min zu di qu she hui bao zhang fan pin kun yan jiu
民族地区社会保障反贫困研究 = The development and anti-powerty effects of social security system in minority areas of China / 王延中, 龙玉其等著.
Min zu di qu she hui bao zhang fan pin kun yan jiu = The development and anti-powerty effects of social security system in minority areas of China / Wang Yanzhong, Long Yuqi deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 243 pages : illustrations ; 24 cm
HD7230 .W3689 2017 -- Kroch Library Asia
Xi nan min zu di qu cheng xiang ju min ji ben yang lao bao xian zhi du ke chi xu fa zhan yan jiu
西南民族地区城乡居民基本养老保险制度可持续发展研究 / 覃双凌著.
Xi nan min zu di qu cheng xiang ju min ji ben yang lao bao xian zhi du ke chi xu fa zhan yan jiu / Qin Shuangling zhu.
Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 246 pages : illustrations ; 24 cm
HD7230 .Z8 S644563 2016 -- Kroch Library Asia
Bao zhang xing zhu fang zhu hu fu li gai shan qing kuang yan jiu
保障性住房住户福利改善情况研究 : 以北京市为例 = The research on the improvement of the welfare of the residents of the affordable housing : a case study of Beijing / 戚瑞双著.
Bao zhang xing zhu fang zhu hu fu li gai shan qing kuang yan jiu : yi Beijing Shi wei li = The research on the improvement of the welfare of the residents of the affordable housing : a case study of Beijing / Qi Ruishuang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 188 pages : illustrations ; 23 cm
HD7368 .A3 Q526 2017 -- Kroch Library Asia
Kunming Shi zhu fang bao zhang gong xu yan jiu
昆明市住房保障供需研究 = Research on Kunming housing supply and demand / 张洪, 王冕一, 李婕著.
Kunming Shi zhu fang bao zhang gong xu yan jiu = Research on Kunming housing supply and demand / Zhang Hong, Wang Mianyi, Li Jie zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 281 pages : charts ; 24 cm
HD7368 .K85 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Xin xing cheng zhen hua jin cheng zhong de nong min jia zhi guan chong su yu chuang xin yan jiu
新型城镇化进程中的农民价值观重塑与创新研究 : 以青岛市为例 / 张英胜, 陆继锋著.
Xin xing cheng zhen hua jin cheng zhong de nong min jia zhi guan chong su yu chuang xin yan jiu : yi Qingdao Shi wei li / Zhang Yingsheng, Lu Jifeng zhu.
Ren min ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 3, 3, 4, 299 pages ; 25 cm.
HD8039 .F32 C6968 2017 -- Kroch Library Asia
Ji yu jie gou you hua de wo guo nong chan pin guo ji jing zheng li yan jiu
基于结构优化的我国农产品国际竞争力研究 / 丁家云, 雷勋平著.
Ji yu jie gou you hua de wo guo nong chan pin guo ji jing zheng li yan jiu / Ding Jiayun, Lei Xunping zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 189 pages : illustrations ; 23 cm
HD9016 .C62 D54 2016 -- Kroch Library Asia
Nei Menggu Zizhiqu nong chan pin qu yu pin pai jing zheng li ti sheng yan jiu
内蒙古自治区农产品区域品牌竞争力提升研究 = Study on advancing competitiveness of regional brand of agricultural products in Inner Mongolia / 姚春玲著.
Nei Menggu Zizhiqu nong chan pin qu yu pin pai jing zheng li ti sheng yan jiu = Study on advancing competitiveness of regional brand of agricultural products in Inner Mongolia / Yao Chunling zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 150 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9016 .C63 I55 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai Huai He liu yu de liang jia, shi chang yu di fang she hui
清代淮河流域的粮价、市场与地方社会 / 朱琳著.
Qing dai Huai He liu yu de liang jia, shi chang yu di fang she hui / Zhu Lin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 4, 299 pages ; 23 cm.
HD9016 .C63 H6778 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang ling dao xin Zhongguo liang shi gong zuo shi lun
中国共产党领导新中国粮食工作史论 : 1949-2009 / 唐正芒著.
Zhongguo gong chan dang ling dao xin Zhongguo liang shi gong zuo shi lun : 1949-2009 / Tang Zhengmang zhu.
Xiangtan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 270 pages ; 24 cm
HD9016 .C62 T368 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo liang shi jin kou feng xian fang kong yu ce lüe xuan ze
我国粮食进口风险防控与策略选择 = Risk management and strategy selection of China's grain import / 钟钰等著.
Wo guo liang shi jin kou feng xian fang kong yu ce lüe xuan ze = Risk management and strategy selection of China's grain import / Zhong Yu deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 4, 216 pages : illustrations ; 24 cm
HD9046 .C62 Z453 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng fu guan zhi chan quan zhi du yu Zhongguo yan ye guan zhi gai ge
政府管制产权制度与中国盐业管制改革 / 吕福玉, 曾凡英, 樊玉然著.
Zheng fu guan zhi chan quan zhi du yu Zhongguo yan ye guan zhi gai ge / Lü Fuyu, Zeng Fanying, Fan Yuran zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 7, 361 pages ; 24 cm
HD9213 .C62 L8243 2016 -- Kroch Library Asia
Neng yuan yu huan jing yue shu xia de Zhongguo jing ji zeng zhang
能源与环境约束下的中国经济增长 : 经验分析与路径选择 / 牛晓耕著.
Neng yuan yu huan jing yue shu xia de Zhongguo jing ji zeng zhang : jing yan fen xi yu lu jing xuan ze / Niu Xiaogeng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 237 pages : illustrations ; 25 cm
HD9502 .C62 N588 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan fa zhan"shi er wu" hui gu ji "shi san wu" zhan wang
中国能源发展"十二五"回顾及"十三五"展望 = Zhongguo nengyuan fazhan shierwu huigu ji shisanwu zhanwang / 林卫斌编著.
Zhongguo neng yuan fa zhan"shi er wu" hui gu ji "shi san wu" zhan wang = Zhongguo nengyuan fazhan shierwu huigu ji shisanwu zhanwang / Lin Weibin bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 1, 5, 288 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 L565 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan gong ying ti xi yan jiu
中国能源供应体系研究 = Study on the system of energy supply in China / 史丹等著.
Zhongguo neng yuan gong ying ti xi yan jiu = Study on the system of energy supply in China / Shi Dan deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 328 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9502 .C62 Z4768 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan xiao fei ge ming
中国能源消费革命 : 策略与保障 = China's revolution of energy consumption : strategies & guarantees / 乔海曙, 李颖, 夏越等著.
Zhongguo neng yuan xiao fei ge ming : ce lüe yu bao zhang = China's revolution of energy consumption : strategies & guarantees / Qiao Haishu, Li Ying, Xia Yue deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 4, 187 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9502 .C62 Q534 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan zhan wang
中国能源展望 : 2030 = China energy outlook : 2030 / 中国能源研究会编著.
Zhongguo neng yuan zhan wang : 2030 = China energy outlook : 2030 / Zhongguo neng yuan yan jiu hui bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 6, 262 pages : color illustrations, color maps ; 29 cm
HD9502 .C62 Z4648 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qu yu gong ye neng yuan xiao lü shi kong xiao ying
中国区域工业能源效率时空效应 = Spatial and temporal effects of regional industrial energy efficiency in China / 张清华著.
Zhongguo qu yu gong ye neng yuan xiao lü shi kong xiao ying = Spatial and temporal effects of regional industrial energy efficiency in China / Zhang Qinghua zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 6, 7, 153 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9502 .C62 Z4343 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo sheng wu zhi neng kai fa yu er yang hua tan jian pai
中国生物质能开发与二氧化碳减排 / 张培栋, 杨艳丽著.
Zhongguo sheng wu zhi neng kai fa yu er yang hua tan jian pai / Zhang Peidong, Yang Yanli zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 271 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HD9502.5 .B543 C677 2016 -- Kroch Library Asia
Feng yu ru pan yi Jiang nan
風雨如磐忆江南 : 陈范有与江南水泥厂 / 陈克潜, 陈克澄著.
Feng yu ru pan yi Jiang nan : Chen Fanyou yu Jiang nan shui ni chang / Chen Keqian, Chen Kecheng zhu.
Suzhou da xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 4, 134 pages, 48 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
HD9622 .C62 C4443 2016 -- Kroch Library Asia
Yan zhi zhan zheng
颜值战争 = Face score war : 日化巨头中国争霸档案 / 饶润平著.
Yan zhi zhan zheng = Face score war : Ri hua ju tou Zhongguo zheng ba dang an / Rao Runping zhu.
Zhong yang guang bo dian shi da xue chu ban she, 2016. -- 4, 5, 5, 228 pages ; 24 cm
HD9657 .C62 R37 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo ke xue yi qi chuang xin fa zhan chu tan
我国科学仪器创新发展初探 / 伊彤, 常静著.
Wo guo ke xue yi qi chuang xin fa zhan chu tan / Yi Tong, Chang Jing zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 296 pages, 3 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
HD9706.6 .C62 Y527 2016 -- Kroch Library Asia
Chan ye ji ju dui Zhongguo zhi zao ye can yu guo ji fen gong ying xiang yan jiu
产业集聚对中国制造业参与国际分工影响研究 / 林冰著.
Chan ye ji ju dui Zhongguo zhi zao ye can yu guo ji fen gong ying xiang yan jiu / Lin Bing zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 230 pages : illustrations ; 24 cm
HD9736 .C62 L55 2017 -- Kroch Library Asia
Wai xu pi ruan yu cheng ben shang sheng bei jing xia Zhongguo zhi zao ye chan pin ji shu fu za du de sheng ji ji zhi ji gan chao ce lüe yan jiu
外需疲软与成本上升背景下中国制造业产品技术复杂度的升级机制及赶超策略研究 / 陈晓华, 刘慧著.
Wai xu pi ruan yu cheng ben shang sheng bei jing xia Zhongguo zhi zao ye chan pin ji shu fu za du de sheng ji ji zhi ji gan chao ce lüe yan jiu / Chen Xiaohua, Liu Hui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 222 pages : illustrations ; 24 cm
HD9736 .C62 C453 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fang zhi fu zhuang ye shang shi gong si fa zhan yan jiu
中国纺织服装业上市公司发展研究 / 胡星辉编著.
Zhongguo fang zhi fu zhuang ye shang shi gong si fa zhan yan jiu / Hu Xinghui bian zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 256 pages ; 24 cm
HD9940 .C62 H788 2016 -- Kroch Library Asia
Quan qiu fu wu jia zhi lian yu Zhongguo xian dai fu wu ye fa zhan zhan lüe
全球服务价值链与中国现代服务业发展战略 = Global service value chain and the development strategy of Chinese modern service industry / 原小能等著.
Quan qiu fu wu jia zhi lian yu Zhongguo xian dai fu wu ye fa zhan zhan lüe = Global service value chain and the development strategy of Chinese modern service industry / Yuan Xiaoneng deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- ii, vi, 227 pages : illustrations ; 24 cm
HD9987 .C62 Y8386 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo xian dai fu wu ye fa zhan ji zhi ji qi dui ce yan jiu
我国现代服务业发展机制及其对策研究 / 孙永波著.
Wo guo xian dai fu wu ye fa zhan ji zhi ji qi dui ce yan jiu / Sun Yongbo zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 5, 214 pages : illustrations ; 24 cm
HD9987 .C62 S868 2017 -- Kroch Library Asia
Chuang xin yu rong he
创新与融合 : 广州文化产业发展研究 / 赵冀韬, 尹涛主编.
Chuang xin yu rong he : Guangzhou wen hua chan ye fa zhan yan jiu / Zhao Jitao, Yin Tao zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 332 pages : charts ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C646243 2016 -- Kroch Library Asia
Qinghai Sheng wen hua chan ye fa zhan yan jiu
青海省文化产业发展研究 = Research on the development of cultural industry in Qinghai Province / 申红兴, 李毅著.
Qinghai Sheng wen hua chan ye fa zhan yan jiu = Research on the development of cultural industry in Qinghai Province / Shen Hongxing, Li Yi zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 15, 14, 396 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C682 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua qi ye dong tai jing zheng zhan lüe yan jiu
中国文化企业动态竞争战略研究 : 制度、网络与创新 / 皮圣雷著.
Zhongguo wen hua qi ye dong tai jing zheng zhan lüe yan jiu : zhi du, wang luo yu chuang xin / Pi Shenglei zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 5, 230 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C6678 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Meng wen hua jiao liu yu wen hua chan ye he zuo yan jiu
中蒙文化交流与文化产业合作研究 = The Mongolian cultural exchanges and cooperation in the cultural industry research / 张智荣, 柴国君主编.
Zhong Meng wen hua jiao liu yu wen hua chan ye he zuo yan jiu = The Mongolian cultural exchanges and cooperation in the cultural industry research / Zhang Zhirong, Chai Guojun zhu bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 3, 159 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C6987 2017 -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (3 items)RSS

Zhong bu jue qi yu gou jian Wuhan Chang Jiang zhong you hang yun zhong xin zi sheng neng li yan jiu
中部崛起与构建武汉长江中游航运中心自生能力研究 = Researches on rising of central China and construction of Wuhan Yangtze River middle reaches shipping center auto-animato ability / 蒋惠园, 田小勇, 曹玉姣 [and 1 other]编著.
Zhong bu jue qi yu gou jian Wuhan Chang Jiang zhong you hang yun zhong xin zi sheng neng li yan jiu = Researches on rising of central China and construction of Wuhan Yangtze River middle reaches shipping center auto-animato ability / Jiang Huiyuan, Tian Xiaoyong, Cao Yujiao [and 1 other] bian zhu.
Wuhan li gong da xue chu ban she, 2016. -- 251 pages : illustrations ; 26 cm.
HE894 .J534 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di tan gong lu yun shu ye fa zhan yan jiu
中国低碳公路运输业发展研究 / 年志远等著.
Zhongguo di tan gong lu yun shu ye fa zhan yan jiu / Nian Zhiyuan deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 239 pages : illustrations ; 23 cm
HE4987 .N534 2016 -- Kroch Library Asia
Nei Menggu guang bo dian shi gong gong fu wu fa zhan yan jiu
内蒙古广播电视公共服务发展研究 / 马军, 王强, 马妍著.
Nei Menggu guang bo dian shi gong gong fu wu fa zhan yan jiu / Ma Jun, Wang Qiang, Ma Yan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 7, 218 pages : illustrations ; 24 cm
HE8700.9 .C6 M36 2016 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (23 items)RSS

Zhongguo huan jing gui zhi de mao yi jing zheng li xiao ying yan jiu
中国环境规制的贸易竞争力效应研究 : 基于产品内分工的视角 = The effect of environmental regulation on China's trade competitiveness : a research based on intra-product specializaton / 童伟伟著.
Zhongguo huan jing gui zhi de mao yi jing zheng li xiao ying yan jiu : ji yu chan pin nei fen gong de shi jiao = The effect of environmental regulation on China's trade competitiveness : a research based on intra-product specializaton / Tong Weiwei zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 4, 4, 4, 188 pages : illustrations ; 21 cm
HF1414 .D67 2016 -- Kroch Library Asia
Shanghai zi mao qu cheng li san zhou nian hui mo.
上海自贸区成立三周年回眸. 制度篇 / 胡加祥等著.
Shanghai zi mao qu cheng li san zhou nian hui mo. Zhi du pian / Hu Jiaxiang deng zhu.
Shanghai jiaotong da xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 302 pages ; 23 cm
HF1418.3 .C6 H76 2016 [v.1] -- Kroch Library Asia
Shanghai zi mao qu cheng li san zhou nian hui mou.
上海自贸区成立三周年回眸. 数据篇 / 胡加祥, 王兴鲁编著.
Shanghai zi mao qu cheng li san zhou nian hui mou. Shu ju pian / Hu Jiaxiang, Wang Xinglu bian zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 6, 286 pages : illustrations ; 23 cm
HF1418.3 .C6 H76 2016 [v.2] -- Kroch Library Asia
Forgotten vanguard
Forgotten vanguard : informal diplomacy and the rise of United States-China trade, 1972-1980 / Christian Talley.
University of Notre Dame Press, 2018. -- xi, 270 pages ; 24 cm
HF1456.5 .C6 T35 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong Fei chan neng he zuo zhong de ji qun shi tou rong zi
中非产能合作中的集群式投融资 = Cluster investment and financing in China-Africa industrial capacity cooperation / 高连和著.
Zhong Fei chan neng he zuo zhong de ji qun shi tou rong zi = Cluster investment and financing in China-Africa industrial capacity cooperation / Gao Lianhe zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- ii, iii, 220 pages ; 24 cm.
HF1604 .Z4 A3545 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui Dong meng zhi jie tou zi de zhi liang ping jia ji you hua dui ce yan jiu
中国对东盟直接投资的质量评价及优化对策研究 / 李轩著.
Zhongguo dui Dong meng zhi jie tou zi de zhi liang ping jia ji you hua dui ce yan jiu / Li Xuan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 228 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .Z4 S68246 2016 -- Kroch Library Asia
Zou xiang Yindu Yang
走向印度洋 : "丝绸之路经济带"东南亚-南亚-印度洋方向重点国别研究 / 曲凤杰等编著.
Zou xiang Yindu Yang : "si chou zhi lu jing ji dai" Dong nan Ya-Nan Ya-Yindu Yang fang xiang zhong dian guo bie yan jiu / Qu Fengjie deng bian zhu.
Zhongguo shi chang chu ban she, 2016. -- 5, 2, 7, 344 pages : illustrations ; 26 cm
HF1604 .Z4 A7826 2016 -- Kroch Library Asia
Đạo quân Trung Quốc thầm lặng
Đạo quân Trung Quốc thầm lặng / Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araújo ; bản Việt ngữ Nguyễn Đình Huỳnh.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2016. -- 366 pages ; 24 cm
HF1604 .C267127 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo-Dong meng zi you mao yi qu de chan ye ji ju yu qu yu xie tiao fa zhan yan jiu
中国--东盟自由贸易区的产业集聚与区域协调发展研究 / 余振等著.
Zhongguo-Dong meng zi you mao yi qu de chan ye ji ju yu qu yu xie tiao fa zhan yan jiu / Yu Zhen deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 151 pages : illustrations ; 24 cm.
HF2330.8 .Y828 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye chu kou dui gong zi cha ju de ying xiang yan jiu
中国企业出口对工资差距的影响研究 / 杜威剑, 李梦洁著.
Zhongguo qi ye chu kou dui gong zi cha ju de ying xiang yan jiu / Du Weijian, Li Mengjie zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- ii, iii, 173 pages : illustrations ; 24 cm
HF3834 .D828 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui wai mao yi ke chi xu fa zhan bao gao.
中国对外贸易可持续发展报告. 气候变化篇 = The report on the sustainable development of China's foreign trade. Topic on climate change / 曲如晓, 蔡洪波编著.
Zhongguo dui wai mao yi ke chi xu fa zhan bao gao. Qi hou bian hua pian = The report on the sustainable development of China's foreign trade. Topic on climate change / Qu Ruxiao, Cai Hongbo bian zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 385 pages : illustrations ; 26 cm
HF3836.5 .Q787 2016 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" zhan lüe bei jing xia Zhong Meng bian jing mao yi yu jin rong fa zhan yan jiu
"一带一路"战略背景下中蒙边境贸易与金融发展研究 = Research on trade and finance between Mongolia and China in the background of one belt one road / 徐慧贤著.
"Yi dai yi lu" zhan lüe bei jing xia Zhong Meng bian jing mao yi yu jin rong fa zhan yan jiu = Research on trade and finance between Mongolia and China in the background of one belt one road / Xu Huixian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 5, 281 pages ; 24 cm.
HF3838 .M63 X824 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai gong shang ye jiu fen yu cai pan
清代工商业纠纷与裁判 : 以巴县档案为视点 / 付春杨著.
Qing dai gong shang ye jiu fen yu cai pan : yi Ba Xian dang an wei shi dian / Fu Chunyang zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 182 pages ; 24 cm
HF3839 .S94 F784 2016 -- Kroch Library Asia
Quan qiu hua yu qu yu hua
全球化与区域化 : 福建对外贸易研究 (1895-1937) / 刘梅英著.
Quan qiu hua yu qu yu hua : Fujian dui wai mao yi yan jiu (1895-1937) / Liu Meiying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 368 pages ; 24 cm.
HF3839 .F85 L5868 2016 -- Kroch Library Asia
Min shang fa zhan shi.
闽商发展史. 泉州卷 / 丁毓玲主编.
Min shang fa zhan shi. Quanzhou juan / Ding Yuling zhu bian.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 5, 251 pages ; 29 cm
HF3840 .Q35 M667 2016 -- Kroch Library Asia
Yue gang fan ying
月港帆影 : 漳州海商发展简史 / 郑镛主编.
Yue gang fan ying : Zhangzhou hai shang fa zhan jian shi / Zheng Yong zhu bian.
Fujian ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 286 pages : illustrations ; 24 cm.
HF3840 .Z435 Y84 2016 -- Kroch Library Asia
Min shang fa zhan shi.
闽商发展史. 台湾卷 / 周翔鹤, 邓利娟著.
Min shang fa zhan shi. Taiwan juan / Zhou Xianghe, Deng Lijuan zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 1, 4, 183 pages ; 29 cm
HF3847.3 .Z686 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing shang ye lun li si xiang yan jiu
明清商业伦理思想研究 / 余龙生著.
Ming Qing shang ye lun li si xiang yan jiu / Yu Longsheng zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 4, 240 pages ; 24 cm
HF5387.5 .C6 Y85 2016 -- Kroch Library Asia
"Zhongguo zhi zao" zhuan xing "Zhongguo zhi zao" zhong de lao dong li guan li wen ti yan jiu
"中国制造"转型"中国智造"中的劳动力管理问题研究 / 赵志泉, 杨云等著.
"Zhongguo zhi zao" zhuan xing "Zhongguo zhi zao" zhong de lao dong li guan li wen ti yan jiu / Zhao Zhiquan, Yang Yun deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 298 pages ; 24 cm
HF5549.2 .C6 Z4469 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhong xi bu zhong xiao wei qi ye ren li zi yuan yan jiu
中国中西部中小微企业人力资源研究 / 颜爱民, 黄东红著.
Zhongguo zhong xi bu zhong xiao wei qi ye ren li zi yuan yan jiu / Yan Aimin, Huang Donghong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 3, 346 pages : illustrations ; 24 cm
HF5549.2 .C6 Y3623 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo shang shi gong si ying shou ji hua pi lu yan jiu
我国上市公司营收计划披露研究 = Study on the disclosure of the revenue plan in Chinese listed companies / 万鹏著.
Wo guo shang shi gong si ying shou ji hua pi lu yan jiu = Study on the disclosure of the revenue plan in Chinese listed companies / Wan Peng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 210 pages ; 24 cm
HF5686 .C7 W336 2016 -- Kroch Library Asia
Chong gou yu zai ding yi
重构与再定义 : 中国广告业的创新与发展 = Reconstructing and redefining : the creation and development of the Chinese advertising industry / 中国广告协会学术委员会编 ; 主编金定海, 罗萍, 曾秀芹.
Chong gou yu zai ding yi : Zhongguo guang gao ye de chuang xin yu fa zhan = Reconstructing and redefining : the creation and development of the Chinese advertising industry / Zhongguo guang gao xie hui xue shu wei yuan hui bian ; zhu bian Jin Dinghai, Luo Ping, Zeng Xiuqin.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 166 pages : illustrations ; 23 cm
HF5813 .C6 C55 2016 -- Kroch Library Asia
Xiamen lao bao kan guang gao
厦门老报刊广告 / 洪卜仁, 陈茂盛主编.
Xiamen lao bao kan guang gao / Hong Buren, Chen Maosheng zhu bian.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 4, 294 pages : chiefly illustrations, facsimiles ; 26 cm
HF6105 .C6 X536 2016 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (10 items)RSS

Jing ji quan qiu hua tai shi xia de liang an si di jin rong he zuo
经济全球化态势下的两岸四地金融合作 / 戴淑庚著.
Jing ji quan qiu hua tai shi xia de liang an si di jin rong he zuo / Dai Shugeng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 358 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C6 D3524 2016 -- Kroch Library Asia
Jin rong chan ye you hua zhi cheng zhong dian qu yu fa zhan yan jiu
金融产业优化支撑重点区域发展研究 = Analysis of financial industry optimization in support of key regional economic development / 董长瑞, 张金英著.
Jin rong chan ye you hua zhi cheng zhong dian qu yu fa zhan yan jiu = Analysis of financial industry optimization in support of key regional economic development / Dong Changrui, Zhang Jinying zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 194 pages : charts ; 23 cm
HG187 .C62 S5243 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai yang jin rong wen ti yan jiu
中国海洋金融问题研究 = Research on China's marine financial problem : 以浙江舟山群岛新区为例 / 浙江舟山群岛新区海洋金融研究院著.
Zhongguo hai yang jin rong wen ti yan jiu = Research on China's marine financial problem : yi Zhejiang Zhoushan Qundao Xinqu wei li / Zhejiang Zhoushan Qundao Xinqu hai yang jin rong yan jiu yuan zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 3, 156 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C62 Z5785 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin rong ti xi cui ruo xing yu jin rong wen ding zheng ce yan jiu
中国金融体系脆弱性与金融稳定政策研究 = A study on the financial system fragility and financial stability policy of China / 岳娟丽著.
Zhongguo jin rong ti xi cui ruo xing yu jin rong wen ding zheng ce yan jiu = A study on the financial system fragility and financial stability policy of China / Yue Juanli zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- viii, iv, 252 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C6 Y84 2016 -- Kroch Library Asia
Qing mo tong huo peng zhang wen ti yan jiu
清末通货膨胀问题研究 = Inflation of late Qing dynasty / 田牛著.
Qing mo tong huo peng zhang wen ti yan jiu = Inflation of late Qing dynasty / Tian Niu zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 3, 337 pages ; 24 cm.
HG1284 .T66 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo huo bi zheng ce xin yong qu dao wei guan chuan dao ji zhi yan jiu
中国货币政策信用渠道微观传导机制研究 : 基于区域金融差异的视角 = Research on the micro-transmission mechanism of credit channel of monetary policy in China : a perspective based on the regional financial differences / 杜建华著.
Zhongguo huo bi zheng ce xin yong qu dao wei guan chuan dao ji zhi yan jiu : ji yu qu yu jin rong cha yi de shi jiao = Research on the micro-transmission mechanism of credit channel of monetary policy in China : a perspective based on the regional financial differences / Du Jianhua zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 4, 4, 212 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1285 .D824 2016 -- Kroch Library Asia
Xin yong ma tou
信用码头 : 宁波钱庄与近代金融业文化研究 / 宋建江, 鲍展斌著.
Xin yong ma tou : Ningbo qian zhuang yu jin dai jin rong ye wen hua yan jiu / Song Jianjiang, Bao Zhanbin zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 176 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm.
HG2031 .C63 S66 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin yong ka shi chang ding jia xian zhuang fen xi yu shi zheng yan jiu
中国信用卡市场定价现状分析与实证研究 / 蒙蒙著.
Zhongguo xin yong ka shi chang ding jia xian zhuang fen xi yu shi zheng yan jiu / Meng Meng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 178 pages : illustrations ; 21 cm.
HG3755.8 .C6 M46 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gao duan cai fu guan li da lei zi chan pei zhi yan jiu
中国高端财富管理大类资产配置研究 = Research on categories asset allocation of China's high-net-worth individual or family wealth management / 吴正新, 罗凯著.
Zhongguo gao duan cai fu guan li da lei zi chan pei zhi yan jiu = Research on categories asset allocation of China's high-net-worth individual or family wealth management / Wu Zhengxin, Luo Kai zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 2, 244 pages : illustrations ; 24 cm
HG4529.5 .W828 2017 -- Kroch Library Asia
2016 nian Zhongguo gong mu ji jin he si mu ji jin yan jiu bao gao
2016年中国公募基金和私募基金研究报告 = Report of mutual funds and hedge funds in China, 2016 / 曹泉伟等著.
2016 nian Zhongguo gong mu ji jin he si mu ji jin yan jiu bao gao = Report of mutual funds and hedge funds in China, 2016 / Cao Quanwei deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 301 pages : illustrations ; 21 cm
HG5784.5 .C358 2016 -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (5 items)RSS

Zheng fu cai zheng yu suan an. (serial)
政府財政預算案.
Zheng fu cai zheng yu suan an.
Zhonghua Renmin Gongheguo Xianggang Tebie Xingzhengqu, 1999-. -- v. : ill. ; 30 cm.
Oversize HJ2175 .H64 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong gong zhi chu yu gong gong chan pin yan jiu
中国公共支出与公共产品研究 : 宏观优化的视角 / 张晓娣著.
Zhongguo gong gong zhi chu yu gong gong chan pin yan jiu : hong guan you hua de shi jiao / Zhang Xiaodi zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 6, 6, 296 pages : illustrations ; 24 cm.
HJ7912 .Z4384 2016 -- Kroch Library Asia
Cu jin jing ji fa zhan fang shi zhuan bian de di fang cai shui ti zhi gai ge yan jiu
促进经济发展方式转变的地方财稅体制改革研究 = The research on the reform of local fiscal system in fostering the transformation of economic development mode / 钟晓敏等著.
Cu jin jing ji fa zhan fang shi zhuan bian de di fang cai shui ti zhi gai ge yan jiu = The research on the reform of local fiscal system in fostering the transformation of economic development mode / Zhong Xiaomin deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 1, 4, 4, 2, 2, 374 pages : charts ; 25 cm.
HJ9591 .Z554 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di fang zheng fu shui shou jing zheng yan jiu
中国地方政府稅收竞争研究 : 基于企业异质性视角 = The tax competition between Chinese local governments : from the aspect of firm heterogeneity / 彭薇著.
Zhongguo di fang zheng fu shui shou jing zheng yan jiu : ji yu qi ye yi zhi xing shi jiao = The tax competition between Chinese local governments : from the aspect of firm heterogeneity / Peng Wei zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 5, 182 pages : illustrations ; 21 cm.
HJ9591 .P468 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di fang zheng fu rong zi ping tai zhuan xing yu di fang zheng fu zhai wu feng xian fang fan yan jiu
中国地方政府融资平台转型与地方政府债务风险防范研究 / 马恩涛著.
Zhongguo di fang zheng fu rong zi ping tai zhuan xing yu di fang zheng fu zhai wu feng xian fang fan yan jiu / Ma Entao zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 3, 223 pages : illustrations ; 25 cm
HJ9591.5 .M323 2017 -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (1 item)RSS

Conflict resolution in Asia
Conflict resolution in Asia : mediation and other cultural models / edited by Stephanie P. Stobbe ; foreword by Paul Redekop.
Lexington Books, 2018. -- xii, 272 pages : illustrations, map ; 24 cm.
HM1126 .C6545 2018 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (7 items)RSS

Xian Qin shi qi de she hui fa zhan yu bian qian yan jiu
先秦时期的社会发展与变迁研究 / 吴礼宁, 张金良, 冯涛著
Xian Qin shi qi de she hui fa zhan yu bian qian yan jiu / Wu Lining, Zhang Jinliang, Feng Tao zhu.
Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2016. -- 241 pages ; 25 cm
HN733 .W774 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Suwei'ai Gongheguo she hui jian she yan jiu
中华苏维埃共和国社会建设研究 / 谢开贤著.
Zhonghua Suwei'ai Gongheguo she hui jian she yan jiu / Xie Kaixian zhu.
Xiangtan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 289 pages ; 23 cm
HN733 .X544 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong cun kong xin hua wen ti de zhi li yan jiu
我国农村空心化问题的治理研究 = Study on the government of rural hollowing in China / 朱道才著.
Wo guo nong cun kong xin hua wen ti de zhi li yan jiu = Study on the government of rural hollowing in China / Zhu Daocai zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 184 pages : illustrations ; 23 cm
HN733.5 .Z586 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi de min sheng gai shan chang xiao ji zhi yan jiu
中国特色社会主义的民生改善长效机制研究 = Research on the long-term mechanism of the socialist improvement of people's livelihood with Chinese characteristics / 杜黎明著.
Zhongguo te se she hui zhu yi de min sheng gai shan chang xiao ji zhi yan jiu = Research on the long-term mechanism of the socialist improvement of people's livelihood with Chinese characteristics / Du Liming zhu.
Xue xi chu ban she, 2016. -- 5, viii, 271 pages ; 24 cm
HN733.5 .D824 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo she hui shi (1949-2012)
中华人民共和国社会史 (1949-2012) = The social history of the People's Republic of China (1949-2012) / 李文主编.
Zhonghua Renmin Gongheguo she hui shi (1949-2012) = The social history of the People's Republic of China (1949-2012) / Li Wen zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 6, 365 pages : illustrations ; 24 cm.
HN733.5 .Z547 2016 -- Kroch Library Asia
Soup, love, and a helping hand
Soup, love, and a helping hand : social relations and support in Guangzhou, China / Friederike Fleischer.
Berghahn Books, 2018. -- xv, 178 pages ; 24 cm.
HN740 .G837 F54 2018 -- Kroch Library Asia
Xin ren de du liang
信任的度量 : 澳门居民政治信任的实证研究 = Measurement of trust : empirical study on political trust of Macau residents / 熊美娟著.
Xin ren de du liang : Aomen ju min zheng zhi xin ren de shi zheng yan jiu = Measurement of trust : empirical study on political trust of Macau residents / Xiong Meijuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 245 pages : illustrations ; 24 cm.
HN745.2 .P8 X536 2016 -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (4 items)RSS

From propaganda to persuasion
From propaganda to persuasion : the evolution of Chinese population and family planning slogans and posters / Debao Xiang.
VDM Verlag Dr. Muller, 2010. -- vi, 275 pages : illustrations ; 23 cm
HQ766.5 .C6 X53 2010 -- Kroch Library Asia
Balancing men and women's power and status
Balancing men and women's power and status : parental roles and children's socialization in Mosuo matrilineal families / Yushan Zhong.
VDM Verlag Dr. Müller, 2011. -- iv, 79 pages : illustrations ; 23 cm
HQ792 .C6 Z46 2011 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan zhu yi qing nian tuan zhang cheng
中国共产主义青年团章程 ; 中国共产主义青年团基层组织"三会两制一课"实施细则 (试行) / [中国法制出版社编].
Zhongguo gong chan zhu yi qing nian tuan zhang cheng ; Zhongguo gong chan zhu yi qing nian tuan ji ceng zu zhi "san hui liang zhi yi ke" shi shi xi ze (shi xing) / [Zhongguo fa zhi chu ban she bian].
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 1, 74 pages ; 15 cm
HQ799 .C55 G65 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fu nü shi
中国妇女史 = Chinese women's history / 罗慧兰主编 ; 罗慧兰, 王向梅编著.
Zhongguo fu nü shi = Chinese women"s history / Luo hui lan zhu bian ; Luo hui lan, wang xiang mei bian zhu.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 5, 2, 284 pages ; 25 cm.
HQ1767 .L865 2016 -- Kroch Library Asia

HS. Societies: secret, benevolent, etc. (2 items)RSS

Jin dai Shanghai she tuan fa zhan ji qi she hui guan li yi yi yan jiu
近代上海社团发展及其社会管理意义研究 / 郭彦军著.
Jin dai Shanghai she tuan fa zhan ji qi she hui guan li yi yi yan jiu / Guo Yanjun zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2017. -- ii, 3, 232 pages ; 24 cm
HS81 .C6 G868 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng fu yu fei zheng fu zu zhi hu dong guan xi de yan jiu
政府与非政府组织互动关系的研究 : 以上海四个非政府组织为个案 / 范明林著.
Zheng fu yu fei zheng fu zu zhi hu dong guan xi de yan jiu : yi Shanghai si ge fei zheng fu zu zhi wei ge an / Fan Minglin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 344 pages : illustrations ; 24 cm.
HS81 .C6 S536 2016 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (13 items)RSS

"Cheng shi yu wen ming" xue shu yan tao hui lun wen ji
"城市与文明"学术研讨会论文集 = Proceedings of the Academic Symposium on Cities and Civilization / 上海博物馆编 ; 宋建, 陈杰主编.
"Cheng shi yu wen ming" xue shu yan tao hui lun wen ji = Proceedings of the Academic Symposium on Cities and Civilization / Shanghai bo wu guan bian ; Song Jian, Chen Jie zhu bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 652 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
HT147 .C6 C446 2014 -- Kroch Library Asia
Eastern District works programme
Eastern District works programme = 東區工程計劃.
Eastern District works programme = Dong qu gong cheng ji hua.
Urban Area Development Office, Territory Development Dept., 1988-. -- volumes : charts, folded maps ; 30 cm
Oversize HT178 .H62 E24 + -- Kroch Library Asia
Shanghai cheng shi chuang xin jian she de li lun yu shi jian
上海城市创新建设的理论与实践 = The theory and practice of Shanghai innovation / 林兰著.
Shanghai cheng shi chuang xin jian she de li lun yu shi jian = The theory and practice of Shanghai innovation / Lin Lan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 7, 2, 323 pages : illustrations ; 24 cm.
HT178 .C62 S435 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng Yu du shi quan fa zhan zhan lüe yan jiu
成渝都市圈发展战略研究 / 杨勇著.
Cheng Yu du shi quan fa zhan zhan lüe yan jiu / Yang Yong zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 173 pages : illustrations ; 23 cm
HT334 .C6 Y368 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng xiang fa zhan yi ti hua zhong de cheng zhong cun zhi li wen ti yan jiu
城乡发展一体化中的城中村治理问题研究 : 以黑龙江省牡丹江市为例 / 李旭鸿著.
Cheng xiang fa zhan yi ti hua zhong de cheng zhong cun zhi li wen ti yan jiu : yi Heilongjiang Sheng Mudanjiang Shi wei li / Li Xuhong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 197 pages : illustrations ; 24 cm.
HT384 .C62 M833 2016 -- Kroch Library Asia
Jiangxi tui jin xin xing cheng zhen hua jian she yan jiu
江西推进新型城镇化建设研究 = Research on the construction of the new urbanization in Jiangxi Province / 钟业喜, 李晓园著.
Jiangxi tui jin xin xing cheng zhen hua jian she yan jiu = Research on the construction of the new urbanization in Jiangxi Province / Zhong Yexi, Li Xiaoyuan zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 3, 258 pages : illustrations ; 24 cm
HT384 .C62 J5346 2016 -- Kroch Library Asia
Ji yu sheng tai wen ming shi jiao de ren kou cheng shi hua guo cheng yan jiu
基于生态文明视角的人口城市化过程研究 = Research on the process of urbanization under the perspective of ecological civilization / 杨帆著.
Ji yu sheng tai wen ming shi jiao de ren kou cheng shi hua guo cheng yan jiu = Research on the process of urbanization under the perspective of ecological civilization / Yang Fan zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 2, 7, 190 pages : illustrations ; 24 cm
HT384 .C6 Y354 2016 -- Kroch Library Asia
Shanxi tui jin xin xing cheng zhen hua de ping jing he dui ce yan jiu
山西推进新型城镇化的瓶颈和对策研究 = Research on the bottleneck and countermeasures for promoting new-type urbanization in Shanxi / 本书课题组编.
Shanxi tui jin xin xing cheng zhen hua de ping jing he dui ce yan jiu = Research on the bottleneck and countermeasures for promoting new-type urbanization in Shanxi / ben shu ke ti zu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 6, 232 pages : illustrations ; 24 cm
HT384 .C62 S5437 2016 -- Kroch Library Asia
Zhu san jiao di qu cheng shi bian yuan cun luo de geng xin yu ke chi xu fa zhan
珠三角地区城市边缘村落的更新与可持续发展 / 马航著.
Zhu san jiao di qu cheng shi bian yuan cun luo de geng xin yu ke chi xu fa zhan / Ma Hang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 265 pages : illustrations ; 24 cm
HT384 .C62 P4464 2016 -- Kroch Library Asia
Bian jiang di qu de zeng zhang ji gou jian
边疆地区的增长极构建 : 新疆乌昌一体化发展研究 / 李素萍, 李江著.
Bian jiang di qu de zeng zhang ji gou jian : Xinjiang Wu Chang yi ti hua fa zhan yan jiu / Li Suping, Li Jiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 222 pages : illustrations ; 24 cm.
HT395 .C62 U784 2016 -- Kroch Library Asia
Qu yu fa zhan zong ti zhan lüe yu zhu ti gong neng qu zhan lüe hu dong yan jiu
区域发展总体战略与主体功能区战略互动研究 / 孔凡斌, 李志萌, 陈胜东著.
Qu yu fa zhan zong ti zhan lüe yu zhu ti gong neng qu zhan lüe hu dong yan jiu / Kong Fanbin, Li Zhimeng, Chen Shengdong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 206 pages ; 24 cm.
HT395 .C62 J543 2016 -- Kroch Library Asia
Qu yu xie tiao fa zhan lun
区域协调发展论 = The coordinated regional development theory : 新时期中国区域发展战略路线图 / 刘洋著.
Qu yu xie tiao fa zhan lun = The coordinated regional development theory : xin shi qi Zhongguo qu yu fa zhan zhan lüe lu xian tu / Liu Yang zhu.
Zhongguo shi chang chu ban she, 2016. -- 2, 3, 209 pages : illustrations ; 24 cm.
HT395 .C6 L56 2016 -- Kroch Library Asia
Xian yu jing ji "shuang xiang wu hua yi ti" fa zhan yan jiu
县域经济"双向五化一体"发展研究 : 破解"三农问题"和"发展问题" / 杨志银著.
Xian yu jing ji "shuang xiang wu hua yi ti" fa zhan yan jiu : po jie "san nong wen ti" he "fa zhan wen ti" / Yang Zhiyin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- iii, iv, 323 pages : illustrations ; 24 cm
HT395 .C6 Y3698 2016 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (11 items)RSS

Zhongguo jiu zai wai jiao
中国救灾外交 : 1949-2016 / 何章银著.
Zhongguo jiu zai wai jiao : 1949-2016 / He Zhangyin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 4, 375 pages : illustrations ; 24 cm
HV555 .C6 H428 2016 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa da cheng shi zhong pin kun er tong fu li yan jiu
经济发达城市中贫困儿童福利研究 : 以深圳为例 = The welfare of children in poverty amidst an affluent society : the case of Shenzhen / 刘晓玲著.
Jing ji fa da cheng shi zhong pin kun er tong fu li yan jiu : yi Shenzhen wei li = The welfare of children in poverty amidst an affluent society : the case of Shenzhen / Liu Xiaoling zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 245 pages : illustrations ; 24 cm.
HV800 .C64 S465 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng shi ju jia yang lao fu wu zi jin bao zhang yan jiu
城市居家养老服务资金保障研究 / 张歌著.
Cheng shi ju jia yang lao fu wu zi jin bao zhang yan jiu / Zhang Ge zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 210 pages : illustrations ; 24 cm
HV1484 .C62 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Chongqing Shi she hui yang lao fu wu wen ti yan jiu
重庆市社会养老服务问题研究 : 基于公共领域介入公共性问题的视角 / 张翠编著.
Chongqing Shi she hui yang lao fu wu wen ti yan jiu : ji yu gong gong ling yu jie ru gong gong xing wen ti de shi jiao / Zhang Cui bian zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 190 pages ; 23 cm.
HV1484 .C65 C548 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng xiang kun nan jia ting she hui zheng ce zhi chi xi tong jian she xiang mu chou yang diao cha shu ju tu ji
中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设项目抽样调查数据图集 / 江治强, 王伟进著.
Zhongguo cheng xiang kun nan jia ting she hui zheng ce zhi chi xi tong jian she xiang mu chou yang diao cha shu ju tu ji / Jiang Zhiqiang, Wang Weijin zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2016. -- 2, 3, 160 pages : color illustrations, color charts ; 24 cm
HV4150 .A5 J539 2016 -- Kroch Library Asia
Xianggang jie du hui wu shi zhou nian ji nian te kan
香港戒毒會五十周年紀念特刊 = SARDA 50th Anniversary Special Bulletin.
Xianggang jie du hui wu shi zhou nian ji nian te kan = SARDA 50th Anniversary Special Bulletin.
Xianggang jie du hui, 2011. -- 50, 46 pages : color illustrations, color portraits ; 21 x 30 cm
Oversize HV5840 .C62 H66 2011 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang jin yan jin du shi
中国共产党禁烟禁毒史 / 胡金野, 齐磊著.
Zhongguo gong chan dang jin yan jin du shi / Hu Jinye, Qi Lei zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 642 pages ; 24 cm
HV5840 .C6 H823 2016 -- Kroch Library Asia
"Zhongguo shi" qi ye tao shui yan jiu
"中国式"企业逃稅研究 : 基于政企关系的视角 / 田彬彬著.
"Zhongguo shi" qi ye tao shui yan jiu : ji yu zheng qi guan xi de shi jiao / Tian Binbin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 138 pages : charts ; 23 cm
HV6344 .C6 T534 2016 -- Kroch Library Asia
Seaborne perils
Seaborne perils : piracy, maritime crime, and naval terrorism in Africa, South Asia, and Southeast Asia / Bruce A. Elleman.
Rowman & Littlefield, 2018. -- xiii, 257 pages ; 23 cm
HV6433.785 .E45 2018 -- [asia]
Gangs in New York's Chinatown
Gangs in New York's Chinatown / Betty Lee Sung.
Office of Child Development. Dept. of Health, Educaion and Welfare, 1977. -- 106 pages ; 28 cm.
Oversize HV6439 .U7 N65 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo fei jian jin xing zhi xing gai ge wen ti tan jiu
中国非监禁刑执行改革问题探究 / 史丹如著.
Zhongguo fei jian jin xing zhi xing gai ge wen ti tan jiu / Shi Danru zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 6, 4, 217 pages ; 21 cm.
HV9276.5 .S54 2016 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (4 items)RSS

Yan'an jing shen
延安精神 / 张金锁主编.
Yan'an jing shen / Zhang Jinsuo zhu bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2017. -- 8, 2, 214 pages : illustrations ; 24 cm.
HX418.5 .Y353 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo meng yu min zu fu xing yan jiu
中国梦与民族复兴研究 / 许门友, 郭东敏, 许伟等著.
Zhongguo meng yu min zu fu xing yan jiu / Xu Menyou, Guo Dongmin, Xu Wei deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 410 pages ; 24 cm
HX418.5 .X7868 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo mo shi yan jiu
中国模式研究 = A study of China model / 潘世伟等著.
Zhongguo mo shi yan jiu = A study of China model / Pan Shiwei deng zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 2, 3, 4, 603 pages ; 24 cm.
HX418.5 .P3578 2016 -- Kroch Library Asia
E Yu Wan Su qu wen hua dong yuan yu yi shi xing tai jian gou ( 1920-1937)
鄂豫皖苏区文化动员与意识形态建构 ( 1920-1937) / 邹荣著.
E Yu Wan Su qu wen hua dong yuan yu yi shi xing tai jian gou ( 1920-1937) / Zou Rong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 191 pages : illustrations ; 24 cm.
HX420 .H86 Z68 2016 -- Kroch Library Asia

J. Political science (1 item)RSS

Yi min wei pen tong xin tong de
以民為本同心同德 : 二零零零年施政报告 / 中華人民共和國香港特别行政區.
Yi min wei pen tong xin tong de : Er ling ling ling nian shi zheng bao gao / Zhonghua Renmin Gongheguo Xianggang Tebie Xingzhengqu.
Xianggang Tebie Xingzhengqu zheng fu xin wen chu she ji, Zheng fu yin wu ju yin, 2000. -- 34 pages : color portrait ; 30 cm
Oversize J665 .N3 2000 + -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (2 items)RSS

Min zhu de zhen xiang
民主的真相 : 宋鲁郑时政观察笔记 = The truth of democracy : Song Luzheng's political observation / 宋鲁郑著.
Min zhu de zhen xiang : Song Luzheng shi zheng guan cha bi ji = The truth of democracy : Song Luzheng's political observation / Song Luzheng zhu.
Hong qi chu ban she, 2017. -- 2, 11, 207 pages ; 23 cm
JC423 .S66523 2017 -- Kroch Library Asia
Min quan yu min zu zhu yi
民权与民族主义 : 近代中国民权思想研究 = Civil rights and nationalism : the nature of civil rights in modern China history / 刘宗珍著.
Min quan yu min zu zhu yi : jin dai Zhongguo min quan si xiang yan jiu = Civil rights and nationalism : the nature of civil rights in modern China history / Liu Zongzhen zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 5, 4, 222 pages ; 21 cm.
JC599 .C6 L579 2016 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (18 items)RSS

Zhongguo zhao biao cai gou neng li jian she yan jiu
中国招标采购能力建设研究 / 赵勇著.
Zhongguo zhao biao cai gou neng li jian she yan jiu / Zhao Yong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 6, 8, 4, 301 pages : illustrations ; 24 cm
JQ1509.5 .P85 Z4345 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zheng fu ji xiao ping gu fang fa li lun yu shi jian
中国政府绩效评估方法理论与实践 = Theory and practice of Chinese government's performance evaluation method : 基于政府职能转变视角开展绩效评估 / 陈新著.
Zhongguo zheng fu ji xiao ping gu fang fa li lun yu shi jian = Theory and practice of Chinese government's performance evaluation method : ji yu zheng fu zhi neng zhuan bian shi jiao kai zhan ji xiao ping gu / Chen Xin zhu.
Tianjin ren min chu ban she, 2016. -- 6, 2, 6, 290 pages : illustrations ; 23 cm.
JQ1509.5 .P75 C46 2016 -- Kroch Library Asia
End of an era
End of an era : how China's authoritarian revival is undermining its rise / Carl Minzner.
Oxford University Press, 2018. -- xxii, 255 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations, map ; 25 cm
JQ1510 .M576 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ji ben gong gong fu wu zi jin gong xu yan jiu
中国基本公共服务资金供需研究 = Research on supply and demand of China's basic public services fund / 周幼曼著 ; 导师梁朋.
Zhongguo ji ben gong gong fu wu zi jin gong xu yan jiu = Research on supply and demand of China's basic public services fund / Zhou Youman zhu ; dao shi Liang Peng.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 3, 4, 3, 4, 182 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1510 .Z5786 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai ke ju yu jing xue guan xi yan jiu
清代科举与经学关系研究 = Research on the relationship between imperial examination and Confucian classics in the Qing dynasty / 冯建民著.
Qing dai ke ju yu jing xue guan xi yan jiu = Research on the relationship between imperial examination and Confucian classics in the Qing dynasty / Feng Jianmin zhu.
Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 2, 308 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1512 .Z13 E87268 2016 -- Kroch Library Asia
Shu ji zhuan lie
枢机转捩 : 近代中国代议制度研究 = On the representative system transition in modern China / 李云霖著.
Shu ji zhuan lie : jin dai Zhongguo dai yi zhi du yan jiu = On the representative system transition in modern China / Li Yunlin zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 6, 384 pages ; 23 cm.
JQ1513 .L548 2016 -- Kroch Library Asia
Hu lian wang shi yong yu Zhongguo zhong jian jie ceng de zheng zhi can yu yan jiu
互联网使用与中国中间阶层的政治参与研究 / 曾凡斌著.
Hu lian wang shi yong yu Zhongguo zhong jian jie ceng de zheng zhi can yu yan jiu / Zeng Fanbin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 8, 2, 314 pages : illustrations ; 24 cm
JQ1516 .Z3644 2016 -- Kroch Library Asia
Mobilizing without the masses
Mobilizing without the masses : control and contention in China / Diana Fu (University of Toronto).
Cambridge University Press, 2018. -- xiii, 193 pages ; 23 cm.
JQ1516 .F82 2018 -- Kroch Library Asia
"Qun zhong" zhou kan yu Zhongguo gong chan dang de kang zhan zheng zhi dong yuan yan jiu
《群众》周刊与中国共产党的抗战政治动员研究 / 张红春著.
"Qun zhong" zhou kan yu Zhongguo gong chan dang de kang zhan zheng zhi dong yuan yan jiu / Zhang Hongchun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 202 pages ; 24 cm.
JQ1519 .A5 Z548 2016 -- Kroch Library Asia
Kai chuang zhi guo li zheng xin ju mian
开创治国理政新局面 / 本书编写组编.
Kai chuang zhi guo li zheng xin ju mian / ben shu bian xie zu bian.
Zhongguo yan shi chu ban she, 2016. -- 3, 248 pages ; 24 cm
JQ1519 .A5 K3523 2016 -- Kroch Library Asia
Kang zhan shi qi Zhongguo gong chan dang ying dui wei ji de guo ji tong zhan jing yan yan jiu
抗战时期中国共产党应对危机的国际统战经验研究 / 杜俊华著.
Kang zhan shi qi Zhongguo gong chan dang ying dui wei ji de guo ji tong zhan jing yan yan jiu / Du Junhua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 233 pages ; 24 cm
JQ1519 .A5 D8243 2016 -- Kroch Library Asia
Makesi zhu yi da zhong hua ji zhi jian she de shi zheng yan jiu
马克思主义大众化机制建设的实证研究 : 以新中国成立初期黑龙江地区为中心 / 黄进华, 林木著.
Makesi zhu yi da zhong hua ji zhi jian she de shi zheng yan jiu : yi xin Zhongguo cheng li chu qi Heilongjiang di qu wei zhong xin / Huang Jinhua, Lin Mu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 5, 279 pages ; 24 cm
JQ1519 .A5 H83444 2016 -- Kroch Library Asia
Where the party rules
Where the party rules : the rank and file of China's communist state / Daniel Koss (Academia Sinica, Taipei, Taiwan).
Cambridge University Press, 2018. -- xvi, 391 pages : illustrations, map ; 23 cm.
JQ1519 .A5 K69 2018 -- Kroch Library Asia
Xin shi qi dang de jian she li lun chuang xin yan jiu
新时期党的建设理论创新研究 : 十六大以来党的建设理论的创新发展 / 孙应帅著.
Xin shi qi dang de jian she li lun chuang xin yan jiu : shi liu da yi lai dang de jian she li lun de chuang xin fa zhan / Sun Yingshuai zhu.
Ren min ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 2, 223 pages ; 25 cm.
JQ1519 .A5 S86 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong gong dang shi yan jiu xin shi jiao
中共党史研究新视角 / 罗平汉主编.
Zhong gong dang shi yan jiu xin shi jiao / Luo Pinghan zhu bian.
Fujian ren min chu ban she, 2016. -- 4 volumes ; 24 cm
JQ1519 .A5 Z555 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang lian jie zi lü zhun ze.
中国共产党廉洁自律准则. 中国共产党纪律处分条例. 中国共产党问责条例 / 中国法制出版社编.
Zhongguo gong chan dang lian jie zi lü zhun ze. Zhongguo gong chan dang ji lü chu fen tiao li. Zhongguo gong chan dang wen ze tiao li / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 12, 80 pages ; 21 cm
JQ1519 .A5 Z47238 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang xian dai hua li lun chuang xin shi
中国共产党现代化理论创新史 : 论点与文献 = Innovation of modernization theory an anthology of thesis and documents / 杜艳华, 王达山, 黄玲编著.
Zhongguo gong chan dang xian dai hua li lun chuang xin shi : lun dian yu wen xian = Innovation of modernization theory an anthology of thesis and documents / Du Yanhua, Wang Dashan, Huang Ling bian zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 342 pages ; 23 cm
JQ1519 .A5 D8284 2016 -- Kroch Library Asia
Battles of definitions
Battles of definitions : Hong Kong and the rhetoric of democracy / Kaisa Oksanen.
VDM Verlag Dr. Müller, 2009. -- 230 pages : illustrations ; 22 cm
JQ1539.5 .A58 O37 2009 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (8 items)RSS

Nei sheng gai ge
内生改革 : 社会需求视角下政府重塑研究 : 以山西L县W乡为例 / 王慧斌著.
Nei sheng gai ge : she hui xu qiu shi jiao xia zheng fu chong su yan jiu : yi Shanxi L Xian W Xiang wei li / Wang Huibin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 255 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7352.2 .W36 2016 -- Kroch Library Asia
Fei zheng shi zhi du yu xiang cun zhi li yan jiu
非正式制度与乡村治理研究 / 杨菊平著.
Fei zheng shi zhi du yu xiang cun zhi li yan jiu / Yang Juping zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 240 pages ; 24 cm
JS7353 .A8 Y3656 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong jian quan li wang luo yu bian jiang ji ceng zhi li
中间权力网络与边疆基层治理 : 边疆多民族地区基层治理的组织基础 / 张燚著.
Zhong jian quan li wang luo yu bian jiang ji ceng zhi li : bian jiang duo min zu di qu ji ceng zhi li de zu zhi ji chu / Zhang Yi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 236 pages : illustrations ; 24 cm
JS7353 .A2 Z437 2016 -- Kroch Library Asia
Di fang zhi li chuang xin de yang ben yan jiu
地方治理创新的样本研究 : 以宁波地区为例 / 何永红著.
Di fang zhi li chuang xin de yang ben yan jiu : yi Ningbo di qu wei li / He Yonghong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 9, 6, 262 pages ; 24 cm.
JS7365 .N564 H4284 2016 -- Kroch Library Asia
Fujian guan zhen
福建官箴 / 卢美松, 林怡主编 ; 福建省文史研究馆编.
Fujian guan zhen / Lu Meisong, Lin Yi zhu bian ; Fujian Sheng wen shi yan jiu guan bian.
Fujian jiao yu chu ban she, 2016. -- 2, 186 pages, 2 unnumbered pages of plates : facsimiles ; 22 cm
JS7365 .F84 F84 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo qian qi Zhejiang Sheng yi hui li fa yan jiu (1911-1926)
民国前期浙江省议会立法研究(1911-1926) / 陈婴虹著.
Minguo qian qi Zhejiang Sheng yi hui li fa yan jiu (1911-1926) / Chen Yinghong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 317 pages : illustrations ; 24 cm
JS7365 .Z5433 A54 2016 -- Kroch Library Asia
Min zu di qu quan li, wen hua yu she qu zhi li
民族地区权力, 文化与社区治理 = Power, culture and community governance in minority regions : 一个彝族社区的政治人类学研究 / 罗明军著.
Min zu di qu quan li, wen hua yu she qu zhi li = Power, culture and community governance in minority regions : yi ge Yi zu she qu de zheng zhi ren lei xue yan jiu / Luo Mingjun zhu.
Zhongguo shu ji chu ban she, 2016. -- 2, 3, 330 pages ; 21 cm.
JS7365 .Y658 L86 2016 -- Kroch Library Asia
Dong qu qu yi hui
東區區議會 : 會議常規.
Dong qu qu yi hui : hui yi chang gui.
Dong qu qu yi hui, 2005. -- 1 volume (various paging) ; 30 cm
Oversize JS7367.5 .D66 2005 + -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (1 item)RSS

China's regional relations in comparative perspective
China's regional relations in comparative perspective : from harmonious neighbors to strategic partners / Steven F. Jackson.
Routledge, 2018. -- xii, 294 pages ; 25 cm.
JZ1730 .A55 J33 2018 -- Kroch Library Asia

KN. South Asia. Southeast Asia. East Asia (93 items)RSS

Ming chao fa lü
明朝法律 / 吴艳红, 姜永琳著.
Ming chao fa lü / Wu Yanhong, Jiang Yonglin zhu.
Nanjing chu ban she, 2016. -- 6, 4, 316 pages : illustrations ; 24 cm.
KNN122 .W846 2016 -- Kroch Library Asia
Yuelu shu yuan cang Qin jian "Wei yu deng zhuang si zhong" yu Qin dai fa zhi yan jiu
岳麓书院藏秦简《为狱等状四种》与秦代法制研究 = Yuelu academy collection - Qin bamboo slips "Four forms of descriptions for judicial laws" and analysis on the legal system of Qin dynasty / 朱潇著.
Yuelu shu yuan cang Qin jian "Wei yu deng zhuang si zhong" yu Qin dai fa zhi yan jiu = Yuelu academy collection - Qin bamboo slips "Four forms of descriptions for judicial laws" and analysis on the legal system of Qin dynasty / Zhu Xiao zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 245 pages ; 21 cm.
KNN132 .Z68 2016 -- Kroch Library Asia
Nanjing guo min zheng fu shi qi gong si fa lü zhi du yan jiu
南京国民政府时期公司法律制度研究 / 韩业斌著.
Nanjing guo min zheng fu shi qi gong si fa lü zhi du yan jiu / Han Yebin zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 381 pages ; 21 cm
KNN1040 .H38 2016 -- Kroch Library Asia
She hui zhuan xing qi wo guo min shi jiu fen jie jue ji zhi yan jiu
社会转型期我国民事纠纷解决机制研究 = Study on the mechanism of civil dispute resolution during the social transformation period in China / 孙彩虹著.
She hui zhuan xing qi wo guo min shi jiu fen jie jue ji zhi yan jiu = Study on the mechanism of civil dispute resolution during the social transformation period in China / Sun Caihong zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 339 pages ; 23 cm
KNN1758 .S47 S86 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian fa shi
中国宪法史 = The history of the Chinese constitution / 张晋藩著.
Zhongguo xian fa shi = The history of the Chinese constitution / Zhang Jinfan zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 4, 575 pages ; 23 cm.
KNN2101 .Z335 2016 -- Kroch Library Asia
Chang yong fa lü shi yong quan shu
常用法律适用全书 : 民事・刑事・行政・诉讼 = Application of the law in common use / 中国法制出版社编.
Chang yong fa lü shi yong quan shu : min shi, xing shi, xing zheng, su song = Application of the law in common use / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 7, 498 pages ; 23 cm.
KNQ13 2016k -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi fa xue jiao yu yan jiu
中国特色社会主义法学教育研究 / 李树忠主编.
Zhongguo te se she hui zhu yi fa xue jiao yu yan jiu / Li Shuzhong zhu bian.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 8, 4, 497 pages : illustrations ; 23 cm.
KNQ50 .Z4677 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo wang luo an quan fa jie du
中华人民共和国网络安全法解读 / 主编杨合庆.
Zhonghua Renmin Gongheguo wang luo an quan fa jie du / zhu bian Yang Heqing.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 6, 236 pages ; 21 cm.
KNQ80 .C65 Z573 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo wang luo an quan fa shi yi
中华人民共和国网络安全法释义 / 主编杨合庆.
Zhonghua Renmin Gongheguo wang luo an quan fa shi yi / Zhu bian Yang Heqing.
Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2017. -- 6, 1, 267 pages ; 24 cm
KNQ80 .C65 Z576 2017 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo de fa zhi zhuan xing
当代中国的法制转型 : 以权利为视角的考察 / 齐延平主编.
Dang dai Zhongguo de fa zhi zhuan xing : yi quan li wei shi jiao de kao cha / Qi Yanping zhu bian.
Shandong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 310 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ120 .D66 2016 -- Kroch Library Asia
She zu xi guan fa yan jiu
畲族习惯法研究 : 以新农村建设为视野 / 雷伟红著.
She zu xi guan fa yan jiu : yi xin nong cun jian she wei shi ye / Lei Weihong zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 3, 396 ; 24 cm.
KNQ350 .L458 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fa de si lu li cheng
中国法的思路历程 / 赵元信, 杨师群, 王沛 [and 3 others]著.
Zhongguo fa de si lu li cheng / Zhao Yuanxin, Yang Shiqun, Wang Pei [and 3 others] zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2017. -- 2, 15, 766 pages ; 23 cm
KNQ440 .Z386 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi fa zhi li lun yan jiu
中国特色社会主义法治理论研究 / 王人博主编.
Zhongguo te se she hui zhu yi fa zhi li lun yan jiu / Wang Renbo zhu bian.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 8, 5, 6, 337 pages ; 23 cm.
KNQ464 .Z676 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi fa zhi wen hua yan jiu
中国特色社会主义法治文化研究 / 李德顺主编.
Zhongguo te se she hui zhu yi fa zhi wen hua yan jiu / Li Deshun zhu bian.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 8, 5, 4, 416 pages ; 23 cm.
KNQ464 .Z68 2016 -- Kroch Library Asia
Si fa gong kai
司法公开 : 由朦胧到透明的中国法院 : 浙江法院阳光司法第三方评估 / 田禾, 吕艳滨著.
Si fa gong kai : you meng long dao tou ming de Zhongguo fa yuan : Zhejiang fa yuan yang guang si fa di san fang ping gu / Tian He, Lü Yanbin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 264 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ470 .T56 2017 -- Kroch Library Asia
She wai min shi jiu fen de fa lü shi yong yu Zhongguo si fa shi jian
涉外民事纠纷的法律适用与中国司法实践 = Determination of applicable law in foreign-related civil disputes and judical practice in P. R. China / 金彭年, 蒋奋著.
She wai min shi jiu fen de fa lü shi yong yu Zhongguo si fa shi jian = Determination of applicable law in foreign-related civil disputes and judical practice in P. R. China / Jin Pengnian, Jiang Fen zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 10, 347 pages ; 24 cm
KNQ480 .J66 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min fa dian zong ze bian cao an jian yi gao ji li you
中国民法典总则编草案建议稿及理由 / 李永军主编 ; 刘家安副主编.
Zhongguo min fa dian zong ze bian cao an jian yi gao ji li you / Li Yongjun zhu bian ; Liu Jia'an fu zhu bian.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 8, 3, 11, 476 pages ; 23 cm.
KNQ493.22 2016 -- Kroch Library Asia
Min shi fa lü shi yong quan shu
民事法律适用全书 : 合同・物权・侵权・诉讼・非诉 = Application of civil law / 中国法制出版社编.
Min shi fa lü shi yong quan shu : he tong, wu quan, qin quan, su song, fei su = Application of civil law / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 6, 444 pages ; 23 cm.
KNQ494 2016c -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo min shi fa lü fa gui quan shu
中华人民共和国民事法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo min shi fa lü fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 9, 596 pages ; 24 cm.
KNQ494 2016b -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze jing shi yu shi yong
中华人民共和国民法总则精释与适用 / 李永军主编 ; 席志国副主编.
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze jing shi yu shi yong / Li Yongjun zhu bian ; Xi Zhiguo fu zhu bian.
Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2017. -- 4, 2, 361 pages ; 24 cm.
KNQ494.52017 .Z536 2017 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan min shang shi zhi dao an li, dian xing an li jing shi jing jie
最高人民法院民商事指导案例・典型案例精释精解 / 何志主编.
Zui gao ren min fa yuan min shang shi zhi dao an li, dian xing an li jing shi jing jie / He Zhi zhu bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 5, 7, 18, 8, 478 pages ; 24 cm.
KNQ496.7 .Z576 2016 -- Kroch Library Asia
Min fa dian bian zuan yu chuang zhi fa zhan
民法典编纂与创制发展 / 主编龙卫球, 王文杰 ; 执行编辑朱虎, 汪洋, 聂卫锋 [and 6 others].
Min fa dian bian zuan yu chuang zhi fa zhan / zhu bian Long Weiqiu, Wang Wenjie ; zhi xing bian ji Zhu Hu, Wang Yang, Nie Weifeng [and 6 others].
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 14, 4, 1064 pages ; 24 cm.
KNQ500 .L5296 2013 [v. 5] -- Kroch Library Asia
Min fa yu min shi su song fa de xie tong
民法与民事诉讼法的协同 / 梁展欣著.
Min fa yu min shi su song fa de xie tong / Liang Zhanxin zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 4, 4, 495 pages ; 24 cm
KNQ500 .L595 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze fa lü fa gui da quan
中华人民共和国民法总则法律法规大全 / [中国法制出版社编著].
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze fa lü fa gui da quan / [Zhongguo fa zhi chu ban she bian zhu].
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 5, 4, 529 pages ; 24 cm
KNQ500 .Z6846 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo er tong quan li bao hu zhi du yan jiu
我国儿童权利保护制度研究 / 陈彦艳著.
Wo guo er tong quan li bao hu zhi du yan jiu / Chen Yanyan zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 244 pages ; 21 cm
KNQ515.5 .C468 2016 -- Kroch Library Asia
Quan guo zhuan jia xing fa guan si fa yi jian jing.
全国专家型法官司法意见精粹. 10, 婚姻, 家庭与継承卷 = Volume of marriage, family and inheritance law / 国家法官学院编.
Quan guo zhuan jia xing fa guan si fa yi jian jing. 10, Hun yin, jia ting yu ji cheng juan = Volume of marriage, family and inheritance law / Guo jia fa guan xue yuan bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 2, 3, 472 pages : illustrations ; 25 cm
KNQ540 .Q67 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa.
中华人民共和国婚姻法.
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 2, 9, 3, 142 pages ; 21 cm.
KNQ542 .Z5624 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa ping zhu.
中华人民共和国婚姻法评注. 总则 / 主编夏吟兰.
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa ping zhu. Zong ze / zhu bian Xia Yinlan.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 361 pages ; 27 cm.
Oversize KNQ542 .Z4628 2016 [v. 1] + -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao.
最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导. 物权法司法解释(一)卷 / 《最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导》编写组编.
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao. Wu quan fa si fa jie shi (yi) juan / "Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao" bian xie zu bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 5, 469 pages ; 25 cm.
KNQ640 .Z86 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan fang di chan fa si fa jie shi jing shi jing jie
最高人民法院房地产法司法解释精释精解 / 钱凯编著.
Zui gao ren min fa yuan fang di chan fa si fa jie shi jing shi jing jie / Qian Kai bian zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 5, 2, 8, 471 pages ; 24 cm.
KNQ683 .Z845 2016 -- Kroch Library Asia
Quan guo zhuan jia xing fa guan si fa yi jian jing cui.
全国专家型法官司法意见精粹. 9, 侵权赔偿卷 = Volume of tort and compensation law / 国家法官学院编.
Quan guo zhuan jia xing fa guan si fa yi jian jing cui. 9, Qin quan pei chang juan = Volume of tort and compensation law / Guo jia fa guan xue yuan bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 2, 2, 446 pages : illustrations, 25 cm
KNQ834 .Q86 2017 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan cheng zhen fang wu zu lin he tong si fa jie shi jing shi jing jie
最高人民法院城镇房屋租赁合同司法解释精释精解 / 王玉国, 皇甫家果编著.
Zui gao ren min fa yuan cheng zhen fang wu zu lin he tong si fa jie shi jing shi jing jie / Wang Yuguo, Huangfu Jiaguo bian zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 5, 2, 6, 407 pages ; 24 cm.
KNQ880 .W486 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao.
最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导. 融资租赁合同卷 / 《最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导》编写组编.
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao. Rong zi zu lin he tong juan / "Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao" bian xie zu bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 7, 490 pages ; 25 cm.
KNQ880 .Z886 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zu lin chu kou fa lü yan jiu
中国租赁出口法律研究 = Research on the law of China's export of leasing services / 匡双礼, 张万春著.
Zhongguo zu lin chu kou fa lü yan jiu = Research on the law of China's export of leasing services / Kuang Shuangli, Zhang Wanchun zhu.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 1, 3, 5, 241 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ888 .K836 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao.
最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导. 民间借贷卷 / 《最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导》编写组编.
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao. Min jian jie dai juan / "Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao" bian xie zu bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 7, 466 pages ; 25 cm.
KNQ891 .Z84 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xian xing kuai ji fa lü fa gui hui bian
中华人民共和国现行会计法律法规汇编 / 全国人大常委会法制工作委员会审定.
Zhonghua Renmin Gongheguo xian xing kuai ji fa lü fa gui hui bian / Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui shen ding.
Li xin kuai ji chu ban she, 2017. -- 8, 1075 pages ; 27 cm
KNQ923 .A28 2017 -- Kroch Library Asia
Jin rong fa lü shi yong quan shu
金融法律适用全书 : 银行・证劵・保险・票据 = Application of financial law / 中国法制出版社编.
Jin rong fa lü shi yong quan shu : yin hang, zheng juan, bao xian, piao ju = Application of financial law / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 6, 485 pages ; 23 cm.
KNQ940 .A28 2016c -- Kroch Library Asia
Min jian jin rong fa lü zhi li yan jiu
民间金融法律治理研究 / 魏敬淼著.
Min jian jin rong fa lü zhi li yan jiu / Wei Jingmiao zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 264 pages ; 24 cm
KNQ940 .W58 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan bao xian fa si fa jie shi jing shi jing jie
最高人民法院保险法司法解释精释精解 / 李志强编著.
Zui gao ren min fa yuan bao xian fa si fa jie shi jing shi jing jie / Li Zhiqiang bian zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 5, 3, 11, 501 pages ; 24 cm.
KNQ998 .L546 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao.
最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导. 保险合同卷 / 《最高人民法院专家法官阐释疑难问题与案例指导》编写组编.
Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao. Bao xian he tong juan / "Zui gao ren min fa yuan zhuan jia fa guan chan shi yi nan wen ti yu an li zhi dao" bian xie zu bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 10, 737 pages ; 25 cm.
KNQ998 .Z78 2016 -- Kroch Library Asia
Xin yong feng xian ji xin yong bao xian fa lü zhi du yan jiu
信用风险及信用保险法律制度研究 = Research on credit risk and credit insurance legal system / 张振华著.
Xin yong feng xian ji xin yong bao xian fa lü zhi du yan jiu = Research on credit risk and credit insurance legal system / Zhang Zhenhua zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 4, 4, 266 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ1025 .Z53 2016 -- Kroch Library Asia
Gong si fa lü shi yong quan shu
公司法律适用全书 : 登记・证卷・上市・管理・破产 = Application of company law / 中国法制出版社编.
Gong si fa lü shi yong quan shu : deng ji, zheng juan, shang shi, guan li, po chan = Application of company law / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 7, 435 pages ; 23 cm.
KNQ1040 .A28 2016f -- Kroch Library Asia
Lao dong he tong fa lü shi yong quan shu
劳动合同法律适用全书 : 劳动合同・社会保险・劳动争议 = Application of the labor contract law / 中国法制出版社编.
Lao dong he tong fa lü shi yong quan shu : lao dong he tong, she hui bao xian, lao dong zheng y i= Application of the labor contract law / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 5, 349 pages ; 23 cm.
KNQ1279 .A28 2016b -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo te zhong she bei an quan fa shi wu quan shu
中华人民共和国特种设备安全法实务全书 = Practices of special equipment safety law of the People's Republic of China / 实务全书编委会著.
Zhonghua Renmin Gongheguo te zhong she bei an quan fa shi wu quan shu = Practices of special equipment safety law of the People's Republic of China / Shi wu quan shu bian wei hui zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 12, 3, 4, 8, 665 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm
KNQ1430 .Z64 2016 -- Kroch Library Asia
Shang can jian ding yu sun hai pei chang fa lü shi yong quan shu
伤残鉴定与损害赔偿法律适用全书 : 分级・处理・鉴定・赔偿 = Application of the law on disability identification and compensation / 中国法制出版社编.
Shang can jian ding yu sun hai pei chang fa lü shi yong quan shu : fen ji, chu li, jian ding, pei chang = Application of the law on disability identification and compensation / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 6, 352 pages ; 23 cm.
KNQ1498.5 .D56 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Xing shi si fa ke ceng zhi zhi fan si
刑事司法科层制之反思 / 付磊著.
Xing shi si fa ke ceng zhi zhi fan si / Fu Lei zhu.
[unknown publisher], 2016. -- 3, 225 pages ; 21 cm
KNQ1572 .F86 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan, Zui gao ren min jian cha yuan si fa jie shi quan bian
最高人民法院, 最高人民检察院司法解释全编 / 中国法制出版社编.
Zui gao ren min fa yuan, Zui gao ren min jian cha yuan si fa jie shi quan bian / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 25, 859 pages ; 24 cm
KNQ1597 .A49 2016f -- Kroch Library Asia
She hui zhuan xing qi ren min tiao jie zhi du yan jiu
社会转型期人民调解制度研究 : 以人民调解的行政化为分析重点 / 侯元贞著.
She hui zhuan xing qi ren min tiao jie zhi du yan jiu : yi ren min tiao jie de xing zheng hua wei fen xi zhong dian / Hou Yuanzhen zhu.
Xiangtan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 162 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ1758 .C66 H688 2016 -- Kroch Library Asia
Fa zhi sui xiang lu
法治随想录 : 法治如何变革中国 = Rule of law / 郝铁川著.
Fa zhi sui xiang lu : fa zhi ru he bian ge Zhongguo = Rule of law / Hao Tiechuan zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 6, 5, 304 pages ; 22 cm
KNQ2020 .H358 2016 -- Kroch Library Asia
Wan shan ren quan si fa bao zhang zhi du yan jiu
完善人权司法保障制度研究 = Study on the judicial guarantees of human rights / 杨宇冠等著.
Wan shan ren quan si fa bao zhang zhi du yan jiu = Study on the judicial guarantees of human rights / Yang Yuguan deng zhu.
Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2016. -- 4, 5, 5, 324 pages ; 21 cm.
KNQ2460 .Y36 2016 -- Kroch Library Asia
Quan guo zhuan jia xing fa guan si fa yi jian jing cui.
全国专家型法官司法意见精粹. 13, 行政与国家赔偿卷 = Volume of administrative and state compensation law / 国家法官学院编.
Quan guo zhuan jia xing fa guan si fa yi jian jing cui. 13, Xing zheng yu guo jia pei chang juan = Volume of administrative and state compensation law / Guo jia fa guan xue yuan bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 2, 3, 607 pages : illustrations ; 25 cm
KNQ2720 .Q46 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong guo xing zheng fa
中国行政法 = Administrative law / 刘莘著.
Zhong guo xing zheng fa = Administrative law / Liu Shen zhu.
Zhong guo fa zhi chu ban she, 2016. -- 7, 268 pages ; 24 cm
KNQ2720 .L598 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi an xing zheng fa dian hui bian
治安行政法典汇编 : 1949-1965 / 梁玥主编 ; 副主编万官典, 许松.
Zhi an xing zheng fa dian hui bian : 1949-1965 / Liang Yue zhu bian ; fu zhu bian Wan Guandian, Xu Song.
Shandong ren min chu ban she, 2016. -- 11, 327 pages ; 24 cm
KNQ2757 .A28 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng zhi fa cheng xu tiao li (jian yi gao) ji li fa li you
中华人民共和国行政执法程序条例(建议稿)及立法理由 = A propositional version with legal reasons for administrative law enforcement regulation draft of the People's Republic of China / 王万华著.
Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng zhi fa cheng xu tiao li (jian yi gao) ji li fa li you = A propositional version with legal reasons for administrative law enforcement regulation draft of the People's Republic of China / Wang Wanhua zhu.
Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2016. -- 4, 7, 2, 279 pages ; 22 cm.
KNQ2757 .W386 2016 -- Kroch Library Asia
Nong min quan yi bao hu xia de zheng de bu chang ji an zhi zheng ce yan jiu
农民权益保护下的征地补偿及安置政策研究 / 陈莹著.
Nong min quan yi bao hu xia de zheng de bu chang ji an zhi zheng ce yan jiu / Chen Ying zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 195 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ2824 .C448 2016 -- Kroch Library Asia
Zui xin fang wu zheng shou fa lü zheng ce quan shu
最新房屋征收法律政策全书 / 责任编辑谢雯.
Zui xin fang wu zheng shou fa lü zheng ce quan shu / ze ren bian ji Xie Wen.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 4, 6, 575 pages ; 21 cm.
KNQ2824 .A28 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng jian cha fa.
中华人民共和国行政监察法. 中华人民共和国公务员法. 中国共产党纪律处分条例. 中国共产党问责条例 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng jian cha fa. Zhonghua Renmin Gongheguo gong wu yuan fa. Zhongguo gong chan dang ji lü chu fen tiao li. Zhongguo gong chan dang wen ze tiao li / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 76 pages ; 21 cm
KNQ2864 .A28 2016 -- Kroch Library Asia
"Sheng zhi guan xian" ti zhi gai ge fa lü wen ti yan jiu
"省直管县"体制改革法律问题研究 / 易顶强著.
"Sheng zhi guan xian" ti zhi gai ge fa lü wen ti yan jiu / Yi Dingqiang zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 375 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ2920 .Y48 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Binhai di qu fa lü wen ti yan jiu
中国滨海地区法律问题研究 = Study of legal issues on China's coastal areas / 王冠玺著.
Zhongguo Binhai di qu fa lü wen ti yan jiu = Study of legal issues on China's coastal areas / Wang Guanxi zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 190 pages ; 23 cm
KNQ3053 .W368 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo nong cun tu di cheng bao fa
中华人民共和国农村土地承包法 / [中国法制出版社编].
Zhonghua Renmin Gongheguo nong cun tu di cheng bao fa / [Zhongguo fa zhi chu ban she bian].
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 4, 6, 129 pages ; 20 cm.
KNQ3056 .A312002 Z326 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng shi di xia kong jian gui hua fa zhi yan jiu
城市地下空间规划法治研究 : 基于生态城市的面向 = Study on the rule of law for urban underground space planning : base on the orientation of eco-city / 郭庆珠著.
Cheng shi di xia kong jian gui hua fa zhi yan jiu : ji yu sheng tai cheng shi de mian xiang = Study on the rule of law for urban underground space planning : base on the orientation of eco-city / Guo Qingzhu zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 2, 309 pages ; 23 cm.
KNQ3062 .G76 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng shi she qu gui hua yu zhi li fa lü gui zhi
城市社区规划与治理法律规制 / 腾晓慧, 姜亦泽著.
Cheng shi she qu gui hua yu zhi li fa lü gui zhi / Teng Xiaohui, Jiang Yize zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 205 pages ; 21 cm
KNQ3062 .T48 2016 -- Kroch Library Asia
Yi yao wei sheng fa lü shi yong quan shu
医药卫生法律适用全书 : 资质・医务・食品药品・医疗事故 = Application of the law on medicine and health / 中国法制出版社编.
Yi yao wei sheng fa lü shi yong quan shu : zi zhi, yi wu, shi pin yao pin, yi liao shi gu = Application of the law on medicine and health / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 6, 463 pages ; 23 cm.
KNQ3098 .A28 2016b -- Kroch Library Asia
Zui xin yi liao wei sheng fa lü zheng ce quan shu
最新医疗卫生法律政策全书 / 责任编辑谢雯.
Zui xin yi liao wei sheng fa lü zheng ce quan shu / ze ren bian ji Xie Wen.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 4, 7, 963 pages : illustrations ; 21 cm.
KNQ3098 .A28 2017 -- Kroch Library Asia
Ji yu she hui zi ben li lun de Zhongguo huan jing fa zhi kao cha
基于社会资本理论的中国环境法治考察 = A study on Chinese environmental rule-of-law in the frame of the social capital theory / 徐忠麟著.
Ji yu she hui zi ben li lun de Zhongguo huan jing fa zhi kao cha / Xu Zhonglin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 3, 5, 233 pages ; 24 cm.
KNQ3127 .X78 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai yang huan jing bao hu fa lü zhi du
中国海洋环境保护法律制度 / 朱建庚著.
Zhongguo hai yang huan jing bao hu fa lü zhi du / Zhu Jiangeng zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 229 pages ; 21 cm
KNQ3131 .Z463 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo gong gong wen hua fu wu bao zhang fa jie du
中华人民共和国公共文化服务保障法解读 / 主编柳斌杰, 雒树刚, 袁曙宏 ; 副主编许安标, 杨志今, 阎晓宏.
Zhonghua Renmin Gongheguo gong gong wen hua fu wu bao zhang fa jie du / zhu bian Liu Binjie, Luo Shugang, Yuan Shuhong ; fu zhu bian Xu Anbiao, Yang Zhijin, Yan Xiaohong.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 8, 7, 416 pages ; 21 cm.
KNQ3137 .A312016 Z56 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo cu jin ke ji cheng guo zhuan hua fa jie du
中华人民共和国促进科技成果转化法解读 / 全国人大常委会法制工作委员会社会法室编著.
Zhonghua Renmin Gongheguo cu jin ke ji cheng guo zhuan hua fa jie du / Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui she hui fa shi bian zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 3, 203 pages ; 21 cm.
KNQ3160 .A351996 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Quan guo di fang zhi fa gui, gui zhang ji xing zheng gui fan xing wen jian hui bian
全国地方志法规, 规章及行政规范性文件汇编 / 中国地方志指导小组办公室编.
Quan guo di fang zhi fa gui, gui zhang ji xing zheng gui fan xing wen jian hui bian / Zhongguo di fang zhi zhi dao xiao zu ban gong shi bian.
Fang zhi chu ban she, 2016. -- 2, 22, 870 pages ; 26 cm
KNQ3165 .H66 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Wen wu bao hu fa xiu ding yan jiu
文物保护法修订研究 / 励小捷主编.
Wen wu bao hu fa xiu ding yan jiu / Li Xiaojie zhu bian.
Wen wu chu ban she, 2016-. -- volumes ; 26 cm
KNQ3183 .W46 2016 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa xue qian yan wen ti yan jiu
经济法学前沿问题研究 / 张学博著.
Jing ji fa xue qian yan wen ti yan jiu / Zhang Xuebo zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 5, 253 pages : illustrations ; 21 cm
KNQ3192 .Z496 2016 -- Kroch Library Asia
Fan long duan su song dian xing an li ping xi
反垄断诉讼典型案例评析 : 律师视野下的中国反垄断法私人执行 / 杜爱武, 陈云开著.
Fan long duan su song dian xing an li ping xi : lü shi shi ye xia de Zhongguo fan long duan fa si ren zhi xing / Du Aiwu, Chen Yunkai zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 2, 3, 5, 290 pages ; 24 cm.
KNQ3242 .D74 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo gong shang fa lü fa gui quan shu
中华人民共和国工商法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo gong shang fa lü fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 8, 583 pages ; 24 cm.
KNQ3272 .A28 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo--Dong meng neng yuan an quan he zuo fa lü wen ti yan jiu
中国--东盟能源安全合作法律问题研究 / 谭民著.
Zhongguo--Dong meng neng yuan an quan he zuo fa lü wen ti yan jiu / Tan Min zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 6, 555 pages ; 24 cm
KNQ3431 .T36 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan fa zhi dao lun
中国能源法制导论 : 以应对气候变化为背景 = An introduction to China's energy law : in the context to climate change / 于文轩著.
Zhongguo neng yuan fa zhi dao lun : yi ying dui qi hou bian hua wei bei jing = An introduction to China's energy law : in the context to climate change / Yu Wenxuan zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 197 pages ; 21 cm
KNQ3431 .Y78 2016 -- Kroch Library Asia
Zui xin dao lu jiao tong fa lü zheng ce quan shu
最新道路交通法律政策全书 / 责任编辑谢雯.
Zui xin dao lu jiao tong fa lü zheng ce quan shu / ze ren bian ji Xie Wen.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 5, 6, 826 pages ; 21 cm.
KNQ3442 .A33 2017 -- Kroch Library Asia
Jiao tong shi gu fa lü shi yong quan shu
交通事故法律适用全书 : 执法・保险・事故处理・损害赔偿 = Application of the law on traffic accident / 中国法制出版社编.
Jiao tong shi gu fa lü shi yong quan shu : zhi fa, bao xian, shi gu chu li, sun hai pei chang = Application of the law on traffic accident / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 5, 412 pages ; 23 cm.
KNQ3450 .A28 2016b -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xian xing shen ji fa gui yu shen ji zhun ze ji zheng ce jie du
中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读 / 中华人民共和国审计法规编委会编.
Zhonghua Renmin Gongheguo xian xing shen ji fa gui yu shen ji zhun ze ji zheng ce jie du / Zhonghua Renmin Gongheguo shen ji fa gui bian wei hui bian.
Li xin kuai ji chu ban she, 2017. -- 7, 964 pages ; 27 cm
KNQ3529 .A28 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xian xing shui shou fa gui ji you hui zheng ce jie du
中华人民共和国现行稅收法规及优惠政策解读 / 中华人民共和国稅收法典编委会编.
Zhonghua Renmin Gongheguo xian xing shui shou fa gui ji you hui zheng ce jie du / Zhonghua Renmin Gongheguo shui shou fa dian bian wei hui bian.
Li xin kuai ji chu ban she, 2017. -- 26, 1049 pages ; 27 cm
Oversize KNQ3544 2017 + -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo jin chu kou shui ze (fa lü wen ben) (2016)
中华人民共和国进出口稅则(法律文本)(2016) / 国务院关稅稅则委员会办公室, 中华人民共和国财政部关稅司编 = Customs tariff of import and export of the People's Republic of China (the legal texts) (enforced from January 1, 2016) / compiled by the Office of Customs Tariff Commission of the State Council, Tariff Policy Department of Ministry of Finance P.R.C.
Zhonghua Renmin Gongheguo jin chu kou shui ze (fa lü wen ben) (2016) / Guo wu yuan guan shui shui ze wei yuan hui ban gong shi, Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng bu guan shui si bian = Customs tariff of import and export of the People's Republic of China (the legal texts) (enforced from January 1, 2016) / compiled by the Office of Customs Tariff Commission of the State Council, Tariff Policy Department of Ministry of Finance P.R.C.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 8, 1219 pages ; 29 cm
KNQ3645 .A33 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Han zi you mao yi xie ding yu dui Han mao yi ji tou zi fa lü shi wu zhi nan
中韩自由贸易协定与对韩贸易及投资法律实务指南 / 金燕, (韩)崔容敏主编.
Zhong Han zi you mao yi xie ding yu dui Han mao yi ji tou zi fa lü shi wu zhi nan / Jin Yan, (Han) Cui Rongmin zhu bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 4, 8, 369 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ3646 .Z557 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xing shi fa lü fa gui quan shu
中华人民共和国刑事法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo xing shi fa lü fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 14, 505 pages ; 23 cm.
KNQ3794 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi de xing fa jing he wen ti yan jiu
中国式的刑法竞合问题研究 / 陈洪兵著.
Zhongguo shi de xing fa jing he wen ti yan jiu / Chen Hongbing zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 11, 5, 249 pages ; 21 cm.
KNQ3940 .C46 2016 -- Kroch Library Asia
Guai mai fu nü er tong fan zui zhuan ti yan jiu
拐卖妇女儿童犯罪专题研究 / 王志祥主编.
Guai mai fu nü er tong fan zui zhuan ti yan jiu / Wang Zhixiang zhu bian.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- viii, 4, 310 pages ; 21 cm
KNQ4378 .G76 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo fan fu bai zhui tao zhui zang tiao yue fa gui hui bian
中华人民共和国反腐败追逃追赃条约法规汇编 / G20反腐败追逃追赃研究中心编.
Zhonghua Renmin Gongheguo fan fu bai zhui tao zhui zang tiao yue fa gui hui bian / G20 fan fu bai zhui tao zhui zang yan jiu zhong xin bian.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 880 pages ; 24 cm
KNQ4516 .A28 2017 -- Kroch Library Asia
Xing shi su song fa xin jie du
刑事诉讼法新解读 / 策划编辑徐冉.
Xing shi su song fa xin jie du / ce hua bian ji Xu Ran.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 2, 5, 18, 682 pages ; 21 cm.
KNQ4604.32012 .X56 2017 -- Kroch Library Asia
Kang zhan shi qi Jiangxi zhan qu xun hui shen pan yan jiu
抗战时期江西战区巡回审判研究 / 孙西勇著.
Kang zhan shi qi Jiangxi zhan qu xun hui shen pan yan jiu / Sun Xiyong zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 234 pages ; 21 cm.
KNQ6534 .S868 2016 -- Kroch Library Asia
Qing mo dai yi zhi de nong chao zhe
清末代议制的弄潮者 : 江西谘议局议员研究 / 庞振宇著.
Qing mo dai yi zhi de nong chao zhe : Jiangxi zi yi ju yi yuan yan jiu / Pang Zhenyu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 376 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ6548.3 .P378 2016 -- Kroch Library Asia
Shandong Sheng "xiang cun ji yi" gong cheng zheng ce fa gui xuan bian
山东省"乡村记忆"工程政策法规选编 / 由少平主编.
Shandong Sheng "xiang cun ji yi" gong cheng zheng ce fa gui xuan bian / You Shaoping zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 6, 266 pages ; 26 cm.
KNQ7364 .S536 2016 -- Kroch Library Asia
Guangzhou Shi si fa xing zheng gong zuo feng xian fang kong li lun yu shi wu
广州市司法行政工作风险防控理论与实务 / 广州市司法局编.
Guangzhou Shi si fa xing zheng gong zuo feng xian fang kong li lun yu shi wu / Guangzhou Shi si fa ju bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 2, 3, 404 pages ; 24 cm
KNQ9510.38 .G837 2016 -- Kroch Library Asia
Chang san jiao di qu shui shi fa lü fa gui bi jiao fen xi
长三角地区水事法律法规比较分析 = Comparative studies on water-related laws and regulations at Yangtze River Delta / 陈坤著.
Chang san jiao di qu shui shi fa lü fa gui bi jiao fen xi = Comparative studies on water-related laws and regulations at Yangtze River Delta / Chen Kun zhu.
Hua xue gong ye chu ban she, 2016. -- 290 pages ; 24 cm
KNQ9665 .Y376 C46 2016 -- Kroch Library Asia
Jiangbei Xian di fang fa yuan si fa shen pan yan jiu (1927-1949)
江北县地方法院司法审判研究(1927-1949) / 陈翠玉著.
Jiangbei Xian di fang fa yuan si fa shen pan yan jiu (1927-1949) / Chen Cuiyu zhu.
Zhongguo shu ji chu ban she, 2016. -- 2, 202 pages ; 24 cm
KNQ9665 .Y834 C44 2016 -- Kroch Library Asia
Xianggang de fa lü zhi du
香港的法律制度 / 律政司 = Legal system in Hong Kong / Department of Justice.
Xianggang de fa lü zhi du / Lü zheng si = Legal system in Hong Kong / Department of Justice.
Lü zheng si, 1998. -- 62 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize KNR6.3 .L44 1998 + -- Kroch Library Asia

KZ. Law of nations (1 item)RSS

Fan kua jing ren kou fan yun fa lü zhi du yu ren kou fan yun bei hai ren zhuan jie ji zhi
反跨境人口贩运法律制度与人口贩运被害人转介机制 = The law of anti-cross border trafficking in persons & national referral mechanism for trafficking victims / 刘国福著.
Fan kua jing ren kou fan yun fa lü zhi du yu ren kou fan yun bei hai ren zhuan jie ji zhi = The law of anti-cross border trafficking in persons & national referral mechanism for trafficking victims / Liu Guofu zhu.
Shi jie zhi shi chu ban she, 2017. -- 17, 457 pages : illustrations ; 26 cm
KZ7155 .L66 2017 -- Kroch Library Asia

LA. History of education (1 item)RSS

Xin wen hua yun dong yu bai nian jiao yu
新文化运动与百年教育 / 郝思聪, 白华召, 康巧琳著.
Xin wen hua yun dong yu bai nian jiao yu / Hao Sicong, Bai Huazhao, Kang Qiaolin zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 138 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
LA1131.81 .H367 2016 -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (3 items)RSS

Min ban xue xiao fen lei guan li zheng ce yan jiu
民办学校分类管理政策研究 = Research on classified management policy of non-public school / 周海涛等著.
Min ban xue xiao fen lei guan li zheng ce yan jiu = Research on classified management policy of non-public school / Zhou Haitao deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 2, 3, 3, 3, 332 pages : charts ; 25 cm.
LC54 .C6 Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Service-learning as a new paradigm in higher education of China
Service-learning as a new paradigm in higher education of China / edited by Carol MA Hok-ka, Alfred CHAN Cheung-ming, Alice LIU Cheng, and Fanny MAK Mui-fong.
Michigan State University Press, 2018. -- xii, 176 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize LC221.4 .C55 S47 2018 + -- Kroch Library Asia
Xiang cun she hui zhuan xing dui jiao yu zhuan xing ying xiang de ji zhi yu lu jing yan jiu
乡村社会转型对教育转型影响的机制与路径研究 / 陈旭峰著.
Xiang cun she hui zhuan xing dui jiao yu zhuan xing ying xiang de ji zhi yu lu jing yan jiu / Chen Xufeng zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- vi, 213 pages ; 24 cm.
LC5148 .C6 C466 2016 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (1 item)RSS

Xi nan da xue dang an xiao shi wen bo shi ye fa zhan bao gao (2005-2014)
西南大学档案校史文博事业发展报告 (2005-2014) / 黄敏, 吴江主编.
Xi nan da xue dang an xiao shi wen bo shi ye fa zhan bao gao (2005-2014) / Huang Min, Wu Jiang zhu bian.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 121 pages, 20 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
LG51 .C594 X524 2016 -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (1 item)RSS

Huangtu Gaoyuan shang de yin ling
黄土高原上的銀鈴 : 人民艺术家貟恩凤 / 王新民著.
Huangtu Gaoyuan shang de yin ling : ren min yi shu jia Yuan Enfeng / Wang Xinmin zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 325 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
ML420 .Y834 W36 2016 -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (1 item)RSS

Art and artists in China since 1949
Art and artists in China since 1949 / Ying Yi, Central Academy of Fine Arts, Beijing ; with an introduction by Xiaobing Tang, University of Michigan, Ann Arbor.
Cambridge University Press, 2017. -- x, 362 pages, 140 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
N7345 .Y55913 2017 -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (15 items)RSS

"Gu jin tu shu ji cheng" cheng qiang zi liao hui bian
《古今圖書集成》城墻資料彙編 / 成一農編.
"Gu jin tu shu ji cheng" cheng qiang zi liao hui bian / Cheng Yinong bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 11, 7, 471 pages ; 24 cm.
NA497 .C6 G855 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu jian zhu he xie li nian yan jiu
中国古建筑和谐理念研究 / 李玲, 李俊, 冀科峰著.
Zhongguo gu jian zhu he xie li nian yan jiu / Li Ling, Li Jun, Ji Kefeng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 13, 2, 254 pages : illustrations ; 24 cm.
NA1540 .L475 2017 -- Kroch Library Asia
Rō̜i rư̄angrāo wang tō̜nghām
ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม / จ้าวกว่างเชา เขียน ; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และ ชาญ ธนประกอบ แปล.
Rō̜i rư̄angrāo wang tō̜nghām / Čhāo Kwāng Chao khīan ; ʻAchirat Chaiphotpanich læ Chān Thanaprakō̜p plǣ.
Matichon, 2017.
Oversize NA1543.5 .C42 2017 + -- Kroch Library Asia
Fujian Song Yuan jian zhu yan jiu
福建宋元建筑研究 / 谢鸿权著.
Fujian Song Yuan jian zhu yan jiu / Xie Hongquan zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- vi, 164 pages : illustrations ; 26 cm
NA1546 .F84 X544 2016 -- Kroch Library Asia
Foshan Donghua Li
佛山东华里 / 谢日初撰文 ; 招志贤, 谢日初等摄影.
Foshan Donghua Li / Xie Richu zhuan wen ; Zhao Zhixian, Xie Richu deng she ying.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 87 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
NA1547 .F68 X54 2016 -- Kroch Library Asia
Guangxi Sanjiang Dong zu Zizhixian gu lou yu feng yu qiao
广西三江侗族自治县鼓楼与风雨桥 / 高雷, 程丽莲, 高喆著.
Guangxi Sanjiang Dong zu Zizhixian gu lou yu feng yu qiao / Gao Lei, Cheng Lilian, Gao Zhe zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- xvi, 196 pages, 1 unnumbered folded leaf of plates : illustrations (some color), maps, plans ; 27 x 29 cm
NA1547 .S35 G36 2016 -- Kroch Library Asia
Shuang chong quan li ti xi zhi yue xia de Shenyang jin dai jian zhu zhi du yan jiu (1861-1945 nian)
双重权力体系制约下的沈阳近代建筑制度研究(1861-1945年) / 吕海平, 王鹤著.
Shuang chong quan li ti xi zhi yue xia de Shenyang jin dai jian zhu zhi du yan jiu (1861-1945 nian) / Lü Haiping, Wang He zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 8, 254 pages : illustrations ; 26 cm
NA1547 .S44 L76 2016 -- Kroch Library Asia
Jian zhu yuan shi fang tan lu.
建筑院士访谈录. 李道增 / 本社编.
Jian zhu yuan shi fang tan lu. Li Daozeng / ben she bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 252 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 23 cm
NA1549 .L484 J53 2016 -- Kroch Library Asia
"Gu jin tu shu ji cheng" miao xue zi liao hui bian
《古今圖書集成》廟學資料彙編 / 成一農編.
"Gu jin tu shu ji cheng" miao xue zi liao hui bian / Cheng Yinong bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 11, 7, 476 pages ; 24 cm.
NA6040 .G855 2016 -- Kroch Library Asia
Ling cang mang, kan zi wei
凌苍莽・瞰紫微 : 陕西古塔实录. 宋(金)元时期 / 陕西省文物保护研究院, 西安建筑科技大学编著.
Ling cang mang, kan zi wei : Shanxi gu ta shi lu. Song (Jin) Yuan shi qi / Shanxi Sheng wen wu bao hu yan jiu yuan, Xi'an jian zhu ke ji da xue bian zhu..
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 202 pages : illustrations (chiefly color), maps (some color) ; 27 cm
NA6046 .S54 L56 2016 [v.2] -- Kroch Library Asia
Ling cang mang, kan zi wei
凌苍莽・瞰紫微 : 陕西古塔实录. 隋唐时期 / 陕西省文物保护研究院, 西安建筑科技大学编著.
Ling cang mang, kan zi wei : Shanxi gu ta shi lu. Sui Tang shi qi / Shanxi Sheng wen wu bao hu yan jiu yuan, Xi'an jian zhu ke ji da xue bian zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 183 pages : illustrations (chiefly color), maps (some color) ; 27 cm
NA6046 .S54 L56 2016 [v.1] -- Kroch Library Asia
Qinghai Tong ren zang chuan fo jiao si yuan
青海同仁藏传佛教寺院 / 覃力撰文 ; 徐庭发, 覃力摄影.
Qinghai Tong ren zang chuan fo jiao si yuan / Qin Li zhuan wen ; Xu Tingfa, Qin Li she ying.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 91 pages : illustrations (chiefly color), plans ; 21 cm.
NA6047 .T667 Q665 2016 -- Kroch Library Asia
Guang fu ju jia xi su
广府居家习俗 = Daily folk custom of Guangfu / 吴智文著.
Guang fu ju jia xi su = Daily folk custom of Guangfu / Wu Zhiwen zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 4, 204 pages : illustrations ; 24 cm.
NA7450 .G836 W838 2017 -- Kroch Library Asia
Qingdao jin dai cheng shi jian zhu 1922-1937
青岛近代城市建筑 1922-1937 / 金山著 = Modern urban architecture in Qingdao 1922-1937 / Jin Shan.
Qingdao jin dai cheng shi jian zhu 1922-1937 / Jin Shan zhu = Modern urban architecture in Qingdao 1922-1937 / Jin Shan.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- xi, 234 pages : illustrations, maps, plans ; 26 cm
NA9266 .Q354 J567 2016 -- Kroch Library Asia
Zhangzhou gu cheng bao hu yu kai fa yan jiu
漳州古城保护与开发研究 / 李艺玲著.
Zhangzhou gu cheng bao hu yu kai fa yan jiu / Li Yiling zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 2, 232 pages : illustrations ; 24 cm
NA9266 .Z435 L528 2016 -- Kroch Library Asia

NB. Sculpture (6 items)RSS

Fo xiang, tu xiang yu yi chan
佛像、图像与遗产 : 美术考古与大足学研究 / 主编秦臻.
Fo xiang, tu xiang yu yi chan : mei shu kao gu yu Dazu xue yan jiu / zhu bian Qin Zhen.
Chongqing da xue chu ban she, 2016. -- 2, 247 pages : ǂb illustrations, portraits ; ǂc 26 cm.
NB1046 .D39 F68 2016 -- Kroch Library Asia
Yong yuan de Bei chao
永远的北朝 : 深圳博物馆北朝石刻艺术展 / 赵超, 吴强华 = Eternal Northern dynasties : stone scultpture artworks exhibition of Northern dynasties in the Shenzhen museum / Zhao Chao & Wu Qianghua.
Yong yuan de Bei chao : Shenzhen bo wu guan Bei chao shi ke yi shu zhan / Zhao Chao, Wu Qianghua = Eternal Northern dynasties : stone scultpture artworks exhibition of Northern dynasties in the Shenzhen museum / Zhao Chao & Wu Qianghua.
Wen wu chu ban she, 2016. -- 285 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
NB1209 .C6 Y668 2011 -- Kroch Library Asia
Han dai shen ling tu xiang kao shu
汉代神灵图像考述 / 牛天伟, 金爱秀著.
Han dai shen ling tu xiang kao shu / Niu Tianwei, Jin Aixiu zhu.
Henan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 5, 2, 298 pages : illustrations ; 23 cm.
NB1280 .N587 2016 -- Kroch Library Asia
Hexi Bei chao shi ku
河西北朝石窟 / 张宝玺著.
Hexi Bei chao shi ku / Zhang Baoxi zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2, 224 pages, 130 pages of plates : illustrations (some color) ; 29 cm.
NB1912 .B83 Z4323 2016 -- Kroch Library Asia
Tian ye, shi jian yu fang fa
田野、实践与方法 : 美术考古与大足学研究 / 主编秦臻.
Tian ye, shi jian yu fang fa : mei shu kao gu yu Dazu xue yan jiu / zhu bian Qin Zhen.
Chongqing da xue chu ban she, 2016. -- 2, 246 pages : illustrations, maps, facsimiles ; 26 cm.
NB1912 .B83 T538 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong yuan bei fang zao qi Mile zao xiang yi shu yan jiu
中原北方早期弥勒造像艺术研究 = Early Maitreya statues art in northern central plains / 刘慧著.
Zhong yuan bei fang zao qi Mile zao xiang yi shu yan jiu = Early Maitreya statues art in northern central plains / Liu Hui zhu.
Shanghai san lian shu dian, 2016. -- 3, 2, 337 pages : illustrations ; 25 cm
NB1912 .M34 L584 2016 -- Kroch Library Asia

ND. Painting (4 items)RSS

Men dui Gu Shan
门对孤山 : 豐子愷与杭州 / 徐玲芬著.
Men dui Gu Shan : Feng Zikai yu Hangzhou / Xu Lingfen zhu.
Zhejiang ren min chu ban she, 2017. -- 6, 3, 194 pages : illustrations (some color), portraits ; 21 cm
ND1049 .F45 X825 2017 -- Kroch Library Asia
Shao hua lao ren Zhou Tianchu
韶华老人周天初 / 陈芝敏, 刘晨著.
Shao hua lao ren Zhou Tianchu / Chen Zhimin, Liu Chen zhu.
Shanghai san lian shu dian, 2016. -- 2, 18, 4, 248 pages, 11 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles, portraits ; 21 cm
ND1049 .Z4688 C446 2016 -- Kroch Library Asia
Shaanxi Han Tang mu zang mei shu yan jiu
陕西汉唐墓葬美术研究 / 范淑英主编.
Shaanxi Han Tang mu zang mei shu yan jiu / Fan Shuying zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 1, 2, 348 pages : illustrations ; 24 cm
ND2849 .S47 S534 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing xiao shuo xi qu cha tu yan jiu
明清小说戏曲插图研究 = The studies on illustrations of novels and dramas in the Ming and Qing dynasties / 乔光辉著.
Ming Qing xiao shuo xi qu cha tu yan jiu = The studies on illustrations of novels and dramas in the Ming and Qing dynasties / Qiao Guanghui zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 2, xiv, 464 pages : illustrations ; 25 cm.
ND3268 .Q534 2016 -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (4 items)RSS

Zeng Xi nian pu chang bian
曾熙年譜長編 / 王中秀, 曾迎三编著.
Zeng Xi nian pu chang bian / Wang Zhongxiu, Zeng Yingsan bian zhu.
Shanghai shu hua chu ban she, 2016. -- 4, 2, 908 pages : illustrations ; 24 cm.
NK3634 .Z4482 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Gu yu jian yao
古玉鉴要 / 张尉 著.
Gu yu jian yao / Zhang Wei zhu.
Zhejiang she ying chu ban she, 2007. -- 200 pages : color illustrations ; 22 cm.
NK5750.2 .C6 Z436 2007 -- Kroch Library Asia
Gu yu yu zhi jian bie
古玉玉质鉴别 / 弘古编著.
Gu yu yu zhi jian bie / Hong Gu bian zhu.
Hunan mei shu chu ban she, 2006. -- 226 pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
NK5750.2 .C6 H662 2006 -- Kroch Library Asia
Min jian gao gu yu qi tu jian
民间高古玉器图鉴 / 余继明编著.
Min jian gao gu yu qi tu jian / Yu Jiming bian zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2005. -- 122 pages : color illustrations ; 21 cm.
NK5750.2 .C6 Y827 2005 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (2 items)RSS

Zhongguo chuan mei chan ye fa zhan de shi zheng yan jiu
中国传媒产业发展的实证研究 / 李玉红, 陈婧薇, 宋阳 [and 1 other] 著.
Zhongguo chuan mei chan ye fa zhan de shi zheng yan jiu / Li Yuhong, Chen Jingwei, Song Yang [and 1 other] zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 166 pages : illustrations ; 24 cm
P96 .E252 C645 2016 -- Kroch Library Asia
Language power and hierarchy
Language power and hierarchy : multilingual education in China / Linda Tsung.
Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2016. -- xx, 244 pages : illustrations, maps ; 24 cm
P119.32 .C6 T78 2016 -- Kroch Library Asia

PK. Indo-Iranian languages and literatures (1 item)RSS

Koḷambaya saha Ṣămhayiyā
Koḷambaya saha Ṣămhayiyā / Sunētrā Rājakarunānāyaka.
Sarasavi Prakāśakayō, 2015. -- 269 pages ; 21 cm
PK2859 .R23 K6 2015 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (12 items)RSS

Manshū kaitaku bungaku senshū
満洲開拓文学選集 / 監修西原和海.
Manshū kaitaku bungaku senshū / kanshū Nishihara Kazumi.
Yumani Shobō, 2017-. -- volumes : illustrations (some color) ; 22 cm
PL889 .C62 M35 2017 Errata slip inserted in v.15 -- Kroch Library Asia
Chen Liangyun zhuan
陈良运传 / 赖施娟著.
Chen Liangyun zhuan / Lai Shijuan zhu.
Hai xia wen yi chu ban she, 2016. -- 3, 5, 457 pages : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
PL2260.52 .C445 L357 2016 -- Kroch Library Asia
Qing mo Min chu fan yi wen xue zhong de xi fang xing xiang
清末民初翻译文学中的西方形象 / 刘小刚著.
Qing mo Min chu fan yi wen xue zhong de xi fang xing xiang / Liu Xiaogang zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 2, 7, 299 pages ; 24 cm
PL2275 .C38 L5884 2017 -- Kroch Library Asia
Transforming Monkey
Transforming Monkey : adaptation and representation of a Chinese epic / Hongmei Sun.
University of Washington Press, 2018. -- ix, 219 pages : illustrations ; 24 cm
PL2275 .C38 S86 2018 -- Kroch Library Asia
Reading philosophy, writing poetry
Reading philosophy, writing poetry : intertextual modes of making meaning in early medieval China / Wendy Swartz.
Published by the Harvard University Asia Center, 2018. -- xii, 304 pages ; 24 cm.
PL2314.5 .S93 2018 -- Kroch Library Asia
Interfamily Tanci writing in nineteenth-century China
Interfamily Tanci writing in nineteenth-century China : bonds and boundaries / Yu Zhang.
Lexington Books, 2018. -- xxxvi, 233 pages : illustrations ; 24 cm
PL2415 .Z44533 2018 -- Kroch Library Asia
Hu zhi jia gu ta ben ji
笏之甲骨拓本集 / 宋鎮豪主编 ; 趙鵬編纂.
Hu zhi jia gu ta ben ji / Song Zhenhao zhu bian ; Zhao Peng bian zuan.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2 volumes : illustrations ; 30 cm.
PL2456 .H789 2016 -- Kroch Library Asia
Zhao Yi nian pu xin bian
趙翼年譜新編 / 陳清雲著.
Zhao Yi nian pu xin bian / Chen Qingyun zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2, 5, 8, 2, 2, 628 pages ; 23 cm.
PL2705 .A59 Z566 2016 -- Kroch Library Asia
Jian guo da ye
建国大业 : 王兴东电影剧本及创作谈 / 王兴东著.
Jian guo da ye : wang Xingdong dian ying ju ben ji chuang zuo tan / Wang Xingdong zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2016. -- 1, 387 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2919 .X566 J533 2016 -- Kroch Library Asia
Hui gu zi xing lu
回顾自省录 : 柳鸣九自述 / 柳鸣九著.
Hui gu zi xing lu : Liu Mingjiu zi shu / Liu Mingjiu zhu.
Henan wen yi chu ban she, 2016. -- 3, 2, 319 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm.
PL2947 .M56 Z46 2016 -- Kroch Library Asia
"Jin jun jue qi" lun
「晋军崛起」论 / 杜学文, 杨占平主编.
"Jin jun jue qi" lun / Du Xuewen, Yang Zhanping zhu bian.
Beiyue wen yi chu ban she, 2016. -- 2, 7, 3, 369 pages ; 25 cm.
PL3031 .S3 J565 2016b -- Kroch Library Asia
Qing dai Yunnan shi xue yan jiu
清代云南诗学研究 / 李潇云著.
Qing dai Yunnan shi xue yan jiu / Li Xiaoyun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 4, 2, 230 pages ; 24 cm
PL3031 .Y8 L595 2017 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (13 items)RSS

Feng chui ying dong
风吹影动 : 中国影视文化评论 / 张慧瑜著.
Feng chui ying dong : Zhongguo ying shi wen hua ping lun / Zhang Huiyu zhu.
Zhongguo yan shi chu ban she, 2016. -- 10, 3, 244 pages ; 21 cm.
PN1993.5 .C6 Z42484 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi ju shi xue shi gao
中国戏剧史学史稿 / 丁明拥著.
Zhongguo xi ju shi xue shi gao / Ding Mingyong zhu.
Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2016. -- 2, 244 pages ; 24 cm.
PN2871.5 .D55 2016 -- Kroch Library Asia
Gansu xi ju shi
甘肅戲劇史 / 王正强著.
Gansu xi ju shi / Wang Zhengqiang zhu.
Gansu wen hua chu ban she, 2016. -- 2 volumes : illustrations, maps, music, facsimiles ; 27 cm
PN2875 .G35 W376 2016 -- Kroch Library Asia
Guizhou shao shu min zu chuan tong xi ju wen hua ji dang dai zhuan huan yan jiu
贵州少数民族传统戏剧文化及当代转换研究 / 何琼著.
Guizhou shao shu min zu chuan tong xi ju wen hua ji dang dai zhuan huan yan jiu / He Qiong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 199 pages ; 24 cm
PN2875 .G84 H426 2016 -- Kroch Library Asia
Henan xi qu wen wu
河南戏曲文物 / 冯建志, 刘明阁著.
Henan xi qu wen wu / Feng Jianzhi, Liu Mingge zhu.
Zhengzhou da xue chu ban she, 2016. -- 2, 231 pages : illustrations ; 24 cm.
PN2875 .H4 F465 2016 -- Kroch Library Asia
Hailufeng min su yan ju yan jiu
海陆丰民俗演剧研究 / 詹双晖著.
Hailufeng min su yan ju yan jiu / Zhan Shuanghui zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2016. -- 4, 4, 339 pages : illustrations ; 25 cm.
PN2876 .S536 Z47 2016 -- Kroch Library Asia
Nan wang de ji yi
难忘的记忆 : 国家京剧院艺术家口述史 / 国家京剧院编.
Nan wang de ji yi : Guo jia Jing ju yuan yi shu jia kou shu shi / Guo jia Jing ju yuan bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2016-. -- volumes : illustrations (some color), portraits ; 25 cm
PN2876 .P4 N35 2016 -- Kroch Library Asia
Xun mei qie yi
洵美且异 : 张洵澎评传 / 秦来来, 杜竹敏著.
Xun mei qie yi : Zhang Xunpeng ping zhuan / Qin Lailai, Du Zhumin zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 5, 4, 2, 3, 5, 309 pages, 18 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
PN2878 .Z4386 Q565 2017 -- Kroch Library Asia
Song dai xin wen chuan bo yu zheng zhi wen hua shi gao
宋代新闻传播与政治文化史稿 / 刘大明著.
Song dai xin wen chuan bo yu zheng zhi wen hua shi gao / Liu Daming zhu.
Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2017. -- vi, 1, 127 pages ; 26 cm.
PN5363 .L5846 2017 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo bao kan yu she hui chong gou de chuan mei jing xiang (1915-1937)
近代中国报刊与社会重构的传媒镜像 (1915-1937) / 王天根著.
Jin dai Zhongguo bao kan yu she hui chong gou de chuan mei jing xiang (1915-1937) / Wang Tiangen zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2016. -- 3, 481 pages ; 24 cm
PN5364 .W3674 2016 -- Kroch Library Asia
Min zhu ge ming shi qi de Zhong gong bao kan yu Makesi zhu yi Zhongguo hua
民主革命时期的中共报刊与马克思主义中国化 / 赵付科著.
Min zhu ge ming shi qi de Zhong gong bao kan yu Makesi zhu yi Zhongguo hua / Zhao Fuke zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 5, 278 pages ; 23 cm.
PN5367 .C6 Z444 2016 -- Kroch Library Asia
"Da gong bao" zheng lun yan jiu
《大公报》政论研究 : 以"国家中心论"为中心 / 李群著.
"Da gong bao" zheng lun yan jiu : yi "guo jia zhong xin lun" wei zhong xin / Li Qun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 320 pages ; 24 cm
PN5369 .T53 D337 2017 -- Kroch Library Asia
Xianggang zi shen chuan mei ren yuan lian yi hui 1 zhou nian ji nian
香港資深傳媒人員聯誼會1周年紀念 = Hong Kong Association of Media Veterans Ltd.
Xianggang zi shen chuan mei ren yuan lian yi hui 1 zhou nian ji nian = Hong Kong Association of Media Veterans Ltd.
Xianggang zi shen chuan mei ren yuan lian yi hui you xian gong si, 2011. -- 38 pages : color illustrations, color portraits ; 30 cm
Oversize PN5369 .H6 X53 2011 + -- Kroch Library Asia

PT. Germanic literature (1 item)RSS

Liu shi nian lai de Zhongguo De yu wen xue yan jiu
六十年来的中国德语文学研究 = Academic course of German literature studies of the past 60 years / 叶隽著.
Liu shi nian lai de Zhongguo De yu wen xue yan jiu = Academic course of German literature studies of the past 60 years / Ye Jun zhu.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 11, 426 pages ; 24 cm.
PT63 .C6 Y43 2016 -- Kroch Library Asia

Q. Science (2 items)RSS

Shi yi shi ji Zhongguo de ke xue, ji shu yu she hui
十一世纪中国的科学、技术与社会 / 苏湛, 刘晓力著.
Shi yi shi ji Zhongguo de ke xue, ji shu yu she hui / Su Zhan, Liu Xiaoli zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- x, 312 pages : charts ; 24 cm.
Q127 .C5 S867 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yan jiu ji gou chuang xin neng li jian ce bao gao, 2015
中国研究机构创新能力监测报告, 2015 / 中华人民共和国科学技术部编.
Zhongguo yan jiu ji gou chuang xin neng li jian ce bao gao, 2015 / Zhonghua Renmin Gongheguo ke xue ji shu bu bian.
Ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2016. -- 88 pages ; 29 cm
Q180.6 .C6 Z453 2016 -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (2 items)RSS

Wo yi Tan Jiazhen
我忆谈家桢 / 邱蕴芳编著.
Wo yi Tan Jiazhen / Qiu Yunfang bian zhu.
Suzhou da xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 2, 144 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
QH429.2 .T35 Q585 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo sheng tai bu chang
中国生态补偿 : 全领域探索与进展 = Advances of China eco-compensation : policies and practices in all sectors / 靳乐山主编.
Zhongguo sheng tai bu chang : quan ling yu tan suo yu jin zhan = Advances of China eco-compensation : policies and practices in all sectors / Jin Leshan zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 4, 398 pages : illustrations ; 23 cm
QH541.15 .E25 Z5623 2016 -- Kroch Library Asia

QP. Physiology (1 item)RSS

Good quality
Good quality : the routinization of sperm banking in China / Ayo Wahlberg.
University of California Press, 2018. -- xv, 229 pages ; 23 cm
QP255 .W28 2018 -- Kroch Library Asia

R. Medicine (1 item)RSS

Medicine and memory in Tibet
Medicine and memory in Tibet : amchi physicians in the age of reform / Theresia Hofer.
University of Washington Press, 2018. -- xv, 286 pages ; 23 cm.
R603 .T5 H65 2018 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (3 items)RSS

Beijing Shi yi yao wei sheng ti zhi gai ge de jing ji she hui ying xiang fen xi
北京市医药卫生体制改革的经济社会影响分析 = Economic and social impacts of medical reform in Beijing / 韩晓芳, 朱恒鹏主编.
Beijing Shi yi yao wei sheng ti zhi gai ge de jing ji she hui ying xiang fen xi = Economic and social impacts of medical reform in Beijing / Han Xiaofang, Zhu Hengpeng zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 185 pages : illustrations ; 26 cm.
RA410.55 .C6 B45 2016 -- Kroch Library Asia
Governing the healthcare market
Governing the healthcare market : regulatory challenges and options in the transitional China / Hongwen Zhao.
VDM Verlag Dr. Müller, 2008. -- xviii, 242 pages : illustrations ; 22 cm
RA527 Z53 2008 -- Kroch Library Asia
Shen hua yi yao wei sheng ti zhi gai ge yan jiu
深化医药卫生体制改革研究 = Research on deepening the reform of healthcare system / 孟庆跃等著.
Shen hua yi yao wei sheng ti zhi gai ge yan jiu = Research on deepening the reform of healthcare system / Meng Qingyue deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 3, 3, 4, 504 pages : illustrations ; 25 cm
RA527 .M46 2016 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (4 items)RSS

Red China's green revolution
Red China's green revolution : technological innovation, institutional change, and economic development under the commune / Joshua Eisenman.
Columbia University Press, 2018. -- xxxii, 436 pages ; 24 cm
S471 .C6 E37 2018 -- Kroch Library Asia
Henan Sheng nong cun xin xi hua fa zhan yan jiu
河南省农村信息化发展研究 = Research on the developing level of rural information in Henan Province / 王艾敏著.
Henan Sheng nong cun xin xi hua fa zhan yan jiu = Research on the developing level of rural information in Henan Province / Wang Aimin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 3, 245 pages : illustrations ; 24 cm.
S494.5 .I47 W356 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong min xin xi xu qiu te zheng ji qi ying xiang yin su yan jiu
我国农民信息需求特征及其影响因素研究 = Study on the characteristics of Chinese farmers' information need and its influencing factors / 蔡东宏, 陈立贞著.
Wo guo nong min xin xi xu qiu te zheng ji qi ying xiang yin su yan jiu = Study on the characteristics of Chinese farmers' information need and its influencing factors / Cai Donghong, Chen Lizhen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 274 pages : illustrations ; 24 cm
S494.5 .D3 C3544 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong ye li shi yu wen xian yan jiu
中国农业历史与文献研究 / 彭世奨著.
Zhongguo nong ye li shi yu wen xian yan jiu / Peng Shijiang zhu.
Shi jie tu shu you xian gong si, 2016. -- 2, 4, 521 pages ; 24 cm
S494.5 .D6 P47 2016 -- Kroch Library Asia

SB. Plant culture (2 items)RSS

Xinjiang cao di nong ye fa zhan mo shi yan jiu
新疆草地农业发展模式研究 / 张彦虎著.
Xinjiang cao di nong ye fa zhan mo shi yan jiu / Zhang Yanhu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 6, 242 pages ; 24 cm.
SB202 .C6 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
"Yu shan zhu" yan jiu
《寓山注》研究 : 围绕寓山园林的艺术创造与文人生活 / 赵海燕著.
"Yu shan zhu" yan jiu : wei rao yu shan yuan lin de yi shu chuang zao yu wen ren sheng huo / Zhao Haiyan zhu.
Anhui jiao yu chu ban she, 2016. -- 3, 407 pages : illustrations ; 23 cm.
SB466 .C6 Z444 2016 -- Kroch Library Asia

TC. Hydraulic engineering. Ocean engineering (2 items)RSS

Shen hua shui li gai ge zheng ce wen jian xuan bian
深化水利改革政策文件选编 / 本书编委会编 ; 主编杨得瑞.
Shen hua shui li gai ge zheng ce wen jian xuan bian / ben shu bian wei hui bian ; zhu bian Yang Derui.
Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2016. -- 330 pages ; 26 cm
TC101 .S45 2016 -- Kroch Library Asia
Su bei di qu zhong da shui li jian she yan jiu (1949-1966)
苏北地区重大水利建设研究 (1949-1966) / 赵筱侠著.
Su bei di qu zhong da shui li jian she yan jiu (1949-1966) / Zhao Xiaoxia zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 3, 6, 411 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
TC102 .J53 Z537 2017 -- Kroch Library Asia

TD. Environmental technology. Sanitary engineering (2 items)RSS

Liao he liu yu shui ti chen ji wu shen fen bu, xi fu, zhuan hua te zheng
辽河流域水体沉积物砷分布、吸附、转化特征 / 林春野, 王世亮, 何孟常 [and 1 other]著.
Liao he liu yu shui ti chen ji wu shen fen bu, xi fu, zhuan hua te zheng / Lin Chunye, Wang Shiliang, He Mengchang [and 1 other] zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vi, 145 pages : illustrations, maps ; 24 cm
TD427 .A77 L55 2016 -- Kroch Library Asia
"Jing Jin Ji-Jin Shan Meng" qu yu tan pai fang cha yi yan jiu
"京津冀-晋陕蒙"区域碳排放差异研究 / 丛建辉著.
"Jing Jin Ji-Jin Shan Meng" qu yu tan pai fang cha yi yan jiu / Cong Jianhui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- iii, vii, 212 pages : illustrations ; 24 cm.
TD883.7 .C6 C665 2016 -- Kroch Library Asia

TK. Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering (1 item)RSS

Li Bohu yuan shi zhuan ji
李伯虎院士传记 = Academician Li Bohu's biography / 《中国航天院士传记丛书》总编委会组织编写 ; 王海珍, 张贵东, 施国强 [and 1 other] 著.
Li Bohu yuan shi zhuan ji = Academician Li Bohu's biography / "Zhongguo hang tian yuan shi zhuan ji cong shu" zong bian wei hui zu zhi bian xie ; Wang Haizhen, Zhang Guidong, Shi Guoqiang [and 1 other] zhu.
Zhongguo yu hang chu ban she, 2016. -- iii, 311 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) , portraits ; 24 cm.
TK7885.22 .L54 W36 2016 -- Kroch Library Asia

TL. Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics (3 items)RSS

Chong du Qian Xuesen
重读钱学森 / 钱永刚, 谈庆明, 于景亮 [and 2 others]口述 ; 陆力撰写.
Chong du Qian Xuesen / Qian Yonggang, Tan Qingming, Yu Jingliang [and 2 others] kou shu ; Lu Li zhuan xie.
Shi jie zhi shi chu ban she, 2017. -- 232 pages : illustrations ; 23 cm
TL540 .T83 Q534 2017 -- Kroch Library Asia
Wang Yongzhi yuan shi zhuan ji
王永志院士传记 = Academician Wang Yongzhi's biography / 《中国航天院士传记丛书》总编委会组织编写 ; 姚昆仑著.
Wang Yongzhi yuan shi zhuan ji = Academician Wang Yongzhi's biography / "Zhongguo hang tian yuan shi zhuan ji cong shu" zong bian wei hui zu zhi bian xie ; Yao Kunlun zhu.
Zhongguo yu hang chu ban she, 2016. -- vi, 394 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
TL540 .W368 Y374 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hang tian de li shi shi ming
中国航天的历史使命 / 张建启主编.
Zhongguo hang tian de li shi shi ming / Zhang Jianqi zhu bian.
Zhongguo yu hang chu ban she, 2016. -- 3, 270 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
TL789.8 .C6 Z4554 2016 -- Kroch Library Asia

TN. Mining engineering. Metallurgy (2 items)RSS

Shanbei neng yuan fu ji qu tu di zi yuan li yong yu sheng tai an quan ping jia yan jiu
陕北能源富集区土地资源利用与生态安全评价研究 / 李强, 张翀著.
Shanbei neng yuan fu ji qu tu di zi yuan li yong yu sheng tai an quan ping jia yan jiu / Li Qiang, Zhang Chong zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- iv, 268 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
TN102 .S43 L527 2016 -- Kroch Library Asia
Sichuan Sheng meng kuang cheng kuang gui lü ji zi yuan ping jia
四川省锰矿成矿规律及资源评价 / 杨先光, 李仕荣, 杨永鹏, 陈东国等编著.
Sichuan Sheng meng kuang cheng kuang gui lü ji zi yuan ping jia / Yang Xianguang, Li Shirong, Yang Yongpeng, Chen Dongguo deng bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- v, 202 pages : illustrations, maps ; 27 cm.
TN490 .M3 Y363 2016 -- Kroch Library Asia

TP. Chemical technology (1 item)RSS

Ren sheng yi bai nian
人生一百年 : 黄鸿宁传 / 傅岩松著.
Ren sheng yi bai nian : Huang Hongning zhuan / Fu Yansong zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 1, 277 pages, 11 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portratis ; 24 cm.
TP140 .H834 F828 2017 -- Kroch Library Asia

TS. Manufactures (1 item)RSS

Zai chi zai qu
载驰载驱 : 中国古代车马文化 / 孙机著.
Zai chi zai qu : Zhongguo gu dai che ma wen hua / Sun Ji zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 178 pages : illustrations ; 24 cm. + 2 folded sheets.
TS2010 .S86 2016 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (2 items)RSS

Zhongguo gong nong hong jun tong lan, 1927-1937
中国工农红军通览, 1927-1937 / 主编徐平 ; 副主编金洁, 王翔.
Zhongguo gong nong hong jun tong lan, 1927-1937 / zhu bian Xu Ping ; fu zhu bian Jin Jie, Wang Xiang.
Jie fang jun chu ban she, 2017. -- 2, 11, 521 pages : illustrations ; 24 cm.
UA837 .Z56344 2017 -- Kroch Library Asia
Ni hong deng xia de bing hun
霓虹灯下的兵魂 : 一名"南京路上好八连"战士的印记 / 黄明光著.
Ni hong deng xia de bing hun : yi ming "Nanjing Lu shang hao ba lian" zhan shi de yin ji / Huang Mingguang zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 305 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
UA838 .S56 H8364 2017 -- Kroch Library Asia

UG. Military engineering. Air forces (2 items)RSS

Huang Ruisong yuan shi zhuan ji
黄瑞松院士传记 = Academician Huang Ruisong's biography / 《中国航天院士传记丛书》总编委会组织编写 ; 凌览, 凌翔著.
Huang Ruisong yuan shi zhuan ji = Academician Huang Ruisong's biography / "Zhongguo hang tian yuan shi zhuan ji cong shu" zong bian wei hui zu zhi bian xie ; Ling Lan, Ling Xiang zhu.
Zhongguo yu hang chu ban she, 2016. -- iv, 363 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
UG128 .H834 L55 2016 -- Kroch Library Asia
Wang Yanzhou kou shu
王延洲口述 : 一位空战老兵的非凡人生 / 吴昌华整理.
Wang Yanzhou kou shu : yi wei kong zhan lao bing de fei fan ren sheng / Wu Changhua zheng li.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2017. -- 3, 2, 343 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
UG626.2 .W368 A3 2017 -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (14 items)RSS

Zhao Wanli wen cun
赵万里文存 / 清华大学国学研究院主编 ; 付佳选编.
Zhao Wanli wen cun / Qing hua da xue guo xue yan jiu yuan zhu bian ; Fu Jia xuan bian.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 3, 3, 36, 512 pages ; 23 cm.
Z8 .C5 Z4523 2016 -- Kroch Library Asia
Books, letterforms and design in Asia
Books, letterforms and design in Asia : Sugiura Kohei in conversation with Asian designers / Sugiura Kohei ; [translated by Jan Fornell, Alan Gleason, Nanci Takeyama].
ADARG and Marg Foundation, 2014. -- 351 pages : illustrations (some color), portraits ; 22 cm.
Z246 .S949 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chu ban ren cong ye sheng tai yan jiu
中国出版人从业生态研究 / 陆高峰著.
Zhongguo chu ban ren cong ye sheng tai yan jiu / Lu Gaofeng zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 3, 267 pages : illustrations ; 24 cm
Z462 .L7844 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chu ban rong he fa zhan qu shi yan jiu
中国出版融合发展趋势研究 = Research on trends of China's publishing converged development / 曹继东著.
Zhongguo chu ban rong he fa zhan qu shi yan jiu = Research on trends of China's publishing converged development / Cao Jidong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 5, 2, 3, 4, 3, 195 pages : chart ; 24 cm.
Z462 .C3724 2016 -- Kroch Library Asia
Fan yi chu ban yu xue shu chuan bo
翻译出版与学术传播 : 商务印书馆地理学译著出版史 / 肖超著.
Fan yi chu ban yu xue shu chuan bo : Shang wu yin shu guan di li xue yi zhu chu ban shi / Xiao Chao zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- xi, 313 pages ; 24 cm
Z462.3 .S52 X535 2016 -- Kroch Library Asia
Si kao chu ban, wen hua de li liang
思考出版, 文化的力量 : 广西师范大学出版社30年经营实务 / 广西师范大学出版社编.
Si kao chu ban, wen hua de li liang : Guangxi shi fan da xue chu ban she 30 nian jing ying shi wu / Guangxi shi fan da xue chu ban she bian.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 6, 3, 301 pages : illustrations ; 23 cm
Z462.3 .G77 S524 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chu ban chan ye zheng ce yan jiu
中国出版产业政策研究 : 社会转型与价值观建构 = A research on Chinese publishing industry policy : social transformation and values construction / 刘大年著.
Zhongguo chu ban chan ye zheng ce yan jiu : she hui zhuan xing yu jia zhi guan jian gou = A research on Chinese publishing industry policy : social transformation and values construction / Liu Danian zhu.
Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 231 pages ; 24 cm.
Z462.3 .L583 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo shu zi chu ban chan ye zheng ce you hua fa zhan yan jiu
我国数字出版产业政策优化发展研究 / 崔洪铭著.
Wo guo shu zi chu ban chan ye zheng ce you hua fa zhan yan jiu / Cui Hongming zhu.
Shi jie tu shu chu ban gong si, 2016. -- 4, 6, 2, 210 pages : illustrations ; 24 cm
Z462.4 .C85 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shu zi chu ban chan ye zheng ce yan jiu
中国数字出版产业政策研究 = A research on the industry policy of Chinese digtial publishing / 侯欣洁著.
Zhongguo shu zi chu ban chan ye zheng ce yan jiu = A research on the industry policy of Chinese digtial publishing / Hou Xinjie zhu.
Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 2, 232 pages : illustrations ; 24 cm.
Z462.4 .H68 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shu zi chu ban nei rong guo ji chuan bo yan jiu
中国数字出版内容国际传播研究 = A research on international communication of Chinese digital publishing contents / 赵树旺著.
Zhongguo shu zi chu ban nei rong guo ji chuan bo yan jiu = A research on international communication of Chinese digital publishing contents / Zhao Shuwang zhu.
Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 4, 229 pages : illustrations ; 24 cm.
Z462.4 .Z537 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai cang shu shi ye
中国古代藏书事业 / 柴美丽著.
Zhongguo gu dai cang shu shi ye / Chai Meili zhu.
Yuan fang chu ban she, 2016. -- 11, 256 pages ; 21 cm
Z845 .C5 C435 2016 -- Kroch Library Asia
Du jian yi yun
蠹简遗韵 : 古书犀烛记三编 / 袁芳荣著.
Du jian yi yun : gu shu xi zhu ji san bian / Yuan Fangrong zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 329 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 24 cm.
Z1029 .Y836 2016 -- Kroch Library Asia
Ningbo fang zhi wen xian shi
宁波方志文献史 / 包柱红, 万湘容著.
Ningbo fang zhi wen xian shi / Bao Zhuhong, Wan Xiangrong zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 2, 239 pages ; 24 cm.
Z3107 .N564 B37 2017 -- Kroch Library Asia
Shanghai gu ji chu ban she liu shi nian tu shu zong mu, 1956-2016
上海古籍出版社六十年图书总目, 1956-2016 / 上海古籍出版社编.
Shanghai gu ji chu ban she liu shi nian tu shu zong mu, 1956-2016 / Shanghai gu ji chu ban she bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 3, 2, 9, 1163 pages ; 30 cm
Z3109 .S53432 2016 -- Kroch Library Asia