Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

February 2020

location=Asia
2,324 itemsRSS

AC. Collections. Series. Collected works (3 items)RSS

Ninghai cong shu ti yao
寧海叢書提要 / 李聖華, 陳開勇著.
Ninghai cong shu ti yao / Li Shenghua, Chen Kaiyong zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 5, 2, 9, 37, 492 pages ; 27 cm
AC149 .N452 2016 -- Kroch Library Asia
Shui mu lao yin
水木烙印 / 胡钰著.
Shui mu lao yin / Hu Yu zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- v, 234 pages : illustrations ; 20 cm
AC150 .H82236 2017 -- Kroch Library Asia
Wo de "wei yan xiao yi"
我的"微言小义" / 卢昌海著.
Wo de "wei yan xiao yi" / Lu Changhai zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- vii, 258 pages : illustrations ; 19 cm
AC150 .L724 2017 -- Kroch Library Asia

AM. Museums. Collectors and collecting (1 item)RSS

Fa hui bo wu guan zai gong gong wen hua fu wu ti xi zhong de zhong yao zuo yong
发挥博物馆在公共文化服务体系中的重要作用 : 江苏省博物馆学会2015学术年会论文集 / 江苏省博物馆学会编.
Fa hui bo wu guan zai gong gong wen hua fu wu ti xi zhong de zhong yao zuo yong : Jiangsu Sheng bo wu guan xue hui 2015 xue shu nian hui lun wen ji / Jiangsu Sheng bo wu guan xue hui bian.
Wen wu chu ban she, 2016. -- 2, 4, 258 pages : illustrations ; 26 cm
AM72 .A3 J534 2015 -- Kroch Library Asia

AZ. History of scholarship and learning. The humanities (4 items)RSS

Shou wang yu si suo
守望与思索 : 人文清华讲坛实录, 2016 / 张小琴, 江舒远主编.
Shou wang yu si suo : Ren wen qing hua jiang tan shi lu, 2016 / Zhang Xiaoqin, Jiang Shuyuan zhu bian.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- iii, 379 pages : illustrations ; 24 cm
AZ208 .C5 R448 2016 -- Kroch Library Asia
Dang dai xue shu shi yan jiu lun tan xu bian
当代学术史研究论坛续编 / 主编余三定 ; 副主编钟兴永, 杨年保.
Dang dai xue shu shi yan jiu lun tan xu bian / zhu bian Yu Sanding ; fu zhu bian Zhong Xingyong, Yang Nianbao.
Nanjing da xue chu ban she, 2017. -- 353 pages, 7 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 26 cm
AZ791 .D3623 2017 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo xue shu shi lun
当代中国学术史论 = Studies on China's contemporary academic history / 余三定著.
Dang dai Zhongguo xue shu shi lun = Studies on China's contemporary academic history / Yu Sanding zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 5, 4, 339 pages ; 25 cm.
AZ791 .Y8233 2017 -- Kroch Library Asia
Wu xu shi qi xue shu zheng zhi fen zheng yan jiu
戊戌时期学术政治纷争研究 : 以「康党」为视角 = Academic and political disputes during the reform movement of 1898 : a study from the perspective of the Kang Youwei's clique / 贾小叶著.
Wu xu shi qi xue shu zheng zhi fen zheng yan jiu : yi "Kang dang" wei shi jiao = Academic and political disputes during the reform movement of 1898 : a study from the perspective of the Kang Youwei's clique / Jia Xiaoye zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 9, 2, 400 pages ; 24 cm
AZ791 .J5298 2017 -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (59 items)RSS

Han'gugin ŭi p'yŏnghwa sasang
한국인 의 평화 사상 / 서 보혁, 이 찬수 편.
Han'gugin ŭi p'yŏnghwa sasang / Sŏ Po-hyŏk, Yi Ch'an-su p'yŏn.
In'gan Sarang, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 22 cm
B105 .P4 H367 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong wen hua yu ren lei ming yun gong tong ti
中国传统文化与人类命运共同体 = Zhongguo Chuantong Wenhua yu Renlei Mingyun Gongtongti / 张立文著.
Zhongguo chuan tong wen hua yu ren lei ming yun gong tong ti = Zhongguo Chuantong Wenhua yu Renlei Mingyun Gongtongti / Zhang li wen zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 3, 4, 304 pages ; 24 cm
B105 .H37 Z4423 2018 -- Kroch Library Asia
Basic principles of Chinese philosophy
Basic principles of Chinese philosophy / Hu Jiaxiang.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- 2 volumes (lvii, 611 pages) ; 24 cm
B126 .H7758 2019 -- Kroch Library Asia
From being to living
From being to living = De l'Être au Vivre : a Euro-Chinese lexicon of thought / François Jullien ; translated by Michael Richardson & Krzysztof Fijalkowski.
SAGE, 2020. -- xii, 210 pages ; 24 cm.
B126 .J83413 2020 -- Kroch Library Asia
Han Wei zi shu yan jiu
汉魏子书研究 = Research of Zi Shu in Han and Wei dynasties / 尹玉珊著.
Han Wei zi shu yan jiu = Research of Zi Shu in Han and Wei dynasties / Yin Yushan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 5, 355 pages ; 24 cm.
B126 .Y564 2018 -- Kroch Library Asia
Hua yi Zhong xi
华夷中西 : 中华哲学史上"批评格式"变迁考 = Huayi Zhongxi / 张耀南著.
Hua yi Zhong xi : Zhonghua zhe xue shi shang "pi ping ge shi" bian qian kao = Huayi Zhongxi / Zhang Yaonan zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 14, 703 pages ; 25 cm
B126 .Z4297 2017 -- Kroch Library Asia
Kang Youwei xian Qin qi zi yan jiu
康有为先秦七子研究 / 魏义霞著.
Kang Youwei xian Qin qi zi yan jiu / Wei Yixia zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 5, 391 pages ; 24 cm
B126 .W4584 2016 -- Kroch Library Asia
Meigen de yomitoku Chūgoku no shisōka
名言で読み解く中国の思想家 / 湯浅邦弘編著.
Meigen de yomitoku Chūgoku no shisōka / Yuasa Kunihiro hencho.
Mineruva Shobō, 2012. -- xv, 362, 14 pages : illustrations ; 21 cm
B126 .Y83 2012 -- Kroch Library Asia
Anlezhe ru jia zhe xue yan jiu
安乐哲儒家哲学研究 / 李文娟著.
Anlezhe ru jia zhe xue yan jiu / Li Wenjuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 6, 2, 273 pages ; 24 cm
B127 .C65 L5288 2017 -- Kroch Library Asia
Bei Song li xue yan jiu
北宋礼学研究 = Ritual and its meanings : an intellectual study on ritual books in northern Song China / 刘丰著.
Bei Song li xue yan jiu = Ritual and its meanings : an intellectual study on ritual books in northern Song China / Liu Feng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 17, 621 pages ; 24 cm.
B127 .L5 L574 2016 -- Kroch Library Asia
Li yu Zhongguo gu dai she hui
禮與中國古代社會 = Ritual and society in ancient China / 吴麗娱主編
Li yu Zhongguo gu dai she hui = Ritual and society in ancient China / Wu Liyu zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4 volumes : illustrations ; 24 cm.
B127 .L5 L488 2016 -- Kroch Library Asia
Nho giáo
Nho giáo / Trần Trọng Kim.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 615 pages ; 26 cm
Oversize B127 .C65 T77 2019 + -- Kroch Library Asia
Ru jia guang lun
儒家广论 : 松江先生卮言录 / 罗云锋著.
Ru jia guang lun : Songjiang xian sheng zhi yan lu / Luo Yunfeng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 3, 224 pages ; 24 cm.
B127 .C65 L8623 2017 -- Kroch Library Asia
Shu yu dao
术与道 : 中国传统文化中的阴性特征 = Shuyudao : Zhongguo chuantong wenhua zhong de yinxing tezheng / 刘康德著.
Shu yu dao : Zhongguo chuan tong wen hua zhong de yin xing te zheng = Shuyudao : Zhongguo chuantong wenhua zhong de yinxing tezheng / Liu Kangde zhu.
Sichuan ren min chu ban she, 2018. -- 3, 289 pages ; 24 cm
B127 .Y56 L55 2018 -- Kroch Library Asia
Theorizing Confucian virtue politics
Theorizing Confucian virtue politics : the political philosophy of Mencius and Xunzi / Sungmoon Kim.
Cambridge University Press, 2020. -- xiv, 237 pages ; 24 cm
B127 .C65 K546 2020 -- Kroch Library Asia
Xing qing yu li jiao
性情与礼教 : 先秦儒学立人思想研究 / 华军著.
Xing qing yu li jiao : xian Qin ru xue li ren si xiang yan jiu / Hua Jun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 215 pages ; 24 cm
B127 .C65 H833 2016 -- Kroch Library Asia
Ye ren xi li
野人習禮 : 先秦名物與禮學論集 / 鄭憲仁著.
Ye ren xi li : xian Qin ming wu yu li xue lun ji / Zheng Xianren zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2, 2, 490 pages : illustrations ; 24 cm
B127 .L5 Z47 2017 -- Kroch Library Asia
Zou jin li shi shen chu
走进历史深处 : 儒家文化寻踪 / 刘振佳著
Zou jin li shi shen chu : Ru jia wen hua xun zong / Liu zhen jia zhu
Zuo jia chu ban she, 2016. -- 5, 7, 334 pages ; 24 cm.
B127 .C65 L5895 2016 -- Kroch Library Asia
"Jin si lu" wen xian cong kao
《近思録》文獻叢考 / 嚴佐之, 顧宏義主編.
"Jin si lu" wen xian cong kao / Yan Zuozhi, Gu Hongyi zhu bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2018. -- 5, 2, 341 pages ; 21 cm.
B128 .C53 J5536 2018 -- Kroch Library Asia
20 shi ji Zhuzi xue yan jiu jing hua ji cheng
20世纪朱子学研究精华集成 : 从学术思想史的视角 = Essence integration of reaserch on Zhu Xi's academic in twentieth century : from the perspective of the history of academic thoughts / 乐爱国等著.
20 shi ji Zhuzi xue yan jiu jing hua ji cheng : cong xue shu si xiang shi de shi jiao = Essence integration of reaserch on Zhu Xi's academic in twentieth century : from the perspective of the history of academic thoughts / Le Aiguo deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 2, 6, 3, 495 pages ; 25 cm.
B128 .C54 L435 2017 -- Kroch Library Asia
Er Cheng jing xue si xiang yan jiu
二程经学思想研究 = A study of Cheng Hao and Cheng Yi's confucianism / 姜海军著.
Er Cheng jing xue si xiang yan jiu = A study of Cheng Hao and Cheng Yi's confucianism / Jiang Haijun zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 395 pages ; 24 cm.
B128 .C3584 J66 2016 -- Kroch Library Asia
Jin si xu lu
近思續錄 / [清]劉源渌撰 ; 黃珅校點.
Jin si xu lu / [Qing] Liu Yuanlu zhuan ; Huang Shen jiao dian.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2 volumes (6, 23, 7, 1170 pages) ; 22 cm.
B128 .C53 J5539 2014 v.10 -- Kroch Library Asia
Qin Han Xun xue yan jiu
秦汉荀学研究 / 强中华著.
Qin Han Xun xue yan jiu / Qiang Zhonghua zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 352 pages ; 24 cm
B128 .H7 Q5394 2017 -- Kroch Library Asia
Shushigaku
朱子学 / 木下鉄矢.
Shushigaku / Kinoshita Tetsuya.
Kōdansha, 2013. -- 264 pages : illustrations ; 19 cm.
B128 .C54 K567 2013 -- Kroch Library Asia
Si duan qi qing zhi bian
四端七情之辨 : 朝鲜朝前期朱子学研究 / 洪军著.
Si duan qi qing zhi bian : Chaoxian chao qian qi Zhuzi xue yan jiu / Hong Jun zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 5, 2, 363 pages : illustrations ; 24 cm
B128 .C54 H664 2018 -- Kroch Library Asia
Wang Yangming tian xue chu tan
王阳明天学初探 : 以四句教为中心的考察 / 贾庆军著.
Wang Yangming tian xue chu tan : yi si ju jiao wei zhong xin de kao cha / Jia Qingjun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 21, 363 pages ; 24 cm
B128 .W364 J5365 2018 -- Kroch Library Asia
Wu bai nian lai Wang Yangming
五百年來王陽明 / 郦波著.
Wu bai nian lai Wang Yangming / Li Bo zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 3, 354 pages ; 24 cm
B128 .W364 L483 2017 -- Kroch Library Asia
Xin xue yu wan Ming xi qu yan jiu
心学与晚明戏曲研究 / 丁芳著.
Xin xue yu wan Ming xi qu yan jiu / Ding Fang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 6, 3, 352 pages ; 24 cm
B128 .W364 D5644 2018 -- Kroch Library Asia
Zhang Zai li xue yu wen xian tan yan
张载理学与文献探研 / 林乐昌著
Zhang Zai li xue yu wen xian tan yan / Lin Lechang zhu.
Ren min chu ban she, 2016.
B128 .C314 L565 2016 -- Kroch Library Asia
Zhu Xi Yi xue yan jiu
朱熹易学研究 / 唐琳著.
Zhu Xi Yi xue yan jiu / Tang Lin zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 2, 352 pages ; 21 cm
B128 .C54 T365 2016 -- Kroch Library Asia
Dao jia Huang Lao xue pai fa zhe xue yan jiu
道家黄老学派法哲学研究 / 关志国著.
Dao jia Huang Lao xue pai fa zhe xue yan jiu / Guan Zhiguo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 239 pages ; 24 cm
B162.7 .G8394 2016 -- Kroch Library Asia
Lao Zhuang Yi "san xuan" qian jie
老庄易「三玄」浅解 / 李振纲著.
Lao Zhuang Yi "san xuan" qian jie / Li Zhengang zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 546 pages ; 24 cm
B162.7 .L557 2016 -- Kroch Library Asia
Chen Yanqing zhe xue wen ji
陈晏清哲学文集 / [陈晏清著].
Chen Yanqing zhe xue wen ji / [Chen Yanqing zhu].
Nan kai da xue chu ban she, 2017. -- 8 volumes : iIlustrations ; 24 cm.
B809.8 .C4623 2017 -- Kroch Library Asia
Peng Kang wen ji
彭康文集 / 《彭康文集》编辑委员会编.
Peng Kang wen ji / "Peng Kang wen ji" bian ji wei yuan hui bian.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2018. -- 2 volumes ; 25 cm
B809.8 .P46 2018 -- Kroch Library Asia
Li Da yu Makesi zhu yi zhe xue zai Zhongguo
李达与马克思主义哲学在中国 = Li Da and Marxist philosophy in China / (澳)尼克・奈特著 ; 汪信砚, 周可译.
Li Da yu Makesi zhu yi zhe xue zai Zhongguo = Li Da and Marxist philosophy in China / (Ao) Nike Naite zhu ; Wang Xinyan, Zhou Ke yi.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 4, 271 pages ; 26 cm
B809.82 .C5 K65127 2018 -- Kroch Library Asia
Makesi zhu yi ji qi zai dang jin Zhongguo de yun yong he fa zhan
马克思主义及其在当今中国的运用和发展 / 段若非著.
Makesi zhu yi ji qi zai dang jin Zhongguo de yun yong he fa zhan / Duan Ruofei zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 227 pages, 1 unnumbered leaf of plates : color illustrations ; 22 cm
B809.82 .C6 D8374 2017 -- Kroch Library Asia
Makesi zhu yi ji qi Zhongguo hua yan jiu san lun
马克思主义及其中国化研究散论 / 肖冬松著.
Makesi zhu yi ji qi Zhongguo hua yan jiu san lun / Xiao Dongsong zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 394 pages ; 26 cm
B809.82 .C6 X544 2016 -- Kroch Library Asia
Yan'an shi qi Zhongguo gong chan dang ren de Makesi zhu yi guan
延安时期中国共产党人的马克思主义观 / 许春玲, 侯彦峰, 彭蕾著.
Yan'an shi qi Zhongguo gong chan dang ren de Makesi zhu yi guan / Xu Chunling, Hou Yanfeng, Peng Lei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 394 pages ; 24 cm
B809.82 .C6 X825 2017 -- Kroch Library Asia
"Fu hao xing yun yi" yu Kaxi'er de fu hao xing shi zhe xue
"符号性孕义"与卡西尔的符号形式哲学 = Symbolic pregnancy and Ernst Cassirer's philosophy of symbolic forms / 石福祁著.
"Fu hao xing yun yi" yu Kaxi'er de fu hao xing shi zhe xue = Symbolic pregnancy and Ernst Cassirer's philosophy of symbolic forms / Shi Fuqi zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 262 pages ; 24 cm
B3216 .C34 S54 2016 -- Kroch Library Asia
Si xiang shi sheng huo de yi zhong fang shi
思想是生活的一种方式 : 中国近代思想史的再思考 = Thinking as a way of life : contemplating modern Chinese intellectual history = Sixiang shi shenghuo de yi zhong fangshi / 王汎森著.
Si xiang shi sheng huo de yi zhong fang shi : Zhongguo jin dai si xiang shi de zai si kao = Thinking as a way of life : contemplating modern Chinese intellectual history = Sixiang shi shenghuo de yi zhong fangshi / Wang Fansen zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 12, 366 pages ; 22 cm.
B5231 .W327 2018 -- Kroch Library Asia
Zhi liang yong zhong san sheng wan wu
执两用中三生万物 : 中国思想流 / 陈珂著.
Zhi liang yong zhong san sheng wan wu : Zhongguo si xiang liu / Chen Ke zhu.
Shanghai da xue chu ban she, 2015. -- 3, 4, 310 pages : illustrations ; 23 cm
B5231 .C444 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai xue xi si xiang yan jiu
中国近代学习思想研究 / 杨全顺, 刘春华, 胡小林著.
Zhongguo jin dai xue xi si xiang yan jiu / Yang Quanshun, Liu Chunhua, Hu Xiaolin zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 4, 317 pages ; 24 cm
B5232 .Y3667 2018 -- Kroch Library Asia
Da lu xin ru xue ping lun.
大陆新儒学评论. 2017卷 / 张世保, 谢青松编.
Da lu xin ru xue ping lun. 2017 juan / Zhang Shibao, Xie Qingsong bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 393 pages ; 24 cm
B5233 .C6 D325 2017 -- Kroch Library Asia
Ru jia si xiang de guo qu, xian zai he wei lai
儒家思想的过去、现在和未来 / 许抗生著.
Ru jia si xiang de guo qu, xian zai he wei lai / Xu Kangsheng zhu.
Zhonghua shu ju, 2015. -- 2, 2, 281 pages ; 23 cm.
B5233 .C6 X824 2015 -- Kroch Library Asia
Ru xue jiao yu de xian dai zhuan xing
儒学教育的现代转型 / 吴国富著.
Ru xue jiao yu de xian dai zhuan xing / Wu Guofu zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2017. -- 2, 277 pages ; 24 cm
B5233 .C6 W7844 2017 -- Kroch Library Asia
Cao Yuanbi you peng shu zha
曹元弼友朋書札 / 崔燕南整理.
Cao Yuanbi you peng shu zha / Cui Yannan zheng li.
Shanghai ren min chu ban she, 2018. -- 4, 4, 457 pages, 6 unnumbered pages of plates : facsimiles ; 21 cm.
B5234 .C3594 A4 2018 -- Kroch Library Asia
Liu Jingchuang wen cun
刘静窗文存 / 刘静窗著 ; 刘念劬主编 ; 刘述先 [and 3 others]编.
Liu Jingchuang wen cun / Liu Jingchuang zhu ; Liu Nianqu zhu bian ; Liu Shuxian [and 3 others] bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2 volumes : illustrations ; 24 cm
B5234 .L5571 2017 -- Kroch Library Asia
Mou Zongsan de zheng zhi zhe xue si xiang yu zhi li zhi hui
牟宗三的政治哲学思想与治理智慧 = Mou Zongsan's thoughts about political philosophy and wisdom of goverance / 周恩荣著.
Mou Zongsan de zheng zhi zhe xue si xiang yu zhi li zhi hui = Mou Zongsan's thoughts about political philosophy and wisdom of goverance / Zhou Enrong zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 7, 2, 311 pages ; 23 cm.
B5234 .M674 Z5747 2018 -- Kroch Library Asia
Qin ye zhong qun guan Zhong xi
勤业重群冠中西 : 严复与严氏家风 / 孙欣著.
Qin ye zhong qun guan Zhong xi : Yan Fu yu Yan shi jia feng / Sun Xin zhu.
Da xiang chu ban she, 2016. -- 5, 3, 146 pages : illustrations ; 21 cm.
B5234 .Y394 S868 2016 -- Kroch Library Asia
She hui yu guo jia
社会与国家 : 梁漱溟的政治哲学 / 张城著.
She hui yu guo jia : Liang Shuming de zheng zhi zhe xue / Zhang Cheng zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 5, 410 pages ; 21 cm.
B5234 .L5244 Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Tang Junyi xian sheng nian pu chang bian
唐君毅先生年谱长编 / 汪丽华, 何仁富著.
Tang Junyi xian sheng nian pu chang bian / Wang Lihua, He Renfu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 11, 4, 713 pages ; 24 cm.
B5234 .T344 W36 2018 -- Kroch Library Asia
Xian dai zhi hou de ru xue
现代之后的儒学 : 冯友兰新理学及现代新儒学研究 / 陈鹏著.
Xian dai zhi hou de ru xue : Feng Youlan xin li xue ji xian dai xin ru xue yan jiu / Chen Peng zhu.
Huaxia chu ban she, 2017. -- 3, 9, 2, 286 pages ; 23 cm.
B5234 .F44 C446 2017 -- Kroch Library Asia
Xiang li shi su shuo
向历史诉说 : 我的父亲馮友蘭 / 宗璞著.
Xiang li shi su shuo : wo de fu qin Feng Youlan / Zong Pu zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 135 pages, 17 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 23 cm
B5234 .F44 Z5633 2017 -- Kroch Library Asia
Xiong Shili wen hua si xiang yan jiu
熊十力文化思想研究 / 牛军著.
Xiong Shili wen hua si xiang yan jiu / Niu Jun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 1, 2, 236 pages ; 24 cm
B5234 .H684 N565 2018 -- Kroch Library Asia
Zi ran yu zheng jiao
自然与政教 : 刘宗周慎独哲学研究 / 陈畅著.
Zi ran yu zheng jiao : Liu Zongzhou shen du zhe xue yan jiu / Chen Chang zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 369 pages ; 23 cm.
B5234 .L754 C44 2016 -- Kroch Library Asia
Cong dao jiao dao Aiyinsitan
从道教到爱因斯坦 : 中日思想"气"与"理"概述 = From Taoism to Einstein / (瑞典)奥洛夫・李丁著 ; 张文译.
Cong dao jiao dao Aiyinsitan : Zhong Ri si xiang "qi" yu "li" gai shu = From Taoism to Einstein / (Ruidian) Aoluofu Liding zhu ; Zhang Wen yi.
Henan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 6, 1, 4, 2, 188 pages : illustrations ; 23 cm.
B5242 .L53127 2016 -- Kroch Library Asia
Hiromatsu shisō no chihei
廣松思想の地平 : 「事的世界観」を読み解く / 日山紀彦.
Hiromatsu shisō no chihei : "kototeki sekaikan" o yomitoku / Hiyama Michihiko.
Ochanomizu Shobō, 2016. -- xiv, 266, v pages ; 23 cm
B5244 .H48354 H59 2016 -- Kroch Library Asia
Nishimura Shigeki kenkyū
西村茂樹研究 : 明治啓蒙思想と国民道徳論 / 真辺将之著.
Nishimura Shigeki kenkyū : Meiji keimō shisō to kokumin dōtokuron / Manabe Masayuki cho.
Shibunkaku Shuppan, 2009. -- v, 466, xii pages ; 22 cm
B5244 .N574 M36 2009 -- Kroch Library Asia
Ilche kangjŏmgi Han'guk ch'ŏrhak
일제 강점기 한국 철학 : 한국 현대 철학 의 여명기 를 개척 한 철학자들 의 고뇌 와 사유 / 이 태우 지음.
Ilche kangjŏmgi Han'guk ch'ŏrhak : Han'guk hyŏndae ch'ŏrhak ŭi yŏmyŏnggi rŭl kaech'ŏk han ch'ŏrhakchadŭl ŭi konoe wa sayu / Yi T'ae-u chiŭm.
Sallimt'ŏ, 2018. -- 439 pages : illustrations ; 22 cm
B5251 .Y4857 2018 -- Kroch Library Asia

BC. Logic (1 item)RSS

Fu hao xue shi ye xia de xian Qin ming bian xue yan jiu
符号学视野下的先秦名辩学研究 = Study of Pre-Qin doctrines of names and disputations from the view-point of semiotics / 陈道德, 曾祥云著.
Fu hao xue shi ye xia de xian Qin ming bian xue yan jiu = Study of Pre-Qin doctrines of names and disputations from the view-point of semiotics / Chen Daode, Zeng Xiangyun zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 6, 295 pages ; 25 cm
BC39.5 .C47 C446 2017 -- Kroch Library Asia

BD. Speculative philosophy (1 item)RSS

Zhongguo she hui ke xue yuan "pu shi jia zhi" lun pi ping wen xuan
中国社会科学院"普世价值"论批评文选 / 中国社会科学院编.
Zhongguo she hui ke xue yuan "pu shi jia zhi" lun pi ping wen xuan / Zhongguo she hui ke xue yuan bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 656 pages ; 26 cm
BD232 .Z467 2016 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (5 items)RSS

Zhuan zhu li
专注力 : 化繁为简的力量 / (英)于尔根・沃尔夫 (Jurgen Wolff)著 ; 朱曼译.
Zhuan zhu li : hua fan wei jian de li liang / (Ying) Yuergen Woerfu (Jurgen Wolff) zhu ; Zhu Man yi.
ji xie gong ye chu ban she, 2017. -- xi, 205 pages : illustrations ; 21 cm
BF321 .W65127 2017 -- Kroch Library Asia
Hạnh phúc của người Việt Nam
Hạnh phúc của người Việt Nam : khái niệm, cách tiếp cận & chỉ số đánh giá / Lê Ngọc Văn.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 247 pages : illustrations, charts ; 23 cm
BF575 .H27 L46 2019 -- Kroch Library Asia
Lǣo wan nưng rao čha tœ̄ptō
แล้ววันหนึ่งเราจะเติบโต / ปภาพินท์ วีระภุชงค์.
Lǣo wan nưng rao čha tœ̄ptō / Paphāphin Wīraphuchong.
Thai Khūn-Brǣnʻēt, 2019. -- 275 pages : color illustrations ; 17 cm
BF575 .H27 P27 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi nan di qu duan gong wen hua yan jiu
中国西南地区端公文化研究 / 龚德全著.
Zhongguo xi nan di qu duan gong wen hua yan jiu / Gong Dequan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 6, 2, 395 pages ; 24 cm
BF1584 .C5 G663 2018 -- Kroch Library Asia
Phong thủy cải vận
Phong thủy cải vận / biên soạn: DSD [sic].
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2019. -- 471 pages, 16 unnumber pages of plates : illustrations (som color) ; 21 cm
BF1779 .F4 P462 2019 -- Kroch Library Asia

BH. Aesthetics (1 item)RSS

Zhongguo mei xue jing dian
中国美学经典 = Classics on Chinese aesthetics / 丛书主编张法.
Zhongguo mei xue jing dian = Classics on Chinese aesthetics / cong shu zhu bian Zhang Fa.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 7 volumes in 10 pieces ; 25 cm
BH221 .C6 Z4668 2017 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (3 items)RSS

Zokuhen kōgirokuryō
続編孝義錄料 / 菅野則子編.
Zokuhen kōgirokuryō / Sugano Noriko hen.
Kyūko Shoin, 2017-2018. -- 7 volumes ; 22 cm
BJ1185 .J3 Z67 2017 -- Kroch Library Asia
Kami to hotoke no rinri shisō
神と仏の倫理思想 : 日本仏教を読み直す / 吉村均著.
Kami to hotoke no rinri shisō : Nihon Bukkyō o yominaosu / Yoshimura Hitoshi cho.
Hokuju Shuppan, 2009. -- 247 pages : illustrations ; 20 cm
BJ1289 .Y67 2009 -- Kroch Library Asia
Truyện kẻ̂ về tính kiên trì
Truyện kẻ̂ về tính kiên trì / Quang Lân, sưu tầm và tuyển chọn.
Nhà xuất bản Dân trí, 2018. -- 199 pages ; 21 cm
BJ1638 .V5 T78 2018 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (31 items)RSS

Zhong wai jiao tong yu xin yang kong jian yan jiu
中外交通与信仰空间研究 / 王元林著.
Zhong wai jiao tong yu xin yang kong jian yan jiu / Wang Yuanlin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 1, 282 pages : illustrations ; 24 cm.
BL65 .G4 W364 2018 -- Kroch Library Asia
Hiệu lực cầu nguyện
Hiệu lực cầu nguyện / Thích Nhất Hạnh.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 174 pages ; 21 cm
BL560 .N43 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao nian ren zong jiao xin yang yan jiu
中国老年人宗教信仰研究 / 王武林著.
Zhongguo lao nian ren zong jiao xin yang yan jiu / Wang Wulin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 3, 7, 352 pages : charts ; 24 cm
BL625.4 .W38 2015 -- Kroch Library Asia
Dharma in America
Dharma in America : a short history of Hindu-Jain diaspora / Pankaj Jain.
Routledge, 2020. -- vii, 149 pages ; 24 cm
BL1168 .U532 J35 2020 -- Kroch Library Asia
Br̥hat Svasthānī-vrata-kathā
Br̥hat Svasthānī-vrata-kathā : arthāt sampūrṇa Māgha-māhātmya.
Śrī Durga Sāhitya Bhaṇḍāra, 2017. -- 24, 423 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
BL1225 .D84 B743 2017 -- Kroch Library Asia
Pradyumna
Pradyumna : lover, magician, and scion of the avatāra / Christopher R. Austin.
Oxford University Press, 2019. -- x, 308 pages : illustrations ; 25 cm
BL1225 .P72 A97 2019 -- Kroch Library Asia
Atiwa-tiwa
Atiwa-tiwa : pengabenan / I Made Bidja.
Yayasan Kawi Sastra Mandala, 1987. -- viii, 22 pages ; 15 cm
BL1226.82 .F86 B53 1987 -- Kroch Library Asia
Becoming Vaishnava in an ideal Vedic city
Becoming Vaishnava in an ideal Vedic city / John Fahy.
Berghahn, 2020. -- viii, 194 pages : illustrations ; 24 cm.
BL1285.832 .M38 F34 2020 -- Kroch Library Asia
Jainism and environmental politics
Jainism and environmental politics / Aidan Rankin.
Routledge, 2020. -- xvii, 85 pages ; 23 cm.
BL1375 .E36 R37 2020 -- Kroch Library Asia
Gu li zu zheng
古礼足征 : 礼制文化的考古学研究 / 高崇文著 = Ancient etiquettes still gitter : archaeological insight into rites culture / Gao Chongwen.
Gu li zu zheng : li zhi wen hua de kao gu xue yan jiu / Gao Chongwen zhu = Ancient etiquettes still gitter : archaeological insight into rites culture / Gao Chongwen.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- iii, ii, iv, 506 pages : illustrations, maps ; 27 cm.
BL1812 .R57 G363 2017 -- Kroch Library Asia
Guo jia zheng si yu di fang min jian xin yang hu dong yan jiu
国家正祀与地方民间信仰互动研究 : 宋以后海洋神灵的地域分布与社会空间 / 王元林著.
Guo jia zheng si yu di fang min jian xin yang hu dong yan jiu : Song yi hou hai yang shen ling de di yu fen bu yu she hui kong jian / Wang Yuanlin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 509 pages ; 24 cm
BL1812 .G63 W3685 2016 -- Kroch Library Asia
Xi zhou li zhi yu "Shang shu" wen ti yan jiu
西周礼制与《尚书》文体研究 / 叶修成著.
Xi zhou li zhi yu "Shang shu" wen ti yan jiu / Ye xiu cheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 218 pages ; 24 cm
BL1812 .R57 Y446 2015 -- Kroch Library Asia
Fuxi shen hua chuan shuo yu xin yang yan jiu
伏羲神话传说与信仰研究 / 刘惠萍著.
Fuxi shen hua chuan shuo yu xin yang yan jiu / Liu Huiping zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2018. -- 332 pages : illustrations ; 24 cm.
BL1825 .L58 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shen hua xue yan jiu qian yan
中国神话学研究前沿 = New directions in Chinese mythological studies = Zhongguo shenhuaxue yanjiu qianyan / 叶舒宪, 李家宝主编.
Zhongguo shen hua xue yan jiu qian yan = New directions in Chinese mythological studies = Zhongguo shenhuaxue yanjiu qianyan / Ye Shuxian, Li Jiabao zhu bian.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2018. -- 2, 4, 4, 560 pages ; 24 cm.
BL1825 .Z4674 2018 -- Kroch Library Asia
Laozi bo shu jiao zhu
老子帛書校注 / 徐志鈞撰.
Laozi bo shu jiao zhu / Xu Zhijun zhuan.
Feng huang chu ban she, 2016. -- 4, 5, 24, 576 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations, facsimile ; 22 cm
BL1900 .L25 2016b -- Kroch Library Asia
Zhuangzi, qi wu lun
莊子・齊物論 / 聯合製作出版 香港能仁專上學院, 香港儒學會, 香港莊子文化研究會 ; 責任編輯莊偉祥
Zhuangzi, qi wu lun / lian he zhi zuo chu ban Xianggang neng ren zhuan shang xue yuan, Xianggang ru xue hui, Xianggang Zhuangzi wen hua yan jiu hui ; ze ren bian ji Zhuang Weixiang
Xianggang neng ren zhuan shang xue yuan : Xianggang ru xue hui : Xianggang Zhuangzi wen hua yan jiu hui, 2019. -- 512 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
BL1900 .C576 Z47 2019 -- Kroch Library Asia
Zhuangzi xue shi
莊子學史 / 方勇著.
Zhuangzi xue shi / Fang Yong zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6 volumes (725 pages) : illustrations ; 23 cm
BL1900 .C576 F363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhuangzi yi gu
莊子譯詁 / 杨柳桥撰.
Zhuangzi yi gu / Yang Liuqiao zhuan.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2 volumes (2, 13, 770 pages) ; 22 cm
BL1900 .C576 Y3 2017 -- Kroch Library Asia
Chaoxian Dao jiao shi
朝鮮道教史 = History of Korean daoism / (朝鮮) 李能和輯述, 孫亦平校註.
Chaoxian Dao jiao shi = History of Korean daoism / (Chaoxian) Li Nenghe ji shu, Sun Yiping jiao zhu.
Qi lu shu she, 2016. -- 5, 12, 6, 301 pages ; 21 cm.
BL1910 .Y5127 2016 -- Kroch Library Asia
Di wang yu dao jiao
帝王与道教 = Diwang yu daojiao / 李国荣著.
Di wang yu dao jiao = Diwang yu daojiao / Li Guorong zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 251 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
BL1910 .L524 2018 -- Kroch Library Asia
Fei chang dao
非常道 : 道教的演变及其对中国文艺的影响 / 吴益文著.
Fei chang dao : dao jiao de yan bian ji qi dui Zhongguo wen yi de ying xiang / Wu Yiwen zhu.
Qun yan chu ban she, 2017. -- 5, 4, 249 pages : illustrations ; 21 cm
BL1910 .W829 2017 -- Kroch Library Asia
Wen ben yu si xiang
文本与思想 : 出土文献所见黄老道家 / 曹峰著.
Wen ben yu si xiang : chu tu wen xian suo jian Huang Lao dao jia / Cao Feng zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 221 pages ; 22 cm.
BL1910 .C3623 2018 -- Kroch Library Asia
Beijing Bai yun guan yu jin dai Zhongguo she hui
北京白云观与近代中国社会 = The White Cloud Temple of Peking and local society in modern China / 付海晏著.
Beijing Bai yun guan yu jin dai Zhongguo she hui = The White Cloud Temple of Peking and local society in modern China / Fu Haiyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 305 pages : illustrations ; 24 cm
BL1941.5 .B45 F7848 2018 -- Kroch Library Asia
Ming dai quan zhen dao de shuai er fu xing
明代全真道的衰而复兴 : 以华北地区为中心的考察 / 张方著.
Ming dai quan zhen dao de shuai er fu xing : yi Hua bei di qu wei zhong xin de kao cha / Zhang Fang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 12, 2, 371 pages : illustrations ; 24 cm
BL1943 .C55 Z434 2018 -- Kroch Library Asia
Tianjin min jian zong jiao shi
天津民间宗教史 / 主编濮文起.
Tianjin min jian zong jiao shi / zhu bian Pu Wenqi.
Shandong hua bao chu ban she, 2018. -- 3, 5, 3, 261 pages : illustrations ; 23 cm.
BL1945 .T53 T535 2018 -- Kroch Library Asia
Modernity and spirit worship in India
Modernity and spirit worship in India : an anthropology of the umwelt / Miho Ishii.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xi, 299 pages : illustrations ; 24 cm.
BL2003 .I76 2020 -- Kroch Library Asia
Thánh mẫu linh tiêm
Thánh mẫu linh tiêm / Olivier Tessier tổ chức biên soạn; Phạm Văn Ánh ; Nguyễn Thị Hiệp dịch và giới thiệu.
Nhà xuất bản Tổng hợp; Vietnamica; École française d'Extrême-Orient, 2019. -- 403 pages : illustrations; 28 cm
Oversize BL2057 .G63 .T46 2019 + -- Kroch Library Asia
Pluralisme agama dalam analisis konstruksi sosial
Pluralisme agama dalam analisis konstruksi sosial / Dr. H.M. Zainuddin, M.A.
UIN-Maliki Press, 2014. -- viii, 151 pages ; 25 cm
BL2112 .Z36 2014 -- Kroch Library Asia
Sastrajendra
Sastrajendra : ilmu kesempurnaan jiwa / Setyo Hajar Dewantoro.
Javanica, 2018. -- 417 pages ; 20 cm
BL2120 .J3 D49 2018 -- Kroch Library Asia
Seichi saihō, Ikoma no kamigami
聖地再訪, 生駒の神々 : 変わりゆく大都市近郊の民俗宗教 / 宗教社会学の会編.
Seichi saihō, Ikoma no kamigami : kawariyuku daitoshi kinkō no minzoku shūkyō / Shūkyō Shakaigaku no Kai hen.
Sōgensha, 2012. -- 278 pages : illustrations, maps ; 19 cm
BL2215 .I36 S45 2012 -- Kroch Library Asia
Shen sheng de xian xian
神圣的显现 : 宁古塔满族萨满祭祖仪式研究 / 关杰著.
Shen sheng de xian xian : Ningguta Man zu Saman ji zu yi shi yan jiu / Guan Jie zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 4, 276 pages : illustrations, music ; 24 cm
BL2370 .S5 G835 2015 -- Kroch Library Asia

BP. Islam. Bahaism. Theosophy, etc. (16 items)RSS

Dārul-'Ahdi Wasy-Syahādah
Dārul-'Ahdi Wasy-Syahādah : konteks, makna, aktualisasi untuk Indonesia berkemajuan / Abd. Rohim Ghazali [and thirteen others] ; kata sambutan, Puan Maharani ; pengantar, Haedar Nashir.
Al-Wasat Publishing House bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembinaan Mental dan Kebudayaan dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018. -- 378 pages ; 23 cm
BP10 .M95 D3 2018 -- Kroch Library Asia
Genealogi dan modernisasi sistem pendidikan Muhammadiyah, 1911-1942
Genealogi dan modernisasi sistem pendidikan Muhammadiyah, 1911-1942 / Farid Setiawan.
Semesta Ilmu, 2015. -- xiii, 358 pages : illustrations ; 24 cm
BP10.84 .S48 2015 -- Kroch Library Asia
Mejam al-mustalahat al-hadithia
Mejam al-mustalahat al-hadithia = Kamus istilah hadis / oleh Syed Abdul Majid Ghouri ; terjemahan, Dr. Zulhilmi bin Mohamed Nor, Dr. Ahmad Sanuri bin Azmi, Muhammad Hazim bin Hussin.
Darul Syakir Enterprise, 2017. -- 631 pages ; 26 cm
Oversize BP40 .A33 2017 + -- Kroch Library Asia
Aliran sesat di Aceh
Aliran sesat di Aceh : dulu dan sekarang / Hermansyah ; editor, Mujiburrahman.
Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2018. -- xii, 242 pages : illustrations ; 24 cm
BP63 .I52 H47 2018 -- Kroch Library Asia
Buku pendamping panduan dakwah amal usaha kesehatan Muhammadiyah
Buku pendamping panduan dakwah amal usaha kesehatan Muhammadiyah / Penangung Jawab: Dr. Agus Samsudin, MM.
Suara Muhammadiyah, 2017. -- xxxviii, 257 pages : illustrations ; 21 cm.
BP63 .I5 B85 2017 -- Kroch Library Asia
Pejuang ulama dan ulama pejuang negeri Melayu Jambi dalam pengembangan syariat Islam dan pendidikan negeri Melayu Jambi
Pejuang ulama dan ulama pejuang negeri Melayu Jambi dalam pengembangan syariat Islam dan pendidikan negeri Melayu Jambi / oleh, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., Muhammad Hafiz H.I., Drs. H. Suparto P.A.
Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi, 2013. -- iv, 96 pages : illustrations ; 21 cm
BP70 .A48 2013 -- Kroch Library Asia
Markas cahaya
Markas cahaya : kisah hijrah sakti (mantan gitaris Sehlia on 7) menjadi Salman Al-Jugjawy, ngopi for the soul / Salman Al-Jugjawy.
Bunyan, 2016. -- xv, 218 pages : illustrations ; 21 cm
BP80 .J84 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Teori kedatangan Islam dan penyebaran mazhab Shafi'i serta perlaksanaan sistem pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam
Teori kedatangan Islam dan penyebaran mazhab Shafi'i serta perlaksanaan sistem pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam : masalah dan cabaran / Mahayudin Hj Yahaya.
UNISSA Press, 2017. -- vii, 83 pages ; 20 cm.
BP166.14 .S4 M34 2017 -- Kroch Library Asia
Dr. Zakir Naik tidak merbahaya tetapi membahagiakan
Dr. Zakir Naik tidak merbahaya tetapi membahagiakan : pencetus fenomena faham pernabndingan Agama / Mejar (B) Mohammad Qayyum A. Badaruddin.
Casamas Resourses Sdn Bhd, 2016. -- 200 pages : illustrations ; 21 cm
BP170.85 .M645 2016 -- Kroch Library Asia
Politik & demokrasi:
Politik & demokrasi: esei-esei pilihan / Sheikh Dr. Racid Ghannouchi ; terjemahan, Marwan Bukhari A. Hamid.
Institut Darul Ehsan, 2016. -- x, 102 pages ; 23 cm.
BP173.7 G53 2016 -- Kroch Library Asia
Indonesia
Indonesia : perspektif keislaman & kebangsaan / penulis, Ahmad Bangun Nasution, Suaif Rizal.
Dinas Perpustakaan dan Arsip, Provinsi Sumatera Utara, 2018. -- vi, 134 pages ; 21 cm
BP173.55 .N37 2018 -- Kroch Library Asia
Kapal Haji
Kapal Haji : Singapore and the Hajj journey by sea / Anthony Green and Mohd Raman Daud.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xi, 266 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 25 cm
BP187.3 .G74 2019 -- Kroch Library Asia
Fikih air
Fikih air : majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah / Suara Muhammadiyah.
Suara Muhammadiyah, 2016. -- xxvi, 102 pages : illustrations ; 20 cm
BP190.5 .W37 M84 2014 -- Kroch Library Asia
Prospek bisnis pariwisata syariah
Prospek bisnis pariwisata syariah / Riyanto Sofyan, BSEE., MBA.
Buku Republika, 2012. -- xxii, 78 pages : illustrations ; 21 cm
BP190.5 .B87 S64 2012 -- Kroch Library Asia
Di balik dinding rusunawa
Di balik dinding rusunawa : mengungkap pengalaman komunitas Syiah Sampang di pengungsian / Romel Masykuri, Binaridha Kusuma Ningtyas, Novita Maulida Ikmal.
Sulur, 2018. -- xv, 67 pages : illustrations ; 20 cm
BP192.7 .I5 M37 2018 -- Kroch Library Asia
Bahayi wen xian ji cheng
巴哈伊文献集成 = Chinese studies on the Bahá'í Faith : a comprehensive collection / 蔡德贵, 卓新平, 宗树人 [and 2 others] 主编.
Bahayi wen xian ji cheng = Chinese studies on the Bahá'í Faith : a comprehensive collection / Cai Degui, Zhuo, Xinping, Zong Shuren [and 2 others] zhu bian.
Shandong da xue chu ban she, 2016. -- 5 volumes (16, 2388 pages) : illustrations, portraits ; 28 cm
BP320 .B34 2016 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (34 items)RSS

Kamrang siksākathā rẏang Braḥ Kaev Marakot
Kamrang siksākathā rẏang Braḥ Kaev Marakot : daṃnâk daṃnang pravattisāstr ning iddhibal phaṃnẏa knung sanggam Khmaer / srāvjrāv ning riapriang toy Sʹẏm Suvaṇṇamunī.
Vidyāsthān Srāvjrāv ning Poaḥbum Phsāy Saṃrâp Kambujā, 2014. -- 125 pages : illustrations (some colors) ; 22 cm
BQ454 .S96 2014 -- Kroch Library Asia
Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người Việt ở Lào
Văn hóa Phật giáo trong đời sống của người Việt ở Lào / Nguyễn Văn Thoàn.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019. -- 307 pages : color illustrations ; 21 cm
BQ484 .N48 2019 -- Kroch Library Asia
Phật giáo Việt Nam
Phật giáo Việt Nam : góc nhìn lịch sử và văn hóa / Trần Thuận.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 343 pages ; 24 cm
BQ492 .T78 2019 -- Kroch Library Asia
Han hua fo jiao yu fo si
汉化佛教与佛寺 / 白化文著.
Han hua fo jiao yu fo si / Bai Huawen zhu.
Beijing chu ban she, 2017. -- 13, 1, 286 pages : illustrations ; 19 cm.
BQ626 .B353 2017 -- Kroch Library Asia
Ying yong fo xue
应用佛学 : 佛教对中国社会生活方式的影响 / 陈坚著.
Ying yong fo xue : fo jiao dui Zhongguo she hui sheng huo fang shi de ying xiang / Chen Jian zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2016. -- 3, 357 pages ; 24 cm
BQ626 .C445 2016 -- Kroch Library Asia
Han'guk pulgyosa kunggu
한국 불교사 궁구 / 고 영섭 저.
Han'guk pulgyosa kunggu / Ko Yŏng-sŏp chŏ.
Ssiaial, 2019. -- 2 volumes ; 23 cm
BQ656 .K625 2019 -- Kroch Library Asia
Nihon Bukkyō nyūmon
日本仏教入門 / 末木文美士.
Nihon Bukkyō nyūmon / Sueki Fumihiko.
Kabushiki Kaisha Kadokawa, 2014. -- 279 pages : illustrations ; 19 cm
BQ676 .S84 2014 -- Kroch Library Asia
Sōhei seisuiki
僧兵盛衰記 / 渡辺守順.
Sōhei seisuiki / Watanabe Morimichi.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- 230 pages ; 19 cm.
BQ678 .W36 2017 -- Kroch Library Asia
Nam hō̜i Pū Somdet Lun
Nam hō̜i Pū Somdet Lun : pœ̄t khamphī lưklap / khonkhwā hīaphīang Būalit Khunsī.
Samnakphim Sǣngsuvan, 2017. -- 136 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
BQ970 .U6 B82 2017 -- Kroch Library Asia
Buddha's first discourse (Dhammacakkapavattana Sutta)
The Buddha's first discourse (Dhammacakkapavattana Sutta) / with the Pali text translation and introduction by Soma Thera.
Buddhist Publication Society, 1968. -- 14 pages ; 14 cm.
BQ1339.5 .D453 S66 1968 -- Kroch Library Asia
Anguttara Nikaya
Anguttara Nikaya : the discourse collection in numerical order : An anthology / translated by Nyanaponika Thera.
Buddhist Publication Society, 1981-1990. -- 3 parts in 1 v. ; 18 cm.
BQ1342 .E5 N9 1981 -- Kroch Library Asia
Petavatthu Pāli of Suttantapitaka
The Petavatthu Pāli of Suttantapitaka / revised and edited by Amunugama Rajaguru Siri Vipassi ; approved by Kalukondayawe Siri Pannasekhara.
Siri Natha Kumaradasa Moonasinghe and Wimala Dhamma Hewavitarne, 1969. -- 83 pages, 2 leaves of plates : portraits ; 22 cm.
BQ1430 .A48 1969 -- Kroch Library Asia
Daijō kyōten no tanjō
大乗経典の誕生 : 仏伝の再解釈でよみがえるブッダ / 平岡聡.
Daijō kyōten no tanjō : butsuden no saikaishaku de yomigaeru Budda / Hiraoka Satoshi.
Kabushiki Kaisha Chikuma Shobō, 2015. -- 302 pages ; 19 cm
BQ1617 .H56 2015 -- Kroch Library Asia
Gomakasanai Bukkyō
ごまかさない仏教 : 仏・法・僧から問い直す / 佐々木閑, 宮崎哲弥.
Gomakasanai Bukkyō : butsu, hō, sō kara toinaosu / Sasaki Shizuka, Miyazaki Tetsuya.
Kabushiki Kaisha Shinchōsha, 2017. -- 301 pages : illustrations, map ; 20 cm.
BQ4026 .S27 2017 -- Kroch Library Asia
Khwāmsuk thī thǣ
ความสุขที่แท้ / พระไพศาล วิสาโล.
Khwāmsuk thī thǣ / Phra Phaisān Wisālō.
Khrư̄akhāi Phutthikā, 2014. -- 43 pages : color illustrations ; 18 cm
BQ4190 .W5735 2014 -- Kroch Library Asia
Freedom from suffering
Freedom from suffering / Venerable Luangpor Pramote Pamojjo ; translated by Jess Peter Koffman.
Prima Publishing, 2018. -- 95 pages ; 19 cm
BQ4235 .P26 2016 -- Kroch Library Asia
Kāo khām khwāmthuk
ก้าวข้ามความทุกข์ / พระไพศาล วิสาโล.
Kāo khām khwāmthuk / Phra Phaisān Wisālō.
Khrư̄akhāi Phutthikā, 2016. -- 43 pages : color illustrations ; 18 cm
BQ4235 .W57 2016 -- Kroch Library Asia
Other emptiness
The other emptiness : rethinking the Zhentong Buddhist discourse in Tibet / edited by Michael R. Sheehy and Klaus-Dieter Mathes.
State University of New York Press, 2019. -- vii, 391 pages ; 24 cm
BQ4275 .O58 2019 -- Kroch Library Asia
Noble eightfold path
The noble eightfold path / sermons by Venerable Luangpor Pramote Pamojjo ; translated by Hataitip Devakul.
Luangpor Pramote Pamojjo's Teaching Media Fund, 2019. -- 98 pages ; 19 cm
BQ4320 .P26 2019 -- Kroch Library Asia
Buddhism and medicine
Buddhism and medicine : an anthology of modern and contemporary sources / edited by C. Pierce Salguero.
Columbia University Press, 2020. -- xxviii, 395 pages : illustrations ; 25 cm
BQ4570 .H43 B83 2020 -- [asia]
Phra Somdet Kromthā
พระสมเด็จกรมท่า : เรียนรู้ดูพระสมเด็จอีกตระกูลหนึ่งที่หลวงปู่โต วัดระฆังฯ ร่วมปลุกเสกเป็นพระแท้ที่ยังพอแสวงหามาสะสมได้ ... ถ้าคุณรู้และดูเป็น / บุญชัย ใจเย็น.
Phra Somdet Kromthā : rīanrū dū Phra Somdet ʻīk trakūn nưng thī Lūang Pū Tō Wat Rakhang ... rūam pluksēk pen phra thǣ thī yang phō̜ sawǣng hā mā sasom dai ... thā khun rū læ dū pen / Bunchai Čhaiyen.
Samnakphim Feel Good, 2019. -- 208 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
BQ4570 .A4 B86 2019 -- Kroch Library Asia
Rū than sandān khon
รู้ทันสันดานคน / ทันตแพทย์สม สุจีรา เรื่อง.
Rū than sandān khon / Thantaphµ̄t Som Sučhīrā, rư̄ang.
ʻAmmarin Thamma, 2019. -- 123 pages : illustrations (chielfy color) ; 21 cm
BQ4570 .S6 .S66 2019 -- Kroch Library Asia
Trailak nai khwō̜ntam
ไตรลักษณ์ในควอนตัม : ทฤษฎีควอนตัมถูกค้นพบเพียงเพื่อช่วยอธิบายกฏไตรลักษณ์ ซึ่งถูกค้นพบก่อนนับพันพันปี / สิรวิชญ์ รัตน์จินดา.
Trailak nai khwō̜ntam : tritsadī khwō̜ntam thūk khonphop phīang phư̄a chūai ʻathibāi kot trailak sưng thūk khonphop kō̜n nap phan phan pī / Sirawit Ratčhindā.
Samnakphim Kō̜. thư̄ng Hō̜., 2019. -- 159 pages ; 19 cm
BQ4570 .S3 .S57 2019 -- Kroch Library Asia
Shinra Myōjin and Buddhist networks of the East Asian "Mediterranean"
Shinra Myōjin and Buddhist networks of the East Asian "Mediterranean" / Sujung Kim.
University of Hawaiʻi Press, 2020. -- xi, 180 pages : illustrations ; 25 cm
BQ4890 .S55 K56 2020 -- Kroch Library Asia
30 withī thambun phư̄a sukkhaphāp čhai læ sukkhaphāp sangkhom
30 วิธีทำบุญเพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม / โดย พระไพศาล วิสาโล.
30 withī thambun phư̄a sukkhaphāp čhai læ sukkhaphāp sangkhom / dōi Phra Phaisān Wisālō.
Khrư̄akhāi Phutthikā, 2015. -- 45 pages : color illustrations ; 18 cm
BQ4990 .T5 W57 2015 -- Kroch Library Asia
Buddhist way to peace of mind
The Buddhist way to peace of mind / Venerable Luangpor Pramote Pamojjo, Mr. Surapol Saipanich, Mr. Anucha Aribarg ; translated by Jess Peter Koffman.
Plan Printing Co., Ltd., 2016. -- 110 pages : color illustrations ; 15 x 20 cm
BQ5620 .P26 2016 -- Kroch Library Asia
Zang chuan fo si yu wen hua lü you yan jiu
藏传佛寺与文化旅游研究 / 陆朋, 王杨著.
Zang chuan fo si yu wen hua lü you yan jiu / Lu Peng, Wang Yang zhu.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 2, 2, 207 pages : illustrations ; 25 cm.
BQ6345 .B45 L786 2016 -- Kroch Library Asia
Reishōzan Kuonji ryakushi
霊松山久遠寺略史 / [編集久遠寺史編纂委員会]
Reishōzan Kuonji ryakushi / [henshū Kuonji-shi Hensan Iinkai].
Kuonji, 2002. -- 218 pages, [14] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
BQ8346 .R45 2002 -- Kroch Library Asia
Hōnen no henshūryoku
法然の編集力 / 松岡正剛.
Hōnen no henshūryoku / Matsuoka Seigō.
NHK Shuppan, 2011. -- 191 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
BQ8649 .H667 M38 2011 -- Kroch Library Asia
Shintei Hōnen Shōnin eden
新訂法然上人絵伝 / 中井真孝校注.
Shintei Hōnen Shōnin eden / Nakai Shinkō kōchū.
Shibunkaku Shuppan, 2012. -- 12, 446, xviii pages ; 22 cm
BQ8649 .H667 H637 2012 -- Kroch Library Asia
Shugendō to iu ikikata
修験道という生き方 / 内山節, 宮城泰年, 田中利典.
Shugendō to iu ikikata / Uchiyama Takashi, Miyagi Tainen, Tanaka Riten.
Shinchōsha, 2019. -- 220 pages : illustrations ; 20cm.
BQ8826 .U28 2019 -- Kroch Library Asia
Shingon himitsu taizen
真言秘密大全 / 平原貞治著.
Shingon himitsu taizen / Hirahara Teiji cho.
Hachiman Shoten, 2006. -- [128] pages : illustrations ; 22 cm
BQ8962.3 .H57 2006 -- Kroch Library Asia
Kūkai wa ikani shite kūkai to nattaka
空海はいかにして空海となったか / 武内孝善.
Kūkai wa ikani shite kūkai to nattaka / Takeuchi Kōzen.
Kabushiki Kaisha Kadokawa, 2015. -- 254 pages : illustrations ; 19 cm.
BQ8999 .K857 T34689 2015 -- Kroch Library Asia
Ta vui, đời sẽ vui
Ta vui, đời sẽ vui : cuốn sách truyền cảm hứng cho các bạn trẻ / Nguyễn Mạnh Hùng.
Nhà xuất bản Lao động, 2019. -- 215 pages ; 21 cm
BQ9288 .N59 2019 -- Kroch Library Asia

BR. Christianity (3 items)RSS

Hidden Christians in Japan
Hidden Christians in Japan : breaking the silence / Kirk Sandvig.
Lexington Books, 2020. -- viii, 195 pages : illustrations ; 23 cm
BR1310 .N34 S26 2020 -- Kroch Library Asia
Han'guk Kidokkyosa
한국 기독교사 / 김 명구 지음.
Han'guk Kidokkyosa / Kim Myŏng-gu chiŭm.
Yeyŏng K'ŏmyunik'eisyŏn, 2018-. -- volumes : illustrations ; 23 cm
BR1325 .K5594 2018 -- Kroch Library Asia
Philippine Council of Evangelical Churches
The Philippine Council of Evangelical Churches : its background, context, and formation among post-World War II churches / Raymundo Go.
Langham Monographs, 2019. -- xviii; 343 pages ; 23 cm
BR1642 .P6 G5 2019 -- Kroch Library Asia

BS. The Bible (1 item)RSS

Xian zhi yu shi ren
先知与诗人 : 跨文本诠释《阿摩司书》与杜甫诗篇 / 姜宗强著.
Xian zhi yu shi ren : kua wen ben quan shi "Amosi shu" yu Du Fu shi pian / Jiang Zongqiang zhu.
Min zu chu ban she, 2017. -- 4, 3, 276 pages ; 21 cm.
BS1585.52 .J5396 2017 -- Kroch Library Asia

BT. Doctrinal Theology (1 item)RSS

Indian theologies
Indian theologies : in search of methods and models for theologizing / edited by Mathew Jayanth, SJ.
Christian World Imprints & Jnana-Deepa Vidyapeeth, 2017. -- xxxv, 236 pages ; 23 cm
BT30 .I4 S46 2017 -- Kroch Library Asia

BV. Practical Theology (1 item)RSS

Murder in the missions
Murder in the missions : a true story / Jean Harrington.
Mercier Press, 2019. -- 255 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color), map ; 22 cm
BV3380 .H35 2019 -- Kroch Library Asia

BX. Christian Denominations (5 items)RSS

Li shi shang Beijing de Eguo Dong zheng jiao shi tuan
历史上北京的俄国东正教使团 / 阿夫拉阿米神父辑 ; 柳若梅译.
Li shi shang Beijing de Eguo Dong zheng jiao shi tuan / Afula'ami shen fu ji ; Liu Ruomei yi.
Da xiang chu ban she, 2016. -- 2, 259 pages ; 24 cm.
BX485 .I788127 2016 -- Kroch Library Asia
Asian Catholic women
Asian Catholic women : movements, mission, and vision / Thao Nguyen.
Lexington Books, 2019. -- vii, 153 pages ; 23 cm
BX2347.8 .W6 N48 2019 -- [asia]
Fukansai Habian
不干斎ハビアン : 神も仏も棄てた宗教者 / 釈徹宗.
Fukansai Habian : kami mo hotoke mo suteta shūkyōsha / Shaku Tesshū.
Shinchōsha, 2009. -- 254 pages ; 20 cm.
BX4668.3 .F32 S53 2009 -- Kroch Library Asia
I ttang e chŏngŭi rŭl
이 땅 에 정의 를 : 함 세웅 신부 의 시대 증언 / 한 인섭 대담.
I ttang e chŏngŭi rŭl : Ham Se-ung Sinbu ŭi sidae chŭngŏn / Han In-sŏp taedam.
Ch'angbi, 2018. -- 725 pages : illustrations ; 24 cm
BX4705 .H2375 A5 2018 -- Kroch Library Asia
Sede vacante
Sede vacante : the life and legacy of Archbishop Thục / Edward Jarvis.
Apocryphile Press, 2019. -- 169 pages ; 22 cm.
BX4705 .T483 J378 2018 -- Kroch Library Asia

CD. Diplomatics. Archives. Seals (1 item)RSS

Dang an yu she hui ji yi yan jiu
档案与社会记忆研究 / 丁华东著.
Dang an yu she hui ji yi yan jiu / Ding Huadong zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 427 pages : illustrations ; 26 cm
CD971 .D55 2016 -- Kroch Library Asia

CN. Inscriptions. Epigraphy (3 items)RSS

Chinese funerary biographies
Chinese funerary biographies : an anthology of remembered lives / edited by Patricia Buckley Ebrey, Ping Yao, and Cong Ellen Zhang.
University of Washington Press, 2019. -- xiv, 287 pages ; 23 cm
CN1160 .C438 2019 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu shi yu zhong de Luoyang shi ke
絲綢之路視域中的洛陽石刻 / 張乃翥, 張成渝著.
Si chou zhi lu shi yu zhong de Luoyang shi ke / Zhang Naizhu, Zhang Chengyu zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2018. -- 159 pages : illustrations ; 29 cm.
CN1161 .L86 Z436 2018 -- Kroch Library Asia
Tailao shi ke wen shu
太姥石刻文書 / 张先清, 董思思编著.
Tailao shi ke wen shu / Zhang Xianqing, Dong Sisi bian zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 1, 177 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
CN1161 .F835 Z486 2016 -- Kroch Library Asia

CS. Genealogy (1 item)RSS

Mu shi zong pu
木氏宗譜 : 美藏本 / 麗江木氏編繪 ; 楊文信整理.
Mu shi zong pu : Mei cang ben / Lijiang Mu shi bian hui ; Yang Wenxin zheng li.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 42, 160 pages : color illustrations ; 30 cm.
CS1169 .M8 M875 2016 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (5 items)RSS

Reference India
Reference India : biographical-notes about men & women of achievement of today & tomorrow / Ravi Bhushan, compiling editor.
Rifacimento International, 2019. -- 4 volumes ; 23 cm
CT1506 .B55 2019 -- Kroch Library Asia Reference (Non-Circulating)
Si lu ji yi
丝路记忆 : 「一带一路」历史人物 / 《环球人物》杂志编 ; 吕文利撰.
Si lu ji yi : "yi dai yi lu" li shi ren wu / "Huan qiu ren wu" za zhi bian ; Lü Wenli zhuan.
Ren min chu ban she, 2016. -- 5, 6, 7, 299 pages, 1 unnumbered leaf of folded plates : illustrations, maps, facsimiles ; 23 cm
CT1823 .L7885 2016 -- Kroch Library Asia
Jian xin yu huan le xiang sui
艰辛与欢乐相随 : 周勋初治学经验谈 / 周勋初著.
Jian xin yu huan le xiang sui : Zhou Xunchu zhi xue jing yan tan / Zhou Xunchu zhu.
Feng huang chu ban she, 2016. -- 2, 492 pages, 1 unnumbered leaf of plates : color illustrations, portraits ; 22 cm
CT3990 .Z474 A5 2016 -- Kroch Library Asia
Rong ren ji zi you
容忍即自由 : 胡适的政治思想历程 / 李建军著
Rong ren ji zi you : Hu Shi de zheng zhi si xiang li cheng / Li Jianjun zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 9, 4, 406 pages ; 22 cm.
CT3990 .H78 L5255 2016 -- Kroch Library Asia
Wei Juxian zhuan
卫聚贤传 / 董大中著.
Wei Juxian zhuan / Dong Dazhong zhu.
San Jin chu ban she, 2017. -- 4, 4, 437 pages ; 23 cm
CT3990 .W4558 D66 2017 -- Kroch Library Asia

D. History (6 items)RSS

Yŏksa kyoyuk kwa kukka imiji
역사 교육 과 국가 이미지 / 강 택구, 박 재영.
Yŏksa kyoyuk kwa kukka imiji / Kang T'aek-ku, Pak Chae-yŏng.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 351 pages : illustrations ; 23 cm
D16.2 .K325 2018 -- Kroch Library Asia
Battle of Manila
Battle of Manila : nadir of Japanese barbarism, 3 February - 3 March 1945 / Miguel Miranda.
Pen & Sword Military, 2019. -- 128 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
D767.4 .M57 2019 -- Kroch Library Asia
MacArthur returns at Dulag, Leyte
MacArthur returns at Dulag, Leyte : an analysis of the controversy surrounding General MacArthur's return to the Philippine Islands during World War II / Leoncio Yu.
Leoncio Yu, 2019. -- 200 pages : illustrations ; 23 cm
D767.4 .Y85 2019 -- Kroch Library Asia
Memoirs of a flying tiger
Memoirs of a flying tiger : the story of a WWII Veteran and SIA pioneer pilot / Captain Ho Weng Toh with Jonathan Y.H. Sim.
World Scientific, 2020. -- xvi, 312 pages : illustrations (some color), portraits (some color) ; 24 cm
D790 .H6 2020 -- Kroch Library Asia
Whose comfort?
Whose comfort? : body, sexuality and identity of korean 'comfort women' and Japanese soldiers during WWII / Yonson Ahn.
World Scientific, 2020. -- vi, 196 pages : illustration, portrait ; 24 cm
D810 .C698 A55 2020 -- Kroch Library Asia
Park and write čhot lǣo čhō̜n
Park and write จดแล้วจร / ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ.
Park and write čhot lǣo čhō̜n / Chanaphat Sētthasōrat.
Sµ̄nmō̜n, 2019. -- 311 pages : color illustrations ; 21 cm
D923 .C42 2019 -- Kroch Library Asia

DA. Great Britain (2 items)RSS

Empire ascendant
Empire ascendant : the British world, race, and the rise of Japan, 1894-1914 / Cees Heere.
Oxford University Press, 2020. -- vi, 220 pages : illustrations ; 24 cm
DA47.9 .J3 H44 2020 -- Kroch Library Asia
Zhong Yin she Zang guan xi shi (1914-1950)
中印涉藏关系史(1914-1950) : 以英帝国外交史为中心 = Tibet, China & India, 1914-1950 a history of imperial diplomacy / [英] 阿拉斯泰尔·兰姆著 ; 梁俊艳译 ; 张云校.
Zhong Yin she Zang guan xi shi (1914-1950) : yi Ying di guo wai jiao shi wei zhong xin = Tibet, China & India, 1914-1950 a history of imperial diplomacy / [Ying] Alasita'er Lanmu zhu ; Liang Junyan yi ; Zhang Yun jiao.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 6, 2, 11, 1, 4, 669 pages ; 24 cm
DA47.9 .C6 L35127 2017 -- Kroch Library Asia

DJ. Netherlands (Holland) (1 item)RSS

Forgotten diplomacy
Forgotten diplomacy : the modern remaking of Dutch-Chinese relations, 1927-1950 / by Vincent K.L. Chang.
Brill, 2019. -- xix, 563 pages : 22 leaves of plates ; 25 cm.
DJ149 .C5 C53 2019 -- [asia]

DP. Spain - Portugal (1 item)RSS

Thīeo Sapēn
เที่ยวสเปญ / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Thīeo Sapēn / Bunchūai Sīsawat.
Samnakphim Sayām, 2014. -- 11, 131 pages : illustrations ; 22 cm
DP43 .B86 2014 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (441 items)RSS

Constructions of the East in Western travel narratives, 1200 CE to 1800 CE
The constructions of the East in Western travel narratives, 1200 CE to 1800 CE / Radhika Seshan.
Routledge, 2020. -- 106 pages ; 25 cm
DS7 .S47 2020 -- Kroch Library Asia
Menggu di guo zhong Ya zheng fu shi
蒙古帝国中亚征服史 = Central Asia under the Mongols / (印)G.D.古拉提(G. D. Gulati)著 ; 刘瑾玉译.
Menggu di guo zhong Ya zheng fu shi = Central Asia under the Mongols / (Yin) G.D. Gulati (G. D. Gulati) zhu ; Liu Jinyu yi.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 4, 5, 254 pages ; 23 cm.
DS19 .G85127 2017 -- Kroch Library Asia
Menggu zu yuan yu Yuan chao di ling zong he yan jiu
蒙古族源与元朝帝陵综合研究 / 王巍, 孟松林主编.
Menggu zu yuan yu Yuan chao di ling zong he yan jiu / Wang Wei, Meng Songlin zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- 2 volumes : illustrations, maps ; 27 cm
DS19 .M479 2018 -- Kroch Library Asia
Gongqi Shiding Ya Zhou shi lun kao
宮崎市定亚洲史论考 / (日) 宮崎市定著 ; 张学锋, 马云超等译.
Gongqi Shiding Ya Zhou shi lun kao / (Ri) Gongqi Shiding zhu ; Zhang Xuefeng, Ma Yunchao deng yi.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 3 volumes (1432 pages) : illustrations ; 24 cm.
DS33 .M566127 2017 -- Kroch Library Asia
Trans-Asia as method
Trans-Asia as method : theory and practices / edited by Jeroen de Kloet, Yiu Fai Chow, and Gladys Pak Lei Chong.
Rowman & Littlefield International, 2020. -- xvi, 228 pages : illustrations ; 24 cm.
DS35.2 .T73 2020 -- [asia]
US, Israel, and Egypt
The US, Israel, and Egypt : diplomacy in the shadow of attrition, 1969-70 / Yehuda U. Blanga ; translated from the Hebrew by Lenn Schramm and Ben Bokser.
Routledge/Taylor & Francis Group, 2020. -- x, 269 pages : map ; 25 cm.
DS127.95 .B53 2020 -- [asia]
Jews in China
Jews in China : cultural conversations, changing perceptions / Irene Eber ; edited with an introduction by Kathryn Hellerstein.
The Pennsylvania State University Press, 2020. -- xx, 256 pages ; 24 cm.
DS135 .C5 E235 2020 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" li shi di ming kao lue
"一帯一路"历史地名考略 / 王胜三主编.
"Yi dai yi lu" li shi di ming kao lue / Wang Shengsan zhu bian.
Zhongguo she hui chu ban she, 2016. -- 4, 3, 5, 188 pages : illustrations ; 21 cm.
DS327.5 .Y53 2016 -- Kroch Library Asia
Han Tang si chou zhi lu qi yi wen hua yan jiu
汉唐丝绸之路漆艺文化研究 / 胡玉康, 潘天波著.
Han Tang si chou zhi lu qi yi wen hua yan jiu / Hu Yukang, Pan Tianbo zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2016. -- 6, 14, 8, 4, 236 pages : illustrations ; 24 cm.
DS327.7 .S525 2017 v.6 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu jing ji dai chan ye ji qun jia zhi wang luo de yan hua yu chong gou
丝绸之路经济带产业集群价值网络的演化与重构 / 雷宏振 [and four others] 著.
Si chou zhi lu jing ji dai chan ye ji qun jia zhi wang luo de yan hua yu chong gou / Lei Hongzhen [and four others] zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2016. -- 6, 14, 2, 3, 382 pages : illustrations ; 25 cm.
DS327.7 .S525 2017 v.9 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu zui zao de dong fang qi dian
丝绸之路最早的东方起点 : 西汉长安城 / 肖爱玲著.
Si chou zhi lu zui zao de dong fang qi dian : xi Han Changan cheng / Xiao Ailing zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2017. -- 6, 14, 2, 306 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS327.7 .S525 2017 v.5 -- Kroch Library Asia
Xi bei si chou zhi lu shang de Han zi liu chuan shi
西北丝绸之路上的汉字流传史 = Xibei sichouzhilu shang de Hanzi liuchuanshi / 冯雪俊著.
Xi bei si chou zhi lu shang de Han zi liu chuan shi = Xibei sichouzhilu shang de Hanzi liuchuanshi / Feng Xuejun zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 6, 14, 8, 3, 262 pages : illustrations ; 25 cm.
DS327.7 .S525 2017 v.3 -- Kroch Library Asia
Modern Central Asia
Modern Central Asia : a primary source reader / Yuriy Malikov.
Lexington Books, 2020. -- xv, 361 pages ; 24 cm.
DS329.4 .M38 2020 -- [asia]
Geopolitics and the Indo-Pacific Region
Geopolitics and the Indo-Pacific Region / Ashok Kapur.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- 190 pages : illustrations, map ; 24 cm
DS341 .K358 2020 -- Kroch Library Asia
Bānlādēśēra muktiyuddhē Bhārata
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভরাত : তথা ও দালিল / গ্রন্থনা ও সম্পদনা , হারুন হাবীব = India in Bangladesh liberation war : facts and documents.
Bānlādēśēra muktiyuddhē Bhārata : tathya ō dalila / granthana o sampadana, Hāruna Hābība = India in Bangladesh liberation war : facts and documents.
Sahitya Prakasa, 2017. -- 3 volumes : illustrations ; 25 cm
DS395.5 .B368 2017 -- Kroch Library Asia
Modern India
Modern India / John McLeod.
ABC-CLIO, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2020. -- xxii, 434 pages : illustrations, map ; 27 cm.
DS405 .M35 2020 -- Kroch Library Asia
Islamic movements in India
Islamic movements in India : moderation and its discontents / Arndt Emmerich.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiii, 214 pages : illustrations, map ; 25 cm.
DS432 .M84 E45 2020 -- Kroch Library Asia
Khurpuitabum
Khurpuitabum : an introduction to the history of Ranglong / Thomas Halam ; edited by Zothanvuli.
Tribal Research & Cultural Institute, Government of Tripura, 2014. -- 144 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and colour) ; 25 cm
DS432 .R36 H35 2014 -- Kroch Library Asia
Maulavi Ahmad Ullah Shah and the great revolt of 1857
Maulavi Ahmad Ullah Shah and the great revolt of 1857 / Rashmi Kumari ; translation, Manjari Srivastava.
National Book Trust, India, 2016. -- xv, 84 pages ; 22 cm.
DS478 .R22713 2016 -- Kroch Library Asia
Accidental viceroy
The accidental viceroy : Robert Lytton in India / Edwin Hirschmann.
Lexington Books, 2020. -- vii, 129 pages : illustration ; 24 cm
DS479.5 .H57 2020 -- Kroch Library Asia
Geography of Orissa
Geography of Orissa / B.N. Sinha.
National Book Trust, India, 1981. -- 200 p., [16] p. of plates : ill., maps (some folded) ; 22 cm.
DS485 .O6 S61 1981 -- Kroch Library Asia
Kisan movement
Kisan movement : in the records of Bihar State Archives / chief editor, Dr. Vijoy Kumar ; co-editors, Sanjay Kumar Khan, Dr. Bharti Sharma, Dr. Chintan Chandra, Dr. Madan Mishra.
Directorate of Bihar State Archives, 2015. -- 5 volumes ; 25 cm
DS485 .B5175 K57 2015 -- Kroch Library Asia
Loamaafaanu - Transliteration, Translation and notes on Palaeography
Loamaafaanu - Transliteration, Translation and notes on Palaeography / C.D Wiyeyawardhana and J.B. Dissanayake.
[unknown publisher], 1982. -- v. : ill. 22 x 34 cm.
DS486.5 .M3 W55 1982 -- Kroch Library Asia
Islands of entanglement
Islands of entanglement : reading a trasnpacific Okinawa in the Philippines and Hawai'i / by Ryan Al Buyco.
ProQuest Information and Learning, 2019. -- 1 online resource (197 pages) : illustrations.
Oversize Thesis DS503 .C81 2019 B893 + -- Kroch Library Asia
Yŏndong hanŭn Tong Asia rŭl ponŭn nun
연동 하는 동 아시아 를 보는 눈 / 박 경석 엮음 ; 윤 여일 [and 13 others].
Yŏndong hanŭn Tong Asia rŭl ponŭn nun / Pak Kyŏng-sŏk yŏkkŭm ; Yun Yŏ-il [and 13 others].
Ch'angbi, 2018. -- 431 pages ; 23 cm
DS510.7 .Y66 2018 -- Kroch Library Asia
Journalism and the Russo-Japanese War
Journalism and the Russo-Japanese War : the end of the golden age of combat correspondence / Michael S. Sweeney and Natascha Toft Roelsgaard.
Lexington Books, 2020. -- xix, 239 pages : illustrations ; 24 cm
DS517 .S94 2020 -- Kroch Library Asia
Higashi Ajia kyōdōtai o sekkeisuru
東アジア共同体を設計する / 進藤榮一, 平川均編.
Higashi Ajia kyōdōtai o sekkeisuru / Shindō Eiichi, Hirakawa Hitoshi hen.
Nihon Keizai Hyōronsha, 2006. -- 334 pages : illustrations ; 19 cm
DS518.1 .H494 2006 -- Kroch Library Asia
Nichi-Chū-Kan nashonarizumu no dōjidaishi
日・中・韓ナショナリズムの同時代史 / 同時代史学会編.
Nichi-Chū-Kan nashonarizumu no dōjidaishi / Dōjidaishi Gakkai hen.
Nihon Keizai Hyōronsha, 2006. -- xii, 224 pages : illustrations ; 20 cm
DS518.1 .N45 2006 -- Kroch Library Asia
Putin and his neighbors
Putin and his neighbors : Russia's policies toward Eurasia / Dina R. Spechler and Martin C. Spechler.
Lexington Books, 2019. -- x, 152 pages : map ; 23 cm
DS518.7 .S695 2019 -- Kroch Library Asia
Kindai Higashi Ajia no gurōbarizēshon
近代東アジアのグローバリゼーション / マーク・カプリオ編 ; 中西恭子訳.
Kindai Higashi Ajia no gurōbarizēshon / Māku Kapurio hen ; Nakanishi Kyōko yaku.
Akashi Shoten, 2006. -- 266 pages : illustrations ; 20 cm
DS518.14 .K56 2006 -- Kroch Library Asia
Chasing the Emerald Buddha
Chasing the Emerald Buddha : an alternative journey through Thailand, Laos & Angkor / Ken Lawrence.
Sailingstone Press, 2019. -- 289 pages : illustrations ; 22 cm.
DS522.6 .L39 2019 -- Kroch Library Asia
Southeast Asia in the new international era
Southeast Asia in the new international era / Robert Dayley.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiv, 292 pages : maps ; 23 cm
DS526.7 .N45 2020 -- Kroch Library Asia
India and Myanmar borderlands
India and Myanmar borderlands : ethnicity, security and connectivity / edited by Pahi Saikia and Anasua Basu Ray Chaudhury.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiv, 200 pages : illustrations ; 25 cm
DS528.8 .I4 I53 2020 -- Kroch Library Asia
Kārvivattn̊ kaṃlāṃng nayopāy nau Kambujā
Kārvivattn̊ kaṃlāṃng nayopāy nau Kambujā / Sū Ṇārʺū.
Paṇṇagār ʻAngardhaṃ, 2012. -- 427 pages ; 21 cm
DS554.5 .S86 2012 -- Kroch Library Asia
Kammavidhī nayopāy jāti ʻaṃḷung dasavatsr̊ dī 60
Kammavidhī nayopāy jāti ʻaṃḷung dasavatsr̊ dī 60 / nibandh ṭoy Gẏm Saet.
Grẏaḥsthān Poaḥbumb Ṭāṃṭoem Jīvit, 2015. -- 98 pages ; 21 cm
DS554.8 G96 2015 -- Kroch Library Asia
Câp bī rapap Khmaer Krahām ṭál ʻuppattihetu haṃpālī
Câp bī rapap Khmaer Krahām ṭál ʻuppattihetu haṃpālī : vatta saṇṇaṇ cancāti Cām nau knung yugsmăy sakal bhārunīyakamm / ʻEng Kukthāy.
Majjhmaṇḍal ʻEksār Kambujā, 2014. -- 372 pages ; 26 cm
Oversize DS554.46 .C45 Q46 2014 + -- Kroch Library Asia
Rise of the Brao
Rise of the Brao : ethnic minorities in northeastern Cambodia during Vietnamese occupation / Ian G. Baird.
The University of Wisconsin Press, 2020. -- xvi, 370 pages : illustrations ; 24 cm.
DS554.46 .B78 B35 2020 -- Kroch Library Asia
Kulāp kraham ṭang danle Megangg
Kulāp kraham ṭang danle Megangg / niband ṭoy Huat Sampatti.
Sār Bătrmān, 2014. -- 247 pages : illustrations (some colors) ; 22 cm
DS554.83 .P86 H82 2014 -- Kroch Library Asia
Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam bộ
Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam bộ / Đặng Văn Thắng chủ biên, Dương Thành Thông, Võ Thị Ánh Tuyết, [and six others].
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, 2017. -- 347 pages : illustrations ; 24 cm
DS554.98 .F85 C34 2017 -- Kroch Library Asia
Damlāy ʻath̊ kaṃpaṃng Prāsād ʻAnggar Vatt
Damlāy ʻath̊ kaṃpaṃng Prāsād ʻAnggar Vatt = Angkor Wat revealed / Sʹim Subhatrā.
Grẏhsthān poaḥbum phsāy ʻAnggar, 2015. -- a-k, 400 pages : illustrations ; 22 cm
DS554.98 .A5 S56 2015 -- Kroch Library Asia
History of the Anlong Veng community
A history of the Anlong Veng community : the final stronghold of the Khmer Rouge movement / Dy Khamboly, Christopher Dearing ; in collaboration with the Ministry of Tourism, Kingdom of Cambodia.
Sleuk Rith Institute (SRI) : Documentation Center of Cambodia (DC-Cam), 2014. -- iv, 176 pages ; 23 cm.
DS554.98 .A55 K48 2014 -- Kroch Library Asia
Duch (video)
Duch : master of the forges of hell / un film écrit et réalisé par Rithy Panh ; produit par Catherine Dussart ; une coproduction, CDP, INA, France Télévisions, Bophana Production.
First Run Features, 2011. -- 1 videodisc (103 min.) : sound, color with black and white sequences ; 4 3/4 in.
Videodisc 10398 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- [asia,av]
Pavatsāt Lāo
Pavatsāt Lāo / khana khonkhwā-hīaphīang ʻĀchān Mahā Kham Čhampākǣomanī, ʻĀchān Mahā Silā Vīlavong, ʻĀchān Khamphao Phō̜nkǣo.
Kom Khonkhwā Hīaphīang, Kasūang Suksā, 1980. -- volumes : illustrations, maps ; 29 cm
Oversize DS555.6 .K39 1980 + -- Kroch Library Asia
Hūan khư̄an ʻadīt Mư̄ang Vīang Sai
Hūan khư̄an ʻadīt Mư̄ang Vīang Sai / Samākhom Nakpaphan Lāo.
Nakpaphan Lāo, 2019. -- 227 pages : illustrations ; 21 cm
DS555.8 .H82 2019 -- Kroch Library Asia
Vīang Sai mư̄ang vīlason khon philaʻāthān : hōm bot banthưk phư̄a salœ̄msalō̜ng Mư̄ang Vīangsai khophō̜p 50 pī
Vīang Sai mư̄ang vīlason khon philaʻāthān : hōm bot banthưk phư̄a salœ̄msalō̜ng Mư̄ang Vīangsai khophō̜p 50 pī / dōi Samākhom Nakpaphan Lāo.
Nakpaphan Lāo, 2019. -- 202 pages : illustrations ; 21 cm
DS555.38 .V52 2019 -- Kroch Library Asia
History, memory, and territorial cults in the highlands of Laos
History, memory, and territorial cults in the highlands of Laos : the past inside the present / Pierre Petit.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2020. -- xxiii, 207 pages ; 25 cm.
DS555.45 .T35 P48 2020 -- Kroch Library Asia
Sīvit bon sēnthāng pativat
Sīvit bon sēnthāng pativat : banthuk sīvit læ kānkhư̄anvai khō̜ng than Thō̜ngphat Phomvilai / dōi Sommāi Sǣngvilai.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2019. -- 109 pages : illustrations (some colors) ; 19 cm
DS555.73 .T46 S66 2019 -- Kroch Library Asia
Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam bộ
Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam bộ / Đặng Văn Thắng, chủ biên.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. -- xii, 431 pages : illustrations, maps ; 24 cm
DS556.4 .D36 2017 -- Kroch Library Asia
Vũ trung tùy bút
Vũ trung tùy bút / Phạm Đình Hổ ; dịch: Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến ; khảo đính và chú thích: Nguyễn Quảng Tuân.
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2019. -- 251 pages ; 20 cm
DS556.7 .P45 2019 -- Kroch Library Asia
Phong trào Minh Tân ở Nam Kỳ
Phong trào Minh Tân ở Nam Kỳ : đầu thế kỷ XX / Phạm Phúc Vĩnh.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2019. -- 198 pages ; 21 cm
DS556.8 .P5215 2019 -- Kroch Library Asia
Vietnam, patrie retrouvée
Vietnam, patrie retrouvée / Nguyễn Khắc Viên.
Éditions sociales, 1977. -- 186 p. : map ; 18 cm.
DS556.39 .N57 1977 -- Kroch Library Asia
DS556.39 .N57 1977 -- Library Annex
Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam
Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam / Nguyễn Quốc Thái biên soạn ; Thượng tọa Thích Quảng Đại (thẩm định, chỉnh lý).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 296 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.42 .N576345 2018 -- Kroch Library Asia
Văn minh Đại Việt
Văn minh Đại Việt / PGS. TS. Nguyẽ̂n Duy Hinh.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 859 pages ; 25 cm
DS556.42 .N485 2019 -- Kroch Library Asia
From colonial to post-colonial rule
From colonial to post-colonial rule : the transformation of rule in an important strategic area in South Vietnam / Nguyen Van Bac.
Peter Lang GmbH, 2019. -- 239 pages ; 21 cm
DS556.44 .N48 2019 -- Kroch Library Asia
Âm nhạc dân gian Chăm
Âm nhạc dân gian Chăm : bảo tồn & phát triển / chủ biên, Đàng Năng Hòa.
Nhà xuất bản Tri thức, 2019. -- 171 pages : illustrations, music ; 21 cm
DS556.45 .C5 A46 2019 -- Kroch Library Asia
54 vị Hoàng hậu Việt Nam
54 vị Hoàng hậu Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 287 pages ; 21 cm
DS556.47 .D16 A35 2019 -- Kroch Library Asia
54 vị hoàng đế Việt Nam
54 vị hoàng đế Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 315 pages ; 21 cm
DS556.62 .D36 2019 -- Kroch Library Asia
Những vị vua của các triều đại Việt Nam
Những vị vua của các triều đại Việt Nam : từ nhà Hồ đến triều Nguyễn / Lê Thái Dũng biên soạn.
Nhà xuất bản Lao động, 2019. -- 235 pages ; 21 cm
DS556.62 .L387 2019 -- Kroch Library Asia
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh : từ danh tướng đến tôn thần / Trần Hoàng Vũ.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 260 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.73 .N55 T73 2019 -- Kroch Library Asia
Nam Phuong
Nam Phuong : la dernière impératrice du Vietnam / François Joyaux.
Perrin, 2019. -- 366 pages : illustrations, genealogical table ; 21 cm.
DS556.83 .N36 J69 2019 -- Kroch Library Asia
Nguyễn Sinh Huy
Nguyễn Sinh Huy : chân dung một nhà nho / Nguyễn Hữu Hiếu.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hò̂ Chí Minh, 2019. -- 333 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.83 .N5665 N48 2019 -- Kroch Library Asia
Enchanting Cambodia
Enchanting Cambodia / Mick Shippen.
John Beaufoy Publishing, 2019. -- 79 pages : color illustrations, color map ; 26 cm.
Oversize DS557 .C2 S55 2019 + -- Kroch Library Asia
Abbas
Abbas : Vietnam, forget me not.
Delpire, 2019. -- 239 pages : illustrations (some color), facsimiles, portraits ; 20 cm.
DS557.72 .A23 2019 -- Kroch Library Asia
Champa
Champa : territories and networks of a southeast Asian kingdom / edited by Arlo Griffiths, Andrew Hardy & Geoff Wade.
Ecole Française d'Extrême-Orient, 2019. -- 435 pages : color illustrations, maps ; 28 cm.
Oversize DS559.92 .C5 C43 2019 + -- Kroch Library Asia
Có 500 năm như thế
Có 500 năm như thế : bản sắc Quảng Nam và Đàng trong từ góc nhìn phân kỳ lịch sử / Hồ Trung Tú.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2019. -- 302 pages : illustrations, maps ; 24 cm
DS559.92 .Q35 H65 2019 -- Kroch Library Asia
Di tích khảo cỏ̂ học Cát Tiên
Di tích khảo cỏ̂ học Cát Tiên : Nhận diện và phát huy giá trị / Đặng Văn Thắng chủ biên; Võ Thị Ánh Tuyết, Hà Thị Sương, (and others)
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- xi, 338 pages : illustrations ; 24 cm
DS559.92 .C38 D58 2019 -- Kroch Library Asia
Tây Ninh bên dòng lịch sử miè̂n Nam
Tây Ninh bên dòng lịch sử miè̂n Nam / Dương Công Đức.
Nhà xuất bản Tri Thức, 2019. -- 2 volumes : illustrations ; 24 cm.
DS559.92 .T28 D86 2019 -- Kroch Library Asia
Tư tưởng Hò̂ Chí Minh vè̂ một só̂ vá̂n đè̂ cơ bản của cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hò̂ Chí Minh vè̂ một só̂ vá̂n đè̂ cơ bản của cách mạng Việt Nam : trích bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh / TS. Thân Ngọc Anh, chủ biên, sưu tầm, giới thiệu.
Nhà xuá̂t bản Chính trị quó̂c gia Sự thật, 2019. -- 439 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 T895547 2019 -- Kroch Library Asia
Yū kap sām Čhō̜mphon
อยู่กับสามจอมพล / ภราดร ศักดา.
Yū kap sām Čhō̜mphon / Pharādō̜n Sakdā.
Samnakphim Yukmai, 2019. -- 200 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
DS571 P427 2019 -- Kroch Library Asia
Prathēt khō̜ng thān bān khō̜ng phom
ประเทศของท่านบ้านของผม = your country my home / พิเชษฐ แสงทอง.
Prathēt khō̜ng thān bān khō̜ng phom = your country my home / Phichēt Sǣngthō̜ng.
Phačhonphai Samnakphim, 2016. -- 130 pages ; 15 cm
DS575 .P4447 2016 -- Kroch Library Asia
Tamnān nō̜k phongsāwadān læ pātihān hǣng Phračhao Tāk
ตำนานนอกพงศาวดารและปาฏิหาริย์พระเจ้าตาก / ธีระวุฒิ ปัญญา.
Tamnān nō̜k phongsāwadān læ pātihān hǣng Phračhao Tāk / Thīrawut Panyā.
Hǣppī Buk, 2019. -- 137 pages, 7 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm
DS577.22 .T136 T458 2019 -- Kroch Library Asia
73 pī Wan Santiphāp Thai
๗๓ ปี วันสันติภาพไทย : ผู้ปิดทองใต้ฐานพระ / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.
73 pī Wan Santiphāp Thai : phū pit thō̜ng tai thān phra / Kasidit ʻAnanthanāthō̜n, bannāthikān.
Mahāwitthayālai Thammasāt Samnakphim Sayām Parithat, 2018. -- 158 pages : illustrations ; 21 cm
DS578 .A132 2018 -- Kroch Library Asia
Last Siamese
The last Siamese : heroes in war and peace / Teddy Spha Palasthira.
Talisman, 2019. -- xiii, 273 pages : illustrations ; 23 cm
DS578.3 .T29 2019 -- Kroch Library Asia
Rarưk hǣng thīrak čhāk lēn dǣ thūat
รฦกแห่งที่รักจากเหลนแด่ทวด : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี ภ.จ.ก., น.ร., ป.จ.ว., ว.ภ., ร.ว., ป.ช., ป.ม., ว.ม.ล., จ.ป.ร. (2), ว.ป.ร. (1) พ.ศ. 2418-2462 / โดย สรวิช ภิรมย์ภักดี.
Rarưk hǣng thīrak čhāk lēn dǣ thūat : Pračhāo Bō̜rommawongthœ̄ Phraʻōngčhāo Prawit Watthanōdom Krommalūang Prāčhinkitibō̜dī Phō̜. Čhō̜. Kō̜., Nō̜. Rō̜., Pō̜. Čhō̜. Wō̜., Wō̜. Phō̜., Rō̜. Wō̜., Pō̜. Chō̜., Pō̜. Mō̜., Wō̜. Mō̜. Rō̜., Čhō̜. Pō̜. Sō̜. (2), Wō̜. Mō̜. Rō̜. (1) Phō̜. Sō̜. 2418-2462 / dōi Sō̜rawit Phiromphakdī.
Phiphitthaphan Sing, 2019. -- 312 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize DS578.32 .P7385 S67 2019 + -- Kroch Library Asia
Tambralinga and Nakhon Si Thammarat
Tambralinga and Nakhon Si Thammarat : early kingdoms on the Isthmus of Southeast Asia / Wannasarn Noonsuk.
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 2018. -- xxxii, 287 pages ; illustrations (some color) ; 25 cm
DS588 .N16 W362 2018 -- Kroch Library Asia
Panduan tatatacara kepimpinan adat Melayu Melaka.
Panduan tatatacara kepimpinan adat Melayu Melaka.
Institut Seni Malaysia Melaka (ISMMA) dengan kerjasama Pemegang Amanah Warisan Melaka, UNESCO, 2018. -- iii, 42 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm
Oversize DS594 .P373 2018 + -- Kroch Library Asia
Scientific and technical knowledge in preserving local culture
Scientific and technical knowledge in preserving local culture / editor, Norfarizah Mohd Bakhir.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2017. -- x, 63 pages : illustrations, map ; 24 cm
DS595 .S34 2017 -- Kroch Library Asia
Wu Hua wen shi xuan ji
吳華文史選集 / 安煥然主編.
Wu Hua wen shi xuan ji / An Huanran zhu bian.
Nan fang da xue xue yuan chu ban she, 2017. -- xxv, 467 pages : illustrations ; 24 cm
DS595.2 .C5 W83 2017 -- Kroch Library Asia
Records and recollections, 1889-1934
Records and recollections, 1889-1934 / by J.H.M. Robson ; edited with an introduction by J.M. Gullick.
Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 2001. -- xiv, 276 pages ; 23 cm.
DS596 .R63 2001 -- Kroch Library Asia
Pen'china'an Malaysia tergadaikah tanah kedaulatan bangsa?
Pen'china'an Malaysia tergadaikah tanah kedaulatan bangsa? / oleh IRIS Institute.
Abad Sinergi Sdn Bhd, 2018. -- iv, 334 pages : illustrations ; 23 cm
DS596.4 .C6 P46 2018 -- Kroch Library Asia
Anak Malaya di Republik Turki
Anak Malaya di Republik Turki / Thaqib Shaker ; editor: Ahmad Zahid Amran.
Ilham Books, 2017. -- xiv, 204 pages : color illustrations ; 21 cm
DS597.215 .T43 A3 2017 -- Kroch Library Asia
No wrong door
No wrong door : the story of Sidek Hassan / Rokiah Talib.
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2018. -- 301 pages : illustrations (some color) ; 26 cm.
Oversize DS597.215 .M657 R65 2018 + -- Kroch Library Asia
History of Labuan (Victoria Island)
The history of Labuan (Victoria Island) / by Stephen R. Evans, Abdul Rahman Zainal, and Rod Wong Khet Ngee.
Opus Publications, 2007. -- viii, 108 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS597.336 .C734 E92 2007 -- Kroch Library Asia
My maternal roots
My maternal roots : a story of family, faith and freedom / Cyprian Lim.
Genealogy Society Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- 300 pages : illlustrations (some color), color maps, portraits (some color) ; 31 cm
Oversize DS610.3 .L56 2019 + -- Kroch Library Asia
Idea of Singapore
The idea of Singapore : smallness unconstrained / Tan Tai Yong.
World Scientific Publishing Co. Pte Ltd., 2020. -- xiii, 222 pages : some illustrations (colour), maps ; 23 cm.
DS610.4 .T36 2020 -- Kroch Library Asia
Singapore
Singapore : two hundred years of the Lion city / edited By Anthony Webster and Nicholas J. White.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- x, 254 pages : illustrations ; 24 cm.
DS610.4 .S58 2020 -- Kroch Library Asia
Indelible city
Indelible city / Chew Yi Wei.
Marshall Cavendish Editions, 2018. -- 110 pages ; 20 cm
DS610.7 .C44 2018 -- Kroch Library Asia
Singapore perspectives
Singapore perspectives : Singapore.world / edited by Ariel Tan, Andrew Lim, Rachel Hau.
World Scientific, 2019. -- xiii, 90 pages ; 23 cm
DS610.7 .S56 2019 -- Kroch Library Asia
General history of the Chinese in Singapore
A general history of the Chinese in Singapore / edited by Kwa Chong Guan, Kua Bak Lim.
Singapore Federation of Chinese Clan Associations : World Scientific, 2019. -- xxxiii, 969 pages : illustrations (most colour) ; 28 cm
Oversize DS610.25 .C5 G46 2019 + -- Kroch Library Asia
My youth in black & white
My youth in black & white / Lim Chin Joo.
Library @ The Garret, 2019. -- 341 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
DS610.63 .L58 A3 2019 -- Kroch Library Asia
Indonesia's Islamic Revolution
Indonesia's Islamic Revolution / Kevin W. Fogg.
Cambridge University Press, 2020. -- x, 259 pages : illustrations, map ; 24 cm
DS644 .F64 2020 -- Kroch Library Asia
Kata-kata Sukarno untuk Indonesia
Kata-kata Sukarno untuk Indonesia : untuk mereka yang cinta Indonesia, menggali inspirasi tentang Indonesia, dan bercita-cita membuncahkan gelegar kebangkitan bangsa Indonesia/ Aristo Farela [editor].
Ecosystem Publishing, 2018. -- viii, 160 pages : illustrations ; 19 cm
DS644 .K38 2018 -- Kroch Library Asia
Jejak keteladanan Soekarno
Jejak keteladanan Soekarno : Soekarno memang bukanlah seorang manusia super, ia tetaplah seorang anak manusia biasa, yang tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan / Sapto M. Wardoyo.
Brilliant Books, 2018. -- vii, 232 pages : illustrations ; 20 cm
DS644.1 .S8 W37 2018 -- Kroch Library Asia
Perjuangan Lukas Klement rebut Freeport
Perjuangan Lukas Klement rebut Freeport / oleh Pastor Jhon Djonga.
YTHP (Yayasan Teratai Hati Papua), 2018. -- xii, 144 pages : illustrations ; 21 cm
DS644.45 .D56 2018 -- Kroch Library Asia
Gambaran pelabuhan Pantai Bogak
Gambaran pelabuhan Pantai Bogak : abad ke 18 hingga ke 20 / Dra. Lila Pelita Hati, M. Si., Dra. Fitriaty Harahap, S.U., Dra. Nursukma Suri, M. Ag.
USU Press, 2018. -- iii, 103 pages : illustrations ; 25 cm
DS646.15 .S8 H38 2018 -- Kroch Library Asia
Why Aceh opposed Indonesia
Why Aceh opposed Indonesia : a short biography of founder of ASNLF, Hasan Tiro / Murizal Hamzah ; translator, Dr. Pamela Allen.
Bandar Publishing, 2018. -- vi, 78 pages : illustrations ; 21 cm
DS646.15 .A8 T574213 2018 -- Kroch Library Asia
Sir Stamford Raffles and some of his friends and contemporaries
Sir Stamford Raffles and some of his friends and contemporaries : a memoir of the founder of Singapore / John Bastin.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- x, 477 pages : illustrations, portraits ; 26 cm
Oversize DS646.26 .R3 B37 2019 + -- Kroch Library Asia
NTT
NTT : Nusa Tenggara Timur, gerbang negeri di tenggara Nusantara / penulis, Dwi Urip Premono, Prof. Achmad Fedyani Saifuddin, Ph. D., Prof. Dr. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M. Hum; fotografi, Jez O'Hare.
Pusat Pengkajian & Pelatihan Ilmu Sosial & Ilmu Politik [dan] Pemprov Nusa Tenggara Timur, 2017. -- 311 pages : color illustrations ; 29 cm
DS647 .N8 P74 2017 + -- Kroch Library Asia
When turtles come home
When turtles come home : a memoir on life in the Philippines / Victoria Hoffarth.
Matador, 2019. -- 254 pages : illustrations ; 20 cm
DS664 .H64 2019 -- Kroch Library Asia
War!
War! : the memoir of a Spanish soldier wounded in the Philippines / Ricardo Burguete ; edited and translated by D. J. Walker ; foreword by R. Geoffrey Jensen.
Hamilton Books is an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, 2020. -- xv, 153 pages : illustrations, map; 23 cm
DS683.7 .B87 2020 -- Kroch Library Asia
Never again! (to martial law)
Never again! (to martial law) : a sequel to martial law jokes atbp. / by Crispin C. Maslog and Rosario M. Baseleres.
Crispin C. Maslog, 2019. -- xiv, 161 pages : illustrations ; 22 cm
DS686.5 .M37 2019 -- Kroch Library Asia
Ming Qing Minguo shi qi Zhi Yu Jin Lu jiao jie di qu di yu hu dong guan xi yan jiu
明清民国时期直豫晋鲁交界地区地域互动关系研究 / 程森著.
Ming Qing Minguo shi qi Zhi Yu Jin Lu jiao jie di qu di yu hu dong guan xi yan jiu / Cheng Sen zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 2, 332 pages : illustrations ; 24 cm
DS706.5 .C446 2017 -- Kroch Library Asia
Shan hai jing tu kao
山海经图考 / 郑军解说 ; 郑军等绘图.
Shan hai jing tu kao / Zheng Jun jie shuo ; Zheng Jun deng hui tu.
Shandong hua bao chu ban she, 2017. -- 3, 7, 525 pages : illustrations ; 27 cm
DS707 .S473 S4364 2017 -- Kroch Library Asia
Sơn hải kinh
Sơn hải kinh / tác giả: Khuyết danh ; người dịch: Nguyễn Đức Vịnh.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 364 pages, 4 unnumber pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
DS707 .S4712 2019 -- Kroch Library Asia
Du Fu de wu cheng
杜甫的五城 : 一位唐史学者的寻踪壮游 / 赖瑞和著.
Du Fu de wu cheng : yi wei Tang shi xue zhe de xun zong zhuang you / Lai Ruihe zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- vii, 374 pages : color illustrations ; 23 cm
DS712 .L353 2017 -- Kroch Library Asia
Xi bei da xue cang Minguo shi qi jiao yu bu yi shu wen wu kao cha tuan xi bei she ying ji xuan
西北大學藏民國时期教育部藝術文物考察團西北攝影集選 / 西北大學文化遺產學院編.
Xi bei da xue cang Minguo shi qi jiao yu bu yi shu wen wu kao cha tuan xi bei she ying ji xuan / Xi bei da xue wen hua yi chan xue yuan bian.
Xi bei da xue chu ban she, 2016. -- 5 volumes : chiefly illustrations ; 29 cm
DS714 .X523 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo kao gu xue.
中国考古学. 说出自己的话 / 张忠培著.
Zhongguo kao gu xue. Shuo chu zi ji de hua / Zhang Zhongpei zhu.
Gu gong chu ban she, 2018. -- viii, 397 pages ; 22 cm
DS715 .Z43725 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo kao gu xue.
中国考古学. 走出自己的路 / 张忠培著.
Zhongguo kao gu xue. Zou chu zi ji de lu / Zhang Zhongpei zhu.
Gu gong chu ban she, 2018. -- xvi, 454 pages ; 22 cm
DS715 .Z43723 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo kao gu xue.
中国考古学. 尽到自己的心 / 张忠培著.
Zhongguo kao gu xue. Jin dao zi ji de xin / Zhang Zhongpei zhu.
Gu gong chu ban she, 2018. -- xii, 468 pages ; 22 cm
DS715 .Z43724 2018 -- Kroch Library Asia
Metal road of the Eastern Eurasian steppe
The metal road of the Eastern Eurasian steppe : the formation of the Xiongnu Confederation and the Silk Road / Jianhua Yang, Huiqiu Shao, Ling Pan.
Springer, 2020. -- lxvii, 571 pages : illustrations ; 25 cm
DS719 .Y36 2020 -- [asia]
Shi yi huang ling
诗意皇陵 : 关中古代陵寝及其文化文学特征述论 / 袁方著.
Shi yi huang ling : guan zhong gu dai ling qin ji qi wen hua wen xue te zheng shu lun / Yuan Fang zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xii, 278 pages ; 24 cm
DS719 .Y76 2017 -- Kroch Library Asia
Weng guan zang yu gu dai dong Ya wen hua jiao liu yan jiu
瓮棺葬与古代东亚文化交流研究 : 瓮棺葬与古代东亚文化交流(中国·黄骅)国际学术研讨会论文集 / 中国社会科学院考古研究所, 河北省文物研究所, 黄骅市博物馆编.
Weng guan zang yu gu dai dong Ya wen hua jiao liu yan jiu : Weng guan zang yu gu dai dong Ya wen hua jiao liu (Zhongguo, Huanghua) guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, Hebei Sheng wen wu yan jiu suo, Huanghua Shi bo wu guan bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 358 pages : illustrations, maps ; 29 cm
DS719 .W4649 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi.
中國古代物質文化史. 陵墓 / 刘毅著.
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi. Ling mu / Liu Yi zhu.
Kai ming chu ban she, 2016. -- 2, 11, 6, 385 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
DS719 .L588 2016 -- Kroch Library Asia
Ben lai, wai lai, wei lai
本来·外来·未来 : 中外文化交流与中国思想文化的现代转化 / 王宪明著.
Ben lai, wai lai, wei lai : Zhong wai wen hua jiao liu yu Zhongguo si xiang wen hua de xian dai zhuan hua / Wang Xianming zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 334 pages : illustrations ; 24 cm.
DS721 .W3686 2018 -- Kroch Library Asia
Chong jian Zhongguo wen hua zi xin yu da xue xin shi ming
重建中国文化自信与大学新使命 / 宋伟著.
Chong jian Zhongguo wen hua zi xin yu da xue xin shi ming / Song Wei zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 264 pages ; 24 cm
DS721 .S653 2018 -- Kroch Library Asia
Dong yang wen hua shi yan jiu
东洋文化史研究 / 内藤湖南著 ; 林晓光译
Dong yang wen hua shi yan jiu / Neiteng Hu'nan zhu ; Lin Xiaoguang yi.
Fu dan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 20, 2, 2, 266 pages : illustrations ; 23 cm.
DS721 .N335127 2016 -- Kroch Library Asia
Hua qiao Hua ren yu Zhonghua min zu jing shen
华侨华人与中华民族精神 = Overseas Chinese and the Chinese national spirit / 王福民, 张世远, 陈庆超等著.
Hua qiao Hua ren yu Zhonghua min zu jing shen = Overseas Chinese and the Chinese national spirit / Wang Fumin, Zhang Shiyuan, Chen Qingchao deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 5, 12, 2, 298 pages ; 24 cm.
DS721 .W3584 2018 -- Kroch Library Asia
Kanji bunka no sekai
漢字文化の世界 / 藤堂明保.
Kanji bunka no sekai / Tōdō Akiyasu.
Kadokawa Shoten, 1982. -- 303 pages : illustrations ; 19 cm.
DS721 .T5655 1982 -- Kroch Library Asia
Wen hua xin li yu Zhongguo she hui zhu ti yi shi
文化心理与中国社会主体意识 = Wenhua xinli yu Zhongguo shehui zhuti yishi / 邵明著.
Wen hua xin li yu Zhongguo she hui zhu ti yi shi = Wenhua xinli yu Zhongguo shehui zhuti yishi / Shao Ming zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 394 pages : illustrations ; 23 cm
DS721 .S4285 2017 -- Kroch Library Asia
Wen ming da zou xiang
文明大走向 : 文化时代与思想政治变革 / 王世荣著.
Wen ming da zou xiang : wen hua shi dai yu si xiang zheng zhi bian ge / Wang Shirong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 2, 5, 811 pages ; 24 cm.
DS721 .W3634 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong wen hua yu ru dao fo
中国传统文化与儒道佛 / 徐小跃著.
Zhongguo chuan tong wen hua yu ru dao fo / Xu Xiaoyue zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 4, 295 pages : color illustrations, facsimiles ; 23 cm
DS721 .X7888 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua yu Zhongguo jing shen
中国文化与中国精神 / 杨洲, 周秀菊, 胡利敏等著.
Zhongguo wen hua yu Zhongguo jing shen / Yang Zhou, Zhou Xiuju, Hu Limin deng zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 4, 214 pages : illustrations ; 24 cm
DS721 .Y3655 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen ming de xian dai zhuan xing
中国文明的现代转型 / 金耀基著.
Zhongguo wen ming de xian dai zhuan xing / Jin Yaoji zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 1, 7, 224 pages, 2 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 22 cm.
DS721 .J5673 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yin ling shi jie
中国引领世界 = 文明优势、历史演进与未来方略 = CHINA LEADS THE WORLD : Civilization advantage, Historical evolution and Future strategy / 戴熙宁著.
Zhongguo yin ling shi jie = wen ming you shi, li shi yan jin yu wei lai fang lüe = CHINA LEADS THE WORLD : Civilization advantage, Historical evolution and Future strategy / Dai Xining zhu.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 3 volumes : illustrations ; 24 cm
DS721 .D327 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua ren wen ji kao
中华人文稽考 / 蒋南华, 黎斌著.
Zhonghua ren wen ji kao / Jiang Nanhua, Li Bin zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 3, 418 pages : illustrations ; 24 cm
DS721 .J5344 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Ri "wen hua ji yin" jie ma
中日"文化基因"解码 = Decoding Sino-Japanese "cultural genetics" / 尚会鹏著.
Zhong Ri "wen hua ji yin" jie ma = Decoding Sino-Japanese "cultural genetics" / Shang Huipeng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2 volumes : illustrations ; 24 cm
DS721 .S4284 2017 -- Kroch Library Asia
Dao yu jia wu
稻与家屋 : 瓯骆与东南亚区域文化研究 / 潘春见著.
Dao yu jia wu : Ou luo yu Dong nan Ya qu yu wen hua yan jiu / Pan Chunjian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 2, 441 pages : illustrations ; 24 cm
DS727 .P346 2018 -- Kroch Library Asia
Fei wu zhi wen hua yi chan bao hu yan jiu wen ji
非物质文化遗产保护研究文集 / 李荣启著.
Fei wu zhi wen hua yi chan bao hu yan jiu wen ji / Li Rongqi zhu.
Wen hua yi shu chu ban she, 2016. -- 2, 344 pages : illustrations ; 24 cm.
DS727 .L4837 2016 -- Kroch Library Asia
Maoist laughter
Maoist laughter / edited by Ping Zhu, Zhuoyi Wang, and Jason McGrath.
Hong Kong University Press, 2019. -- vi, 224 pages : illustrations ; 24 cm
DS727 .M36 2019 -- [asia]
Duo chong qing jing xia de xi nan min zu yan jiu
多重情境下的西南民族研究 : 基于李绍明的民族学史考察 / 伍婷婷著.
Duo chong qing jing xia de xi nan min zu yan jiu : ji yu Li Shaoming de min zu xue shi kao cha / Wu Tingting zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 286 pages ; 23 cm
DS730 .W7877 2018 -- Kroch Library Asia
Min zu fu hao xue lun wen ji
民族符号学论文集 / 主编宗争 ; 副主编梁昭.
Min zu fu hao xue lun wen ji / zhu bian Zong Zheng ; fu zhu bian Liang Zhao.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 2, 372 pages : illustrations ; 24 cm.
DS730 .M436 2018 -- Kroch Library Asia
Nan kai da xue bo wu guan cang pin tu lu.
南开大学博物馆藏品图录. 西南联大时期民族调查文书卷 / 南开大学博物馆编著.
Nan kai da xue bo wu guan cang pin tu lu. Xi nan lian da shi qi min zu diao cha wen shu juan / Nan kai da xue bo wu guan bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 210 pages : illustrations (some color), facsimiles ; 29 cm
DS730 .N3644 2017 -- Kroch Library Asia
Quan ceng jie gou shi yu xia de Zhongguo gu dai ji mi zheng qu yu bu zu
圈层结构视阈下的中国古代羁縻政区与部族 / 郭声波著.
Quan ceng jie gou shi yu xia de Zhongguo gu dai ji mi zheng qu yu bu zu / Guo Shengbo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 5, 292 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS730 .G8673 2018 -- Kroch Library Asia
Shang Zhou zhi Han chu min zu wen hua qu yu hu dong yan jiu
商周至汉初民族文化区域互动研究 / 曾文芳著.
Shang Zhou zhi Han chu min zu wen hua qu yu hu dong yan jiu / Zeng Wenfang zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 411 pages ; 23 cm
DS730 .Z3523 2016 -- Kroch Library Asia
Wen hua bian qian zhong de xi nan min zu jia zhi chuan cheng
文化变迁中的西南民族价值传承 = Inheritance of southwestern ethnic value in cultural change / 郑涌等著.
Wen hua bian qian zhong de xi nan min zu jia zhi chuan cheng = Inheritance of southwestern ethnic value in cultural change / Zheng Yong zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- viii, 249 pages : illustrations ; 24 cm
DS730 .Z448 2018 -- Kroch Library Asia
Xiang tu wen hua bian qian yu wen hua sheng tai jian she
乡土文化变迁与文化生态建设 : 民族地区五村落实证调查 / 曲凯音著.
Xiang tu wen hua bian qian yu wen hua sheng tai jian she : min zu di qu wu cun luo shi zheng diao cha / Qu Kaiyin zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 274 pages : iIlustrations ; 23 cm
DS730 .Q7848 2017 -- Kroch Library Asia
Xi bu shao shu min zu wen xian zi yuan jian she yan jiu
西部少数民族文献资源建设研究 / 郭向东, 陈军, 党燕妮著.
Xi bu shao shu min zu wen xian zi yuan jian she yan jiu / Guo Xiangdong, Chen Jun, Dang Yanni zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vi, 205 pages : illustrations ; 24 cm
DS730 .G8684 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi nan min zu dang an zi yuan ji cheng guan li yan jiu
中国西南民族档案资源集成管理研究 / 杨毅著.
Zhongguo xi nan min zu dang an zi yuan ji cheng guan li yan jiu / Yang Yi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 4, 2, 267 pages : illustrations ; 24 cm.
DS730 .Y456 2018 -- Kroch Library Asia
Daliyabuyi ren she hui wen hua yan jiu
达里雅布依人社会文化研究 = Social culture in Daliyabuyi township / 王小霞著.
Daliyabuyi ren she hui wen hua yan jiu = Social culture in Daliyabuyi township / Wang Xiaoxia zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 201 pages : illustrations ; 24 cm
DS731 .U4 W3688 2018 -- Kroch Library Asia
Dedu Menggu li shi kao lun
德都蒙古历史考论 / 青格力, 斯琴夫编.
Dedu Menggu li shi kao lun / Qinggeli, Siqinfu bian.
Min zu chu ban she, 2014. -- 2 volumes (3, 3, 3, 761 pages) : illustrations, maps ; 24 cm.
DS731 .M64 D434 2014 -- Kroch Library Asia
Guizhou Biandan Shan--Baishuihe Diqu Buyi zu ju luo diao cha yan jiu = Survey and study on Buyi settlements in Biandan Mountain-Baishui River Valley, Guizhou
贵州扁担山--白水河地区布依族聚落调查研究 = Survey and study on Buyi settlements in Biandan Mountain-Baishui River Valley, Guizhou / 周政旭, 封基铖等著.
Guizhou Biandan Shan--Baishuihe Diqu Buyi zu ju luo diao cha yan jiu = Survey and study on Buyi settlements in Biandan Mountain-Baishui River Valley, Guizhou / Zhou Zhengxu, Feng Jicheng deng zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- xii, 222 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm.
DS731 .P84 Z58 2018 -- Kroch Library Asia
Kejia min xi de xing cheng ji qi yuan liu
客家民系的形成及其源流 = Kejia minxi de xingcheng jiqi yuanliu / 陈支平著.
Kejia min xi de xing cheng ji qi yuan liu = Kejia minxi de xingcheng jiqi yuanliu / Chen Zhiping zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 5, 2, 230 pages ; 26 cm.
DS731 .H3 C477 2018 -- Kroch Library Asia
Kejia min xi yu Kejia wen hua yan jiu
客家民系与客家文化研究 / 谢重光著.
Kejia min xi yu Kejia wen hua yan jiu / Xie Chongguang zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 5, 4, 423 pages : illustrations ; 25 cm.
DS731 .H3 X534 2018 -- Kroch Library Asia
Kejia she hui li shi yan jiu
客家社会历史研究 / 许怀林著.
Kejia she hui li shi yan jiu / Xu Huailin zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2016. -- 7, 3, 4, 378 pages : illustrations ; 24 cm.
DS731 .H3 X7845 2016 -- Kroch Library Asia
Kejia zu pu yu liang an qing yuan
客家族谱与两岸情缘 / 严雅英主编.
Kejia zu pu yu liang an qing yuan / Yan Yaying zhu bian.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 335 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS731 .H3 H358 2016 -- Kroch Library Asia
Min zu zou lang yu di yu she hui
民族走廊与地域社会 : 羌族社会・文化的人类学思考 = Ethnic corridor and the local community / 张曦著.
Min zu zou lang yu di yu she hui : Qiang zu she hui, wen hua de ren lei xue si kao = Ethnic corridor and the local community / Zhang Xi zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 17, 13, 1, 230 pages : illustrations ; 23 cm.
DS731 .C48 Z43423 2017 -- Kroch Library Asia
Na fang shan shui na fang ren
那方山水那方人 : 客家源流新说 / 王东著.
Na fang shan shui na fang ren : Kejia yuan liu xin shuo / Wang Dong zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 5, 1, 3, 3, 312 pages ; 25 cm.
DS731 .H3 W36432 2018 -- Kroch Library Asia
Surveillance, suppression, and mass detention
Surveillance, suppression, and mass detention : Xinjiang's human rights crisis : hearing before the Congressional-Executive Commission on China, One Hundred Fifteenth Congress, second session, July 26, 2018.
U.S. Government Publishing Office, 2019. -- iii, 84 pages : illustrations ; 24 cm
DS731 .U4 U65 2019 -- Kroch Library Asia
Tujia zu zhu yao gu ji ji qi wen hua yan jiu
土家族主要古籍及其文化研究 / 杨怏著.
Tujia zu zhu yao gu ji ji qi wen hua yan jiu / Yang Yang zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2018. -- 3, 3, 234 pages : illustrations ; 24 cm
DS731 .T74 Y369 2018 -- Kroch Library Asia
Yao zu shi
瑤族史 / 吴永章著.
Yao zu shi / Wu Yongzhang zhu.
Min zu chu ban she, 2016. -- 532 pages ; 24 cm.
DS731 .Y3 W9 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Naxi zu yan jiu wen xian ti lu
中国纳西族研究文献题录 / 编著冯涛.
Zhongguo Naxi zu yan jiu wen xian ti lu / bian zhu Feng Tao.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2018. -- ii, 605 pages ; 26 cm.
DS731 .N39 F467 2018 -- Kroch Library Asia
Zu qun gui shu de zi wo ren tong yu she hui ding yi
族群归属的自我认同与社会定义 : 关于保安族的一项专题研究 = Self-identity and social definition of ethnic adscription / 菅志翔著.
Zu qun gui shu de zi wo ren tong yu she hui ding yi : guan yu Bao'an zu de yi xiang zhuan ti yan jiu = Self-identity and social definition of ethnic adscription / Jian Zhixiang zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 7, 6, 456 pages : illustrations ; 24 cm.
DS731 .P36 J53 2017 -- Kroch Library Asia
Guo ji yi min yu hai wai Hua ren yan jiu.
国际移民与海外华人研究. 2016 / 李其荣主编.
Guo ji yi min yu hai wai Hua ren yan jiu. 2016 / Li Qirong zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 399 p. ; 23 cm.
DS732 .G866 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong nan ban dao Yunnan ji Hua qiao Hua ren yan jiu
中南半岛云南籍华侨华人研究 / 陈俊著.
Zhong nan ban dao Yunnan ji Hua qiao Hua ren yan jiu / Chen Jun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 216 pages ; 24 cm
DS732 .C435 2017 -- Kroch Library Asia
Xun li
循吏 : 彪炳史册的古代地方官 / 李洪波译注.
Xun li : biao bing shi ce de gu dai di fang guan / Li Hongbo yi zhu.
Dang jian du wu chu ban she, 2016. -- 9, 4, 325 pages ; 26 cm
DS734 .L456 2016 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo jin dai shi li lun yan jiu
当代中国近代史理论研究 = Contemporary studies of modern Chinese historical theories / 王也扬, 赵庆云编著.
Dang dai Zhongguo jin dai shi li lun yan jiu = Contemporary studies of modern Chinese historical theories / Wang Yeyang, Zhao Qingyun bian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 7, 4, 3, 310 pages ; 24 cm.
DS734.7 .W3688 2016 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo shi xue shu lun
近代中国史学述论 / 罗志田著.
Jin dai Zhongguo shi xue shu lun / Luo Zhitian zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 6, 3, 360 pages ; 23 cm
DS734.7 .L8724 2015 -- Kroch Library Asia
Liu Zhiji ji qi "Shi tong" wen xue guan yan jiu
刘知幾及其《史通》文学观研究 / 吕海龙著.
Liu Zhiji ji qi "Shi tong" wen xue guan yan jiu / Lü Hailong zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 4, 3, 241 pages ; 21 cm.
DS734.7 .L583 L7845 2017 -- Kroch Library Asia
Yuan lai ge xue shi lun gao
缘来阁学史论稿 / 陈文源著.
Yuan lai ge xue shi lun gao / Chen Wenyuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 305 pages ; 24 cm.
DS734.7 .C484 2018 -- Kroch Library Asia
Fan Zuyu sheng ping yu shi zhu yan jiu
范祖禹生平与史著研究 / 高叶青著.
Fan Zuyu sheng ping yu shi zhu yan jiu / Gao Yeqing zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iv, 224 pages ; 24 cm.
DS734.9 .F356 G36 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi jie shi xue jie de tuo huang zhe
中国世界史学界的拓荒者 : 杨生茂先生百年诞辰纪念文集 / 杨令侠, 朱佳寅编.
Zhongguo shi jie shi xue jie de tuo huang zhe : Yang Shengmao xian sheng bai nian dan chen ji nian wen ji / Yang Lingxia, Zhu Jiayin bian.
Nan kai da xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 5, 764 pages, 13 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 27 cm
DS734.9 .Y367 Z464 2017 -- Kroch Library Asia
Zou guo de lu
走过的路 : 苏双碧回忆录 = The memoirs of Su Shuangbi / 苏双碧著.
Zou guo de lu : Su Shuangbi hui yi lu = The memoirs of Su Shuangbi / Su Shuangbi zhu.
Dong fang chu ban she, 2016. -- 2, 372 pages, 1 unnumbered leaf of plate : illustrations, portraits (some color) ; 23 cm
DS734.9 .S874 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Kagami no naka no Nihon to Chūgoku
鏡の中の日本と中国 : 中国学とコ・ビヘイビオリズムの視座 / 加々美光行.
Kagami no naka no Nihon to Chūgoku : Chūgokugaku to ko-biheibiorizumu no shiza / Kagami Mitsuyuki.
Nihon Hyōronsha, 2007. -- 237 pages ; 20 cm
DS734.97 .J3 K34 2007 -- Kroch Library Asia
China reconnects
China reconnects : joining a deep-rooted past to a new world order / Wang Gungwu.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xx, 185 pages ; 23 cm
DS735 .W32514 2019 -- Kroch Library Asia
Geng xin Zhongguo
更新中国 : 国家与新全球史 = Renewal : the Chinese state and the new global history / 王赓武著 ; 黄涛译.
Geng xin Zhongguo : guo jia yu xin quan qiu shi = Renewal : the Chinese state and the new global history / Wang Gengwu zhu ; Huang Tao yi.
Zhejiang ren min chu ban she, 2016. -- 3, 169 pages ; 23 cm
DS736 .W28127 2016 -- Kroch Library Asia
Yong gui ji
詠歸集 : 李昌憲先生七十壽辰纪念文集 / 田志光, 李峰主编.
Yong gui ji : Li Changxian xian sheng qi shi shou chen ji nian wen ji / Tian Zhiguang, Li Feng zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 3, 509 pages ; 24 cm
DS736 .Y664 2018 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo lu di bian jiang zhi li
当代中国陆地边疆治理 = The Frontier governance of contemporary China / 方盛举主编.
Dang dai Zhongguo lu di bian jiang zhi li = The Frontier governance of contemporary China / Fang Shengju zhu bian.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2017. -- 2, 14, 326 pages ; 24 cm.
DS737 .D3649 2017 -- Kroch Library Asia
Dui wai guan xi, he xie bian jiang yu Zhongguo zhan lüe ding wei
对外关系、和谐边疆与中国战略定位 = Foreign relations, harmonious borderlands and China's strategic positioning / 邢广程, 李国强主编.
Dui wai guan xi, he xie bian jiang yu Zhongguo zhan lüe ding wei = Foreign relations, harmonious borderlands and China's strategic positioning / Xing Guangcheng, Li Guoqiang zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 2, 482 pages ; 24 cm.
DS740.5 .A78 D85 2016 -- Kroch Library Asia
Ming dai Zhong Yue bang jiao guan xi yan jiu
明代中越邦交关系研究 = Study on Sino-Vietnamese relations in Ming dynasty / 陈文源著.
Ming dai Zhong Yue bang jiao guan xi yan jiu = Study on Sino-Vietnamese relations in Ming dynasty / Chen Wenyuan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2019. -- 2, 322 pages ; 24 cm.
DS740.5 .V5 C466 2019 -- [asia]
Rethinking Sino-Japanese alienation
Rethinking Sino-Japanese alienation : history problems and historical opportunities / Barry Buzan and Evelyn Goh.
Oxford University Press, 2020. -- xvi, 339 pages ; 25 cm
DS740.5 .J3 B89 2020 -- Kroch Library Asia
Zhan hou Zhong Ri guan xi duan zhang
战后中日关系断章 / 屈庆璋著.
Zhan hou Zhong Ri guan xi duan zhang / Qu Qingzhang zhu.
Hua wen chu ban she, 2016. -- 4, 3, 191 pages ; 24 cm
DS740.5 .J3 Q826 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong E wen hua jiao liu shi
中俄文化交流史 = A history of the cultural exchanges between China and Russia / 肖玉秋主编.
Zhong E wen hua jiao liu shi = A history of the cultural exchanges between China and Russia / Xiao Yuqiu zhu bian.
Tianjin ren min chu ban she, 2016. -- 2 volumes ; 25 cm
DS740.5 .R8 Z4828 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui Ri wai jiao zhan lüe si xiang yu shi jian
中国对日外交战略思想与实践 = Thoughts and practice of China's diplomatic strategy towards Japan / 主编杨伯江 ; 副主編仇华飞, 林昶.
Zhongguo dui Ri wai jiao zhan lüe si xiang yu shi jian = Thoughts and practice of China's diplomatic strategy towards Japan / zhu bian Yang Bojiang ; fu zhu bian Qiu Huafei, Lin Chang
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 3, 2, 277 pages ; 24 cm
DS740.5 .J3 Z4647 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo he Xiongyali de quan mian zhan lüe huo ban guan xi
中国和匈牙利的全面战略伙伴关系 : 历史、现状、前景及政策建议 = The comprehensive strategic partnership between China and Hungary : history, status quo, prospects and policy suggestions / 刘作奎 [and four others] 等著.
Zhongguo he Xiongyali de quan mian zhan lüe huo ban guan xi : li shi, xian zhuang, qian jing ji zheng ce jian yi = The comprehensive strategic partnership between China and Hungary : history, status quo, prospects and policy suggestions / Liu Zuokui [and four others] deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 4, 8, 4, 110 pages : illustrations ; 26 cm.
DS740.5 .H9 L68 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zai Fei Zhou
中国在非洲 : 话语与现实 = China in Africa : discourses and reality / 严海蓉, 沙伯力著.
Zhongguo zai Fei Zhou : hua yu yu xian shi = China in Africa : discourses and reality / Yan Hairong, Sha Boli zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 1, 396 pages ; 24 cm.
DS740.5 .A34 Y36 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Yue guan xi si shi nian qin li
中越关系四十年亲历 / 李家忠著.
Zhong Yue guan xi si shi nian qin li / Li Jiazhong zhu.
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2019. -- 305 pages : illustrations ; 26 cm.
DS740.5 .V5 .L55 2019 -- [asia]
"Shi ji" zha ji
《史记》札记 / 王宝成著.
"Shi ji" zha ji / Wang Baocheng zhu.
Xi bei da xue chu ban she, 2015. -- 3, 3, 305 pages ; 24 cm
DS741.3 .S683 W343 2015 -- Kroch Library Asia
Chongqing Bayu wen hua yu "Shi ji" xue shu yan tao hui ji Zhongguo shi ji yan jiu hui di shi wu jie nian hui
重庆巴渝文化与《史记》学术研讨会暨中国史记研究会第十五届年会 / 主编张大可, 刘德奉, 陈曦.
Chongqing Bayu wen hua yu "Shi ji" xue shu yan tao hui ji Zhongguo shi ji yan jiu hui di shi wu jie nian hui / zhu bian Zhang Dake, Liu Defeng, Chen Xi.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2016. -- 3, 4, 722 pages ; 25 cm.
DS741.3 .S683 S48 v.13 -- Kroch Library Asia
Xia Shang Zhou qi yuan kao zheng
夏商周起源考證 / 张肇麟著.
Xia Shang Zhou qi yuan kao zheng / Zhang Zhaolin zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- xv, 584 pages ; 24 cm
DS741.25 .Z4395 2018 -- Kroch Library Asia
Xian Qin wen xian Yin Shang shi liao yan jiu
先秦文献殷商史料研究 / 张卉著.
Xian Qin wen xian Yin Shang shi liao yan jiu / Zhang Hui zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 409 pages ; 24 cm
DS744 .Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Chun qiu gua
春秋卦 / 傅剑仁著.
Chun qiu gua / Fu Jianren zhu.
Hua shan wen yi chu ban she, 2017. -- 3, 301 pages ; 24 cm
DS747.15 .F7857 2017 -- Kroch Library Asia
Ji gu wen cun
稽古文存 : 卢兆荫汉唐考古文集 / 卢兆荫著.
Ji gu wen cun : Lu Zhaoyin Han Tang kao gu wen ji / Lu Zhaoyin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 556 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm
DS747.37 .L7898 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi.
中國古代物質文化史. 隋唐五代 / 沈睿文著.
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi. Sui Tang Wu dai / Shen Ruiwen zhu.
Kai ming chu ban she, 2015. -- 2, 11, 4, 383 pages : illustrations (some color) ; 29 cm
DS747.42 .S447 2015 -- Kroch Library Asia
Ming shi jiao ke shu
名士教科书 : 话说《世说新语》/ 齐慧源著
Ming shi jiao ke shu : hua shuo "Shi shuo xin yu" / Qi Huiyuan zhu
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 2, 183 pages : illustrations ; 23 cm
DS748.2 .L493 Q548 2017 -- Kroch Library Asia
Jian shi wen lian
鉴史问廉 : 东汉循吏童恢研究 / 主编李伟刚, 夏捷, 史先锋 ; 副主编童惠平, 法美英, 王世德 [and 1 other].
Jian shi wen lian : dong Han xun li tong hui yan jiu / zhu bian Li Weigang, Xia Jie, Shi Xianfeng ; fu zhu bian Tong Huiping, Fa Meiying, Wang Shide [and 1 other].
Qingdao chu ban she, 2016. -- 206 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations ; 26 cm
DS748.16 .T65 J534 2016 -- Kroch Library Asia
Wei Jin Nan Bei chao shi xin bian
魏晋南北朝史新编 / 庄华峰著.
Wei Jin Nan Bei chao shi xin bian / Zhuang Huafeng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes (4, 17, 1614 pages) ; 24 cm
DS748.17 .Z584 2016 -- Kroch Library Asia
Guang zhai zhong yuan
光宅中原 : 拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进 / 倪润安著 = Great ambitions of conquering the central plains : burial culture and social evolution from Tuoba Xianbei to the Northern Wei dynasty / Ni, Run'an.
Guang zhai zhong yuan : Tuoba zhi Bei Wei de mu zang wen hua yu she hui yan jin / Ni Run'an zhu = Great ambitions of conquering the central plains : burial culture and social evolution from Tuoba Xianbei to the Northern Wei dynasty / Ni Run'an zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- iii, ii, iv, 346 pages, 4 unnumbered folded leaves of plates : illustrations, maps ; 26 cm.
DS748.72 .N527 2017 -- Kroch Library Asia
Wu dai Song shi lun ji
五代宋史论集 / 张其凡著.
Wu dai Song shi lun ji / Zhang Qifan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 2, 353 pages ; 24 cm.
DS749.5 .Z4364 2018 -- Kroch Library Asia
Xi chang yu xin bian
袭常与新变 : 明清文化五百年 / 冯天瑜著.
Xi chang yu xin bian : Ming Qing wen hua wu bai nian / Feng Tianyu zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2018. -- 2, 15, 608 pages ; 22 cm
DS750.72 .F4623 2018 -- Kroch Library Asia
Huang jin shi dai
黄金时代 : 图说两宋辽金 / 辛更儒撰.
Huang jin shi dai : tu shuo liang Song Liao Jin / Xin Gengru zhuan.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 183 pages : illustrations (chiefly color), facsimiles ; 24 cm.
DS751 .X5647 2016 -- Kroch Library Asia
Song dai "san rong" wen ti yan jiu
宋代"三冗"问题研究 / 杨高凡著.
Song dai "san rong" wen ti yan jiu / Yang Gaofan zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 312 pages ; 24 cm
DS751 .Y3644 2018 -- Kroch Library Asia
Li Gang zhuan
李纲传 / 何圣庠著.
Li Gang zhuan / He Shengxiang zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 3, 2, 182 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations ; 22 cm
DS751.6 .L5 H4278 2017 -- Kroch Library Asia
Yang jia jiang chuan shuo de min su wen hua yan jiu
杨家将传说的民俗文化研究 / 梁家胜著.
Yang jia jiang chuan shuo de min su wen hua yan jiu / Liang Jiasheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 7, 4, 328 pages ; 24 cm
DS751.6 .Y36 L66 2018 -- Kroch Library Asia
Feng shi Liao Jin xing cheng lu
奉使辽金行程录 / 赵永春辑注.
Feng shi Liao Jin xing cheng lu / Zhao Yongchun ji zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- v, ii, 516 pages ; 24 cm.
DS751.72 .F47 2017 -- Kroch Library Asia
Meng Yuan yi lai Yunnan Qidan hou yi kao shi
蒙元以来云南契丹后裔考释 / 杨毓骧著.
Meng Yuan yi lai Yunnan Qidan hou yi kao shi / Yang Yuxiang zhu.
Yunnan da xue chu ban she, 2016. -- 1, 1, 3, 13, 435 pages : illustrations ; 24 cm.
DS751.72 .Y486 2016 -- Kroch Library Asia
Qu tan liao mu kao gu
趣谈辽墓考古 : 耶律羽之墓与宝山壁画墓考古散记 = QutanLiaomukaogu : YelüYuzhimuyuBaoShanbihuamukaogusanji / 梁万龙著
Qu tan liao mu kao gu : Ye lü yu zhi mu yu bao shan bi hua mu kao gu san ji = QutanLiaomukaogu : YelüYuzhimuyuBaoShanbihuamukaogusanji / Liang wan long zhu
Nei Menggu ke xue ji shu chu ban she, 2015. -- 264 pages, 12 pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
DS751.78 .Y478 L536 2015 -- Kroch Library Asia
Yuan shi yan jiu
元史研究 : 方法与专题 / 屈文军著.
Yuan shi yan jiu : fang fa yu zhuan ti / Qu Wenjun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 262 pages ; 24 cm.
DS752 .Q77 2017 -- Kroch Library Asia
Da Ming chao 1368-1644
大明朝1368-1644 : 从洪武到崇祯的权力变局 / 宗承灏著.
Da Ming chao 1368-1644 : cong Hongwu dao Chongzhen de quan li bian ju / Zong Chenghao zhu.
Beijing lian he da xue chu ban she, 2017. -- 2, ii, 298 pages ; 24 cm
DS753 .Z66423 2017 -- Kroch Library Asia
Ming China and its allies
Ming China and its allies : imperial rule in Eurasia / David M. Robinson (Colgate University, New York).
Cambridge University Press, 2020. -- xi, 249 pages ; 24 cm
DS753 .R63 2020 -- Kroch Library Asia
Ming dai wai qi yan jiu
明代外戚研究 = A research on the consort clans in the Ming dynasty / 叶群英著.
Ming dai wai qi yan jiu = A research on the consort clans in the Ming dynasty / Ye Qunying zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 4, 491 pages ; 24 cm.
DS753 .Y3968 2018 -- Kroch Library Asia
Zi jin cheng de rong guang
紫禁城的荣光 : 明清全史 / (日)冈田英弘, 神田信夫, 松村润著 ; 王帅译.
Zi jin cheng de rong guang : Ming Qing quan shi / (Ri) Gangtian Yinghong, Shentian Xinfu, Songcun Run zhu ; Wang Shuai yi.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 401 pages : illustrations, maps ; 21 cm
DS753 .O33127 2017 -- Kroch Library Asia
Egakareta Wakō
描かれた倭寇 : 「倭寇図卷」と「抗倭図卷」 / 東京大学史料編纂所編.
Egakareta Wakō : "Wakō zukan" to "Kōwa zukan" / Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2014. -- 111 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize DS753.2 .E43 2014 + -- Kroch Library Asia
Ming Qing di zhi nong shang she hui yan jiu.
明清帝制农商社会研究. 初编 = MingQing dizhi nongshang shehui yanjiu / 赵轶峰著.
Ming Qing di zhi nong shang she hui yan jiu. Chu bian = MingQing dizhi nongshang shehui yanjiu / Zhao Yifeng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xxi, 384 pages ; 24 cm
DS753.2 .Z4394 2017 -- Kroch Library Asia
Kong Tianyin ping zhuan
孔天胤评传 / 张勇耀, 韩兵强著.
Kong Tianyin ping zhuan / Zhang Yongyao, Han Bingqiang zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 4, 2, 417 pages : illustrations ; 24 cm
DS753.6 .K65 Z434 2017 -- Kroch Library Asia
Qing shi shi lu
清史实录 : 政治、外交、文化与革命 / 王开玺著.
Qing shi shi lu : zheng zhi, wai jiao, wen hua yu ge ming / Wang Kaixi zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 2 volumes (633 pages) : illustrations ; 21 cm.
DS754 .W365 2018 -- Kroch Library Asia
Qing dai dong fan yu xi fan yan jiu lun cong
清代东番与西番研究论丛 / 刘正刚著.
Qing dai dong fan yu xi fan yan jiu lun cong / Liu Zhenggang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 340 pages ; 24 cm.
DS754.12 .L594 2018 -- Kroch Library Asia
Orthodox passions
Orthodox passions : narrating filial love during the High Qing / Maram Epstein.
Published by the Harvard University Asia Center, distributed by Harvard University Press, 2019. -- xii, 361 pages : illustrations ; 24 cm.
DS754.14 .E67 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin shi wen hua si chao lun cong
中国近世文化思潮论丛 / 丁伟志著.
Zhongguo jin shi wen hua si chao lun cong / Ding Weizhi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 444 pages ; 24 cm.
DS754.14 .T5623 2016 -- Kroch Library Asia
Qing chao xing qi shi qi zhong chao zheng zhi zhi xu bian qian yan jiu
清朝兴起时期中朝政治秩序变迁研究 = A Study on the changes of the political order between China and Korea in the rise period of the Qing dynasty / 王臻著.
Qing chao xing qi shi qi zhong chao zheng zhi zhi xu bian qian yan jiu = A Study on the changes of the political order between China and Korea in the rise period of the Qing dynasty / Wang Zhen zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 3, 3, 266 pages ; 24 cm.
DS754.17 .W364 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai jun ji chu zhi quan de lai yuan ji qi yan bian
清代军机处职权的来源及其演变 : 以公文运转程序与政局变动为核心的考察 = The source of Junjichu's authority and its evolution in Qing dynasty : focus on the procedures of official documents operation and the changing political situation / 宋希斌著.
Qing dai jun ji chu zhi quan de lai yuan ji qi yan bian : yi gong wen yun zhuan cheng xu yu zheng ju bian dong wei he xin de kao cha = The source of Junjichu's authority and its evolution in Qing dynasty : focus on the procedures of official documents operation and the changing political situation / Song Xibin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 3, 282 pages ; 24 cm
DS754.17 .S6684 2018 -- Kroch Library Asia
Li shi, sheng yin, xue wen
历史·声音·学问 = History voice learning : 近代中国文化的脉延与异变 = / 王东杰著.
Li shi, sheng yin, xue wen = History voice learning : jin dai Zhongguo wen hua de mai yan yu yi bian / Wang Dongjie zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 3, 382 pages ; 24 cm
DS755 .W3644 2018 -- Kroch Library Asia
Bei da duan de jin dai hua
被打断的近代化 : 晚清探隐 = Beidaduan de jindaihua : wanQing tanyin / 黄波著.
Bei da duan de jin dai hua : wan Qing tan yin = Beidaduan de jindaihua : wanQing tanyin / Huang Bo zhu.
Dong fang chu ban she, 2017. -- 3, 3, 325 pages ; 21 cm
DS761 .H83423 2017 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo "he ping" huan xiang de po mie
近代中国"和平"幻想的破灭 : 晚清政府主和派研究 / 谢建美著.
Jin dai Zhongguo "he ping" huan xiang de po mie : wan Qing zheng fu zhu he pai yan jiu / Xie Jianmei zhu.
Xiangtan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 343 pages ; 21 cm
DS761.2 .X466 2016 -- Kroch Library Asia
Qing mo she hui bian ge jian ying
清末社会变革剪影 = Qingmo shehui biange jianying / 范福潮著.
Qing mo she hui bian ge jian ying = Qingmo shehui biange jianying / Fan Fuchao zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 9, 6, 464 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
DS764 .F28 2016 -- Kroch Library Asia
Liang Guang zong du Zhang Renjun
两广总督张人骏 / 刘天昌著.
Liang Guang zong du Zhang Renjun / Liu Tianchang zhu.
Hai yang chu ban she, 2018. -- 24, 412 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
DS764.23 .Z453 L67 2018 -- Kroch Library Asia
Ryō Keichō to jānarizumu
梁啓超とジャーナリズム / 陳立新.
Ryō Keichō to jānarizumu / Chin Risshin.
Fuyō Shobō Shuppan, 2009. -- 378 pages : illustrations ; 22 cm
DS764.23 .L52 C455 2009 -- Kroch Library Asia
Sun Kaihua ping zhuan
孙开华评传 / 周星林, 孙培厚著.
Sun Kaihua ping zhuan / Zhou Xinglin, Sun Peihou zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 4, 2, 234 pages, 1 unnumbered leaf of plate : illustrations ; 24 cm.
DS764.23 .S864 Z4885 2017 -- Kroch Library Asia
Wan guo jing zheng
万国竞争 : 康有为与维也纳体系的衰变 / 章永乐著.
Wan guo jing zheng : Kang Youwei yu Weiyena ti xi de shuai bian / Zhang Yongle zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 230 pages : illustrations ; 24 cm
DS764.23 .K36 Z4385 2017 -- Kroch Library Asia
Qing mo wei xin pai ren wu zhi Shanben Xian shu zha kao shi
清末维新派人物致山本宪书札考释 = The research notes for late Qing reformers' letters to Yamamoto Ken / 吕顺长著.
Qing mo wei xin pai ren wu zhi Shanben Xian shu zha kao shi = The research notes for late Qing reformers' letters to Yamamoto Ken / Lü Shunchang zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2017. -- 5, 4, 6, 396 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations, facsimiles, portraits ; 24 cm.
DS768 .L787 2017 -- Kroch Library Asia
20 shi ji Zhongguo jin dai shi yan jiu de zheng zhi qu xiang
20世纪中国近代史研究的政治取向 = On the Political Orientation of Modern China History Study in 20th Century = 20 Shiji Zhongguo Jindaishi Yanjiu De ZhengZhi Quxiang / 龚云著.
20 shi ji Zhongguo jin dai shi yan jiu de zheng zhi qu xiang = On the Political Orientation of Modern China History Study in 20th Century = 20 Shiji Zhongguo Jindaishi Yanjiu De ZhengZhi Quxiang / Gong Yun zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2018. -- X, 2, 370 pages : portrait ; 25 cm
DS774.5 .G668 2018 -- Kroch Library Asia
Yi shi zai xi fang de Zhongguo shi
遗失在西方的中国史 : 《伦敦新闻画报》记录的民国 1926-1949 = The Illustrated London news / 沈弘编译.
Yi shi zai xi fang de Zhongguo shi : "Lundun xin wen hua bao" ji lu de Minguo 1926-1949 = The Illustrated London news / Shen Hong bian yi.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2016. -- 4 volumes (1, 34, 1296 pages) : illustrations (some color), portraits ; 26 cm + 2 photographs (40 x 26 folded to 20 cm ; 96 x 22 folded to 22 cm)
DS774.5 .Y528 2016 -- Kroch Library Asia
Sheng huo de luo ji
生活的逻辑 : 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) = Logic of life : intellectuals in the daily urban world of the republic of China / 胡悦晗著.
Sheng huo de luo ji : cheng shi ri chang shi jie zhong de Minguo zhi shi ren (1927-1937) = Logic of life : intellectuals in the daily urban world of the republic of China / Hu Yuehan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 414 pages ; 24 cm
DS775.2 .H837 2018 -- Kroch Library Asia
Xin wen hua yun dong yu chuan tong wen hua
新文化运动与传统文化 / 张悦, 刘玉萌, 吴丹丹著.
Xin wen hua yun dong yu chuan tong wen hua / Zhang Yue, Liu Yumeng, Wu Dandan zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 172 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS775.2 .Z4358 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hua shi yu xia de xin qi meng yun dong lun xi
中国化视阈下的新启蒙运动论析 / 庞虎著.
Zhongguo hua shi yu xia de xin qi meng yun dong lun xi / Pang Hu zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 3, 216 pages ; 23 cm
DS775.2 .P3644 2018 -- Kroch Library Asia
Guo gong tan pan liu shi nian
国共谈判六十年 / 鞠海涛, 朱晓艳编著.
Guo gong tan pan liu shi nian / Ju Haitao, Zhu Xiaoyan bian zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 5, 2, 459 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS775.7 .J8247 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wai jiao yu di yi ci shi jie da zhan
中国外交与第一次世界大战 = Go to war : Chinese diplomacy during the First World War / 侯中军著.
Zhongguo wai jiao yu di yi ci shi jie da zhan = Go to war : Chinese diplomacy during the First World War / Hou Zhongjun zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 384 pages ; 24 cm.
DS775.8 .H6895 2017 -- Kroch Library Asia
House of Yan
The house of Yan : a family at the heart of a century in Chinese history / Lan Yan ; translated from the French by Sam Taylor.
Harper, 2020. -- 413 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations, genealogical table ; 21 cm
DS776 .Y3413 2020 -- Kroch Library Asia
Sun Zhongshan jiu ren lin shi da zong tong jie mi
孙中山就任临时大总统揭秘 / 编著陈宁骏, 欣辰 ; 图片整理衣兰杰, 王利雯, 杜筱青 [and 3 others] ; 摄影褚宝国, 吴晓霞, 周晓燕 [and 3 others].
Sun Zhongshan jiu ren lin shi da zong tong jie mi / bian zhu Chen Ningjun, Xin Chen ; tu pian zheng li Yi Lanjie, Wang Liwen, Du Xiaoqing [and 3 others] ; she ying Chu Baoguo, Wu Xiaoxia, Zhou Xiaoyan [and 3 others].
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 332 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 24 cm
DS776.6 .C4465 2016 -- Kroch Library Asia
Min zu zhen xing de zhui meng zhe
民族振兴的追梦者 : 孙中山 / 马庆忠, 李联海著.
Min zu zhen xing de zhui meng zhe : Sun Zhongshan / Ma Qingzhong, Li Lianhai zhu.
Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 2017. -- 2, 472 pages, 4 unnumbered pages of plates : facsimiles, portraits ; 24 cm.
DS777 .M264 2017 -- Kroch Library Asia
Sun Zhongshan si xiang gai lun
孙中山思想概论 / 主编胡钢 ; 执行主编王燕珺 ; 编写者王燕珺, 刘卫国, 胡钢 [and 1 other].
Sun Zhongshan si xiang gai lun / zhu bian Hu Gang ; zhi xing zhu bian Wang Yanjun ; bian xie zhe Wang Yanjun, Liu Weiguo, Hu Gang [and 1 other].
Tianjin ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 1, 3, 3, 240 pages, 1 unnumbered pages of plates : illustrations ; 26 cm
DS777 .S867 2016 -- Kroch Library Asia
Sun Zhongshan yu jin dai Zhongguo she hui lun ji
孙中山与近代中国社会论集 = Collected essays on Sun Yat-sen and modern Chinese society / 广东省社会科学院历史与孙中山研究所编.
Sun Zhongshan yu jin dai Zhongguo she hui lun ji = Collected essays on Sun Yat-sen and modern Chinese society / Guangdong Sheng she hui ke xue yuan li shi yu Sun Zhongshan yan jiu suo bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 274 pages ; 24 cm
DS777 .S8669 2017 -- Kroch Library Asia
Niu Yongjian nian pu
钮永建年谱 / 张乃清著.
Niu Yongjian nian pu / Zhang Naiqing zhu.
Zhong xi shu ju, 2017. -- 96 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.15 .N588 Z4366 2017 -- Kroch Library Asia
Wo de mu qin Liu Qunxian
我的母亲刘群先 : 中国杰出的女工领袖 / 秦新华著.
Wo de mu qin Liu Qunxian : Zhongguo jie chu de nü gong ling xiu / Qin Xinhua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 143 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 22 cm
DS777.15 .L595 Q256 2018 -- Kroch Library Asia
Chuan ren kang zhan dang an wen xian tu ji
川人抗战档案文献图集 / 四川省档案馆编著 ; 丁成明主编.
Chuan ren kang zhan dang an wen xian tu ji / Sichuan Sheng dang an guan bian zhu ; Ding Chengming zhu bian.
Sichuan ren min chu ban she, 2015. -- 4, 425 pages, 4 unnumbered leaves of folded plates : illustrations (some color), maps, portraits, facsimiles ; 27 cm
DS777.52 .C484 2015 -- Kroch Library Asia
Riben bao zhi ji lu de qin Hua shi shi
日本报纸记录的侵华史实 / 主编牛廷福 ; 副主编季真, 柏钦水, 齐岩波 [and 1 other].
Riben bao zhi ji lu de qin Hua shi shi / zhu bian Niu Tingfu ; fu zhu bian Ji Zhen, Bai Qinshui, Qi Yanbo [and 1 other].
Huang He chu ban she, 2015. -- 10, 303 pages : facsimiles ; 38 cm
DS777.52 .R533 2015 -- Kroch Library Asia
Weng Wenhao yu kang zhan dang an shi liao hui bian
翁文灏与抗战档案史料汇编 / 陈谦平编.
Weng Wenhao yu kang zhan dang an shi liao hui bian / Chen Qianping bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2 volumes (25, 1, 31, 863 pages, 6 unnumbered pages of plates) : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.52 .W48 2017 -- Kroch Library Asia
Fei chang kang zhan
非常抗战 : 1931.09.18-1945.08.15 / 萨苏著.
Fei chang kang zhan : 1931.09.18-1945.08.15 / Sa Su zhu.
Beijing lian he chu ban gong si, 2018. -- 278 pages : illustrations, portraits ; 23 cm
DS777.53 .S2445 2018 -- Kroch Library Asia
Kang Ri zhan zheng shi qi Hua qiao ren kou shang wang he cai chan sun shi
抗日战争时期华侨人口伤亡和财产损失 / 黄晓坚编著.
Kang Ri zhan zheng shi qi Hua qiao ren kou shang wang he cai chan sun shi / Huang Xiaojian bian zhu.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 14, 7, 5, 464 pages : illustrations ; 24 cm.
DS777.53 .H8363 2016 -- Kroch Library Asia
Kang zhan shi qi de Zhongguo da hou fang zhuan ti yan jiu
抗战时期的中国大后方专题研究 / 杜俊华著.
Kang zhan shi qi de Zhongguo da hou fang zhuan ti yan jiu / Du Junhua zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 188 pages ; 21 cm
DS777.53 .D786 2018 -- Kroch Library Asia
Nu hou
怒吼 : 国民党正面战场炮兵大战纪实 / 杨英健, 陈冠任著.
Nu hou : guo min dang zheng mian zhan chang pao bing da zhan ji shi / Yang Yingjian, Chen Guanren zhu.
Dong fang chu ban she, 2017. -- 4, 453 pages : illustrations ; 23 cm
DS777.53 .Y386 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo kang Ri zhan zheng da can kao
中国抗日战争大参考 = References of the war of Chinese resistance against Japan / 蔡仁照编著.
Zhongguo kang Ri zhan zheng da can kao = References of the war of Chinese resistance against Japan / Cai Renzhao bian zhu.
Shi you gong ye chu ban she, 2016. -- 451 pages : illustrations, portraits ; 25 cm.
DS777.53 .C3423 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo kang Ri zhan zheng shi lun gao
中国抗日战争史论稿 / 张注洪著.
Zhongguo kang Ri zhan zheng shi lun gao / Zhang Zhuhong zhu.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2018. -- 2, 2, 251 pages ; 25 cm
DS777.53 .Z4396 2018 -- Kroch Library Asia
Liang ge ming yun zhi jue dou
两个命运之决斗 : 中国人民解放战争纪实 / 陈庆喜著.
Liang ge ming yun zhi jue dou : Zhongguo ren min jie fang zhan zheng ji shi / Chen Qingxi zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2015. -- 7 volumes ; 25 cm
DS777.54 .C43 2015 -- Kroch Library Asia
Henri Cartier-Bresson
Henri Cartier-Bresson : China 1948-1949, 1958 / Michel Frizot, Ying-Lung Su ; translated from the French by Lorna Dale, Francisca Garvie and Jenny Wilson.
Thames & Hudson, 2019. -- 287 pages : illustrations (some color), color maps ; 30 cm
Oversize DS777.55 .C333213 2019 + -- Kroch Library Asia
DS777.55 .C333213 2019 -- Fine Arts Library (Sibley Hall)
Takeuchi Minoru Chūgokuron jisenshū
竹内実[中国論]自選集 / 竹內実著.
Takeuchi Minoru Chūgokuron jisenshū / Takeuchi Minoru cho.
Ōbirin Daigaku Hokutō Ajia Sōgō Kenkyūjo, 2009. -- 3 volumes : illustrations ; 22 cm.
DS777.55 .T35 2009 -- Kroch Library Asia
Shi chang jing ji yu zheng zhi jia zhi
市场经济与政治价值 : 当代中国政治价值转型与建构研究 / 王永志著.
Shi chang jing ji yu zheng zhi jia zhi : dang dai Zhongguo zheng zhi jia zhi zhuan xing yu jian gou yan jiu / Wang Yongzhi zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 329 pages ; 21 cm
DS777.75 .W3689 2017 -- Kroch Library Asia
"Yun dai ying quan ji" de bian zuan yu yan jiu
《恽代英全集》的编纂与研究 / 李良明, 申富强编著
"Yun dai ying quan ji" de bian zuan yu yan jiu / Li liang ming, shen fu qiang bian zhu
Ren min chu ban she, 2016. -- 6, 3, 330 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
DS777.488 .Y86 A2 2016 -- Kroch Library Asia
Deng Yanda zhuan
邓演达传 / 张鹏斗著.
Deng Yanda zhuan / Zhang Pengdou zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 158 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.488 .D46 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Li shi guan kou
历史关口 : 宋美龄与西安事変 / 杨菁著.
Li shi guan kou : Song Meiling yu Xi'an shi bian / Yang Jing. zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 3, 2, 372 pages : illustrations ; 24 cm.
DS777.488 .C515 Y336 2018 -- Kroch Library Asia
Shao shuai Zhang Xueliang de ruan jin sui yue
少帅張学良的软禁岁月 / 刘叔慈著.
Shao shuai Zhang Xueliang de ruan jin sui yue / Liu Shuci zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 5, 225 pages : illustrations, maps, portraits ; 24 cm
DS777.488 .C458 L5874 2018 -- Kroch Library Asia
Wo jiang zai qi
我将再起 : 宋美龄的后半生 / 吕晶著.
Wo jiang zai qi : Song Meiling de hou ban sheng / Lü Jing zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 3, 3, 371 pages : illustrations ; 24 cm.
DS777.488 .C515 L785 2018 -- Kroch Library Asia
Wu xin wu li
吾心吾力 : 政治视阈中宋美龄的思想历程 / 张立杰著.
Wu xin wu li : zheng zhi shi yu zhong Song Meiling de si xiang li cheng / Zhang Lijie zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 3, 2, 3, 442 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm.
DS777.488 .C515 Z36 2018 -- Kroch Library Asia
Xin min xin feng
新民新风 : 宋美龄与近代中国社会改造 / 郭红娟著.
Xin min xin feng : Song Meiling yu jin dai Zhongguo she hui gai zao / Guo Hongjuan zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 3, 2, 3, 303 pages : illustrations ; 24 cm.
DS777.488 .C515 G8645 2018 -- Kroch Library Asia
Zhou Yiqun zhuan
周逸群传 / 唐承德, 姜之铮著.
Zhou Yiqun zhuan / Tang Chengde, Jiang Zhizheng zhu.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 4, 326 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm
DS777.488 .C546 T364 2016 -- Kroch Library Asia
Nitchū Sensō shiron
日中戦争史論 : 汪精衛政権と中国占領地 / 小林英夫, 林道生著.
Nitchū Sensō shiron : Ō Seiei seiken to Chūgoku senryōchi / Kobayashi Hideo, Hayashi Michio cho.
Ochanomizu Shobō, 2005. -- vii, 347, 21 pages ; 22 cm
DS777.518 .K63 2005 -- Kroch Library Asia
Nanjing da tu sha yan jiu
南京大屠杀硏究 : 日本虛构派批判 / 程兆奇著.
Nanjing da tu sha yan jiu : Riben xu gou pai pi pan / Cheng Zhaoqi zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 5, 2, 532 pages, 13 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
DS777.533 .A86 C478 2017 -- Kroch Library Asia
Qin Hua Ri jun Yiwu xi jun zhan Minguo dang an hui bian
侵华日军义乌细菌战民国档案汇编 / 义乌市档案馆编.
Qin Hua Ri jun Yiwu xi jun zhan Minguo dang an hui bian / Yiwu Shi dang an guan bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2016. -- 5, 5, 217 pages : facsimiles ; 24 cm.
DS777.533 .B55 Q564 2016 -- Kroch Library Asia
Riben qin Hua zhi min jiao yu shi liao
日本侵华殖民教育史料 / 主编宋恩荣, 余子侠.
Riben qin Hua zhi min jiao yu shi liao / zhu bian Song Enrong, Yu Zixia.
Ren min jiao yu chu ban she, 2016. -- 4 volumes ; 27 cm
DS777.533 .E38 R58 2016 -- Kroch Library Asia
Ri jun qin Hua qi jian Zhongguo lao gong shang wang diao cha (1933.9-1945.8)
日军侵华期间中国劳工伤亡调查 (1933.9-1945.8) / 居之芬编著.
Ri jun qin Hua qi jian Zhongguo lao gong shang wang diao cha (1933.9-1945.8) / Ju Zhifen bian zhu.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 14, 228 pages ; 24 cm.
DS777.533 .A86 J8823 2016 -- Kroch Library Asia
Yi zhong te shu xing tai de tong zhan
一种特殊形态的统战 : 延安日本工农学校研究 / 常改香著.
Yi zhong te shu xing tai de tong zhan : Yan'an Riben gong nong xue xiao yan jiu / Chang Gaixiang zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 5, 292 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm
DS777.533 .P75 C436 2016 -- Kroch Library Asia
Jue zhan.
决战. 中原西南解放战争 : 1945-1951 / 刘统著.
Jue zhan. Zhong yuan xi nan jie fang zhan zheng : 1945-1951 / Liu Tong zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 6, 544 pages, 14 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm.
DS777.542 .L57828 2017 -- Kroch Library Asia
Tianjin mou liang guan gan bu gong zuo bi ji zhai bian
天津某粮管干部工作笔记摘编 / 华东师范大学中国当代史研究中心编.
Tianjin mou liang guan gan bu gong zuo bi ji zhai bian / Hua dong shi fan da xue Zhongguo dang dai shi yan jiu zhong xin bian.
Dong fang chu ban zhong xin, 2017-2018. -- 3 volumes ; 24 cm.
DS777.547 .Z466 2017 -- Kroch Library Asia
Hui yi Guan Linzheng
回忆关麟徵 / 全国政协文史和学习委员会, 陕西省戶县政协文史资料委员会编.
Hui yi Guan Linzheng / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui, Shanxi Sheng Hu Xian zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2018. -- 2, 4, 3, 225 pages, 4 pages of plates : illustrations, portrait ; 24 cm.
DS777.5195 .K82 H85 2018 -- Kroch Library Asia
Chongqing da hong zha dang an wen xian.
重庆大轰炸档案文献. 财产损失. 私物部分 / 主编唐润明 ; 副主编胡懿.
Chongqing da hong zha dang an wen xian. Cai chan sun shi. Si wu bu fen / zhu bian Tang Runming ; fu zhu bian Hu Yi.
Chongqing chu ban she, 2015. -- 4 volumes (3, 3, 2, 43, 2002 pages) ; 25 cm.
DS777.5316 .C48 C47226 2015 -- Kroch Library Asia
1975
1975 : 邓小平主持整顿 / 程中原, 夏杏珍著.
1975 : Deng Xiaoping zhu chi zheng dun / Cheng Zhongyuan, Xia Xingzhen zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 10, 565 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
DS778 .D46 C4974 2017 -- Kroch Library Asia
Chuang ye jian nan bai zhan duo
创业艰难百战多 : 土地革命战争时期的陈毅 / 孙伟著.
Chuang ye jian nan bai zhan duo : tu di ge ming zhan zheng shi qi de Chen Yi / Sun Wei zhu.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 2, 4, 10, 334 pages ; 24 cm
DS778 .C524 S88 2016 -- Kroch Library Asia
Gong pu ben shai
公仆本色 : 陕北老红军黄静波传 / 郭兆文, 黄少南, 高建鹰著.
Gong pu ben shai : Shan bei lao hong jun Huang Jingbo zhuan / Guo Zhaowen, Huang Shaonan, Gao Jianying zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 3, 290 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 24 cm
DS778 .H8355 G8698 2018 -- Kroch Library Asia
Hong jun jiang ling Xiao Ke
红军将领萧克 / 罗聪明著.
Hong jun jiang ling Xiao Ke / Luo Congming zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2018. -- 2, 346 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm
DS778 .H71168 L87 2018 -- Kroch Library Asia
Huang Kecheng nian pu
黄克诚年谱 / 黄克诚传编写组著.
Huang Kecheng nian pu / Huang Kecheng zhuan bian xie zu zhu.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2018. -- 3, 416 pages ; 25 cm
DS778 .H877 H8366 2018 -- Kroch Library Asia
Li Da quan ji
李达全集 / 汪信砚主编.
Li Da quan ji / Wang Xinyan zhu bian.
Ren min chu ban she, 2016. -- 20 volumes : illustrations (some color), portraits ; 25 cm
DS778 .L397 A2 2016 -- Kroch Library Asia
Riben nan wang Li Dequan
日本难忘李德全 / 程麻, 林振江著.
Riben nan wang Li Dequan / Cheng Ma, Lin Zhenjiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 219 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 21 cm
DS778 .L418 C456 2017 -- Kroch Library Asia
Wo de hong jun mu qin
我的红军母亲 : 蒲文清 / 何丽著.
Wo de hong jun mu qin : Pu Wenqing / He Li zhu.
Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2015. -- 4, 369 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portrait ; 22 cm.
DS778 .P828 H425 2015 -- Kroch Library Asia
Xu Teli nian pu
徐特立年谱 / 《徐特立年谱》编纂委员会编.
Xu Teli nian pu / "Xu Teli nian pu" bian zuan wei yuan hui bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 5, 322 pages ; 22 cm
DS778 .X828 X7875 2017 -- Kroch Library Asia
Zhang Wentian si xiang yan jiu
张闻天思想研究 / 覃采萍著.
Zhang Wentian si xiang yan jiu / Qin Caiping zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 245 pages ; 23 cm
DS778 .C51534 Q5623 2018 -- Kroch Library Asia
Zhi qing jia zhang Li Qinglin
知青家长李庆霖 / 黃志雄著.
Zhi qing jia zhang Li Qinglin / Huang Zhixiong zhu.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2015. -- 2, iii, 5, 490 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 26 cm
DS778 .L3385 H83 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gai ge lu xian tu
中国改革路线图 / 郑永年著.
Zhongguo gai ge lu xian tu / Zheng Yongnian zhu.
Dong fang chu ban she, 2016. -- 2, 1, 5, 225 pages ; 21 cm.
DS779.2 .Z448 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi guo li zheng zhe wu nian
治国理政这五年 : 十八大以来中国新巨变 / 罗平汉主编.
Zhi guo li zheng zhe wu nian : shi ba da yi lai Zhongguo xin ju bian / Luo Pinghan zhu bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 221 pages : illustrations ; 23 cm
DS779.4 .Z4554 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua min zu wei da fu xing de "Zhongguo meng"
中华民族伟大复兴的"中国梦" = The Chinese dream of the great renewal of the Chinese nation / 主编蒙慧.
Zhonghua min zu wei da fu xing de "Zhongguo meng" = The Chinese dream of the great renewal of the Chinese nation / zhu bian Meng Hui.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 3, 7, 287 pages ; 23 cm.
DS779.4 .Z4669 2017 -- Kroch Library Asia
Reform and development in China
Reform and development in China : after 40 years / editors, Wei Shan, National University of Singapore, Singapore, Lijun Yang, South China University of Technology, China.
World Scientific Publihing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xvii, 256 pages ; 24 cm.
DS779.26 .R28 2019 -- Kroch Library Asia
Critical decade
A critical decade : China's foreign policy (2008-2018) / Zhiqun Zhu, Bucknell University, USA.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2020. -- xx, 295 pages ; 24 cm.
DS779.27 .Z4893 2020 -- Kroch Library Asia
Ba shi yi nian ren sheng lu
八十一年人生路 : 胡乔木生平 / 本书编写组编.
Ba shi yi nian ren sheng lu : Hu Qiaomu sheng ping / ben shu bian xie zu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 4, 4, 653 pages : illustrations, portraits ; 23 cm.
DS779.29 .H785 B327 2017 -- Kroch Library Asia
Qiao Shi tan gai ge yu fa zhan
乔石谈改革与发展 / 乔石著.
Qiao Shi tan gai ge yu fa zhan / Qiao Shi zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 11, 636 pages, 14 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), color portrait ; 23 cm
DS779.29 .Q54 A5 2017 -- Kroch Library Asia
Bian ge shi dai de Zhongguo jue se
变革时代的中国角色 : 理论与实践 / 王俊生著.
Bian ge shi dai de Zhongguo jue se : li lun yu shi jian / Wang Junsheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 3, 236 pages ; 24 cm
DS779.47 .W336 2017 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu qu yu he zuo yu fa zhan lun tan
丝绸之路区域合作与发展论坛 / 乌永志主编 ; 张京鱼 [and 3 others]副主编.
Si chou zhi lu qu yu he zuo yu fa zhan lun tan / Wu Yongzhi zhu bian ; Zhang Jingyu [and 3 others] fu zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 320 pages : illustrations ; 24 cm
DS779.47 .S523 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se da guo wai jiao
中国特色大国外交 : 内涵与路径 / 王灵桂等著.
Zhongguo te se da guo wai jiao : nei han yu lu jing / Wang Linggui deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 295 pages ; 24 cm.
DS779.47 .W3654 2018 -- Kroch Library Asia
Kang you ji xing jiao jian
康輶紀行校笺 / [清] 姚瑩撰 ; 劉建麗校笺.
Kang you ji xing jiao jian / [Qing] Yao Ying zhuan ; Liu Jianli jiao jian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2 volumes (15, 2, 17, 830 pages) : maps ; 21 cm
DS785 .Y388 2017 -- Kroch Library Asia
1927-1950 nian Zhong Ying liang guo guan yu Xizang wen ti de jiao liang yu zheng lun
1927-1950年中英两国关于西藏问题的较量与争论 / 张皓著.
1927-1950 nian Zhong Ying liang guo guan yu Xizang wen ti de jiao liang yu zheng lun / Zhang Hao zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 5, 807 pages) ; 24 cm
DS786 .Z336 2016 -- Kroch Library Asia
Qing zang guang mang
青藏光芒 : 中国科学院青藏高原研究进行时, 经由探索史揭示演化史 / 马丽华著.
Qing zang guang mang : Zhongguo ke xue yuan Qing Zang Gaoyuan yan jiu jin xing shi, jing you tan suo shi jie shi yan hua shi / Ma Lihua zhu.
Beijing shi yue wen yi chu ban she : Xizang ren min chu ban she, 2018. -- 651 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 26 cm.
DS786 .M222 2018 -- Kroch Library Asia
Qing Zang tie lu yu Zang zu wen hua he xie fa zhan
青藏铁路与藏族文化和谐发展 = Qinghai-Tibet Railway and harmonious development of Tibetan culture / 东・华尔丹, 冯雪红著.
Qing Zang tie lu yu Zang zu wen hua he xie fa zhan = Qinghai-Tibet Railway and harmonious development of Tibetan culture / Dong, Hua'erdan, Feng Xuehong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xv, 320 pages : illustrations ; 24 cm.
DS786 .D6644 2017 -- Kroch Library Asia
Tu bu ru Zang
徒步入藏 : 1951年随军进藏纪实 / 高平著.
Tu bu ru Zang : 1951 nian sui jun jin Zang ji shi / Gao Ping zhu.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2017. -- vi, 192 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 21 cm
DS786 .G3723 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua min zu li shi bei jing xia Zang shi lun heng
中华民族历史背景下藏事论衡 / 车明怀著.
Zhonghua min zu li shi bei jing xia Zang shi lun heng / Che Minghuai zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 2, 651 pages ; 24 cm.
DS786 .C369 2017 -- Kroch Library Asia
Duo wei shi yu xia de Gutian hui yi yan jiu
多维视域下的古田会议研究 = The multi-dimensional study on the Gutian conference / 李方祥, 汪炜伟主编.
Duo wei shi yu xia de Gutian hui yi yan jiu = The multi-dimensional study on the Gutian conference / Li Fangxiang, Wang Weiwei zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 6, 3, 2, 234 pages ; 24 cm.
DS793 .F8 D868 2016 -- Kroch Library Asia
Gao ben "Xinjiang tu zhi" jiao li
稿本《新疆圖志》校理 / 史明文, 曹志敏整理.
Gao ben "Xinjiang tu zhi" jiao li / Shi Mingwen, Cao Zhimin zheng li.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 22, 170 pages ; 24 cm.
DS793 .S62 G3633 2017 -- Kroch Library Asia
Guangxi Bebuwan min su feng wu
广西北部湾民俗风物 / 吴坚, 周玫, 韦雪敏编著.
Guangxi Bebuwan min su feng wu / Wu Jian, Zhou Mei, Wei Xuemin bian zhu.
Shi jie tu shu chu ban gong si, 2018. -- 15, 263 pages : color illustrations ; 24 cm.
DS793 .K6 W76 2018 -- Kroch Library Asia
Gu dai xi nan di li wen ti xin lun
古代西南地理问题新论 = New knowledge on ancient matters of geography in the southwest of China / 周宏伟著.
Gu dai xi nan di li wen ti xin lun = New knowledge on ancient matters of geography in the southwest of China / Zhou Hongwei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 5, 274 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
DS793 .S6445 Z5748 2018 -- Kroch Library Asia
Hainan jin xian dai she hui tu shi
海南近现代社会图史 : 基于罗斯文库的研究 / 胡素萍, 张一平著.
Hainan jin xian dai she hui tu shi : ji yu Luosi wen ku de yan jiu / Hu Suping, Zhang Yiping zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 4, 352 pages : illustrations, maps, portraits, facsimiles ; 24 cm
DS793 .H3 H785 2018 -- Kroch Library Asia
Jin dai Qinghai He Huang di qu she hui wen hua bian qian
近代青海河湟地区社会文化变迁 = Socials and cultural changes in Hehuang, Qinghai, modern times / 赵小花著.
Jin dai Qinghai He Huang di qu she hui wen hua bian qian = Socials and cultural changes in Hehuang, Qinghai, modern times / Zhao Xiaohua zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 9, 4, 273 pages ; 24 cm
DS793 .T7 Z4484 2018 -- Kroch Library Asia
Jin dai Sichuan min su bian hua yan jiu
近代四川民俗变化研究 = Jindai Sichuan minsu bianhua yanjiu / 潘家德著.
Jin dai Sichuan min su bian hua yan jiu = Jindai Sichuan minsu bianhua yanjiu / Pan Jiade zhu.
Sichuan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 295 pages : illustrations ; 24 cm
DS793 .S8 P3654 2017 -- Kroch Library Asia
Kang Ri feng huo bian san Jin
抗日烽火遍三晋 / 师文华编著.
Kang Ri feng huo bian san Jin / Shi Wenhua bian zhu.
Shanxi ren min chu ban she, 2015. -- 5, 6, 3, 375 pages : maps ; 25 cm
DS793 .S3 S54 2015 -- Kroch Library Asia
Le shi
泐史 / 李拂一编译. 白古通记 ; 玄峰年运志 / 王叔武辑著.
Le shi / Li Fuyi bian yi. Bai gu tong ji ; Xuanfeng nian yun zhi / Wang Shuwu ji zhu.
Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2016. -- 118 pages ; 23 cm.
DS793 .Y8 L385 2016 -- Kroch Library Asia
Ling nan jin dai dui wai wen hua jiao liu shi
岭南近代对外文化交流史 / 刘圣宜, 宋德华著 ; 岭南文库编辑委员会, 广东中华民族文化促迸会合编.
Ling nan jin dai dui wai wen hua jiao liu shi / Liu Shengyi, Song Dehua zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu beng hui he bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 2, 8, 5, 704 pages ; 24 cm.
DS793 .K7 L587 2018 -- Kroch Library Asia
Min Tai hai yang min su shi
闽台海洋民俗史 = History of Fujian and Taiwan marine folklore / 刘芝凤 [and 3 others] 著.
Min Tai hai yang min su shi = History of Fujian and Taiwan marine folklore / Liu Zhifeng [and 3 others] zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 5, 543 pages : illustrations ; 24 cm
DS793 .F8 L589 2018 -- Kroch Library Asia
Rong shu xia de xiang chou
榕树下的乡愁 / 于丹著.
Rong shu xia de xiang chou / Yu Dan zhu.
Hai xia wen yi chu ban she, 2017. -- 4, 3, 103 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
DS793 .F8 Y923 2017 -- Kroch Library Asia
Sanjin shi hua.
三晋史话. 综合卷 / 主编杜学文.
Sanjin shi hua. Zong he juan / zhu bian Du Xuewen.
Sanjin chu ban she, 2016. -- 6, 6, 8, 338 pages, 1 unnumbered folded leaf of plates : color illustrations, color maps ; 25 cm.
DS793 .S3 S244 2016 -- Kroch Library Asia
San Xia wen wu bao hu yan jiu
三峡文物保护研究 / 郝国胜著.
San Xia wen wu bao hu yan jiu / Hao Guosheng zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- x, 319 pages : color illustrations ; 26 cm
DS793 .Y3 H3747 2018 -- Kroch Library Asia
Shanxi bai nian shi xue zhuan ti yan jiu zong shu
山西百年史学专题研究综述 / 高春平主编.
Shanxi bai nian shi xue zhuan ti yan jiu zong shu / Gao Chunping zhu bian.
Shanxi ren min chu ban she, 2017. -- 4, 3, 293 pages ; 25 cm.
DS793 .S3 S295 2017 -- Kroch Library Asia
Sheng jiao suo ji
声教所及 : 对纪晓岚新疆行脚的民俗回访 / 陈泳超著.
Sheng jiao suo ji : dui Ji Xiaolan Xinjiang xing jiao de min su hui fang / Chen Yongchao zhu.
Zhong xi shu ju, 2018. -- 13, 191 pages, 40 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 21 cm
DS793 .S62 C4484 2018 -- Kroch Library Asia
Si lu xie zhen
丝路撷珍 : 舆图世界中的新疆故事 / 王耀.
Si lu xie zhen : yu tu shi jie zhong de Xinjiang gu shi / Wang Yao.
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2017. -- 142 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 23 cm
DS793 .S62 W3678 2017 -- Kroch Library Asia
Wen hua Jiangxi de dian feng
文化江西的巅峰 / 朱虹著.
Wen hua Jiangxi de dian feng / Zhu Hong zhu.
Jiangxi ren min chu ban she, 2018. -- 4, 408 pages ; 24 cm
DS793 .K4 Z584 2017 -- Kroch Library Asia
Xiang chou li de Guangdong
乡愁里的广东 / 许伟明, 余婷婷著.
Xiang chou li de Guangdong / Xu Weiming, Yu Tingting zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 10, 6, 366 pages : illustrations ; 21 cm.
DS793 .K7 X8283 2018 -- Kroch Library Asia
Xiang cun mei xue
乡村美学 : 基于陇东南乡俗的人类学调查及美学阐释 / 郭昭第著.
Xiang cun mei xue : ji yu Long dong nan xiang su de ren lei xue diao cha ji mei xue chan shi / Guo Zhaodi zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 342 pages ; 23 cm
DS793 .K2 G874 2018 -- Kroch Library Asia
Xinjiang kang Ri zhan zheng shi qi ren kou shang wang he cai chan sun shi
新疆抗日战争时期人口伤亡和财产损失 / 新疆维吾尔自治区党委党史研究室编.
Xinjiang kang Ri zhan zheng shi qi ren kou shang wang he cai chan sun shi / Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu dang wei dang shi yan jiu shi bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 14, 7, 10, 271 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations ; 25 cm.
DS793 .S62 X5646 2016 -- Kroch Library Asia
Xun zhao shi luo de Xi Xia wen ming (Zhongguo Ningxia yu Gansu zhi lü)
寻找失落的西夏文明(中国宁夏与甘肃之旅) / 阿楚仁波切著 ; 主编 简凤婵, 李月婵.
Xun zhao shi luo de Xi Xia wen ming (Zhongguo Ningxia yu Gansu zhi lü) / Achu Renboqie zhu ; zhu bian Jian Fengchan, Li Yuechan.
Achu chu ban she, 2018. -- 129 pages : color illustrations ; 20 x 22 cm
Oversize DS793 .N5 L53 2018 + -- Kroch Library Asia
Yingguo shou cang Xinjiang chu tu gu Zang wen wen xian xu lu
英国收藏新疆出土古藏文文献叙录 / 胡静, 杨铭编著.
Yingguo shou cang Xinjiang chu tu gu Zang wen wen xian xu lu / Hu Jing, Yang Ming bian zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 6, 1, 1, 2, 274 pages, 3 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm.
DS793 .S62 H786 2017 -- Kroch Library Asia
Yunnan gu yi shu chao he ji
云南古佚书钞合集 / 王叔武著.
Yunnan gu yi shu chao he ji / Wang Shuwu zhu.
Yunnan ren min chu ban she, 2016. -- 4, 4, 219 pages ; 24 cm.
DS793 .Y8 W3723 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong yuan guo hun
中原国魂 : 23位河南籍抗战英烈谱 / 中共河南省委党史研究室编.
Zhong yuan guo hun : 23 wei Henan ji kang zhan ying lie pu / Zhong gong Henan Sheng wei dang shi yan jiu shi bian.
Da xiang chu ban she, 2015. -- 2, 2, 160 pages : illustrations, portraits ; 26 cm
DS793 .H5 Z4684 2015 -- Kroch Library Asia
Cheng shi Beijing yu wen hua shu xie
城市北京与文化书写 : 北京题材影视剧研究(1978-2018) = Urban Beijing and cultural imagination : a study of Beijing-themed films and television drama series (1978-2018) / 张慧瑜著.
Cheng shi Beijing yu wen hua shu xie : Beijing ti cai ying shi ju yan jiu (1978-2018) = Urban Beijing and cultural imagination : a study of Beijing-themed films and television drama series (1978-2018) / Zhang Huiyu zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 174 pages ; 24 cm.
DS795.1 .Z436 2018 -- Kroch Library Asia
Yi shi yu mo
益世余墨 : 民国初年北京生活百态 / 梅蒐著 ; 刘一之, (日) 矢野贺子校注.
Yi shi yu mo : Minguo chu nian Beijing sheng huo bai tai / Meisou zhu ; Liu Yizhi, (Ri) Shiye Hezi jiao zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 5, 4, 4, 217 pages ; 25 cm.
DS795.2 .M457 2017 -- Kroch Library Asia
Beijing jun shi shi
北京军事史 / 本书主编靳宝.
Beijing jun shi shi / ben shu zhu bian Jin Bao.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 5, 7, 334 pages ; 23 cm.
DS795.3 .B4556 2018 -- Kroch Library Asia
Yuan da du shi hua
元大都史话 = A brief history of Yuan Dadu / 刘庆柱主编 ; 孙勐著.
Yuan da du shi hua = A brief history of Yuan Dadu / Liu Qingzhu zhu bian ; Sun Meng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 4, 3, 2, 4, 147 pages : illustrations, facsimiles ; 21 cm.
DS795.3 .S866 2018 -- Kroch Library Asia
Haidian Zhongwu
海淀中坞 : 北京市南水北调配套工程团城湖调节池工程考古发掘报告 / 北京市文物研究所编著 = Haidian Zhongwu : report of archaeological excavation of Tuanchenghu regulating reservoir, under the Beijing municipal supporting project of the south-to-north water diversion project / by Beijing municipal institute of cultural relics.
Haidian Zhongwu : Beijing Shi nan shui bei diao pei tao gong cheng Tuancheng Hu tiao jie chi gong cheng kao gu fa jue bao gao / Beijing Shi wen wu yan jiu suo bian = Haidian Zhongwu : report of archaeological excavation of Tuanchenghu regulating reservoir, under the Beijing municipal supporting project of the south-to-north water diversion project / by Beijing municipal institute of cultural relics.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xviii, 342 pages, 91 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 29 cm.
DS795.4 .H35 H3598 2017 -- Kroch Library Asia
Aomen ji Daxiyang dao yu hua ce
澳门及大西洋岛屿画册 : 外三种 / 叶农, 金国平编著.
Aomen ji Daxiyang dao yu hua ce : wai san zhong / Ye Nong, Jin Guoping bian zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 42, 199 pages : illustrations ; 29 cm.
DS796 .M243 Y46 2018 -- Kroch Library Asia
Ba Yu wen hua tan jiu
巴渝文化探究 / 张勇, 周刘波主编.
Ba Yu wen hua tan jiu / Zhang Yong, Zhou Liubo zhu bian.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2018. -- 2, 2, 224 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations, portraits ; 24 cm
DS796 .C5925 B328 2018 -- Kroch Library Asia
Cheng shi fa zhan zhong de wen hua ji yi
城市发展中的文化记忆 : 澳门文化及城市形象研究论文集 = Cultural memory in urban development : the study of the culture and city image of Macau / 张志庆, 汪蓝主编.
Cheng shi fa zhan zhong de wen hua ji yi : Aomen wen hua ji cheng shi xing xiang yan jiu lun wen ji = Cultural memory in urban development : the study of the culture and city image of Macau / Zhang Zhiqing, Wang Lan zhu bian.
Gao deng jiao yu chu ban she, 2015. -- vii, iii, 305 pages : color illustrations ; 24 cm. + 1 booklet + 4 sheets.
DS796 .M25 A68 2013 -- Kroch Library Asia
Chongming lao di ming wen hua
崇明老地名文化 / 徐冰著 ; 崇明区档案局(馆), 崇明区地方志办公室, 崇明区地名管理办公室编.
Chongming lao di ming wen hua / Xu Bing zhu ; Chongming Qu dang an ju (guan), Chongming Qu di fang zhi ban gong shi, Chongming Qu di ming guan li ban gong shi bian.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 2, 302 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
DS796 .S26 C46693 2016 -- Kroch Library Asia
Hai shang kong jian
海上空间 : 晚清寓居城市的现代性 / 梁允翔著.
Hai shang kong jian : wan Qing yu ju cheng shi de xian dai xing / Liang Yunxiang zhu.
Shanghai ci shu chu ban she, 2018. -- 4, 3, 7, 207 pages : illustrations ; 21 cm
DS796 .S25 L5378 2018 -- Kroch Library Asia
Hongkou li shi wen hua yan jiu zi liao hui bian
虹口历史文化研究资料汇编 / 虹口区图书馆编.
Hongkou li shi wen hua yan jiu zi liao hui bian / Hongkou Qu tu shu guan bian.
Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 4, 323 pages : illustrations, portraits ; 23 cm.
DS796 .S26 H66457 2017 -- Kroch Library Asia
Kao gu, gu gang
考古・古港 : 上海青龙镇的发掘与发现 / 上海博物馆编.
Kao gu, gu gang : Shanghai Qinglong Zhen de fa jue yu fa xian / Shanghai bo wu guan bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 135 pages : color illustrations, maps ; 26 cm
DS796 .S26 Q2433 2017 -- Kroch Library Asia
Pudong rao long deng
浦东绕龙灯 = Pudong dragon dance / 编委会主任于秀芬 ; 本卷主编陆大杰.
Pudong rao long deng = Pudong dragon dance / bian wei hui zhu ren Yu Xiufen ; ben juan zhu bian Lu Dajie.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 176 pages : illustrations (chiefly color), music ; 24 cm.
DS796 .S26 P83678 2017 -- Kroch Library Asia
Shanghai Minhang di fang gu ji ti yao
上海闵行地方古籍提要 / 张乃清著.
Shanghai Minhang di fang gu ji ti yao / Zhang Naiqing zhu.
Zhong xi shu ju, 2018. -- 5, 181 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm
DS796 .S26 M5566 2018 -- Kroch Library Asia
Shanghai shi wen xian zi liao cong kan.
上海史文獻資料叢刊. 第一輯 / 張劍光主編.
Shanghai shi wen xian zi liao cong kan. Di yi ji / Zhang Jianguang zhu bian.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2018. -- 2 volumes (1095 pages) ; 24 cm
DS796 .S257 S546 2018 v.1 -- Kroch Library Asia
Wan Qing Aomen Hua zheng ya men yan jiu
晚清澳门华政衙门研究 = A research of the procuratura dos negócios sínicos / 张廷茂著.
Wan Qing Aomen Hua zheng ya men yan jiu = A research of the procuratura dos negócios sínicos / Zhang Tingmao zhu.
Aomen te bie xing zheng qu zheng fu wen hua ju ; She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 442 pages : illustrations ; 24 cm.
DS796 .M257 Z435 2017 -- Kroch Library Asia
Xianggang
香港 / 刘智鹏, 丁新豹, 刘蜀永编著.
Xianggang / Liu Zhipeng, Ding Xinbao, Liu Shuyong bian zhu.
Wai wen chu ban she, 2016. -- 195 pages : color illustrations ; 22 cm
DS796 .H74 L583 2016 -- Kroch Library Asia
Dan xia cui jin
丹霞萃金 : 漳州古城史迹考 / 江焕明著.
Dan xia cui jin : Zhangzhou gu cheng shi ji kao / Jiang Huanming zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2014. -- 2, 289 pages, 3 unnumbered leaves (1 folded) : illustrations (chiefly color), maps ; 25 cm
DS797.26 .Z435 J53 2014 -- Kroch Library Asia
"Shi er wu" Guangzhou da shi ji
「十二五」广州大事记 = Memorabilia of Guangzhou during the 12th Five-year Plan / 广州市人民政府地方志办公室编.
"Shi er wu" Guangzhou da shi ji = Memorabilia of Guangzhou during the 12th Five-year Plan / Guangzhou Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 397 pages : color illustrations ; 25 cm.
DS797.32 .G836 S4546 2017 -- Kroch Library Asia
"Shi er wu" Guangzhou da shi ji shi
「十二五」广州大事纪实 = Events of Guangzhou during the 12th Five-year Plan / 广州市人民政府地方志办公室编.
"Shi er wu" Guangzhou da shi ji shi = Events of Guangzhou during the 12th Five-year Plan / Guangzhou Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 12, 584 pages : color illustrations ; 25 cm.
DS797.32 .G836 S4547 2017 -- Kroch Library Asia
"Shi er wu" Guangzhou zhi zui
「十二五」广州之最 = The most phenomenal facts of Guangzhou / 广州市人民政府地方志办公室编.
"Shi er wu" Guangzhou zhi zui = The most phenomenal facts of Guangzhou / Guangzhou Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 2, 8, 278 pages : color illustrations ; 25 cm.
DS797.32 .G836 S4548 2017 -- Kroch Library Asia
Chao Shan gu su
潮汕古俗 : 四海潮人的精神家园 / 林凯龙著.
Chao Shan gu su : si hai Chao ren de jing shen jia yuan / Lin Kailong zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 348 pages : color illustrations ; 23 cm
DS797.32 .C456 L5645 2016 -- Kroch Library Asia
Foshan li shi cun luo
佛山历史村落 / 周彝馨, 吕唐军著.
Foshan li shi cun luo / Zhou Yixin, Lu Tangjun zhu.
Nan fang ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 5, 1, 5, 345 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), color maps ; 25 cm.
DS797.32 .F674 Z5788 2017 -- Kroch Library Asia
Guangzhou jiu cheng xing tai yan bian te zheng yu ji zhi yan jiu
广州旧城形态演变特征与机制研究 : 1949年至今 = The characteristics of urban morphological transformations and development mechanisms : a case study of Guangzhou since 1949 / 黄慧明著.
Guangzhou jiu cheng xing tai yan bian te zheng yu ji zhi yan jiu : 1949 nian zhi jin = The characteristics of urban morphological transformations and development mechanisms : a case study of Guangzhou since 1949 / Huang Huiming zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- xi, 259 pages : illustrations ; 26 cm.
DS797.32 .G836 H8346 2018 -- Kroch Library Asia
Hai si gu gang Zhelin
海絲古港柘林 / 张楚南编著.
Hai si gu gang Zhelin / Zhang Chunan bian zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 178 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps, facsimiles ; 25 cm
DS797.32 .R367 Z44 2017 -- Kroch Library Asia
Shiquanshan wen wu ji cui
石泉山文物集粹 / 禤振文, 广东省文物考古研究所, 广东瑶族博物馆编.
Shiquanshan wen wu ji cui / Xuan Zhenwen, Guangdong Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Guangdong Yao zu bo wu guan bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- v, 127 pages, 10 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 30 cm
DS797.32 .L535 S456 2018 -- Kroch Library Asia
Wo zai Guangzhou de chun hua qiu yue
我在广州的春花秋月 : 一个英国外交官的广州日记 = Guangzhou minutes / (英)摩根著 ; 黄千懿, 摩根译.
Wo zai Guangzhou de chun hua qiu yue : yi ge Yingguo wai jiao guan de Guangzhou ri ji = Guangzhou minutes / (Ying) Mogen zhu ; Huang Qianyi, Mogen yi.
Hua cheng chu ban she, 2016. -- 7, 4, 252 pages : illustrations ; 21 cm.
DS797.32 .G836 M674 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongshan Tongpen Han mu
钟山铜盆汉墓 / 广西文物保护与考古研究所, 钟山县文物管理所编著.
Zhongshan Tongpen Han mu / Guangxi wen wu bao hu yu kao gu yan jiu suo, Zhongshan Xian wen wu guan li suo bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- xiv, 259 pages, 122 pages of plates : illustrations (some color), maps ; 29 cm
DS797.33 .Z464 Z37 2018 -- Kroch Library Asia
Dong zu cun zhai tu di zi yuan guan li yan jiu
侗族村寨土地资源管理研究 / 袁涓文等著.
Dong zu cun zhai tu di zi yuan guan li yan jiu / Yuan Juanwen deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 271 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.35 .L575 Y8358 2018 -- Kroch Library Asia
Fa zhan shi ye xia de Qian zhong wen hua
发展视野下的黔中文化 / 罗也主编 ; 贵州省民间文艺家协会, 中共安顺市委宣传部主办.
Fa zhan shi ye xia de Qian zhong wen hua / Luo Ye zhu bian ; Guizhou Sheng min jian wen yi jia xie hui, Zhong gong Anshun Shi wei xuan chuan bu zhu ban.
Min zu chu ban she, 2014. -- 3, 3, 347 pages ; 21 cm
DS797.35 .A574 G856 2010 -- Kroch Library Asia
Jiachi si he yuan wen shu kao shi
加池四合院文书考释 / 王宗勋考释.
Jiachi si he yuan wen shu kao shi / Wang Zongxun kao shi.
Guizhou min zu chu ban she, 2015. -- 4 volumes ; 26 cm.
DS797.35 .J566 J524 2015 -- Kroch Library Asia
Xuan ze yu shi ying
选择与适应 : 海南牙开村黎族习俗变迁研究 / 范军著.
Xuan ze yu shi ying : Hainan Yakai Cun Li zu xi su bian qian yan jiu / Fan Jun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 6, 274 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.37 .W894 F365 2018 -- Kroch Library Asia
Gu cheng yin ji
古城印记 : 战国秦汉古城文明集录 / 黄骅市博物馆编.
Gu cheng yin ji : Zhan guo Qin Han gu cheng wen ming ji lu / Huanghua Shi bo wu guan bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- 84 pages : color illustrations, facsimiles ; 29 cm
DS797.39 .H836 G823 2018 -- Kroch Library Asia
Henan Hua Xian yu Guangxi Baima yi min
河南滑县与广西白马移民 / 马修乾主编.
Henan Hua Xian yu Guangxi Baima yi min / Ma Xiuqian zhu bian.
Da xiang chu ban she, 2016. -- 9, 2, 268 pages : illustrations, maps ; 24 cm
DS797.44 .H832 H46 2016 -- Kroch Library Asia
Lijiagou yi zhi yu jiu xin shi qi shi dai guo du
李家沟遗址与旧新石器时代过渡 : 嵩山东麓农业起源研究 / 王幼平, 夏正楷, 汪松枝编著.
Lijiagou yi zhi yu jiu xin shi qi shi dai guo du : Song Shan dong lu nong ye qi yuan yan jiu / Wang Youping, Xia Zhengkai, Wang Songzhi bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iii, 120 pages, 1 unnumbered folded leaf : illustrations, maps ; 26 cm.
DS797.44 .X566 W367 2018 -- Kroch Library Asia
Luoyang cang bao zhong de li shi
洛阳藏宝中的历史 / 冯健主编.
Luoyang cang bao zhong de li shi / Feng Jian zhu bian.
Da xiang chu ban she, 2014. -- 4, 3, 6, 319 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.44 .L84 L843 2014 -- Kroch Library Asia
Luoyang Longmen Tang Anpu fu fu mu
洛阳龙门唐安菩夫妇墓 / 洛阳市文物考古研究院编著 ; 程永建, 周立主编 ; 贾中宝 [and 3 others] 副主编.
Luoyang Longmen Tang Anpu fu fu mu / Luoyang Shi wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu ; Cheng Yongjian, Zhou Li zhu bian ; Jia Zhongbao [and 3 others] fu zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 184 pages : chiefly illustrations (some color), facsimiles ; 27 cm
DS797.44 .L84 L8456 2017 -- Kroch Library Asia
Zhengzhou Shang cheng yi zhi kao gu yan jiu
郑州商城遗址考古研究 / 河南省文物考古研究院编.
Zhengzhou Shang cheng yi zhi kao gu yan jiu / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bian.
Da xiang chu ban she, 2015. -- 24, 2, 473 pages : illustrations ; 27 cm
DS797.44 .Z449 Z43843 2015 -- Kroch Library Asia
Zengguo kao gu fa xian yu yan jiu
曾国考古发现与研究 / 湖北省文物考古研究所编.
Zengguo kao gu fa xian yu yan jiu / Hubei Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- v, 431 pages, 36 pages of plates : illustrations (some color), maps, facsimiles ; 27 cm
DS797.48 .Z369 Z466 2018 -- Kroch Library Asia
Xing zheng de bian yuan, wen hua de zhong xin
行政的边缘, 文化的中心 : 湖南通道上岩坪寨田野调查报告 / 主编周大鸣, 余成普.
Xing zheng de bian yuan, wen hua de zhong xin : Hunan Tongdao Shangyan Pingzhai tian ye diao cha bao gao / zhu bian Zhou Daming, Yu Chengpu.
Min zu chu ban she, 2014. -- 528 pages : illustrations ; 22 cm.
DS797.52 .T664 X55 2014 -- Kroch Library Asia
Hulunbeier zhi lüe
呼伦贝尔志略 ; 周中丞抚江奏稿 / 姜维公, 刘立强主编.
Hulunbeier zhi lüe ; Zhou Zhongcheng fu jiang zou gao / Jiang Weigong, Liu Liqiang zhu bian.
Heilongjiang jiao yu chu ban she, 2016. -- 2 volumes (5, 12, 828 pages) : illustrations, portraits ; 23 cm.
DS797.54 .H858 H859 2016 -- Kroch Library Asia
Ying cang Heishuicheng chu tu she hui wen shu yan jiu
英藏黑水城出土社会文书研究 : 中古时期西北边疆的历史侧影 = Yingcang heishuicheng chutu shehui wenshu yanjiu / 许生根著
Ying cang Heishuicheng chu tu she hui wen shu yan jiu : zhong gu shi qi xi bei bian jiang de li shi ce ying = Yingcang heishuicheng chutu shehui wenshu yanjiu / Xu Shenggen zhu
Xin hua chu ban she, 2018. -- 8, 4, 488 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm
DS797.54 .A428 X7874 2018 -- Kroch Library Asia
Changzhou Yancheng wen hua
常州淹城文化 / 本卷主编徐缨.
Changzhou Yancheng wen hua / ben juan zhu bian Xu Ying.
Nanjing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 2, 205 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm.
DS797.56 .C436 C48 2015 -- Kroch Library Asia
Cun zhi jian pu
村之简谱 : 中国・铜山 / 主编李长洲 ; 副主编范继刚, 尚庆迎, 魏朝星 ; 编委李阳, 陈斌, 张世龙 [and 3 others] ; 摄影冯尚礼等.
Cun zhi jian pu : Zhongguo, Tongshan / zhu bian Li Changzhou ; fu zhu bian Fan Jigang, Shang Qingying, Wei Chaoxing ; bian wei Li Yang, Chen Bin, Zhang Shilong [and 3 others] ; she ying Feng Shangli deng.
Zhongguo kuang ye da xue chu ban she, 2018. -- 3, 6, 2, 286 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
DS797.56 .X894 C86 2018 -- Kroch Library Asia
Nanjing li dai fei wu zhi wen hua yi chan
南京历代非物质文化遗产 / 王露明, 万宝宁编著.
Nanjing li dai fei wu zhi wen hua yi chan / Wang Luming, Wan Baoning bian zhu.
Nanjing chu ban she, 2016. -- 220 pages : illustrations ; 26 cm.
DS797.56 .N365 W363 2016 -- Kroch Library Asia
Shi jie shi ye xia de Suzhou
世界视野下的苏州 : "苏州学"论文集 / 曹俊编.
Shi jie shi ye xia de Suzhou : "Suzhou xue" lun wen ji / Cao Jun bian.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 2, 364 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS797.56 .S894 S45 2018 -- Kroch Library Asia
Xuzhou liang Han wen hua
徐州两汉文化 / 本卷主编冯其谱.
Xuzhou liang Han wen hua / ben juan zhu bian Feng Qipu.
Nanjing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 3, 6, 196 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 23 cm.
DS797.56 .X894 X855 2015 -- Kroch Library Asia
Ji'an Gaogouli bei yan jiu
集安高句丽碑研究 / 耿铁华著.
Ji'an Gaogouli bei yan jiu / Geng Tiehua zhu.
Jilin da xue chu ban she, 2017. -- 6, 3, 428 pages : illustrations (some color), maps, facsimiles ; 29 cm.
DS797.59 .J534 G44 2017 -- Kroch Library Asia
Qianguo Tahucheng
前郭塔虎城 : 2000年考古发掘报告 / 吉林省文物考古研究所, 吉林大学边疆考古研究中心编著 ; 彭善国主编.
Qianguo Tahucheng : 2000 nian kao gu fa jue bao gao / Jilin Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Jilin da xue bian jiang kao gu yan jiu zhong xin bian zhu ; Peng Shan'guo zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xiii, 210 pages, 93 pages of plates : illustrations (some color) ; 29 cm
DS797.59 .Q536 J56 2017 -- Kroch Library Asia
Tanjŏl kwa iŭm ŭi haehang tosi Tandung
단절 과 이음 의 해항 도시 단둥 / 권 경선, 최 낙민 편저.
Tanjŏl kwa iŭm ŭi haehang tosi Tandung / Kwŏn Kyŏng-sŏn, Ch'oe Nang-min p'yŏnjŏ.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 454 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.62 .D363 T36 2018 -- Kroch Library Asia
Ningxia di ming gu shi.
宁夏地名故事. 银川卷 / 尤峰主编.
Ningxia di ming gu shi. Yinchuan juan / You Feng zhu bian.
Zhongguo she hui chu ban she, 2015. -- 2, 5, 3, 2, 2, 200 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.64 .Y563 N56 2015 -- Kroch Library Asia
Lao Xining ji yi
老西寧记忆 / 贾文清著.
Lao Xining ji yi / Jia Wenqing zhu.
Qinghai ren min chu ban she, 2017. -- 7, 4, 227 pages : iIlustrations ; 23 cm
DS797.66 .X565 J5386 2017 -- Kroch Library Asia
Chang'an cheng yu Luoma cheng
长安城与罗马城 : 东西方两大文明都城模式的比较研究 = Chang'an and Rome : a comparative study of the capital models between Qin-Han and Rome civilizations / 周繁文著.
Chang'an cheng yu Luoma cheng : dong xi fang liang da wen ming du cheng mo shi de bi jiao yan jiu = Chang'an and Rome : a comparative study of the capital models between Qin-Han and Rome civilizations / Zhou Fanwen zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2 volumes (2, 6, 6, 12, 625 pages) : iIlustrations, maps ; 23 cm.
DS797.68 .X536 Z4748 2017 -- Kroch Library Asia
Fenghao kao gu ba shi nian.
丰镐考古八十年. 资料篇 / 中国社会科学院考古研究所, 陕西省考古研究院, 西安市周秦都城遗址保护管理中心编著.
Fenghao kao gu ba shi nian. Zi liao pian / Zhongguo she hui ke xue yuan kao gu yan jiu suo, Shanxi Sheng kao gu yan jiu yuan, Xi'an Shi Zhou Qin du cheng yi zhi bao hu guan li zhong xin bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- v, 748 pages, 4 pages of plates : illustrations (some color), maps ; 27 cm.
DS797.68 .X536 F4643 2018 -- Kroch Library Asia
Langya dun shi feng tu mu
琅琊墩式封土墓 / 青岛市文物保护考古研究所, 青岛市黄岛区博物馆编著.
Langya dun shi feng tu mu / Qingdao Shi wen wu bao hu kao gu yan jiu suo, Qingdao Shi Huangdao Qu bo wu guan bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iv, 193 pages : illustrations (some color) ; 29 cm
DS797.72 .Q354 L3649 2018 -- Kroch Library Asia
Si lu zhi guang
丝路之光 : 垦利海北遗址考古与文物精粹 / 山东大学历史文化学院, 山东大学文化遗产研究院, 垦利区博物馆编.
Si lu zhi guang : Kenli Haibei yi zhi kao gu yu wen wu jing cui / Shandong da xue li shi wen hua xue yuan, Shandong da xue wen hua yi chan yan jiu yuan, Kenli Qu bo wu guan bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 3, 150 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
DS797.72 .K465 S5589 2017 -- Kroch Library Asia
Zaozhuang Huangpu ren yu Zhongguo da kang zhan
枣庄黄埔人与中国大抗战 / 王功彬著.
Zaozhuang Huangpu ren yu Zhongguo da kang zhan / Wang Gongbin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 500 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS797.72 .Z369 W3644 2018 -- Kroch Library Asia
Jiexiu li shi xiang tu di li yan jiu
介休历史乡土地理研究 / 安介生, 李嘎, 姜建国著.
Jiexiu li shi xiang tu di li yan jiu / An Jiesheng, Li Ga, Jiang Jian'guo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 239 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS797.75 .J549 A625 2016 -- Kroch Library Asia
Linfen Xi Zhao
临汾西赵 : 隋唐金元明清墓葬 / 山西省考古研究所, 临汾市文物旅游局编著.
Linfen Xi Zhao : Sui Tang Jin Yuan Ming Qing mu zang / Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo, Linfen Shi wen wu lü you ju bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- x, 164 pages, 104 pages of plates : illustrations (some color) ; 29 cm.
DS797.75 .L564 L548 2017 -- Kroch Library Asia
Min zu wen hua yu duo yuan chuan cheng
民族文化与多元传承 : 黄土文明的人类学考察 / 徐新建等著.
Min zu wen hua yu duo yuan chuan cheng : huang tu wen ming de ren lei xue kao cha / Xu Xinjian deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 5, 311 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS797.75 .J549 X788 2016 -- Kroch Library Asia
Xigou kou shu shi ji dang an shi liao (1938-2014)
西沟口述史及档案史料(1938-2014) / 李中元, 杨茂林主编 ; 刘晓丽执行主编.
Xigou kou shu shi ji dang an shi liao (1938-2014) / Li Zhongyuan, Yang Maolin zhu bian ; Liu Xiaoli zhi xing zhu bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 10 volumes : illustrations ; 27 cm
DS797.75 .P547 X5466 2017 -- Kroch Library Asia
Jia wu yu Jiarong Zang zu she hui jie gou
家屋与嘉绒藏族社会结构 = House and the social structure of Jiarong Tibetan / 李锦著.
Jia wu yu Jiarong Zang zu she hui jie gou = House and the social structure of Jiarong Tibetan / Li Jin zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 13, 2, 2, 277 pages : illustrations ; 24 cm.
DS797.77 .B368 L485 2017 -- Kroch Library Asia
Kangba wen hua yan jiu
康巴文化研究 / 主编周介铭 ; 副主编王德忠 ; 执行主编王川.
Kangba wen hua yan jiu / zhu bian Zhou Jieming ; fu zhu bian Wang Dezhong ; zhi xing zhu bian Wang Chuan.
Ren min chu ban she, 2018. -- 6, 248 pages ; 24 cm
DS797.77 .G364 K368 2018 -- Kroch Library Asia
Linzhi di ming li shi wen hua shi yi
林芝地名历史文化释义 / 主编普布多吉 ; 副主编尼玛次仁, 洛桑平措.
Linzhi di ming li shi wen hua shi yi / zhu bian Pubuduoji ; fu zhu bian Nimaciren, Luosangpingcuo.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 1, 2, 2, 2, 400 pages, 12 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm.
DS797.82 .L558 L5765 2018 -- Kroch Library Asia
Linzhi min su wen hua
林芝民俗文化 / 主编肖鹤, 普布多吉 ; 副主编次仁多吉, 旦增, 格桑.
Linzhi min su wen hua / zhu bian Xiao He, Pubuduoji ; fu zhu bian Cirenduoji, Danzeng, Ge Sang.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 6, 2, 2, 348 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm.
DS797.82 .L558 L576 2017 -- Kroch Library Asia
Qiuci wen hua ci dian
龟兹文化词典 / 新疆龟兹研究院编 ; 王建林, 朱英荣主编.
Qiuci wen hua ci dian / Xinjiang Qiuci yan jiu yuan bian ; Wang Jianlin, Zhu Yingrong zhu bian.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 20, 536 pages, 4 unnumbered pages of plates : color illustrations, color maps ; 27 cm
DS797.84 .K873 Q235 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao.
中国民族地区经济社会调查报告. 贡山独龙族怒族自治县卷 / 本卷主编郑信哲.
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao. Gongshan Dulongzu Nuzu Zizhixian juan / ben juan zhu bian Zheng Xinzhe.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 5, 257 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.86 .G664 Z466 2017 -- Kroch Library Asia
Wenzhou She zu shi
温州畲族史 / 邱国珍著.
Wenzhou She zu shi / Qiu Guozhen zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 5, 2, 322 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 22 cm.
DS797.88 .W469 Q5849 2017 -- Kroch Library Asia
Yiwu ming shi wen hua
义乌名士文化 / 范昀, 陈圣荣著.
Yiwu ming shi wen hua / Fan Yun, Chen Shengrong zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 214 pages ; 24 cm.
DS797.88 .Y588 F368 2016 -- Kroch Library Asia
Yue di cheng chi yu wen hua yan jiu
越地城池与文化研究 / 高利华主编.
Yue di cheng chi yu wen hua yan jiu / Gao Lihua zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 432 pages ; 24 cm.
DS797.88 .S466 Y833 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao.
中国民族地区经济社会调查报告. 景宁畲族自治县卷 / 本卷主编陈建樾.
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao. Jingning Shezu Zizhixian juan / ben juan zhu bian Chen Jianyue.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 2, 3, 7, 335 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.88 .J563 Z466 2015 -- Kroch Library Asia
Urban hunters
Urban hunters : dealing and dreaming in times of transition / Lars Højer and Morten Axel Pederson.
Yale University Press, 2019. -- xii, 270 pages : illustrations ; 25 cm.
DS798.9 .U53 H65 2019 -- Kroch Library Asia
Bi an you feng qing
彼岸有风情 : 一个大陆交换生在台湾的153天 / 长孙文正著.
Bi an you feng qing : Yi ge da lu jiao huan sheng zai Taiwan de 153 tian / Zhangsun Wenzheng zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2018. -- 4, 271 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS799.24 .Z43 2018 -- Kroch Library Asia
Li Guoding jing ji si xiang yan jiu
李国鼎经济思想研究 / 杨德才著.
Li Guoding jing ji si xiang yan jiu / Yang Decai zhu.
Nanjing da xue chu ban she, 2017. -- v, ii, 315 pages : illustrations ; 24 cm
DS799.82 .L472 Y3644 2017 -- Kroch Library Asia
Liang an guan xi shi jiao xia de Taiwan min zhu
两岸关系视角下的台湾民主 : 我们该相信谁 / 潘佳瑭著
Liang an guan xi shi jiao xia de Taiwan min zhu : wo men gai xiang xin shui / Pan Jiatang zhu.
Jiuzhou chu ban she, 2015. -- 8, 266 pages ; 24 cm.
DS799.816 .P3657 2015 -- Kroch Library Asia
Yakuchū Ryūkyū nyūgaku kenmonroku
訳注琉球入學見聞錄 / 原著者潘相 ; 監修瀬戶口律子, 上里賢一 ; 編者小塚由博 ; 訳注赤嶺守, 上里賢一, 金城ひろみ, 小塚由博, 瀬戶口律子, 丁鋒, 原瀬隆司.
Yakuchū Ryūkyū nyūgaku kenmonroku / genchosha Han Sō ; kanshū Setoguchi Ritsuko, Uezato Ken'ichi ; hensha Kozuka Yoshihiro ; yakuchū Akamine Mamoru, Uezato Ken'ichi, Kinjō Hiromi, Kozuka Yoshihiro, Setogchi Ritsuko, Tei Hō, Harase Takashi.
(Yū) Yōju Shorin, 2018. -- 315 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize DS808 .P36 2018 + -- Kroch Library Asia
Rekishi to iu hifu
歴史という皮膚 / 苅部直.
Rekishi to iu hifu / Karube Tadashi.
Iwanami Shoten, 2011. -- viii, 285 pages ; 20 cm
DS822.4 .K368 2011 -- Kroch Library Asia
"Hisai sedai" e no messēji
《被災世代》へのメッセージ : これまで, そしてこれから/<単身者本位社会>を超えて / 大森美紀彦.
"Hisai sedai" e no messēji : koremade soshite korekara "tanshinsha hon'i shakai" o koete / Ōmori Mikihiko.
Shinhyōron, 2016. -- 233 pages : illustrations ; 19 cm
DS822.5 .O46 2016 -- Kroch Library Asia
"Meiroku zasshi" to sono shūhen
「明六雑誌」とその周辺 : 西洋文化の受容思想と言語 / 神奈川大学人文学硏究所編.
"Meiroku zasshi" to sono shūhen : Seiyō bunka no juyō shisō to gengo / Kanagawa Daigaku Jinbungaku Kenkyūjo hen.
Ochanomizu Shobō, 2004. -- ix, 239, ii pages : illustrations ; 22 cm.
DS822.25 .M45 2004 -- Kroch Library Asia
Chaeil tongp'o
재일 동포 = Koreans in Japan / 정 진성 지음.
Chaeil tongp'o = Koreans in Japan / Chŏng Chin-sŏng chiŭm.
Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- xii, 322 pages : illustrations ; 21 cm
DS832.7 .K6 C4973 2018 -- Kroch Library Asia
Hyŏndae chaeil K'orian charyojip "Sangbong"
현대 재일 코리안 자료집 "상봉" / 청암 대학교 재일 코리안 연구소 편.
Hyŏndae chaeil K'orian charyojip "Sangbong" / Ch'ŏngam Taehakkyo Chaeil K'orian Yŏn'guso p'yŏn.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 27 cm.
Oversize DS832.7 .K6 H96 2018 + -- Kroch Library Asia
Living transnationally between Japan and Brazil
Living transnationally between Japan and Brazil : routes beyond roots / Sarah A. LeBaron von Baeyer.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2020. -- xii, 243 pages : illustrations, maps, genealogical table ; 24 cm.
DS832.7 .B73 B34 2020 -- Kroch Library Asia
Nihon Kakyō ni okeru dentō no saihen to esunishiti
日本華僑における伝統の再編とエスニシティ : 祭祀と芸能を中心に ... / 王維.
Nihon Kakyō ni okeru dentō no saihen to esunishiti : saishi to geinō o chūshin ni ... / Ō I.
Fūkyōsha, 2001. -- 402 pages : illustrations, maps ; 22 cm
DS832.7 .C5 W36 2001 -- Kroch Library Asia
Nikkan rekishika no tanjō
日韓歴史家の誕生 / 木畑洋一, 車河淳編.
Nikkan rekishika no tanjō / Kibata Yōichi, Cha Hasun hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2008. -- 213, 19 pages ; 19 cm
DS849 .K6 N555 2008 -- Kroch Library Asia
Sugawara Michizane no jitsuzō
菅原道真の実像 / 所功.
Sugawara Michizane no jitsuzō / Tokoro Isao.
Rinsen Shoten, 2002. -- 242 pages : illustrations ; 19 cm.
DS856.72 .S9 T65 2002 -- Kroch Library Asia
Akutō
悪党 / 小泉宜右.
Akutō / Koizumi Yoshiaki.
Yoshikawa Kōbunkan, 2014. -- 216 pages ; 19 cm.
DS859 .K635 2014 -- Kroch Library Asia
Nobunaga gun no kassenshi, 1560--1582
信長軍の合戦史, 1560--1582 / 日本史史料研究会監修 ; 渡邊大門編.
Nobunaga gun no kassenshi, 1560--1582 / Nihonshi Shiryō Kenkyūkai kanshū ; Watanabe Daimon hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2016. -- xi, 202 pages : illustrations, maps ; 19 cm
DS868 .N623 2016 -- Kroch Library Asia
Ajia dokuritsu ronsha, Fukuzawa Yukichi
アジア独立論者, 福沢諭吉 : 脫亜論・朝鮮滅亡論・尊王論をめぐって / 平山洋著.
Ajia dokuritsu ronsha, Fukuzawa Yukichi : datsuaron, Chōsen metsubōron, sonnōron o megutte / Hirayama Yō cho.
Mineruva Shobō, 2012. -- xxi, 382, 34 pages : illustrations ; 22 cm.
DS881.5 .F82 H57 2012 -- Kroch Library Asia
Iwakura Tomomi
岩倉具視 : 言葉の皮を剥きながら / 永井路子.
Iwakura Tomomi : kotoba no kawa o mukinagara / Nagai Michiko.
Bungei Shunjū, 2008. -- 251 pages : illustrations ; 20 cm
DS881.5 .I82 N345 2008 -- Kroch Library Asia
Bunmeishi no naka no Meiji Kenpō
文明史のなかの明治憲法 : この国のかたちと西洋体験 / 滝井一博.
Bunmeishi no naka no Meiji Kenpō : kono kuni no katachi to Seiyō taiken / Takii Kazuhiro.
Kōdansha, 2003. -- 230 pages : illustrations ; 19 cm.
DS882.5 .T35 2003 -- Kroch Library Asia
Ishihara Kanji
石原莞爾 : 愛と最終戦争 / 藤村安芸子著.
Ishihara Kanji : ai to saishū sensō / Fujimura Akiko cho.
Kōdansha, 2007. -- 230 pages : illustrations ; 19 cm.
DS885.5 .I77 F85 2007 -- Kroch Library Asia
Wakai to nashonarizumu
和解とナショナリズム : 新版・戦後保守のアジア観 / 若宮啓文.
Wakai to nashonarizumu : shinpan Sengo hoshu no Ajia-kan / Wakamiya Yoshibumi.
Asahi Shinbunsha, 2006. -- 352, vi pages : illustrations ; 19 cm.
DS889 .W2938 2006 -- Kroch Library Asia
Reassessing Japan's Cold War
Reassessing Japan's Cold War : Ikeda Hayato's foreign politics and proactivism during the 1960s / Oliviero Frattolillo.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- 146 pages ; 25 cm.
DS889.5 .F733 2019 -- Kroch Library Asia
Tenshin Sejima Ryūzō no "yuigon"
転進瀬島竜三の「遺言」 / 新井喜美夫.
Tenshin Sejima Ryūzō no "yuigon" / Arai Kimio.
Kōdansha, 2008. -- 302 pages : illustrations ; 20 cm
DS890 .S375 A73 2008 -- Kroch Library Asia
Shirarezaru shinjitsu
知られざる真実 : 勾留地にて / 植草一秀.
Shirarezaru shinjitsu : kōryūchi nite / Uekusa Kazuhide.
Ipushiron Shuppan Kikaku, 2007. -- 269 pages : illustrations ; 20 cm
DS891.5 .U35 A3 2007 -- Kroch Library Asia
Kodai Yamato o aruku
古代大和を步く / 和田萃.
Kodai Yamato o aruku / Wada Atsumu.
Yoshikawa Kōbunkan, 2013. -- viii, 231, 5 pages, [4] pages of plates : illustrations (some color), maps ; 21 cm.
DS894.69 .N362 W33 2013 -- Kroch Library Asia
Kolmokkil yŏksa sanch'aek.
골목길 역사 산책. 개항 도시 편 / 최 석호 지음.
Kolmokkil yŏksa sanch'aek. Kaehang tosi p'yŏn / Ch'oe Sŏk-ho chiŭm.
Siru, 2018. -- 399 pages : illustrations, maps ; 21 cm
DS902.4 .C47587 2018 -- Kroch Library Asia
Korean diaspora across the world
Korean diaspora across the world : homeland in history, memory, imagination, media, and reality / edited by Eun-Jeong Han, Min Wha Han, and JongHwa Lee.
Lexington Books, 2020. -- xiv, 270 pages : illustrations ; 24 cm.
DS904.7 .K666 2020 -- Kroch Library Asia
Transnational mobility and identity in and out of Korea
Transnational mobility and identity in and out of Korea / edited by Yonson Ahn.
Lexington Books, 2020. -- xix, 216 pages ; 24 cm.
DS904.7 .T73 2020 -- Kroch Library Asia
21-segi Han'guk sahak ŭi chillo
21세기 한국 사학 의 진로 = The writing of Korean history in the 21st century / 박 찬승.
21-segi Han'guk sahak ŭi chillo = The writing of Korean history in the 21st century / Pak Ch'an-sŭng.
Hanyang Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- 427 pages ; 23 cm
DS905.7 .P353 2019 -- Kroch Library Asia
Concise history of Korea
A concise history of Korea : from antiquity to the present / Michael J. Seth.
Rowman & Littlefield, 2020. -- xiii, 595 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS907.18 .S426 2020 -- Kroch Library Asia
Concise history of modern Korea
A concise history of modern Korea : from the late nineteenth century to the present/ Michael J. Seth.
Rowman & Littlefield, 2020. -- xi, 339 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS907.18 .S424 2020 -- Kroch Library Asia
Kankoku wa shōmetsu e no michi ni aru
韓国は消滅への道にある / 李度珩.
Kankoku wa shōmetsu e no michi ni aru / I Dohyon.
Sōshisha, 2017. -- 243 pages : illustrations, 1 map ; 19 cm
DS910 .Y52 2017 -- Kroch Library Asia
Sillok iran muŏt in'ga
실록 이란 무엇 인가 : 조선 문명 의 일기 / 오 항녕 지음.
Sillok iran muŏt in'ga : Chosŏn munmyŏng ŭi ilgi / O Hang-nyŏng chiŭm.
Yŏksa Pip'yŏngsa, 2018. -- 571 pages : illustrations ; 23 cm
DS913.15 .O24 2018 -- Kroch Library Asia
Chosŏn wangjo sillok
조선 왕조 실록 = 朝鮮 王朝 實錄 / 이 덕일 지음.
Chosŏn wangjo sillok = Chosŏn wangjo sillok / Yi Tŏg-il chiŭm.
Tasan Puksŭ, 2018-. -- volumes : color illustrations ; 22 cm
DS913.39 .Y5575 2018 -- Kroch Library Asia
Swaemirok
쇄미록 / 오 희문 ; 옮긴이 황 교은 [and many others].
Swaemirok / O Hŭi-mun ; omgini Hwang Kyo-ŭn [and many others].
Parhaeng Kungnip Chinju Pangmulgwan ; Ch'ulp'an (Chu) Sahoe P'yŏngnon Ak'ademi, 2018. -- 8 volumes : color illustrations ; 24 cm
DS913.45 .O23 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Hooe ro ingnŭn Han'guk hyŏndaesa
호외 로 읽는 한국 현대사 : 강화도 조약 에서 북미 정상 회담 까지, 속보 와 이슈 로 읽는 현대사 150년 / 정 운현 지음.
Hooe ro ingnŭn Han'guk hyŏndaesa : Kanghwado choyak esŏ Puk-Mi chŏngsang hoedam kkaji, sokpo wa isyu ro ingnŭn hyŏndaesa 150-yŏn / Chŏng Un-hyŏn chiŭm.
Inmun Sŏwŏn, 2018. -- 415 pages : illustrations ; 23 cm
DS915.2 .C444 2018 -- Kroch Library Asia
Wanyŏng illok
完營 日錄 : 校勘 標點 / 著者 徐 有榘 ; 校勘 標點 金 〓錫 [and four others].
Wanyŏng illok : kyogam p'yojŏm / chŏja Sŏ Yu-gu ; kyogam p'yojŏm Kim Sun-sŏk [and four others].
Hŭrŭm, 2018. -- 2 volumes ; 24 cm.
DS915.5 .S545 A3 2018b -- Kroch Library Asia
Wanyŏng illok
완영 일록 / 저자 서 유구 ; 역주 김 순석 [and four others].
Wanyŏng illok / chŏja Sŏ Yu-gu ; yŏkchu Kim Sun-sŏk [and four others].
Hŭrŭm, 2018. -- 4 volumes ; 24 cm.
DS915.5 .S545 A3 2018b -- Kroch Library Asia
DS915.5 .S545 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndae minjokchuŭi wa pyŏnhyŏk inyŏm, minju konghwajuŭi
한국 근대 민족주의 와 변혁 이념, 민주 공화주의 / 전 상숙 지음.
Han'guk kŭndae minjokchuŭi wa pyŏnhyŏk inyŏm, minju konghwajuŭi / Chŏn Sang-suk chiŭm.
Sinsŏwŏn, 2018. -- 351 pages ; 24 cm
DS915.25 .C486 2018 -- Kroch Library Asia
An Jūkon Jiken kōhan sokkiroku
安重根事件公判速記錄 / 編纂滿洲日日新聞社 ; 註記・解說礫川全次.
An Jūkon Jiken kōhan sokkiroku / hensan Manshū Nichinichi Shinbunsha ; chūki, kaisetsu Koishikawa Zenji.
Hihyōsha, 2014. -- 215 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations ; 21 cm
DS916.5 .A485 A7795 2014 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭnhyŏndaesa esŏ minjok chajuron kwa sadaejuŭi
한국 근현대사 에서 민족 자주론 과 사대주의 : 19세기 말-1950년대 / 윤 정란 지음.
Han'guk kŭnhyŏndaesa esŏ minjok chajuron kwa sadaejuŭi : 19-segi mal-1950-yŏndae / Yun Chŏng-nan chiŭm.
Sinsŏwŏn, 2018. -- 249 pages ; 24 cm
DS916.35 .Y95 2018 -- Kroch Library Asia
Chedŭng Sil, Abu Ch'ungga wangbok sŏhanjip
齋藤 實・阿部 充家 왕복 서한집 / 이 형식 편저.
Chedŭng Sil, Abu Ch'ungga wangbok sŏhanjip / Yi Hyŏng-sik pŏnjŏ.
Ayŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 374 pages : illustrations ; 21 cm.
DS916.53 .C43 2018 -- Kroch Library Asia
T'onghap imsi chŏngbu wa An Ch'ang-ho, Yi Tong-hwi, Yi Sŭng-man
통합 임시 정부 와 안 창호, 이 동휘, 이 승만 : 삼각 정부 의 세 지도자 / 반 병률 지음.
T'onghap imsi chŏngbu wa An Ch'ang-ho, Yi Tong-hwi, Yi Sŭng-man : samgak chŏngbu ŭi se chidoja / Pan Pyŏng-nyul chiŭm.
Sinsŏwŏn, 2019. -- 520 pages ; 24 cm.
DS916.595 .P368 2019 -- Kroch Library Asia
Kwangbokkun kattago mal chŏnhae chuso
광복군 갔다고 말 전해 주소 : 여성 광복군 안 영희 의 삶 / 광복군 안 영희 선양 사업 위원회.
Kwangbokkun kattago mal chŏnhae chuso : yŏsŏng Kwangbokkun An Yŏng-hŭi ŭi sam / Kwangbokkun An Yŏng-hŭi Sŏnyang Saŏp Wiwŏnhoe.
Nanok, 2019. -- 192 pages : illustrations, portraits ; 23 cm
DS916.596 .A59 K83 2019 -- Kroch Library Asia
3.1 Undong 100-yŏn
3.1 운동 100년 / 한국 역사 연구회 3.1 운동 100주년 기획 위원회 엮음.
3.1 Undong 100-yŏn / Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe 3.1 Undong 100-chunyŏn Kihoek Wiwŏnhoe yŏkkŭm.
Humanist, 2019. -- 5 volumes : illustrations ; 23 cm.
DS916.597 .A1574 2019 -- Kroch Library Asia
Manse yŏlchŏn
만세 열전 : 3.1 운동 의 기획자들, 전달자들, 실행자들 / 조 한성 지음
Manse yŏlchŏn : 3.1 Undong ŭi kihoekchadŭl, chŏndalchadŭl, sirhaengjadŭl / Cho Han-sŏng chiŭm
Saenggak Chŏngwŏn, 2019. -- 333 pages : illustrations ; 23 cm
DS916.597 .C46 2019 -- Kroch Library Asia
Sajin ŭro ponŭn 3.1 undong hyŏnjang kwa hyŏngmyŏng ŭi kiŏk kwa konggan
사진 으로 보는 3.1 운동 현장 과 혁명 의 기억 과 공간 / 박 환.
Sajin ŭro ponŭn 3.1 undong hyŏnjang kwa hyŏngmyŏng ŭi kiŏk kwa konggan / Pak Hwan.
Minsogwŏn, 2019. -- 653 pages : illustrations ; 18 x 24 cm + 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
DS916.597 .P373 2019 -- Kroch Library Asia
Wŏnsŏ palch'we Han'guk tongnip undong chi hyŏlsa
원서 발췌 한국 독립 운동 지 혈사 / 박 은식 ; 최 혜주 옮김
Wŏnsŏ palch'we Han'guk tongnip undong chi hyŏlsa / Pak Ŭn-sik ; Ch'oe Hye-ju omgim
Chisik ŭl Mandŭnŭn Chisik, 2019. -- 184 pages ; 23 cm.
DS916.597 .P382 2019 -- Kroch Library Asia
Chŏngbu surip 70-yŏn inmyŏng taesajŏn
정부 수립 70년 인명 대사전 : 대한 민국 근・현대 정치사.
Chŏngbu surip 70-yŏn inmyŏng taesajŏn : Taehan Min'guk kŭnhyŏndae chŏngch'isa.
Taehan Min'guk Chŏngbu Surip Kinyŏm Saŏphoe, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize DS917.4 .C54 2018 + -- Kroch Library Asia
Kang Mei yuan Chao 11 jie
抗美援朝11杰 / 张校瑛编著.
Kang Mei yuan Chao 11 jie / Zhang Xiaoying bian zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 154 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS919.5 .Z434 2017 -- Kroch Library Asia
1960-yŏndae sahoe pyŏndong kwa chagi chaehyŏn
1960 년대 사회 변동 과 자기 재현 / 김 경일 [and five others].
1960-yŏndae sahoe pyŏndong kwa chagi chaehyŏn / Kim Kyŏng-il [and five others].
Han'gukhak chungang yŏn'guwŏn ch'ulp'anbu, 2018. -- 323 pages : illustrations ; 23 cm.
DS922.2 .A164 2018 -- Kroch Library Asia
Kim Tae-jung taehwarok
김 대중 대화록 / 정 진백 엮음.
Kim Tae-jung taehwarok / Chŏng Chin-baek yŏkkŭm.
Tosŏ Ch'ulp'an Haengdong hanŭn Yangsim, 2018. -- 5 volumes ; 23 cm
DS922.42 .K556 K565 2018 -- Kroch Library Asia
Sŏul sŏnŏn
서울 선언 : 문헌 학자 김 시덕 의 서울 걷기, 2002-2008 / 김 시덕 지음.
Sŏul sŏnŏn : munhŏn hakcha Kim Si-dŏk ŭi Sŏul kŏtki, 2002-2008 / Kim Si-dŏk chiŭm.
Yŏllin Ch'aektŭl, 2018. -- 413 pages : illustrations, maps ; 19 cm
DS925 .S457 K568 2018 -- Kroch Library Asia
Pukhan munhwa yusan nonjŏ mongnok
북한 문화 유산 논저 목록 / 함 한희 [and four others] 엮음.
Pukhan munhwa yusan nonjŏ mongnok / Ham Han-hŭi [and four others] yŏkkŭm.
Minsogwŏn, 2018. -- 966 pages ; 19 x 26 cm
Oversize DS932.4 .P837 2018 + -- Kroch Library Asia

DU. Oceania (South Seas) (1 item)RSS

Gerakan mahasiswa Papua
Gerakan mahasiswa Papua : catatan sejarah, teori & praktik melawan penjajah / Yason Ngelia; Catatan Editorial: Aprila Wayar.
APRO Publisher, 2019. -- 112 pages ; 21 cm
DU744.5 .N44 2019 -- Kroch Library Asia

E. American history (5 items)RSS

Da guo bo yi de yan jin luo ji
大国博弈的演进逻辑 : 基于武器、治理和文明的视角 = The evolutionary logic of great power game : a perspective of weapons, governance and civilization / 赵远良著.
Da guo bo yi de yan jin luo ji : ji yu wu qi, zhi li he wen ming de shi jiao = The evolutionary logic of great power game : a perspective of weapons, governance and civilization / Zhao Yuanliang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 237 pages ; 24 cm.
E183.8 .C5 Z435 2017 -- Kroch Library Asia
Zhan lüe ke zhi
战略克制 : 新型中美关系的构建 = Strategic restraint is new China-US relationship possible = Zhanlüe kezhi / 赵明昊著.
Zhan lüe ke zhi : xin xing Zhong Mei guan xi de gou jian = Strategic restraint is new China-US relationship possible = Zhanlüe kezhi / Zhao Minghao zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 5, 2, 387 pages ; 23 cm
E183.8 .C6 Z4464 2016 -- Kroch Library Asia
Malaya
Malaya : essays on freedom / Cinelle Barnes.
Little A, 2019. -- 180 pages ; 22 cm
E184 .F4 B37 2019 -- Kroch Library Asia
Mani/Pedi
Mani/Pedi : a true-life rags-to-riches story ; from boat to beauty salon / Krista Beth Driver.
She Writes Press, 2019. -- 203 pages ; 22 cm
E184 .V53 D75 2019 -- Kroch Library Asia
Meiguo sui yue
美国岁月 = Lives of Chinese in America : 华裔移民口述实录 / 林世钰著.
Meiguo sui yue = Lives of Chinese in America : Hua yi yi min kou shu shi lu / Lin Shiyu zhu.
Xin hua chu ban she, 2016. -- xiii, 296 pages : illustrations ; 21 cm
E184 .C5 L553 2016 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (7 items)RSS

Sepotong surga di kaki Pesagi
Sepotong surga di kaki Pesagi : karya pemenang dan terpilih Lomba Menulis Pesona Lampung Barat / Agung Kurnia [and twenty five others]; editor, Udo Z Karzi.
Pustaka Labrak dan Forum Literasi Lampung Barat, 2018. -- xiv, 130 pages : illustrations ; 21 cm
G155 .I5 S47 2018 -- Kroch Library Asia
21 phǣndin
21 แผ่นดิน / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
21 phǣndin / Bunchūai Sīsawat..
Sayām, 2014. -- 351 pages : illustrations ; 22 cm
G490 .B66 2014 -- Kroch Library Asia
Bowing to elephants
Bowing to elephants : tales of a travel junkie / Mag Dimond.
She Writes Press, 2019. -- 262 pages : color illustrations ; 22 cm
G490 .D56 2019 -- Kroch Library Asia
Zui jie jin tian tang de di fang
最接近天堂的地方 : 新华社女记者南极、北极科考之旅 / 张建松著.
Zui jie jin tian tang de di fang : Xin hua she nü ji zhe Nanji, Beiji ke kao zhi lü / Zhang Jiansong zhu.
Shanghai ci shu chu ban she, 2016. -- 7, 242 pages, 60 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
G876 .Z36 2016 -- Kroch Library Asia
Atlas of agriculture in the Lao PDR (map)
Atlas of agriculture in the Lao PDR : patterns and trends between 1999 and 2011 / developed and edited by Michael Epprecht [and twenty others].
Centre for Development and Environment (CDE), University of Bern, and Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), Lao PDR, with Bern Open Publishing (BOP), 2018. -- 1 atlas (162 pages) : color illustrations, color maps ; 40 cm
Oversize G2374.51 .J1 A8 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Pư̄m phǣnthī sēthakit-sangkhom khō̜ng Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo (map)
Pư̄m phǣnthī sēthakit-sangkhom khō̜ng Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo : saphāp lūam læ thāvīang čhāk pī 2005 hā 2015 / sāng læ thō̜tkā dōi Michael Epprecht [and ten others].
Sūn Sathiti hǣng Sāt (SōThō̜Tō̜), Kasūng Phǣnkān læ Kānlongthun (Kō̜Phō̜Thō̜), Sō̜Pō̜Pō̜ Lāo læ Sūn Phư̄a Kānphatthanā læ Singvǣtlō̜m (CDE) Mahāvitthayālai Bœ̄n Pathēt Savitsœ̄lǣn, 2018. -- 1 atlas (120 pages) : color illustrations, color maps ; 40 cm
Oversize G2374.51 .E2 S6328 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Socio-economic atlas of the Lao PDR (map)
Socio-economic atlas of the Lao PDR : patterns and trends from 2005-2015 / developed and edited by Michael Epprecht [and eight others].
Centre for Development and Environment (CDE), University of Bern, Switzerland, and Lao Statistics Bureau, Lao PDR, with Bern Open Publishing (BOP), 2018. -- 1 atlas (120 pages) : color illustrations, color maps ; 40 cm
Oversize G2374.51 .E2 S63 2018 ++ -- Kroch Library Asia

GA. Mathematical geography. Cartography (1 item)RSS

Kun yu wan guo quan tu jie mi
坤輿萬國全圖解密 : 明代中国与世界 = Decoding Kunyu Wanguo Quantu : Ming China and the world / 李兆良著.
Kun yu wan guo quan tu jie mi : Ming dai Zhongguo yu shi jie = Decoding Kunyu Wanguo Quantu : Ming China and the world / Li Zhaoliang zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2017. -- 11, 7, 12, 273 pages : illustrations (some color), maps ; 23 cm
GA312 .R53 L53 2017 -- Kroch Library Asia

GC. Oceanography (1 item)RSS

Istilah sains marin.
Istilah sains marin.
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2015. -- xiv, 142 pages ; 21 cm
GC9 .I88 2015 -- Kroch Library Asia

GE. Environmental Sciences (2 items)RSS

Nihon no kankyō shisō no kisō
日本の環境思想の基層 : 人文知からの問い / 秋道智彌編著.
Nihon no kankyō shisō no kisō : jinbunchi kara no toi / Akimichi Tomoya hencho.
Iwanami Shoten, 2012. -- 311 pages : illustrations ; 22 cm
GE42 .N54 2012 -- Kroch Library Asia
Southeast Asia and environmental sustainability in context
Southeast Asia and environmental sustainability in context / edited by Sunil Kukreja.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2020. -- v, 133 pages : illustrations, map ; 24 cm.
GE320 .S64 S68 2020 -- Kroch Library Asia

GN. Anthropology (5 items)RSS

Watakushi no mananda hito
私の学んだ人 / [著者宮本常一 ; 編者田村善次郎].
Watakushi no mananda hito / [chosha Miyamoto Tsuneichi ; hensha Tamura Zenjirō].
Miraisha, 2012. -- 458 pages : illustrations ; 19 cm.
GN20 .M59 2012 -- Kroch Library Asia
Yamaguchi Masao
山口昌男 : 人類学的思考の沃野 = Masao Yamaguchi : vers l'archée mythique de la pensée anthropo-logique / 真島一郎, 川村伸秀編.
Yamaguchi Masao : jinrui gakuteki shikō no yokuya = Masao Yamaguchi : vers l'archée mythique de la pensée anthropo-logique / Majima Ichirō, Kawamura Nobuhide hen.
Tōkyō Gaikokugo Daigaku Shuppankai, 2014. -- 506 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
GN21 .Y36 Y36 2014 -- Kroch Library Asia
Metode penelitian etnografi budaya
Metode penelitian etnografi budaya : konsep, ragam, dan implementasi / Suwardi Endraswara.
UNY Press, 2017. -- xiii, 249 pages ; 24 cm
GN397.7 .I5 E63 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin ji shi
中国禁忌史 / 万建中著
Zhongguo jin ji shi / Wan jian zhong zhu
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 428 pages : illustrations ; 24 cm.
GN471.4 .W336 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Pangu wen hua ji Dawang yan hua yan jiu
中国盘古文化暨大王岩画研究 / 李昆生, 黄懿陆编著.
Zhongguo Pangu wen hua ji Dawang yan hua yan jiu / Li Kunsheng, Huang Yilu bian zhu.
Yunnan ren min chu ban she, 2016. -- 4, 4, 764 pages : illustrations ; 24 cm.
GN855 .C6 Z56 2016 -- Kroch Library Asia

GR. Folklore (18 items)RSS

Fōkurorizumu kara mita konnichi no minzoku bunka
フォークロリズムから見た今日の民俗文化 / 河野真.
Fōkurorizumu kara mita konnichi no minzoku bunka / Kōno Shin.
Sōdosha, 2012. -- viii, 567 pages, [8] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
GR45 .K66 2012 -- Kroch Library Asia
Bahasa dan sastra lisan Kepulauan Banda dalam perspektif poskolonial
Bahasa dan sastra lisan Kepulauan Banda dalam perspektif poskolonial / Helmina Kastanya ; penyunting: Asrif.
Kantor Bahasa Maluku, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. -- iv, 94 pages : illustrations ; 21 cm
GR72 .K37 2017 -- Kroch Library Asia
Lĩnh nam chích quái
Lĩnh nam chích quái / Trần Thế Pháp ; nhuận chính: Vũ Quỳnh, Kiè̂u Phú ; phiên dịch: Đinh Gia Khánh, Nguyẽ̂n Ngọc San ; minh họa: Tạ Huy Long.
Nhà xuá̂t bản Kim Đồng, 2019. -- 256 pages : color illustrations ; 33 cm
Oversize GR313 .T77 2019 ++ -- Kroch Library Asia
Dongeng pengantar tidur manik angkeran dan naga Besukih
Dongeng pengantar tidur manik angkeran dan naga Besukih : cerita rakyat Bali / Mb.Rahimsyah.Ar.
Penerbit Serba Jaya, 2011. -- 64 pages : illustrations ; 20 cm
GR320 .R33 D6 2011 -- Kroch Library Asia
Kisah Ahmad & Ali
Kisah Ahmad & Ali : perjalanan dua saudara : juara II (kedua) lomba penulisan cerita rakyat Sumatera Utara tahun 2017 / penulis, Purnama Sari Andess, S. Sos.
Dinas Perpustakaan dan Arsip, Provinsi Sumatera Utara, 2017. -- 110 pages : color illustrations ; 21 cm
GR324 .S86 A63 2017 -- Kroch Library Asia
Contos e lendas de Timor-Leste
Contos e lendas de Timor-Leste / Anabela Leal de Barros.
Húmus, 2015. -- 107 pages : color illustrations ; 20 cm
GR324.5 .T47 B37 2015 -- Kroch Library Asia
Dewa no minwa
出羽の民話 / 沢渡吉彦編.
Dewa no minwa / Sawatari Yoshihiko.
Miraisha, 2015. -- 261 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341 .D47 D47 2015 -- Kroch Library Asia
Iwate no minwa
岩手の民話 / 深沢紅子 ; 佐々木望編.
Iwate no minwa / Fukazawa Kōko ; Sasaki Nozomu hen.
Miraisha, 2015. -- 248 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341 .I853 I93 2015 -- Kroch Library Asia
Izu no minwa
伊豆の民話 / 岸なみ編.
Izu no minwa / Kishi Nami hen.
Miraisha, 2015. -- 222 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341 .I98 I98 2015 -- Kroch Library Asia
Michinoku no hyakushōtachi
みちのくの百姓たち / 及川儀右衛門編.
Michinoku no hyakushōtachi / Oikawa Giemon hen.
Miraisha, 2017. -- 231 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341 .M88 M536 2017 -- Kroch Library Asia
Sanuki no minwa
讃岐の民話 / 武田明編.
Sanuki no minwa / Takeda Akira hen.
Miraisha, 2015. -- 264 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341 .S26 S26 2015 -- Kroch Library Asia
Shinano no minwa
信濃の民話 / 瀬川拓男 ; 松谷みよ子編.
Shinano no minwa / Segawa Takuo ; Matsutani Miyoko hen.
Miraisha, 2015. -- 313 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341 .S55 S55 2015 -- Kroch Library Asia
Michinoku no chōjatachi
みちのくの長者たち / 及川儀右衛門編.
Michinoku no chōjatachi / Oikawa Giemon.
Miraisha, 2017. -- 194 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341. M88 M534 2017 -- Kroch Library Asia
Michinoku no minwa
みちのくの民話 / 東北農山漁村文化協会編.
Michinoku no minwa / Tōhoku Nō-san-gyoson Bunka Kyōkai hen.
Miraisha, 2017. -- 244 pages : illustrations ; 19 cm.
GR341. M88 M53 2017 -- Kroch Library Asia
Michinoku no oshōtachi
みちのくの和尚たち / 及川儀右衛門編.
Michinoku no oshōtachi / Oikawa Giemon hen.
Miraisha, 2017. -- 200 pages ; 19 cm.
GR341. M88 M535 2017 -- Kroch Library Asia
Sŏrhwa sok ŭi inmul kwa tongmul yŏn'gu
설화 속 의 인물 과 동물 연구 / 김 종대.
Sŏrhwa sok ŭi inmul kwa tongmul yŏn'gu / Kim Chong-dae.
Minsogwŏn, 2018. -- 326 pages ; 23 cm
GR342.3 .K56 2018 -- Kroch Library Asia
Higashi no yōkai, Nishi no monsutā
東の妖怪・西のモンスター : 想像力の文化比較 = Yōkai of the East, monsters of the West / 徳田和夫編.
Higashi no yōkai, Nishi no monsutā : sōzōryoku no bunka hikaku = Yōkai of the East, monsters of the West / Tokuda Kazuo hen.
Bensei Shuppan, 2018. -- v, 339 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
GR825 .H54 2018 -- Kroch Library Asia
Những câu chuyện về Rồng
Những câu chuyện về Rồng / Nhiều tác giả ; Thúy Toàn, biên soạn.
Nhà xuá̂t bản Hội nhà văn, 2019. -- 190 pages ; 21 cm
GR830 .D7 N58 2019 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (14 items)RSS

Hematologies
Hematologies : the political life of blood in India / Jacob Copeman and Dwaipayan Banerjee.
Cornell University Press, 2019. -- ix, 272 pages illustrations ; 24 cm
GT498 .B55 C66 2019 -- Kroch Library Asia
Styling Shanghai
Styling Shanghai / edited by Christopher Breward and Juliette MacDonald.
Bloomsbury Visual Arts, 2020. -- xi, 330 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
GT1555 .S79 2020 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yi shu shi tu dian.
中国艺术史图典. 服饰造型卷 / 主编单位中国文物学会专家委员会.
Zhongguo yi shu shi tu dian. Fu shi zao xing juan / zhu bian dan wei Zhongguo wen wu xue hui zhuan jia wei yuan hui.
Shanghai ci shu chu ban she, 2016. -- 225 pages : illustrations (chiefly color) ; 28 cm
GT1555 .Z4687 2016 -- Kroch Library Asia
Kodai fukushoku no shosō
古代服飾の諸相 / 舘野和己, 岩崎雅美編.
Kodai fukushoku no shosō / Tateno Kazumi, Iwasaki Masami hen.
Tōhō Shuppan, 2009. -- 358 pages : illustrations ; 22 cm
GT1560 .K585 2009 -- Kroch Library Asia
Busana dan tata rias pengantin Kota Jambi
Busana dan tata rias pengantin Kota Jambi / tim penyusun, Hj. Masturah [and three others].
Kerja sama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, DPD Harpi Melati Provinsi Jambi, 2017. -- v, 128 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
GT2780 .A3 J363 2017 -- Kroch Library Asia
Hun li xin bian jiao zhu
婚礼新编校注 / (宋)丁昇之辑, 柳建钰校注.
Hun li xin bian jiao zhu / (Song) Ding Shengzhi ji, Liu Jianyu jiao zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2 volumes (14, 2, 27, 708 pages) ; 21 cm
GT2783 .A2 L5858 2016 -- Kroch Library Asia
Sŏul ŭi mogyokt'ang
서울 의 목욕탕 / 사진 박 현성.
Sŏul ŭi mogyokt'ang / sajin Pak Hyŏn-sŏng.
6699 Press, 2018. -- 272 pages : illustrations ; 24 cm
GT2846 .K6 P35 2018 -- Kroch Library Asia
Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam
Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam / GS. TS. Ngô Đức Thịnh.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2019. -- 334 pages ; 24 cm
GT2853 .V5 N36 2019 -- Kroch Library Asia
P'yŏngyang naengmyŏn
평양 냉면 / 김 남천, 백 석, 최 재영 외.
P'yŏngyang naengmyŏn / Kim Nam-ch'ŏn, Paek Sŏk, Ch'oe Chae-yŏng oe.
Kagyanal, 2018. -- 222 pages : illustrations ; 20 cm
GT2868.7 .P967 2018 -- Kroch Library Asia
Kippŏsŏ ch'a rŭl norae hanora
기뻐서 茶 를 노래 하노라 : 茶父 한재 이 목 의 茶道 / 박 남식 지음.
Kippŏsŏ ch'a rŭl norae hanora : ch'abu Hanjae Yi Mok ŭi tado / Pak Nam-sik chiŭm.
Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol, 2018. -- 366 pages ; 21 cm
GT2907 .K6 Y5837 2018 -- Kroch Library Asia
Rikyū no fūkei
利休の風景 / 山本兼一.
Rikyū no fūkei / Yamamoto Ken'ichi.
Tankōsha, 2012. -- 207 pages : illustrations ; 19 cm
GT2911 .S4 Y36 2012 -- Kroch Library Asia
Wei Jin Nan Bei chao sang li yu she hui
魏晋南北朝丧礼与社会 = A study on the funeral rites and society of the Wei-Jin, Southern and Northern dynasties / 高二旺著.
Wei Jin Nan Bei chao sang li yu she hui = A study on the funeral rites and society of the Wei-Jin, Southern and Northern dynasties / Gao Erwang zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2, 2, 392 pages ; 24 cm.
GT3283 .A2 G3648 2017 -- Kroch Library Asia
Kōryō shokubutsu
香料植物 / 吉武利文.
Kōryō shokubutsu / Yoshitake Toshifumi.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2012. -- viii, 280 pages : illustrations ; 20 cm.
GT5164 .Y67 2012 -- Kroch Library Asia
Gissha
牛車 : (ぎっしゃ) / 櫻井芳昭.
Gissha : "gissha" / Sakurai Yoshiaki.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2012. -- viii, 208, 6 pages : illustrations ; 20 cm.
GT5283 .J3 S248 2012 -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (7 items)RSS

Against all odds
Against all odds : the inside account of the Thai cave rescue, and the courageous Australians at the heart of it / Craig Challen and Richard Harris with Ellis Henican.
Viking, 2019. -- xiv, 320 pages, 8 pages unnumbered plates : colour portraits ; 24 cm
GV200.615 .C43 2019 -- Kroch Library Asia
Great cave rescue
The great cave rescue : the extraordinary story of the Thai boy soccer team trapped in a cave for 18 days / James Massola.
Allen & Unwin, 2018. -- xvi, 221 pages, 24 unnumbered pages of plates : color illustrations, maps ; 24 cm
GV200.645 .M37 2018 -- Kroch Library Asia
Chǣm lōk bailīang dīeo
แชมป์โลกใบเลี้ยงเดี่ยว / วิไลพร วรรณกลาง.
Chǣm lōk bailīang dīeo / Wilaiphō̜n Wanklāng.
'Aifā Phārādai, 2015. -- 125 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
GV545.52 .W56 A3 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui ti yu zhi dao yuan fa zhan bao gao (1994-2014)
中国社会体育指导员发展报告 (1994-2014) = Annual report on Chinese social sports instructor (1994-2014) / 主编刘国永, 王欢 ; 副主编范广升, 邱汝, 姚家新 ; 执行副主编杨光宇, 王旭光.
Zhongguo she hui ti yu zhi dao yuan fa zhan bao gao (1994-2014) = Annual report on Chinese social sports instructor (1994-2014) / zhu bian Liu Guoyong, Wang Huan ; fu zhu bian Fan Guangsheng, Qiu Ru, Yao Jiaxin ; zhi xing fu zhu bian Yang Guangyu, Wang Xuguang.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 269 pages : illustrations ; 24 cm.
GV711 .Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Those two idiots!
Those two idiots! : two continents. one journey. no idea. / by A. P. Atkinson.
Road Dog Publications, 2019. -- viii, 396 pages ; 22 cm.
GV1060.2 .A85 A3 2019 -- Kroch Library Asia
Hwat'u, kkottŭl ŭi chŏnjaeng
화투, 꽃들 의 전쟁 / 박 성호 지음.
Hwat'u, kkottŭl ŭi chŏnjaeng / Pak Sŏng-ho chiŭm.
Sech'ang Midiŏ, 2018. -- 172 pages : illustrations ; 18 cm
GV1234 .K6 P35 2018 -- Kroch Library Asia
Tang Mancheng wu dao wen ji
唐滿城舞蹈文集 = Tang Mancheng's essays on dancing / 唐满城著.
Tang Mancheng wu dao wen ji = Tang Mancheng's essays on dancing / Tang Mancheng zhu.
Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 3, 1 unnumbered page, 10, 394 pages, 24 pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
GV1691 .T36 2017 -- Kroch Library Asia

H. Social sciences (2 items)RSS

Bǣprīan sangkhommasưksā
แบบเรียนสังคมศึกษา : ชั้นประถมปีที่ ๔ ฉบับปรับปรุง / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Bǣprīan sangkhommasưksā : chan prathom pī thī 4 chabap prapprung / khō̜ng Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān.
Krasūang Sưksāthikān, 1969. -- 155 pages : color illustrations ; 21 cm
H62.5 .T5 B244 1969 -- Kroch Library Asia
Bǣprīan sangkhommasưksā
แบบเรียนสังคมศึกษา : ชั้นประถมปีที่ ๓ ฉบับปรับปรุง / ของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Bǣprīan sangkhommasưksā : chan prathom pī thī 3 chabap prapprung/ khō̜ng Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān.
Krasūang Sưksāthikān, 1969. -- 121 pages : color illustrations ; 21 cm
H62.5 .T5 B24 1969 -- Kroch Library Asia

HB. Economic theory. Demography (13 items)RSS

Zhongguo cai jing gao xiao "shi san wu" gui hua hui bian
中国财经高校"十三五"规划汇编 / 中国高等教育学会高等财经教育分会编.
Zhongguo cai jing gao xiao "shi san wu" gui hua hui bian / Zhongguo gao deng jiao yu xue hui gao deng cai jing jiao yu fen hui bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 564 pages ; 26 cm
HB74.9 .C6 Z5624 2017 -- Kroch Library Asia
Danh nhân thế giới về kinh tế, ngoại giao
Danh nhân thế giới về kinh tế, ngoại giao / Bích Ngân tuyển chọn.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 178 pages ; 21 cm
HB76 .D36 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji zhe xue ping lun
中国经济哲学评论 = Chinese economic philosophy review. 2017, 社会主义与市场经济专辑 / 主编张雄, 鲁品越.
Zhongguo jing ji zhe xue ping lun = Chinese economic philosophy review. 2017, She hui zhu yi yu shi chang jing ji zhuan ji / zhu bian Zhang Xiong, Lu Pinyue.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 6, 2, 473 pages ; 24 cm
HB126 .C6 Z563 2017 -- Kroch Library Asia
Xin xing shi xia Zhongguo tou ru chan chu he suan de bian ge yu shi jian
新形势下中国投入产出核算的变革与实践 = The reform and practice of China's input-ouput accounting in the new situation / 王勇著.
Xin xing shi xia Zhongguo tou ru chan chu he suan de bian ge yu shi jian = The reform and practice of China's input-ouput accounting in the new situation / Wang Yong zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- vi, 204 pages : illustrations ; 24 cm
HB142 .W363 2017 -- Kroch Library Asia
Chihō sōsei to rōdō keizairon
地方創生と労働経済論 : 大学教官歴35周年記念著作 / 木村武雄著.
Chihō sōsei to rōdō keizairon : daigaku kyōkanreki 35-shūnen kinen chosaku / Kimura Takeo cho.
Gogensha, 2017. -- vii, 302 pages : illustrations ; 22 cm
HB180 .J3 K476 2017 -- Kroch Library Asia
Migrasi dan pluralitas masyarakat di Kota Sabang
Migrasi dan pluralitas masyarakat di Kota Sabang / penyunting, Irini Dewi Wanti, Kodrat Adami.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016. -- viii, 90 pages ; 21 cm
HB2108 .S23 M54 2016 -- Kroch Library Asia
Cheng shi bai ling xin yi min yan jiu
城市白领新移民研究 = A study of the new immigrants of white collar in urban China / 张文宏, 雷开春著.
Cheng shi bai ling xin yi min yan jiu = A study of the new immigrants of white collar in urban China / Zhang Wenhong, Lei Kaichun zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 239 pages : illustrations ; 24 cm.
HB2114 .A3 Z4384 2017 -- Kroch Library Asia
Reclassification of urban areas in Cambodia, 2011
Reclassification of urban areas in Cambodia, 2011 / sponsored by United Nations Population Fund.
National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Kingdom of Cambodia, 2012. -- x, 37 pages : color illustrations, color maps ; 30 cm
Oversize HB2314.3 .A3 R43 2012 + -- Kroch Library Asia
Kajok kwa t'ongch'i
가족 과 통치 : 인구 는 어떻게 정치 의 문제 가 되었나 / 조 은주 지음.
Kajok kwa t'ongch'i : in'gu nŭn ŏttŏk'e chŏngch'i ŭi munje ka toeŏnna / Cho Ŭn-ju chiŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 376 pages : illustrations ; 23 cm
HB3652.5 .A3 C4457 2018 -- Kroch Library Asia
Beijing de ren kou, she hui jie ceng yu kong jian jie gou
北京的人口、社会阶层与空间结构 = The spatial structure of population and social strata of Beijing / 李君甫著.
Beijing de ren kou, she hui jie ceng yu kong jian jie gou = The spatial structure of population and social strata of Beijing / Li Junfu zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 4, 275 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HB3654 .B45 L55 2017 -- Kroch Library Asia
Shou du ren kou tiao kong yan jiu
首都人口调控研究 / 肖周燕著.
Shou du ren kou tiao kong yan jiu / Xiao Zhouyan zhu.
Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2016. -- 3, ii, 180 pages : illustrations ; 24 cm.
HB3654 .B45 X539 2016 -- Kroch Library Asia
Wan Qing xi bei ren kou wu shi nian (1861-1911)
晚清西北人口五十年(1861-1911) : 基于宣统「地理调查表」的城乡聚落人口研究 / 路伟东著.
Wan Qing xi bei ren kou wu shi nian (1861-1911) : ji yu Xuantong "di li diao cha biao" de cheng xiang ju luo ren kou yan jiu / Lu Weidong zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 400 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HB3654 .A3 L7884 2017 -- Kroch Library Asia
Li Shenming lun jin rong wei ji
李慎明论金融危机 = On financial crisis by Li Shenming / 李慎明著.
Li Shenming lun jin rong wei ji = On financial crisis by Li Shenming / Li Shenming zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 6, 6, 3, 6, 222 pages ; 24 cm.
HB3722 .L428 2018 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (165 items)RSS

"Yi dai yi lu" guo jia tou zi qian li zhi shu
"一带一路"国家投资潜力指数 : 各沿线国家投资潜力评价, 2016 / 李虹等著.
"Yi dai yi lu" guo jia tou zi qian li zhi shu : ge yan xian guo jia tou zi qian li ping jia, 2016 / Li Hong deng zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 2, 2, 2, 299 pages : charts ; 26 cm
HC59.3 .L524 2017 -- Kroch Library Asia
Feng yun ji dang de shi jie
风云激荡的世界 : 从全球化发展看中国的机遇与挑战 = A world in turbulence : China's opportunity and challenge in the new era of globalization / 何亚非著.
Feng yun ji dang de shi jie : cong quan qiu hua fa zhan kan Zhongguo de ji yu yu tiao zhan = A world in turbulence : China's opportunity and challenge in the new era of globalization / He Yafei zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 236 pages ; 23 cm
HC59.3 .H428 2017 -- Kroch Library Asia
Guo ji zhi li yu jin zhuan guo jia de jie jue fang an
国际治理与金砖国家的解决方案 / 复旦大学金砖国家研究中心, 金砖国家合作与全球治理协同创新中心.
Guo ji zhi li yu jin zhuan guo jia de jie jue fang an / Fu dan da xue jin zhuan guo jia yan jiu zhong xin, Jin zhuan guo jia he zuo yu quan qiu zhi li xie tong chuang xin zhong xin.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 259 pages : illustrations ; 24 cm.
HC59.7 .J55 2016 -- Kroch Library Asia
In China's wake
In China's wake : how the commodity boom transformed development strategies in the global south / Nicholas Jepson.
Columbia University Press, 2020. -- xvii, 354 pages ; 24 cm
HC59.7 .J48 2020 -- Kroch Library Asia
Myth of China's no strings attached development assistance
The myth of China's no strings attached development assistance : a Caribbean case study / Theodor Tudoroiu ; with Amanda R. Ramlogan.
Lexington Books, 2020. -- vii, 225 pages : illustrations ; 24 cm
HC60 .T78 2020 -- Kroch Library Asia
Nan nan he zuo yu Zhongguo de dui wai yuan zhu an li yan jiu
南南合作与中国的对外援助案例研究 / 黄梅波, 徐秀丽, 毛小菁主编.
Nan nan he zuo yu Zhongguo de dui wai yuan zhu an li yan jiu / Huang Meibo, Xu Xiuli, Mao Xiaojing zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 2, 2, 318 pages : illustrations ; 24 cm
HC60 .N365 2017 -- Kroch Library Asia
I am farang
I am farang : adventures of a Peace Corps volunteer in Thailand / Amy McGarry.
Amy McGarry, 2019. -- viii, 213 pages : illustrations ; 21 cm
HC60.5 .M165 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo sheng chan lü yan jiu
中国生产率研究 : 现状、问题与对策 = Studies on the productivity of China : realities, problems and countermeasures / 张长春, 徐文舸, 杜月等著.
Zhongguo sheng chan lü yan jiu : xian zhuang, wen ti yu dui ce = Studies on the productivity of China : realities, problems and countermeasures / Zhang Changchun, Xu Wenge, Du Yue deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 3, 311 pages : illustrations ; 24 cm
HC79 .L3 Z4363 2018 -- Kroch Library Asia
Professor and CEO true story
A professor and CEO true story : a fascinating journey to success / Richard T. Cheng.
Xlibris Corp, 2016. -- 4 volumes ; 23 cm.
HC102.5 .C415 P76 2016 -- Kroch Library Asia
Together we deliver 2015
Together we deliver 2015 : partnerships against poverty.
Asian Development Bank, 2016. -- x, 115 pages : color illustrations ; 23 cm
HC412 .T637 2016 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu jing ji dai shang de jing ji fa zhan
丝绸之路经济带上的经济发展 / 郭立宏, 任保平, 魏婕, 郭晗等著.
Si chou zhi lu jing ji dai shang de jing ji fa zhan / Guo Lihong, Ren Baoping, Wei Jie, Guo Han deng zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. -- 3, 3, 201 pages : illustrations ; 24 cm
HC420.3 .G86 2015 -- Kroch Library Asia
He Hongshen
何鸿燊 : 不赌就是赢 / 刘志则, 曹俊, 吴崎著.
He Hongshen : bu du jiu shi ying / Liu Zhize, Cao Jun, Wu Qi zhu.
Lian he chu ban gong si, 2016. -- 4, 250 pages ; 24 cm
HC426.5 .H6 L5899 2016 -- Kroch Library Asia
Sun Bingyan ping zhuan
孙炳炎评传 = Sun Bing Yan 1912-2002 / 孙桂平, 孙吉龙著.
Sun Bingyan ping zhuan = Sun Bing Yan 1912-2002 / Sun Guiping, Sun Jilong zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2018. -- 3, 4, 6, 2, 6, 396 pages : illustrations, portraits ; 23 cm.
HC426.5 .S86 S8646 2018 -- Kroch Library Asia
Health and education reforms in rural China
Health and education reforms in rural China / Li Li ; with contributions from Hoaming Liu, Yun Xiao and Liqiu Zhao.
Routledge, 2020. -- viii, 142 pages : illustrations, map ; 24 cm.
HC427 .L4837 2020 -- Kroch Library Asia
Quan qiu hua shi jiao xia de xu qiu yue shu yu wo guo chan ye fa zhan yan jiu
全球化视角下的需求约束与我国产业发展研究 = Demand constraints and China's industrial development study on the perspective of globalization / 孙军著.
Quan qiu hua shi jiao xia de xu qiu yue shu yu wo guo chan ye fa zhan yan jiu = Demand constraints and China's industrial development study on the perspective of globalization / Sun Jun zhu.
Dongbei cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 6, 3, 186 pages : charts ; 24 cm.
HC427 .S853 2016 -- Kroch Library Asia
Te qu jing ji xue
特区经济学 = Study on special economic zone economics / 罗清和, 张克听著.
Te qu jing ji xue = Study on special economic zone economics / Luo Qinghe, Zhang Keting zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 10, 2, 3, 347 pages ; 24 cm.
HC427 .L87 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai cheng shi chan ye fa zhan si xiang yan jiu
中国古代城市产业发展思想研究 = Zhongguo gudai chengshi chanye fazhan sixiang yanjiu / 柴毅著.
Zhongguo gu dai cheng shi chan ye fa zhan si xiang yan jiu = Zhongguo gudai chengshi chanye fazhan sixiang yanjiu / Chai Yi zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 270 pages ; 24 cm
HC427 .C398 2017 -- Kroch Library Asia
Xi nan shao shu min zu jing ji gu ji wen xian yan jiu
西南少数民族经济古籍文献研究 / 陈海玉著.
Xi nan shao shu min zu jing ji gu ji wen xian yan jiu / Chen Haiyu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 299 pages ; 24 cm
HC427.6 .C446 2017 -- Kroch Library Asia
Qing hua she hui jing ji shi wen ji
清华社会经济史文集 / 清华大学中国经济史研究中心编.
Qing hua she hui jing ji shi wen ji / Qing hua da xue Zhongguo jing ji shi yan jiu zhong xin bian.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- iv, 373 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.8 .Q5647 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji fa zhan shi
中国经济发展史 : 1840-1949 / 《中国经济发展史》编写组编.
Zhongguo jing ji fa zhan shi : 1840-1949 / "Zhongguo jing ji fa zhan shi" bian xie zu bian.
Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 3 volumes (iv, v, 1847 pages) : illustrations ; 25 cm
HC427.8 .Z4644 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji fa zhan mo shi
中国经济发展模式 : 政治经济学占优设计 = Economic development paradigm of China : political economy dominant design / 王今朝著.
Zhongguo jing ji fa zhan mo shi : zheng zhi jing ji xue zhan you she ji = Economic development paradigm of China : political economy dominant design / Wang Jinchao zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 5, 2, 331 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.9 .W352 2018 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo gong gong zheng ce
当代中国公共政策 = Contemporary public policies in China / 马德普 [and 3 others]主编.
Dang dai Zhongguo gong gong zheng ce = Contemporary public policies in China / Ma Depu [and 3 others] zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 461 pages ; 23 cm.
HC427.92 .D3633 2017 -- Kroch Library Asia
Gai ge kai fang yi lai de Zhongguo jing ji, 1978-2018
改革开放以来的中国经济, 1978-2018 = China's economy since 1978 / 厉以宁著.
Gai ge kai fang yi lai de Zhongguo jing ji, 1978-2018 = China's economy since 1978 / Li Yining zhu.
Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2018. -- 5, 495 pages ; 24 cm
HC427.92 .L47935 2018 -- Kroch Library Asia
Tu po zeng zhang ping jing
突破增长瓶颈 : 从结构视角看中国改革发展 / 马宏伟著.
Tu po zeng zhang ping jing : cong jie gou shi jiao kan Zhongguo gai ge fa zhan / Ma Hongwei zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 4, 7, 193 pages ; 23 cm
HC427.92 .M3247 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo min zu di qu jing ji fa zhan yan jiu
我国民族地区经济发展研究 / 韦志均著.
Wo guo min zu di qu jing ji fa zhan yan jiu / Wei Zhijun zhu.
Beijing li gong da xue chu ban she, 2017. -- 3, 184 pages ; 24 cm
HC427.92 .W4595 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo qu yu jing ji zeng zhang cha yi de zhi du ying xiang yu shi zheng yan jiu
我国区域经济增长差异的制度影响与实证研究 / 杨冬梅, 万道侠著.
Wo guo qu yu jing ji zeng zhang cha yi de zhi du ying xiang yu shi zheng yan jiu / Yang Dongmei, Wan Daoxia zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 287 pages : charts ; 24 cm.
HC427.92 .Y3594 2017 -- Kroch Library Asia
Xin shi qi xiao kang she hui jian gou li lun yan jiu
新时期小康社会建构理论研究 = How to build a well-off society in a new period : a theoretical study / 朱春艳著.
Xin shi qi xiao kang she hui jian gou li lun yan jiu = How to build a well-off society in a new period : a theoretical study / Zhu Chunyan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 4, 2, 199 pages ; 24 cm.
HC427.92 .Z5938 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gai ge da ci dian
中国 改革 大词典 / 张 天荣, 肖 冬连, 王 年一 主编.
Zhongguo gai ge da ci dian / Zhang Tianrong, Xiao Donglian, Wang Nianyi zhu bian.
Zhongguo guo ji guang bo chu ban she : jing xiao Xin hua shu dian, 1992. -- 3, 70, 974 p. ; 27 cm.
Oversize HC427.92 .C548594x 1992 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo gai ge kai fang si shi nian
中国改革开放四十年 : 回顾与思考 = Forty years of China's reform and opening up / 高尚全著.
Zhongguo gai ge kai fang si shi nian : hui gu yu si kao = Forty years of China's reform and opening up / Gao Shangquan zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2 volumes (3, 5, 793 pages) ; 23 cm
HC427.92 .G3635 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji gai ge jin cheng
中国经济改革进程 = China's economic reform process / 吴敬琏著.
Zhongguo jing ji gai ge jin cheng = China's economic reform process / Wu Jinglian zhu.
Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 2018. -- 5, 4, 392 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.92 .W82544 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji zeng zhang shu liang, zhi liang he xiao yi de ou he yan jiu
中国经济增长数量、质量和效益的耦合研究 / 王薇著.
Zhongguo jing ji zeng zhang shu liang, zhi liang he xiao yi de ou he yan jiu / Wang Wei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 4, 5, 334 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.92 .W3684 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji zeng zhang zhi liang yu di qu cha ju
中国经济增长质量与地区差距 / 朱承亮著.
Zhongguo jing ji zeng zhang zhi liang yu di qu cha ju / Zhu Chengliang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 5, 269 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.92 .Z5937 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se de hong guan tiao kong ti xi yan jiu
中国特色的宏观调控体系研究 / 刘瑞著.
Zhongguo te se de hong guan tiao kong ti xi yan jiu / Liu Rui zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 745 pages : illustrations ; 21 cm.
HC427.92 .L5868 2016 -- Kroch Library Asia
China's belt and road initiative and building the community of common destiny
China's belt and road initiative and building the community of common destiny / edited by Linggui Wang (Chinese Academy of Social Sciences, China) and Jianglin Zhao (Chinese Academy of Social Sciences, China).
World Scientific, 2019. -- xiv, 276 pages ; 24 cm.
HC427.95 .C45554 2019 -- Kroch Library Asia
China's economic modernisation and structural changes
China's economic modernisation and structural changes : essays in honour of John Wong / editors Zheng Yongnian (East Asian Institute, National University of Singapore, Singapore), Sarah Y Tong (East Asian Institute, National University of Singapore, Singapore).
World Scientific, 2019. -- xxxi, 325 pages ; c 24 cm.
HC427.95 .C456185 2019 -- Kroch Library Asia
Dong bu chan ye zhuan yi yu xi bu you shi chan ye fa zhan
东部产业转移与西部优势产业发展 = Industry transfer in eastern China and competitive industry development in western China / 秦敬云, 杜靖等著.
Dong bu chan ye zhuan yi yu xi bu you shi chan ye fa zhan = Industry transfer in eastern China and competitive industry development in western China / Qin Jingyun, Du Jing deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 377 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Q556 2017 -- Kroch Library Asia
Dong bu zhu yi yu xi bu ying she
东部主义与西部映射 : 西部社会学初探 / 周亚平等著.
Dong bu zhu yi yu xi bu ying she : xi bu she hui xue chu tan / Zhou Yaping deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 303 pages ; 24 cm.
HC427.95 .Z5786 2017 -- Kroch Library Asia
Fa zhan xing an quan
发展型安全 : 中国崛起与秩序重构 / 钟飞腾著.
Fa zhan xing an quan : Zhongguo jue qi yu zhi xu chong gou / Zhong Feiteng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 358 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .Z4396 2017 -- Kroch Library Asia
Industrial overcapacity and duplicate construction in China
Industrial overcapacity and duplicate construction in China : reasons and solutions / Li Ping, Jiang Feitao, Cao Jianhai.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xxix, 261 pages ; 24 cm.
HC427.95 .L55273 2019 -- Kroch Library Asia
Jian pin yu fa zhan, 2017
减贫与发展, 2017 = Poverty reduction and development / 郑长德, 单德朋著.
Jian pin yu fa zhan, 2017 = Poverty reduction and development / Zheng Changde, Shan Depeng zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2017. -- 2, 4, 3, 2, 231 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Z4624 2017 -- Kroch Library Asia
Quan mian shen hua gai ge
全面深化改革 : 十八大以来中国改革新篇章 / 沈传亮著.
Quan mian shen hua gai ge : shi ba da yi lai Zhongguo gai ge xin pian zhang / Shen Chuanliang zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 5, 3, 243 pages ; 23 cm
HC427.95 .S4426 2017 -- Kroch Library Asia
Research on efficiency and fairness of resources allocation by China's governmental administration
Research on efficiency and fairness of resources allocation by China's governmental administration / by Hong Sheng (The Unirule Institute of Economics, China) and Pu Qian (The Unirule Institute of Economics, China).
World Scientific, 2019. -- xxiv, 413 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HC427.95 .S532445 2019 -- Kroch Library Asia
She hui zi ben yu Zhongguo nong cun jing ji fa zhan
社会资本与中国农村经济发展 = Social capital and economic development in rural China / 汪红梅著.
She hui zi ben yu Zhongguo nong cun jing ji fa zhan = Social capital and economic development in rural China / Wang Hongmei zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 7, 2, 4, 220 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .W3624 2018 -- Kroch Library Asia
Xiao fei yin ling, gong ji chuang xin
消费引领, 供给创新 : "十三五"经济持续稳定增长的动力 / 陈东琪, 马晓河主编.
Xiao fei yin ling, gong ji chuang xin : "shi san wu" jing ji chi xu wen ding zeng zhang de dong li / Chen Dongqi, Ma Xiaohe zhu bian.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 232 pages : illustrations ; 25 cm.
HC427.95 .X5334 2016 -- Kroch Library Asia
Xin chang tai xia Zhongguo hong guan jing ji zheng ce kuang jia de chong gou
新常态下中国宏观经济政策框架的重构 = Reconstructing macroeconomic policy frameworks for the new normal Chinese economy / 曹远征, 于春海, 闫衍著.
Xin chang tai xia Zhongguo hong guan jing ji zheng ce kuang jia de chong gou = Reconstructing macroeconomic policy frameworks for the new normal Chinese economy / Cao Yuanzheng, Yu Chunhai, Yan Yan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 107 pages : illustrations ; 26 cm.
HC427.95 .C367 2016 -- Kroch Library Asia
Xin chang tai xia Zhongguo jing ji de nan ti yu chu lu
新常态下中国经济的难题与出路 / 韩保江著.
Xin chang tai xia Zhongguo jing ji de nan ti yu chu lu / Han Baojiang zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 8, 249 pages ; 23 cm
HC427.95 .H3635 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo
中国 : 在新一轮全球化中的使命与担当 = China's mission and responsibility in the new round of globalization / 王灵桂主编.
Zhongguo : zai xin yi lun quan qiu hua zhong de shi ming yu dan dang = China's mission and responsibility in the new round of globalization / Wang Linggui zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 8, 6, 289 pages ; 23 cm.
HC427.95 .Z4798 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gai ge xin qi dian
中国改革新起点 / 张占斌著.
Zhongguo gai ge xin qi dian / Zhang Zhanbin zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 1, 305 pages ; 24 cm
HC427.95 .Z436923 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong chan dang shi xian "Zhongguo meng" de jing ji fa zhan zhan lüe yan jin
中国共产党实现"中国梦"的经济发展战略演进 / 王晓曦著.
Zhongguo gong chan dang shi xian "Zhongguo meng" de jing ji fa zhan zhan lüe yan jin / Wang Xiaoxi zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 6, 330 pages ; 24 cm
HC427.95 .W3688 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hong guan jing ji yu zheng ce yan jiu bao gao (serial)
中国宏观经济与政策研究报告 / 国家发展改革委宏观经济研究院编.
Zhongguo hong guan jing ji yu zheng ce yan jiu bao gao / Guo jia fa zhan gai ge wei hong guan jing ji yan jiu yuan bian.
Ren min chu ban she, 2015-. -- volumes : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .Z56334 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji da qu shi
中国经济大趋势 : 转型升级中的新动力与新思路 = China's economic trends / 任仲文主编.
Zhongguo jing ji da qu shi : zhuan xing sheng ji zhong de xin dong li yu xin si lu = China's economic trends / Ren Zhongwen zhu bian.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 5, 241 pages ; 24 cm
HC427.95 .Z45778 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji xin fang wei
中国经济新方位 / 国家行政学院经济学教研部编著.
Zhongguo jing ji xin fang wei / Guo jia xing zheng xue yuan jing ji xue jiao yan bu bian zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 1, 4, 285 pages ; 24 cm
HC427.95 .Z465785 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo pan sheng quan qiu jia zhi lian
中国攀升全球价值链 : 实现机制与战略调整 / 戴翔著.
Zhongguo pan sheng quan qiu jia zhi lian : shi xian ji zhi yu zhan lüe tiao zheng / Dai Xiang zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 4, 12, 313 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .D3523 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qu yu zhi li yan jiu bao gao. (serial)
中国区域治理研究报告.
Zhongguo qu yu zhi li yan jiu bao gao.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016-. -- volumes : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .Z56455 -- Kroch Library Asia
Zhong su ping tai yu gao zhi liang fa zhan
中速平台与高质量发展 : 中国经济增长十年展望 (2018-2027) / 刘世锦主编.
Zhong su ping tai yu gao zhi liang fa zhan : Zhongguo jing ji zeng zhang shi nian zhan wang (2018-2027) / Liu Shijin zhu bian.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2018. -- vi, 386 pages : charts ; 24 cm
HC427.95 .Z5566 2018 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" chang yi yu Xizang jing ji she hui fa zhan yan jiu
"一带一路"倡议与西藏经济社会发展研究 = Studies on the belt and road initiative and the economic and social development of Tibet / 图登克珠, 徐宁编著.
"Yi dai yi lu" chang yi yu Xizang jing ji she hui fa zhan yan jiu = Studies on the belt and road initiative and the economic and social development of Tibet / Tudengkezhu, Xu Ning bian zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 2, 3, 227 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .T55 T844 2018 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" yu Gansu fa zhan yan jiu. (serial)
"一带一路"与甘肃发展研究.
"Yi dai yi lu" yu Gansu fa zhan yan jiu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016-. -- volumes ; 24 cm
HC428 .G35 Y523 -- Kroch Library Asia
Beijing Shi jing ji tan xing cao zuo ji zhi yu zheng ce kuang jia yan jiu
北京市经济弹性操作机制与政策框架研究 = Research on the economic resilience of operating mechanism and policy framework on Beijing / 李强著.
Beijing Shi jing ji tan xing cao zuo ji zhi yu zheng ce kuang jia yan jiu = Research on the economic resilience of operating mechanism and policy framework on Beijing / Li Qiang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 136 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .B4 L525 2017 -- Kroch Library Asia
Can yu zhe tan Guangzhou gai ge kai fang
参与者谈广州改革开放 / 广州市政协学习和文史资料委员会编.
Can yu zhe tan Guangzhou gai ge kai fang / Guangzhou Shi zheng xie xue xi he wen shi zi liao wei yuan hui bian.
Ren min chu ban she, 2018. -- 7, 639 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .G836 C368 2018 -- Kroch Library Asia
Change of China's rural community
Change of China's rural community : a case study of Zhejiang's Jianshanxia Village / MAO Dan, Zhejiang University, China.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. ; Zhejiang University Press, 2020. -- xviii, 294 pages ; 24 cm.
HC428 .Z454 M36 2020 -- Kroch Library Asia
Chang Jiang zhong you cheng shi qun xie tong fa zhan ping jia bao gao (2017)
长江中游城市群协同发展评价报告 (2017) = Annual report on the coordinated development evaluation of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River (2017) / 主编杨刚强.
Chang Jiang zhong you cheng shi qun xie tong fa zhan ping jia bao gao (2017) = Annual report on the coordinated development evaluation of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River (2017) / zhu bian Yang Gangqiang.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 3, 2, 275 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .Y3 C43435 2017 -- Kroch Library Asia
Chan ye ji qun sheng ji yu zhuan xing
产业集群升级与转型 : 珠江三角洲地区的实践与启示 = Upgrading and transformation of industrial clusters : the practices and inspirations from Pearl River Delta area / 符正平, 常路等著.
Chan ye ji qun sheng ji yu zhuan xing : Zhujiang Sanjiaozhou di qu de shi jian yu qi shi = Upgrading and transformation of industrial clusters : the practices and inspirations from Pearl River Delta area / Fu Zhengping, Chang Lu deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 4, 4, 7, 685 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .C498 F828 2016 -- Kroch Library Asia
Chan ye lie bian xin ge ju yu chan ye chuang xin fang xiang yan jiu
产业裂变新格局与产业创新方向研究 : 基于珠三角国家级高新区的实证 / 周丽, 张华著.
Chan ye lie bian xin ge ju yu chan ye chuang xin fang xiang yan jiu : ji yu Zhu san jiao guo jia ji gao xin qu de shi zheng / Zhou Li, Zhang Hua zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 224 pages : charts ; 24 cm
HC428 .P365 Z475 2017 -- Kroch Library Asia
Dongping Hu yi min chan ye fu chi yu ke chi xu fa zhan
东平湖移民产业扶持与可持续发展 / 蔡萌生 [and 3 others]编著.
Dongping Hu yi min chan ye fu chi yu ke chi xu fa zhan / Cai Mengsheng [and 3 others] bian zhu.
Huang He shui li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 2, 153 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .D6643 C34 2017 -- Kroch Library Asia
Economic impact of the Internet plus era
Economic impact of the Internet plus era : a case study of Shanghai / Li Youmei, Yin Feng, Nie Yongyou, Shanghai University, China.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2019. -- xv, 274 pages; illustrations (some color) ; 24 cm
HC428 .S47 L464 2019 -- Kroch Library Asia
Fa da di qu dui kou yuan Zang yu Yunnan Zang qu ti sheng zi wo fa zhan neng li yan jiu
发达地区对口援藏与云南藏区提升自我发展能力研究 / 张体伟著.
Fa da di qu dui kou yuan Zang yu Yunnan Zang qu ti sheng zi wo fa zhan neng li yan jiu / Zhang Tiwei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 11, 174 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .T55 Z4345 2017 -- Kroch Library Asia
Fan bu yu ze ren
反哺与责任 : 解放以来上海支援全国研究 / 谢忠强著.
Fan bu yu ze ren : jie fang yi lai Shanghai zhi yuan quan guo yan jiu / Xie Zhongqiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 258 pages ; 24 cm
HC428 .S47 X5496 2017 -- Kroch Library Asia
Fujian chan ye mai xiang zhong gao duan yan jiu
福建产业迈向中高端研究 = Researches on Fujian's industries evolving towards a medium-high level / 伍长南, 黄继炜主编.
Fujian chan ye mai xiang zhong gao duan yan jiu = Researches on Fujian's industries evolving towards a medium-high level / Wu Zhangnan, Huang Jiwei zhu bian.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2017. -- 3, 308 pages : charts ; 24 cm
HC428 .F84 F93 2017 -- Kroch Library Asia
Guangdong dui wai kai fang si shi nian
广东对外开放四十年 / 鲁晓东等著.
Guangdong dui wai kai fang si shi nian / Lu Xiaodong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 4, 359 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .G824 L828 2018 -- Kroch Library Asia
Guangdong fu pin kai fa mo shi chuang xin yan jiu
广东扶贫开发模式创新研究 / 林伟君等著.
Guangdong fu pin kai fa mo shi chuang xin yan jiu / Lin Weijun deng zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2018. -- 5, 158 pages ; 24 cm
HC428 .G824 L455 2018 -- Kroch Library Asia
Guangdong Hizhou huan Daya Wan xin qu fa zhan zong ti gui hua yan jiu
广东惠州环大亚湾新区发展总体规划研究 / 王一鸣等著.
Guangdong Hizhou huan Daya Wan xin qu fa zhan zong ti gui hua yan jiu / Wang Yiming deng zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017. -- 249 pages : illustrations, color maps ; 26 cm
HC428 .H859 W363 2017 -- Kroch Library Asia
Guangdong qu yu jing ji fa zhan si shi nian
广东区域经济发展四十年 / 李胜兰等著.
Guangdong qu yu jing ji fa zhan si shi nian / Li Shenglan deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 4, 6, 419 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .G824 L4874 2018 -- Kroch Library Asia
Guizhou lü se jing ji fa zhan yan jiu
贵州绿色经济发展研究 : 2001-2015 / 何伟福著.
Guizhou lü se jing ji fa zhan yan jiu : 2001-2015 / He Weifu zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 6, 217 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .G85 H376 2016 -- Kroch Library Asia
Guizhou qu yu jing ji fa zhan yan jiu
贵州区域经济发展研究 / 张晓阳著.
Guizhou qu yu jing ji fa zhan yan jiu / Zhang Xiaoyang zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 6, 3, 217 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .G85 Z435 2016 -- Kroch Library Asia
Hai shang chao yong
海上潮涌 : 纪念上海改革开放40周年 / 上海通志馆, 《上海滩》杂志编辑部编.
Hai shang chao yong : ji nian Shanghai gai ge kai fang 40 zhou nian / Shanghai tong zhi guan, "Shanghai tan" za zhi bian ji bu bian.
Shanghai da xue chu ban she, 2018. -- 4, 2, 277 pages : illustrations ; 23 cm.
HC428 .S47 H357 2018 -- Kroch Library Asia
Hou chong jian shi qi zai qu sheng tai yu chan ye xie tiao fa zhan yan jiu
后重建时期灾区生态与产业协调发展研究 : 以四川地震灾区为例 = Research on coordinated development of ecology and industry in disaster areas during the late stage of reconstruction : taking the earthquake stricken areas in Sichuan as example / 黄寰著.
Hou chong jian shi qi zai qu sheng tai yu chan ye xie tiao fa zhan yan jiu : yi Sichuan di zhen zai qu wei li = Research on coordinated development of ecology and industry in disaster areas during the late stage of reconstruction : taking the earthquake stricken areas in Sichuan as example / Huang Huan zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 245 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .S9 H834 2017 -- Kroch Library Asia
Huan Bo Hai di qu chuang ye sheng tai zhi shu bao gao (2015)
环渤海地区创业生态指数报告 (2015) : 企业创新与创业成长 / 林嵩, 陈金亮, 刘小元著.
Huan Bo Hai di qu chuang ye sheng tai zhi shu bao gao (2015) : qi ye chuang xin yu chuang ye cheng zhang / Lin Song, Chen Jinliang, Liu Xiaoyuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 237 pages ; 24 cm
HC428 .B594 L463 2018 -- Kroch Library Asia
Interpreting Zhejiang's development
Interpreting Zhejiang's development : cultural and social perspectives / Chen Lixu.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2020. -- xi, 412 pages ; 24 cm.
HC428 .Z454 C454 2020 -- Kroch Library Asia
Jing ji quan qiu hua jin cheng zhong Chang san jiao di qu de cheng shi ti xi yan hua
经济全球化进程中长三角地区的城市体系演化 = The evolution of urban system in Yangtze River Delta in the process of economic globalization / 李涛著.
Jing ji quan qiu hua jin cheng zhong Chang san jiao di qu de cheng shi ti xi yan hua = The evolution of urban system in Yangtze River Delta in the process of economic globalization / Li Tao zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- vi, 202 pages : charts ; 26 cm
HC428 .Y3 L52794 2018 -- Kroch Library Asia
Jing ji zhuan xing qi Shanghai chan ye jie gou bian dong de jiu ye xiao ying yan jiu
经济转型期上海产业结构变动的就业效应研究 = The employment effects of Shanghai industrial structure change during economic transition period / 熊鸿军著.
Jing ji zhuan xing qi Shanghai chan ye jie gou bian dong de jiu ye xiao ying yan jiu = The employment effects of Shanghai industrial structure change during economic transition period / Xiong Hongjun zhu.
Dongbei da xue chu ban she, 2016. -- 2, 5, 145 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .S47 X5645 2016 -- Kroch Library Asia
Ji yu duo chong ce liang jiao du de Hebei Sheng ke ji chuang xin neng li ping jia yan jiu
基于多重测量角度的河北省科技创新能力评价研究 / 李从欣, 李国柱, 韩科森著.
Ji yu duo chong ce liang jiao du de Hebei Sheng ke ji chuang xin neng li ping jia yan jiu / Li Congxin, Li Guozhu, Han Kesen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- iii, iv, 192 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .H62 L5224 2018 -- Kroch Library Asia
Ji yu jia zhi lian shi jiao de cheng jie chan ye zhuan yi yan jiu
基于价值链视角的承接产业转移研究 : 以河南为例 = Study on the acceptance of industry transfer from the perspective of value chain : taking Henan as an example / 陈维忠著.
Ji yu jia zhi lian shi jiao de cheng jie chan ye zhuan yi yan jiu : yi Henan wei li = Study on the acceptance of industry transfer from the perspective of value chain : taking Henan as an example / Chen Weizhong zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- xvi, 151 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .H59 C455 2018 -- Kroch Library Asia
Kong jian you xian, chuang xin wu xian
空间有限, 创新无限 : 前海(蛇口)开发开放与深圳城市发展研究 = Unilimted innovation in limited space : research on the opening and development in Qianhai (Shekou) and the urban development in Shenzhen / 钟坚著.
Kong jian you xian, chuang xin wu xian : Qianhai (Shekou) kai fa kai fang yu Shenzhen cheng shi fa zhan yan jiu = Unilimted innovation in limited space : research on the opening and development in Qianhai (Shekou) and the urban development in Shenzhen / Zhong Jian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 4, 5, 324 pages ; 24 cm.
HC428 .S53 Z5524 2018 -- Kroch Library Asia
Lian pian pin kun di qu pin kun jia ting diao cha ji dui ce yan jiu
连片贫困地区贫困家庭调查及对策研究 : 基于燕山-太行山和黑龙港流域的调查 / 王金营 [and 3 others] 著.
Lian pian pin kun di qu pin kun jia ting diao cha ji dui ce yan jiu : ji yu Yan Shan-Taihang Shan he Heilonggang liu yu de diao cha / Wang Jinying [and 3 others] zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 19, 11, 414 pages : iIlustrations ; 24 cm
HC428 .H62 W3658 2017 -- Kroch Library Asia
Mian xiang "yi dai yi lu" chan ye wai xiang fa zhan yan jiu
面向"一带一路"产业外向发展研究 : 云南案例 = Outward-oriented industries development based on the belt and road : Yunnan case / 杨先明, 袁帆等著.
Mian xiang "yi dai yi lu" chan ye wai xiang fa zhan yan jiu : Yunnan an li = Outward-oriented industries development based on the belt and road : Yunnan case / Yang Xianming, Yuan Fan deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 1, 2, 3, 292 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .Y8 Y363 2017 -- Kroch Library Asia
Min zu di qu gong ye hua jie duan xiao fei lü bian hua shi zheng yan jiu
民族地区工业化阶段消费率变化实证研究 / 任军著.
Min zu di qu gong ye hua jie duan xiao fei lü bian hua shi zheng yan jiu / Ren Jun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 16, 5, 224 pages : illustrations ; 23 cm
HC428 .I58 R465 2017 -- Kroch Library Asia
Min zu shan qu jing zhun fu pin yu pian qu fa zhan wen ti diao cha yan jiu
民族山区精准扶贫与片区发展问题调查研究 : 以湖北省为例 / 程蹊, 陈全功著.
Min zu shan qu jing zhun fu pin yu pian qu fa zhan wen ti diao cha yan jiu : yi Hubei Sheng wei li / Cheng Qi, Chen Quangong zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iv, 194 pages : charts ; 24 cm.
HC428 .H85 C456 2018 -- Kroch Library Asia
Nan Yue da di chuang xin pian
南粤大地创新篇 : 世纪之交广东改革发展的探索与实践 / 李长春.
Nan Yue da di chuang xin pian : shi ji zhi jiao Guangdong gai ge fa zhan de tan suo yu shi jian / Li Changchun.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2 volumes (16, 11, 1264 pages, 28 unnumbered pages of plates) : color illustrations, maps, facsimiles ; 24 cm
HC428 .G824 L474 2017 -- Kroch Library Asia
Ningxia gong ji ce jie gou xing gai ge yan jiu
宁夏供给侧结构性改革研究 = The supply-side structural reform of Ningxia / 宁夏社会科学院编.
Ningxia gong ji ce jie gou xing gai ge yan jiu = The supply-side structural reform of Ningxia / Ningxia she hui ke xue yuan bian.
Ningxia ren min chu ban she, 2018. -- 7, 250 pages ; 23 cm.
HC428 .N5 N5523 2018 -- Kroch Library Asia
Ningxia Huizu Zizhiqu jing ji shi
宁夏回族自治区经济史 / 李澜等著.
Ningxia Huizu Zizhiqu jing ji shi / Li Lan deng zhu.
Shanxi jing ji chu ban she, 2016. -- 456 pages : illustrations ; 25 cm.
HC428 .N5 L524 2016 -- Kroch Library Asia
Ningxia tuo pin fu min zhan lüe yan jiu
宁夏脫贫富民战略研究 = Ningxia's strategy of poverty alleviation and enriching the people / 宁夏社会科学院编.
Ningxia tuo pin fu min zhan lüe yan jiu = Ningxia's strategy of poverty alleviation and enriching the people / Ningxia she hui ke xue yuan bian.
Ningxia ren min chu ban she, 2018. -- 7, 255 pages : illustrations ; 23 cm.
HC428 .N5 N5524 2018 -- Kroch Library Asia
Qinghai jing ji
青海经济 / 张爱儒, 赵玲著.
Qinghai jing ji / Zhang Airu, Zhao Ling zhu.
Min zu chu ban she, 2016. -- 4, 3, 2, 97 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .Q256 Z4339 2016 -- Kroch Library Asia
Qu yu fa zhan kong jian jun heng de fu zhi di li xue yan jiu
区域发展空间均衡的福祉地理学研究 : 以鄱阳湖区为例 = Spatial equilibrium of regional development from well-being geography : the case of Poyang Lake area / 王圣云著.
Qu yu fa zhan kong jian jun heng de fu zhi di li xue yan jiu : yi Poyang Hu qu wei li = Spatial equilibrium of regional development from well-being geography : the case of Poyang Lake area / Wang Shengyun zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 206 pages : illustrations ; 25 cm.
HC428 .J54 W3678 2017 -- Kroch Library Asia
Qu yu jing ji fa zhan xin tan suo
区域经济发展新探索 : 山东省的实践 / 秦柯, 魏建主编.
Qu yu jing ji fa zhan xin tan suo : Shandong Sheng de shi jian / Qin Ke, Wei Jian zhu bian.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 338 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .S52 Q926 2017 -- Kroch Library Asia
Qu yu jing ji lian meng zu zhi ji zhi yan jiu
区域经济联盟组织机制研究 : 以成渝经济区为例 / 靳景玉著.
Qu yu jing ji lian meng zu zhi ji zhi yan jiu : yi Cheng Yu jing ji qu wei li / Jin Jingyu zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- xiii, 251 pages ; 24 cm.
HC428 .S9 J446 2018 -- Kroch Library Asia
Qu yu li shi shang ye di li xue de li lun yu shi jian
区域历史商业地理学的理论与实践 : 明清陕西的个案考察 / 张萍著.
Qu yu li shi shang ye di li xue de li lun yu shi jian : Ming Qing Shanxi de ge an kao cha / Zhang Ping zhu.
San Qin chu ban she, 2014. -- 504 pages : illustrations ; 27 cm
HC428 .S54 Z4423 2014 -- Kroch Library Asia
Riben qin zhan xia Dongbei jing ji de zhi min di hua
日本侵占下东北经济的殖民地化 : 侵略者是怎么干的, 侵略者都干了什么 / 苏崇民著.
Riben qin zhan xia Dongbei jing ji de zhi min di hua : qin lüe zhe shi zen me gan de, qin lüe zhe dou gan le shen me / Su Chongmin zhu.
Beijing jiao tong da xue chu ban she, 2018. -- viii, x, 427 pages ; 25 cm
HC428 .M3 S7836 2018 -- Kroch Library Asia
Shanghai gai ge kai fang 40 zhou nian li lun wen zhang he ji
上海改革开放40周年理论文章合集 = Selected theoretical papers on four decades' reform and opening up in Shanghai / 上海研究院课题组编.
Shanghai gai ge kai fang 40 zhou nian li lun wen zhang he ji = Selected theoretical papers on four decades' reform and opening up in Shanghai / Shanghai yan jiu yuan ke ti zu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 4, 2, 333 pages ; 24 cm.
HC428 .S47 S348 2018 -- Kroch Library Asia
Shanxi jing ji di li
山西经济地理 / 安树伟 [and 3 others] 等著.
Shanxi jing ji di li / An Shuwei [and 3 others] deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2018. -- 3, 7, 3, 422 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HC428 .S48 A6278 2018 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu jing ji dai
丝绸之路经济带 : 新疆开放发展新机遇 = The Silk Road economic belt, new opportunities for the opening-up and development of Xinjiang, China / 闫海龙著.
Si chou zhi lu jing ji dai : Xinjiang kai fang fa zhan xin ji yu = The Silk Roadeconomic belt, new opportunities for the opening-up and development of Xinjiang, China / Yan Hailong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 7, 219 pages ; 24 cm
HC428 .X56 Y47 2016 -- Kroch Library Asia
Song dai yi lai Dingzhou jing ji fa zhan yan jiu
宋代以来定州经济发展研究 / 米玲著.
Song dai yi lai Dingzhou jing ji fa zhan yan jiu / Mi Ling zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 2, 197 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .D564 M485 2017 -- Kroch Library Asia
Ti sheng xi bu di qu zi wo fa zhan neng li zhan lue yan jiu
提升西部地区自我发展能力战略研究 / 王彬彬著.
Ti sheng xi bu di qu zi wo fa zhan neng li zhan lue yan jiu / Wang Binbin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 6, 5, 295 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .S6445 W36 2017 -- Kroch Library Asia
Tou guo "ji hui zhi chuang" fen xi Miao zu jing ji kun jing yu lu jing yi lai
透过"机会之窗"分析苗族经济困境与路径依赖 / 陈宗富著.
Tou guo "ji hui zhi chuang" fen xi Miao zu jing ji kun jing yu lu jing yi lai / Chen Zongfu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 172 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .W459 C4494 2018 -- Kroch Library Asia
Tui jin "liang ju yi gao" xin shi jian, jian she "qiang fu mei gao" xin Jiangsu
推进"两聚一高"新实践, 建设"强富美高"新江苏 / 主编刘德海.
Tui jin "liang ju yi gao" xin shi jian, jian she "qiang fu mei gao" xin Jiangsu / zhu bian Liu Dehai.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 350 pages ; 24 cm.
HC428 .J53 T85 2018 -- Kroch Library Asia
Wei gan chao gou jian zi wo fa zhan neng li
为赶超构建自我发展能力 : 以西部为例 / 梁双陆等著.
Wei gan chao gou jian zi wo fa zhan neng li : yi xi bu wei li / Liang Shuanglu deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 4, 3, 384 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .S6445 L5344 2017 -- Kroch Library Asia
Xiamen Shi jing ji gao zhi liang zeng zhang re dian wen ti yan jiu
厦门市经济高质量增长热点问题研究 = Research on the hot issues of high-quality economic growth in Xiamen : 以深化供给侧结构改革为视角 / 朱若然著.
Xiamen Shi jing ji gao zhi liang zeng zhang re dian wen ti yan jiu = Research on the hot issues of high-quality economic growth in Xiamen : yi shen hua gong ji ce jie gou gai ge wei shi jiao / Zhu Ruoran zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 3, 2, 169 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .X52 Z5824 2018 -- Kroch Library Asia
Xi bei di qu fan pin kun zhan lüe yu zheng ce yan jiu
西北地区反贫困战略与政策研究 / 张永丽, 耿小娟著.
Xi bei di qu fan pin kun zhan lüe yu zheng ce yan jiu / Zhang Yongli, Geng Xiaojuan zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 4, 309 pages : charts ; 24 cm.
HC428 .N6 Z43444 2018 -- Kroch Library Asia
Xi bu da kai fa yu Xinjiang duo yuan min zu wen hua guan xi yan jiu
西部大开发与新疆多元民族文化关系研究 / 贺萍著.
Xi bu da kai fa yu Xinjiang duo yuan min zu wen hua guan xi yan jiu / He Ping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 218 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .N6 H426 2017 -- Kroch Library Asia
Xinjiang lian pian te kun di qu shao shu min zu pin kun nong hu zi wo fa zhan neng li ti sheng yan jiu
新疆连片特困地区少数民族贫困农戶自我发展能力提升研究 / 刘林著.
Xinjiang lian pian te kun di qu shao shu min zu pin kun nong hu zi wo fa zhan neng li ti sheng yan jiu / Liu Lin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 4, 181 pages ; 24 cm
HC428 .S62 L58 2018 -- Kroch Library Asia
Yi de fu pin ban qian yu ban qian ren kou shi min hua ou he yan jiu
易地扶贫搬迁与搬迁人口市民化耦合研究 : 广西少数民族聚居地区的实践表述 / 何玲玲, 吕翠丽著.
Yi de fu pin ban qian yu ban qian ren kou shi min hua ou he yan jiu : Guangxi shao shu min zu ju ju di qu de shi jian biao shu / He Lingling, Lü Cuili zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 3, 251 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .G83 H4255 2018 -- Kroch Library Asia
Yin ling chao liu
引領潮流 : 在建设现代化经济体系上走在全国前列 / 广东省社会科学院编.
Yin ling chao liu : zai jian she xian dai hua jing ji ti ji shang zou zai quan guo qian lie / Guangdong Sheng she hui ke xue yuan bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 3, 2, 182 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .G824 Y4554 2018 -- Kroch Library Asia
Yue Gang Ao Dawan Qu
粵港澳大湾区 : 数字化革命开启中国湾区时代 / 马化腾等著 ; 王晓冰, 谈天主编.
Yue Gang Ao Dawan Qu : shu zi hua ge ming kai qi Zhongguo wan qu shi dai / Ma Huateng deng zhu ; Wang Xiaobing, Tan Tian zhu bian.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2018. -- x, 372 pages ; 22 cm
HC428 .G824 M324 2018 -- Kroch Library Asia
Yue Gang Ao da wan qu gui hua he quan qiu ding wei
粤港澳大湾区规划和全球定位 = Yuegangao dawanqu guihua he quanqiu dingwei / 国世平主编.
Yue Gang Ao da wan qu gui hua he quan qiu ding wei = Yuegangao dawanqu guihua he quanqiu dingwei / Guo Shiping zhu bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- iv, viii, 280 pages : illustrations ; 23 cm
HC428 .G82 Y76 2018 -- Kroch Library Asia
Yue Gui Qiong shen du he zuo xin si lu
粤桂琼深度合作新思路 : 粤桂琼改革创新论坛论文集 / 王晓主编.
Yue Gui Qiong shen du he zuo xin si lu : Yue Gui Qiong gai ge chuang xin lun tan lun wen ji / Wang Xiao zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 220 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .G824 Y8423 2018 -- Kroch Library Asia
Yunnan Funing Xian shan Yao fu pin fa zhan zhui zong diao cha yan jiu
云南富宁县山瑶扶贫发展追踪调查研究 / 罗家祥, 杨勇著.
Yunnan Funing Xian shan Yao fu pin fa zhan zhui zong diao cha yan jiu / Luo Jiaxiang, Yang Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 162 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .F865 L8653 2016 -- Kroch Library Asia
Yunnan Sheng "shi san wu" shi qi jing ji fa zhan wen ti yan jiu
云南省"十三五"时期经济发展问题研究 / 罗宏翔主编.
Yunnan Sheng "shi san wu" shi qi jing ji fa zhan wen ti yan jiu / Luo Hongxiang zhu bian.
Yunnan ren min chu ban she, 2016. -- 426 pages : illustrations ; 24 cm.
HC428 .Y8 Y876 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng Luo xin guo jia zi zhu chuang xin shi fan qu fa zhan zhan lüe yan jiu
郑洛新国家自主创新示范区发展战略研究 / 主编许贵舫 ; 副主编高亚宾, 王文斌.
Zheng Luo xin guo jia zi zhu chuang xin shi fan qu fa zhan zhan lüe yan jiu / zhu bian Xu Guifang ; fu zhu bian Gao Yabin, Wang Wenbin.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 280 pages : charts ; 24 cm
HC428 .H59 Z444 2018 -- Kroch Library Asia
Zhengzhou Shi kai fang chuang xin shuang qu dong zhan lüe yan jiu
郑州市开放创新双驱动战略研究 / 王延荣等著.
Zhengzhou Shi kai fang chuang xin shuang qu dong zhan lüe yan jiu / Wang Yanrong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 4, 189 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .Z464 W3687 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao.
中国民族地区经济社会调查报告. 五指山市卷 / 本卷主编张继焦.
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao. Wuzhishan Shi juan / ben juan zhu bian Zhang Jijiao.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 3, 330 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .W895 Z466 2018 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing qi Shanghai gong ye ji ju qu de kong jian fa zhan yan jiu
转型期上海工业集聚区的空间发展研究 / 潘斌, 彭震伟著.
Zhuan xing qi Shanghai gong ye ji ju qu de kong jian fa zhan yan jiu / Pan Bin, Peng Zhenwei zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 270 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
HC428 .S47 P344 2018 -- Kroch Library Asia
Zi ben zhi chi xia de Huang He shang you shui ku yi min ke chi xu sheng ji yan jiu
资本支持下的黄河上游水库移民可持续生计研究 / 刘燕华, 胡晓婷编著.
Zi ben zhi chi xia de Huang He shang you shui ku yi min ke chi xu sheng ji yan jiu / Liu Yanhua, Hu Xiaoting bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vi, 223 pages ; 24 cm
HC428 .N6 L583 2018 -- Kroch Library Asia
Cheng shi qi ye yu chan ye kong jian fen bu ji yan jin gui lü yan jiu
城市企业与产业空间分布及演进规律研究 : 以深圳为例 / 章文著.
Cheng shi qi ye yu chan ye kong jian fen bu ji yan jin gui lü yan jiu : yi Shenzhen wei li / Zhang Wen zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 142 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .D5 Z4346 2017 -- Kroch Library Asia
Hai gui chuang ye
海归创业 = Overseas returnee entrepreneurship : 海淀留创园20年 / 李长萍, 赵新良主编.
Hai gui chuang ye = Overseas returnee entrepreneurship : Haidian liu chuang yuan 20 nian / Li Changping, Zhao Xinliang zhu bian.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- xviii, 203 pages, 15 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm
HC430 .H53 H34 2017 -- Kroch Library Asia
Income distribution and China's economic "new normal"
Income distribution and China's economic "new normal" / Wan Haiyuan, Li Shi (Beijing Normal University, China).
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2020. -- xxx, 292 pages ; 24 cm.
HC430 .I5 W36 2020 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo tong shang kou an cheng shi xiao fei mo shi bian qian yan jiu
近代中国通商口岸城市消费模式变迁研究 : 以上海、天津为中心 / 郭立珍著.
Jin dai Zhongguo tong shang kou an cheng shi xiao fei mo shi bian qian yan jiu : yi Shanghai, Tianjin wei zhong xin / Guo Lizhen zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 4, 3, 6, 214 pages ; 24 cm
HC430 .C6 G82 2018 -- Kroch Library Asia
Jing ying fu huo
精英俘获 : 扶贫资源分配的乡村叙事 = Elite capture : a narrative about the allocation of poverty alleviation resource in rural area / 邢成举著.
Jing ying fu huo : fu pin zi yuan fen pei de xiang cun xu shi = Elite capture : a narrative about the allocation of poverty alleviation resource in rural area / Xing Chengju zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 3, 317 pages ; 23 cm.
HC430 .P6 X555 2017 -- Kroch Library Asia
Ke ji zi yuan you hua pei zhi yu Zhongguo fa zhan
科技资源优化配置与中国发展 / 国务院参事室科技资源优化配置课题组编著.
Ke ji zi yuan you hua pei zhi yu Zhongguo fa zhan / Guo wu yuan can shi shi ke ji zi yuan you hua pei zhi ke ti zu bian zhu.
Zhejiang jiao yu chu ban she, 2015. -- 2, 2, 288 pages : charts ; 21 cm.
HC430 .T4 K428 2015 -- Kroch Library Asia
Lian pian te kun di qu bao rong xing zeng zhang de fu pin kai fa mo shi yan jiu
连片特困地区包容性增长的扶贫开发模式研究 / 王志章著.
Lian pian te kun di qu bao rong xing zeng zhang de fu pin kai fa mo shi yan jiu / Wang Zhizhang zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 4, 327 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .P6 W3699 2016 -- Kroch Library Asia
Pin kun de fu za tu jing yu fan pin kun de duo yuan lu jing
贫困的复杂图景与反贫困的多元路径 = The complexity of poverty and the diversity of anti-poverty programs / 刘小珉著.
Pin kun de fu za tu jing yu fan pin kun de duo yuan lu jing = The complexity of poverty and the diversity of anti-poverty programs / Liu Xiaomin zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 4, 2, 3, 332 pages ; 24 cm.
HC430 .P6 L588 2017 -- Kroch Library Asia
Qian fa da di qu sheng tai yu jing ji xie tiao fa zhan yan jiu
欠发达地区生态与经济协调发展研究 = Study on the coordinated development of ecology and economy in less developed areas / 刘上洋主编.
Qian fa da di qu sheng tai yu jing ji xie tiao fa zhan yan jiu = Study on the coordinated development of ecology and economy in less developed areas / Liu Shangyang zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 8, 253 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .E5 Q5334 2017 -- Kroch Library Asia
Shou ru bu ping deng yu gong gong zheng ce
收入不平等与公共政策 = Income inequality and public policy / 万海远著.
Shou ru bu ping deng yu gong gong zheng ce = Income inequality and public policy / Wan Haiyuan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 5, 355 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .I5 W3448 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo zhong da ji shu fa zhan zhan lüe yu zheng ce yan jiu
我国重大技术发展战略与政策研究 / 王昌林等著.
Wo guo zhong da ji shu fa zhan zhan lüe yu zheng ce yan jiu / Wang Changlin deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 260 pages : illustrations ; 26 cm
HC430 .H53 W36 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo zi ben wai tao wen ti yan jiu
我国资本外逃问题研究 / 陈俊著.
Wo guo zi ben wai tao wen ti yan jiu / Chen Jun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 156 pages : illustrations, charts ; 24 cm
HC430 .F55 C446 2018 -- Kroch Library Asia
Zhi du zhuan xing, jing ji fa zhan yu Zhongguo cheng xiang shou ru cha ju yan jiu
制度转型、经济发展与中国城乡收入差距研究 / 廖显浪著.
Zhi du zhuan xing, jing ji fa zhan yu Zhongguo cheng xiang shou ru cha ju yan jiu / Liao Xianlang zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 166 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .I5 L5485 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguan Cun mo shi
中关村模式 : 科技+资本双引擎驱动 = The Z-park model in China : technology and capital as drivers of acceleration / 尹卫东 [and 3 others] 著.
Zhongguan Cun mo shi : ke ji + zi ben shuang yin qing qu dong = The Z-park model in China : technology and capital as drivers of acceleration / Yin Weidong [and 3 others] zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- viii, iii, 342 pages : illustrations, charts ; 24 cm
HC430 .H53 Y454 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di tan fa zhan zhan lüe, lu jing yu dui ce
中国低碳发展战略、路径与对策 / 主编何建坤 ; 副主编周剑, 何继江.
Zhongguo di tan fa zhan zhan lüe, lu jing yu dui ce / zhu bian He Jiankun ; fu zhu bian Zhou Jian, He Jijiang.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vii, 484 pages : illustrations ; 25 cm
HC430 .E5 Z56244 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fu pin kai fa de zhan lüe yu zheng ce yan jiu
中国扶贫开发的战略与政策研究 / 孙久文, 林万龙主编.
Zhongguo fu pin kai fa de zhan lüe yu zheng ce yan jiu / Sun Jiuwen, Lin Wanlong zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- ix, 370 pages : illustrations ; 25 cm.
HC430 .P6 Z4546 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji fa zhan yu zhuan xing zhong de shou ru fen pei yan jiu
中国经济发展与转型中的收入分配研究 / 曲兆鹏著.
Zhongguo jing ji fa zhan yu zhuan xing zhong de shou ru fen pei yan jiu / Qu Zhaopeng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 221 pages : illustrations ; 23 cm
HC430 .I5 Q7896 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji jin rong hua de shou ru fen pei xiao ying yan jiu
中国经济金融化的收入分配效应研究 = The impact of financialization on income distribution in China / 张甜迪著.
Zhongguo jing ji jin rong hua de shou ru fen pei xiao ying yan jiu = The impact of financialization on income distribution in China / Zhang Tiandi zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 279 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .I5 Z4345 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ju min xiao fei chu xu xing wei yan jiu
中国居民消费储蓄行为研究 : 宏观证据与国际比较 / 易行健等著.
Zhongguo ju min xiao fei chu xu xing wei yan jiu : hong guan zheng ju yu guo ji bi jiao / Yi Hangjian deng zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 5, 3, 306 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .C6 Y56 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao dong shou ru fen e ying xiang ji li yan jiu
中国劳动收入份额影响机理研究 = Research on the influence mechanism of China's labor income share / 吴振华著.
Zhongguo lao dong shou ru fen e ying xiang ji li yan jiu = Research on the influence mechanism of China's labor income share / Wu Zhenhua zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 2, 246 pages ; 24 cm.
HC430 .I5 W8283 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qu yu zi zhu chuang xin yu jing ji zeng zhang zheng ce yan jiu
中国区域自主创新与经济增长政策研究 / 谢兰云著.
Zhongguo qu yu zi zhu chuang xin yu jing ji zeng zhang zheng ce yan jiu / Xie Lanyun zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iv, 129 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .T4 X5458 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shou ru fen pei yan jiu
中国收入分配研究 : 成因、趋势及其影响 = Research on income distribution in China : causes, trends and influences / 孙文远主编.
Zhongguo shou ru fen pei yan jiu : cheng yin, qu shi ji qi ying xiang = Research on income distribution in China : causes, trends and influences / Sun Wenyuan zhu bian.
Jing ji guan li chu ban she, 2018. -- 8, 2, 335 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .I5 Z4678 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi shou ru fen pei zhi du yan jiu
中国特色社会主义收入分配制度研究 / 刘灿 [and 3 others] 等著.
Zhongguo te se she hui zhu yi shou ru fen pei zhi du yan jiu / Liu Can [and 3 others] deng zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 6, 455 pages : iIlustrations ; 24 cm.
HC430 .I5 L574 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se xiao fei jing ji li lun yu shi zheng yan jiu
中国特色消费经济理论与实证研究 = A theoretical and empirical study of consumption economics with Chinese characteristics / 杨圣明著.
Zhongguo te se xiao fei jing ji li lun yu shi zheng yan jiu = A theoretical and empirical study of consumption economics with Chinese characteristics / Yang Shengming zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 411 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .C6 Y333 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua xiao fei ti sheng yan jiu
中国文化消费提升研究 = Promoting cultural consumption in China / 毛中根等著.
Zhongguo wen hua xiao fei ti sheng yan jiu = Promoting cultural consumption in China / Mao Zhonggen deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- ix, 385 pages : illustrations ; 25 cm.
HC430 .C6 M369 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin xing cheng zhen hua ji chu she shi rong zi mo shi yan jiu
中国新型城镇化基础设施融资模式研究 / 陈世金著.
Zhongguo xin xing cheng zhen hua ji chu she shi rong zi mo shi yan jiu / Chen Shijin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 9, 246 pages : charts ; 24 cm
HC430 .C3 C453 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zi yuan huan jing wen ti de qu yu cha yi he sheng tai wen ming zhi biao ti xi yan jiu
中国资源环境问题的区域差异和生态文明指标体系研究 / 成金华, 张欢等编.
Zhongguo zi yuan huan jing wen ti de qu yu cha yi he sheng tai wen ming zhi biao ti xi yan jiu / Cheng Jinhua, Zhang Huan deng bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iv, 258 pages : charts ; 26 cm
HC430 .E5 Z563 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong xi bu di qu cheng jie chan ye zhuan yi
中西部地区承接产业转移 : 理论与政策 / 耿明斋等著.
Zhong xi bu di qu cheng jie chan ye zhuan yi : li lun yu zheng ce / Geng Mingzhai deng zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 306 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .D5 G46 2018 -- Kroch Library Asia
Zi yuan shuai jie di qu pin kun wen ti yan jiu
资源衰竭地区贫困问题研究 : 以内蒙古国有林区为例 = Research on poverty problem of resource decayed region : illustrated by the example of state-owned forest region in Inner Mongolia / 李京华著.
Zi yuan shuai jie di qu pin kun wen ti yan jiu : yi Nei Menggu guo you lin qu wei li = Research on poverty problem of resource decayed region : illustrated by the example of state-owned forest region in Inner Mongolia / Li Jinghua zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2018. -- 3, 3, 228 pages ; 24 cm.
HC430 .P6 L5235 2018 -- Kroch Library Asia
Annual competitiveness analysis and impact estimation of exchange rates on trade in value-added of ASEAN economies
Annual competitiveness analysis and impact estimation of exchange rates on trade in value-added of ASEAN economies / Tan Khee Giap [and three others] ; special remarks, Lawrence Wong, Bilahari Kausikan ; reviewers, Tan Sri Rastam Mohd Isa [and three others].
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xxxii, 215 pages : illustrations (some color) ; 27 cm.
Oversize HC441 .T395 2019 + -- Kroch Library Asia
Laos
Laos : economy, society, vulnerability / Robert Cooper.
Rober Cooper, 2018. -- 372 pages : illustrations ; 19 cm
HC443 .C667 2018 -- Kroch Library Asia
Insights on Singapore's economy and society from leading thinkers
Insights on Singapore's economy and society from leading thinkers : from the Institute of Policy Studies' Singapore Perspectives.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2019. -- vii, 228 pages : illustrations ; 23 cm
HC445.8 .I58 2019 -- Kroch Library Asia
Annual competitiveness analysis and impact estimation of exchange rates on exports from sub-national economies of Indonesia
Annual competitiveness analysis and impact estimation of exchange rates on exports from sub-national economies of Indonesia / Tan Khee Giap, Nursyahida Ahmad, S. Shalini Sivakrishnan, Doris Liew Wan Yin ; special remarks, Bambang Brodjonegoro ; reviewers, Nguyen Manh Hai, Kasan Muhri.
World Scientific, 2019. -- xxxix, 279 pages, 68 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 27 cm.
Oversize HC447 .T33946 2019 + -- Kroch Library Asia
PapaNde, nasihat perjuangan sang panutan
PapaNde, nasihat perjuangan sang panutan / dr. Maizan Khairun Nissa.
Stiletto Indie Book, 2017. -- xx, 192 pages ; 21 cm
HC448 .C55 N57 2017 -- Kroch Library Asia
Qualitative inquiry on conditional cash transfer in the Philippines
Qualitative inquiry on conditional cash transfer in the Philippines / Juarlito Garcines.
LAP Lambert Academic Publishing, 2019. -- 51 pages ; 23 cm
HC455 .G373 2019 -- Kroch Library Asia
Dong Ya jing ji he zuo zhong de qu yu gong gong chan pin gong ji yan jiu
东亚经济合作中的区域公共产品供给研究 : 以贸易投资合作为例 / 马学礼著.
Dong Ya jing ji he zuo zhong de qu yu gong gong chan pin gong ji yan jiu : yi mao yi tou zi he zuo wei li / Ma Xueli zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 245 pages : illustrations ; 24 cm
HC460.5 .M328 2018 -- Kroch Library Asia
Masa way
Masa way : start up เปลี่ยนโลก / วรพงษ์ ตรีประลำ, เรียบเรียง ; สุวิชชา เพียราษฎร์, บรรณาธิการ ; บทนำเสนอโดย ฮง เหลียง ลู (Hong Liang Lu), เพื่อนสนิทและหุ้นส่วนคนแรกของมาซะ.
Masa way : start up plīan lōk / Wō̜raphong Trīpralam, rīaprīang ; Suwitchā Phīarāt, bannāthikān ; botnam sanœ̄ dōi Hong Līang Lū (Hong Liang Lu), phư̄an sanit læ hunsūan khon rǣk khō̜ng Masa.
Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2019. -- 359 pages : illustrations ; 23 cm
HC461.5 .S66 W67 2019 -- Kroch Library Asia
Panyā Yīpun čhāk yuk sāng chāt sū yuk digitan
ปัญญา ญี่ปุ่นจากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล : ฟื้นขึ้นมาจากกองเถ้าถ่านสู่ความสำเร็จที่โลกตะลึง / ยศไกร ส. ตันสกุล.
Panyā Yīpun čhāk yuk sāng chāt sū yuk digitan : fư̄n khun mā čhāk kō̜ng thaothān sū khwāmsamret thī lōk talưng / Yotkrai Sō̜. Tansakun.
Rūrō̜p Phaplitching, 2019. -- 203 pages : illustrations ; 21 cm
HC462 Y677 2019 -- Kroch Library Asia
Riben de dui wai zhan lüe (1853-1937 nian)
日本的对外战略 (1853-1937年) : 帝国主义思想的演变 / (日)石井宽治著 ; 周见, 周亮亮译.
Riben de dui wai zhan lüe (1853-1937 nian) : di guo zhu yi si xiang de yan bian / (Ri) Shijing Kuanzhi zhu ; Zhou Jian, Zhou Liangliang yi.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 3, 344 pages ; 24 cm.
HC462.8 .I783127 2018 -- Kroch Library Asia
Japanese economy
The Japanese economy / Takatoshi Ito and Takeo Hoshi.
The MIT Press, 2020. -- xxiv, 585 pages : illustrations ; 24 cm
HC462.9 .I79 2020 -- Kroch Library Asia
Shōhi seikatsu shisō no tenkai
消費生活思想の展開 : 日本消費者教育学会25周年記念「前田・今井賞基金」出版 / 日本消費者教育学会編.
Shōhi seikatsu shisō no tenkai : Nihon Shōhisha Kyōiku Gakkai 25-shūnen kinen "Maeda, Imai shō kikin" shuppan / Nihon Shōhisha Kyōiku Gakkai hen.
Zeimu Keiri Kyōkai, 2005. -- viii, 266 pages : illustrations ; 22 cm
HC465 .C6 S46 2005 -- Kroch Library Asia
Ilche singminjigi Kyŏngsŏng Sanggong Hoeŭiso wŏlbo kisa haesŏl
일제 식민지기 경성 상공 회의소 월보 기사 해설 / 정 일영 [and three others].
Ilche singminjigi Kyŏngsŏng Sanggong Hoeŭiso wŏlbo kisa haesŏl / Chŏng Ir-yŏng [and three others].
Onsaem, 2018. -- 393 pages ; 25 cm
HC467.75 .I434 2018 -- Kroch Library Asia
P'yŏnghwa rŭl hyanghan kŭndaejuŭi haech'e
평화 를 향한 근대주의 해체 : 3.1 운동 100주년 에 식민지 "경제 성장" 을 다시 묻다 / 정 태헌 지음.
P'yŏnghwa rŭl hyanghan kŭndaejuŭi haech'e : 3.1 undong 100-chunyŏn e singminji "kyŏngje sŏngjang" ŭl tasi mutta / Chŏng T'ae-hŏn chiŭm.
Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2019. -- 213 pages : illustrations (some color), portraits ; 20 cm.
HC467.75 .C46 2019 -- Kroch Library Asia
Role of government in economic growth and development
The role of government in economic growth and development : the cases of Korea and Vietnam / Seung-Ho Kwon.
Nova Science Publishers, Inc., 2019. -- xli, 245 pages ; 24 cm.
HC467.95 .K87 2019 -- [asia]

HD. Industries. Land use. Labor (169 items)RSS

Management insider (serial)
Management insider : Cambodia's business leaders quarterly.
Saint Blanquat & Associates, 20uu-. -- volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize HD28 .M25 + -- Kroch Library Asia
Huang Hai zhan lüe
黄海战略 : 创造不平等竞争力的策略 = The Yellow Ocean strategy = Huanghai zhanlü / 王贵国, 张雷著.
Huang Hai zhan lüe : chuang zao bu ping deng jing zheng li de ce lüe = The Yellow Ocean strategy = Huanghai zhanlü / Wang Guiguo, Zhang Lei zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 5, 5, 5, 454 pages : illustrations ; 24 cm
HD30.28 .W338 2018 -- Kroch Library Asia
Thā mai yāk pen "Khongbeng lang hētkān" !?
ถ้าไม่อยากเป็น "ขงเบ้งหลังเหตุการณ์" !? / จาง กวงอี้, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง.
Thā mai yāk pen "Khongbeng lang hētkān" !? / Čhāng Kūangʻī, khīan ; ʻAthikhom Sawatdiyān, rīaprīang.
Samnakphim Tao Prayuk 2011, 2011. -- 340 pages ; 22 cm
HD30.28 .Z42 2011 -- Kroch Library Asia
Shuang lun qu dong chuang xin
双轮驱动创新 : 结构改革下中国企业的开放创新与绩效 = Open innovation of China's firms and performance implications within the context of structural reform / 张铭慎著.
Shuang lun qu dong chuang xin : jie gou gai ge xia Zhongguo qi ye de kai fang chuang xin yu ji xiao = Open innovation of China's firms and performance implications within the context of structural reform / Zhang Mingshen zhu.
Ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 3, 220 pages : illustrations ; 24 cm
HD45 .Z434 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min ying qi ye jia chuang xin sheng tai xi tong de cheng shu du ping jia yan jiu
中国民营企业家创新生态系统的成熟度评价研究 = Research on maturity evaluation of private-firm entrepreneurs innovation ecosystem in China / 刘丹著.
Zhongguo min ying qi ye jia chuang xin sheng tai xi tong de cheng shu du ping jia yan jiu = Research on maturity evaluation of private-firm entrepreneurs innovation ecosystem in China / Liu Dan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 147 pages : illustrations ; 24 cm
HD53 .L5824 2017 -- Kroch Library Asia
Zi yuan wu pei yu Zhongguo gong ye quan yao su sheng chan lü yan jiu
资源误配与中国工业全要素生产率研究 = Resource misallocation and industrial TFP in China / 王文著.
Zi yuan wu pei yu Zhongguo gong ye quan yao su sheng chan lü yan jiu = Resource misallocation and industrial TFP in China / Wang Wen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 4, 221 pages : charts ; 24 cm.
HD56 .W363 2018 -- Kroch Library Asia
CSR and competitive stakeholder theory
CSR and competitive stakeholder theory : hope and reality / Arry Pongtiku.
Arry Pongtiku ; Scholars' Press, 2018. -- viii, 135 pages ; 22 cm
HD60.5 .I62 P377 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong zi qi ye Fei Zhou lü xing she hui ze ren bao gao
中资企业非洲履行社会责任报告 = Social reponsibility report of Chinese enterprises in Africa / 李新烽 [and 3 others]著.
Zhong zi qi ye Fei Zhou lü xing she hui ze ren bao gao = Social reponsibility report of Chinese enterprises in Africa / Li Xinfeng [and 3 others] zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 2, 2, 3, 129 pages ; 26 cm.
HD60.5 .A35 L528 2018 -- Kroch Library Asia
Guo ji shang wu ren cai pei yang shi jian
国际商务人才培养实践 : 基于「一带一路」背景的探索 = "The belt and road" under the background of the international business personnel training exploration and practice / 主编李训, 林川, 陈伟 ; 副主编黄俊, 陈银忠, 徐新鹏.
Guo ji shang wu ren cai pei yang shi jian : ji yu "yi dai yi lu" bei jing de tan suo = "The belt and road" under the background of the international business personnel training exploration and practice / zhu bian Li Xun, Lin Chuan, Chen Wei ; fu zhu bian Huang Jun, Chen Yinzhong, Xu Xinpeng.
She hui ke xue wen xian chu ban she, jing ji yu guan li fen she, 2018. -- 2, 2, 271 pages : illustrations ; 24 cm
HD62.4 G8635 2018 -- Kroch Library Asia
Stay busy, stay foolish
Stay busy, stay foolish : สตาร์ทอัพนับหนึ่ง / โสภณ ศุภมั่งมี.
Stay busy, stay foolish : satāt ʻap nap nưng / Sōphon Suphamangmī.
Sǣnmʻon, 2019. -- 262 pages ; 19 cm.
HD62.5 S67 2019 -- Kroch Library Asia
Jia zu qi ye wen hua
家族企业文化 / 李繁, 任黛藤编著.
Jia zu qi ye wen hua / Li Fan, Ren Daiteng bian zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 249 pages : illustrations ; 24 cm
HD62.25 .L484 2017 -- Kroch Library Asia
Da guo gua pin
大国寡品 : 反全球化时代中国如何走向世界 = Great country with a few brands / 李光斗著.
Da guo gua pin : fan quan qiu hua shi dai Zhongguo ru he zou xiang shi jie = Great country with a few brands / Li Guangdou zhu.
Dian zi gong ye chu ban she, 2018. -- xiv, 278 pages : color illustrations ; 25 cm
HD69 .B7 L52423 2018 -- Kroch Library Asia
She hui wang luo shi jiao xia Zhongguo qi ye wang luo yan jiu
社会网络视角下中国企业网络研究 = Inter-firm networks in China : a social network perspective / 刘冰著.
She hui wang luo shi jiao xia Zhongguo qi ye wang luo yan jiu = Inter-firm networks in China : a social network perspective / Liu Bing zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2015. -- ii, 5, 256 pages (some folded) : illustrations (some color) ; 24 cm
HD69 .S8 L58 2015 -- Kroch Library Asia
Wo guo zhong xiao qi ye jian pai wang luo zu zhi jian she yu pei yu yan jiu
我国中小企业减排网络组织建设与培育研究 / 吴利华著.
Wo guo zhong xiao qi ye jian pai wang luo zu zhi jian she yu pei yu yan jiu / Wu Lihua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 3, 2, 233 pages : illustrations ; 24 cm
HD69 .S8 W8244 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhong xin cheng shi zhuan li he zuo wang luo yan jiu
中国中心城市专利合作网络研究 = Study on patent cooperation network among Chinese central cities / 杨鹏, 张鹏飞, 文建新著.
Zhongguo zhong xin cheng shi zhuan li he zuo wang luo yan jiu = Study on patent cooperation network among Chinese central cities / Yang Peng, Zhang Pengfei, Wen Jianxin zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 3, 221 pages : illustrations ; 24 cm
HD69 .S8 Y363 2017 -- Kroch Library Asia
Guang Fo Zhao min ying qi ye xie tong chuang xin fa zhan yan jiu
广佛肇民营企业协同创新发展研究 = Research on the collaborative innovation and development of private enterprises in Guangfozhao / 王子飞著.
Guang Fo Zhao min ying qi ye xie tong chuang xin fa zhan yan jiu = Research on the collaborative innovation and development of private enterprises in Guangfozhao / Wang Zifei zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 267 pages : illustrations ; 24 cm
HD70 .C62 G8386 2017 -- Kroch Library Asia
Shareholder cities
Shareholder cities : land transformations along urban corridors in India / Sai Balakrishnan.
University of Pennsylvania Press, 2019. -- 229 pages : illustrations ; 24 cm.
HD879 .M444 B35 2019 -- Kroch Library Asia
Possessing the city
Possessing the city : property and politics in Delhi, 1911-1947 / Anish Vanaik.
Oxford University Press, 2020. -- xii, 243 pages : illustrations (black and white), maps ; 22 cm.
HD880 .D4 V36 2020 -- Kroch Library Asia
Auctioneer's guide to real estate auctions in Malaysia
The auctioneer's guide to real estate auctions in Malaysia / Wan Nor Azriyati Wan Abd Aziz ; Noor Rosly Hanif ; Zairul Hisham Musa.
University of Malaya Press, 2017. -- xiv, 77 pages : illustration, 23 cm
HD890.6 .Z63 W36 2017 -- Kroch Library Asia
Unlocking hidden potential
Unlocking hidden potential : strategic transformation and value creation at Mandarin Orchard Singapore and Mandarin Gallery / Harminder C. Rajan, Gareth Tan Guang Ming, Tan Beng Kai, Evan.
World Scientific Publishing Co., 2019. -- xxv, 138 pages : illustrations ; 27 cm.
Oversize HD890.67 .Z7 R35 2019 + -- Kroch Library Asia
Kŭndae chŏnhwan'gi t'oji chŏngch'aek kwa t'oji chosa
근대 전환기 토지 정책 과 토지 조사 / 이 영호 지음.
Kŭndae chŏnhwan'gi t'oji chŏngch'aek kwa t'oji chosa / Yi Yŏng-ho chiŭm.
Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- 558 pages : illustrations, maps ; 23 cm
HD920.5 .Y497 2018 -- Kroch Library Asia
20 shi ji zhong qi Zhongguo di quan bian qian yu nong jia jing ji yan jiu (1946-1956)
20世纪中期中国地权变迁与农家经济研究 (1946-1956) / 张静著.
20 shi ji zhong qi Zhongguo di quan bian qian yu nong jia jing ji yan jiu (1946-1956) / Zhang Jing zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 4, 266 pages : illustrations ; 24 cm
HD926 .Z425 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fang di chan shi chang fan rong dui shi ti jing ji de ying xiang yan jiu
中国房地产市场繁荣对实体经济的影响研究 = The effect of the rapidly developing housing industry on the real economy in China / 蒲艳 [and 4 others]著.
Zhongguo fang di chan shi chang fan rong dui shi ti jing ji de ying xiang yan jiu = The effect of the rapidly developing housing industry on the real economy in China / Pu Yan [and 4 others] zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 242 pages : illustrations ; 24 cm
HD926 .P926 2018 -- Kroch Library Asia
Bu chang de xian du
补偿的限度 : 有关征地的社会学研究 / 何健著.
Bu chang de xian du : you guan zheng di de she hui xue yan jiu / He Jian zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 4, 281 pages : illustrations ; 23 cm
HD928 .H425 2017 -- Kroch Library Asia
Nong cun ji ti jian she yong di chan quan gai ge yu ji ceng zhi li zhuan xing yan jiu
农村集体建设用地产权改革与基层治理转型研究 / 吴晓燕著.
Nong cun ji ti jian she yong di chan quan gai ge yu ji ceng zhi li zhuan xing yan jiu / Wu Xiaoyan zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 277 pages ; 24 cm
HD928 .W927 2018 -- Kroch Library Asia
Tian chang tu po
天长突破 : 让土地活起来的农村产权改革 / 党亚飞, 姜胜辉, 邓佼等著.
Tian chang tu po : rang tu di huo qi lai de nong cun chan quan gai ge / Dang Yafei, Jiang Shenghui, Deng Jiao deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 3, 343 pages : illustrations ; 24 cm.
HD928 .D3684 2018 -- Kroch Library Asia
Tu di de she hui sheng ming
土地的社会生命 : 农地制度变迁的文化动力 = The social life of land : cultural motivation of land institutional change / 陈靖著.
Tu di de she hui sheng ming : nong di zhi du bian qian de wen hua dong li = The social life of land : cultural motivation of land institutional change / Chen Jing zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 3, 240 pages : illustrations ; 24 cm.
HD928 .C445 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun chan quan liu zhuan jiao yi shi chang fa zhan bao gao, 2017
中国农村产权流转交易市场发展报告, 2017 / 神州土地研究院编著.
Zhongguo nong cun chan quan liu zhuan jiao yi shi chang fa zhan bao gao, 2017 / Shen zhou tu di yan jiu yuan bian zhu.
Zhongguo nong ye da xue chu ban she, 2017. -- 253 pages : illustrations ; 23 cm
HD928 .Z56 2017 -- Kroch Library Asia
Dang dai Heilongjiang yu Xinjiang tun ken bi jiao yan jiu
当代黑龙江与新疆屯垦比较研究 = The reclamation in Heilongjiang and Xinjiang : a comparitive study / 阿拉腾奥其尔, 褚宏霞著.
Dang dai Heilongjiang yu Xinjiang tun ken bi jiao yan jiu = The reclamation in Heilongjiang and Xinjiang : a comparitive study / Alateng'aoqi'er, Chu Hongxia zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 6, 2, 2, 345 pages : illustrations ; 24 cm.
HD929 .H45 A58 2018 -- Kroch Library Asia
Nong hu tu di liu zhuan qi yue wen ding xing yan jiu
农户土地流转契约稳定性研究 : 基于辽宁省农户调查 / 刘丽, 吕杰著.
Nong hu tu di liu zhuan qi yue wen ding xing yan jiu : ji yu Liaoning Sheng nong hu diao cha / Liu Li, Lü Jie zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2018. -- 4, 5, 152 pages : illustrations ; 21 cm
HD929 .L537 L585 2018 -- Kroch Library Asia
Tu di zi yuan kong jian yi zhi xing yu cha bie hua tu di guan li yan jiu
土地资源空间异质性与差别化土地管理研究 : 武汉城市圈的实证分析 / 张俊峰著.
Tu di zi yuan kong jian yi zhi xing yu cha bie hua tu di guan li yan jiu : Wuhan cheng shi quan de shi zheng fen xi / Zhang Junfeng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 5, 221 pages : illustrations ; 24 cm.
HD929 .H74 Z4343 2018 -- Kroch Library Asia
Minguo shi qi cheng shi tu di zheng ce yan jiu
民国时期城市土地政策研究 : 以重庆为例 / 韩宏伟著.
Minguo shi qi cheng shi tu di zheng ce yan jiu : yi Chongqing wei li / Han Hongwei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 314 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 24 cm.
HD930 .C46 H364 2018 -- Kroch Library Asia
Shenzhen "zheng cun tong chou" tu di zheng bei gai ge
深圳"整村统筹"土地整备改革 : 坪山实验 = Reformation of land rearrangement in the action of overall planning of the whole village in Shenzhen : experiments of Pingshan District / 段磊, 许丛强, 岳隽编著.
Shenzhen "zheng cun tong chou" tu di zheng bei gai ge : Pingshan shi yan = Reformation of land rearrangement in the action of overall planning of the whole village in Shenzhen : experiments of Pingshan District / Duan Lei, Xu Congqiang, Yue Jun bian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 3, 3, 280 pages : illustrations ; 24 cm.
HD930 .S53 D834 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo cheng zhen hua jin cheng zhong nong cun tu di zhi du gai ge de li lun yu shi jian
我国城镇化进程中农村土地制度改革的理论与实践 = The theory and practice of rural land system reform in China's urbanization process / 袁震著.
Wo guo cheng zhen hua jin cheng zhong nong cun tu di zhi du gai ge de li lun yu shi jian = The theory and practice of rural land system reform in China's urbanization process / Yuan Zhen zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 3, 304 pages ; 21 cm.
HD1333 .C6 Y87 2017 -- Kroch Library Asia
Shi shang
市殇 : 中国房地产企业价值环境分析 / 李怀彬著.
Shi shang : Zhongguo fang di chan qi ye jia zhi huan jing fen xi / Li Huaibin zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 3, 2, 141 pages : illustrations ; 22 cm.
HD1375 .L526 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fang di chan qu ku cun ke xing xing yu zhi yue yin su fen xi
中国房地产去库存可行性与制约因素分析 = The feasibility and constraints of China reducing excess inventory in the housing industry / 李康荣 [and 3 others]著.
Zhongguo fang di chan qu ku cun ke xing xing yu zhi yue yin su fen xi = The feasibility and constraints of China reducing excess inventory in the housing industry / Li Kangrong [and 3 others] zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 3, 206 pages : illustrations ; 24 cm
HD1375 .L524 2018 -- Kroch Library Asia
Cun liang fang shi dai jing ji ren de zhi ye hua
存量房时代经纪人的职业化 : 全球模式与中国道路 / 巴曙松, 贾娜娜, 杨现领著.
Cun liang fang shi dai jing ji ren de zhi ye hua : quan qiu mo shi yu Zhongguo dao lu / Ba Shusong, Jia Nana, Yang Xianling zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2018. -- vii, 3, 435 pages : illustrations ; 25 cm.
HD1382 .B2877 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong ye ji shu chuang xin de jin rong zhi chi yan jiu
我国农业技术创新的金融支持研究 = Research on the financial support of agricultural technology innovation in China / 姚凤阁著.
Wo guo nong ye ji shu chuang xin de jin rong zhi chi yan jiu = Research on the financial support of agricultural technology innovation in China / Yao Fengge zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 124 pages : illustrations ; 24 cm
HD1440 .C6 Y37 2017 -- Kroch Library Asia
Xi bei di qu he zuo she qian ru yu cun she zu zhi lian dong zhi li ji zhi yan jiu
西北地区合作社嵌入与村社组织联动治理机制研究 / 王进, 赵秋倩著.
Xi bei di qu he zuo she qian ru yu cun she zu zhi lian dong zhi li ji zhi yan jiu / Wang Jin, Zhao Qiuqian zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- xi, 252 pages ; 24 cm
HD1486 .C6 W36 2018 -- Kroch Library Asia
Xin nong cun jian she zhong nong min zhuan ye he zuo zu zhi yan jiu
新农村建设中农民专业合作组织研究 / 万秀丽著.
Xin nong cun jian she zhong nong min zhuan ye he zuo zu zhi yan jiu / Wan Xiuli zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 2, 4, 176 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1486 .C6 W353 2018 -- Kroch Library Asia
Xinjiang nong cun tu di cheng bao jing ying yu gui mo jing ying xie tiao ji zheng ce zhi chi ti xi yan jiu
新疆农村土地承包经营与规模经营协调及政策支持体系研究 / 王志彬, 高雷, 佟继旭著.
Xinjiang nong cun tu di cheng bao jing ying yu gui mo jing ying xie tiao ji zheng ce zhi chi ti xi yan jiu / Wang Zhibin, Gao Lei, Tongjixu zhu.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2017. -- 2, 4, 224 pages ; 24 cm
HD1511 .X56 W38 2017 -- Kroch Library Asia
Anhui Sheng nong cun lao dong li zhuan yi jiu ye de kong jian xing wei guo cheng yan jiu
安徽省农村劳动力转移就业的空间行为过程研究 / 赵春雨著.
Anhui Sheng nong cun lao dong li zhuan yi jiu ye de kong jian xing wei guo cheng yan jiu / Zhao Chunyu zhu.
Anhui shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 5, 6, 2, 258 pages : illustrations ; 23 cm
HD1537 .C6 Z4438 2015 -- Kroch Library Asia
Gai ge kai fang yi lai Zhongguo san nong ren cai zheng ce zhi ding guo cheng yan jiu
改革开放以来中国三农人才政策制定过程研究 / 孙大伟著.
Gai ge kai fang yi lai Zhongguo san nong ren cai zheng ce zhi ding guo cheng yan jiu / Sun Dawei zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 5, 233 pages ; 24 cm
HD1537 .C6 S848 2016 -- Kroch Library Asia
Gong sheng shi yu xia nong ye zhuan yi ren kou shi min hua wen ti zhi li yan jiu
共生视域下农业转移人口市民化问题治理研究 / 姚德超著.
Gong sheng shi yu xia nong ye zhuan yi ren kou shi min hua wen ti zhi li yan jiu / Yao Dechao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 2, 2, 4, 289 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1537 .C6 Y37 2018 -- Kroch Library Asia
Xin sheng dai jin cheng nong min gong ren li zi yuan kai fa de zheng fu xing wei yan jiu
新生代进城农民工人力资源开发的政府行为研究 / 王见敏著.
Xin sheng dai jin cheng nong min gong ren li zi yuan kai fa de zheng fu xing wei yan jiu / Wang Jianmin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 5, 274 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1537 .C6 W3656 2017 -- Kroch Library Asia
Xin sheng dai nong min gong ze ye xing wei yan jiu
新生代农民工择业行为研究 / 罗竖元著.
Xin sheng dai nong min gong ze ye xing wei yan jiu / Luo Shuyuan zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xii, 325 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1537 .C6 L8678 2017 -- Kroch Library Asia
Bian hua huan jing xia Huang He yu Molei-Daling He liu yu shui zi yuan guan li ce lüe bi jiao yan jiu
变化环境下黄河与墨累--达令河流域水资源管理策略比较研究 / 王煜 [and 4 others]著.
Bian hua huan jing xia Huang He yu Molei-Daling He liu yu shui zi yuan guan li ce lüe bi jiao yan jiu / Wang Yu [and 4 others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vi, 160 pages : illustrations ; 27 cm.
HD1691 .W364 2018 -- Kroch Library Asia
Gansu Sheng shui li yu jing ji she hui xie tong fa zhan yan jiu
甘肃省水利与经济社会协同发展研究 / 王建兵, 潘从银著.
Gansu Sheng shui li yu jing ji she hui xie tong fa zhan yan jiu / Wang Jianbing, Pan Congyin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 191 pages : charts ; 24 cm.
HD1698 .C62 G358 2017 -- Kroch Library Asia
Songhua Jiang liu yu he hu shui xi bian hua ji you hua tiao kong
松花江流域河湖水系变化及优化调控 / 吕军 [and 3 others] 等编著.
Songhua Jiang liu yu he hu shui xi bian hua ji you hua tiao kong / Lü Jun [and 3 others] deng bian zhu.
Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2017. -- 123 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations, maps (some color) ; 25 cm
HD1698 .C62 S766 2017 -- Kroch Library Asia
National Gender Profile of agricultural households, 2010
National Gender Profile of agricultural households, 2010 : report based on the 2008 Cambodia socio-economic survey.
Food & Agriculture Organization of the United Nations, National Institute of Statistics/Ministry of Planning, 2010. -- xii. 52 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HD2080.3 .N38 2010 + -- Kroch Library Asia
"San nong" yu "san zhi"
"三农"与"三治" / 温铁军, 杨帅编著.
"San nong" yu "san zhi" / Wen Tiejun, Yang Shuai bian zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 434 pages : illustrations ; 21 cm.
HD2097 .W4623 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo liang shi sheng chan shi du gui mo yan jiu
我国粮食生产适度规模研究 : 基于经营主体视角 = Study on the moderate scale operation of grain production in China : based on the agricultural management entities / 卫荣著.
Wo guo liang shi sheng chan shi du gui mo yan jiu : ji yu jing ying zhu ti shi jiao = Study on the moderate scale operation of grain production in China : based on the agricultural management entities / Wei Rong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 6, 185 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2097 .W455 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong ye xian dai hua ping jia ji an li shi zheng yan jiu
我国农业现代化评价及案例实证研究 / 蒋和平, 辛岭, 王晓君著.
Wo guo nong ye xian dai hua ping jia ji an li shi zheng yan jiu / Jiang Heping, Xin Ling, Wang Xiaojun zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2018. -- 3, 3, 237 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .J534523 2018 -- Kroch Library Asia
Xian ce "san nong"
献策"三农" / 於忠祥著.
Xian ce "san nong" / Yu Zhongxiang zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 5, 398 pages : illustrations ; 21 cm
HD2097 .Y828 2017 -- Kroch Library Asia
Xing jin zhong de Zhongguo xiang cun
行进中的中国乡村 : 一位「三农」记者的视角 = Chinese countryside on the march / 赵泽琨著
Xing jin zhong de Zhongguo xiang cun : yi wei "san nong" ji zhe de shi jiao = Chinese countryside on the march / Zhao Zekun zhu
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 6, 18, 548 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
HD2097 .Z4395 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun fa zhan bao gao. (serial)
中国农村发展报告.
Zhongguo nong cun fa zhan bao gao.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016-. -- volumes : illustrations ; 24 cm.
HD2097 .Z43556 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun gai ge 40 nian
中国农村改革40年 / 陈锡文, 罗丹, 张征著.
Zhongguo nong cun gai ge 40 nian / Chen Xiwen, Luo Dan, Zhang Zheng zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 546 pages ; 24 cm
HD2098 .C44923 2018 -- Kroch Library Asia
Cheng zai yu shou huo
承载与收获 : 山东现代农业发展研究 / 李伟著.
Cheng zai yu shou huo : Shandong xian dai nong ye fa zhan yan jiu / Li Wei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 343 pages ; 24 cm
HD2100 .S53 L528 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong ye chan ye sheng tai fu li shui ping ce duo ti sheng ce lüe yan jiu
我国农业产业生态福利水平测度提升策略研究 : 以湖北省为例 = Study on the level of China agricultural ecological welfare and promotion strategy : in Hubei Province as an example / 刘应元著.
Wo guo nong ye chan ye sheng tai fu li shui ping ce duo ti sheng ce lüe yan jiu : yi Hubei Sheng wei li = Study on the level of China agricultural ecological welfare and promotion strategy : in Hubei Province as an example / Liu Yingyuan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 5, 155 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2100 .H74 L583 2018 -- Kroch Library Asia
Wu gong ye cun zhuang xian dai nong ye fa zhan zhi lu
无工业村庄现代农业发展之路 : 山东良乡一村国情调查报告 = Modern agricultural development road of one village without industry : Shandong's Liangxiang Yi actual situation survey report / 徐鲜梅著.
Wu gong ye cun zhuang xian dai nong ye fa zhan zhi lu : Shandong Liangxiangyi Cun guo qing diao cha bao gao = Modern agricultural development road of one village without industry : Shandong's Liangxiang Yi actual situation survey report / Xu Xianmei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 10, 5, 272 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2100 .J536 X788 2016 -- Kroch Library Asia
Zai zao nong ye
再造农业 : 皖南河镇的政府干预与农业转型 (2007-2014) = Remaking agriculture : government intervation and agrarian transition in River Town in the south of Anhui Province (2007-2014) / 孙新华著.
Zai zao nong ye : Wan nan he zhen de zheng fu gan yu yu nong ye zhuan xing (2007-2014) = Remaking agriculture : government intervation and agrarian transition in River Town in the south of Anhui Province (2007-2014) / Sun Xinhua zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 276 pages : illustrations ; 23 cm.
HD2100 .A6 S8684 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi ji xian dai nong ye fa zhan zhuan xiang gui hua fan li
中国市级现代农业发展专项规划范例 : 以四川省泸州市为例 / 姜文来 [and others]著.
Zhongguo shi ji xian dai nong ye fa zhan zhuan xiang gui hua fan li : yi Sichuan Sheng Luzhou Shi wei li / Jiang Wenlai [and others] zhu.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2017. -- 3, 2, 2, 3, 310 pages, 40 pages of plates : illustrations, color maps ; 24 cm
HD2100 .L93 J5343 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi ji xian dai nong ye fa zhan zong ti gui hua fan li
中国市级现代农业发展总体规划范例 : 以四川省泸州市为例 / 姜文来 [and others]著.
Zhongguo shi ji xian dai nong ye fa zhan zong ti gui hua fan li : yi Sichuan Sheng Luzhou Shi wei li / Jiang Wenlai [and others] zhu.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2017. -- 3, 2, 2, 2, 142 pages, 33 pages of plates : illustrations, color maps ; 24 cm
HD2100 .L93 J534 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuang ye ban shang shi gong si chuang xin you shi yan jiu
中国创业板上市公司创新优势研究 : 一个资源基础理论的分析视角 = The research on the innovation advantages of the listed companies in China's growth enterprise market : a view from resource-based theory / 宋洋著.
Zhongguo chuang ye ban shang shi gong si chuang xin you shi yan jiu : yi ge zi yuan ji chu li lun de fen xi shi jiao = The research on the innovation advantages of the listed companies in China's growth enterprise market : a view from resource-based theory / Song Yang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 2, 4, 163 pages : charts ; 24 cm.
HD2346 .C6 S655 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wai bao qi ye sheng ji ji zhi ji jing ji xiao ying yan jiu
中国外包企业升级机制及经济效应研究 = Upgrading mechanism and economic effects of China's outsourcing enterprises / 马晶梅著.
Zhongguo wai bao qi ye sheng ji ji zhi ji jing ji xiao ying yan jiu = Upgrading mechanism and economic effects of China's outsourcing enterprises / Ma Jingmei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 4, 2, 3, 213 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2368 .C6 M324 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chan ye zhong jie zu zhi fa zhan dui ce yan jiu
中国产业中介组织发展对策研究 : 以天津市及滨海新区为例 / 石娟著.
Zhongguo chan ye zhong jie zu zhi fa zhan dui ce yan jiu : yi Tianjin Shi ji Binhai Xinqu wei li / Shi Juan zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vii, 178 pages : illustrations ; 24 cm
HD2429 .C6 S455 2017 -- Kroch Library Asia
Dang ye man ren zao yu nei bu ren
当野蛮人遭遇内部人 : 中国公司治理现实困境 = Barbarians V.S. insiders : the Chinese corporate governance dilemma / 郑志刚著.
Dang ye man ren zao yu nei bu ren : Zhongguo gong si zhi li xian shi kun jing = Barbarians V.S. insiders : the Chinese corporate governance dilemma / Zheng Zhigang zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 2, 321 pages : illustrations ; 21 cm.
HD2741 .Z465 2018 -- Kroch Library Asia
Gu quan jie gou dui gong si ji xiao de ying xiang yan jiu
股权结构对公司绩效的影响研究 : 基于中国上市公司的理论与实证研究 / 帅亮著.
Gu quan jie gou dui gong si ji xiao de ying xiang yan jiu : ji yu Zhongguo shang shi gong si de li lun yu shi zheng yan jiu / Shuai Liang zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 179 pages : illustrations ; 24 cm
HD2741 .S558 2016 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo gong si de yi zhi xing zhi du bian qian yan jiu
近代中国公司的移植性制度变迁研究 = A study on the transplanting changes of modern Chinese corporation institution / 张兵著.
Jin dai Zhongguo gong si de yi zhi xing zhi du bian qian yan jiu = A study on the transplanting changes of modern Chinese corporation institution / Zhang Bing zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 5, 2, 211 pages ; 24 cm
HD2741 .Z344 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chan quan jiao yi zi ben shi chang yan jiu bao gao
中国产权交易资本市场研究报告 = China property rights exchanging capital market research report / 中国产权协会主编.
Zhongguo chan quan jiao yi zi ben shi chang yan jiu bao gao = China property rights exchanging capital market research report / Zhongguo chan quan xie hui zhu bian.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2018. -- 3, 472 pages : charts ; 27 cm.
HD2746.55 .C6 Z5578 2018 -- Kroch Library Asia
Nantong yan hai kai fa ji tuan kao cha
南通沿海开发集团考察 = The investigation report on Nantong coastal development group / 徐希燕等著.
Nantong yan hai kai fa ji tuan kao cha = The investigation report on Nantong coastal development group / Xu Xiyan deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 2, 5, 256 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2756.2 .C6 X7888 2017 -- Kroch Library Asia
Xun zhao Zhongguo zhi zao yin xing guan jun
寻找中国制造隐形冠军 = Hidden champion. 厦门卷 / 寻找中国制造隐形冠军丛书编委会编 ; 魏志强, 陈良财主编.
Xun zhao Zhongguo zhi zao yin xing guan jun = Hidden champion. Xiamen juan / Xun zhao Zhongguo zhi zao yin xing guan jun cong shu bian wei hui bian ; Wei Zhiqiang, Chen Liangcai zhu bian.
Ren min chu ban she, 2018. -- 6, 2, 8, 5, 284 pages : color illustrations ; 24 cm.
HD2910 .Z8 X537 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo mo shi xia de qi ye sheng cun yu fa zhan
中国模式下的企业生存与发展 : 基于组织生态学的视角 / 杨嬛著.
Zhongguo mo shi xia de qi ye sheng cun yu fa zhan : ji yu zu zhi sheng tai xue de shi jiao / Yang Huan zhu.
Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 3, 196 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2910 .Y3634 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye de guo ji hua wang luo yan jin
中国企业的国际化网络演进 / 邓勇兵著.
Zhongguo qi ye de guo ji hua wang luo yan jin / Deng Yongbing zhu.
Nan kai da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 220 pages : illustrations ; 23 cm
HD2910 .D4684 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye fa zhan bao gao(2016-2017 nian)
中国企业发展报告 (2016-2017年) = The development of enterprises in China (2016-2017) / 林家彬, 刘洁, 项安波, 王宇飞等著.
Zhongguo qi ye fa zhan bao gao(2016-2017 nian) = The development of enterprises in China (2016-2017) / Lin Jiabin, Liu Jie, Xiang An'bo, Wang Yufei deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 14, 223 pages : illustrations ; 24 cm
HD2910 .Z56334 2017 -- Kroch Library Asia
Shanghai chan ye zheng ce you hua tiao zheng yan jiu
上海产业政策优化调整研究 : 基于供给侧结构性改革的视角 = A study on the adjustment and optimization of Shanghai's industrial policy : from the perspective of supply-side structural reform / 王宏伟 [and others]著.
Shanghai chan ye zheng ce you hua tiao zheng yan jiu : ji yu gong ji ce jie gou xing gai ge de shi jiao = A study on the adjustment and optimization of Shanghai's industrial policy : from the perspective of supply-side structural reform / Wang Hongwei [and others] zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 12, 4, 107 pages : illustrations ; 24 cm.
HD3616 .C64 S473 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng fu bei lun, guo you qi ye xing wei yu Zhongguo jing ji he xie zeng zhang
政府悖论、国有企业行为与中国经济和谐增长 = The government paradox, state-owned enterprises beheavior and China's harmonious economic growth / 褚敏著.
Zheng fu bei lun, guo you qi ye xing wei yu Zhongguo jing ji he xie zeng zhang = The government paradox, state-owned enterprises beheavior and China's harmonious economic growth / Chu Min zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 217 pages : illustrations ; 24 cm
HD4318 .C583 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se xian dai guo you qi ye zhi du chuang xin yan jiu
中国特色现代国有企业制度创新研究 : 兼论中国"国企模式"的形成、内涵和发展 = The research on the innovation of modern SOE system with Chinese characteristics : on the formation, connotation and development of China "SOE model" / 罗虎著.
Zhongguo te se xian dai guo you qi ye zhi du chuang xin yan jiu : jian lun Zhongguo "guo qi mo shi" de xing cheng, nei han he fa zhan = The research on the innovation of modern SOE system with Chinese characteristics : on the formation, connotation and development of China "SOE model" / Luo Hu zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 9, 5, 7, 3, 240 pages ; 24 cm
HD4318 .L858 2016 -- Kroch Library Asia
Guo qi gai ge fa zhan
国企改革发展 : 浙江的探索与实践 / 黄中伟, 傅德荣等著.
Guo qi gai ge fa zhan : Zhejiang de tan suo yu shi jian / Huang Zhongwei, Fu Derong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 3, 2, 238 pages ; 24 cm.
HD4320 .Z445 H848 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi hua jin cheng zhong gong gong fu wu gong ji que kou de zhi li luo ji
中国城市化进程中公共服务供给缺口的治理逻辑 = The governance logic of public service supply gap in the process of urbanization in China / 曾世宏著.
Zhongguo cheng shi hua jin cheng zhong gong gong fu wu gong ji que kou de zhi li luo ji = The governance logic of public service supply gap in the process of urbanization in China / Zeng Shihong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 3, 5, 6, 174 pages : illustrations ; 24 cm
HD4710 .A5 C37 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qu yu zhi jian ji ben gong gong fu wu shui ping shou lian xing de shi zheng yan jiu
中国区域之间基本公共服务水平收敛性的实证研究 / 豆建民, 刘欣著.
Zhongguo qu yu zhi jian ji ben gong gong fu wu shui ping shou lian xing de shi zheng yan jiu / Dou Jianmin, Liu Xin zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2018. -- 4, 2, 211 pages : illustrations ; 23 cm
HD4710 .A5 D68 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ren cai zhi du fen xi bao gao
中国人才制度分析报告 = Report of an analysis on China's talent systems / 中国社会科学院人事教育局编.
Zhongguo ren cai zhi du fen xi bao gao = Report of an analysis on China's talent systems / Zhongguo she hui ke xue yuan ren shi jiao yu ju bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 135 pages, 1 unnumbered folded leaf : charts ; 26 cm.
HD4904.7 .Z5633 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong min gong gong zi xing cheng ji zhi (1985-2016 nian)
中国农民工工资形成机制 (1985-2016年) = Research on wage formation mechanism of rural migrant labour in China (1985-2016) / 彭红碧著.
Zhongguo nong min gong gong zi xing cheng ji zhi (1985-2016 nian) = Research on wage formation mechanism of rural migrant labour in China (1985-2016) / Peng Hongbi zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 3, 5, 202 pages : illustrations ; 24 cm.
HD5080 .P464 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo cheng shi xin shi ye qun ti zheng zhi xin tai de shi zheng yan jiu
我国城市新失业群体政治心态的实证研究 / 唐皇凤著.
Wo guo cheng shi xin shi ye qun ti zheng zhi xin tai de shi zheng yan jiu / Tang Huangfeng zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 6, 2, 422 pages : charts ; 24 cm.
HD5830 .A6 T363 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo ren li zi ben ji qi kong jian fen bu dui chan ye jie gou sheng ji ying xiang yan jiu
我国人力资本及其空间分布对产业结构升级影响研究 = Research on the effect of human capital and its spatial distribution on industrial structure upgrading in China / 孙海波著.
Wo guo ren li zi ben ji qi kong jian fen bu dui chan ye jie gou sheng ji ying xiang yan jiu = Research on the effect of human capital and its spatial distribution on industrial structure upgrading in China / Sun Haibo zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- iii, iii, 196 pages : charts ; 24 cm
HD5830 .A6 S8523 2018 -- Kroch Library Asia
Xizang zhong dian chan ye ren cai fa zhan zhan lüe yan jiu
西藏重点产业人才发展战略研究 / 黄宁燕著.
Xizang zhong dian chan ye ren cai fa zhan zhan lüe yan jiu / Huang Ningyan zhu.
Ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2017. -- 4, 3, 98 pages : illustrations ; 25 cm
HD5830 .T53 H834 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qu yu ren li zi ben pei zhi dui jing ji zeng zhang ying xiang yan jiu
中国区域人力资本配置对经济增长影响研究 = Research on the impact of regional human capital allocation on economic growth in China / 王旭辉著.
Zhongguo qu yu ren li zi ben pei zhi dui jing ji zeng zhang ying xiang yan jiu = Research on the impact of regional human capital allocation on economic growth in China / Wang Xuhui zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 273 pages : charts ; 24 cm
HD5830 .A6 W3634 2017 -- Kroch Library Asia
Xi bei di qu nong cun lao dong li qian yi de fa zhan ji zhi yu zheng ce she ji
西北地区农村劳动力迁移的发展机制与政策设计 / 范建刚著.
Xi bei di qu nong cun lao dong li qian yi de fa zhan ji zhi yu zheng ce she ji / Fan Jian'gang zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 219 pages : illustrations ; 24 cm
HD5856 .C6 F3654 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi pin kun zhuang kuang yan jiu
中国城市贫困状况研究 : 聚焦外来务工人员 = Urban poverty in China : focus on the migrant workers / 魏后凯, 苏红键等著.
Zhongguo cheng shi pin kun zhuang kuang yan jiu : ju jiao wai lai wu gong ren yuan = Urban poverty in China : focus on the migrant workers / Wei Houkai, Su Hongjian deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 160 pages : illustrations ; 26 cm.
HD5856 .C6 W4544 2016 -- Kroch Library Asia
Nü xing gao ceng ci ren cai zhi ye cheng gong ying xiang yin su yan jiu
女性高层次人才职业成功影响因素研究 = Influence factors on career success of female high-level labor / 罗青兰著.
Nü xing gao ceng ci ren cai zhi ye cheng gong ying xiang yin su yan jiu = Inflüence factors on career success of female high-level labor / Luo Qinglan zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 201 pages : charts ; 24 cm
HD6054.2 .C6 L86 2018 -- Kroch Library Asia
Nan nü ping deng jiu ye de she hui zheng ce yan jiu
男女平等就业的社会政策研究 / 余秀兰等著.
Nan nü ping deng jiu ye de she hui zheng ce yan jiu / Yu Xiulan deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 236 pages ; 24 cm
HD6060.5 .C6 Y8285 2015 -- Kroch Library Asia
Cheng zhen hua yu nü xing nong min gong lao dong quan yi bao zhang
城镇化与女性农民工劳动权益保障 = The study on labor rights of female migrant workers in the process of urbanization : 基于马克思主义劳动观视域的思考 / 苏映宇著.
Cheng zhen hua yu nü xing nong min gong lao dong quan yi bao zhang = The study on labor rights of female migrant workers in the process of urbanization : ji yu Makesi zhu yi lao dong guan shi yu de si kao / Su Yingyu zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 249 pages : illustrations ; 24 cm
HD6077.2 .C6 S926 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qing nian jiu ye chuang ye wen ti yan jiu
中国青年就业创业问题研究 = Youth employment and entrepreneurship in China / 鲍春雷著.
Zhongguo qing nian jiu ye chuang ye wen ti yan jiu = Youth employment and entrepreneurship in China / Bao Chunlei zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 2, 276 pages : illustrations ; 24 cm.
HD6276 .C62 B36 2017 -- Kroch Library Asia
Cheng xiang bei jing dui da xue bi ye sheng jiu ye yu zhi ye fa zhan de ying xiang
城乡背景对大学毕业生就业与职业发展的影响 / 肖富群著.
Cheng xiang bei jing dui da xue bi ye sheng jiu ye yu zhi ye fa zhan de ying xiang / Xiao Fuqun zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 8, 270 pages : illustrations ; 24 cm
HD6278 .C6 X5446 2018 -- Kroch Library Asia
Yunnan kua jing min zu di qu da xue sheng fan xiang jiu ye yan jiu
云南跨境民族地区大学生返乡就业研究 = Study on employment of returned college students in cross-border ethnic areas of Yunnan / 韦颖著.
Yunnan kua jing min zu di qu da xue sheng fan xiang jiu ye yan jiu = Study on employment of returned college students in cross-border ethnic areas of Yunnan / Wei Ying zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- ii, 165 pages : charts ; 24 cm
HD6278 .C62 Y8584 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo xin xing nong cun she hui yang lao bao xian de jing ji xiao ying yan jiu
我国新型农村社会养老保険的经济效应研究 = Research on the economic effects of China's new rural pension system / 范辰辰著.
Wo guo xin xing nong cun she hui yang lao bao xian de jing ji xiao ying yan jiu = Research on the economic effects of China's new rural pension system / Fan Chenchen zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 2, 171 pages : illustrations ; 23 cm.
HD7105.35 .C6 F34 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yang lao jin shou ru zai fen pei xiao ying yan jiu
中国养老金收入再分配效应研究 / 朱火云著.
Zhongguo yang lao jin shou ru zai fen pei xiao ying yan jiu / Zhu Huoyun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 2, 212 pages : illustrations ; 24 cm
HD7105.35 .C6 Z4848 2017 -- Kroch Library Asia
Gong zi shou ru fen pei yu she hui bao xian chou zi
工资收入分配与社会保险筹资 = Wage & salary income distribution and social insurance contribution / 谭中和著.
Gong zi shou ru fen pei yu she hui bao xian chou zi = Wage & salary income distribution and social insurance contribution / Tan Zhonghe zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 5, 3, 186 pages : illustrations ; 24 cm
HD7230 .T353 2018 -- Kroch Library Asia
Ren kou liu dong xia de cheng xiang she hui bao zhang zhi du yan jiu
人口流动下的城乡社会保障制度研究 : 以上海市为例 / 王建华著.
Ren kou liu dong xia de cheng xiang she hui bao zhang zhi du yan jiu : yi Shanghai Shi wei li / Wang Jianhua zhu.
Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2017. -- 3, 2, 3, iii, 248 pages : illustrations ; 24 cm
HD7230 .Z8 S5259 2017 -- Kroch Library Asia
She hui bao zhang jing ji gong ping de fei jun heng fa zhan
社会保障经济公平的非均衡发展 = The disequilibrium development of social security economic equity / 江华著.
She hui bao zhang jing ji gong ping de fei jun heng fa zhan = The disequilibrium development of social security economic equity / Jiang Hua zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 3, 3, 234 pages : illustrations ; 23 cm
HD7230 .J545 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo cheng zhen zhi gong she hui bao xian zhi du she ji yu jiao fei zun cong du
我国城镇职工社会保险制度设计与缴费遵从度 = Design of China's social security system for urban workers and compliance with contributions / 赵静著.
Wo guo cheng zhen zhi gong she hui bao xian zhi du she ji yu jiao fei zun cong du = Design of China's social security system for urban workers and compliance with contributions / Zhao Jing zhu.
Dongbei cai jing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 270 pages : charts ; 24 cm.
HD7230 .Z445 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong cun she hui jiu zhu ti xi gai ge yu chuang xin yan jiu
我国农村社会救助体系改革与创新研究 / 朱德云著.
Wo guo nong cun she hui jiu zhu ti xi gai ge yu chuang xin yan jiu / Zhu Deyun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 214 pages : illustrations ; 23 cm.
HD7230 .Z578 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she bao gai ge yan jiu
中国社保改革研究 : 逻辑与趋势 / 卢驰文著.
Zhongguo she bao gai ge yan jiu : luo ji yu qu shi / Lu Chiwen zhu.
Shanghai cai jing da xue chu ban she, 2017. -- 7, 2, 213 pages ; 23 cm.
HD7230 .L7848 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao nian yi ju huan jing fa zhan bao gao (2015)
中国老年宜居环境发展报告 (2015) = China report of the development on livable environment for the elderly (2015) / 主编党俊武, 周燕珉 ; 副主编伍小兰, 林婧怡, 魏彦彦.
Zhongguo lao nian yi ju huan jing fa zhan bao gao (2015) = China report of the development on livable environment for the elderly (2015) / zhu bian Dang Junwu, Zhou Yanmin ; fu zhu bian Wu Xiaolan, Lin Jingyi, Wei Yanyan.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 1, 2, 293 pages : illustrations ; 24 cm.
HD7287.92 .C6 Z563 2016 -- Kroch Library Asia
Beijing Shi liu dong ren kou ju ju qu yu fei zheng gui zhu fang shi chang yan jiu
北京市流动人口聚居区与非正规住房市场研究 = Migrant communities and informal housing market in Beijing / 刘盛和, 刘冉, 赵美风著.
Beijing Shi liu dong ren kou ju ju qu yu fei zheng gui zhu fang shi chang yan jiu = Migrant communities and informal housing market in Beijing / Liu Shenghe, Liu Ran, Zhao Meifeng zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 271 pages : illustrations ; 26 cm
HD7287.96 .C62 B4553 2018 -- Kroch Library Asia
Bo lan qi fu hua fang gai
波澜起伏话房改 : 中国房改36年回眸 / 包宗华著.
Bo lan qi fu hua fang gai : Zhongguo fang gai 36 nian hui mou / Bao Zonghua zhu.
Zhongguo cheng shi chu ban she, 2018. -- 11, 278 pages ; 24 cm
HD7368 .A3 B48 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo cheng zhen ju min zhu fang ke zhi fu neng li ce suan yan jiu
我国城镇居民住房可支付能力测算研究 / 李爱华著.
Wo guo cheng zhen ju min zhu fang ke zhi fu neng li ce suan yan jiu / Li Aihua zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iv, 98 pages : illustrations ; 24 cm
HD7368 .A3 L4844 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se cheng zhen zhu fang bao zhang ti xi yan jiu
中国特色城镇住房保障体系研究 / 姚玲珍, 刘霞, 王芳著.
Zhongguo te se cheng zhen zhu fang bao zhang ti xi yan jiu / Yao Lingzhen, Liu Xia, Wang Fang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 3, 251 pages : illustrations ; 24 cm
HD7368 .A3 Y3723 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhu fang bao zhang li lun, shi jian he chuang xin yan jiu
中国住房保障理论、实践和创新研究 : 供应体系・发展模式・融资支持 = Research on theory, practice and innovation in China's affordable housing : supply system, development patterns and financing support / 周江著.
Zhongguo zhu fang bao zhang li lun, shi jian he chuang xin yan jiu : gong ying ti xi, fa zhan mo shi, rong zi zhi chi = Research on theory, practice and innovation in China's affordable housing : supply system, development patterns and financing support / Zhou Jiang zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2018. -- 4, 6, 252 pages : charts ; 24 cm.
HD7368 .A3 Z573 2018 -- Kroch Library Asia
Corporate social responsibility and the inclusivity of women in the mining industry
Corporate social responsibility and the inclusivity of women in the mining industry : emerging research and opportunities / Nattavud Pimpa, Mahidol University, Thailand, Timothy Moore, the University of Melbourne, Austrailia.
IGI Global, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), 2019. -- x, 106 pages ; 27 cm.
Oversize HD8700.4 .P56 2019 + -- Kroch Library Asia
Labor pioneers
Labor pioneers : economy, labor, and migration in Filipino-Danish relations, 1950-2015 / Nina Trige Andersen.
Ateneo de Manila University Press, 2019. -- xv, 435 pages : illustrations ; 23 cm
HD8716.5 .A54 2019 -- Kroch Library Asia
Wo guo qi ye lao dong guan xi he xie zhi shu gou jian yu ying yong yan jiu
我国企业劳动关系和谐指数构建与应用研究 / 于桂兰 [and 3 others]著.
Wo guo qi ye lao dong guan xi he xie zhi shu gou jian yu ying yong yan jiu / Yu Guilan [and 3 others] zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 6, 284 pages : illustrations ; 24 cm
HD8734 .Y924 2018 -- Kroch Library Asia
Gou jian Zhongguo te se shi pin an quan she hui gong zhi ti xi
构建中国特色食品安全社会共治体系 = Constructing a social co-governance system for food safety with Chinese characteristics / 尹世久, 高杨, 吴林海著.
Gou jian Zhongguo te se shi pin an quan she hui gong zhi ti xi = Constructing a social co-governance system for food safety with Chinese characteristics / Yin Shijiu, Gao Yang, Wu Linhai zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 6, 2, 506 pages : illustrations ; 24 cm
HD9000.9 .C6 Y453 2017 -- Kroch Library Asia
Liang shi chan ye zhuan xing sheng ji
粮食产业转型升级 : 山东省粮食产业发展问题研究 / 于邢香, 杨苗苗著.
Liang shi chan ye zhuan xing sheng ji : Shandong Sheng liang shi chan ye fa zhan wen ti yan jiu / Yu Xingxiang, Yang Miaomiao zhu.
Zhongguo shang ye chu ban she, 2018. -- 2, 190 pages : illustrations ; 27 cm
HD9016 .C63 S5293 2018 -- Kroch Library Asia
Liang shi liu tong yu shi chang zheng he
粮食流通与市场整合 : 以乾隆时期长江中游为中心的考察 = The grain network and market integration : a study centered in middle reach of Yangzi river in Qianlong period / 赵伟洪著.
Liang shi liu tong yu shi chang zheng he : yi Qianlong shi qi Chang Jiang zhong you wei zhong xin de kao cha = The grain network and market integration : a study centered in middle reach of Yangzi river in Qianlong period / Zhao Weihong zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2018. -- 4, 2, 3, 3, 3, 253 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HD9016 .C63 Y3649 2018 -- Kroch Library Asia
Shandong liang shi chan neng wen ding zeng zhang dui ce zong he yan jiu
山东粮食产能稳定增长对策综合研究 / 周林等著.
Shandong liang shi chan neng wen ding zeng zhang dui ce zong he yan jiu / Zhou Lin deng zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2018. -- 2, 3, 6, 211 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
HD9016 .C63 S5264 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo xin xing liang shi an quan guan yan jiu
我国新型粮食安全观研究 / 陈印军 [and 3 others] 著.
Wo guo xin xing liang shi an quan guan yan jiu / Chen Yinjun [and 3 others] zhu.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2018. -- 3, 6, 183 pages : illustrations ; 24 cm
HD9016 .C62 C4435 2018 -- Kroch Library Asia
Xinjiang wai xiang xing nong ye fa zhan ji chu kou jia gong ji di jian she yan jiu
新疆外向型农业发展及出口加工基地建设研究 = Study on the development of export-oriented agriculture and construction of export processing base in Xinjiang / 王霞, 原帼力, 苏来曼・斯拉木著.
Xinjiang wai xiang xing nong ye fa zhan ji chu kou jia gong ji di jian she yan jiu = Study on the development of export-oriented agriculture and construction of export processing base in Xinjiang / Wang Xia, yuan Guoli, Sulaiman Silamu zhu.
Dongbei cai jing da xue chu ban she, 2017. -- 5, 13, 192 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9016 .C63 X567 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yan cao kong zhi xu qiu yu gong ji yan jiu
中国烟草控制需求与供给研究 : 政策分析和实践 / 毛正中, 胡德伟主编.
Zhongguo yan cao kong zhi xu qiu yu gong ji yan jiu : Zheng ce fen xi he shi jian / Mao Zhengzhong, Hu Dewei zhu bian.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- ii, ii, 302 pages : illustrations ; 24 cm
HD9130.8 .C62 Z56 2018 -- Kroch Library Asia
Kun jing xia de duo chong bo yi
困境下的多重博弈 : 战后上海卷烟业政企关系研究 1945-1949 / 魏晓锴著.
Kun jing xia de duo chong bo yi : zhan hou Shanghai juan yan ye zheng qi guan xi yan jiu 1945-1949 / Wei Xiaokai zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 3, 377 pages : illustrations ; 24 cm
HD9149 .C43 C688 2018 -- Kroch Library Asia
Qin Ba gu yan dao
秦巴古盐道 / 邹卫鹏著.
Qin Ba gu yan dao / Zou Weipeng zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 6, ii, 154 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.
HD9213 .C62 Z6886 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi yan jing ying shi chang hua gai ge yan jiu
中国食盐经营市场化改革研究 / 王可山, 郝玉柱, 刘永胜著.
Zhongguo shi yan jing ying shi chang hua gai ge yan jiu / Wang Keshan, Hao Yuzhu, Liu Yongsheng zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2018. -- 286 pages : illustrations ; 24 cm
HD9213 .C62 W363 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi yong jun chan ye fa zhan wen ti yan jiu
中国食用菌产业发展问题研究 / 张俊飚等著.
Zhongguo shi yong jun chan ye fa zhan wen ti yan jiu / Zhang Junbiao deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 292 pages : illustrations ; 25 cm
HD9235 .M952 C483 2017 -- Kroch Library Asia
Fu zhang fen men (1934-1949)
付账分门 (1934-1949) / 沈力行, 董建波主编 ; 訾夏威整理.
Fu zhang fen men (1934-1949) / Shen Lixing, Dong Jianbo zhu bian ; Zi Xiawei zheng li.
Shanghai ci shu chu ban she, 2017. -- 2 volumes (2, 638 pages, 8 unnumbered pages of plates) : facsimiles ; 29 cm.
HD9330 .S364 L374 2017 -- Kroch Library Asia
Pi fa (1947)
批发 (1947) / 沈力行, 董建波主编 ; 李雪玲整理.
Pi fa (1947) / Shen lixing, Dong Jianbo zhu bian ; Li Xueling zheng li.
Shanghai ci shu chu ban she, 2017. -- 2, 258 pages, 8 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 30 cm.
HD9330 .S364 L37425 2017 -- Kroch Library Asia
Ping hu lao ding feng jiang yuan jing ying yan jiu
平湖老鼎丰酱园经营研究 / 桂强, 訾夏威著.
Ping hu lao ding feng jiang yuan jing ying yan jiu / Gui Qiang, Zi Xiawei zhu.
Shanghai ci shu chu ban she, 2017. -- 4, 2, 2, 2, 254 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm.
HD9330 .S364 P665 2017 -- Kroch Library Asia
Shi jin ce (1934-1949)
市进册 (1934-1949) / 沈力行, 董建波主编 ; 吴树杰整理.
Shi jin ce (1934-1949) / Shen Lixing, Dong Jianbo zhu bian ; Wu Shujie zheng li.
Shanghai ci shu chu ban she, 2017. -- 397 pages, 8 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 30 cm.
HD9330 .S364 L37423 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shui chan pin zhi liang an quan yan jiu bao gao
中国水产品质量安全研究报告 / 吕煜昕 [and 3 others]著.
Zhongguo shui chan pin zhi liang an quan yan jiu bao gao / Lü Yuxin [and 3 others] zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 3, 367 pages : charts ; 24 cm
HD9466 .C62 L925 2018 -- Kroch Library Asia
Ren kou cheng zhen hua dui Zhongguo jia ting neng yuan xiao fei tan pai fang de ying xiang yan jiu
人口城镇化对中国家庭能源消费碳排放的影响研究 = The impacts of urbanization on household energy consumption and carbon emissions in China / 任正委著.
Ren kou cheng zhen hua dui Zhongguo jia ting neng yuan xiao fei tan pai fang de ying xiang yan jiu = The impacts of urbanization on household energy consumption and carbon emissions in China / Ren Zhengwei zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 3, 205 pages : illustrations ; 23 cm
HD9502 .C62 R4698 2018 -- Kroch Library Asia
Shanghai he zuo zu zhi cheng yuan guo zhi jian neng yuan he zuo wen ti yan jiu
上海合作组织成员国之间能源合作问题研究 = Study on energy cooperation among the member states of the SCO / 李鹏著.
Shanghai he zuo zu zhi cheng yuan guo zhi jian neng yuan he zuo wen ti yan jiu = Study on energy cooperation among the member states of the SCO / Li Peng zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2018. -- 5, 99 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .A2 L526 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan an quan wen ti yan jiu
中国能源安全问题研究 = Energy security / 张仕荣著.
Zhongguo neng yuan an quan wen ti yan jiu = Energy security / Zhang Shirong zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 260 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 Z53 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin neng yuan fa zhan yan jiu
中国新能源发展研究 : 基于能源效率视角的分析与研究 = Research on new energy development of China : analysis and research based on the perspective of energy efficiency / 张海龙著.
Zhongguo xin neng yuan fa zhan yan jiu : ji yu neng yuan xiao lü shi jiao de fen xi yu yan jiu = Research on new energy development of China : analysis and research based on the perspective of energy efficiency / Zhang Hailong zhu.
Ji xie gong ye chu ban she, 2017. -- xi, 240 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
HD9502 .C62 Z4345 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo cheng zhen hua jin cheng yu gang tie qi ye neng hao qu shi yan jiu
我国城镇化进程与钢铁企业能耗趋势研究 = Urbanization in China and early warning of energy consumption in steel enterprises / 胡睿, 邵球军著.
Wo guo cheng zhen hua jin cheng yu gang tie qi ye neng hao qu shi yan jiu = Urbanization in China and early warning of energy consumption in steel enterprises / Hu Rui, Shao Qiujun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 183 pages : illustrations ; 24 cm
HD9526 .C62 H926 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo mei tan fu ji qu fa zhan zhan lüe xin mo shi
中国煤炭富集区发展战略新模式 / 张洪潮等著.
Zhongguo mei tan fu ji qu fa zhan zhan lüe xin mo shi / Zhang Hongchao deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- x, 297 pages : illustrations ; 25 cm.
HD9556 .C62 Z4343 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" you qi he zuo huan jing
"一带一路"油气合作环境 / 姜学峰, 徐建山等著.
"Yi dai yi lu" you qi he zuo huan jing / Jiang Xuefeng, Xu Jianshan deng zhu.
Shi you gong ye chu ban she, 2016. -- 160 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9576 .C62 J68 2016 -- Kroch Library Asia
Nan Hai you qi zi yuan he zuo yu kai fa de zhi du ji shi jian yan jiu
南海油气资源合作与开发的制度及实践研究 / 许浩著.
Nan Hai you qi zi yuan he zuo yu kai fa de zhi du ji shi jian yan jiu / Xu Hao zhu.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 153 pages : illustrations ; 24 cm
HD9576 .A842 X924 2017 -- Kroch Library Asia
Tian ran qi chan ye sheng tai wen ming jian she zhong da wen ti yan jiu
天然气产业生态文明建设重大问题研究 : 以西南战略大气建设为例 / 姜子昂 [and others]著.
Tian ran qi chan ye sheng tai wen ming jian she zhong da wen ti yan jiu : yi xi nan zhan lüe da qi jian she wei li / Jiang Zi'ang [and others] zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- ix, 252 pages : illustrations ; 25 cm
HD9581 .C63 S6854 2018 -- Kroch Library Asia
Hua wei jiang guan li
华为讲管理 : 华为三十年管理实践精粹 / 千海著.
Hua wei jiang guan li : Hua wei san shi nian guan li shi jian jing cui / Qian Hai zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2018. -- 2, 6, 293 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9696 .A3 C63374 2018 -- Kroch Library Asia
Quân đoàn thép Huawei
Quân đoàn thép Huawei : văn hóa tỏ̂ chức đẻ̂ vượt mặt "táo khuyết" và trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 toàn cầu / Hoàng Vệ Hoa ; dịch giả: Phúc Lâm.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 495 pages ; 21 cm
HD9696 .A3 C633338 2019 -- Kroch Library Asia
Ren Zhengfei zhuan
任正非传 : 讲述任正非跌宕起伏、真实传奇的一生 / 孙力科著.
Ren Zhengfei zhuan jiang shu Ren Zhengfei die dang qi fu, zhen shi chuan qi de yi sheng / Sun Like zhu.
Zhejiang ren min chu ban she, 2017. -- 2, 5, 321 pages ; 24 cm.
HD9696 .A3 C63347 2017 -- Kroch Library Asia
Xin shi
芯事 : 一本书读懂芯片产业 = The big bang of the chip : the only guide to IC industry / 谢志峰, 陈大明编著.
Xin shi : yi ben shu du dong xin pian chan ye = The big bang of the chip : the only guide to IC industry / Xie Zhifeng, Chen Daming bian zhu.
Shanghai ke xue ji su chu ban she, 2018. -- 3, 3, 3, 4, 2, 317 pages : illustrations ; 23 cm
HD9696 .I582 X554 2018 -- Kroch Library Asia
Tencent
Tencent : the political economy of China's surging internet giant / Min Tang.
Routledge, 2020. -- 126 pages : illustrations ; 23 cm.
HD9696.8 .C64 T435 2020 -- Kroch Library Asia
Xun zhao Zhongguo zhi zao yin xing guan jun.
寻找中国制造隐形冠军. 通用机械卷 / 寻找中国制造隐形冠军丛书编委会编 ; 魏志强, 邱明杰主编.
Xun zhao Zhongguo zhi zao yin xing guan jun. Tong yong ji xie juan / Xun zhao Zhongguo zhi zao yin xing guan jun cong shu bian wei hui bian ; Wei Zhiqiang, Qiu Mingjie zhu bian.
Ren min chu ban she, 2018. -- 6, 2, 8, 269 pages : illustrations ; 24 cm
HD9705 .C62 X94 2018 -- Kroch Library Asia
Duo yuan shi jiao xia Zhongguo jian zhu ye zhuan bian jing ji fa zhan fang shi yan jiu
多元视角下中国建筑业转变经济发展方式研究 = Research in the transformation of China's construction industry from economic perspective / 张静晓著.
Duo yuan shi jiao xia Zhongguo jian zhu ye zhuan bian jing ji fa zhan fang shi yan jiu = Research in the transformation of China's construction industry from economic perspective / Zhang Jingxiao zhu.
Zhongguo jian zhu chu ban she, 2018. -- viii, 145 pages : illustrations ; 26 cm
HD9715 .C62 Z368 2018 -- Kroch Library Asia
Chuang xin
创新 : 让世界爱上中国造 / 王明哲著.
Chuang xin : rang shi jie ai shang Zhongguo zao / Wang Mingzhe zhu.
Qi ye guan li chu ban she, 2017. -- 2, 6, 202 pages ; 24 cm
HD9736 .C62 W363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhi liang chuang xin yu quan yao su sheng chan lü
质量创新与全要素生产率 : 以广东省制造业为例 = Quality innovation and total factor productivity in Guangdong's manufacturing industries / 张宁, 陈中飞著.
Zhi liang chuang xin yu quan yao su sheng chan lü : yi Guangdong Sheng zhi zao ye wei li = Quality innovation and total factor productivity in Guangdong's manufacturing industries / Zhang Ning, Chen Zhongfei zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 4, 2, 170 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9736 .C63 G839 2017 -- Kroch Library Asia
Zhi zao ye zhuan xing sheng ji zhan lüe yan jiu
制造业转型升级战略研究 : 以辽宁省为例 / 孙新波, 戴元永, 张金隆著.
Zhi zao ye zhuan xing sheng ji zhan lüe yan jiu : yi Liaoning Sheng wei li / Sun Xinbo, Dai Yuanyong, Zhang Jinlong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 309 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
HD9736 .C63 L537 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi zao de teng fei
中国制造的腾飞 : 珠三角产业转型升级的实证研究 / 丘海雄, 于永慧编著.
Zhongguo zhi zao de teng fei : Zhu san jiao chan ye zhuan xing sheng ji de shi zheng yan jiu / Qiu Haixiong, Yu Yonghui bian zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 540 pages : illustrations ; 24 cm
HD9736 .C63 P436 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi zao xing qi ye shang ye mo shi chuang xin yan jiu
中国制造型企业商业模式创新研究 / 李巍著.
Zhongguo zhi zao xing qi ye shang ye mo shi chuang xin yan jiu / Li Wei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 4, 3, 260 pages : illustrations ; 24 cm
HD9736 .C62 L5279 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi zao ye de zhuan xing sheng ji
中国制造业的转型升级 = The transformation and upgrading of China's manufacturing industry / 王春艳著.
Zhongguo zhi zao ye de zhuan xing sheng ji = The transformation and upgrading of China's manufacturing industry / Wang Chunyan zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 2, 184 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9736 .C62 W3638 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi zao ye qi ye chu kou, wai bao yu lao dong li shi chang yan jiu
中国制造业企业出口、外包与劳动力市场研究 / 史青著.
Zhongguo zhi zao ye qi ye chu kou, wai bao yu lao dong li shi chang yan jiu / Shi Qing zhu.
Nanjing da xue chu ban she, 2018. -- 4, 5, 217 pages ; 24 cm
HD9736 .C62 S456 2018 -- Kroch Library Asia
Zhu san jiao di qu zhi zao ye qi ye zhuan xing sheng ji zhi shi chan quan guan li xi tong yan jiu
珠三角地区制造业企业转型升级知识产权管理系统研究 / 冯志军著.
Zhu san jiao di qu zhi zao ye qi ye zhuan xing sheng ji zhi shi chan quan guan li xi tong yan jiu / Feng Zhijun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 7, 237 pages : charts ; 24 cm
HD9736 .C62 F4633 2018 -- Kroch Library Asia
Zhonghua da dian.
中華大典. 工業典. 造纸與印刷工業分典 / 《中華大典》工作委員會, 《中華大典》編纂委員會.
Zhonghua da dian. Gong ye dian. Zao zhi yu yin shua gong ye fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 2, 3, 2, 1,366 pages) : illustrations, facsimiles ; 27 cm
HD9836 .C62 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Tianjin jin dai fang zhi gong ye dang an xuan bian
天津近代纺织工业档案选编 / 天津市档案馆, 天津工业大学编.
Tianjin jin dai fang zhi gong ye dang an xuan bian / Tianjin Shi dang an guan, Tianjin gong ye da xue bian.
Tianjin ren min chu ban she, 2017. -- 2, 14, 625 pages ; 30 cm
HD9866 .C63 T538 2017 -- Kroch Library Asia
Quan qiu jia zhi lian bei jing xia de Guangdong fu zhuang ye zhuan xing sheng ji
全球价值链背景下的广东服装业转型升级 / 胡晓红, 阳林著.
Quan qiu jia zhi lian bei jing xia de Guangdong fu zhuang ye zhuan xing sheng ji / Hu Xiaohong, Yang Lin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 2, 209 pages : charts ; 24 cm.
HD9940 .C63 G8344 2017 -- Kroch Library Asia
Wo guo jing mai chan ye ti xi gou jian yan jiu
我国静脉产业体系构建研究 : 以城市固体废弃物处理产业为例 = Research on the system construction of venous industry in China : take an example of municipal solid waste industry / 张宝兵著.
Wo guo jing mai chan ye ti xi gou jian yan jiu : yi cheng shi gu ti fei qi wu chu li chan ye wei li = Research on the system construction of venous industry in China : take an example of municipal solid waste industry / Zhang Baobing zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 213 pages : illustrations ; 23 cm
HD9975 .C62 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo zhu yao cheng shi jiu yi wu hui shou xian zhuang diao cha bao gao
我国主要城市旧衣物回收现状调查报告 / 郭燕 [and others]编著.
Wo guo zhu yao cheng shi jiu yi wu hui shou xian zhuang diao cha bao gao / Guo Yan [and others] bian zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 303 pages : charts ; 23 cm.
HD9975 .C62 G873 2018 -- Kroch Library Asia
Fu wu mao yi zi you hua de jing ji zeng zhang xiao ying yan jiu
服务贸易自由化的经济增长效应研究 : 中国和日本比较 / 张楠著.
Fu wu mao yi zi you hua de jing ji zeng zhang xiao ying yan jiu : Zhongguo he Riben bi jiao / Zhang Nan zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- xv, 185 pages : illustrations ; 23 cm.
HD9987 .C62 Z4344 2017 -- Kroch Library Asia
Yue Gang fu wu ye de chuang xin he zuo
粤港服务业的创新合作 : 制度与平台 = Innovative cooperation in service industry between Guangdong and Hong Kong : institution and platform / 钟韵著.
Yue Gang fu wu ye de chuang xin he zuo : zhi du yu ping tai = Innovative cooperation in service industry between Guangdong and Hong Kong : institution and platform / Zhong Yun zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 194 pages : illustrations ; 24 cm
HD9987 .C62 Z55 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi fu wu ye jing ji yan jiu
中国城市服务业经济研究 = Research on the economy of urban service industry in China / 陈翥, 龚晨, 吴传清著.
Zhongguo cheng shi fu wu ye jing ji yan jiu = Research on the economy of urban service industry in China / Chen Zhu, Gong Chen, Wu Chuanqing zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 3, 282 pages : illustrations ; 24 cm
HD9987 .C62 C449 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun fu wu ye fa zhan de li lun yu shi zheng yan jiu
中国农村服务业发展的理论与实证研究 = Theoretical and empirical research on the development of rural service industry in China / 张平, 孙伟仁, 邬德林等著.
Zhongguo nong cun fu wu ye fa zhan de li lun yu shi zheng yan jiu = Theoretical and empirical research on the development of rural service industry in China / Zhang Ping, Sun Weiren, Wu Delin deng zhu.
Dongbei cai jing da xue chu ban she, 2017. -- 6, 4, 323 pages : charts ; 24 cm.
HD9987 .C62 Z4345 2017 -- Kroch Library Asia
Dongbei di qu wen hua chan ye yu xin jing ji zeng zhang dian
东北地区文化产业与新经济增长点 / 李建柱著.
Dongbei di qu wen hua chan ye yu xin jing ji zeng zhang dian / Li Jianzhu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 235 pages : illustrations ; 24 cm
HD9999 .C9473 C65765 2017 -- Kroch Library Asia
Min Tai li shi min su wen hua zi yuan bao hu yu chan ye hua wen ti yan jiu
闽台历史民俗文化资源保护与产业化问题研究 / 刘芝凤等著.
Min Tai li shi min su wen hua zi yuan bao hu yu chan ye hua wen ti yan jiu / Liu Zhifeng deng zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 527 pages : illustrations ; 26 cm
HD9999 .C9473 C65678 2018 -- Kroch Library Asia
Min zu di qu wen hua chuang yi chan ye de shui shou zhi chi ji ji xiao ping jia yan jiu
民族地区文化创意产业的稅收支持及绩效评价研究 / 苏亚民著.
Min zu di qu wen hua chuang yi chan ye de shui shou zhi chi ji ji xiao ping jia yan jiu / Su Yamin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 250 pages ; 24 cm
HD9999 .C9473 C67844 2017 -- Kroch Library Asia
Min zu wen hua chuang yi yu qu yu lü you fa zhan yan jiu
民族文化创意与区域旅游发展研究 / 韦复生, 刘宏盈著.
Min zu wen hua chuang yi yu qu yu lü you fa zhan yan jiu / Wei Fusheng, Liu Hongying zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 217 pages : illustrations ; 24 cm
HD9999 .C9473 C68348 2016 -- Kroch Library Asia
Xin Zhongguo cheng li chu qi Zhong gong gai zao wai guo zai Hua wen hua shi ye yan jiu
新中国成立初期中共改造外国在华文化事业研究 / 彭学宝著.
Xin Zhongguo cheng li chu qi Zhong gong gai zao wai guo zai Hua wen hua shi ye yan jiu / Peng Xuebao zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 4, 250 pages ; 24 cm
HD9999 .C9473 C6446 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua mao yi yan jiu bao gao (2014-2015)
中国文化贸易研究报告 (2014-2015) = China's cultural trade study (2014-2015) / 魏鹏举, 李兵等编著.
Zhongguo wen hua mao yi yan jiu bao gao (2014-2015) = China's cultural trade study (2014-2015) / Wei Pengju, Li Bing deng bian zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 4, 443 pages : charts ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C6925 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua shi chang fa zhan bao gao (2015)
中国文化市场发展报告 (2015) = The development report on China's cultural market (2015) / 主编李季 ; 副主编吴良顺.
Zhongguo wen hua shi chang fa zhan bao gao (2015) = The development report on China's cultural market (2015) / zhu bian Li Ji ; fu zhu bian Wu Liangshun.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 13, 286 pages : illustrations ; 24 cm
HD9999 .C9473 C6936 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhan lüe xing xin xing chan ye yan jiu yu fa zhan.
中国战略性新兴产业研究与发展. 紧固件 = R&D of China's strategic new industries. Fastener / 中国机械通用零部件工业协会紧固件分会组编 ; 冯金尧主编.
Zhongguo zhan lüe xing xin xing chan ye yan jiu yu fa zhan. Jin gu jian = R&D of China's strategic new industries. Fastener / Zhongguo ji xie tong yong ling bu jian gong ye xie hui jin gu jian fen hui zu bian ; Feng Jinyao zhu bian.
Ji xie gong ye chu ban she, 2017. -- xviii, 309 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
HD9999 .F33 C684 2017 -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (20 items)RSS

Parade kisah pengguna taksi & ojek online
Parade kisah pengguna taksi & ojek online / Desi Lastati, dkk.
Diva Press, 2018. -- 157 pages ; 20 cm
HE275 .A2 P37 2018 -- Kroch Library Asia
Kindai Nihon no tetsudō kōsō
近代日本の鉄道構想 / 老川慶喜.
Kindai Nihon no tetsudō kōsō / Oikawa Yoshinobu.
Nihon Keizai Hyōronsha, 2008. -- x, 284 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HE277 .K56 2004 v.3 -- Kroch Library Asia
Xin shi jiao tong yu Wan bei di qu cheng zhen bian qian yan jiu (1907-1949)
新式交通与皖北地区城镇变迁研究 (1907-1949) / 李强著.
Xin shi jiao tong yu Wan bei di qu cheng zhen bian qian yan jiu (1907-1949) / Li Qiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 3, 283 pages : illustrations ; 24 cm
HE278 .Z7 A656 2018 -- Kroch Library Asia
Zhan zheng sheng ming xian
战争生命线 : 抗战时期的中国对外交通 / 徐万民著.
Zhan zheng sheng ming xian : kang zhan shi qi de Zhongguo dui wai jiao tong / Xu Wanmin zhu.
Ren min jiao tong chu ban she gu fen you xian gong si, 2015. -- 257 pages : illustrations, portraits ; 23 cm
HE278 .X838 2015 -- Kroch Library Asia
Guangzhou yu hai yang wen ming.
广州与海洋文明. II / 江滢河主编.
Guangzhou yu hai yang wen ming. II / Jiang Yinghe zhu bian.
Zhong xi shu ju, 2018. -- 238 pages : illustrations ; 24 cm
HE328 .K83 1997 v.2 -- Kroch Library Asia
Xi nan min zu di qu gao su gong lu yu te se lü you xiao cheng zhen xie tong yan jiu
西南民族地区高速公路与特色旅游小城镇协同研究 / 曾鹏, 曹冬勤著.
Xi nan min zu di qu gao su gong lu yu te se lü you xiao cheng zhen xie tong yan jiu / Zeng Peng, Cao Dongqin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 3, 3, 408 pages : illustrations ; 24 cm
HE365 .C64 S688 2017 -- Kroch Library Asia
Tong Asia haeyŏk ŭi haehang tosi wa munhwa kyosŏp
동 아시아 해역 의 해항 도시 와 문화 교섭 / 이 수열 [and three others] 편저.
Tong Asia haeyŏk ŭi haehang tosi wa munhwa kyosŏp / Yi Su-yŏl [and three others] p'yŏnjŏ.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 23 cm
HE559 .E27 T645 2018 -- Kroch Library Asia
Chang Jiang hang yun an quan jian guan ji ying ji ji shu
长江航运安全监管及应急技术 = Safety and emergency technology for water transportation in the Yangtze River / 严新平 [and 5 others]著.
Chang Jiang hang yun an quan jian guan ji ying ji ji shu = Safety and emergency technology for water transportation in the Yangtze River / Yan Xinping [and 5 others] zhu.
Wuhan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 6, 408 pages : illustrations (some color) ; 27 cm.
HE698 .Z7 Y355 2018 -- Kroch Library Asia
Ming dai zong cao yan jiu
明代总漕研究 / 吴士勇著.
Ming dai zong cao yan jiu / Wu Shiyong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 280 pages : illustrations ; 24 cm
HE698 .W7878 2017 -- Kroch Library Asia
"Shen bao" zhao shang ju shi liao xuan ji.
"申报"招商局史料选辑. 晚清卷 = Selected historical materials of China Merchants Steam Navigation Co. in Shun Lao,1872-1911 / 李玉主编.
"Shen bao" zhao shang ju shi liao xuan ji. Wan Qing juan = Selected historical materials of China Merchants Steam Navigation Co. in Shun Lao,1872-1911 / Li Yu zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3 volumes ; 24 cm.
HE894 .Z6 S444 2017 -- Kroch Library Asia
Jiaodong wen hua yu hai shang si chou zhi lu lun wen ji
胶东文化与海上丝绸之路论文集 / 鲁东大学胶东文化研究院编.
Jiaodong wen hua yu hai shang si chou zhi lu lun wen ji / Lu dong da xue Jiaodong wen hua yan jiu yuan bian.
Shandong ren min chu ban she, 2016. -- 7, 2, 432 pages : illustrations ; 24 cm
HE894 .J64 2015 -- Kroch Library Asia
Gao su tie lu dui Zhongguo jing ji fa zhan de ying xiang
高速铁路对中国经济发展的影响 = The Impacts of high-speed railway on China's economic development / 兰英著.
Gao su tie lu dui Zhongguo jing ji fa zhan de ying xiang = The Impacts of high-speed railway on China's economic development / Lan Ying zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2016. -- 3, 209 pages : illustrations ; 24 cm.
HE3285 .L344 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo chun yun you guan wen ti yan jiu
我国春运有关问题研究 / 汪鸣, 谢雨蓉主编.
Wo guo chun yun you guan wen ti yan jiu / Wang Ming, Xie Yurong zhu bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 107 pages : illustrations ; 24 cm.
HE4984 .W623 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wu che cheng yun ren ye tai fa zhan yan jiu
中国无车承运人业态发展研究 = Research on the development of NTOCC in China / 李敬泉编著.
Zhongguo wu che cheng yun ren ye tai fa zhan yan jiu = Research on the development of NTOCC in China / Li Jingquan bian zhu.
Nanjing da xue chu ban she, 2017. -- iii, ii, 276 pages : illustrations ; 24 cm
HE5698 .A6 L524 2017 -- Kroch Library Asia
Philippines
Philippines : postal issues of the Japanese occupation of the Philippines : including Occupation Stamps as issued before the war and Liberation & Victory Commonwealth Stamps / compiled and edited by Roderick Hall.
Old Guard Press by Shearsman Books, Ltd., 2019. -- ii, 68 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 23 cm
HE7265 .P46 2019 -- Kroch Library Asia
Cong xing sheng dao shuai bai
从兴盛到衰败 : 近代中国民信局 (1866-1934) / 徐建国著.
Cong xing sheng dao shuai bai : jin dai Zhongguo min xin ju (1866-1934) / Xu Jianguo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 341 pages : illustrations ; 24 cm.
HE7285 .X7854 2017 -- Kroch Library Asia
Di si chan ye
第四产业 : 来自中国农村的探索 / 张来武等著.
Di si chan ye : lai zi Zhongguo nong cun de tan suo / Zhang Laiwu deng zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 5, 4, 130 pages ; 24 cm
HE7583 .C6 Z434 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian shi de xin wen xuan chuan yu wen hua chuan bo zhan lüe yan jiu
中国电视的新闻宣传与文化传播战略研究 / 陈俊宏 [and 3 others] 主编.
Zhongguo dian shi de xin wen xuan chuan yu wen hua chuan bo zhan lüe yan jiu / Chen Junhong [and 3 others] zhu bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 315 pages ; 24 cm
HE8700.9 .C6 Z4554 2017 -- Kroch Library Asia
Mobile Asia
Mobile Asia : capitalisms, value chains and mobile telecommunication in Asia / Joonkoo Lee & Hyun-Chin Lim.
Seoul National University Press, 2018. -- xiv, 316 pages : illustrations ; 23 cm
HE9715 .A78 Y53 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi ji chang ji tuan rong zi mo shi yu gong si zhi li
中国式机场集团融资模式与公司治理 / 刘武君著.
Zhongguo shi ji chang ji tuan rong zi mo shi yu gong si zhi li / Liu Wujun zhu.
Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 2018. -- 3, 3, 164 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
HE9797.5 .C6 L583 2018 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (61 items)RSS

Er shi guo ji tuan yu quan qiu jing ji zhi li
二十国集团与全球经济治理 / 高海红等著.
Er shi guo ji tuan yu quan qiu jing ji zhi li / Gao Haihong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 304 pages : illustrations ; 24 cm
HF1359 .G37 2016 -- Kroch Library Asia
Wang yi wei jiang "Yi dai yi lu" gu shi
王义桅讲"一带一路"故事 / 王义桅著.
Wang yi wei jiang "Yi dai yi lu" gu shi / Wang Yiwei zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 3, 6, 277 pages : illustrations ; 23 cm
HF1359 .W363 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong liu ji shui
中流击水 : 经济全球化大潮与中国之命运 / 郑必坚著.
Zhong liu ji shui : jing ji quan qiu hua da chao yu Zhongguo zhi ming yun / Zheng Bijian zhu.
Wai wen chu ban she, 2018. -- xii, 180 pages : color illustrations, portraits ; 25 cm.
HF1365 .Z455 2018 -- Kroch Library Asia
Jing ji te qu yu Zhongguo dao lu
经济特区与中国道路 = Special economic zones and China's path / 陶一桃, 鲁志国等著.
Jing ji te qu yu Zhongguo dao lu = Special economic zones and China's path / Tao Yitao, Lu Zhiguo deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 5, 3, 403 pages : illustrations ; 24 cm
HF1418.3 .C6 T38 2017 -- Kroch Library Asia
Kou An Wang Shi
口岸往事 : 海外侨民在中国的迷梦与生活 = No dogs and not many Chinese : treaty port life in China 1843-1943 / (英) 吴芳思(Frances Wood)著 ; 柯卉译 ; 徐添校.
Kou An Wang Shi : Hai wai qiao min zai Zhongguo de mi meng yu sheng huo = No dogs and not many Chinese : treaty port life in China 1843-1943 / (Ying) Wu Fangsi (Frances Wood) zhu ; Ke Hui yi ; Xu Tian jiao.
Xin xing chu ban she, 2018. -- 12, 430 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
HF1418.3 .C6 W66127 2018 -- Kroch Library Asia
Shanghai geng gao shui ping dui wai kai fang de zhan lüe yan jiu
上海更高水平对外开放的战略研究 / 任再萍著.
Shanghai geng gao shui ping dui wai kai fang de zhan lüe yan jiu / Ren Zaiping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 4, 4, 244 pages : illustrations ; 24 cm
HF1418.3 .C6 R4696 2018 -- Kroch Library Asia
Te qu de xing zhi
特区的性质 : 基于我国转型空间路径研究 = The nature of special economic zones in the spatial path of Chinese transition / 罗海平著.
Te qu de xing zhi : ji yu wo guo zhuan xing kong jian lu jing yan jiu = The nature of special economic zones in the spatial path of Chinese transition / Luo Haiping zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 2, 212 pages : illustrations ; 23 cm
HF1418.3 .C6 L87 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo (Shanghai) Ziyou Maoyi Shiyanqu zhi du chuang xin
中国(上海)自由贸易试验区制度创新 : 回顾与前瞻 = China (Shanghai) pilot free trade zone institutional innovation : retrospect and prospect / 肖林, 张湧主编
Zhongguo (Shanghai) Ziyou Maoyi Shiyanqu zhi du chuang xin : hui gu yu qian zhan = China (Shanghai) pilot free trade zone institutional innovation : retrospect and prospect / Xiao Lin, Zhang Yong zhu bian
Ge zhi chu ban she, 2017. -- 352 pages : illustrations ; 26 cm
HF1418.3 .C6 Z5656 2017 -- Kroch Library Asia
Meng Zhong Yin Mian jing ji zou lang
孟中印缅经济走廊 / 马博, 吴凡等编著.
Meng Zhong Yin Mian jing ji zou lang / Ma Bo, Wu Fan deng bian zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2018. -- 7, 7, 2, 193 pages : illustrations ; 24 cm.
HF1583 .M323 2018 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" yu Zhong Ya de fan rong wen ding
"一带一路"与中亚的繁荣稳定 : "一带一路"与中亚国际论坛论文集 / 主编张恒龙 ; 上海大学上海合作组织公共外交研究院编.
"Yi dai yi lu" yu Zhong Ya de fan rong wen ding : "Yi dai yi lu" yu Zhong Ya guo ji lun tan lun wen ji / zhu bian Zhang Henglong ; Shanghai da xue Shanghai he zuo zu zhi gong gong wai jiao yan jiu yuan bian.
Shanghai da xue chu ban she, 2017. -- 416 pages ; 23 cm
HF1586.42 .Y523 2016 -- Kroch Library Asia
EU-Japan relations and the crisis of multilateralism
EU-Japan relations and the crisis of multilateralism / Julie Gilson.
Routledge, 2020. -- ix, 205 pages ; 24 cm.
HF1602.15 .E9 G55 2020 -- Kroch Library Asia
"21 shi ji hai shang si chou zhi lu" jian she yu Zhongguo--Dong meng jing mao xin he zuo
"21世纪海上丝绸之路"建设与中国--东盟经贸新合作 = The 21st-Century Maritime Silk Road and the new economic & trade cooperation between China and ASEAN / 尤安山等著.
"21 shi ji hai shang si chou zhi lu" jian she yu Zhongguo--Dong meng jing mao xin he zuo = The 21st-Century Maritime Silk Road and the new economic & trade cooperation between China and ASEAN / You Anshan deng zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2018. -- 7, 6, 208 pages ; 24 cm.
HF1604 .Z4 A7833 2018 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu"
"一带一路" : 顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台 = The belt and road : the most extensive international cooperation platform for advancing the economic globalization / 王灵桂主编.
"Yi dai yi lu" : shun ying jing ji quan qiu hua chao liu de zui guang fan guo ji he zuo ping tai = The belt and road : the most extensive international cooperation platform for advancing the economic globalization / Wang Linggui zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, dang dai shi jie chu ban fen she, 2018. -- 4, 6, 299 pages ; 24 cm.
HF1604 .Y52327 2018 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu"
"一带一路" : 合作共赢的中国方案 = The belt and road : China's global initiative for win-win cooperation / 邹磊著.
"Yi dai yi lu" : he zuo gong ying de Zhongguo fang an = The belt and road : China's global initiative for win-win cooperation / Zou Lei zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 221 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .Z389 2016 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu"
"一带一路" : 中外学者的剖析 / 薛力主编.
"Yi dai yi lu" : Zhong wai xue zhe de pou xi / Xue Li zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 4, 4, 492 pages ; 24 cm.
HF1604 .Y499 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" kuang jia xia liang an jing ji he zuo de fang shi yu lu jing yan jiu
"一带一路"框架下两岸经济合作的方式与路径研究 / 盛九元, 吴中书等著.
"Yi dai yi lu" kuang jia xia liang an jing ji he zuo de fang shi yu lu jing yan jiu / Sheng Jiuyuan, Wu Zhongshu deng zhu.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 3, 194 pages : illustrations ; 25 cm.
HF1604 .Z4 T2883 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" min xin xiang tong bao gao
"一带一路"民心相通报告 / 主编郭业洲 ; 执行主编金鑫, 王文 ; 执行副主编王立勇, 许永权.
"Yi dai yi lu" min xin xiang tong bao gao / zhu bian Guo Yezhou ; zhi xing zhu bian Jin Xin, Wang Wen ; zhi xing fu zhu bian Wang Liyong, Xu Yongquan.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 5, 311 pages : illustrations ; 23 cm
HF1604 .Y5246 2018 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" xiang guan guo jia mao yi tou zi guan xi yan jiu.
"一带一路"相关国家贸易投资关系研究. 俄罗斯、蒙古、独联体其他六国 = B&R. Research on trade and investment relations of Russia, Mongolia and the other 6 CIS countries on the belt and road initiative / 李敬, 邓靖, 李然 [and one other] 著.
"Yi dai yi lu" xiang guan guo jia mao yi tou zi guan xi yan jiu. Eluosi, Menggu, du lian ti qi ta liu guo = B&R. Research on trade and investment relations of Russia, Mongolia and the other 6 CIS countries on the belt and road initiative / Li Jing, Deng Jing, Li Ran, [and one other] zhu.
Jing ji ri bao chu ban she, 2017. -- 3, 300 pages : illustrations, charts ; 24 cm
HF1604 .L5256 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" yan xian di qu fa zhan yu Shanghai zuo yong
"一带一路"沿线地区发展与上海作用 = The development of the area along the Belt and Road and the contribution of Shanghai : 中国青年学者"一带一路"纵横谈 / 马文琤, 智宇琛, 杨玉鑫等编著.
"Yi dai yi lu" yan xian di qu fa zhan yu Shanghai zuo yong = The development of the area along the Belt and Road and the contribution of Shanghai : Zhongguo qing nian xue zhe "yi dai yi lu" zong heng tan / Ma Wencheng, Zhi Yuchen, Yang Yuxin deng bian zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 5, 4, 3, 316 pages : illustrations ; 24 cm.
HF1604 .M326 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" yu Zhongguo fa zhan zhan lüe
"一带一路"与中国发展战略 = "The belt and road" and China's development strategy / 张蕴岭, 袁正清主编.
"Yi dai yi lu" yu Zhongguo fa zhan zhan lüe = "The belt and road" and China's development strategy / Zhang Yunling, Yuan Zhengqing zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 5, 327 pages : illustrations ; 24 cm.
HF1604 .Y5249 2017 -- Kroch Library Asia
21 shi ji hai shang Si chou zhi lu bei jing xia Zhejiang Sheng gang kou can yu guo ji gang kou lian meng jian she wen ti yan jiu
21世纪海上丝绸之路背景下浙江省港口参与国际港口联盟建设问题研究 = Research on the ports of Zhejiang Province participating in the construction of international port alliance under the background of maritime Silk Road in the 21st century / 杨建国著.
21 shi ji hai shang Si chou zhi lu bei jing xia Zhejiang Sheng gang kou can yu guo ji gang kou lian meng jian she wen ti yan jiu = Research on the ports of Zhejiang Province participating in the construction of international port alliance under the background of maritime Silk Road in the 21st century / Yang Jianguo zhu.
Hai yang chu ban she, 2018. -- 3, 2, 167 pages : illustrations ; 21 cm
HF1604 .Z5 Z4454 2018 -- Kroch Library Asia
Belt and road initiative
Belt and road initiative : Chinese version of "Marshall Plan"? / Da Hsuan Feng (China Silk Road iValley Research Institute, China), Hai Ming Liang (China Silk Road iValley Research Institute, China)
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xiv, 177 pages ; 24 cm.
HF1604 .F428 2019 -- Kroch Library Asia
Belt and Road Initiative in the global context
The Belt and Road Initiative in the global context / edited by Wang Linggui, Zhao Jianglin.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xiv, 241 pages ; 24 cm
HF1604 .Z4 B45 2019 -- Kroch Library Asia
China's belt and road initiative
China's belt and road initiative : understanding the dynamics of a global transformation / edited by Chay Yue Wah, Singapore University of Social Sciences, Singapore, Thomas Menkhoff, Singapore Management University, Singapore, Linda Low, Singapore University of Social Sciences, Singapore.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2020. -- xxxviii, 295 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HF1604 .C45255 2020 -- Kroch Library Asia
China's Belt and Road Initiative, the Eurasian landbridge, and the new mega-regionalism
China's Belt and Road Initiative, the Eurasian landbridge, and the new mega-regionalism / Richard Pomfret, University of Adelaide, Australia.
World Scientific, 2019. -- xxiv, 174 pages : illustrations ; 24 cm.
HF1604 .P66 2020 -- Kroch Library Asia
Dui wai kai fang yu Zhongguo wai jiao zhong de Shanghai jue se
对外开放与中国外交中的上海角色 = Opening-up and the role of Shanghai in Chinese diplomacy / 任琳主编.
Dui wai kai fang yu Zhongguo wai jiao zhong de Shanghai jue se = Opening-up and the role of Shanghai in Chinese diplomacy / Ren Lin zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 6, 2, 275 pages ; 24 cm.
HF1604 .Z5 S556 2018 -- Kroch Library Asia
Jing ji quan qiu hua bei jing xia Zhong Mei mao yi bu ping heng de yan jiu
经济全球化背景下中美贸易不平衡的研究 / 李强著.
Jing ji quan qiu hua bei jing xia Zhong Mei mao yi bu ping heng de yan jiu / Li Qiang zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- iv, 148 pages : illustrations ; 25 cm
HF1604 .Z4 U6455 2017 -- Kroch Library Asia
Ju qi ding xiang
举棋定向 : 中国对外经济合作新思路研究 / 金瑞庭著.
Ju qi ding xiang : Zhongguo dui wai jing ji he zuo xin si lu yan jiu / Jin Ruiting zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 161 pages : charts ; 23 cm
HF1604 .J45 2017 -- Kroch Library Asia
Ke xue ren shi "Yi dai yi lu"
科学认识「一带一路」 / 陆大道 [and 5 others] 等著.
Ke xue ren shi "Yi dai yi lu" / Lu Dadao [and 5 others] deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- v, 409 pages : color illustrations ; 27 cm
HF1604 .L7844 2017 -- Kroch Library Asia
Shanghai kai fang fa zhan zhong de shuai xian tu po he zhan lüe zhuan xing
上海开放发展中的率先突破和战略转型 : 从引进外资到自贸区建设的理论和实践探索 / 孙福庆, 曹永琴等编著.
Shanghai kai fang fa zhan zhong de shuai xian tu po he zhan lüe zhuan xing : cong yin jin wai zi dao zi mao qu jian she de li lun he shi jian tan suo / Sun Fuqing, Cao Yongqin deng bian zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2018. -- 2, 4, 225 pages : illustrations ; 24 cm.
HF1604 .Z5 S554 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo yan bian kai fang de li lun shi jian yu zhan lüe tiao zheng yan jiu
我国沿边开放的理论实践与战略调整研究 / 郭树华, 蒙昱竹, 霍强著.
Wo guo yan bian kai fang de li lun shi jian yu zhan lüe tiao zheng yan jiu / Guo Shuhua, Meng Yuzhu, Huo Qiang zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 6, 2, 344 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .G873 2018 -- Kroch Library Asia
Xin xing shi xia wo guo kai fang xing jing ji zhuan xing sheng ji yan jiu
新形势下我国开放型经济转型升级研究 = Research on the transformation and upgrading of open economy under the new situation in China / 段小梅, 杨占锋, 孙娟等著.
Xin xing shi xia wo guo kai fang xing jing ji zhuan xing sheng ji yan jiu = Research on the transformation and upgrading of open economy under the new situation in China / Duan Xiaomei, Yang Zhanfeng, Sun Juan deng zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vi, 248 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .D8386 2018 -- Kroch Library Asia
Yi dai yi lu mian lin de guo ji feng xian yu he zuo kong jian tuo zhan
一带一路面临的国际风险与合作空间拓展 : 以斯里兰卡为例 = The international risk and cooperative space expansion of the road and belt initiative : the example of Sri Lanka / 赵江林, 周亚敏, 谢来辉著.
Yi dai yi lu mian lin de guo ji feng xian yu he zuo kong jian tuo zhan : yi Sililanka wei li = The international risk and cooperative space expansion of the road and belt initiative : the example of Sri Lanka / Zhao Jianglin, Zhou Yamin, Xie Laihui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 100 pages : illustrations ; 26 cm.
HF1604 .Z4 S748 2016 -- Kroch Library Asia
Yi dai yi lu yin ling quan qiu hua xin shi dai
一带一路引领全球化新时代 / 第一财经编著.
Yi dai yi lu yin ling quan qiu hua xin shi dai / Di yi cai jing bian zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2017. -- 4, 6, 239 pages : illustrations ; 22 cm.
HF1604 .Y52337 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Ba jing ji zou lang de zheng zhi jing ji xue fen xi
中巴经济走廊的政治经济学分析 = The political economy of the China-Pakistan economic corridor / 高柏, 甄志宏等著.
Zhong Ba jing ji zou lang de zheng zhi jing ji xue fen xi = The political economy of the China-Pakistan economic corridor / Gao Bai, Zhen Zhihong deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 14, 320 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .Z4 P184 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo
中国 : 将对世界做出更大贡献 = China making greater contribution to the world / 王灵桂主编.
Zhongguo : jiang dui shi jie zuo chu geng da gong xian = China making greater contribution to the world / Wang ling gui zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 9, 7, 289 pages ; 24 cm.
HF1604 .Z294 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de shi chang di wei
中国的市场地位 : 超越自由市场, 迈向共赢市场 / 马国书著.
Zhongguo de shi chang di wei : chao yue zi you shi chang, mai xiang gong ying shi chang / Ma Guoshu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 7, 6, 342 pages ; 26 cm.
HF1604 .M325 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui wai kai fang 40 nian
中国对外开放40年 = 40 years opening-up story of China / 国家发展和改革委员会国际合作中心对外开放课题组著.
Zhongguo dui wai kai fang 40 nian = 40 years opening-up story of China / Guo jia fa zhan he gai ge wei yuan hui guo ji he zuo zhong xin dui wai kai fang ke ti zu zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 3, 381 pages : color illustrations ; 24 cm.
HF1604 .Z285 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui wai mao yi huan jing yu mao yi mo ca yan jiu bao gao. (serial)
中国对外贸易环境与贸易摩擦研究报告.
Zhongguo dui wai mao yi huan jing yu mao yi mo ca yan jiu bao gao.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015-. -- volumes : illustrations ; 26 cm.
HF1604 .Z3838 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zai Aodaliya "yi dai yi lu" tou rong zi he zuo yan jiu
中国在澳大利亚"一带一路"投融资合作研究 = Study on China's belt & road investment and financing cooperation in Australia / 孟刚著.
Zhongguo zai Aodaliya "yi dai yi lu" tou rong zi he zuo yan jiu = Study on China's belt & road investment and financing cooperation in Australia / Meng Gang zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 4, 2, 4, 302 pages : illustrations ; 23 cm
HF1604 .Z4 A877 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhan lüe xing mao yi zheng ce yan jiu
中国战略性贸易政策研究 : 基于经济结构动态转型的视角 = Research on China's strategic trade policy : based on the perspective of economic structures' dynamic transformation / 曹玉平著.
Zhongguo zhan lüe xing mao yi zheng ce yan jiu : ji yu jing ji jie gou dong tai zhuan xing de shi jiao = Research on China's strategic trade policy : based on the perspective of economic structures' dynamic transformation / Cao Yuping zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 7, 3, 138 pages : iIlustrations ; 24 cm.
HF1604 .C3686 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Meng E jing ji zou lang jian she zhong dian wen ti yan jiu
中蒙俄经济走廊建设重点问题研究 / 内蒙古自治区发展研究中心, 内蒙古自治区经济信息中心著.
Zhong Meng E jing ji zou lang jian she zhong dian wen ti yan jiu / Nei Menggu Zizhiqu fa zhan yan jiu zhong xin, Nei Menggu Zizhiqu jing ji xin xi zhong xin zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 419 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HF1604 .Z2477 2016 -- Kroch Library Asia
Qing dai guan shui
清代关稅 : 1644-1911年 / 倪玉平著.
Qing dai guan shui : 1644-1911 nian / Ni Yuping zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xxvi, 261 pages : illustrations ; 24 cm.
HF2374 .N588 2017 -- Kroch Library Asia
Sakammbhāb kārngār trūatbinity daṃniñ nīhāraṇ-ʻāhāraṇ ning pangkrāp kārklaengpanlaṃ chnaṃ 2003 ning disṭo chnaṃ 2004.
Sakammbhāb kārngār trūatbinity daṃniñ nīhāraṇ-ʻāhāraṇ ning pangkrāp kārklaengpanlaṃ chnaṃ 2003 ning disṭo chnaṃ 2004.
Krasuang Bāṇijjakamm, 2004. -- 151 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HF2669 .C26 S25 2004 + -- Kroch Library Asia
US vs China
US vs China : from trade war to reciprocal deal / Thomas W. Pauken II.
World Scientific, 2020. -- xx, 322 pages ; 24 cm
HF3128 .P38 2020 -- Kroch Library Asia
Dui wai mao yi yu wo guo shou ru cha ju yan jiu
对外贸易与我国收入差距研究 : 增加值贸易视角的比较分析 = Research on the international trade and income disparity in China : comparative analysis of trade from value added perspective / 刘爽著.
Dui wai mao yi yu wo guo shou ru cha ju yan jiu : zeng jia zhi mao yi shi jiao de bi jiao fen xi = Research on the international trade and income disparity in China : comparative analysis of trade from value added perspective / Liu Shuang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 3, 3, 124 pages : charts ; 23 cm.
HF3834 .L583 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo chu kou ji shu fu za du sheng ji de nei zai dong li ji wai bu yin su
我国出口技术复杂度升级的内在动力及外部因素 : 基于全球价值链分工的视角 / 余娟娟著.
Wo guo chu kou ji shu fu za du sheng ji de nei zai dong li ji wai bu yin su : ji yu quan qiu jia zhi lian fen gong de shi jiao / Yu Juanjuan zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 2, 192 pages : charts ; 24 cm.
HF3836.5 .Y924 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nei xu bian dong ying xiang chu kou de ji zhi ji zheng ce ying dui
中国内需变动影响出口的机制及政策应对 : 企业动态视角 / 高凌云著.
Zhongguo nei xu bian dong ying xiang chu kou de ji zhi ji zheng ce ying dui : qi ye dong tai shi jiao / Gao Lingyun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 3, 2, 246 pages : illustrations ; 24 cm
HF3836.5 .G37 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong E bian jing kou an yan jiu
中俄边境口岸研究 / 姜毅等著.
Zhong E bian jing kou an yan jiu / Jiang Yi deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 3, 262 pages, 1 unnumbered folded leaf : map ; 24 cm
HF3838 .R8 J536 2018 -- Kroch Library Asia
Guangdong hai shang si chou zhi lu shi liao hui bian
广东海上丝绸之路史料汇编 / 广东省人民政府参事室, 广东省人民政府文史研究馆编.
Guangdong hai shang si chou zhi lu shi liao hui bian / Guangdong Sheng ren min zheng fu can shi shi, Guangdong Sheng ren min zheng fu wen shi yan jiu guan bian.
Guangdong jing ji chu ban she, 2017. -- 4 volumes ; 24 cm.
HF3839 .G83 G8365 2017 -- Kroch Library Asia
Hainan yu hai shang si chou zhi lu
海南与海上丝绸之路 / 中共海南省委党史研究室 (海南省地方志办公室) 著.
Hainan yu hai shang si chou zhi lu / Zhong gong Hainan Sheng wei dang shi yan jiu shi (Hainan Sheng di fang zhi ban gong shi) zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2018. -- ix, 441 pages, 4 unnumbered pages of plates : color illustrations, maps ; 24 cm
HF3839 .H35 H358 2018 -- Kroch Library Asia
Jin shang jia yuan
晋商家园 / 宋丽莉著.
Jin shang jia yuan / Song Lili zhu.
Shanxi ren min chu ban she, 2016. -- 2, 115 pages : color illustrations, color maps ; 24 cm.
HF3839 .S52 S65 2016 -- Kroch Library Asia
Guangzhou mao yi
广州贸易 : 中国沿海的生活与事业 (1700-1845) = The Canton trade : life and enterprise on the China coast, 1700-1845 / (美) 范岱克 (Paul A. Van Dyke) 著 ; 江滢河, 黄超译.
Guangzhou mao yi : Zhongguo yan hai de sheng huo yu shi ye (1700-1845) = The Canton trade : life and enterprise on the China coast, 1700-1845 / (Mei) Fandaike (Paul A. Van Dyke) zhu ; Jiang Yinghe, Huang Chao yi.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 7, 2, 2, 3, 324 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm
HF3840 .C36 V36127 2018 -- Kroch Library Asia
Hu lian wang bei jing xia qi ye kai fang shi chuang xin yu pin pai guan li
互联网背景下企业开放式创新与品牌管理 = Open innovation and brand management in the context of internet / 刘璘琳著.
Hu lian wang bei jing xia qi ye kai fang shi chuang xin yu pin pai guan li = Open innovation and brand management in the context of internet / Liu Linlin zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 3, 221 pages : illustrations ; 24 cm.
HF5415.15 .L578 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qing jing xia xiao fei zhe lun li gou mai yi xiang yu xing wei yan jiu
中国情境下消费者伦理购买意向与行为研究 / 邓新明著.
Zhongguo qing jing xia xiao fei zhe lun li gou mai yi xiang yu xing wei yan jiu / Deng Xinming zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 5, 3, 193 pages : illustrations ; 24 cm
HF5415.33 .C6 D463 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui zhong jie zu zhi yan jiu
中国社会中介组织研究 : 治理、监管与激励 / 李应博著.
Zhongguo she hui zhong jie zu zhi yan jiu : zhi li, jian guan yu ji li / Li Yingbo zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 2, 2, 203 pages : illustrations ; 24 cm.
HF5421.5 .C6 L488 2018 -- Kroch Library Asia
I [love] Monday
I [love] Monday : mengubah paradigma dalam bekerja dan bisnis / Arvan Pradiansyah.
ilm.co.id : Kaifa, 2012. -- x, 299 pages : illustrations ; 21 cm
HF5549 .P732 2012 -- Kroch Library Asia
HR rongngān mahāsanuk
HR โรงงานมหาสนุก : เรื่องเล่าสนุกๆจากประสบการณ์จริงได้ความรู้หลากหลาย เพิ่มมุมมองในการทำงานร่วมกัน / ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์ (ดร.เอ๋ HR โรงงานขนานแท้) ; บรรณาธิการ : ดร. วชิระ ชนะบุตร (ดร. อ๊อด-ปู่ HR วิชาการ).
HR rongngān mahāsanuk : rư̄ang lao sanuk sanuk čhāk prasopkān čhing dai khwāmrū lāk lāi phœ̄m mum mō̜ng nai kānthamngān rūam kan / Dō̜rō̜. Saowanī ʻŌ̜nsuwan (Dō̜rō̜. ʻĒ HR rōngngān khanān thǣ) ; bannāthikān : Dō̜rō̜. Wachira Chanabut (Dō̜rō̜. ʻŌ̜t-Pū HR wichākān).
Sūan ʻAksō̜n Phrinting, 2019. -- 110 pages ; 19 cm
HF5549.2 .T5 S29 2019 -- Kroch Library Asia
Wo guo qi ye ke ji ren cai xi yin li yan jiu
我国企业科技人才吸引力研究 = Research on attraction of Chinese enterprises to scientific and technical talents / 王海芸, 赵峥著.
Wo guo qi ye ke ji ren cai xi yin li yan jiu = Research on attraction of Chinese enterprises to scientific and technical talents / Wang Haiyun, Zhao Zheng zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 207 pages : illustrations ; 24 cm
HF5549.5 .M63 W36 2017 -- Kroch Library Asia
Mei tan qi ye nei bu kong zhi de zi wo ping jia ji shen ji yan jiu
煤炭企业内部控制的自我评价及审计研究 : 以山西省为例 / 张红轶, 冯瑛著.
Mei tan qi ye nei bu kong zhi de zi wo ping jia ji shen ji yan jiu : yi Shanxi Sheng wei li / Zhang Hongyi, Feng Ying zhu.
Shanxi ren min chu ban she, 2015. -- 2, 2, 4, 300 pages : illustrations ; 21 cm
HF5686 .C48 Z434 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guang gao chuan bo yan jiu gui ji
中国广告传播研究轨迹 / 丁俊杰, 初广志主编.
Zhongguo guang gao chuan bo yan jiu gui ji / Ding Junjie, Chu Guangzhi zhu bian.
Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2015. -- 225 pages : illustrations ; 26 cm.
HF5813 .C6 Z453 2015 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (26 items)RSS

Wo de Zhongguo meng
我的中国梦 = My Chinese dream : 2006-2016年文集 / 沈良著.
Wo de Zhongguo meng = My Chinese dream : 2006-2016 nian wen ji / Shen Liang zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2017. -- 5, 240 pages : illustrations ; 24 cm
HG171 .S44 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Bafeite
中国巴菲特 : 私募崔军的创富秘籍 / 崔军口述 ; 罗梅芳编著 ; 梁琼摄影.
Zhongguo Bafeite : si mu Cui Jun de chuang fu mi ji / Cui Jun kou shu ; Luo Meifang bian zhu ; Liang Qiong she ying.
Jing ji ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 139 pages, 11 unnumbered pages : color illustrations, portraits ; 24 cm
HG172 .C836 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Suo xiao ju min shou ru cha ju de jin rong dui ce yan jiu
缩小居民收入差距的金融对策研究 / 康书生等著.
Suo xiao ju min shou ru cha ju de jin rong dui ce yan jiu / Kang Shusheng deng zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 5, 258 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C6 K3677 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin rong ye shui zhi fa zhan bao gao
中国金融业稅制发展报告 = A report on financial-sector taxation in China / 尹音频等著.
Zhongguo jin rong ye shui zhi fa zhan bao gao = A report on financial-sector taxation in China / Yin Yinpin deng zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 239 pages : illustrations ; 24 cm.
HG187 .C6 Y5686 2016 -- Kroch Library Asia
Sukūk
Sukūk : principles & practices.
International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance : Securities Commission Malaysia, 2017. -- xxxix, 696 pages ; 26 cm
Oversize HG187.4 .S85 2017 + -- Kroch Library Asia
Xi jin dong yi
西金东移 : "一带一路"下中国黄金市场的整合之路 = Strategy of China bullion market : integration and its financial impact / 郭剑光著.
Xi jin dong yi : "yi dai yi lu" xia Zhongguo huang jin shi chang de zheng he zhi lu = Strategy of China bullion market : integration and its financial impact / Guo Jianguang zhu.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 190 pages : illustrations ; 24 cm
HG295 .C6 G87 2016 -- Kroch Library Asia
China's belt and road initiative and RMB internationalization
China's belt and road initiative and RMB internationalization / Gang Meng (China Development Bank, China), Zheneng Wu (China-Africa Development Fund, China).
World Scientific, 2019. -- xx, 352 pages : illustrations ; 24 cm
HG1285 .M458 2019 -- Kroch Library Asia
Ren min bi guo ji hua dui zi ben shi chang de ying xiang
人民币国际化对资本市场的影响 = Impacts of RMB internationalization on domestic captial markets / 石凯, 聂丽著.
Ren min bi guo ji hua dui zi ben shi chang de ying xiang = Impacts of RMB internationalization on domestic captial markets / Shi Kai, Nie Li zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 119 pages : illustrations ; 24 cm
HG1285 .S5523 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui wai huo bi kai fang xin ge ju
中国对外货币开放新格局 = New strategy for RMB internationalization / 周宇, 孙立行等著.
Zhongguo dui wai huo bi kai fang xin ge ju = New strategy for RMB internationalization / Zhou Yu, Sun Lixing deng zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 4, 227 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1285 .Z678 2016 -- Kroch Library Asia
Guo ji shi chang li lü lian dong xing qu shi yu Zhongguo yin ying
国际市场利率联动性趋势与中国因应 = The linkage trend of international market interest rate and China coping / 赵东喜著.
Guo ji shi chang li lü lian dong xing qu shi yu Zhongguo yin ying = The linkage trend of international market interest rate and China coping / Zhao Dongxi zhu.
Changchun chu ban she, 2016. -- 5, 6, 280 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1621 .Z437 2016 -- Kroch Library Asia
Shi chang li lü de li lun fan shi yu Zhongguo shi jian tan suo
市场利率的理论范式与中国实践探索 = The theoretical paradigm of market interest rate and practice of China / 刘义圣著.
Shi chang li lü de li lun fan shi yu Zhongguo shi jian tan suo = The theoretical paradigm of market interest rate and practice of China / Liu Yisheng zhu.
Changchun chu ban she, 2016. -- 5, 4, 4, 308 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1621 .L5883 2016 -- Kroch Library Asia
Shi chang zhu dao xia de Zhongguo li lü wei tiao mo shi tan suo
市场主导下的中国利率微调模式探索 = A probe into the mode of Chinese interest rate fine-tuning under market leading / 王春丽著.
Shi chang zhu dao xia de Zhongguo li lü wei tiao mo shi tan suo = A probe into the mode of Chinese interest rate fine-tuning under market leading / Wang Chunli zhu.
Changchun chu ban she, 2016. -- 5, 5, 258 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1623 .C6 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin rong jian guan zhi du you hua she ji yan jiu
中国金融监管制度优化设计研究 : 基于金融宏观审慎监管框架的构建与完善 = China's financial regulatory system optimization design study / 中国金融监管制度优化设计研究课题组编.
Zhongguo jin rong jian guan zhi du you hua she ji yan jiu : ji yu jin rong hong guan shen shen jian guan kuang jia de gou jian yu wan shan = China's financial regulatory system optimization design study / Zhongguo jin rong jian guan zhi du you hua she ji yan jiu ke ti zu bian.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 506 pages : illustrations ; 26 cm
HG1778 .C6 Z4657 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin rong xi tong xing feng xian liang du ji hong guan shen shen jian guan yan jiu
中国金融系统性风险量度及宏观审慎监管研究 / 卜林著.
Zhongguo jin rong xi tong xing feng xian liang du ji hong guan shen shen jian guan yan jiu / Bu Lin zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 172 pages : illustrations ; 21 cm.
HG1778 .C6 B824 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian dang shi zi liao ji (qian 475-1911)
中国典当史资料集 (前475-1911) / 刘秋根编.
Zhongguo dian dang shi zi liao ji (qian 475-1911) / Liu Qiugen bian.
Hebei da xue chu ban she, 2016. -- 2, 1, 2, 407 pages ; 26 cm.
HG2106 .C6 Z4636 2016 -- Kroch Library Asia
Xie he xin Shanghai Sanyuan zhang bu
協和信上海三原賬簿 / 山西省晉商文化基金會編.
Xie he xin Shanghai Sanyuan zhang bu / Shanxi Sheng Jin shang wen hua ji jin hui bian.
San Jin chu ban she, 2016. -- 284 pages ; 30 cm.
HG3339 .S53 X54 2016 -- Kroch Library Asia
Ren min bi hui lü sheng zhi de chan ye jie gou ji qi qu yu zhuan yi xiao ying yan jiu
人民币汇率升值的产业结构及其区域转移效应研究 = The study on the effects of appreciation of Renminbi on the Chinese industrial structure and regional industrial transfer / 陈锐著.
Ren min bi hui lü sheng zhi de chan ye jie gou ji qi qu yu zhuan yi xiao ying yan jiu = The study on the effects of appreciation of Renminbi on the Chinese industrial structure and regional industrial transfer / Chen Rui zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 174 pages : charts ; 24 cm
HG3978 .C463 2017 -- Kroch Library Asia
Xiamen qiao pi
厦门侨批 / 洪卜仁主编 ; 厦门市思明区归国华侨联合会编.
Xiamen qiao pi / Hong Buren zhu bian ; Xiamen Shi Siming Qu gui guo Hua qiao lian he hui bian.
Xiamen da xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 393 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
HG3978 .X536 2018 -- Kroch Library Asia
Quản trị tài chính
Quản trị tài chính = Fundamentals of financial management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston ; GS.TS. Nguyễn Thị Cành, TS. Nguyễn Anh Phong chủ biên dịch.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 1036, [55] pages : illustrations ; 24 cm
HG4026 .B6693 2019 -- Kroch Library Asia
Islamic corporate finance
Islamic corporate finance / Fauzias Mat Nor [and three others].
USIM Press, 2018. -- 176 pages ; 23 cm
HG4259 .F38 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui wai zhi jie tou zi
中国对外直接投资 : 动因、障碍与政策分析 / 张默含著.
Zhongguo dui wai zhi jie tou zi : dong yin, zhang ai yu zheng ce fen xi / Zhang Mohan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 227 pages : illustrations ; 24 cm.
HG4538 .Z4343 2016 -- Kroch Library Asia
Belt and road initiative
The belt and road initiative : ASEAN countries' perspectives / edited by Yang Yue, Li Fujian.
World Scientific, 2019. -- viii, 268 pages ; 24 cm
HG5740.8 .A3 B45 2019 -- Kroch Library Asia
Zhi li de wei guan, zhong guan yu hong guan
治理的微观、中观与宏观 : 基于中国保险业的研究 / 郝臣, 李慧聪, 崔光耀著.
Zhi li de wei guan, zhong guan yu hong guan : ji yu Zhongguo bao xian ye de yan jiu / Hao Chen, Li Huicong, Cui Guangyao zhu.
Nan kai da xue chu ban she, 2017. -- 7, 4, 4, 438 pages : charts ; 25 cm
HG8075 .H37 2017 -- Kroch Library Asia
Cong bao xian da guo mai xiang bao xian qiang guo.
从保险大国迈向保险强国. 上海国际保险中心建设研究 / 裴光等著.
Cong bao xian da guo mai xiang bao xian qiang guo. Shanghai guo ji bao xian zhong xin jian she yan jiu / Pei Guang deng zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- iii, ii, vii, 352 pages, 6 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm
HG8709 .Z8 S5344 2016 -- Kroch Library Asia
Asuransi konvensional, syari'ah & BPJS
Asuransi konvensional, syari'ah & BPJS / R. Permata Hastuti A., F. Milla Fitri.
Parama Publishing, 2016. -- viii, 180 pages ; 21 cm
HG9399 .I52 R74 2016 -- Kroch Library Asia
Gong gong cai zheng yu wo guo nong ye bao xian jing ying mo shi yan jiu
公共财政与我国农业保险经营模式研究 / 李传峰著.
Gong gong cai zheng yu wo guo nong ye bao xian jing ying mo shi yan jiu / Li Chuanfeng zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 6, 3, 3, 292 pages : illustrations ; 24 cm
HG9969 .C6 L4844 2016 -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (6 items)RSS

Zhi chi Zhongguo qi ye "zou chu qu" cai shui zheng ce yan jiu
支持中国企业"走出去"财稅政策研究 / 《支持中国企业"走出去"财稅政策研究》课题组编著.
Zhi chi Zhongguo qi ye "zou chu qu" cai shui zheng ce yan jiu / "Zhi chi Zhongguo qi ye 'zou chu qu' cai shui zheng ce yan jiu" ke ti zu bian zhu.
Zhongguo shui wu chu ban she, 2016. -- 2, 4, 242 pages : illustrations ; 24 cm
HJ1401 .Z45 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shui shou tiao jie ju min shou ru fen pei xiao ying yan jiu
中国稅收调节居民收入分配效应研究 = The effect of tax regulation on income distribution among residents in China / 郭晓丽著.
Zhongguo shui shou tiao jie ju min shou ru fen pei xiao ying yan jiu = The effect of tax regulation on income distribution among residents in China / Guo Xiaoli zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 7, 3, 239 pages : illustrations ; 24 cm.
HJ2981 .G873 2017 -- Kroch Library Asia
Xin shi ye xia hai guan jian guan ji zhi chuang xin yan jiu
新视野下海关监管机制创新研究 = A study on institutional innovations of customs supervision in the new landscape / 干春晖主编.
Xin shi ye xia hai guan jian guan ji zhi chuang xin yan jiu = A study on institutional innovations of customs supervision in the new landscape / Gan Chunhui zhu bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 5, 236 pages : illustrations ; 24 cm
HJ6609 .X567 2016 -- Kroch Library Asia
Wan Qing hai guan
晚清海关 / 杨智友著.
Wan Qing hai guan / Yang Zhiyou zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 4, 2, 255 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm
HJ7071 .Y35863 2017 -- Kroch Library Asia
William Nelson Lovatt in late Qing China
William Nelson Lovatt in late Qing China : war, maritime customs, and treaty ports, 1860-1904 / Wayne Patterson.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2020. -- xvii, 239 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HJ7071 .P37 2020 -- Kroch Library Asia
Jin rong fei chang tai
金融非常态 : 中国县域金融工程笔记 = Finance does not believe in normalcy : notes on China's county financial engineering / 叶永刚著.
Jin rong fei chang tai : Zhongguo xian yu jin rong gong cheng bi ji = Finance does not believe in normalcy : notes on China's county financial engineering / Ye Yonggang zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 7, 253 pages, 3 unnumbered pages of plates : facsimiles ; 21 cm
HJ9590 .Y48 2017 -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (6 items)RSS

Legacy of M. N. Srinivas
The legacy of M. N. Srinivas : his contribution to sociology and social anthropology in India / A. M. Shah.
Routledge, 2020. -- vi, 90 pages ; 25 cm
HM479 .S75 S53 2020 -- Kroch Library Asia
Li Da lun zhu he si xiang yan jiu
李达论著和思想研究 / 汪信砚主编.
Li Da lun zhu he si xiang yan jiu / Wang Xinyan zhu bian.
Ren min chu ban she, 2016. -- 4, 4, 729 pages ; 24 cm
HM479 .L43 L46 2016 -- Kroch Library Asia
Social cohesion in Asia
Social cohesion in Asia : historical origins, contemporary shapes and future dynamics / edited by Aurel Croissant and Peter Walkenhorst.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xv, 237 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
HM683 .S6193 2020 -- [asia]
Ju bian zhong de Zhongguo she hui
巨变中的中国社会 = China society in great changes / 杨雄著.
Ju bian zhong de Zhongguo she hui = China society in great changes / Yang Xiong zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 2, 14, 453 pages : illustrations ; 25 cm
HM831 .Y38 2017 -- Kroch Library Asia
Digital Korea
Digital Korea : digital technology and the change of social life / edited by Wooyeol Shin, Kyung-Hee Kim, & Changwook Kim.
HanulMplus Inc., 2018. -- 204 pages ; 22 cm.
HM846 .D54 2018 -- Kroch Library Asia
Digital mediascapes of transnational Korean youth culture
Digital mediascapes of transnational Korean youth culture / Kyong Yoon.
Routledge, 2020. -- 158 pages ; 24 cm.
HM851 .Y56 2020 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (19 items)RSS

Violence in South Asia
Violence in South Asia : contemporary perspectives / edited by Pavan Kumar Malreddy, Anindya Sekhar Purakayastha and Birte Heidemann.
Routledge, 2020. -- ix, 247 pages ; 25 cm
HN670.3 .Z9 V58 2020 -- Kroch Library Asia
India's social sector and SDGs
India's social sector and SDGs : problems and prospects / edited by Rangachar Govinda and Poornima M.
Routledge, 2020. -- xxvi, 334 pages : illustrations ; 24 cm
HN683.5 .I5398 2020 -- Kroch Library Asia
Traditions revitalized
Traditions revitalized : essays on the use of selected ASEAN CTM for development communication.
ASEAN Secretariat, 1991. -- 231 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm
HN690.8 .Z9 C6743 1991 -- Kroch Library Asia
Dhvoe ussahagamn̊ kân tae rẏngmāṃ
Dhvoe ussahagamn̊ kân tae rẏngmāṃ / nibandh ṭoy Alex Read ; pakprae jā bhasā Khmaer ṭoy Rás Suvaṇṇā [and 4 others].
Pact Cambodia, 2010. -- volumes : illustrations (some color) ; 23 cm
Oversize HN700.3 .Z9 C6375 2010 + -- Kroch Library Asia
Rāng rǣng ʻārom
ร่าง แรง อารมณ์ : ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย / บรรณาธิการ วสันต์ ปัญญาแก้ว.
Rāng rǣng ʻārom : khwāmrūsưk nai sangkhom rūamsamai / bannāthikān Wasan Panyākǣo.
Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2019. -- 211 pages : illustrations (some colors) ; 21 cm
HN700.55 .A8 R26 2019 -- Kroch Library Asia
Sinkronisasi data dan informasi dalam percepatan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan:
Sinkronisasi data dan informasi dalam percepatan pengembangan ekonomi kawasan perdesaan: studi kasus kawasan agrowisata Gurilla di Kabupaten Barru dan kawasan Minapolitan Luwita di Kabupaten Pinrang / tim penyusun, Dr. Fatmawati Wardihan, S.E., M.S [and four others]; editor: Prof Dr. Ir. Laode Asrul, MP.
UPT Unhan Press, 2018. -- ix, 105 pages : illustrations ; 23 cm
HN710 .Z9C6 S56 2018 -- Kroch Library Asia
Shōwa o kakenukeru
昭和を駆け抜ける / 林忠彦 = Run through the Showa period / Tadahiko Hayashi
Shōwa o kakenukeru / Hayashi Tadahiko = Run through the Showa period / Tadahiko Hayashi
Crevis, 2018. -- 199 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HN723 .H39 2018 + -- Kroch Library Asia
Chosakushū
著作集 / 沖浦和光.
Chosakushū / Okiura Kazuteru.
Gendai Shokan, 2016-2017. -- 6 volumes : illustrations ; 20 cm
HN727 .O45 2016 -- Kroch Library Asia
Shakai no kyōkai o ikiru hitobito
社会の境界を生きる人びと : 戦後日本の縁 / 編集安田常雄 ; 編集協力大串潤児, 高岡裕之, 西野肇, 原山浩介.
Shakai no kyōkai o ikiru hitobito : sengo Nihon no en / henshū Yasuda Tsuneo ; henshū kyōryoku Ōgushi Junji, Takaoka Hiroyuki, Nishino Hajime, Harayama Kōsuke.
Iwanami Shoten, 2013. -- ix, 286 pages : illustrations ; 22 cm.
HN730 .Z9 M2666 2013 -- Kroch Library Asia
Nambuk kwan'gye palchŏn kwa Pukhan chumin ŭisik pyŏnhwa
남북 관계 발전 과 북한 주민 의식 변화 = Development of inter-Korean relations and change of perception of North Korean residents / 연구 책임자 성 기영 ; 공동 연구자 정 일영, 최 규빈, 최 순미, 윤 보영.
Nambuk kwan'gye palchŏn kwa Pukhan chumin ŭisik pyŏnhwa = Development of inter-Korean relations and change of perception of North Korean residents / yŏn'gu ch'aegimja Sŏng Ki-yŏng ; kongdong yŏn'guja Chŏng Ir-yŏng, Ch'oe Kyu-bin, Ch'oe Sun-mi, Yun Po-yŏng.
T'ongil Yŏn'guwŏn, 2018. -- 240 pages : illustrations ; 23 cm
HN730.6 .A8 S69 2018 -- Kroch Library Asia
Bai nian dian pei yu qian nian wang fu
百年颠沛与千年往复 / 王家范著.
Bai nian dian pei yu qian nian wang fu / Wang Jiafan zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2018. -- 436 pages ; 22 cm
HN733 .W353 2018 -- Kroch Library Asia
Shi xi she hui
世袭社会 : 西周至春秋社会形态研究 / 何怀宏著.
Shi xi she hui : Xi Zhou zhi Chun qiu she hui xing tai yan jiu / He Huaihong zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- v, vii, 274 pages ; 24 cm.
HN733 .H56 2017 -- Kroch Library Asia
Cong xue yuan dao jie ji
从血缘到阶级 : 新中国成立初期中国共产党的乡村宗族改造 / 谢迪斌著.
Cong xue yuan dao jie ji : xin Zhongguo cheng li chu qi Zhongguo gong chan dang de xiang cun zong zu gai zao / Xie Dibin zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 289 pages ; 23 cm
HN733.5 .X5443 2017 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo she hui fa zhan de li lun gui ji
当代中国社会发展的理论轨迹 / 夏文斌著
Dang dai Zhongguo she hui fa zhan de li lun gui ji / Xia Wenbin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 370 pages ; 24 cm
HN733.5 .X528 2016 -- Kroch Library Asia
Man tie nong cun diao cha.
满铁农村调查. 地方类 / 主编徐勇, 邓大才 ; 主译李俄宪.
Man tie nong cun diao cha. Di fang lei / zhu bian Xu Yong, Deng Dacai ; zhu yi Li Exian.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2018. -- volumes : illustrations, charts ; 27 cm
HN733.5 .M3423 2018 -- Kroch Library Asia
Rural reform and development
Rural reform and development : a case study of China's Zhejiang province / Gu Yikang, Shao Feng.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. ; Zhejiang University Press, 2020. -- xli, 372 pages ; 24 cm.
HN740 .Z35 R87 2020 -- Kroch Library Asia
Xin mei jie qing jing xia de yi shi xing tai gou jian
新媒介情境下的意识形态构建 = The ideology construction in the context of new media / 王一岚著.
Xin mei jie qing jing xia de yi shi xing tai gou jian = The ideology construction in the context of new media / Wang Yilan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 7, 3, 2, 184 pages ; 24 cm.
HN740 .Z9 M3885 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong gong ge ming yu Taihang Shan qu she hui wen hua de bian qian
中共革命与太行山区社会文化的变迁 : 1937-1949 / 王荣花著.
Zhong gong ge ming yu Taihang Shan qu she hui wen hua de bian qian : 1937-1949 / Wang Ronghua zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 351 pages ; 24 cm
HN740 .T34 W37 2017 -- Kroch Library Asia
Zoning China
Zoning China : online video, popular culture, and the state / Luzhou Li.
The MIT Press, 2019. -- xv, 296 pages ; 24 cm.
HN740 .Z9 M345 2019 -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (18 items)RSS

Being janana
Being janana : language and sexuality in contemporary India / Ila Nagar.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- x, 215 pages : illustrations ; 25 cm.
HQ76.2 .I42 L87 2020 -- Kroch Library Asia
Pañhā prajham muk nai karjuañ ṭur kumar
Pañhā prajham muk nai karjuañ ṭur kumar / Sʹīm Sʹūyang, Huan Junḍī.
ʻAnggkār Kārbār Yuttidharm̊ Kumār, 2008. -- 25 pages : illustrations ; 21 cm
HQ281 .S56 2008 -- Kroch Library Asia
Courting desire
Courting desire : litigating for love in North India / Rama Srinivasan.
Rutgers University Press, 2020. -- xiii, 197 pages : illustrations ; 23 cm.
HQ670 .S647 2020 -- Kroch Library Asia
Psikologi perkawinan dan keluarga
Psikologi perkawinan dan keluarga : penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal / Prof. Tina Afiatin, dkk.
Penerbit PT Kanisius, 2018. -- 488 pages : illustrations ; 25 cm
HQ743 .A35 2018 -- Kroch Library Asia
Lẽ nào tá̂t cả đè̂u là lõ̂i của tôi?
Lẽ nào tá̂t cả đè̂u là lõ̂i của tôi? / Lý Tùng Úy ; Thanh Lam dịch.
Nhà xuất bản Thé̂ giới, 2019. -- 302 pages ; 20 cm.
HQ755.85 .L525 2019 -- Kroch Library Asia
50 things to know about being a Filipino mom
50 things to know about being a Filipino mom : a different perspective on Filipino parenting / Hannah Almalvez.
CZYK Publishing LLC, 2019. -- xi, 55 pages ; 21 cm.
HQ755.86 A46 2019 -- Kroch Library Asia
Keluarga berencana, buku pedoman global untuk pemberi layanan
Keluarga berencana, buku pedoman global untuk pemberi layanan : pedoman berbasis bukti yang dikembangkan melalui kerja sama global / Ketua Penyunting Prof. dr. Siswanto Agus Wilop, S.U., M. Sc., Sc. D. [plus 3 others]
Pusat Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, 2015. -- xix, 375 pages : illustrations ; 23 cm
HQ766 .K45 2015 -- Kroch Library Asia
Bạn đắt giá bao nhiêu?
Bạn đắt giá bao nhiêu? / Vãn Tình ; Mỹ Linh dịch.
Nhà xuất bản Thế Giới, 2019. -- 335 pages ; 20 cm.
HQ798 .W363 2019 -- Kroch Library Asia
Xiang cheng liu dong zhong de Zhongguo nan xing hun yin ji ya
乡城流动中的中国男性婚姻挤压 = China's male marriage squeeze in the process of rural-urban migration / 靳小怡, 刘利鸽, 刘红升等著.
Xiang cheng liu dong zhong de Zhongguo nan xing hun yin ji ya = China's male marriage squeeze in the process of rural-urban migration / Jin Xiaoyi, Liu Lige, Liu Hongsheng deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 7, 2, 4, 297 pages : illustrations ; 24 cm.
HQ800.4 .C6 J5688 2017 -- Kroch Library Asia
Buku anti jomblo
Buku anti jomblo : panduan sukses mendapatkan pasangan / Suci Amelia.
Better Book, 2011. -- 168 pages : illustrations ; 19 cm
HQ801 .A64 2011 -- Kroch Library Asia
Wu shi si zhong gu dan
五十四种孤单 : 中国孤宿人群口述实录 / 普玄等著.
Wu shi si zhong gu dan : Zhongguo gu su ren qun kou shu shi lu / Pu Xuan deng zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2017. -- 2, 4, 386 pages ; 21 cm
HQ1060.5 .W77 2017 -- Kroch Library Asia
Quan mian jian cheng xiao kang she hui, ji ji ying dui ren kou lao ling hua
全面建成小康社会, 积极应对人口老龄化 = Building a moderately prosperous society and coping with population ageing actively / 主編邬沧萍 ; 副主編杜鹏, 李晶.
Quan mian jian cheng xiao kang she hui, ji ji ying dui ren kou lao ling hua = Building a moderately prosperous society and coping with population ageing actively / zhu bian Wu Cangping ; fu zhu bian Du Peng, Li Jing.
Zhongguo ren kou chu ban she, 2016. -- 4, 8, 11, 628 pages : illustrations ; 24 cm
HQ1064 .C6 Q836 2016 -- Kroch Library Asia
Ren kou lao ling hua wen ti de dong tai yan jiu
人口老龄化问题的动态研究 = A dynamical study on population aging / 齐玲著.
Ren kou lao ling hua wen ti de dong tai yan jiu = A dynamical study on population aging / Qi Ling zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 5, 4, 191 pages ; 23 cm
HQ1064 .C6 Q525 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao nian ren sheng huo cheng ben yan jiu
中国老年人生活成本研究 = Estimation of living cost of older people in China / 徐丽萍著.
Zhongguo lao nian ren sheng huo cheng ben yan jiu = Estimation of living cost of older people in China / Xu Liping zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 3, 206 pages : illustrations ; 24 cm.
HQ1064 .C6 X7856 2016 -- Kroch Library Asia
Women in Tang China
Women in Tang China / Bret Hinsch.
Rowman & Littlefield, 2020. -- vii, 245 pages : illustrations ; 24 cm.
HQ1147 .C6 H57 2020 -- Kroch Library Asia
Politics in the Kingdom
Politics in the Kingdom : increasing female representation.
Cambodian Center for Human Rights, 2013. -- viii, 50 pages ; 30 cm
HQ1236.5 .C16 P65 2013 -- Kroch Library Asia
Yŏja tte kongp'o, chendŏ ŏp'ekt'ŭ
여자 떼 공포, 젠더 어펙트 : 부대낌 과 상호 작용 의 정치 = Fear for bandit of women and gender affect / 권 명아 지음.
Yŏja tte kongp'o, chendŏ ŏp'ekt'ŭ : pudaekkim kwa sangho chagyong ŭi chŏngch'i = Fear for bandit of women and gender affect / Kwŏn Myŏng-a chiŭm.
Kalmuri, 2019. -- 464 pages : illustrations ; 19 cm
HQ1765.5 .K886 2019 -- Kroch Library Asia
Saengae ŭi palgyŏn
생애 의 발견 : 한국인 은 어떻게 살아 가는가 / 김 찬호 지음.
Saengae ŭi palgyŏn : Han'gugin ŭn ŏttŏk'e sara kanŭn'ga / Kim Ch'an-ho chiŭm.
Munhak kwa Chisŏngsa, 2018. -- 320 pages ; 23 cm
HQ2044 .K6 K56 2018 -- Kroch Library Asia

HS. Societies: secret, benevolent, etc. (1 item)RSS

She hui ling yu de gong min hu xin yu zu zhi gou cheng
社会领域的公民互信与组织构成 : 提升合法性和应责力的过程 =Citizenry trust and organizational linkage in the emerging social sphere : through the progress of legitimacy and accountability / 高丙中著.
She hui ling yu de gong min hu xin yu zu zhi gou cheng : ti sheng he fa xing he ying ze li de guo cheng = Citizenry trust and organizational linkage in the emerging social sphere : through the progress of legitimacy and accountability / Gao Bingzhong zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 2, 316 pages : illustrations ; 24 cm.
HS81 .C5 G33 2016 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (12 items)RSS

Kindai Nihon toshishi kenkyū
近代日本都市史研究 : 地方都市からの再構成 / 大石嘉一郎, 金澤史男編著.
Kindai Nihon toshishi kenkyū : chihō toshi kara no saikōsei / Ōishi Kaichirō, Kanazawa Fumio hencho.
Nihon Keizai Hyōronsha, 2003. -- xi, 720 pages : illustrations, maps ; 22 cm
HT147 .J3 K44 2003 -- Kroch Library Asia
Guangzhou xian dai cheng shi jian she yu huan jing zhi li
广州现代城市建设与环境治理 = Guangzhou urban development and environmental governance / 吴智文著.
Guangzhou xian dai cheng shi jian she yu huan jing zhi li = Guangzhou urban development and environmental governance / Wu Zhiwen zhu.
Guang ming ri bao chu ban she, 2017. -- 2, 6, 241 pages : illustrations ; 24 cm.
HT169 .C62 G8327 2017 -- Kroch Library Asia
Ming Qing shi qi zhong yuan cheng zhen fa zhan yan jiu
明清时期中原城镇发展研究 = Study on the development of Zhongyuan towns during the Ming and Qing dynasties / 徐春燕著.
Ming Qing shi qi zhong yuan cheng zhen fa zhan yan jiu = Study on the development of Zhongyuan towns during the Ming and Qing dynasties / Xu Chunyan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 2, 6, 321 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HT169 .C6 X7848 2017 -- Kroch Library Asia
On the margins of urban South Korea
On the margins of urban South Korea : core location as method and praxis / edited by Jesook Song and Laam Hae.
University of Toronto Press, 2019. -- xii, 195 pages : illustrations ; 24 cm
HT169 .K6 O57 2019 -- Kroch Library Asia
Shan shui tian yuan cheng shi shi jian
山水田园城市实践 = Practice of mountain pastoral city : 贵安村社微标准质量建设实录 / 梁盛平, 王修坤著.
Shan shui tian yuan cheng shi shi jian = Practice of mountain pastoral city : Gui'an cun she wei biao zhun zhi liang jian she shi lu / Liang Shengping, Wang Xiukun zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 3, 329 pages : illustrations ; 24 cm.
HT169 .C62 G8526 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi jian she fa zhan shi
中國城市建設發展史 / 董鑒泓等編.
Zhongguo cheng shi jian she fa zhan shi / Dong Jianhong deng bian.
Ming wen shu ju, 1988. -- 4, 230 pages : maps ; 27 cm
Oversize HT169 .C6 Z4664 1988 + -- Kroch Library Asia
When urbanization comes to ground
When urbanization comes to ground / Text: Carlos Arnaiz and Peter G. Rowe ; photography by Carlos Arnaiz, Peter G. Rowe and Ethan Hill.
Oro Editions, 2019. -- 227 pages : illustrations, maps, plans ; 28 cm
Oversize HT361 .A763 2019 + -- Kroch Library Asia
Cheng shi hua li shi yan bian yu Zhongguo cheng shi hua wei lai fa zhan yan jiu
城市化历史演变与中国城市化未来发展研究 / 徐和平著.
Cheng shi hua li shi yan bian yu Zhongguo cheng shi hua wei lai fa zhan yan jiu / Xu Heping zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 5, 7, 274 pages : illustrations ; 23 cm
HT384 .C6 X8237 2016 -- Kroch Library Asia
Kamus istilah pengembangan wilayah.
Kamus istilah pengembangan wilayah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2016. -- xi, 219 pages ; 15 cm
HT395 K34 2016 -- Kroch Library Asia
Zai li xing yu huan xiang zhi jian
在理性与幻想之间 : 中国中产阶级兴起的制度和话语考察 / 马丹丹著.
Zai li xing yu huan xiang zhi jian : Zhongguo zhong chan jie ji xing qi de zhi du he hua yu kao cha / Ma Dandan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 243 pages: illustrations; 24 cm.
HT690 .C6 M3244 2016 -- Kroch Library Asia
Egakareta hisabetsu buraku
描かれた被差別部落 : 映画の中の自画像と他者像 / 黒川みどり.
Egakareta hisabetsu buraku : eiga no naka no jigazō to tashazō / Kurokawa Midori.
Iwanami Shoten, 2011. -- vii, 206, 5 pages : illustrations ; 20 cm
HT725 .J3 K874 2011 -- Kroch Library Asia
Jinbutsu de tsuzuru hisabetsumin no rekishi
人物でつづる被差别民の歴史 / 中尾健次, 黒川みどり.
Jinbutsu de tsuzuru hisabetsumin no rekishi / Nakao Kenji, Kurokawa Midori.
Buraku Kaihō Jinken Kenkyūjo, 2004. -- 165 pages : illustrations ; 21 cm
HT725 .J3 N353 2004 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (19 items)RSS

Dang dai Zhongguo she hui jiu zhu zhi du ji yu yu tiao zhan
当代中国社会救助制度机遇与挑战 = Contemporary China's social assistance system opportunities and challenges / 岳经论, 刘喜堂, 李琴主编.
Dang dai Zhongguo she hui jiu zhu zhi du ji yu yu tiao zhan = Contemporary China's social assistance system opportunities and challenges / Yue Jinglun, Liu Xitang, Li Qin zhu bian.
Ren min chu ban she, 2016. -- 4, 4, 526 pages : illustrations ; 24 cm
HV418 .D36 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui gong zuo mo shi de zhuan xing yu fa zhan
中国社会工作模式的转型与发展 = Transformation and development of China's social work model / 李迎生著.
Zhongguo she hui gong zuo mo shi de zhuan xing yu fa zhan = Transformation and development of China's social work model / Li Yingsheng zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 7, 390 pages : illustrations ; 26 cm
HV418 .L544 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yang fu mu li shi dang an
中国养父母历史档案 = Historical archives of Chinese adoptive parents = 中国養父母の歷史記錄 / 主编鲍海春, 车虹霁 ; 副主编胡晓慧, 石金楷.
Zhongguo yang fu mu li shi dang an = Historical archives of Chinese adoptive parents = Chūgoku yōfubo no rekishi kiroku / zhu bian Bao Haichun, Che Hongji ; fu zhu bian Hu Xiaohui, Shi Jinkai.
Heilongjiang ren min chu ban she, 2015. -- 779 pages : portraits ; 27 cm
HV1312 .Z4666 2015 -- Kroch Library Asia
Ju jia yang lao yan jiu
居家养老研究 : 来自浙江的调查与思考 = Home-based care service : case study from Zhejiang / 郭竞成著.
Ju jia yang lao yan jiu : lai zi Zhejiang de diao cha yu si kao = Home-based care service : case study from Zhejiang / Guo Jingcheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 8, 5, 307 pages : illustrations ; 24 cm
HV1484 .C64 Z446 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi du hua yang lao, jia ting gong neng yu dai ji fan bu wei ji
制度化养老、家庭功能与代际反哺危机 : 以上海市为例 / 刘燕著
Zhi du hua yang lao, jia ting gong neng yu dai ji fan bu wei ji : yi Shanghai shi wei li / Liu Yan zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 263 pages : illustrations ; 25 cm
HV1484 .C62 L585 2016 -- Kroch Library Asia
Rōsha no inori
ろう者の祈り : 心の声に気づいてほしい / 中島隆.
Rōsha no inori : kokoro no koe ni kizuite hoshii / Nakajima Takashi.
Asahi Shinbun Shuppan, 2017. -- 253 pages : illustrations ; 19 cm
HV2380 .N35 R67 2017 -- Kroch Library Asia
Chōkaku shōgaisha to saiban'in saiban
聴覚障害者と裁判員裁判 : DVD教材で学ぶ法廷手話 / 渡辺修, 水野真木子, 林智樹著.
Chōkaku shōgaisha to saiban'in saiban : dībuidī kyōzai de manabu hōtei shuwa / Watanabe Osamu, Mizuno Makiko, Hayashi Tomoki cho.
Shōhakusha, 2017. -- 135 pages : illustrations ; 21 cm + 1 DVD-ROM (12 cm)
HV2476.5 .J37 W38 2017 -- Kroch Library Asia
Dībuidī de tanoshiku manaberu hajimete deau shuwa
DVDで楽しく学べるはじめて出会う手話 : これは便利!役に立つ! / 「入門対応テキスト」編集委員会編集.
Dībuidī de tanoshiku manaberu hajimete deau shuwa : kore wa benri yaku ni tatsu! / Nyūmon taiō tekisuto henshū iinkai.
Zennihon Rōa Renmei, 2018. -- 192 pages : color illustrations ; 21 cm + 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
HV2476.5 .J37 D53 2018 -- Kroch Library Asia
Kore de gōkaku! zenkoku shuwa kentei shiken
これで合格! 全国手話検定試験 : 第12回全国手話検定試験解說集 2018 / 全国手話研修センター編集.
Kore de gōkaku! zenkoku shuwa kentei shiken : dai 12-kai zenkoku shuwa kentei shiken kaisetsushū 2018 / Zenkoku shuwa kenshū sentā henshū.
Chūō Hōki Shuppan, 2018. -- 166 pages : illustrations ; 26 cm + 1 DVD (12 cm)
Oversize HV2476.5 .J37 K67 2018 + Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Services to minority ethnic groups
Services to minority ethnic groups : a report on factors relating to the responsiveness of Metro Toronto MCSS Agencies to minority ethnic groups / [Toronto Area Office, Ministry of Community and Social Services].
Ministry of Community and Social Services, 1988. -- 42 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize HV3177 .C2 S47 1988 + -- Kroch Library Asia
Jin du fei ying li zu zhi yan jiu
禁毒非营利组织研究 : 以上海市Z社工服务机构为例 / 唐斌著.
Jin du fei ying li zu zhi yan jiu : yi Shanghai Shi Z she gong fu wu ji gou wei li / Tang Bin zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2017. -- 188 pages : illustrations ; 24 cm.
HV5840 .C62 S535 2017 -- Kroch Library Asia
Xi du ren qun cheng yin wen ti de she hui xue yan jiu
吸毒人群成瘾问题的社会学研究 : 以江苏为例 / 韩丹著.
Xi du ren qun cheng yin wen ti de she hui xue yan jiu : yi Jiangsu wei li / Han Dan zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2017. -- 238 pages : illustrations ; 24 cm.
HV5840 .C62 J5344 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin du shi
中国禁毒史 / 胡金野, 齐磊著.
Zhongguo jin du shi / Hu Jinye, Qi Lei zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2017. -- 515 pages, 4 unnumbered pages ; 24 cm.
HV5840 .C6 Q525 2017 -- Kroch Library Asia
Kukka nŭn p'ongnyŏk ida
국가 는 폭력 이다 : 법 은 권력 을 위해 어떻게 복무 하는가 / 박 종성.
Kukka nŭn p'ongnyŏk ida : pŏp ŭn kwŏllyŏk ŭl wihae ŏttŏk'e pongmu hanŭn'ga / Pak Chong-sŏng.
In'gan Sarang, 2018. -- 239 pages : illustrations ; 21 cm
HV6322.3 .K6 P35 2018 -- Kroch Library Asia
Terrorist rehabilitation and community engagement in Malaysia and Southeast Asia
Terrorist rehabilitation and community engagement in Malaysia and Southeast Asia / edited by Mohd Mizan Aslam and Rohan Gunaratna.
Routledge, 2020. -- xiii, 171 pages : illustrations, map ; 25 cm.
HV6433 .M3 T47 2020 -- Kroch Library Asia
Meiguo Hua yi lao nian ren de nüe dai yu hu shi
美国华裔老年人的虐待与忽视 = Elder abuse and neglect among Chinese American older adults / 高翔著.
Meiguo Hua yi lao nian ren de nüe dai yu hu shi = Elder abuse and neglect among Chinese American older adults / Gao Xiang zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 5, 4, 3, 117 pages : illustrations ; 23 cm.
HV6626.3 .G368 2017 -- Kroch Library Asia
Die bian
蝶变 : 澳门博彩业田野叙事 / 刘昭瑞, 霍志钊著.
Die bian : Aomen bo cai ye tian ye xu shi / Liu Zhaorui, Huo Zhizhao zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 2 volumes (vi, 763 pages) : illustrations ; 25 cm
HV6722 .C63 M2559 2017 -- Kroch Library Asia
1970-yŏndae yusin ch'ejegi kyŏngch'al ŭi chojik kwa hwaltong
1970년대 유신 체제기 경찰 의 조직 과 활동 / 김 행선.
1970-yŏndae yusin ch'ejegi kyŏngch'al ŭi chojik kwa hwaltong / Kim Haeng-sŏn.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 236 pages ; 23 cm
HV8258 .A2 K522 2018 -- Kroch Library Asia
Sŏdaemun Hyŏngmuso
서대문 형무소 : 식민지 근대 감옥 / 박 경목 지음
Sŏdaemun Hyŏngmuso : singminji kŭndae kamok / Pak Kyŏng-mok chiŭm
Ilbit, 2019. -- 491 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HV9815.5 .Z8 S46735 2019 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (5 items)RSS

"Zhongguo mo shi" de zhe xue yan jiu
"中国模式"的哲学研究 / 詹宏伟主编.
"Zhongguo mo shi" de zhe xue yan jiu / Zhan Hongwei zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 242 pages ; 24 cm
HX418.5 .Z5625 2016 -- Kroch Library Asia
Guan che luo shi wu da fa zhan li nian
贯彻落实五大发展理念 = Implement the five major development concepts / 主编杨宏伟 ; 副主编王彦涛.
Guan che luo shi wu da fa zhan li nian = Implement the five major development concepts / zhu bian Yang Hongwei ; fu zhu bian Wang Yantao.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 3, 4, 258 pages ; 23 cm.
HX418.5 .G8335 2017 -- Kroch Library Asia
Jing dian zuo jia tan suo li xiang she hui yu shi xian Zhongguo meng
经典作家探索理想社会与实现中国梦 / 俞良早著.
Jing dian zuo jia tan suo li xiang she hui yu shi xian Zhongguo meng / Yu Liangzao zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 530 pages ; 24 cm
HX418.5 .Y8374 2017 -- Kroch Library Asia
Quan qiu hua jin cheng zhong de Zhongguo dao lu
全球化进程中的中国道路 / 雷江梅著.
Quan qiu hua jin cheng zhong de Zhongguo dao lu / Lei Jiangmei zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 234 pages ; 24 cm
HX418.5 .L45 2016 -- Kroch Library Asia
Art, global Maoism and the Chinese Cultural Revolution
Art, global Maoism and the Chinese Cultural Revolution / edited by Jacopo Galimberti, Noemi de Haro García and Victoria H. F. Scott.
Manchester University Press, 2020. -- xix, 356 pages : illustrations ; 25 cm.
HX521 .A74 2020 -- Kroch Library Asia

JA. Political science (General) (5 items)RSS

Hikaku no naka no Chūgoku seiji
比較のなかの中国政治 / 日本比較政治学会編.
Hikaku no naka no Chūgoku seiji / Nihon Hikaku Seiji Gakkai hen.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2004. -- viii, 221 pages : illustrations ; 21 cm.
JA26 .N546 v.6 -- Kroch Library Asia
Samekita praśāsana śabdāvalī, Aṅgrezī-Hindī.
Samekita praśāsana śabdāvalī, Aṅgrezī-Hindī. Consolidated glossary of administrative terms, English-Hindi.
Śiksha Mantral̄aya, Bhārata Sarakāra, 1968. -- xx, 135 pages 24 cm
JA64 .H5 C66 1968 -- Kroch Library Asia
Tanaka Hiroshi shū
田中浩集 / [著者田中浩].
Tanaka Hiroshi shū / [chosha Tanaka Hiroshi].
Miraisha, 2012-2015. -- 10 volumes ; 22 cm
JA81 .T36 2012 -- Kroch Library Asia
Yŏksa ŭi pigyo
역사 의 비교 : 시민 이 읽는 비교 세계사 강의 : 민주주의, 자본주의, 민족주의 편 / 김 대륜 지음.
Yŏksa ŭi pigyo : simin i ingnŭn pigyo segyesa kangŭi : minjujuŭi, chabonjuŭi, minjokchuŭi p'yŏn / Kim Tae-ryun chiŭm.
Tolbegae, 2018. -- 344 pages : illustrations, maps ; 21 cm
JA81 .K58 2018 -- Kroch Library Asia
Jia guo tian xia
家国天下 : 现代中国的个人、国家与世界认同 / 许纪霖著.
Jia guo tian xia : xian dai Zhongguo de ge ren, guo jia yu shi jie ren tong / Xu Jilin zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 476 pages ; 24 cm
JA84 .C6 X855 2017 -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (3 items)RSS

Kang zhan shi qi guo gong liang dang min zu zhu yi si xiang yan jiu
抗战时期国共两党民族主义思想研究 = Kangzhan shiqi guogongliangdang minzuzhuyi sixiang yanjiu / 宋春华著.
Kang zhan shi qi guo gong liang dang min zu zhu yi si xiang yan jiu = Kangzhan shiqi guogongliangdang minzuzhuyi sixiang yanjiu / Song Chunhua zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 2, 196 pages ; 23 cm
JC311 .S6634 2017 -- Kroch Library Asia
Ukita Kazutami no shisōshiteki kenkyū
浮田和民の思想史的研究 : 倫理的帝国主義の形成 / 姜克實.
Ukita Kazutami no shisōshiteki kenkyū : rinriteki teikoku shugi no keisei / Jan Kūshī.
Fuji Shuppan, 2003. -- 548, 12 pages : illustrations ; 22 cm
JC359 .J45 2003 -- Kroch Library Asia
Rabō̜p sombūranāyāsitthirāt
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : วิวัฒนาการรัฐไทย / กุลลดา เกษบุญชู มี้ด เขียน ; อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู แปล.
Rabō̜p sombūranāyāsitthirāt : wiwatthanākān rat Thai / Kunladā Kētbunchū Mīt khīan ; ʻAthit Čhīamrattanyū plǣ.
Fādīaokan, 2019. -- 445 pages : illustrations ; 24 cm.
JC381 .M42 2019 -- Kroch Library Asia

JF. Political institutions and public administration - General (1 item)RSS

Prabăndh Pohchnot dūdau nauloe bibhab lok.
Prabăndh Pohchnot dūdau nauloe bibhab lok.
ʻAggalekhādhikāraṭṭhān Brẏddhasabhā, 2007. -- v, 233 pages, 1 unnumbered page ; 21 cm
JF1001 .P72 2007 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (23 items)RSS

People-party-policy interplay in India
People-party-policy interplay in India : micro-dynamics of everyday politics in West Bengal, c. 2008-2016 / Suman Nath.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xvii, 222 pages : illustrations ; 25 cm
JQ379.5 .A58 N38 2020 -- Kroch Library Asia
Democratic transition in Bhutan
Democratic transition in Bhutan : political contests as moral battles / Sonam Kinga.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiv, 292 pages : illustrations ; 25 cm
JQ628.5 .A58 K56 2020 -- Kroch Library Asia
Bāṃlādeśa Āoẏāmī Līga
Bāṃlādeśa Āoẏāmī Līga : saṃkshipta itihāsa o nirbācita dalila / Nūha-Ula-Ālama Lenina.
Samaẏa Prakāśana, 2015-. -- volumes : illustrations (some color) ; 25 cm
JQ639 .A8 A935 2015 -- Kroch Library Asia
Việt Nam quốc dân đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam
Việt Nam quốc dân đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam : 1927-1954 / Nguyẽ̂n Văn Khánh.
Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội, 2019. -- 311 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
JQ898 .V53 N54 2019 -- Kroch Library Asia
Insights on Singapore's politics and governance from leading thinkers
Insights on Singapore's politics and governance from leading thinkers : from the Institute of Policy Studies' Singapore Perspectives / Institute of Policy Studies, Singapore.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- vii, 196 pages ; 24 cm
JQ1063 .A58 I57 2019 -- Kroch Library Asia
Is the People's Action Party here to stay?
Is the People's Action Party here to stay? : analysing the resilience of the one-party dominant state in Singapore / Bilveer Singh.
World Scientific, 2019. -- xxix, 302 pages ; 23 cm
JQ1063 .A979 S56 2019 -- Kroch Library Asia
Serving Singapore
Serving Singapore : my journey / V.K. Rajan, Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Bahrain.
World Scientific, 2020.
JQ1063 .A67 R35 2020 -- Kroch Library Asia
Dong Ya de wang quan yu si xiang
东亚的王权与思想 / 渡边浩著 ; 区建英译.
Dong Ya de wang quan yu si xiang / Dubian Hao zhu ; Ou Jianying yi.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2, 5, 3, 2, 6, 198 pages ; 23 cm.
JQ1499 .A58 .W36127 2016 -- Kroch Library Asia
Chūgoku shizuka naru kakumei
中国静かなる革命 : 官製資本主義の終焉と民主化へのグランドビジョン / 呉軍華著.
Chūgoku shizuka naru kakumei : kansei shihon shugi no shūen to minshuka e no gurando bijon / U Junfa.
Nihon Keizai Shinbun Shuppansha, 2008. -- 255 pages : illustrations ; 20 cm
JQ1510 .W85 2008 -- Kroch Library Asia
Xianggang guan li zhi dao
香港管理之道 : 纪念香港回归二十周年 = The Hongkong way : an urban governance review = Xianggang guanli zhidao / 杨勇主编.
Xianggang guan li zhi dao : ji nian Xianggang hui gui er shi zhou nian = The Hongkong way : an urban governance review = Xianggang guanli zhidao / Yang Yong zhu bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 1, 9, 5, 284 pages : color illustrations ; 23 cm
JQ1510 .X5365 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi li xin fang lüe
中国治理新方略 / 冯俊主编 = China's new strategies for governing the country / by Feng Jun, et al.
Zhongguo zhi li xin fang lüe / Feng Jun zhu bian = China's new strategies for governing the country / by Feng Jun, et al.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 3, 202 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1510 .Z4795 2017 -- Kroch Library Asia
Min Tai jiao rong de kao shi niu dai
闽台交融的考试纽带 : 清代福建乡试研究 / 刘一彬著.
Min Tai jiao rong de kao shi niu dai : Qing dai Fujian xiang shi yan jiu / Liu Yibin zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 333 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1512 .Z13 E874877 2016 -- Kroch Library Asia
Si xiang zheng zhi jiao yu shi yu xia de shao shu min zu gan bu ren wen guan huai yan jiu
思想政治教育视阈下的少数民族干部人文关怀研究 / 雷随斌, 陈清华著.
Si xiang zheng zhi jiao yu shi yu xia de shao shu min zu gan bu ren wen guan huai yan jiu / Lei Suibin, Chen Qinghua zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 5, 210 pages ; 24 cm
JQ1512 .Z13 M5447 2017 -- Kroch Library Asia
Wen shu zhuan shu
文书转述 : 清代州县行政运作与文字・技术 / 郑金刚著.
Wen shu zhuan shu : Qing dai zhou xian xing zheng yun zuo yu wen zi, ji shu / Zheng Jingang zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 275 pages ; 23 cm.
JQ1512 .Z1 Z45854 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gan bu xuan ba ren yong
中国干部选拔任用 / 陈忠, 赵世明等编著 = The selection and appointment of officials in China / by Chen Zhong, Zhao Shiming, et al.
Zhongguo gan bu xuan ba ren yong / Chen Zhong, Zhao Shiming deng bian zhu = The selection and appointment of officials in China / by Chen Zhong, Zhao Shiming, et al.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 3, 164 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1512 .Z13 P4439 2017 -- Kroch Library Asia
Public participation and state building in China
Public participation and state building in China : case studies from Zhejiang / Dragan Pavlićević.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- x, 166 pages ; 24 cm.
JQ1516 .P38 2020 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di shi er jie quan guo wei yuan hui di wu ci hui yi wen jian
中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第五次会议文件 / 中国人民政治协商会议全国委员会办公厅编.
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi di shi er jie quan guo wei yuan hui di wu ci hui yi wen jian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui ban gong ting bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 61 pages ; 21 cm
JQ1516 .Z43 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xie shang min zhu
中国协商民主 : 理论与实践 = Deliberative democracy in China : theory and practice = Zhongguo xieshang minzhu : lilun yu shijian / 郭丽兰, 伍俊斌主编 ; 伍俊斌 [and 4 others] 著.
Zhongguo xie shang min zhu : li lun yu shi jian = Deliberative democracy in China : theory and practice = Zhongguo xieshang minzhu : lilun yu shijian / Guo Lilan, Wu Junbin zhu bian ; Wu Junbin [and 4 others] zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 225 pages ; 23 cm
JQ1516 .W7845 2017 -- Kroch Library Asia
Bai lian cheng gang
百炼成钢 : 中国共产党对重大困难与风险的历史经验 / 柳建辉等著.
Bai lian cheng gang : Zhongguo gong chan dang dui zhong da kun nan yu feng xian de li shi jing yan / Liu Jianhui deng zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3,14, 395 pages ; 24 cm
JQ1519 .A5 L4872 2017 -- Kroch Library Asia
Hu Qiaomu tan Zhong gong dang shi
胡乔木谈中共党史 / 《胡乔木传》编写组编.
Hu Qiaomu tan Zhong gong dang shi / "Hu Qiaomu zhuan" bian xie zu bian.
Ren min chu ban she, 2015. -- 1, 4, 409 pages ; 23 cm.
JQ1519 .A5 H8535 2015 -- Kroch Library Asia
Qin Han Jiaodong
秦汉胶东 : 行政制度与社会经济 = Jiaodong in the Qin and Han dynasty : administrative system and social-economic formation / 赵沛著.
Qin Han Jiaodong : xing zheng zhi du yu she hui jing ji = Jiaodong in the Qin and Han dynasty : administrative system and social-economic formation / Zhao Pei zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2017. -- 3, 4, 3, 224 pages ; 24 cm.
JQ1519 .S45 Z46 2017 -- Kroch Library Asia
Taiwan jiyū minshuka shiron
台湾自由民主化史論 / 陳建仁著.
Taiwan jiyū minshuka shiron / Chin Kenjin cho.
Ochanomizu Shobō, 2004. -- vi, 308, 4 pages ; 22 cm
JQ1536 .C45 2004 -- Kroch Library Asia
Vigil
Vigil : Hong Kong on the brink / Jeffrey Wasserstrom ; with contributions by Amy Hawkins.
Columbia Global Reports, 2020. -- 112 pages : maps ; 19 cm
JQ1539.5 .A92 W37 2020 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (5 items)RSS

Post-politics and civil society in Asian cities
Post-politics and civil society in Asian cities : spaces of depoliticisation / edited by Sonia Lam-Knott, Creighton Connolly, and Kong Chong Ho.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xii, 176 pages : illustrations ; 24 cm.
JS6950 .P67 2020 -- [asia]
Jie guan cheng shi de gong zuo jing yan
接管城市的工作經驗 / 賴志衍編.
Jie guan cheng shi de gong zuo jing yan / Lai Zhiyan bian.
Ren min chu ban she, 1949. -- 56 pages ; 17 cm
JS7353 .A8 L25 -- Kroch Library Asia
Zhong gong zhong yang guo wu yuan guan yu jia qiang he wan shan cheng xiang she qu zhi li de yi jian.
中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见.
Zhong gong zhong yang guo wu yuan guan yu jia qiang he wan shan cheng xiang she qu zhi li de yi jian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 28 pages ; 22 cm
JS7353 .A2 Z456 2017 -- Kroch Library Asia
Di fang ren da tui dong min zhu fa zhi jian she de tan suo, cheng xiao yu zhan wang
地方人大推动民主法治建设的探索、成效与展望 : 以中山市人大为样本 = The exploration, effect and forecast on the establishment of rule of law by local People's Congresses : the example of Zhongshan Municipal People's Congress / 中国社会科学院国家法治指数研究中心, 中国社会科学院法学研究所法治指数创新工程项目组著.
Di fang ren da tui dong min zhu fa zhi jian she de tan suo, cheng xiao yu zhan wang : yi Zhongshan Shi ren da wei yang ben = The exploration, effect and forecast on the establishment of rule of law by local People's Congresses : the example of Zhongshan Municipal People's Congress / Zhongguo she hui ke xue yuan guo jia fa zhi zhi shu yan jiu zhong xin, Zhongguo she hui ke xue yuan fa xue yan jiu suo fa zhi zhi shu chuang xin gong cheng xiang mu zu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 159 pages ; 26 cm.
JS7365 .Z567 D524 2016 -- Kroch Library Asia
Yŏkchu Mongmin simsŏ
역주 목민 심서 / 정 약용 ; 다산 연구회 역주 ; 임 형택 교열.
Yŏkchu Mongmin simsŏ / Chŏng Yag-yong ; Tasan Yŏn'guhoe yŏkchu ; Im Hyŏng-t'aek kyoyŏl.
Ch'angbi, 2018. -- 7 volumes : color illustrations ; 24 cm
JS7394 .A2 C4574 2018 -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (6 items)RSS

Ch'ogukkajŏk konggan kwa kongdongch'e rosŏŭi Tongbuk Asia
초국가적 공간 과 공동체 로서의 동북 아시아 : 가능성 과 현실 / 고려 대학교 아세아 문제 연구소 HK 사업단 편 ; 필진 윤 인진 고려 대학교 사회 학과 교수 [and many others].
Ch'ogukkajŏk konggan kwa kongdongch'e rosŏŭi Tongbuk Asia : kanŭngsŏng kwa hyŏnsil / Koryŏ Taehakkyo Asea Munje Yŏn'guso HK Saŏptan p'yŏn ; p'ilchin Yun In-jin Koryŏ Taehakkyo Sahoe Hakkwa Kyosu [and many others].
Koryŏ Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- 413 pages : illustrations ; 23 cm
JZ1720 .C47 2018 -- Kroch Library Asia
China's omnidirectional peripheral diplomacy
China's omnidirectional peripheral diplomacy / Jianwei Wang, Hoo Tiang Boon.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xv, 391 pages ; 24 cm.
JZ1734 .C554 2019 -- Kroch Library Asia
Soft power with Chinese characteristics
Soft power with Chinese characteristics : China's campaign for hearts and minds / edited by Kingsley Edney, Stanley Rosen and Ying Zhu.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xxi, 296 pages : illustrations, maps ; 25 cm
JZ1734 .S64 2020 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se zheng dang wai jiao
中国特色政党外交 = Party-to-party diplomacy with Chinese characteristics / 于洪君主编 ; 金鑫, 胡昊执行主编.
Zhongguo te se zheng dang wai jiao = Party-to-party diplomacy with Chinese characteristics / Yu Hongjun zhu bian ; Jin Xin, Hu Hao zhi xing zhu bian.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 8, 266 pages ; 24 cm
JZ1734 .Z567 2017 -- Kroch Library Asia
Zu guo zai ni shen hou
祖国在你身后 : 中国海外领事保护案件实录 / 本书编委会编 ; 本书编委会郭少春 [and 10 others].
Zu guo zai ni shen hou : Zhongguo hai wai ling shi bao hu an jian shi lu / Ben shu bian wei hui bian ; ben shu bian wei hui Guo Shaochun [and 10 others].
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 379 pages : illustrations ; 24 cm
JZ1734 .Z924 2016 -- Kroch Library Asia
P'yŏnghwa undong
평화 운동 : 이론, 역사, 용역 / 서 보혁, 정 주진 지음.
P'yŏnghwa undong : iron, yŏksa, yŏngyŏk / Sŏ Po-hyŏk, Chŏng Chu-jin chiŭm.
Chininjin, 2018. -- 240 pages : illustrations ; 23 cm
JZ5574 .S68 2018 -- Kroch Library Asia

K. Law (9 items)RSS

Zhuan jia dui di san ren ze ren zhi du yan jiu
专家对第三人责任制度研究 : 一种基于民法体系化的制度设计与解释 / 仲伟珩著.
Zhuan jia dui di san ren ze ren zhi du yan jiu : yi zhong ji yu min fa ti xi hua de zhi du she ji yu jie shi / Zhong Weiheng zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 12, 3, 6, 366 pages ; 21 cm
K848 .Z67 2017 -- Kroch Library Asia
Bu jun zhi zhi shi chan quan bao hu dui fa zhan zhong guo jia de ying xiang yan jiu
不均质知识产权保护对发展中国家的影响研究 : 基于实际保护的视角 / 代中强著.
Bu jun zhi zhi shi chan quan bao hu dui fa zhan zhong guo jia de ying xiang yan jiu : ji yu shi ji bao hu de shi jiao / Dai Zhongqiang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 224 pages : illustrations ; 21 cm
K1401 .D3539 2016 -- Kroch Library Asia
Zao qi zhong li ping gu zhi du yan jiu
早期中立评估制度研究 : 多元化纠纷解决机制的另一维度 = Research on the early neutral evaluation : another dimension of diversified dispute resolution mechanism / 林轲亮著.
Zao qi zhong li ping gu zhi du yan jiu : duo yuan hua jiu fen jie jue ji zhi de ling yi wei du = Research on the early neutral evaluation : another dimension of diversified dispute resolution mechanism / Lin Keliang zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 8, 497 pages ; 23 cm.
K2390 .L56 2017 -- Kroch Library Asia
Guo ji shang shi zhong cai shi wu
国际商事仲裁实务 = International commercial arbitration practice / 主编许杰 ; 编委耿雪阳 [and five others].
Guo ji shang shi zhong cai shi wu = International commercial arbitration practice / zhu bian Xu Jie ; bian wei Geng Xueyang [and five others].
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 1, 1, 1, 6, 523 pages : illustrations ; 24 cm
K2400 .G885 2017 -- Kroch Library Asia
Gong min quan li de zheng dang xing yan jiu
公民权利的正当性研究 / 张卨著.
Gong min quan li de zheng dang xing yan jiu / Zhang Xie zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 356 pages ; 23 cm
K3240 .Z255 2017 -- Kroch Library Asia
Sheng tai fa zhi ping lun, 2015
生态法治评论, 2015 / 主编刘小冰, 张毓华.
Sheng tai fa zhi ping lun, 2015 / zhu bian Liu Xiaobing, Zhang Yuhua.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 302 pages ; 23 cm
K3585 .S46 2016 -- Kroch Library Asia
Si fa ti zhi gai ge jin cheng zhong de kong quan ji zhi yan jiu
司法体制改革进程中的控权机制研究 : 以公诉裁量权为例 = Power control mechanism in the process of judicial system reform : illustrated by the public prosecution discretion / 武晓慧著.
Si fa ti zhi gai ge jin cheng zhong de kong quan ji zhi yan jiu : yi gong su cai liang quan wei li = Power control mechanism in the process of judicial system reform : illustrated by the public prosecution discretion / Wu Xiaohui zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 4, 3, 4, 3, 4, 174 pages : illustrations ; 24 cm
K5425 .W78 2016 -- Kroch Library Asia
Zhen cha zhong de wang luo jian kong fa zhi hua yan jiu
侦查中的网络监控法制化研究 = Research on the legalization of network supervision in investigation / 刘梅湘著.
Zhen cha zhong de wang luo jian kong fa zhi hua yan jiu = Research on the legalization of network supervision in investigation / Liu Meixiang zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 4, 220 pages ; 21 cm
K5480 .L66 2017 -- Kroch Library Asia
Pi zhun "Xuan ze fa yuan xie yi gong yue" zhi kao liang
批准《选择法院协议公约》之考量 = Considering on the ratification of the Convention of choice of court agreement / 肖永平, 朱磊主编 ; 撰稿人叶斌 [and six others].
Pi zhun "Xuan ze fa yuan xie yi gong yue" zhi kao liang = Considering on the ratification of the Convention of choice of court agreement / Xiao Yongping, Zhu Lei zhu bian ; zhuan gao ren Ye Bin [and six others].
Fa lü chu ban she, 2017. -- 4, 3, 2, 5, 220 pages ; 24 cm.
K7625 .Y44 2017 -- Kroch Library Asia

KN. South Asia. Southeast Asia. East Asia (145 items)RSS

Zhongguo--Dong meng min shang shi si fa xie zhu wen ti yan jiu
中国--东盟民商事司法协助问题研究 = Study on the civil and commercial judicial assistance in China-Asean / 高兰英著.
Zhongguo--Dong meng min shang shi si fa xie zhu wen ti yan jiu = Study on the civil and commercial judicial assistance in China-Asean / Gao Lanying zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 16, 4, 206 pages ; 21 cm
KNC473 .G36 2016 -- Kroch Library Asia
Dunhuang Xiyu fa zhi wen shu yu yan yan jiu
敦煌西域法制文書语言研究 / 王启涛著.
Dunhuang Xiyu fa zhi wen shu yu yan yan jiu / Wang Qitao zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 4, 2, 450 pages ; 24 cm
KNN9 .W36423 2016 -- Kroch Library Asia
Fa jie wang shi
法界往事 : 民国时期民法学家群体及其志业 / 蔡晓荣著.
Fa jie wang shi : Minguo shi qi min fa xue jia qun ti ji qi zhi ye / Cai Xiaorong zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 289 pages ; 23 cm
KNN94 .C3587 2016 -- Kroch Library Asia
Xian dai fa zhi
现代法治 : 沈家本的改革梦 = Rule of law / 李贵连著.
Xian dai fa zhi : Shen Jiaben de gai ge meng = Rule of law / Li Guilian zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 4, 2, 210 pages ; 20 cm
KNN96 .S47 L56 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai guo jia fa
清代国家法 : 多元差异与集权统一 = State law in the Qing dynasty : heterogeneous plurality and power centralization / 王志强著.
Qing dai guo jia fa : duo yuan cha yi yu ji quan tong yi = State law in the Qing dynasty : heterogeneous plurality and power centralization / Wang Zhiqiang zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- xxix, viii, 235 pages : maps ; 25 cm.
KNN122 .W364 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai xing zhi shi yan jiu
中國古代刑制史研究 / (日)宮宅潔著 ; 楊振紅, 單印飛, 王宇安 [and 1 other] 譯 ; 楊振紅, 石洋審校.
Zhongguo gu dai xing zhi shi yan jiu / (Ri) Gongzhai Jie zhu ; Yang Zhenhong, Shan Yinfei, Wang Anyu [and 1 other] yi ; Yang Zhenhong, Shi Yang shen jiao.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 9, 336 pages ; 22 cm.
KNN265 .M59127 2016 -- Kroch Library Asia
Qing dai mai mai qi yue yan jiu
清代买卖契约研究 : 基于法制史角度的解读 / 刘高勇著.
Qing dai mai mai qi yue yan jiu : ji yu fa zhi shi jiao du de jie du / Liu Gaoyong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 291 pages ; 24 cm
KNN858 .L5848 2016 -- Kroch Library Asia
Taiwan di qu min shi su song zhi du
台湾地区民事诉讼制度 = Civil procedure in Taiwan / 齐树洁主编 ; 撰稿人齐树洁, 熊云辉, 罗发兴 [and seven others].
Taiwan di qu min shi su song zhi du = Civil procedure in Taiwan / Qi Shujie zhu bian ; zhuan gao ren Qi Shujie, Xiong Yunhui, Luo Faxing [and seven others].
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 2, 5, 477 pages ; 24 cm.
KNP169.5 .Q47 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan zhi dao xing an li (2016 nian 6 yue-2017 nian 12 yue).
最高人民法院指导性案例 (2016年6月-2017年12月).
Zui gao ren min fa yuan zhi dao xing an li (2016 nian 6 yue-2017 nian 12 yue).
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 167 pages ; 24 cm
KNQ18 .A4 2018 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan li an gong zuo zhi dao an li jie xi
最高人民法院立案工作指导案例解析 / 景汉朝主编.
Zui gao ren min fa yuan li an gong zuo zhi dao an li jie xi / Jing Hanzhao zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 2, 8, 649 pages ; 24 cm
KNQ38 .Z86 2015 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan shen pan jian du zhi dao an li jie xi
最高人民法院审判监督指导案例解析 / 景汉朝主编.
Zui gao ren min fa yuan shen pan jian du zhi dao an li jie xi / Jing Hanchao zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 2, 7, 546 pages ; 24 cm.
KNQ38 .Z88 2015 -- Kroch Library Asia
Hui jia de lu
回家的路 : 高秉涵回忆录 / 高秉涵口述 ; 张慧敏, 孔立文撰写.
Hui jia de lu : Gao Binghan hui yi lu / Gao Binghan kou shu ; Zhang Huimin, Kong Liwen zhuan xie.
Jiu zhou chu ban she, 2017. -- 5, 286 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ110 .G353 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fa zhi jian she 40 nian
中国法治建设40年 : 1978-2018 / 张金才著.
Zhongguo fa zhi jian she 40 nian : 1978-2018 / Zhang Jincai zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 5, 3, 391 pages ; 24 cm
KNQ120 .Z246 2018 -- Kroch Library Asia
Da wen hua bei jing xia de fa zhi she hui yu xi su yan jiu
大文化背景下的法治社会与习俗研究 / 王作全主编.
Da wen hua bei jing xia de fa zhi she hui yu xi su yan jiu / Wang Zuoquan zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- ii, 280 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ465 .D328 2018 -- Kroch Library Asia
Si fa ze ren zhi gai ge
司法责任制改革 / 孙海龙等著.
Si fa ze ren zhi gai ge / Sun Hailong deng zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 8, 5, 272 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ470 .S846 2017 -- Kroch Library Asia
Xiang fa er xing
向法而行 : 写在司法改革年代的思考与探索 / 王宝鸣著.
Xiang fa er xing : xie zai si fa gai ge nian dai de si kao yu tan suo / Wang Baoming zhu.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 2, 3, 242 pages ; 23 cm
KNQ470 .W326 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de si fa gai ge
中国的司法改革 : 制度变迁的路径依赖与顶层设计 / 季卫东等著.
Zhongguo de si fa gai ge : zhi du bian qian de lu jing yi lai yu ding ceng she ji / Ji Weidong deng zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 4, 6, 3, 398 pages ; 24 cm
KNQ470 .J38 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guo ji si fa shi zheng yan jiu
中国国际私法实证研究 / 秦瑞亭著.
Zhongguo guo ji si fa shi zheng yan jiu / Qin Ruiting zhu.
Nan kai da xue chu ban she, 2017. -- 5, 3, 390 pages ; 21 cm
KNQ480 .Q67 2017 -- Kroch Library Asia
Min fa zong ze
民法总则 : 条文背后的故事与难题 / 杨立新著.
Min fa zong ze : tiao wen bei hou de gu shi yu nan ti / Yang Lixin zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 6, 2, 562 pages ; 23 cm
KNQ494.52017 .Y36 2017 -- Kroch Library Asia
Min fa zong ze yu min fa tong ze tiao wen dui zhao ji shi yong ti yao
民法总则与民法通则条文对照及适用提要 / 江必新, 何东宁编著.
Min fa zong ze yu min fa tong ze tiao wen dui zhao ji shi yong ti yao / Jiang Bixin, He Dongning bian zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 4, 9, 236 pages ; 23 cm
KNQ494.52017 .J67 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze shi yi
中华人民共和国民法总则释义 / 主编李适时 ; 副主编张荣顺.
Zhonghua Renmin Gongheguo min fa zong ze shi yi / zhu bian Li Shishi ; fu zhu bian Zhang Rongshun.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 12, 711 pages ; 21 cm.
KNQ494.52017 .Z546 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong min shi fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan
中华人民共和国常用民事法律法规规章司法解释大全 / 国务院法制办公室编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong min shi fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 30, 15, 1322 pages ; 22 cm
KNQ496.5 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan zhi dao an li jie xi
最高人民法院民事审判指导案例解析 / 奚晓明主编.
Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan zhi dao an li jie xi / Xi Xiaoming zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 2, 6, 627 pages ; 24 cm
KNQ496.7 .Z58 2015 -- Kroch Library Asia
Ren min fa yuan su song wen shu yang shi, zhi zuo yu fan li.
人民法院诉讼文书样式、制作与范例. 民商事卷 / 司法文书研究中心编著.
Ren min fa yuan su song wen shu yang shi, zhi zuo yu fan li. Min shang shi juan / Si fa wen shu yan jiu zhong xin bian zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2015. -- 2, 8, 700 pages ; 26 cm.
KNQ497.4 .R46 2015 -- Kroch Library Asia
Fa quan di zhu
法泉滴注 : 民商法研究文集 / 李峰, 王珉主编.
Fa quan di zhu : min shang fa yan jiu wen ji / Li Feng, Wang Min zhu bian.
Fu dan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 214 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ500 .F286 2016 -- Kroch Library Asia
Min fa
民法 = Civil law / 主编魏振瀛 ; 副主编郭明瑞 ; 撰稿人王成 [and six others].
Min fa = Civil law / zhu bian Wei Zhenying ; fu zhu bian Guo Mingrui ; zhuan gao ren Wang Cheng [and six others].
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 9, 10, 770 pages ; 23 cm.
KNQ500 .M4532 2017 -- Kroch Library Asia
Min fa xue
民法学 / 申卫星著.
Min fa xue / Shen Weixing zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 6, 609 pages ; 23 cm
KNQ500 .S37 2017 -- Kroch Library Asia
Min shi shen pan shi wu yan jiu
民事审判实务研究 / 周贤奇著.
Min shi shen pan shi wu yan jiu / Zhou Xianqi zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 388 pages ; 24 cm
KNQ500 .Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min fa dian zheng ming.
中国民法典争鸣. 柳经纬卷 / 柳经纬著.
Zhongguo min fa dian zheng ming. Liu Jingwei juan / Liu Jingwei zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2017. -- ii, i, ii, 260 pages ; 27 cm.
KNQ500 .L5964 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min fa dian zheng ming.
中国民法典争鸣. 李永军卷 / 李永军著.
Zhongguo min fa dian zheng ming. Li Yongjun juan / Li Yongjun zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2017. -- ii, 328 pages ; 27 cm.
KNQ500 .L5294 2017 -- Kroch Library Asia
Li shi yi liu si fang jiu fen de zheng ce yu fa lü wen ti yan jiu
历史遗留私房纠纷的政策与法律问题研究 / 关智慧, 郑仲彦编著.
Li shi yi liu si fang jiu fen de zheng ce yu fa lü wen ti yan jiu / Guan Zhihui, Zheng Zhongyan bian zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 2, 8, 293 pages ; 24 cm
KNQ683 .G834 2016 -- Kroch Library Asia
Mo dou jiang xin ding jing wei.
墨斗匠心定经纬. 2, 房地产开发疑难案件办案思路与执业技巧 / 朱树英著.
Mo dou jiang xin ding jing wei. 2, Fang di chan kai fa yi nan an jian ban an si lu yu zhi ye ji qiao / Zhu Shuying zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 5, 2, 26, 449 pages : illustrations ; 23 cm.
KNQ683 .Z583 2017 -- Kroch Library Asia
Tu di jiu fen an li yu shi wu
土地纠纷案例与实务 / 万晓民, 吴强编著.
Tu di jiu fen an li yu shi wu / Wan Xiaomin, Wu Qiang bian zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- ix, 196 pages ; 26 cm.
KNQ683 .W28 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo fang di chan fa lü fa gui quan shu
中华人民共和国房地产法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo fang di chan fa lü fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 10, 604 pages ; 24 cm.
KNQ683 .A28 2016b -- Kroch Library Asia
Fa yuan shen li fang wu mai mai an jian guan dian ji cheng
法院审理房屋买卖案件观点集成 = Aggregation of trail views in the cases of house sale and purchase / 主编李超 ; 副主编郭志武.
Fa yuan shen li fang wu mai mai an jian guan dian ji cheng = Aggregation of trail views in the cases of house sale and purchase / zhu bian Li Chao ; fu zhu bian Guo Zhiwu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2018. -- 2, 4, 402 pages ; 24 cm.
KNQ687.5 .F246 2018 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan "Guan yu que ding min shi qin quan jing shen sun hai pei chang ze ren ruo gan wen ti de jie shi" de li jie yu shi yong
最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的理解与适用 / 唐德华主编 ; 最高人民法院民事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan "Guan yu que ding min shi qin quan jing shen sun hai pei chang ze ren ruo gan wen ti de jie shi" de li jie yu shi yong / Tang Dehua zhu bian ; Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di yi ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 3, 7, 326 pages ; 21 cm.
KNQ831 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Qin quan ze ren fa
侵权责任法 = Tort law / 杨立新著.
Qin quan ze ren fa = Tort law / Yang Lixin zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 7, 478 pages ; 24 cm.
KNQ839 .Y3628 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qin quan ze ren fa yan jiu
中国侵权责任法研究 / 杨立新著.
Zhongguo qin quan ze ren fa yan jiu / Yang Lixin zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 4 volumes ; 23 cm.
KNQ839 .Y3629 2018 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan dao lu jiao tong sun hai pei chang si fa jie shi li jie yu shi yong jian ming ban ji pei tao gui ding
最高人民法院道路交通损害赔偿司法解释理解与适用简明版及配套规定 / 人民法院出版社编.
Zui gao ren min fa yuan dao lu jiao tong sun hai pei chang si fa jie shi li jie yu shi yong jian ming ban ji pei tao gui ding / Ren min fa yuan chu ban she bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2018. -- 2, 5, 232 pages ; 23 cm.
KNQ849 .A49 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo dian xing he tong li lun yu li fa wan shan yan jiu
我国典型合同理论与立法完善研究 = Topics about Chinese typical contracts law / 宁红丽著.
Wo guo dian xing he tong li lun yu li fa wan shan yan jiu = Topics about Chinese typical contracts law / Ning Hongli zhu.
Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2016. -- 2, 383 pages ; 24 cm
KNQ858 .N56 2016 -- Kroch Library Asia
Ji ceng fa yuan min jian jie dai ban an jing yao
基层法院民间借贷办案精要 : 根据最高人民法院民间借贷司法解释编著 / 康临芳, 马超雄编著.
Ji ceng fa yuan min jian jie dai ban an jing yao : gen ju Zui gao ren min fa yuan min jian jie dai si fa jie shi bian zhu / Kang Linfang, Ma Chaoxiong bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 4, 289 pages ; 23 cm
KNQ891 .K46 2015 -- Kroch Library Asia
Min jian jie dai jiu fen si fa guan dian yu ban an gui fan
民间借贷纠纷司法观点与办案规范 / 人民法院出版社法信编辑部编.
Min jian jie dai jiu fen si fa guan dian yu ban an gui fan / Ren min fa yuan chu ban she fa xin bian ji bu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2017. -- 18, 370 pages ; 24 cm.
KNQ891 .M656 2017 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan min jian jie dai si fa jie shi li jie yu shi yong jian ming ban ji pei tao gui ding
最高人民法院民间借贷司法解释理解与适用简明版及配套规定 / 人民法院出版社编.
Zui gao ren min fa yuan min jian jie dai si fa jie shi li jie yu shi yong jian ming ban ji pei tao gui ding / Ren min fa yuan chu ban she bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2018. -- 2, 6, 322 pages ; 23 cm.
KNQ891 .A49 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo shang fa zong ze li lun yu shi jian de zai si kao
我国商法总则理论与实践的再思考 : 法律适用的视角 / 周林彬, 官欣荣著.
Wo guo shang fa zong ze li lun yu shi jian de zai si kao : fa lü shi yong de shi jiao / Zhou Linbin, Guan Xinrong zhu.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 3, 5, 501 pages ; 21 cm
KNQ920 .Z647 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo jin rong fa lü fa gui quan shu
中华人民共和国金融法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo jin rong fa lü fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 7, 633 pages ; 24 cm.
KNQ940 .A28 2016b -- Kroch Library Asia
Zheng quan fa jiao cheng
证券法教程 = Security law / 主编吴弘 ; 副主编伍坚 ; 撰稿人陈岱松 [and twelve others].
Zheng quan fa jiao cheng = Security law / zhu bian Wu Hong ; fu zhu bian Wu Jian ; zhuan gao ren Chen Daisong [and twelve others].
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 422 pages ; 23 cm.
KNQ962 .Z4458 2017 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan guan yu shen li zheng quan shi chang xu jia chen shu an jian si fa jie shi de li jie yu shi yong
最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述案件司法解释的理解与适用 / 李国光主编 ; 最高人民法院民事审判第二庭编著.
Zui gao ren min fa yuan guan yu shen li zheng quan shi chang xu jia chen shu an jian si fa jie shi de li jie yu shi yong / Li Guoguang zhu bian ; Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di er ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 7, 3, 2, 322 pages ; 21 cm.
KNQ966 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan fa bu de 2017 nian du shi jian hai shi su song dian xing an li.
最高人民法院发布的2017年度十件海事诉讼典型案例.
Zui gao ren min fa yuan fa bu de 2017 nian du shi jian hai shi su song dian xing an li.
Ren min chu ban she, 2018. -- 1, 2, 21 pages ; 24 cm
KNQ970 .Z85 2018 -- Kroch Library Asia
Gong si fa shen pan shi wu yu yi nan wen ti an li jie xi
公司法审判实务与疑难问题案例解析 = Case analyses in trail practice and issues of corporation law / 王东敏著.
Gong si fa shen pan shi wu yu yi nan wen ti an li jie xi = Case analyses in trail practice and issues of corporation law / Wang Dongmin zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2017. -- 2, 12, 549 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ1040 .W3654 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xiang hu zhi bao xian gong si zhi li de fa lü gui zhi
中国相互制保险公司治理的法律规制 : 基于公司治理主体权利视角 = Legal regulation on the governance of Chinese mutual insurance company : focus on the corporate governance body right / 方国春著.
Zhongguo xiang hu zhi bao xian gong si zhi li de fa lü gui zhi : ji yu gong si zhi li zhu ti quan li shi jiao = Legal regulation on the governance of Chinese mutual insurance company : focus on the corporate governance body right / Fang Guochun zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 5, 5, 260 pages ; 21 cm.
KNQ1050 .F36 2016 -- Kroch Library Asia
Qi ye zhai quan
企业债券 / 李建立编著.
Qi ye zhai quan / Li Jianli bian zhu.
Fa lü chu ban she, 2018. -- 2, 2, 6, 2, 401 pages ; 25 cm.
KNQ1068 .L56 2018 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan guan yu qi ye gai zhi si fa jie shi tiao wen jing shi ji an li jie xi
最高人民法院关于企业改制司法解释条文精释及案例解析 / 李国光主编 ; 最高人民法院民事审判第二庭编著.
Zui gao ren min fa yuan guan yu qi ye gai zhi si fa jie shi tiao wen jing shi ji an li jie xi / Li Guoguang zhu bian ; Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di er ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 3, 5, 347 pages ; 21 cm.
KNQ1147 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Zhi shi chan quan xing zheng yu si fa bao hu ji xiao yan jiu
知识产权行政与司法保护绩效研究 / 何炼红著.
Zhi shi chan quan xing zheng yu si fa bao hu ji xiao yan jiu / He Lianhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 673 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ1155 .H46 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi shi chan quan jiao yi ji zhi yan jiu
中国知识产权交易机制研究 = The research on intellectual property transaction mechanisms of China / 孔军民著.
Zhongguo zhi shi chan quan jiao yi ji zhi yan jiu = The research on intellectual property transaction mechanisms of China / Kong Junmin zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xiv, 178 pages : illustrations ; 27 cm
KNQ1155 .K655 2017 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo shang biao fa zhi de bian qian
近代中国商标法制的变迁 : 从寄生到自主的变 / 汪娜著.
Jin dai Zhongguo shang biao fa zhi de bian qian : cong ji sheng dao zi zhu de tui bian / Wang Na zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 5, 373 pages ; 23 cm
KNQ1220 .W36 2016 -- Kroch Library Asia
Zun zhong si fa gui lü yu xing shi fa lü shi yong yan jiu
尊重司法规律与刑事法律适用研究 : 全国法院第27届学术讨论会获奖论文集 / 主编贺荣.
Zun zhong si fa gui lü yu xing shi fa lü shi yong yan jiu : Quan guo fa yuan di 27 jie xue shu tao lun hui huo jiang lun wen ji / zhu bian He Rong.
Ren min fa yuan chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 9, 1628 pages) : illustrations ; 25 cm
KNQ1572 .A67 Q83 2015 -- Kroch Library Asia
Zui xin si fa jie shi yu gui fan xing wen jian shi yong quan shu
最新司法解释与规范性文件实用全书 = A latest practical complete book of judicial interpretations and normative documents / 江必新主编.
Zui xin si fa jie shi yu gui fan xing wen jian shi yong quan shu = A latest practical complete book of judicial interpretations and normative documents / Jiang Bixin zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2016. -- 6 volumes (7, 115, 3399 pages) ; 26 cm
KNQ1597 .A49 2016h -- Kroch Library Asia
Shen pan li lun yu si fa qian yan
审判理论与司法前沿 = Judicial theory and frontiers of justice / 蒋惠琴主编.
Shen pan li lun yu si fa qian yan = Judicial theory and frontiers of justice / Jiang Huiqin zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 3, 2, 3, 434 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ1663 .S539 2015 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan ting shen lu yin lu xiang si fa jie shi li jie yu shi yong
最高人民法院庭审录音录像司法解释理解与适用 : 条文主旨・条文说明・实践探索 / 李少平主编.
Zui gao ren min fa yuan ting shen lu yin lu xiang si fa jie shi li jie yu shi yong : tiao wen, tiao wen shuo ming, shi jian tan suo / Li Shaoping zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2017. -- 10, 5, 287 pages ; 23 cm.
KNQ1663 .A49 2017 -- Kroch Library Asia
Si fa jian ding jing dian an li
司法鉴定经典案例 / 主编霍家润, 陈新山 ; 副主编何新爱 [and 3 others] ; 编委王伟国 [and 14 others].
Si fa jian ding jing dian an li / zhu bian Huo Jiarun, Chen Xinshan ; fu zhu bian He Xinai [and 3 others] ; bian wei Wang Weiguo [and 14 others].
Ke xue chu ban she, 2018-. -- volumes : illustrations (some color), color portraits ; 27 cm
KNQ1672 .S574 2018 -- Kroch Library Asia
Ren min fa yuan zhi xing gong zuo gui fan quan ji
人民法院执行工作规范全集 : 分解・提示・适用 / 主编江必新 ; 副主编李海军, 栾焕舸.
Ren min fa yuan zhi xing gong zuo gui fan quan ji : fen jie, ti shi, shi yong / zhu bian Jiang Bixin ; fu zhu bian Li Haijun, Luan Huange.
Ren min fa yuan chu ban she, 2017. -- 2 volumes (5, 2, 3, 3, 1291 pages) ; 26 cm
KNQ1690 .A49 2017d -- Kroch Library Asia
"Di ba ci quan guo fa yuan min shi shang shi shen pan gong zuo hui yi (min shi bu fen) ji yao)" li jie yu shi yong
《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》理解与适用 / 杜万华主编.
"Di ba ci quan guo fa yuan min shi shang shi shen pan gong zuo hui yi (min shi bu fen) ji yao)" li jie yu shi yong / Du Wanhua zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2017. -- 2, 14, 557 pages ; 24 cm
KNQ1706.5 2017c -- Kroch Library Asia
Guo jia yu min jian jie fen lian jie ji zhi yan jiu
国家与民间解纷联接机制研究 / 陈会林著.
Guo jia yu min jian jie fen lian jie ji zhi yan jiu / Chen Huilin zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 9, 8, 251 pages ; 24 cm
KNQ1758 .S47 C466 2016 -- Kroch Library Asia
Min shi zai shen zhi du li nian yu ji zhi yan jiu
民事再审制度理念与机制研究 / 康万福著.
Min shi zai shen zhi du li nian yu ji zhi yan jiu / Kang Wanfu zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 6,193 pages ; 21 cm
KNQ1826 .K368 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong zheng shi nian wen cui
中国公证十年文萃 : 公证法的理论与实践 = A collection of essays on China's notarization (2006-2016) : theory and practice on notary law / 马宏俊主编.
Zhongguo gong zheng shi nian wen cui : gong zheng fa de li lun yu shi jian = A collection of essays on China's notarization (2006-2016) : theory and practice on notary law / Ma Hongjun zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 287 pages ; 23 cm
KNQ1846 .Z537 2016 -- Kroch Library Asia
Fa zhi Zhongguo dao lu tan suo
法治中国道路探索 / 沈国明等著.
Fa zhi Zhongguo dao lu tan suo / Shen Guoming deng zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 3, 205 pages ; 24 cm
KNQ2020 .S66 2017 -- Kroch Library Asia
Jian zheng Zhongguo fa zhi
见证中国法治 : 中外法律名家访谈录 = Witness the rule of law in China : interviews with Chinese and foreign legal experts / 汪闽燕著.
Jian zheng Zhongguo fa zhi : zhong wai fa lü ming jia fang tan lu = Witness the rule of law in China : interviews with Chinese and foreign legal experts / Wang Minyan zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 4, 2, 254 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ2020 .W44 2017 -- Kroch Library Asia
Xian dai fa zhi jian she yu chuan tong wen hua bian qian
现代法治建设与传统文化变迁 = The construction of contemporary governance by law and transition of traditional culture / 郭星华等著.
Xian dai fa zhi jian she yu chuan tong wen hua bian qian = The construction of contemporary governance by law and transition of traditional culture / Guo Xinghua deng zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 4, 297 pages : illustrations, charts ; 24 cm.
KNQ2020 .G896 2018 -- Kroch Library Asia
Yi fa zhi guo li lun he shi xian tu jing
依法治国理论和实现途径 = The theory and realization ways of the government by law / 张振芝著.
Yi fa zhi guo li lun he shi xian tu jing = The theory and realization ways of the government by law / Zhang Zhenzhi zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 4, 3, 2, 222 pages ; 24 cm.
KNQ2020 .Z4396 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xian fa.
中华人民共和国宪法.
Zhonghua Renmin Gongheguo xian fa.
Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2018. -- 185 pages ; 27 cm
KNQ2064.51982 .A6 2018b -- Kroch Library Asia
Cong xian fa gui fan dao gui fan xian fa
从宪法规范到规范宪法 : 规范宪法学的一种前言 = Theory of normative constitution : an introduction / 林来梵著.
Cong xian fa gui fan dao gui fan xian fa : gui fan xian fa xue de yi zhong qian yan = Theory of normative constitution : an introduction / Lin Laifan zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 3, 7, 440 pages ; 21 cm
KNQ2070 .L563 2017 -- Kroch Library Asia
Xin Zhongguo xian fa de li cheng
新中国宪法的历程 : 问题, 回应和文本 / 周安平, 李旭东, 赵云芬主编.
Xin Zhongguo xian fa de li cheng : wen ti, hui ying he wen ben / Zhou Anping, Li Xudong, Zhao Yunfen zhu bian.
Ren min chu ban she, 2017. -- 2, 3, 302 pages ; 24 cm
KNQ2070 .X569 2017 -- Kroch Library Asia
Zhi dao yu zhi quan
治道与治权 : 中国宪法的制度分析 / 程洁著.
Zhi dao yu zhi quan : Zhongguo xian fa de zhi du fen xi / Cheng Jie zhu.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 4, 215 pages ; 26 cm.
KNQ2070 .C455 2015 -- Kroch Library Asia
She hui ruo shi qun ti gong gong xin xi fu wu quan yi bao zhang zhong de fa lü wen ti yan jiu
社会弱势群体公共信息服务权益保障中的法律问题研究 / 赵媛著.
She hui ruo shi qun ti gong gong xin xi fu wu quan yi bao zhang zhong de fa lü wen ti yan jiu / Zhao Yuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 8, 440 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ2476 .Z48 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi li fa li lun yu shi jian
中国特色社会主义立法理论与实践 : 中国法学会立法学研究会2016年年会论文集 / 主编朱景文, 沈国明 ; 执行主编冯玉军.
Zhongguo te se she hui zhu yi li fa li lun yu shi jian : Zhongguo fa xue hui li fa xue yan jiu hui 2016 nian nian hui lun wen ji / zhu bian Zhu Jingwen, Shen Guoming ; zhi xing zhu bian Feng Yujun.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 411 pages ; 23 cm.
KNQ2510 .A67 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
"Zhonghua Renmin Gongheguo li fa fa" dao du yu shi yi
《中华人民共和国立法法》导读与释义 / 主编乔晓阳 ; 副主编武增.
"Zhonghua Renmin Gongheguo li fa fa" dao du yu shi yi / zhu bian Qiao Xiaoyang ; fu zhu bian Wu Zeng.
Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2015. -- 2, 2, 428 pages ; 24 cm
KNQ2516 .A312 Z46 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong xing zheng fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan
中华人民共和国常用行政法律法规规章司法解释大全 / 国务院法制办公室编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong xing zheng fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 16, 9, 1280 pages ; 22 cm
KNQ2716.5 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan
中华人民共和国行政法律法规规章司法解释大全 / 国务院法制办公室编.
Zhonghua Renmin Gongheguo xing zheng fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 1 volume (various pagings) ; 22 cm
KNQ2716.5 2017 -- Kroch Library Asia
Ren min fa yuan an li xuan
人民法院案例选 = China law reports. 行政与国家赔偿卷 / 最高人民法院中国应用法学研究所编.
Ren min fa yuan an li xuan = China law reports . Xing zheng yu guo jia pei chang juan / Zui gao ren min fa yuan Zhongguo ying yong fa xue yan jiu suo bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2017. -- 8 volumes (2, 4, 6, 4155 pages) ; 26 cm
KNQ2717 .R46 2017 -- Kroch Library Asia
Xing zheng fa yu xing zheng su song fa
行政法与行政诉讼法 / 主编胡锦光 ; 副主编董妍 ; 撰稿人胡锦光 [and ten others]
Xing zheng fa yu xing zheng su song fa / zhu bian Hu Jinguang ; fu zhu bian Dong Yan ; zhuan gao ren Hu Jinguang [and ten others]
Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 2, 2, 4, 279 pages ; 26 cm.
KNQ2720 .H832 2018 -- Kroch Library Asia
Xing zheng si fa jie shi quan de jie xian
行政司法解释权的界限 / 李秋萍著.
Xing zheng si fa jie shi quan de jie xian / Li Qiuping zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 189 pages ; 24 cm
KNQ2720 .L527 2017 -- Kroch Library Asia
Li fa li nian yu zhi du luo ji
立法理念与制度逻辑 : 国有土地上房屋征收与补偿制度研究 / 鄢斌著.
Li fa li nian yu zhi du luo ji : guo you tu di shang fang wu zheng shou yu bu chang zhi du yan jiu / Yan Bin zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vi, 176 pages ; 24 cm
KNQ2824 .Y34 2018 -- Kroch Library Asia
Guo jia pei chang fa
国家赔偿法 : 原理与案例 / 沈岿著.
Guo jia pei chang fa : yuan li yu an li / Shen Kui zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 4, 434 pages ; 23 cm.
KNQ2840 .S43 2017 -- Kroch Library Asia
Guo jia pei chang shen pan qian yan
国家赔偿审判前沿 = Forefront of justice on state compensation. 第三卷, 国家赔偿与司法改革 / 主编孙潮 ; 副主编刘合华 [and 4 others].
Guo jia pei chang shen pan qian yan = Forefront of justice on state compensation. Di san juan, Guo jia pei chang yu si fa gai ge / zhu bian Sun Chao ; fu zhu bian Liu Hehua [and 4 others].
Fa lü chu ban she, 2017. -- 4, 643 pages : charts ; 24 cm.
KNQ2840 .A67 Z56 2015 -- Kroch Library Asia
Jian du, diao cha, chu zhi fa lü gui fan yan jiu
监督、调查、处置法律规范研究 / 吴建雄主编.
Jian du, diao cha, chu zhi fa lü gui fan yan jiu / Wu Jianxiong zhu bian.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 355 pages ; 24 cm
KNQ2864 .J64 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi ye dan wei
中国事业单位 : 基于民事主体视角的研究 = A study on Chinese public institutions through the perspective of civil subject / 景朝阳著.
Zhongguo shi ye dan wei : ji yu min shi zhu ti shi jiao de yan jiu = A study on Chinese public institutions through the perspective of civil subject / Jing Chaoyang zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 12, 9, 2, 219 pages ; 23 cm
KNQ2864 .J5649 2018 -- Kroch Library Asia
Sheng ji di fang li fa yan jiu bao gao
省级地方立法研究报告 : 地方立法的双重功能的实现 = Investigation report on provincial-level local legislation : realization of the dual function of local legislation / 刘小妹著.
Sheng ji di fang li fa yan jiu bao gao : di fang li fa de shuang chong gong neng de shi xian = Investigation report on provincial-level local legislation : realization of the dual function of local legislation / Liu Xiaomei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 179 pages : illustrations ; 26 cm.
KNQ2920 . L5886 2016 -- Kroch Library Asia
Jiao tong yun shu gong cheng jian she an quan sheng chan fa lü fa gui hui bian
交通运输工程建设安全生产法律法规汇编 / 交通运输部安全委员会办公室编.
Jiao tong yun shu gong cheng jian she an quan sheng chan fa lü fa gui hui bian / Jiao tong yun shu bu an quan wei yuan hui ban gong shi bian.
Ren min jiao tong chu ban she gu fen you xian gong si, 2016. -- 5, 418 pages : illustration ; 30 cm
KNQ3044.9 .A28 2016 -- Kroch Library Asia
Nong cun tu di liu zhuan fa lü wen ti yan jiu
农村土地流转法律问题研究 / 黄英著.
Nong cun tu di liu zhuan fa lü wen ti yan jiu / Huang Ying zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 282 pages ; 21 cm
KNQ3059 .H86 2015 -- Kroch Library Asia
Ji ben jian she shen pi liu cheng de fa lü yu shi zheng fen xi
基本建设审批流程的法律与实证分析 : 以北京为例 / 薄燕娜著.
Ji ben jian she shen pi liu cheng de fa lü yu shi zheng fen xi : yi Beijing wei li / Bao Yanna zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015. -- 8, 3, 271 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ3073 .B38 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo Zhong yi yao fa (Zhong Ying dui zhao)
中华人民共和国中医药法 / 世界中医药学会联合会 = Law of the People's Republic of China on traditional Chinese medicine / World Federation of Chinese Medicine Societies.
Zhonghua Renmin Gongheguo Zhong yi yao fa (Zhong Ying dui zhao) / Shi jie Zhong yi yao xue hui lian he hui = Law of the People's Republic of China on traditional Chinese medicine (Chinese-English) / World Federation of Chinese Medicine Societies.
Ren min wei sheng chu ban she, 2017. -- 15, 64 pages ; 21 cm
KNQ3098 .A312016 A4 2017 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan guan yu yi liao sun hai ze ren jiu fen si fa jie shi tiao wen shi yi yu shi wu zhi nan
最高人民法院关于医疗损害责任纠纷司法解释条文释义与实务指南 / 郭锋, 吴兆祥, 陈龙业著.
Zui gao ren min fa yuan guan yu yi liao sun hai ze ren jiu fen si fa jie shi tiao wen shi yi yu shi wu zhi nan / Guo Feng, Wu Zhaoxiang, Chen Longye zhu.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2018. -- 3, 5, 429 pages ; 24 cm.
KNQ3100.5 .G886 2018 -- Kroch Library Asia
"Zhonghua Renmin Gongheguo dong wu xin pin zhong quan bao hu fa" li fa jian yi gao
《中华人民共和国动物新品种权保护法》立法建议稿 / 侯仰坤著.
"Zhonghua Renmin Gongheguo dong wu xin pin zhong quan bao hu fa" li fa jian yi gao / Hou Yangkun zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2017. -- iv, 126 pages ; 24 cm
KNQ3123 .H68 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai yang huan jing bao hu fa gai lun
中国海洋环境保护法概论 = An introduction to marine environmental protecton law of China / 马英杰, 何伟宏主编.
Zhongguo hai yang huan jing bao hu fa gai lun = An introduction to marine environmental protecton law of China / Ma Yingjie, He Weihong zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vi, 399 pages ; 26 cm
KNQ3131 .Z48 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi jie yi chan bao hu fa
中国世界遗产保护法 / 姜敬红编著.
Zhongguo shi jie yi chan bao hu fa / Jiang Jinghong bian zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 258 pages : illustrations ; 26 cm.
KNQ3183 .J66 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen wu xing zheng zhi fa de li lun, shi jian yu dui ce
中国文物行政执法的理论、实践与对策 / 张舜玺, 赵建明著.
Zhongguo wen wu xing zheng zhi fa de li lun, shi jian yu dui ce / Zhang Shunxi, Zhao Jianming zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 3, 2, 293 pages ; 23 cm
KNQ3183 .Z37 2018 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa gui hui bian
经济法规汇编 / 中国注册会计师协会组织编写.
Jing ji fa gui hui bian / Zhongguo zhu ce kuai ji shi xie hui zu zhi bian xie.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2018. -- 21, 1344 pages ; 26 cm
KNQ3190 .A28 2018b -- Kroch Library Asia
Ke chi xu fa zhan fa zhi bao zhang yan jiu
可持续发展法治保障研究 / 孙佑海等著.
Ke chi xu fa zhan fa zhi bao zhang yan jiu / Sun Youhai deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2 volumes (3, 8, 1064 pages) ; 24 cm
KNQ3192 .S88 2015 -- Kroch Library Asia
Chan ye fa zhan de zheng ce xuan ze yu fa lü zhi li
产业发展的政策选择与法律治理 : 以竞争法为中心展开 = The policy choice and legal governance in industrial development : competition law and beyond / 江山著.
Chan ye fa zhan de zheng ce xuan ze yu fa lü zhi li : yi jing zheng fa wei zhong xin zhan kai = The policy choice and legal governance in industrial development : competition law and beyond / Jiang Shan zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 3, 3, 6, 5, 3, 278 pages ; 24 cm.
KNQ3195 .J337 2017 -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" fa lü bao zhang ji zhi yan jiu
"一带一路"法律保障机制研究 / 石佑启, 韩永红, 向明华 [and two others] 著.
"Yi dai yi lu" fa lü bao zhang ji zhi yan jiu / Shi Youqi, Han Yonghong, Xiang Minghua [and two others] zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 249 pages ; 24 cm
KNQ3197 .S68 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo PPP zheng ce fa gui shi yong zhi yin
中国PPP政策法规使用指引 = PPP in China : guidelines on the use of PPP policies and regulations in China / 中资投资咨询(深圳)有限公司, PPP产业大讲堂主编.
Zhongguo PPP zheng ce fa gui shi yong zhi yin = PPP in China : guidelines on the use of PPP policies and regulations in China / Zhong zi tou zi zi xun (Shenzhen) you xian gong si, PPP chan ye da jiang tang zhu bian.
Jing ji ri bao chu ban she, 2016. -- 2, 8, 589 pages ; 24 cm
KNQ3200 .A33 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dui Fei Zhou tou zi de guo ji fa bao hu yan jiu
中国对非洲投资的国际法保护研究 / 胡充寒 [and five others] 著.
Zhongguo dui Fei Zhou tou zi de guo ji fa bao hu yan jiu / Hu Chonghan [and five others] zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 294 pages : charts ; 24 cm
KNQ3202 .H83 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hai wai neng yuan tou zi fa lü bao zhang yu feng xian fang fan
中国海外能源投资法律保障与风险防范 = Legal protection and risk prevention of China's outbound energy investment / 梁咏著.
Zhongguo hai wai neng yuan tou zi fa lü bao zhang yu feng xian fang fan = Legal protection and risk prevention of China's outbound energy investment / Liang Yong zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 3, 5, 409 pages ; 23 cm
KNQ3204 .E66 L67 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo gong shang fa lü fa gui quan shu
中华人民共和国工商法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo gong shang fa lü fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 8, 594 pages ; 23 cm.
KNQ3272 .A28 2016c -- Kroch Library Asia
Cong nong min dao gu min
从农民到股民 : 农村社区股份合作社基本法律问题研究 / 王玉梅著.
Cong nong min dao gu min : nong cun she qu gu fen he zuo she ji ben fa lü wen ti yan jiu / Wang Yumei zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015. -- 5, 4, 306 pages ; 21 cm
KNQ3316 .W364 2015 -- Kroch Library Asia
"Zhonghua Renmin Gongheguo shi pin an quan fa" shi yi ji shi yong zhi nan
《中华人民共和国食品安全法》释义及实用指南 / 全国人大常委会法制工作委员会行政法室编著.
"Zhonghua Renmin Gongheguo shi pin an quan fa" shi yi ji shi yong zhi nan / Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui xing zheng fa shi bian zhu.
Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2015. -- 1, 2, 467 pages ; 24 cm
KNQ3377 .A312015 Z68 2015 -- Kroch Library Asia
Gong cheng jian she fa gui gai lun
工程建设法规概论 / 马凤玲, 李敏, 王德东编著.
Gong cheng jian she fa gui gai lun / Ma Fengling, Li Min, Wang Dedong bian zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 5, 311 pages ; 26 cm
KNQ3402 .M2845 2018 -- Kroch Library Asia
Jian she gong cheng fa gui
建设工程法规 / 李永福主编 ; 何红锋主审.
Jian she gong cheng fa gui / Li Yongfu zhu bian ; He Hongfeng zhu shen.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 13, 295 pages ; 26 cm.
KNQ3402 .J34 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lü se mao yi bi lei fa lü zhi du yan jiu
中国绿色贸易壁垒法律制度研究 / 朱京安著.
Zhongguo lü se mao yi bi lei fa lü zhi du yan jiu / Zhu Jing'an zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 5, 298 pages ; 21 cm.
KNQ3407 .Z66 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo neng yuan di tan zhuan xing fa lü zhi du yan jiu
我国能源低碳转型法律制度研究 / 曹俊金著.
Wo guo neng yuan di tan zhuan xing fa lü zhi du yan jiu / Cao Junjin zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 4, 220 pages ; 24 cm
KNQ3431.2 .C36 2017 -- Kroch Library Asia
Cheng shi ke yun an quan sheng chan fa lü fa gui hui bian
城市客运安全生产法律法规汇编 / 交通运输部安全委员会办公室编.
Cheng shi ke yun an quan sheng chan fa lü fa gui hui bian / Jiao tong yun shu bu an quan wei yuan hui ban gong shi bian.
Ren min jiao tong chu ban she gu fen you xian gong si, 2016. -- 4, 381 pages : illustration ; 30 cm
KNQ3455.5 .A28 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min hang fa lü an li jing jie
中国民航法律案例精解 = A selection of cases on China aviation law / 中国航空运输协会法律委员会编著.
Zhongguo min hang fa lü an li jing jie = A selection of cases on China aviation law / Zhongguo hang kong yun shu xie hui fa lü wei yuan hui bian zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 2, 6, 377 pages ; 24 cm
KNQ3467 .Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Yi dai yi lu jian she bei jing xia wo guo gang kou lü yue fang fa lü zhi du yan jiu
一带一路建设背景下我国港口履约方法律制度研究 = Legal system research of port perfornance party in China under the construction background of one belt and one road / 王威著.
Yi dai yi lu jian she bei jing xia wo guo gang kou lü yue fang fa lü zhi du yan jiu = Legal system research of port perfornance party in China under the construction background of one belt and one road / Wang Wei zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 246 pages ; 24 cm
KNQ3476 .W47 2016 -- Kroch Library Asia
Ren min bi qu yu hua fa lü wen ti yan jiu
人民币区域化法律问题研究 : 基于海上丝绸之路建设的背景 = The research on the legal issues of RMB regionalization : based on the background of construction of maritime silk road / 丁国民, 陶菁著.
Ren min bi qu yu hua fa lü wen ti yan jiu : ji yu hai shang si chou zhi lu jian she de bei jing = The research on the legal issues of RMB regionalization : based on the background of construction of maritime silk road / Ding Guomin, Tao Jing zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 6, 2, 329 pages ; 24 cm.
KNQ3534 .D66 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fan qing xiao diao cha gui ze he shi wu
中国反倾销调查规则和实务 / 李国刚, 于治国著.
Zhongguo fan qing xiao diao cha gui ze he shi wu / Li Guogang, Yu Zhiguo zhu.
Kai ming chu ban she, 2018. -- 2, 5, 278 pages ; 24 cm
KNQ3652.5 .A351997 L524 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong yang yu di fang shui quan pei zhi de fa jing ji xue yan jiu
中央与地方稅权配置的法经济学研究 / 彭艳芳著.
Zhong yang yu di fang shui quan pei zhi de fa jing ji xue yan jiu / Peng Yanfang zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 198 pages : charts ; 24 cm.
KNQ3658 .P48 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong E jun shi gong tong tiao ling de yu yan xue fen xi
中俄军事共同条令的语言学分析 / 范金平著.
Zhong E jun shi gong tong tiao ling de yu yan xue fen xi / Fan Jinping zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2018. -- 6, 4, 425 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ3735 .F3656 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xing shi su song quan neng de bian ge yu fa zhan
中国刑事诉讼权能的变革与发展 / 陈卫东著.
Zhongguo xing shi su song quan neng de bian ge yu fa zhan / Chen Weidong zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 10, 2, 529 pages, 1 unnumbered leaf of plates : color portrait ; 23 cm.
KNQ3790 .C47 2018 -- Kroch Library Asia
Gao Mingxuan Wang Zuofu xing fa xue wen xuan
高铭暄王作富刑法学文选 : 九十华诞自选集 = Criminal law anthology of professor Gao Mingxuan and professor Wang Zuofu / 高铭暄, 王作富著.
Gao Mingxuan Wang Zuofu xing fa xue wen xuan : jiu shi hua dan zi xuan ji = Criminal law anthology of professor Gao Mingxuan and professor Wang Zuofu / Gao Mingxuan, Wang Zuofu zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 3, 3, 2, 2, 365 pages, 1 unnumbered leaf of plates : color illustrations ; 27 cm.
KNQ3800 .G363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xing shi shen pan zhi dao an li.
中国刑事审判指导案例. 6, 危害国防利益罪, 贪污贿赂罪, 渎职罪, 军人违反职责罪 / 中华人民共和国最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办.
Zhongguo xing shi shen pan zhi dao an li. 6, Wei hai guo fang li yi zui, tan wu hui lu zui, du zhi zui, jun ren wei fan zhi ze zui / Zhonghua Renmin Gongheguo zui gao ren min fa yuan xing shi shen pan di yi, er, san, si, wu ting zhu ban.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 14, 743 pages, 1 unnumbered folded leaf ; 26 cm
KNQ4048 .A49 2017 (v. 6) -- Kroch Library Asia
Zhongguo xing shi shen pan zhi dao an li.
中国刑事审判指导案例. 7, 刑事诉讼法 / 中华人民共和国最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办.
Zhongguo xing shi shen pan zhi dao an li. 7, Xing shi su song fa / Zhonghua Renmin Gongheguo zui gao ren min fa yuan xing shi shen pan di yi, er, san, si, wu ting zhu ban.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 15, 1333 pages ; 26 cm
KNQ4048 .A49 2017 (v. 7) -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan, zui gao ren min jian cha yuan, gong an bu, si fa bu jia ting bao li fan zui an jian si fa zheng ce li jie shi yong yu an li zhi dao
最高人民法院, 最高人民检察院, 公安部, 司法部家庭暴力犯罪案件司法政策理解适用与案例指导 / 主编黄尔梅 ; 执行主编杨万明, 薛淑兰, 杜国强 ; 最高人民法院刑事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan, zui gao ren min jian cha yuan, gong an bu, si fa bu jia ting bao li fan zui an jian si fa zheng ce li jie shi yong yu an li zhi dao / zhu bian Huang Ermei ; zhi xing zhu bian Yang Wanming, Xue Shulan, Du Guoqiang ; Zui gao ren min fa yuan xing shi shen pan di 1 ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 5, 338 pages : illustrations ; 23 cm.
KNQ4180 .Z86 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhi li ren kou fan yun de fa zhi hua ce lüe yan jiu
中国治理人口贩运的法治化策略研究 : 以"受害人保护"为中心的防治机制 / 朱新力, 石肖雪等著.
Zhongguo zhi li ren kou fan yun de fa zhi hua ce lüe yan jiu : yi "shou hai ren bao hu" wei zhong xin de fang zhi ji zhi / Zhu Xinli, Shi Xiaoxue deng zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 4, 211 pages : illustrations, maps ; 23 cm
KNQ4378 .Z68 2017 -- Kroch Library Asia
Kong zhi fu bai fa lü ji zhi yan jiu
控制腐败法律机制研究 = On legal mechanism to control corruption / 李晓明著.
Kong zhi fu bai fa lü ji zhi yan jiu = On legal mechanism to control corruption / Li Xiaoming zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 9, 4, 4, 10, 755 pages ; 21 cm
KNQ4516 .L4889 2017 -- Kroch Library Asia
Tan wu hui lu ban an zhi nan
贪污贿赂办案指南 : 根据"两高"贪污贿赂司法解释编撰 = Guidelines for handling corruption and bribery cases / 吴小军编著.
Tan wu hui lu ban an zhi nan : gen ju"liang gao" tan wu hui lu si fa jie shi bian zhuan = Guidelines for handling corruption and bribery cases / Wu Xiaojun bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2017. -- 2, 12, 382 pages ; 24 cm
KNQ4516 .W77 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo fan tan fan fu fa lü fa gui quan shu
中华人民共和国反贪反腐法律法规全书 = The laws and regulations against corruption / 编辑统筹法规出版分社.
Zhonghua Renmin Gongheguo fan tan fan fu fa lü fa gui quan shu = The laws and regulations against corruption / bian ji tong chou Fa gui chu ban fen she.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 9, 628 pages ; 23 cm.
KNQ4516 .A28 2017c -- Kroch Library Asia
Xing shi an jian li an biao zhun yu liang xing biao zhun
刑事案件立案标准与量刑标准 / 罗庆东著.
Xing shi an jian li an biao zhun yu liang xing biao zhun / Luo Qingdong zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2016. -- 3, 17, 717 pages ; 24 cm
KNQ4642 .L886 2016 -- Kroch Library Asia
Shao nian si fa lun
少年司法论 : 传统土壤与近代萌生 = The traditional culture soil and modern initiation of Chinese juvenile justice / 牛传勇著.
Shao nian si fa lun : chuan tong tu rang yu jin dai meng sheng = The traditional culture soil and modern initiation of Chinese juvenile justice / Niu Chuanyong zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 10, 4, 270 pages; 24 cm.
KNQ4720 .N64 2017 -- Kroch Library Asia
Yuan cuo an jian jiu fang lun
冤错案件纠防论 : 《最高人民检察院关于切实履行检察职能防止和纠正冤假错案的若干意见》辅导读本 / 陈国庆主编.
Yuan cuo an jian jiu fang lun : "Zui gao ren min jian cha yuan guan yu qie shi lü xing jian cha zhi neng fang zhi he jiu zheng yuan jia cuo an de ruo gan yi jian" fu dao du ben / Chen Guoqing zhu bian.
Zhongguo jian cha chu ban she, 2015. -- 6, 405 pages ; 23 cm
KNQ4753 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Xing shi er shen zai shen gai pan an li
刑事二审再审改判案例 : 诉讼过程与争点剖析 / 北京市律师协会主编.
Xing shi er shen zai shen gai pan an li : su song guo cheng yu zheng dian pou xi / Beijing Shi lü shi xie hui zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 2, 3, 515 pages : portraits ; 24 cm.
KNQ4780 .X47 2017 -- Kroch Library Asia
"Tian sheng lü ling" dian dang jie dai men zheng li yan jiu
《天盛律令》典当借贷门整理研究 / 于光建著.
"Tian sheng lü ling" dian dang jie dai men zheng li yan jiu / Yu Guangjian zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2018. -- 2, 2, 286 pages : illustrations, facsimiles ; 27 cm.
KNQ6206 .Y848 2018 -- Kroch Library Asia
Guangdong si fa bao gao
广东司法报告 / 郑鄂主编.
Guangdong si fa bao gao / Zheng E zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 2 volumes (3, 4, 1479 pages) : illustrations ; 24 cm
KNQ6834 .G76 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo (Liaoning) zi you mao yi shi yan qu fa lü zhi du yan jiu
中国 (辽宁) 自由贸易试验区法律制度研究 = Research on legal system on China (Liaoning) pilot free trade zone / 高小珺, 孙长江编著.
Zhongguo (Liaoning) zi you mao yi shi yan qu fa lü zhi du yan jiu = Research on legal system on China (Liaoning) pilot free trade zone / Gao Xiaojun, Sun Changjiang bian zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 2, 2, 391 pages ; 23 cm
KNQ7187.8 .F74 G37 2017 -- Kroch Library Asia
Guangxi shi di bao hu yu li fa shi jian
广西湿地保护与立法实践 / 广西壮族自治区人大常委会法制工作委员会, 广西壮族自治区林业厅主编.
Guangxi shi di bao hu yu li fa shi jian / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu lin ye ting zhu bian.
Zhongguo huan jing chu ban she, 2015. -- vii, 134 pages, 10 pages of plates : illustrations (some color), color maps ; 26 cm
KNQ8260.3 .G86 2015 -- Kroch Library Asia
Beijing Shi fa lü yuan zhu ti xi shi zheng yan jiu
北京市法律援助体系实证研究 / 袁钢著.
Beijing Shi fa lü yuan zhu ti xi shi zheng yan jiu / Yuan Gang zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2017. -- 8, 4, 3, 168 pages : illustrations ; 23 cm.
KNQ8935.6 .Y86 2017 -- Kroch Library Asia
Beijing Shi fa zhi cheng shi hua yan jiu
北京市法治城市化研究 = Research on the urbanization of the rule of law in Beijing / 张英洪等著.
Beijing Shi fa zhi cheng shi hua yan jiu = Research on the urbanization of the rule of law in Beijing / Zhang Yinghong deng zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 3, 2, 281 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ8940 .Z48 2017 -- Kroch Library Asia
Beijing nong min shi min hua jin cheng zhong de xiang guan fa lü she hui wen ti
北京农民市民化进程中的相关法律社会问题 / 董景山, 韩芳编著.
Beijing nong min shi min hua jin cheng zhong de xiang guan fa lü she hui wen ti / Dong Jingshan, Han Fang bian zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2018. -- 3, 261 pages ; 24 cm
KNQ8946.2 .F37 D66 2018 -- Kroch Library Asia
Shanghai zu jie fa zhi shi hua
上海租界法制史话 / 王立民著.
Shanghai zu jie fa zhi shi hua / Wang Limin zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 4, 7, 203 pages : illustrantions, maps, portraits, facsimiles ; 21 cm
KNQ9006 .W363 2017 -- Kroch Library Asia
Pudong zhi shi chan quan zong he guan li gai ge chuang xin shi jian
浦东知识产权综合管理改革创新实践 / 上海市浦东新区知识产权局, 上海大学知识产权学院编.
Pudong zhi shi chan quan zong he guan li gai ge chuang xin shi jian / Shanghai Shi Pudong Xinqu zhi shi chan quan ju, Shanghai da xue zhi shi chan quan xue yuan bian.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2018. -- 2, 3, 205 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ9029.3 .P93 2018 -- Kroch Library Asia
Shanghai zhi shi chan quan fa yuan cai pan wen shu jing xuan (2015-2016)
上海知识产权法院裁判文书精选 (2015-2016) / 上海知识产权法院组织编写 ; 王秋良主编 ; 中译语通信息科技(上海)有限公司译 = Shanghai Intellectual Property Court judgments selection (2015-2016) / written by Shanghai Intellectual Property Court ; chief editor Wang Qiuliang ; interpreted by Global Tone Communication Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai zhi shi chan quan fa yuan cai pan wen shu jing xuan (2015-2016) / Shanghai zhi shi chan quan fa yuan zu zhi bian xie ; Wang Qiuliang zhu bian ; Zhong yi yu tong xin xi ke ji (Shanghai) you xian gong si yi = Shanghai Intellectual Property Court judgments selection (2015-2016) / written by Shanghai Intellectual Property Court ; chief editor Wang Qiuliang ; interpreted by Global Tone Communication Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2018. -- 4, 5, 645 pages : illustrations ; 23 cm
KNQ9029.3 .A49 2018 -- Kroch Library Asia
Yu gai ge fa zhan tong pin gong zhen
与改革发展同频共振 : 上海地方立法走过三十八年 / 丁伟著.
Yu gai ge fa zhan tong pin gong zhen : Shanghai di fang li fa zou guo san shi ba nian / Ding Wei zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2018. -- 5, 4, 375 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ9048.2 .D57 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian yu fa zhi guo qing diao cha bao gao.
中国县域法治国情调查报告. 江苏丹阳卷 = Jiangsu Danyang section / 周佑勇主编.
Zhongguo xian yu fa zhi guo qing diao cha bao gao. Jiangsu Danyang juan = Jiangsu Danyang section / Zhou Youyong zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 5, 5, 374 pages ; 26 cm.
KNQ9665 .D369 Z56 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian yu fa zhi guo qing diao cha bao gao.
中国县域法治国情调查报告. 江苏高邮卷 = Jiangsu Gaoyou section / 夏锦文主编.
Zhongguo xian yu fa zhi guo qing diao cha bao gao. Jiangsu Gaoyou juan = Jiangsu Gaoyou section / Xia Jinwen zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 6, 5, 532 pages : illustrations ; 26 cm.
KNQ9665 .G377 Z56 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian yu fa zhi guo qing diao cha bao gao.
中国县域法治国情调查报告. 江苏淮安区卷 = Jiangsu Huaianqu district section / 刘旺洪主编.
Zhongguo xian yu fa zhi guo qing diao cha bao gao. Jiangsu Huaian Qu juan = Jiangsu Huaianqu district section / Liu Wanghong zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 6, 5, 450 pages : illustrations ; 26 cm.
KNQ9665 .H834 Z56 2017 -- Kroch Library Asia
Zhumadian Shi Zhong ji ren min fa yuan ting shen gong kai di san fang ping gu (2017)
驻马店市中级人民法院庭审公开第三方评估 (2017) / 支振锋, 杨梦娇, 韩莹莹著.
Zhumadian Shi Zhong ji ren min fa yuan ting shen gong kai di san fang ping gu (2017) / Zhi Zhenfeng, Yang Mengjiao, Han Yingying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 119 pages : illustrations, portraits ; 26 cm.
KNQ9665 .Z525 Z68 2018 -- Kroch Library Asia

KZ. Law of nations (1 item)RSS

Dongjing shen pan qin li ji
东京审判亲历记 = My personal experience at the Tokyo Trial / 梅汝璈著 ; 梅小璈, 梅小侃整理.
Dongjing shen pan qin li ji = My personal experience at the Tokyo Trial / Mei Ru'ao zhu ; Mei Xiaoao, Mei Xiaokan zheng li.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 9, 2, 366 pages : portraits ; 23 cm
KZ1181 .M4523 2016 -- Kroch Library Asia

LA. History of education (8 items)RSS

Bian tai xin li xue gai lun
變態心理學槪論 / 倪文宙著.
Bian tai xin li xue gai lun / Ni Wenzhou zhu.
Shang wu yin shu guan, 1925. -- 78 pages ; 15 cm.
LA1130 .C51 no.82 -- Kroch Library Asia
Qing hua shao nian shuo
清华少年说 = Tsinghua youth profiles / 邴浩主编.
Qing hua shao nian shuo = Tsinghua youth profiles / Bing Hao zhu bian.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 280 pages : color illustrations ; 21 cm
LA1133.7 .Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Huizhou Shi jiao yu zhi, 1800-1987
惠州市教育志, 1800-1987 / 教育局《教育志》编写组.
Huizhou Shi jiao yu zhi, 1800-1987 / Jiao yu ju "Jiao yu zhi" bian xie zu.
Jiao yu ju, 1988. -- 313 pages : illustrations ; 21 cm.
LA1134 .H77 H85x 1988 -- Kroch Library Asia
Buniyādī śikshā meṃ yogyatā kā mūlyāṅkana.
Buniyādī śikshā meṃ yogyatā kā mūlyāṅkana.
[unknown publisher], 1963. -- 58 pages 24 cm
LA1151 .S15 -- Kroch Library Asia
Sustainability of higher education
Sustainability of higher education : a global perspective / editors, Rosni Bakar, Aziah Ismail.
Penerbit Universiti Sains Malaysia, 2018. -- xxii, 195 pages : illustrations ; 25 cm
LA1238 .S87 2018 -- Kroch Library Asia
Muhan kyŏngjaeng ŭi sure pak'wi
무한 경쟁 의 수레 바퀴 : 1960-1970년대 학교 와 학생 / 이 기훈 지음.
Muhan kyŏngjaeng ŭi sure pak'wi : 1960-1970-yŏndae hakkyo wa haksaeng / Yi Ki-hun chiŭm.
Sŏhae Munjip, 2018. -- 376 pages : illustrations ; 21 cm
LA1331 .Y52527 2018 -- Kroch Library Asia
Taehak kwa taehaksaeng ŭi sidae
대학 과 대학생 의 시대 / 강 명숙 지음.
Taehak kwa taehaksaeng ŭi sidae / Kang Myŏng-suk chiŭm.
Sŏhae Munjip, 2018. -- 343 pages : illustrations ; 21 cm
LA1333 .K34 2018 -- Kroch Library Asia
Trang
Trang : the more you give : Professor Trang Thomas AM / Peter Nolan ; foreword by Sir James Gobbo AC.
Peter Nolan, 2019. -- 247 pages : photographs (some colour) ; 24 cm
LA2392 .T46 N65 2019 -- Kroch Library Asia

LB. Theory and practice of education (7 items)RSS

Sosiologi dan antropologi pendidikan
Sosiologi dan antropologi pendidikan / tim penyusun, Dr. Serafin Wisni Septiarti, M. Si. [and four others].
UNY Press, 2017. -- vii, 291 pages : illustrations ; 23 cm
LB45 .S67 2017 -- Kroch Library Asia
54 tahun membangun masyarakat Maluku
54 tahun membangun masyarakat Maluku : produk riset Universitas Pattimura.
Universitas Pattimura, 2015. -- 217 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize LB1047.3 A15 2015 + + -- Kroch Library Asia
Jiao yu shen jing ke xue
教育神经科学 : 学科建制与教育创新 = Educational neuroscience : the construction of new discipline and the innovation of education / 周加仙著.
Jiao yu shen jing ke xue : xue ke jian zhi yu jiao yu chuang xin = Educational neuroscience : the construction of new discipline and the innovation of education / Zhou Jiaxian zhu.
Jiao yu ke xue chu ban she, 2016. -- 7, 2, 275 pages, 2 unnumbered pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
LB1062 .Z475 2016 -- Kroch Library Asia
Cách-trí giáo-khoa thư
Cách-trí giáo-khoa thư : lớp sơ đẳng = Lec̜ons de choses : cours élémentaire / do Nha Học-Chính Đông-Pháp đã giao cho ông Trần-Trọng-Kim ... [et al.]
Nha Học-Chính Đông-Pháp, 1937. -- 134 p. : ill. ; 20 cm.
LB1585 .C24 1937 -- Kroch Library Asia
Alfian Ibrahim & Universitas Teuku Umar
Alfian Ibrahim & Universitas Teuku Umar / Rahmad Syah Putra & Abdul Mana.
Bandar Publishing, 2017. -- xxvii, 254 pages : illustrations ; 21 cm
LB2331.6926 .I5 P88 2017 -- Kroch Library Asia
Perantau ilmu Amerika-Eropa
Perantau ilmu Amerika-Eropa / PPI Dunia; editor: Aninta Mamoedi.
PT Elex Media Komputindo, 2018. -- x, 298 pages : illustrations ; 22 cm
LB2375 .P47 2018 -- Kroch Library Asia
Berlin và những mùa ru ký ức
Berlin và những mùa ru ký ức / Hoàng Yến Anh.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2019. -- 268 pages ; 20 cm
LB2378 .G3 H63 2019 -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (6 items)RSS

Satu taman banyak cerita
Satu taman banyak cerita : antologi esai residensi pegiat literasi Nusantara / editor, Faiz Ahsoul.
Kampung Literasi Iboekoe, 2017. -- xx, 188 pages ; 19 cm
LC157 .I53 S38 2017 -- Kroch Library Asia
Gao xiao "xing shi yu zheng ce" jiao yu hua yu ti xi gou jian yan jiu
高校"形势与政策"教育话语体系构建研究 / 李梁, 王金伟等著.
Gao xiao "xing shi yu zheng ce" jiao yu hua yu ti xi gou jian yan jiu / Li Liang, Wang Jinwei deng zhu.
Shanghai da xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 287 pages ; 23 cm
LC179 .C6 L56 2017 -- Kroch Library Asia
Dōtoku no dentatsu
道徳の伝達 : モダンとポストモダンを超えて / 松下良平著.
Dōtoku no dentatsu : modan to posuto modan o koete / Matsushita Ryōhei cho.
Nihon Tosho Sentā, 2004. -- 529, xxvi pages ; 22 cm.
LC273 .J3 M38 2004 -- Kroch Library Asia
Dayah terpadu di Aceh
Dayah terpadu di Aceh : telaah kurikulum, pengajaran, sarana-prasarana, dan pengelolaan / M. Hasan Yacob ; pengantar, Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M.A., Drs. H. Dr. Bustami Usman, S.H., S.A.P, M. Si.
Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2018. -- xx, 382 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
LC910 .I5 H37 2018 -- Kroch Library Asia
Paradigma pendidikan berkemajuan
Paradigma pendidikan berkemajuan : teori dan praksis pendidikan progresif religius K.H. Ahmad Dahlan / Dr. Mohamad Ali.
Suara Muhammadiyah, 2017. -- xxxvi, 325 pages : illustrations ; 24 cm.
LC910 .I5 A582 2017 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo gong min he xin jia zhi guan jiao yu yan jiu
当代中国公民核心价值观教育研究 / 丁燕著.
Dang dai Zhongguo gong min he xin jia zhi guan jiao yu yan jiu / Ding Yan zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 4, 264 pages ; 24 cm
LC1091 .D453 2017 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (1 item)RSS

Chi su qing huai
尺素情怀 : 清华学人手札展 / 主编冯远 = Sincerely yours : personal letters of Tsinghua scholars / Feng Yuan editor in chief.
Chi su qing huai : Qing hua xue ren shou zha zhan / zhu bian Feng Yuan = Sincerely yours : personal letters of Tsinghua scholars / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 11, 329 pages : illustrations, portraits ; 29 cm.
LG51 .P6 C55 2016 -- Kroch Library Asia

M. Music (3 items)RSS

"Xin ding jiu gong da cheng nan bei ci gong pu" yan jiu
《新定九宮大成南北词宮谱》研究 / 吴志武著.
"Xin ding jiu gong da cheng nan bei ci gong pu" yan jiu / Wu Zhiwu zhu.
Ren min yin yue chu ban she, 2017. -- 351 pages : music ; 24 cm.
M1804 .X5543 W828 2017 -- Kroch Library Asia
Jing ju chang qiang
京剧唱腔 / 中国戏曲学院硏究所编 ; 張宇慈, 吴春礼选辑.
Jing ju chang qiang / Zhongguo xi ju xue yuan yan jiu suo bian ; Zhang Yuci, Wu Chunli xuan ji.
Yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1962-. -- volumes <2, no. 1-2> : music ; 19 cm
M1805.18 .C512 -- Kroch Library Asia
Thngai lic enāy samudr
Thngai lic enāy samudr / Sen Tārā.
Paṇṇāgār ʻAnggardhaṃ, 2008-20uu. -- volumes : illustrations ; 21 cm
M1824 .C2 S46 2008 -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (8 items)RSS

Mās srop nagar
Mās srop nagar : ʻekasār bises pravatti sinpkar Khmaer lpī lpī ʻatitkāl / srāvjrāv ning cangkrang ṭoy Seng Tārā.
Paṇṇāgār Anggār Dhaṃ, 2007-2013. -- 14 volumes ; 21 cm
ML390 .M27 2007 -- Kroch Library Asia
Shan he yi xiang
山河逸響 : 民國山西琴人傳 / 张德恒著.
Shan he yi xiang : Minguo Shanxi qin ren zhuan / Zhang Deheng zhu.
San Jin chu ban she, 2016. -- vi, 2, 319 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
ML399 .Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Gu luo tian yin
古骆天音 : 广西龙州, 越南高平天琴文化比较研究 / 黎珏辰著.
Gu luo tian yin : Guangxi Longzhou, Yuenan Gaoping tian qin wen hua bi jiao yan jiu / Li Juechen zhu.
Yunnan da xue chu ban she, 2019. -- 3, 2, 4, 259 pages : illustrations ; 24 cm
ML1015 .C5 L558 2019 -- [asia]
TENG guide to the Chinese orchestra
The TENG guide to the Chinese orchestra / Wang Chenwei, Chow Jun Yi & Samuel Wong.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd and The Teng Ensemble Ltd., 2020. -- xxxix, 583 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
ML1251 .C6 W36 2020 -- Kroch Library Asia
Huai He liu yu xi qu yin yue shi zheng yan jiu
淮河流域戏曲音乐实证研究 = An empirical study on theatrical music in the Huaihe River Basin / 郭德华著.
Huai He liu yu xi qu yin yue shi zheng yan jiu = An empirical study on theatrical music in the Huaihe River Basin / Guo Dehua zhu.
Gao deng jiao yu chu ban she, 2016. -- 311 pages : music ; 24 cm
ML1751 .C57 H464 2016 -- Kroch Library Asia
20-segi Han'guk kagok ŭi yŏksa wa ch'egye
20세기 한국 가곡 의 역사 와 체계 = Korean art song in the 20th century : a historical and systematic approach / 김 미영.
20-segi Han'guk kagok ŭi yŏksa wa ch'egye = Korean art song in the 20th century : a historical and systematic approach / Kim Mi-yŏng.
Minsogwŏn, 2018. -- 550 pages : illustrations, music ; 24 cm.
ML3752.5 .K56 2018 -- Kroch Library Asia
20-segi Han'guk ŭmak ŭi honjongjŏk ŭmak hagi
20세기 한국 음악 의 혼종적 음악 하기 : 신 민요 를 중심 으로 = Hybrid musicking of Korean music in the 20th century / 이 소영.
20-segi Han'guk ŭmak ŭi honjongjŏk ŭmak hagi : sin minyo rŭl chungsim ŭro = Hybrid musicking of Korean music in the 20th century / Yi So-yŏng.
Minsogwŏn, 2018. -- 818 pages : illustrations (some color), portraits, music ; 24 cm.
ML3752.5 .Y576 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai sheng yue qiang ci guan xi shi lun gao
中国古代声乐腔词关系史论稿 = Draft of criticism on history of relationship between lyrics and tune of Chinese ancient vocal music / 庄永平著.
Zhongguo gu dai sheng yue qiang ci guan xi shi lun gao = Draft of criticism on history of relationship between lyrics and tune of Chinese ancient vocal music / Zhuang yong ping zhu.
Shanghai san lian shu dian, 2017. -- 320 pages : music ; 26 cm
ML3849 .Z583 2017 -- Kroch Library Asia

MT. Musical instruction and study (1 item)RSS

Aspects of Myanmar orchestra
The aspects of Myanmar orchestra / Khin Khin Si.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. -- iv, 38 pages : illustrations ; 23 cm
MT70 .S55 2019 -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (13 items)RSS

Zhongguo dang dai yi shu yan jiu
中国当代艺术研究 : 中国的美术馆世界 = Journal of Contemporary Chinese Art : the World of Art Museums in China / 姜节泓主编 ; 凯伦・史密斯客座编辑.
Zhongguo dang dai yi shu yan jiu : Zhongguo de mei shu guan shi jie = Journal of Contemporary Chinese Art : the World of Art Museums in China / Jiang Jiehong zhu bian ; Kailun Shimisi ke zuo bian ji.
Shanghai ren min mei shu chu ban she, 2018. -- 267 pages : illustrations ; 25 cm
N3740 .C6 Z46 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo feng
中国风 : 遗失在西方800年的中国元素 / (英)休 昂纳著 ; 刘爱英, 秦红译 = Chinoiserie : the vision of Cathay / Hugh Honour.
Zhongguo feng : yi shi zai xi fang 800 nian de zhongguo yuan su / (ying)Xiu Angna zhu ; Liu Ai'ying, Qin Hong yi = Chinoiserie : the vision of Cathay / Hugh Honour.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 3, 304 pages : color illustrations ; 24 cm
N6754 .H6127 2017 -- Kroch Library Asia
Dampak seni di masyarakat
Dampak seni di masyarakat / penulis, Anastha Eka, Annayu Maharani, Bunga Manggiasih.
Koalisi Seni Indonesia, 2018. -- 165 pages : color illustrations ; 21 cm
N7326 .K43 2018 -- Kroch Library Asia
Explore
Explore : a comprehensive look into 8 artists.
Artredot Pte Ltd., 2018. -- 61 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize N7330 .S5 E97 2018 + -- Kroch Library Asia
Nanyang sentiments
Nanyang sentiments : a showcase of 3 generations of Singaporean artists.
Cape of Good Hope Art Gallery, 2017. -- 119 pages : chiefly color illustrations ; 26 cm
Oversize N7330 .S5 N36 2017 + -- Kroch Library Asia
Tujia zu min jian yi shu de xian dai chuan bo
土家族民间艺术的现代传播 / 古春霞著.
Tujia zu min jian yi shu de xian dai chuan bo / Gu Chunxia zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 3, 2, 338 pages : illustrations ; 24 cm
N7340 .G74 2017 -- Kroch Library Asia
Access to contemporary Korean art, 1980-2010
Access to contemporary Korean art, 1980-2010 / Sohyun Ahn [and five others].
Forum A, 2018. -- 199 pages ; 24 cm
N7365 .A25 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yi shu pi ping tong shi.
中国艺术批评通史. 宋元卷 = History of Chinese art criticism / 叶朗主编 ; 朱良志副主编 ; 刘桂荣, 查律著.
Zhongguo yi shu pi ping tong shi. Song Yuan juan = History of Chinese art criticism / Ye Lang zhu bian ; Zhu Liangzhi fu zhu bian ; Liu Guirong, Zha Lü zhu.
Anhui jiao yu chu ban she, 2015. -- 3, 3, 480 pages ; 26 cm.
N7485 .C6 Z57 2015 [v.4] -- Kroch Library Asia
Han Ajia no Bukkyō bijutsu
汎アジアの仏教美術 / 宮治昭先生献呈論文集編集委員会編.
Han Ajia no Bukkyō bijutsu / Miyaji Akira Sensei Kentei Ronbunshū Henshū Iinkai hen.
Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 2007. -- 492 pages : illustrations, maps ; 22 cm
N8193 .A5 H36 2007 -- Kroch Library Asia
Song Yuan Ming Qing gao seng shu hua mo ji
宋元明清高僧书画墨迹 / 主编樊克勤.
Song Yuan Ming Qing gao seng shu hua mo ji / zhu bian Fan Keqin.
Shanghai wen hua chu ban she, 2017. -- 7, 138 pages : color illustrations ; 29 cm
N8193 .C6 S668 2017 -- Kroch Library Asia
Saman yi shu fei wu zhi wen hua yi chan yan jiu
萨满艺术非物质文化遗产研究 = Study on the intangible cultural heritage of Shaman Art / 陈佳著.
Saman yi shu fei wu zhi wen hua yi chan yan jiu = Study on the intangible cultural heritage of Shaman Art / Chen Jia zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 3, 3, 200 pages : illustrations ; 24 cm.
N8199 .S536 C44 2018 -- Kroch Library Asia
Fei xu de gu shi
废墟的故事 : 中国美术和视觉文化中的"在场"与"缺席" = A story of ruins : presence and absence in Chinese art and visual culture / (美)巫鸿著 ; 肖铁译 ; 巫鸿校.
Fei xu de gu shi : Zhongguo mei shu he shi jue wen hua zhong de "zai chang" yu "que xi" = A story of ruins : presence and absence in Chinese art and visual culture / (Mei) Wu Hong zhu ; Xiao Tie yi ; Wu Hong jiao.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 329 pages : illustrations ; 27 cm.
N8237.8 .R8 W8127 2017 -- Kroch Library Asia
Sensōga to Nippon
戦争画とニッポン / 椹木野衣, 会田誠.
Sensōga to Nippon / Sawaragi Noi, Aida Makoto.
Kōdansha, 2015. -- 143 pages : illustrations (chiefly colour) ; 21 cm
N8260 .S26 2015 -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (32 items)RSS

Dong nan da xue jian zhu xue yuan jiao shi yi chan bao hu zuo pin xuan, 1927-2017
东南大学建筑学院教师遗产保护作品选, 1927-2017 = The works II : selected preservation projects by the teachers at the School of Architecture of SEU, 1927-2017 / 东南大学建筑学院教师遗产保护作品选编编写组编.
Dong nan da xue jian zhu xue yuan jiao shi yi chan bao hu zuo pin xuan, 1927-2017 = The works II : selected preservation projects by the teachers at the School of Architecture of SEU, 1927-2017 / Dong nan da xue jian zhu xue yuan jiao shi yi chan bao hu zuo pin xuan bian bian xie zu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017. -- 244 pages : illustrations (some color), plans ; 29 cm.
NA109 .C6 D65 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong wai jin xian dai jian zhu yin lun
中外近现代建筑引论 / 吴焕加著.
Zhong wai jin xian dai jian zhu yin lun / Wu Huanjia zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 254 pages : illustrations ; 21 cm
NA680 .W923 2018 -- Kroch Library Asia
Chandigarh et Le Corbusier
Chandigarh et Le Corbusier : création d'une ville en Inde, 1950-1965 / Rémi Papillault.
Éditions Poïésis, 2011. -- 322 pages : illustrations (some color), maps, plans ; 22 x 30 cm
Oversize NA1508 .C44 P365 2011 + -- Kroch Library Asia
Le Corbusier rediscovered
Le Corbusier rediscovered : Chandigarh and beyond / edited by Rajnish Wattas, Deepika Gandhi.
Niyogi Books, 2018. -- xlvii, 260 pages : illustrations (some color), color maps ; 31 cm
Oversize NA1508 .C44 L43 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Liao dai zhuan ta
辽代砖塔 / 陈伯超 [and 3 others] 著.
Liao dai zhuan ta / Chen Bochao [and 3 others] zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2018. -- ii, 2, 246 pages : illustrations ; 24 cm
NA1543.4 .C4434 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai jian zhu shi
中国近代建筑史 / 赖徳霖, 伍江, 徐苏斌主编.
Zhongguo jin dai jian zhu shi / Lai Delin, Wu Jiang, Xu Subin zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 5 volumes : illustrations ; 29 cm
NA1544 .Z4654 2016 -- Kroch Library Asia
Ling nan chuan tong jian zhu ji yi
岭南传统建筑技艺 / 郭晓敏, 刘光辉, 王河编著.
Ling nan chuan tong jian zhu ji yi / Guo Xiaomin, Liu Guanghui, Wang He bian zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- xi, 377 pages : color illustrations ; 29 cm
NA1546 .G83 G88 2018 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu
丝绸之路 : 河西走廊生态与地域建筑走向 / 胡月文著.
Si chou zhi lu : He xi zou lang sheng tai yu di yu jian zhu zou xiang / Hu Yuewen zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017. -- xiv, 224 pages : illustrations ; 23 cm
NA1546 .G36 H83 2017 -- Kroch Library Asia
Sichuan Chongqing gu jian zhu di tu
四川重庆古建筑地图 = Historical architectural map of Sichuan & Chongqing / 青锋, 卢清新, 刘梦嘉, 彭钦一, 刘启豪, 王晓维, 罗威编著.
Sichuan Chongqing gu jian zhu di tu = Historical architectural map of Sichuan & Chongqing / Qing Feng, Lu Qingxin, Liu Mengjia, Peng Qinyi, Liu Qihao, Wang Xiaowei, Luo Wei bian zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 501 papges : color illustrations ; 26 cm.
NA1546 .S94 Q65 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong jian zhu jie xi yu chuan cheng.
中国传统建筑解析与传承. 陕西卷 / 中华人民共和国住房和城乡建设部编 = The interpretation and inheritance of traditional Chinese architecture. Shaanxi volume / Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China.
Zhongguo chuan tong jian zhu jie xi yu chuan cheng. Shanxi juan / Zhonghua Renmin Gongheguo zhu fang he cheng xiang jian she bu bian = The interpretation and inheritance of traditional Chinese architecture. Shaanxi volume / Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017. -- 388 pages, 8 unnumbered pages : color illustrations ; 30 cm
NA1546 .S46 Z56 2017 -- Kroch Library Asia
Gan nan Kejia jian zhu yan jiu
赣南客家建筑研究 / 万幼楠著.
Gan nan Kejia jian zhu yan jiu / Wan Younan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 4, 328 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
NA1547 .G35 W3523 2018 -- Kroch Library Asia
Jincheng er xian miao xiao mu zuo zhang kan diao cha yan jiu bao gao
晋城二仙庙小木作帐龛调查研究报告 / 吕舟, 郑宇, 姜铮著.
Jincheng er xian miao xiao mu zuo zhang kan diao cha yan jiu bao gao / Lü Zhou, Zheng Yu, Jiang Zheng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 207 pages : illustrations (chiefly color), plans ; 26 cm
NA1547 .J548 L789 2017 -- Kroch Library Asia
Nanzhuang gu cun
南庄古村 / 薛林平 [and 3 others]著.
Nanzhuang gu cun / Xue Linping [and 3 others] zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017. -- 194 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
NA1547 .P55 X84 2017 -- Kroch Library Asia
Zhangbi gu bao
张壁古堡 / 薛林平, 郭华瞻, 李国丽著.
Zhangbi gu bao / Xue Linping, Guo Huazhan, Li Guoli zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 162 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
NA1547 .J54 X8456 2018 -- Kroch Library Asia
Zhao Changgeng jiao shou xue shu si xiang ji
赵长庚教授学术思想集 / 赵万民, 刘柳, 杨黎黎编著.
Zhao Changgeng jiao shou xue shu si xiang ji / Zhao Wanmin, Liu Liu, Yang Lili bian zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 351 pages : illustrations, plans, portraits ; 29 cm.
NA1549 .Z442 Z46 2016 -- Kroch Library Asia
Han'guk, onŭl, kŏnch'uk.
한국, 오늘, 건축.
Han'guk, onŭl, kŏnch'uk.
Ak'i Laep, 2019-. -- volumes : color illustrations ; 31 cm
Oversize NA1565.6 .H364 2019 ++ -- Kroch Library Asia
Ji yu zheng ti guan de dang dai Ling nan jian zhu qi hou shi ying xing chuang zuo ce lüe yan jiu
基于整体观的当代岭南建筑气候适应性创作策略研究 = Research on the creation strategy for contemporary Lingnan architectural climate adaptability based on the holistic view / 麦华著.
Ji yu zheng ti guan de dang dai Ling nan jian zhu qi hou shi ying xing chuang zuo ce lüe yan jiu = Research on the creation strategy for contemporary Lingnan architectural climate adaptability based on the holistic view / Mai Hua zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- ix, 239 pages : illustrations ; 24 cm.
NA2541 .M3424 2018 -- Kroch Library Asia
Hashira
柱 / 森郁夫.
Hashira / Mori Ikuo.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2013. -- xi, 236, 4 pages : illustrations ; 20 cm.
NA2860 .M67 2013 -- Kroch Library Asia
Ha'erbin jin dai jian zhu wai zhuang shi de shen mei yan jiu
哈尔滨近代建筑外装饰的审美研究 = Aesthetic study on exterior decoration of modern architecture in Harbin / 何颖著.
Ha'erbin jin dai jian zhu wai zhuang shi de shen mei yan jiu = Aesthetic study on exterior decoration of modern architecture in Harbin / He Ying zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 313 pages : illustrations ; 24 cm
NA3583 .H373 H428 2018 -- Kroch Library Asia
Jiangsu wu di zhang jian zhu cai hui tui bian se ji bao hu yan jiu
江苏无地仗建筑彩绘褪变色及保护研究 = A study on fading and conservation of unplastered color paintings on ancient architecture in Jiansu / 何伟俊著.
Jiangsu wu di zhang jian zhu cai hui tui bian se ji bao hu yan jiu = A study on fading and conservation of unplastered color paintings on ancient architecture in Jiansu / He Weijun zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 217 pages, 17 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
NA3583 .A3 J536 2017 -- Kroch Library Asia
Ri xia yi zhen
日下遗珍 : 北京旧城四合院建筑文物研究 / 董绍鹏, 温思琦著 ; 北京古代建筑博物馆主编.
Ri xia yi zhen : Beijing jiu cheng si he yuan jian zhu wen wu yan jiu / Dong Shaopeng, Wen Siqi zhu ; Beijing gu dai jian zhu bo wu guan zhu bian.
Beijing Yanshan chu ban she, 2016. -- 118 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 x 26 cm.
NA3583 .B455 D67 2016 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu Xinjiang duan jian zhu yan jiu
丝绸之路新疆段建筑研究 / 乌布里・买买提艾力著.
Si chou zhi lu Xinjiang duan jian zhu yan jiu / Wubuli Maimaitiaili zhu.
Ke xue chu ban she, 2015. -- xii, 246 pages : illustrations ; 24 cm.
NA3583 .A3 S628 2015 -- Kroch Library Asia
Han'guk sansa ŭi tanch'ŏng segye
한국 산사 의 단청 세계 : 불교 건축 에 펼친 화엄 의 빛 / 노 재학 지음.
Han'guk sansa ŭi tanch'ŏng segye : Pulgyo kŏnch'uk e p'yŏlch'in hwaŏm ŭi pit / No Chae-hak chiŭm.
Misul Munhwa, 2019. -- 437 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm
Oversize NA3584.6 .A1 N625 2019 + -- Kroch Library Asia
Kruys Kerk of Jaffnapatam
The Kruys Kerk of Jaffnapatam : (the church in the Dutch Fort, Jaffna, Ceylon) / Jaffna Christian Union.
Jaffna Christian Union, 1967. -- 18 pages, 6 leaves of plates : illustrations ; 22 cm
NA6010.62 .J34 K78 1967 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fo jiao jian zhu
中国佛教建筑 / 孙大章著.
Zhongguo fo jiao jian zhu / Sun Dazhang zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017. -- 496 pages (chiefly color) ; 29 cm
NA6040 .S8649 2017 -- Kroch Library Asia
Hunan gu dai fo jiao si yuan jian zhu
湖南古代佛教寺院建筑 / 李旭著.
Hunan gu dai fo jiao si yuan jian zhu / Li Xu zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2017. -- xi, 363 pages : illustrations ; 26 cm
NA6046 .H78 L488 2017 -- Kroch Library Asia
Jiangsu da ju yuan jian she xie ying
江苏大剧院建设撷英 = Highlights of Jiangsu Grand Theater construction / 主编张大强.
Jiangsu da ju yuan jian she xie ying = Highlights of Jiangsu Grand Theater construction / zhu bian Zhang Daqiang.
Dong nan da xue chu ban she, 2018. -- 10, 304 pages : illustrations (some color), plans ; 27 cm
NA6840 .C62 N355 2018 -- Kroch Library Asia
Hebei chuan tong fang yu xing ju luo
河北传统防御性聚落 / 谭立峰, 刘建军, 倪晶著.
Hebei chuan tong fang yu xing ju luo / Tan Lifeng, Liu Jianjun, Ni Jing zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2018. -- 208 pages : illustrations ; 26 cm.
NA7449 .H43 T35 2018 -- Kroch Library Asia
Shandong chuan tong min ju cun luo
山东传统民居村落 = Shandong traditional residential village / 李仲信著.
Shandong chuan tong min ju cun luo = Shandong traditional residential village / Li Zhongxin zhu.
Zhongguo lin ye chu ban she, 2018. -- 172 pages : illustrations ; 27 cm
NA7449 .S45 L56 2018 -- Kroch Library Asia
Wuhan jin dai li fen jian zhu
武汉近代里分建筑 = Wuhan modern li-fen residence building / 徐宇甦, 李百浩, 陈李波 [and 1 other] 编著.
Wuhan jin dai li fen jian zhu = Wuhan modern li-fen residence building / Xu Yusu, Li Baihao, Chen Libo [and 1 other] bian zhu.
Wuhan li gong da xue chu ban she, 2016. -- 186 pages : illustrations (some color), maps ; 31 cm.
NA7450 .W847 X7887 2016 -- Kroch Library Asia
Wuhan jin dai gong yu, yu le, yi liao jian zhu
武汉近代公寓・娱乐・医疗建筑 = Wuhan modern apartment & entertainment & medical building / 徐宇甦, 常健, 陈鹏学编著.
Wuhan jin dai gong yu, yu le, yi liao jian zhu = Wuhan modern apartment & entertainment & medical building / Xu Yusu, Chang Jian, Chen Pengxue bian zhu.
Wuhan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 114 pages : color illustrations, plans ; 31 cm.
NA7863 .C62 W845 2017 -- Kroch Library Asia
Bai hua qi fang
百花齐放 : 中国当代景观 / 王志芳编著.
Bai hua qi fang : Zhongguo dang dai jing guan / Wang Zhifang bian zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 9, 282 pages : color illustrations ; 27 cm.
NA9265 .W363 2016 -- Kroch Library Asia

NB. Sculpture (8 items)RSS

Fan tian dong, tu bing di lian hua
梵天东土, 并蒂莲华 : 公元 400-700 年印度与中国雕塑艺术 / 故宮博物院, 福建博物院, 浙江省博物馆, 四川博物院编 = Across the Silk Road : Gupta Sculptures and Their Chinese Counterparts during 400-700 AD / compiled by the Palace Museum, the Fujian Museum, the Zhejiang Museum, and the Sichuan Museum.
Fan tian dong, tu bing di lian hua : gong yuan 400-700 nian Yindu yu Zhongguo diao su yi shu / Gu gong bo wu yuan, Fujian bo wu yuan, Zhejiang Sheng bo wu guan, Sichuan bo wu yuan bian = Across the Silk Road : Gupta Sculptures and Their Chinese Counterparts during 400-700 AD / compiled by the Palace Museum, the Fujian Museum, the Zhejiang Museum, and the Sichuan Museum.
Gu gong chu ban she, 2016. -- 2 volumes : illustrations, some color ; 39 cm
NB1002 .F3613 2016 -- Kroch Library Asia
Cao Jianhua
曹建華 / 主编连辑.
Cao Jianhua / zhu bian Lian Ji.
Wen hua yi shu chu ban she, 2018. -- 127 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm.
NB1049 .C3734 A4 2018 -- Kroch Library Asia
Dang dai ling nan wen hua ming jia.
當代嶺南文化名家. 潘鹤 / 慎海雄主编 ; 潘鹤, 赵旭虹, 梁志钦编著.
Dang dai ling nan wen hua ming jia. Pan He =/ Shen Haixiong zhu bian ; Pan He, Zhao Xuhong, Liang Zhiqin bian zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 3, 340 pages, 11 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits, facsimiles ; 25 cm
NB1049 .P36 P36 2018 -- Kroch Library Asia
Huan ran you zhang
焕然有章 : 20世纪中国雕塑名家刘焕章 / 主编吴为山 = The lore of sculpture : 20th-century Chinese sculpture master Liu Huanzhang / chief editor Wu Weishan.
Huan ran you zhang : 20 shi ji Zhongguo diao su ming jia Liu Huanzhang / zhu bian Wu Weishan = The lore of sculpture : 20th-century Chinese sculpture master Liu Huanzhang / chief editor Wu Weishan.
Wen hua yi shu chu ban she, 2018. -- 27, 349 pages : illustrations (chiefly color), portraits ; 31 cm.
NB1049 .L584 A4 2018 -- Kroch Library Asia
Wu Weishan
吴为山 / 主编连辑.
Wu Weishan / zhu bian Lian Ji.
Wen hua yi shu chu ban she, 2018. -- 129 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm.
NB1049 .W85 A4 2018 -- Kroch Library Asia
Chuan nan Song mu shi ke tu shi fen xi ji shu zi ta pian yan jiu
川南宋墓石刻图式分析及数字拓片研究 / 朱晓丽著.
Chuan nan Song mu shi ke tu shi fen xi ji shu zi ta pian yan jiu / Zhu Xiaoli zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 2, 161 pages : illustrations ; 24 cm
NB1209 .C6 Z4885 2018 -- Kroch Library Asia
Sichuan Song dai pu sa zao xiang yan jiu
四川宋代菩萨造像研究 / 李浥著.
Sichuan Song dai pu sa zao xiang yan jiu / Li Yi zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- vi, 203 pages : illustrations ; 24 cm
NB1912 .B83 L5284 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fo jiao rui xiang chong bai yan jiu
中国佛教瑞像崇拜研究 : 古代造像艺术的宗教性阐述 / 蒋家华著.
Zhongguo fo jiao rui xiang chong bai yan jiu : gu dai zao xiang yi shu de zong jiao xing chan shu / Jiang Jiahua zhu.
Qi Lu shu she, 2016. -- 10, 3, 5, 392 pages : illustrations ; 24 cm
NB1912 .B83 J36 2016 -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (4 items)RSS

Tōkyō no wasuremono
東京の忘れもの : 黒沢映画の美術監督が描いた昭和 / 村木与四郎, 村木忍 [著] ; 浜野保樹編.
Tōkyō no wasuremono : Kurosawa eiga no bijutsu kantoku ga egaita Shōwa / Muraki Yoshirō, Muraki Shinobu [cho] ; Hamano Yasuki hen.
Shōbunsha, 2002. -- 153 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
NC353 .M88 A4 2002 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de jie shi
中国的街市 : 北京, 大同, 洛阳, 西安 / (日)安野光雅著 ; 陈文娟译.
Zhongguo de jie shi : Beijing, da tong, Luoyang, Xi'an / (Ri) Anye Guangya zhu ; Chen Wenjuan yi.
Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017. -- 86 pages : illustrations ; 24 x 31 cm
NC991.5 .A56 A4 2017b -- Kroch Library Asia
Zhongguo de yun he
中国的运河 : 苏州, 杭州, 绍兴, 上海 / (日)安野光雅著 ; 陈文娟译.
Zhongguo de yun he : Suzhou, Hangzhou, Shaoxing, Shanghai / (Ri) Anye Guangya zhu ; Chen Wenjuan yi.
Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017. -- 86 pages : color illustrations ; 24 x 31 cm
NC991.5 .A56 A4 2017 -- Kroch Library Asia
100 great Chinese posters
100 great Chinese posters : recent examples of "the people's art" from the People's Republic of China / [compiled by] Stewart E. Fraser.
Images Graphiques, 1977. -- 112 pages : chiefly illustrations (some color) ; 41 cm.
Oversize NC1807 .C5 O53 ++ -- Kroch Library Asia

ND. Painting (30 items)RSS

Su ben qing yuan
溯本清源 = Tracing the footprints.
Su ben qing yuan = Tracing the footprints.
Jin yi, 2017. -- 57 pages, 6 unnumbered pages : illustrations (some color), portraits (some color), facsimiles ; 23 x 23 cm
Oversize ND1030 .S53 C465 2017 + -- Kroch Library Asia
Fu Shen shu hua jian ding yu yi shu shi shi er jiang
傅申书画鉴定与艺术史十二讲 = Fu Shen's twelve lectures on the history and connoisseurship of calligraphy and painting / 田洪, 颜晓军, 徐凯凯编.
Fu Shen shu hua jian ding yu yi shu shi shi er jiang = Fu Shen's twelve lectures on the history and connoisseurship of calligraphy and painting / Tian Hong, Yan Xiaojun, Xu Kaikai bian.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 438 pages : illustrations (some color), portraits ; 29 cm
ND1040 .F828 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hui hua shi
中国绘画史 : 原来可以这样读 / 陈晨著.
Zhongguo hui hua shi : yuan lai ke yi zhe yang du / Chen Chen zhu.
Tianjin ren min mei shu chu ban she, 2018. -- 2, 5, 379 pages : color illustrations ; 23 cm.
ND1040 .C394 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shu hua jian cang wen xian ji lu
中国书画鉴藏文献辑录 / 陶小军, 王菡薇主编 ; 洪芳芳副主编.
Zhongguo shu hua jian cang wen xian ji lu / Tao Xiaojun, Wang Hanwei zhu bian ; Hong Fangfang fu zhu bian.
Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2017. -- 5, 5, 216 pages ; 26 cm
ND1040 .Z4674 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yi shu shi tu dian.
中国艺术史图典. 绘画卷 / 中国文物学会专家委员会主编.
Zhongguo yi shu shi tu dian. Hui hua juan / Zhongguo wen wu xue hui zhuan jia wei yuan hui zhu bian.
Shanghai ci shu chu ban she, 2016. -- 261 pages ; color illustrations ; 28 cm
ND1040 .Z55 2016 -- Kroch Library Asia
Dongting Shan Weng shi yi yuan duo ying
洞庭山翁氏藝苑掇英 / 翁宗慶, 翁思再主編.
Dongting Shan Weng shi yi yuan duo ying / Weng Zongqing, Weng Sizai zhu bian.
Shanghai shu hua chu ban she, 2015. -- 50 pages : color illustrations ; 29 cm
ND1042 .D67 2015 -- Kroch Library Asia
Qing hua cang zhen, han mo dan qing
清华藏珍・翰墨丹青 : 清华大学艺术博物馆藏品展 / 主编冯远 = Tsinghua treasures, the art of Chinese ink and brush : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua cang zhen, han mo dan qing : Qing hua da xue yi shu bo wu guan cang pin zhan / zhu bian Feng Yuan = Tsinghua treasures, the art of Chinese ink and brush : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 11, 212 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm.
ND1042 .Q555 2016 -- Kroch Library Asia
Wu Hufan shu hua jian cang te ji
吴湖帆書畫鉴藏特集 = Collection and connoisseurship of painting and calligraphy of Wu Hufan / 上海博物馆编.
Wu Hufan shu hua jian cang te ji = Collection and connoisseurship of painting and calligraphy of Wu Hufan / Shanghai bo wu guan bian.
Shanghai shu hua chu ban she, 2016. -- 2 volumes : color illustrations ; 36 cm
ND1042 .W818 2016 -- Kroch Library Asia
Compelling image
The compelling image : nature and style in seventeenth-century Chinese painting / James Cahill.
Harvard University Press, 1982. -- 250 p. : ill. (some col.) ; 30 cm.
Oversize ND1043.5 .C13 C5 + -- Kroch Library Asia
Dai Dunbang hua lao Shanghai hui ben
戴敦邦画老上海汇本 / 绘者戴敦邦.
Dai Dunbang hua lao Shanghai hui ben / hui zhe Dai Dunbang.
Shanghai ren min mei shu chu ban she, 2017. -- 13, 351 pages : color illustrations ; 26 cm + 1 leaf (23 x 73 cm folded to 23 x 15 cm)
ND1049 .D35 A63 2017 -- Kroch Library Asia
Dang dai Ling nan wen hua ming jia.
當代嶺南文化名家. 关山月 / 关坚, 关怡编著.
Dang dai Ling nan wen hua ming jia. Guan Shanyue / Guan Jian, Guan Yi bian zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 2, 3, 286 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm.
ND1049 .G836 G835 2018 -- Kroch Library Asia
Gu shi cun xin
古石存心 : 林子平作品集 / 陈咏俊撰 = Redefining th archaic : the art of Lim Tze Peng / essay by Tan Yong Jun.
Gu shi cun xin : Lin Ziping zuo pin ji / Chen Yongjun zhuan = Redefining th archaic : the art of Lim Tze Peng / essay by Tan Yong Jun.
Melvin Poh, 2018. -- 252 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize ND1049 .L7715 A4 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Hai xie bi mo xiang gao qiu
还携笔墨向高丘 : 20世纪中国画名家欧豪年 / 主编吴为山 = In pursuit of eminence in ink and brush : 20th-century Chinese painting master Au Ho-nian / chief editor, Wu Weishan.
Hai xie bi mo xiang gao qiu : 20 shi ji Zhongguo hua ming jia Ou Haonian / zhu bian Wu Weishan = In pursuit of eminence in ink and brush : 20th-century Chinese painting master Au Ho-nian / chief editor, Wu Weishan.
Wen hua yi shu chu ban she, 2018. -- xi, 226 pages : chiefly color illustrations ; 31 cm
ND1049 .O9 A4 2018 -- Kroch Library Asia
Han mo piao xiao
翰墨飘萧 : 柯九思的艺术世界 / 张峋著.
Han mo piao xiao : Ke Jiusi de yi shu shi jie / Zhang Xun zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 312 pages, 14 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm.
ND1049 .K6 Z438 2017 -- Kroch Library Asia
Peng xiang jiang nan
鹏翔江南 : 万一鹏山水画集 / 浙江省博物馆编.
Peng xiang jiang nan : Wan Yipeng shan shui hua ji / Zhejiang Sheng bo wu guan bian.
Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she, 2015. -- 158 pages : chiefly color illustrations ; 38 cm
ND1049 .W115 A4 2015 -- Kroch Library Asia
Shitao shi wen ji
石濤詩文集 = The colllected poems and proses of Shitao / 朱良志輯注.
Shitao shi wen ji = The colllected poems and proses of Shitao / Zhu Liangzhi ji zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 15, 408 pages ; 26 cm
ND1049 .S475 A35 2017 -- Kroch Library Asia
Shitao yan jiu
石濤研究 = A study on Shitao = Shitao yanjiu / 朱良志著.
Shitao yan jiu = A study on Shitao = Shitao yanjiu / Zhu Liangzhi zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- 2, 6, 693 pages : color illustrations ; 27 cm
ND1049 .S475 Z485 2017 -- Kroch Library Asia
Zhai Ying Beijing hu tong si he yuan hua ji
翟鹰北京胡同四合院画集 / 翟鹰著.
Zhai Ying Beijing hu tong si he yuan hua ji / Zhai Ying zhu.
Lian huan hua chu ban she, 2014. -- 77 pages : chiefly color illustrations ; 29 cm
ND1049 .Z338 A4 2014 -- Kroch Library Asia
Art development in Taiwan (1661-1971)
Art development in Taiwan (1661-1971) : a retrospective exhibition in four parts.
Council for Cultural Planning & Development, 1985. -- 1 volume (38 pages) : color illustrations ; 30 cm
Oversize ND1049.8 A78 1985 + -- Kroch Library Asia
Nan hua de xing cheng
南画的形成 : 中国文人画东传日本初期研究 = The transformation of Chinese idealist painting to Japan : notes on the early phase (1661-1799) / 作者徐小虎 ; 译者刘智远.
Nan hua de xing cheng : Zhongguo wen ren hua dong chuan Riben chu qi yan jiu = The transformation of Chinese idealist painting to Japan : notes on the early phase (1661-1799) / zuo zhe Xu Xiaohu ; yi zhe Liu Zhiyuan.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017. -- iv, 274 pages : illustrations ; 24 cm
ND1053.5 .S7127 2017 -- Kroch Library Asia
Katsushika Hokusai no honkai
葛飾北斎の本懐 / 永田生慈.
Katsushika Hokusai no honkai / Nagata Seiji.
Kabushiki Kaisha Kadokawa, 2017. -- 200 pages : illustrations ; 19 cm
ND1059 .K23 N265 2017 -- Kroch Library Asia
Okuri
をくり : 伝岩佐又兵衛の小栗判官絵卷 / [編集宮内庁三の丸尚蔵館].
Okuri : den Iwasa Matabē no Oguri Hangan emaki / [henshū Kunaichō Sannomaru Shōzōkan].
Kikuba Bunka Kyōkai, 1995. -- 73 pages : color illustrations ; 29 cm.
Oversize ND1059 .I95 O55 1995 + -- Kroch Library Asia
Rakuchū Rakugai zu
洛中洛外図 : 重要文化財 / 狩野永徳筆.
Rakuchū Rakugai zu : jūyō bunkazai / Kanō Eitoku hitsu.
Rakuchū Rakugai zu Kankō Iinkai, 1992. -- 1 volume (unpaged) : chiefly color illustrations ; 37 cm
Oversize ND1059 .K17 A4 1992 ++ -- Kroch Library Asia
Si lu zhi hun
丝路之魂 : 敦煌、龟兹、麦积山石窟 / 《丝路之魂 : 敦煌、龟兹、麦积山石窟》编辑委员会编著.
Si lu zhi hun : Dunhuang, Qiuci, Maiji Shan shi ku / "Si lu zhi hun : Dunhuang, Qiuci, Maiji Shan shi ku" bian ji wei yuan hui bian zhu.
Shang wu yin shu guan ; Sichuan ren min chu ban she, 2018. -- 360 pages : chiefly color illustrations, portraits, facsimiles ; 32 cm
ND2848 .S558 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi.
中國古代物質文化史. 绘画. 寺观壁画 / 赵伟著.
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi. Hui hua. Si guan bi hua / Zhao Wei zhu.
Kai ming chu ban she, 2015. -- volumes <1, > : color illustrations ; 30 cm
ND2848 .Z448 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo mu shi bi hua shi lun
中国墓室壁画史论 = The history of Chinese tomb murals / 汪小洋著.
Zhongguo mu shi bi hua shi lun = The history of Chinese tomb murals / Wang Xiaoyang zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- viii, 509 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm
ND2848 .W36824 2018 -- Kroch Library Asia
Shan bei cun luo cai hui kao cha
陕北村落彩绘考察 / 高海平著.
Shan bei cun luo cai hui kao cha / Gao Haiping zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she you xian gong si, 2017. -- 3, 2, 179 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
ND2849 .S47 G3646 2017 -- Kroch Library Asia
Huangpu gu bi hua
黄埔古壁画 / 广州市黄埔区文化广电新闻出版局编.
Huangpu gu bi hua / Guangzhou Shi Huangpu Qu wen hua guang dian xin wen chu ban ju bian.
Hua nan li gong da xue chu ban she, 2017. -- 3, 102 pages, 1 unnumbered page : color illustrations ; 26 cm
ND2850 .G836 H86 2017 -- Kroch Library Asia
Shanxi Jiuyuangang Bei chao mu zang bi hua ban qian bao hu
山西九原岗北朝墓葬壁画搬迁保护 / 山西博物院编著.
Shanxi Jiuyuangang Bei chao mu zang bi hua ban qian bao hu / Shanxi bo wu yuan bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- 132 pages : illustrations (some color), maps ; 29 cm
ND2850 .X569 S56 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi.
中國古代物質文化史. 绘画. 石窟寺壁画(龟兹) / 任平山編著.
Zhongguo gu dai wu zhi wen hua shi. Hui hua. Shi ku si bi hua (Qiuci) / Ren Pingshan bian zhu.
Kai ming chu ban she, 2015. -- 2, 11, 3, 330 pages : color illustrations ; 30 cm
ND2850 .K93 R46 2015 -- Kroch Library Asia

NE. Print media (7 items)RSS

Ban hua xuan ji
版畫選集 / [編者人民 美術出版社].
Ban hua xuan ji / [bian zhe Ren min mei shu chu ban she].
Ren min mei shu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian, 1957. -- 127 pages : chiefly illustrations (some color) ; 22 cm
NE1183 .P39 1955 -- Kroch Library Asia
Yi jiu wu ling nian mu ke ji
一九五〇年木刻集 / 上海木 刻硏究會編.
Yi jiu wu ling nian mu ke ji / Shanghai mu ke yan jiu hui bian.
Hua dong ren min chu ban she, 1951. -- 145 leaves : all illustrations (some color) ; 21 cm
NE1183 .S55 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nian hua fa zhan shi lue
中國年畫發展史略 / 阿英編著.
Zhongguo nian hua fa zhan shi lue / Aying bian zhu.
Chao hua mei shu chu ban she, 1954. -- 33, [90] pages : illustrations (some color, some folded) ; 21 cm
NE1183 .C51 -- Kroch Library Asia
Yang liu chun feng
楊柳春風 : 中國美術館藏楊柳青古版年畫精品展畫集 / 吳為山主編 = Breezing willow : collections of Yangliuqing ancient version new year paintings from the National Art Museum of China / chief editior Wu Weishan.
Yang liu chun feng : Zhongguo mei shu guan cang Yangliuqing gu ban nian hua jing pin zhan hua ji / Wu Weishan zhu bian = Breezing willow : collections of Yangliuqing ancient version new year paintings from the National Art Museum of China / chief editior Wu Weishan.
Wen hua yi shu chu ban she, 2017. -- 258 pages : chiefly color illustrations ; 31 cm
NE1300.8 .C6 Y36 2017 -- Kroch Library Asia
Yunnan jia ma zao xing de jie gou yan jiu
云南甲马造型的结构研究 / 魏建明著.
Yunnan jia ma zao xing de jie gou yan jiu / Wei Jianming zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- ii, 270 pages : illustrations ; 24 cm
NE1300.8 .C6 W455 2018 -- Kroch Library Asia
Ukiyoe "Meisho Edo hyakkei" fukkoku monogatari
浮世絵「名所江戶百景」復刻物語 / 監修小林忠 ; 東京伝統木版画工芸協会編.
Ukiyoe "Meisho Edo hyakkei" fukkoku monogatari / kanshū Kobayashi Tadashi ; Tōkyō Dentō Mokuhanga Kōgei Kyōkai hen.
Tōkyō Dentō Mokuhanga Kōgei Kyōkai, 2005. -- 85 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize NE1325 .A5 A4 2003 + -- Kroch Library Asia
Ukiyoe de miru! obake zukan
浮世絵でみる! お化け図鑑 = Something wicked from Japan : ghosts, demons & yōkai in ukiyo-e masterpieces / 監修中右瑛 ; テキスト山本野理子.
Ukiyoe de miru! obake zukan = Something wicked from Japan : ghosts, demons & yōkai in ukiyo-e masterpieces / kanshū Nakau Ei ; tekisuto Yamamoto Noriko.
Pai Intānashonaru, 2016. -- 239 pages, 1 unnumbered page : color illustrations ; 23 cm
NE1326.5 .G46 U45 2016 -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (38 items)RSS

Nghệ thuật & nghệ nhân vùng kinh thành Huế
Nghệ thuật & nghệ nhân vùng kinh thành Huế / Léopold Michel Cadière, Edmond Gras ; dịch và chú giải, Lê Đức Quang.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 466 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
NK1478.6 .V52 H86 2019 -- Kroch Library Asia
Kungjung ŭirye misul kwa sibijang tosang
궁중 의례 미술 과 십이장 도상 / 김 주연.
Kungjung ŭirye misul kwa sibijang tosang / Kim Chu-yŏn.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 317 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
NK1484.6 .A1 K5345 2018 -- Kroch Library Asia
Qing hua cang zhen, sui fang zhi xiang
清华藏珍・随方制象 : 清华大学艺术博物馆藏品展 / 主编冯远 = Tsinghua treasures, built to suit : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua cang zhen, sui fang zhi xiang : Qing hua da xue yi shu bo wu guan cang pin zhan / zhu bian Feng Yuan = Tsinghua treasures, built to suit : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 9, 92 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm.
NK2668 .Q555 2016 -- Kroch Library Asia
Da jia ping shuo Li Huiying
大家评说李慧英 / 焦丽萍, 魏红主编.
Da jia ping shuo Li Huiying / Jiao Liping, Wei Hong zhu bian.
Shanxi ren min chu ban she, 2015. -- 9, 3, 254 pages ; 21 cm
NK3634 .L5248 D325 2015 -- Kroch Library Asia
Liu Gongquan ping zhuan
柳公权评传 / 何炳武, 党斌著.
Liu Gongquan ping zhuan / He Bingwu, Dang Bin zhu.
Taibai wen yi chu ban she, 2018. -- 2, 208 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm.
NK3634 .L5 H43 2018 -- Kroch Library Asia
Ming dai shu xue wen xian yan jiu
明代书学文献研究 / 赵阳阳著.
Ming dai shu xue wen xian yan jiu / Zhao Yangyang zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 5, 319 pages ; 24 cm
NK3634 .A2 Z3898 2018 -- Kroch Library Asia
Wang Xizhi ping zhuan
王羲之评传 / 雒三桂著 = A critical biography of Wang Xizhi / Luo Sangui.
Wang Xizhi ping zhuan / Luo Sangui zhu = A critical biography of Wang Xizhi / Luo Sangui.
Ren min mei shu chu ban she, 2017. -- 477 pages : illustrations ; 26 cm
NK3634 .W3 L867 2017 -- Kroch Library Asia
Xing Tong nian pu
邢侗年譜 / 谭平国著.
Xing Tong nian pu / Tan Pingguo zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2018. -- 4, 11, 3, 5, 623 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 23 cm.
NK3634 .X556 T36 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong Han zi zhuang shi xing yan jiu
中国传统汉字装饰性研究 = A study of the decoration function of traditional Chinese characters / 张同标, 梁燕著.
Zhongguo chuan tong Han zi zhuang shi xing yan jiu = A study of the decoration function of traditional Chinese characters / Zhang Tongbiao, Liang Yan zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 335 pages: illustrations ; 24 cm
NK3634 .A2 Z4377 2017 -- Kroch Library Asia
Shoga tenkoku no ayumi
書画篆刻の步み / 中川英子著.
Shoga tenkoku no ayumi / Nakagawa Eiko cho.
Ōura Kikaku, 1995. -- 151 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize NK3637 .A2 N35 1995 + -- Kroch Library Asia
Tokigatari Nihon shoshi
說き語り日本書史 / 石川九楊.
Tokigatari Nihon shoshi / Ishikawa Kyūyō.
Shinchōsha, 2011. -- 166, [7] pages : illustrations (some color) ; 20 cm.
NK3637 .A2 I853 2011 -- Kroch Library Asia
Bu tian Kunlun
補天崑崙 : 中國古陶瓷論集 / 康嘯白著.
Bu tian Kunlun : Zhongguo gu tao ci lun ji / Kang Xiaobai zhu.
Wen wu chu ban she, 2016. -- 172 pages : color illustrations ; 30 cm
NK4165 .K368 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Ming Qing shi qi tao ci guan yao wen hua ji qi dang dai jia zhi
中国明清时期陶瓷官窑文化及其当代价值 / 主编吴隽 ; 副主编张茂林, 李其江, 黄胜辉.
Zhongguo Ming Qing shi qi tao ci guan yao wen hua ji qi dang dai jia zhi / zhu bian Wu Juan ; fu zhu bian Zhang Maolin, Li Qijiang, Huang Shenghui.
Gao deng jiao yu chu ban she, 2016. -- ii, ii, iii, 223 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
NK4165.5 .Z64 2016 -- Kroch Library Asia
Yinxu tao qi yan jiu
殷墟陶器研究 / 李济著.
Yinxu tao qi yan jiu / Li Ji zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 8, 276 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 23 cm
NK4166 .A39 L52 2017 -- Kroch Library Asia
Yue yao tong jian
越窑通鉴 = Highlights of celadon Yue kiln tongjian / 牟宝蕾著.
Yue yao tong jian = Highlights of celadon Yue kiln tongjian / Mou Baolei zhu.
Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 2017. -- 309 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm.
NK4340 .Y84 M68 2017 -- Kroch Library Asia
Dehua bai ci yi shu
德化白瓷艺术 : 丝路使者「中国白」再出发 = Dehua white porcelain art : Silk Road messenger blanc de Chine sets sail again / 德化县人民政府编.
Dehua bai ci yi shu : Si lu shi zhe "Zhongguo bai" zai chu fa = Dehua white porcelain art : Silk Road messenger blanc de Chine sets sail again / Dehua Xian ren min zheng fu bian.
Wen hua yi shu chu ban she, 2017. -- 311 pages : illustrations (some color) ; 31 cm
NK4399 .D37 D44 2017 -- Kroch Library Asia
Meng yun tian qing
梦韵天青 : 宝丰清凉寺汝窑最新出土瓷器集粹 / 河南省文物考古研究院, 宝丰汝窑博物馆编著.
Meng yun tian qing : Baofeng Qing liang si Ru yao zui xin chu tu ci qi ji cui / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan, Baofeng ru yao bo wu guan bian zhu.
Da xiang chu ban she, 2017. -- 4, 2, 1, 281 pages, 2 unnumbered pages of plates : chiefly color illustrations ; 30 cm
NK4399 .R8 M464 2017 -- Kroch Library Asia
Nan Song guan yao tong jian
南宋官窑通鉴 = Highlights of celadon Southern Song official kiln tongjian / 牟宝蕾著.
Nan Song guan yao tong jian = Highlights of celadon Southern Song official kiln tongjian / Mu Baolei zhu.
Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 2017. -- 309 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm.
NK4565.4 .M68 2017 -- Kroch Library Asia
Gu gong bo wu yuan, Shanghai bo wu guan cang Ming Qing mao yi ci
故宮博物院, 上海博物馆藏明清贸易瓷 = Ming-Qing export porcelain from the Palace Museum and the Shanghai Museum / 主编单霁翔, 杨志刚.
Gu gong bo wu yuan, Shanghai bo wu guan cang Ming Qing mao yi ci = Ming-Qing export porcelain from the Palace Museum and the Shanghai Museum / zhu bian Shan Jixiang, Yang Zhigang.
Shanghai shu hua chu ban she, 2015. -- 386 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
NK4565.5 .G8243 2015 -- Kroch Library Asia
Qing hua cang zhen, wan xia yu hui
清华藏珍・晚霞餘晖 : 清华大学艺术博物馆藏品展 / 主编冯远 = Tsinghua treasures, the sunset glow : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua cang zhen, wan xia yu hui : Qing hua da xue yi shu bo wu guan cang pin zhan / zhu bian Feng Yuan = Tsinghua treasures, the sunset glow : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 11, 182 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm.
NK4565.5 .Q5646 2016 -- Kroch Library Asia
Koryŏ togi yŏn'gu
고려 도기 연구 / 한 혜선 지음.
Koryŏ togi yŏn'gu / Han Hye-sŏn chiŭm.
Yŏngnak, 2019. -- 427 pages : illustrations ; 24 cm
NK4568.6 .A1 H29 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai bo li yan jiu
中國古代玻璃研究 = Ancient Chinese glass research / 蒋玄佁著.
Zhongguo gu dai bo li yan jiu = Ancient Chinese glass research / Jiang Xuanyi zhu.
Shanghai wen hua chu ban she, 2018. -- 359 pages : illustrations ; 26 cm
NK5183 .A1 J5388 2018 -- Kroch Library Asia
Liangzhu wen hua yu ji
良渚文化玉记 = The Liangzhu cultural jade records / 杨天佑, 程龙保编著.
Liangzhu wen hua yu ji = The Liangzhu cultural jade records / Yang Tianyou, Cheng Longbao bian zhu.
Wuhan li gong da xue chu ban she, 2018. -- 10, 4, iv, 192 pages : illustrations ; 27 cm.
NK5750.2 .C62 H378 2018 -- Kroch Library Asia
Longshan wen hua yu ji
龙山文化玉记 = The Longshan cultural jade records / 杨天佑, 程龙保编著.
Longshan wen hua yu ji = The Longshan cultural jade records / Yang Tianyou, Cheng Longbao bian zhu.
Wuhan li gong da xue chu ban she, 2018. -- 8, iii, 124 pages : illustrations ; 27 cm.
NK5750.2 .C62 Z435 2018 -- Kroch Library Asia
Dong nan Ya tong gu yan jiu
东南亚铜鼓研究 / 万辅彬, 韦丹芳著.
Dong nan Ya tong gu yan jiu / Wan Fubin, Wei Danfang zhu.
Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, 2018. -- 373 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 24 cm
NK7983 .A1 W36424 2018 -- Kroch Library Asia
Gu gong tong qi tu lu
故宮銅器圖錄 / 國立故宮中 央博物院聯合管理處編輯.
Gu gong tong qi tu lu / Guo li gu gong zhong yang bo wu yuan lian he guan li chu bian ji.
Zhonghua cong shu wei yuan hui, 1958. -- 2 volumes : illustrations ; 23 cm.
NK7983 .K91 -- Kroch Library Asia
He he zong Zhou
赫赫宗周 : 陝西青銅文明巡禮 / 曹瑋主編 ; 曹瑋, 張懋鎔, 張天恩 [and 2 others] 編著.
He he zong Zhou : Shanxi qing tong wen ming xun li / Cao Wei zhu bian ; Cao Wei, Zhang Maorong, Zhang Tian'en [and 2 others] bian zhu.
San Qin chu ban she, 2015. -- 2 volumes (375 pages) : color illustrations ; 31 cm
NK7983 .A3 S434 2015 -- Kroch Library Asia
Qi jin kong ji
其金孔吉 : 商周青铜器艺术展 = Auspicious metals : bronze art of the Shang and Zhou dynasties / 主编冯远 ; 分册主编吕章申.
Qi jin kong ji : Shang Zhou qing tong qi yi shu zhan = Auspicious metals : bronze art of the Shang and Zhou dynasties / zhu bian Feng Yuan ; fen ce zhu bian Lü Zhangshen.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 11, 110 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm.
NK7983 .A1 Q524 2016 -- Kroch Library Asia
Yinxu qing tong qi yan jiu
殷墟青铜器研究 / 李济著.
Yinxu qing tong qi yan jiu / Li Ji zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 2, 2, 570 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm
NK7983 .A5 A583 2017 -- Kroch Library Asia
Da bang zhi meng
大邦之夢 : 吴越楚青銅器 / 蘇州博物館編.
Da bang zhi meng : Wu Yue Chu qing tong qi / Suzhou bo wu guan bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2, 8, 209 pages : illustrations (some color) ; 29 cm
NK7983.22 .D323 2017 -- Kroch Library Asia
Qin jing long wen tu ji
秦镜龙纹图集 / 王纲怀, 安夙编著.
Qin jing long wen tu ji / Wang Ganghuai, An Su bian zhu.
Shanghai shu hua chu ban she, 2018. -- 308 pages : color illustrations ; 30 cm
NK8440.2 .C6 W3658 2018 -- Kroch Library Asia
Serizawa Keisuke
芹沢銈介 : 文様図譜 / 執筆白鳥誠一郎 ; 監修静岡市立芹沢銈介美術館, 東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館.
Serizawa Keisuke : mon'yō zufu / shippitsu Shiratori Seiichirō ; kanshū Shizuoka Shiritsu Serizawa Keisuke Bijutsukan, Tōhoku Fukushi Daigaku Serizawa Keisuke Bijutsu Kōgeikan.
Heibonsha, 2014. -- 126 pages : chiefly illustrations (some colour) ; 22 cm.
NK8667 .S47 A4 2014 -- Kroch Library Asia
Transcending patterns
Transcending patterns : silk road cultural and artistic interactions through central Asian textile images / Mariachiara Gasparini.
University of Hawai'i Press, 2020. -- xvii, 249 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
NK8875 .G37 2020 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai si chou she ji su cai tu xi
中国古代丝绸设计素材图系 = Ornamental patterns from ancient Chinese textiles mounting silks. 装裱锦绫卷 / 赵丰总主编 ; 顾春华著.
Zhongguo gu dai si chou she ji su cai tu xi = Ornamental patterns from ancient Chinese textiles mounting silks. Zhuang biao jin ling juan / Zhao Feng zong zhu bian ; Gu Chunhua zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 145 pages : color illustrations ; 29 cm.
NK8883 .A1 G834 2016 [v.9] -- Kroch Library Asia
Tiao zhi cheng hua
挑织成花 : 湘鄂西土家织锦文化研究 = Woven pattern : the cultural research of Tujia brocade in western Hunan and Hubei / 叶洪光, 李斌著.
Tiao zhi cheng hua : Xiang E xi Tujia zhi jin wen hua yan jiu = Woven pattern : the cultural research of Tujia brocade in western Hunan and Hubei / Ye Hongguang, Li Bin zhu.
Wuhan li gong da xue chu ban she, 2018. -- 190 pages : color illustrations ; 28 cm
NK8983 .A3 H8684 2018 -- Kroch Library Asia
Qing hua cang zhen, si xiu xie ying
清华藏珍・丝绣撷英 : 清华大学艺术博物馆藏品展 / 主编冯远 = Tsinghua treasures, selected silk embroidery : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua cang zhen, si xiu xie ying : Qing hua da xue yi shu bo wu guan cang pin zhan / zhu bian Feng Yuan = Tsinghua treasures, selected silk embroidery : exhibitions of Tsinghua University Art Museum collections / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 11, 179 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm.
NK9283 .A1 Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong yi mei shu da shi quan ji.
中国工艺美术大师全集. 吴元新卷 / 王文章主编 ; 编著吴灵姝 = The complete collection of arts and crafts masters of China. Volume of Wu Yuanxin / editor in chief Wang Wenzhang ; compiled by Wu Lingshu.
Zhongguo gong yi mei shu da shi quan ji. Wu Yuanxin juan / Wang Wenzhang zhu bian ; bian zhu Wu Lingshu = The complete collection of arts and crafts masters of China. Volume of Wu Yuanxin / editor in chief Wang Wenzhang ; compiled by Wu Lingshu.
Anhui mei shu chu ban she, 2015. -- 177 pages : illustrations (chiefly color), portraits ; 38 cm
NK9505.2 .C54 W786 2015 -- Kroch Library Asia
Liangshan Yi zu qi qi wen hua yan jiu
凉山彝族漆器文化研究 / 主编曲木伍各, 阿牛木支 ; 副主编周大海, 曲木尔足, 马柯且.
Liangshan Yi zu qi qi wen hua yan jiu / zhu bian Qumuwuge, Aniumuzhi ; fu zhu bian Zhou Dahai, Qumuerzu, Ma Keqie.
Min zu chu ban she, 2015. -- 4, 159 pages : color illustrations ; 31 cm
NK9900.7 .C62 L536 2015 -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (5 items)RSS

Shi yu hua
诗与画 : 宋代宗室的艺术栖居 / 杨理论, 骆晓倩, 姚瑤著.
Shi yu hua : Song dai zong shi de yi shu qi ju / Yang Lilun, Luo Xiaoqian, Yao Yao zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 10, 222 pages : illustratiions, facsimiles ; 24 cm
NX583 .A1 Y3655 2018 -- Kroch Library Asia
Study on Chinese traditional theory of artistic style
Study on Chinese traditional theory of artistic style / by Jiaxiang Hu, South-Central University for Nationalities, China.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2019. -- xxxi, 508 pages ; 24 cm
NX583 .A1 H775 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian feng yi shu si xiang shi.
中国先锋艺术思想史. 第一卷, 世界关系美学 / 查常平著 = A history of ideas in pioneering contemporary Chinese art. Volume one, World relational aesthetics / Zha Changping.
Zhongguo xian feng yi shu si xiang shi. Di 1 juan, Shi jie guan xi mei xue / Zha Changping = A history of ideas in pioneering contemporary Chinese art. Volume one, World relational aesthetics / Zha Changping.
Shanghai san lian shu dian, 2017. -- 469 pages : color illustrations ; 24 cm
NX583 .A1 Z4336 2017 v.1 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen yi fa zhan da zhan lue
中国文艺发展大战略 / 孙洪斌主编.
Zhongguo wen yi fa zhan da zhan lue / Sun Hongbin zhu bian.
Changchun chu ban she, 2011. -- 2, 2, 3, 293 pages ; 24 cm.
NX750 .C6 Z46 2011 -- Kroch Library Asia
Da dou shi she qu xie tong zhi li shi yu xia de gong gong wen hua fu wu
大都市社区协同治理视域下的公共文化服务 / 颜玉凡著.
Da dou shi she qu xie tong zhi li shi yu xia de gong gong wen hua fu wu / Yan Yufan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 3, 4, 353 pages : illustrations ; 24 cm
NX820 .C6 Y353 2017 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (3 items)RSS

Tijit'ŏl midiŏ wa p'eminijŭm
디지털 미디어 와 페미니즘 = Digital media and feminism / 이 희은 [and many others] 지음.
Tijit'ŏl midiŏ wa p'eminijŭm = Digital media and feminism / Yi Hŭi-ŭn [and many others] chiŭm.
Ihwa Ch'ulp'an, 2018. -- 350 pages ; 23 cm
P96 .F46 T55 2018 -- Kroch Library Asia
Translation profession in Malaysia and Korea
The translation profession in Malaysia and Korea / Kang Myoung Sook.
Institut Terjemahan & Buku Malaysia : Universiti Malaysia Sabah, 2017. -- xx, 110 pages : illustrations ; 23 cm
P306.6 .K36 2017 -- Kroch Library Asia
Fan yi yu Zhongguo xian dai xing
翻译与中国现代性 = Translation and Chinese modernity / 罗选民著.
Fan yi yu Zhongguo xian dai xing = Translation and Chinese modernity / Luo Xuanmin zhu.
Qig hua da xue chu ban she, 2017. -- xii, 253 pages ; 24 cm
P306.8 .C6 L964 -- Kroch Library Asia

PE. English language (8 items)RSS

International situational English dialogues (with Ceylonese background)
International situational English dialogues (with Ceylonese background) / by Manuel Alles.
Manuel Alles, 1969-. -- volumes ; 19 cm
PE1074.8 .A45 1969 -- Kroch Library Asia
Workbook in professional English
Workbook in professional English / written by Kamal De Abrew.
Open University of Sri Lanka, 1984-. -- volumes : illustrations ; 28 cm
Oversize PE1128 .D433 1984 + -- Kroch Library Asia
Động từ Anh ngữ
Động từ Anh ngữ / Nguyẽ̂n Văn Sâm.
Hàn Thuyên, 1970. -- 231 pages ; 21 cm
PE1228 .N57 -- Kroch Library Asia
Indo-Anglian creed and allied essays.
The Indo-Anglian creed and allied essays.
Writers Workshop, 1972. -- 72 p. 23 cm.
PE3501 .M71 -- Kroch Library Asia
Indian English
Indian English : an examination of the errors of idiom made by Indians in writing English / by George Clifford Whitworth.
Bahri Publications, 1982. -- 248, [5] p. ; 23 cm.
PE3502 .I62 W62 1982 -- Kroch Library Asia
Indian newspaper English
Indian newspaper English / G.L. Labru.
B.R. Pub. Corp. ; Distributed by D.K. Publishers' Distributors, 1984. -- xii, 158 p. ; 22 cm.
PE3502 .I42 L13 1984 -- Kroch Library Asia
Sociolinguistic investigation of the English spoken by the Anglo-Indians in Mysore City
A sociolinguistic investigation of the English spoken by the Anglo-Indians in Mysore City / Jennifer Marie Bayer.
Central Institute of Indian Languages, 1986. -- 154 p., [8] p. of plates : ill. ; 24 cm.
PE3502 .I695 M973 1986 -- Kroch Library Asia
Trading in language
Trading in language : the story of English in India / Tulsi Ram.
GDK Publications, 1983. -- ix, 364 p. ; 23 cm.
PE3502 .I42 T91 1983 -- Kroch Library Asia

PG. Slavic languages. Baltic languages. Albanian language (2 items)RSS

Một năm ở thiên đường
Một năm ở thiên đường : tuyển tập truyện ngắn Nga đương đại / A. Obrazsov [and others] ; người dịch: Phan Bạch Châu, Đào Minh Hiệp.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 471 pages ; 22 cm
PG3289 .V5 M67 2019 -- Kroch Library Asia
Nhà máy ché̂ tạo siêu nhiên
Nhà máy ché̂ tạo siêu nhiên : tiểu thuyết / Karel Čapek ; Phạm Công Tú dịch.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 237 pages : illustrations; 21 cm
PG5038 .C3 T613 2019 -- Kroch Library Asia

PH. Uralic languages. Basque language (1 item)RSS

Đứa trẻ mồ côi
Đứa trẻ mồ côi : tiểu thuyết / Móricz Zsigmond ; Trương Đăng Dung, dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 187 pages ; 21 cm
PH3291 .M5 A78 2019 -- Kroch Library Asia

PJ. Oriental languages and literatures (1 item)RSS

Muṭālaʻah
al-Muṭālaʻah : yashtamil ʻalá inshāʼ, muḥādathah, murāsalah, maḥfuẓāt, tamrīnāt.
publisher not identified, 1967. -- 56 pages 21 cm
PJ6119 .J35 1967 -- [asia]

PK. Indo-Iranian languages and literatures (105 items)RSS

Svara-maṅgalā (serial)
Svara-maṅgalā : Rājasthāna Sāhitya Saṅgamasya ṣāṇmāsikī sanskr̥ta patrikā.
Rājasthāna Sāhitya Saṅgamaḥ (Akādamī), 1975-. -- volumes ; 24 cm
PK401 .S96 -- Kroch Library Asia
H.D. Velankar commemoration volume;
H.D. Velankar commemoration volume; a volume of Indological studies by his students presented to Prof. H.D. Velankar on the occasion of his seventy-second birthday on 3rd October 1965. editors, S.N. Gajendragadkar [and] S.A. Upadhyaya.
[unknown publisher], 1965. -- viii, 214 pages portrait 26 cm
Oversize PK402 .Z5 V43 + -- Kroch Library Asia
Rāsī bhāshā aura Saṃskṛta meṃ āntarika Samānatā
Rāsī bhāshā aura Saṃskṛta meṃ āntarika Samānatā / Indulekhā.
Navabhāratī Sahakāra Prakāśana Pratishṭhāna, 1970. -- 32 pages ; 22 cm
PK423 .I42 -- Kroch Library Asia
Śrīmadbhagavatpatañjalimuninirmitam Vyākaraṇamahābhāṣyam.
Śrīmadbhagavatpatañjalimuninirmitam Vyākaraṇamahābhāṣyam. Śrīmadupādhyāyakaiyaṭanirmita 'Pradīpa' prakāśitam. Ācāryamadhusūdanaprasādamiśrapraṇītayā 'Prakāśa' Hindī-vyākhyayopetam. prastāvanālekhakaḥ Yudhiṣṭhiramīmāṃsakaḥ.
Caukhambā Vidyābhavana, 1967-. -- volumes 23 cm.
PK513 .P32 1967 -- Kroch Library Asia
New vārttikas to Pāṇini's grammar
New vārttikas to Pāṇini's grammar = Pāṇinīyavyākaraṇe'bhinavavārttikāni : a specimen / by Vishva Bandhu and Munishwar Deo.
Vsihveshvaranand Institute, 1972. -- x, 17 pages ; 26 cm.
PK519 .V81 -- Kroch Library Asia
Dhvanyāloka
Dhvanyāloka [edited by] Bishnupada Bhattacharya. With a foreword by Sushil Kumar De.
Firma K.L. Mukhopadhyay, 1965-. -- volumes <1-3> 22 cm
PK551 .A53 1965a -- Kroch Library Asia
Tatabahasa Sanskerta ringkas.
Tatabahasa Sanskerta ringkas.
Djambatan, 1964. -- viii, 143 pages illustrations 19 cm
PK585 .I5 S94 -- Kroch Library Asia
Technical terms and technique of Sanskrit grammar.
Technical terms and technique of Sanskrit grammar.
V. Chatterji ; [published by S.P. Bhattacharjee, 1948-uuuu. -- volumes 23 cm.
PK654 .C5 1948 -- Kroch Library Asia
Sanskrit sandhi and exercises
Sanskrit sandhi and exercises / M.B. Emeneau.
University of California Press, 1964. -- 28 pages ; 22 cm
PK666 .E65 1964 -- Kroch Library Asia
Amarakośa of Amarasimha, with the commentary of Ācārya Kṛṣṇamitra
Amarakośa of Amarasimha, with the commentary of Ācārya Kṛṣṇamitra / edited by Satyadeva Mishra.
S. Mishra, 1972. -- 748 pages in various pagings
PK925 .A48 1972 -- Kroch Library Asia
Moggallāna vyākaraṇaya hā Virita sanyaya
Moggallāna vyākaraṇaya hā Virita sanyaya / Moggallāna ; Ratmalānē Dharmmakīrtti Śrī Dharmmānanda.
Satyasamuccaya Press, 1927. -- ii, 5, 429, 5 p. ; 21 x 30 cm.
PK1017 .M694 1927 -- Kroch Library Asia
Bali vaiyākǭn
Bali vaiyākǭn : ʻAkkharavithī phāk thī nưng : Samanyāthihān læ sonthi / dōi Mahā Silā Vīravong.
Kramol Tiranasar at Tiranasar Press, 1960. -- 68 pages ; 16 cm
PK1018 .L36 B35 1960 -- Kroch Library Asia
Balī vianyākǭn
Balī vianyākǭn : vachīviphāk phāk thī sǭng, nām læ ʻapphayasap / dōi Mahā Silā Vīravong.
Kramol Tiranasar at Tiranasar Press, 1961. -- 189 pages ; 16 cm
PK1018 .L36 B352 1961 -- Kroch Library Asia
Kavilakkhaṇavibhāvanī
Kavilakkhaṇavibhāvanī : Mranʻ mā maṅʻʺlvhatʻ toʻ suṃʺ Kavilakkhaṇā satʻ puṃ saṃ pokʻ myāʺ e* ʼa phvaṅʻʹṭīkā / pru cu sū Nhacʻ Phakʻ Lha Ūʺ Kyoʻ Lvaṅʻ.
Praññʻ thoṅʻ cu Chuirhayʻlacʻ Sammata Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ toʻ Sāsanā reʺ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, 1982. -- 6, 443 pages ; 20 cm
PK1018 .B8 K98 1982 -- Kroch Library Asia
Rūppasitthipakō̜n
Rūppasitthipakō̜n : khamphī rūppasitthi niruttisāt phāsā Bālī / Phra Phutthappiyathēra Samnak Phālāthitčhawihān Phāk Tai hǣng Chomphū Thawīp rotčhanā.
Rōngphim ʻAksō̜n Prasœ̄t, 1964. -- 534 pages ; 25 cm
PK1021 .P57 -- Kroch Library Asia
Pali unseens
Pali unseens : translations from and into Pali for junior & senior classes / by Pandit K. Piyaratana Thera
M. D. Gunasena & Co., 1949. -- iv, 89 p. ; 18 cm.
PK1025 .P59 1949 -- Kroch Library Asia
Pāli Reader
Pāli Reader E.W. Adikaram
Navajivana Press, 1947. -- xxxviii, 164 p. ; 22 cm.
PK1025 .A45 1947 -- Kroch Library Asia
Tự học vần Phạn-ngữ
Tự học vần Phạn-ngữ / Tỳ khưu Dũng-Chí.
Nguyễn Bá, 1964. -- 29 pages ; 15 cm
PK1025 .P12 1964 -- Kroch Library Asia
Apabhraṃśa aura Hindī
Apabhraṃśa aura Hindī / Devendra Kumāra Jaina.
Rājasthāna Prākr̥ta Bhāratī Saṃsthāna, 1983. -- 8, 248 pages ; 25 cm.
PK1421 .J25 A6 1983 -- Kroch Library Asia
Grammatical relations in Indian languages
Grammatical relations in Indian languages / D.N.S. Bhat.
Central Institute of Indian Languages, 1988. -- vi, 253 leaves ; 20 cm.
PK1511 .S53 1988 -- Kroch Library Asia
Participial constructions
Participial constructions : a cross-linguistic study / by Balemarthy Lalitha Murthy.
[unknown publisher], 1993. -- viii, 228 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize PK1511 .M87 1993 + -- Kroch Library Asia
Functional analysis of old Bengali structures
Functional analysis of old Bengali structures / Dwijendra Nath Basu.
Basudha : selling agents, Dasgupta, 1976. -- 112 p. ; 22 cm.
PK1673 .B33 1976 -- Kroch Library Asia
Prasaṅga, Bāṃlā chandaśilpa o chandacinta
Prasaṅga, Bāṃlā chandaśilpa o chandacinta / Nīlaratana Sena.
De'ja Pābaliśiṃ, 1989. -- 463 pages ; 22 cm
PK1679 .S48 1989 -- Kroch Library Asia
History of Bengali literature
History of Bengali literature / foreword by Jawaharlal Nehru.
Sahitya Akademi, 1971. -- xii, 394 p. ; 22 cm.
PK1701 .S476 1971 -- Kroch Library Asia
Mānabadharma o Bāṃlā kābye madhyayuga.
Mānabadharma o Bāṃlā kābye madhyayuga.
'Sudhī Parishada'-era pakshe Śrīgurupada Cakrabartī]; ekamātra paribeśaka : Iṇḍiẏānā, 1958. -- 270 pages 22 cm
PK1710 .P74 -- Kroch Library Asia
Studies in Bengali poetry.
Studies in Bengali poetry.
Bharatiya Vidya Bhavan, 1962. -- viii, 123 p. ; 19 cm.
PK1710 .H91 -- Kroch Library Asia
Bāṃlā gadya, sṭāilisṭikas
Bāṃlā gadya, sṭāilisṭikas / Nabendu Sena.
Sāhitya Prakāśa : Paribeshaka Pustaka Bipaṇi, 1988. -- 6, 154 pages : illustrations ; 22 cm
PK1712 .S48 1988 -- Kroch Library Asia
Ārogya-niketana
आरोग्य-निकेतन : बंगला का उत्कृष्टतम उपन्यास / लेखक, ताराशंकर बन्द्योपाध्याय ; अनुवादक, हंसकुमार तिवारी.
Ārogya-niketana : Baṅgalā kā utkr̥shṭatama upanyāsa / lekhaka, Tārāśaṅkara Bandyopādhyāya ; anuvādaka, Haṃsakumāra Tivārī.
Sāhitya Akādemī ki ora se Rājapāla Eṇḍa Sanza dvārā prakāśita, 1959. -- 428 pages ; 19 cm
PK1718 .B225 A9 1959 -- Kroch Library Asia
Āṭāttara dina pare.
Āṭāttara dina pare. [lekhaka] Samareśa Basu.
Karuṇā Prakāśanī, 1971. -- 105 pages 23 cm
PK1718 .B32 A86 -- Kroch Library Asia
Baiśākhī basanta.
Baiśākhī basanta. [lekhikā] Sukanyā.
Karuṇā Prakāśanī, 1962. -- 215 pages 23 cm
PK1718 .B2304 B2 -- Kroch Library Asia
Bajre bāje bām̐śī.
Bajre bāje bām̐śī. [Lekhaka] Gajendrakumāra, Mitra.
Amara Sāhitya Prakāśana, 1973. -- 111 pages 23 cm
PK1718 .M683 B33 -- Kroch Library Asia
Baṅkimacandrera ṭryājeḍi-cetanā
Baṅkimacandrera ṭryājeḍi-cetanā / Jīvanakumāra Mukhopādhyāẏa.
Sāhityaśrī, 1975. -- 14, 231 p. ; 22 cm.
PK1718 .C484 Z762 -- Kroch Library Asia
Bān̐cate cāi.
Bān̐cate cāi.
[unknown publisher], 1969. -- 77 p. ; 19 cm.
PK1718 .G171 B3 -- Kroch Library Asia
Bhāgne yadi bhāgye thāke.
Bhāgne yadi bhāgye thāke. [lekhaka] Śrīśibarāma Cakrabartī.
Śibrāma Cakarbartira Baiera Dokāna, 1972. -- 93 pages 23 cm
PK1718 .C4487 B37 -- Kroch Library Asia
Bibarṇa Bulabula.
Bibarṇa Bulabula. [Lekhaka] Kr̥śāṇu Bandyopādhyāẏa.
[unknown publisher], 1972. -- 141 pages 23 cm
PK1718 .B223 B53 -- Kroch Library Asia
Chāẏā chāẏā rāte.
Chāẏā chāẏā rāte.
[unknown publisher], 1962. -- 139 p. ; 23 cm.
PK1718 .B214 C5 -- Kroch Library Asia
Ekaṭi ādarśa prema.
Ekaṭi ādarśa prema. [lekhaka] Svarāja Bandyopādhyāẏa.
Bāk-Sāhitya, 1966. -- 126 pages 23 cm
PK1718 .B213 E5 -- Kroch Library Asia
Ekaṭi caṛui pākhī o kālo meẏe.
Ekaṭi caṛui pākhī o kālo meẏe.
Bāk-Sāhitya, 1963. -- 115 pages 21 cm
PK1718 .B235 E6 -- Kroch Library Asia
Ekākī jonāki.
Ekākī jonāki. [Lekhaka] Āśutosha Mukhopādhyāẏa.
Gopā Prakāśanī, 1973. -- 132 pages 23 cm
PK1718 .M9891 E4 -- Kroch Library Asia
Giriśa-racanāsambhāra.
Giriśa-racanāsambhāra. [lekhaka] Giriśacandra Ghosha. Śrīpramathanātha Biśī sampādita.
Mitra o Ghosha, 1963. -- xxx, 788 pages portrait 23 cm
PK1718 .G4718 G5 -- Kroch Library Asia
Hāra mānalena Parāśena Barmā.
Hāra mānalena Parāśena Barmā. [Lekhaka] Premendra Mitra.
Mitra o Ghosha Pābliśārsa, 1973. -- 110 pages 23 cm
PK1718 .M697 H28 -- Kroch Library Asia
It does not die
It does not die : a romance / Maitreyi Devi.
Writers Workshop ; sole agents in U.S., Inter Culture Associates, 1976. -- 274 p., [1] leaf of plates : ill. ; 22 cm.
PK1718 .M21844 N2 1976 -- Kroch Library Asia
Jhikimiki jonāki.
Jhikimiki jonāki.
[unknown publisher], 1962. -- 111 p. ; 23 cm.
PK1718 .B214 J5 -- Kroch Library Asia
Jhinukera nauko.
Jhinukera nauko.
[unknown publisher], 1972. -- 224 pages
PK1718 .J12 J5 -- Kroch Library Asia
Jibana-svāda.
Jibana-svāda. [Lekhikā] Āśāpūrṇā Debī.
Grantha Prakāśa, 1963. -- 138 p. 23 cm.
PK1718 .A81 J6 -- Kroch Library Asia
Jībanera jaṭilatā.
Jībanera jaṭilatā. [lekhaka] Maṇika Bandyopādhyāẏa.
Mausumī Prakāśanī, 1968. -- 142 pages 22 cm
PK1718 .B215 J5 1968 -- Kroch Library Asia
Kāra padadhvani.
Kāra padadhvani. [Lekhaka] Bedouin.
Seṇṭrāla Lāibrerī, 1974. -- 251 pages 22 cm
PK1718 .R2573 i .K34 -- Kroch Library Asia
Paushera gāna.
Paushera gāna.
Sādhāraṇa Pābaliśārsa, 1960. -- 127 pages 23 cm
PK1718 .M989 P3 -- Kroch Library Asia
Pipāsā.
Pipāsā. [Lekhaka] Atīna Bandyopādhyāẏa.
Granthālaẏa, 1972. -- 155 pages 22 cm
PK1718 .B211 P5 -- Kroch Library Asia
Prāćīra
Prāćīra / Samaresh Basu.
Ananda Publishers, 1974. -- 118 pages ; 22 cm
PK1718 .B33 P7 -- Kroch Library Asia
Raktera svāda lonā.
Raktera svāda lonā.
Bāk-Sāhitya, 1962. -- 148 pages 23 cm
PK1718 .B324 R2 -- Kroch Library Asia
Rāga bhairaba.
Rāga bhairaba. [lekhaka] Bimala Mitra.
Ānanda Pābaliśārsa, 1971. -- 141 pages 23 cm
PK1718 .M67 R16 -- Kroch Library Asia
Rātrira tapasyā.
Rātrira tapasyā.
[unknown publisher], 1969. -- 298 pages 23 cm
PK1718 .M68 R6 -- Kroch Library Asia
Sāhitya o saṃskr̥tira tīrthasaṅgame.
Sāhitya o saṃskr̥tira tīrthasaṅgame.
[unknown publisher], 1962. -- 7, 586 p. ; 22 cm.
PK1718 .B21 -- Kroch Library Asia
Svapna sandhyā.
Svapna sandhyā.
R.N. Chatterjee., [unknown date]. -- 124 pages ; 22 cm
PK1718 .M683 S94 -- Kroch Library Asia
Śabayātrā.
Śabayātrā.
Kabipatra Prakāśabhabana, 1969. -- 66 pages 22 cm
PK1718 .M9845 S3 1969 -- Kroch Library Asia
Śatabarshera āloke Śarat̲candra.
Śatabarshera āloke Śarat̲candra.
[unknown publisher], 1975. -- 108 p. ; 22 cm.
PK1718 .C49 Z8694 -- Kroch Library Asia
Śāhī śiropā.
Śāhī śiropā.
[unknown publisher], 1970. -- 95 pages 23 cm
PK1718 .B612 S2 -- Kroch Library Asia
Uttarādhikāra.
Uttarādhikāra.
[unknown publisher], 1972. -- 291 pages 22 cm
PK1718 .C44 U8 -- Kroch Library Asia
Yām̐ra nāma Ghanādā.
Yām̐ra nāma Ghanādā. [Lekhaka] Premendra Mitra.
Ānanda Pābaliśārsa, 1971. -- 106 pages illustrations 23 cm
PK1718 .M697 Y3 -- Kroch Library Asia
Illegitimacy of nationalism
The illegitimacy of nationalism : Rabindranath Tagore and the politics of self / Ashis Nandy.
Oxford University Press, 1994. -- xii, 94 p. ; 23 cm.
PK1727 .P66 N17 1994 -- Kroch Library Asia
Tagore and the perennial problems of philosophy.
Tagore and the perennial problems of philosophy.
Rabindra Bharati University, 1971. -- xii, 58 p. ; 23 cm.
PK1727 .P45 D22 -- Kroch Library Asia
Andha tīrandāja.
Andha tīrandāja.
[unknown publisher], 1978. -- 119 p. ; 22 cm.
PK1730.12 .H21 A8 -- Kroch Library Asia
Dopāṭira icche.
Dopāṭira icche.
[unknown publisher], 1970. -- 48 p. ; 22 cm.
PK1730.12 .U343 D6 -- Kroch Library Asia
Yakhana jībana yekhāne.
Yakhana jībana yekhāne. [Lekhaka] Debabrata Bandyopādhyāẏa.
Sārabāna; [paribeśaka Mitrālaẏa, 1971. -- 93 pages 23 cm
PK1730.13 .A5828 Y3 -- Kroch Library Asia
Nepathye.
Nepathye.
Ānanya Prakāśana, 1971. -- 168 pages 23 cm
PK1730.18 .I7 N4 -- Kroch Library Asia
Dvitīẏa sūrya, śuklapakshera.
Dvitīẏa sūrya, śuklapakshera.
[unknown publisher], 1969. -- 48 p. ; 23 cm.
PK1730.19 .I294 D9 -- Kroch Library Asia
Deoẏāle piṭha diẏe.
Deoẏāle piṭha diẏe. [Kabi] Satyadhana Ghoshāla.
Mānasa Prakāśanī, 1972. -- 26 unnumbered pages 23 cm
PK1730.22 .H42 D4 -- Kroch Library Asia
Nibeditā
Nibeditā / Ājamala Khāna.
Khāna ; prāptisthāna, Barṇabīthi Prakāśana, 1978. -- 64 p. ; 23 cm.
PK1730.26 .H218 N5 -- Kroch Library Asia
Ātmāra yantraṇā.
Ātmāra yantraṇā. [Kavi] Manorañjana Māiti.
Bīthikā Māiti]; paribeśaka Bhārabi, Kalikāta, 1972. -- 58 pages 23 cm
PK1730.28 .I81 A9 -- Kroch Library Asia
Eka aṅge kata rūpa.
Eka aṅge kata rūpa.
[unknown publisher], 1966. -- 118 p. ; 22 cm.
PK1730.28 .F56 E4 -- Kroch Library Asia
Aniścita lokālaẏa.
Aniścita lokālaẏa. [Lekhaka] Rāhāta Khāna.
Barṇabīthi Prakāśana, 1973. -- 103 pages 22 cm
PK1730.34 .H36 A8 -- Kroch Library Asia
Ei ābarta.
Ei ābarta. [lekhaka] Mukula Rāẏa.
Kyālakāṭā Pābaliśārsa [Calcutta Publishers, 1963. -- 296 pages 22 cm
PK1730.35 .O98 E3 -- Kroch Library Asia
Jhinuka niẏe kheilā.
Jhinuka niẏe kheilā.
[unknown publisher], 1965. -- 55 p. ; 22 cm.
PK1730.36 .N995 J5 -- Kroch Library Asia
Joẏāra.
Joẏāra.
Jñānatīrtha, 1968. -- 109 pages 23 cm
PK1730.37 .E59 J8 -- Kroch Library Asia
Rāinera nīla cokhe.
Rāinera nīla cokhe.
[unknown publisher], 1970. -- 184 p. ; 23 cm.
PK1730.37 .E54524 R3 -- Kroch Library Asia
Bekāra niketana.
Bekāra niketana.
[unknown publisher], 1967. -- 70 p. ; 22 cm.
PK1730.38 .Q25 B4 -- Kroch Library Asia
Tṛshṇāra agnite ekā.
Tṛshṇāra agnite ekā.
[unknown publisher], 1965. -- 80 p. ; 22 cm.
PK1730.38 .A26 T8 -- Kroch Library Asia
Boatman of the Padma
Boatman of the Padma / translated from the Bengali by Hirendranath Mukerjee.
Kutub, 1948. -- 187 pages ; 19 cm
PK1781 .B21 B6 -- Kroch Library Asia
Kaviśvara Candājhā o hunaka Mithilābhāshārāmāyaṇa
Kaviśvara Candājhā o hunaka Mithilābhāshārāmāyaṇa / lekhaka Amaranātha Jhā.
Maithilī Akādamī, 1977. -- ii, 4, 178 pages, 3 unnumbered leaves of plates : illustrations ; 23 cm.
PK1818.9 .J44 M45 -- Kroch Library Asia
Bhojpūrī adab kā taʻāruf
بھوج پورى ادب کا تعارف = An introduction to Bhojpuri literature / مصنّفہ فضل امام.
Bhojpūrī adab kā taʻāruf = An introduction to Bhojpuri literature / muṣannafah Faẓl-i Imām.
Asrār Karīmī Pres, 1974. -- 80 pages ; 17 cm
PK1827.5 .F28 -- Kroch Library Asia
Moriśasa ke Bhojapurī lokagītoṃ kā vivecanātmaka adhyayana
Moriśasa ke Bhojapurī lokagītoṃ kā vivecanātmaka adhyayana / Kubera Miśra.
Sañjaya Prakāśana, 1981. -- 7, v, 308 pages, 8 unnumbered leaves of plates : illustrations, maps, portraits ; 22 cm
PK1828 .Z9 M385 1981 -- Kroch Library Asia
Salība para latakato mānavī:
Salība para latakato mānavī: navī kavitā saṅgraha. [sampādaka] Jayanta Relavāṇī.
Sindhu Sāhitya Saṅgama, 1967. -- 26, 108, [10] pages facsimile 17 cm
PK1856 .S16 -- Kroch Library Asia
33 vārtāo
33 vārtāo / Pavanakumāra Jaina = Tetris vartao : collection of short stories / by Pavankumar Jain.
Nowhere Press, 2015. -- 126 pages ; 22 cm
PK1859 .J35 A6 2015 -- Kroch Library Asia
65 kāvyo
65 kāvyo / Pavanakumāra Jaina..
Nowhere Press, 2012. -- 127 pages ; 22 cm
PK1859 .J35 P33 2012 -- Kroch Library Asia
Ācārya Kiśorīdāsa Vājapeyī aura Hindī śabdaśāstra
Ācārya Kiśorīdāsa Vājapeyī aura Hindī śabdaśāstra : Vājapeyī Jī ke cintana kā Hindī ke mūrddhanya vidvānoṃ dvārā mūlyāṇkana / pradhāna sampā daka Viśvanāthaprasāda Miśra ; sampādaka Vishṅudatta Rākeśa.
Pāṇini Prakāśana, 1978. -- 5, 6, 433 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations ; 25 cm
PK1931 .A63 -- Kroch Library Asia
Prabandha-pratimā
Prabandha-pratimā / Sūryakānta Tripāṭhī 'Nirālā'.
Bhāratī-Bhaṇḍāra Līḍara Presa, 1963. -- 255 pages : portraits ; 22 cm
PK1931 .T83 -- Kroch Library Asia
First-year Hindi course
First-year Hindi course = Hindī pāṭhyapustaka / H.H. Van Olphen.
Dept. of Oriental and African Languages and Literatures, University of Texas, 1985-. -- volumes : illustrations ; 28 cm
Oversize PK1933 .V36 1985 + -- Kroch Library Asia
Hindština.
Hindština. Hindī language course.
Státní pedagogické nakl., 1963-. -- v. illus. 25 cm.
PK1933 .P6 1963 -- Kroch Library Asia
Parishkr̥ta Hindī vyākaraṇa
Parishkr̥ta Hindī vyākaraṇa / Badarīnātha Kapūra.
Mīnākshī Prakāśana, 1978. -- x, 264 pages ; 23 cm
PK1934 .K19 P3 -- Kroch Library Asia
Puppetry in Ceylon
Puppetry in Ceylon / by J. Tilakasiri.
Dept. of Cultural Affairs, 1961. -- 26 pages : illustrations ; 19 cm.
PN1978 .S75 T55 1961 -- Kroch Library Asia
Asia Rare PK1978 .S75 .T55 1961 -- Kroch Library Rare & Manusripts
'Prasāda' ke cāra kāvya
'Prasāda' ke cāra kāvya : Mahākavi Jayaśaṅkara 'Prasāda' dvārā likhita 'Premapathika, ' 'Karuṇālaya, ' 'Mahārāṇā kā mahatva, ' aura 'Kānana kusuma' kā viśada ālocanātmaka evaṃ vyākhyātmaka adhyayana / lekhaka Kr̥shṇadeva Śarmā.
Rīgala Buka Ḍipo, 1973. -- 314 pages ; 22 cm
PK2098 .P903 Z873 -- Kroch Library Asia
Ādima rātri kī mahaka
Ādima rātri kī mahaka / Phaṇīśvaranātha Reṇu.
Rādhākr̥shṇa Prakāśana, 1967. -- 182 pages : illustrations ; 18 cm
PK2098 .R42 A3 -- Kroch Library Asia
Babūla
Babūla / [Lekhaka] Vivekeīrāya.
Rājakamala Prakāśana, 1967. -- 167 p. ; 19 cm.
PK2098 .R151 B3 -- Kroch Library Asia
Maiṃ āṅgirasa.
Maiṃ āṅgirasa. [Lekhaka] R̥turāja.
Hindī Sāhitya Prakāśana, 1964. -- 88 p. 23 cm.
PK2098 .R52 M2 -- Kroch Library Asia
Mere śreshṭha raṅga-ekāṅkī.
Mere śreshṭha raṅga-ekāṅkī.
[unknown publisher], 1971. -- 198 pages 19 cm
PK2098 .P888 M37 -- Kroch Library Asia
Pratishṭhā;
Pratishṭhā; sāmājika upanyāsa. Lekhaka Prakāśa Bhāratī.
Bhāratīya Grantha Niketana, 1970. -- 272 pages 19 cm
PK2098 .P895 P3 -- Kroch Library Asia
Śilpī.
Śilpī.
[unknown publisher], 1952. -- 111 p. ; 23 cm.
PK2098 .P196 S5 -- Kroch Library Asia
Ushā aura āditya
Ushā aura āditya : purusha aura nārī ke yugma sambandhoṃ para manovaijñānika upanyāsa / raciyatā, Rājānanda.
Vikretā Prakāśana Sandha, 1962. -- 158 pages ; 19 cm
PK2098 .R1534 U8 -- Kroch Library Asia
Vr̥hattrayī
Vr̥hattrayī / Vijaya Bahādura Siṃha.
Maikamilana Kampanī apha Iṇḍiyā, 1975. -- 258 pages ; 22 cm
PK2098 .P903 Z89791 1975 -- Kroch Library Asia
Marathi bhasha parichaya
Marathi bhasha parichaya = (introduction to Marathi) / Kshama Kulkarni, B. A.
Ramkrishna Book-Depot, 1959. -- 113 pages ; 19 cm
PK2357 .K845 1959 -- Kroch Library Asia
Student's modern dictionary
Student's modern dictionary / English into English and Marathi, pronouncing, explanatory and etymological.
Keshav Bhikaji Dhawale, 1978. -- 1077 pages ; 25 cm
PK2375 .S88 1978 -- Kroch Library Asia
Kiriya puhaduva = An exposition of the Sinhalese verb
Kiriya puhaduva = An exposition of the Sinhalese verb / Pintu Jayavaddana (Pinto-Jayawardana).
Heli Paharuva, 1954. -- viii, 169 p. ; 28 cm.
Oversize PK2821 .P56 1954 + -- Kroch Library Asia
Saṅkṣipta Subhāṣitaratnabhāṇḍāgāram
Saṅkṣipta Subhāṣitaratnabhāṇḍāgāram : nāma, Vividhakāvyālaṅkāra-nāṭaka-kathā-purāṇa-smr̥tyādisubhāṣitagranthebhyaḥ samuddhr̥taḥ sthānanirdeśasametaḥ sahr̥dayahr̥dayāhlādakaḥ sūktisamuccayaḥ / Nārāyaṇa Rāma Ācārya "Kāvyatīrtha" ityetaiḥ sthānanirdeśādibhiralaṅkr̥tya saṃśodhitam ; Hindī anuvāda sahita ; anuvādakaḥ Śrī Rāmaprakāśa Jhā.
Caukhambā Saṃskr̥ta Sīrīja Āphisa, 2009-2017. -- 3 volumes ; 28 cm.
Oversize PK3741 .S842 2009 + -- Kroch Library Asia
Bustan of Sadi.
The Bustan of Sadi. Translated from the Persian, with an introd., by A. Hart Edwards.
Sh. M. Ashraf, [between 1950 and 1959]. -- 147 p. 19 cm.
PK6541 .B2 E26 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (401 items)RSS

Senjiki ni okeru Nihongo, Nihongo kyōikuron no shosō
戦時期における日本語・日本語教育論の諸相 : 日本言語文化政策論序説 / 田中寬著 = Some aspects of Japanese and Japanese language education in time of war : an introduction of Japanese language and culture policy theory / Hiroshi Tanaka.
Senjiki ni okeru Nihongo, Nihongo kyōikuron no shosō : Nihon gengo bunka seisakuron josetsu / Tanaka Hiroshi cho = Some aspects of Japanese and Japanese language education in time of war : an introduction of Japanese language and culture policy theory / Hiroshi Tanaka.
Hitsuji Shobō, 2015. -- xx, 715 pages : illustrations ; 22 cm
PL524.73 .T36 2015 -- Kroch Library Asia
Kindai kango jisho bunken
近代漢語辞書文献 / 近思文庫編 ; 大友信一監修 ; 木村晟, 豊澤弘伸編輯.
Kindai kango jisho bunken / Kinshi Bunko hen ; Ōtomo Shin'ichi kanshū ; Kimura Akira, Toyosawa Hironobu henshū.
Minato no Hito, 2002-. -- 274 pages ; 22 cm
PL677.5 .K56 2002 -- Kroch Library Asia
Akutibu, rāningu jidai no koten kyōiku
アクティブ・ラーニング時代の古典教育 : 小・中・高・大の授業づくり / 河添房江編.
Akutibu, rāningu jidai no koten kyōiku : shō, chū, kō, dai no jugyōzukuri / Kawazoe Fusae hen.
Tōkyō Gakugei Daigaku Shuppankai, 2018. -- 246 pages : illustrations ; 21 cm
PL710 .J3 A38 2018 -- Kroch Library Asia
Bungei ni arawareta Nihon no kindai
文芸にあらわれた日本の近代 : 社会科学と文学のあいだ / 猪木武徳.
Bungei ni arawareta Nihon no kindai : shakai kagaku to bungaku no aida / Inoki Takenori.
Yūhikaku, 2004. -- iii, 221 pages : illustrations ; 20 cm
PL721 .J3 I56 2004 -- Kroch Library Asia
Kawamura Minato jisenshū
川村湊自撰集 / 著者川村湊.
Kawamura Minato jisenshū / chosha Kawamura Minato.
Sakuhinsha, 2015-2016. -- 5 volumes ; 20 cm
PL726.55 .K2885 2015 -- Kroch Library Asia
Nihon bungaku to kanshi
日本文学と漢詩 : 外国文学の受容について / 中西進.
Nihon bungaku to kanshi : gaikoku bungaku no juyō ni tsuite / Nakanishi Susumu.
Iwanami Shoten, 2004. -- iv, 201, 3 pages : illustrations ; 19 cm.
PL731.89 .N35 2004 -- Kroch Library Asia
Edo no hitto mēkā
江戶のヒットメーカー : 歌舞伎作者・鶴屋南北の足跡 / 津川安男著.
Edo no hitto mēkā : kabuki sakusha, Tsuruya Nanboku no sokuseki / Tsugawa Yasuo cho.
Kabushiki Kaisha Yumani Shobō, 2012. -- 271 pages : illustrations (some color) ; 20 cm.
PL737 .T775 2012 -- Kroch Library Asia
Locating Heisei in Japanese fiction and film
Locating Heisei in Japanese fiction and film : the historical imagination of the lost decades / Marc Yamada.
Routledge, 2020. -- 153 pages ; 24 cm.
PL747.85 .Y36 2020 -- Kroch Library Asia
Kana bokujō jiten
かな墨場辞典 / 編者 飯島春敬.
Kana bokujō jiten / henja Iijima Shunkei.
Tōkyōdō Shuppan, 1976-1977. -- 2 volumes : facsimiles ; 22 cm
PL758 .K26 1976 -- Kroch Library Asia
Nihon koten bungaku sakuhin kaiseki
日本古典文学作品解析 / 張利利訳著.
Nihon koten bungaku sakuhin kaiseki / Chō Riri yakucho.
Kanrin Shobō, 2011. -- 230 pages ; 22 cm
PL782 .C1 Z47 2011 -- Kroch Library Asia
Kanji tekisuto to shite no Kojiki
漢字テキストとしての古事記 / 神野志隆光.
Kanji tekisuto to shite no Kojiki / Kōnoshi Takamitsu.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2007. -- ix, 228 pages : illustrations ; 21 cm.
PL784 .K6 K662 2007 -- Kroch Library Asia
Kamo no Chōmei den
鴨長明伝 / 五味文彦.
Kamo no Chōmei den / Gomi Fumihiko.
Yamakawa Shuppansha, 2013. -- 316 pages : illustrations ; 20 cm
PL791.2 .Z5 G65 2013 -- Kroch Library Asia
Hyakunin isshu Sōgi shō no kenkyū / Sawayama Osamu cho.
百人一首宗祇抄の研究 / 澤山修著
Hyakunin isshu Sōgi shō no kenkyū / Sawayama Osamu cho.
Gankai Shobō, 2012. -- 532 pages, [3] pages of plates : illustrations ; 22cm.
PL792 .S6 Z873 2012 -- Kroch Library Asia
Saikaku ga kataru Edo no misuterī
西鶴が語る江戶のミステリー : 西鶴怪談奇談集 / 西鶴硏究会編.
Saikaku ga kataru Edo no misuterī : Saikaku kaidan kidanshū / Saikaku Kenkyūkai hen.
Perikansha, 2004. -- 251 pages : illustrations ; 21 cm
PL794 .A6 2004 -- Kroch Library Asia
Oku no hosomichi no tabi hando bukku.
奥の細道の旅ハンドブック.
Oku no hosomichi no tabi hando bukku.
Sanseidō, 2002. -- 13, 238 pages : illustrations, maps ; 21 cm
PL794.4 .Z5 H57 2002 -- Kroch Library Asia
Amenomori Hōshū
雨森芳洲 : 朝鮮学の展開と禅思想 / 信原修.
Amenomori Hōshū : Chōsen-gaku no tenkai to Zen shisō / Nobuhara Osamu.
Akashi Shoten, 2015. -- 222 pages : illustrations ; 20 cm
PL795 .A57 Z75 2015 -- Kroch Library Asia
Nazo no tabibito Sora
謎の旅人曽良 / 村松友次.
Nazo no tabibito Sora / Muramatsu Tomotsugu.
Taishūkan Shoten, 2002. -- 190 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations, maps ; 20 cm
PL795 .S67 Z51 2002 -- Kroch Library Asia
Udonge monogatari
優曇華物語 / 大高洋司編.
Udonge monogatari / Ōtaka Yōji hen.
Izumi Shoin, 2001. -- 350 pages : illustrations ; 22 cm.
PL798 .U36 2001 -- Kroch Library Asia
Watakushi no Sōseki
私の漱石 : 「漱石全集」月報精選 / 岩波書店編集部編.
Watakushi no Sōseki : "Sōseki zenshū" geppō seisen / Iwanami Shoten Henshūbu hen.
Iwanami Shoten, 2018. -- viii, 277 pages : illustration ; 19 cm
PL812 .A8 Z9465 2018 -- Kroch Library Asia
Dong xi fang wen hua chong tu xia de Ya Zhou yan shuo
东西方文化冲突下的亚洲言说 : 冈仓天心研究 / 蔡春华著.
Dong xi fang wen hua chong tu xia de Ya Zhou yan shuo : Gangcang Tianxin yan jiu / Cai Chunhua zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 2, 281 pages ; 24 cm.
PL813 .K285 Z534 2017 -- Kroch Library Asia
Kaneko Yōbun to "Tane maku hito"
金子洋文と「種蒔く人」 : 文学・思想・秋田 / 須田久美.
Kaneko Yōbun to "Tane maku hito" : bungaku shisō Akita / Suda Hisami.
Tōji Shobō, 2009. -- 263 pages : illustrations ; 19 cm
PL832 .A68 Z88 2009 -- Kroch Library Asia
"Miyazawa Kenji" no saranaru kanata o motomete
《宮沢賢治》のさらなる彼方を求めて / 天沢退二郎.
"Miyazawa Kenji" no saranaru kanata o motomete / Amazawa Taijirō.
Chikuma Shobō, 2009. -- 398 pages : illustrations, maps ; 20 cm
PL833 .I95 Z567 2009 -- Kroch Library Asia
Hyōden Ishimure Michiko
評伝石牟礼道子 : 渚に立つひと / 米本浩二.
Hyōden Ishimure Michiko : nagisa ni tatsu hito / Yonemoto Kōji.
Shinchōsha, 2017. -- 357, iv pages : illustrations ; 20 cm
PL853 .S535 Z93 2017 -- Kroch Library Asia
Kotoba o ikiru
言葉を生きる / 片岡義男.
Kotoba o ikiru / Kataoka Yoshio.
Iwanami Shoten, 2012. -- 193 pages ; 20 cm
PL855 .A77 K68 2012 -- Kroch Library Asia
Kuriki Kyōko no sakuhin sekai / Sata Kimiko.
栗木京子の作品世界 / 佐田公子.
Kuriki Kyōko no sakuhin sekai / Sata Kimiko.
Tanka Shinbunsha, 2008. -- 440 pages ; 20 cm
PL855 .U742 Z873 2008 -- Kroch Library Asia
Banshō
晚鐘 / 佐藤愛子.
Banshō / Satō Aiko.
Bungei Shunjū, 2014. -- 475 pages ; 20 cm
PL861 .A83 B36 2014 -- Kroch Library Asia
Tengoku to 934-nin no merosu
典獄と934人のメロス / 坂本敏夫.
Tengoku to 934-nin no merosu / Sakamoto Toshio.
Kōdansha, 2015. -- 355 pages, [4] pages of plates : illustrations ; 20 cm
PL861 .A48 T35 2015 -- Kroch Library Asia
Tawada Yoko
Tawada Yoko : on writing and rewriting / edited by Doug Slaymaker.
Lexington Books, 2020. -- xi, 283 pages : illustrations ; 24 cm.
PL862 .A85 Z87 2020 -- Kroch Library Asia
Gendaishi nyūmon
現代詩入門 / 吉野弘.
Gendaishi nyūmon / Yoshino Hiroshi.
Seidosha, 2014. -- 260 pages : illustrations ; 19 cm
PL865 .O725 Z654 2014 -- Kroch Library Asia
Sakura
さくら / 西加奈子.
Sakura / Nishi Kanako.
Shōgakkan, 2005. -- 380 pages ; 19 cm
PL873.5 .I84 S25 2005 -- Kroch Library Asia
Hyōgo kindai bungaku jiten
兵庫近代文学事典 / 編日本近代文学会関西支部兵庫近代文学事典編集委員会.
Hyōgo kindai bungaku jiten / hen Nihon Kindai Bungakkai Kansai Shibu Hyōgo Kindai Bungaku Jiten Henshū Iinkai.
Izumi Shoin, 2011. -- vi, 376 pages : illustrations ; 22 cm.
PL886 .H9 H96 2011 -- Kroch Library Asia
Kyemong ŭi sudan
계몽 의 수단 : 민족어 와 국어 / 허 재영 [and four others] 지음.
Kyemong ŭi sudan : minjogŏ wa Kugŏ / Hŏ Chae-yŏng [and four others] chiŭm.
Kyŏngjin Ch'ulp'an, 2019. -- 355 pages ; 23 cm.
PL907 .K899 2019 -- Kroch Library Asia
Korean
Korean : a linguistic introduction / Sungdai Cho, State University of New York, Binghamton, John Whitman, Cornell University, New York.
Cambridge University Press, 2020. -- xvi, 343 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
PL908 .C435 2020 -- Kroch Library Asia
Oesol Ch'oe Hyŏn-bae ŭi munhak, nonsul, nonmun chŏnjip
외솔 최 현배 의 문학, 논술, 논문 전집 / 최 현배 지음 ; 외솔회 엮고 옮김.
Oesol Ch'oe Hyŏn-bae ŭi munhak, nonsul, nonmun chŏnjip / Ch'oe Hyŏn-bae chiŭm ; Oesorhoe yŏkko omgim.
Ch'aeryun, 2019. -- 4 volumes ; 23 cm
PL908 .C449 2019 -- Kroch Library Asia
Korean verb - structured and complete
The Korean verb - structured and complete / Dick Grune and Cho Seongyeon.
Routledge, 2020. -- xiii, 208 pages ; 25 cm
PL921.7 .G78 2020 -- Kroch Library Asia
Han'gugŏ ŭi chaegujohwa
한국어 의 재구조화 / 임 홍빈 지음 = Restructuring in Korean / Hong-Pin Im.
Han'gugŏ ŭi chaegujohwa / Im Hong-bin chiŭm = Restructuring in Korean / Hong-Pin Im.
Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 24 cm
PL923 .I455 2018 -- Kroch Library Asia
Tonga sae Kugŏ sajŏn
동아 새 국어 사전 / 이 기문 감수.
Tonga sae Kugŏ sajŏn / cYi Ki-mun kamsu.
Tonga Ch'ulp'an, 2019. -- 12, 2836 pages ; 19 cm
PL935 .T629 2019 -- Kroch Library Asia Reference (Non-Circulating)
Han'guk munhaksa
한국 문학사 = History of Korean literature / 이 종석, 정 소연 지음.
Han'guk munhaksa = History of Korean literature / Yi Chong-sŏk, Chŏng So-yŏn chiŭm.
Han'guk Munhwasa, 2018. -- xi, 659 pages ; 23 cm
PL955 .Y4348 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk munhak ŭi imyŏn kwa ch'ŭngmyŏn
한국 문학 의 이면 과 측면 / 임 종욱.
Han'guk munhak ŭi imyŏn kwa ch'ŭngmyŏn / Im Chong-uk.
Pogosa, 2019. -- 373 pages ; 23 cm
PL955 .I475 2019 -- Kroch Library Asia
Munhaksa rŭl tasi saenggak handa
문학사 를 다시 생각 한다 = Rethinking the history of Korean literature / 민족 문학사 연구소.
Munhaksa rŭl tasi saenggak handa = Rethinking the history of Korean literature / Minjok Munhaksa Yŏn'guso.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 544 pages ; 24 cm
PL955 .M88 2018 -- Kroch Library Asia
Omura Masŭo munhak aelbŏm
오무라 마스오 문학 앨범 = Omura Masuo's literature album / 편집부 편.
Omura Masŭo munhak aelbŏm = Omura Masuo's literature album / P'yŏnjippu p'yŏn.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 464 pages : chiefly illustrations ; 22 x 22 cm
Oversize PL957.7 .O48 2018 + -- Kroch Library Asia
Pundan kwa ch'ungdol, saeroun yulli wa ŏnŏ
분단 과 충돌, 새로운 윤리 와 언어 : 탄생 100주년 문학인 기념 문학제 논문집 2018 / 박 수연, 윤 대석 외.
Pundan kwa ch'ungdol, saeroun yulli wa ŏnŏ : T'ansaeng 100-chunyŏn Munhagin Kinyŏm Munhakche nonmunjip 2018 / Pak Su-yŏn, Yun Tae-sŏk oe.
Minŭmsa, 2018. -- 362 pages ; 24 cm
PL958.4 .T367 2018 -- Kroch Library Asia
Singminji munhak ilki
식민지 문학 읽기 : 일본 15년 전쟁기 = Reading colonial literature : fifteen years war in Japan / 이 행선 지음
Singminji munhak ilki : Ilbon 15-yŏn chŏnjaenggi = Reading colonial literature : fifteen years war in Japan / Yi Haeng-sŏn chiŭm
Somyŏng Ch'ulp'an, 2019. -- 532 pages ; 23 cm
PL958.6 .Y4535 2019 -- Kroch Library Asia
Aedo ŭi simyŏn
애도 의 심연 : 우 찬제 비평집.
Aedo ŭi simyŏn : U Ch'an-je pip'yŏngjip.
Munhak kwa Chisŏngsa, 2018. -- 552 pages ; 21 cm
PL958.7 .U23 2018 -- Kroch Library Asia
Pip'yŏng hyŏnjang kwa inmunhak p'yŏnsŏng ŭi p'unggyŏngdŭl
비평 현장 과 인문학 편성 의 풍경들 : 1970년대 "창작 과 비평" 을 중심 으로 = Field of criticism and landscapes of arrangement of humanities / 소 영현 편.
Pip'yŏng hyŏnjang kwa inmunhak p'yŏnsŏng ŭi p'unggyŏngdŭl : 1970-yŏndae "Ch'angjak kwa pip'yŏng" ŭl chungsim ŭro = Field of criticism and landscapes of arrangement of humanities / So Yŏng-hyŏn p'yŏn.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 441 pages : illustrations ; 24 cm
PL958.7 .P59 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk hyŏndae munhak ŭi p'unggyŏng kwa chubyŏn
한국 현대 문학 의 풍경 과 그 주변 = The landscape and surrounding of modern Korean literature / 최 병우
Han'guk hyŏndae munhak ŭi p'unggyŏng kwa chubyŏn = The landscape and surrounding of modern Korean literature / Ch'oe Pyŏng-u
P'urŭn Sasang, 2019. -- 317 pages ; 24 cm
PL958.8 .C4558 2019 -- Kroch Library Asia
Chosŏn sidae Hanmunhak yŏn'gu
조선 시대 한문학 연구 / 김 남형.
Chosŏn sidae Hanmunhak yŏn'gu / Kim Nam-hyŏng.
Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- 416 pages ; 23 cm
PL958.15 .K62 2018 -- Kroch Library Asia
6·25 Chŏnjaeng kwa p'en ŭi chŏnjaeng
6·25 전쟁 과 펜 의 전쟁 : 전장 (戰場) 에서 꽃 피운 시문학 (詩文學) / 정 유지 저.
6·25 Chŏnjaeng kwa p'en ŭi chŏnjaeng : chŏnjang esŏ kkot p'iun simunhak / Chŏng Yu-ji chŏ.
Nexen Media, 2018. -- 222 pages : illustrations ; 23 cm
PL960.8 .K67 C46 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk hyŏndaesi ŭi konggan yŏn'gu
한국 현대시 의 공간 연구 / 고 봉준 [and nine others].
Han'guk hyŏndaesi ŭi konggan yŏn'gu / Ko Pong-jun [and nine others].
Kukhak Charyowŏn, 2018. -- 330 pages ; 23 cm
PL960.8 .S69 H36 2018 -- Kroch Library Asia
Chŏnjaeng sŏsa ŭi munhakchŏk chŭngŏn
전쟁 서사 의 문학적 증언 / 김 미향 지음.
Chŏnjaeng sŏsa ŭi munhakchŏk chŭngŏn / Kim Mi-hyang chiŭm.
Pogosa, 2019. -- 328 pages ; 23 cm
PL965.7 .K67 K545 2019 -- Kroch Library Asia
Han'guk hyŏndae sosŏl ŭi munhak pŏmnihakchŏk yŏn'gu
한국 현대 소설 의 문학 법리학적 연구 = The literary jurisprudence of the modern Korean fictions / 김 경수 지음.
Han'guk hyŏndae sosŏl ŭi munhak pŏmnihakchŏk yŏn'gu = The literary jurisprudence of the modern Korean fictions / Kim Kyŏng-su chiŭm.
Ilchogak, 2019. -- 358 pages ; 23 cm.
PL965.7 .L38 K56 2019 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndae sosŏl e nat'anan Sŏbalt'ŏn yŏn'gu
한국 근대 소설 에 나타난 서발턴 연구 / 김 희숙.
Han'guk kŭndae sosŏl e nat'anan Sŏbalt'ŏn yŏn'gu / Kim Hŭi-suk.
Pusan Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- 327 pages ; 23 cm
PL965.7 .P65 K56 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndae yŏsŏng sosŏl kwa mom ŭi ŭnyu
한국 근대 여성 소설 과 몸 의 은유 / 김 원희 지음.
Han'guk kŭndae yŏsŏng sosŏl kwa mom ŭi ŭnyu / Kim Wŏn-hŭi chiŭm.
Chisik kwa Kyoyang, 2019. -- 334 pages ; 23 cm
PL965.7 .H86 K57 2019 -- Kroch Library Asia
Han'guk yadam ŭi sŏsa segye
한국 야담 의 서사 세계 / 이 강옥 지음.
Han'guk yadam ŭi sŏsa segye / Yi Kang-ok chiŭm.
Tolbegae, 2018. -- 719 pages ; 24 cm
PL967.15 .Y487 2018 -- Kroch Library Asia
Annyŏng, P'yŏngyang
안녕, 평양 / 성 석제, 공 선옥, 김 태용, 정 용준, 한 은형, 이 승민.
Annyŏng, P'yŏngyang / Sŏng Sŏk-che, Kong Sŏn-ok, Kim T'ae-yong, Chŏng Yong-jun, Han Ŭn-hyŏng, Yi Sŭng-min.
Ŏngt'ŏri Puksŭ, 2018. -- 230 pages ; 21 cm
PL980.15 .K657 A67 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndae yŏnghwa sosŏl charyojip
한국 근대 영화 소설 자료집 : 매일 신보 편 = A collection of cinenovels in Korean modern newspaper Maeilsinbo / 교열 및 해제 배 현자, 이 혜진 ; 감수 김 영민, 고 석주, 배 정상.
Han'guk kŭndae yŏnghwa sosŏl charyojip : Maeil Sinbo p'yŏn = A collection of cinenovels in Korean modern newspaper Maeilsinbo / kyoyŏl mit haeje Pae Hyŏn-ja, Yi Hye-jin ; kamsu Kim Yŏng-min, Ko Sŏk-chu, Pae Chŏng-sang.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2019. -- 2 volumes : illustrations ; 23 cm.
PL981.6 .H26 2019 -- Kroch Library Asia
Huizhai ji jiao zhu
晦齋集校注 / [朝鮮]李彥迪著 ; [韓]趙順姬標點 ; 蘇岑校注.
Huizhai ji jiao zhu / [Chaoxian] Li Yandi zhu ; [Han] Zhao Shunji biao dian ; Su Cen jiao zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 8, 14, 632 pages, 2 unnumbered pages : color illustrations ; 25 cm.
PL988 .Y576 A54 2016 -- Kroch Library Asia
Kyoju So Tae-sŏng chŏn
교주 소 대성 전 / 정 명기, 이 윤석, 전 상욱.
Kyoju So Tae-sŏng chŏn / Chŏng Myŏng-gi, Yi Yun-sŏk, Chŏn Sang-uk.
Pogosa, 2018. -- 397 pages ; 24 cm
PL989 .A1 S575 2018 -- Kroch Library Asia
Tongsarok
동사록 / 윤 순지 지음 ; 독서당 고전 교육원 옮김.
Tongsarok / Yun Sun-ji chiŭm ; Toksŏdang Kojŏn Kyoyugwŏn omgim.
Pogosa, 2018. -- 163, 48 pages ; 23 cm
PL989.96 .S866 A199 2018 -- Kroch Library Asia
Hong Myŏng-hŭi ŭi munhak kwa sasang
홍 명희 의 문학 과 사상 = Hong, Myounghee's thought of literature and his view point of the world / 채 진홍.
Hong Myŏng-hŭi ŭi munhak kwa sasang = Hong, Myounghee's thought of literature and his view point of the world / Ch'ae Chin-hong.
P'urŭn Sasang, 2018. -- 471 pages ; 24 cm
PL990.28 .M9 Z55 2018 -- Kroch Library Asia
Sim Hun munhak ŭi sayu
심 훈 문학 의 사유 / 권 보드래 외 지음 ; 심 훈 선생 기념 사업회 엮음.
Sim Hun munhak ŭi sayu / Kwŏn Podŭrae oe chiŭm ; Sim Hun Sŏnsaeng Kinyŏm Saŏphoe yŏkkŭm.
Asia, 2018. -- 445 pages ; 24 cm.
PL991.72 .H8 Z7284 2018 -- Kroch Library Asia
Wŏlp'a Kim Sang-yong p'yŏngjŏn
月坡 김 상용 評傳 / 김 학동 지음 ; 조 용훈 편저.
Wŏlp'a Kim Sang-yong p'yŏngjŏn / Kim Hak-tong chiŭm ; Cho Yong-hun p'yŏnjŏ.
Kukhak Charyowŏn, 2019. -- 313 pages ; 23 cm
PL991.415 .S3 Z67 2019 -- Kroch Library Asia
Ch'oe In-hun
최 인훈 : 오디세우스 의 항해 / 방 민호 책임 편집.
Ch'oe In-hun : Odiseusŭ ŭi hanghae / Pang Min-ho ch'aegim p'yŏnjip.
Ep'ip'ani, 2018. -- 1007 pages ; 23 cm
PL992.18 .I48 Z626 2018 -- Kroch Library Asia
Na, ch'am ssŭlmo innŭn in'gan
나, 참 쓸모 있는 인간 : 오늘 도 살아 가는 당신 에게, "토지" 가 건네는 말 / 김 연숙 지음.
Na, ch'am ssŭlmo innŭn in'gan : onŭl to sara kanŭn tangsin ege, "T'oji" ka kŏnnenŭn mal / Kim Yŏn-suk chiŭm.
Ch'ŏnnyŏn ŭi Sangsang, 2018. -- 275 pages ; 21 cm
PL992.62 .K9 T63365 2018 -- Kroch Library Asia
Choŭn ŏnŏ ro
좋은 언어 로 : 신 동엽 평전 = In good language : critical biography on poet Shin Dong-yup / 김 응교 글 ; 인 병선 유물 공개, 고증.
Choŭn ŏnŏ ro : Sin Tong-yŏp p'yŏngjŏn = In good language : critical biography on poet Shin Dong-yup / Kim Ŭng-gyo kŭl ; In Pyŏng-sŏn yumul konggae, kojŭng.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2019. -- 281 pages : illustrations ; 23 cm
PL992.73 .T68 Z745 2019 -- Kroch Library Asia
Munsin
문신 : 윤 흥길 장편 소설.
Munsin : Yun Hŭng-gil changp'yŏn sosŏl.
Munhak Tongne, 2018. -- 3 volumes ; 19 cm
PL992.96 .H8 M86 2018 -- Kroch Library Asia
Kuksu
國手 : 金 成東 장편 소설.
Kuksu : Kim Sŏng-dong changp'yŏn sosŏl.
Sol, 2018. -- 5 volumes ; 21 cm
PL992.415 .S595 K854 2018 -- Kroch Library Asia
Nŏ to na to sŭsŭro tonŭn him ŭl wihayŏ
너 도 나 도 스스로 도는 힘 을 위하여 : 김 수영 50주기 기념 詩 해설집 / 김 수영 연구회 ; 고 봉준 [and 13 others].
Nŏ to na to sŭsŭro tonŭn him ŭl wihayŏ : Kim Su-yŏng 50-chugi kinyŏm si haesŏlchip / Kim Su-yŏng Yŏn'guhoe ; Ko Pong-jun [and 13 others].
Minŭmsa, 2018. -- 364 pages : portraits ; 23 cm
PL992.415 .S873 Z733 2018 -- Kroch Library Asia
Nhiệt độ tình yêu
Nhiệt độ tình yêu : tiểu thuyết / Ha Myoung Hee ; Ngân Hà dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 333 pages ; 21 cm.
PL994.24 .M96 S27 2018 -- Kroch Library Asia
Chosŏnjok sosŏl yŏn'gu
조선족 소설 연구 = A study on the Korean-Chinese novels / 최 병우.
Chosŏnjok sosŏl yŏn'gu = A study on the Korean-Chinese novels / Ch'oe Pyŏng-u.
P'urŭn Sasang, 2019. -- 495 pages ; 23 cm
PL998 .C6 C473283 2019 -- Kroch Library Asia
Yue du, da xue, Zhong wen xi
閱讀, 大學, 中文系 / 陈平原著.
Yue du, da xue, Zhong wen xi / Chen Pingyuan zhu.
Hua cheng chu ban she, 2017. -- 3, 398 pages ; 22 cm
PL1051 .C453 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Tianwei ji
钟天纬集 / 薛毓良, 刘晖桢编校.
Zhong Tianwei ji / Xue Yuliang, Liu Huizhen bian jiao.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2018. -- pages : color illustrations, facsimiles, portraits ; 21 cm
PL1064 .Z55 A25 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong Dong Ou shi liu guo Han yu jiao xue yan jiu
中东欧十六国汉语教学研究 / 牛利著.
Zhong Dong Ou shi liu guo Han yu jiao xue yan jiu / Niu Li zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 4, 4, 3, 5, 302 pages ; 24 cm.
PL1068 .E9 N58 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng Xuan yu yan xue yan jiu
郑玄语言学研究 / 李玉平著.
Zheng Xuan yu yan xue yan jiu / Li Yuping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 11, 538 pages ; 24 cm
PL1071 .L4886 2018 -- Kroch Library Asia
Zhan guo wen zi tong lun (ding bu)
戰國文字通論 (訂補) / 何琳儀著.
Zhan guo wen zi tong lun (ding bu) / He Linyi zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2, 3, 3, 561 pages ; 27 cm
PL1077 .H62 2017 -- Kroch Library Asia
Er Wang za tie ci hui yan jiu
二王雜帖詞彙研究 / 張俊之著.
Er Wang za tie ci hui yan jiu / Zhang Junzhi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 2, 2, 286 pages : illustrations ; 24 cm
PL1079 .Z4264 2015 -- Kroch Library Asia
Han yu xu shu fan chou yan jiu
汉语序数范畴研究 = Research on Chinese ordinal category / 王霞著.
Han yu xu shu fan chou yan jiu = Research on Chinese ordinal category / Wang Xia zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 6, 390 pages : illustrations ; 24 cm
PL1103 .W358 2017 -- Kroch Library Asia
Han zi wen hua de mei li
汉字文化的魅力 : 那些隐藏在汉字背后的个性和故事 / 沧浪编著.
Han zi wen hua de mei li : na xie yin cang zai Han zi bei hou de ge xing he gu shi / Cang Lang bian zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2017. -- v, 237 pages : illustrations, portraits, facismiles ; 24 cm
PL1171 .C36 2017 -- Kroch Library Asia
Kanji kango kanshi
漢字・漢語・漢詩 : 雑談・対談・歓談 / 加藤周一, 一海知義.
Kanji kango kanshi : zatsudan taidan kandan / Katō Shūichi, Ikkai Tomoyoshi.
Kamogawa Shuppan, 2005. -- 111, 28 pages ; 20 cm
PL1171 .K37 2005 -- Kroch Library Asia
Minguo yin yun xue san lun
民国音韵学三论 / 乔秋颖, 王任赵, 史晶璐 [and 1 other]著.
Minguo yin yun xue san lun / Qiao Qiuying, Wang Renzhao, Shi Jinglu [and 1 other] zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 256 pages ; 23 cm
PL1201 .Q5373 2017 -- Kroch Library Asia
Han yu ci lei shi gao
汉语词类史稿 = History of word-classes in Chinese = Hanyu cilei shigao / 周生亚著.
Han yu ci lei shi gao = History of word-classes in Chinese = Hanyu cilei shigao / Zhou Shengya zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 2, iii, 695 pages : color illustrations ; 25 cm.
PL1231.5 .Z468 2018 -- Kroch Library Asia
Wei Jin Nan Bei chao shi ke ming liang ci yan jiu
魏晋南北朝石刻名量詞研究 / 鄭邵琳著.
Wei Jin Nan Bei chao shi ke ming liang ci yan jiu / Zheng Shaolin zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2, 3, 240 pages ; 23 cm.
PL1238 .Z467 2016 -- Kroch Library Asia
Han yu fang yan yi wen fan chou yan jiu
汉语方言疑问范畴研究 / 陶寰, 陈振宇, 盛益民主编.
Han yu fang yan yi wen fan chou yan jiu / Tao Huan, Chen Zhenyu, Sheng Yimin zhu bian.
Zhong xi shu ju, 2017. -- 3, 2, 393 pages ; 24 cm
PL1241 .H3684 2017 -- Kroch Library Asia
Han yu li shi ju fa xue lun gao
汉语历时句法学论稿 = A preliminary theory of diachronic syntax in Chinese / 冯胜利著.
Han yu li shi ju fa xue lun gao = A preliminary theory of diachronic syntax in Chinese / Feng Shengli zhu.
Shanghai jiao yu chu ban she, 2016. -- 2, 3, 281 pages ; 23 cm.
PL1241 .F4623 2016 -- Kroch Library Asia
"Shuo wen jie zi" fa lü yu yu ci yu yu Zhongguo gu dai fa lü wen hua
"说文解字"法律语域词语与中国古代法律文化 / 李清桓著.
"Shuo wen jie zi" fa lü yu yu ci yu yu Zhongguo gu dai fa lü wen hua / Li Qinghuan zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 2, 273 pages ; 21 cm
PL1281 .H83 L576 2017 -- Kroch Library Asia
Chang yong Han zi yuan liu zi dian
常用汉字源流字典 / 魏励编著.
Chang yong Han zi yuan liu zi dian / Wei Li bian zhu.
Shanghai ci shu chu ban she, 2018. -- 31, 612 pages ; 21 cm
PL1281 .W3265 2018 -- Kroch Library Asia
Hua shuo han zi
畫說漢字 = Understanding Chinese characters via graphs and pictures / 浦寅著.
Hua shuo han zi = Understanding Chinese characters via graphs and pictures / Pu yin zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 221 pages : illustrations (some color); 22 cm
PL1281 .P86 2017 -- Kroch Library Asia
Yu yu zhai mo ya er ji
愈愚齋磨牙二集 : 古文字與古文獻研究叢稿 / 陳偉武著.
Yu yu zhai mo ya er ji : gu wen zi yu gu wen xian yan jiu cong gao / Chen Weiwu zhu.
Zhong xi shu ju, 2018. -- 2, 410 pages, 7 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 21 cm
PL1281 .C4469 2018 -- Kroch Library Asia
Dang dai xun gu xue
当代训诂学 / 陆忠发著.
Dang dai xun gu xue / Lu Zhongfa zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 266 pages : illustrations ; 24 cm
PL1291 .L83823 2018 -- Kroch Library Asia
Han yu fang yan diao cha
汉语方言调查 = Hanyu fangyan diaocha / 李如龙著.
Han yu fang yan diao cha = Hanyu fangyan diaocha / Li Rulong zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 7, 267 pages : illustrations ; 23 cm
PL1510 .L5723 2017 -- Kroch Library Asia
Xiang nan Jianghua Han yu tu hua yu Yao yu bi jiao yan jiu
湘南江华汉语土话与瑤语比较研究 / 李星辉著.
Xiang nan Jianghua Han yu tu hua yu Yao yu bi jiao yan jiu / Li Xinghui zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- iii, 244 pages ; 24 cm.
PL1621 .J536 L4884 2018 -- Kroch Library Asia
Zhangzhou Guanbei he Meilin Kejia hua yuan yin shi yan yan jiu
漳州官陂和梅林客家话元音实验研究 = Zhangzhou Guanbei he Meilin kejiahua yuanyin shiyan yanjiu / 邱春安著.
Zhangzhou Guanbei he Meilin Kejia hua yuan yin shi yan yan jiu = Zhangzhou Guanbei he Meilin kejiahua yuanyin shiyan yanjiu / Qiu Chun'an zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2018. -- vi, 327 pages : illustrations ; 24 cm
PL1860 .Z435 Q583 2018 -- Kroch Library Asia
Huang Shui liu yu fang yan yu wen hua yan jiu
湟水流域方言与文化研究 / 芦兰花著.
Huang Shui liu yu fang yan yu wen hua yan jiu / Lu Lanhua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 4, 5, 284 pages : illustrations ; 24 cm.
PL1900 .Q27 L76 2017 -- Kroch Library Asia
Jiang huai fang yan Tairu pian yu Wu yu de yu fa bi jiao yan jiu
江淮方言泰如片与吴语的语法比较研究 / 汪如东著.
Jiang huai fang yan Tairu pian yu Wu yu de yu fa bi jiao yan jiu / Wang Rudong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 6, 2, 416 pages, 1 unnumbered leaf of plate : map ; 24 cm
PL1900 .J53 W37 2017 -- Kroch Library Asia
Jingdu xue pai Qingmu Zheng'er de Zhongguo wen xue yan jiu
京都学派青木正儿的中国文学研究 / 曹莉著.
Jingdu xue pai Qingmu Zheng'er de Zhongguo wen xue yan jiu / Cao Li zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 3, 3, 227 pages ; 24 cm.
PL2260.52 .A55 C365 2018 -- Kroch Library Asia
Xin shi qi 40 nian wen xue li lun yu pi ping fa zhan shi
新时期40年文学理论与批评发展史 = A history of literary theory and criticism of the new era / 鲁枢元, 刘锋杰等著.
Xin shi qi 40 nian wen xue li lun yu pi ping fa zhan shi = A history of literary theory and criticism of the new era / Lu Shuyuan, Liu Fengjie deng zhu.
Zhejiang wen yi chu ban she, 2018. -- 6, 798 pages ; 24 cm
PL2262 .L786 2018 -- Kroch Library Asia
Jin yue ji
今月集 : 国学与杂学随笔 / 邵毅平著.
Jin yue ji : guo xue yu za xue sui bi / Shao Yiping zhu.
Shanghai wen hua chu ban she, 2018. -- 4, 307 pages ; 19 cm
PL2262.2 .S4386 2018 -- Kroch Library Asia
Zhong gu chu chu yu shen mei guan xi yan jiu
中古出处与审美关系研究 : 从阮籍到韩愈 / 李昌舒著.
Zhong gu chu chu yu shen mei guan xi yan jiu : cong Ruan Ji dao Han Yu / Li Changshu zhu.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- 4, 303 pages ; 23 cm
PL2263 .L36 2016 -- Kroch Library Asia
Pu Jiangqing wen cun
浦江清文存 / 清华大学国学研究院主编 ; 张耀宗选编.
Pu Jiangqing wen cun / Qing hua da xue guo xue yan jiu yuan zhu bian ; Zhang Yaozong xuan bian.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 391 pages ; 23 cm.
PL2264 .P836 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen xue shi zhi cheng li
中国文学史之成立 / 陈广宏著.
Zhongguo wen xue shi zhi cheng li / Chen Guanghong zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 4, 445 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 25 cm
PL2264 .C44246 2016 -- Kroch Library Asia
Wannakam Čhīn plǣ
วรรณกรรมจีนแปล : วิจารณ์ : เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี เกษียณอายุข้าราชการ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ / รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์.
Wannakam Čhīn plǣ : wičhān : nư̄ang nai ʻōkāt khroprō̜p 65 pī kasīan ʻāyu khārātchakān Rō̜ng Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Phatcharin ʻAnansiriwat / Rō̜ng Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Phatcharin ʻAnansiriwat.
Phatcharin ʻAnansiriwat, 2019. -- xi, 284 pages : illustrations ; 21 cm
PL2271 .P42 2019 -- Kroch Library Asia
Ming dai qing lou wen hua yu wen xue
明代青楼文化与文学 = The brothel culture and literature in Ming dynasty / 刘士义著.
Ming dai qing lou wen hua yu wen xue = The brothel culture and literature in Ming dynasty / Liu Shiyi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 332 pages: illustrations ; 24 cm.
PL2275 .P76 L5878 2018 -- Kroch Library Asia
Sheng tai pi ping yu Zhongguo wen xue chuan tong
生态批评与中国文学传统 : 融合与构建 / 盖光著.
Sheng tai pi ping yu Zhongguo wen xue chuan tong : rong he yu gou jian / Gai Guang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 554 pages ; 24 cm
PL2275 .E36 G354 2018 -- Kroch Library Asia
Shi zhuan yu wen xue
史传与文学 / 邓裕华著.
Shi zhuan yu wen xue / Deng Yuhua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 377 pages ; 24 cm
PL2275 .H57 D48 2016 -- Kroch Library Asia
Heng duan mian
横断面 : 文学陕军亲历纪实 / 王蓬著.
Heng duan mian : wen xue Shan jun qin li ji shi / Wang Peng zhu.
Xi'an chu ban she, 2016. -- 2, 382 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
PL2277 .W356 2016 -- Kroch Library Asia
Mei hua zhi ji
梅花知己 : 民国文人印章 / 管继平著.
Mei hua zhi ji : Minguo wen ren yin zhang / Guan Jiping zhu.
Shanghai ci shu chu ban she, 2018. -- 238 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2277 .G835 2018 -- Kroch Library Asia
Bian dong shi dai de xing bie biao da
变动时代的性别表达 : 新时期女性文学与文化研究文献史料辑 / 孙桂荣编.
Bian dong shi dai de xing bie biao da : xin shi qi nü xing wen xue yu wen hua yan jiu wen xian shi liao ji / Sun Guirong bian.
Ren min chu ban she, 2016. -- 8, 2, 324 pages ; 24 cm.
PL2278 .B534 2016 -- Kroch Library Asia
Xian Qin shuo ti wen ben yan jiu
先秦说体文本研究 = A study of the narrative style in the pre-Qin period / 廖群著.
Xian Qin shuo ti wen ben yan jiu = A study of the narrative style in the pre-Qin period / Liao Qun zhu.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2018. -- 6, 8, 712 pages ; 25 cm.
PL2280 .L537 2018 -- Kroch Library Asia
Kao gu xin zi liao yu Qin Han wen xue yan jiu xin shi ye
考古新资料与秦汉文学研究新视野 / 李立著.
Kao gu xin zi liao yu Qin Han wen xue yan jiu xin shi ye / Li Li zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- xx, 504 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2284 .L4246 2018 -- Kroch Library Asia
Tang dai Shandong shi zu de fu xing yu wen xue si chao
唐代山东士族的复兴与文学思潮 / 李建华著.
Tang dai Shandong shi zu de fu xing yu wen xue si chao / Li Jianhua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 586 pages ; 24 cm
PL2291 .L4754 2018 -- Kroch Library Asia
Cheng chuan yu zhuan lie
承传与转捩 : 杨贵妃在明代文学中的面貌 = The literary image of imperial consort Yang during the Ming dynasty / 何韵诗著.
Cheng chuan yu zhuan lie : Yang gui fei zai Ming dai wen xue zhong de mian mao = The literary image of imperial consort Yang during the Ming dynasty / He Yunshi zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2018. -- 3, 191 pages : illustrations ; 24 cm
PL2296 .H48 2018 -- Kroch Library Asia
Ming dai wen ren jie she yu wen xue liu pai yan jiu
明代文人结社与文学流派研究 / 何宗美著.
Ming dai wen ren jie she yu wen xue liu pai yan jiu / He Zongmei zhu.
Ren min chu ban she, 2015. -- 2, 3, 4, 369 pages ; 24 cm.
PL2296 .H423 2015 -- Kroch Library Asia
Ming Qing wen xue kao lun
明清文学考论 = A study on the literature of Ming and Qing dynasties / 周明初著.
Ming Qing wen xue kao lun = A study on the literature of Ming and Qing dynasties / Zhou Mingchu zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2018. -- 1, 480 pages ; 24 cm.
PL2296 .Z468 2018 -- Kroch Library Asia
"Xian feng" yu "min jian"
「先锋」与「民间」 : 20世纪中国文学话语研究 / 刘继林著.
"Xian feng" yu "min jian" : 20 shi ji Zhongguo wen xue hua yu yan jiu / Liu Jilin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 355 pages ; 24 cm
PL2302 .L5855 2018 -- Kroch Library Asia
Qi yue pai wen xian hui bian
七月派文献汇编 = Collected documents on the July school / 张传敏编校.
Qi yue pai wen xian hui bian = Collected documents on the July school / Zhang Chuanmin bian jiao.
Gao deng jiao yu chu ban she, 2015. -- ii, vii, iv, 775 pages ; 26 cm
PL2302 .Q528 2015 -- Kroch Library Asia
Wan Qing zhi wu si ji dao wen xue ji qi wen hua zhuan xing yan jiu
晚清至五四祭悼文学及其文化转型研究/ 李国著.
Wan Qing zhi wu si ji dao wen xue ji qi wen hua zhuan xing yan jiu / Li Guo zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 254 pages ; 23 cm
PL2302 .L4834 2018 -- Kroch Library Asia
Wen xue yu yan bian ge yu Zhongguo wen xue wen ti de xian dai zhuan xing
文学语言变革与中国文学文体的现代转型 / 王佳琴著.
Wen xue yu yan bian ge yu Zhongguo wen xue wen ti de xian dai zhuan xing / Wang Jiaqin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 257 pages ; 24 cm
PL2302 .W3656 2018 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo zuo jia jing dian zuo pin lun
当代中国作家经典作品论 = Review on contemporary Chinese writers' classic works / 胡良桂著.
Dang dai Zhongguo zuo jia jing dian zuo pin lun = Review on contemporary Chinese writers' classic works / Hu Lianggui zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 7, 323 pages ; 24 cm
PL2303 .H8255 2018 -- Kroch Library Asia
Si xiang zai wen xue xian chang
思想在文学现场 / 韩伟著.
Si xiang zai wen xue xian chang / Han Wei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 3, 285 pages ; 24 cm.
PL2303 .H368 2018 -- Kroch Library Asia
Wang luo wen yi xue tan xi
网络文艺学探析 / 欧阳友权著.
Wang luo wen yi xue tan xi / Ouyang Youquan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 482 pages ; 24 cm.
PL2303 .O88923 2018 -- Kroch Library Asia
Wen xue de chuan tong yu shan bian
文学的传统与嬗变 : 中国现当代文学现象及研究新论 = The tradition and evolution of literature : a new study on the phenomenon and research of Chinese modern and contemporary Literature / 龙其林著.
Wen xue de chuan tong yu shan bian : Zhongguo xian dang dai wen xue xian xiang ji yan jiu xin lun = The tradition and evolution of literature : a new study on the phenomenon and research of Chinese modern and contemporary Literature / Long Qilin zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 296 pages ; 24 cm.
PL2303 .L66623 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing yan de wen xue biao da
中国经验的文学表达 / 聂茂著.
Zhongguo jing yan de wen xue biao da / Nie Mao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 3, 394 pages ; 24 cm.
PL2303 .N5523 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian dai wen xue zhong de fan xian dai xing yan jiu
中国现代文学中的反现代性研究 / 汪树东著.
Zhongguo xian dai wen xue zhong de fan xian dai xing yan jiu / Wang Shudong zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 330 pages ; 24 cm
PL2303 .W36723 2018 -- Kroch Library Asia
Mi shi ji
覓詩記 / 韦力著.
Mi shi ji / Wei Li zhu.
Shanghai wen yi chu ban she, 2017. -- 3 volumes (1449 pages) : color illustrations ; 24 cm.
PL2307 .W455 2017 -- Kroch Library Asia
Han fu xi nian kao zheng
汉赋系年考证 / 彭春艳著.
Han fu xi nian kao zheng / Peng Chunyan zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 5, 5, 460 pages ; 21 cm.
PL2309 .F8 P464 2017 -- Kroch Library Asia
Li dai fu jian shang ci dian
历代赋鉴賞辞典 / 赵逵夫主编.
Li dai fu jian shang ci dian / Zhao Kuifu zhu bian.
Shanghai ci shu chu ban she, 2017. -- 24, 8, 1061 pages ; 22 cm.
PL2309 .F8 L494 2017 -- Kroch Library Asia
Li dai lü shi xuan ping
历代律诗选评 / 王新霞编著.
Li dai lü shi xuan ping / Wang Xinxia bian zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 5, 22, 588 pages ; 21 cm.
PL2309 .L83 W3688 2017 -- Kroch Library Asia
Tang chao de chun feng da ya
唐朝的春风大雅 / 栗子著.
Tang chao de chun feng da ya / Lizi zhu.
Li Jiang chu ban she, 2018. -- 11, 361 pages : color illustrations ; 23 cm.
PL2321 .L39 2018 -- Kroch Library Asia
Tang shi lüe ying
唐诗掠影 / 王清淮著.
Tang shi lüe ying / Wang Qinghuai zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 6, 348 pages ; 24 cm
PL2321 .W356 2018 -- Kroch Library Asia
Tang shi yu ke ju
唐诗与科举 / 徐乐军著.
Tang shi yu ke ju / Xu Lejun zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 9, 2, 246 pages: illustrations ; 21 cm.
PL2321 .X7855 2017 -- Kroch Library Asia
Yuan Bai yan jiu xue shu dang an
元白研究学术档案 / 陈才智编著.
Yuan Bai yan jiu xue shu dang an / Chen Caizhi bian zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2018. -- 24, 3, 764 pages ; 24 cm.
PL2321 .C366423 2018 -- Kroch Library Asia
Qing dai shi tan dui Song shi fan shi de chong jian yu chuang xin
清代诗坛对宋诗范式的重建与创新 / 李剑波著.
Qing dai shi tan dui Song shi fan shi de chong jian yu chuang xin / Li Jianbo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 349 pages ; 24 cm
PL2323 .L485 2015 -- Kroch Library Asia
Qing ren Song shi xuan yu Qing dai wen hua lun gao
清人宋诗选与清代文化论稿 / 谢海林著.
Qing ren Song shi xuan yu Qing dai wen hua lun gao / Xie Hailin zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 3, 255 pages ; 24 cm
PL2323 .X53423 2018 -- Kroch Library Asia
Wan Qing Min chu ci ti sheng lü xue yan jiu
晚清民初词体声律学研究 = The criticism on ci poetry shenglü study of late Qing dynasty and early Republic of China / 昝圣骞著.
Wan Qing Min chu ci ti sheng lü xue yan jiu = The criticism on ci poetry shenglü study of late Qing dynasty and early Republic of China / Zan Shengqian zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 4, 4, 7, 280 pages ; 24 cm.
PL2327 .Z367 2017 -- Kroch Library Asia
Jiang shan you chu ke zhong jing
江山幽处客重经 : 一个家族的诗歌史 / 柳冬妩著.
Jiang shan you chu ke zhong jing : yi ge jia zu de shi ge shi / Liu Dongwu zhu.
Hua cheng chu ban she, 2018. -- 9, 6, 391 pages ; 21 cm
PL2329 .L58 2018 -- Kroch Library Asia
Qian Jia shi xue yan jiu
乾嘉诗学研究 = Qian-Jia shixue yanjiu / 王宏林著.
Qian Jia shi xue yan jiu = Qian-Jia shixue yanjiu / Wang Honglin zhu.
Bai hua zhou wen yi chu ban she, 2017. -- 2 volumes (4, 526 pages) ; 24 cm
PL2329 .W3645 2017 -- Kroch Library Asia
Zai Bei shi da ke tang jiang shi
在北师大课堂讲诗 / 谭五昌著.
Zai Bei shi da ke tang jiang shi / Tan Wuchang zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2018. -- 5 volumes ; 25 cm
PL2333 .T355 2018 -- Kroch Library Asia
Minguo ci xue shi zhu ji cheng
民国词学史著集成 / 孙克强, 和希林主编.
Minguo ci xue shi zhu ji cheng / Sun Keqiang, He Xilin zhu bian.
Nan kai da xue chu ban she, 2016. -- 16 volumes : illustrations, facsimiles ; 22 cm
PL2336 .M564 2016 -- Kroch Library Asia
Yu lou ming yue chang xiang yi
玉楼明月长相忆 : 婉约词 / 罗立刚编注.
Yu lou ming yue chang xiang yi : wan yue ci / Luo Ligang bian zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 2, 15, 371 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2336 .Y824 2017 -- Kroch Library Asia
Qing dai Tang Song ci xuan yan jiu
清代唐宋词选研究 = Qingdai tangsong cixuan yanjiu / 高春花著.
Qing dai Tang Song ci xuan yan jiu = Qingdai tangsong cixuan yanjiu / Gao Chunhua zhao.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 6, 371 pages ; 23 cm
PL2341 .G3534 2018 -- Kroch Library Asia
Da shu ju guan cha xia de Song ci yu Yuan qu
大数据观察下的宋词与元曲 / 杜肇昆著.
Da shu ju guan cha xia de Song ci yu Yuan qu / Du Zhaokun zhu.
Shanxi ren min chu ban she, 2018. -- 16, 2, 386 pages : illustrations ; 24 cm
PL2343 .D794 2018 -- Kroch Library Asia
Qing dai ci xue si xiang liu bian
清代词学思想流变 = Development of the thoughts Ci poetry in the Qing dynasty / 陈水云著.
Qing dai ci xue si xiang liu bian = Development of the thoughts Ci poetry in the Qing dynasty / Chen Shuiyun zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 12, 375 pages ; 24 cm
PL2347 .C4475 2018 -- Kroch Library Asia
Wan Ming qu jia ji wen xian ji kao
晚明曲家及文献辑考 = A study on opera writers and documents in late Ming dynasty / 叶晔著.
Wan Ming qu jia ji wen xian ji kao = A study on opera writers and documents in late Ming dynasty / Ye Ye zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2017. -- 260 pages ; 25 cm.
PL2354.4 .Y428 2017 -- Kroch Library Asia
Mi qu ji
覓曲記 / 韦力著.
Mi qu ji / Wei Li zhu.
Shanghai wen yi chu ban she, 2017. -- 403 pages : color illustrations ; 24 cm. + 1 folded sheet.
PL2382.5 .W45 2017 -- Kroch Library Asia
"Hong lou meng" xi ju yan jiu
《红楼梦》戏剧研究 / 刘衍青著.
"Hong lou meng" xi ju yan jiu / Liu Yanqing zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 316 pages ; 24 cm
PL2387 .L5886 2018 -- Kroch Library Asia
Gu dai xiao shuo yu ke ju
古代小说与科举 = Gudai xiaoshuo yu keju / 胡海义著.
Gu dai xiao shuo yu ke ju = Gudai xiaoshuo yu keju / Hu Haiyi zhu.
Ji nan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 298 pages : illustrations ; 22 cm.
PL2419 .E93 H7848 2017 -- Kroch Library Asia
Gui wen hua shi ye zhong de Tang qian zhi guai xiao shuo
鬼文化视野中的唐前志怪小说 / 金官布著.
Gui wen hua shi ye zhong de Tang qian zhi guai xiao shuo / Jin Guanbu zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 253 pages ; 24 cm
PL2419 .F35 J564 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wu xia xiao shuo shi hua
中國武侠小说史話 / 林遥著.
Zhongguo wu xia xiao shuo shi hua / Lin Yao zhu.
Shanghai wen hua chu ban she, 2018. -- 7, 3, 12, 483 pages : illustrations ; 24 cm
PL2419 .M37 L568 2018 -- Kroch Library Asia
Tang Song xiao shuo jian shang ci dian
唐宋小说鉴赏辞典 / 上海辞书出版社文学鉴赏辞典编纂中心编.
Tang Song xiao shuo jian shang ci dian / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xin bian.
Shanghai ci shu chu ban she, 2018. -- 3, 5, 10, 1,388 pages : illustrations ; 22 cm.
PL2431 .T363 2018 -- Kroch Library Asia
Tang xiao shuo ji ji jiao san zhong
唐小說集輯校三種 = Tang xiaoshuo jijijiao sanzhong / 邵穎濤校注.
Tang xiao shuo ji ji jiao san zhong = Tang xiaoshuo jijijiao sanzhong / Shao Yingtao jiao zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 5, 1, 375 pages ; 24 cm
PL2431 .T3687 2017 -- Kroch Library Asia
Ming dai Jianyang shu fang zhi xiao shuo kan ke
明代建阳书坊之小说刊刻 / 涂秀虹著.
Ming dai Jianyang shu fang zhi xiao shuo kan ke / Tu Xiuhong zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 17, 2, 363 pages : illustrations ; 24 cm
PL2436 .T7884 2017 -- Kroch Library Asia
Ming Qing xiao shuo gong neng xing xu shi yan jiu
明清小说功能性叙事研究 / 杨志平著.
Ming Qing xiao shuo gong neng xing xu shi yan jiu / Yang Zhiping zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- ii, 234 pages : illustrations ; 24 cm
PL2436 .Y37 2018 -- Kroch Library Asia
20 shi ji 90 nian dai yi lai xiao shuo de "80 nian dai xu shi "
20世纪90年代以来小说的"80年代叙事" / 童娣著.
20 shi ji 90 nian dai yi lai xiao shuo de "80 nian dai xu shi " / Tong Di zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 7, 215 pages ; 24 cm
PL2443 .T664 2016 -- Kroch Library Asia
Hou xian dai zhu yi si chao yu Zhongguo xin shi qi xiao shuo
后现代主义思潮与中国新时期小说 / 王源著.
Hou xian dai zhu yi si chao yu Zhongguo xin shi qi xiao shuo / Wang Yuan zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 3, 4, 351 pages ; 24 cm.
PL2443 .W3678 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dang dai xin chao xiao shuo lun
中国当代新潮小说论 / 吴义勤著.
Zhongguo dang dai xin chao xiao shuo lun / Wu Yiqin zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 2, 3, 3, 404 pages ; 24 cm.
PL2443 .W76 2018 -- Kroch Library Asia
Chu tu wen xian yu gu dian xue chong jian lun ji
出土文獻與古典學重建論集 / 復旦大學出土文獻與古文字研究中心編
Chu tu wen xian yu gu dian xue chong jian lun ji / Fu dan da xue chu tu wen xian yu gu wen zi yan jiu zhong xin bian
Zhong xi shu ju, 2018. -- 2, 312 pages ; 24 cm
PL2447 .C4878 2018 -- Kroch Library Asia
Gansu Sheng di san jie jian du xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji
甘肅省第三届簡牘學國際學術研討會論文集 / 張德芳主編.
Gansu Sheng di san jie jian du xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhang Defang zhu bian.
Shanghai ci shu chu ban she, 2017. -- 2, 4, 678 pages, 9 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 27 cm
PL2447 .G353 2016 -- Kroch Library Asia
Jin wen li shuo yan jiu
金文历朔研究 / 叶正渤著.
Jin wen li shuo yan jiu / Ye Zhengbo zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 4, 2, 387 pages : illustrations ; 26 cm
PL2447 .Y4283 2016 -- Kroch Library Asia
Qing hua jian yu gu shi tan ze
清华简与古史探赜 = The Tsinghua bamboo-strip manuscripts and studies of early China / 杜勇著.
Qing hua jian yu gu shi tan ze = The Tsinghua bamboo-strip manuscripts and studies of early China / Du Yong zhu.
Ke xue chu ban she, 2018. -- xiv, 347 pages : illustrations ; 25 cm.
PL2447 .D8324 2018 -- Kroch Library Asia
Shi yi lu
拾遺錄 : 出土文獻研究 / 白於藍著.
Shi yi lu : chu tu wen xian yan jiu / Bai Yulan zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 321 pages : illustrations ; 24 cm
PL2447 .B348 2017 -- Kroch Library Asia
Xi Zhou "fei dui yang wang xiu" ming wen yan jiu
西周"非对扬王休"铭文研究 / 邹芙都, 查飞能著.
Xi Zhou "fei dui yang wang xiu" ming wen yan jiu / Zou Fudu, Zha Feineng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ii, 310 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2447 .Z48423 2017 -- Kroch Library Asia
Zhan guo zhu shu yu xian Qin li xue yan jiu
战国竹书与先秦礼学研究 / 曹建墩著.
Zhan guo zhu shu yu xian Qin li xue yan jiu / Cao Jiandun zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 1, 2, 322 pages : illustrations ; 24 cm
PL2447 .C3654 2018 -- Kroch Library Asia
Pingguo Gansang shi ke wen tu xiang xu shi
平果甘桑石刻文图像叙事 : 摹本及字符集 / 李志强著.
Pingguo Gansang shi ke wen tu xiang xu shi : mo ben ji zi fu ji / Li Zhiqiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 5, 667 pages : illustrations ; 24 cm
PL2448 .L4596 2018 -- Kroch Library Asia
Rao Zongyi jia gu shu zha
饶宗颐甲骨书札 / 沈建華编.
Rao Zongyi jia gu shu zha / Shen Jianhua bian.
Zhong xi shu ju, 2017. -- 2, 8, 170 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations, facsimiles ; 27 cm
PL2456 .R369 2017 -- Kroch Library Asia
Hua dong zi bu ci yu Yin li yan jiu
花東子卜辭與殷禮研究 = Research on subject oracle inscriptions in East Huayuanzhuang and etiquettes of Yin Dynasty / 章秀霞, 齊航福, 曹建墩著.
Hua dong zi bu ci yu Yin li yan jiu = Research on subject oracle inscriptions in East Huayuanzhuang and etiquettes of Yin Dynasty / Zhang Xiuxia, Qi Hangfu, Cao Jiandun zhu.
Zhonghua shu ju, 2017. -- 6, 405 pages : illustrations ; 25 cm.
PL2457 .A5 Z4388 2017 -- Kroch Library Asia
Kua yue qian nian de lun zhan
跨越千年的论战 : 今文经学与古文经学之争 / 巴文泽著.
Kua yue qian nian de lun zhan : jin wen jing xue yu gu wen jing xue zhi zheng / Ba Wenze zhu.
Zhongzhou gu ji chu ban she, 2016. -- ii, iv, 124 : illustrations ; 23 cm
PL2461 .Z7 B338 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo wen xian bian wei xue yan jiu
民国文献辨伪学研究 / 佟大群著.
Minguo wen xian bian wei xue yan jiu / Tong Daqun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 15, 275 pages ; 24 cm
PL2461 .Z7 T665 2018 -- Kroch Library Asia
Qing dai jin wen jing xue xin lun
清代今文经学新论 / 黄开国主撰.
Qing dai jin wen jing xue xin lun / Huang Kaiguo zhu zhuan.
Ren min chu ban she, 2017. -- 4, 671 pages ; 24 cm
PL2461 .Z7 H83423 2017 -- Kroch Library Asia
Song dai Zhe dong xue pai jing xue si xiang yan jiu
宋代浙东学派经学思想研究 / 姜海军著.
Song dai Zhe dong xue pai jing xue si xiang yan jiu / Jiang Haijun zhu.
Qi Lu shu she, 2017. -- 6, 432 pages ; 21 cm
PL2461 .Z7 J5345 2017 -- Kroch Library Asia
Dịch học tinh hoa, Chu dịch huyền giải
Dịch học tinh hoa, Chu dịch huyền giải / Thu Giang Nguyẽ̂n Duy Cà̂n.
Nhà xuá̂t bản Trẻ, 2019. -- 459 pages : illustrations ; 24 cm
PL2464 .Z6 N55 2019 -- Kroch Library Asia
Qing dai san jia "Shi" wen xian yan jiu
清代三家《诗》文献研究 / 房瑞丽著.
Qing dai san jia "Shi" wen xian yan jiu / Fang Ruili zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 340 pages ; 24 cm
PL2466 .Z7 F3675 2018 -- Kroch Library Asia
Song dai "Zhou li" xue shi
宋代《周礼》学史 = Studying history of the Rites of Zhou in Song dynasty / 夏微著.
Song dai "Zhou li" xue shi = Studying history of the Rites of Zhou in Song dynasty / Xia Wei zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2018. -- 4, 8, 602 pages ; 24 cm.
PL2468 .Z7 X538 2018 -- Kroch Library Asia
"Yi li jing zhuan tong jie" yan jiu
《仪礼经传通解》研究 = The research on Yi li jing zhuan tong jie / 王志阳著.
"Yi li jing zhuan tong jie" yan jiu = The research on Yi li jing zhuan tong jie / Wang Zhiyang zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2018. -- 2, 2, 391 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2469 .Z7 W3698 2018 -- Kroch Library Asia
Qing dai "Zuo zhuan" xue yan jiu
清代《左传》学研究 / 孙锡芳著.
Qing dai "Zuo zhuan" xue yan jiu / Sun Xifang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 3, 203 pages ; 24 cm
PL2470 .Z7 S8684 2017 -- Kroch Library Asia
San dai ke fu
三代可复 : 常州学派公羊学思想研究 / 王光辉著.
San dai ke fu : Changzhou xue pai gong yang xue si xiang yan jiu / Wang Guanghui zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 2, 358 pages ; 24 cm
PL2470 .Z7 W3155 2018 -- Kroch Library Asia
"Lun yu" xiu ci yan jiu
《論語》修辭研究 / 區永超著.
"Lun yu" xiu ci yan jiu / Ou Yongchao zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2018. -- 3, 2, 92 pages ; 21 cm
PL2471 .Z7 O788 2018 -- Kroch Library Asia
Chang'an xin yong
长安新咏 = New odes to Chang'an / 主编武复兴 ; 副主编张君寬, 任学启.
Chang'an xin yong = New odes to Chang'an / zhu bian Wu Fuxing ; fu zhu bian Zhang Junkuan, Ren Xueqi.
Xi bei da xue chu ban she, 2017. -- 2 volumes (3, 14, 1151 pages) ; 26 cm.
PL2518.8 .X532 C43 2017 -- Kroch Library Asia
Yang guang da zai di shang
阳光打在地上 : 北大当代诗选 1978-2018 / 洪子诚主编.
Yang guang da zai di shang : Bei da dang dai shi xuan 1978-2018 / Hong Zicheng zhu bian.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 10, 512 pages ; 23 cm
PL2543 .Y3644 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian feng shi ge
中国先锋诗歌 : "北回归线"三十年 = Chinese avant-garde poetry / 《北回归线》编委会编.
Zhongguo xian feng shi ge : "bei hui gui xian" san shi nian = Chinese avant-garde poetry / "Bei hui gui xian" bian wei hui bian.
Chang Jiang wen yi chu ban she, 2018. -- 10, 11, 594 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm
PL2543 .Z6655 2018 -- Kroch Library Asia
Xue ci ru men di yi shu
学词入门第一书 : 白香词谱 / 舒梦兰编撰 ; 王新霞, 杨海健注解.
Xue ci ru men di yi shu : Baixiang ci pu / Shu Menglan bian zhuan ; Wang Xinxia, Yang Haijian zhu jie.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 13, 5, 472 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2548 .S533 2017 -- Kroch Library Asia
Wen ti de she hui jian gou
文体的社会建构 : 以"十七年"(1949-1966)的相声为考察对象 = The social contruction of genre : centered on crosstalk (Xiangsheng) 1949-1966 / 祝鹏程著.
Wen ti de she hui jian gou : yi "shi qi nian" (1949-1966) de Xiang sheng wei kao cha dui xiang = The social contruction of genre : centered on crosstalk (Xiangsheng) 1949-1966 / Zhu Pengcheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 6, 2, 411 pages ; 24 cm.
PL2579 .H8 Z48 2018 -- Kroch Library Asia
Chungguk munhak sok ŭi Han'guk
중국 문학 속 의 한국 = Korea in Chinese literature / 홍 정선, 최 창륵 엮음 ; 최 창륵 옮김.
Chungguk munhak sok ŭi Han'guk = Korea in Chinese literature / Hong Chŏng-sŏn, Ch'oe Ch'ang-nŭk yŏkkŭm ; Ch'oe Ch'ang-nŭk omgim.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2017. -- 243 pages ; 24 cm
PL2658 .K8 C455 2017 -- Kroch Library Asia
Na ŭi iut
나 의 이웃 : 조선인 제재 중국 단편 소설선 1919-1945 = My neighbour : selection of Chinese short stories featuring Koreans / 민 정기 엮음 ; 고 재원 옮김.
Na ŭi iut : Chosŏnin chejae Chungguk tanp'yŏn sosŏlsŏn 1919-1945 = My neighbour : selection of Chinese short stories featuring Koreans / Min Chŏng-gi yŏkkŭm ; Ko Chae-wŏn omgim.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2017. -- 211 pages ; 24 cm
PL2658 .K8 N328 2017 -- Kroch Library Asia
Qu Yuan yu Yueyang zong lun
屈原与岳阳综论 / 主编钟兴永 ; 副主编何林福, 徐蔚明, 鲁涛.
Qu Yuan yu Yueyang zong lun / zhu bian Zhong Xingyong ; fu zhu bian He Linfu, Xu Weiming, Lu Tao.
Nanjing da xue chu ban she, 2017. -- 330 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2661 .Z5 Q833 2017 -- Kroch Library Asia
Yan Zhitui si xiang yan jiu
颜之推思想研究 = A study on Yan Zhitui's thoughts / 洪卫中著.
Yan Zhitui si xiang yan jiu = A study on Yan Zhitui's thoughts / Hong Weizhong zhu.
Huang Shan shu she, 2017. -- 4, 350 pages ; 24 cm.
PL2668 .Y4 Z668 2017 -- Kroch Library Asia
Han Yu shi wen xuan ping
韩愈诗文选评 / 孙昌武撰.
Han Yu shi wen xuan ping / Sun Changwu zhuan.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 3, 4, 356 pages ; 19 cm.
PL2670 .S8623 2017 -- Kroch Library Asia
Li Shangyin shi wen jian shang ci dian
李商隐诗文鑒賞辭典 / 上海辞书出版社文学鉴赏辞典编纂中心编.
Li Shangyin shi wen jian shang ci dian / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xin bian.
Shanghai ci shu chu ban she, 2016. -- 199 pages ; 22 cm
PL2672 .L528 2016 -- Kroch Library Asia
Du Fu yu Qin Long wen hua lun ji
杜甫与秦陇文化论集 / 刘跃进主编 ; 韩高年, 彭燕副主编.
Du Fu yu Qin Long wen hua lun ji / Liu Yuejin zhu bian ; Han Gaonian, Peng Yan fu zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 309 page : illustrations ; 24 cm
PL2675 .D7848 2018 -- Kroch Library Asia
Du shi xue yu Chongqing wen hua
杜诗学与重庆文化 / 刘明华主编.
Du shi xue yu Chongqing wen hua / Liu Minghua zhu bian.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2018. -- 2, 3, 535 pages ; 27 cm
PL2675 .Z454 2015 -- Kroch Library Asia
Wang Wei shi ji
王維詩集 / (唐) 王维著 ; (清) 赵殿成笺注 ; 白鹤校点.
Wang Wei shi ji / (Tang) Wang Wei zhu ; (Qing) Zhao Diancheng jian zhu ; Bai He jiao dian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 12, 9, 2, 434 pages ; 22 cm.
PL2676 .A1 2017 -- Kroch Library Asia
Wang Ji kao lun
王绩考论 = Textual analysis and critism on Wang Ji / 郎瑞萍著.
Wang Ji kao lun = Textual analysis and critism on Wang Ji / Lang Ruiping zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2015. -- 2, 2, 249 pages ; 24 cm.
PL2677 .W265 Z77 2015 -- Kroch Library Asia
Meng li bu zhi shen shi ke
梦里不知身是客 : 南唐词 / 陈如江, 胡言午编注.
Meng li bu zhi shen shi ke : nan Tang ci / Chen Rujiang, Hu Yanwu bian zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 5, 8, 140 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2678 .F45 M46 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong li xun ta qian bai du : Xin Qiji ci
众里寻他千百度 : 辛弃疾词 / 辛弃疾著 ; 郑小军编注.
Zhong li xun ta qian bai du : Xin Qiji ci / Xin Qiji zhu ; Zheng Xiaojun bian zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 6, 25, 353 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2680 .Z5 Z448 2017 -- Kroch Library Asia
Huang Tingjian yu Chaoxian gu dai Han shi de fa zhan
黄庭坚与朝鲜古代汉诗的发展 / 马金科著.
Huang Tingjian yu Chaoxian gu dai Han shi de fa zhan / Ma Jinke zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 268 pages ; 24 cm
PL2681 .Z5 M36 2018 -- Kroch Library Asia
Ouyang Xiu yi ji yan jiu
欧阳修遗迹研究 / 程宇静著.
Ouyang Xiu yi ji yan jiu / Cheng Yujing zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 396 pages : illustrations ; 23 cm
PL2683 .Z5 C463 2018 -- Kroch Library Asia
Yi nian tao hua yuan
一念桃花源 : 苏东坡与陶渊明的灵魂对话 = Paradise of the mind / (美)比尔·波特著 ; 李昕译.
Yi nian tao hua yuan : Su Dongpo yu Tao Yuanming de ling hun dui hua = Paradise of the mind / (Mei) Bi'er Bote zhu ; Li Xin yi.
Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2018. -- 3, 272 pages : color illustrations, maps (some color) ; 21 cm
PL2685 .Z5 P67127 2018 -- Kroch Library Asia
Chen Yuyi shi yan jiu
陈与义诗研究 / 杭勇著.
Chen Yuyi shi yan jiu / Hang Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 236 pages ; 24 cm
PL2687 .C477 Z68 2018 -- Kroch Library Asia
Duo qing zi gu duo li bie
多情自古多离别 : 柳永词 / 罗立刚编注.
Duo qing zi gu duo li bie : Liu Yong ci / Luo Ligang bian zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 2, 11, 271 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2687 .L589 Z586 2017 -- Kroch Library Asia
Qin Guan shi ci jian shang ci dian
秦觀詩詞鑒賞辭典 / 上海辞书出版社文学鉴赏辞典编纂中心编.
Qin Guan shi ci jian shang ci dian / Shanghai ci shu chu ban she wen xue jian shang ci dian bian zuan zhong xin bian.
Shanghai ci shu chu ban she, 2016. -- 145 pages ; 22 cm
PL2687 .C55 Z77 2016 -- Kroch Library Asia
Shao hua bu wei shao nian liu
韶华不为少年留 : 秦观词 / 汝东编注.
Shao hua bu wei shao nian liu : Qin Guan ci / Ru Dong bian zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 6, 6, 174 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2687 .C55 Z78 2017 -- Kroch Library Asia
Su Zhe ping zhuan
蘇轍評傳 = SuZhe pingzhuan / 曾枣庄著.
Su Zhe ping zhuan = SuZhe pingzhuan / Zeng Zaozhuang zhu.
Ba Shu shu she, 2018. -- 16, 2, 232 pages ; 25 cm.
PL2687 .S72 Z87 2018 -- Kroch Library Asia
19 shi ji "San guo yan yi" Ying yi wen xian yan jiu
19世纪『三国演义』英译文献研究 / 王燕著.
19 shi ji "San guo yan yi" Ying yi wen xian yan jiu / Wang Yan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 526 pages illustrations, facsimiles ; 24 cm
PL2690 .S33 W3676 2018 -- Kroch Library Asia
Deng Wenyuan ji
鄧文原集 / (元)鄧文原撰 ; 羅琴整理.
Deng Wenyuan ji / (Yuan) Deng Wenyuan zhuan ; Luo Qin zheng li.
Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 2016. -- 3, 22, 490 pages ; 22 cm.
PL2694 .D468 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Liu Yin ji
劉因集 / (元)劉因著 ; 商聚德點校.
Liu Yin ji / (Yuan) Liu Yin zhu ; Shang Jude dian jiao.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 2, 32, 525 pages : illustration ; 22 cm
PL2694 .L488 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Shui hu wen hua yu Huang Huai Hai she hui
水浒文化与黄淮海社会 / 潘守皎著.
Shui hu wen hua yu Huang Huai Hai she hui / Pan Shoujiao zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 6, 3, 208 pages ; 24 cm
PL2694 .S53 P367 2016 -- Kroch Library Asia
Banqiao za ji
板桥杂记 ; 续板桥杂记 / 余怀, 珠泉居士著 ; 徐文凯校注.
Banqiao za ji ; Xu Banqiao za ji / Yu Huai, Zhuquanjushi zhu ; Xu Wenkai jiao zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 2, 126 pages : color illustrations ; 21 cm + 3 postcards (18 x 12 cm)
PL2698 .Y814 B36 2017 -- Kroch Library Asia
Chen Bangyan shi wen ji jiao zhu
陳邦彦詩文集校注 / [明] 陳邦彦著 ; 王傳龍校注 ; 嶺南文庫編輯委員會, 廣東中華民族文化促進會合編.
Chen Bangyan shi wen ji jiao zhu / [Ming] Chen Bangyan zhu ; Wang Chuanlong jiao zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui he bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 2, 12, 38, 528 pages ; 24 cm.
PL2698 .C4558 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Feng Menglong shan ge yan jiu
冯梦龙山歌研究 / (日) 大木康著.
Feng Menglong shan ge yan jiu / Damu Kang zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2017. -- 4, 2, 247 pages ; 22 cm.
PL2698 .F4 Z655127 2017 -- Kroch Library Asia
Yuan Hongdao san wen zhu ping
袁宏道散文注评 / (明)袁宏道著 ; 孙虹, 谭学纯注评.
Yuan Hongdao san wen zhu ping / (Ming) Yuan Hongdao zhu ; Sun Hong, Tan Xuechun zhu ping.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 3, 19, 211 pages ; 23 cm
PL2698 .Y85 Z875 2016 -- Kroch Library Asia
Yu zhi bi shu shan zhuang shi
御製避暑山莊詩 : 美藏本 / (清)聖祖玄燁撰 ; 揆叙等注 ; 沈喻繪圖 ; 汪榮祖點評.
Yu zhi bi shu shan zhuang shi : Mei cang ben / (Qing) Shengzu Xuanye zhuan ; Kuixu deng zhu ; Shen Yu hui tu ; Wang Rongzu dian ping.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 42, 2, 197 pages : illustrations ; 29 cm.
PL2705 .I576 B5 2016 -- Kroch Library Asia
Qian Jia cai zi Li Tiaoyuan yan jiu
乾嘉才子李调元研究 / 孙文刚著.
Qian Jia cai zi Li Tiaoyuan yan jiu / Sun Wen'gang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 309 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations, facsimiles ; 24 cm
PL2718 .I22 Z786 2017 -- Kroch Library Asia
Hong lou, Xi you ji Fu sheng liu ji lun ji
红楼、西游及浮生六记论集 / 陈毓罴著.
Hong lou, Xi you ji Fu sheng liu ji lun ji / Chen Yupi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 584 pages ; 24 cm.
PL2727 .S2 C5353 2018 -- Kroch Library Asia
Hong lou meng nü xing ren wu xing xiang jian shang
红楼梦女性人物形象鉴赏 / 季学源著.
Hong lou meng nü xing ren wu xing xiang jian shang / Ji Xueyuan zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2018. -- 4, 7, 337 pages ; 24 cm
PL2727 .S2 J4823 2018 -- Kroch Library Asia
Wang Shimin ji
王時敏集 / (清) 王時敏著 ; 毛小慶點校.
Wang Shimin ji / (Qing) Wang Shimin zhu ; Mao Xiaoqing dian jiao.
Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 2016. -- 2 volumes (13, 24, 882 pages, 14 unnumbered pages of plates) : color illustrations, color portraits ; 22 cm
PL2732 .A5584 2016 -- Kroch Library Asia
Xian dai xing shi yu xia de Wang Guowei mei xue si xiang
现代性视阈下的王国维美学思想 / 高上著.
Xian dai xing shi yu xia de Wang Guowei mei xue si xiang / Gao Shang zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 2, 295 pages ; 24 cm
PL2732 .A5 Z647 2018 -- Kroch Library Asia
Chen Mengjia ping zhuan
陈梦家评传 / 陈改玲, 牟利锋著.
Chen Mengjia ping zhuan / Chen Gailing, Mou Lifeng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 6, 2, 215 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
PL2743 .M39 Z556 2018 -- Kroch Library Asia
Chang du Lu Xun
常读鲁迅 / 姜德明著.
Chang du Lu Xun / Jiang Deming zhu.
Ren min ri bao chu ban she, 2018. -- 285 pages : illustrations, facsimiles ; 21 cm
PL2754 .S5 Z6173 2018 -- Kroch Library Asia
Duo wei shi ye zhong de "Ye cao" yan jiu gai lun
多维视野中的《野草》研究概论 = Overview of Wild Grass research : a multidimensional perspective / 崔绍怀著.
Duo wei shi ye zhong de "Ye cao" yan jiu gai lun = Overview of Wild Grass research : a multidimensional perspective / Cui shao huai zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 5, 281 pages ; 24 cm.
PL2754 .S5 Y45337 2018 -- Kroch Library Asia
Du shi yu jing yu Lu Xun Shanghai chuang zuo de guan lian yan jiu
都市语境与鲁迅上海创作的关联研究 / 丁颖著.
Du shi yu jing yu Lu Xun Shanghai chuang zuo de guan lian yan jiu / Ding Ying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 3, 227 pages ; 24 cm
PL2754 .S5 Z544 2018 -- Kroch Library Asia
Fa yu shi jie de Lu Xun chuan bo yu yan jiu (1926-2016)
法语世界的鲁迅传播与研究 (1926-2016) / 梁海军著.
Fa yu shi jie de Lu Xun chuan bo yu yan jiu (1926-2016) / Liang Haijun zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 6, 4, 302 pages ; 23 cm
PL2754 .S5 Z6529 2017 -- Kroch Library Asia
Lu Xun sheng ping yu wen gao kao zheng
鲁迅生平与文稿考证 / 葛涛著.
Lu Xun sheng ping yu wen gao kao zheng / Ge Tao zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2017. -- 3, 399 pages : illustrations, facsimiles ; 23 cm.
PL2754 .S5 Z5766 2017 -- Kroch Library Asia
Sensō zen'ya
戦争前夜 : 魯迅、蔣介石の愛した日本 / 譚璐美.
Sensō zen'ya : Rojin Shō Kaiseki no aishita Nihon / Tan Romi.
Shinchōsha, 2019. -- 414 pages : illustrations ; 20 cm.
PL2754 .S5 Z884 2019 -- Kroch Library Asia
Thanh cung mười ba triều
Thanh cung mười ba triều = Qing gong shi san chao / Hứa Tiếu Thiên ; Nguyễn Hữu Lương dịch.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 3 volumes (423, 447, 443 pages) ; 24 cm
PL2765 .U3 C5 2019 -- Kroch Library Asia
Hu Shi shu hua
胡适书话 / 胡适著.
Hu Shi shu hua / Hu Shi zhu.
Yunnan ren min chu ban she, 2015. -- 161 pages ; 24 cm.
PL2766 .S5 A6 2015 -- Kroch Library Asia
Mao Dun Ding Ling xiao shuo yan jiu
茅盾丁玲小说研究 / 阎浩岗著.
Mao Dun Ding Ling xiao shuo yan jiu / Yan Haogang zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 2, 273 pages ; 24 cm
PL2801 .N2 Z924 2018 -- Kroch Library Asia
Shen Congwen si xiang yan jiu
沈从文思想研究 = Study on Shen Congwen's thought / 张森著.
Shen Congwen si xiang yan jiu = Study on Shen Congwen's thought / Zhang Sen zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2015. -- 3, 3, 279 pages ; 24 cm.
PL2801 .N18 Z9794 2015 -- Kroch Library Asia
Wo jian dao de Shen Congwen
我见到的沈从文 : 沈从文先生逝世三十周年纪念 / 颜家文著.
Wo jian dao de Shen Congwen : Shen Congwen xian sheng shi shi san shi zhou nian ji nian / Yan Jiawen zhu.
Zuo jia chu ban she, 2018. -- 2, 2, 235 pages : illustrations ; 23 cm
PL2801 .N18 Z976 2018 -- Kroch Library Asia
Ji hen chu chu Yu Dafu
屐痕处处郁达夫 / 李杭春著.
Ji hen chu chu Yu Dafu / Li Hangchun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 4, 2, 2, 188 pages ; 24 cm.
PL2831 .T3 Z6543 2018 -- Kroch Library Asia
Chẳng mùa đông nào không thẻ̂ vượt qua
Chẳng mùa đông nào không thẻ̂ vượt qua / Ban Mã ; Phương Linh dịch.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 342 pages ; 20 cm.
PL2833.5 .A563 M45 2019 -- Kroch Library Asia
Cong re lie dao wen xu
从热烈到温煦 = All that is of passion tends to peace / 张炜.
Cong re lie dao wen xu = All that is of passion tends to peace / Zhang Wei.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 5, 249 pages ; 22 cm.
PL2837 .W35 C66 2017 -- Kroch Library Asia
Fang zhao Wusong Jiang
放棹吴淞江 : 从东太湖到黄浦江 / 陈益著.
Fang zhao Wusong Jiang : cong dong Tai Hu dao Huangpu Jiang / Chen Yi zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 212 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 21 cm
PL2840 .Y462 F38 2017 -- Kroch Library Asia
Fan hua luo jin shi gu du
繁华落尽是孤独 / 季羡林著.
Fan hua luo jin shi gu du / Ji Xianlin zhu.
Lu jiang chu ban she, 2017. -- 294 pages : illustrations ; 22 cm
PL2842 .H732 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Shu du wan le
书读完了 / 金克木著.
Shu du wan le / Jin Kemu zhu.
Shanghai wen yi chu ban she, 2017. -- 484 pages ; 22 cm
PL2848 .K63 S48 2017 -- Kroch Library Asia
Yuan lai ni shi zhe yang de da xia
原来你是这样的大侠 : 一部严肃的金庸社会史 = A serious social history in Jin Yong's novels / 吴钩著.
Yuan lai ni shi zhe yang de da xia : yi bu yan su de Jin Yong she hui shi = A serious social history in Jin Yong's novels / Wu Gou zhu.
Dong fang chu ban she, 2018. -- 4, 5, 265 pages : illustrations, facsimiles ; 23 cm
PL2848 .Y8 Z884 2018 -- Kroch Library Asia
Hou jia lu
侯家路 / 周国平.
Hou jia lu / Zhou Guoping.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 7, 185 pages, 14 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 21 cm.
PL2851 .K86 H68 2017 -- Kroch Library Asia
Nhạc Phi diẽ̂n nghĩa
Nhạc Phi diẽ̂n nghĩa / Khuyết danh ; Mộng Bình Sơn, dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 2 volumes (579, 634 pages) : illustrations ; 25 cm
PL2854 .Y84 2019 -- Kroch Library Asia
Bu neng ju jue de shen sheng shi ming
不能拒绝的神圣使命 : 冯骥才演讲集 (2001-2016) / 冯骥才著.
Bu neng ju jue de shen sheng shi ming : Feng Jicai yan jiang ji (2001-2016) / Feng Jicai zhu.
Da xiang chu ban she, 2017. -- 2, 3, 294 pages, 1 unnumbered folded leaf of plate : illustrations ; 23 cm
PL2857 .E516 A6 2017b -- Kroch Library Asia
Feng Jiesan yu Qin qiang
冯杰三与秦腔 / 冯省行, 杨献农, 杨锋编.
Feng Jiesan yu Qin qiang / Feng Shengxing, Yang Xiannong, Yang Feng bian.
Zhongguo xi ju chu ban she, 2018. -- 2 volumes (2, 1440 pages, 11 unnumbered pages of plates) : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
PL2857 .E6457 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Ji liu zhong
激流中 : 1979-1988我与新时期文学 / 冯骥才著.
Ji liu zhong : 1979-1988 wo yu xin shi qi wen xue / Feng Jicai zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 4, 287 pages : illustrations ; 21 cm
PL2857 .E516 J525 2017 -- Kroch Library Asia
Nan lai bei wang shei shi ke
南来北往谁是客 / 范小青著.
Nan lai bei wang shei shi ke / Fan Xiaoqing zhu.
Zhongguo shu ji chu ban she, 2018. -- 259 pages ; 23 cm.
PL2857 .A517 N36 2018 -- Kroch Library Asia
Shao shi du shu
少时读书 : 废名讲中国诗文 / 废名著.
Shao shi du shu : Feiming jiang Zhongguo shi wen / Feiming zhu.
Shanghai wen yi chu ban she, 2018. -- 4, 7, 392 pages ; 22 cm
PL2857 .E586 S53 2018 -- Kroch Library Asia
Wen hua ju jiang Fu Lei
文化巨匠傅雷 = Wenhua jujiang Fulei / 叶永烈著.
Wen hua ju jiang Fu Lei = Wenhua jujiang Fulei / Ye Yonglie zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 5, 4, 263 pages : illustrations, portraits ; 23 cm
PL2858 .L4 Z964 2018 -- Kroch Library Asia
Feng dong Zhongguo
风动中国 : 空气动力试验研发纪实 / 高翎著.
Feng dong Zhongguo : kong qi dong li shi yan yan fa ji shi / Gao Ling zhu.
Jie fang jun wen yi chu ban she, 2017. -- 3, 232 pages ; 24 cm.
PL2860 .A64 F46 2017 -- Kroch Library Asia
Ye shen ren jing
夜深人静 / 作者韩少功.
Ye shen ren jing / zuo zhe Han Shaogong.
Zhong xin chu ban she, 2015. -- x, 218 pages : illustrations ; 22 cm.
PL2861 .A465 Y427 2015 -- Kroch Library Asia
Chu ni zhi wai
除你之外 : 席慕蓉新诗集 / 席慕蓉著.
Chu ni zhi wai : Xi Murong xin shi ji / Xi Murong zhu.
Zuo jia chu ban she, 2018. -- 147 pages : illustrations ; 22 cm
PL2862 .I1235 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Anh biết gió từ đâu tới
Anh biết gió từ đâu tới : tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Losedow, dịch.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 2 volumes ; 21 cm
PL2868 .I95 T35 2018 -- Kroch Library Asia
Zong pei ji
总辔集 / 饶宗颐著 ; 陈韩曦, 翁艾注译.
Zong pei ji / Rao Zongyi zhu ; Chen Hanxi, Weng Aizhu yi.
Hua cheng chu ban she, 2018. -- 110 pages (some folded), 6 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 25 cm.
PL2868 .A6 Z534 2018 -- Kroch Library Asia
Luo shan
罗扇 / 梁晴著.
Luo shan / Liang Qing zhu.
Zhongguo shu ji chu ban she, 2018. -- 308 pages ; 24 cm.
PL2878 .A525 L87 2018 -- Kroch Library Asia
Liang du ren sheng
兩度人生 : 刘再复自述 / 刘再复著.
Liang du ren sheng : Liu Zaifu zi shu / Liu Zaifu zhu.
Henan wen yi chu ban she, 2016. -- 3, 239 pages : illustraitons ; 24 cm.
PL2879 .Z35 Z46 2016 -- Kroch Library Asia
Chong hui li shi xian chang kan wen xue xian xiang
重回历史现场看文学现象 : 延安文艺与路遥散论 / 梁向阳著.
Chong hui li shi xian chang kan wen xue xian xiang : Yan'an wen yi yu Lu Yao san lun / Liang Xiangyang zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 2, 309 pages ; 24 cm
PL2880 .U196 Z788 2018 -- Kroch Library Asia
Lu Shoujun wen ji
陆寿钧文集 / 陆寿钧著.
Lu Shoujun wen ji / Lu Shoujun zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 10 volumes : illustratos ; 25 cm
PL2880 .U189 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Huang Tang yi jia
黄棠一家 / 马原著.
Huang Tang yi jia / Ma Yuan zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 2, 364 pages ; 21 cm
PL2881 .Y6 H83 2017 -- Kroch Library Asia
1/14 : tiểu thuyết trinh thám
1/14 : tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhá̂t ; Nguyễn Thị Thại dịch.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2019. -- 5 volumes ; 20 cm
PL2889 .N185 S45 2019 -- Kroch Library Asia
Người đến từ bóng tối
Người đến từ bóng tối / Tang Giới ; Thiện Thanh dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 573 pages ; 21 cm.
PL2894 .A5863 C66 2019 -- Kroch Library Asia
Bei ren yi wang de tian tang
被人遗忘的天堂 : 尤今眼中的世界 / (新加坡) 尤今著.
Bei ren yi wang de tian tang : You Jin yan zhong de shi jie / (Xinjiapo) You Jin zhu.
Hai tian chu ban she, 2017. -- 245 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 21 cm.
PL2908 .N365 B45 2017 -- Kroch Library Asia
Cai Dongfan ping zhuan
蔡东藩评传 / 范志强著.
Cai Dongfan ping zhuan / Fan Zhiqiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 6, 2, 264 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2912 .A5 Z56 2015 -- Kroch Library Asia
Wang Zengqi ji Lixia He pai xiao shuo yan jiu
汪曾祺及里下河派小说研究 / 杨学民著.
Wang Zengqi ji Lixia He pai xiao shuo yan jiu / Yang Xuemin zhu.
Ren min chu ban she, 2018. -- 4, 2, 256 pages ; 24 cm.
PL2919 .Z464 Z958 2018 -- Kroch Library Asia
Xun zhao Luomai
寻找罗麦 : 从小说到电影 = Looking for Rohmer : from novel to film / 王超.
Xun zhao Luomai : cong xiao shuo dao dian ying = Looking for Rohmer : from novel to film / Wang Chao.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2018. -- 241 pages, 41 unnumbered pages : color illustrations ; 24 cm
PL2919 .C4233 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Ye xing ji
夜行记 / 王小波著.
Ye xing ji / Wang Xiaobo zhu.
Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2018. -- 183 pages ; 21 cm.
PL2919 .H8218 Y4 2018 -- Kroch Library Asia
Zhe dong shan qu shi jie de shen mei biao xian
浙东山区世界的审美表现 : 魏金枝小说创作研究 / 刘家思, 刘桂萍著.
Zhe dong shan qu shi jie de shen mei biao xian : Wei Jinzhi xiao shuo chuang zuo yan jiu / Liu Jiasi, Liu Guiping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 5, 5, 279 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2920 .E4365 Z66 2018 -- Kroch Library Asia
Yao Baoxuan ju zuo jing xuan
姚宝瑄剧作精选 / 姚宝瑄著.
Yao Baoxuan ju zuo jing xuan / Yao Baoxuan zhu.
Zhongguo xi ju chu ban she, 2018. -- 472 pages, 6 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm
PL2923 .B368 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Yu Hua lun
余华论 / 刘旭著.
Yu Hua lun / Liu Xu zhu.
Zuo jia chu ban she, 2018. -- 2, 2, 309 pages ; 23 cm.
PL2928 .H78 Z76 2018 -- Kroch Library Asia
Mian xiang shi jie de dui hua zhe
面向世界的对话者 : 乐黛云传 / 季进 [and 1 other] 著.
Mian xiang shi jie de dui hua zhe : Yue Daiyun zhuan / Ji Jin [and 1 other] zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 3, 181 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
PL2929 .E449 Z75 2017 -- Kroch Library Asia
Cong gu xiang dao yuan fang
从故乡到远方 / 朱大建著.
Cong gu xiang dao yuan fang / Zhu Dajian zhu.
Wen hui chu ban she, 2018. -- 2, 4, 337 pages ; 23 cm
PL2929.7 .U36 C66 2018 -- Kroch Library Asia
Wu bai wan Han zi
五百万汉字 / 阿乙著.
Wu bai wan Han zi / Ayi zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 389 pages ; 22 cm
PL2930.5 .Y5 W78 2017 -- Kroch Library Asia
Wen ming de bian qian
文明的变迁 : 巴黎1896・寻找李鸿章 / 边芹著.
Wen ming de bian qian : Bali 1896, xun zhao Li Hongzhang / Bian Qin zhu.
Dong fang chu ban she, 2017. -- 6, 263pages ; 22 cm
PL2931.5 .I348 W46 2017 -- Kroch Library Asia
Bạn đẹp nói gì mà chả̆ng đúng
Bạn đẹp nói gì mà chả̆ng đúng / Đới Nhật Cường ; Celia Nguyễn dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 374 pages ; 21 cm.
PL2935 .A317 N45 2019 -- Kroch Library Asia
Meizi yu Qiakebai
梅子与恰可拜 / 董立勃著.
Meizi yu Qiakebai / Dong Libo zhu.
Li Jiang chu ban she, 2018. -- 255 pages ; 23 cm.
PL2936.3 .O543 M37 2018 -- Kroch Library Asia
Chang tan
常谈 : 曲江池畔与贾平凹先生走路记 / 范超著.
Chang tan : Qujiang chi pan yu Jia Pingwa xian sheng zou lu ji / Fan Chao zhu.
Xi bei da xue chu ban she, 2015. -- 3, 346 pages : color illustrations ; 25 cm
PL2937 .A334 C43 2015 -- Kroch Library Asia
Cứ sống tạm bợ mãi được sao?
Cứ sống tạm bợ mãi được sao? / Cao Thụy Phong ; dịch giả : Bùi Nhung.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 263 pages ; 24 cm
PL2938 .A6265 Y45 2019 -- Kroch Library Asia
Xin huo chuan jia
薪火传家 / 郭万新著.
Xin huo chuan jia / Guo Wanxin zhu.
Ren min ri bao chu ban she, 2017. -- 4, 340 pages : illustrations ; 24 cm
PL2938.5 .O283 X45 2017 -- Kroch Library Asia
Da Song wang chao.
大宋王朝. 天下布武 = The Song dynasty / 何辉著.
Da Song wang chao. Tian xia bu wu = The Song dynasty / He Hui zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015. -- 348 pages : illustrations ; 23 cm
PL2939 .E245 D3273 2015 -- Kroch Library Asia
Zhang Fakui zhuan
张发奎传 / 何晓帆著.
Zhang Fakui zhuan / He Xiaofan zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2019. -- 2, 1, 286 pages ; 24 cm
PL2939 .E357 Z43 2019 -- Kroch Library Asia
Từng đóa bọt sóng
Từng đóa bọt sóng / Tửu Tiẻ̂u Thất ; Hoa Du dịch.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2019. -- 2 volumes (541, 447 pages) ; 21 cm.
PL2942.5 .X43 L36 2019 -- Kroch Library Asia
Kanasi Hu
喀纳斯湖 : 一位山野守望者的自然笔记 / 康剑著.
Kanasi Hu : yi wei shan ye shou wang zhe de zi ran bi ji / Kang Jian zhu.
Shang wu yin shu guan, 2017. -- 236 pages : color illustrations ; 24 cm
PL2943 .A644 K38 2017 -- Kroch Library Asia
Chun zao Mulan Hua
春早木兰花 : 抗战中的上海劳动妇女战地服务团 / 李博生, 张小金著.
Chun zao Mulan Hua : kang zhan zhong de Shanghai lao dong fu nü zhan di fu wu tuan / Li Bosheng, Zhang Xiaojin zhu.
Xi yuan chu ban she, 2016. -- 5, 3, 332 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
PL2946 .B67 C58 2016 -- Kroch Library Asia
Dong jun cao tang shi xuan
东君草堂诗选 / 李晋著..
Dong jun cao tang shi xuan / Li Jin zhu..
Nan kai da xue chu ban she, 2016. -- 13, 208 pages : illustrations ; 21 cm
PL2946 .J547 D66 2016 -- Kroch Library Asia
Jiu zai qian xian
救灾前线 : 新加坡首部长篇灾难小说 / 李选楼.
Jiu zai qian xian : Xinjiapo shou bu chang pian zai nan xiao shuo / Li Xuanlou.
Ling zi chuan mei, 2017. -- 297 pages ; 23 cm.
PL2946 .X83 J58 2017 -- Kroch Library Asia
Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi
Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi / Lư Tư Hạo.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019. -- 308 pages ; 21 cm.
PL2947.5 .U435 N46 2019 -- Kroch Library Asia
Qi huan Zhongguo shi
奇幻中国史 : 生死的格式与众神的审判 / 王武侃著.
Qi huan Zhongguo shi : sheng si de ge shi yu zhong shen de shen pan / Wang Wukan zhu.
Zhongguo fa zhan chu ban she, 2018. -- 5, 711 pages ; 24 cm
PL2965 .W824 Q524 2018 -- Kroch Library Asia
Zui hou de gang wan
最后的港湾 = The final harbour / 王莘作品.
Zui hou de gang wan = The final harbour / Wang Shen zuo pin.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 227 pages : illustrations ; 21 cm
PL2965 .S444 Z33 2016 -- Kroch Library Asia
Chu hun
初婚 = The beginning of marriage / 吴克敬著.
Chu hun = The beginning of marriage / Wu Kejing zhu.
Taibai wen yi chu ban she, 2018. -- 371 pages : illustrations ; 24 cm
PL2966 .U495 C48 2018b -- Kroch Library Asia
Yin ma Tianzhu
飲馬天竺 : 王玄策演义 / 肖璞韬著.
Yin ma Tianzhu : Wang Xuance yan yi / Xiao Putao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 293 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2967.7 .O627 Y36 2016 -- Kroch Library Asia
Bu rong qing shi jin cheng hui.
不容青史尽成灰. 分裂到统一 / 张嶔著.
Bu rong qing shi jin cheng hui. Fen lie dao tong yi / Zhang Qin zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2017. -- 2, 267 pages ; 24 cm
PL2976 .Q56 B827 2017 -- Kroch Library Asia
Shang you, shang mo
上游・上墨 : 汉水文化考察 / 张尹著.
Shang you, shang mo : Han Shui wen hua kao cha / Zhang Yin zhu.
Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2017. -- 5, 191 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
PL2976 .Y549 S43 2017 -- Kroch Library Asia
Xi min sheng yan
细民盛宴 / 张怡微著.
Xi min sheng yan / Zhang Yiwei zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 4, 199 pages ; 21 cm
PL2976 .Y575 X526 2017 -- Kroch Library Asia
Hong fan chuan
红帆船 / 赵利平著.
Hong fan chuan / Zhao Liping zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2017. -- 368 pages ; 23 cm
PL2977 .L526 H66 2017 -- Kroch Library Asia
Gei xin fang ge jia
给心放个假 : 一个城市农夫的周记 / 种心居主人.
Gei xin fang ge jia : yi ge cheng shi nong fu de zhou ji / Zhongxinjuzhuren.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 166 pages : color illustrations ; 21 cm
PL2977.7 .X565 G45 2016 -- Kroch Library Asia
Li hua ming yue zong xiang guan
梨花明月总相关 / 朱军东著.
Li hua ming yue zong xiang guan / Zhu Jundong zhu.
Anhui wen yi chu ban she, 2015. -- 4, 4, 249 pages : illustrations ; 23 cm
PL2978.5 .J83 L56 2015 -- Kroch Library Asia
Wei shen me Tang chao hui chu Li Bai
为什么唐朝会出李白 / 祝勇著.
Wei shen me Tang chao hui chu Li Bai / Zhu Yong zhu.
Shanghai wen yi chu ban she, 2018. -- 6, 372 pages ; 22 cm
PL2978.5 .Y63 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Chui guo de feng
吹过的风 : 甘肃文学评论集 / 王元忠著.
Chui guo de feng : Gansu wen xue ping lun ji / Wang Yuanzhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 2, 4, 326 pages ; 25 cm
PL3031 .G36 W3689 2018 -- Kroch Library Asia
Song dai Hu Xiang shi ren qun ti yu di yu wen hua xing xiang yan jiu
宋代湖湘詩人群體與地域文化形象研究 / 彭敏著.
Song dai Hu Xiang shi ren qun ti yu di yu wen hua xing xiang yan jiu / Peng Min zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 287 pages ; 24 cm.
PL3031 .H8 P464 2017 -- Kroch Library Asia
Xian xue zhong de Dunhuang xue
显学中的敦煌学 : 项楚敦煌学论集 / 项楚著.
Xian xue zhong de Dunhuang xue : Xiang Chu Dunhuang xue lun ji / Xiang Chu zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2018. -- 4, 4, 241 pages ; 22 cm.
PL3031 .T86 X535 2018 -- Kroch Library Asia
Foshan li dai shi ge san bai shou
佛山历代诗歌三百首 / 万伟成.
Foshan li dai shi ge san bai shou / Wan Weicheng.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 13, 10, 12, 426 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
PL3032 .F6742 W37 2017 -- Kroch Library Asia
Kang zhan shi qi de Tianjin wen xue
抗战时期的天津文学 = Tianjin literature during the period of the anti-Japanese war / 主编闫立飞.
Kang zhan shi qi de Tianjin wen xue = Tianjin literature during the period of the anti-Japanese war / zhu bian Yan Lifei.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 2, 284 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
PL3032 .T5 K37 2016 -- Kroch Library Asia
Shanghai li dai zhu zhi ci
上海历代竹枝词 / 顾炳权编著.
Shanghai li dai zhu zhi ci / Gu Bingquan bian zhu.
Shanghai shu dian chu ban she, 2018. -- 2 volumes (2, 8, 798 pages) ; 21 cm.
PL3032 .S482 G7836 2018 -- Kroch Library Asia
Tianjin wen xue wen xian zheng li yu yan jiu
天津文学文献整理与研究 = The collation and study of Tianjin literary document / 罗海燕著.
Tianjin wen xue wen xian zheng li yu yan jiu = The collation and study of Tianjin literary document / Luo Haiyan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 316 pages ; 24 cm.
PL3032 .T53 L864 2017 -- Kroch Library Asia
Xin yuan mei jia nong
馨远梅家弄 / 杨建华主编.
Xin yuan mei jia nong / Yang Jianhua zhu bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 4, 246 pages ; 21 cm.
PL3032 .S482 X58 2016 -- Kroch Library Asia
Rongmei tu si jia zu wen xue jiao wang shi kao lun
容美土司家族文学交往史考论 / 李锋著.
Rongmei tu si jia zu wen xue jiao wang shi kao lun / Li Feng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2018. -- 6, 6, 435 pages ; 24 cm
PL3311 .T8 L524 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shao shu min zu jie chu wen xue jia zu yan jiu
中国少数民族杰出文学家族研究 : 以余氏家族为对象 / 母进炎, 翟显长著.
Zhongguo shao shu min zu jie chu wen xue jia zu yan jiu : yi Yu shi jia zu wei dui xiang / Mu Jinyan, Zhai Xianchang zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- viii, 352 pages : illustrations ; 24 cm.
PL3311 .Y5 M7858 2017 -- Kroch Library Asia
Min jian shi shen
民间诗神 : 格萨尔艺人研究 = Singer and storyteller in Gesar epic tradition : a follow-up study / 杨恩洪著.
Min jian shi shen : Gesa'er yi ren yan jiu = Singer and storyteller in Gesar epic tradition : a follow-up study / Yang Enhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 2, 6, 3, 336 pages, 18 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
PL3748 .G43 Y34 2017 -- Kroch Library Asia
Bān sō̜ng chan
บ้านสองชั้น / เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม.
Bān sō̜ng chan / Chalœ̄msak Ngǣmngām.
Samnakphim Bān ʻAmphœ̄, 2019. -- 300 pages ; 19 cm
PL4209 .C4297 B36 2019 -- Kroch Library Asia
Čhœ̄m čhai mư̄ang
เจิมใจเมือง / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.
Čhœ̄m čhai mư̄ang / Naowarat Phongphaibūn.
Samnakphim ʻŌ̜nʻāt, 2019. -- 183 pages : color illustrations ; 19 cm
PL4209 .N19 C46 2019 -- Kroch Library Asia
Hāičhai nai lōk čhing
หายใจในโลกจริง : บันทึก บรรเทา บันเทิง / องอาจ ชัยชาญชีพ.
Hāičhai nai lōk čhing : banthưk banthao banthœ̄ng / ʻŌ̜ngʻāt Chaichānchīp.
Samnak Pet Tao Khwāi, 2019. -- 185 pages : illustrations ; 17 cm
PL4209 .O55 H24 2019 -- Kroch Library Asia
Khīeo ʻœ̄i khāo ʻœ̄i lǣn lœ̄i thuk lam
เขียวเอย ขาวเอย แล่นเลยทุกลำ / คบเพลิง สราญ.
Khīeo ʻœ̄i khāo ʻœ̄i lǣn lœ̄i thuk lam / Khopphlœ̄ng Sarān.
Baphit Kānphim, 2012. -- Kō̜.-Ngō̜., 206 pages ; 19 cm
PL4209 .K45787 K45 2012 -- Kroch Library Asia
Kradūk khō̜ng khwāmlūang
กระดูกของความลวง : รวมเรื่องสั้นไม่รู้สิ้นของกวีซีไรต์ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
Kradūk khō̜ng khwāmlūang : rūam rư̄ang san mai rū sin khō̜ng kawī Sīrai / Rēwat Phanphiphat.
Samnakphim Nai Dūangčhai, 2014. -- 242 pages : illustrations ; 19 cm
PL4209 .R49 K72 2014 -- Kroch Library Asia
Phāraidōlia ramlưk
พาไรโดเลียรำลึก : เรื่องสั้นขนาดยาว / ปราบดา หยุ่น, เขียน ; เอริกะ โคบายาชิ, ภาพประกอบ.
Phāraidōlia ramlưk : rư̄angsan khanāt yāo / Prāpdā Yun, khīan ; ʻErika Khōbāyāchi, phāpprakō̜p.
Taifun, 2012. -- 93 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL4209 .P7544 P42 2012 -- Kroch Library Asia
Sattabut klin bāp
สัตตบุษย์กลิ่นบาป / วริษฐา.
Sattabut klin bāp / Waritthā.
Chōtikā Pradit, 2019. -- volumes ; 22 cm
PL4209 .W2657 S27 2019 -- Kroch Library Asia
Sām klœ̄
สามเกลอ : พล นิกร กิมหงวน. เล่ม 1, ชุดวัยหนุ่ม / ป. อินทรปาลิต, เขียน.
Sām klœ̄ : Phon, NIkō̜n, Kimngūan. lem 1, Chut wai num / Pō̜. ʻInthrapālit, khīan.
Samnakphim Sǣngdāo, 2019. -- 383 pages ; 19 cm
PL4209 .P935 S213 2019 -- Kroch Library Asia
Sām klœ̄.
สามเกลอ. อาณาจักรทมิฬ / ป. อินทรปาลิต, เขียน.
Sām klœ̄. ʻānāčhāk thamin / Pō̜. ʻInthrapālit, khīan.
Samnakphim Sǣngdāo, 2019. -- 451 pages : illustrations ; 19 cm
PL4209 .P935 S212 2019 -- Kroch Library Asia
Vatchanānukom Farang-Lāo
Vatchanānukom Farang-Lāo / hīaphīang doi Sǣngchan Sukhasēm = Nouveau dictionnaire Français-Lao / elaboré par Sengchanh Soukhasem.
Samnakphim læ Chamnāi Pư̄m hǣng Lat, 2018. -- 598 pages ; 24 cm
PL4236.4 .S24 2018 -- Kroch Library Asia
Tai hom thung pativat
Tai hom thung pativat : hōm lư̄ang banthưk kūatsō̜p / bannāthikān Thō̜ngbai Phōthisān.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2017. -- 203 pages : illustrations ; 21 cm
PL4236.6 .T25 2017 -- Kroch Library Asia
Hōm kavī sadudī 70 pī Kō̜ngthap Pasāson Lāo
Hōm kavī sadudī 70 pī Kō̜ngthap Pasāson Lāo / dōi Nakpaphan Lāo.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2019. -- 216 pages : illustrations (some colors) ; 21 cm
PL4236.7 .H66 2019 -- Kroch Library Asia
Khon vannakam
Khon vannakam : pavat nyō̜ læ bāng phonngān khō̜ng silapin hǣng sāt læ silapin dīdēn khang thī 1.
Vālasān Vannasin, 2017. -- 311 pages ; 21 cm
PL4236.9 .K46 2017 -- Kroch Library Asia
Racanāpath bhāsā Khmaer daṃnoep satavatsr̊ 21
Racanāpath bhāsā Khmaer daṃnoep satavatsr̊ 21 / nibandh ṭoy Suk Seng.
publisher not identified, 2013. -- 58 pages ; 28 cm
Oversize PL4321 .S85 2013 + -- Kroch Library Asia
Cuộc só̂ng ở trong ngôn ngữ
Cuộc só̂ng ở trong ngôn ngữ / Hoàng Tuệ.
Nhà xuá̂t bản Trẻ, 2018. -- 206 pages ; 20 cm.
PL4371 .H634 2018 -- Kroch Library Asia
Nỗi oan thì, là, mà
Nỗi oan thì, là, mà / Nguyễn Đức Dân.
Nhà xuất bảnTrẻ, 2018. -- 277 pages : illustrations ; 20 cm.
PL4374 .N4275 2018 -- Kroch Library Asia
Quốc văn giáo khoa thư
Quốc văn giáo khoa thư : lớp Sơ đẳng / biên soạn: Trần Trọng Kim [and others].
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 106 pages : illustrations ; 21 cm
PL4375 .Q922 2019 -- Kroch Library Asia
Quốc văn giáo khoa thư
Quốc văn giáo khoa thư : lớp Dự bị / biên soạn: Trần Trọng Kim [and others].
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 121 pages : illustrations ; 21 cm
PL4375 .Q921 2019 -- Kroch Library Asia
Quốc văn giáo khoa thư
Quốc văn giáo khoa thư : lớp Đồng-ấu / biên soạn: Trần Trọng Kim [and others].
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 97 pages : illustrations ; 21 cm
PL4375 .Q92 2019 -- Kroch Library Asia
Từ điển Đức-Việt hiện đại
Từ điển Đức-Việt hiện đại = Modernes wörterbuch Deutsch-Vietnamesisch / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hữu Đoàn ; sửa chữa và hiệu đính : Dr. Andreas Reinecke, Dr. Werner Schwarz.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2019. -- 1311 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 16 cm
PL4376 .N5645 2019 -- Kroch Library Asia
"Un moi sans masque"
"Un moi sans masque" : l'autobiographie au Vietnam, 1887-1945 / Doan Cam Thi.
Riveneuve, 2019. -- 236 pages ; 21 cm
PL4378 .D6528 2019 -- Kroch Library Asia
Ai cũng cần một người ở cạnh bên
Ai cũng cần một người ở cạnh bên / Thanh Tú.
Nhà xuất bản Dân trí, 2019. -- 257 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T3773 A45 2019 -- Kroch Library Asia
Cánh đồng bất tận
Cánh đồng bất tận : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 218 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .N56083 C36 2019 -- Kroch Library Asia
Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng
Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng : tập truyện ngắn / Trần Huyền Trang.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019. -- 229 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .T7646 C66 2019 -- Kroch Library Asia
Cội rễ
Cội rễ : tiểu thuyết / Trần Thị Thắng.
Nhà xuất bản Dân trí, 2019. -- 239 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T78 C65 2019 -- Kroch Library Asia
Gặp được nhau rá̂t khó, sao không trân trọng nhau?
Gặp được nhau rá̂t khó, sao không trân trọng nhau? / Nguyên Bảo.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 239 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N54974513 G37 2019 -- Kroch Library Asia
Giao thừa
Giao thừa : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 218 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N56083 G53 2019 -- Kroch Library Asia
Gia đình tình báo có bốn bà mẹ Việt Nam anh hùng
Gia đình tình báo có bốn bà mẹ Việt Nam anh hùng : truyện ký / Mã Thiện Đồng.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 256 pages, [4] leaves of plates : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .M25 G53 2019 -- Kroch Library Asia
Không khóc ở Seoul
Không khóc ở Seoul = Bu zai shai er ku qi : tập truyện ngắn song ngữ Việt-Trung / Võ Thị Xuân Hà ; nhiều người dịch.
Nhà xuá̂t bản Phụ nữ, 2009. -- 276 pages ; 21 cm
PL4378.9 .V92 K56 2019 -- Kroch Library Asia
Lên đò̂i hái sim
Lên đò̂i hái sim : truyện ngắn / Thảo Nguyên.
Nhà xuất bản Đà Nã̆ng, 2019. -- 109 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .T3855 L46 2019 -- Kroch Library Asia
Mảnh vỡ thanh xuân
Mảnh vỡ thanh xuân / Phan Thuận.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 326 pages ; 21 cm.
PL4378.9 .P5495 M36 2019 -- Kroch Library Asia
Moon fevers
Moon fevers / Nhã Thuyên ; translated by Kaitlin Rees.
Tilted Axis Press, 2019. -- 50 pages ; 19 cm.
PL4378.9 .N5494 A2 2019 -- Kroch Library Asia
Một chuyé̂n đi
Một chuyé̂n đi : tiểu thuyết / Nguyễn Nguyên Phước.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 202 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N56087 M67 2019 -- Kroch Library Asia
Muôn dặm đường hoa
Muôn dặm đường hoa : những người gối đầu lên hoa cỏ sẽ có giấc mơ xanh/ Trần Thùy Linh.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 223 pages, 8 unnumber pages of plates : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .T78593 M86 2019 -- Kroch Library Asia
Ná̆ng phía sau mặt trời
Ná̆ng phía sau mặt trời : tiểu thuyết / Phan Thái.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2019. -- 229 pages ; 19 cm
PL4378.9 .P4343 N36 2019 -- Kroch Library Asia
Những chuyé̂n tàu đêm
Những chuyé̂n tàu đêm : truyện ngắn / Nguyễn Thị Việt Nga.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 194 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N56565 N48 2019 -- Kroch Library Asia
Những khuôn mặt
Những khuôn mặt : tập truyện ngắn / Thu Hiền.
Nhà xuất bản Dân trí, 2019. -- 149 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T457 N48 2019 -- Kroch Library Asia
Những nẻo đường yêu
Những nẻo đường yêu / Hoàng Yến Anh.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2019. -- 203 pages ; 19 cm.
PL4378.9 .H69 N48 2019 -- Kroch Library Asia
Sống hiên ngang thế giữa gian
Sống hiên ngang thế giữa gian : tản văn / Hạ Yên.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 186 pages ; 20 cm
PL4378.9 .H293 S66 2019 -- Kroch Library Asia
Sực nhớ quê hương là cực lạc
Sực nhớ quê hương là cực lạc / Nhụy Nguyên.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 227 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N6995 S83 2018 -- Kroch Library Asia
Tấm và Hoàng hậu
Tấm và Hoàng hậu : kịch bản sân khấu / Nguyễn Phát.
Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, 2019. -- 111 pages ; 20 cm.
PL4378.9 .N5353 T36 2019 -- Kroch Library Asia
Tháng Giêng đâu đó một bờ môi
Tháng Giêng đâu đó một bờ môi : thơ Phạm Ngũ Yên.
Phạm Ngũ Yên, 2019. -- 11 unnumbered, 168 pages, [7 leaves of plates] : illustrations, music ; 21 cm
PL4378.9 .P475 T43 2019 -- Kroch Library Asia
Viết vụn ... thời gian
Viết vụn ... thời gian : tản văn / Nguyễn Thủy Nguyên ; minh họa: Đặng Hồng Quân.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 253 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .N56634 V54 2019 -- Kroch Library Asia
Vì ta còn chờ nhau
Vì ta còn chờ nhau : tiểu thuyết / Lê Hữu Nam.
Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ, 2019. -- 271 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .L381727 V46 2019 -- Kroch Library Asia
Đường về Thăng Long
Đường về Thăng Long : tiểu thuyết lịch sử về đại tướng Võ Nguyên Giáp / Nguyễn Thế Quang.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 567 pages ; 23 cm
PL4378.9 .N56259 D86 2019 -- Kroch Library Asia
Văn học dân gian Tiền Giang
Văn học dân gian Tiền Giang : tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã / La Thị Mai Gia chủ biên; Phan Xuân Viện, Lê Thị Thanh Vy.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- [2] volumes : illustrations ; 21 cm
PL4378.85 .T54 V36 2019 -- Kroch Library Asia
Việt Nam văn học sử yếu
Việt Nam văn học sử yếu / Dương Quảng Hàm.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 490 pages ; 24 cm
PL4380 .D92 V2 2019 -- Kroch Library Asia
Chuyện cô Nhụy
Chuyện cô Nhụy : truyện vừa / Lưu Trọng Lư.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 107 pages ; 21 cm.
PL4389 .L89 C58 2019 -- Kroch Library Asia
Giăng thề
Giăng thề : truyện dài và truyện ngắn / Tô Hoài.
Nhà xuất bản Văn Học, 2019. -- 202 pages ; 21 cm.
PL4389 .T63 G53 2019 -- Kroch Library Asia
Làm dĩ
Làm dĩ / Vũ Trọng Phụng.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 263 pages ; 21 cm
PL4389 .V98 L2 2019 -- Kroch Library Asia
Ly rượu trần gian
Ly rượu trần gian : tản văn / Phan Vũ.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 142 pages : illustrations ; 24 cm.
PL4389 .P565 L85 2019 -- Kroch Library Asia
Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan / Nguyễn Công Hoan.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2019. -- 249 pages : illustrations ; 19 cm
PL4389 .N53 T78 2019 -- Kroch Library Asia
Truyện ngắn Nhất Linh
Truyện ngắn Nhất Linh / Nhất Linh.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 215 pages ; 20 cm
PL4389 .N655 A6 2018a -- Kroch Library Asia
Bong bóng lên trời
Bong bóng lên trời : truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 173 pages ; 20 cm
PL4389.24 .N62 B6 2019 -- Kroch Library Asia
Kính vạn hoa
Kính vạn hoa / Nguyẽ̂n Nhật Ánh.
Nhà xuá̂t bản Kim Đò̂ng, 2019. -- 18 volumes : illustrations ; 21 cm
PL4389.24 .N62 K56 2019 -- Kroch Library Asia
Góc sân và khoảng trời
Góc sân và khoảng trời : thơ / Trần Đăng Khoa.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2019. -- 63 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL4390.3 .R135 G63 2019 -- Kroch Library Asia
Ăn mày dĩ vãng
Ăn mày dĩ vãng : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Lao động, 2019. -- 475 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 A2 2019 -- Kroch Library Asia
Phố
Phố : tiểu thuyết / Chu Lai.
NXB Thanh niên, 2019. -- 471 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 P5 2019 -- Kroch Library Asia
Tuỏ̂i thơ im lặng
Tuỏ̂i thơ im lặng / Duy Khán.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2016. -- 227 pages ; 21 cm
PL4390.14 .U93 T9 2016 -- Kroch Library Asia
Những tấm lòng yêu thương
Những tấm lòng yêu thương / Hoàng Bình Trọng.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2017. -- 227 pages ; 21 cm
PL4390.18 .O1163 N49 2017 -- Kroch Library Asia
Karimayi
Karimayi / Chandrashekhar Kambar ; translated by Krishna Manavalli.
Seagull Books, 2017. -- xv, 317 pages ; 21 cm.
PL4659 .K283 K313 2017 -- Kroch Library Asia
Adjectival clauses in Tamil
Adjectival clauses in Tamil / by E. Annamalai.
[unknown publisher], 1969. -- vii, 261 leaves ; 30 cm
Oversize PL4753 .A66 1969 + -- Kroch Library Asia
Bahasa, sastra, dan identitas
Bahasa, sastra, dan identitas : eksistensi bahasa Indonesia dan bahasa daerah di bumi raja-raja / penulis, Mega Safira ; penyunting, Dr. Asrif, M.Hum.
Kantor Bahasa Maluku, 2016. -- x, 180 pages : 21 cm
PL5026 .B34 2016 -- Kroch Library Asia
Terbang flying
Terbang flying : Kumpulan puisi pemenang lomba mengarang Puisi Anak-anak se-Bali, 2005 / Editor: Mas Ruscitadewi, Nuryana Asmaudi, Wayan Sukertini; Translator: Kadek Krishna Adidharma.
Tabloid Anak-Anak Lintang/Lintang Children's Tabloid & Ubud Writers & Readers Festival, 2005. -- 71 pages ; 21 cm
PL5086 .T468 2005 -- Kroch Library Asia
Hari ketika seorang penyihir menjadi naga
Hari ketika seorang penyihir menjadi naga : antologi cerpen RetakanKata 2012 / Penynuting: Ragil Koentjorodjati.
Rose Management, 2012. -- xix, 283 pages : illustrations ; 18 cm
PL5088 .H37 2012 -- Kroch Library Asia
Ada propaganda cinta yang harus selesai sore ini
Ada propaganda cinta yang harus selesai sore ini / Waraney Herald Rawung ; penyunting: Anida Nurrahmi.
Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2018. -- 93 pages ; 18 cm
PL5089 .R398 A64 2018 -- Kroch Library Asia
Air mandi mayat
Air mandi mayat : ditulis dari sebuah kisah nyata / Randu Alamsyah.
Coconut Books, 2018. -- 320 pages ; 21 cm
PL5089 .A522 A5 2018 -- Kroch Library Asia
Alangkah indah luka itu
Alangkah indah luka itu / Syaiful Irba Tanpaka.
Siger Publisher, 2018. -- xiv, 170 pages ; 21 cm
PL5089 .T167 A5 2018 -- Kroch Library Asia
Bunga rampai senja di taman Tjimanoek
Bunga rampai senja di taman Tjimanoek / Faris Al Faisal.
CV. Karyapedia, 2017. -- 420 pages ; 19 cm
PL5089 .F154 B8 2017 -- Kroch Library Asia
Cat me if you can
Cat me if you can : cintai aku kalau berani / Amelia.
TN, Teen@NOURA, 2013. -- 309 pages : illustrations ; 19 cm
PL5089 .A472 C3 2013 -- Kroch Library Asia
Cerita bodor koas cebok
Cerita bodor koas cebok / Andreas Kurniawan, Tomy Aryanda, Hima Cipta, Rifky Rizkiantino.
Mediakita, 2014. -- xvi, 234 pages : illustrations ; 19 cm
PL5089 .K782 C4 2014 -- Kroch Library Asia
Chelsea Islan terbang ke bulan
Chelsea Islan terbang ke bulan : kumpulan puisi / Malkan Junaidi.
Pelangi Sastra, 2018. -- viii, 158 pages ; 20 cm
PL5089 .J863 C4 2018 -- Kroch Library Asia
Dendam siluman harimau
Dendam siluman harimau / Taufan Halilintar.
Gultom Agency, 1992. -- 192 pages ; 18 cm
PL5089 .H352 D4 1992 -- Kroch Library Asia
Dia yang ada di antara kita
Dia yang ada di antara kita / a novel by Ari Keling ; penyunting: Ani Nuraini Syahara.
Bhuana Sastra, 2018. -- 160 pages : illustrations ; 19 cm
PL5089 .K326 D5 2018 -- Kroch Library Asia
Dua perempuan
Dua perempuan / Aprila R.A. Wayar.
Nala Cipta Litera, 2013. -- ix, 196 pages ; 21 cm
PL5089 .W3775 D8 2013 -- Kroch Library Asia
FA
FA : sehimpun puisi / Novie Chamelia.
CV. Sulur Pustaka, 2018. -- xiv, 90 pages ; 18 cm
PL5089 .C44 F3 2018 -- Kroch Library Asia
Foolove
Foolove : dari Facebook turun ke hati main Facebook emang makan hati! / Teera.
Lingkar Pena Publishing House, 2011. -- vii, 202 pages ; 21 cm
PL5089 .T442 F6 2011 -- Kroch Library Asia
Four season's tales
Four season's tales / Yuli Pritania.
Bentang Belia, 2012. -- 180 pages : illustrations ; 19 cm
PL5089 .P75 F6 2012 -- Kroch Library Asia
Kau mengejutkanku
Kau mengejutkanku / Yeti Widyawati.
SitusSeni, 2018. -- 96 pages ; 21 cm
PL5089 .W536 K3 2018 -- Kroch Library Asia
Langgas
Langgas / Rina R Ridwan ; Penyunting: Lena Munzar.
Mecca Publishing, 2018. -- viii, 190 pages ; 21 cm
PL5089 .R5415 L3 2018 -- Kroch Library Asia
Mawar hitam tanpa akar
Mawar hitam tanpa akar / Aprila R. A. Wayar.
Nala Cipta Litera, 2013. -- vi, 193 pages ; 21 cm
PL5089 .W3775 M3 2013 -- Kroch Library Asia
Melodi tiga cinta
Melodi tiga cinta / Lala Suhaila.
Penerbit Bestari, 2010. -- 511 pages; 23 cm
PL5089 .S842 M4 2010 -- Kroch Library Asia
Menyelamimu
Menyelamimu / Agung Setiawan S.
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2018. -- 94 pages ; 18 cm
PL5089 .A2698 M4 2018 -- Kroch Library Asia
Nyalasar
Nyalasar : tafsir puisi / M. Faizi.
Lembaga Seni & Sastra Reboeng, 2018. -- 190 pages : illustrations ; 21 cm.
PL5089 .F352 N9 2018 Autographed by author -- Kroch Library Asia
Pamiara rasa
Pamiara rasa : kumpulan fiksi Sunda / Dasiah.
SituSeni, 2018. -- viii, 144 pages : illustration ; 21 cm
PL5089 .D37 P36 2018 -- Kroch Library Asia
Penembak koruptor
Penembak koruptor : kumpulan cerpen / Sulaiman Sambas.
Dinas Perpustakaan dan Arsip, Provinsi Sumatera Utara, 2018. -- iv, 182 pages ; 21 cm
PL5089 .S182 P4 2018 -- Kroch Library Asia
Perbincangan terakhir dengan tuan guru
Perbincangan terakhir dengan tuan guru / Tjahjono Widarmanto.
Basabasi, 2018. -- 143 pages ; 20 cm
PL5089 .W535 P4 2018 -- Kroch Library Asia
Rootless black roses
Rootless black roses / Aprila R.A Wayar ; Translated by Rebecca Blair Young.
Aprila R.A. Wayar, 2013. -- 164 pages ; 21 cm
PL5089 .W3775 M313 2013 -- Kroch Library Asia
Saat badai mengamuk
Saat badai mengamuk / M. Abnar Romli.
Balai Pustaka, 1973. -- 39 pages : illustrations ; 20 cm
PL5089 .R594 S2 1973 -- Kroch Library Asia
Senja kaca
Senja kaca / Almino Situmorang.
Sheila, 2012. -- x, 230 p. ; 19 cm.
PL5089 .S6187 S4 2012 -- Kroch Library Asia
Tamasya kota pernia
Tamasya kota pernia : kumpulan cerpen / Toni Lesmana.
Basabasi, 2018. -- 226 pages ; 20 cm
PL5089 .L632 T3 2018 -- Kroch Library Asia
Tanah seberang
Tanah seberang / Kurnia Gusti Sawiji.
Mojok, 2018. -- 268 pages ; 20 cm
PL5089 .S393 T3 2018 -- Kroch Library Asia
Teror mata
Teror mata : abdi Astina / penulis: Agus Dwi Prasetyo ; editor: Agus Budiawan, Khafidlul Ulum.
REQbook, 2018. -- 208 pages : illustrations ; 19 cm
PL5089 .P725 T4 2018 -- Kroch Library Asia
Teori sintaksis Bahasa Melayu
Teori sintaksis Bahasa Melayu / editor, Rogayah A. Razak, Radiah Yusoff.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018. -- xiii, 307 pages : illustrations ; 22 cm
PL5115 .T46 2018 -- Kroch Library Asia
Nasibe guru Haryoko
Nasibe guru Haryoko : novel / Tulus Setiyadi, S.T.P.
Pustaka Ilalang, 2018. -- iv, 152 pages ; 21 cm
PL5179 .S48 N37 2018 -- Kroch Library Asia
Gaguritan Ni Cengcengbenges
Gaguritan Ni Cengcengbenges / Kaparik antuk: I Nyoman Antasha.
Toko Buku Indra Jaya, [between 2010 and 2019]. -- 42 pages ; 16 cm
PL5224 .A68 G3 2010 -- Kroch Library Asia
Gaguritan panrestyan watugunung
Gaguritan panrestyan watugunung / Karipta olih: Jro Madé M. Mardika.
Penerbit Pāramita, 2015. -- iv, 28 pages ; 19 cm
PL5224 .M37 G37 2015 -- Kroch Library Asia
Gaguritan pralayaning panca kumara
Gaguritan pralayaning panca kumara / Karipta olih: Jro Madé M. Mardika.
Penerbit Pāramita, 2015. -- iv, 28 pages ; 19 cm
PL5224 .M37 G36 2015 -- Kroch Library Asia
Gita ishiasa Dewi Sita Mesatya
Gita ishiasa Dewi Sita Mesatya : om awighnam astu namo sidyem / Karipta olih: Jro Madé M. Mardika.
Penerbit Pāramita, 2015. -- iv, 28 pages ; 19 cm
PL5224 .M37 G38 2014 -- Kroch Library Asia
Grammar of Makasar
A grammar of Makasar : a language of South Sulawesi, Indonesia / by Anthony Jukes ; edited by Paul James Sidwell.
Brill, 2020. -- xviii, 439 pages : illustrations, ; 25 cm.
PL5366 .J85 2020 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (36 items)RSS

Khūmư̄ kānkhīan ʻēkkasān ʻāngʻing læ bannānukrom
คู่มือการเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม / โดย ผศ.ดร. เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
Khūmư̄ kānkhīan ʻēkkasān ʻāngʻing læ bannānukrom / dōi Phō̜sō̜. Dō̜rō̜. Thœ̄tsak Maithāothō̜ng.
Thœ̄tsak Maithāothō̜ng, 2019. -- 130 pages : illustrations ; 21 cm
PN171 .F56 T46 2019 -- Kroch Library Asia
Kaedah mudah menulis skrip
Kaedah mudah menulis skrip / Haji Mohd. Sapami bin Adullah.
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2017. -- xiv, 260 pages ; 24 cm
PN1992.7 M64 2017 -- Kroch Library Asia
Bie lai wu yang
别来无恙 : 香港电影 (1997-2017) = A better tomorrow / 王宕宕等著.
Bie lai wu yang : Xianggang dian ying (1997-2017) = A better tomorrow / Wang Dangdang deng zhu.
Dong fang chu ban she, 2017. -- 5, 287 pages ; 19 cm
PN1993.5 .C4 W255 2017 -- Kroch Library Asia
Dian ying yu wen xue de chang dao
电影与文学的常道 / 徐兆寿著.
Dian ying yu wen xue de chang dao / Xu Zhaoshou zhup.
Shanghai ren min chu ban she, 2017. -- 236 pages ; 23 cm
PN1993.5 .C6 X7897 2017 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndae yŏnghwasa
한국 근대 영화사 : 1892년 에서 1945년 까지 / 이 효인, 정 종화, 한 상언.
Han'guk kŭndae yŏnghwasa : 1892-yŏn esŏ 1945-yŏn kkaji / Yi Hyo-in, Chŏng Chong-hwa, Han Sang-ŏn.
Tolbegae, 2019. -- 368 pages : illustrations ; 24 cm
PN1993.5 .K6 H275 2019 -- Kroch Library Asia
Nihon Eiga Kantoku Kyōkai no 1986-2016
日本映画監督協会の1986-2016 / 80周年記念協会史編集委員会著.
Nihon Eiga Kantoku Kyōkai no 1986-2016 = Directors Guild of Japan : sōritsu 80 shūnen kinen / 80-shūnen Kinen Kyōkai Shi Henshū Iinkai.
Kyōdō Kumiai Nihon Eiga Kantoku Kyōkai, 2017. -- 310 pages : illustrations ; 22 cm
PN1993.5 .J3 N54 2017 -- Kroch Library Asia
Transnational Korean cinema
Transnational Korean cinema : cultural politics, film genres, and digital technologies / Dal Yong Jin.
Rutgers University Press, 2020. -- viii, 194 pages ; 23 cm
PN1993.5 .K6 J55 2020 -- Kroch Library Asia
Xin Zhongguo shao shu min zu ying shi wen xue chuang zuo hui gu yu zhan wang
新中国少数民族影视文学创作回顾与展望 / 周斌, 王军君主编.
Xin Zhongguo shao shu min zu ying shi wen xue chuang zuo hui gu yu zhan wang / Zhou Bin, Wang Junjun zhu bian.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016.
PN1993.5 .C6 X569 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian ying ji yi yu guo jia xing xiang jian gou
中国电影记忆与国家形象建构 = Chinese film memory and national image construction / 李娟著.
Zhongguo dian ying ji yi yu guo jia xing xiang jian gou = Chinese film memory and national image construction / Li Juan zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 4, 320 pages ; 24 cm.
PN1993.5 .C4 L477 2017 -- Kroch Library Asia
Han'guksa yŏnghwagwan
한국사 영화관 / 김 정미 지음.
Han'guksa yŏnghwagwan / Kim Chŏng-mi chiŭm.
Mement'o, 2019. -- 2 volumes : illustrations ; 21 cm
PN1995.2 .K556 2019 -- Kroch Library Asia
Film and the Chinese medical humanities
Film and the Chinese medical humanities / edited by Vivienne Lo, Chris Berry and Guo Liping.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2020. -- xiii, 252 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm.
PN1995.9 .M44 F55 2020 -- Kroch Library Asia
Media, indigeneity and nation in South Asia
Media, indigeneity and nation in South Asia / edited by Markus Schleiter and Erik de Maaker.
Routledge, 2020. -- xiv, 281 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm.
PN1995.9 .I49 M43 2020 -- Kroch Library Asia
Yŏnghwa sok t'ongil inmunhak
영화 속 통일 인문학 : 대중 문화 로 본 역사적 트라우마 의 치유 / 건국 대학교 통일 인문학 연구단 지음.
Yŏnghwa sok t'ongil inmunhak : taejung munhwa ro pon yŏksajŏk t'ŭrauma ŭi ch'iyu / Kŏn'guk Taehakkyo T'ongil Inmunhak Yŏn'gudan chiŭm.
Ssingk'ŭ Sŭmat'ŭ, 2018. -- 412 pages : illustrations ; 21 cm
PN1995.9 .K67 Y66 2018 -- Kroch Library Asia
Ri Han ying shi ju zai Zhongguo de chuan bo ji qi ying xiang
日韩影视剧在中国的传播及其影响 / 温朝霞著.
Ri Han ying shi ju zai Zhongguo de chuan bo ji qi ying xiang / Wen Chaoxia zhu.
Ren min chu ban she, 2017. -- 3, 6, 10, 425 pages : illustrations ; 23 cm
PN1996 .W4638 2017 -- Kroch Library Asia
Kisaengch'ung (video)
기생충 = Parasite / Neon and CJ Entertainment present ; a Barunson E&A production ; produced by Kwak Sin Ae, Moon Yang Kwon, Bong Joon Ho ; screenplay by Bong Joon Ho and Han Jin Won ; directed by Bong Joon Ho.
Kisaengch'ung = Parasite / Neon and CJ Entertainment present ; a Barunson E&A production ; produced by Kwak Sin Ae, Moon Yang Kwon, Bong Joon Ho ; screenplay by Bong Joon Ho and Han Jin Won ; directed by Bong Joon Ho.
Universal Pictures Home Entertainment, 2020. -- 1 videodisc (132 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10396 (KOR) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Martial law melodrama
Martial law melodrama : Lino Brocka's cinema politics / José B. Capino.
University of California Press, 2020. -- xxix, 294 pages : illustrations ; 23 cm
PN1998.3 .B7593 C37 2020 -- Kroch Library Asia
Minguo shi qi Xi'an Qin qiang ban she xi bao hui bian.
民国时期西安秦腔班社戏报汇编. 易俗社卷 / 主编郭红军 ; 副主编苟登财, 张振秦.
Minguo shi qi Xi'an Qin qiang ban she xi bao hui bian. Yi su she juan / zhu bian Guo Hongjun ; fu zhu bian Gou Dengcai, Zhang Zhenqin.
Shanghai shu dian chu ban she, 2016. -- 2 volumes : illustrations, portraits ; 26 cm
PN2017 .C5 M56 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi qu wen wu zhi
中国戏曲文物志 / 总主编车文明.
Zhongguo xi qu wen wu zhi / zong zhu bian Che Wenming.
San Jin chu ban she, 2016. -- 4 volumes in 8 : illustrations (some color), color map ; 27 cm
PN2871 .Z4666 2016 -- Kroch Library Asia
Hua ju xing dong yu hua yu shi jian
话剧行动与话语实践 : 二十世纪三十年代中国话剧史片论 / 刘子凌著.
Hua ju xing dong yu hua yu shi jian : er shi shi ji san shi nian dai Zhongguo hua ju shi pian lun / Liu Ziling zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 256 pages ; 24 cm.
PN2874 .L583 2016 -- Kroch Library Asia
Henan Sheng xi you ju zhong qiang jiu gong cheng cheng guo zhan tu lu
河南省稀有剧种抢救工程成果展图录 / 河南省文化厅编.
Henan Sheng xi you ju zhong qiang jiu gong cheng cheng guo zhan tu lu / Henan Sheng wen hua ting bian.
Henan ren min chu ban she, 2016. -- 191 pages (2 folded) : color illustrations ; 29 cm.
PN2875 .H4 H56 2016 -- Kroch Library Asia
Kunshan you lan man ting fang
昆山幽蘭滿庭芳 : 昆曲发源地人物传 / 陈益著 ; 谢柏梁主编.
Kunshan you lan man ting fang : Kun qu fa yuan di ren wu zhuan / Chen Yi zhu ; Xie Bailiang zhu bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2, 224 pages : illustrations, portraits ; 23 cm
PN2875 .J53 C438 2016 -- Kroch Library Asia
Makesi zhu yi wen yi li lun zai zhong yang Su qu xi ju zhong de shi jian yan jiu
马克思主义文艺理论在中央苏区戏剧中的实践研究 / 郑紫苑著.
Makesi zhu yi wen yi li lun zai zhong yang Su qu xi ju zhong de shi jian yan jiu / Zheng Ziyuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 209 pages ; 24 cm.
PN2875 .J54 Z449 2016 -- Kroch Library Asia
Baoding di fang xi qu wen hua yan jiu
保定地方戏曲文化研究 / 史爱兵, 谢美生, 田野著.
Baoding di fang xi qu wen hua yan jiu / Shi Aibing, Xie Meisheng, Tian Ye zhu.
Hebei da xue chu ban she, 2016. -- 265 pages : illustrations ; 24 cm.
PN2876 .B366 S55 2016 -- Kroch Library Asia
Shu tan zhi zun
书坛至尊 : 严雪亭传 / 万鸣著.
Shu tan zhi zun : Yan Xueting zhuan / Wan Ming zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 2, 570 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm.
PN2878 .Y363 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Rakugoka, Shōwa no meijinkurabe
落語家, 昭和の名人くらべ / 京須偕充.
Rakugoka, Shōwa no meijinkurabe / Kyōsu Tomomitsu.
Bungei Shunjū, 2012. -- 271 pages : illustrations ; 20 cm
PN2927 .K965 2012 -- Kroch Library Asia
Impactful speeches
Impactful speeches : winning hearts and minds / Ahmad Zahid Hamidi.
Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd, 2018. -- xv, 260 pages : illustrations ; 23 cm
PN4121 .A45 2018 -- Kroch Library Asia
Fan yi xue
翻译学 : 口译理论和口译教育 = Translation studies : interpretation theory and education / 刘和平著.
Fan yi xue : kou yi li lun he kou yi jiao yu = Translation studies : interpretation theory and education / Liu Heping zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2017. -- 6, 9, 2, 317 pages : illustrations ; 24 cm.
PN4145 .L58 2017 -- Kroch Library Asia
Jin dai Zhongguo bao kan yu nü xing shen ti yan jiu
近代中国报刊与女性身体研究 : 以《北洋画报》为例 / 李从娜著.
Jin dai Zhongguo bao kan yu nü xing shen ti yan jiu : yi "Bei yang hua bao" wei li / Li Congna zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 274 pages : illustrations ; 24 cm
PN5367 .W58 L484 2015 -- Kroch Library Asia
1987-yŏn minjuhwa ihu 30-yŏn, Han'guk ŭi ŏllon kwa ŏllon undong sŏngch'al
1987년 민주화 이후 30년, 한국 의 언론 과 언론 운동 성찰 / 한국 언론 정보 학회 엮음 ; 이 범수, 문 종대 외 지음
1987-yŏn minjuhwa ihu 30-yŏn, Han'guk ŭi ŏllon kwa ŏllon undong sŏngch'al / Han'guk Ŏllon Chŏngbo Hakhoe yŏkkŭm ; Yi Pŏm-su, Mun Chong-dae oe chiŭm
K'ŏlch'ŏluk, 2018. -- 415 pages ; 23 cm
PN5414 .A15 2018 -- Kroch Library Asia
Pramūl subhāsit Khmaer
Pramūl subhāsit Khmaer / riapriang toy Nuan Pút, Juṃ Muan
Idea Book, 2015. -- 148 pages ; 21 cm
PN6519 .K4 N68 2015 -- Kroch Library Asia
Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam
Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan.
Nhà xuá̂t bản Văn học, 2017. -- 663 pages ; 20 cm
PN6519 .V5 V98 2017 -- Kroch Library Asia
Citra
Citra : soaring upwards / Lat & Mie.
Penerbit UTM Press, 2016. -- xi, 74 pages : chiefly illustrations ; 26 x 27 cm
Oversize PN6790 .M353 L363 2016 + -- Kroch Library Asia
Graphic narratives and the mythological imagination in India
Graphic narratives and the mythological imagination in India / Roma Chatterji.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiv, 114 pages : illustrations ; 24 cm
PN6790 .I4 C43 2020 -- Kroch Library Asia
Mayura
Mayura : saakasa veeran / story & illustration, Fern.
Uma Publication, 2017. -- 44 pages : color illustrations ; 21 cm
PN6790 .M353 F4 2017 -- Kroch Library Asia
Pak guru Inyong
Pak guru Inyong / Anggoro Ihank.
PT Bukune Kreatif Cipta bekerja sama dengan PT Pionir Cipta Indonesia, 2018. -- 128 pages : chiefly color illustrations ; 20 cm.
PN6790 .I54 P35 2018 -- Kroch Library Asia
Tiếng gọi con tim
Tiếng gọi con tim / The Sound of your heart SPC ; sách tranh Thục Anh dịch.
Nhà xuất bản Lao động, 2017. -- 2 volumes : color illustrations ; 21 cm.
PN6790 .K64 M383 2017 -- Kroch Library Asia

PQ. French literature - Italian literature - Spanish literature - Portuguese literature (3 items)RSS

Anchor's long chain
The anchor's long chain / Yves Bonnefoy ; translated by Beverley Bie Brahic.
Seagull Books, 2015. -- vii, 112 pages ; 21 cm
PQ2603 .O533 B2613 2015 -- Kroch Library Asia
Đêm
Đêm : tiểu thuyết / Elie Wiesel ; Bảo Chân dịch.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 192 pages ; 21 cm
PQ2683 .I32 N56 2019 -- Kroch Library Asia
Lữ khách thành Lisbon
Lữ khách thành Lisbon : tiểu thuyết / Philippe Besson ; Bảo Chân dịch.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 170 pages ; 21 cm
PQ2702 .E84 P37 2019 -- Kroch Library Asia

PR. English literature (16 items)RSS

Twentieth-century literary encounters in China
Twentieth-century literary encounters in China : modernism, travel, and form / Jeffrey Mather.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- 172 pages ; 24 cm.
PR478 .M6 M367 2020 -- Kroch Library Asia
Ren zhi, xian shi, zhu ti
认知・现实・主体 : A.S. 拜厄特四部曲中的知识话语研究 = Cognition, reality, subjectivity : a study on the discourse of knowledge in A.S. Byatt's tetralogy / 姚成贺著.
Ren zhi, xian shi, zhu ti : A.S. Baiete si bu qu zhong de zhi shi hua yu yan jiu = Cognition, reality, subjectivity : a study on the discourse of knowledge in A.S. Byatt's tetralogy / Yao Chenghe zhu.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- 12, 2, 258 pages ; 21 cm.
PR6052 .Y2 Z93 2016 -- Kroch Library Asia
Aku ingin bunuh Harry Potter!
Aku ingin bunuh Harry Potter! / Hernowo ; [penyunting naskah: Andhy Romdani].
Dar! Mizan, 2007. -- 309 pages : illustrations ; 19 cm.
PR6068 .O93 Z69 2007 -- Kroch Library Asia
Có bố đây, đừng sợ !
Có bố đây, đừng sợ ! : tiểu thuyết / Keith Stuart ; Dạ Thảo dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 452 pages ; 24 cm
PR6119 .T827 B69 2019 -- Kroch Library Asia
Forgotten blood
Forgotten blood : Indian soldiers in Europe during World War I / Kamaljit S. Sood.
Union Bridge Books, 2020. -- 80 pages ; 21 cm
PR6119 .O66 F67 2020 -- Kroch Library Asia
Helan Han xue jia Gaoluopei yan jiu
荷兰汉学家高罗佩研究 = The study on Dutch Sinologist Rebert Hans van Gulik / 施晔著.
Helan Han xue jia Gaoluopei yan jiu = The study on Dutch Sinologist Rebert Hans van Gulik / Shi Ye zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2017. -- 5, 2, 477 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
PR9130.9 .G8 Z865 2017 -- Kroch Library Asia
Maha Danamuttha stories;
Maha Danamuttha stories; Andare stories / Amara Wijeratne.
Lake House Investments, 1982. -- 30 pages : illustrations ; 22 cm.
PR9440.8 .W55 1982 -- Kroch Library Asia
Reconciliation and reconsideration
Reconciliation and reconsideration / poems by Eustace Gunawardena.
Published by the Ceylon Educational Service, 1975. -- 17 pages ; 20 cm
PR9440.9 .G84 R43 1975 -- Kroch Library Asia
Suncatcher
Suncatcher / Romesh Gunesekera.
Bloomsbury Publishing, 2019. -- 312 pages ; 23 cm
PR9440.9 .G86 S86 2019 -- Kroch Library Asia
Postcolonial satire
Postcolonial satire : Indian fiction and the reimagining of Menippean satire / Amy L. Friedman.
Lexington Books, 2020. -- xi, 209 pages ; 24 cm
PR9492.6 .S27 F64 2020 -- Kroch Library Asia
Low
Low / Jeet Thayil.
Faber & Faber, 2020. -- 221 pages ; 24 cm
PR9499.3 .T536 L69 2020 -- Kroch Library Asia
Sentimental things
The sentimental things : selected poems / written by Cecillia Wang.
PT. Bukune Kreatif Cipta, 2018. -- 134 pages ; 20 cm
PR9500.9 .W35 S46 2018 -- Kroch Library Asia
Writing Pakistan
Writing Pakistan : conversations on identity, nationhood and fiction / Mushtaq Bilal.
HarperCollins Publishers India, 2016. -- xi, 237 pages : illustrations (black and white) ; 20 cm
PR9540.1 .B55 2016 -- Kroch Library Asia
In the company of strangers
In the company of strangers / Awais Khan.
The Book Guild Ltd, 2019. -- xi, 271 pages ; 22 cm
PR9540.9 .K414 I5 2019 -- Kroch Library Asia
Pantomime
Pantomime / poems by Crispin Rodrigues.
Math Paper Press, 2018. -- 52 pages ; 21 cm
PR9570 .S53 R64 2018 -- Kroch Library Asia
Con gái của mẹ
Con gái của mẹ : tiểu thuyết / Kelly Rimmer ; Hoàng Huệ Anh dịch.
Nhà xuất bản Lao Động, 2017. -- 393 pages ; 21 cm
PR9619.4 .R56 S43 2017 -- Kroch Library Asia

PS. American literature (2 items)RSS

Aiiieeeee!
Aiiieeeee! : an anthology of Asian American writers / edited by Frank Chin, Jeffery Paul Chan, Lawson Fusao Inada, Shawn Wong ; foreword by Tara Fickle.
University of Washington Press, 2019. -- lviii, 307 pages ; 23 cm.
PS508 .A8 A4 2019 -- [asia]
Kajang p'urŭn nun
가장 푸른 눈 : 토니 모리슨 장편 소설 = The bluest eye / 신 진범 옮김.
Kajang p'urŭn nun : T'oni Morisn̆ changp'yŏn sosŏl = The bluest eye / Sin Chin-bŏm omgim.
Tŭllyŏk, 2003. -- 256 pages ; 23 cm
PS3563 .O8749 B55164 2003 -- [asia]

PZ. Fiction and juvenile belles lettres (3 items)RSS

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Nếu chỉ còn một ngày để sống : tiểu thuyết / Nicola Yoon ; Đỗ Hoàng Nguyên dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 351 pages : illustrations ; 20 cm
PZ7.1 Y66 Ev 2017 -- Kroch Library Asia
Cuộc phiêu lưu của Bồ Công Anh
Cuộc phiêu lưu của Bồ Công Anh / Trương Huỳnh Như Trân.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 87 pages, 2 unnumber pages : illustrations ; 21 cm.
PZ90 .V6 T8523 2019 -- Kroch Library Asia
Truyện kẻ̂ về đức tính cần cù và chăm chỉ
Truyện kẻ̂ về đức tính cần cù và chăm chỉ / Quang Lân (sưu tầm và tuyển chọn).
Nhà xuất bản Dân trí, 2018. -- 203 pages : illustrations ; 20 cm
PZ90 .V6 T86232 2018 -- Kroch Library Asia

Q. Science (5 items)RSS

Danh nhân thế giới về khoa học tự nhiên
Danh nhân thế giới về khoa học tự nhiên / Bích Ngân tuyển chọn.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 206 pages ; 21 cm
Q141 .D26 2019 -- Kroch Library Asia
Fu dan da xue de He Liang He Li zhi lu
復旦大學的何梁何利之路 / 刘承功主编 ; 殷南根副主编.
Fu dan da xue de He Liang He Li zhi lu / Liu Chenggong zhu bian ; Yin Nangen fu zhu bian.
Fu dan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 167 pages : illustrations, portraits ; 2 cm
Q141 .F823 2016 -- Kroch Library Asia
Hong cai da lüe, ke xue ren sheng
宏才大略, 科学人生 : 严东生传 / 高子平, 段炼等著.
Hong cai da lüe, ke xue ren sheng : Yan Dongsheng zhuan / Gao Ziping, Duan Lian deng zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 11, viii, 284 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
Q143 .Y45 G37 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ji ceng ke pu fa zhan bao gao (2015-2016)
中国基层科普发展报告 (2015-2016) = Report on development of grassroots science popularization in China (2015-2016) / 主编赵立新, 陈玲.
Zhongguo ji ceng ke pu fa zhan bao gao (2015-2016) = Report on development of grassroots science popularization in China (2015-2016) / zhu bian Zhao Lixin, Chen Ling.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 1, 3, 343 pages : illustrations ; 24 cm.
Q180 .C6 Z5626 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ke xue su zhi jiao yu zheng ce de fan si yu jian gou yan jiu
中国科学素质教育政策的反思与建构研究 / 蒋家琼著.
Zhongguo ke xue su zhi jiao yu zheng ce de fan si yu jian gou yan jiu / Jiang Jiaqiong zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- ix, 145 pages ; 24 cm
Q183.4 .C6 J534 2017 -- Kroch Library Asia

QA. Mathematics (2 items)RSS

Ji fa xue sheng xue hao shu xue de qian neng
激发学生学好数学的潜能 : 复旦大学附属中学学生撰写数学小论文的实践 / 汪杰良编著.
Ji fa xue sheng xue hao shu xue de qian neng : Fu dan da xue fu shu zhong xue xue sheng zhuan xie shu xue xiao lun wen de shi jian / Wang Jieliang bian zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2017. -- 2, 2, 3, 3, 218 pages : illustrations ; 27 cm
QA7 .J524 2017 -- Kroch Library Asia
Những mẹo vặt khi sử dụng máy tính
Những mẹo vặt khi sử dụng máy tính / Hoàng Thùy.
Nhà xuất bản Dân trí, 2019. -- 210 pages ; 21 cm
QA76 .H63 2019 -- Kroch Library Asia

QC. Physics (4 items)RSS

Zhongguo qi xiang bai ke quan shu
中国气象百科全书 / [主编郑国光].
Zhongguo qi xiang bai ke quan shu / [zhu bian Zheng Guoguang].
Qi xiang chu ban she, 2016. -- 6 volumes : illustrations (some color) ; 30 cm
QC857 .C6 Z563 2016 -- Kroch Library Asia
#2014OnDuty
#2014OnDuty : sepenggal kisah dari penjuru negeri / penulis, Taruna Taruni PKL Angkatan 2014 ; editor, Audia Azizah Azani.
Stiletto Indie Book, 2017. -- ix, 273 pages : illustrations ; 20 cm
QC869.4 .I5 A15 2017 -- Kroch Library Asia
Chang san jiao cheng shi qun qu yu qi hou bian hua ping gu bao gao
长三角城市群区域气候变化评估报告 / 本书编委会编.
Chang san jiao cheng shi qun qu yu qi hou bian hua ping gu bao gao / ben shu bian wei hui bian.
Qi xiang chu ban she, 2016. -- 89 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps (some color) ; 26 cm
QC903.2 .C6 C4344 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de qi hou bian hua ji qi yu ce
中国的气候变化及其预测 / 丁一汇主编.
Zhongguo de qi hou bian hua ji qi yu ce / Ding Yihui zhu bian.
Qi xiang chu ban she, 2016. -- 286 pages : illustrations (some color), maps ; 25 cm
QC903.2 .C6 Z5624 2016 -- Kroch Library Asia

QE. Geology (1 item)RSS

Qiang hai guo shi
强海国士 : 中国工程院院士金翔龙传记 / 王攀著.
Qiang hai guo shi : Zhongguo gong cheng yuan yuan shi Jin Xianglong zhuan ji / Wang Pan zhu.
Hai yang chu ban she, 2017. -- 4, 276 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
QE22 .J68 W36 2017 -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (4 items)RSS

Sandakan Rainforest Park
Sandakan Rainforest Park : a scientifically & historically important forest / compiled by Alviana Damit ; with contributions from Lee Ying Fah [and eight others].
Forest Research Centre, Forestry Department, 2009. -- ix, 110 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
QH77 .M4 S26 2009 -- Kroch Library Asia
Monitoring kesehatan perairan pesisir
Monitoring kesehatan perairan pesisir : potensi dan penggunaan biota indikator / Ricky Rositasari, dkk.
UGM Gadjah Mada University Press, 2018. -- xix, 150 pages : illustrations (some color), charts, maps ; 23 cm.
QH96.8 .B5 M66 2018 -- Kroch Library Asia
Henan zi ran tiao jian yu zi yuan
河南自然条件与资源 / 王国强等编著.
Henan zi ran tiao jian yu zi yuan / Wang Guoqiang deng bian zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- vii, 503 pages, 17 unnumbered pages of plates : illustrations, maps (chiefly color) ; 26 cm.
QH181 .W3625 2016 -- Kroch Library Asia
Ci sheng zhi wei mai sui mang
此生只为麦穗忙 : 刘大钧传 / 李群主编 ; 刘琨, 徐敏敏, 陈加晋 [and 2 others] 执笔.
Ci sheng zhi wei mai sui mang : Liu Dajun zhuan / Li Qun zhu bian ; Liu Kun, Xu Minmin, Chen Jiajin [and 2 others] zhi bi.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 6, 3, viii, 253 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
QH429.2 .L584 L584 2015 -- Kroch Library Asia

QK. Botany (6 items)RSS

Zhu Yingguo zhuan
朱英国传 / 黄世猛著.
Zhu Yingguo zhuan / Huang Shimeng zhu.
Ke xue chu ban she, 2017. -- 393 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
QK31 .Z58 H834 2017 -- Kroch Library Asia
Cao mu Shenzhen
草木深圳 = Shenzhen common plants / 深圳市城市管理局, 深圳市林业局主编.
Cao mu Shenzhen = Shenzhen common plants / Shenzhen Shi cheng shi guan li ju, Shenzhen Shi lin ye ju zhu bian.
Hai tian chu ban she, 2017. -- 2 volumes (15, 8, 346; 356 pages) : color illustrations ; 24 cm
QK355 .C367 2017 -- Kroch Library Asia
Field guide to aquatic plants of Myanmar
A field guide to aquatic plants of Myanmar / Norio Tanaka, Yu Ito, Mu Mu Aung and Nobuyuki Tanaka; edited by Nobuyuki Tanaka.
Natural History Publications (Borneo), 2019. -- vi, 110 pages : color illustrations, color map ; 22 cm
QK360.5 .F54 2019 -- Kroch Library Asia
Slipper orchids of Borneo
Slipper orchids of Borneo / Phillip Cribb.
Natural History Publications (Borneo), 2014. -- xi, 160 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
QK495 .O64 C755 2014 -- Kroch Library Asia
Tabunoki
タブノキ / 山形健介.
Tabunoki / Yamagata Kensuke.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2014. -- xiii, 293, 9 pages : illustrations ; 20 cm.
QK495 .L375 Y36 2014 -- Kroch Library Asia
Yanagi
柳 / 有岡利幸.
Yanagi / Arioka Toshiyuki.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2013. -- x, 317 pages : illustrations, maps ; 20 cm.
QK495 .S16 A75 2013 -- Kroch Library Asia

QL. Zoology (3 items)RSS

Identifikasi dan pemetaan kantong-kantong habitat gajah dan harimau di Sumatera Selatan
Identifikasi dan pemetaan kantong-kantong habitat gajah dan harimau di Sumatera Selatan / penyusun, Octavia Susilowati [and four others].
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, FMIPA Universitas Sriwijaya, dan GIZ-Bioclime, 2016. -- xiii, 64 pages : color illustrations ; 24 cm
QL101 .I34 2016 -- Kroch Library Asia
Borneo spiders
Borneo spiders : a photographic field guide / Joseph K.H. Koh and Nicky Bay.
Sabah Forestry Department, 2019. -- 497 pages : colour illustrations ; 26 cm
Oversize QL451 .K64 2019 + -- Kroch Library Asia
Systematics and zoogeography of the amphibia of Borneo
The systematics and zoogeography of the amphibia of Borneo / Robert F. Inger.
Natural History Publications (Borneo), 2005. -- 402 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
QL661 .B6 I54 2005 -- Kroch Library Asia

QP. Physiology (1 item)RSS

Zhongguo xue ke fa zhan zhan lue.
中国学科发展战略. RNA研究中的重大科学问题 / 国家自然科学基金委员会, 中国科学院.
Zhongguo xue ke fa zhan zhan lue. RNA yan jiu zhong de zhong da ke xue wen ti / Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui, Zhongguo ke xue yuan.
Ke xue chu ban she, 2017. -- xliii, 146 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
QP623 .Z56 2017 -- Kroch Library Asia

R. Medicine (11 items)RSS

"Huangdi nei jing, Ling shu" zhu ping (dian cang ban)
《黄帝内经·灵枢》注评 (典藏版) / 中医研究院研究生班编著.
"Huangdi nei jing, Ling shu" zhu ping (dian cang ban) / Zhong yi yan jiu yuan yan jiu sheng ban bian zhu.
Zhongguo Zhong yi yao chu ban she, 2018. -- 3, 465 pages ; 27 cm.
R127.1 .L563 H838 2018 -- Kroch Library Asia
"Shang han lun" zhu ping (dian cang ban)
《伤寒论》注评(典藏版) / 中医研究院研究生班编著.
"Shang han lun" zhu ping (dian cang ban) / Zhong yi yan jiu yuan yan jiu sheng ban bian zhu.
Zhongguo Zhong yi yao chu ban she, 2018. -- 522 pages ; 27 cm.
R127.1 .C4253 S4379 2018 -- Kroch Library Asia
Tang Zuxuan Shang han lun lei fang jie
唐祖宣伤寒论类方解 / 唐静雯, 胡秋伟, 董建生 [and 3 others] 主编.
Tang Zuxuan Shang han lun lei fang jie / Tang Jingwen, Hu Qiuwei, Dong Jiansheng [and 3 others] zhu bian.
Ke xue chu ban she, 2017. -- vi, 636 pages, 2 unnumbered pages of plates : color portraits ; 27 cm.
R127.1 .C4253 T3698 2017 -- Kroch Library Asia
Songkhrām thī mai mī wan chana
สงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค / ชัชพล เกียรติขจรธาดา.
Songkhrām thī mai mī wan chana : prawattisāt kāntō̜sū rawāng manut læ chư̄arōk / Chatchaphon Kīatkhačhō̜nthādā.
Chatchaphon Kīattikhačhō̜nthādā, 2018. -- 285 pages : illustrations (some color) ; 20 cm
R131 .C42 2018 -- Kroch Library Asia
Qi huang lou yi hua
岐黄楼医话 / 张鸣钟著.
Qi huang lou yi hua / Zhang Mingzhong zhu.
Ren min wei sheng chu ban she, 2017. -- 11, 260 pages ; 24 cm
R601 .Z4369 2017 -- Kroch Library Asia
Yi xiang shi yi
以象释医 / 曹奛, 路玫著 ; 曹莉苑協助整理.
Yi xiang shi yi / Cao Huang, Lu Mei zhu ; Cao Liyuan xie zhu zheng li.
Ren min wei sheng chu ban she, 2017. -- 37, 565 pages : color illustrations ; 27 cm
R602 .C37 2017 -- Kroch Library Asia
Rumah ubat di Pulau Penyengat
Rumah ubat di Pulau Penyengat / Raja Ḥāji Aḥmad Ibni al- Marḥūm Raja Ḥasan al-Ḥāj ; pengenalan, perūmīan dan analisis oleh Mohd Affendi Mohd Shafri.
Akademi Jawi Malaysia, 2018. -- xvi, 90 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 22 cm.
R611 .M4 A36 2018 -- Kroch Library Asia
Migrant health professionals and the