Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

March 2018

location=Asia
1,445 itemsRSS

AC. Collections. Series. Collected works (2 items)RSS

Teihon Tankaku sōsho
定本丹鶴叢書 / 監修朝倉治彦.
Teihon Tankaku sōsho / kanshū Asakura Haruhiko.
Ōzorasha, 1997. -- 36 volumes : illustrations ; 22 cm
AC145 .T375 1997 -- Kroch Library Asia
Si bu cong kan san bian yu yue yang ben
四部叢刊三編預約樣本 : 附初編續編目錄.
Si bu cong kan san bian yu yue yang ben : fu chu bian xu bian mu lu.
Shang wu yin shu guan, 1935. -- 10, 3, 14 leaves ; 20 cm
AC149 .S86 S52 1935 -- Kroch Library Asia

AS. Academies and learned societies (2 items)RSS

Wuhan da xue xue bao. (serial)
武漢大学学报. 哲学社会科学版 = Wuhan University journal. Philosophy & social science edition.
Wuhan da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban = Wuhan University journal. Philosophy & social sciences.
Wuhan da xue qi kan she, 2004-. -- v. ; 30 cm.
Oversize AS451 .W8192 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo da xue xue shu jiang yan ji.
中國大學學術講演集. 第二集.
Zhongguo da xue xue shu jiang yan ji. Di 2 ji.
Zhongguo da xue chu ban bu, 1926. -- 114, 2 pages ; 22 cm
AS452 .C55735 v.2 -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (22 items)RSS

Dang salak læ khat ngao
ดั่งสลักและขัดเงา : หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ / คงกฤช ไตรยวงค์ และ รชฎ สาตราวุธ, บรรณาธิการ.
Dang salak læ khat ngao : nangsư̄ rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt kasīan ʻāyu rātchakān Sō̜. Dō̜rō̜. Suwannā Sathāʻānan / Khongkrit Traiyawong læ Rachot Sāttrāwut, bannāthikān.
Samnakphim Sommot, 2017. -- 329 pages ; 21 cm
B56 .D35 2017 -- Kroch Library Asia
Kyōkaichi no dainamizumu
境界知のダイナミズム / 瀬名秀明, 橋本敬, 梅田聡.
Kyōkaichi no dainamizumu / Sena Hideaki, Hashimoto Takashi, Umeda Satoshi.
Iwanami Shoten, 2006. -- vi, 272 pages : illustrations ; 20 cm.
B105 .D5 S46 2006 -- Kroch Library Asia
On happiness (wādūai khwāmsuk)
On happiness (ว่าด้วยความสุข) / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
On happiness (wādūai khwāmsuk) / Thanēt Wongyānnāwā.
Sommut, 2017. -- 239 pages ; 21 cm
B105 .H36 T42 2017 -- Kroch Library Asia
Iwanami kōza.
岩波講座. 東洋思潮.
Iwanami kōza. Tōyō shichō.
Iwanami Shoten, 1935-1936. -- 9 volumes : illustrations ; 23 cm
B121 .I96 -- Kroch Library Asia
Đàm đạo với Lão Tử
Đàm đạo với Lão Tử / Lưu Ngôn ; Vũ Ngọc Quỳnh (dịch).
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 262 pages ; 20 cm.
B127 .T3 L58 2017 -- Kroch Library Asia
Gleanings in Indian wisdom
Gleanings in Indian wisdom / Hiran Sarmah.
Pratibha Prakashan, 2016. -- 134 pages ; 23 cm
B131 .S32995 2016 -- Kroch Library Asia
Advaitaratnarakṣaṇam
अद्वैतरत्नरक्षणम् / मधुसूदनसरस्वतीप्रणीतम् ; प्रधानसम्पादकः प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री ; सटिप्पणानुवादः डॉ. (श्रीमती) आनन्दमयीमहेन्द्रमालु.
Advaitaratnarakṣaṇam / Madhusūdanasarasvatīpraṇītam ; pradhānasampādakaḥ Pro. Parameśvaranārāyaṇaśāstrī ; saṭippaṇānuvādaḥ Ḍô. (Śrīmatī) Ānandamayīmahendramālu.
Rāṣṭriyasaṃskr̥tasaṃsthānam, 2016. -- xxix, 537 pages ; 25 cm.
B132 .A3 M2416 2016 -- Kroch Library Asia
Jaiminīyanyāyamālā
जैमिनीयन्यायमाला : भूमिका, मूल पाठ, 'विस्तरा' टीका, कारिका पदच्छेद एवं विस्तरानुसारिणी हिन्दी टीका सहित / श्रीमन्माधवाचार्यप्रणीता ; व्याख्याकारः . डो. शम्भु कुमार झा.
Jaiminīyanyāyamālā : bhūmikā, mūla pāṭha, 'Vistarā' ṭīkā, kārikā padaccheda evaṃ Vistarānusāriṇī Hindī ṭīkā sahita / Śrīmanmādhavācāryapraṇītā ; vyākhyākaraḥ, Ḍô. Śambhu Kumāra Jhā.
Parimala Pablikeśansa, 2016. -- xxv, 510 pages ; 23 cm.
B132 .M5 J2935 2016 -- Kroch Library Asia
Mīmāṃsānayavivekaḥ
Mīmāṃsānayavivekaḥ / Bhavanāthamiśraviracitaḥ ; Tarkapādasya vivekatattvavyākhyayā, tataśca Varadarājaviracitayā Dīpikākhyavyākhyayā ca saṃvalitaḥ ; Es. Subrahmaṇyaśāstriṇā sampāditaḥ.
Rāṣṭriyasaṃskr̥tasaṃsthānam, 1991-2005. -- 4 volumes ; 25 cm
B132 .M5 B46 1991 -- Kroch Library Asia
Panchikarana-varttika
Panchikarana-varttika : critical edition with annotations from I.M. 918 : Asiatic Society of Bengal ((Mother), G 0926A : Asiatic Society of Bengal (A), d567 (6)27ff : The Bodleian Library, Oxford University (B) with translations in English / Dr. Piyali Palit.
Centre of Advanced Study in Philosophy, Jadavpur University, Kolkata in collaboration with Maha Bodhi Book Agency, 2015. -- 128 pages
B133 .S49 P35365 2015 -- Kroch Library Asia
Dao jiao si xiang yan jiu lun ji
道教思想研究论集 = Daojiaosixiang yanjiulunji / 孙亦平著.
Dao jiao si xiang yan jiu lun ji = Daojiaosixiang yanjiulunji / Sun Yiping zhu.
Ba Shu shu she, 2011. -- 3, 7, 483 pages ; 21 cm
B162.7 .S868 2011 -- Kroch Library Asia
Kapdak fūng manut
กับดักฝูงมนุษย์ / กานต์ ลิ่มสถาพร = Human traps / Kan Limsathaporn.
Kapdak fūng manut / Kān Limsathāphō̜n = Human traps / Kan Limsathaporn.
Samnakphim ʻUdom Panyā, 2017. -- 143 pages : illustrations ; 19 cm
B798 .T5 K26 2017 -- Kroch Library Asia
"Jōchōsa" ga taisetsudesu
〈畳長さ〉が大切です / 山內志朗.
"Jōchōsa" ga taisetsudesu / Yamauchi Shiro.
Iwanami Shoten, 2007. -- vi, 152 pages ; 18 cm.
B805 .T48 2007 vol.3 -- Kroch Library Asia
"Shi" o tetsugakusuru
「死」を哲学する / 中島義道.
"Shi" o tetsugakusuru / Nakajima Yoshimichi.
Iwanami Shoten, 2007. -- vii, 140 pages ; 18 cm.
B805 .T48 2007 vol.5 -- Kroch Library Asia
"Watashi" o tankensuru
「わたし」を探険する / 村田純一.
"Watashi" o tankensuru / Murata Jun'ichi.
Iwanami Shoten, 2007. -- viii, 150 pages : illustrations ; 18 cm.
B805 .T48 2007 vol.4 -- Kroch Library Asia
Anima e no taido
魂への態度 : 古代から現代まで / 神崎繁.
Anima e no taido : kodai kara gendai made / Kanzaki Shigeru.
Iwanami Shoten, 2008. -- 224 pages : illustration ; 18 cm.
B805 .T48 2007 vol.12 -- Kroch Library Asia
Moshimo Sokuratesu ni kudokaretara
もしもソクラテスに口說かれたら : 愛について・自己について / 土屋賢二.
Moshimo Sokuratesu ni kudokaretara : ai ni tsuite, jiko ni tsuite / Tsuchiya Kenji.
Iwanami Shoten, 2007. -- vi, 155 pages ; 18 cm.
B805 .T48 2007 vol.1 -- Kroch Library Asia
Naze ishiki wa jitsuzai shinai no ka
なぜ意識は実在しないのか / 永井均.
Naze ishiki wa jitsuzai shinai no ka / Nagai Hitoshi.
Iwanami Shoten, 2007. -- v, 157 pages ; 18 cm.
B805 .T48 2007 vol.7 -- Kroch Library Asia
Paradokkusu no tobira
パラドックスの扉 / 中岡成文.
Paradokkusu no tobira / Nakaoka Narifumi.
Iwanami Shoten, 2007. -- 148 pages ; 18 cm.
B805 .T48 2007 vol.8 -- Kroch Library Asia
Pitutur luhur Jawa
Pitutur luhur Jawa : ajaran hidup dalam serat Jawa / penulis, Asti Musman.
Pustaka Jawi, 2017. -- 204 pages ; 20 cm
B5211 .M88 2017 -- Kroch Library Asia
Engaging Japanese philosophy
Engaging Japanese philosophy : a short history / Thomas P. Kasulis.
University of Hawaiʻi Press, 2018. -- x, 773 pages ; 25 cm.
B5241 .K293 2018 -- Kroch Library Asia
Tongyangjŏk sayu nŭn ŏttŏk'e t'ansaeng haennŭn'ga
동양적 사유 는 어떻게 탄생 했는가 : 이 와 기 의 조화 와 충돌 그리고 탈출 / 김 경호 지음.
Tongyangjŏk sayu nŭn ŏttŏk'e t'ansaeng haennŭn'ga : i wa ki ŭi chohwa wa ch'ungdol kŭrigo t'alch'ul / Kim Kyŏng-ho chiŭm.
Kŭl Hangari, 2012. -- 472 pages ; 22 cm.
B5253 .N45 K54 2012 -- Kroch Library Asia

BD. Speculative philosophy (1 item)RSS

Anda nŭn kŏt e taehan tongyangjŏk sŏngch'al
안다 는 것 에 대한 동양적 성찰 : 무엇 이 아는 것 이고, 무엇 이 모르는 것 인가 / 김 종석 지음.
Anda nŭn kŏt e taehan tongyangjŏk sŏngch'al : muŏt i anŭn kŏt igo, muŏt i morŭnŭn kŏt in'ga / Kim Chong-sŏk chiŭm.
Kŭl Hangari, 2015. -- 199 pages ; 22 cm.
BD158 .K6 K56 2015 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (10 items)RSS

Trí tuệ là sức mạnh
Trí tuệ là sức mạnh / Thái Hoàng, Ngô Văn Tuyẻ̂n (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2016. -- 298 pages ; 21 cm
BF431 .T785 2016 -- Kroch Library Asia
Maikuro kaunseringu gihō
マイクロカウンセリング技法 : 事例場面から学ぶ / 福原眞知子監修.
Maikuro kaunseringu gihō : jirei bamen kara manabu / Fukuhara Machiko kanshū.
Kazama Shobō, 2007. -- 214 pages ; 22 cm + 1 videodisc (DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.)
BF637 .I5 F85 2007 -- Kroch Library Asia
Mặt dày tâm đen
Mặt dày tâm đen / Chin Ning Chu ; dịch giả: Vũ Thái Hà, Trần Lan Anh, Trần Thị Thùy Trang.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2017. -- 423 pages ; 21 cm
BF637 .S8 C479 2017 -- Kroch Library Asia
Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi
Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi : để có một cuộc đời đáng sống và viết nên câu chuyện của chính mình! / Thi Anh Đào.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2017. -- 247 pages ; 21 cm.
BF637 .S4 T443 2017 -- Kroch Library Asia
Trải nghiệm thành công đỉnh cao
Trải nghiệm thành công đỉnh cao : sách dành cho người thông minh / Nguyễn Anh Dũng.
NXB Đồng Nai, 2017. -- 183 pages : illustrations ; 18 cm
BF637 .S8 N557 2017 -- Kroch Library Asia
Datsu aidentiti
脫アイデンティティ / 上野千鶴子編.
Datsu aidentiti / Ueno Chizuko hen.
Keisō Shobō, 2005. -- ix, 324, x pages ; 20 cm
BF697 .D37 2005 -- Kroch Library Asia
Kodomo no kokoro no sodachi o episōdo de egaku
子どもの心の育ちをエピソードで描く : 自己肯定感を育てる保育のために / 鯨岡峻著.
Kodomo no kokoro no sodachi o episōdo de egaku : jiko kōteikan o sodateru hoiku no tame ni / Kujiraoka Takashi cho.
Mineruva Shobō, 2013. -- 283 pages : illustrations ; 21 cm
BF721 .K85 2013 -- Kroch Library Asia
Góc nhìn bát quái
Góc nhìn bát quái : tản văn / Xuân Cang.
Văn hóa - Văn nghệ, 2012-2017. -- 2 volumes : illustrations ; 21 cm
BF1714 .V53 X83 2012 -- Kroch Library Asia
Lịch vạn sự mậu Tuất 2018
Lịch vạn sự mậu Tuất 2018 / Cao Minh (tổng hợp).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 159 pages : illustrations ; 21 cm
BF1728 .A2 L435 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yu yan zhi mi
中國預言之謎 : 燒餅歌與推背圖之透視 / 林宜學著.
Zhongguo yu yan zhi mi : Shao bing ge yu Tui bei tu zhi tou shi / Lin Yixue zhu.
Chang qing chu ban she, 19uu. -- 7, 271 pages : illustrations ; 19 cm
BF1812 .C5 L791 c.2 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (5 items)RSS

Yan Huang jia shu xuan xi
炎黄家书选析 / 刘东升 著.
Yan Huang jia shu xuan xi / Liu Dongsheng zhu.
Zhongguo ping lun xue shu chu ban she, 2013. -- 3, 2, 158 pages ; 21 cm
BJ116 .L58 2013 -- Kroch Library Asia
Tongguk sin sok samgang haengsilto
東國新續三綱行實圖 / [光海君命, 柳根撰].
Tongguk sin sok samgang haengsilto / [Kwanghaegun myŏng, Yu Kŭn ch'an].
Taejegak, 1974. -- 46, 845 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize BJ117 .T664 1974 + -- Kroch Library Asia
Việt Nam tinh hoa đạo đức
Việt Nam tinh hoa đạo đức : (đạo làm người Việt Nam) / Bùi Ngọc Sơn.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 400 pages ; 24 cm
BJ125 .V52 B85 2017 -- Kroch Library Asia
Encountering China
Encountering China : Michael Sandel and Chinese philosophy / edited by Michael J. Sandel and Paul J. D'Ambrosio.
Harvard University Press, 2018. -- xv, 296 pages ; 22 cm
BJ1289.3 .E53 2018 -- Kroch Library Asia
Tiền nhân và những bài học để đời
Tiền nhân và những bài học để đời / Nguyễn Nga biên soạn.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2017. -- 199 pages ; 21 cm.
BJ1581.2 .T54 2017 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (28 items)RSS

Unterscheidungen der Religion
Unterscheidungen der Religion : Analysen zum globalen Religionsdiskurs und dem Problem der Differenzierung von "Religion" in buddhistischen Kontexten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts / Adrian Hermann.
Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. -- 485 pages ; 24 cm.
BL48 .H435 2015 -- Kroch Library Asia
Shūkyō to modaniti
宗教とモダニティ = Religion and modernity / 竹沢尚一郎編.
Shūkyō to modaniti = Religion and modernity / Takezawa Shōichirō hen.
Sekai Shisōsha, 2006. -- vi, 286 pages ; 20 cm
BL60 .S5427 2006 -- Kroch Library Asia
R̥gvedīya kr̥danta padoṃ kā svara-vimraśa
ऋग्वेदीय कृदन्त पदों का स्वर-विम्रश / डॉ. शीला बाठला.
R̥gvedīya kr̥danta padoṃ kā svara-vimraśa / Ḍô. Śīlā Bāṭhalā.
Nirmala Pabliśiṅga Hāusa, 2017. -- xvi, 702 pages ; 22 cm
BL1112.57 .B38 2017 -- Kroch Library Asia
Āpastambīyaṃ Gr̥hyasūtram
Āpastambīyaṃ Gr̥hyasūtram = The Āpastambīya Gr̥hyasūtra : with extracts from the commentaries of Haradatta and Sudarśanārya & index of words / edited by Dr. M. Winternitz.
Meharchand Lachhmandas Publications, 2016. -- xi, 122 pages ; 23 cm.
BL1133.8 2016 -- Kroch Library Asia
Serial Mahabharata
Serial Mahabharata / oleh Apri Kusbiantoro.
Gatra Pustaka, 2015. -- 2 volumes : chiefly color illustrations ; 22-28 cm
Oversize BL1138.25 .K87 2015 + -- Kroch Library Asia
Bhagavad-Gītā
Bhagavad-Gītā : a Christian commentary / Rev. Dr-Dr. Jacob Kattackal.
Oriental Institute of Religious Studies India, Paurastya Vidyapitham, 2008. -- 278 pages ; 21 cm.
BL1138.67 .K38 2008 -- Kroch Library Asia
Genealogy in Brahmāṇḍapurāṇa
Genealogy in Brahmāṇḍapurāṇa / Prameela A.K.
New Bharatiya Book Corporation, 2017. -- xiii, 176 pages : 1 map (black and white) ; 22 cm
BL1140.4 .B737 P73 2017 -- Kroch Library Asia
Pullāraṇyakshetramahimā
पुल्लारण्यक्षेत्रमहिमा = Mahimās of Pullāraṇyna kṣetra / with English rendering by Tāmraparṇī Subbachār Rāghavendran (M.A., B.L.).
Pullāraṇyakshetramahimā = Mahimās of Pullāraṇyna kṣetra / with English rendering by Tāmraparṇī Subbachār Rāghavendran.
Śrīman Madhva Siddhānta Onnāhinī Sabhā, 2016. -- xvi, 228 pages : illustrations (colour) ; 22 cm.
BL1140.4 .P344 E5 2016 -- Kroch Library Asia
Śrīpādme Mahāpurāṇe Uttarakhaṇḍe Sābhramatīnadyāḥ mahimā.
Śrīpādme Mahāpurāṇe Uttarakhaṇḍe Sābhramatīnadyāḥ mahimā. Adhyāyāḥ 134 taḥ 173 = Mahimās of Sābhramatī River in Śrī Pādma Mahāpurāṇam - Uttara Khaṇḍa. Adhyāyas 134 to 173 / by Tāmraparṇī Subbachār Rāghavendran.
Śrīman Madhva Siddhānta Onnāhinī Sabhā, 2016. -- 8, 211 pages : illustrations (colour) ; 22 cm.
BL1140.4 .P3442 U88 2016 -- Kroch Library Asia
Śrīskāndapurāṇe Revākhaṇḍe Narmadātīrapuṇyatīrthānāṃ mahimā
श्रीस्कान्दपुराणे रेवाखण्डे नर्मदातीरपुण्यतीर्थानां महिमा = In Śrī Skānda Purāṇam - Revā khaṇḍa : Mahimās of Punyatīrthas on Narmadā Tīra / with English rendering by Tāmraparṇī Subbāchār Rāghavendran.
Śrīskāndapurāṇe Revākhaṇḍe Narmadātīrapuṇyatīrthānāṃ mahimā = In Śrī Skānda Purāṇam - Revā khaṇḍa : Mahimās of Punyatīrthas on Narmadā Tīra / with English rendering by Tāmraparṇī Subbāchār Rāghavendran.
Śrīman Madhva Siddhānta Onnāhinī Sabhā, 2015. -- 3 volumes : illustrations (colour) ; 22 cm.
BL1140.4 .S5342 R48 2015 -- Kroch Library Asia
Pauṣkarāgamaḥ Jñānapādaḥ
Pauṣkarāgamaḥ Jñānapādaḥ / sampādakaḥ Ṭī. Gaṇeśana.
Rāṣṭrīya Pāṇḍulipi Miśana tathā Nyū Bhāratīya Buka Kôrporeśana, 2015-. -- volumes ; 25 cm
BL1141.5 .P39 2015 -- Kroch Library Asia
Hinduism in India.
Hinduism in India. The early period / edited by Greg Bailey.
SAGE Publications India Pvt Ltd, 2017. -- xv, 215 pages ; 23 cm
BL1152.7 .H56 2017 -- Kroch Library Asia
Concept of dharma
The concept of dharma : theory and praxis / Padmadas K.L.
New Bharatiya Book Corporation, 2016. -- x, 218 pages ; 23 cm
BL1175 .A37 P33 2016 -- Kroch Library Asia
Śrīmatsatyabodhavijayaḥ.
Śrīmatsatyabodhavijayaḥ. = Śrīmat Satyabodha vijaya / with English rendering by Tāmraparṇī Subbāchār Rāghavendran.
Śrīman Madhava Siddhānta Onnāhinī Sabhā, 2015. -- 2 volumes : illustrations (black and white) ; 21 cm.
BL1175 .S3857 K3613 2015 -- Kroch Library Asia
Hindutva, or, Hind swaraj
Hindutva, or, Hind swaraj / U.R. Ananthamurthy ; translated from the Kannada by Keerti Ramachandra with Vivek Shanbhag.
Harper Perennial, 2016. -- xxii, 122 pages ; 19 cm
BL1215 .P65 A5313 2016 -- Kroch Library Asia
Journey of the goddess Durga
The journey of the goddess Durga : India, Java and Bali / Ni Wayan Pasek Ariati.
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 2016. -- xiv, 301 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (black and white) ; 29 cm.
Oversize BL1225 .D8 A75 2016 + -- Kroch Library Asia
Lao rư̄ang Nārāi sip pāng
เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง / ผู้เขียน มาลัย (จุฑารัตน์).
Lao rư̄ang Nārāi sip pāng / phūkhīan, Mālai (Čhuthārat).
Sathāphō̜n Buk, 2017. -- 232 pages : color illustrations ; 21 cm
BL1225 .N36 M25 2017 -- Kroch Library Asia
Sūryamahimā naikapurāṇāntargatā
Sūryamahimā naikapurāṇāntargatā = Mahimās of Sūrya in various Purāṇas / by Tāmraparṇī Subbāchār Rāghavendran.
Śrīman Madhva Siddhānta Onnāhinī Sabhā, 2015. -- viii, 364 pages, 4 pages of plates : illustrations (colour) ; 22 cm.
BL1225 .S82 S87 2015 -- Kroch Library Asia
Makna dan fungsi tebasan atau sesayut dalam pelaksanaan upacara panca yadnya
Makna dan fungsi tebasan atau sesayut dalam pelaksanaan upacara panca yadnya : dilengkapi dengan 485 jenis tebasan atau sesayut dan penjelasan istilah dalam upacara / oleh Drs. I Made Arga, M.Ag.
Penerbit Pāramita, 2016. -- xxii, 138 pages ; 21 cm
BL1226.17 .I52 B34315 2016 -- Kroch Library Asia
Hinglaj Devi
Hinglaj Devi : identity, change, and solidification at a Hindu temple in Pakistan / Jürgen Schaflechner.
Oxford University Press, 2018. -- xii, 343 pages ; 25 cm
BL1243.79 .P183 H568 2018 -- Kroch Library Asia
Meaning in Tāntric ritual
Meaning in Tāntric ritual / Alexis Sanderson, Spalding Professor, Eastern Religions and Ethics, All Souls College, Oxford University.
Tantra Foundation, 2006. -- 95 pages : illustrations ; 22 cm.
BL1281.1545 .S26 2006 -- Kroch Library Asia
108 Vishnu temples
108 Vishnu temples : architectural splendour, spiritual bliss / Avey Varghese.
Niyogi Books, 2017. -- 520 pages : illustrations (black and white, and colour) ; 25 x24 cm
Oversize BL1284.573 .V37 2017 + -- Kroch Library Asia
Fo jiao ke xue guan.
佛教科學觀.
Fo jiao ke xue guan.
Xianggang fo jing liu tong chu, 1960. -- 2, 55 pages ; 19 cm
BL1430 .Y94 -- Kroch Library Asia
Zibo da shi ji,
紫柏大師集, 僧懺選輯.
Zibo da shi ji, Sengchan xuan ji.
Taiwan yin jing chu, uuuu. -- 149 pages ; 19 cm.
BL1473 .C48 A2 1900 -- Kroch Library Asia
Dong Ya ru xue wen ti xin tan
东亚儒学问题新探 / 吴震著.
Dong Ya ru xue wen ti xin tan / Wu Zhen zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2018. -- 4, x, 396 pages ; 23 cm
BL1844 .E37 W89 2018 -- Kroch Library Asia
Edoki no dōkyō sūhaishatachi
江戶期の道教崇拝者たち : 谷口一雲・大江文坡・大神貫道・中山城山・平田篤胤 / 坂出祥伸著.
Edoki no dōkyō sūhaishatachi : Taniguchi Ichiun, Ōe Bunpa, Ōga Tsuramichi, Nakayama Jōzan, Hirata Atsutane / Sakade Yoshinobu cho.
Kyūko Shoin, 2015. -- iv, 357, 13 pages : illustrations ; 20 cm.
BL1913 .S25 2015 -- Kroch Library Asia
Tōhoku no sei to sen
東北の聖と賤 / 内藤正敏.
Tōhoku no sei to sen / Naitō Masatoshi.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2007. -- xiii, 332 pages : illustrations ; 20 cm.
BL2215 .T63 N35 2007 -- Kroch Library Asia
Jinja keishō no seidoshi
神社継承の制度史 / 椙山林継, 宇野日出生編.
Jinja keishō no seidoshi / Sugiyama Shigetsugu, Uno Hideo hen.
Shibunkaku Shuppan, 2009. -- vii, 335 pages : illustrations, map ; 22 cm.
BL2224 .J56 2009 -- Kroch Library Asia

BP. Islam. Bahaism. Theosophy, etc. (17 items)RSS

Profil 1 abad Muhammadiyah.
Profil 1 abad Muhammadiyah.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010. -- xii, 450 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize BP10 .M843 P765 2010 + -- Kroch Library Asia
Hasan Mustapa
Hasan Mustapa : ethnicity and Islam in Indonesia / edited by Julian Millie.
Monash University Publishing, 2017. -- xxii, 273 pages : illustrations ; 24 cm.
BP63 .I5 H25696 2017 -- Kroch Library Asia
Perjuangan yang dilupakan
Perjuangan yang dilupakan / Rizki Lesus.
Pro-U Media, 2017. -- 294 pages ; 20 cm
BP63 .I5 L46 2017 -- Kroch Library Asia
Khwāmkhlātkhlư̄an khō̜ng nakwichākān Thai kīeokap prawat læ khamsō̜n khō̜ng sātsana thūt Muhammat So̜nlanlō̜huʻalaihiwasanlam
ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) / บรรณาธิการ อับดุลเลาะ หนุ่มสุข.
Khwāmkhlātkhlư̄an khō̜ng nakwichākān Thai kīeokap prawat læ khamsō̜n khō̜ng sātsana thūt Muhammat So̜nlanlō̜huʻalaihiwasanlam / bannāthikān ʻApdunlo̜ Numsuk.
Samnakngān Khana Kammakān ʻItsalām Pračham Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2016. -- 236 pages ; 26 cm
Oversize BP75.29 .T5 K49 2016 + -- Kroch Library Asia
ʻAllāmah Ḥamīduddīn Farāhī kī zabān va adab men̲ k̲h̲idmāt
علّامه حميد‌الدّين فراهى کى زبان و ادب ميں خدمات / ڈاکٹر محمّد عارف = Maulana Hamiduddin Farahi ki zabano adab main khidmaat / by Dr. Mohammad Arif.
ʻAllāmah Ḥamīduddīn Farāhī kī zabān va adab men̲ k̲h̲idmāt / Ḍākṭar Muḥammad ʻĀrif = Maulana Hamiduddin Farahi ki zabano adab main khidmaat / by Dr. Mohammad Arif.
Taqsīmkār, Vīzhan Pablīkeshanz, 2016. -- 312 pages ; 23 cm
BP80 .F266 A75 2016 -- Kroch Library Asia
al-Marji'ul akbar
al-Marji'ul akbar = Referensi umum umat / M. Syakur Dewa, Roy Fadli.
Pustaka 'Azm : Pondok Pesantren Darut Tauhid, 2017. -- 2 volumes ; 24 cm
BP161.3 .D49 2017 -- Kroch Library Asia
Islam Tuhan, Islam manusia
Islam Tuhan, Islam manusia : agama dan spiritualitas di zaman kacau / Haidar Bagir.
Mizan, 2017. -- xxxiii, 288 pages ; 21 cm
BP161.3 .B34 2017 -- Kroch Library Asia
Mengawal aqidah, membentengi generasi dari aliran sesat
Mengawal aqidah, membentengi generasi dari aliran sesat / penulis, Teuku Azhar Ibrahim, Lc., Amri Fatmi Anziz, Lc., M.A., Husni Mubarrak A. Latief, Lc., M.A.
Bandar Publishing, 2014. -- xxi, 278 pages ; 21 cm
BP161.3 .I27 2014 -- Kroch Library Asia
Understanding Islam
Understanding Islam / B. B. Kumar.
Vimarsh, Delhi, 2016. -- viii, 435 pages ; 25 cm
BP166 .K86 2016 -- Kroch Library Asia
Risalah tauhid Al-Waliyyah
Risalah tauhid Al-Waliyyah : akidah tauhid dan ilmu tauhid / Teugku Habibie Muhibbuddin Waly, S.Th.
Al-Waliyyah Publishing, 2016. -- xv, 357 pages ; 21 cm
BP166.2 .W35 2016 -- Kroch Library Asia
Saya masih Cina
Saya masih Cina : tanpa takut dan tanpa memihak / Ann Wan Seng.
Kemilau Publika, 2016. -- xii, 141 pages : illustrations ; 22 cm
BP170.5 .S46 2016 -- Kroch Library Asia
Islāmiya nōkkil pālnilai camattuvam mar̲r̲um camanīti
Islāmiya nōkkil pālnilai camattuvam mar̲r̲um camanīti / tokuppāciriyarkaḷ Em. Cī. Rasmin̲, Hasan̲āh Cēku Issatīn̲.
Ilaṅkai Apiviruttikkān̲a Ūṭakaviyalāḷar Man̲r̲am, 2015. -- 2 volumes : color illustrations ; 22 cm
BP173.4 .I85 2014 -- Kroch Library Asia
Sitthi manutsayachon nai ʻItsalām
สิทธิมนุษยชนในอิสลาม / สุดปรารถนา นีละไพจิตร.
Sitthi manutsayachon nai ʻItsalām / Sutprātthanā Nīlaphaičhit.
Pātānī Fō̜ram, 2017. -- 224 pages ; 20 cm
BP173.44 .S87 2017 -- Kroch Library Asia
Kitab sabilal muhtadin littafaquhi fi amriddin
Kitab sabilal muhtadin littafaquhi fi amriddin / Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari ; versi alih aksara ke Latin, pengalih aksara, Muliadi Kurdi dan Jamaluddin Thaib.
Naskah Aceh, 2015-. -- volumes ; 24 cm
BP174 .A39 2015 -- Kroch Library Asia
Guardians of God
Guardians of God : inside the religious mind of the Pakistani Taliban / Mona Kanwal Sheikh.
Oxford University Press, 2016. -- xxiv, 212 pages ; 23 cm
BP182 .S54 2016 -- Kroch Library Asia
Himalayan mosque
Himalayan mosque : perspective of Sikkim / Hasibul Rahaman.
Kunal Books, 2016. -- x, 132 pages : 1 map (black and white) ; 23 cm
BP187.65 .I4 H56 2016 -- Kroch Library Asia
Refractions of Islam in India
Refractions of Islam in India : situating Sufism and yoga / Carl W. Ernst.
Sage /YODA Press, 2016. -- xvii, 498 pages : illustrations ; 22 cm
BP188.8 .I4 E76 2016 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (28 items)RSS

Sap Phutthasātsanā læ sap kīeonư̄ang (Thai-ʻAngkrit)
ศัพท์พุทธศาสนาและศัพท์เกี่ยวเนื่อง (ไทย-อังกฤษ) / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ด้วง พุธศุกร์ นฤมล พุธศุกร์.
Sap Phutthasātsanā læ sap kīeonư̄ang (Thai-ʻAngkrit) / rūaprūam læ rīaprīang dōi Dūang Phutthasuk, Narưmon Phutthasuk.
Dūang Phutthasuk, 2017. -- 166 pages ; 26 cm
Oversize BQ133 .S27 2017 + -- Kroch Library Asia
Budu dahama saha purāvidyāvē sabădiyāva
Budu dahama saha purāvidyāvē sabădiyāva / Mahānāma Tilakaratna.
Samayavardhana Potgala (Paudgalika) Samāgama, 2015. -- 280 pages : illustrations ; 22 cm
BQ356 .T55 2015 -- Kroch Library Asia
Dynamics of socially engaged Buddhism in Myanmar
Dynamics of socially engaged Buddhism in Myanmar / Ashin Jagaralankara.
Eastern Book Linkers, 2017. -- xvi, 171 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
BQ418 .J34 2017 -- Kroch Library Asia
Lūangpū kep mā lao
หลวงปู่เก็บมาเล่า / โดย พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร.
Lūangpū kep mā lao / dōi Phrathammawarāčhān, Wat Bō̜wō̜nniwētwihān.
Mūnnithi Sirinthō̜n Rātchawitthayālai nai Phrarāchūpatham, 2012-. -- volumes ; 21-26 cm
BQ552 .T48 2012 -- Kroch Library Asia
Jiao guan gang zong ke shi
教觀綱宗科釋 静修法師著.
Jiao guan gang zong ke shi Jingxiu fa shi zhu.
Fo xue shu ju, 1938. -- 2, 190 pages ; 22 cm
BQ624 .C54 1938 -- Kroch Library Asia
Li dai qiu fa fan jing lu
歷代求法翻經錄 / 馮承均著.
Li dai qiu fa fan jing lu / Feng Chengjun zhu.
Taiwan shang wu yin shu guan, 1962. -- 107 pages : illustrations ; 19 cm.
BQ634 .F33 1962 -- Kroch Library Asia
Bukkyō shigaku ronshū
仏敎史学論集 / 二葉博士還歴記念会編.
Bukkyō shigaku ronshū / Futaba Hakushi Kanreki Kinenkai hen.
Nagata Bunshōdō, 1977. -- 19, 609 pages, [1] leaf of plates : illustrations, maps, portrait ; 22 cm
BQ682 .B84 1977 -- Kroch Library Asia
Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tỏ̂ sư Thiè̂n Tông Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam
Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tỏ̂ sư Thiè̂n Tông Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam / Nguyễn Nhân.
Nhà xuất bản Tôn giáo, 2017. -- 317 pages ; 21 cm
BQ843 .N48 2017 -- Kroch Library Asia
Lời vàng Phật dạy
Lời vàng Phật dạy / Tăng Thiện Nhân (hệ thống).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 399 pages ; 27 cm
Oversize BQ915 .L65 2017 + -- Kroch Library Asia
Splendour of enlightenment (sambodhipabhāsakathā)
The splendour of enlightenment (sambodhipabhāsakathā) : a life of the Buddha / compiled by Phra Khantipālo.
Mahamakuta Rajavidyalaya Press, 2009. -- 2 volumes ; 25 cm
BQ935 .S65 2009 -- Kroch Library Asia
Somdet-- rūp sutthāi nai Ratchakān Thī 9, Somdet Phraphutthakhōsāčhān (Payuttō) phet nam ʻēk hǣng Phutthačhak lōk
สมเด็จฯ รูปสุดท้ายในรัชกาลที่ ๙, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก / สัมพันธ์ ก้องสมุทร, บรรณาธิการ.
Somdet-- rūp sutthāi nai Ratchakān Thī 9, Somdet Phraphutthakhōsāčhān (Payuttō) phet nam ʻēk hǣng Phutthačhak lōk / Samphan Kō̜ngsamut, bannāthikān.
Samnakphim Dō̜k Mōk, 2017. -- 311 pages ; 21 cm
BQ978 .H67937 S66 2017 -- Kroch Library Asia
Nawattakam kānbanthưk nōt sīang Pāli čhāk Phratraipidok satchāya
นวัตกรรมการบันทึกโน้ตเสียงปาฬิ จากพระไตรปิฏกสัชฌายะ / ศศี พงศ์สรายุทธ = The innovative musical notation of Pāḷi sound from the phonetic Tipiṭaka (Saj-jhā-ya Tepiṭaka) / Sasi Pongsarayuth.
Nawattakam kānbanthưk nōt sīang Pāli čhāk Phratraipidok satchāya / Sasī Phongsarāyut = The innovative musical notation of Pāḷi sound from the phonetic Tipiṭaka (Saj-jhā-ya Tepiṭaka) / Sasi Pongsarayuth.
Sasī Phongsarāyut, 2017. -- iv, 85 pages ; 30 cm + 1 sound disc (digital ; 4 3/4 in)
Oversize BQ1129 .T5 S27 2017 + -- Kroch Library Asia
Ci bei yao shi bao chan.
慈悲藥師寶懺.
Ci bei yao shi bao chan.
publisher not identified, 2011. -- 124 pages ; 21 cm
BQ1997 .C52 2011 -- Kroch Library Asia
Nŭngŏmgyŏng ŏnhae.
楞嚴經諺解.
Nŭngŏmgyŏng ŏnhae.
Ch'ŏngun Munhwasa, 1989. -- 5 volumes ; 23 cm
BQ2123 .K6 .T745 1989 -- Kroch Library Asia
Buddhist philosophy, history and culture
Buddhist philosophy, history and culture : selected essays of Sanath Nanayakkara / editors Asanga Tilakaratne, Marshal Fernando, Raluwe Padmasiri Thera, Miriswaththe Wimalagnana Thera, Madihe Sugatasiri Thera.
S. Godage & Brothers (Pvt) Ltd, 2016. -- xv, 440 pages ; 23 cm
BQ4055 .N36 2016 -- Kroch Library Asia
Faith in Buddhism
Faith in Buddhism / edited by Imre Hamar, Takami Inoue.
Institute for East Asian Studies, Eötvös Loránd University, 2016. -- x, 246 pages ; 24 cm.
BQ4340 .F258 2016 -- Kroch Library Asia
Sārānukrom nakpratyā Thai
สารานุกรมนักปรัชญาไทย : พญาลิไท (พ.ศ. ๑๘๗๑?-๑๙๑๙) / วันดี ศรีสวัสดิ์.
Sārānukrom nakpratyā Thai : Phayā Lithai (Phō̜. Sō̜. 1871?-1919) / Wandī Sīsawat.
Wandī Sīsawat, 2015. -- 9, 284 pages ; 26 cm.
Oversize BQ4570 .C6 W356 2015 + -- Kroch Library Asia
Maṅgala pōruvē cāritra hā asṭaka gāyanaya
Maṅgala pōruvē cāritra hā asṭaka gāyanaya / Uḍugama Mōhan Nandana Nānāyakkāra.
Ăs. Goḍage saha Sahōdarayō, 2015. -- 72 pages ; 22 cm
BQ5015 .N36 2015 -- Kroch Library Asia
Phatyot samanasak phrasong Thai
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง, พระมหามินท์ ธีริสฺสโร, ป.ธ. ๙.
Phatyot samanasak phrasong Thai / Phra Mahā Min Thīritsarō, Pō̜. Thō̜. 9.
Wī. Čhē. Phrinting, 2016. -- 312 pages ; 30 cm
Oversize BQ5075 .F36 T48 2016 + -- Kroch Library Asia
Thở và thiền
Thở và thiền / nhiều tác giả ; Trương Đức Hiệp, Hồ Xuân Hương, Viê̥t Khôi, Ngọc Trúc dịch.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 211 pages : illustrations ; 21 cm
BQ5625 .B74 2017 -- Kroch Library Asia
Women who have gone forth:
Women who have gone forth: Thai Buddhist nuns and the debate over women's ordination / Lisa Battaglia.
Scholars' Press, 2014. -- x, 303 pages ; 22 cm
BQ6150 .B38 2014 -- Kroch Library Asia
Pritsanā phāp salak nūn tam Prāsāt Bantiā Chamā
ปริศนาภาพสลักนูนต่ำ ปราสาทบันเตียชมาร์ / อภิชาติ ทวีโภคา = Banteay Chhmar bas-relief code / Akpichhat Twephokkha.
Pritsanā phāp salak nūn tam Prāsāt Bantiā Chamā / ʻAphichāt Thawīphōkhā = Banteay Chhmar bas-relief code / Akpichhat Twephokkha.
Matichon, 2017. -- 320 pages ; 21 cm
BQ6354 .C162 B264 2017 -- Kroch Library Asia
Kristu bhakti and Krishna bhakti
Kristu bhakti and Krishna bhakti : a Christian-Hindu dialogue contributing to comparative theology / Israel Selvanayagam.
Christian World Imprints, 2017. -- xxviii, 192 pages ; 23 cm.
BQ7276 .C5 C45 2017 -- Kroch Library Asia
"Yugasa chiron" kwŏn 20 ŭi sŏktok kugyŏl yŏkchu
"유가사 지론" 권 20 의 석독 구결 역주 / 장 경준, 오 민석, 문 현수, 허 인영 지음 ; 백 진순 감수.
"Yugasa chiron" kwŏn 20 ŭi sŏktok kugyŏl yŏkchu / Chang Kyŏng-jun, O Min-sŏk, Mun Hyŏn-su, Hŏ In-yŏng chiŭm ; Paek Chin-sun kamsu.
Yŏngnak, 2015. -- 414 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize BQ7496 .C43 2015 + -- Kroch Library Asia
Prisoners of Shangri-La
Prisoners of Shangri-La : Tibetan Buddhism and the West / Donald S. Lopez, Jr.
The University of Chicago Press, 2018. -- xxii, 283 pages ; 23 cm
BQ7604 .L66 2018 -- [asia]
Chewu chan shi yu lu
徹悟禪師語錄 / [徹悟撰].
Chewu chan shi yu lu / [Chewu zhuan].
Shanghai shi fo jiao qing nian hui : hong hua she, 1951. -- 76 pages ; 21 cm
BQ8518.7 .C44 1951 -- Kroch Library Asia
Hiro Sachiya no "Hōnen" o yomu
ひろさちやの「法然」を読む / [著者ひろさちや].
Hiro Sachiya no "Hōnen" o yomu / [chosha Hiro Sachiya].
Kōsei Shuppansha, 2004. -- 205 pages ; 19 cm
BQ8649 .H667 H57 2004 -- Kroch Library Asia
Seinaru tama no monogatari
聖なる珠の物語 : 空海・聖地・如意宝珠 / 藤卷和宏.
Seinaru tama no monogatari : Kūkai, seichi, nyoi hōshu / Fujimaki Kazuhiro.
Heibonsha, 2017. -- 119 pages : illustrations ; 21 cm.
BQ8999 .K857 F855 2017 -- Kroch Library Asia

BR. Christianity (2 items)RSS

Hanchisei shugi
反知性主義 : アメリカが生んだ「熱病」の正体 / 森本あんり著.
Hanchisei shugi : amerika ga unda "netsubyō" no shōtai / Morimoto Anri.
Shinchōsha, 2015. -- 282 pages : illustrations ; 20 cm.
BR115 .P7 M67 2015 -- Kroch Library Asia
Bergen zullen vrede dragen
De bergen zullen vrede dragen : drie generaties christenen op Papoea 1963-2016 / Dr. Dick Kroneman; met een meditatie van Ds. Nebius Maling.
De Banier, 2016. -- 143 pages : illustrations ; 23 cm.
BR1495 .N5 K76 2016 -- Kroch Library Asia

BT. Doctrinal Theology (3 items)RSS

Man who died, the man who came alive
The man who died, the man who came alive / Mario Perera.
S. Godage & Brothers (Pvt) Ltd, 2016. -- 256 pages ; 22 cm
BT482 .P47 2016 -- Kroch Library Asia
All His instruments
All His instruments : Mary, miracles, and the media in the Catholic Philippines / Deirdre Leong de la Cruz.
[unknown publisher], 2006. -- xiv, 358 leaves ; 29 cm
Oversize BT652 .P48 C78 2006 + -- Kroch Library Asia
Morena Graciosa
Morena Graciosa : the devotion to the Virgin of Antipolo through the centuries / Michael P. delos Reyes.
Claretian Communications Foundation, Inc., 2016. -- xii, 244 pages : illustrations (some color) ; 28 cm
Oversize BT660 .A52 D45 2016 + -- Kroch Library Asia

BV. Practical Theology (3 items)RSS

Lebenszeichen aus der Steinzeit
Lebenszeichen aus der Steinzeit / Helmut Bentz.
Wahine Verag, 2012. -- 160 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
BV3370 .P37 B46 2012 -- Kroch Library Asia
August Hardeland and the 'Rheinische' and 'Hermannsburger' Missions in Borneo and Southern Africa (1839-1870)
August Hardeland and the 'Rheinische' and 'Hermannsburger' Missions in Borneo and Southern Africa (1839-1870) : the history of a paradigm shift and its impact on South African Lutheran churches / Karl E. Böhmer.
Edition Ruprecht, 2016. -- 378 pages : illustrations ; 23 cm.
BV3705 .H29 B64 2016 -- Kroch Library Asia
Theological explorations in Myanmar
Theological explorations in Myanmar : issues and perspectives / editor, Kuang Kin Cho.
Indian Society for Promoting Christian Knowledge, 2017. -- viii, 66 pages ; 22 cm
BV4445 .W75 2012 -- Kroch Library Asia

BX. Christian Denominations (6 items)RSS

Hengyi. (serial)
恆毅.
Hengyi.
Hengyi yue kan she, 1951-. -- volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize BX806 .C5 H4 + -- Kroch Library Asia
Cấu hình xã hội cộng đồng công giáo Bắc di cư tại Nam Bộ
Cấu hình xã hội cộng đồng công giáo Bắc di cư tại Nam Bộ : từ kích thước cộng đồng đến kích thước cá nhân / Nguyễn Đức Lộc.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015. -- 287 pages : illustrations ; 24 cm
BX1650 .A7 N48 2015 -- Kroch Library Asia
Shadows of light
Shadows of light : Philippine church history under Spain : a people's perspective / Sr. Mary John Mananzan, OSB.
Claretian Communications Foundation, Inc., 2016. -- xiii,214 pages ; 22 cm
BX1657 .M34 2016 -- Kroch Library Asia
Santo Niño de Cebu, 1565-2015
Santo Niño de Cebu, 1565-2015 : 450 years of history, culture, and devotion / Fr. Pedro G. Galende, O.S.A.
Vibal Foundation, 2016. -- xi, 219 pages ; 23 cm.
BX1659 .C43 G35 2016 -- Kroch Library Asia
Beyond east and west
Beyond east and west / by John C.H. Wu ; with a new foreword by John Wu, Jr.
University of Notre Dame Press, 2018. -- xxv, 384 pages ; 22 cm
BX4668 .W8 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Remembering James B. Reuter, SJ
Remembering James B. Reuter, SJ / edited by Cherry Castro Aquino.
Anvil Publishing, Inc., 2016. -- 152 pages : illustrations, portraits ; 23 cm
BX4705 .R4436 R46 2016 -- Kroch Library Asia

CB. History of Civilization (2 items)RSS

"Bukkyō" bunmei no tōhō idō
「仏教」文明の東方移動 : 百済弥勒寺西塔の舎利荘厳 / 新川登亀男編.
"Bukkyō" bunmei no tōhō idō : Kudara Mirokuji Saitō no shari shōgon / Shinkawa Tokio hen.
Kyūko Shoin, 2013. -- 6, 286 pages, [8] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
CB255 .B855 2013 -- Kroch Library Asia
Dialog peradaban dan pertembungan peradaban
Dialog peradaban dan pertembungan peradaban : kajian perbandingan / Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad, Wan Kamal Mujani, Ermy Azziaty Rozali.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- x, 161 pages ; 21 cm
CB428 .M64 2016 -- Kroch Library Asia

CC. Archaeology (1 item)RSS

Bridging the gulf
Bridging the gulf : maritime cultural heritage of the western Indian Ocean / foreword by Kapila Vatsyayan ; edited by Himanshu Prabha Ray.
India International Centre : Manohar Publishers, 2016. -- 225 pages : illustrations, maps, chiefly colour ; 26 cm.
CC77 .U5 I58 2015 -- Kroch Library Asia

CE. Technical Chronology. Calendar (1 item)RSS

Nenpyō jōhō shūran
年表情報集覧 / 年表研究会編.
Nenpyō jōhō shūran / Nenpyō Kenkyūkai hen.
Ōzorasha, 1998-1999. -- 5 volumes in 10 : illustrations ; 31 cm
Oversize CE61 .J3 N465 1998 ++ -- Kroch Library Asia

CN. Inscriptions. Epigraphy (1 item)RSS

Inscriptions of Gwalior
Inscriptions of Gwalior : material for the history of Gopadri region / Arvind Kumar Singh, Navneet Kumar Jain.
B.R. Publishing Corporation, 2016. -- 2 volumes (xii, 566 pages) : illustrations (black and white, and colour), map (black and white) ; 24 cm
CN1173 .G83 S56 2016 -- Kroch Library Asia

CR. Heraldry (3 items)RSS

10 thotsawat thong chāt Thai (Phō̜. Sō̜. 2460-2560)
๑๐ ทศวรรษรงชาติไทย (พ.ศ. ๒๔๖๐-พ.ศ.๒๕๖๐) / ว. อำพรรณ, เรียบเรียง.
10 thotsawat thong chāt Thai (Phō̜. Sō̜. 2460-2560) / Wō̜. ʻAmphan, rīaprīang.
Sǣng Dāo, 2017. -- 16 pages of plates, 304 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
CR115 .T5 W63 2017 -- Kroch Library Asia
2002 nian Xianggang te qu shou xun ji nian hua ce
2002年香港特區授勳紀念畫册 / [編輯: 香港文匯出版社編輯部 ; 主編: 張國良].
2002 nian Xianggang te qu shou xun ji nian hua ce / [bian ji: Xianggang wen hui chu ban she bian ji bu ; zhu bian: Zhang Guoliang].
Xianggang wen hui chu ban she you xian gong si, 2003. -- 271 pages : color illustrations, color portraits ; 31 cm
Oversize CR764 .H6 A174 2003 ++ -- Kroch Library Asia
For valour
For valour : the complete history of the Victoria Cross / Michael Charles Robson.
Uniform, 2017-. -- 8 volumes : illustrations (some color), maps (some color) ; 30 cm
Oversize CR4885 .R63 2017 + -- Kroch Library Asia

CS. Genealogy (1 item)RSS

Nihon kodai no shizoku to keifu denshō
日本古代の氏族と系譜伝承 / 鈴木正信著.
Nihon kodai no shizoku to keifu denshō / Suzuki Masanobu cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- 6, 497, 15 pages : illustrations ; 22 cm
CS1304 .S89 2017 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (1 item)RSS

India's most powerful women
India's most powerful women / Prem Ahluwalia.
Young Asia Publications, 2016. -- vi, 222 pages : illustrations (colour) ; 31 cm
Oversize CT3720 .A35 2016 ++ -- Kroch Library Asia

D. History (6 items)RSS

Siam and World War I
Siam and World War I : an international history / Stefan Hell, with a contribution by Bhawan Ruangsilp.
River Books, 2017. -- 320 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
D520 .T5 H45 2017 -- Kroch Library Asia
Nihon no nagai sengo
日本の長い戦後 : 敗戦の記憶・トラウマはどう語り継がれているか = The long defeat : cultural trauma, memory, and identity in Japan / 橋本明子 ; 山岡由美訳.
Nihon no nagai sengo : haisen no kioku, torauma wa dō kataritsugarete iru ka = The long defeat : cultural trauma, memory, and identity in Japan / Hashimoto Akiko ; Yamaoka Yumi yaku.
Misuzu Shobō, 2017. -- xii, 200, lvi pages ; 20 cm
D744.7 .J3 H37163 2017 -- Kroch Library Asia
Japanese occupation of South-East Asia, 1941-1945
Japanese occupation of South-East Asia, 1941-1945 : selected documents / T.R. Sareen.
Life Span Publishers and Distributors, 2017. -- 239 pages ; 23 cm
D767 .S27 2017 -- Kroch Library Asia
Special Operations Executive in Burma
The Special Operations Executive in Burma : jungle warfare and intelligence gathering in World War II / Richard Duckett.
I.B. Tauris, 2018. -- xxii, 270 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 23 cm
D810 .S7 D75 2018 -- Kroch Library Asia
Reversing tranquility
Reversing tranquility : analysis of events that destabilized the Middle East and Baltic regions, displaced millions of people and gave rise to extremist forces, threatened territorial integrity of the countries and impeded democratization process / Abdur Rahman Chowdhury.
Academic Press and Publishers Library, 2016. -- xix, 444 pages ; 22 cm
D863 .C468 2016 -- Kroch Library Asia
China steps out
China steps out : Beijing's major power engagement with the developing world / edited by Joshua Eisenman and Eric Heginbotham.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xiv, 438 pages : illustrations ; 24 cm
D888 .C6 C488 2018 -- Kroch Library Asia

DB. Austria - Liechtenstein - Hungary - Czechoslovakia (1 item)RSS

Thīeo ʻŌ̜ttrīa
เที่ยวออสเตรีย : เยือนถิ่นเก่ามหาอำนาจแหล่งปราชญ์ดนตรีคลาสสิก = Austria / ตะวัน พันธ์แก้ว.
Thīeo ʻŌ̜ttrīa : yư̄an thin kao mahā ʻamnāt lǣng prāt dontrī khlātsik = Austria / Tawan Phankǣo.
Samnakphim D Plus nai khrư̄a Provision, 2017. -- 316 pages : color illustrations, color maps ; 21 cm
DB27.5 .T29 2017 -- Kroch Library Asia

DF. Greece (1 item)RSS

Ancient Greece and China compared
Ancient Greece and China compared / edited by G.E.R. Lloyd and Jingyi Jenny Zhao ; in collaboration with Qiaosheng Dong.
Cambridge University Press, 2018. -- xv, 430 pages : illustrations, map ; 26 cm
Oversize DF77 .A5875 2018 + -- Kroch Library Asia

DK. Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics - Poland (1 item)RSS

Chungang Asia Koryŏin chŏnt'ong saenghwal munhwa
중앙 아시아 고려인 전통 생활 문화 : 카자흐스탄 = Kazakhstan / 강 정원 [and four others].
Chungang Asia Koryŏin chŏnt'ong saenghwal munhwa : K'ajahŭsŭt'an = Kazakhstan / Kang Chŏng-wŏn [and four others].
Minsogwŏn, 2017. -- 563 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
DK907.15 .K67 C487 2017 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (319 items)RSS

Arabs unseen
Arabs unseen / Mohammed Mahfoodh Alardhi.
Bloomsbury, 2015. -- 136 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
DS37.2 .A43 2015 -- Kroch Library Asia
Khalid bin Walid, sang pedang Allah
Khalid bin Walid, sang pedang Allah / Handri Satria.
Salsabila, 2016. -- 152 pages : color illustrations ; 21 cm.
DS38.4 .K5 H36 2016 -- Kroch Library Asia
Timurid empire and Ming China
The Timurid empire and Ming China : theories and approaches concerning the relations between the two empires / Zsombor Rajkai.
Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University, 2015. -- x, 202 pages ; 23 cm.
DS289.7 .R355 2015 -- Kroch Library Asia
Understanding operation enduring freedom
Understanding operation enduring freedom : Afghanistan 2001-14 / Col. Harjeet Singh (retd).
Pentagon Press, 2016. -- xix, 352 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
DS371.412 .H35 2016 -- Kroch Library Asia
Between worlds
Between worlds : a Pakistani's quest to forge meaning / Yasser Latif Hamdani.
Har-Anand Publications Pvt Ltd, 2016. -- 151 pages ; 23 cm
DS384 .H36 2016 -- Kroch Library Asia
Saga of grit and cold courage
The saga of grit and cold courage : tribute to the fighters of 35 Infantry Brigade in 1965 War : first hand account / Maj Gen Yashwant Deva, AVSM (Retd).
Vij Books India Pvt Ltd, 2015. -- ix, 76 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (colour) ; 28 cm
Oversize DS386 .D48 2015 + -- Kroch Library Asia
Vīrabharārī
Vīrabharārī / Ḍô. Mīnā Śeṭe-Sambhū.
Viśvakarmā Pablikeśansa, 2016. -- 278 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations ; 23 cm
DS388 .S458 2016 -- Kroch Library Asia
Pratnatāttvika upādānera āloke Bāṃlādeśera uttarāñcalera dhārābāhika itihāsa
প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আলোকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস : প্রাচীনকাল থেকে সেন আমল পর্যন্ত / শামসূন নাহর.
Pratnatāttvika upādānera āloke Bāṃlādeśera uttarāñcalera dhārābāhika itihāsa : prācīnakāla theke Sena āmala paryanta / Śāmasūna Nāhara.
Gabeshana, Samkalana ebam Abhidhana o Bisvakosha, Bāṃlā Ekāḍemi Ḍhākā, 2016. -- 284 pages : illustrations, maps ; 22 cm
DS395 .N34 2016 -- Kroch Library Asia
Bhārata meṃ jāti evaṃ varṇa sambandha
Bhārata meṃ jāti evaṃ varṇa sambandha / Prô. Pushpā Vāṛhela.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 216 pages ; 22 cm
DS422 .C3 V282 2016 -- Kroch Library Asia
Caste and nature
Caste and nature : Dalits and Indian environmental politics / Mukul Sharma.
Oxford University Press, 2017. -- xxxvi, 296 pages ; 23 cm
DS422 .C3 S468 2017 -- Kroch Library Asia
Parivartanāce paḍaghama
Parivartanāce paḍaghama / Ḍô. Yaśavanta Manohara = Pariwartanache padgham / Dr. Yashwant Manohar.
Svarupa Prakāśana, 2016. -- 22, 263 pages ; 22 cm
DS422 .C3 M277 2016 -- Kroch Library Asia
Sāmpradāyika evaṃ jātīya tanāva
Sāmpradāyika evaṃ jātīya tanāva = Sectarian and ethnic tensions / Ḍô. Ravindra Siṃha Rāṭhauṛa, Pro. Baccharāja Dūgaṛa.
Regal Publications, 2016. -- xiv, 244 pages : maps ; 23 cm
DS422 .C64 .R38 2016 -- Kroch Library Asia
Women of the Raj
Women of the Raj : the mothers, wives and daughters of the British Empire in India / Margaret MacMillan.
Thames & Hudson Ltd, 2018. -- 320 pages, 32 unnumbered pages of plates : illustrations ; 20 cm
DS428 .M28 2018 -- Kroch Library Asia
Bangladeshi migrants in India
Bangladeshi migrants in India : foreigners, refugees, or infiltrators? / Rizwana Shamshad.
Oxford University Press, 2017. -- xiv, 317 pages : illustrations ; 23 cm
DS432 .B34 S53 2017 -- Kroch Library Asia
Global community in search of local identities
A global community in search of local identities : musings on Sindhi language, culture and identity / Devendra G Kodwani.
Indian Institute of Sindhology, 2015. -- 54 pages ; 22 cm
DS432 .S64 K63 2015 -- Kroch Library Asia
Lambadi tribes leadership in Telangana
Lambadi tribes leadership in Telangana / Dr. G. Veeranna.
Avni Publications, 2017. -- xii, 127 pages ; 22 cm
DS432 .L34 V44 2017 -- Kroch Library Asia
Locale, everyday Islam, and modernity
Locale, everyday Islam, and modernity : Qasbah towns and Muslim life in colonial India / M. Raisur Rahman.
Oxford University Press, 2015. -- xiv, 303 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS432 .M84 R3294 2015 -- Kroch Library Asia
Pañcavarshīya yojanāeṃ evaṃ ādivāsī samāja kī samasyāeṃ
Pañcavarshīya yojanāeṃ evaṃ ādivāsī samāja kī samasyāeṃ / Pro. Rameśa Eca. Paramāra.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 216 pages ; 23 cm
DS432 .A2 P36 2016 -- Kroch Library Asia
Politics of identity and settlement of Manipuri in Myanmar
The politics of identity and settlement of Manipuri in Myanmar / Dr. Angelee Wolleng.
Ruby Press & Co., 2017. -- 156 pages : illustrations (colour) ; 22 cm
DS432 .M33 W65 2017 -- Kroch Library Asia
Śikshita Muslima samāja meṃ paramparā aura adhunikatā
Śikshita Muslima samāja meṃ paramparā aura adhunikatā / lekhikā, Ḍô. Kalpanā Vaśishṭha.
Nikhila Pabliśarsa eṇḍa Ḍisṭrībyūṭarsa, 2016. -- 276 pages ; 22 cm
DS432 .M84 V37 2016 -- Kroch Library Asia
Heroines
Heroines : powerful Indian women of myth & history / Ira Mukhoty.
Aleph, 2017. -- xxiii, 211 pages ; 23 cm
DS434 .M85 2017 -- Kroch Library Asia
Life and works of Rakhaldas Banerji
The life and works of Rakhaldas Banerji / Dr. Yama Pande.
Rajesh Publications, 2016. -- xi, 292 pages : illustrations (black and white) ; 25 cm
DS435.7 .B345 P36 2016 -- Kroch Library Asia
Battles for Delhi
Battles for Delhi : Dilli kareeb ast / Rajeev Katyal, foreword by David Frawley (Pandit Vamadeva).
Indus Source Books, 2016. -- x, 220 pages ; illustrations (some color) ; 24 cm
DS442 .K38 2016 -- Kroch Library Asia
Agartala doctrine
The Agartala doctrine : a proactive Northeast in Indian foreign policy / edited by Subir Bhaumik.
Oxford University Press, 2016. -- xvi, 344 pages ; 23 cm
DS450 .S64 A33 2016 -- Kroch Library Asia
India's fragile foreign policy towards neighbouring nations
India's fragile foreign policy towards neighbouring nations / Shibdas Bhattacharjee.
Overseas Press (India) Private Limited, 2017. -- 774 pages, 3 unnumbered pages ; 25 cm
DS450 .S64 B43 2017 -- Kroch Library Asia
India-Myanmar relations
India-Myanmar relations : historical links to contemporary convergences / editor, Lipi Ghosh.
Paragon International Publishers, 2016. -- xii, 227 pages : maps ; 24 cm
DS450 .B93 I54 2013 -- Kroch Library Asia
Illustrated Baburnama
The illustrated Baburnama / Som Prakash Verma.
Exclusively distributed by Manohar Publishers & Distributors, 2016. -- xii, 453 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm
DS461.1 .B23213 2016 -- Kroch Library Asia
Participation and position of women uprising of 1857
Participation and position of women uprising of 1857 : redefinition of social status : then and now / Kirti Narain.
Himalaya Publishing House, 2017. -- xxxvi, 372 pages : illustrations (black and white, and colour) ; 25 cm
DS478 .A1 N37 2017 -- Kroch Library Asia
Glimpses of memories
Glimpses of memories : a narrative of the turbulent society in 19th-20th century India, leading to the birth of two nations and the aftermath through the eyes of a brave, compassionate and patriotic lady who never shirked from her domestic or public responsibilities / [edited and translated by] Ratnakar Bhattacharyya.
Austin Macauley Publishers, 2017. -- 110 pages ; 20 cm
DS479.1 .B48 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Saragarhi and the defence of the Samana Forts
Saragarhi and the defence of the Samana Forts : the 36th Sikhs in the Tirah campaign 1897-98 / Amarinder Singh.
Bookwise (India) Pvt. Ltd., 2017. -- xx, 251 pages : illustrations (chiefly color), 3 folded maps ; 24 cm
DS479.9 .A43 2017 -- Kroch Library Asia
Forging Pakistan region and politics
Forging Pakistan region and politics : Muslim League and the movement for Pakistan 1940-1946 (with special reference to Muslim majority provinces) / Ritu Bhagat.
Anamika Publishers & Distributors, 2016. -- 306 pages ; 23 cm
DS480.45 .B453 2016 -- Kroch Library Asia
Dr. B.R. Ambedkar
Dr. B.R. Ambedkar : an ultimate visionary of the era / by R.C. Sobti, Sudarshan Verma and Priti Saxena.
Narendra Publishing House, 2016. -- xii, 279 pages ; 24 cm
DS481 .A6 D656 2016 -- Kroch Library Asia
Gandhi's dharma
Gandhi's dharma / Koneru Ramakrishna Rao.
Oxford University Press, 2017. -- x, 296 pages ; 23 cm
DS481 .G3 R36 2017 -- Kroch Library Asia
Gandhi and the Nobel Peace Prize
Gandhi and the Nobel Peace Prize / Rajinder Singh.
Routledge, 2018. -- 171 pages : illustrations ; 23 cm
DS481 .G3 S5324 2018 -- Kroch Library Asia
Mahātmā Gān̐dhī kī buniyādī śikshā
Mahātmā Gān̐dhī kī buniyādī śikshā / pradhāna sampādaka, Śrīmatī Saṅgītā Mallika ; sampādaka, Ḍô. Oma Prakāśa Pāṇḍeya.
Bhāratī Prakāśana, 2016. -- xix, 236 pages ; 23 cm
DS481 .G3 M34 2016 -- Kroch Library Asia
Religions in India
Religions in India : the vision of B.R. Ambedkar / Monodeep Daniel.
Indian Society for Promoting Christian Knowledge : Delhi Brotherhood Society (DBS), 2016. -- xii, 302 pages ; 25 cm
DS481 .A6 D35 2016 -- Kroch Library Asia
Remembering Jawaharlal Nehru
Remembering Jawaharlal Nehru : Indian National Congress / edited by Anand Sharma.
Academic Foundation, 2016. -- 287 pages : illustrations (some color) ; 24 x 24 cm
Oversize DS481 .N35 R454 2016 + -- Kroch Library Asia
British rule in Nagaland
British rule in Nagaland : (1866-1947) / V. Hokuto Jimomi.
Graphic Printers, 2013. -- x,197 pages : illustrations, maps ; 21 cm
DS485 .N27 J56 2013 -- Kroch Library Asia
History of Sikh struggles
History of Sikh struggles / by Gurmit Singh.
Atlantic Publishers & Distributors, 1989-. -- volumes ; 23 cm
DS485 .P3 G87 1989 -- Kroch Library Asia
Karnataka
Karnataka : a delight for tourists / K.S. Nagapathi.
Mahajana Tourism Development Institute, 201u. -- x, 358 pages : color illustrations, color maps ; 29 cm
Oversize DS485 .M85 N24 2010z + -- Kroch Library Asia
Ladakh
Ladakh : knowing the unknown / Sangeeta Gupta.
Full Circle, 2015. -- 123 pages : color illustrations ; 22 x 29 cm
Oversize DS485 .L2 G87 2015 + -- Kroch Library Asia
Mapping Bihar
Mapping Bihar : from medieval to modern times / Surendra Gopal.
Routledge, 2018. -- xi, 452 pages ; 24 cm
DS485 .B515 G67 2018 -- Kroch Library Asia
Mapping the path to maturity
Mapping the path to maturity : a connected history of Bengal and the North-East / edited by Bipasha Raha, Subhayu Chattopadhyay.
Routledge, 2018. -- 332 pages ; 24 cm
DS485 .B49 M29 2018 -- Kroch Library Asia
Peasants and princes
Peasants and princes : agrarian unrest in the East Punjab states, 1920-48 / by S. Gajrani.
Anmol Publications, 1987. -- xx, 216 pages ; 22 cm.
DS485 .P2 G25 1987 -- Kroch Library Asia
Pledge for an integrated India
Pledge for an integrated India : Dr. Mookerjee in throes of Jammu and Kashmir, 1951 to 1953 / edited by Devesh Khandelwal ; foreword by Amit Shah.
Prabhat Prakashan, 2015. -- 303 pages ; 23 cm
DS485 .K26 M85 2015 -- Kroch Library Asia
Politics of Sikh homeland, 1940-1990
Politics of Sikh homeland, 1940-1990 / Gopal Singh.
Ajanta Publications, 1994. -- vi, 324, [5] pages : maps ; 22 cm
DS485 .P88 G876 1994 -- Kroch Library Asia
Proceedings of the Manipur Historical Society
Proceedings of the Manipur Historical Society : Eight Session, Standard College, Kongba, Imphal East District, 2015 / edited by H. Sudhir, Sapam Bheigya Singh, N. Joykumar Singh.
The Manipur Historical Society, on behalf of Rinda Publications, Rinda Library & Preservation Foundation, 2016. -- 235 pages ; 21 cm
DS485 .M48 M386 2015 -- Kroch Library Asia
Satyāgrahī samājavāda
Satyāgrahī samājavāda : Gāndhīvāda va Mārksvādācā samanvaya : Ācārya Śã. Da. Jāvaḍekarakr̥ta mīmā̃sā / Prācārya Ḍô. Śirīsha Pavāra = Satyagrahi samajvad : Gandhivad va Markswadacha samanvay / Prin. Dr. Shirish Pawar.
Ḍāyamaṇḍa Pablikeśansa, 2016. -- 6, 330 pages ; 22 cm
DS485 .M348 J377 2016 -- Kroch Library Asia
Smr̥tikathāẏa Bāṃlāra Musalima samāja, 1911-1940
Smr̥tikathāẏa Bāṃlāra Musalima samāja, 1911-1940 / E. Esa. Ema. Borahāna Uddīna = Smtitikathai Banglar Muslim somaj, 1911-1940 / by A. As. Am. Borhan Uddin.
Bāṃlā Ekāḍemi, 2016. -- 296 pages ; 22 cm
DS485 .B4512 M8376 2016 -- Kroch Library Asia
Around India's first table
Around India's first table : dining & entertaining at the Rashtrapati Bhavan / Lizzie Collingham with Salma Husain ; photography by Dheeraj Paul.
Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 2016. -- 138 pages : illustrations (black and white, and colour) ; 30 cm
Oversize DS486 .D3 C65 2016 + -- Kroch Library Asia
Askew
Askew : a short biography of Bangalore / T.J.S. George.
Aleph, 2016. -- ix, 116 pages ; 18 cm
DS486 .B362 G46 2016 -- Kroch Library Asia
Chandni Chowk
Chandni Chowk : the Mughal city of old Delhi / Swapna Liddle.
Speaking Tiger, 2017. -- 176 pages : illustrations (black and white, and colour), 1 map (colour) ; 21 cm
DS486 .D3 L53 2017 -- Kroch Library Asia
Epic city
The epic city : the world on the streets of Calcutta / Kushanava Choudhury.
Bloomsbury USA, 2018. -- xxvii, 238 pages ; 22 cm
DS486 .C2 C65 2018 -- Kroch Library Asia
Ādivāsī-gammāna
Ādivāsī-gammāna / Dayānanda Binaragama.
Ăs. Goḍagē saha Sahōdarayō, 2015. -- 176 pages : color illustrations ; 22 cm
DS489.25 .V4 B55 2015 -- Kroch Library Asia
Winning the unwinnable
Winning the unwinnable : revisiting Sri Lanka military strategy against Liberation Tigers of Tamil Eelam / Major General Mahinda Hathurusinghe (Retd.).
KW Publishers Pvt Ltd, 2016. -- viii, 191 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
DS489.84 .H377 2016 -- Kroch Library Asia
Ranil Wickremesinghe
Ranil Wickremesinghe : four time prime minister of Sri Lanka : a political biography / Sampath Bandara ; translated by Vijita Fernando.
Sarasavi Publishers, 2016. -- 263 pages : illustrations ; 24 cm
DS489.86 .V57 B3613 2016 -- Kroch Library Asia
Tolliyalum Vaṭamarāṭciyin̲ paṇpāṭṭut ton̲maiyum
Tolliyalum Vaṭamarāṭciyin̲ paṇpāṭṭut ton̲maiyum / pērạciriyar Cellaiyā Kiruṣṇarācā = Archaeology and the cultural antiquity of Vadamarachchi / Selliah Krishnarajah.
Pir̲ainilā Veḷiyīṭṭakam, 2015. -- viii, 472 pages, 48 unnumbered pages : illustrations (chiefly color), maps (chiefly color) ; 22 cm
DS490 .V375 K57 2015 -- Kroch Library Asia
Vismita Deṇiyāya
Vismita Deṇiyāya / I. Ḍabliv. Rōhita Amara Vitāraṇa.
As. Godage saha Sahodarayo, 2015. -- 144 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
DS490 .D43 V58 2015 -- Kroch Library Asia
Saṃskr̥ti ra sampadā kośa
Saṃskr̥ti ra sampadā kośa : Nepālī-Aṅgrejī-Nepālī = Dictionary of cultural heritage : Nepali-English-Nepali / kośakāra, Prā. Ḍā. Gopāla Śivākoṭī.
Pairavī Prakāśana, 2016. -- ka-pha, 778 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (colour) ; 25 cm
DS493.7 .S58 2016 -- Kroch Library Asia
Namaste Sudurpaschim
Namaste Sudurpaschim : far-west in Nepal / photographer, Rajendra Thapa.
Raj Vision, 2013. -- 160 pages : color illustrations, color map ; 22 x 31 cm
Oversize DS493.42 .T48 2013 ++ -- Kroch Library Asia
Vom Jakobsweg nach Asien
Vom Jakobsweg nach Asien : wenn der Rucksack zum Freund wird / Susanne und Bent Schridde.
TWENTYSIX, Der Self-Publishing-Verlag, 2017. -- 444 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
DS493.53 .S35 2017 -- Kroch Library Asia
Town halls
Town halls : answer to Nepal's democratic challenges / Mukul Sharma "Bashistha".
Samudayik Sarathi, 2016. -- xxiii, 218 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 22 cm
DS495.6 .B37 2016 -- Kroch Library Asia
Mustang
Mustang : the untrodden trails / Paulo Grobel & Sonia Baillif, Etienne Principaud.
Himalayan Map House P. Ltd, 2016. -- 152 pages : illustrations (chiefly color), color maps ; 25 cm.
Oversize DS495.8 .M87 G76 2016 + -- Kroch Library Asia
Bubā!
Bubā! : utprekshā-utsmaya-pratibodha / Caitanyarāja Devakoṭā.
Subbinī Bhadrakālīkumārī Devī Devakoṭā Luñiṭela, Gorkhā, 2015. -- 30, 628 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm
DS495.33 .D435 D48 2015 -- Kroch Library Asia
Viśveśvaraprasāda Koirālā
Viśveśvaraprasāda Koirālā : vyaktitva ra vicāra / Pradīpa Giri ; sampādaka Gopālaprasāda Dulāla.
Ḍāināmika Pablikeśana Pra. Li., 2016. -- 72 pages ; 22 cm
DS495.592 .K64 G57 2015 -- Kroch Library Asia
Divar
Divar : the iconic island of 'Goa Dourada' : a perspective of its rich historical, social and cultural heritage on the canvas of the Portuguese era / Jose F. F. de Albuquerque ; edited by Valmiki Faleiro.
Broadway Publishing House, 2014. -- xii, 361 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (black and white, and colour) ; 23 cm
DS498.7 .A54 2014 -- Kroch Library Asia
Akarui Uncanny
Akarui Uncanny : race, sex, and knowledge under occupation / by Luz Andrea de Anda Mendoza.
ProQuest Information and Learning, 2017. -- 1 online resource (74 pages).
Oversize Thesis DS503 .C81 2017 M463 + -- Kroch Library Asia
Choosing to be LGBT: Gender and sexuality activism in contemporary Myanmar
Choosing to be LGBT: Gender and sexuality activism in contemporary Myanmar / by Aye Min Thant.
ProQuest Information and Learning, 2017. -- 1 online resource (66 pages)
Oversize Thesis DS503 .C81 2017 T436 + -- Kroch Library Asia
Factors influencing the movement of Southeast Asian fighter to ISIS
Factors influencing the movement of Southeast Asian fighter to ISIS : a comparison of Indonesia and Malaysia / by Jonathan Weintraub.
ProQuest Information and Learning, 2017. -- 1 online resource (85 pages)
Oversize Thesis DS503 .C81 2017 W456 + -- Kroch Library Asia
Lionel Wendt
Lionel Wendt : between empire and nation / by Kaitlin Emmanuel.
ProQuest Information and Learning, 2017. -- 1 online resource (125 pages) : illustrations (some color).
Oversize Thesis DS503 .C81 2017 E463 + -- Kroch Library Asia
Silver and mother-of-pearl
Silver and mother-of-pearl : some comments on perception and doubt in premodern South Asia / by Nils Andrew Seiler.
ProQuest Information and Learning, 2017. -- 1 online resource (91 pages)
Oversize Thesis DS503 .C81 2017 S455 + -- Kroch Library Asia
19-seiki Igirisu gaikō to Higashi Ajia
19世紀イギリス外交と東アジア / 小林隆夫.
19-seiki Igirisu gaikō to Higashi Ajia / Kobayashi Takao.
Sairyūsha, 2012. -- 344, viii pages : facsimiles ; 22 cm
DS518.4 .K62 2012 -- Kroch Library Asia
Changing global strategic landscape
Changing global strategic landscape : implications for East Asia and emerging ragional architecture / Tan Seng Chye.
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Institute of Defence and Strategic Studies, 2012.
Oversize DS518.14 C49 2012 + -- Kroch Library Asia
Conflict resolution imperatives in the South China Sea
Conflict resolution imperatives in the South China Sea / G. Thanga Rajesh ; edited by Raakhee Suryaprakash, Asma Masood, Vithiyapathy P.
KW Publishers Pvt Ltd, 2017. -- xi, 60 pages : maps (black and white) ; 23 cm
DS525.9 .C45 T43 2017 -- Kroch Library Asia
South China Sea
South China Sea : super power rivalry / Dr. Ajay Chauhan.
Surendra Publications, 2017. -- viii, 248 pages ; 24 cm
DS525.9 .C45 C43 2017 -- Kroch Library Asia
Warring societies of pre-colonial Southeast Asia:
Warring societies of pre-colonial Southeast Asia: local cultures of conflict within a regional context / edited by Michael W. Charney and Kathryn Wellen.
NIAS Press, 2018. -- ix, 230 pages : illustrations ; 23 cm.
DS526.4 .C43 2018 -- Kroch Library Asia
Blood and silk
Blood and silk : power and conflict in modern Southeast Asia / Michael Vatikiotis.
Weidenfeld & Nicolson, an imprint of the Orion Publishing Group Ltd, 2017. -- 336 pages : map ; 24 cm
DS526.7 .V356 2017 -- Kroch Library Asia
Sorties de guerres
Sorties de guerres : Vietnam, Laos, Cambodge : 1975-2012 / Michel Strulovici.
Les Indes savantes, 2016. -- 185 pages ; 24 cm
DS526.7 .S78 2016 -- Kroch Library Asia
Rohingya
Rohingya : the persecution of a people in Southeast Asia / Chutima Sidasathian.
publisher not identified, 2018. -- i, 33 pages : color illustrations ; 23 cm
DS528.2 .R64 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Taʼanʻʺ (Pa loṅʻ) lū myuiʺ samuiṅʻʺ
Taʼanʻʺ (Pa loṅʻ) lū myuiʺ samuiṅʻʺ = ʼA cainʻ khrūivʻ Taʼāṅʻʺ / Muiṅʻʺ ʼUikʻ Koʻ reʺ sā pru cu saññʻ.
Cinʻ Cinʻ Ūʺ Cā pe, 2017. -- 391 pages : color illustrations ; 27 cm
Oversize DS528.2 .P3 U35 2017 + -- Kroch Library Asia
Endless Kabaw Valley
The endless Kabaw Valley : British created vicious cycle of Manipur, Burma and India / by Dr. Th. Suresh Singh.
Quills Ink Publishing, 2014. -- xviii, 356 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (black and white, and colour) ; 25 cm
DS528.8 .I4 S87 2014 -- Kroch Library Asia
Rheʺ khetʻ Pu gaṃ praññʻ nhaṅʻʹ samuiṅʻʺ, cā pe, yañʻ kyeʺ mhu ʼa thve thve
Rheʺ khetʻ Pu gaṃ praññʻ nhaṅʻʹ samuiṅʻʺ, cā pe, yañʻ kyeʺ mhu ʼa thve thve / Rvhe Kuiṅʻʺ Sāʺ.
Rā praññʻʹ Cā pe, 2017. -- 276 pages : illustrations ; 21 cm
DS529.2 .R95 2017 -- Kroch Library Asia
Kyvanʻ ma si so Rai bhoʻ Suṃʺ kyipʻ vaṅʻ ūʺ leʺ myāʺ
Kyvanʻ ma si so Rai bhoʻ Suṃʺ kyipʻ vaṅʻ ūʺ leʺ myāʺ / Dokʻtā Khaṅʻ Lakʻyā.
Jvanʻ Pvaṅʻʹ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2015. -- 385 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS530.3 .K49 2015 -- Kroch Library Asia
Mapping cultural nationalism
Mapping cultural nationalism : the scholars of the Burma Research Society, 1910-1935 / Carol Ann Boshier.
NIAS Press, 2018. -- xxi, 345 pages : illustrations, map ; 24 cm.
DS530.3 .B67 2018 -- Kroch Library Asia
Myanmar
Myanmar : a political history / Nehginpao Kipgen.
Oxford University Press, 2016. -- xvi, 230 pages : illustrations, 1 map (black and white) ; 23 cm.
DS530.4 .K56 2016 -- Kroch Library Asia
Paṅʻ luṃ chui saññʻ mhā nhaṅʻʹ right to recall
Paṅʻ luṃ chui saññʻ mhā nhaṅʻʹ right to recall / Rai Thvaṭʻ.
Khrū Khrū Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2017. -- 165 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.4 .R35 2017 -- Kroch Library Asia
Bhu raṅʻʹ noṅʻ Maṅʻʺ krīʺ nhaṅʻʹ Haṃsāvatī Mruiʹ toʻ hoṅʻʺ kui tūʺ chva kraññʻʹ khraṅʻʺ
Bhu raṅʻʹ noṅʻ Maṅʻʺ krīʺ nhaṅʻʹ Haṃsāvatī Mruiʹ toʻ hoṅʻʺ kui tūʺ chva kraññʻʹ khraṅʻʺ / Moṅʻ Yañʻ Lhuiṅʻʺ (Pyañʻʺ ma mruiṅʻ) ; taññʻʺ phratʻ sū Doʻ Khaṅʻ Vā Chve (Vā Vā-ʼAṅʻʺ cinʻ).
Puṃ nhipʻ reʺ nhaṅʻʹ Cā ʼupʻ Thutʻ ve reʺ Lupʻ ṅanʻʺ, Cā pe Bimānʻ, 2016. -- 269 pages : illustrations ; 18 cm
DS530.9 .H367 Y36 2016 -- Kroch Library Asia
Muiṅʻʺ Yoṅʻ vhe (khoʻ) Ññoṅʻ rvhe rājavaṅʻ toʻ krīʺ (1847-1926)
Muiṅʻʺ Yoṅʻ vhe (khoʻ) Ññoṅʻ rvhe rājavaṅʻ toʻ krīʺ (1847-1926) / ʼA matʻ thokʻ Ūʺ Ṅrimʻʺ.
Lvaṅʻ Ūʺ Cā pe, 2016. -- 129 pages ; 21 cm
DS530.9 .N93 N73 2016 -- Kroch Library Asia
Paṅʻ layʻ re Kui ʼOṅʻ Chanʻʺ naiʹ sūʹ mitʻ chve myāʺ
Paṅʻ layʻ re Kui ʼOṅʻ Chanʻʺ naiʹ sūʹ mitʻ chve myāʺ / Cuiʺ Nuiṅʻ (Mantaleʺ Takkasuilʻ).
Guṇʻ thūʺ Cā pe, 2016. -- 327 pages : illustrations ; 24 cm
DS530.32 .A9 C85 2016 -- Kroch Library Asia
Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ samuiṅʻʺ cañʻ thai ka ʼatthuppatti ʼabhidhānʻ (1920-1988)
Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ samuiṅʻʺ cañʻ thai ka ʼatthuppatti ʼabhidhānʻ (1920-1988) : duiṅʻʼākhī khetʻ ma lamʻʺ cañʻ pātī khetʻ ʼa thi nuiṅʻ ṅaṃ toʻ sammata myāʺ, nuiṅʻ naṁ toʻ dutiya sammata, nuiṅʻ naṁ toʻ vanʻ krīʺ khyupʻ myāʺ, dutiya vanʻ krīʺ khyupʻ myāʺ nhaṅʻʹ praññʻ thoṅʻ cu vanʻ krīʺ myāʺ e* ʼatthuppatti / Sanʻʺ Thvanʻʺ (Moʻ la mruiṅʻ).
Citʻ kūʺ Khyui khyui, 2017. -- Ka-Ṅa, 329 pages : illustrations ; 24 cm
DS530.52 .S36 2017 -- Kroch Library Asia
ʼOṅʻ Chanʻʺ Cu Kraññʻ khaṃ cāʺ mhu
ʼOṅʻ Chanʻʺ Cu Kraññʻ khaṃ cāʺ mhu / Moṅʻ Kui Kui (ʼAmarapūra).
Cā pe Kha rīʺ svāʺ myāʺ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2017. -- 188 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.53 .A85 M66 2017 -- Kroch Library Asia
Tacʻ nhacʻ ʼa tvaṅʻʺ ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ mha saññʻ (1948-1962)
Tacʻ nhacʻ ʼa tvaṅʻʺ ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ mha saññʻ (1948-1962) / Dokʻtā Cinʻ Mraṅʻʹ.
Lvaṅʻ Ūʺ Cā pe, 2017. -- 263 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.54 .C56 2017 -- Kroch Library Asia
Haṃsāvati Ūʺ Vaṅʻʺ Taṅʻ (85)
Haṃsāvati Ūʺ Vaṅʻʺ Taṅʻ (85) : 2010, 2011, 2012, 2013 Muiʺ makha ʼaṅʻtābyūʺ myāʺ / tveʹ chuṃ meʺ mranʻ sū - Moṅʻ Racʻ (Muiʺ makha).
Ranʻ ʼOṅʻ Cā pe, 2015. -- 376 pages : color illustrations ; 21 cm
DS530.56 .V36 V36 2015 -- Kroch Library Asia
ʼA veʺ rokʻ peʺ cā myāʺ
ʼA veʺ rokʻ peʺ cā myāʺ / Haṃsāvatī Ūʺ Vaṅʻʺ Taṅʻ.
Citʻ kūʺ Khyui khyui Cā pe, 2017. -- 115 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.56 .V36 A3 2017 -- Kroch Library Asia
66 (Gha) rhoṅʻ naññʻʺ nhaṅʻʹ nuiṅʻ ṅaṃ reʺ sa roʻ cā myāʺ
66 (Gha) rhoṅʻ naññʻʺ nhaṅʻʹ nuiṅʻ ṅaṃ reʺ sa roʻ cā myāʺ / Britisyha Kui Kui Moṅʻ.
Ratanā Puṃ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2017. -- 218 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.65 .K846 2017 -- Kroch Library Asia
Cacʻ tapʻ taññʻʹ taññʻʹ rapʻ pā nhaṅʻʹ nuiṅʻ ṅaṃ reʺ choṅʻʺ pāʺ poṅʻʺ khyupʻ
Cacʻ tapʻ taññʻʹ taññʻʹ rapʻ pā nhaṅʻʹ nuiṅʻ ṅaṃ reʺ choṅʻʺ pāʺ poṅʻʺ khyupʻ / Ūʺ Lha Vaṅʻʺ (Le sū rai Tacʻ ūʺ).
Ratanā Puṃ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2017. -- 197 pages ; 21 cm
DS530.65 .L46 2017 -- Kroch Library Asia
Kambhā krīʺ nhacʻ khramʻʺ kvai khaiʹ saññʻ rhi soʻ
Kambhā krīʺ nhacʻ khramʻʺ kvai khaiʹ saññʻ rhi soʻ / Kui Leʺ (74).
Saṅʻʺ Cā pe, 2017. -- 297 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.65 .L4 2017 -- Kroch Library Asia
Pre pre lvhā lvhā sa taṅʻʺ samāʺ
Pre pre lvhā lvhā sa taṅʻʺ samāʺ / Sāʺ krīʺ Moṅʻ Jeyya.
Citʻ kūʺ Khyui khyui Cā pe, 2017. -- 168 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.65 .J48 2017 -- Kroch Library Asia
Sfide di Aung San Suu Kyi per la nuova Birmania
Le sfide di Aung San Suu Kyi per la nuova Birmania / Cecilia Brighi ; prefazione di Emma Fattorini ; presentazione di Vincenzo Scotti.
Eurilink, 2016. -- 262 pages : 1 color illustration ; 21 cm.
DS530.65 .B75 2016 -- Kroch Library Asia
Cambodia and the year of UNTAC
Cambodia and the year of UNTAC : life and love in Cambodia's 1993 election / Tom Riddle.
Guernica, 2017. -- 255 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
DS554.8 .R53 2017 -- Kroch Library Asia
First they killed my father
First they killed my father : a daughter of Cambodia remembers / Loung Ung.
Harper Perennial, 2017. -- 238, 16 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations, map, genealogical table ; 21 cm
DS554.8 .U54 2017 -- Kroch Library Asia
Invisible: surviving the Cambodian genocide : the memoirs of Mac and Simone Leng
Invisible: surviving the Cambodian genocide : the memoirs of Mac and Simone Leng / by Frances T. Pilch.
Robert D. Reed Publishers, 2017. -- 155 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS554.83 .L465 P55 2017 -- Kroch Library Asia
Love began in Laos
Love began in Laos : the story of an extraordinary life / Penelope Khounta.
PBK Press, 2017. -- 335 pages : illustrations ; 23 cm
DS555.83 .K56 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Những nền văn hóa cỏ̂ trên lãnh thỏ̂ Việt Nam
Những nền văn hóa cỏ̂ trên lãnh thỏ̂ Việt Nam / Nhóm Trí Thức Việt biên soạn.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 222 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.4 .N585 2017 -- Kroch Library Asia
Các triều đại Việt Nam
Các triều đại Việt Nam / Quỳnh Cư, Đổ Đức Hùng (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 417 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.5 .Q95 2017 -- Kroch Library Asia
Lịch sử khẩn hoang miền Nam
Lịch sử khẩn hoang miền Nam / Sơn Nam.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 361 pages ; 20 cm
DS556.5 .S66 2017 -- Kroch Library Asia
Một cơn gió bụi
Một cơn gió bụi : (kiến văn lục) / Lệ Thần Trần Trọng Kim.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 218 pages ; 21 cm
DS556.8 .T768 2017 -- Kroch Library Asia
100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam
100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam / Nhóm Trí Thức Việt biên soạn.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 223 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.39 .A18 2017 -- Kroch Library Asia
Văn hóa làng và nhân cách người Việt
Văn hóa làng và nhân cách người Việt / Nguyễn Đắc Hưng.
Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia - Sự thật, 2017. -- 251 pages ; 21 cm
DS556.42 .N4827 2017 -- Kroch Library Asia
Văn hóa nước và hàng hải thời cổ của Việt Nam
Văn hóa nước và hàng hải thời cổ của Việt Nam : nghiên cứu văn hóa / Vũ Hữu San.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 626 pages : illustrations, maps ; 24 cm
DS556.42 .V8 2017 -- Kroch Library Asia
Nguyẽ̂n Trãi
Nguyẽ̂n Trãi : anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới / PGS. TS. Nguyễn Minh Tường.
Nhà xuá̂t bản Văn hóa-Văn nghệ, 2017. -- 190 pages ; 21 cm
DS556.73 .N55 N54 2017 -- Kroch Library Asia
Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn
Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn / Michel Đức Chaigneau, Léon Werth, Louis Roubaud, Roland Dorgelès ; Lê Trọng Sâm dịch.
Nhà xuất bản Thế giới ; Nhã Nam, 2017. -- 308 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.73 .N43 2017 -- Kroch Library Asia
Chuyện tình chính khách Việt Nam
Chuyện tình chính khách Việt Nam / Nguyệt Tú, Nguyệt Tĩnh.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 291 pages : ports ; 19 cm
DS556.82 .N595 2017 -- Kroch Library Asia
Chị Minh Khai
Chị Minh Khai / Lê Minh.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 319 pages ; 21 cm.
DS556.83 .M56 L45 2017 -- Kroch Library Asia
Hoàng Văn Thụ
Hoàng Văn Thụ : (những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ) / Lam Hồng (sưu tầm, tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 123 pages ; 21 cm.
DS556.83 .H626 H63 2017 -- Kroch Library Asia
Kỷ niệm thời thơ ấu
Kỷ niệm thời thơ ấu : hồi ký con gái của Hoàng Hoa Thám / Hoàng Thị Thế, nguyên bản viết tay bằng tiếng Pháp ; bản dịch tiếng Việt, Lê Kỳ Anh (Hoàng Cầm) ; hiệu đính, Khổng Đức Thiêm.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 185 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
DS556.83 .H58 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Lý Tự Trọng
Lý Tự Trọng : sống mãi tên anh / Văn Tùng.
Nhà xuá̂t bản Hò̂ng Đức, 2017. -- 223 pages ; 21 cm
DS556.83 .L85 V36 2017 -- Kroch Library Asia
Những năm sóng gió cuộc đời
Những năm sóng gió cuộc đời : [tự kẻ̂ của một điệ̂p viên] / Trần Hiến.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2016. -- 525 pages ; 21 cm
DS556.83 .T735 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Trần Văn Ơn
Trần Văn Ơn / Đoàn Giỏi.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 191 pages ; 21 cm
DS556.83 .T786 D63 2017 -- Kroch Library Asia
Đồng chí Lê Hồng Phong
Đồng chí Lê Hồng Phong : (những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong) / Lam Hồng (sưu tầm, tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 127 pages ; 21 cm
DS556.83 .L443 D66 2017 -- Kroch Library Asia
Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi
Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi : (những bài viết về cuộc đời và tấm gương cách mạng của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi) / nhiều tác giả ; Lam Hồng (sưu tầm, tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 191 pages ; 21 cm
DS556.93 .N57955 A64 2017 -- Kroch Library Asia
Soldiering through empire
Soldiering through empire : race and the making of the decolonizing Pacific / Simeon Man.
University of California Press, 2018. -- xvi, 262 pages ; 24 cm.
DS558 .M33 2018 -- [asia]
From Nui Dat to discharge
From Nui Dat to discharge : honouring their service 4 Platoon B Company 7 RAR / Adrian Taylor.
Adrian Taylor, 2017. -- 416 pages : illustrations (some colour), portraits, facsimiles ; 30 cm
Oversize DS558.6 .A8 T395 2017 + -- Kroch Library Asia
349 days
349 days : I was young, but I was a soldier : a Vietnam grunt's story / by Slater Davis.
Yawn's Publishing, 2016. -- 168 pages : illustrations ; 22 cm
DS559.5 .D378 2016 -- Kroch Library Asia
Mohawks lost
Mohawks lost : flying in the CIA's secret war in Laos / by Gera;d Maekel, CW4, US Army, retired.
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. -- x, 318 pages : illustrations, maps, ; 26 cm
Oversize DS559.5 .N33 2017 + -- Kroch Library Asia
Path to a lonely war
Path to a lonely war : a naval hospital corpsman with the Marines in Vietnam, 1965 / Richard W. Schaefer.
Texas Tech University Press, 2017. -- xi, 163 pages ; 24 cm
DS559.44 .S34 2017 -- Kroch Library Asia
Một thời và mãi mãi
Một thời và mãi mãi : tự chuyện / nhiều tác giả ; [biên tập, Đặng Vương Hưng].
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2007. -- 263 pages : illustrations ; 21 cm.
DS559.73 .V5 M67 2007 -- Kroch Library Asia
Nam kỳ danh nhân
Nam kỳ danh nhân / Đào Văn Hội.
Nhà xuất bản Tri thức, 2017. -- 293 pages ; 21 cm
DS559.92 .S68 D36 2017 -- Kroch Library Asia
Giai-đoạn suy-tàn của Cộng-Sản Việt Nam
Giai-đoạn suy-tàn của Cộng-Sản Việt Nam / Vũ Thược.
Hoa-Mai, 1956. -- 89 p. ; 20 cm.
DS560.6 .V98 -- Kroch Library Asia
365 lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh
365 lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh / Quốc Văn (tuyển chọn và giới thiệu).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 119 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 A184 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hò̂ với thanh niên
Bác Hò̂ với thanh niên / Nguyẽ̂n Văn Dương (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2017. -- 254 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B23143 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hò̂ với trí thức
Bác Hò̂ với trí thức / Vũ Kim Yé̂n (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2017. -- 239 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B236 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại
Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại / TS. Nguyễn Văn Khoan.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 367 pages ; 24 cm
DS560.72 .H67 N55515 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ với công nhân
Bác Hồ với công nhân / Lương Thị Lan (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 219 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B22432 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam
Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam / Vũ Thị Kim Yến (biên soạn).
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2017. -- 288 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B226 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ với nông dân
Bác Hồ với nông dân / Lương Thị Lan (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 247 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B2265 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ với phụ nữ
Bác Hồ với phụ nữ / TS.Trần Thị Mai Thanh, ThS. Vũ Kim Yến (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 242 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B2312 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ với thiếu nhi
Bác Hồ với thiếu nhi / Cao Minh, Nguyẽ̂n Đức Tước, Dương Văn Sợi (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2017. -- 127 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B2315 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ với văn nghệ sĩ
Bác Hồ với văn nghệ sĩ / Vũ Kim Yến (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 259 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B239 2017 -- Kroch Library Asia
Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập
Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản tuyên ngôn độc lập / Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 219 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 C51786 2017 -- Kroch Library Asia
Cốt cách Hồ Chí Minh
Cốt cách Hồ Chí Minh / Trần Đương, biên soạn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 239 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 C67 2017 -- Kroch Library Asia
Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / PGS. TS. Bùi Đình Phong.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 218 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 B857 2017 -- Kroch Library Asia
Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh.
Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 314 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 G422 2017 -- Kroch Library Asia
Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức
Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng và đạo đức / PGS. TS. Trần Quang Nhiếp, TS. Nguyễn Văn Sáu.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2017. -- 376 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 T7682515 2017 -- Kroch Library Asia
Hồ Chí Minh nhà dự báo chiến lược
Hồ Chí Minh nhà dự báo chiến lược / PGS. TS. Phạm Ngọc Anh, TS. Lê Thị Thu Hồng (đồng chủ biên).
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2017. -- 295 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 H6165744 2017 -- Kroch Library Asia
Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa
Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa / PGS.TS. Bùi Đình Phong.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2017. -- 448 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 B8564 2017 -- Kroch Library Asia
Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng
Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Nguyễn Thái Anh, THS. Nguyễn Thị Nhung Trang (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 407 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 H6357 2017 -- Kroch Library Asia
Hồ Liên Hoàng Bích Sơn
Hồ Liên Hoàng Bích Sơn : nhà ngoại giao đất Việt / biên tập nội dung : ThS. Nguyễn Kim Nga, Phạm Ngọc Bích.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. -- 344 pages : illustrations ; 24 cm
DS560.72 .H6724 H65 2014 -- Kroch Library Asia
Nguyễn Danh Bình và phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh
Nguyễn Danh Bình và phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh / TS. Nguyễn Danh An.
Nhà xuất bản Văn học, 2014. -- 135 pages, 34 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 21 cm
DS560.72 .N437 N48 2014 -- Kroch Library Asia
Tấm gương tự học của Bác Hồ
Tấm gương tự học của Bác Hồ / Đặng Quốc Bảo (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 282 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 T242 2017 -- Kroch Library Asia
Tôn Đức Thắng, một con người bình thường - vĩ đại
Tôn Đức Thắng, một con người bình thường - vĩ đại / sưu tầm biên soạn: TS. Ngô Quang Láng chủ biên and five others ; tổ chức bản thảo : Nguyễn Quỳnh Mai and two others..
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2013. -- 767 pages, [57] pages of plates : illustrations ; 25 cm.
DS560.72 .T66 T663 2013 -- Kroch Library Asia
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập / Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 278 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 T895715 2017 -- Kroch Library Asia
Văn hoá, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Văn hoá, đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS. TS. Bùi Đình Phong.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2017. -- 287 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 B9328 2017 -- Kroch Library Asia
Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh
Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / PGS. TS. Bùi Đình Phong.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 342 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 B9329 2017 -- Kroch Library Asia
Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh
Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Thị Hải Yến (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 295 pages ; 21 cm.
DS560.72 .H67 V19 2017 -- Kroch Library Asia
Đạo đức bác Hồ
Đạo đức bác Hồ : tấm gương soi cho muôn đời / TS. Trần Viết Hoàn.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2017. -- 371 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 T76868 2017 -- Kroch Library Asia
1905 Siam boundary delimitation album
The 1905 Siam boundary delimitation album / published by the Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior = Samutphāp pakpan khētdǣn Rō̜. Sō̜. 124 / čhatphim dōi Krom Kānpokkhrō̜ng, Krasūang Mahātthai.
Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior, 2015. -- 212 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize DS566.2 .A16 2015 + -- Kroch Library Asia
Pan kin pan thīeo
ปั่นกินปั่นเที่ยว / ชาติ ภิรมย์กุล.
Pan kin pan thīeo / Chāt Phiromkun.
Samnakphim Matichon, 2017. -- 176 pages ; 19 cm
DS566.2 .C487 2017 -- Kroch Library Asia
Khrāt læ khwinin
คราสและควินิน : รื้อ-สร้าง "ปากไก่และใบเรือ" ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ / พิพัฒน์ พสุธารชาติ.
Khrāt læ khwinin : rư̄-sāng "Pākkai læ bairư̄a" khō̜ng Nithi ʻĪaosīwong / Phiphat Phasuthārachāt.
Phāpphim, 2017. -- 431 pages : illustrations ; 24 cm
DS568 .P457 2017 -- Kroch Library Asia
Phramahākasat khō̜ng Thai.
พระมหากษัตริย์ของไทย.
Phramahākasat khō̜ng Thai.
Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Watthanatham, 2017. -- 205 pages : color illustrations ; 23 cm
DS570.5 .P689 2017 -- Kroch Library Asia
"Khana kānmư̄ang" lang kānpatiwat Sayām
"คณะการเมือง" หลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการ และชะตากรรมของระบบไร้พรรค / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
"Khana kānmư̄ang" lang kānpatiwat Sayām : phonlawat phatthanākān læ chatākam khō̜ng rabop rai phak / Phūri Fūwongcharœ̄n.
Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2017. -- 280 pages : illustrations ; 22 cm
DS575 .P487 2017 -- Kroch Library Asia
Nailūang ratchakān thī 9 kap 14 Tulā "hēt kœ̄t nai Krung Rattanakōsin"
ในหลวงรัชการที่ 9 กับ 14 ตุลา "เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์" / พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร.
Nailūang ratchakān thī 9 kap 14 Tulā "hēt kœ̄t nai Krung Rattanakōsin" / Phon. Tō̜. ʻŌ̜. Wasit Dētkunchō̜n.
Mūnnithi 14 Tulā, 2017. -- 132 pages : illustrations ; 21 cm
DS575 .W257 2017 -- Kroch Library Asia
Banthưk kāntittō̜ Somdet Phra Narēsūan Mahārāt
บันทึกการติดต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : การก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ผู้บันทึก ดร. ศรีเพ็ญ จัตุทะศรี.
Banthưk kāntittō̜ Somdet Phra Narēsūan Mahārāt : kānkō̜sāng Phračhedī ʻItsaraphāp ʻanusō̜n Somdet Phra Narēsūan Mahārāt / phūbanthưk, Dō̜rō̜. Sīphen Čhattuthasī.
Mūnnithi Phō̜n Rattanasuwan, 2017. -- 1094 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize DS577.22 .N22 S57 2017 + -- Kroch Library Asia
Letters from St. Petersburg
Letters from St. Petersburg : a Siamese Prince at the court of the last tsar / translation and commentary by Narisa Chakrabongse ; edited by Narisa Chakrabongse and Paisarn Piemmettawat.
River Books, 2017. -- 452 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
DS578.32 .P469 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Siamese story
A Siamese story : a biographical essay on Sulak Sivaraksa / Danny Campbell.
Suksit Siam, 2015. -- 91 pages : illustrations ; 21 cm
DS578.32 .S94 C36 2015 -- Kroch Library Asia
Kritsadāphinihān Phračhao Krung Sayām Ratchakān thī 4
กฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๔ : เล่าเรื่องปาฏิหาริย์แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ.
Kritsadāphinihān Phračhao Krung Sayām Ratchakān thī 4 : lao rư̄ang pātihān hǣng Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa / Phalādisai Sitthithanyakit.
Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2018. -- 255 pages : illustrations ; 21 cm
DS581 .P42 2018 -- Kroch Library Asia
Central role of Thailand's internal security operations command in the post-counter-insurgency period
Central role of Thailand's internal security operations command in the post-counter-insurgency period / Puangthong R. Pawakapan.
ISEAS Yusof Ishak Institute, 2017. -- 34 pages ; 21 cm.
DS586 .P83 2017 -- Kroch Library Asia
Kasat nakphatthanā hǣng lōk
กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / ผู้เรียบเรียง, พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Kasat nakphatthanā hǣng lōk / phūrīaprīang, Phalādisai Sitthithanyakit.
Samnakphim Banthưk Sayām, 2017. -- 184 pages ; 27 cm
Oversize DS586 .P472 2017 + -- Kroch Library Asia
Phrarātchasatthā nai Phraphutthasātsanā khō̜ng Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Ratchakān thī 9
พระราชศรัทธา ในพระพุืทธศาสนาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ / ปราย บูำรพาทิศ.
Phrarātchasatthā nai Phraphutthasātsanā khō̜ng Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa Ratchakān thī 9 / Prāi Būraphāthit.
Samnakphim Banthưk Sayām, 2017. -- 287 pages : illustrations ; 21 cm
DS586 .P615 2017 -- Kroch Library Asia
Phǣndin čhưng dān
แผ่นดินจึงดาล : การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ : บทสัมภาษณ์ 9 นักวิขาการ / นิธิ เอียวศรีวงศ์ [และอีกแปดคน].
Phǣndin čhưng dān : kānplīanphān nai saphāp bangkhap : botsamphāt 9 nakwichākān / Nithi ʻĪeosīwong [and eight others].
Samnakphim Prachāthai, 2017. -- 219 pages ; 21 cm
DS586 .N577 2017 -- Kroch Library Asia
Rak thī sut khư̄ nailūang, hūang thī sut khư̄ phǣndin
รักที่สุดคือ "ในหลวง" ห่วงที่สุดคือ "แผ่นดิน" / บรรณาธิการเล่ม ภัทรภร ช้างจันทร์.
Rak thī sut khư̄ nailūang, hūang thī sut khư̄ phǣndin / bannāthikān lēm, Phatthraphō̜n Chāngčhan.
Samnakphim Dō̜kyā, 2017. -- 296 pages ; 24 cm
DS586 .R358 2017 -- Kroch Library Asia
Operation nasi kerabu
Operation nasi kerabu : finding Patani in an Islamic insurgency / Zan Azlee.
Gerakbudaya Enterprise, 2017. -- 111 pages : illustrations ; 19 cm
DS588 .S68 Z36 2017 -- Kroch Library Asia
Gagasan 1 Malaysia
Gagasan 1 Malaysia : isu dan cabaran / penyunting Mohd. Sohaimi Esa, Ismail Ali, Dayu Sansalu, Lai Yew Meng.
Penerbit Universiti Malaysia Sabah, 2013. -- xvi, 150 pages ; 23 cm.
DS595 .G337 2013x -- Kroch Library Asia
20 zhou nian Meili Hua ren she tuan lian he hui.
20 週年美里省華人社團聯合會.
20 zhou nian Meili Hua ren she tuan lian he hui.
Meili Hua ren she tuan lian he hui, 2000. -- 62 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize DS595.2 .C5 A15 2000 + -- Kroch Library Asia
Death of the dragon god lake
Death of the dragon god lake : voices from Tasik Chini, Malaysia / Sara Ashencaen Crabtree [and three others].
Strategic Information and Research Development Centre : Center for Orang Asli Concerns, 2016. -- xi, 269 pages ; 23 cm
DS595.2 .J3 A84 2016 -- Kroch Library Asia
Little mamak
The little mamak / Azmi Hussin.
Clarity Publishing Sdn. Bhd., 2016. -- 1 volume (unpaged) : illustrations ; 15 x 22 cm
Oversize DS595.2 .T36 A96 2016 + -- Kroch Library Asia
Inside story, Tun M lawan Najib
The inside story, Tun M lawan Najib / Yahaya Ismail.
Usaha Teguh Sendirian Berhad, 2015. -- 192 pages ; 21 cm
DS597.215 .M34 Y34 2015 -- Kroch Library Asia
Singapore ethnic mosaic
The Singapore ethnic mosaic : many cultures, one people / edited by Mathew Mathews.
World Scientific, 2017. -- xli, 462 pages : color illustrations ; 24 cm
DS609.9 .S5643 2017 -- Kroch Library Asia
Race, religion, and the 'Indian Muslim' predicament in Singapore
Race, religion, and the 'Indian Muslim' predicament in Singapore / Torsten Tschacher.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018. -- xi, 242 pages ; 25 cm.
DS610.25 .E37 T73 2018 -- Kroch Library Asia
Catatan blog seorang prajurit perbatasan
Catatan blog seorang prajurit perbatasan / Harmen Batubara.
Harmenbatubara, 2016-2017. -- 6 volumes ; 20 cm
DS615 .B38 2016 -- Kroch Library Asia
Xi Jia Sanfa Xian, Bangjia di qu xiang qin hui xuan ju chou wei hui te kan, 2013
西加三發县邦戛地区乡亲会选举筹委会特刊, 2013 = Edisi khusus Panitia Pemilihan Ketua 2013 Perkumpulan warga Pemangkat dan sekitarnya.
Xi Jia Sanfa Xian, Bangjia di qu xiang qin hui xuan ju chou wei hui te kan, 2013 = Edisi khusus Panitia Pemilihan Ketua 2013 Perkumpulan warga Pemangkat dan sekitarnya.
Xi Jia Sanfa Xian, Bangjia di qu xiang qin hui, 2013. -- 20, [8] pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize DS632.3 .C5 X55 2013 + -- Kroch Library Asia
Indonésie
L'Indonésie : de la préhistoire à la présidence de Jokowi / Alain Riquier.
L'Harmattan, 2016. -- 264 pages ; 22 cm.
DS634 .R56 2016 -- Kroch Library Asia
Perjuangan Laskar Hizbullah dalam pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945
Perjuangan Laskar Hizbullah dalam pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945 / Suratmin.
Matapadi Presindo, 2017. -- x, 144 pages ; 19 cm
DS644 .S8632 2017 -- Kroch Library Asia
Megawati dalam catatan wartawan
Megawati dalam catatan wartawan : bukan "media darling" biasa / kata pengantar, Prananda Prabowo ; prolog, Hasto Kristiyanto ; editor, Kristin Samah.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- xix, 287 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
DS644.46 .S68 M388 2017 -- Kroch Library Asia
Refleksi 5 tahun lingkungan hidup Indonesia (2004-2009)
Refleksi 5 tahun lingkungan hidup Indonesia (2004-2009) : fotobiografi Rachmat Witoelar untuk inspirasi.
Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Republik Indonesia, 2009. -- 212 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize DS644.46 .W58 R44 2009 ++ -- Kroch Library Asia
Telah kupilih jalan hidupku yang baru untuk Jakarta
Telah kupilih jalan hidupku yang baru untuk Jakarta / Agus Harimurti Yudhoyono.
Exposé, 2017. -- vii, 281 pages : ilustrations ; 24 cm
DS644.62 .Y815 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Maluku, staging point RI abad 21
Maluku, staging point RI abad 21 / Komarudin Watubun.
Yayasan Taman Pustaka, 2017. -- x, 431 pages, 17 unnumbered pages ; 23 cm
DS646.6 .W38 2017 -- Kroch Library Asia
Medan
Medan : morning of Indonesia.
Pemerintah Kota Medan, 2016. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 22 x 32 cm
Oversize DS646.15 .M34 M44 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Napak tilas Jalan Daendels
Napak tilas Jalan Daendels / penulis, Angga Indrawan.
Buku Republika, 2017. -- viii, 207 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 x 28 cm
Oversize DS646.21 .I53 2017 + -- Kroch Library Asia
Sejarah pemberontakan kerajaan di Jawa
Sejarah pemberontakan kerajaan di Jawa : dari Medang hingga pasca Mataram / Sri Wintala Achmad.
Araska Publisher, 2017. -- 247 pages ; 21 cm
DS646.27 A24 2017 -- Kroch Library Asia
Letters from Sarawak
Letters from Sarawak : addressed to a child / Harriette Bunyon McDougall.
HardPress Publishing, 2012. -- iv, 190 pages : illustrations ; 23 cm.
DS646.36 .M19 2012 -- Kroch Library Asia
Bali & Lombok (serial)
Bali & Lombok : a travel survival kit.
Lonely Planet Publications, 1984-. -- v. : ill. (some col.), maps ; 19 cm.
DS647 .B2 B3553 Latest edition in Asia Reference -- Kroch Library Asia
DS647 .B2 B3553 -- Library Annex
Journey through the Philippines
Journey through the Philippines : an unforgettable journey from Manila to Mindanao / Kiki Deere.
Tuttle Publishing, 2017. -- 112 pages : color illustrations, maps ; 31 cm.
Oversize DS660 .D44 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Cuadernos del Centro Cultural de la Embajada de España. (serial)
Cuadernos del Centro Cultural de la Embajada de España.
Centro Cultural, 19uu-1993. -- volumes ; 23 cm
DS673 .S7 C83 -- Kroch Library Asia
Understanding Iran
Understanding Iran : a history of Philippines-Iran relations / Mariano A. Dumia.
New Day Publishers, 2016. -- xvi, 246 pages ; 23 cm
DS673 .I65 D86 2016 -- Kroch Library Asia
To the people sitting in darkness ... and other footnotes of our past
To the people sitting in darkness ... and other footnotes of our past / Jose Victor Z. Torres.
UST Publishing House, 2016. -- xii, 167 pages ; 23 cm
DS674 .T67 2016 -- Kroch Library Asia
Mariano Ponce y Collantes
Mariano Ponce y Collantes : Makabayan, Bayani / Jaime Balcos Veneracion.
National Commission for Culture and the Arts, 2016. -- vi, 221 pages : illustrations ; 25 cm
DS675.8 .P66 V46 2016 -- Kroch Library Asia
Plaridel
Plaridel : dungan ng Katipunan / King Cortez.
Center for Bulacan Studies, Bulacan State University, 2016. -- xxxii, 540 pages : illustrations ; 25 cm
Oversize DS675.8 .P5 C67 2016 + -- Kroch Library Asia
Thoughts and truths under five presidents
Thoughts and truths under five presidents / original manuscript by Conrado F. Estrella ; edited by A.G. Rodriques Jr and O. Sol. Palacpac ; additional text and editing by Patricia Ann V. Cantero.
The Greepod, 2016. -- 212 pages : color illustrations, leaves of plates ; 23 cm
DS685.8 .E88 Z47 2016 -- Kroch Library Asia
Born of the people
Born of the people / by Luis Laruc ; with a foreword by Paul Robeson.
Cornerstone Communications Foundations, 2015. -- 276 pages : maps ; 21 cm
DS686.2 .T3 A3 2015 -- Kroch Library Asia
Macapagal-Arroyo presidency and administration (2001-2010)
The Macapagal-Arroyo presidency and administration (2001-2010) / organized and edited by Jose V. Abueva, Oscar M. Alfonso, Erwin A. Alampay, Maria Faina L. Diola, Ma. Oliva Z. Domingo, Eleanor E. Nicolas.
Center for Leadership, Citizenship and Democracy, National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines, Diliman, 2014. -- xxvi, 511 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS686.614 .M31 2014 + -- Kroch Library Asia
Prachāthipatai nai ʻantarāi
ประชาธิปไตย ในอันตราย : กรณีศึกษาประชาธิปไตยในฟิลิปปินส์และไทย / ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสงขลานดรินทร์ วิทยาเขตสุีราษฎร์ธานี.
Prachāthipatai nai ʻantarāi : kō̜ranī sưksā prachāthipatai nai Filippin læ Thai / wāthī Rō̜i Trī Dō̜rō̜. Phaisān Bančhusuwan, Sākhā Wichā Ratthaprasāsanasāt, Khana Sinlapasāt læ Witthayā Kānčhatkān, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Surāt Thānī.
Sākhā Wichā Ratthaprasāsanasāt, Khana Sinlapasāt læ Witthayā Kānčhatkān, Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Surāt Thānī, 2017. -- 69 pages ; 21 cm
DS686.614 .P45 2017 -- Kroch Library Asia
Shaping public policies in the Bangsamoro for tomorrow's generation.
Shaping public policies in the Bangsamoro for tomorrow's generation.
Institute for Autonomy and Governance, 2014. -- 93 pages : color illustrations ; 23 x 29 cm
Oversize DS688 .M2 S535 2014 + -- Kroch Library Asia
Makati
Makati : the human city & its hyperlinks to the future / by Jejomar Erwin S. Binay Jr.
Information and Community Relations Department, the City Government of Makati, 2014. -- 275 pages : illustrations (chiefly color)
Oversize DS689 .M17 B56 2014 + -- Kroch Library Asia
Partners
Partners : national cooperation, international understanding : the sister cities of Quezon City / contributor, Divina Gracia P. Pascua, MPA.
Quezon City (Office of the City Mayor), 2015. -- 94 pages : color illustrations ; 22 x 28 cm
Oversize DS689 .Q4 P37 2015 + -- Kroch Library Asia
Chūgoku ni okeru rekishi no shigenka no genjō to kadai
中国における歴史の資源化の現状と課題 = Current trends and issues in the use of historical resources in China / 塚田誠之, 河合洋尚編.
Chūgoku ni okeru rekishi no shigenka no genjō to kadai = Current trends and issues in the use of historical resources in China / Tsukada Shigeyuki, Kawai Hironao hen.
Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan, 2017. -- ii, 327 pages : illustrations, maps ; 26 cm.
Oversize DS703 .C48 2017 + -- Kroch Library Asia
Kugyŏk Pugwŏnnok
국역 북원록 / 이 의봉 지음 ; 박 동욱, 김 영죽 옮김.
Kugyŏk Pugwŏnnok / Yi Ŭibong chiŭm ; Pak Tong-uk, Kim Yŏng-juk omgim.
Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 2016. -- 3 volumes ; 24 cm.
DS708 .Y628 2016 -- Kroch Library Asia
Yan huang min su hui cui
炎黄民俗荟萃 / 刘东升 著.
Yan huang min su hui cui / Liu Dongsheng zhu.
Zhongguo ping lun xue shu chu banshe, 2014. -- 3, 2, 196 pages ; 21 cm
DS721 .L6637 2013 -- Kroch Library Asia
Yan huang wen hua man tan
炎黄文化漫谈 / 刘东升著.
Yan huang wen hua man tan / Liu Dongsheng zhu.
Zhongguo ping lun xu shu chu ban she, 2013. -- 4, 2, 146 pages ; 21 cm
DS721 .L66357 2013 -- Kroch Library Asia
Yan huang wen xue jing yao
炎黄文学精要 / 刘东升 著.
Yan huang wen xue jing yao / Liu Dongsheng zhu.
Zhongguo ping lun xue shu chu ban she, 2013. -- 3, 2, 161 pages ; 21 cm
DS721 .L66437 2013 -- Kroch Library Asia
Religione dei Lolo,
La religione dei Lolo, contributo allo studio etnologico delle religioni dell'Estremo Oriente.
Società editrice "Vita e pensiero, ", 1944. -- xi, 263 pages illustrations, folded maps 26 cm
DS731 .L8 V26 -- Kroch Library Asia
Sons of the yellow emperor
Sons of the yellow emperor : a history of the Chinese diaspora / Lynn Pan ; with a new afterword by the author.
Kodansha International, 1994. -- xx, 418 p. : ill., maps ; 22 cm.
DS732 .P36x 1994 -- Kroch Library Asia
Zhongguo li shi de fan an
中国历史的翻案 / 华岗.
Zhongguo li shi de fan an / Hua Gang.
Ren min chu ban she, 1981. -- 8, 2, 120 pages ; 19 cm
DS734.7 .H91 1981 -- Kroch Library Asia
Guo Tingyi xian sheng shu xin xuan
郭 廷以 先生 書信選 / 陸 寶千 主編.
Guo Tingyi xian sheng shu xin xuan / Lu Baoqian zhu bian.
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 1995. -- ii, 276 p. : ill. ; 21 cm.
DS734.9 .K97 A4 1995 -- Kroch Library Asia
Kugyŏk yŏktaesa sŏn
국역 역대사 선 / 이 시선 지음 ; 이 경록, 이 충구, 이 성호 옮김.
Kugyŏk yŏktaesa sŏn / Yi Si-sŏn chiŭm ; Yi Kyŏng-nok, Yi Ch'ung-gu, Yi Sŏng-ho omgim.
Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 2016. -- 3 volumes ; 24 cm
DS735 .A2 Y574 2016 -- Kroch Library Asia
China across the centuries
China across the centuries : papers from a lecture series in Budapest / edited by Gábor Kósa.
Department of East Asian Studies, Eötvös Loránd University, 2017. -- xi, 203 pages : illustrations ; 23 cm.
DS736 .C4564 2017 -- Kroch Library Asia
Our Chinese ally.
Our Chinese ally.
American Historical Association, 1944. -- 61 p. : ill., maps ; 19 cm.
DS736 .O98 1944a -- Kroch Library Asia
Far Eastern governments and politics
Far Eastern governments and politics : China and Japan / Paul M. A. Linebarger, Djang Chu, Ardath W. Burks.
D. Van Nostrand, 1954. -- x, 630 pages : illustrations ; 24 cm.
DS740 .L75 -- Kroch Library Asia
Bu ping deng tiao yue de yan jiu
不平等條約的硏究 / 張廷灝講 ; [高爾松筆記]
Bu ping deng tiao yue de yan jiu / Zhang Tinghao jiang ; [Gao Ersong bi ji]
Wen hai chu ban she, 1977. -- 6, 148, 156 p. ; 22 cm.
DS740.4 .C4571 1977 -- Kroch Library Asia
Emerging China in a world of interdependence
An emerging China in a world of interdependence : a report to the Trilateral Commission / authors, Yoichi Funabashi, Michel Oksenberg, Heinrich Weiss.
Trilateral Commission, 1994. -- x, 84 p. ; 23 cm.
DS740.4 .F8x 1994 -- Kroch Library Asia
Weltrevolution aus Fernost
Weltrevolution aus Fernost : Das neue China.
Econ-Verl., 1970. -- 319 p. : ill. ; 23 cm.
DS740.4 .V12 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Nanyang jiao tong shi
中國南洋交通史 / 馮承鈞著.
Zhongguo Nanyang jiao tong shi / Feng Chengjun zhu.
Taiwan shang wu yin shu guan, 1962. -- 5, 2, 296 pages ; 19 cm.
DS740.4 F33 1962 -- Kroch Library Asia
China, Japan, and Senkaku Islands
China, Japan, and Senkaku Islands : conflict in the East China Sea amid an American shadow / Dr. Monika Chansoria ; foreword by Brahma Chellaney.
KW Publishers Pvt Ltd in association with Centre for Land Warfare Studies, 2017. -- xvii, 268 pages : maps (colour) ; 23 cm
DS740.5 .J3 C43 2017 -- Kroch Library Asia
China presents her case to the United Nations
China presents her case to the United Nations : [the text of the speech delivered / by T.F. Tsiang, chairman of the Chinese Delegation, in general debate at the United Nations General Assembly, 4th Session, on Sept. 22, 1949].
Chinese Delegation to the United Nations, 1949. -- 79 pages ; 24 cm
DS740.5 .R9 A5 1949 -- Kroch Library Asia
China strides in Bhutan, Nepal and Myanmar
China strides in Bhutan, Nepal and Myanmar : options for India / Col. Subodh Kumar Shahi.
G.B. Books in association with USI, 2017. -- xiv, 193 pages : illustrations (black and white), maps ; 25 cm
DS740.5 .S64 S53 2017 -- [asia]
Expansion of Europe into the Far East
The expansion of Europe into the Far East / John T. Pratt.
Sylvan Press, 1947. -- 218 pages : maps ; 19 cm.
DS740.63 .P91 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai shi
中國古代史 / 夏曾佑著.
Zhongguo gu dai shi / Xia Zengyou zhu.
Shang wu yin shu guan, 1933. -- 1, 3, 13, 537, 6 pages : tables ; 22 cm.
DS741.5 .X53 1933 (1935 printing) -- Kroch Library Asia
Guo yu guo ce jing hua
國語國策精華 : 廣注語譯 / 秦同培注譯 ; 宋晶如增訂.
Guo yu guo ce jing hua : Guang zhu yu yi / Qin Tongpei zhu yi ; Song Jingru zeng ding.
Shi jie shu ju, 1937. -- 2 v. in 1 ; 19 cm.
DS745 .T88 K94 1937 -- Kroch Library Asia
Mutianzi zhuan xi zheng jiang shu.
穆天子傳西征講疏.
Mutianzi zhuan xi zheng jiang shu.
Shang wu yin shu guan, 1934. -- 4, 4, 254, 52, 4 pages : illustrations ; 23 cm
DS747 .K91 -- Kroch Library Asia
Xi Zhou shi hua
西周史话 / 王宇信著.
Xi Zhou shi hua / Wang Yuxin zhu.
Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982. -- 2, 210 pages : illustrations ; 19 cm.
DS747 .W244 -- Kroch Library Asia
Wan Qing gong ting yu ren wu
晚清宮庭與人物 / 吳相湘著.
Wan Qing gong ting yu ren wu / Wu Xiangxiang zhu.
Zhuan ji wen xue chu ban she, 1970. -- 2 volumes ; 19 cm.
DS763 .A2 W89 1970 -- Kroch Library Asia
Zhang Zhidong Quan xue pian ping zhu
張 之洞 劝学篇 评注 / 陈 山榜.
Zhang Zhidong Quan xue pian ping zhu / Chen Shanbang.
Dalian chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing ke ji fa xing suo jing xiao, 1990. -- 15, 2, 197 p. ; 19 cm.
DS764.23 .C453 C46x 1990 -- Kroch Library Asia
Nisshin, Nichi-Ro Sensō to Teikoku Nihon
日清・日露戦争と帝国日本 / 飯塚一幸.
Nisshin, Nichi-Ro Sensō to Teikoku Nihon / Iizuka Kazuyuki.
Yoshikawa Kōbunkan, 2016. -- 8, 243 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), map, portraits ; 20 cm.
DS765 .I39 2016 -- Kroch Library Asia
Campagne de Chine, 1900-1901
Campagne de Chine, 1900-1901 : Service vétérinaire du Corps expéditionnaire français et dans les armées alliées / par M. Barascud.
Imprimerie Lafolye Frères, 1903. -- 269 pages : illustrations ; 23 cm
DS771.5 .B22 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhan lüe fen xi (serial)
中國戰略分析 = China strategic analysis.
Zhongguo zhan lüe fen xi = China strategic analysis.
Zhongguo zhan lüe fen xi za zhi she, 2016-. -- volumes ; 26 cm
Oversize DS773.83 .Z463 + -- Kroch Library Asia
Li lan qian xian jia yu guo
历览前贤家与国 : 孙中山与他的家属特展 / 策展人员叶璞, 吴玉美, 陈丁辉 = Dr. Sun Yat Sen and his family special exhibition / curatorial team, Ye Pu, Goh Yu Mei, Tan Teng Phee.
Li lan qian xian jia yu guo : Sun Zhongshan yu ta de jia shu te zhan / ce zhan ren yuan, Ye Pu, Wu Yumei, Chen Dinghui = Dr. Sun Yat Sen and his family special exhibition / curatorial team, Ye Pu, Goh Yu Mei, Tan Teng Phee.
Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall, 2015. -- 123 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
DS777 .L55 2015 -- Kroch Library Asia
Kang zhan sheng li Taiwan guang fu qi shi zhou nian ji nian zhuan ji
抗戰勝利臺灣光復七十週年紀念專輯 / 潘長發著.
Kang zhan sheng li Taiwan guang fu qi shi zhou nian ji nian zhuan ji / Pan Changfa zhu.
Wen shi zhe, 2016. -- 268 pages : illustrations, facsimiles, music ; 21 cm
DS777.53 .P356 2016 -- Kroch Library Asia
Hua qiao yu kang Ri zhan zheng
华侨与抗日战争 : 图片集 / 张欣荣, 温競文, 陈仲德编辑 ; 张欣荣责任编辑.
Hua qiao yu kang Ri zhan zheng : tu pian ji / Zhang Xinrong, Wen Jingwen, Chen Zhongde bian ji ; Zhang Xinrong ze ren bian ji.
Sheng huo wen hua ji jin hui, 2015. -- vi, 88 pages : chiefly illustrations ; 28 cm.
Oversize DS777.5313 .D66 2015 v. 2 + -- Kroch Library Asia
Riben jun guo zhu yi qin lüe shi bei wang lu
日本軍國主義侵略史備忘錄 / 蔡省三, 吳瓊著.
Riben jun guo zhu yi qin lüe shi bei wang lu / Cai Xingsan, Wu Qiong zhu.
Sheng huo wen hua ji jin hui, 2015. -- vi, 90 pages : color illustrations ; 28 cm.
Oversize DS777.5313 .D66 2015 v. 14 + -- Kroch Library Asia
Liu Shaoqi tong zhi yong chui bu xiu.
刘少奇同志永垂不朽.
Liu Shaoqi tong zhi yong chui bu xiu.
Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1980. -- 75 p., [2] leaves of plates : ill. ; 21 cm.
DS778 .L777 L81 -- Kroch Library Asia
Mao Zedong hui jian ji
毛澤東會見記 / 斯諾, 貝特蘭, 斯坦恩 ... [et al.]著.
Mao Zedong hui jian ji / Sinuo, Beitelan, Sitan'en ... [et al.] zhu.
Ke bo chu ban she, 1976. -- 130 p., [5] leaves of plates : ill. ; 22 cm.
DS778 .M29 M296 -- Kroch Library Asia
Mao Zedong zai zhong yang ge ming gen ju di dou zheng shi qi de diao cha wen ji
毛泽东在中央革命根据地斗争时期的调查文集 / 中共中央文献研究室, 中国井冈山干部学院编.
Mao Zedong zai zhong yang ge ming gen ju di dou zheng shi qi de diao cha wen ji / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhongguo Jinggangshan gan bu xue yuan bian.
Zhong yang wen xian chu ban she, 2010. -- 1, 263 p. ; 24 cm.
DS778 .M3 A25 2010 -- Kroch Library Asia
Zhan zheng nian dai de Zhu De tong zhi.
战爭年代的朱德同志.
Zhan zheng nian dai de Zhu De tong zhi.
Ren min chu ban she, 1977. -- 2, 148 pages, [2] leaves of plates : portraits ; 21 cm
DS778 .C6 Z43 1977 -- Kroch Library Asia
Kokusai Renmei Rijikai narabini Sōkai ni okeru Nisshi funsō giji keika shōroku.
國際聯盟理事會竝總會に於ける日支紛爭議事經過詳錄.
Kokusai Renmei Rijikai narabini Sōkai ni okeru Nisshi funsō giji keika shōroku.
Kokusai Renmei Jimukyoku Tōkyō Shikyoku, 1932. -- 3 volumes : map ; 22 cm.
DS783.8 .L43 1932 -- Kroch Library Asia
Ōdō rakudo, Manshūkoku no "tsumi to batsu"
王道楽土・満洲国の「罪と罰」 : 帝国の凋落と崩壊のさなかに / 松岡将.
Ōdō rakudo, Manshūkoku no "tsumi to batsu" : teikoku no chōraku to hōkai no sanaka ni / Matsuoka Susumu.
Dōjidaisha, 2016. -- 275 pages : illustrations, map ; 20 cm
DS784 .M37 2016 -- Kroch Library Asia
Parhae Yŏmjusŏng iyagi
발해 염주성 이야기 : 동 아시아 의 문화 허브 = Kraskino / 김 은국 [and 10 others].
Parhae Yŏmjusŏng iyagi : Tong Asia ŭi munhwa hŏbŭ = Kraskino / Kim Ŭn-guk [and 10 others].
Ch'ŏnga Ch'ulp'ansa, 2017. -- 299 pages : illustrations ; 23 cm.
DS793 .P59 P375 2017 -- Kroch Library Asia
Shandong wen hua shi yan jiu jia bian
山東文化史研究甲編 / 張立志撰著.
Shandong wen hua shi yan jiu jia bian / Zhang Lizhi zhuan zhu.
Wen hai chu ban she, 1971. -- 218 pages ; 20 cm
DS793 .S4 Z43 1971 -- Kroch Library Asia
Shisen no dentō bunka to seikatsu gijutsu
四川の伝統文化と生活技術 / 渡部武, 霍巍, C. ダニエルス編.
Shisen no dentō bunka to seikatsu gijutsu / Watanabe Takeshi, Kaku Gi, C. Danierusu hen.
Keiyūsha, 2003. -- 468 pages, [3] pages of plates : illustrations, maps ; 22 cm.
DS793 .S8 S456 2003 -- Kroch Library Asia
Shisen no kōko to minzoku
四川の考古と民俗 / C. ダニエルス (唐立), 渡部武編.
Shisen no kōko to minzoku / C. Danierusu (Tōritsu), Watabe Takeshi hen.
Keiyūsha, 1999. -- 319 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
DS793 .S8 S46 1999 -- Kroch Library Asia
Zou jin she qu mi jiu qing
走進社區覓舊情 : 尋找油尖旺舊人舊事 / 郭少棠主編 ; 油尖旺區議會, 香港中文大學社區文化硏究小組合編.
Zou jin she qu mi jiu qing : xun zhao You Jian Wang jiu ren jiu shi / Guo Shaotang zhu bian ; You Jian Wang qu yi hui, Xianggang Zhong wen da xue she qu wen hua yan jiu xiao zu he bian.
You Jian Wang qu yi hui : Xianggang Zhong wen da xue ren min xue ke yan jiu suo kua wen hua yan jiu zhong xin, 2002. -- 226 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
DS796 .H76 .Y388 2002 -- Kroch Library Asia
Bod kyi dang po ʼgaʼ zhig
Bod kyi dang po ʼgaʼ zhig / Bsgyur pa po, Thub-bstan-sangs-rgyas Shāstri = Tibet's some firsts / translated by Thupten Sangyal Shastri.
Lopan Reychen Memorial Library, Tseprilopan Monastery, 2016. -- 74 pages ; 23 cm
DS797.82 .S536 M5513 2016 -- Kroch Library Asia
Da Xianggelila sheng tai tan mi
大香格里拉生态探秘 = Exploring the ecological Shangri-La / 主编, 摄影李丽川 ; 翻译高凡.
Da Xianggelila sheng tai tan mi = Exploring the ecological Shangri-La / zhu bian, she ying Li Lichuan ; fan yi Gao Fan.
Zhongguo lü you chu ban she, 2006. -- 169 pages : chiefly color illustrations ; 28 x 29 cm
Oversize DS797.86 .D464 D32 2006 + -- Kroch Library Asia
Taiwan
Taiwan : a history of agonies = 臺灣 · 苦悶的歷史 / Ong Iok-tek (王育徳) ; translated by Shimamura Yasuharu, a.k.a. Nathan Shiga (島村泰治) ; edited by Ong Meiri (王明理).
Taiwan : a history of agonies = Taiwan, ku men de li shi / Ong Iok-tek (Wang Yude) ; translated by Shimamura Yasuharu, a.k.a. Nathan Shiga (Daocun Taizhi) ; edited by Ong Meiri (Wang Mingli).
Avanguard Publishing House, 2015. -- 367 pages : illustrations ; 22 cm
DS799.5 .O55813 2015 -- Kroch Library Asia
Izumo o genkyō to suru hitotachi
出雲を原鄉とする人たち / 岡本雅享.
Izumo o genkyō to suru hitotachi / Okamoto Masataka.
Fujiwara Shoten, 2016. -- 350 pages : illustrations, maps ; 19 cm
DS812 .O378 2016 -- Kroch Library Asia
Nước Nhật : nhìn từ những thứ bình thường
Nước Nhật : nhìn từ những thứ bình thường / Nguyễn Quốc Vương.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 184 pages ; 19 cm
DS821 .N573 2017 -- Kroch Library Asia
Edo bunka o yomu
江戶文化をよむ / 倉地克直.
Edo bunka o yomu / Kurachi Katsunao.
Yoshikawa Kōbunkan, 2006. -- x, 310, 14 pages, 4 unumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 20 cm
DS822.2 .K864 2006 -- Kroch Library Asia
Nihonjin wa nani o kangaete kita noka.
日本人は何を考えてきたのか. 明治編, 文明の扉を開く / NHK取材班編著.
Nihonjin wa nani o kangaete kita noka. Meijihen, Bunmei no tobira o hiraku / NHK Shuzaihan hencho.
NHK Shuppan, 2012. -- 283 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 20 cm
DS822.3 .N45 2012 -- Kroch Library Asia
Escaping Japan
Escaping Japan : reflections on estrangement and exile in the twenty-first century / edited by Blai Guarné and Paul Hansen.
Routledge, 2018. -- xviii, 255 pages : illustrations ; 24 cm.
DS822.5 .G83 2018 -- Kroch Library Asia
Teijō zakki
貞丈雜記 / 伊勢貞丈著.
Teijō zakki / Ise Sadatake cho.
Ōzorasha, 2012. -- 4 volumes : illustrations ; 22 cm
DS827 .S3 I74 2012 -- Kroch Library Asia
Kōgō kō
皇后考 / 原武史.
Kōgō kō / Hara Takeshi.
Kōdansha, 2015. -- 652 pages : illustrations, map ; 20 cm
DS834.1 .H37 2015 -- Kroch Library Asia
Elephant and the Samurai
The elephant and the Samurai : why Japan can trust India? / Dr. Rupakjyoti Borah ; foreword by Prof. James Mayall.
Kaveri Books, 2017. -- 160 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
DS849 .I5 B67 2017 -- Kroch Library Asia
What makes Korea insult Japan
What makes Korea insult Japan / by Sonfa Oh ; translated by Ichiro Otani.
Hikaruland Publishing Co. Ltd., 2017. -- 334 pages ; 20 cm
DS849 .K6 O2913 2017 -- Kroch Library Asia
Henkakuki no jinketsu
変革期の人傑 / 村山修一.
Henkakuki no jinketsu / Murayama Shūichi.
Hanawa Shobō, 2003. -- 325, 21 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
DS852 .A1 M87 2003 -- Kroch Library Asia
Izumo to Yamato
出雲と大和 : 古代国家の原像をたずねて / 村井康彦.
Izumo to Yamato : kodai kokka no genzō o tazunete / Murai Yasuhiko.
Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2013. -- xiii, 252, 10 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
DS855 .M858 2013 -- Kroch Library Asia
Jotei no kodai Nihon
女帝の古代日本 / 吉村武彦.
Jotei no kodai Nihon / Yoshimura Takehiko.
Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2012. -- iii, 219, 11 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
DS855 .Y6646 2012 -- Kroch Library Asia
Man'yōshū no mukōgawa
万葉集の向こう側 : もうひとつの伽耶 / 室伏志畔著.
Man'yōshū no mukōgawa : mō hitotsu no Kaya / Murobushi Shihan cho.
Gogatsu Shobō, 2002. -- 216 pages : illustrations, maps ; 20 cm
DS855 .M876 2002 -- Kroch Library Asia
Soga-shi no kodai
蘇我氏の古代 / 吉村武彦.
Soga-shi no kodai / Yoshimura Takehiko.
Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2015. -- iii, 260, 16 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
DS855 .Y684 2015 -- Kroch Library Asia
Yamato Ōken
ヤマト王権 / 吉村武彦.
Yamato Ōken / Yoshimura Takehiko.
Iwanami Shoten, 2010. -- xiii, 196, 19 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
DS855 .Y675 2010 -- Kroch Library Asia
Uji no Waki Iratsuko monogatari no kenkyū
ウヂノワキイラツコ物語の研究 / 金澤和美著.
Uji no Waki Iratsuko monogatari no kenkyū / Kanazawa Kazumi cho.
Shintensha, 2013. -- 204 pages ; 22 cm.
DS855.3 .K26 2013 -- Kroch Library Asia
Kujō-ke-bon shihai monjoshū.
九条家本紙背文書集. 中右記 / 宮内庁書陵部編.
Kujō-ke-bon shihai monjoshū. Chūyūki / Kunaichō Shoryōbu hen.
Meiji Shoin, 2015. -- 375 pages : facsimiles ; 22 cm
DS856.3 .K85 2015b -- Kroch Library Asia
Hōjō Ujitsuna
北条氏綱 / 黒田基樹編著.
Hōjō Ujitsuna / Kuroda Motoki hencho.
Ebisu Kōshō Shuppan, 2016. -- 379 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS869 .H556 H65 2016 -- Kroch Library Asia
Kanpon Meishō genkōroku
完本名将言行錄 / 岡谷繁実著.
Kanpon Meishō genkōroku / Okanoya Shigezane cho.
Ōzorasha, 2016. -- 5 volumes : illustrations ; 22 cm
DS869 .A1 O352 2016 -- Kroch Library Asia
Forty-seven rōnin
The forty-seven rōnin : the vendetta in history / John A. Tucker (East Carolina University).
Cambridge University Press, 2018. -- xiii, 320 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS873 .T83 2018 -- Kroch Library Asia
Ishin to kaika
維新と開化 / 奥田晴樹.
Ishin to kaika / Okuda Haruki.
Yoshikawa Kōbunkan, 2016. -- 11, 272 pages, [4] pages of plates : illustrations, map ; 20 cm.
DS881.3 .O374 2016 -- Kroch Library Asia
Kaiō jidan, Bakumatsu seijika
懐往事談・幕末政治家 / [福地源一郎] ; 日本史籍協會編.
Kaiō jidan, Bakumatsu seijika / [Fukuchi Gen'ichirō cho] ; Nihon Shiseki Kyōkai hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1979. -- 531 pages ; 22 cm.
DS881.3 .F894 1979 -- Kroch Library Asia
Meiji ishin no kokusai butai
明治維新の国際舞台 / 鵜飼政志.
Meiji ishin no kokusai butai / Ugai Masashi.
Yūshisha, 2014. -- xi, 304 pages : illustrations ; 20 cm
DS881.3 .U365 2014 -- Kroch Library Asia
Meiji Ishin shi kenkyū no ima o tou
明治維新史研究の今を問う : 新たな歴史像を求めて / 明治維新史学会編.
Meiji Ishin shi kenkyū no ima o tou : arata na rekishizō o motomete / Meiji Ishin Shigakkai hen.
Yūshisha, 2011. -- v, 295 pages : illustrations ; 22 cm
DS881.3 .M427 2011 -- Kroch Library Asia
Takamatsu Ryōun-Ō keirekidan, Hakodate Sensō shiryō
高松凌雲翁經歷談. 函館戰爭史料 / 日本史籍協會編.
Takamatsu Ryōun-Ō keirekidan, Hakodate Sensō shiryō / Nihon Shiseki Kyōkai hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1979. -- 327 pages, [9] leaves of plates : illustrations ; 22 cm.
DS881.3 .T2425 1979 -- Kroch Library Asia
Nihon no nihyakunen
日本の200年 : 徳川時代から現代まで. 下 / アンドルー・ゴードン ; 森谷文昭訳.
Nihon no nihyakunen : Tokugawa jidai kara gendai made. ge / Andorū Gōdon ; Moritani Fumiaki yaku.
Misuzu Shobō, 2006. -- vii, 385-715, lxvi pages : illustrations ; 20 cm
DS881.9 .G6616 2006 v. 2 -- Kroch Library Asia
Nihon no nihyakunen
日本の200年 : 徳川時代から現代まで. 上 / アンドルー・ゴードン ; 森谷文昭訳.
Nihon no nihyakunen : Tokugawa jidai kara gendai made. jō / Andorū Gōdon ; Moritani Fumiaki yaku.
Misuzu Shobō, 2006. -- xxv, 383, xvi pages : illustrations ; 20 cm
DS881.9 .G6616 2006 -- Kroch Library Asia
"Shuken kokka" seiritsu no uchi to soto
「主権国家」成立の内と外 / 大日方純夫.
"Shuken kokka" seiritsu no uchi to soto / Obinata Sumio.
Yoshikawa Kōbunkan, 2016. -- 10, 274 pages, [4] pages of plates : illustrations (some color), maps ; 20 cm.
DS882 .O2485 2016 -- Kroch Library Asia
Dare de mo yomeru, furi-ganatsuki, Nihon kindaishi nenpyō
誰でも読める, ふりがな付き, 日本近代史年表 / 吉川弘文館編集部編.
Dare de mo yomeru, furi-ganatsuki, Nihon kindaishi nenpyō / Yoshikawa Kōbunkan Henshūbu hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2008. -- iv, 327, 67 pages : illustrations ; 23 cm
DS882 .D37 2008 -- Kroch Library Asia
Katsura Tarō hatsu shokanshū
桂太郎発書翰集 / 千葉功編.
Katsura Tarō hatsu shokanshū / Chiba Isao hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2011. -- xxviii, 489 pages ; 22 cm
DS884 .K287 A4 2011 -- Kroch Library Asia
Katsura Tarō kankei bunsho
桂太郎関係文書 / 千葉功編.
Katsura Tarō kankei bunsho / Chiba Isao hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2010. -- xxx, 542 pages ; 22 cm
DS884 .K287 A4 2010 -- Kroch Library Asia
Kokusaika jidai "Taishō Nihon"
国際化時代「大正日本」 / 櫻井良樹.
Kokusaika jidai "Taishō Nihon" / Sakurai Ryōju.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- 10, 231 pages, [4] pages of plates : illustrations (some color), maps (some color), portraits ; 20 cm.
DS886 .S25 2017 -- Kroch Library Asia
Sensō made
戦争まで : 歴史を決めた交涉と日本の失敗 / 加藤陽子, 東京大学文学部教授.
Sensō made : rekishi o kimeta kōshō to Nihon no shippai / Katō Yōko, Tōkyō Daigaku Bungakubu Kyōju.
Asahi Shuppansha, 2016. -- 466, x pages : illustrations, maps ; 19 cm
DS888.5 .K376 2016 -- Kroch Library Asia
Sensō to fashizumu no jidai e
戦争とファシズムの時代へ / 河島真.
Sensō to fashizumu no jidai e / Kawashima Makoto.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- 9, 257 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps, portraits ; 20 cm.
DS888.5 .K3765 2017 -- Kroch Library Asia
Sōryokusen no naka no Nihon seiji
総力戦のなかの日本政治 / 源川真希.
Sōryokusen no naka no Nihon seiji / Minagawa Masaki.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- 10, 253 pages, [4] pages of plates : illustrations (some color), maps, portraits ; 20 cm.
DS888.5 .M548 2017 -- Kroch Library Asia
Dare de mo yomeru Nihon gendaishi nenpyō
誰でも読める日本現代史年表 : ふりがな付き / 吉川弘文館編集部編.
Dare de mo yomeru Nihon gendaishi nenpyō : furigana tsuki / Yoshikawa Kōbunkan Henshūbu hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2008. -- iii, 358, 52 pages : illustrations ; 23 cm
DS889 .D37 2008 -- Kroch Library Asia
Kikigaki Ogata Sadako kaikoroku
聞き書緖方貞子回顧錄 / 野林健, 納家政嗣編.
Kikigaki Ogata Sadako kaikoroku / Nobayashi Takeshi, Naya Masatsugu hen.
Iwanami Shoten, 2015. -- xiv, 309 pages : illustrations, maps ; 20 cm
DS890 .O33 A5 2015 -- Kroch Library Asia
Nihon no hanchisei shugi
日本の反知性主義 / [編者内田樹 ; 著者赤坂真理 [and others]].
Nihon no hanchisei shugi / [hensha Uchida Tatsuru ; chosha Akasaka Mari [and others]].
Shōbunsha, 2015. -- 302 pages ; 19 cm.
DS891 .N5375 2015 -- Kroch Library Asia
Ibaraki-ken Rekishikan hō. (serial)
茨城県歷史館報.
Ibaraki-ken Rekishikan hō.
Ibaraki-ken Rekishikan, 1974-1981. -- 8 volumes : illustrations ; 26 cm
Oversize DS894.49 .I22 A25 + -- Kroch Library Asia
Kodai ōken to Musashi no Kuni no kōkogaku
古代王権と武蔵国の考古学 / 増田逸朗著 ; [編集増田逸朗著作集刊行会].
Kodai ōken to Musashi no Kuni no kōkogaku / Masuda Itsurō cho ; [henshū Masuda Itsurō Chosakushū Kankōkai].
Keiyūsha, 2002. -- 410 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
DS894.49 .S2435 M37 2002 -- Kroch Library Asia
Kōzuke Iwamatsu-shi
上野岩松氏 / 黒田基樹編著.
Kōzuke Iwamatsu-shi / Kuroda Motoki hencho.
Ebisu Kōshō Shuppan, 2015. -- 415 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS894.49 .G8565 K69 2015 -- Kroch Library Asia
Sagami no kodaishi
相模の古代史 / 鈴木靖民.
Sagami no kodaishi / Suzuki Yasutami.
Koshi Shoin, 2014. -- 250 pages : illustrations, maps ; 21 cm
DS894.49 .K3465 S89 2014 -- Kroch Library Asia
"Kawachi meisho zue", "Izumi meisho zue" no omoshirosa
「河内名所図会」, 「和泉名所図会」のおもしろさ / 森田恭二編著.
"Kawachi meisho zue", "Izumi meisho zue" no omoshirosa / Morita Kyōji hencho.
Izumi Shoin, 2010. -- ii, 302 pages : illustrations, facsimiles ; 21 cm.
DS894.69 .O822 M67 2010 -- Kroch Library Asia
Edo kanoko
江戶鹿子 / 朝倉治彦監修.
Edo kanoko / Asakura Haruhiko kanshū .
Sumiya Shobō, 1970. -- 301, 20 pages : illustrations ; 22 cm.
DS896.38 .E36 1970 -- Kroch Library Asia
Tōkyō den'en modan
東京田園モダン : 大正・昭和の郊外を步く / 三浦展.
Tōkyō den'en modan : Taishō Shōwa no kōgai o aruku / Miura Atsushi.
Yōsensha, 2016. -- 251, iv pages : illustrations ; 19 cm
DS896.64 .M58 2016 -- Kroch Library Asia
Routledge handbook of Korean culture and society
The Routledge handbook of Korean culture and society / edited by Youna Kim.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. -- xiv, 312 pages ; 26 cm.
Oversize DS904 .R68 2017 + -- Kroch Library Asia
Hawai, Meksik'o, Nammi roŭi Hanin imin
하와이, 멕시코, 남미 로의 한인 이민 = The Korean immigration to Hawaii, Mexico and South America / 강 건영 저.
Hawai, Meksik'o, Nammi roŭi Hanin imin = The Korean immigration to Hawaii, Mexico and South America / Kang Kŏn-yŏng chŏ.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2017. -- 248 pages : illustrations ; 23 cm
DS904.7 .K35 2017 -- Kroch Library Asia
Kankoku, Chōsen shakai bunkashi to Higashi Ajia
韓国・朝鮮社会文化史と東アジア / 平木實.
Kankoku, Chōsen shakai bunkashi to Higashi Ajia / Hiraki Makoto.
Gakujutsu Shuppankai : Hatsubaijo Nihon Tosho Sentā, 2011. -- 387 pages : illustrations ; 22 cm.
DS907.18 .H56 2011 -- Kroch Library Asia
Cho-Il suho chogyu
조일 수호 조규 : 근대 의 의미 를 묻다 / 한중 관계 연구소 편, 김 정호 [and 4 others].
Cho-Il suho chogyu : kŭndae ŭi ŭimi rŭl muda / Han-Chung Kwan'gye Yŏn'guso p'yŏn, Kim Chŏng-ho [and 4 others].
Ch'ŏnga Ch'ulp'ansa, 2017. -- 328 pages : illustrations ; 23 cm
DS910.2 .J3 C4565 2017 -- Kroch Library Asia
Han-Chung sugyo 25-yŏnsa
한중 수교 25년사 / 성균관 대학교 성균 중국 연구소 엮음.
Han-Chung sugyo 25-yŏnsa / Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Sŏnggyun Chungguk Yŏn'guso yŏkkŭm.
Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2017. -- 384 pages ; 23 cm
DS910.2 .C5 H3436 2017 -- Kroch Library Asia
Kugyŏk Kwanyonnok
국역 관연록 / 김 선민 지음 ; 박 은정, 이 홍식 옮김
Kugyŏk Kwanyonnok / Kim Sŏn-min chiŭm ; Pak Ŭn-jŏng, Yi Hong-sik omgim.
Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 2016. -- 313, 142 pages ; 24 cm.
DS910.2 .C5 K536 2016 -- Kroch Library Asia
History and archaeology of the Koguryŏ kingdom
The history and archaeology of the Koguryŏ kingdom / edited by Mark E. Byington.
Early Korea Project, Korea Institute, Harvard University, 2016. -- xviii, 486 pages : illustrations (chiefly color), maps ; 27 cm.
Oversize DS911.74 .H57 2016 + -- Kroch Library Asia
Kayasa saero ilki
가야사 새로 읽기 / 주 보돈 지음.
Kayasa saero ilki / Chu Po-don chiŭm.
Churyusŏng, 2017. -- 306 pages : illustrations ; 23 cm
DS911.78 .C55 2017 -- Kroch Library Asia
Chosŏn ŭi yŏngŭijŏng
조선 의 영의정 / 조 오현.
Chosŏn ŭi yŏngŭijŏng / Cho O-hyŏn.
Yŏngnak, 2017. -- 2 volumes ; 23 cm
DS913.39 .C442 2017 -- Kroch Library Asia
Unique Banchado
A unique Banchado : the documentary painting, with commentary, of King Jeongjo's royal procession to Hwaseong in 1795 / by Han Young-woo ; translated by Chung Eunsun.
Renaissance Books, 2017. -- xvi, 160 pages : illustrations (some color), maps, plans ; 26 cm
Oversize DS914.15 .Y6813 2017 + -- Kroch Library Asia
Paegam Pak Ŭn-sik p'yŏngjŏn
백암 박 은식 평전 / 김 삼웅.
Paegam Pak Ŭn-sik p'yŏngjŏn / Kim Sam-ung.
Ch'aeryun, 2017. -- 318 pages : illustrations ; 22 cm
DS915.5 .P36 K55 2017 -- Kroch Library Asia
Kim Chun-yŏp p'yŏngjŏn
김 준엽 평전 : 현실 에 살지 말고 역사 에 살라 / 김 삼웅 지음.
Kim Chun-yŏp p'yŏngjŏn : hyŏnsil e salji malgo yŏksa e salla / Kim Sam-ung chiŭm.
Kip'ŭn Namu, 2017. -- 436 pages : illustrations ; 20 cm
DS916.5 .K44 K56 2017 -- Kroch Library Asia
Han kwŏn ŭro ingnŭn Ilche kangjŏm sillok
한 권 으로 읽는 일제 강점 실록 / 박 영규 지음.
Han kwŏn ŭro ingnŭn Ilche kangjŏm sillok / Pak Yŏng-gyu chiŭm.
Ungjin Chisik Hausŭ, 2017. -- 367 pages ; 23 cm
DS916.54 .P359 2017 -- Kroch Library Asia
Maeguk ŭi yŏksahakcha, kŭdŭl man ŭi sesang
매국 의 역사학자, 그들 만 의 세상 / 김 명옥, 이 주한, 홍 순대, 황 순종 지음.
Maeguk ŭi yŏksahakcha, kŭdŭl man ŭi sesang / Kim Myŏng-ok, Yi Chu-han, Hong Sun-dae, Hwang Sun-jong chiŭm.
Man'gwŏndang, 2017. -- 319 pages ; 23 cm
DS916.55 .K589 2017 -- Kroch Library Asia
Tongnip ŭl kkum kkunŭn minjujuŭi
독립 을 꿈 꾸는 민주주의 : 민주주의 개념 으로 독립 운동사 를 새로 쓰다 / 김 정인 지음.
Tongnip ŭl kkum kkunŭn minjujuŭi : minjujuŭi kaenyŏm ŭro tongnip undongsa rŭl saero ssŭda / Kim Chŏng-in chiŭm.
Ch'aek kwa Hamkke, 2017. -- 405 pages ; 23 cm
DS916.593 .K56168 2017 -- Kroch Library Asia
South Korea's New Nationalism
South Korea's New Nationalism : the End of "One Korea"? / Emma Campbell.
FirstForumPress, a division of Lynne Rienner Publishers, Inc., 2016. -- xiii, 226 pages ; 24 cm
DS917.444 .C22 2016 -- Kroch Library Asia
Kyŏngbuk ŭi hon, Han'guk chŏngsin ŭi ch'ang
경북 의 혼, 한국 정신 의 창 = Window to the spirit of Korea : 총론편 / 경북 정체성 포럼 엮음.
Kyŏngbuk ŭi hon, Han'guk chŏngsin ŭi ch'ang = Window to the spirit of Korea : ch'ongnonp'yŏn / Kyŏngbuk Chŏngch'esŏng P'orŏm yŏkkŭm.
Kyŏngsang-bukto, Hanʼguk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2016. -- 147 pages : color illustrations ; 21 cm
DS924 .K94 K96 2016 -- Kroch Library Asia
Chogamdo wa sajin ŭro ponŭn 1930-yŏndae
조감도 와 사진 으로 보는 1930년대 = 鳥瞰図と写真で見る1930年代 / 편저 김 용하, 도미이 마사노리, 도다 이쿠코.
Chogamdo wa sajin ŭro ponŭn 1930-yŏndae = Chōkanzu to shashin de miru 1930-nendai / p'yŏnjŏ Kim Yong-ha, Tomii Masanori, Toda Ik'uk'o.
T'ohyang, 2017. -- 127 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS925 .I5 C53 2017 -- Kroch Library Asia
Kugyŏk Sŏul chiyŏk kwanhal Mi kunjŏng munsŏ
국역 서울 지역 관할 미 군정 문서 / 편저 서울 역사 편찬원.
Kugyŏk Sŏul chiyŏk kwanhal Mi kunjŏng munsŏ / p'yŏnjŏ Sŏul Yŏksa P'yŏnch'anwŏn.
Sŏul Yŏksa P'yŏnch'anwŏn, 2017. -- 429 pages, 4 unnumbered pages ; 27 cm.
Oversize DS925 .S457 K84164 2017 + -- Kroch Library Asia
Kŭndae munhwa yusan kwa sŏul saramdŭl
근대 문화 유산 과 서울 사람들 / 전 우용 [and 11 others] ; 편저 서울 역사 편찬원.
Kŭndae munhwa yusan kwa sŏul saramdŭl / Chŏn U-yong [and 11 others] ; p'yŏnjŏ Sŏul Yŏksa P'yŏnch'anwŏn.
Sŏul Yŏksa P'yŏnch'anwŏn, 2017. -- 301 pages : illustrations (some color), portraits (some color) ; 23 cm.
DS925 .S457 K86 2017 -- Kroch Library Asia
Pukhan ŭi taejung munhwa
북한 의 대중 문화 / 전영선.
Pukhan ŭi taejung munhwa / Chŏn Yŏng-sŏn.
Kŭl Nurim, 2007. -- 223 pages : illustrations ; 20 cm
DS932.7 .C47 2007 -- Kroch Library Asia

DU. Oceania (South Seas) (4 items)RSS

Strangers next door?
Strangers next door? : Indonesia and Australia in the Asian century / edited by Tim Lindsey and Dave McRae.
Hart Publishing, 2018. -- xvii, 548 pages ; 24 cm
DU113.5 .I5 S73 2018 -- Kroch Library Asia
Unter Kannibalen
Unter Kannibalen : eine Philosophin im Urwald von Westpapua / Karen Gloy.
WBG, 2010. -- 128 pages : illustrations ; 23 cm
DU744.3 .G56 2010 -- Kroch Library Asia
Vergessene Welt
Vergessene Welt : erste Begegnungen mit den Yali im Bergland von West-Papua / Siegfried Zöllner.
Wahine Verlag, 2013. -- 397 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 19 cm
DU744.35 .J28 Z65 2013 -- Kroch Library Asia
Yalimo
Yalimo : die Yali im Bergland von West Papua : ein Portrait / Susanne Reuter.
Wahine Verlag, 2011. -- 181 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 28 cm
Oversize DU744.35 .J28 R48 2011 + -- Kroch Library Asia

E. American history (1 item)RSS

East meets West
East meets West : journey through war & peace from the Mekong Delta to San Francisco Bay / journey by Khương Hữu Điểu.
Nhân A̓nh, 2017-. -- volumes : illustrations, maps ; 28 cm
Oversize E184 .V53 K48 2017 + -- Kroch Library Asia

F. American history (1 item)RSS

Governance matters
Governance matters : China's Western region development with a focus on Qinghai province / Anja Lahtinen.
Scholars' Press, 2013. -- 316 pages : illustrations, maps ; 22 cm
F127.44 L184 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (10 items)RSS

Researching geography
Researching geography : the Indian context / Gopal Krishan and Nina Singh.
Routledge Taylor & Francis Group, 2017. -- xii, 286 pages : maps ; 22 cm
G74 .G57 2017 -- Kroch Library Asia
Kindai gaikoku chimei jinmei yobikata kakikata hensen shiryōshū.
近代外国地名人名呼び方書き方変遷史料集.
Kindai gaikoku chimei jinmei yobikata kakikata hensen shiryōshū.
Ōzorasha, 2007. -- 4 volumes : maps ; 27 cm
Oversize G106 .J3 K56 2007 + -- Kroch Library Asia
Agrotourism as an alternative form of tourism in Bali, Indonesia
Agrotourism as an alternative form of tourism in Bali, Indonesia / I Gusti Bagus Rai Utama.
Scholar's Press, 2014. -- 98 pages : illustrations ; 23 cm
G155 .I5 U83 2014 -- Kroch Library Asia
Surf tourism and sustainable development
Surf tourism and sustainable development : Mentawai Islands, Indonesia / Nicholas Towner.
Scholar's Press, 2014. -- 411 pages : illustrations ; 23 cm
G155 .I5 T69 2014 -- Kroch Library Asia
Tourism
Tourism : innovations and challenges : in the age of m-commerce / editors, Prof. S.P. Bansal, Prof. Sandeep Kulshreshtha, Dr. Vishal Kumar, Dr. Prashant Gautam.
Bharti Publications, 2015. -- xii, 300 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 25 cm
Oversize G155 .I4 T68 2015 + -- Kroch Library Asia
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / đồng chủ biên: GS.TS. Nguyễn Văn Đính. PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh.
Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, 2012. -- 270 pages : illustrations ; 21 cm
G155.5 .G53 2012 -- Kroch Library Asia
Yếm Đào du ký
Yếm Đào du ký / Lam Linh.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2017. -- 363 pages : colour illustrations ; 21 cm
G465 .L26 2017 -- Kroch Library Asia
Alone
Alone : lost overboard in the Indian Ocean / Brett Archibald.
Thomas Dunn Books, St. Martin's Press, 2017. -- 357 pages : maps ; 24 cm
G530 .A83 A74 2017 -- Kroch Library Asia
Atlas of land cover and institutional facilities (map)
Atlas of land cover and institutional facilities / National Land Commission.
National Land Commission, Bhutan, 2016. -- 1 atlas (105 pages) : color illustrations, color maps ; 30 x 36 cm
Oversize G2299.51 .G4 B51 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Haesŏl Taedong yŏjido
해설 대동 여지도 / 도편 최 선웅 ; 해설 민 병준.
Haesŏl Taedong yŏjido / top'yŏn Ch'oe Sŏn-ung ; haesŏl Min Pyŏng-jun.
Chinsŏn Ch'ulp'ansa, 2017. -- 343 pages : color illustrations, color maps ; 31 cm
Oversize G2331 .S5 K564 2017 ++ -- Kroch Library Asia

GA. Mathematical geography. Cartography (1 item)RSS

Mapping the Philippine seas
Mapping the Philippine seas / Peter Geldart, author and curator.
Philippine Map Collectors Society, 2017. -- 136 pages : illustrations (some color), maps, portraits ; 29 cm
Oversize GA1231 .G45 2017 + -- Kroch Library Asia

GB. Physical geography (3 items)RSS

Các quá trình thủy thạch động lực vùng ven biển Việt Nam
Các quá trình thủy thạch động lực vùng ven biển Việt Nam : mực nước, sóng, dòng chảy và vận chuyển bùn cát / Nguyễn Mạnh Hùng.
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014. -- 329 pages : illustrations, maps ; 27 cm
Oversize GB790.5 .N48 2014 + -- Kroch Library Asia
Towards an integrated model
Towards an integrated model : effects of changes in climate and land use patterns on the quantity and variability of river flows in Indonesia / Heru Santoso.
Scholar's Press, 2014. -- viii, 319 pages : illustrations ; 23 cm
GB1345 .S26 2014 -- Kroch Library Asia
Sharing a vision ...
Sharing a vision ... : estero advocacy for a vibrant Pasig River / implementing agency, the University Belt Consortium Linkages ; co-implementing agency, ITDI-DOST ; cooperating agency, PRRC ; monitoring agency, PCIERD-DOST ; contributors, Dr. Rogelio A. Panlasigui [and nineteen others] ; editor, Prof. Juan Martin Guasch.
University Belt Consortium Linkages, 2008. -- 62 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize GB1350 .P37 S53 2008 + -- Kroch Library Asia

GC. Oceanography (2 items)RSS

Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam
Phát triển kinh tế biển của Trung Quốc, Malaysia, Singapore và gợi ý chính sách cho Việt Nam : (sách chuyên khảo) / TS. Lại Lâm Anh.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2014. -- 299 pages : illustrations ; 21 cm
GC1023.7 .L35 2014 -- Kroch Library Asia
Laporan perumusan kebijakan lintas sektoral dalam rangka percepatan pembangunan perikanan, pariwisata bahari, dan jasa kelautan.
Laporan perumusan kebijakan lintas sektoral dalam rangka percepatan pembangunan perikanan, pariwisata bahari, dan jasa kelautan.
Departemen Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal satuan kerja Dewan Kelautan Indonesia, 2008. -- vi, 108 leaves ; 29 cm
Oversize GC1023.74 .L375 2008 + -- Kroch Library Asia

GE. Environmental Sciences (7 items)RSS

Energy, governance and security in Thailand and Myanmar (Burma)
Energy, governance and security in Thailand and Myanmar (Burma) : a critical approach to environmental politics in the South / Adam Simpson.
NIAS Press, 2017. -- xxi, 271 pages ; 23 cm.
GE190 .S64 S56 2017 -- Kroch Library Asia
Mountain of fire and water
The mountain of fire and water : Mount Talinis-Twin Lakes Natural Park / editor John Joseph S. Coronel.
Quezon City : Foundation for the Philippine Environment, 2014. -- iv, 47 pages : color illustrations ; 24 cm. + 1 CD-ROM.
GE190 .P6 M68 2014 -- Kroch Library Asia
Easefulness of life
The easefulness of life : a hermeneutic - phenomenological inquiry towards a pedagogy for sustainable living / Antonio Levy S. Ingles, Jr.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. -- 319 pages ; 22 cm
GE196 .I54 2017 -- Kroch Library Asia
Kitanglad updates. (serial)
Kitanglad updates.
Kitanglad Integrated NGOs, [unknown date]. -- volumes : illustrations ; 28 cm
Oversize GE199 .P6 K58 + -- Kroch Library Asia
Indigenous people's power, ingenious forest management
Indigenous people's power, ingenious forest management : Balbalasang-Balbalan National Park and Banao Watershed.
Foundation for the Philippine Environment, 2014. -- iv, 29 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
GE320 .P5 K35 v.18 -- Kroch Library Asia
Marshals of the marsh
Marshals of the marsh : Ligawasan Marsh / editor: John Joseph S. Coronel.
Foundation for the Philippine Environment, 2014. -- iv, 47 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
GE320 .P5 K35 v.20 -- Kroch Library Asia
Where the eagles fly
Where the eagles fly : Mount Malindang Natural Park.
Foundation for the Philippine Environment, 2014. -- iv, 25 pages : color illustrations, map ; 24 cm. + 1 CD.
GE320 .P5 K35 v.17 -- Kroch Library Asia

GF. Human ecology. Anthropogeography (1 item)RSS

Multidisciplinary studies on the environment and civilization
Multidisciplinary studies on the environment and civilization : Japanese perspectives / edited by Yasuda Yoshinori and Mark J. Hudson.
Routledge, 2018. -- xii, 184 pages ; 25 cm.
GF666 .M76 2018 -- Kroch Library Asia

GN. Anthropology (8 items)RSS

Seinan Chūgoku dentō seisan kōgu zuroku
西南中国伝統生産工具図錄 / 渡部武, 渡部順子著.
Seinan Chūgoku dentō seisan kōgu zuroku / Watabe Takeshi, Watabe Junko cho.
Keiyūsha, 2000. -- vii, 385 pages : illustrations, maps ; 22 cm
GN429 .W38 2000b -- Kroch Library Asia
Naming the local
Naming the local : medicine, language, and identity in Korea since the fifteenth century / Soyoung Suh.
Published by the Harvard University Asia Center, 2017. -- xiv, 228 pages ; 24 cm.
GN477 .S84 2017 -- Kroch Library Asia
Indian tribes in transition
Indian tribes in transition : the need for reorientation / Yogesh Atal.
Routledge, Taylor & Francis Ltd, 2016. -- vi, 192 pages : illustrations ; 23 cm
GN635 .I4 A86 2016 -- Kroch Library Asia
Indigenous knowledge
Indigenous knowledge : an epistemological exploration / Satarupa Dutta Majumder.
Indian National Confederation and Academy of Anthropologists, 2013. -- xx, 327 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
GN635 .I4 M3335 2013 -- Kroch Library Asia
Tribal development in India
Tribal development in India / editors, Dr. Suman Kalyan Chaudhury, Dr. Sukanta Sarkar, Dr. Manaswini Patra.
S.K. Book Agency, 2017. -- xii, 144 pages ; 25 cm
GN635 .I4 T75 2017 -- Kroch Library Asia
Raiding, trading, and feasting
Raiding, trading, and feasting : the political economy of Philippine chiefdoms / Laura Lee Junker.
Ateneo de Manila University Press, 2000. -- ix, 477 pages : illustrations, maps ; 23 cm
GN671 .P5 J86 2000 -- Kroch Library Asia
Megalithic traditions in India
Megalithic traditions in India : archaeology and ethnography / edited by Kishor K. Basa, Rabindra K. Mohanty, Simadri B. Ota.
Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya ; Aryan Books International, 2015. -- 2 volumes (lx, 817 pages) : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 29 cm
Oversize GN790 .M395 2015 + -- Kroch Library Asia
Kodai shokuryō kakutoku no kōkogaku
古代食料獲得の考古学 / 種石悠.
Kodai shokuryō kakutoku no kōkogaku / Taneishi Yū.
Dōseisha, 2014. -- iv, 325 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
GN855 .J2 T36 2014 -- Kroch Library Asia

GR. Folklore (9 items)RSS

Yanagita Kunio no Suisu
柳田国男のスイス : 渡欧体験と一国民俗学 / 岡村民夫.
Yanagita Kunio no Suisu : toō taiken to ikkoku minzokugaku / Okamura Tamio.
Shinwasha, 2013. -- 393 pages : illustrations ; 20 cm
GR55 .Y3 O43 2013 -- Kroch Library Asia
Folklore in the urban context
Folklore in the urban context / chief editor Shamsuzzaman Khan ; editors Firoz Mahmud, Shahida Khatun.
Folklore, Museums, and Archives Division, Bangla Academy, 2016. -- 360 pages : illustrations (black and white) ; 25 cm
GR304.5 .F642 2016 -- Kroch Library Asia
Rajasthani stories retold
Rajasthani stories retold / Rima Hooja.
Niyogi Books, 2017. -- 179 pages ; 23 cm
GR305.5 .R3 H66 2017 -- Kroch Library Asia
Tāmāṅa lokakathā sêṅgālo
Tāmāṅa lokakathā sêṅgālo = Tamang lokkatha sangalo : a collection of Tamang folk tales = Tamang lok katha sangalo / saṅkalakadvaya, Ravīndra Tāmāṅa, Sonī Tāmāṅa.
Ratna Pustaka Bhaṇḍāra, 2016. -- 126 pages ; 21 cm
GR307 .N4 T35 2016 -- Kroch Library Asia
Pwo Karen in focus
Pwo Karen in focus : photographs, field notes and memoirs, Dong Luang, 1960s North Thailand / Elizabeth Hinton (Incorporating photographs and writings of Peter Hinton (1939-2004).
White Lotus Press, 2017. -- viii, 357 pages : illustrations ; 22 cm
GR312.5 .K37 H55 2017 -- Kroch Library Asia
100 truyện cỏ̂ tích Việt Nam
100 truyện cỏ̂ tích Việt Nam / Ngọc Hà (sưu tầm tuyển chọn).
Nhà xuất bản Dân Trí, 2017-. -- volumes ; 21 cm
GR313 .A152 2017 -- Kroch Library Asia
Truyện cỏ̂ Xtiêng
Truyện cỏ̂ Xtiêng : phiên bản dành cho giới nghiên cứu / Phan Xuân Viện (chủ biên) ; Nguyễn Thị Tuyết Sương, Phạm Anh Văn (sưu tầm).
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 332 pages ; 20 cm
GR313.5 .S75 T798 2017 -- Kroch Library Asia
Kodai setsuwashū no seisei
古代說話集の生成 / 森正人 = Kodai setsuwa shu no seisei / Mori Masato.
Kodai setsuwashū no seisei / Mori Masato = Kodai setsuwa shu no seisei / Mori Masato.
Kasama Shoin, 2014. -- 333, 17 pages ; 22 cm
GR340 .M644 2014 -- Kroch Library Asia
Taiyaku Nihon mukashibanashishū
対訳日本昔噺集 : 明治期の彩色縮緬絵本 = Japanese fairy tale series / 宮尾與男編.
Taiyaku Nihon mukashibanashishū : Meijiki no saishiki chirimen ehon = Japanese fairy tale series / Miyao Yoshio hen.
Sairyūsha, 2009. -- 3 volumes : illustrations (chiefly color) ; 23 cm
GR340 .T23 2009 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (9 items)RSS

Ŭimun ŭi Chosŏn.
의문 의 조선. 무늬 = The costume and pattern of Joseon dynasty / 엮은이 경기도 박물관.
Ŭimun ŭi Chosŏn. Munŭi = The costume and pattern of Joseon dynasty / yŏkkŭni Kyŏnggi-do Pangmulgwan.
Minsogwŏn, 2016. -- 363 pages : illustrations ; 29 cm
Oversize GT1565 .U362 2016 + -- Kroch Library Asia
Ŏjin e ot ŭl ip'ida
어진 에 옷 을 입히다 / 난사 전통 복식 문화재 연구소, 단국 대학교 석 주선 기념 박물관 ; 엮은이 박 성실.
Ŏjin e ot ŭl ip'ida / Nansa Chŏnt'ong Poksik Munhwajae Yŏn'guso, Tan'guk Taehakkyo Sŏk Chu-sŏn Kinyŏm Pangmulgwan ; yŏkkŭni Pak Sŏng-sil.
Minsogwŏn, 2016. -- 259 pages : illustrations ; 28 cm.
Oversize GT1755 .K6 O55 2016 + -- Kroch Library Asia
Chillies and porridge
Chillies and porridge : writing food / edited by Mita Kapur.
HarperCollins Publishers India, 2015. -- xi, 273 pages ; 21 cm
GT2850 .C472 2015 -- Kroch Library Asia
Hansik ŭi p'umkyŏk
한식 의 품격 : 맛 의 원리 와 개념 으로 쓰는 본격 한식 비평 / 이 용재 지음.
Hansik ŭi p'umkyŏk : mat ŭi wŏlli wa kaenyŏm ŭro ssŭnŭn ponkyŏk Hansik pip'yŏng / Yi Yong-jae chiŭm.
Panbi, 2017. -- 530 pages : illustrations ; 21 cm
GT2853 .K6 Y57 2017 -- Kroch Library Asia
Kuliner Yogyakarta
Kuliner Yogyakarta : pantas dikenang sepanjang masa / tim penulis, Murdijati Gardjito [and three others].
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 547 pages ; 23 cm
GT2853 .I6 G37 2017 -- Kroch Library Asia
Ii Tairō sadōdan
井伊大老茶道談 / 日本史籍協會編.
Ii Tairō sadōdan / Nihon Shiseki Kyōkai hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1978. -- 3, 324 pages, [4] pages of plates : illustrations ; 22 cm.
GT2910 .I6 1978 -- Kroch Library Asia
Welcome, no tresspassing
Welcome, no tresspassing / [compiled by] Leslie Ann Murray, Valentino So, Jill Gale de Villa, Raymund Floresca.
Devcon I.P. Inc., 1989. -- 1 volume (unpaged) : chiefly illustrations ; 15 x 16 cm
GT3911.76 .A2 M87 1989 -- Kroch Library Asia
Hyŏnp'an
懸板 현판 : 선현 의 정신 을 담다 = Hanging wooden tablets, includes spirits of ancient sages.
Hyŏnp'an : sŏnhyŏn ŭi chŏngsin ŭl tamta = Hanging wooden tablets, include spirits of ancient sages.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2015. -- 60 pages : chiefly color illustrations ; 15 x 21 cm
Oversize GT3911.81 .K6 H96 2015 + -- Kroch Library Asia
Avurudu sirit
Avurudu sirit : Hatkōraḷayē văvgammānavala bakmaha avurudu sirit piḷibanda janasrăti vimarśanaya / Mahinda Kumāra Dalupota.
Phāsṭ Pabliṣin, 2013. -- 120 pages : illustrations ; 23 cm
GT4905 .D358 2013 -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (7 items)RSS

Sherpa
Sherpa : the ultimate mountaineers / Pasang Tshering Sherpa ; editor, Mary Jane ("MJ") Gibson.
Hello Himalayan Homes, 2016. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 18 x 25 cm
GV199.9 .S44 2016 -- Kroch Library Asia
Nanda Devi
Nanda Devi : a journey to the last sanctuary / Hugh Thomson.
Hachette India, 2017. -- xvi, 123 pages, 24 unnumbered pages of plates : color illustrations, maps (black and white and color) ; 20 cm
GV199.44 .I532 N358 2017 -- Kroch Library Asia
Riding the tears of Everest
Riding the tears of Everest : Sagamartha cries / Darren Clarkson-King.
Published and distributed by Himalayan Map House (P) Ltd, 2016. -- 182 pages ; 18 cm
GV199.44 .E85 C53 2016 -- Kroch Library Asia
Hanafuda
花札 / 江橋崇.
Hanafuda / Ebashi Takashi.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2014. -- 357, 7 pages, 7 unnumbered pages of plates : illustrations ; 20 cm.
GV1234 .J3 E23 2014 -- Kroch Library Asia
Karuta
かるた / 江橋崇.
Karuta / Ebashi Takashi.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2015. -- 352, 6 pages, [7] pages of plates : illustrations (some color), map ; 20 cm.
GV1234 .J3 E235 2015 -- Kroch Library Asia
Mūa Wīatnām, watthanatham banlē hǣng Krung Hānō̜i
มั๊วเวียดนาม วัฒนธรรมบัลเล่ต์แห่งกรุงฮานอย = Mưa Vietnam / ศิริมงคล นาฏยกุล.
Mūa Wīatnām, watthanatham banlē hǣng Krung Hānō̜i = Mưa Vietnam / Sirimongkhon Nāttayakun.
Sirimongkhon Nāttayakun, 2016. -- 165 pages ; 21 cm
GV1703 .V5 S57 2016 -- Kroch Library Asia
Salpuri-chum, a Korean dance for expelling evil spirits
Salpuri-chum, a Korean dance for expelling evil spirits : a psychoanalytic interpretation of its artistic characteristics / Eun-Joo Lee and Yong-Shin Kim.
Hamilton Books, 2017. -- vii, 94 pages : illustrations ; 23 cm
GV1796 .S24 L44 2017 -- Kroch Library Asia

H. Social sciences (1 item)RSS

Kānčhat kānrīanrū sangkhommasưksā nai yuk sattawat thī 21
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 = Learning management social studies in the 21st century / วิภาพรรณ พินลา, วิภาดา พินลา.
Kānčhat kānrīanrū sangkhommasưksā nai yuk sattawat thī 21 = Learning management social studies in the 21st century / Wiphāphan Phinlā, Wiphādā Phinlā.
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2018. -- 248 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize H62 .W57 2018 + -- Kroch Library Asia

HA. Statistics (1 item)RSS

Census of population and housing-2012, Sri Lanka.
Census of population and housing-2012, Sri Lanka.
Population Census and Demography Division, Department of Census and Statistics, 2015-. -- volumes : color maps ; 30 cm
Oversize HA4570.8 .A4 2012c + -- Kroch Library Asia

HB. Economic theory. Demography (6 items)RSS

Tales from my professional life
Tales from my professional life / Nurul Islam with an introduction and comments by K.A.S. Murshid, Keith Griffin, Azizur Rahman Khan, Rehman Sobhan.
Bangladesh Institute of Development Studies, 2016. -- viii, 51 pages ; 24 cm
HB126 .B263 I85 2016 -- Kroch Library Asia
Pembangunan keusahawanan dalam masyarakat Melayu
Pembangunan keusahawanan dalam masyarakat Melayu / Muhammad Abi Sofian Abdul Halim.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- xxiv, 176 pages : illustrations ; 22 cm
HB615 .M84 2016 -- Kroch Library Asia
SRS based abridged life tables 2007-11, 2008-12 & 2009-13.
SRS based abridged life tables 2007-11, 2008-12 & 2009-13.
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2015. -- xi, 80 pages ; 30 cm
Oversize HB1469 .S787 2015 + -- Kroch Library Asia
Changing nature of forced migration
Changing nature of forced migration : vulnerabilities and responsibilities in South-East Asia / edited by Sara N. Amin, Varuni Ganepola and Lakeshman Dissanayake.
The University Press Limited, 2016. -- xvi, 435 pages : illustrations, charts, tables, maps ; 22 cm
HB2101 .A3 C43 2016 -- Kroch Library Asia
Unnan Chūka sekai no bōchō
雲南中華世界の膨張 : プーアル茶と鉱山開発にみる移住戦略 / 西川和孝著.
Unnan Chūka sekai no bōchō : pūarucha to kōzan kaihatsu ni miru ijū senryaku / Nishikawa Kazutaka cho.
Keiyūsha, 2015. -- 336 pages : illustrations, maps ; 22 cm
HB2114 .Y86 N57 2015 -- Kroch Library Asia
Strengthening capacity of the General Economics Division (GED) to integrate population issues into development plans' project, UNFPA
Strengthening capacity of the General Economics Division (GED) to integrate population issues into development plans' project, UNFPA / editor, Professor Shamsul Alam.
General Economics Division, Planning Commission, 2016. -- 184 pages : color illustrations, maps ; 28 cm.
Oversize HB3640.6 .A3 S773 2016 + -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (18 items)RSS

Impacts of disasters in Sri Lanka 2016.
Impacts of disasters in Sri Lanka 2016.
The Consortium of Humanitarian Agencies, 2016. -- iii, 50 pages : color illustrations, color maps ; 27 cm
Oversize HC424 .Z9 D455 2016 + -- Kroch Library Asia
Peace audit Nepal.
Peace audit Nepal.
International Alert, 2015. -- 87 pages : color illustration, color maps ; 26 cm
HC425 .P43 2015 -- Kroch Library Asia
White paper on the current economic situation and immediate way forward
White paper on the current economic situation and immediate way forward / Bishnu Prasad Paudel.
Publisher not identified, 2015. -- 22 pages ; 24 cm
HC425 .P387 2015 -- Kroch Library Asia
2016 growth slowdown analysis by income thresholds and annual update of competitiveness analysis for 34 greater China economies
2016 growth slowdown analysis by income thresholds and annual update of competitiveness analysis for 34 greater China economies / Tan Khee Giap, Wang Peng, Xie Teleixi ; special remarks, Wang Gungwu, John Wong ; reviewers, Darwin Marcelo [and two others].
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2017. -- xxxiv, 290 pages : illustrations (chiefly color) ; 27 cm.
Oversize HC427.95 .T354 2017 + -- Kroch Library Asia
China's crisis of success
China's crisis of success / William H. Overholt.
Cambridge University Press, 2018. -- xxviii, 275 pages ; 24 cm
HC427.95 .O94 2018 -- Kroch Library Asia
Community natural resource management and poverty in India
Community natural resource management and poverty in India : evidence from Gujarat and Madhya Pradesh / Shashidharan Enarth, Jharna Pathak, Amita Shah, Madhu Verma, John R. Wood.
SAGE Publications India Pvt Ltd, 2016. -- xxiv, 414 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 23 cm
HC433.5 .E53 2016 -- Kroch Library Asia
Globalisation and Punjab
Globalisation and Punjab : impact on economy, polity, and culture / editor, Parkash Singh Jammu.
Punjab Academy of Social Sciences, Language, and Culture and Punjabi Bhasha Academy, 2001. -- xxiv, 247 pages ; 22 cm
HC437 .P8 G56 2001 -- Kroch Library Asia
India's act East policy through Northeast
India's act East policy through Northeast : opportunities and challenges / edited by Gadde Omprasad, Amit Kumar Gupta.
Mittal Publications, 2017. -- xxvii, 210 pages ; 23 cm
HC437 .N57 I53 2017 -- Kroch Library Asia
Peace, development and community
Peace, development and community : the look East imagination of India with special reference to Northeast India / Imankalyan Lahiri.
Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies in association with KW Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 2017. -- xiii, 150 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm
HC437 .N67 L34 2017 -- Kroch Library Asia
Counting the poor in India
Counting the poor in India : where do we stand / C. Rangarajan, S. Mahendra Dev.
Academic Foundation, 2017. -- 150 pages ; 24 cm
HC440 .P6 R33 2017 -- Kroch Library Asia
Strategic framework for sustainable development in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh
A strategic framework for sustainable development in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh / Golam Rasul.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2015. -- 17 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize HC440.8 .Z7 C458 2015 ++ -- Kroch Library Asia
ASEAN Connectivity
ASEAN Connectivity / Chayan Vaddhanaphuti, editor.
Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 2016. -- 192 pages ; 21 cm
HC441 .A82157 2016 -- Kroch Library Asia
Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 / TS. Bùi Đức Hùng chủ biên; ThS. Trần Thị Thu Hiền , TS. Hoàng Hồng Hiệp [and three others].
Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2016. -- 459 pages illustrations ; 21 cm
HC444 .T119 2016 -- Kroch Library Asia
Vietnam
Vietnam : towards capitalism or socialism? the state-owned economy : ideological straight-jacket, vested interests or real social value? / Michael Karadjis.
Scholars' Press, 2015. -- viii, 377 pages ; 22 cm
HC444 .K37 2015 -- Kroch Library Asia
Kajian peranan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan di Sumatera Utara
Kajian peranan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan pemerintah pusat dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan di Sumatera Utara : laporan akhir penelitian.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Provinsi Sumatera Utara, 2015. -- xi, 88 leaves ; 30 cm
Oversize HC448 .S79 K35 2015 + -- Kroch Library Asia
Survival strategy
Survival strategy : komunitas makam Gunung Brintik, Semarang / Y.Y.F.R. Sunarjan.
Satya Wacana University Press, 2014. -- xv, 239 pages ; 24 cm
HC448 .S4 S86 2014 -- Kroch Library Asia
Developmental states
Developmental states / Stephan Haggard (University of California San Diego).
Cambridge University Press, 2018. -- 117 pages ; 23 cm.
HC460.5 .H33 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk ŭi kyŏngje palchŏn 70-yŏn
한국 의 경제 발전 70년 / 이 제민 외 지음.
Han'guk ŭi kyŏngje palchŏn 70-yŏn / Yi Che-min oe chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2015. -- 503 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
HC467.756 .H34 2015 -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (40 items)RSS

Technological substitution in Asia
Technological substitution in Asia / Ewa Lechman.
Routledge, Taylor & Francis Grow, 2018. -- 140 pages ; 24 cm.
HD30.2 .L434 2018 -- [asia]
Quản trị chiến lược
Quản trị chiến lược / Hoàng Văn Hải (chủ biên).
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. -- 347 pages ; 24 cm
HD30.28 .Q38 2017 -- Kroch Library Asia
Kānčhatkān
การจัดการ : มุมมองจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต = Management : perspectives from past to present and future / สมชาย ปัญญเจริญ.
Kānčhatkān : munmō̜ng čhāk ʻadīt sū patčhuban læ ʻanākhot = Management : perspectives from past to present and future / Somchai Panyacharœ̄n.
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2018. -- 161 pages ; 21 cm
HD37 .T5 S64 2018 -- Kroch Library Asia
Value addition chains and trade in manufactured commodities in Southeast Asia
Value addition chains and trade in manufactured commodities in Southeast Asia / written by Dr. V. Kalyan Shankar.
Export-Import Bank of India, 2015. -- 100 pages : color illustrations ; 24 cm.
HD38.5 .S526 2015 -- Kroch Library Asia
Prưttikam ʻō̜ngkān
พฤติกรรมองค์การ / เจษฎา นกน้อย.
Prưttikam ʻō̜ngkān / Čhētsadā Noknō̜i.
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2017. -- 427 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HD58.7 .C4847 2017 + -- Kroch Library Asia
Vấp, nhưng đừng ngã
Vấp, nhưng đừng ngã : khởi sự kinh doanh: nghĩ từ bên trong / Vũ Thái Hà.
Nhà xuất bản Lao động-xã hội, 2017. -- 227 pages : illustrations ; 21 cm
HD62.5 .V85 2017 -- Kroch Library Asia
Enjeux fonciers dans la transition agraire en Malaisie, Sabah, Bornéo
Enjeux fonciers dans la transition agraire en Malaisie, Sabah, Bornéo : les paysanneries locales face à l'expansion du palmier à huile / Adrian Profitos.
L'Harmattan, 2012. -- 200 pages : illustrations ; 22 cm
HD890.6 .Z8 S2624 2012 -- Kroch Library Asia
Resettling the Huks in the land of promise
Resettling the Huks in the land of promise : the story of Economic Development Corps in Mindanao, 1950-1970 / Faina C. Abaya-Ulindang.
National Historical Commission of the Philippines, 2017. -- xiii, 176 pages : illustrations, maps ; 23 cm
HD909 .M56 A24 2017 -- Kroch Library Asia
Korea real estate market report. (serial)
Korea real estate market report.
KAB Real Estate Research Institute, Korea Appraisal Board, 2016-. -- volumes ; 24 cm.
HD920.5 .K67 -- Kroch Library Asia
Kinsei Nihon no ōjinushi keisei kenkyū
近世日本の大地主形成研究 / 池田宏樹.
Kinsei Nihon no ōjinushi keisei kenkyū / Ikeda Hiroki.
Kokusho Kankōkai, 2008. -- 247, 5 pages ; 22 cm
HD1331 .J3 I44 2008 -- Kroch Library Asia
CARP-IC
CARP-IC : 25 years of bringing irrigation closer to the barrios.
National Irrigation Administration, Comprehensive Agrarian Reform Program-Irrigation Component, 2014. -- ii, 45 pages : color illustrations ; 23 x 26 cm
Oversize HD1741 .P5 C37 2014 + -- Kroch Library Asia
Role of reservoir operation in sustainable water supply to Subak irrigation schemes in Yeh Ho River basin
Role of reservoir operation in sustainable water supply to Subak irrigation schemes in Yeh Ho River basin / by Mawiti Infantri Yekti.
CRC Press/Balkema, 2017. -- xi, 250 pages ; 24 cm
HD1741 .I42 Y45 2017 -- Kroch Library Asia
Mahārāshṭrātīla dushkāḷa
Mahārāshṭrātīla dushkāḷa : Marāṭhavāḍyātīla āṇi paścima Mahārāshṭrātīla dushkāḷāñcā abhyāsa / Viveka Ghoṭāḷe, Abhaya Kāntā ; sãśodhaka ṭīma, Sominātha Ghoḷave, Kedāra Deśamukha, Bhārata Pāṭīla.
Unique Academy, 2016. -- 120 pages ; 22 cm
HD2075 .M36 G46 2016 -- Kroch Library Asia
Uttara Pradeśa meṃ svarojagāra
Uttara Pradeśa meṃ svarojagāra : nava udyamiyoṃ hetu mārgadarśikā / lekhaka, Ḍô. Jī. Ḍī. Avasthī evaṃ Ḍô. Sudhīra Kumāra Nigama = Uttar Pradesh mein swarojgar : nav udyamiyon hetu margdarshika / by Dr. G.D. Awasthi & Dr. Sudhir Kumar Nigam.
Bhārata Buka Senṭara, 2011. -- 352 pages ; 22 cm
HD2346 .I52 U752 2011 -- Kroch Library Asia
Kunhamdo e kwi rŭl kiurimyŏn
군함도 에 귀 를 기울이면 : 하시마 에 강제 연행 된 조선인 과 중국인 의 기록 = 軍艦島に耳を澄ませば : 端島に強制連行された朝鮮人・中国人の記錄 / 나가사키 재일 조선인 의 인권 을 지키는 모임 지음 ; 박 수경, 전 은옥 옮김.
Kunhamdo e kwi rŭl kiurimyŏn : Hasima e kangje yŏnhaeng toen Chosŏnin kwa Chunggugin ŭi kirok = Gunkanjima ni mimi o sumaseba : Hashima ni kyōsei renkōsareta Chōsenjin, Chūgokujin no kiroku / Nagasak'i Chaeil Chosŏnin ŭi Inkwŏn ŭl Chik'inŭn Moim chiŭm ; Pak Su-gyŏng, Chŏn Ŭn-ok omgim.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2017. -- 360 pages : illustrations ; 23 cm
HD4875 .J3 G86164 2017 -- Kroch Library Asia
Economic growth, democracy and human development
Economic growth, democracy and human development : in reference to MGNREGA & panchayati raj institutions / John Joseph Puthenkalam, SJ, John Chathanatt, SJ.
Claretian Publications, 2016. -- xxvii, 429 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
HD5710.85 .I42 B546 2016 -- Kroch Library Asia
Flagship programmes
Flagship programmes : impact, problems and challenges ahead / editors, K. P. Kumaran, P. K. Nath, K. Prabhakar and N. Kalpalatha.
Academic Foundation, 2017. -- 766 pages ; 24 cm
HD5710.85 .I4 N387 2014 -- Kroch Library Asia
Study on priority health needs of female RMG workers and community influences on their health seeking behavior, 2014
Study on priority health needs of female RMG workers and community influences on their health seeking behavior, 2014 / authors, Rahid Ahmed [and eight others].
SNV Netherlands Development Organisation, 2015. -- 48 pages ; 31 cm
Oversize HD6073 .C62 B3415 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Trade union rights.
Trade union rights.
General Federation of Nepalese Trade Unions, 2016. -- 43 pages : illustrations (some color), portraits ; 30 cm
Oversize HD6805.9 .T73 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Bhāratīya Rela śrama saṅgha aura vaiśvīkaraṇa
Bhāratīya Rela śrama saṅgha aura vaiśvīkaraṇa / Ḍô. Pradīpa Kumāra Śarmā.
Advaita Prakāśana, 2016. -- 160 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
HD6814 .R1 S27 2016 -- Kroch Library Asia
Migrant workers' old-age insurance policy in China
Migrant workers' old-age insurance policy in China : beyond an economic development perspective / Shurong Han ; Yeqing Huang, editor.
Scholars' Press, 2016. -- x, 382 pages ; 22 cm
HD7105.35 .C6 H36 2016 -- Kroch Library Asia
Down the drain!
Down the drain! : a study on occupational and health hazards and the perils of contracting faced by sewerage workers in Delhi / study facilitated by Praxis Institute of Participatory pracitce, New Delhi.
a Praxis Institute for Paritcipatory Practices, 2014. -- 58 pages : illustrations (color) ; 22 cm
HD8039 .S2572 I436 2014 -- Kroch Library Asia
Hidden chains
Hidden chains : rights abuses and forced labor in Thailand's fishing industry.
Human Rights Watch, 2018. -- vi, 134 pages : color illustrations ; 27 cm
Oversize HD8039 .F66 T5253 2018 + -- Kroch Library Asia
Maximus & gladiator Papua
Maximus & gladiator Papua : Freeport's untold story / Maximus Tipagau.
Rayyana Komunikasindo, 2016. -- xxi, 424 pages ; 21 cm
HD8039 .M61 I67 2016 -- Kroch Library Asia
Women in the tea plantations of Sri Lanka
Women in the tea plantations of Sri Lanka : at the centre of production, on the margins of society / Kumari Jayawardena, Buddhima Padmasiri, Pradeep Peiris and Balasingham Skanthakumar.
CARE International Sri Lanka, 2014. -- 32 pages ; 30 cm
Oversize HD8039 .P4962 S7245 2014 ++ -- Kroch Library Asia
Panduan praktis pelaksanaan hubungan industrial
Panduan praktis pelaksanaan hubungan industrial / Wawan Zulmawan.
Jala Permata Aksara, 2017. -- ix, 135 pages ; 21 cm
HD8706.5 .Z85 2017 -- Kroch Library Asia
Analisis kelembagaan pemasaran agribisnis di kawasan sentra produksi pertanian di Sumatera Utara
Analisis kelembagaan pemasaran agribisnis di kawasan sentra produksi pertanian di Sumatera Utara : laporan akhir.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Provinsi Sumatera Utara, 2016. -- ix, 125 leaves ; 30 cm
Oversize HD9016 .I67 S812 2016 + -- Kroch Library Asia
Is the Philippines' leading rice-producing province faring good enough?
Is the Philippines' leading rice-producing province faring good enough? : the case of rice farming in Nueva Ecija / Cheryll C. Launio [and four others].
Philippine Rice Research Institute, 2015. -- 24 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HD9066 .P63 N845 2015 + -- Kroch Library Asia
Socioeconomic & technological profile of a semi-mechanized rice production system
Socioeconomic & technological profile of a semi-mechanized rice production system : the case of West Java, Indonesia / Aileen C. Litonjua [and six others].
Philippine Rice Research Institute, 2015. -- 25 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HD9066 .I63 J45 2015 + -- Kroch Library Asia
Thailand rice economy under the government rice-pledging scheme
The Thailand rice economy under the government rice-pledging scheme : the case of Suphanburi / Rowena G. Manalili [and five others].
Philippine Rice Research Institute, 2015. -- 26 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HD9066 .T53 S876 2015 + -- Kroch Library Asia
Valley of green memories
Valley of green memories / Samudra Ratwatte.
Samudra Ratwatte, 2016. -- 128 pages : illustrations ; 21 cm
HD9198 .S722 R38 2016 -- Kroch Library Asia
Evaluation of selected dedicated economic centers
An evaluation of selected dedicated economic centers : comparative analysis in Norochcholai and Nuwara Eliya / Duminda Priyadarshana, Uthpala Jayasinghe.
Hector Kobbekaduwa Agrarian Research and Training Institute, 2016. -- ix, 59 pages ; 29 cm.
Oversize HD9225 .S732 N67 2016 + -- Kroch Library Asia
CRONYcles on the coco levy scam.
CRONYcles on the coco levy scam.
Coconut Industry Reform (CIR) Movement, Inc., 2001-. -- volumes ; 28 cm
Oversize HD9259 .C6 P5265 2001 + -- Kroch Library Asia
Establishing the coconut community hubs
Establishing the coconut community hubs : from the ground looking up : moving towards a sustainable industry for people and economy through utilization of the recovered coco levies / Joey Faustino, executive director, Coconut Industry Reform Movement, Inc.
Coconut Industry Reform (COIR) Movement, Inc., 2015. -- 100 pages : illustrations ; 24 cm
Oversize HD9259 .C6 P5265 2015 + -- Kroch Library Asia
Local coconut industry development council praymer.
Local coconut industry development council praymer.
Coconut Industry Reform (COIR) Movement, Inc., 2016. -- 32 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize HD9259 .C6 P56 2016 + -- Kroch Library Asia
Time to reckon with social justice
A time to reckon with social justice : establishing the coconut farmers' trust fund and providing for actual direct benefits to the poor and marginalized coconut farmers / a discussion paper by the Coconut Industry Reform (COIR) Movement, Inc., Joey Faustino and Vadeshna Surio.
Coconut Industry Reform (COIR) Movement, Inc, 2016. -- 72 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize HD9259 .C6 P5266 2016 + -- Kroch Library Asia
Kebijakan energi lingkungan
Kebijakan energi lingkungan / Donny Yoesgiantoro.
LP3ES, 2017. -- xvi, 336 pages ; 23 cm
HD9502 .I52 Y64 2017 -- Kroch Library Asia
Resist the reign of Consunji!
Resist the reign of Consunji! : Mindanao people's struggle for their land, life and the environment.
Kahugpungan sa mga Lumad sa Halayong Habagatang Mindanao (Kaluhhamin) : Kesasabanay Dulangan Manobo (Keduma), 2016. -- 43 pages : illustrations, map ; 21 cm
HD9766 .P53 M567 2016 -- Kroch Library Asia
Increasing the social capital of the indigenous peoples in Barangay Langag through the conduct of capability building activities along dressmaking and provision of sewing equipment cum IEC actions
Increasing the social capital of the indigenous peoples in Barangay Langag through the conduct of capability building activities along dressmaking and provision of sewing equipment cum IEC actions / process documentation specialist/case study writer, Filma C. Calalo.
JSDF-SIP/KALAHI-CIDSS: KKB, 2008. -- 20 pages : illustrations ; 23 cm
HD9942 .P53 A485 2008 -- Kroch Library Asia
Gã nghiện giày
Gã nghiện giày : tự truyện của nhà sáng lập Nike = Shoe dog : a memoir by the creator of NIKE / Phil Knight ; Trần Lê dịch.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 451 pages ; 23 cm
HD9992 .U52 K555 2017 -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (4 items)RSS

Čhotmāihēt lao rư̄ang saphān Mư̄ang Bāngkō̜k.
จดหมายเหตุเล่าเรื่อง สะพานเมืองบางกอก.
Čhotmāihēt lao rư̄ang saphān Mư̄ang Bāngkō̜k.
Samnak Kānyōthā Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 2015. -- 2 volumes : illustrations (chiefly color) ; 26 cm
Oversize HE377 .T482 B363 2015 + -- Kroch Library Asia
TELECOM's evolution in Sri Lanka
TELECOM's evolution in Sri Lanka : my recollections / P.K. Wickramarachi.
P.K. Wickramarachi, 2015. -- xviii, 132 pages : illustrations, maps ; 25 cm
Oversize HE8360.8 .W53 2015 + -- Kroch Library Asia
Waves of peace
Waves of peace : experiences of Nepali radio / edited by Mohan Mainali.
Search for Common Ground, Nepal, 2010. -- 43 pages ; 21 cm
HE8681 .N35 W38 2010 -- Kroch Library Asia
Effectiveness of Samsung's marketing strategy in Malaysia
The effectiveness of Samsung's marketing strategy in Malaysia : how modern technology can provide new insights regarding the mindset of the market / Amin Sedaghat.
Scholar's Press, 2016. -- 49 pages ; 22 cm
HE9715 .M4 S43 2016 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (22 items)RSS

East India Company, 1600-1857
The East India Company, 1600-1857 : essays on Anglo-Indian connection / edited by William A. Pettigrew and Mahesh Gopalan.
Routledge Taylor & Francis Group, 2017. -- xii, 236 pages : illustrations ; 22 cm
HF486 .E6 E265 2017 -- Kroch Library Asia
International marketing strategy and export performance
International marketing strategy and export performance : with special reference to Malaysia / Saad Dubayyan Alshammari, Rabiul Islam, Ahmad Bashawir Abdul Ghani.
Shipra, 2015. -- 146 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm
HF1416.6 .M4 A47 2015 -- Kroch Library Asia
Rebuilding Nepal
Rebuilding Nepal : post-earthquake foreign policy and economic diplomacy in the changed context : talk programme / edited by Dr. Rishi Raj Adhikari ; organized by Institute of Foreign Affairs, Friedrich-Ebert Stiftung, Nepal.
Institute of Foreign Affairs, 2015. -- iv, 96 pages : color illustrations ; 22 cm
HF1586.9 .T35 2015 -- Kroch Library Asia
Enhancing India's bilateral ties with Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam
Enhancing India's bilateral ties with Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam : a brief analysis / project team, David Sinate, Vanlalruata Fanai, Debapriya Chakrabarti.
Export-Import Bank of India, 2014. -- 81 pages : color map ; 28 cm.
Oversize HF1590.15 .S64 S55 2014 + -- Kroch Library Asia
India's trade and investment relations with Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam (CLMV)
India's trade and investment relations with Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam (CLMV) : enhancing economic cooperation / project team, David Sinate, Vanlalruata Fanai, Debapriya Chakrabarti.
Export-Import Bank of India, 2013. -- 191 pages : color map ; 24 cm.
HF1590.15 .C65 S56 2013 -- Kroch Library Asia
Look East policy and North East India
Look East policy and North East India / edited by Devojit Phukan.
SSDN Publishers & Distributors, 2013. -- xi, 324 pages : illustrations, maps ; 23 cm
HF1590.15 .A785 N38 2011 -- Kroch Library Asia
Celebrating the third decade and beyond
Celebrating the third decade and beyond : new challenges to ASEAN-India economic partnership / Prabir De and Suthiphand Chirathivat, editors.
KW Publishers Pvt Ltd, 2017. -- xxii, 293 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
HF1591 .Z4 I465 2012 -- Kroch Library Asia
Free trade agreements and Indian economy
Free trade agreements and Indian economy : prospects, potentials, problems and experiments / editors, S.K. Biju, T. Subash, Dr. Sunil John, Dr. Biju T.
B- Digest Publications, 2013. -- xii, 303 pages ; 26 cm
Oversize HF2323 .F74 2013 + -- Kroch Library Asia
India-ASEAN trade and economic relations
India-ASEAN trade and economic relations / by Vishal Sarin.
New Century Publications, 2016. -- xiii, 173 pages ; 23 cm
HF2323 .S28 2016 -- Kroch Library Asia
Analysis of export competitiveness of Indian agricultural products with ASEAN countries
Analysis of export competitiveness of Indian agricultural products with ASEAN countries / Subhash Jagdambe.
Institute for Social and Economic Change, 2016. -- 20 pages : illustrations (black and white) ; 30 cm.
Oversize HF3788 .S644 J34 2016 + -- Kroch Library Asia
ASEAN calling
ASEAN calling : development of India's North-East through sub-regional cooperation / editors Ujjwal Kanti Paul, Gurudas Das, C. Joshua Thomas.
Pentagon Press, 2017. -- xix, 228 pages
HF3788 .A785 A84 2017 -- Kroch Library Asia
India's engagements with CLMV
India's engagements with CLMV : gateway to ASEAN markets / project team, Mr. David Sinate, Mr. Vanlalruata Fanai, Ms. Snehal Bangera.
Export-Import Bank of India, 2017. -- 110 pages ; 24 cm.
HF3788 .A78 S558 2017 -- Kroch Library Asia
India's Northeast and beyond
India's Northeast and beyond : governance, development and security / edited by Nawal K. Paswan.
Akansha Publishing House, 2017. -- xxii, 362 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
HF3788 .S68 I53 2017 -- Kroch Library Asia
Indo-ASEAN trade and investment
Indo-ASEAN trade and investment : historical and contemporary perspective / edited by Prof. Mirza Asmer Beg.
Institute of Objective Studies, 2017. -- xiv, 198 pages ; 22 cm
HF3788 .S644 I53 2011 -- Kroch Library Asia
Moreh-Namphalong border trade
Moreh-Namphalong border trade / Marchang Reimeingam.
Institute for Social and Economic Change, 2015. -- 17 pages ; 30 cm.
Oversize HF3790 .M67 R45 2015 + -- Kroch Library Asia
Biznews Asia (serial)
Biznews Asia : weekly business newsmagazine.
Biznews Asia Philippines, 200u-. -- v. : ill. (some col.) ; 28 cm.
Oversize HF3811 .B59 + -- Kroch Library Asia
Tribute and profit
Tribute and profit : Sino-Siamese trade, 1652-1853 / Sarasin Viraphol ; edited by Wutdichai Moolsilpa.
Silkworm Books, 2014. -- xvii, 378 pages ; 21 cm
HF3838 .T45 S27 2014 -- Kroch Library Asia
Kānčhatkān čhariyatham thāng thurakit
การจัดการจริยธรรมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ.
Kānčhatkān čhariyatham thāng thurakit / Čhintanā Bunbongkān.
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2018. -- 217 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize HF5387.5 .T5 C455 2018 + -- Kroch Library Asia
Edo no kōrigashi
江戶の高利貸 : 旗本・御家人と札差 / 北原進.
Edo no kōrigashi : hatamoto, gokenin to fudasashi / Kitahara Susumu.
Yoshikawa Kōbunkan, 2008. -- 5, 215 pages : illustrations ; 20 cm.
HF5489 .J33 K57 2008 -- Kroch Library Asia
Bí quyết sử dụng nhân tài
Bí quyết sử dụng nhân tài / Hòa Nhân ; biên soạn: Dương Minh Hào, Nguyễn Quốc Tuấn.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2016. -- 334 pages ; 21 cm
HF5549.5 .M3 H63 2016 -- Kroch Library Asia
Cost of firing in Nepal
Cost of firing in Nepal : liberating Nepali enterprises / Arpita Nepal, Labisha Uprety.
Samriddhi, The Prosperity Foundation, 2015. -- 27 pages ; 28 cm
Oversize HF5549.5 .D55 N47 2015 + -- Kroch Library Asia
Samasāmayika Hindī--vijñāpanoṃ kā svarūpa aura prabhāva
Samasāmayika Hindī--vijñāpanoṃ kā svarūpa aura prabhāva : eka adhyayana / Ḍô. Sureśa Paṭela.
Lajjā Pablikeśansa, 2014. -- 291 pages : illustrations ; 21 cm
HF5813 .I4 P37 2014 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (5 items)RSS

Laghuvitta evaṃ arthavyavasthā ke ādhāra
Laghuvitta evaṃ arthavyavasthā ke ādhāra / Pro. Vileśa Gāmīta.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 224 pages ; 23 cm
HG178.33 .I4 G34 2016 -- Kroch Library Asia
Perjalanan hidup Zahari Zakaria, BSc.
Perjalanan hidup Zahari Zakaria, BSc. : dari Kayu Gadang ke Panggie-Panggie : sebuah autobiografi.
Erka Publishing, 2017. -- xvii, 270 pages : illustrations ; 23 cm
HG1552 .Z35 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Sir Lallubhai Samaldas
Sir Lallubhai Samaldas : a portrait / Aparna Basu.
National Book Trust, India, 2015. -- xvii,107 pages ; 21 cm.
HG1552 .L35 B37 2015 -- Kroch Library Asia
Mengupas peran (penting) LPS dalam sistem perbankan
Mengupas peran (penting) LPS dalam sistem perbankan / Hari Prasetya, S.E., M.B.A.
Indie Publishing, 2016. -- xx, 316 pages : illustrations ; 23 cm
HG1662 .I5 P73 2016 -- Kroch Library Asia
IGLF and the Filipino entrepreneur
IGLF and the Filipino entrepreneur : a partnership forged in history.
National Economic and Development Authority, 2015. -- 146 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize HG4244.8 .I35 2015 + -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (4 items)RSS

Development and taxation
Development and taxation : 60 critical commentaries / Parthasarathi Shome.
Academic Foundation, 2017. -- 326 pages ; 24 cm
HJ1335 .S56 2017 -- Kroch Library Asia
Shisan no kōkan kaikae no kazei riron
資産の交換・買換えの課稅理論 / 阿部雪子著.
Shisan no kōkan kaikae no kazei riron / Abe Yukiko cho.
Chūō Keizaisha, 2017. -- VII, 555 pages ; 22 cm
HJ2971 .A24 2017 -- Kroch Library Asia
Tác động của khủng hoảng nợ công tới thẻ̂ chế kinh tế, chính trị của Liên Minh Châu Âu (EU)
Tác động của khủng hoảng nợ công tới thẻ̂ chế kinh tế, chính trị của Liên Minh Châu Âu (EU) : (sách chuyên khảo) / PGS.TS. Đinh Công Tuấn (chủ biên).
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2016. -- 331 pages : illustrations ; 21 cm
HJ8015 .T33 2016 -- Kroch Library Asia
Ch'ilbuin ŭl ch'aja ttŏnanŭn sigan yŏhaeng
七婦人을 찾아 떠나는 시간 여행 / 대구 여성 가족 재단.
Ch'ilbuin ŭl ch'aja ttŏnanŭn sigan yŏhaeng / Taegu Yŏsŏng Kajok Chaedan.
Taegu Yŏsŏng Kajok Chaedan, 2016. -- 25 pages : illustrations, portraits ; 21 cm + 1 booklet (32 unnumbered pages : illustrations, portraits ; 15 cm)
HJ8809.5 .C43 2016 -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (5 items)RSS

Bhārata meṃ sāmājika niyantraṇa evaṃ praśāsana
Bhārata meṃ sāmājika niyantraṇa evaṃ praśāsana / Ḍā. Pī. Eca. Rāma.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 224 pages ; 23 cm
HM661 .R36 2016 -- Kroch Library Asia
Người Việt tử tế
Người Việt tử tế / Lê Thanh Phong, Nguyễn Một.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 198 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
HM681 .L48 2017 -- Kroch Library Asia
Sāmājika samāveśī adhyayanakā natijā ra nishkarsha
Sāmājika samāveśī adhyayanakā natijā ra nishkarsha : nitigata sāndarbhikatā ra upayogitā.
Tribhuvana Viśvavidyālaya, Samājaśāstra/Mānavaśāstra Kendrīya Vibhāga, 2015. -- 75 pages : maps (colour) ; 21 cm
HM683 .S227 2015 -- Kroch Library Asia
Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
Giao tiếp thông minh và tài ứng xử / Tạ Ngọc Ái.
Nhà xuất bản Lao Động, 2017. -- 418 pages ; 21 cm
HM1166 .T36 2017 -- Kroch Library Asia
Kesepaduan dalam kepelbagaian
Kesepaduan dalam kepelbagaian : perpaduan di Malaysia sebagai work-in-progress / Shamsul Amri Baharuddin.
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012. -- 36 pages ; 23 cm.
HM1271 .S43 2012 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (16 items)RSS

Good practices & lessons learned
Good practices & lessons learned : changing lives of people living in extreme poverty & neglect through community led initiatives such as Citizen Awareness Centre (CAC), Water Sanitation and Hygiene (WaSH), Community Based Disaster Risks Reduction (CBDRR) initiatives.
Karnali Integrated Rural Development and Research Centre (KIRDARC) Nepal, 2014. -- 30 pages : color illustrations ; 25 cm
Oversize HN670.9 .K36 G66 2014 + -- Kroch Library Asia
Growth, development, environment sustainability
Growth, development, environment sustainability : a roadmap for the future / editors, Sandip Kar, Ershad Ali, Divinia C. Chavez.
Regal Publications, 2017. -- xii, 400 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 23 cm
HN684 .G76 2017 -- Kroch Library Asia
Bhāratīya samāja kā ārthika viśleshaṇa
Bhāratīya samāja kā ārthika viśleshaṇa / Ḍô. Nirmalā Ke. Citroṛā.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 240 pages ; 23 cm
HN690 .Z9 C63126 2016 -- Kroch Library Asia
Bhāratīya samāja meṃ grāmīṇa vikāsa kī daśā evaṃ diśā
Bhāratīya samāja meṃ grāmīṇa vikāsa kī daśā evaṃ diśā / Ḍô. Pī. Eca. Rāma.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 224 pages ; 23 cm
HN690 .Z9 C677265 2016 -- Kroch Library Asia
Handbook of rural India
A handbook of rural India / edited by Surinder S. Jodhka.
Orient BlackSwan, 2018. -- xvi, 472 pages ; 24 cm.
HN690 .Z9 C6 2018 -- Kroch Library Asia
I want to destroy myself
I want to destroy myself : a memoir / Malika Amar Shaikh ; translated from the Marathi by Jerry Pinto.
Speaking Tiger, 2016. -- 200 pages ; 22 cm
HN690 .M33 M3613 2016 -- Kroch Library Asia
Periyār in̲r̲um en̲r̲um
Periyār in̲r̲um en̲r̲um : Periyārin̲ tērnteṭukkappaṭṭa kaṭṭuraikaḷ / Periyar = Periyar indrum yendrum : selected works of Periyar.
Viṭiyal Patippakam, 2017. -- 960 pages ; 29 cm
Oversize HN690 .T3 R357 2017 + -- Kroch Library Asia
Pravāha
Pravāha / Pu. Śi. Nārvekara.
Lopāmudrā Prakāśana, 2016. -- 164 pages ; 22 cm
HN690 .G6 N37 2016 -- Kroch Library Asia
Śvāsa āṇi bhāsa
Śvāsa āṇi bhāsa : phirastī / Uttama Kāmbaḷe.
Sakāḷa Prakāśana, 2016. -- 96 pages ; 22 cm
HN690 .M33 K268 2016 -- Kroch Library Asia
Scholarship and engagement in mainland Southeast Asia
Scholarship and engagement in mainland Southeast Asia : a festschrift in honor of Achan Chayan Vaddhanaphuti / edited by Oscar Salemink in collaboration with Phatcharin Lampanun, Benjaporn Deekhuntod, Malee Sitthikriengkrai.
Silkworm Books, 2016. -- vii, 256 pages : illustrations ; 21 cm
HN690.8 .A8 S36 2016 -- Kroch Library Asia
Nhà May Mắn
Nhà May Mắn : một tương lai cho những người thiếu may mắn / Hoàng Nữ Ngọc Tim (Aline Rebeaud).
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 293 pages : color illustrations ; 24 cm
HN700.5 .A8 R43 2017 -- Kroch Library Asia
ʻĀnānikhom sombūranāyāsitthirāt
อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : การก่อรูปรัฐไทยสมัยใหม่จากศักดินานิยมสู่ทุนนิยมรอบนอก / ไชยันต์ รัชชกูล ; พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, แปล.
ʻĀnānikhom sombūranāyāsitthirāt : kānkō̜ rūp rat Thai samai mai čhāk sakdināniyom sū thunniyom rō̜p nō̜k / Chaiyan Ratchakūn ; Phonglœ̄t Phongwanān, plǣ.
Samnakphim ʻĀn, 2017. -- 270 pages : maps ; 24 cm.
HN700.55 .Z9 S618 2017 -- Kroch Library Asia
Social security from a human development perspective in disaster prone areas of the archipelagic of Southern Asia
Social security from a human development perspective in disaster prone areas of the archipelagic of Southern Asia : lessons learned from Indonesia / Faisar Jihadi.
Indian Institute of Advanced Study, 2017. -- 113 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 22 cm
HN703.5 .J54 2017 -- Kroch Library Asia
Rethinking hope and peace : social change in the Philippines
Rethinking hope and peace : social change in the Philippines / Philip Pen̋aflor.
Philip Emmanuel C. Penaflor, 2016. -- 162 pages ; 21 cm
HN713.5 .P46 2016 -- Kroch Library Asia
Innovate, cooperate, inspire
Innovate, cooperate, inspire : 50 stories of volunteerism.
Republic of the Philippines, National Economic and Development Authority, Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, 2014. -- 156 pages : illustrations (some color) ; 21 x 30 cm
Oversize HN720 .Z9 V6459 2014 + -- Kroch Library Asia
"1968-nen" musū no toi no funshutsu no jidai
「1968年」無数の問いの噴出の時代 / 編集発行人間文化研究機構国立歴史民俗博物館.
"1968-nen" musū no toi no funshutsu no jidai / henshū hakkō Ningen Bunka Kenkyū Kikō Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan.
Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan, 2017. -- 228 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HN730 .Z9 R3125 2017 + -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (34 items)RSS

Sexual morals and sexual behavior in Vietnam
Sexual morals and sexual behavior in Vietnam : Vietnamese socialism in transition after doi moi : changing sexual morals and sexual behavior / Matthijs Steur.
Scholar's Press, 2014. -- 51 pages ; 22 cm
HQ18 .V5 S74 2014 -- Kroch Library Asia
Becoming two in one flesh
Becoming two in one flesh : a book on human sexuality / Ramon A.Tagle, Jr.
Abiva Publishing House, Inc., 2000. -- xii, 142 pages ; 26 cm
Oversize HQ21 .T34 2000 + -- Kroch Library Asia
Khát vọng được là chính mình
Khát vọng được là chính mình : người chuyển giới ở Việt Nam : những vấn đề thực tiễn và pháp lý / Phạm Quỳnh Phương, Lê Quang Bình, Mai Thanh Tú.
Nhà xuất bản Thế giới, 2013. -- 111 pages ; 23 cm
HQ73.3 .V5 P43 2013 -- Kroch Library Asia
Lột xác
Lột xác : sống đúng với chính mình : tự truyện / Lâm Khánh Chi ; Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ : Saigon Books, 2017. -- 227 pages : illustrations ; 21 cm
HQ75.8 .L35 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Queer politics in India
Queer politics in India : towards sexual subaltern subjects / Shraddha Chatterjee.
Routledge, 2018. -- xii, 140 pages ; 22 cm.
HQ76.3 .I4 C43 2018 -- Kroch Library Asia
Flaming memories
The flaming memories : recollections piled up in far corner of heart / Madhavi Singh Shah.
Sunlight Publication, 2016. -- 147 pages ; 20 cm
HQ666.9 .S53 2016 -- Kroch Library Asia
Marriage, gender and Islam in Indonesia
Marriage, gender and Islam in Indonesia : women negotiating informal marriage, divorce and desire / Maria Platt.
Routledge, 2017. -- xii, 158 pages ; 24 cm.
HQ678 .P53 2017 -- Kroch Library Asia
Domestic spaces in post-Mao China
Domestic spaces in post-Mao China : on electronic household appliances / Minan Wang ; translated by Shaobo Xie.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018. -- xiv, 101 pages ; 24 cm.
HQ684 .W33713 2018 -- Kroch Library Asia
Seasons in parenting
Seasons in parenting : studies on parents' life stories and parenting achievements / Roberto E. Javier, Jr.
Published and distributed by De La Salle University Publishing House, 2015. -- xx, 177 pages ; 23 cm
HQ755.8 .J376 2015 -- Kroch Library Asia
Emakku bukan Kartini
Emakku bukan Kartini : kumpulan catatan kesaksian tentang emak / Hasanudin Abdurakhman.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 313 pages ; 21 cm
HQ759 .A23 2017 -- Kroch Library Asia
National Family Planning Costed Implementation Plan 2015-2020.
National Family Planning Costed Implementation Plan 2015-2020.
Government of Nepal, Ministry of Health and Population, Department of Health Services, Family Health Division, 2015. -- xii, 52 pages ; 31 cm
Oversize HQ766.5 .N37 N38 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Disiplina, hindi parusa
Disiplina, hindi parusa : isang praymer para wakasan ang lahat ng uri ng corporal punishment ng mga bata / project leader, Save the Children Sweden ; written by Alwin C. Aguirre.
Save the Children, 2008. -- 77 pages : illustrations ; 21 cm
HQ770.4 .A35 2008 -- Kroch Library Asia
Kể chuyện thần đồng
Kể chuyện thần đồng / Thu Hiền (biên soạn).
Nhà xuất bản Dân Trí, 2017. -- 199 pages ; 20 cm
HQ773.5 .K45 2017 -- Kroch Library Asia
Children at war
Children at war : stories of stolen childhood during the Khmer Rouge regime / Nakagawa Kasumi.
Nakagawa Kasumi, 2016. -- 139 pages ; 21 cm
HQ784 .W3 N35 2016 -- Kroch Library Asia
Compendium of resource materials for monitoring, reporting and response system on grave child rights violations in situations of armed conflict.
Compendium of resource materials for monitoring, reporting and response system on grave child rights violations in situations of armed conflict.
Council for the Welfare of Children, 2014. -- iv, 57 pages ; 22 cm
HQ784 .W3 C66 2014 -- Kroch Library Asia
Competencies of ECCD facilitators for holistic development of children
Competencies of ECCD facilitators for holistic development of children : a study of Surkhet and Parsa districts / the research team, Prof. Basu Dev Kafle ; research coordinator, Mr. Indra Mani Rai ; team member, Mr. Basu Prasad Subedi, Ms. Meenakshi Dahal ; edited by Dr. Narayan Kafle, Mr. Dilliram Subedi, Mr. Kumar Bhattarai, Mr. Rajendra Pahadi, Mr. Ram Gaire.
National Campaign for Education Nepal, 2015. -- 68 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HQ792 .N38 K34 2015 ++ -- Kroch Library Asia
101 inspirasi muda Indonesia
101 inspirasi muda Indonesia / Mappesangka Mustafa, Hendi Suaeb.
Metagraf, 2016. -- xi, 236 pages ; 20 cm
HQ799 .I5 M87 2016 -- Kroch Library Asia
Social leadership
Social leadership : learnings from ground zero / Md. Arifur Rahman, editor.
Young Power in Social Action, 2016. -- 117 pages : color illustrations ; 22 cm
HQ799 .B33 S63 2016 -- Kroch Library Asia
Liva-ina-rileśanaśipa vartamāna paridr̥śya
Liva-ina-rileśanaśipa vartamāna paridr̥śya / Ḍô. Jayavīra Siṃha, Sirila Gaurana = Live-in relationship : present scenario / by Dr. Jaiveer Singh & Siril Goren.
Ke. Ke. Pablikeśansa, 2016. -- 187 pages : illustrations ; 22 cm
HQ803.5 .S56 2016 -- Kroch Library Asia
Diễn ngôn giới & tính dục trong cuộc sống muôn màu
Diễn ngôn giới & tính dục trong cuộc sống muôn màu / Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường.
Nhà xuất bản Tri thức, 2014. -- 199 pages ; 21 cm
HQ1075.5 .V5 V54 2014 -- Kroch Library Asia
Ikinobiru tame no shisō
生き延びるための思想 : ジェンダー平等の罠 / 上野千鶴子.
Ikinobiru tame no shisō : jendā byōdō no wana / Ueno Chizuko.
Iwanami Shoten, 2006. -- xiii, 277 pages ; 20 cm
HQ1150 .U35 2006 -- Kroch Library Asia
Hanging by a thread
Hanging by a thread : Afghan womens rights and security threats / Dr. Massouda Jalal & Dr. Mario Silva.
Gyan, 2016. -- 216 pages ; 23 cm
HQ1236.5 .A3 J35 2016 -- Kroch Library Asia
Pañcāyatī rāja aura dalita mahilāeṃ
Pañcāyatī rāja aura dalita mahilāeṃ / Ḍô. (Śrīmatī) Vimalā Ārya = Panchayatiraj aur dalit mahilaaye / by Dr. (Smt.) Vimla Arya.
Arihanta Prakāśana, 2016. -- 342 pages ; 22 cm
HQ1236.5 .I4 A79 2016 -- Kroch Library Asia
Convergence for women's economic empowerment (serial)
Convergence for women's economic empowerment : official magazine of the GREAT Women Project.
Philippine Commission on Women, 20uu-. -- volumes ; 24 cm
HQ1240.5 .P6 C66 -- Kroch Library Asia
Gender and pastoralism in the rangelands of the Hindu Kush Himalayas
Gender and pastoralism in the rangelands of the Hindu Kush Himalayas : knowledge, culture, and livelihoods at the margins of the margins / editors, Ritu Verma, Manohara Khadka.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2016. -- xii, 129 pages, 1 unnumbered page : color illustrations, color maps ; 24 cm
HQ1240.5 .H56 G46 2016 -- Kroch Library Asia
Svayaṃ sahāyatā samūha aura mahilā vikāsa
Svayaṃ sahāyatā samūha aura mahilā vikāsa / Ḍô. Mīnākshī Saubhari.
Poiṇṭara Pabliśarsa, 2016. -- viii, 102 pages ; 23 cm
HQ1240.5 .I4 S283 2016 -- Kroch Library Asia
Revisting the status of women in Nepal (1981-2012)
Revisting the status of women in Nepal (1981-2012) / core study team members, Ms. Indira Shrestha, Pravita Shrestha, Dr. Bina Pradhan, Dr. Khem B Karki, Sabi Shrestha, Dr. Hari Pradhan, Bishnu Das singh Dangol, Deepak Tamang.
Shtrii Shakti, 2015. -- 2 volumes : illustrations (black and white, and colour) ; 31 cm + 1 booklet (28 pages ; 22 cm)
Oversize HQ1735.9 .S565 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Bhārata meṃ mahilā jāgr̥ti
Bhārata meṃ mahilā jāgr̥ti / Ḍā. Bīnā Je Jośī.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 240 pages ; 23 cm
HQ1742 .J64 2016 -- Kroch Library Asia
Svātantrottara Bhārata meṃ mahilā utpīṛana evaṃ vaidhānika saṃrakshaṇa
स्वातंत्रोत्तर भारत में महिला उत्पीड़न एवं वैधानिक संरक्षण : एक अध्ययन / शारदा कुमारी.
Svātantrottara Bhārata meṃ mahilā utpīṛana evaṃ vaidhānika saṃrakshaṇa : eka adhyayana / Śāradā Kumārī.
Manīsha Prakāśana : Risarca Insṭīcyūṭa ôpha Sāinsa eṇḍa Eṇḍolôjikala Sṭaḍīja, 2011. -- 136 pages ; 22 cm
HQ1742 .S28713 2011 -- Kroch Library Asia
Analisis gender terhadap pemberdayaan perempuan dalam Kelurahan Siaga
Analisis gender terhadap pemberdayaan perempuan dalam Kelurahan Siaga : studi kasus di Kelurahan Siaga Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga / Betty Wahyu Nilla Sari.
Satya Wacana University Press, 2014. -- 199 pages ; 24 cm
HQ1755 .S25 S27 2014 -- Kroch Library Asia
Kazoku reijōtachi no Taishō, Shōwa
華族令嬢たちの大正・昭和 / 華族史料研究会編.
Kazoku reijōtachi no Taishō, Shōwa / Kazoku Shiryō Kenkyūkai hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2011. -- viii, 225 pages : illustrations ; 20 cm
HQ1762 .K4238 2011 -- Kroch Library Asia
Rethinking Japanese feminisms
Rethinking Japanese feminisms / edited by Julia C. Bullock, Ayako Kano, and James Welker.
University of Hawaiʻi Press, 2018. -- viii, 301 pages : illustrations ; 24 cm
HQ1762 .R48 2018 -- Kroch Library Asia
Korean women
Korean women : a sourcebook / edited by Kim Keong-Il, Choi Hyaeweol, Shin Kyung-Ah.
The Academy of Korean Studies Press, 2017. -- xi, 326 pages : 1 illustration ; 25 cm
HQ1765.5 .K66 2017 -- Kroch Library Asia
Pullyang sonyŏdŭl
불량 소녀들 : '스펙터클 경성' 에서 모던 걸 은 왜 못된 걸 이 되었나 / 한 민주 지음.
Pullyang sonyŏdŭl : 'sŭp'ekt'ŏk'ŭl Kyŏngsŏng' esŏ modŏn kŏl ŭn wae mottoen kŏl i toeŏnna / Han Min-ju chiŭm.
Humanist, 2017. -- 490 pages : illustrations ; 23 cm
HQ1765.5 .H36 2017 -- Kroch Library Asia

HS. Societies: secret, benevolent, etc. (1 item)RSS

Violence and order on the Chengdu Plain
Violence and order on the Chengdu Plain : the story of a secret brotherhood in rural China, 1939-1949 / Di Wang.
Stanford University Press, 2018. -- pages cm
HS310 .Z7 W36 2018 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (11 items)RSS

Toshiteki na ba
都市的な場 / 中世都市研究会編.
Toshiteki na ba / Chūsei Toshi Kenkyūkai hen.
Yamakawa Shuppansha, 2012. -- 330 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HT147 .J3 T697 2012 -- Kroch Library Asia
Building resilient and safe communities against poverty and disaster
Building resilient and safe communities against poverty and disaster / Patrick I. Patino.
IIED, 2016. -- 46 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize HT169 .A78 P38 2016 + -- Kroch Library Asia
Mư̄ang niyom
เมืองนิยม : เมืองของไทย คือบ้านของเรา / ศ. ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Mư̄ang niyom : mư̄ang khō̜ng Thai khư̄ bān khō̜ng rao / Sō̜. Dō̜rō̜. ʻAnēk Laothammathat.
Sūn Sưksā Mahā Nakhō̜n læ Mư̄ang, Witthayālai Ratthakit, Mahāwitthayālai Rangsit, 2017. -- 89 pages ; 21 cm
HT169 .T5 A54 2017 -- Kroch Library Asia
[Un]precedented Pyongyang
[Un]precedented Pyongyang / Dongwoo Yim ; edited with Jelena Prokopljević, Rafael Luna.
Actar Publishers, 2016. -- 363 pages : illustrations (chiefly color), maps (some color) ; 24 cm
HT169 .K72 P995 2016 -- Kroch Library Asia
Mewariskan kota layak huni
Mewariskan kota layak huni / Nirwono Joga.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- xxix, 279 pages ; 20 cm
HT243 .I5 J66 2017 -- Kroch Library Asia
Neoliberal cities in the emerging Asian economies
Neoliberal cities in the emerging Asian economies / Shrawan Kumar Acharya.
Academic Publications, 2015. -- xxv, 190 pages ; 23 cm
HT384 .C6 A24 2015 -- Kroch Library Asia
Property-led urban development in China
Property-led urban development in China : role, impact and future / Yunqing Xu.
Scholars' Press, 2013. -- 654 pages : illustrations ; 23 cm
HT384 .C6 X89 2013 -- Kroch Library Asia
Sangkhom chonnabot nai lōk samai mai
สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ / จามะรี เชียงทอง.
Sangkhom chonnabot nai lōk samai mai / Čhāmarī Chīangthō̜ng.
Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2017. -- 287 pages : illustrations, maps ; 26 cm.
Oversize HT415 .C42 2017 + -- Kroch Library Asia
What happened to the Bhadralok
What happened to the Bhadralok / Parimal Ghosh.
Primus Books, 2016. -- xii, 200 pages ; 24 cm
HT690 .I4 G46 2016 -- Kroch Library Asia
Dalits in regional context
Dalits in regional context / edited by Harish K. Puri.
Rawat Publications, 2004. -- xi, 323 pages : maps ; 22 cm
HT720 .D325 2004 -- Kroch Library Asia
DALIT human rights situation in Bangladesh, 2013-2014
DALIT human rights situation in Bangladesh, 2013-2014 = Mānabādhīkāra pr̥tībadana : Bāṃlādeśera Daḷīta janagōshṭhī, 2013-2014 / editor, Dewan Akhtaruzzaman ; supported by Manusher Jonno Foundation.
FAIR, 2015. -- 176, 175 pages : illustrations ; 22 cm
HT725 .B3 D35 2015 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (39 items)RSS

Ashṭapadī
Ashṭapadī / Ravīndra Goḷe.
Vyāsa Krieśansa, 2015. -- 96 pages : illustrations ; 22 cm
HV40.3 .G65 2016 -- Kroch Library Asia
Sāthasaṅgata
Sāthasaṅgata / Āśā Rāṇe.
Granthālī, 2016. -- 13, 113 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
HV40.32 .R373 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Smr̥timā Īśvaralāla
Smr̥timā Īśvaralāla = Smriti maa Ishwor Lal = Ishwor Lal in memory / sampādaka, Śiśira Sāpakoṭā.
Karporeṭa Bijineśa Myāgejina, 2016. -- 228 pages : illustrations (black and white, and colour) ; 22 cm
HV385.9 .S67 2016 -- Kroch Library Asia
Wagakuni ni okeru sōsharu wāku jissen no tenkai
わが国におけるソーシャルワーク実践の展開 : 小松源助先生の研究業績の継承を願って / 伊藤冨士江編著 = The Development of Social Work Practice in Japan : In Memory of Professor Gensuke Komatsu / Edited by Fujie Ito.
Wagakuni ni okeru sōsharu wāku jissen no tenkai : Komatsu Gensuke sensei no kenkyū gyōseki no keishō o negatte / Itō Fujie hencho = The Development of Social Work Practice in Japan : In Memory of Professor Gensuke Komatsu / Edited by Fujie Ito.
Kawashima Shoten, 2008. -- 236 pages ; 22 cm
HV413 .W35 2008 -- Kroch Library Asia
Disaster risk management
Disaster risk management : concept, policy and practices in Nepal / editors, M. Koirala, M. R. Rai, R. Maskey.
Central Department of Environmental Science, Tribhuvan University, 2015. -- 199 pages : illustrations, maps ; 25 cm
Oversize HV551.5 .N35 D584 2015 + -- Kroch Library Asia
Bangladesh disaster-related statistics 2015
Bangladesh disaster-related statistics 2015 : climate change and natural disaster perspectives.
Impact of Climate Change on Human Life Programme, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2016. -- xxxx, 290 pages : chiefly color illustrations ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Oversize HV555 .B36 B36 2016 + -- Kroch Library Asia
Evolving humanitarian action.
Evolving humanitarian action.
International Committee of the Red Cross, 2013. -- 63 pages : illustrations (chiefly color) ; 31 cm
Oversize HV555 .S72 E96 2013 ++ -- Kroch Library Asia
Light the darkness
Light the darkness : story of the Hong Kong Red Cross, 1950-2000 / Tai-lok Lui.
Hong Kong University Press, 2001. -- xv, 99 pages : color illustrations, portraits ; 28 cm
Oversize HV580 .C63 L84313 2001 + -- Kroch Library Asia
Impact of Nepal's 2015 Gorkha earthquake-induced geohazards
The impact of Nepal's 2015 Gorkha earthquake-induced geohazards / Arun Bhakta Shrestha, ICIMOD, Samjwal Ratna Bajracharya, ICIMOD, Jeffrey S. Kargel, University of Arizona, Narendra Raj Khanal, ICIMOD.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2016. -- 36 pages : color illustrations, maps ; 30 cm
Oversize HV600 2015 .N35 S57 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Surviving the 2011 tsunami
Surviving the 2011 tsunami : 100 testimonies of Ishinomaki area survivors of the Great East Japan Earthquake = 津波からの生還 : 東日本大震災・石卷地方100人の証言 : 英語版 / editorial Office of the Ishinomaki Kahoku, A Daily Newspaper of Sanriku Kahoku Shimpo.
Surviving the 2011 tsunami : 100 testimonies of Ishinomaki area survivors of the Great East Japan Earthquake = Tsunami kara no seikan : Higashi Nihon Daishinsai, Ishinomaki chihō 100-nin no shōgen : Eigo-ban / editorial Office of the Ishinomaki Kahoku, A Daily Newspaper of Sanriku Kahoku Shimpo.
Junpōsha, 2014. -- 256 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color), color maps ; 26 cm
Oversize HV600 2011 .T64 T77513 2014 + -- Kroch Library Asia
Surviving Haiyan
Surviving Haiyan : a celebration of women's resilience / Randell Aquino, editor ; Arlene Calaguian Alano, writer.
United Nations Population Fund, 2015. -- 112 pages : color illustrations ; 24 x 28 cm
Oversize HV636 2013 .P6 A45 2015 + -- Kroch Library Asia
Kazoku fukushiron
家族福祉論 / 川村匡由編著.
Kazoku fukushiron / Kawamura Masayoshi hencho.
Mineruva Shobō, 2008. -- 196 pages : illustrations ; 21 cm
HV700 .J3 K39 2008 -- Kroch Library Asia
Kazoku no tame no shinri enjo
家族のための心理援助 / 中釜洋子著.
Kazoku no tame no shinri enjo / Nakagama Hiroko cho.
Kongō Shuppan, 2008. -- 254 pages ; 20 cm
HV700 .J3 N35 2008 -- Kroch Library Asia
Kōnotori no yurikago ga toikakeru mono
「こうのとりのゆりかご」が問いかけるもの : いのちのあり方と子どもの権利 / こうのとりのゆりかご検証会議編著.
Kōnotori no yurikago ga toikakeru mono : inochi no arikata to kodomo no kenri / Kōnotori no Yurikago Kenshō Kaigi hencho.
Akashi Shoten, 2010. -- 289 pages : charts ; 21 cm
HV700 .J3 K66 2010 -- Kroch Library Asia
Alternative care of children
Alternative care of children : challenges and emerging opportunities in Nepal / editor Professor Biswhwa Keshar Maskay.
Organizing Committee of Policy Dialogue for Center for Child Welfare Board, UNICEF, Save the Children, 2013. -- xviii, 318 pages : illustrations ; 23 cm
HV800 .N35 P655 2012 -- Kroch Library Asia
Shichōson chūshin no kodomo katei fukushi
市町村中心の子ども家庭福祉 : その可能性と課題 / 佐藤まゆみ.
Shichōson chūshin no kodomo katei fukushi : sono kanōsei to kadai / Satō Mayumi.
Seikatsu Shoin, 2012. -- 353 pages ; 21 cm
HV800 .J3 S37 2012 -- Kroch Library Asia
Unconditional love
Unconditional love : story of adoption of 1971 war babies / Mustafa Chowdhury.
Academic Press and Publishers Library, 2016. -- lix, 537 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm
HV875.5 .C46 2016 -- Kroch Library Asia
Sagip or huli?
Sagip or huli? : rescue of street children in Caloocan, Manila, Pasay and Quezon cities / a research paper prepared by Catherine Scerri.
Bahay Tuluyan, 2008. -- 28 pages ; 19 cm
HV887 .P5 S28 2008 -- Kroch Library Asia
Uri modu nŭn ibangin ida
우리 모두 는 이방인 이다 : 사례 로 보는 이주 여성 인권 운동 15년 = We are all strangers : 15 years of women migrants' human rights movement in Korea / 한 국염 지음.
Uri modu nŭn ibangin ida : sarye no ponŭn iju yŏsŏng in'gwŏn undong 15-yŏn = We are all strangers : 15 years of women migrants' human rights movement in Korea / Han Kug-yŏm chiŭm.
Hanul, 2017. -- 269 pages ; 23 cm.
HV1448 .K6 H26 2017 -- Kroch Library Asia
Suuēden ni miru kōreisha kaigo no kyōkyū to hensei
スウェーデンにみる高齢者介護の供給と編成 = Provision and Organization of Elder Care in Sweden / 斉藤弥生著.
Suuēden ni miru kōreisha kaigo no kyōkyū to hensei = Provision and Organization of Elder Care in Sweden / Saitō Yayoi cho.
Ōsaka Daigaku Shuppankai, 2014. -- 473 pages : illustrations, charts ; 22 cm
HV1481 .S82 S35 2014 -- Kroch Library Asia
On sustainable development
On sustainable development : praxis and perspectives / editors, S. Gregory, Dipali G. Danda.
Indian National Confederation and Academy of Anthropologists, 2016. -- xvix, 328 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm.
HV1559 .I4 I645 2013 -- Kroch Library Asia
Garrisoned minds
Garrisoned minds : women and armed conflict in South Asia / edited by Laxmi Murthy and Mitu Varma.
Speaking Tiger, 2016. -- xxvii, 272 pages ; 22 cm
HV6250.4 .W65 G385 2016 -- Kroch Library Asia
Gender-based violence during the Khmer Rouge regime
Gender-based violence during the Khmer Rouge regime : stories of survivors from the Democratic Kampuchea (1975-1979) / Nakagawa Kasumi.
Nakagawa Kasumi, 2008. -- 51 pages ; 21 cm
HV6250.4 .W65 K37 2008 -- Kroch Library Asia
Violence against women in the militarized Indian frontier
Violence against women in the militarized Indian frontier / Duncan McDuie-Ra.
Critical Quest, 2015. -- 40 pages ; 22 cm
HV6250.4 .W65 M3395 2015 -- Kroch Library Asia
Living with uncertainty
Living with uncertainty : needs of the families of missing persons in Sri Lanka.
International Committee of the Red Cross, 2016. -- v, 34 pages : color illustrations, color maps ; 31 cm
Oversize HV6322.3 .S75 L58 2016 + -- Kroch Library Asia
Oru kūrvāḷin̲ nil̲alil
Oru kūrvāḷin̲ nil̲alil : pulikaḷin̲ makaḷiraṇit talaiviyin̲ tan̲varalār̲u / Tamil̲in̲i = Oru kuurvaalin nizalil : pulikalin magaliranit thalaiviyin thanvaralaru / Thamizhini.
Kālaccuvaṭu Patippakam, 2016. -- 271 pages ; 22 cm
HV6430 .T36 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Jihadi resurgence in Pakistan
Jihadi resurgence in Pakistan / Comdt (Retd.) Mohd. Wasim.
Surendra Publications, 2016. -- viii, 244 pages ; 24 cm
HV6433 .P18 W37 2016 -- Kroch Library Asia
Rupture, loss and living
Rupture, loss and living : minority women speak about post-conflict life / K. Lalita, Deepa Dhanraj.
Orient BlackSwan, 2016. -- x, 434 pages ; 23 cm.
HV6485 .I5 L35 2016 -- Kroch Library Asia
Yauna hiṃsā
Yauna hiṃsā : eka sāmājika aura saiksuala trāsadī / Rājendra Mohana Bhaṭanāgara.
Ananya Prakāśana, 2016. -- 286 pages ; 23 cm
HV6569 .I4 B43 2016 -- Kroch Library Asia
Set free
Set free : a life-changing journey from banking to Buddhism in Bhutan / Emma Slade.
Summersdale, 2017. -- 315 pages : illustrations, maps ; 22 cm
HV6604 .I5 S585 2017 -- Kroch Library Asia
Moving on, moving forward
Moving on, moving forward : a compendium of case studies in gender responsive case management (GRCM) / editor and consultant, Mary Lou Alcid.
The Social Technology Bureau, Department of Social Welfare and Development (DSWD), 2012. -- x, 81 pages : color illustrations ; 23 cm
HV6626.23 .P6 M68 2012 -- Kroch Library Asia
Cyber crimes against women in India
Cyber crimes against women in India / Debarati Halder, K. Jaishankar.
SAGE, 2017. -- xvi, 252 pages ; 23 cm
HV6773.3 .I4 H35 2017 -- Kroch Library Asia
Criminal capital
Criminal capital : violence, corruption and class in industrial India / Andrew Sanchez.
Routledge Taylor & Francis Group, 2016. -- xxi, 185 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
HV7095 .J36 S26 2016 -- Kroch Library Asia
Bangladesh police ICT master plan 2015-2020
Bangladesh police ICT master plan 2015-2020 / prepared by Wojciech Koprowicz ; contributor, Barrister Md. Harun-ar Rashid, A M Sharif Hasan.
Bangladesh Police, 2015. -- 53 pages : portraits ; 28 cm
Oversize HV8250.6 .A2 B36 2015 + -- Kroch Library Asia
Survey on the youth offenders at Camp Sampaguita and Correctional Institute for Women
Survey on the youth offenders at Camp Sampaguita and Correctional Institute for Women / a joint project of the Bureau of Child & Youth Welfare, Department of Social Welfare & Development and the National Police Commission, Crime Prevention and Coordination Service ; principal writer, Ma. Alicia S. Bonoan ; researchers, Remedios A. Ancheta [and six others].
Bureau of Child & Youth Welfare, Department of Social Welfare & Development, 1993. -- 74 pages ; 23 cm
HV9205 .A5 B66 1993 -- Kroch Library Asia
Mām̐, maiṃ jela meṃ hūm̐
Mām̐, maiṃ jela meṃ hūm̐ / Surendra Kumāra Śarmā = Maa main jail me hun : tarun bandiyon ki karun aatma kathayen / by Dr. Surendra Kumar Sharma.
Sastā Sāhitya Maṇḍala Prakāśana, 2016. -- 125 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 22 cm
HV9792.5 .S27 2016 -- Kroch Library Asia
Kematian dalam tahanan polis
Kematian dalam tahanan polis : satu kaji selidik mengenai keadaan lokap dan faktor-faktor penyumbang kepada kematian.
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, 2016. -- ix, 236 pages ; 24 cm
HV9800.6 .K46 2016 -- Kroch Library Asia
Refleksi 50 tahun sistem pemasyarakatan
Refleksi 50 tahun sistem pemasyarakatan : anatomi permasalahan dan upaya mengatasinya / Dr. Hasanuddin Massaile, Bc.I.P., S.H., M.M. [and thirteen others] ; editor, Lilis Trisnawati.
Center for Detention Studies, 2015. -- vi, 274 pages : illustrations ; 23 cm.
HV9801 .R44 2015 -- Kroch Library Asia
Surat untuk mama
Surat untuk mama / Kristin Samah dan Chris Nusatya.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- xxiv, 194 pages ; 18 cm
HV9802 .S26 2017 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (3 items)RSS

Jīvā
ஜீவா / இளசை சுந்தரம்.
Jīvā / Iḷacai Cuntaram.
Maturā Veḷiyīṭu, 2015. -- 236, 7 pages ; 22 cm
HX393.8 .J55 C86 2015 -- Kroch Library Asia
State of subversion
State of subversion : radical politics in Punjab in the 20th century / edited by Virinder S. Kalra and Shalini Sharma.
Routledge, 2016. -- viii, 264 pages ; 23 cm.
HX395 .P8 S73 2016 -- Kroch Library Asia
Đồng chí Trần Phú
Đồng chí Trần Phú : (những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí Trần Phú -Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam) / Lam Hồng (sưu tầm, tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng đức, 2017. -- 163 pages ; 21 cm.
HX400.5 .A8 T78 2017 -- Kroch Library Asia

JA. Political science (General) (3 items)RSS

Fujiwara Yasunobu chosakushū
藤原保信著作集 / [著者藤原保信].
Fujiwara Yasunobu chosakushū / [chosha Fujiwara Yasunobu].
Shin Hyōron, 2005-2008. -- 10 volumes : illustrations ; 22 cm
JA71 .F845 2005 furoku inserted in each volume -- Kroch Library Asia
Khwāmrū phư̄nthān thāng ratthasāt
ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ มนุษย์กับการเมือง / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.
Khwāmrū phư̄nthān thāng ratthasāt : manut kap kānmư̄ang / Chaiyon Praditthasin.
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2018. -- 286 pages ; 26 cm
Oversize JA76 .C42 2018 + -- Kroch Library Asia
Media dan demokrasi Indonesia
Media dan demokrasi Indonesia : studi komunikasi politik / Prof. Dr. Anwar Arifin Andipate.
Pustaka Indonesia, 2016. -- xvi, 278 pages : illustrations ; 25 cm
JA85.2 .I5 A74 2016 -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (4 items)RSS

Asian leadership in policy and governance
Asian leadership in policy and governance / edited by Evan Berman, School of Government, Victoria University of Wellington, New Zealand, M. Shamsul Haque, Department of Political Science, National University of Singapore, Singapore.
Emerald, 2015. -- x, 454 pages ; 24 cm.
JC330.3 .A85 2015 -- Kroch Library Asia
Kānphatthanā kānmư̄ang thī yangyư̄n
การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน = Political development for sustainability / วิชัย ตันศิริ.
Kānphatthanā kānmư̄ang thī yangyư̄n = Political development for sustainability / Wichai Tansiri.
Sathāban Nayōbāi Sưksā phāitāi Mūnnithi Songsœ̄m Nayōbāi Sưksā, 2017. -- xii, 230 pages ; 21 cm
JC489 .W54 2017 -- Kroch Library Asia
Plutocracy, cronyism & populism
Plutocracy, cronyism & populism : facets of neoliberalism in India / edited by Kamal Nayan Kabra, Vrajaindra Upadhyay.
Vitasta, 2017. -- xlix, 414 pages : illustrations ; 22 cm
JC574.2 .I4 P58 2017 -- Kroch Library Asia
Locked up without evidence
Locked up without evidence : abuses under Sri Lanka's Prevention of Terrorism Act / Tejshree Thapa.
Human Rights Watch, 2018. -- 46 pages ; 27 cm
Oversize JC599 .S72 T47 2018 + -- Kroch Library Asia

JF. Political institutions and public administration - General (2 items)RSS

Introduction to public administration in the Philippines
Introduction to public administration in the Philippines : a reader / Danilo dela Rosa Reyes [and three others]
National College of Public Administration and Governance, University of the Philippines, 2015-2016. -- 2 volumes ; 26 cm
Oversize JF1338 .A3 P65 2015 + -- Kroch Library Asia
Swinging the mandate
Swinging the mandate : developing and managing a winning campaign / Dheeraj Sharma with Narayan Singh Rao.
Random House Publishers India, 2016. -- 255 pages ; 20 cm
JF2112 .C3 S53 2016 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (23 items)RSS

Sekulara/sāmpradāyika
सेकुलर / सांप्रदायिक : एक भारतीय उलझन के कुछ आयाम : सामयिक विमर्श / अभय कुमार दुबे = Secular / sampradayik : ek Bhartiya uljhan ke kuchh aayam / by Abhay Kumar Dubey.
Sekulara/sāmpradāyika : eka Bhāratīya ulajhana ke kucha āyāma : sāmayika vimarśa / Abhaya Kumāra Dube = Secular/sampradayik : ek Bhartiya uljhan ke kuchh aayam / by Abhay Kumar Dubey.
Vāṇī Prakāśana, 2016. -- 382 pages : illustrations ; 22 cm
JQ220 .S43 D83 2016 -- Kroch Library Asia
Digiṭala Iṇḍiyā
Digiṭala Iṇḍiyā / lekhaka, Samīra Sacadevā.
Āryana Pablikeśana, 2015. -- 104 pages ; 23 cm
JQ229 .A8 S23 2015 -- Kroch Library Asia
11th International NAPSIPAG Conference, Dhaka, Bangladesh December 5-7, 2014 on 'Asian governance: paradoxes of development'
11th International NAPSIPAG Conference, Dhaka, Bangladesh December 5-7, 2014 on 'Asian governance: paradoxes of development' / co editors, Prof. Dr. Akbaruddin Ahmad, Prof. Dr. Suman Sharma in association with Policy Research Centre.bd.
Policy Research Centre.bd, 2014. -- 207 pages : color illustrations ; 24 cm
JQ231 .N47 2014 -- Kroch Library Asia
Rājanītika ceñja-mainejameṇṭa
Rājanītika ceñja-mainejameṇṭa = Political change management / lekhaka, Rāmanivāsa Bairavā.
Sāhityāgāra, 2017. -- 232 pages ; 22 cm
JQ231 .B35 2017 -- Kroch Library Asia
Indian democracy
Indian democracy / Suhas Palshikar.
Oxford University Press, 2017. -- xiv,194 pages ; 19 cm.
JQ281 .P358 2017 -- Kroch Library Asia
How the BJP wins
How the BJP wins : inside India's greatest election machine / Prashant Jha.
Juggernaut, 2017. -- 235 pages ; 21 cm
JQ292 .J53 2017 -- Kroch Library Asia
Party system in India
Party system in India / Rekha Diwakar.
Oxford University Press, 2017. -- xxi, 185 pages : illustrations ; 19 cm.
JQ298 .A1 D59 2017 -- Kroch Library Asia
National constituent assembly election monitoring on gender, 2070
National constituent assembly election monitoring on gender, 2070 / report preparation team, honourable Mohana Ansari, Lily Thapa, advocate Jeevan Sharma.
Rāshṭriya Mahilā Āyoga, 2015. -- 80 pages : color illustrations ; 25 cm
JQ628 .A95 A67 2015 -- Kroch Library Asia
Participatory democracy
Participatory democracy : perspectives and practices on local governance / compiled and edited by Mukti Rijal.
Institute for Governance and Development, 2015. -- 187 pages ; 25 cm
JQ628 .A91 C65 2014 -- Kroch Library Asia
State and society
State and society : collected writings / Sanjaya Serchan.
RAES, 2016. -- 168 pages ; 21 cm
JQ628 .A58 S472 2016 -- Kroch Library Asia
Kepamongprajaan di Indonesia
Kepamongprajaan di Indonesia : pertumbuhan dan perkembangannya / Dr. Muhadam Labolo, Dr. Ahmad Averus Toana.
Ghalia Indonesia, 2016. -- xiii, 322 pages : illustrations ; 23 cm
JQ772 .L33 2016 -- Kroch Library Asia
Vietnam
Vietnam : one-party state and the mimicry of civil society / by John Kleinen, Amsterdam Institute for Social Sciences Research (AISSR) of the University of Amsterdam.
Research Institute on Contemporary Southeast Asia (IRASEC), 2015. -- 118 pages : illustrations ; 19 cm.
JQ831 .K58 2015 -- Kroch Library Asia
Cambodia votes
Cambodia votes : democracy, authority and international support for elections 1993-2013 / Michael Sullivan.
NIAS Press, 2016. -- xviii, 341 pages : map ; 23 cm.
JQ933.5 .P65 S85 2016 -- Kroch Library Asia
Demokrasi di Malaysia
Demokrasi di Malaysia / Abdul Rahman Abdul Aziz, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Muhamed Nor Azman Nordin.
Institut Terjemahan & Buku Malaysia, 2014. -- xi, 103 pages : illustrations ; 23 cm.
JQ1062 .A58 A226 2014x -- Kroch Library Asia
Malaysia's 14th general election
Malaysia's 14th general election : the big issues / Kua Kia Soong.
Suara Initiatif Sdn Bhd, 2017. -- xi, 136 pages ; 22 cm.
JQ1062 .A95 K83 2017 -- Kroch Library Asia
Pilipino
Ang Pilipino : sa isip, sa salita at sa gawa : bagong serye sa sibika at kultura.
Bookmark, 1985-. -- volumes : illustrations ; 26 cm
Oversize JQ1417 .A2 P56 1985 + -- Kroch Library Asia
Taiwan at a tipping point
Taiwan at a tipping point : the Democratic Progressive Party's return to power / John F. Copper.
Lexington Books, 2018. -- viii, 251 pages ; 24 cm
JQ1539 .A56 C66 2018 -- Kroch Library Asia
Experience of democracy and bureaucracy in South Korea
The experience of democracy and bureaucracy in South Korea / edited by Tobin Im, Graduate School of Public Administration, Seoul National University, South Korea.
Emerald Publishing, 2017. -- xxxviii, 254 pages ; 24 cm.
JQ1725 .E96 2017 -- Kroch Library Asia
Kwangjang, minjujuŭi rŭl oech'ida
광장, 민주주의 를 외치다 / 한 홍구.
Kwangjang, minjujuŭi rŭl oech'ida / Han Hong-gu.
Ch'angbi, 2017. -- 149 pages : illustrations ; 20 cm.
JQ1729 .A15 H355 2017 -- Kroch Library Asia
Dunlayaphāp thāng kānmư̄ang dunlayaphāp thāng sangkhom
ดุลยภาพทางการเมืองดุลยภาพทางสังคม / รองศาสตราจารย์์ ดร.นิยม รัฐอมฤต.
Dunlayaphāp thāng kānmư̄ang dunlayaphāp thāng sangkhom / rō̜ngsāttrāčhān Dō̜rō̜. Niyom Ratʻamarit.
Sathāban Phra Pokklao, 2015. -- 294 pages : tables ; 24 cm.
JQ1745 .N59 2015 -- Kroch Library Asia
Military, monarchy and repression
Military, monarchy and repression : assessing Thailand's authoritarian turn / edited by Veerayooth Kanchoochat and Kevin Hewison.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. -- ix, 172 pages : illustrations ; 25 cm
JQ1745 .M55 2017 -- Kroch Library Asia
Nǣo khwāmkhit læ lakkān wādūai kānlamœ̄t ʻamnāt ratthasaphā
แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา / พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
Nǣo khwāmkhit læ lakkān wādūai kānlamœ̄t ʻamnāt ratthasaphā / Phō̜nsan Līangbunlœ̄tchai.
Sathāban Phrapokklao, 2015. -- 235 pages ; 24 cm
JQ1747 .P46 2015 -- Kroch Library Asia
Civil society movement and development in Thailand and Lao PDR
Civil society movement and development in Thailand and Lao PDR : public sphere, social capital and prachakhom / edited by Noriyuki Suzuki and Somsak Srisontisuk = Khabūankān prachāsangkhom kap kānphatthanā nai Prathēt Thai læ Sō̜pō̜pō̜ Lāo : phư̄nthī sāthārana, thun thāng sangkhom, læ prachākhom / Nōriyūki Sūsūki læ Somsak Sīsantisuk.
publisher not identified, 2016. -- x, 316 pages ; 21 cm
JQ1749 .A15 C59 2016 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (4 items)RSS

Argumentasi kebijakan uji publik calon kepala daerah
Argumentasi kebijakan uji publik calon kepala daerah : dilengkapi Undang-Undang Pilkada / Denden Deni Hendri, S.E., M.A.P.
Pustaka Kemang, 2016. -- ix, 256 pages ; 21 cm
JS7197.3 .H46 2016 -- Kroch Library Asia
Naga smiles (serial)
Naga smiles : a quarterly magazine of the City Government of Naga.
City Government of Naga, 2010-. -- v. : col. ill. ; 29 cm.
Oversize JS7335 .N33 C57a + -- Kroch Library Asia
Legislative Council Building
The Legislative Council Building / [text by Anthony Dyson] = 立法局 / [著作, 戴雅信].
The Legislative Council Building / [text by Anthony Dyson] = Li Fa Ju / [zhu zuo, Dai Ya Xin].
Govt. Information Services =Xianggang zheng fu xin wen chu, 1985. -- 39 pages : illustrations (some color), portraits ; 31 cm
Oversize JS7367.3 .A2 D97 1985 ++ -- Kroch Library Asia
Imjin waeran kwa chibang sahoe ŭi chaegŏn
임진 왜란 과 지방 사회 의 재건 / 장 경남, 김 성우, 정 재훈, 최 은주, 김 윤정 ; 한국 국학 진흥원 연구부 기획.
Imjin waeran kwa chibang sahoe ŭi chaegŏn / Chang Kyŏng-nam, Kim Sŏng-u, Chŏng Chae-hun, Ch'oe Ŭn-ju, Kim Yun-jŏng ; Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn Yŏn'gubu kihoek.
Sae Mulkyŏl, 2015. -- 219 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
JS7392 .A3 I45 2015 -- Kroch Library Asia

JV. Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration (1 item)RSS

Ryūdō suru imin shakai
流動する移民社会 : 環太平洋地域を巡る人びと / 栗田和明編.
Ryūdō suru imin shakai : Kan Taiheiyō chiiki o meguru hitobito / Kurita Kazuaki hen.
Shōwadō, 2016. -- 170, 6 pages : illustrations, maps ; 22 cm
JV6035 .R98 2016 -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (8 items)RSS

South Korea at the crossroads
South Korea at the crossroads : autonomy and alliance in an era of rival powers / Scott A. Snyder.
Columbia University Press, 2018. -- xiv, 355 pages : illustrations ; 24 cm
JZ1747 .S69 2018 -- Kroch Library Asia
Ilbon ŭi Han'guk pyŏnghap kangje yŏn'gu
일본 의 한국 병합 강제 연구 : 조약 강제 와 저항 의 역사 / 이 태진.
Ilbon ŭi Han'guk pyŏnghap kangje yŏn'gu : choyak kangje wa chŏhang ŭi yŏksa / Yi T'ae-jin.
Chisik Sanŏpsa, 2016. -- 469 pages : illustrations ; 24 cm
JZ1750 .A57 J3 2016 -- Kroch Library Asia
Openings for peace
Openings for peace : UNSCR 1325, women and security in India / edited by Asha Hans, Swarna Rajagopalan.
SAGE Publications India, 2016. -- xviii, 307 pages ; 23 cm
JZ5578.2 .I4 O74 2016 -- Kroch Library Asia
Bridging the peace
Bridging the peace : manifestations on the Mamasapano "misencounter" / GPH Panel Secretariat, editor.
Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, 2016. -- viii, 99 pages : color illustrations ; 23 x 28 cm
Oversize JZ5584 .P6 B75 2016 + -- Kroch Library Asia
Embedding feedback mechanisms
Embedding feedback mechanisms : bringing voices from the ground to the GPH-MILF peace talks / by Elizabeth M. Padilla.
Centre for Peace and Conflict Studies, 2011. -- viii, 39 pages : color illustrations ; 25 cm
Oversize JZ5584 .P6 P33 2011 + -- Kroch Library Asia
Making peace in their own words
Making peace in their own words : people of Myanmar's peace process / book coordination by Nerea Bilbatúa.
The Centre for Peace and Conflict Studies, 2015. -- 81 pages : color illustrations ; 24 cm
JZ5584 .B93 M35 2015 -- Kroch Library Asia
Reconciliation process in Cambodia
Reconciliation process in Cambodia : 1979-2007 : before the Khmer Rouge Tribunal / Dr. Ly Sok-Kheang.
Documentation Center of Cambodia, 2017. -- 239 pages : illustrations, portrait ; 23 cm.
JZ5584 .C16 L9 2017 -- Kroch Library Asia
Situation analysis on youth and peace building
Situation analysis on youth and peace building : Bangladesh, India, Malaysia, Pakistan, and Sri Lanka / Pramod Kumar, Rainuka Dagar.
Institute for Development and Communication, 2009. -- xiv, V, 127 pages ; 29 cm
JZ5584 .S65 K86 2009 -- Kroch Library Asia

KM. Middle East. Southwest Asia (1 item)RSS

Asian legal business. (serial)
Asian legal business.
Key Media Pte Ltd., 2002-. -- v. : ill. ; 27 cm.
Oversize KM54 .A78 + -- Kroch Library Asia

KN. South Asia. Southeast Asia. East Asia (2 items)RSS

Lakʻ tveʹ ʼa suṃʺ khya upade paññā
Lakʻ tveʹ ʼa suṃʺ khya upade paññā / Ūʺ Khaṅʻ Joʻ (Ma ramʻʺ kunʻʺ).
Kha rīʺ Phoʻ Puṃ nhipʻ Tuikʻ, 2017. -- Ka-Ta, 208 pages : illustrations ; 21 cm
KNL68 .K483 2017 -- Kroch Library Asia
Subjects, citizens and law
Subjects, citizens and law : colonial and independent India / edited by Gunnel Cederlöf and Sanjukta Das Gupta.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. -- vi, 218 pages : 1 map ; 23 cm
KNS1726 .S83 2017 -- Kroch Library Asia

KP. South Asia. Southeast Asia. East Asia (2 items)RSS

Healing the wounds
Healing the wounds : stories from Nepal's transitional justice process.
Media Foundation, 2011. -- 116 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
KPK329 .H43 2011 -- Kroch Library Asia
Why do they torture?
Why do they torture? : a study on man's cruelty / P. Saliya Sumanatilake.
A Stamford Lake Publication, 2015. -- xxxiii, 350 pages ; 21 cm
KPS4541 .S86 2015 -- Kroch Library Asia

KZ. Law of nations (2 items)RSS

Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử
Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử / Hội khoa học lịch sử Tỉnh Thừa Thiên Huế ; Đỗ Bang chủ biên.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2017. -- 429 pages : illustrations, maps (some color) ; 24 cm
KZ3881 .P37 C46 2017 -- Kroch Library Asia
Security responses to piracy in Southeast Asia, West Africa and Somalia
Security responses to piracy in Southeast Asia, West Africa and Somalia / Martin N. Murphy.
Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2013. -- 60 pages ; 21 cm.
KZ7212 .M87 2013 -- Kroch Library Asia

LA. History of education (10 items)RSS

American universities in China
American universities in China : lessons from Japan / Dennis T. Yang.
Lexington Books, 2018. -- vii, 107 pages ; 24 cm
LA398 .Y36 2018 -- Kroch Library Asia
Senkō ni yoru minshū kyōka ni kansuru kenkyū
宣講による民衆教化に関する研究 = Study on edification of masses by preaching with recitation / 阿部泰記著.
Senkō ni yoru minshū kyōka ni kansuru kenkyū = Study on edification of masses by preaching with recitation / Abe Yasuki cho.
Kyūko Shoin, 2016. -- v, 670, 35 pages, [4] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
LA1133.7 .A24 2016 -- Kroch Library Asia
Śikshaṇa viveka
Śikshaṇa viveka / Vā. Nā. Abhyaṅkara.
Snehavardhana Prakāśana, 2016. -- 300 pages ; 22 cm
LA1151 .A4433 2016 -- Kroch Library Asia
Education watch 2015
Education watch 2015 : moving from MDG to SDG : accelerate progress for quality primary education / Research team, Samir Ranjan Nath, A Mushtaque R Chowdhury, Kazi Saleh Ahmed ; reviewers, Jowshan Ara Rahman ; editors, Manzoor Ahmed, Rasheda K Choudhury.
Campaign for Popular Education (CAMPE), 2015. -- xlii, 197 pages : illustrations (colour) ; 28 cm + 1 booklet (34, 38 pages : illustrations (colour) ; 20 cm)
Oversize LA1167 .N384 2015 + -- Kroch Library Asia
National student assessment 2013 for grades 3 and 5.
National student assessment 2013 for grades 3 and 5.
Monitoring & Evaluation Division, Directorate of Primary Education, Ministry of Primary & Mass Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2013. -- xii, 68 pages ; 28 cm
Oversize LA1167 .N38 2013 + -- Kroch Library Asia
Chân dung người thầy thế kỷ XX
Chân dung người thầy thế kỷ XX / Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. -- 308 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
LA2383 .V5 N4535 2017 -- Kroch Library Asia
Ḍākṭar Ḥasan Aḥmad Niz̤āmī
Ḍākṭar Ḥasan Aḥmad Niz̤āmī : ḥayāt va k̲h̲idmāt / murattib, Ḍākṭar Muḥammad At̤har Masʻūd K̲h̲ān̲ = Dr. Hasan Ahmad Nizami : hayat-o-khidmaat / compiled by Dr. M. Athar Masood Khan.
Bazm-i Ham Mashrib, 2016. -- 408 pages ; 23 cm
LA2383 .I42 N593 2016 -- Kroch Library Asia
Kirei na fūbō
きれいな風貌 : 西村伊作伝 / 黒川創.
Kirei na fūbō : Nishimura Isaku den / Kurokawa Sō.
Shinchōsha, 2011. -- 347, vii pages : illustrations, map ; 20 cm
LA2383 .J32 N579 2011 -- Kroch Library Asia
Kularatne of Ananda
Kularatne of Ananda : the life and work of P. De S. Kularatne / Kamalika Pieris.
Sarasavi Publishers, 2015. -- 401 pages, 14 unnumberd pages of plates : illustrations ; 21 cm
LA2383 .S722 P54 2015 -- Kroch Library Asia
Kyvanʻ toʻ nhaṅʻʹ pāmokkha myāʺ
Kyvanʻ toʻ nhaṅʻʹ pāmokkha myāʺ / K Po.
Sirivaṃsa Cā pe, 2017. -- 247 pages ; 21 cm
LA2383 .B932 K4 2017 -- Kroch Library Asia

LB. Theory and practice of education (9 items)RSS

Tuổi thơ hạnh phúc
Tuổi thơ hạnh phúc : tự truyện / Nguyễn Thành Nhân.
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016. -- 151 pages : illustrations ; 20 cm
LB1775.4 .V5 N48 2016 -- Kroch Library Asia
Understanding "knowledge", the essential approach to teaching & learning
Understanding "knowledge", the essential approach to teaching & learning : case studies of pre-universities in Singapore / Ching Leen Chiam, Singapore Institute of Technology, Singapore.
World Scientific, 2017. -- xvii,386 pages 24 cm.
LB2328.15 .S56 C55 2017 -- Kroch Library Asia
Fulbright in Indonesia
Fulbright in Indonesia : the value of area studies in an uncertain world / Thomas Pepinsky.
American Indonesian Exchange Foundation, 2017. -- ix, 49 pages ; 21 cm
LB2376.5 .I5 P47 2017 -- Kroch Library Asia
Ripple effect
The ripple effect : how Fulbright alumni are making their mark on the world / Margot Cohen.
American Indonesian Exchange Foundation, 2017. -- xix, 75 pages ; 21 cm
LB2376.5 .I5 C64 2017 -- Kroch Library Asia
30 paspor
30 paspor : the peacekeepers' journey / J.S. Khairen.
Noura, 2017. -- xxx, 355 pages ; 21 cm
LB2376.6 .I5 K48 2017 -- Kroch Library Asia
Petunjuk pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013.
Petunjuk pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2013.
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. -- 1 volume (various pagings) ; 26 cm
Oversize LB2826.6 .I5 P47 2013 + -- Kroch Library Asia
Magnet kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru
Magnet kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru / Dr. H. Erjati Abas, M.Ag.
Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2017. -- x, 276 pages ; 24 cm
LB2831.926 .I5 A23 2017 -- Kroch Library Asia
Emotions and emotional experiences
Emotions and emotional experiences : a case study in Hong Kong / Mei Ngan Tam.
Scholar's Press, 2013. -- 465 pages ; 22 cm
LB2844.1 .N4 T36 2013 -- Kroch Library Asia
Di san shi ba jie quan Gang qing nian xue yi bi sai te kan
第三十八屆全港青年學藝比賽特刊 : (2012-2013 nian du) / [總編輯: 王齊樂].
Di san shi ba jie quan Gang qing nian xue yi bi sai te kan : (2012-2013 nian du) / [zong bian ji: Wang Qile].
Quan Gang qing nian xue yi bi sai da hui, 2013. -- 180 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize LB3605 .D573 2013 + -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (7 items)RSS

Impact of open university graduates in Thailand on its economy
The impact of open university graduates in Thailand on its economy : the generation of middle class in Thai society / Yoshinobu Onishi.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. -- xiii, 186 pages : illustrations ; 23 cm
LC67.68 .T5 O55 2012 -- Kroch Library Asia
Sāksharatā aura janasañcāra
Sāksharatā aura janasañcāra / Ḍô. Amitābha Śrīvāstava = Saksharta aur jansanchar / written by Dr. Amitabh Sriwastav.
Kailivara Pabliśarsa eṇḍa Ḍisṭrībyūṭarsa, 2016. -- 224 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
LC157 .I5 S65 2016 -- Kroch Library Asia
Analyse der neueren Entwicklung in der Ausbildung von technischen Lehrern für die Berufsausbildung in Vietnam
Analyse der neueren Entwicklung in der Ausbildung von technischen Lehrern für die Berufsausbildung in Vietnam : unter besonderer Berücksichtigung der Konzeptionierung einer angepassten Fachdidaktik Metall- und Maschinentechnik / Nguyen Van Tuan.
Centaurus Verlag, 2006. -- 224 pages : illustrations ; 22 cm
LC1047.85 .N59 2006 -- Kroch Library Asia
Sākshara mahilāem̐
Sākshara mahilāem̐ : sāmājika vikāsa kā ādhāra / Prô. Ushā Pī. Paṭela.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- 240 pages ; 23 cm
LC2322 .P38 2016 -- Kroch Library Asia
Persistence of 2nd generation Cambodian American college students
The persistence of 2nd generation Cambodian American college students : from the killing field to college : an acculturation journey / Nikum Pon.
Scholar's Press, 2014. -- 144 pages ; 23 cm
LC3501 .C36 P66 2014 -- Kroch Library Asia
Transcultural motherhood
Transcultural motherhood : female marriage migrants' educational involvements in Taiwan / Yi-Hsuan Chelsea Kuo.
Scholar's Press, 2014. -- iii, 130 pages ; 23 cm
LC3747 .T28 K86 2014 -- Kroch Library Asia
Experiences from grassroots
Experiences from grassroots : from 'Access to Education for Vulnerable and Marginalized Groups in Karnali' / contributing authors, Manoj Bhandari, Resham Shahi, Khimu KC, Yogendra Chapagain, DP Sundar Parajuli, Surendra Dhakal ; language editing, Suresh Gautam.
Karnali Integrated Rural development and Research Center (KIRDARC), 2014. -- 17 pages : color illustrations ; 25 cm
LC4097 .N352 K372 2014 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (5 items)RSS

Xianggang da xue Zhong wen xue yuan li shi tu lu
香港大學中文學院歷史圖錄 / [主編單周堯 ; 編輯陳遠止 [and others]].
Xianggang da xue Zhong wen xue yuan li shi tu lu / [zhu bian Shan Zhouyao ; bian ji Chen Yuanzhi [and others]].
Xianggang da xue Zhong wen xue yuan, 2007. -- 265 pages : chiefly illustrations ; 31 cm
Oversize LG51 .H6 X53 2007 ++ -- Kroch Library Asia
Zhong wen da xue
中文大學 : 五十年光影紀事 = CUHK : five decades in pictures.
Zhong wen da xue : wu shi nian guang ying ji shi = CUHK : five decades in pictures.
Information Services Office, CUHK, 2013. -- 118 pages : illustrations (chiefly color) ; 28 cm
Oversize LG51 .H58 C549 2013 + -- Kroch Library Asia
Kompilasi titah istiadat konvokesyen canselor ketiga Universiti Malaya
Kompilasi titah istiadat konvokesyen canselor ketiga Universiti Malaya : Duli yang maha mulia Sultan Azlan Shah / penyunting, Mohd. Annuar bin Zaini.
Penerbit Universiti Malaya, 2017. -- xxiii, 123 pages ; 23
LG173 .K83 K66 2017 -- Kroch Library Asia
IKA Unpad untuk Indonesia
IKA Unpad untuk Indonesia : sumbangsih bagi pemimpin bangsa.
IKA UPAD, 2014. -- xvii, 400 pages ; 22 cm
LG181 .B3 K35 2014 -- Kroch Library Asia
Chosŏn hugi sŏwŏn ŭi wisang
조선 후기 서원 의 위상 : 도산 서원 을 중심 으로 / 차 장섭 [and four others].
Chosŏn hugi sŏwŏn ŭi wisang : Tosan Sŏwŏn ŭl chungsim ŭro / Ch'a Chang-sŏp [and four others].
Sae Mulkyŏl, 2015. -- 252 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
LG285 .A56 C46 2015 -- Kroch Library Asia

LT. Textbooks (1 item)RSS

Tōsho Bunko shozō, kyōkayō tosho mokuroku
東書文庫所蔵, 教科用図書目錄 / [編者東京書籍株式会社附設教科書図書館「東書文庫」].
Tōsho Bunko shozō, kyōkayō tosho mokuroku / [hensha Tōkyō Shoseki Kabushiki Kaisha Fusetsu Kyōkasho Toshokan "Tōsho Bunko"].
Ōzorasha, 1999. -- 2 volumes in 4 ; 27 cm.
Oversize LT380 .J3 T67 1999 + -- Kroch Library Asia

M. Music (1 item)RSS

Zheng yi de qiang yin (score)
正義的強音 : 中國與海外華僑抗日歌曲選200首 / 蔡省三, 吳瓊, 藍素蘭, 張欣榮編輯 ; 溫競文責任編輯.
Zheng yi de qiang yin : Zhongguo yu hai wai Hua qiao kang Ri ge qu xuan 200 shou / Cai Xingsan, Wu Qiong, Lan Sulan, Zhang Xinrong bian ji ; Wen Jingwen ze ren bian ji.
Sheng huo wen hua ji jin hui, 2015. -- 1 score (338 pages) ; 29 cm.
Oversize M1804 .Z443 2015 + -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (10 items)RSS

Chosŏn Sŏngak Yŏn'guhoe palchach'wi rŭl ttarasŏ
조선 성악 연구회 발자취 를 따라서 : 1934-1943년 익선동 등 에서 활약 한 판소리 중심 의 한국 민속 음악 독립군, 국악 성지 / 노 재명 집필 ; 종로구 우리 소리 도서관, 국악 음반 박물관 편.
Chosŏn Sŏngak Yŏn'guhoe palchach'wi rŭl ttarasŏ : 1934-1943-yŏn Iksŏn-dong tŭng esŏ hwaryak han p'ansori chungsim ŭi Han'guk minsok ŭmak tongnipkun, kugak sŏngji / No Chae-myŏng chipp'il ; Chongno-gu Uri Sori Tosŏgwan, Kugak Ŭmban Pangmulgwan p'yŏn.
Ch'aeryun, 2017. -- 300 pages : illustrations ; 23 cm
ML27 .K64 C466 2017 -- Kroch Library Asia
Catalogue of manuscripts on performing arts
Catalogue of manuscripts on performing arts : music, dance and drama / compiled by Kaushalya Gupta.
National Mission for Manuscripts ; Dev Publishers & Distributors, 2016. -- xvi, 223 pages, 1 unnumbered page ; 29 cm
Oversize ML135 .G87 2016 + -- Kroch Library Asia
Chosakushū
著作集 / 兼常清佐 ; 編集蒲生美津子/土田英三郎/川上央.
Chosakushū / Kanetsune Kiyosuke ; henshū Gamō Mitsuko/Tsuchida Eizaburō/Kawakami Hiroshi.
Ōzorasha, 2008. -- 16 volumes : illustrations ; 22 cm
ML340.1 .K36 2008 -- Kroch Library Asia
365 những người lạ quen thuộc
365 những người lạ quen thuộc / Jun Phạm.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2016. -- 198 pages : color illustrations ; 24 cm
ML400 .J96 2016 -- Kroch Library Asia
Chạm tới giấc mơ
Chạm tới giấc mơ / Sơn Tùng M-TP.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 181 pages : illustations (some color) ; 21 cm
ML420 .S6915 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Rasa mihira
Rasa mihira / Sarat Vijēsūriya.
Vijēsūriya Granṭha Kēndraya, 2016. -- 172 pages : illustrations ; 22 cm
ML420 .R2855 V54 2016 -- Kroch Library Asia
Dua dunia Dimas Wahab
Dua dunia Dimas Wahab / penulis, Sumohadi Marsis.
Sumohadi Marsis & Associates (SM Associates) dan Pustaka Spirit, 2016. -- vi, 176 pages : illustrations ; 21 cm
ML429 .W34 M37 2016 -- Kroch Library Asia
Kpop dictionary
The Kpop dictionary : fully understand what your favorite idols are saying / by Woosung Kang.
New Ampersand Publishing, 2016. -- 200 pages ; 20 cm
ML3502 .K6 K36 2016 -- Kroch Library Asia
Thāru jātiko lokagīta tathā lokasaṅgīta
Thāru jātiko lokagīta tathā lokasaṅgīta / Ḍā. Govinda Ācārya.
Rāptī Sāhitya Parishada, Dāṅakā lāgi Nepāla Myūjika Seṇṭara, 2014. -- 505 pages : illustrations ; 22 cm
ML3758 .N35 A28 2014 -- Kroch Library Asia
Resonances of chindon-ya
Resonances of chindon-ya : sounding space and sociality in contemporary Japan / Marié Abe.
Wesleyan University Press, 2018. -- xxv, 252 pages ; 24 cm.
ML3917 .J3 A24 2018 -- Kroch Library Asia

MT. Musical instruction and study (1 item)RSS

Dīeo khlui phīang ʻō̜
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ : เพลงสองชั้น / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัญ กาญจนประดิษฐ์, คณะศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Dīeo khlui phīang ʻō̜ : phlēng song chan / Phūchūai Sāttrāčhan Čharan Kānčhanapradit, Khana Sinlapasāt, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn.
Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2017. -- 242 pages ; 27 cm
Oversize MT340 .C45 2017 + -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (6 items)RSS

Dr̥śyakalā kośa
दृश्यकला कोश = A dictionary of terms in visual art / डॉ. हृदय गुप्त.
Dr̥śyakalā kośa = A dictionary of terms in visual art / Dô. Hr̥daya Gupta.
Uttara Pradeśa Hindī Saṃsthāna, 2015. -- 186 pages : illustrations ; 22 cm.
N33 .G87 2015 -- Kroch Library Asia
Empire and art
Empire and art : British India / edited by Renate Dohmen.
Manchester University Press ; The Open University, 2017. -- vii, 200 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 27 cm.
Oversize N7303 .E47 2017 + -- Kroch Library Asia
India art fair
India art fair : 28th-31st January 2016.
Aakriti Art Gallery Pvt. Ltd., 2016. -- 56 pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
N7305 .I533 2016 -- Kroch Library Asia
Myth-making
Myth-making : recent work / by Aditya Basak.
Akar Prakar, 2014. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 31 cm
Oversize N7310 .B363 A4 2014 ++ -- Kroch Library Asia
Cong wu dao you
从无到有 : 马来西亚视觉艺术史 / 作者陈振权.
Cong wu dao you : Malaixiya shi jue yi shu shi / zuo zhe Chen Zhenquan.
Chen Zhenquan, 2016. -- 180 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize N7340 .T36 2016 + -- Kroch Library Asia
Itagaki Takao Shinpojiumu hōkokusho
板垣鷹穂シンポジウム報告書 / 板垣鷹穂シンポジウム実行委員会編.
Itagaki Takao Shinpojiumu hōkokusho / Itagaki Takao Shinpojiumu Jikkō Iinkai hen.
Itagaki Takao Shinpojiumu Jikkō Iinkai, 2004.
Oversize N7483 .I834 I835 2004 + -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (11 items)RSS

Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ
Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ / PGS.TS. Tôn Đại.
Nhà xuất bản Xây dựng, 2017. -- 94 pages : illustrations ; 24 cm
NA202 .T66 2017 -- Kroch Library Asia
Habib Rahman
Habib Rahman : the architect of independent India / S.M. Akhtar.
Copal Publishing Group, 2016. -- 8, 109 pages : color illustrations ; 19 x 24 cm
Oversize NA1510 .R34 A44 2016 + -- Kroch Library Asia
Ai wu, ji wu
爱屋・及邬 : 纪念邬达克绘画雕塑邀请展 / 李向阳主编 = Love home, love Hudec : painting and sculpture invitational exhibition in memory of L.E. Hudec / editor, Li Xiangyang.
Ai wu, ji wu : ji nian Wudake hui hua diao su yao qing zhan / Li Xiangyang zhu bian = Love home, love Hudec : painting and sculpture invitational exhibition in memory of L.E. Hudec / editor, Li Xiangyang.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2016. -- 161 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize NA1547 .S5 A55 2016 + -- Kroch Library Asia
Legacy reborn
A legacy reborn : the Shanghai residence of László Hudec = 邬达克的家 / edited by Liu Suhua ; translated by Zhang Fan et al.
A legacy reborn : the Shanghai residence of László Hudec = Wudake de jia / edited by Liu Suhua ; translated by Zhang Fan et al.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2016. -- 177, 38 unnumbered pages : illustrations (some color), color maps, portraits ; 27 cm
Oversize NA1547 .S5 W8413 2016 + -- Kroch Library Asia
Kindai Nihon no yōfū kenchiku.
近代日本の洋風建築. 栄華篇 / 藤森照信.
Kindai Nihon no yōfū kenchiku. Eiga hen / Fujimori Terunobu.
Chikuma Shobō, 2017. -- 443 pages : illustrations ; 22 cm
NA1555 .F8552 2017 -- Kroch Library Asia
Tadao Ando
Tadao Ando : the colours of light / Richard Pare.
Phaidon Press Limited, 2017. -- 263 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize NA1559 .A5 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Architecture and urbanism
Architecture and urbanism / A.K. Jain.
Synergy Books India, 2016. -- xi, 381 pages : illustrations (black and white); 22 cm
NA2543 .S6 J35 2016 -- Kroch Library Asia
Beyond the great valleys, Ladakh
Beyond the great valleys, Ladakh : understanding the monastic architecture.
Copal Publishing Group in association with Bharati Vidyapeeth College of Architecture, Navi Mumbai, 2016. -- 104 unnumbered pages : illustrations (black and white, and color), color maps ; 19 x 25 cm
Oversize NA6007 .L33 B49 2016 + -- Kroch Library Asia
Rumah inovatif
Rumah inovatif : karya arsitek Indonesia / penulis naskah, Bambang Sutrisno.
Pustaka Rumahkebun, 2016. -- 200 pages : color illustrations ; 25 cm
Oversize NA7439 .S89 2016 + -- Kroch Library Asia
Hanok
Hanok : the traditional Korean house / edited by Yi Ki-ung ; photos by Seo Heun-kang and Joo Byoung-soo ; translated by Isabella Ofner and Tina Stubenrauch.
Architectural Publisher B̲, 2016. -- 252 pages : color illustrations ; 25 cm
NA7453.6 .A1 Y545713 2016 -- Kroch Library Asia
Xiang qing ci yun
乡情祠韵 : 沙冈村和万山福德祠的流变与传承 = A kampong and its temple : change and tradition in kampong Sar Kong and the Mun San Fook Tuck Chee / [作者洪毅瀚].
Xiang qing ci yun : Shagang Cun he Wan shan fu de ci de liu bian yu chuan cheng = A kampong and its temple : change and tradition in kampong Sar Kong and the Mun San Fook Tuck Chee / [zuo zhe Hong Yihan].
Wan shan fu de ci, 2016. -- 131 pages : illustrations (chiefly color), maps (some color), color portraits, plans, facsimiles ; 21 x 33 cm
Oversize NA9258 .S55 H66 2016 ++ -- Kroch Library Asia

NB. Sculpture (3 items)RSS

Vibrant rock
Vibrant rock : a catalogue of stone sculptures in the State Archaeological Museum, West Bengal / Gautam Sengupta, Sharmila Saha ; with contributions by Rajat Sanyal, Sambhu Chakraborty, Maitry Roy Maulik, Tarun Koley.
Directorate of Archaeology and Museums, Department of Information and Cultural Affairs, Government of West Bengal, 2014. -- xxvii, 297 pages : illustrations (black and white, and color), map (black and white) ; 29 cm
Oversize NB1007 .B5 W47 2014 + -- Kroch Library Asia
Mapping with figures
Mapping with figures : the evolving art of KS Radhakrishnan / curated by R Siva Kumar.
Akar Prakar in collaboration with National Gallery of Modern Art (NGMA) Bengaluru in association with Mapin Publishing Pvt. Ltd., 2015. -- 113 pages : illustrations (colour) ; 26 cm
NB1010 .R33 A4 2015 -- Library Annex
Oversize NB1010 .R33 A4 2015 + -- Kroch Library Asia
Recent work by Debanjan Roy
Recent work by Debanjan Roy / curated by Paroma Maiti.
Akar Prakar, 2014. -- 18 unnumbered pages : chiefly color illustrations, portrait ; 30 cm
Oversize NB1010 .R69 A4 2014 ++ -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (1 item)RSS

Earthen pot
Earthen pot : image poems - 2016 / coloured drawings by A Ramachandran.
Vadehra Art Gallery, 2016. -- 56 pages : chiefly illustrations (colour) ; 30 cm
Oversize NC329 .R36 A4 2016 ++ -- Kroch Library Asia

ND. Painting (23 items)RSS

Requiem, a prayer, a song
A requiem, a prayer, a song / curated by Ina Puri ; Achutan Kudallur [and fourteen others].
Aakriti Art Gallery, 2015. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 21 cm
ND1004 .R47 2015 -- Kroch Library Asia
Akar Prakar presents selected works by Manindra Bhushan Gupta, 1898-1968
Akar Prakar presents selected works by Manindra Bhushan Gupta, 1898-1968 : 18th October-8th November, 2014 / a show curated by Debdutta Gupta.
Akar Prakar, 2014. -- 26 unnumbered pages : chiefly color illustrations ; 22 x 16 cm
ND1010 .G84 A4 2014 -- Kroch Library Asia
Nitya Gandhi
Nitya Gandhi : living reliving Gandhi / Haku Shah.
Centrer for Media and Alternative Communication, 2014. -- 60 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 x 23 cm
ND1010 .S48 A4 2014 -- Kroch Library Asia
Yet again
Yet again : nine new essays on Raza / edited by Ashok Vajpeyi.
Ākār Prakār in association with Mapin Publishing, Ahmedabad, 2015. -- 100 pages, 3 unnumbered pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm + 1 DVD
ND1010 .R39 A4 2015b -- Kroch Library Asia
Alluvial return
Alluvial return / Kalidas Karmakar.
Graphic Atelier71, 2015. -- 64 unnumbered pages : chiefly color illustrations ; 28 cm
Oversize ND1010.8 .B33 K2662 2015 + -- Kroch Library Asia
Shou jie guo ji mei shu zhan
首届國際美術展 = First International Art Exhibition, Indonesia China Art Association, 18-25 Oct 2014.
Shou jie guo ji mei shu zhan = First International Art Exhibition, Indonesia China Art Association, 18-25 Oct 2014.
Indonesia-China Art Association, 2014. -- 140 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm
Oversize ND1026 .S46 2014 + -- Kroch Library Asia
Marina Cruz
Marina Cruz : breathing patterns / with a text by Kira Jürjens and an interview with the artist by Philipp Bollmann ; editors: Matthias Arndt, Tiffany Wood ; texts: Matthias Arndt (foreword), Philipp Bollmann (interview), Kira Jürjens (essay) ; translation: Ann Marie Bohan.
Distanz, 2017. -- 93 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize ND1029 .C78 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Quan Gang qing nian xue yi bi sai da hui ming jia yi shu yao qing zhan
全港青年學藝比賽大會名家藝術邀請展 / 合辦單位全港青年學藝比賽大會, 民政事務署.
Quan Gang qing nian xue yi bi sai da hui ming jia yi shu yao qing zhan / he ban dan wei Quan Gang qing nian xue yi bi sai da hui, Min zheng shi wu shu.
Quan Gang qing nian xue yi bi sai da hui, 2015. -- 159 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
Oversize ND1046 .H66 Q348 2015 + -- Kroch Library Asia
Tai yan hua hui zhan
泰研畫會展 / 嚴以敬 ... [等繪] ; [香港恆威彩印有限公司製作].
Tai yan hua hui zhan / Yan Yijing ... [deng hui] ; [Xianggang heng wei cai yin you xian gong si zhi zuo].
Tai yan hua hui, 2004. -- 19 unnumbered pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
Oversize ND1047 .H6 T319 2004 + -- Kroch Library Asia
Xianggang shu hua jia xie hui zuo pin ji, 1999
香港书畫家協會作品集, 1999 = Album of paintings and calligraphy of members of the Hong Kong Chinese Calligraphy and Painting Association.
Xianggang shu hua jia xie hui zuo pin ji, 1999 = Album of paintings and calligraphy of members of the Hong Kong Chinese Calligraphy and Painting Association.
Hong Kong Chinese Calligraphy and Painting Association, 1999. -- 53 pages : illustrations (some color) ; 29 cm
Oversize ND1047 .H66 H75 1999 + -- Kroch Library Asia
From Li River to Hudson River
From Li River to Hudson River : Xiaoping Pei : an extraordinary artist of watercolor = 从漓江到赫德逊河 : 裴小萍水彩 / 作者裴小萍.
From Li River to Hudson River : Xiaoping Pei : an extraordinary artist of watercolor = Cong Li Jiang dao Hedexun He : Pei Xiaoping shui cai / zuo zhe Pei Xiaoping.
Yi wen chu ban she, 2017. -- 53 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
Oversize ND1049 .P458 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Li Ming hua ji
黎 明 画集 = The art of Lai Ming.
Li Ming hua ji = The art of Lai Ming.
Guangzhou mei shu guan, 1994. -- 72 pages : chiefly illustrations (some color) ; 29 cm
Oversize ND1049 .L4778 A4 1994 + -- Kroch Library Asia
Luo Zheng.
羅錚.
Luo Zheng.
Guan huai xing dong, 2000. -- 39 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize ND1049 .L88 A4 2000 + -- Kroch Library Asia
Zhang Daqian shu hua zhan lan
張大千書画展覽 / 全港青年學藝比賽大會主辦 ; 民政事務總署協辦.
Zhang Daqian shu hua zhan lan / Quan Gang qing nian xue yi bi sai da hui zhu ban ; Min zheng shi wu zong shu xie ban.
publisher not identified, 2005. -- 1 volume (unpaged) : chiefly color illustrations ; 22 x 30 cm
Oversize ND1049 .C4523 A4 2005 + -- Kroch Library Asia
Zheng Tianhe zuo pin ji
鄭天鶴作品集 / [編輯林秀明].
Zheng Tianhe zuo pin ji / [bian ji Lin Xiuming].
publisher not identified, 2000. -- 56 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize ND1049 .Z45735 A4 2000 + -- Kroch Library Asia
Zhou Shicong xiao zhang shu hua ji
周世聰校長書畫集 = A collection of principal Chow Sai Chung paintings and calligraphy.
Zhou Shicong xiao zhang shu hua ji = A collection of principal Chow Sai Chung paintings and calligraphy.
publisher not identified, 1997. -- 112 pages : illustrations (some color) ; 29 cm
Oversize ND1049 .C52515 A4 1997 + -- Kroch Library Asia
Chūsei shōzō no bunkashi
中世肖像の文化史 / 黒田智.
Chūsei shōzō no bunkashi / Kuroda Satoshi.
Perikansha, 2007. -- 478 pages, [8] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
ND1053.4 .K86 2007 -- Kroch Library Asia
Zaigai Nihon jūyō emaki shūsei
在外日本重要絵卷集成 / 辻英子 = Zaigai Nihon jūyō emaki shūsei / Tsuji Eiko.
Zaigai Nihon jūyō emaki shūsei / Tsuji Eiko = Zaigai Nihon jūyō emaki shūsei / Tsuji Eiko.
Kasama Shoin, 2011. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 16-22 cm
Oversize ND1053.12 .T78 2011 + -- Kroch Library Asia
Tessai "Fujisan-zu" no nazo
鐵齋「富士山図」の謎 / 笠嶋忠幸.
Tessai "Fujisan-zu" no nazo / Kasashima Tadayuki.
Gakuseisha, 2004. -- 214 pages : illustrations (some color) ; 20 cm
ND1059 .T6 K37 2004 -- Kroch Library Asia
Birds of Nepal
Birds of Nepal : the art of Hira Lal Dangol & his family legacy / introduction by Dina Bangdel.
Dangol's Bird Art Gallery & Nepal Investment Bank Ltd., 2017. -- viii, 58 pages : illustrations (colour) ; 22 x 29 cm
Oversize ND1383 .N35 D36 2017 + -- Kroch Library Asia
Purhwa ŭi pimil
불화 의 비밀 : 삼국 시대 벽화 에서 조선 시대 괘불 까지 1,600여 년 을 이어온 찬란한 믿음 의 기록 / 자현 지음.
Purhwa ŭi pimil : Samguk sidae pyŏkhwa esŏ Chosŏn sidae kwaebul kkaji 1,600-yŏ nyŏn ŭl iŏon ch'allanhan midŭm ŭi kirok / Chahyŏn chiŭm.
Chogyejong Ch'ulp'ansa, 2017. -- 551 pages : color illustrations ; 22 cm
ND1432 .K6 C425 2017 -- Kroch Library Asia
Chaekgeori
Chaekgeori : the power and pleasure of possessions in Korean painted screens / edited by Byungmo Chung and Sunglim Kim : with essays by Sunglim Kim and Joy Kenseth, Kris Imants Ercums, Ja Won Lee, Sooa McCormick, Byungmo Chung, and Jinyoung Jin.
Dahal Media, 2017. -- 249 pages : color illustrations ; 32 cm
Oversize ND1452 .K6 C43 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Tranh thủy mặc người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tranh thủy mặc người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh = Water-colour paintings of the Chinese- Vietnamese in Ho Chi Minh City / Phạm Thị Thanh Phượng biên tập.
Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ, 2017. -- 135 pages : color illustrations ; 28x20 cm
Oversize ND2054 .V53 T73 2017 + -- Kroch Library Asia

NE. Print media (2 items)RSS

Shunjō mitate Genji
春情見立源氏 : 源氏這込ど々一附川柳点 / 解說好豆主人.
Shunjō mitate Genji : Genji irekomi dodoitsu fu senryūten / kaisetsu Kōzu Shujin.
Kōzu Shoshi : Taihei Shooku, 1998. -- 90 pages : chiefly illustrations ; 21 cm
NE1321.85 .S58 S48 1998 -- Kroch Library Asia
Sumo and the woodblock print masters
Sumo and the woodblock print masters / Lawrence Bickford ; foreword by Jack Hillier.
Kodansha International ; Distributed in the U.S. by Kodansha America, 1994. -- 160 pages : illustrations (some color) ; 31 cm
Oversize NE1326.5 .S87 B53 1994 ++ -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (9 items)RSS

Fo yi jiao jing
佛遺教經 / [王羲之書] ; 天津杨柳青画社.
Fo yi jiao jing / [Wang Xizhi shu] ; Tianjin Yangliuqing hua she.
Tianjin yang liu qing hua she, 2005. -- 34 pages : facsimiles ; 26 cm
Oversize NK3634 .W3 F6343 2005 + -- Kroch Library Asia
Luo Shuzhong zuo pin ji
羅叔重作品集 = Colectânea de obras de Luo Shuzhong.
Luo Shuzhong zuo pin ji = Colectânea de obras de Luo Shuzhong.
Leal Senado de Macau, 1998. -- 87 pages, [21], [5], [4] pages : color illustrations, facsimiles ; 30 cm.
Oversize NK3634 .L87 A4 1998 + -- Kroch Library Asia
Shao Ziang Chen Jinxian kang li shu hua zhuan ke ji
邵子昂陳金賢伉儷書畫篆刻集 / 邵子昂, 陳金賢.
Shao Ziang Chen Jinxian kang li shu hua zhuan ke ji / Shao Ziang, Chen Jinxian.
Ting quan ge, 1997. -- 144 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize NK3634 .S43 A4 1997 ++ -- Kroch Library Asia
Ye Minren zhuan li shu ji
葉民任篆隸書集 / 作者葉民任.
Ye Minren zhuan li shu ji / zuo zhe Ye Minren.
Ban ge, 1999. -- 22 pages : chiefly facsimiles ; 30 cm
Oversize NK3634 .Y48 A4 1999 + -- Kroch Library Asia
Genji monogatari to shoseikatsu
源氏物語と書生活 / 杉岡華邨.
Genji monogatari to shoseikatsu / Sugioka Kason.
Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, 2007. -- 389 pages, [8] pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
NK3637 .A18 S84 2007 Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Onggi
Onggi : Korean traditional earthenware / writers Yun Yong-i, Lee Han-seung.
Korea Craft & Design Foundation, 2016. -- 171 pages : illustrations ; 21 cm.
NK4168.6 .A1 Y86 2016 -- Kroch Library Asia
Sui shuo gu yu
隋说古玉 / 隋年生, 王春元著.
Sui shuo gu yu / Sui Niansheng, Wang Chunyuan zhu.
Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997. -- 5, 176 pages : illustrations ; 21 cm.
NK5750.2 .C6 S85 1997 -- Kroch Library Asia
Dancing in silver
Dancing in silver : the jewellery of Runi Palar / Bruce W. Carpenter ; photography by Doddy Obenk.
Editions Didier Millet Pte Ltd, 2017. -- 320 pages : illustrations (some color) ; 31 cm
Oversize NK7398 .P34 A4 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Batik Betawi
Batik Betawi : koleksi Hartono Sumarsono / Hartono Sumarsono [and three others].
Kepustakaan Populer Gramedia, 2017. -- 243 pages, 10 unnumbered pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize NK9503.2 .I52 J257 2017 + -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (4 items)RSS

Eighth Ani ng Dangal, 2016.
The eighth Ani ng Dangal, 2016.
National Commission for Culture and the Arts, 2016. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 21 x 30 cm
Oversize NX415 .P6 E35 2016 + -- Kroch Library Asia
Mranʻ mā yañʻ kyeʺ mhu nidānʻʺ
Mranʻ mā yañʻ kyeʺ mhu nidānʻʺ / Moṅʻ Vaṅʻʺ Vā.
Jaṅʻ Ratanā Co Cā pe, 2017. -- 230 pages, 18 unnumbered pages : color illustrations ; 21 cm
NX577.6 .A1 V365 2017 -- Kroch Library Asia
Quan Gang qing nian xue yi bi sai yin xi ji nian te kan.
全港靑年學藝比賽銀禧紀念特刊.
Quan Gang qing nian xue yi bi sai yin xi ji nian te kan.
Yin xi ji nian ji di nian wu jie te kan bian ji wei yuan hui, 2000. -- 208 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize NX583 .H6 Q83 2000 + -- Kroch Library Asia
In the shadow of Rama
In the shadow of Rama : murals of the Ramayana in mainland Southeast Asia / Vittorio Roveda.
Published and distributed by River Books, 2015. -- 252 pages : color illustrations ; 32 cm
Oversize NX680.3 .R35 R68 2015 + -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (8 items)RSS

Nu ren, huo yu wei xian shi wu
女人,火與危險事物 : 範疇所揭示之心智的奧祕 / 喬治・萊科夫著 ; 梁玉玲等譯 ; 顧曉鳴校 = Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about the mind / George Lakoff.
Nu ren, huo yu wei xian shi wu : fan chou suo jie shi zhi xin zhi de ao mi / Qiaozhi Laikefu zhu ; Liang Yuling deng yi ; Gu xiaoming jiao = Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about the mind / George Lakoff.
Gui guan tu shu gu fen you xian gong si, 1994. -- 2 volumes (892 pages) ; 21 cm
P37 .L344127 1994 (2002 printing) -- Kroch Library Asia
ʼA mi takkasuilʻ e* ranʻ khvaṅʻ mhā
ʼA mi takkasuilʻ e* ranʻ khvaṅʻ mhā : takkasuilʻ cha rā tacʻ yokʻ e* ʼa mhatʻ ta ra myāʺ / Moṅʻ Khaṅʻ Maṅʻʺ (Dhanu phrū).
Rā Praññʻ Cā pe, 2017. -- 312 pages ; 21 cm
P85 .K43 A3 2017 -- Kroch Library Asia
India connected
India connected : mapping the impact of new media / edited by Sunetra Sen Narayan, Shalini Narayanan.
SAGE Publications, 2016. -- ix, 292 pages : illustrations ; 23 cm
P92 .I7 I49 2016 -- Kroch Library Asia
Mass media and people power
Mass media and people power : a brief history of Philippine mass communication / edited by Crispin C. Maslog.
New Day Publishers, 2015. -- viii, 179 pages ; 22 cm
P95.82 .P6 M37 2015 -- Kroch Library Asia
Social media and South Korean national security
Social media and South Korean national security / Yongho Kim.
McFarland & Company, Inc., Publishers, 2017. -- v, 214 pages : illustrations ; 23 cm
P95.82 .K6 K5684 2017 -- Kroch Library Asia
Dialectics of the goddess in Japanese audiovisual culture
Dialectics of the goddess in Japanese audiovisual culture / edited by Lorenzo J. Torres Hortelano.
Lexington Books, 2018. -- xxi, 161 pages : illustrations ; 24 cm
P96 .G6452 J335 2018 -- Kroch Library Asia
Translation as metaphorical mapping
Translation as metaphorical mapping : James Holmes' translation process model, the contemporary theory of metaphor and translations of the Xiaoyaoyou metaphor / Suzanne Wong.
Scholar's Press, 2015. -- 198 pages ; 22 cm
P306.2 .W665 2015 -- Kroch Library Asia
Kolita 15, Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 15
Kolita 15, Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 15 : [prosiding] / koordinator, Yanti, Ph.D.
Pusat Kajian Bahasa dan Budaya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017. -- xi, 899 pages ; 30 cm
Oversize P381 .A785 K66 2017 + -- Kroch Library Asia

PE. English language (1 item)RSS

Investigating the role of culture and the development of oral fluency
Investigating the role of culture and the development of oral fluency : a case study involving Chinese learners of English / Natalie Rublik.
Scholar's Press, 2013. -- 220 pages ; 22 cm
PE1066 .R82 2013 -- Kroch Library Asia

PJ. Oriental languages and literatures (2 items)RSS

Qāmūs al-ʻaṣarī
القاموس العصرى : عربى، انگريزى، اردو / ياسر نديم الواجدى ؛ ايڈيٹر، ولي الله بٹلر ؛ معاون ايڈيٹر، ساره سليم، سيّد عقيل اقبال.
al-Qāmūs al-ʻaṣarī : ʻArabī, Angrezī, Urdū / Yāsir Nadīm al-Vājidī ; aiḍīṭar, Valīulláh Baṭlar ; muʻāvin aiḍīṭar, Sārah Salīm, Sayyid ʻAqīl Iqbāl.
Dārulkitāb : Maʻhad al-Fikr al-Islāmī Devband, 2014. -- 1296 pages ; 25 cm
PJ6636 .U7 N33 2014 -- Kroch Library Asia
Penulisan dan pemberian tanda baca mushaf standar Indonesia cetakan tahun 2002
Penulisan dan pemberian tanda baca mushaf standar Indonesia cetakan tahun 2002 : ditinjau dari ilmu rasmi dan ilmu dabti al-Qur'an / oleh H. Hisyami Bin Yazid.
Sekolah PascaSarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008. -- 400 pages ; 22 cm
PJ6696 .Z5 Y39 2008 -- Kroch Library Asia

PK. Indo-Iranian languages and literatures (57 items)RSS

Bhāratīya prācīna lipimālā
Bhāratīya prācīna lipimālā / lekhaka, Rāya Bahādura Paṇḍita Gauriśaṅkara Hīrācanda Ojhā ; sampādaka, Ḍô. Śrīkr̥ṇa 'Juganū' = Bhartiya prachina lipimala = The palaeography of India / by Rai Bahadur Pt. Gaurishankar Hirachand Ojha ; editor, Dr. Shrikrishna 'Jugnu'.
Rājasthānī Granthāgāra, 2016. -- xliv, 494 pages ; 23 cm
PK119 .O34 2016 -- Kroch Library Asia
Niruktam
निरुक्तम् : आचार्य दुर्गाकृत ऋज्वर्थाख्यावृत्तिसमेतम् / महर्षि यास्ककृत ; सम्पादक, प्रो. ज्ञानप्रकाश शास्त्री ; तकनीकी सम्पादक, निशान्त कुमार.
Niruktam : Ācārya Durgākr̥ta R̥jvarthākhyāvr̥ttisametam / Maharṣi Yāskakr̥ta ; sampādaka, Pro. Jñānaprakāśa Śāstrī ; takanīkī sampādaka, Niśānta Kumāra.
Parimala Pablikeśansa, 2016. -- ix, 58, 715 pages ; 25 cm.
PK375 .Y3 2016 -- Kroch Library Asia
Rūpa Gosvāmī's Prayuktākhyāta-mañjarī
Rūpa Gosvāmī's Prayuktākhyāta-mañjarī : a lexicon of verbs that are actually in use / translator, Gaurapada Dāsa ; editor, Matsya Avatāra Dāsa ; with Śrīdhara Svāmīʼs commentary on the first verse of Bhāgavatam / translator, Gaurapada Dāsa and Viśvanātha Cakravartīʼs commentary on the first verse of Bhāgavatam / translator, Matsya Avatāra Dāsa.
Rasbihari Lal & Sons., 2015. -- 295 pages ; 26 cm
Oversize PK925 .R8713 2015 + -- Kroch Library Asia
Languages of Tripura
The languages of Tripura / chief editor, G.N. Devy ; volume editor, Sukhendu Debbarma.
Orient BlackSwan : Bhasha, 2016. -- xxxvi, 237 pages : map ; 25 cm
PK1541 .L38 2016 -- Kroch Library Asia
Nirupama Borogohain
Nirupama Borogohain / Mamoni Gogoi Borgohain.
Purbanchal Prakash, 2017. -- 102 pages ; 22 cm.
PK1569 .B266 Z55 2017 -- Kroch Library Asia
Syed Abdul Malik
Syed Abdul Malik / Satyakam Borthakur.
Purbanchal Prakash, 2017. -- 117 pages ; 22 cm.
PK1569 .A2 Z572 2017 -- Kroch Library Asia
Bhāshā-svādhīnatā, Rabīndra-Najarula
Bhāshā-svādhīnatā, Rabīndra-Najarula / Khāẏarula Ānāma = Bhasha-swadhinata Rabindra-Nazrul / by Khairul Anam.
Ityādi Grantha Prakāśa, 2016. -- 122 pages, 1 unnumbered page ; 22 cm
PK1704 .A82 2016 -- Kroch Library Asia
Passage to bondage
Passage to bondage : labour in the Assam tea plantations / edited and compiled by Samita Sen ; translated from the Bengali by Suhit Kumar Sen.
Samya, 2016. -- lxiii, 220 pages ; 23 cm
PK1715.5 .E5 P37 2016 -- Kroch Library Asia
Gitanjali reborn
Gitanjali reborn : William Radice's writings on Rabindranath Tagore / edited by Martin Kämpchen.
Social Science Press, 2017. -- xii, 236 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white) ; 23 cm
PK1726 .R293 2017 -- Kroch Library Asia
Tagore and Japan
Tagore and Japan : dialogue, exchange and encounter / editors Pratyay Banerjee, Anindya Kundu.
Synergy Books India, 2016. -- viii, 164 pages, 28 unnumbered pages of plates : illustrations ; 23 cm
PK1727 .I63 T33 2016 -- Kroch Library Asia
Towards and ethics and aesthetics of the future
Towards and ethics and aesthetics of the future : Rabindranath Tagore 1930-41 / Shirshendu Chakrabarti.
Indian Institute of Advanced Study, 2015. -- xiv, 81 pages ; 23 cm
PK1727 .A38 C43 2015 -- Kroch Library Asia
Hindī ke vikāśa meṃ patrakāritā kī bhūmikā
हिंदी के विकास में पत्रकारिता की भूमिका / निबंधकार, डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव ; संपादक, डॉ. अरुण कुमार भगत = Hindi ke vikash men patrakarita ki bhumika / written by Dr. Sriranjan Suridev & edited by Dr. Arun Kumar Bhagat.
Hindī ke vikāśa meṃ patrakāritā kī bhūmikā / nibandhakāra, Ḍô. Śrīrañjana Sūrideva ; sampādaka, Ḍô. Aruṇa Kumāra Bhagata = Hindi ke vikash men patrakarita ki bhumika / written by Dr. Sriranjan Suridev & edited by Dr. Arun Kumar Bhagat.
Pushpāñjali Prakāśana, 2016. -- 128 pages ; 23 cm
PK1931 .S7195 2016 -- Kroch Library Asia
Hindī-Cinī-Aṅgrejī vārtālāpa
हिन्दी-चीनी-अंग्रेजी वार्तालाप / बी. आर. दीपक.
Hindī-Cinī-Aṅgrejī vārtālāpa / Bī. Āra. Dīpaka.
Prakāśana Saṃsthāna, 2016. -- 167 pages, 1 folded sheet : illustrations ; 23 cm
PK1935 .D472 2016 -- Kroch Library Asia
Fiction as history
Fiction as history : the novel and the city in modern North India / Vasudha Dalmia.
Permanent Black, 2017. -- xvi, 428 pages : illustrations ; 22 cm
PK2042 .D335 2017 -- Kroch Library Asia
Tehreer
Tehreer : Munshi Premchand ki Godaan, Nirmala and other stories / screenplays by Gulzar ; translated by Saba Mahmood Bashir.
Lotus Collection/Roli Books, 2016. -- 2 volumes ; 20 cm in box 20 x 13 x 4 cm
PK2098.22 .U4 A2 2016 -- Kroch Library Asia
Lifting the veil
Lifting the veil / Ismat Chughtai ; selected and translated by M. Asaduddin ; with an introduction by Kamila Shamsie.
Penguin Books, 2018. -- 243 pages ; 20 cm.
PK2200 .C57 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Socio-political history of Marathi theatre
A socio-political history of Marathi theatre : thirty nights / Makarand Sathe ; translated from the Marathi original by Makarand Sathe, Irawati Karnik, and Shanta Gokhale.
Oxford University Press, 2015. -- 3 volumes (xliv, 1273, xxi pages) : illustrations (black and white) ; 23 cm
PK2411 .S38 2015 -- Kroch Library Asia
Caturaṅga
Caturaṅga / Dilīpa Purushottama Citre ; anuvāda, Niśikānta Ṭhakāra = Chaturang : novel / by Dilip Purushottam Chitre ; translated by Nishikant Thakar.
Rādhākr̥shṇa, 2015. -- 175 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
PK2418 .C526 T43 2015 -- Kroch Library Asia
Agaḷpa gaḷpa
Agaḷpa gaḷpa / Mausūmī Pariḍā.
Pakshīghara Prakāśanī, 2015. -- 144 pages ; 22 cm.
PK2579 .P2843 A68 2015 -- Kroch Library Asia
Damaẏantī
Damaẏantī : upanyāsa / Nityānanda Paṇḍā.
Bīdyāpūrī, 2015. -- 186 pages ; 23 cm
PK2579 .P2347 D35 2015 -- Kroch Library Asia
Bhīmanidhikā bhūmikāharū
Bhīmanidhikā bhūmikāharū / saṅkalaka tathā saṃyojaka, Śiva Regmī.
Bhīmanidhi Tivārī Śatavārshikī Mūla Samāroha Samiti, 2015. -- 202 pages : illustrations ; 21 cm
PK2597.5 .T58 2015 -- Kroch Library Asia
Birsanu nahune bīsa
Birsanu nahune bīsa : nibandha saṅgraha / Kamalamaṇi Dīkshita = Birsanu nahune bis : a collection of essays / Kamal Mani Dixit.
Śikshaka Māsika, Jñāna-Vijñāna Śaikshika Sahakārī Saṃsthā Li., 2013. -- 87 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 20 cm
PK2597.5 .D492 2013 -- Kroch Library Asia
Ma Pu Pu ko pānā duī
Ma Pu Pu ko pānā duī / Kamalamaṇi Dīkshita.
Madana Puraskāra Pustakālaya, 2015. -- 274 pages ; 21 cm
PK2597.5 .D55 2015 -- Kroch Library Asia
Nepālī kavitāko vivecanā
Nepālī kavitāko vivecanā / Ḍā. Rāmacandra Pokharela.
Kāshṭhamaṇḍapa Pustaka Ghara, 2013. -- 268 pages ; 21 cm
PK2597.5 .P645 2013 -- Kroch Library Asia
Pūrvīya sāhitya siddhāntako adhyayana
Pūrvīya sāhitya siddhāntako adhyayana / Ḍā. Narahari Upādhyāya Gautama.
Narahari Upādhyāya Gautama, 2012. -- 115 pages ; 21 cm
PK2597.5 .G4167 2012 -- Kroch Library Asia
Samālocanā siddhānta, Nepālī samālocanā ra śodhavidhi
Samālocanā siddhānta, Nepālī samālocanā ra śodhavidhi / lekhaka, Bodharāja Ḍhakāla.
Sapta Sārathi Pablikesana Prā. Li., 2015. -- 329 pages ; 22 cm
PK2597.5 .D442 2015 -- Kroch Library Asia
Ali Miyām̐kā gītamā sāmājika cetanā
Ali Miyām̐kā gītamā sāmājika cetanā / Ḍā. Bāburāma Adhikārī = Ali Miyaka gitma samajik chetana / by Dr. Baburam Adhikari.
Ali Miyām̐ Loka Vaṅmaya Pratishṭhāna, 2015. -- 324 pages ; 22 cm
PK2598 .A52 Z52 2015 -- Kroch Library Asia
Hajāra āśāharū
हजार आशाहरू / पुण्यप्रसाद प्रसाई.
Hajāra āśāharū / Puṇyaprasāda Prasāī.
Ḍikurā Pablikeśana, 2015. -- 304 pages ; 22 cm
PK2598 .P7364 P73 2015 -- Kroch Library Asia
Kathmandu kaleidoscope
Kathmandu kaleidoscope : Kathmandu and beyond ... = Kāṭhamāḍaum̐ ra ajha para ... : eka badalin̐do tasvīra / Bhisma Upreti ; translated by Mahesh Paudyal.
Saaransha, Nepal, 2015. -- 71 pages : illustrations (some colour) ; 23 cm
PK2598 .U663 K38 2015 -- Kroch Library Asia
Kavitā sr̥janā ra cintanagata pravr̥ttimā Praśrita
Kavitā sr̥janā ra cintanagata pravr̥ttimā Praśrita : samālocanā / lekhaka, Ḍā. Yadu Nandana Upādhyāya.
Airāvatī Prakāśana Prā. Li., 2014. -- 228 pages ; 22 cm
PK2598 .P744 Z88 2014 -- Kroch Library Asia
Kāṭhako bākasa
काठको बाकस : कवितासंग्रह / चंद्र घिमिरे = Kathko bakas : an anthology of poetry / by Chandra Ghimire.
Kāṭhako bākasa : kavitāsaṅgraha / Candra Ghimire = Kathko bakas : an anthology of poetry / by Chandra Ghimire.
Sangrila Books, 2015. -- 136 pages ; 21 cm
PK2598 .G483 K38 2015 -- Kroch Library Asia
Mātr̥bhāshā divasa-2015
मातृभाषा दिवस-2015 : कविता संगालो / प्रधान संपादक, श्रवण मुकारूङ ; संपादक, पदम राई.
Mātr̥bhāshā divasa-2015 : kavitā saṅgālo / pradhāna sampādaka, Śravaṇa Mukārūṅa ; sampādaka, Padama Rāī.
Nepāla Prajñā-Pratishṭhāna, 2015. -- 172 pages : illustrations ; 22 cm
PK2598 .A2 M38 2015 -- Kroch Library Asia
Māṭoko mundhuma
माटोको मुंधुम : गजल संग्रह / संतोष माबुहाङ = Matoko Mundhum : collection of ghazal / by Santosh Mabuhang.
Māṭoko mundhuma : gajala saṅgraha / Santosha Mābuhāṅa = Matoko Mundhum : collection of ghazal / by Santosh Mabuhang.
Hambe Rāī, 2015. -- 86 pages ; 21 cm
PK2598 .M233 M3 2015 -- Kroch Library Asia
Nimitta mātra...
Nimitta mātra... : upanyāsa/ Bhūmirāja Bastākoṭī.
The Author, 2014. -- 121 pages ; 18 cm
PK2598 .B358 N56 2014 -- Kroch Library Asia
Of a lesser God
Of a lesser God : stories / by Maya Thakuri ; translated by Damodar Sharma ; edited by Greta Rana.
Akshar Creations Nepal, 2016. -- 232 pages ; 21 cm
PK2598 .T45 A2 2016 -- Kroch Library Asia
Pulika
पुलिक : उपन्यास / नवराज ढकाल = Pulik : a novel / by Naba Raj Dhakal.
Pulika : upanyāsa / Navarāja Ḍhakāla = Pulik : a novel / by Naba Raj Dhakal.
Ratnasāgara Prakāśana Prā. Li., 2013. -- 184 pages ; 20 cm
PK2598 .D43 P85 2013 -- Kroch Library Asia
Purvatira
पुर्वतिर / प्रदीप नेपाल.
Purvatira / Pradīpa Nepāla.
Śamī Sāhitya Pratishṭhāna, 2016. -- 182 pages ; 22 cm
PK2598 .N4154 P87 2016 -- Kroch Library Asia
Sikdai sikdai
सिक्दै सिक्दै : निबंधहरूको सँगालो / कमलमणि दीक्षित.
Sikdai sikdai : nibandhaharūko san̐gālo / Kamalamaṇi Dīkshita.
Śikshaka Māsika, Jñāna-Vijñāna Śaikshika Sahakārī Saṃsthā Li., 2015. -- 97 pages ; 20 cm
PK2598 .D548 S55 2015 -- Kroch Library Asia
Śītakā phūla
शीतका फूल : गजलसंग्रह / विक्रम शिशिर.
Śītakā phūla : gajalasaṅgraha / Vikrama Śiśira.
Śrī Pūrṇimā Sāhitya Pratishṭhāna, 2013. -- 112 pages ; 22 cm
PK2598 .S57 S58 2013 -- Kroch Library Asia
Timmura
Timmura : muktaka saṅgraha / Lokanātha Puḍāsainī = Timmur : a collection of muktakas / by Mr. Lok Nath Pudasaini.
Sāhitya Śṛṅkhalā, 2015. -- ka-dha, 122 pages ; 18 cm
PK2598 .P83 T56 2015 -- Kroch Library Asia
Parrot, the horse & the man
The parrot, the horse & the man / Amarjit Chandan ; translated from the original Punjabi by the author with Julia Casterton [and five others].
Arc Publications, 2017. -- 106 pages ; 22 cm
PK2659 .C322 A6 2017 -- Kroch Library Asia
85-95 yugayē ṭeli nātya vicāra vimatiya
85-95 yugayē ṭeli nātya vicāra vimatiya / Mahācārya Āriyaratna Ătugala.
Phāsṭ Pabḷiṣin, 2016. -- 260 pages : illustrations ; 22 cm
PK2853 .A88 2016 -- Kroch Library Asia
Avasara kal rahas tăna
Avasara kal rahas tăna / Kē. Jī. Prēmaratna.
Sarasavi Prakāśakayō, 2015. -- 199 pages ; 19 cm
PK2859 .P76 A93 2015 -- Kroch Library Asia
Daăka nuduṭu pera nimiti
Daăka nuduṭu pera nimiti / Ajanta Seneviratna.
Sarasavi Prakāśakayō, 2015. -- 244 pages ; 21 cm
PK2859 .S46 D35 2015 -- Kroch Library Asia
Uk danḍaṭa păṇi dunnō
Uk danḍaṭa păṇi dunnō / Guṇatuṅga Yaṭiyana Vidāna Āracci.
Sarasavi Prakāśakayō, 2015. -- 239 pages ; 21 cm
PK2859 .A586 U3 2015 -- Kroch Library Asia
Contribution of women to Sanskrit, Pali and Prakrit literature
Contribution of women to Sanskrit, Pali and Prakrit literature : Professor Hansaben Hindocha felicitation volume / chief editors, Dr. Gautam Patel, Dr. Manibhai I. Prajapati ; editor, Manibhai K. Prajapati.
Professor Hansaben Hindocha Abhivadan Samiti, 2016. -- xv, 592 pages ; 25 cm
PK2903 .C72 2016 -- Kroch Library Asia
World of nourishment
A world of nourishment : reflections on food in Indian culture / edited by Cinzia Pieruccini and Paola M. Rossi.
Ledizioni, 2016. -- 352 pages ; 24 cm.
PK2907 .F59 F66 2014 -- Kroch Library Asia
Br̥hatsaṃskr̥ta-antyākṣaraślokanidhiḥ
बृहत्संस्कृत-अंत्याक्षरश्लोकनिधिः : अकारादिक्रमेण पञ्चदशसहस्त्राधिकश्लोकानां सङ्कलनात्मकः / प्रधानसम्पादकः, प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री ; सम्पादकः, डा. टी. महेन्द्रः.
Br̥hatsaṃskr̥ta-antyākṣaraślokanidhiḥ : akārādikrameṇa pañcadaśasahastrādhikaślokānāṃ saṅkalanātamakaḥ / pradhānasampādakaḥ, Pro. Parameśvaranārāyaṇaśāstrī ; sampādakaḥ, Ḍā. Ṭī. Mahendraḥ.
Rāṣṭriyasaṃskr̥tasaṃsthānam, 2016. -- xii, 921 pages ; 29 cm.
Oversize PK3595 .B74 2016 + -- Kroch Library Asia
Drākṣāvallī
द्राक्षावल्ली : संस्कृतग़ज़लसङ्कलना / सङ्कलयिता सम्पादकश्च हर्षदेवमाधवः.
Drākṣāvallī : Saṃskr̥tag̲h̲azalasaṅkalanā / saṅkalayitā sampādakaśca Harṣadevamādhavaḥ.
Sāhitya Akādemī, 2016. -- 243 pages ; 22 cm
PK3601 .D73 2016 -- Kroch Library Asia
Śrīvidyādhīśavijayaḥ
Śrīvidyādhīśavijayaḥ / Janārdanasūriviracitaḥ = Śrī Vidyādhīśa Vijaya / by Janārdana Sūri ; [translated] by Tāmraparṇī Subbāchār Rāghavendran.
Śrīman Madhva Siddhānta Onnāhinī Sabhā, 2015. -- viii, 252 pages, 4 pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 22 cm.
PK3794 .J258 A2 2015 -- Kroch Library Asia
Rasamudrā
रसमुद्रा = Rasamudrā / [edited by] Dr. P.M. Damodharan.
Rasamudrā / [edited by] Dr. P.M. Damodharan.
New Bharatiya Book Corporation, 2017. -- xvii, 180 pages ; 22 cm
PK3796 .K8 R37 2017 -- Kroch Library Asia
Haravijayam meṃ prayukta kriyāpada
हरविजयम् में प्रयुक्त क्रियापद : एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन / डॉ. प्रवीन कुमारी.
Haravijayam meṃ prayukta kriyāpada : eka bhāshāvaijñānika adhyayana / Ḍô. Pravīna Kumārī.
Śivālika Prakāśana, 2016. -- xxii, 324 pages ; 22 cm
PK3798 .R2878 H335637 2016 -- Kroch Library Asia
Śāntiśataka of Śilhaṇa
Śāntiśataka of Śilhaṇa : edited with English translation and exposition named 'Svarupa-prakaśa' / Dr. Satyanarayan Chakraborty.
Sanskrit Pustak Bhandar, 2016. -- xxvii, 104 pages ; 22 cm
PK3798 .S51 S26 2016 -- Kroch Library Asia
Śrīrāghavendravijayaḥ
Śrīrāghavendravijayaḥ = Śrī Rāghavendra Vijaya / with English rendering by Tāmraparṇī Subbachār Rāghavendran.
Śrīman Madhva Siddhānta Onnāhinī Sabhā, 2016. -- 2 volumes : illustrations (colour) ; 21 cm.
PK3798 .N323 R34 2016 -- Kroch Library Asia
Bhavitavyānāṃ dvārāṇī bhavanti sarvatra
भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र : आत्मकथा / सत्यव्रतशास्त्री.
Bhavitavyānāṃ dvārāṇī bhavanti sarvatra : ātmakathā / Satyavrataśāstrī.
Vijaya Buksa, 2015-2017. -- 2 volumes ; 22 cm
PK3799 .S24 Z46 2015 -- Kroch Library Asia
Sanskrit literature
Sanskrit literature : extant among the Sinhalese and the influence of Sanskrit on Sinhalese / Pandit Dehigaspe Pannasara Thero.
S. Godage & Brothers (Pvt.) Ltd, 2016. -- 296 pages ; 22 cm
PK3800 .S72 D44 2016 -- Kroch Library Asia
Languages and literary cultures in Hyderabad
Languages and literary cultures in Hyderabad / edited by Kousar J. Azam.
Manohar, 2017. -- 308 pages ; 22 cm
PK5447 .H93 O54 2014 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (253 items)RSS

Tsuchiya Shun gengo tetsugaku korekushon
土屋俊言語哲学コレクション = Syun Tutiya a potpourri of philosophical essays on language, mind and humanity / [著者土屋俊].
Tsuchiya Shun gengo tetsugaku korekushon = Syun Tutiya a potpourri of philosophical essays on language, mind and humanity / [chosha Tsuchiya Shun].
Kuroshio Shuppan, 2008-. -- 6 volumes ; 22 cm
PL121 .T78 2008 -- Kroch Library Asia
Tōkyō Kyōiku Daigaku Kokugogaku Kenkyūshitsu zōsho mokuroku.
東京教育大学国語学研究室蔵書目錄. 今治市河野美術館図書分類目錄 / [土田衞 [and others]]. 大韓民国国立ソウル大学校図書館蔵日本古典籍目錄. 正・続 / [須田悦生編]. 台湾大学研究図書館蔵日本古典籍目錄 / [須田悦生編].
Tōkyō Kyōiku Daigaku Kokugogaku Kenkyūshitsu zōsho mokuroku. Imabari-shi Kōno Bijutsukan tosho bunrui mokuroku / [Tsuchiya Mamoru [and others]]. Daikan Minkoku Kokuritsu Souru Daigakkō Toshokan-zō Nihon kotenseki mokuroku. Sei, zoku / [Suda Etsuo hen]. Taiwan Daigaku Kenkyū Toshokan-zō Nihon kotenseki mokuroku / [Suda Etsuo hen].
Ōzorasha, 1998. -- 82, 4, 111, 47, 29, 99 pages ; 27 cm.
Oversize PL522 .T65 1998 + -- Kroch Library Asia
Tập viết tiếng Nhật căn bản: Kanji
Tập viết tiếng Nhật căn bản: Kanji / Mai Ngọc (chủ biên) ; hiệu đính: Vân Anh.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2016. -- 154 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize PL528 .T35 2017 + -- Kroch Library Asia
Monogatari bungaku ronkō
物語文学論稿 / 三苫浩輔著.
Monogatari bungaku ronkō / Mitoma Kōsuke cho.
Mitoma Kōsuke, 2002. -- 417 pages ; 22 cm
PL726.2 .M57 2002 -- Kroch Library Asia
Chūsei bungaku no tassei
中世文学の達成 : 和漢混淆文の成立を中心に / 三角洋一.
Chūsei bungaku no tassei : Wa-Kan konkōbun no seiritsu o chūshin ni / Misumi Yōichi.
Wakakusa Shobō, 2017. -- 354 pages ; 22 cm.
PL726.3 .M57 2017 -- Kroch Library Asia
Shinsen rōeishū zenchūshaku
新撰朗詠集全注釈 / 柳澤良一注釈.
Shinsen rōeishū zenchūshaku / Yanagisawa Ryōichi chūshaku.
Shintensha, 2011. -- 4 volumes ; 22 cm.
PL728.5 .S373 S373 2011 -- Kroch Library Asia
Man'yōshū no rekishi
万葉集の歴史 : 日本人が歌によって築いた原初のヒストリー = A history of Manyoshu / Tatsumi Masaaki.
Man'yōshū no rekishi : Nihonjin ga uta ni yotte kizuita gensho no hisutorī = A history of Manyoshu / Tatsumi Masaaki.
Kasama Shoin, 2011. -- v, 615, 18 pages : illustrations ; 22 cm
PL728.15 .T384 2011 -- Kroch Library Asia
Kinsei gabundan no kenkyū
近世雅文壇の研究 : 光格天皇と賀茂季鷹を中心に / 盛田帝子著.
Kinsei gabundan no kenkyū : Kōkaku Tennō to Kamo Suetaka o chūshin ni / Morita Teiko cho.
Kyūko Shoin, 2013. -- ii, 396, 18 pages : illustrations ; 22 cm
PL728.835 .M675 2013 -- Kroch Library Asia
Nagafukube rinkō
長ふくべ輪講 / 長ふくべ研究会, 鴨下恭明 [and 8 others].
Nagafukube rinkō / Nagafukube Kenkyūkai, Kamoshita Yasuaki [and 8 others0.
Taihei Shooku, 2002. -- 402 pages : illustrations ; 22 cm
PL730 .N35 2002 -- Kroch Library Asia
"Hai" no seishin
「俳」の精神 : 芭蕉から井月へ / 復本一郎著.
"Hai" no seishin : Bashō kara Seigetsu e / Fukumoto Ichirō cho.
Chūsekisha, 2013. -- 301 pages ; 20 cm
PL732 .H3 F856 2013 -- Kroch Library Asia
Chūsei waka renga no kenkyū
中世和歌連歌の研究 / 伊藤伸江.
Chūsei waka renga no kenkyū / Itō Nobue.
Kasama Shoin, 2002. -- x, 349, 16 pages ; 22 cm
PL733.3 .I86 2002 -- Kroch Library Asia
Heike monogatari
平家物語 : 主題・構想・表現 / 編者[本卷主幹] 梶原正昭 [and others].
Heike monogatari : shudai, kōsō, hyōgen / hensha [honkan shukan] Kajihara Masaaki [and others].
Kyūko Shoin, 1998. -- 344 pages ; 22 cm.
PL747.33 .W3 G86 1997 v.6 -- Kroch Library Asia
Kitaoka Bunko zōsho kaisetsu mokuroku
北岡文庫蔵書解說目錄 : 細川幽斎関係文学書. 正・続. 北海道国文学文献目錄 / [野田壽雄 [and others] 編]. 山崎文庫目錄 / [編集大阪女子大学附属図書館].
Kitaoka Bunko zōsho kaisetsu mokuroku : Hosokawa Yūsai kankei bungakusho. Sei, zoku. Hokkaidō kokubungaku bunken mokuroku / [Noda Hisao [and others] hen]. Yamazaki Bunko mokuroku / [henshū Ōsaka Joshi Daigaku Fuzoku Toshokan].
Ōzorasha, 1998. -- 96, [10], 80, 154 pages ; 27 cm.
Oversize PL755.35 .K58 1998 + -- Kroch Library Asia
In'yō waraigusa.
凹凸笑艸. 第一輯 / 愛貝老漁編.
In'yō waraigusa. Daiisshū / Aigai Rōgyo hen.
Taihei Shooku, 1980. -- 200 pages : illustrations ; 22 cm
PL755.37 .E74 A55 1980 -- Kroch Library Asia
Gesshōji Akashi Kakinomotosha hōnō wakashū
月照寺明石柿本社奉納和歌集 / 鶴崎裕雄, 神道宗紀, 小倉嘉夫編著.
Gesshōji Akashi Kakinomotosha hōnō wakashū / Tsurusaki Hiroo, Shindō Munenori, Ogura Yoshio hencho.
Izumi Shoin, 2011. -- x, 563 pages, [8] pages of plates : color illustrations ; 22 cm
PL758.835 .G47 2011 -- Kroch Library Asia
Senryū tabinikki
川柳旅日記 / 山本光正.
Senryū tabinikki / Yamamoto Mitsumasa.
Dōseisha, 2011-2013. -- 2 volumes : illustrations ; 20 cm.
PL760 .Y36 2011 -- Kroch Library Asia
Kamigata kyoshishu kyushu
上方狂詩集九種 / 斎田作楽編.
Kamigata kyoshishu kyushu / Saita Sakura hen.
Taihei Shooku, 2008. -- 457 pages : illustrations, facsimiles ; 21 cm
PL761.91 .K36 2008 -- Kroch Library Asia
Monsters, animals, and other worlds
Monsters, animals, and other worlds : a collection of short medieval Japanese tales / edited by Keller Kimbrough and Haruo Shirane.
Columbia University Press, 2018. -- x, 443 pages : illustrations ; 24 cm.
PL777.3 .M66 2018 -- Kroch Library Asia
Sengo senryōki tanpen shōsetsu korekushon
戦後占領期短篇小說コレクション / 責任編集紅野謙介, 川崎賢子, 寺田博.
Sengo senryōki tanpen shōsetsu korekushon / sekinin henshū Kōno Kensuke, Kawasaki Kenko, Terada Hiroshi.
Fujiwara Shoten, 2007. -- 7 volumes : portraits ; 20 cm
PL777.8 .S46 2007 -- Kroch Library Asia
Teihon eiri, Daitō keigo, kan
定本絵入・大東閨語・完 / 斎田作楽編著.
Teihon eiri, Daitō keigo, kan / Saita Sakura hencho.
Taihei Shoku, 1997. -- 188 pages : illustrations (some color) ; 16 x 22 cm
Oversize PL777.53 .E74 T353 1997 + -- Kroch Library Asia
Rekishi kara yomu "Tosa nikki"
歴史から読む「土佐日記」 / 木村茂光編.
Rekishi kara yomu "Tosa nikki" / Kimura Shigemitsu hen.
Tōkyōdō Shuppan, 2010. -- 4, 226 pages : illustrations, maps ; 20 cm
PL788.3 .T63 R45 2010 -- Kroch Library Asia
Shinpen Tosa nikki
新編土左日記 = The Tosa diary / 東原伸明, ローレン・ウォーラー編.
Shinpen Tosa nikki = The Tosa diary / Higashihara Nobuaki, Rōren Wōrā hen.
Ōfū, 2013. -- 140 pages : illustrations, map ; 21 cm
PL788.3 .T6 2013 Errata slip missing -- Kroch Library Asia
Genji monogatari ron
源氏物語論 : 女房・書かれた言葉・引用 / 陣野英則著 = The tale of Genji : ladies-in-waiting, discourse, and quotation / Hidenori Jinno.
Genji monogatari ron : nyōbō, kakareta kotoba, in'yō / Jinno Hidenori cho = The tale of Genji : ladies-in-waiting, discourse, and quotation / Hidenori Jinno.
Bensei Shuppan, 2016. -- 22, 482, 17 pages ; 22 cm
PL788.4 .G43 J566 2016 -- Kroch Library Asia
Sakai-bon Makura no sōshi no kenkyū
堺本枕草子の研究 / 山中悠希.
Sakai-bon Makura no sōshi no kenkyū / Yamanaka Yuki.
Musashino Shoin, 2016. -- ix, 469 pages : illustrations ; 22 cm
PL788.6 .M33 Y26 2016 -- Kroch Library Asia
Heian kyūtei no nikki no riyōhō
平安宮廷の日記の利用法 : 「醍醐天皇御記」をめぐって / 堀井佳代子著.
Heian kyūtei no nikki no riyōhō : "Daigo Tennō gyoki" o megutte / Horii Kayoko cho.
Rinsen Shoten, 2017. -- 270 pages : illustrations ; 20 cm.
PL789 .D29 Z65 2017 -- Kroch Library Asia
Sarashina diary
The Sarashina diary : a woman's life in eleventh-century Japan / Sugawara no Takasue no Musume ; translated, with an introduction, by Sonja Arntzen and Moriyuki Itō.
Columbia University Press, 2018. -- pages cm.
PL789 .S8 Z4713 2018 -- Kroch Library Asia
Fushimi-in gyoshū (Hirosawa-gire) denpon, dankan shūsei
伏見院御集(広沢切)伝本・断簡集成 / 久保木哲夫 [and others] 編.
Fushimi-in gyoshū (Hirosawa-gire) denpon, dankan shūsei / Kuboki Tetsuo [and others] hen.
Kasama Shoin, 2011. -- xii, 585 pages : illustrations ; 22 cm
PL792 .F83 2011 -- Kroch Library Asia
Sanshi suimei
山紫水明 : 頼山陽の詩鄉 / 池田明子.
Sanshi suimei : Rai San'yō no shikyō / Ikeda Akiko.
Uōtāfuronto Kaihatsu Kyōkai ; Keisuisha, 2010. -- 265 pages : color illustrations ; 20 cm
PL799 .R34 Z65 2010 -- Kroch Library Asia
Arishima Takeo jiten
有島武郎事典 / 有島武郎研究会編.
Arishima Takeo jiten / Arishima Takeo Kenkyūkai hen.
Bensei Shuppan, 2010. -- xxviii, 430, 30 pages, [16] pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 22 cm
PL801 .R5 Z459 2010 -- Kroch Library Asia
Tennōsei kokka to josei
天皇制国家と女性 : 日本キリスト教史における木下尚江 / 鄭玹汀.
Tennōsei kokka to josei : Nihon Kirisutokyō shi ni okeru Kinoshita Naoe / Chon [Hyon]jon.
Kyōbunkan, 2013. -- 395, 14 pages ; 22 cm
PL810 .I5 Z53 2013 -- Kroch Library Asia
Kikuchi Kan zuisō
菊池寬随想 = Essays on Kikuchi Kan / 片山宏行.
Kikuchi Kan zuisō = Essays on Kikuchi Kan / Katayama Hiroyuki.
Michitani, 2017. -- 254 pages : illustrations ; 20 cm
PL832 .I4 Z735 2017 -- Kroch Library Asia
Red roofs & other stories
Red roofs & other stories / by Tanizaki Jun'ichirō ; translated by Anthony H. Chambers and Paul McCarthy.
University of Michigan Press, 2016. -- 163 pages ; 21 cm.
PL839 .A7 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Remembering Tanizaki Jun'ichirō and Matsuko
Remembering Tanizaki Jun'ichirō and Matsuko : diary entries, interview notes, and letters, 1954-1989 / Anthony H. Chambers ; including entries from the diaries of Edward G. Seidensticker, courtesy of the University of Colorado at Boulder.
University of Michigan Press, 2017. -- 105 pages : illustrations ; 22 cm.
PL839 .A7 Z57 2017 -- Kroch Library Asia
Tatematsu Wahei zenshōsetsu
立松和平全小說 = The complete novels of Wahei Tatematsu.
Tatematsu Wahei zenshōsetsu = The complete novels of Wahei Tatematsu.
Bensei Shuppan, 2010-2015. -- 31 volumes ; 22 cm
PL862 .A77 2010 -- Kroch Library Asia
Travelling cat chronicles
The travelling cat chronicles / Hiro Arikawa ; translated from the Japanese by Philip Gabriel.
Doubleday, 2017. -- 246 pages : illustrations ; 21 cm
PL867.5 .R55 T3313 2017 -- Kroch Library Asia
15-segi ŏnhae charyo wa kugyŏlmun
15세기 언해 자료 와 구결문 / 윤 용선.
15-segi ŏnhae charyo wa kugyŏlmun / Yun Yong-sŏn.
Yŏngnak, 2003. -- 235 pages ; 24 cm
PL909.3 .Y86 2003 -- Kroch Library Asia
Essential Korean phrasebook & dictionary
Essential Korean phrasebook & dictionary / Soyeung Koh & Gene Baik.
Tuttle Publishing, 2017. -- 191 pages : illustrations ; 20 cm
PL913.4 .K64 2017 -- Kroch Library Asia
Ilsang sok chintcha chayŏnsŭrŏun Han'gugŏ taehwa ch'ogŭp
일상 속 진짜 자연스러운 한국어 대화 초급 = Real-life Korean conversations for beginners / written by TalkToMeInKorean.
Ilsang sok chintcha chayŏnsŭrŏun Han'gugŏ taehwa ch'ogŭp = Real-life Korean conversations for beginners / written by TalkToMeInKorean.
Longtail books, 2017. -- 332 pages : color illustrations ; 21 cm
PL914 .T35 2017 -- Kroch Library Asia
Han-Han ŭmunsa yŏn'gu Chŭngbo poyu p'yŏn
韓漢 音韻史 硏究 增補 補遺 篇 / 姜 信沆.
Han-Han ŭmunsa yŏn'gu Chŭngbo poyu p'yŏn / Kang Sin-hang.
Tosŏ Ch'ulp'an Wŏrin, 2017. -- 473 pages ; 23 cm.
PL915 .K377 2017 -- Kroch Library Asia
Sounds of Korean
The sounds of Korean : a pronunciation guide / Miho Choo & William O'Grady.
University of Hawai'i Press, 2003. -- vii, 256 pages : illustrations ; 25 cm
PL915 .C466 2003 -- Kroch Library Asia
Korean pronunciation guide
Korean pronunciation guide : how to sound like a Korean / written by Kim Jimin, Yoon Shinae, Lee Eunju ; translated by Noh Sooyeon.
Darakwon, 2017. -- 280 pages : color illustrations ; 26 cm + 1 MP3 CD
Oversize PL915.4 .K56 2017 + -- Kroch Library Asia
Han'gugŏ hyŏngt'aeron ŭi ihae
한국어 형태론 의 이해 / 최 규수.
Han'gugŏ hyŏngt'aeron ŭi ihae / Ch'oe Kyu-su.
Yŏngnak, 2017. -- 392 pages ; 24 cm
PL919 .C4598 2017 -- Kroch Library Asia
Han'gugŏ pullyusa yŏn'gu
한국어 분류사 연구 / 최 형용 [and many others].
Han'gugŏ pullyusa yŏn'gu / Ch'oe Hyŏng-yong [and many others].
Yŏngnak, 2017. -- 400 pages : illustrations ; 24 cm.
PL925 .C58 C46 2017 -- Kroch Library Asia
Kwanyongŏ wa soktam ŭro paeunŭn Han'gugŏ
관용어 와 속담 으로 배우는 한국어 = Learn Korean thru idioms and proverbs / 저자 원 은영·이 경아.
Kwanyongŏ wa soktam ŭro paeunŭn Han'gugŏ = Learn Korean thru idioms and proverbs / chŏja Wŏn Ŭn-yŏng, Yi Kyŏng-a.
Tosŏ Ch'ulp'an Ch'am, 2017. -- 271 pages, 1 unnumbered page : color illustrations ; 26 cm
Oversize PL927.6 .W66 2017 + -- Kroch Library Asia
Speed up your Korean
Speed up your Korean : strategies to avoid common errors / Lucien Brown and Jaehoon Yeon.
Routledge, 2016. -- vii, 221 pages : illustrations ; 24 cm.
PL927.6 .B76 2016 -- Kroch Library Asia
Understanding L2 Korean learner errors
Understanding L2 Korean learner errors : description, explanation and implications / Seong-Chul Shin.
Sotong, 2017. -- vii, 254 pages : illustrations ; 23 cm
PL927.6 .S56 2017 -- Kroch Library Asia
Pukkŭrŏwŏya saram ida
부끄러워야 사람 이다 : 고전 으로 부터 배운다 / 윤 천근 지음.
Pukkŭrŏwŏya saram ida : kojŏn ŭro put'ŏ paeunda / Yun Ch'ŏn-gŭn chiŭm.
Kŭl Hangari, 2012. -- 300 pages : illustrations ; 22 cm.
PL957.5 .S54 Y86 2012 -- Kroch Library Asia
Yŏsŏng, si hada
여성, 시 하다 : 김 혜순 시론.
Yŏsŏng, si hada : Kim Hye-sun siron.
Munhak kwa Chisŏngsa, 2017. -- 234 pages ; 20 cm
PL960.8 .F45 K56 2017 -- Kroch Library Asia
Han'guk ŭi p'ant'aji paekkwa sajŏn
한국 의 판타지 백과 사전 / 도 현신 지음.
Han'guk ŭi p'ant'aji paekkwa sajŏn / To Hyŏn-sin chiŭm.
Saenggak Pihaeng, 2017. -- 400 pages : illustrations ; 21 cm
PL965.7 .F357 T64 2017 -- Kroch Library Asia
Haebang hu adong munhak ŭi chihyŏng kwa tamnon
해방 후 아동 문학 의 지형 과 담론 / 이 충일 지음.
Haebang hu adong munhak ŭi chihyŏng kwa tamnon / Yi Ch'ung-il chiŭm.
Ch'ŏngdong Kŏul, 2016. -- 253 pages : illustrations ; 23 cm.
PL969.5 .Y586 2016 -- Kroch Library Asia
Kugyŏk yŏlsŏng ŏje
국역 열성 어제 / 강 진숙 옮김.
Kugyŏk yŏlsŏng ŏje / Kang Chin-suk omgim.
Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 2016-. -- volumes ; 24 cm
PL976.15 .Y65 2016 -- Kroch Library Asia
Turbid rivers
Turbid rivers : a novel / Ch'ae Man-Sik ; translated by Kim Chunghee ; edited by Brother Anthony.
Dalkey Archive Press, 2016. -- 607 pages ; 22 cm.
PL991.13 .M3 T3413 2016 -- Kroch Library Asia
Hong Sŏng-wŏn changp'yŏn sosŏl yŏn'gu
홍 성원 장편 소설 연구 / 이 승준.
Hong Sŏng-wŏn changp'yŏn sosŏl yŏn'gu / Yi Sŭng-jun.
Yŏngnak, 2017. -- 267 pages : illustrations ; 23 cm
PL992.28 .S62 Z94 2017 -- Kroch Library Asia
Siin Sin Kyŏng-nim
시인 신 경림 / 글 이 경자.
Siin Sin Kyŏng-nim / kŭl Yi Kyŏng-ja.
Saram Iyagi, 2017. -- 168 pages ; 20 cm
PL992.73 .K9 Z95 2017 -- Kroch Library Asia
Tarŭn saram
다른 사람 : 강 화길 장편 소설.
Tarŭn saram : Kang Hwa-gil changp'yŏn sosŏl.
Han'gyŏre Ch'ulp'ansa, 2017. -- 342 pages ; 21 cm
PL994.38 .H83 T37 2017 -- Kroch Library Asia
Tŏ nappŭn tchok ŭro
더 나쁜 쪽 으로 : 김 사과 소설.
Tŏ nappŭn tchok ŭro : Kim Sa-gwa sosŏl.
Munhak Tongne, 2017. -- 214 pages ; 21 cm
PL994.415 .S225 A6 2017 -- Kroch Library Asia
How to read Chinese poetry in context
How to read Chinese poetry in context : poetic culture from antiquity through the Tang / edited by Zong-qi Cai.
Columbia University Press, 2018. -- pages cm.
Oversize PL2313 .H69 2018 + -- Kroch Library Asia
Sogudojin boshi kenkyū
ソグド人墓誌研究 / 石見清裕編著.
Sogudojin boshi kenkyū / Iwami Kiyohiro hencho.
Kyūko Shoin, 2016. -- 21, 403, 21 pages : illustrations, maps ; 22 cm
PL2447 .I93 2016 -- Kroch Library Asia
Keiten yoshi shūsei
經典餘師集成 / 溪百年編注.
Keiten yoshi shūsei / Tani Hyakunen henchū.
Ōzorasha, 2009. -- 10 volumes : facsimiles ; 22 cm
PL2461 .Z6 K45 2009 -- Kroch Library Asia
Mengzi
孟子 / (宋)朱熹集注.
Mengzi / (Song) Zhu Xi ji zhu.
Kong jiao xue yuan, 2011. -- 4, 210 pages ; 25 cm
PL2474 .Z6 Z485 2011 -- Kroch Library Asia
Haku Kyoi shi kenkyū
白居易詩研究 / 沢崎久和著.
Haku Kyoi shi kenkyū / Sawazaki Hisakazu cho.
Kenbun Shuppan, 2013. -- 646, 28 pages ; 22 cm
PL2674 .S35 2013 -- Kroch Library Asia
Ō Bonshi shishū chūshaku
王梵志詩集注釈 : 敦煌出土の仏教詩を読む / 辰巳正明.
Ō Bonshi shishū chūshaku : Tonkō shutsudo no Bukkyō shi o yomu / Tatsumi Masaaki.
Kasama Shoin, 2015. -- 443, 30 pages ; 22 cm
PL2677 .W27 Z888 2015 -- Kroch Library Asia
Ambivalence in poetry
Ambivalence in poetry : Zhu Shuzhen, a classical Chinese poetess / Kar Yue Chan.
Scholar's Press, 2013. -- 276 pages ; 23 cm
PL2687 .C77 C43 2013 -- Kroch Library Asia
Thuỷ hử
Thuỷ hử : tiểu thuyết chương hồi / Thi Nại Am ; Á Nam Trần Tuấn Khải dịch ; Kim Thánh Thán viết lời bàn.
NXB Văn học, 2017. -- 2 volumes ; 24 cm
PL2694 .S53 2017 -- Kroch Library Asia
Hishi ōrai no shigaku
彼此往来の詩学 : 馮至と中国現代詩学 / 佐藤普美子.
Hishi ōrai no shigaku : Fū Shi to Chūgoku gendai shigaku / Satō Fumiko.
Kyūko Shoin, 2011. -- vii, 388, 9 pages ; 22 cm
PL2760 .E5 Z87 2011 -- Kroch Library Asia
Bi xue jian
碧血劍 / 金庸著.
Bi xue jian / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 2 volumes (864 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.3-4 -- Kroch Library Asia
Fei hu wai zhuan
飛狐外傳 / 金庸著.
Fei hu wai zhuan / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 2 volumes (792 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.14-15 -- Kroch Library Asia
Jin Yong shuo bu qing jie
金庸說部情節 : 董培新畫集 / 金庸原著 ; 董培新繪作.
Jin Yong shuo bu qing jie : Dong Peixin hua ji / Jin Yong yuan zhu ; Dong Peixin hui zuo.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2008. -- 143 pages : chiefly color illustrations ; 26 cm
Oversize PL2848 .Y8 Z586 2008 + (2017 printing) -- Kroch Library Asia
Lian cheng jue
連城訣 / 金庸著.
Lian cheng jue / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 420 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.20 -- Kroch Library Asia
Lu ding ji
鹿鼎記 / 金庸著.
Lu ding ji / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 5 volumes (2121 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.32-36 -- Kroch Library Asia
She diao ying xiong zhuan
射鵰英雄傳 / 金庸著.
She diao ying xiong zhuan / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 4 volumes (1623 pages) : illustrations (some color), maps ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.5-8 -- Kroch Library Asia
Shen diao xia lü
神鵰俠侶 / 金庸著.
Shen diao xia lü / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 4 volumes (1662 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.9-12 -- Kroch Library Asia
Shu jian en chou lu
書劍恩仇錄 / 金庸著.
Shu jian en chou lu / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 2 volumes (870 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.1-2 -- Kroch Library Asia
Tian long ba bu
天龍八部 / 金庸著.
Tian long ba bu / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 5 volumes (2130 pages) : illustrations (some color), color maps ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.21-25 -- Kroch Library Asia
Xia ke xing
俠客行 ; 越女劍 ; 卅三劍俠圖 / 金庸著.
Xia ke xing ; Yue nü jian ; Sa san jian xia tu / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 2 volumes (862 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.26-27 -- Kroch Library Asia
Xiao ao jiang hu
笑傲江湖 / 金庸著.
Xiao ao jiang hu / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 4 volumes (1684 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.28-31 -- Kroch Library Asia
Xue shan fei hu
雪山飛狐 ; 鴛鴦刀 ; 白馬嘯西風 / 金庸著.
Xue shan fei hu ; Yuan yang dao ; Bai ma xiao xi feng / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 423 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.13 -- Kroch Library Asia
Yi tian tu long ji
倚天屠龍記 / 金庸著.
Yi tian tu long ji / Jin Yong zhu.
Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017. -- 4 volumes (1662 pages) : illustrations (some color) ; 22 cm
PL2848 .Y8 2017 v.16-19 -- Kroch Library Asia
Lu
路 : 中華民族悲壯歷程三十年 (1949-1978) : 史詩式長篇小說四卷本簡介 / 向明著 = The Road : an epic novel : Three decade painful journey of the Chinese Nation (1949-1978) / Xiang Ming Introduction ; English translation by Lee An-wen, Henry Wheatcroft & Liao Bo-chi.
Lu : Zhonghua min zu bei zhuang li cheng san shi nian (1949-1978) : shi shi shi chang pian xiao shuo si juan ben jian jie / Xiangming zhu = The Road : an epic novel : Three decade painful journey of the Chinese Nation (1949-1978) / Xiang Ming Introduction ; English translation by Lee An-wen, Henry Wheatcroft & Liao Bo-chi.
Hong Kong Literary and Artistic Press, 2015. -- 127, 161 pages : illustrations (some color), 29 cm
Oversize PL2865 .X5286 L823 2015 + -- Kroch Library Asia
Ying huo ji
螢火集 / 李鴻長著.
Ying huo ji / Li Hongchang zhu.
Meiguo shi jie ri bao Taibei ban shi chu, 2016. -- 184 pages ; 21 cm.
PL2877 .H664 Y56 2016 -- Kroch Library Asia
Nhân chứng biến mất
Nhân chứng biến mất : tiểu thuyết trinh thám / Lã Húc ; Nguyễn Thị Thại dịch.
Nhà xuất bản Văn Học, 2016. -- 511 pages ; 21 cm
PL2880 .U178 N36 2016 -- Kroch Library Asia
Giải mật
Giải mật / Mạch Gia ; người dịch: Sơn Lê.
Nhà xuất bản Công An Nhân Dân, 2010. -- 351 pages ; 21 cm
PL2882 .I28 J54 2010 -- Kroch Library Asia
Duyên
Duyên : mọi sự gặp gở trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng / Bạch Lạc Mai ; Tố Hinh dịch.
Nhà xuất bản Lao Động, 2017. -- 426 pages ; 19 cm
PL2931 .A356 S55 2017 -- Kroch Library Asia
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên / Bạch Lạc Mai ; Lục Bích dịch.
Nhà xuất bản Lao Động, 2017. -- 431 pages ; 19 cm
PL2931 .A356 S85 2017 -- Kroch Library Asia
Rainbow
Rainbow / Bai Yuesheng.
Xlibris, 2017. -- 902 p. : illustrations ; 23 cm
PL2931 .A54 R3 2017 -- Kroch Library Asia
Thầm yêu quất sinh hoài nam
Thầm yêu quất sinh hoài nam : tiểu thuyết / Bát Nguyệt Trường An ; người dịch: Đỗ Mai Quyên (Dennis Q).
Nhà xuất bản Thế Giới, 2017. -- 2 volumes ; 21 cm.
PL2931 .A884 J85 2017 -- Kroch Library Asia
Yêu không bến bờ
Yêu không bến bờ : Tiểu thuyết / Bất Kinh Ngữ ; Nghiêm Thanh Ngọc, dịch.
Nhà Xuất Bản Văn Học, 2017. -- 503 pages ; 23 cm
PL2931.5 .U55 B45 2017 -- Kroch Library Asia
Đông cung
Đông cung : tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tò̂n ; Phương Sang dịch.
Nhà xuất bản văn học, 2017. -- 527 pages ; 21 cm
PL2937 .E39 D66 2017 -- Kroch Library Asia
Đề thi đẫm máu
Đề thi đẫm máu : tiểu thuyết trinh thám tâm lý tội phạm / Lôi Mễ ; dịch giả: Hương Ly.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 539 pages : illustrations ; 21 cm
PL2945 .E26 D45 2017 -- Kroch Library Asia
Đôi nhạn quay về
Đôi nhạn quay về : tiểu thuyết / Minh Nguyệt Đang ; Thu Trang dịch.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 559 pages ; 21 cm
PL2949.5 .N863 S58 2017 -- Kroch Library Asia
Pháp y Tần Minh
Pháp y Tần Minh / Tần Minh ; An Lạc Group dịch.
Nhà xuất bản Văn học : Huy Hoàng, 2017. -- 3 volumes ; 21 cm
PL2954.3 .N36 F35 2017 -- Kroch Library Asia
Cô đơn rất gần, mà anh ở rất xa
Cô đơn rất gần, mà anh ở rất xa / Tứ Nhất ; Vương Thanh Tâm dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 226 pages : illustrations ; 21 cm
PL2960 .I895 J45 2017 -- Kroch Library Asia
Mỗi đêm một truyện kinh dị
Mỗi đêm một truyện kinh dị / Vương Vũ Thà̂n ; Hồng Vũ dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 2 volumes ; 24 cm
PL2965 .Y833 M45 2017 -- Kroch Library Asia
Yêu là thế
Yêu là thế : tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Hà Giang dịch.
Nhà xuất bản Văn Học, 2017. -- 399 pages ; 21 cm.
PL2972.3 .L86 N35 2017 -- Kroch Library Asia
Trấn Bạch Phục co ma
Trấn Bạch Phục co ma / Nhá̂t Đạo Phong ; Đông Quân dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 2 volumes ; 21 cm
PL2972.5 .I215 B35 2017 -- Kroch Library Asia
Nhật ký săn đuỏ̂i tội ác
Nhật ký săn đuỏ̂i tội ác : tiểu thuyết trinh thám / Nhạc Dũng ; dịch giả: Phong Vũ.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 507 pages ; 24 cm
PL2973.5 .E97 L55 2017 -- Kroch Library Asia
Có người đang tìm bạn
Có người đang tìm bạn = Just for meeting you / Trương Hạo Thần ; Lu Lu dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 387 pages ; 21 cm
PL2976 .H363 W68 2017 -- Kroch Library Asia
Người phát ngôn của thần chết
Người phát ngôn của thần chết / Zijinchen ; Ninh Quý dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 493 pages ; 20 cm
PL2979 .I65 G36 2017 -- Kroch Library Asia
Đêm trường tăm tối
Đêm trường tăm tối : tiểu thuyết trinh thám / Tử Kim Trần ; Vũ Thị Hà dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 465 pages ; 21 cm.
PL2979 .I65 C43 2017 -- Kroch Library Asia
Koto Rakuyō to Tō Sō bunjin
古都洛陽と唐宋文人 / 中尾健一郎著.
Koto Rakuyō to Tō Sō bunjin / Nakao Ken'ichirō cho.
Kyūko Shoin, 2012. -- xv, 367, 13 pages : illustrations ; 22 cm
PL3050 .N35 2012 -- Kroch Library Asia
Gyalsumdo
Gyalsumdo : a community-based dictionary : with Nepali and English indices = Samudāyamā ādhārita Gyālsumdo śabdakośa / Dubi Nanda Dhakal, Kristine A. Hildebrandt, Jessica Krim.
Center for Nepal and Asian Study, Tribhuvan University, 2016. -- 192 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 22 cm
PL3643 .D43 2016 -- Kroch Library Asia
Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất
Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất / Bạch Lạc Mai ; Nguyễn Vinh Chi dịch.
Nhà xuất bản Lao Động, 2017. -- 406 pages ; 19 cm
PL3748 .T75 Z63 2017 -- Kroch Library Asia
Phūt Phamā ngāi nitdīeo
พูดพม่าง่ายนิดเดียว / วลัย ชูธรรมธัช.
Phūt Phamā ngāi nitdīeo / Walai Chūthammathat.
Panyāchon, 2015. -- 176 pages ; 21 cm
PL3927 .W35 2015 -- Kroch Library Asia
Pokʻ pokʻ mrokʻ mrokʻ
Pokʻ pokʻ mrokʻ mrokʻ / Moṅʻ Kui Kui (ʼAmarapūra).
Key Collection Press, 2017. -- 292 pages : illustrations ; 23 cm
PL3974 .M65 2017 -- Kroch Library Asia
Cā padesā
Cā padesā / Moṅʻ Sā Nuiʺ.
Kvamʻʺ Khraṃ Lamʻʺ Cā pe, 2017-. -- volumes : illustrations ; 23 cm
PL3988 .S225 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Cā pe lakʻ rā myāʺ
Cā pe lakʻ rā myāʺ / Banʻʺ moʻ Taṅʻ ʼOṅʻ.
Chanʻʺ ca Sota Cā pe, 2017. -- 116 pages ; 21 cm
PL3988 .T3633 C3 2017 -- Kroch Library Asia
Cu caññʻʺ rhā phve Manʻ laññʻ ganthavaṅʻ cā pe
Cu caññʻʺ rhā phve Manʻ laññʻ ganthavaṅʻ cā pe / Ūʺ Thvanʻʺ Ññui (Rantapui) ; taññʻʺ phratʻ sū Doʻ Khaṅʻ Vā Chve (Vā Vā-ʼAṅʻʺ cinʻ).
Puṃ nhipʻ reʺ nhaṅʻʹ Cā ʼupʻ Thutʻ ve reʺ Lupʻ ṅanʻʺ, Cā pe Bimānʻ, 2016. -- Ka-Ṭa, 186 pages ; 18 cm
PL3988 .M28 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Khyacʻ khraṅʻʺ phraṅʻʹ cīʺ nvaiʹ so Mvanʻ yañʻ kyeʺ mhu nayʻ mre
Khyacʻ khraṅʻʺ phraṅʻʹ cīʺ nvaiʹ so Mvanʻ yañʻ kyeʺ mhu nayʻ mre : khetʻ pruiṅʻ samuiṅʻʺ nokʻ khaṃ vatthu rhaññʻ / Minʻʺ ka leʺ.
Khu nacʻ Cañʻ Krayʻ Cā pe, 2016. -- 266 pages, 5 unnumbered pages, 8 pages ; 21 cm
PL3988 .M525 K49 2016 -- Kroch Library Asia
Kruiʺ caṅʻ poʻ ka dokʻ phrutʻ samāʺ nhaṅʻʹ thoṅʻ kuiyʻ tveʹ jātʻ lamʻʺ myāʺ
Kruiʺ caṅʻ poʻ ka dokʻ phrutʻ samāʺ nhaṅʻʹ thoṅʻ kuiyʻ tveʹ jātʻ lamʻʺ myāʺ / Jeyya Maṅʻʺ Syhaṅʻ.
Bookhouse, 2017. -- 230 pages ; 18 x 18 cm
PL3988 .J496 K7 2017 -- Kroch Library Asia
Moṅʻ Kyoʻ Jo e* cvanʻʹ cāʺ khanʻʺ myāʺ
Moṅʻ Kyoʻ Jo e* cvanʻʹ cāʺ khanʻʺ myāʺ / Maṅʻʺ Kyoʻ.
Tuiʺ Mracʻ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2017. -- 179 pages ; 19 cm
PL3988 .M276 M66 2017 -- Kroch Library Asia
Toṅʻ poʻ mre nhaṅʻʹ mre pranʻʹ panʻʺ
Toṅʻ poʻ mre nhaṅʻʹ mre pranʻʹ panʻʺ / Nāga Toṅʻ tanʻʺ Moṅʻ Kraññʻ Jaṅʻ.
Rā praññʻʹ Cā pe, 2017. -- 183 pages ; 21 cm
PL3988 .K723 T66 2017 -- Kroch Library Asia
Vai ogha mhā teʺ saṃ pruiṅʻ luiʹ ...
Vai ogha mhā teʺ saṃ pruiṅʻ luiʹ ... / Gyaṅʻmī.
ʼAññatara Cā pe, 2017. -- 228 pages ; 21 cm
PL3988 .G94 V3 2017 -- Kroch Library Asia
Prīchā withat mum mō̜ng phāsā Thai
ปรีชาวิทรรศน์มุมมองภาษาไทย / ปรีชา ช้างขวัญยืน.
Prīchā withat mum mō̜ng phāsā Thai / Prīchā Chāngkhwanyư̄n.
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2017. -- 253 pages : illustrations ; 21 cm
PL4161 .P75 2017 -- Kroch Library Asia
Phāsā Thai nai mummō̜ng bǣp lakphāsā
ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา / วิภาส โพธิแพทย์.
Phāsā Thai nai mummō̜ng bǣp lakphāsā / Wiphāt Phōthiphǣt.
Khrongkān phœ̄iphrǣ Phonngān Wichākān, 2018. -- Khō̜.-Yō̜. [5], 180 pages : color illustrations, color maps ; 26 cm
Oversize PL4191 .A1 W57 2018 + -- Kroch Library Asia
Wārasān sinlapin.
วารสารสิลปิน.
Wārasān sinlapin.
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2012. -- 2 volumes ; 27 cm.
Oversize PL4200 .A356 2012 + -- Kroch Library Asia
Mongkut fā.
มงกุฎฟ้า.
Mongkut fā.
Čhāmčhurī Prōdak, 2017. -- 163 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL4206 .M66 2017 -- Kroch Library Asia
Tonmai, yingsāo kap chāi charā phūʻān pratchayā chīwit khō̜ng Yiprān.
ต้มไม้, หญิงสาวกับชายชราผู้อ่านปรัชญาชีวิตของยิบราน.
Tonmai, yingsāo kap chāi charā phūʻān pratchayā chīwit khō̜ng Yiprān.
Samnakphim Sīpanyā, 2017. -- 495 pages ; 21 cm
PL4208 .T66 2017 -- Kroch Library Asia
Bungā bātik
บุหงาบาติก / พงศกร.
Bungā bātik / Phongsakō̜n.
Samnakphim Krūp Phaplitching, 2017. -- 571 pages ; 21 cm
PL4209 .P475 B86 2017 -- Kroch Library Asia
Bư̄angban
เบื้องบรรพ์ / พงศกร.
Bư̄angban / Phongsakō̜n.
Samnakphim Krūp Phaplitching, 2017. -- 219 pages ; 21 cm
PL4209 .P475 B82 2017 -- Kroch Library Asia
Hūačhai thō̜ng nai čhai thœ̄
หัวใจทองในใจเธอ : / เก็ตตะหวา, เขียน ; เพ็ญศรี เคียงศิริ, บรรณาธิการ ; สุทัศน์ ปาละมะ, ภาพปก ; ธีระพงษ์ บัวระเพชร ภาพประกอบ.
Hūačhai thō̜ng nai čhai thœ̄ / Kettawā, khīan ; Phensī Khīangsiri, bannāthikān læ khamniyom ; Suthat Pālama, phāp pok ; Thīraphong Būaraphet, phāp prakkō̜p.
Nanmībuk, 2018. -- 160 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .K3788 H82 2018 -- Kroch Library Asia
Khōk ʻīlœ̄ng rœ̄ngrā
โคกอีเลิ้งเริงร่า / พงศกร.
Khōk ʻīlœ̄ng rœ̄ngrā / Phongsakō̜n.
Samnakphim Krūp Phaplitching, 2012. -- 149 pages ; 21 cm
PL4209 .P475 K46 2012 -- Kroch Library Asia
Khwāmchiphāi chūa chīwit
ความฉิบหายชั่วชีวิต : นวนิยายเรื่องของนักล่าเมฆ / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
Khwāmchiphāi chūa chīwit : nawaniyāi rư̄ang khō̜ng nak lā mēk / Rēwat Phanphiphat.
Samnakphim Nai Dūangčhai, 2018. -- 299 pages : illustrations ; 18 cm
PL4209 .R49 K494 2018 -- Kroch Library Asia
Klō̜ng praisanī sīdǣng
กล่องไปรษณีย์สีแดง / อภิชาติ เพชรลีลา ; วาดภาพประกอบ, นัฏฐา ชมความสุข.
Klō̜ng praisanī sīdǣng / ʻAphichāt Phetlīlā.
Samnakphim Nok Dūangčhan, 2017. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 19 cm
PL4209 .A6427 K56 2017 -- Kroch Library Asia
Lō̜k nō̜k khēng khō̜ng plāthū
โลกนอกเข่งของปลาทู / ปัณณ์คำ รินสุข.
Lō̜k nō̜k khēng khō̜ng plāthū / Pankham Rinsuk.
Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n, 2017. -- 30, 147 pages ; 19 cm
PL4209 .P338 L65 2017 -- Kroch Library Asia
Mānām sī thō̜ng
ม้าน้ำสีทอง / เอกอรุณ, เขียน ; ชมัยพร แสงกระจ่าง, คำนิยม ; นันทวัน วาตะ, ภาพปกและภาพประกอบ.
Mānām sī thō̜ng / ʻĒkʻarun, khīan ; Chamaiphō̜n Sǣngkračhāng, kham niyom ; Nanthawan Wāta, phāp pok læ phāp prakkō̜p.
Nanmībuk, 2018. -- 94 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .E52 M26 2018 -- Kroch Library Asia
Ngao mangkōn
เงามังกร / บัณรส.
Ngao mangkōn / Bannarot.
Bannarot Būakhlī, 2017. -- 237 pages ; 21 cm
PL4209 .B366 N52 2017 -- Kroch Library Asia
Phrēng sonthayā
เพรงสนธยา / พงศกร.
Phrēng sonthayā / Phongsakō̜n.
Samnakphim Krūp Phaplitching, 2017. -- 251 pages ; 21 cm
PL4209 .P475 P47 2017 -- Kroch Library Asia
Thœ̄ mō̜ng mai hen sēn khō̜pfā
เธอมองไม่เห็นเส้นขอบฟ้า / ศิลาโคมฉาย = The lost horizon / Sila Khomchai.
Thœ̄ mō̜ng mai hen sēn khō̜pfā / Silā Khōmchāi = The lost horizon / Sila Khomchai.
Phačhonphai Samnakphim, 2017. -- 178 pages ; 18 cm
PL4209 .S576 T48 2017 -- Kroch Library Asia
Wan thī lōk rai mǣo
วันที่โลกไร้แมว / สุริยัน สุดศรีวงศ์, เขียน ; ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ, บรรณาธิการ ; สุทัศน์ ปาละมะ, ภาพปก.
Wan thī lōk rai mǣo / Suriyan Sutsīwong, khīan ; Dō̜rō̜. Thēphī Čharatčharungkīat, bannāthikān ; Suthat Pālama, phāp pok.
Nanmībuk, 2018. -- 104 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .S868 W26 2018 -- Kroch Library Asia
Faits de Langues - 41/2013
Faits de Langues - 41/2013 : Revue de linguistique : Varia.
Peter Lang, 2013. -- 197 pages ; 21 cm
PL4322 .F35 2013 -- Kroch Library Asia
Phāsā Khamēn phư̄a kānsưsān
Phāsā Khamēn phư̄a kānsưsān / 'Ubon Thētthǭng.
Samnakphim hǣng Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2015. -- 281 pages ; 26 cm
Oversize PL4325 .U26 2015 + -- Kroch Library Asia
Chữ quốc ngữ
Chữ quốc ngữ : sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam / Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thu Trang, chủ biên.
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. -- xxii, 1183 pages : illustrations ; 25 cm
PL4371 .C54 2017 -- Kroch Library Asia
Lược sử Việt ngữ học
Lược sử Việt ngữ học / GS. TS Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên).
Nhà xuất bản Tri Thức, 2017. -- 939 pages : illustrations ; 25 cm
PL4371 .L86 2017 -- Kroch Library Asia
Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại
Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại / Nguyễn Thị Hai.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 308 pages : illustrations ; 21 cm
PL4374 .N58515 2017 -- Kroch Library Asia
Pocket Vietnamese dictionary
Pocket Vietnamese dictionary : Vietnamese-English, English-Vietnamese / compiled by Phan Van Giuong.
Periplus, 2017. -- xv, 144 pages ; 20 cm
PL4376 .P63 2017 -- Kroch Library Asia
Di sản văn học lãng mạn
Di sản văn học lãng mạn : những cách đọc khác / Hoàng Tố Mai chủ biên ; Phùng Ngọc Kiên, Trần Ngọc Hiếu, Phạm Phương Chi, [and eight others].
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 353 pages ; 21 cm
PL4378 .D53 2017 -- Kroch Library Asia
Vì ai ta mãi phong trần
Vì ai ta mãi phong trần : chân dung văn học / Vũ Từ Trang.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 203 pages ; 21 cm
PL4378 .V8585 V45 2017 -- Kroch Library Asia
Khi con tim rung động
Khi con tim rung động : chuyện đặc sắc về tình cảm đầu đời / Thu Quỳnh, Thanh Nga (biên soạn).
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 186 pages ; 21 cm
PL4378.8 .K36 2017 -- Kroch Library Asia
Nhật ký facebook
Nhật ký facebook : tập truyện ngắn / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 219 pages ; 21 cm
PL4378.8 .N559252 2017 -- Kroch Library Asia
Bám biẻ̂n
Bám biẻ̂n : (tập truyện ngắn) / Nguyễn Thu Hằng.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 295 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T456 B36 2017 -- Kroch Library Asia
Cánh đồng bất tận
Cánh đồng bất tận : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 218 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .N56083 C36 2017 -- Kroch Library Asia
Cẩm chướng đỏ
Cẩm chướng đỏ / Bùi Đặng Quốc Thiều.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2017. -- 167 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .B837 C36 2017 -- Kroch Library Asia
Chênh vênh 25
Chênh vênh 25 / Nguyễn Ngọc Thạch.
Nhà xuất bản Lao động, 2017. -- 238 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .N560825 C44 2017 -- Kroch Library Asia
Chiến trường còn lại hai người
Chiến trường còn lại hai người : truyện ngắn / Hữu Phương.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 299 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H8835 C45 2017 -- Kroch Library Asia
Cho những ngày không nhau mà vẫn đau
Cho những ngày không nhau mà vẫn đau : tản văn / Trí.
Nhà xuá̂t bản Văn Học, 2017. -- 234 pages ; 20 cm
PL4378.9T695 C56 2017 -- Kroch Library Asia
Chung một cuộc tình
Chung một cuộc tình : tiểu thuyết / Nguyễn Nguyên Phước.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 174 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N56087 C48 2017 -- Kroch Library Asia
Chuyến xe ngựa về Bảy Núi
Chuyến xe ngựa về Bảy Núi : tập truyện ngắn / Trần Tùng Chinh.
Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ TPHCM, 2017. -- 164 pages ; 20 cm
PL4378.9 .T7864 C48 2017 -- Kroch Library Asia
Chuyện Đông chuyện Tây
Chuyện Đông chuyện Tây / Nguyễn Lân Dũng.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 323 pages : illustrations ; 23 cm
PL4378.9 .N55625 C58 2017 -- Kroch Library Asia
Con đường phượng vĩ
Con đường phượng vĩ : tuyển tập văn / Tôn Nữ Áo Tím.
Cội Nguồn, 2017. -- 267 pages : color ilustrations ; 21 cm
PL4378.9 .T62813 C66 2017 -- Kroch Library Asia
Có hẹn với bình yên
Có hẹn với bình yên / Nắng Lạnh.
Nhà xuá̂t bản Dân trí, 2017. -- 189 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N3725 C65 2017 -- Kroch Library Asia
Có lần ngang qua đời nhau
Có lần ngang qua đời nhau / Nguyên.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 226 pages ; 19 cm
PL4378.9 .N44625 C65 2017 -- Kroch Library Asia
Cổ tích cho ngày mới
Cổ tích cho ngày mới : tập truyện ngắn / Lê Minh Hà.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 159 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L423 C65 2017 -- Kroch Library Asia
Donald Trump và cô bé Sài Gòn
Donald Trump và cô bé Sài Gòn / Đạo diễn Lê Hoàng.
Nhà xuất bản Tổng Hợp, 2017. -- 354 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L38172 D66 2017 -- Kroch Library Asia
Duyên phận ý trời hay tại lòng người
Duyên phận ý trời hay tại lòng người : tản văn / Tuệ Nhi.
Nhà xuá̂t bản Thế giới, 2017. -- 198 pages ; 20 cm
PL4378.9 .T95965 D88 2017 -- Kroch Library Asia
Giang hồ chỉ vừa đủ xài
Giang hồ chỉ vừa đủ xài : tản văn / Trang Hạ.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 175 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .T7897 G53 2017 -- Kroch Library Asia
Giao thừa
Giao thừa : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư.
Nhà xuất bản Trẻ, 2017. -- 177 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N56083 G53 2017 -- Kroch Library Asia
Hôn tay đàn bà
Hôn tay đàn bà / Mạc Thụy.
Nhà xuất bản Lao Động, 2017. -- 153 pages ; 21 cm
PL4378.9 .M325 H66 2017 -- Kroch Library Asia
Khúc tráng ca thành cổ
Khúc tráng ca thành cổ : ký sự chân dung / Đình Phan.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 274 pages ; 21 cm
PL4378.9 .D558 K48 2017 -- Kroch Library Asia
Lý triều dị truyện
Lý triều dị truyện : Đại Nam dị truyện / Phan Cuồng.
Nhà xuất bản Hội nhà văn ; Nhã Nam, 2017. -- 474 pages ; 24 cm
PL4378.9 .P52817 L98 2017 -- Kroch Library Asia
Lý Văn Phức và Nhị thập tứ hiếu diễn âm
Lý Văn Phức và Nhị thập tứ hiếu diễn âm / Dương Quảng Hàm chú giải.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 112 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L9973 Z593 2017 -- Kroch Library Asia
Mùa bay không cánh
Mùa bay không cánh : tập tản văn / Nguyễn Hiệp.
Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2017. -- 142 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N5497874 M83 2017 -- Kroch Library Asia
Mùa hè rớt
Mùa hè rớt / Phan Lê Hữu..
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2016. -- 99 pages : illustrations ; 18 cm
PL4378.9 .P432 M83 2016 -- Kroch Library Asia
Mùa hè đó gió thổi tôi đi
Mùa hè đó gió thổi tôi đi / Hoàng Oanh.
Nhà xuất bảnTrẻ, 2017. -- 206 pages ; 20 cm
PL4378.9 .H644317 M83 2017 -- Kroch Library Asia
Mười ngày, tám người & bốn giường tầng
Mười ngày, tám người & bốn giường tầng / Thiên Phong.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2017. -- 207 pages ; 20 cm
PL4378.9 .T4383 M86 2017 -- Kroch Library Asia
Nếu như không thể nói nếu như
Nếu như không thể nói nếu như / Jun Phạm.
Nhà xuất bản Lao Động, 2017. -- 152 pages ; 20 cm
PL4378.9 .J86 N48 2017 -- Kroch Library Asia
Người đàn bà xa lạ
Người đàn bà xa lạ : tiểu thuyết / Vũ Quang Sơn.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2016. -- 135 pages ; 21 cm
PL4378.9 .V8293 N48 2016 -- Kroch Library Asia
Những mũi tên đồng vùng Chợ Lớn
Những mũi tên đồng vùng Chợ Lớn : truyện ký / Mã Thiện Đồng.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2017. -- 264 pages, [6] leaves of plates : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .M277 N48 2017 -- Kroch Library Asia
Những thành phố trôi dạt
Những thành phố trôi dạt : hay chuỗi chuyện rời của 50 lữ khách / Nguyễn Vĩnh Nguyên ; minh họa, Hồng Nguyên.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 186 pages, 4 unnumbered leaves of plates : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N57342 N56 2017 -- Kroch Library Asia
Những đóa hoa lạ nhà
Những đóa hoa lạ nhà : tạp bút / Hồ Huy Sơn.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2017. -- 163 pages ; 20 cm
PL4378.9 .H535 N48 2017 -- Kroch Library Asia
Nụ cười gừng
Nụ cười gừng / Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2017. -- 165 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N4858 N83 2017 -- Kroch Library Asia
Nơi ấy Trường Sa
Nơi ấy Trường Sa : (truyện và ký) / Lê Thị Bích Hồng.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 287 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L44285 N65 2017 -- Kroch Library Asia
Ô mai ướp nắng
Ô mai ướp nắng / La Thị Ánh Hường.
Nhà xuá̂t bản Dân trí, 2017. -- 169 pages ; 20 cm
PL4378.9 .L2252 O65 2017 -- Kroch Library Asia
Sài Gòn ve chai
Sài Gòn ve chai : tạp văn / Hiền Hòa.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 141 pages : illustratons ; 21 cm
PL4378.9 .H36445 .S25 2017 -- Kroch Library Asia
Thành phố không có cầu vòng
Thành phố không có cầu vòng : tiểu thuyết / Nguyễn Hữu Phùng Nguyên.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2017. -- 255 pages ; 21 cm
PL4378.9 .P5613 T43 2015 -- Kroch Library Asia
Thiên hạ là nàng
Thiên hạ là nàng : tiểu thuyết / Nhuận Y.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- <2> volumes ; 23 cm
PL4378.9 .N697 T45 2017 -- Kroch Library Asia
Thiên đường phải không anh?
Thiên đường phải không anh? : tập truyện ngắn / Nguyễn Hữu Tài.
Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ TPHCM, 2017. -- 179 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N54983 T45 2017 -- Kroch Library Asia
Thư gửi con
Thư gửi con / Thái Kim Lan.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2017. -- 215 pages, [4] leaves of plates : illustrations, portraits ; 21 cm
PL4378.9 .T358 T58 2017 -- Kroch Library Asia
Thương nhớ tuỏ̂i thơ
Thương nhớ tuỏ̂i thơ : truyện thiếu nhi / Phùng Thanh Vân
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2017. -- 134 pages ; 20 cm
PL4378.9 .P564 T58 2017 -- Kroch Library Asia
Tiếng khóc trong đêm
Tiếng khóc trong đêm : thơ / Hà Đông Dương.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2009. -- 95 pages ; 20 cm
PL4378.9 .H2125 T54 2009 -- Kroch Library Asia
Trả nợ Adam
Trả nợ Adam / Hoàng Hải Lâm.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2014. -- 255 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H644155 T73 2014 -- Kroch Library Asia
Trí khùng tự truyện
Trí khùng tự truyện / Nguyễn Trí.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 254 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N4745 T75 2017 -- Kroch Library Asia
Trí nhớ tuyệt vời
Trí nhớ tuyệt vời : xin tình yêu là thời gian... / Hạ Như.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 171 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H2578 T75 2017 -- Kroch Library Asia
Từ một phía cũng là tình yêu
Từ một phía cũng là tình yêu / Hanfu.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 229 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .H3275 T85 2017 -- Kroch Library Asia
Vẫn còn nhớ nhau
Vẫn còn nhớ nhau : truyện, ký / Nguyễn Thị Hậu.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 143 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N563525 V36 2017 -- Kroch Library Asia
Đàn bà hư ảo
Đàn bà hư ảo / Nguyễn Khắc Ngân Vi.
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2016. -- 256 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N4857 D35 2016 -- Kroch Library Asia
Đàn bà nước lọc
Đàn bà nước lọc / Việt Hà.
Nhà xuất bản Lao Động : Yolo Books, 2017. -- 229 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .V564 D36 2017 -- Kroch Library Asia
Đàn ông trưởng thành không vô tâm
Đàn ông trưởng thành không vô tâm / Cu Trí.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 189 pages ; 20 cm
PL4378.9 .C79 D36 2017 -- Kroch Library Asia
Đeo bám
Đeo bám : tiểu thuyết / Nguyễn Tấn Phát.
Nhà xuất bản văn hóa - Văn nghệ, 2017. -- 300 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N562435 D46 2017 -- Kroch Library Asia
Đồng khuya thương nắng
Đồng khuya thương nắng : tuyển tập truyện ngắn / Ngọc Huyền.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. -- 148 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N444565 D66 2017 -- Kroch Library Asia
Poems of Nguyễn Thúy Hằng, Đõ̂ Lê Anhdao & Lê Đình Nhất-Lang
Poems of Nguyễn Thúy Hằng, Đõ̂ Lê Anhdao & Lê Đình Nhất-Lang / edited and introduced by Nguyễn Tiên Hoàng ; translated from Vietnamese by Đõ̂ Lê Anhdao, Lê Đính Nhất-Lang, Như Nam & Lâm Thục Nghi.
Vagabond Press, 2017. -- 132 pages ; 19 cm.
PL4378.65 .E5 N589 2017 -- Kroch Library Asia
Câu chữ Truyện Kiè̂u
Câu chữ Truyện Kiè̂u / An Chi.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. -- 352 pages ; 23 cm
PL4389 .N56 K4145 2017 -- Kroch Library Asia
Chí Phèo
Chí Phèo / Nam Cao.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 207 pages ; 21 cm
PL4389 .N17 C5 2017 -- Kroch Library Asia
Cuộc chiến đấu dưới chân núi Chứa Chan
Cuộc chiến đấu dưới chân núi Chứa Chan / Trần Công Tấn.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2013. -- 239 pages ; 21 cm
PL4389 .T7503 C86 2013 -- Kroch Library Asia
Hai chậu lan tố tâm
Hai chậu lan tố tâm : tập truyện ngắn / Phan Du ; Vũ Hạnh giới thiệu ; tranh minh họa của Phạm Tăng.
Nhā xuất bản Văn Học, 2017. -- 290 pages : illustrations ; 21 cm.
PL4389 .P496 H1 2017 -- Kroch Library Asia
Lão Hạc
Lão Hạc / Nam Cao.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 206 pages ; 21 cm.
PL4389 .N17 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Ngô Gia Tự
Ngô Gia Tự / Ngô Thực.
Nhà xuất bản Hồng đức, 2017. -- 282 pages ; 21 cm
PL4389 .N48 N46 2017 -- Kroch Library Asia
Truyện ngắn Nguyên Hồng.
Truyện ngắn Nguyên Hồng.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 234 pages ; 21 cm
PL4389 .N5641 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Từ chiến trường Khu Năm
Từ chiến trường Khu Năm : bút ký và ghi chép văn học / Phan Tứ.
Nhà xuất bản Văn học, 2011. -- 3 volumes : illustrations, portrait ; 21 cm
PL4389 .P5355 Z46 2011 -- Kroch Library Asia
Vợ nhặt
Vợ nhặt / Kim Lân.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 178 pages ; 21 cm
PL4389 .K49 V8 2017 -- Kroch Library Asia
Xuân Thiều toàn tập
Xuân Thiều toàn tập : (bốn tập) / Ngô Vĩnh Bình sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu.
Nhà xuất bản Văn học, 2015. -- 4 volumes : illustrations ; 21 cm
PL4389 .X85 2015 -- Kroch Library Asia
Đứa con người vợ lẽ & những truyện khác
Đứa con người vợ lẽ & những truyện khác / Kim Lân ; Trí Thức Việt tuyể̉n chọn.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 274 pages : illustrations ; 21 cm
PL4389 .K49 D83 2017 -- Kroch Library Asia
Chuyện làng Nhô
Chuyện làng Nhô : tiểu thuyết, kịch bản văn học / Nguyễn Quang Thiều, Phạm Ngọc Tiến.
Nhà xuất bản Văn học, 2015. -- 386 pages ; 21 cm
PL4389.27 .Q24 C48 2017 -- Kroch Library Asia
Những ngã tư và những cột đèn
Những ngã tư và những cột đèn : tiểu thuyết / Trần Dần.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 341 pages ; 21 cm
PL4390.3 .R134 N49 2017 -- Kroch Library Asia
Ngũ quái Sài Gòn
Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh.
Nhà xuất bản trẻ, 2017. -- volumes : illustrations ; 20 cm
PL4390.12 .U312 N48 2017 -- Kroch Library Asia
Nguyễn Hoàng Tôn
Nguyễn Hoàng Tôn : trọn đời hy sinh cho Tỏ̂ quốc : truyện ký / Lưu Hương.
Nhà xuá̂t bản Hồng đức, 2017. -- 246 pages ; 21 cm
PL4390.22 .U914 N5 2017 -- Kroch Library Asia
100 truyện ngắn
100 truyện ngắn / Ma Văn Kháng.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- <3> volumes ; 24 cm
PL4390.23 .A12 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Vượt côn đảo
Vượt côn đảo : (tiẻ̂u thuyết) / Phùng Quán.
Nhà xuất bản Văn Học, 2016. -- 227 pages ; 21 cm
PL4390.26 .H93 V9 2016 -- Kroch Library Asia
Bí thư tỉnh ủy
Bí thư tỉnh ủy : từ cuộc đời "Cha đẻ khoán hộ" Kim Ngọc / Vân Thảo.
trẻ, 2017. -- 676 pages ; 23 cm
PL4390.32 .A57 B55 2017 -- Kroch Library Asia
Nguyẽ̂n Đức Cảnh
Nguyẽ̂n Đức Cảnh : truyện ký / Viết Linh, Giang Hà Vy.
Nhà xuá̂t bản Hò̂ng Đức, 2017. -- 259 pages ; 21 cm
PL4390.32 .I537 N48 2017 -- Kroch Library Asia
On the far side of memory
On the far side of memory : short stories of Lalithambika Antharjanam / translated from Malayalam by J. Devika ; edited by Mini Krishnan.
Oxford University Press, 2017. -- xxv, 174 pages ; 23 cm
PL4718.9 .L3 A2 2017 -- Kroch Library Asia
Tivākaram
திவாகரம் : அகராதியும் முலமும் / பதிப்பாசிரியர் வ. ஜெயதேவன் ; தொகுப்பாசிரியர் வை. சிவநேசன்.
Tivākaram : akarātiyum mūlamum / patippāciriyar Va. Jeyatēvan̲ ; tokuppāciriyar Vai. Civanecan̲.
Cen̲n̲aip Palkalaikkal̲akam, 2016. -- viii, 237 pages ; 22 cm
PL4757 .T593 2016 -- Kroch Library Asia
Pāñcān̲
Pāñcān̲ / Nīrvai Pon̲n̲aiyan̲.
Ilaṅkai Mur̲pŏkku Kalai Ilakkiya Man̲r̲am, 2016. -- 128 pages ; 22 cm
PL4758.9 .P53345 P6 2016 -- Kroch Library Asia
Van̲n̲ivali
வன்னிவலி : சிறுகதைத் தொகுப்பு / வவுனியூர் இரா.உதயணன்.
Van̲n̲ivali : cir̲ukatait tokuppu / Vavun̲iyūr Irā. Utayaṇan̲ = Vanni vali.
Ilaṅkait Tamil̲ Ilakkiya Nir̲uvakam ; Putin̲am Veḷiyīṭu, 2015. -- xii, 158 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4758.9 .U8615 V36 2015 -- Kroch Library Asia
Mā. Pā. Ci. kēṭṭavai ('Tin̲akkuraḷ' pativukaḷ)
Mā. Pā. Ci. kēṭṭavai ('Tin̲akkuraḷ' pativukaḷ) / Mā. Pālaciṅkam = Maa. Paa. C. kaettavai ('Thinakkural pathivukal')
Putiya Paṇpāṭṭuttaḷam, 2016. -- xxvi, 488 pages ; 22 cm
PL4758.85 .S72 P346 2016 -- Kroch Library Asia
Paṭaippum paṭaippāḷumaiyum
Paṭaippum paṭaippāḷumaiyum / Cu. Tavaccelvan̲.
Peruviral Veḷiyīṭu, 2015. -- 176 pages ; 22 cm
PL4758.85 .S72 T38 2015 -- Kroch Library Asia
Angin apa ini
Angin apa ini : dinginnya melebihi rindu : antologi puisi / Ramayda Akmal, Asef Saeful Anwar, Fitriawan Nur Indrianto.
Interlude, 2015. -- vi, 86 pages ; 19 cm
PL5086 .A579 2015 -- Kroch Library Asia
Rahasia simfonia
Rahasia simfonia : antologi cerpen Bengkel Bahasa dan Sastra Indonesia Bagi Siswa SLTA Kabupaten Bantul.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016. -- x, 302 pages ; 21 cm
PL5088 .R35 2016 -- Kroch Library Asia
Simfoni hujan
Simfoni hujan : antologi cerpen : Bengkel Bahasa dan Sastra Indonesia siswa SLTA Kabupaten Kulon Progo.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016. -- x, 202 pages ; 21 cm
PL5088 .S545 2016 -- Kroch Library Asia
Autumn kiss
Autumn kiss / Christina Juzwar.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 287 pages ; 20 cm
PL5089 .J98 A98 2017 -- Kroch Library Asia
Black
Black / Ruth Priscilia Angelina.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 298 pages ; 20 cm.
PL5089 .A5748 B5 2017 -- Kroch Library Asia
Carnation
Carnation : novel / Sanaz Nadya.
PT Elex Media Komputindo, 2017. -- vii, 330 pages ; 20 cm
PL5089 .N13715 C3 2017 -- Kroch Library Asia
Cerita pendek sekali
Cerita pendek sekali / Ugo Untoro.
Penerbit Nyala, 2017. -- 105 pages ; 19 cm
PL5089 .U62 C4 2017 -- Kroch Library Asia
Ghandaru
Ghandaru / Adian Saputra.
Aura Publishing, 2016. -- vi, 165 pages ; 21 cm
PL5089 .S23195 G4 2016 -- Kroch Library Asia
Glaze
Glaze / Windry Ramadhina.
Roro Raya Sejahtera, 2017. -- iv, 396 pages ; 20 cm
PL5089 .R163 G5 2017 -- Kroch Library Asia
HuJanuari
HuJanuari / Yoga Pratama.
Aura Publishing, 2016. -- xii, 186 pages ; 21 cm
PL5089 .P907 H9 2016 -- Kroch Library Asia
I'm yours
I'm yours / Putrilagilagi.
Coconut Books, 2017. -- 488 pages ; 21 cm.
PL5089 .P9987 I3 2017 -- Kroch Library Asia
Jalan cinta Buya
Jalan cinta Buya / Haidar Musyafa.
Penerbit Imania, 2017. -- xxii, 524 pages ; 24 cm
PL5089 .M89 J35 2017 -- Kroch Library Asia
Karya-karya lengkap Sugiarti Siswadi
Karya-karya lengkap Sugiarti Siswadi : hayat kreatif sastrawan Lekra / [penyusun], Fairuzul Mumtaz.
Iboekoe, 2017. -- 393 pages ; 21 cm
PL5089 .S943 2017 -- Kroch Library Asia
Kidung di tampun juah
Kidung di tampun juah : sebuah novel Credit Union dengan latar belakang kehidupan suku Dayak / Liu Ban Fo, Yuspita Karlena, Yohanes R.J.
PT Elex Media Komputindo, 2017. -- vi, 377 pages ; 20 cm
PL5089 .M984 K5 2017 -- Kroch Library Asia
Konspirasi alam semesta
Konspirasi alam semesta / Fiersa Besari.
Mediakita, 2017. -- 235 pages ; 20 cm + 1 audio disc (4 3/4 in.)
PL5089 .B55 K6 2017 -- Kroch Library Asia
Lelakon Oey Eng si Burung Kenari
Lelakon Oey Eng si Burung Kenari / oleh Siao Ping.
ADD Publishing, 2015-2016. -- 16 bibliographic volumes in 8 physical volumes ; 21 cm
PL5089 .S449 A6 2015 -- Kroch Library Asia
Lukisan anonim
Lukisan anonim : kumpulan puisi / Umi Kulsum.
Interlude, 2016. -- vii, 74 pages ; 21 cm
PL5089 .K9145 L9 2016 -- Kroch Library Asia
Mamak
Mamak / Nelson Alwi.
Angkasa, 2017. -- iv, 246 pages ; 21 cm
PL5089 .A4269 M3 2017 -- Kroch Library Asia
Parakang
Parakang / Abu Hamzah.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2016. -- 189 pages ; 20 cm
PL5089 .H214 P2 2016 -- Kroch Library Asia
Perjalanan 63 cinta
Perjalanan 63 cinta : kumpulan puisi biografis / Yudhistira A.N.M. Massardi.
Kepustakaan Populer Gramedia, 2017. -- xxv, 135 pages ; 21 cm
PL5089 .M425 P4 2017 -- Kroch Library Asia
Princess & the bodyguard
The princess & the bodyguard / Fransisca Todi.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 338 pages ; 20 cm.
PL5089 .T627 P7 2017 -- Kroch Library Asia
Rayhan & Angela
Rayhan & Angela : true love is a waiting / penulis, Matchamallow.
PT Sembilan Cahaya Abadi, 2017. -- 496 pages ; 19 cm
PL5089 .M4287 R3 2017 -- Kroch Library Asia
Secret of Carstensz
The secret of Carstensz : eksplorasi tiada henti tanah Papua : sebuah novel / Marino Gustomo ; co-writer, Zaynur Ridwan.
Salsabila, 2017. -- 308 pages ; 21 cm
PL5089 .G988 S4 2017 -- Kroch Library Asia
Semua ikan di langit
Semua ikan di langit / Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie.
Grasindo, 2017. -- 259 pages ; 20 cm
PL5089 .Z49 S4 2017 -- Kroch Library Asia
Senja berlalu di Kuala Lumpur
Senja berlalu di Kuala Lumpur / Mayshiza Widya.
Senja, 2017. -- 216 pages ; 20 cm
PL5089 .W644 S4 2017 -- Kroch Library Asia
Si Doel
Si Doel / Rano Karno.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2016. -- 202 pages ; 20 cm
PL5089 .K1827 Z46 2016 -- Kroch Library Asia
Siluet
Siluet / Luthfi Madu.
LKiS, 2017. -- x, 657 pages ; 21 cm.
PL5089 .M182 S5 2017 -- Kroch Library Asia
Siluet
Siluet / Resti Dahlan.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 206 pages ; 20 cm
PL5089 .D153 S5 2017 -- Kroch Library Asia
Taman terakhir
Taman terakhir : sekumpulan puisi / Alya Salaisha ; pengantar, Joko Pinurbo.
Kosa Kata Kita, 2017. -- xx, 107 pages ; 21 cm
PL5089 .S1393 T2 2017 -- Kroch Library Asia
What a surprise
What a surprise : jangan mengejar cinta sebab dia bisa hinggap kapan saja / Ullan Pralihanta.
PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017. -- vi, 162 pages ; 20 cm
PL5089 .P8912 W4 2017 -- Kroch Library Asia
Yang bertahan dan binasa perlahan
Yang bertahan dan binasa perlahan / Okky Madasari.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 196 pages ; 20 cm
PL5089 .M158 Y3 2017 -- Kroch Library Asia
Zodiac
Zodiac : apa bintangmu? / Silvarani.
Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- 295 pages ; 20 cm
PL5089 .S5714 Z45 2017 -- Kroch Library Asia
Essai sur la grammaire malgache
Essai sur la grammaire malgache / par Antoine Rahajarizafy.
Impr. catholique, 1960. -- 195 pages ; 22 cm
PL5373 .R27 -- Kroch Library Asia
Salikur carpon PATREM
Salikur carpon PATREM / Aam Amilia [and twenty others] ; éditor, Chyé Rétty Isnéndés ; pangbagéa, Dr. (H.C.) Hj. Popong Otje Djundjunan.
PATREM : Pustaka Jaya, 2017. -- 199 pages ; 21 cm
PL5454 .A2 S255 2017 -- Kroch Library Asia
My first 100 words
My first 100 words : an English/Filipino/Cebuano pictionary.
Anvil Publishing, Inc., 2016-. -- volumes : color illustrations ; 26 cm
Oversize PL5649.4 .M9 2016 + -- Kroch Library Asia
Shri-bishaya
Shri-bishaya : a novel / by Ramon Muzones ; translated from Hiligaynon into English by Maria Cecilia Locsin-Nava.
New Day Publishers, 2016. -- xxxii, 314 pages ; 23 cm
PL5711.9 .M89 A2 2016 -- Kroch Library Asia
My first 100 words
My first 100 words : an English/Filipino/Ilokano pictionary.
Anvil Publishing, Inc., 2016-. -- volumes : color illustrations ; 26 cm
Oversize PL5753 .M9 2016 + -- Kroch Library Asia
Diksiyonaryong Adarna
Diksiyonaryong Adarna / punong editor, Virgilio S. Almario.
Adarna House, 2015. -- xviii, 989 pages ; 23 cm
PL6057 .D49 2015 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (49 items)RSS

Literary activism
Literary activism : perspectives / edited by Amit Chaudhuri.
Oxford University Press, 2017. -- 369 pages ; 23 cm
PN45 .L4892 2017 -- Kroch Library Asia
Between literature and psychology
Between literature and psychology / Ruwan M. Jayatunge.
S. Godage & Brothers, 2016. -- 208 pages ; 23 cm
PN56 .P93 J39 2016 -- Kroch Library Asia
Bhopal's ecological gothic
Bhopal's ecological gothic : disaster, precarity, and the biopolitical uncanny / Pramod K. Nayar.
Lexington Books, 2017. -- xxii, 159 pages : illustrations ; 24 cm.
PN98 .E36 N39 2017 -- Kroch Library Asia
Thuật viết lách từ A đến Z
Thuật viết lách từ A đến Z / Ngọc Trân.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2017. -- 307 pages ; 21 cm
PN146 .N46 2017 -- Kroch Library Asia
Cách tân nghệ thuật văn học phương Tây
Cách tân nghệ thuật văn học phương Tây / Phùng Văn Tửu.
Nhà xuá̂t bản Khoa học xã hội, 2017. -- 654 pages : illustrations ; 21 cm
PN523 .P48 2017 -- Kroch Library Asia
120 pī thurakit phāpphayon Thai nai miti prawattisāt sētthakit læ sangkhom Thai
120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์และสังคมไทย / อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล.
120 pī thurakit phāpphayon Thai nai miti prawattisāt sētthakit læ sangkhom Thai / ʻUnālom Čhanrungmanīkun.
Khrōngkān Wičhai Khwāmplīanplǣng thāng Sētthakit læ Sangkhom khō̜ng Thai nai Parithat Prawattisāt (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2010. -- 262 pages : illustrations ; 21 cm.
PN1993.5 .T5 U62 2010 -- Kroch Library Asia
Bipolar identity
Bipolar identity : region, nation, and the Kannada language film / M.K. Raghavendra.
Oxford University Press, 2011. -- xlvii, 209 pages ; 23 cm
PN1993.5 .I8 R34 2011 -- Kroch Library Asia
Chinese youth cinema
Chinese youth cinema : youth film as a genre / Changsong Wang
Scholar's Press, 2015. -- 50 pages ; 23 cm
PN1993.5 .C4 W364 2015 -- Kroch Library Asia
Cinema of enchantment
Cinema of enchantment : Perso-Arabic genealogies of the Hindi masala film / Anjali Gera Roy.
Orient BlackSwan, 2015. -- viii, 252 pages ; 23 cm
PN1993.5 .I8 R69 2015 -- Kroch Library Asia
Cosmopolitan cinema
Cosmopolitan cinema : cross-cultural encounters in East Asian film / Felicia Chan.
I.B. Tauris & Co. Ltd, 2017. -- xviii, 203 pages : illustrations ; 23 cm.
PN1993.5 .E18 C43 2017 -- Kroch Library Asia
Eclipsed cinema
Eclipsed cinema : the film culture of colonial Korea / Dong Hoon Kim.
Edinburgh University Press Ltd, 2017. -- xi, 292 pages : illustrations (black and white), facsimiles ; 25 cm.
PN1993.5 .J3 K56 2017 -- Kroch Library Asia
Eiga to iu tekunorojī keiken
映画というテクノロジー経験 = Cinema and technological experience / 長谷正人.
Eiga to iu tekunorojī keiken = Cinema and technological experience / Hase Masato.
Seikyūsha, 2010. -- 258 pages : illustrations ; 22 cm.
PN1993.5 .T43 H38 2010 -- Kroch Library Asia
SAARC Film Festival 15'
SAARC Film Festival 15' : 26-31st May 2015.
SAARC Cultural Centre, 2015. -- 39 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize PN1993.5 .A753 S23 2015 + -- Kroch Library Asia
Salaam Bollywood
Salaam Bollywood : representations and interpretations / edited by Vikrant Kishore, Amit Sarwal, and Parichay Patra.
Manohar Publishers & Distributors, 2016. -- xv, 319 pages ; 23 cm
PN1993.5 .I8 S238 2016 -- Kroch Library Asia
Scenes we made
The scenes we made : an oral history of experimental theatre in Mumbai / editor: Shanta Gokhale.
Speaking Tiger, 2016. -- xxvii, 208 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color) ; 23 cm
PN2193 .E86 S34 2016 -- Kroch Library Asia
Hankyō zakki
板橋雑記 : 唐土名妓伝 / 余懐著 ; 桑孝寬句読 ; 山崎蘭斎訳 ; 斎田作楽解說.
Hankyō zakki : Tōdo meigiden / Yo Kai cho ; Sō Kōkan kudoku ; Yamazaki Ransai yaku ; Saita Sakura kaidai.
Taihei shooku, 1997. -- 151 pages : facsimiles ; 21 cm
PN2877 .Y77163 1997 -- Kroch Library Asia
Hema Malini
Hema Malini : beyond the dream girl : an authorized biography / Ram Kamal Mukherjee ; foreword by Prime Minister Narendra Modi ; edited by Nooshin Mowla.
HarperCollins Publishers India, 2017. -- xiv, 241 pages, 40 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and colour) ; 24 cm
PN2888 .H46 M85 2017 -- Kroch Library Asia
Nghệ thuật sân khấu
Nghệ thuật sân khấu : hát bội, đờn ca tài tử và cải lương ở Sài Gòn và Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945 / Nguyễn Đức Hiệp.
Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. -- 206 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
PN2889.85 .N553 2017 -- Kroch Library Asia
Likē
ลิเก : การแสดงและการฝึกหัด / ʻAnukūn Rōtčhanasuksombūn.
Likē : kānsadǣng læ kānfưkhat / ʻAnukūn Rōtčhanasuksombūn.
ʻAnukūn Rōtčhanasuksombūn, 2016. -- 161 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize PN2889.755 .L5 A68 2016 + -- Kroch Library Asia
Sāt hǣng nawaniyāi læ rư̄ang san
ศาสตร์แห่งนวนิยายและเรื่องสั้น = The art of novel and short story / กานต์ ลิ่มสถาพร.
Sāt hǣng nawaniyāi læ rư̄ang san = The art of novel and short story / Kān Limsathāphō̜n.
Samnakphim ʻUdom Panyā, 2017. -- 207 pages : illustrations ; 19 cm
PN3331 .K26 2017 -- Kroch Library Asia
Shōsetsu no shikumi
小說のしくみ : 近代文学の「語り」と物語分析 = The makings of fiction : an introduction to the narrative analysis of modern literature / 菅原克也.
Shōsetsu no shikumi : kindai bungaku no "katari" to monogatari bunseki = The makings of fiction : an introduction to the narrative analysis of modern literature / Sugawara Katsuya.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2017. -- viii, 396, 24 pages : illustrations ; 20 cm
PN3383 .N35 S84 2017 -- Kroch Library Asia
Shi jie Zhong wen bao ye xie hui gai kuang
世界中文報業協會槪況 : 第十屆年會紀念特刊.
Shi jie Zhong wen bao ye xie hui gai kuang : di shi jie nian hui ji nian te kan.
Shi jie Zhong wen bao ye xie hui, 1977. -- 78 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize PN4712 .C463 1977 + -- Kroch Library Asia
Viết báo dễ hay khó?
Viết báo dễ hay khó? / Bùi Văn Doanh.
Nhà xuất bản Thông Tấn, 2017. -- 191 pages : illustrations ; 19 cm
PN4775 .B85 2017 -- Kroch Library Asia
Viết tin bài đăng báo
Viết tin bài đăng báo : dành cho bạn trẻ muốn vững bước vào nghề truyền thông / Ngọc Trân.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2017. -- 347 pages ; 21 cm
PN4781 .N585 2017 -- Kroch Library Asia
Kinh tế học ồ quá dễ!
Kinh tế học ồ quá dễ! : dành cho người viết báo và người đọc báo / Ngọc Trân.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2017. -- 364 pages ; 21 cm
PN4784 .C7 N46 2017 -- Kroch Library Asia
Xianggang bao ye 60 zai yin ji
香港報業60載印記 : 香港報業公會鑽禧紀念特刊 / [編輯陸錦榮].
Xianggang bao ye 60 zai yin ji : Xianggang bao ye gong hui zuan xi ji nian te kan / [bian ji Lu Jinrong].
Xianggang bao ye gong hui, 2014. -- 102 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize PN5368 .H85 X5234 2014 + -- Kroch Library Asia
Cen̲r̲upōn̲a nāṭkaḷ
Cen̲r̲upōn̲a nāṭkaḷ / Es. Ji. Irāmānujalu Nāyuṭu ; patippāciriyar Ā. Irā. Veṅkaṭācalapati = Cenrupoona naatkal / S.G. Ramanujalu Naidu.
Kālaccuvaṭu Patippakam, 2015. -- 142 pages ; 22 cm
PN5376 .A246 2015 -- Kroch Library Asia
Ṭonk men̲ Urdū ṣaḥāfat
ٹونک ميں اردو صحافت = Tonk men Urdu sahafat / گلزده خان.
Ṭonk men̲ Urdū ṣaḥāfat = Tonk men Urdu sahafat / Gulzadah K̲h̲ān.
Gulzadah K̲h̲ān, 2015. -- 112 pages ; 22 cm
PN5379 .T662 K53 2015 -- Kroch Library Asia
Mahilā saśaktikaraṇa meṃ Hindī patrakaritā kī bhūmikā
Mahilā saśaktikaraṇa meṃ Hindī patrakaritā kī bhūmikā / lekhikā, Bhāvanā Śāha Kumāra ; bhūmikā, Ḍô. Aruṇa Kumāra Bhagata.
Priyaṅkā Prakāśana, 2016. -- 144 pages ; 23 cm
PN5407 .W58 K86 2016 -- Kroch Library Asia
Kŭndae kyemonggi haksul chapchi ŭi hangmun punyabyŏl charyo
근대 계몽기 학술 잡지 의 학문 분야별 자료 / 허 재영 엮음.
Kŭndae kyemonggi haksul chapchi ŭi hangmun punyabyŏl charyo / Hŏ Chae-yŏng yŏkkŭm.
Kyŏngjin Ch'ulp'an, 2017. -- 9 volumes ; 23-26 cm
Oversize PN5417 .S34 K86 2017 + -- Kroch Library Asia
41 năm làm báo
41 năm làm báo / hồhữutường.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 216 pages : illustrations ; 21 cm
PN5449 .V5 Z75 2017 -- Kroch Library Asia
Ayāle yana janamādhya
Ayāle yana janamādhya / Victar Ayivan.
Rāvaya Prakāśana, 2015. -- 170 pages ; 21 cm
PN5449 .S75 A87 2015 -- Kroch Library Asia
Jaya-parājaya
Jaya-parājaya : patrakāritā / Madanamaṇi Dīkshita.
Śamī Sāhitya Pratishṭhāna, 2016. -- ka-ba, 166 pages ; 22 cm
PN5449 .N42 D553 2016 -- Kroch Library Asia
Ajaran moral adat dan budaya orang Ternate
Ajaran moral adat dan budaya orang Ternate : bahan pelajaran bagi mereka yang mau mengetahui tatanan adat istiadat orang Ternate / Ridwan Dero ; editor, Dr. Adnan Rajak, S.E., M.Si.
Lembaga Penerbitan Universitas Khairun (LepKhair), 2015. -- xiv, 209 pages ; 21 cm.
PN6519 .I5 D47 2015 -- Kroch Library Asia
Chayu rŭl ch'ajasŏ
Chayu rŭl ch'ajasŏ / Ch'oe Sŏng-gu.
Kkorea Ura, 2018. -- 219 pages : illustrations ; 23 cm
PN6790 .K63 C447 2018 -- Kroch Library Asia
Chwach'ung udol Taehan Min'guk chŏngch'akki
Chwach'ung udol Taehan Min'guk chŏngch'akki / Ch'oe Sŏng-gu.
Kkorea Ura, 2018. -- 241 pages : illustrations ; 23 cm
PN6790 .K63 C445 2018 -- Kroch Library Asia
Ikabod.
Ikabod. Let's makebaka, don't be takot!!! / Nonoy Marcelo.
Solar Publishing Corporation, 1987. -- 200 pages : chiefly illustrations ; 18 cm
PN6790 .P53 M374 1987 -- Kroch Library Asia
Jing
Jing : king of bandits / story and art by Yuichi Kumakura ; [translator, Kong Chang ; English adaptation, Carol Fox].
Tokyopop, 2003-2004. -- 7 volumes : chiefly illustrations ; 19 cm
PN6790 .J33 K86 2003 -- Kroch Library Asia
Kappa no Sanpei
河童の三平 / 水木しげる.
Kappa no Sanpei / Mizuki Shigeru.
Kōdansha, 2017. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 21 cm.
PN6790 .J33 M5991346 2017 -- Kroch Library Asia
Kashihon-ban Akuma-kun
貸本版悪魔くん / 水木しげる.
Kashihon-ban Akuma-kun / Mizuki Shigeru.
Kōdansha, 2017. -- 433 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
PN6790 .J33 M5991344 2017 -- Kroch Library Asia
Kisah petualangan Bagas
Kisah petualangan Bagas : tentara pelajar / penulis, Chris Lie, Andik Prayogo ; penggagas, Bob Hasan ; produksi, Caravan Studio.
PT. Era Media Informasi, 2014-2016. -- 5 volumes : chiefly color illustrations ; 26 cm
Oversize PN6790 .I53 L545 2014 + -- Kroch Library Asia
Komando Rajawali
Komando Rajawali / Edna Caroline, story ; Thomdean, art & color ; Wendie Artswenda, letterer & graphic designer ; Suryopratomo & Tigor Tanjung, editors.
PT. Gatra Pustaka, 2015. -- 6 volumes : chiefly color illustrations ; 26 cm
Oversize PN6790 .I52 K655 2015 + -- Kroch Library Asia
Midori days
Midori days / story and art by Kazurou Inoue ; English adaptation, Fred Burke.
Viz Media, 2005-. -- volumes : illustrations ; 19 cm
PN6790 .J33 I8598 2005 -- Kroch Library Asia
Please save my Earth
Please save my Earth / [story and art by] Saki Hiwatari ; [English adaptation by Fred Burke ; translator, Lillian Olsen].
Viz, LLC, 2003-200u. -- volumes : illustrations ; 19 cm.
PN6790 .J33 H575 P5513 2003 -- Kroch Library Asia
Tableau numéro 20
Tableau numéro 20 / story and art by Est Em ; translation, Jocelyne Allen.
SuBLime, 2013. -- 1 volume : illustrations ; 19 cm
PN6790 .J33 E5213 2013 -- Kroch Library Asia
Tobidase! Pyonsuke hoka
飛だせ!ピョン助他 / 水木しげる.
Tobidase! Pyonsuke hoka / Mizuki Shigeru.
Kōdansha, 2017. -- 537 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
PN6790 .J33 M5991342 2017b -- Kroch Library Asia
Tokyo mew mew
Tokyo mew mew / Mia Ikumi [artist] & Reiko Yoshida [writer] ; [translator, Ikoi Hiroe (v.1-6), Kumiko Yuasa (v.7) ; English adaptation, Stuart Hazleton].
Tokyopop, 2003-. -- volumes : chiefly illustrations ; 20 cm
PN6790 .J34 T67 2003 -- Kroch Library Asia
Uten no bonsai
雨天の盆栽 / つるかめ著.
Uten no bonsai / Tsurukame cho.
Maggu gaden, 2017-. -- volumes ; chiefly illustrations ; 19cm.
PN6790 .J34 U74 2017 -- Kroch Library Asia
Yŏgi nŭn Taehan Min'guk
Yŏgi nŭn Taehan Min'guk / Ch'oe Sŏng-gu.
Kkorea Ura, 2018. -- 201 pages : illustrations ; 23 cm
PN6790 .K63 C443 2018 -- Kroch Library Asia

PQ. French literature - Italian literature - Spanish literature - Portuguese literature (6 items)RSS

Printemps inachevé.
Printemps inachevé.
J. Peyronnet, 1962. -- 205 p. ; 19 cm.
PQ3979 .L98 P9 -- Kroch Library Asia
Con Vietnam (1968)
Con Vietnam (1968) / Julio Neira (ed.) ; prólogo y recopilación de Angelina Gatell ; introducción de Julio Neira.
Visor Libros, 2016. -- 224 pages : facsimiles ; 20 cm.
PQ6613 .A88 C66 2016 -- Kroch Library Asia
Jaime Gil de Biedma in the Philippines / en Filipinas
Jaime Gil de Biedma in the Philippines / en Filipinas : prose and poetry / prosa y poesía / complete poems traslated into English by Alice M. Sun-Cua, José Ma. Fons Guadiola ; translated into English and annotated by Wystan de la Penã.
Vibal Foundation, 2016. -- xxv, 642 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize PQ6613 .I39 A2 2016 + -- Kroch Library Asia
Filibusterismo
El filibusterismo / por José Rizal.
Instituto Histórico Nacional, 1996. -- iv, 286, 46 pages : illustrations ; 23 cm
PQ8897 .R5 F5 1996 -- Kroch Library Asia
Reign of greed
The reign of greed : a complete English version of El filibusterismo / from the Spanish of José Rizal by Charles E. Derbyshire ; illustrated by Juan Luna.
Philippine Education Co., 1974. -- xiv, 304 pages ; 20 cm.
PQ8897 .R5 F513 1974 -- Kroch Library Asia
Rizal in barong Tagalog
Rizal in barong Tagalog / Noel G. Villaroman.
New Day Publishers, 2016. -- xi, 294 pages ; 23 cm
PQ8897 .R5 V55 2016 -- Kroch Library Asia

PR. English literature (29 items)RSS

Bí ả̂n một tình yêu thầm lặng
Bí ả̂n một tình yêu thầm lặng / William Le Queux ; người dịch: Linh Vũ.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2010. -- 383 pages ; 20 cm
PR6023 .E64 S57 2010 -- Kroch Library Asia
Kings of Ayutthaya
The kings of Ayutthaya : a creative retelling of Siamese history / Robert Smith.
Silkworm Books, 2017. -- vii, 358 pages : map ; 22 cm
PR6119 .M58129 K56 2017 -- Kroch Library Asia
Thali katori
Thali katori : an anthology of Scottish & South Asian poetry / edited by Bashabi Fraser and Alan Riach.
Luath Press Limited, 2017. -- 255 pages ; 21 cm
PR8654 .A8 T48 2017 -- Kroch Library Asia
Tokyo romance
A Tokyo romance : a memoir / Ian Buruma.
Penguin Press, 2018. -- 243 pages : illustrations ; 22 cm
New & Noteworthy Books PR9130.9 .B87 Z46 2018 -- [asia]
Land for Fatimah
Land for Fatimah / Veena Gokhale.
Guernica Editions, 2018. -- x, 291 pages ; 21 cm.
PR9199.4 .G63296 L3 2018 -- Kroch Library Asia
Blue door and more
The blue door and more / Ransiri Menike Silva.
Ransiri Menike Silva, 2015. -- 130 pages : illustrations ; 22 cm
PR9440.9 .S55 B58 2015 -- Kroch Library Asia
Ceaseless chatter of demons
The ceaseless chatter of demons / Ashok Ferrey.
Penguin Books, 2016. -- vii, 287 pages ; 20 cm
PR9440.9 .F477 C4 2016 -- Kroch Library Asia
Love & protest
Love & protest / Vihanga Perera.
Paw Print Publishing, 2015. -- 63 pages ; 19 cm
PR9440.9 .P5 L6 2015 -- Kroch Library Asia
Stories
Stories / Charulatha Abeysekara Thewarathanthri.
Sarasavi Publishers, 2017. -- 238, xii pages ; 21 cm
PR9440.9 .T44 S7 2017 -- Kroch Library Asia
Wrath of kali
Wrath of kali : the dark side of God : a story of Sri Lanka's darkest years, 1971-2009 / Mario Perera.
S. Godage & Brothers, 2016. -- 200 pages ; 23 cm
PR9440.9 .P487 W73 2016 -- Kroch Library Asia
White crane, lend me your wings
White crane, lend me your wings : a Tibetan tale of love and war / Tsewang Yishey Pemba.
Niyogi Books, 2017. -- 468 pages ; 23 cm
PR9450.9 .P46 W45 2017 -- Kroch Library Asia
Affect and the performative dimension of fear in the Indian English novel
Affect and the performative dimension of fear in the Indian English novel : tumults of the imagination / by Giuseppe De Riso.
Cambridge Scholars Publishing, 2018. -- 113 pages ; 22 cm
PR9484.3 .D47 2018 -- Kroch Library Asia
Collected poems
Collected poems / Jeet Thayil.
Aleph Book Company, 2015. -- xvii, 292 pages ; 21 cm
PR9499.3 .T536 P63 2015 -- Kroch Library Asia
English
English : poems / Jeet Thayil.
Penguin Books, 2003. -- x, 83 pages ; 20 cm + 1 audio disc ; 4 3/4 in.
PR9499.3 .T536 A6 2003 -- Kroch Library Asia
All that could have been
All that could have been / Mahesh Bhatt with Suhrita Sengupta.
Speaking Tiger, 2015. -- 142 pages ; 20 cm
PR9499.4 .B43 A45 2015 -- Kroch Library Asia
House spirit
House spirit : drinking in India : stories, essays, poems / edited by Palash Krishna Mehrotra.
Speaking Tiger, 2016. -- ix, 276 pages ; 21 cm
PR9499.4 .M44 H68 2016 -- Kroch Library Asia
Samudragupta
Samudragupta : the making of an emperor / Bappaditya Chakravarty.
University Press Limited, 2016. -- xiv, 535 pages : 1 map (black and white) ; 21 cm
PR9499.4 .C43 S26 2016 -- Kroch Library Asia
Gift of rain
The gift of rain / Tan Twan Eng.
Weinstein Books, 2008. -- 435 pages : maps ; 25 cm
PR9530.9 .E54 G54 2008 -- Kroch Library Asia
Earth healers
The earth healers / story by Cyan Abad-Jugo ; illustrated by JC Galag.
Anvil Publishing, Inc., 2016. -- 69 pages : illustrations ; 21 cm
PR9550.9 .A234 E37 2016 -- Kroch Library Asia
How my brother Leon brought home a wife, and other stories
How my brother Leon brought home a wife, and other stories / Manuel E. Arguilla.
De La Salle University Press, 1998. -- 196 pages ; 22 cm
PR9550.9 .A7 H6 1998 -- Kroch Library Asia
Letters from Crispin
Letters from Crispin / story by Cyan Abad-Jugo ; illustrated by JC Galag.
Anvil Publishing Inc., 2016. -- 69 pages : illustrations ; 21 cm
PR9550.9 .A234 L47 2016 -- Kroch Library Asia
Looking-glass tree
The looking-glass tree / story by Cyan Abad-Jugo ; illustrated by JC Galag.
Anvil Publishing, . -- 76 pages : illustrations ; 21 cm
PR9550.9 .A234 L66 2016 -- Kroch Library Asia
Playing Autumn
Playing Autumn / Mina V. Esguerra.
Spark Books, 2016. -- 176 pages ; 21 cm
PR9550.9 .E74 P5 2016 -- Kroch Library Asia
Power of the people
The power of the people / Carlos Bulosan ; with an introduction by E. San Juan, Jr.
National Book Store, 1986. -- 497 pages ; 18 cm
PR9550.9 .B8 P69 1986 -- Kroch Library Asia
Tempting Victoria
Tempting Victoria / Mina V. Esguerra.
Spark Books, 2016. -- 108 pages ; 21 cm
PR9550.9 .E74 T4 2016 -- Kroch Library Asia
Yaya Maya and the White King
Yaya Maya and the White King / story by Cyan Abad-Jugo ; illustrated by JC Galag.
Anvil Publishing, 2016. -- 75 pages : illustrations ; 21 cm
PR9550.9 .A234 Y39 2016 -- Kroch Library Asia
Different cultivation of maize
A different cultivation of maize : play = Makaiko arkai kheti / Sanjeev Uprety.
Akshar Creations Nepal, 2015. -- 106 pages, 8 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 19 cm
PR9570 .N43 U67 2015 -- Kroch Library Asia
Frangipani tree mystery
The frangipani tree mystery / Ovidia Yu.
Constable, 2017. -- 313 pages ; 20 cm
PR9570 .S53 Y834 2017 -- Kroch Library Asia
Let's give it up for Gimme Lao!
Let's give it up for Gimme Lao! : a novel / Sebastian Sim.
Epigram Books UK, 2017. -- 325 pages ; 20 cm
PR9570 .S53 S65945 2017 -- Kroch Library Asia

PS. American literature (3 items)RSS

Nguoi coi dia dang
Nguoi coi dia dang : theo Thomas Merton / Vietnamese translation by Linh xuan Vu.
XLibris, 2017. -- 258 pages ; 23 cm
PS3525 .E7174 P272 2017 -- Kroch Library Asia
Guldaar
Guldaar : warlord of the Hindu Kush : a novel / Stephen Alter.
Speaking Tiger, 2017. -- 339 pages ; 22 cm
PS3551 .L77 G8 2017 -- Kroch Library Asia
Mǣ pan mā
แม่ปั้นมา = Growing up / Russell Baker ; ยุพเรศ วินัยธร, แปล.
Mǣ pan mā = Growing up / Russell Baker ; Yupharēt Winaithō̜n, plǣ.
Sǣngdāo, 2017. -- 298 pages : illustrations ; 21 cm
PS3552 .A315 Z4619 2017 -- Kroch Library Asia

PT. Germanic literature (2 items)RSS

Blutiger Reis
Blutiger Reis : gekidnappt in Kambodscha : Thriller / Gebhard Friebel.
Universal Frame, 2013. -- 359 pages ; 21 cm
PT2706 .R54 B59 2013 -- Kroch Library Asia
Staging Asia
Staging Asia : the Dutch East India Company and the Amsterdam theatre, c. 1650 to 1780 / Manjusha Kuruppath.
Leiden University Press, 2016. -- 265 pages : map ; 24 cm
PT5265 .K877 2016 -- Kroch Library Asia

PZ. Fiction and juvenile belles lettres (2 items)RSS

Mythil's secret
Mythil's secret / Prashani Rambukwella.
Popsicle Books, 2009. -- 166 pages ; 23 cm
PZ7 .R31383 Myt 2009 -- Kroch Library Asia
Si Janus Silang at ang labanang manananggal-mambabarang
Si Janus Silang at ang labanang manananggal-mambabarang / Edgar Calabia Samar.
Adarna House, 2015. -- 201 pages ; 20 cm
PZ90 .T27 C34 2015 -- Kroch Library Asia

QA. Mathematics (2 items)RSS

Study group workshop 2017
Study group workshop 2017 : abstract, lecture & report / 編集 手塚集・田上大助・山本昌宏.
Study group workshop 2017 : abstract, lecture & report / henshū Tezuka Shū, Tagami Daisuke, Yamamoto Masahiro.
Kyūshū Daigaku Masu Foa Indasutori Kenkyūjo, 2017. -- vi, 118 pages : colour illustrations ; 26 cm.
Oversize QA7 .S783 2017 + -- Kroch Library Asia
Proceedings of the International Statistics Conference 2014
Proceedings of the International Statistics Conference 2014 : abstracts : statistics and society in the new information age : challenges and opportunities : 28-30 December, 2014 at Galadari Hotel, Colombo, Sri Lanka / organized by Institute of Applied Statistics Sri Lanka (IASSL), Department of Bioinformatics and Biostatistics, University of Louisville, USA, National Science Foundation (NSF), Sri Lanka ; editor: prof. T.S.G. Peiris, University of Moratuwa, Sri Lanka ; editorial assistants: Mr. Chathura Siriwardhana, University of Louisville, USA, Ms. K.A.D.S.A. Nanayakkara, University of Moratuwa, Sri Lanka.
Institute of Applied Statistics, Sri Lanka (IASSL), 2014. -- xxiii, 246 pages : illustrations, 30 cm
Oversize QA276 .A1 P77 2014 + -- Kroch Library Asia

QC. Physics (3 items)RSS

22 years at SUST
22 years at SUST / Yasmeen Haque.
Tamralipi, 2017. -- 223 pages ; 22 cm
QC16 .H32 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Landscapes, soil fertility and climate change
Landscapes, soil fertility and climate change / Hugh Brammer.
University Press Limited, 2016. -- xiv, 183 pages : maps (black and white and color) ; 24 cm
QC903.2 .B3 B738 2016 -- Kroch Library Asia
National Conference on Climate Change and Environmental Threats
National Conference on Climate Change and Environmental Threats : Protecting Lives and Livelihoods of Mountain People, RaRa 2014 : 30-31 October 2014 Rara Lake, Mugu.
Karnali Integrated Rural Development and Research Centre (KIRDARC), 2015. -- 30 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize QC903.2 .N35 N385 2014 ++ -- Kroch Library Asia

QE. Geology (2 items)RSS

Đa dạng sinh học và tiềm năng bảo tồn vùng quần đảo Trường Sa
Đa dạng sinh học và tiềm năng bảo tồn vùng quần đảo Trường Sa / [biên tập by] Đỗ Công Thung, chủ biên [and 9 others].
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014. -- 301 pages : illustrations (some color), maps ; 27 cm
QE319 .S58 D333 2014 + -- Kroch Library Asia
Cấu trúc kiến tạo và địa mạo khu vực quần đảo Trường Sa và Tư Chính - Vũng Mây
Cấu trúc kiến tạo và địa mạo khu vực quần đảo Trường Sa và Tư Chính - Vũng Mây / Phùng Văn Phách (chủ biên) [and nine others].
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014. -- 246 pages : illustrations (some color), maps ; 27 cm
Oversize QE501 .C388 2014 + -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (6 items)RSS

Biodiversity and livelihoods assessment in Jagadishpur Reservoir Ramsar Site
Biodiversity and livelihoods assessment in Jagadishpur Reservoir Ramsar Site / technical team, Rajendra Khanal, Sony Baral, Bijendra Basnyat, Amit Poudyal, Prof Karan Bahadur Shah, Dr. Yam Malla.
International Union for Conservation of Nature, Nepal Country Office, 2015. -- xi, 142 pages : color illustrations, color maps ; 24 cm
QH77 .N35 B56 2015 -- Kroch Library Asia
Remember Chek Jawa (video)
Remember Chek Jawa / a production by the Storytellers Workshop ; producer/director, Eric Youwei Lin.
Objectifs Films, 2007. -- 1 videodisc (47 min., 30 sec.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 9991 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Sensitization of district level political leaders on policy discourse of biodiversity conservation
Sensitization of district level political leaders on policy discourse of biodiversity conservation : report January 1 to December 30, 2015 / editor, Mamata Pokharel ; supported by USAID [and four others] ; implemented by National Federation of Youth NGOs, Nepal.
National Federation of Youth NGOs, Nepal (NFYN), 2015. -- 69 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize QH77 .N35 S46 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Conservation and ecological management of Philippine lakes in relation to fisheries and aquaculture
Conservation and ecological management of Philippine lakes in relation to fisheries and aquaculture : proceedings of the national seminar-workshop held on October 21-23, 1997, INNOTECH, Commonwealth Ave., Diliman, Quezon City, Philippines / C.B. Santiago, M.L. Cuvin-Aralar, and Z.U. Basiao, editors ; sponsors, Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC/AQD), Philippine Council for Aquatic and Marine Research & Development (PCAMRD), Department of Science and Technology, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).
Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Dept., 2001. -- ii, 187 p. : ill., maps ; 26 cm.
Oversize QH187 .N38 1997 + -- Kroch Library Asia
Khantō̜n khō̜ng chīwit
ขั้นตอนของชีวิต = Strategy of life / นุตา ศุภคต [และอีกสี่คน].
Khantō̜n khō̜ng chīwit = Strategy of life / Nutā Suphakhot [and four others].
Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2017. -- 166 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize QH501 .N87 2017 + -- Kroch Library Asia
Động vật đáy hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ
Động vật đáy hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ = The zoobenthos of the Can Gio mangrove ecosystem / Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Thanh Hiền, Ann Vanreusel, Nic Smol.
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2013. -- 287 pages : illustrations ; 24 cm.
QH541.5 .M27 N49 2013 -- Kroch Library Asia

QK. Botany (3 items)RSS

Collection of plants at the DOST wellness garden.
A collection of plants at the DOST wellness garden.
Department of Science and Technology-National Capital Region, 2015. -- xiv, 234 pages : color illustrations ; 24 cm
QK99 .P6 C65 2015 -- Kroch Library Asia
Heritage trees of Metro Manila
Heritage trees of Metro Manila / prepared by the Regional Public Affairs Office, DENR-NCR ; text ... by Christopher C. Villarin.
Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region, 2016. -- v, 38 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize QK368 .V55 2016 + -- Kroch Library Asia
Development of allometric equations for Paulownia tomentosa (Thunb.) to estimate biomass and carbon stocks
Development of allometric equations for Paulownia tomentosa (Thunb.) to estimate biomass and carbon stocks : an assessment from the ICIMOD Knowledge Park, Godavari, Nepal / authors, Nabin Raj Joshi, Seema Karki, Megh Dhoj Adhikari, Erica Udas, Samden Sherpa, Bhaskar S. Karky, Nakul Chettri, Rajan Kotru, and Wu Ning.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2015. -- 38 pages : color illustrations, color maps ; 31 cm.
Oversize QK495 .S43 J67 2015 ++ -- Kroch Library Asia

QL. Zoology (4 items)RSS

Pating ka ba?
Pating ka ba? : an identification guide to sharks, batoids and chimaeras of the Philippines / Moonyeen Nida R. Alava [and six others].
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Fisheries Research and Development Institute, 2014. -- viii, 192 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
QL638.6 .A45 2014 -- Kroch Library Asia
Sharks of Sri Lanka
The sharks of Sri Lanka / Rex I. De Silva ; illustrated by Jayantha Jinasena ; foreword by Marie Levine.
Field Ornithology Group of Sri Lanka, 2015. -- 213 pages : illustrations (black and white, and colour), 1 map (colour) ; 24 x 31 cm
Oversize QL638.9 .D47 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Naturalist's guide to the reptiles & amphibians of Bali
A naturalist's guide to the reptiles & amphibians of Bali / Ruchira Somaweera.
John Beaufoy Publishing, 2017. -- 176 pages : color illustrations ; 18 cm
QL661 .I5 S65 2017 -- Kroch Library Asia
Visitor's guide to mammals of Sagarmatha National Park and buffer zone
Visitor's guide to mammals of Sagarmatha National Park and buffer zone / Ang Rita Sherpa "Khunde".
The Partners Nepal, 2016. -- viii, 44 pages : color illustrations, color map ; 22 cm
QL729 .N35 S54 2016 -- Kroch Library Asia

R. Medicine (3 items)RSS

Yamazaki Bunko mokuroku
山崎文庫目錄 / [編纂順天堂大学図書館].
Yamazaki Bunko mokuroku / [hensan Juntendō Daigaku Toshokan].
Ōzorasha, 1997. -- xvi, 323, 49 pages : illustrations ; 27 cm.
Oversize R131 .J86 1997 + -- Kroch Library Asia
Đặng Văn Ngữ
Đặng Văn Ngữ : một trí tuệ Việt Nam.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. -- 485 pages : illustrations ; 25 cm
R612 .D36 D35 2014 -- Kroch Library Asia
Bakumatsu no joi, Matsuoka Kotsuru, 1806-73
幕末の女医, 松岡小鶴, 1806-73 : 柳田国男の祖母の生涯とその作品 / 門玲子編著.
Bakumatsu no joi, Matsuoka Kotsuru, 1806-73 : Yanagita Kunio no sobo no shōgai to sono sakuhin / Kado Reiko hencho.
Fujiwara Shoten, 2016. -- 280 pages : illustrations, portrait ; 20 cm
R626 .M38 B38 2016 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (13 items)RSS

Gong tong gai ge wo men de yi liao zhi du.
共同改革我們的醫療制度.
Gong tong gai ge wo men de yi liao zhi du.
Shi wu ji wei sheng ju, 2008. -- 48 pages : color illustrations ; 20 cm
RA410.55 .C6 G66 2008 -- Kroch Library Asia
We need your help to reform our healthcare system.
We need your help to reform our healthcare system.
Food and Health Bureau, 2008. -- 48 pages : color illustrations ; 20 cm
RA410.55 .C6 W46 2008 -- Kroch Library Asia
Philippine health research
Philippine health research : making lives better.
Philippine Council for Health Research and Development, 2007. -- 77 pages : illustrations (chiefly color) ; 31 cm
Oversize RA440.87 .P6 P48 2007 ++ -- Kroch Library Asia
Getting to zero
Getting to zero : 2011-2015 strategy / Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS).
UNAIDS, 2010. -- 63 pages : illustrations ; 32 cm.
Oversize RA643.8 .G48 2010 ++ -- Kroch Library Asia
Investment options for ending AIDS in the Philippines by 2022
Investment options for ending AIDS in the Philippines by 2022 : modelling different HIV investment scenarios in the Philippines from 2015-2030 : 3 scenarios / a paper commissioned by UNAIDS Philippines ; writers, Ms. Sally Wellesley, Dr. Wiwat Peerapatanapokin, Mr. Zimmbodilion Mosende.
UNAIDS, 2015. -- 30 pages ; 22 cm
RA643.86 .P6 W45 2015 -- Kroch Library Asia
Burden of disease of dengue
Burden of disease of dengue / principal investigator, Maridel P. Borja, MSc Med Stat, MSPH, PhD (epidemiology) ; co-investigators, Fely Marilyn E. Lorenzo, RN, MPH, DrPH [and three others] ; editor, Nelia P. Salazar, PhD.
Republic of the Philippines, Department of Health : University of the Philippines, 2015. -- vi, 101 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize RA644 .D4 B67 2015 + -- Kroch Library Asia
Compendium on dengue in the Philippines
Compendium on dengue in the Philippines / compiled and prepared by Nelia P. Salazar, PhD, Asian Foundation for Tropical Medicine, Inc., Muntinlupa City, Philippines, 2014 ; a project of the National Research Council of the Philippines and the Philippine Council for Health Research and Development, Department of Science and Technology.
Philippine Council for Health Research and Development of the Department of Science and Technology (PCHRD-DOST), 2015. -- xiv, 106 pages ; 22 cm
RA644 .D4 S24 2015 -- Kroch Library Asia
2015, the epidemiology of noncommunicable diseases
2015, the epidemiology of noncommunicable diseases : a review of literature / Paul Adrian Vidanes Pinlac, MD, MPH, MSc.
Philippine Council for Health Research and Development, 2016. -- 30 pages ; 22 cm
RA644.5 .P56 2016 -- Kroch Library Asia
Health and happiness in Indian tradition
Health and happiness in Indian tradition / editor, Shashi Tiwari.
Pratibha Prakashan, 2016. -- xvi, 317 pages ; 25 cm.
RA770.5 .W53 2005 -- Kroch Library Asia
Gắn bó tuỏ̂i già
Gắn bó tuỏ̂i già / Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Nhà xuất bản Y học, 2017. -- 248 pages ; 21 cm
RA777.6 .N472 2017 -- Kroch Library Asia
Mental health of a nation
Mental health of a nation / editors, Ng Beng Yeong, Daniel Fung.
World Scientific, 2018. -- xxiii, 384 pages ; 24 cm
RA790.7 .S55 M46 2018 -- Kroch Library Asia
Bo ai yi yuan qi shi wu zhou nian zuan xi te kan
博愛醫院七十五週年鑽禧特刊 = POK OI HOSPITAL 75TH ANNIVERSARY DIAMOND JUBILEE 1919-1994 / 主編黃炳光, 林笑瓊.
Bo ai yi yuan qi shi wu zhou nian zuan xi te kan = POK OI HOSPITAL 75TH ANNIVERSARY DIAMOND JUBILEE 1919-1994 / zhu bian Huang Bingguang, Lin Xiaoqiong.
Bo ai yi yuan dong shi ju, 1995. -- 177 pages : illustrations, portraits (some color) ; 24 x 32 cm
Oversize RA990 .C64 H666 1995 ++ -- Kroch Library Asia
Deśayē suva maha gedara ekasiya panas vasarak
Deśayē suva maha gedara ekasiya panas vasarak : Śrī Laṅkā Jātika Rōhala, Kolaṃba / Camari Śyāma Nilantikā Vitānagē.
Ăs. Goḍagē saha Sahōdarayō, 2015. -- 240 pages : illustrations ; 22 cm
RA990 .S752 V58 2015 -- Kroch Library Asia

RC. Internal medicine (7 items)RSS

Social work intervention with persons with locomotor disabilities
Social work intervention with persons with locomotor disabilities : a CBR approach / Kochurani P.J.
Media House, 2016. -- 230 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
RC376.5 .K63 2016 -- Kroch Library Asia
Mengurus rekod perkhidmatan kaunseling
Mengurus rekod perkhidmatan kaunseling / disunting oleh Nor Shafrin Ahmad, Ahmad Amin Mohamad Sulaiman.
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016. -- 145 pages ; 23 cm
RC455.2 .M38 M46 2016 -- Kroch Library Asia
Monogatari to shite no kea
物語としてのケア : ナラティヴ・アプローチの世界へ / 野口裕二.
Monogatari to shite no kea : naratibu apurōchi no sekai e / Noguchi Yūji.
Igaku Shoin, 2002. -- 212 pages ; 21 cm.
RC489 .S74 N65 2002 -- Kroch Library Asia
Resilience and the localisation of trauma in Aceh, Indonesia
Resilience and the localisation of trauma in Aceh, Indonesia / Catherine Smith.
Asian Studies Association of Australia in association with NIAS Press, 2018. -- xii, 178 pages ; 23 cm.
RC552 .T7 S65 2018 -- Kroch Library Asia
PTSD in the Soviet Union
PTSD in the Soviet Union / Ruwan M. Jayatunge.
S. Godage & Brothers, 2016. -- 120 pages ; 22 cm
RC552.67 .J39 2016 -- Kroch Library Asia
Bí quyết phòng và chữa bệnh dạ dày
Bí quyết phòng và chữa bệnh dạ dày / Hà Giang biên soạn.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 211 pages : illustrations ; 19 cm
RC817 .H35 2017 -- Kroch Library Asia
Mānasika evaṃ śārīrika utthāna meṃ kheloṃ kī bhūmikā
Mānasika evaṃ śārīrika utthāna meṃ kheloṃ kī bhūmikā : krikeṭa khilāṛiyoṃ ke sandarbha meṃ / Ḍô. Bī. Ke. Caudharī.
Rāvata Prakāśana, 2016. -- vii, 179 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
RC1220 .C74 C38 2016 -- Kroch Library Asia

RJ. Pediatrics (2 items)RSS

Nhi khoa y học cỏ̂ truyền
Nhi khoa y học cỏ̂ truyền : (sách đào tạo Đại học và sau Đại học) / chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, TS. Đặng Minh Hằng.
Nhà xuất bản Y học, 2017. -- 379 pages : illustrations ; 26 cm
RJ80 .N45 2017 + -- Kroch Library Asia
Cả̂m nang tuỏ̂i dậy thì dành cho bạn trai
Cả̂m nang tuỏ̂i dậy thì dành cho bạn trai / Từ Ninh ; dịch: Tuệ Văn.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 243 pages : illustrations ; 21 cm
RJ143 .T85 2017 -- Kroch Library Asia

RM. Therapeutics. Pharmacology (3 items)RSS

Kỹ thuật xoa bóp và bấm huyệt chân
Kỹ thuật xoa bóp và bấm huyệt chân / Đông A (sưu tầm & soạn dịch).
Nhà xuất bản Đà Nã̆ng, 2017. -- 194 pages : illustrations ; 19 cm
RM723 .R43 K98 2017 -- Kroch Library Asia
Xoa bóp bấm huyệt chữa các bệnh vùng cột sống
Xoa bóp bấm huyệt chữa các bệnh vùng cột sống / Trần Ngọc Trường.
Nhà xuất bản Y học, 2017. -- 79 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
RM723 .A27 T72 2017 -- Kroch Library Asia
Hiệu quả kỳ diệu của phương pháp dưỡng sinh tâm thẻ̂
Hiệu quả kỳ diệu của phương pháp dưỡng sinh tâm thẻ̂ : thực tế tại xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên : kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bố dưỡng sinh tâm thể xã Xuân Thịnh (2007-2017) / Nhiều tác giả ; ban biên soạn: Cố vấn: Huỳnh Mỹ Cang [and four others].
Nhà xuất bản Dân trí, 2017. -- 215 pages : color illustrations ; 20 cm
RM725 .H54 2017 -- Kroch Library Asia

RS. Pharmacy and materia medica (1 item)RSS

Guidebook on the proper use of medicinal plants
Guidebook on the proper use of medicinal plants / prepared by NSTA-UP research project no. 8003 Md. ; [authors], Nelia P. Cortes-Maramba [and seven others].
Philippine Council for Health Research and Development, Department of Science and Technology, 1993. -- ix, 146 pages : illustrations (chiefly color) ; 23 cm
RS164 .C67 1993 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (9 items)RSS

Channels of progress
Channels of progress : bringing innovations closer to people / Dr. Nicomedes P. Eleazar.
Madecor Resource Management Center Inc. (MRMCI), 2013. -- 244 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize S471 .P6 E43 2013 + -- Kroch Library Asia
Farmbook (serial)
Farmbook : all about agriculture.
Pitgames Media, Inc., 2012-. -- volumes : color illustrations ; 31 cm
Oversize S471 .P6 F36 ++ -- Kroch Library Asia
Raosu hokubu no kankyō to nōkō gijutsu
ラオス北部の環境と農耕技術 : タイ文化圈における稲作の生態 / 園江満著.
Raosu hokubu no kankyō to nōkō gijutsu : Tai bunkaken ni okeru inasaku no seitai / Sonoe Mitsuru cho.
Keiyūsha, 2006. -- 269 pages : illustrations, maps, charts ; 22 cm
S471 .L27 S66 2006 -- Kroch Library Asia
11th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition
11th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition : proceedings : 7-9 August 2015, Megatrade Hall 2, SM Megamall, Mandaluyong City / contributors, Rita T. dela Cruz [and four others].
Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, 2015. -- 132 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize S494.5 .I5 A325 2015 + -- Kroch Library Asia
Rekomendasi teknologi padi, jagung, dan kedelai di Jawa Tengah
Rekomendasi teknologi padi, jagung, dan kedelai di Jawa Tengah / Joko Pramono [and three others] ; penyunting, Bambang Prayudi.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, 2015. -- iii, 85 leaves ; 21 x 30 cm
Oversize S494.5 .I5 J65 2015 + -- Kroch Library Asia
Impact of climate change on plantation crops
Impact of climate change on plantation crops / editors, K.B. Hebbar, S. Naresh Kumar, P. Chowdappa.
Daya Publishing House, a division of Astral International Pvt. Ltd., 2017. -- xvii, 264 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (black and white, and colour) ; 25 cm
S600.64 .I4 I47 2017 -- Kroch Library Asia
Shifting cultivation in Bangladesh, Bhutan and Nepal
Shifting cultivation in Bangladesh, Bhutan and Nepal : weighing government policies against customary tenure and institutions / compiled by Karma Phuntsho, Kamal P. Aryal, and Rajan Kotru.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2015. -- xii, 53 pages : color illustrations, 1 color map ; 31 cm.
Oversize S602.87 .S46 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Đặc điểm xói lở, bồi tụ tại dải ven biển Quảng Nam
Đặc điểm xói lở, bồi tụ tại dải ven biển Quảng Nam / Lê Đình Mầu, chủ biên [and nine others].
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014. -- 296 pages : illustrations, maps (some color) ; 27 cm
Oversize S625 .V5 D33 2014 + -- Kroch Library Asia
Strategy and action plan 2016-2025
Strategy and action plan 2016-2025 : Chitwan-Annapurna landscape, Nepal.
Government of Nepal, Ministry of Forests and Soil Conservation, 2015. -- xvi, 106 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize S934 .N35 S77 2015 ++ -- Kroch Library Asia

SB. Plant culture (3 items)RSS

Kumpulan deskripsi varietas padi
Kumpulan deskripsi varietas padi / Anggi Sahru Romdon [and three others].
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, 2014. -- xiv, 261 pages ; 25 cm
SB191 .R5 R67 2014 -- Kroch Library Asia
Snapshot of Vietnam's rice production systems in irrigated areas
A snapshot of Vietnam's rice production systems in irrigated areas : the Mekong River Delta experience / Jesusa C. Beltran [and six others].
Philippine Rice Research Institute, 2015. -- 27 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize SB191 .R5 B45 2015 + -- Kroch Library Asia
Chan rak ton khayō̜m
ฉันรักต้นขะยอม : ต้นไม้เมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภูมิอากาศ = I love kayom trees : urban trees and climate change / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
Chan rak ton khayō̜m : tonmai mư̄ang kap kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt = I love kayom trees : urban trees and climate change / Thanēt Čharœ̄nmư̄ang.
Mūnnithi Sathāban Phatthanā Mư̄ang Chīang Mai, 2013. -- 125 pages : chiefly color illustrations, maps ; 25 cm
SB435.6 .T5 T43 2013 -- Kroch Library Asia

SD. Forestry (8 items)RSS

Greening the future with QPM
Greening the future with QPM / writers, Rio Christine P. Bustamante [and three others].
Department of Environment and Natural Resources, Ecosystems Research and Development Bureau, 2015. -- 163 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize SD229 .B87 2015 + -- Kroch Library Asia
Forestry in Cambodia
Forestry in Cambodia : the dilemma of development and preservation / Sin Meng Srun, Ph.D.
Sin Meng Srun, 2014. -- xi, 148 pages : illustrations (colour), maps (some colour) ; 26 cm.
Oversize SD235 .C16 S45 2014 + -- Kroch Library Asia
Identification of land reclamation area and potential plantation area in Bagmati River Basin of Terai region.
Identification of land reclamation area and potential plantation area in Bagmati River Basin of Terai region.
Department of Forest Research and Survey, 2015. -- 20 pages : color illustrations, color maps ; 31 cm
Oversize SD235 .B3 I34 2015 ++ -- Kroch Library Asia
International Symposium on Transforming Mountain Forestry Bridging Transboundary Challenges with 21st Century Paradigms for the Welfare of Mountain People, Forests, and the Environment in the Hindu Kush Himalayas
International Symposium on Transforming Mountain Forestry Bridging Transboundary Challenges with 21st Century Paradigms for the Welfare of Mountain People, Forests, and the Environment in the Hindu Kush Himalayas : 18-22 January 2015, Dehradun, India / compiled by Rajan Kotru, Brij Mohan Singh Rathore, Nawraj Pradhan, Shreedip Sigdel, Laxmi Dutta Bhatta, Gopilal Acharya, Padam P. Bhojvaid, Neelu Gara, Bhaskar Karky, Rucha Ghate, Wu Ning, Anja Rasmussen, Sudhirendar Sharma.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2016. -- 61 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize SD235 .H56 I58 2015 ++ -- Kroch Library Asia
REDD+ in the Hindu Kush Himalayas
REDD+ in the Hindu Kush Himalayas : a stocktaking study from Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan / Rabindra Roy, Seema Karki, Bhaskar S. Karky, Rajan Kotru, Muhammad Sohail, Sylvia Reinhardt, Karma Phuntsho.
International Centre for Integrated Mountain Development and ForestAction Nepal, 2015. -- viii, 57 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize SD235 .H56 R69 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Transforming mountain forestry in the Hindu Kush Himalayas
Transforming mountain forestry in the Hindu Kush Himalayas : toward a third-generation forest management paradigm / [organizing team and contributors] Rajan Kotru, Brij Mohan Singh Rathore, Nawraj Pradhan, Laxmi Dutta Bhatta, Gopilal Acharya, Bhaskar Karky, Shreedip Sigdel, Padam P Bhojvaid, Neelu Gera, Sudhirendar Sharma.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2015. -- ix, 16 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize SD235 .H56 I58 2015b ++ -- Kroch Library Asia
Assessment of change in forest cover and biomass using geospatial techniques to support REDD+ activities in Nepal
Assessment of change in forest cover and biomass using geospatial techniques to support REDD+ activities in Nepal / prepared by Hammad Gilani, M.S.R. Murthy, Birendra Bajracharya, Bhaskar Karky, Upama Ashish Koju, Govinda Joshi, Seema Karki, and Muhammad Sohail.
International Centre for Integrated Mountain Development, 2015. -- 47 pages : color illustrations, maps ; 30 cm.
Oversize SD387 .F59 G55 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Macropropagation techniques for priority tree species.
Macropropagation techniques for priority tree species.
Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, Department of Science and Technology, 2013. -- ix, 47 pages ; 23 cm.
SD403 .M33 2013 -- Kroch Library Asia

SF. Animal culture (1 item)RSS

Philippine native animals
Philippine native animals : source of pride & wealth worth conserving & utilizing / a national endeavor by the National Swine and Poultry Research and Development Center, Bureau of Animal Industry, Department of Agriculture ; [authors], Rene C. Santiago, DVM, MSc, Angel L. Lambio, BSA, MSc, PhD, Karen C. Dimaranan, BSA ; edited by Frank A. Hilario.
NSPRDC, 2016. -- 200 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize SF55 .P6 S26 2016 + -- Kroch Library Asia

SH. Aquaculture. Fisheries. Angling (6 items)RSS

Resource enhancement and sustainable aquaculture practices in Southeast Asia
Resource enhancement and sustainable aquaculture practices in Southeast Asia : challenges in responsible production of aquatic species : proceedings of the international workshop on resource enhancement and sustainable aquaculture practices in Southeast Asia 2014 (RESA) / Maria Rowena R. Romana-Eguia, Fe D. Parado-Estepa, Nerissa D. Salayo, Ma. Junemie Hazel Lebata-Ramos, editors.
Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department, 2015. -- xviii, 371 pages : color illustrations, color maps ; 25 cm
SH136 .S88 I58 2014 -- Kroch Library Asia
Chosŏn Wangjo Sillok sang ŭi susanŏp
조선 왕조 실록 상 의 수산업 : 공급 사슬 관점 의 수산업 관련 기록 / 저자 김 진백 ; 감수 장 수호.
Chosŏn Wangjo Sillok sang ŭi susanŏp : konggŭp sasŭl kwanchŏm ŭi susanŏp kwallyŏn kirok / chŏja Kim Chin-baek ; kamsu Chang Su-ho.
Susan Kyŏngje Yŏn'guwŏn Books : Pŭllu & Not'ŭ, 2016. -- 277 pages : illustrations ; 24 cm.
SH307 .K6 K48 2016 -- Kroch Library Asia
Report of the Eighteenth Meeting of Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP)
Report of the Eighteenth Meeting of Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) : Manila, Philippines, 26-27 November 2015.
The Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2016. -- viii, 211 pages ; 30 cm
Oversize SH307 .S7 F56 2015 + -- Kroch Library Asia
Regional Technical Consultation on The Regional Fishing Vessels Record
Regional Technical Consultation on The Regional Fishing Vessels Record : use and way forward of RFVR database as a management tool to reduce IUU fishing in Southeast Asian region / Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.
SEAFDEC, 2015. -- 76 pages : illustrations 32 cm.
Oversize SH328 .R43 2015 + -- Kroch Library Asia
Current status of purse seine fisheries in the Southeast Asian region
Current status of purse seine fisheries in the Southeast Asian region / compiled and edited by Raja Bidin bin Raja Hassan.
Marine Fishery Resources Development and Management Department, Southeast Asian Fisheries and Development Center, 2015. -- iv, 76 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize SH344.6 .S4 C87 2015 + -- Kroch Library Asia
Saikai hogeigyōshi no kenkyū
西海捕鯨業史の研究 / 鳥巣京一著.
Saikai hogeigyōshi no kenkyū / Torisu Kyōichi cho.
Kyūshū Daigaku Shuppankai, 1993. -- iii, 476, xxvii pages, [4] pages of plates : illustrations, 1 map ; 22 cm
SH383.5 .J3 T66 1993 -- Kroch Library Asia

T. Technology (2 items)RSS

Digital matrix
Digital matrix : new rules for business transformation through technology / Venkat Venkatraman.
Lifetree Media Ltd, 2017. -- 278 pages ; 24 cm
T58.5 .V46 2017 -- Kroch Library Asia
Kabalikat
Kabalikat / Philippine Council for Industry, Energy Research and Development, Department of Science and Technology.
Philippine Council for Industry, Energy Research and Development, Department of Science and Technology, 2009. -- vii, 65 pages : color illustrations ; 24 x 26 cm
Oversize T177 .P6 K33 2009 + -- Kroch Library Asia

TC. Hydraulic engineering. Ocean engineering (2 items)RSS

Huang He fang xun hui yi ji Huang He shui li wei yuan hui di 1 ci hui yi hui bian
黃河防汛會議暨黃河水利委員會第一次會議彙編 / 黃河水利委員會總務處编.
Huang He fang xun hui yi ji Huang He shui li wei yuan hui di 1 ci hui yi hui bian / Huang He shui li wei yuan hui zong wu chu bian.
Huang He shui li wei yuan hui zong wu chu, 1933. -- 244 pages : portraits ; 26 cm
Oversize TC502 .H8 H89 + -- Kroch Library Asia
... water district directory. (serial)
... water district directory.
Philippine Association of Water Districts, [unknown date]. -- volumes ; 28 cm
Oversize TC513 .P6 P48 + -- Kroch Library Asia

TD. Environmental technology. Sanitary engineering (2 items)RSS

Access to water, sanitation and hygiene (WASH) for Dalits in Bangladesh
Access to water, sanitation and hygiene (WASH) for Dalits in Bangladesh : challenges and ways forward / report prepared by Monjurul Islam, Afsana Amin, Zakir Hossain ; editor, Lee Macqueen, Shikha Bhattacharjee.
Nagorik Uddyog and Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement, 2015. -- 46 pages ; 25 cm
TD104.65 .A1 M66 2015 -- Kroch Library Asia
Analisis beban pencemaran dan penyusunan laporan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air ... di Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dan Barito di Kota Banjarmasin, tahun 2011
Analisis beban pencemaran dan penyusunan laporan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air ... di Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura dan Barito di Kota Banjarmasin, tahun 2011 : laporan pelaksanaan kegiatan.
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2012. -- 3 volumes : color illustrations ; 21 cm
TD313 .I55 A52 2012 -- Kroch Library Asia

TH. Building construction (2 items)RSS

Sổ tay công trình sư kết cấu nhà công nghiệp
Sổ tay công trình sư kết cấu nhà công nghiệp / KST. Lê Mục Đích.
Nhà xuất bản Xây dựng, 2017. -- 366 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize TH1000 .L45 2017 + -- Kroch Library Asia
Ishigaki fushin
石垣普請 / 北垣聰一郎.
Ishigaki fushin / Kitagaki Sōichirō.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 1987. -- v, 415, 17 pages : illustrations ; 20 cm.
TH2249 .K58 1987 -- Kroch Library Asia

TK. Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering (1 item)RSS

Track II
Track II : Nepal's pluralistic hydropower development post-Arun / Bikash Pandey.
Martin Chautari, 2016. -- ix, 30 pages ; 22 cm.
TK1502.9 .P36 2016 -- Kroch Library Asia

TN. Mining engineering. Metallurgy (1 item)RSS

Tinjauan geologi terhadap potensi sebaran pasir lithium sebagai sumber daya alam energi terbarukan di daerah Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.
Tinjauan geologi terhadap potensi sebaran pasir lithium sebagai sumber daya alam energi terbarukan di daerah Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Provinsi Riau, 2016. -- x, 289, 12 leaves ; 29 cm
Oversize TN490 .L5 T56 2016 + -- Kroch Library Asia

TP. Chemical technology (1 item)RSS

National report
National report : lead in new enamel household paints in Nepal.
Center for Public Health and Environmental Development (CEPHED), 2015. -- 30 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize TP936.5 .N29 2015 ++ -- Kroch Library Asia

TR. Photography (1 item)RSS

Figures in time
Figures in time / curator & art director, Nathaniel Gaskell ; editor, Shilpa Vijaykrishnan.
Tasveer Arts Pvt. Ltd., 2015. -- 99 pages : chiefly illustrations ; 27 cm
Oversize TR646 .I4 B68 2015 + -- Kroch Library Asia

TT. Handicrafts. Arts and crafts (8 items)RSS

Crafts atlas of India
Crafts atlas of India / Jaya Jaitly.
Niyogi Books, 2012. -- 464 pages : color illustrations, color maps ; 31 cm
Oversize TT103 .J35 2012 ++ -- [asia,ref]
Laporan akhir pemetaan potensi kerajinan masyarakat di Sumatera Utara.
Laporan akhir pemetaan potensi kerajinan masyarakat di Sumatera Utara.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Provinsi Sumatera Utara, 2015. -- viii, 183 leaves, 4 unnumbered leaves ; 30 cm
Oversize TT113 .I55 L36 2015 + -- Kroch Library Asia
Glosari sa Paggawa ng Damit
Glosari sa Paggawa ng Damit / Kristyn T. Caragay, Maria Josephine T. Lumawig, Maria Monica E. Rayala.
Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas, 2016. -- x, 62 pages ; 22 cm.
TT503 .G56 2016 -- Kroch Library Asia
Áo kiẻ̂u
Áo kiẻ̂u : bài học cá̆t may / Nguyẽ̂n Duy Cả̂m Vân.
Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2017. -- 107 pages : illustrations (some color) ; 25 x 25 cm
Oversize TT520 .N482 2017 + -- Kroch Library Asia
Đồ trẻ em : bài học cắt may
Đồ trẻ em : bài học cắt may / Nguyễn Duy Cả̂m Vân.
Nhà xuất bản Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2017. -- 107 pages : illustrations (some color) ; 25 x 25 cm
Oversize TT640 .N48 2017 + -- Kroch Library Asia
Maedeup
Maedeup : Korean traditional decorative knotting / writer, Kim Si-jae.
Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2016. -- 161 pages : illustrations ; 21 cm.
TT840 .M33 K5513 2016 -- Kroch Library Asia
Kỹ thuật làm hoa giấy, hoa vải, hoa voan & hoa lá buông
Kỹ thuật làm hoa giấy, hoa vải, hoa voan & hoa lá buông / Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thảo.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 183 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize TT890 .N48 2017 + -- Kroch Library Asia
40 kiẻ̂u bié̂n hóa cho tóc xinh
40 kiẻ̂u bié̂n hóa cho tóc xinh / Phạm Tuyé̂t Hường.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2017. -- 147 pages : color illustrations ; 22 cm
TT972 .P43 2017 -- Kroch Library Asia

TX. Home economics (9 items)RSS

53 Korean foods you have to try.
53 Korean foods you have to try.
Korean Food Foundation, 2016. -- 259 pages : color illustrations ; 25 x 21 cm
Oversize TX724.5 .K65 A18 2016 + -- Kroch Library Asia
90 món ăn gia đình
90 món ăn gia đình / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 159 pages : color illustrations ; cm
TX724.5 .V6 N54335 2017 -- Kroch Library Asia
Cách nấu xôi-chè 3 miè̂n
Cách nấu xôi-chè 3 miè̂n / Triệu Thị Chơi.
Phụ nữ, 2017. -- 111 pages : illustrations and color plates ; 20 cm
TX724.5 .V6 T8244 2017 -- Kroch Library Asia
Crumbs!
Crumbs! : bread stories and recipes for the Indian kitchen / Saee Koranne-Khandekar.
Hachette Book Publishing, 2016. -- xvii, 256 pages, 24 pages of plates : illustrations ; 20 cm
TX724.5 .I4 K65 2016 -- Kroch Library Asia
Indian superfoods
Indian superfoods / Rujuta Diwekar.
Juggernaut Books, 2016. -- 174 pages ; 20 cm
TX724.5 .I4 D58 2016 -- Kroch Library Asia
Mahārāshṭrācā khādyasãskr̥tikośa
Mahārāshṭrācā khādyasãskr̥tikośa / sampādaka Ḍô. Anupamā Nirañjana Ujagare ; sampādana sahāyya Ḍô. Sunandā Vinoda Pāṭīla, Vishṇu Digambara Manohara.
Mahārāshṭra Rājya Sāhitya āṇi Sãskr̥tī Maṇḍaḷa, 2015. -- 29, 533 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 31 cm
Oversize TX724.5 .I4 M345 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Người nội trợ thời @
Người nội trợ thời @ / Thúy Oanh, Thanh Nguyên.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 191 pages : color illustrations ; 24 cm
TX724.5 .V6 T545 2017 -- Kroch Library Asia
Ori Ann Li's vegan paradise
Ori Ann Li's vegan paradise / Ori Ann Li.
Iwalani Press, 2013-. -- volumes : color illustrations ; 28 cm
Oversize TX724.5 .A1 L56 2013 + -- Kroch Library Asia
Yŏnbyŏn Chosŏnjok chŏnt'ong ŭmsik ŭl tamda
연변 조선족 전통 음식 을 담다 / 한식 재단 지음.
Yŏnbyŏn Chosŏnjok chŏnt'ong ŭmsik ŭl tamda / Hansik Chaedan chiŭm.
Wŏlgan Siktang, 2016. -- 173 pages : color illustrations ; 22 cm
TX724.5 .K65 H363 2016 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (3 items)RSS

International strategic relations and China's national security
International strategic relations and China's national security / edited by Institute for Strategic Studies, National Defense University of People's Liberation Army, China.
World Scientific Publishing, 2015-. -- volumes ; 24 cm.
UA835 .G867 2015 -- Kroch Library Asia
Security policy of India
Security policy of India : Modi doctrine / Col Dr Narendar Singh (Retd).
Pentagon Press, 2017. -- xxi, 361 pages : maps (black and white) ; 24 cm
UA840 .S56 2017 -- Kroch Library Asia
Kyanoʻ pro khyaṅʻ taiʹ ʼa rapʻ bhakʻ cacʻ bhakʻ chakʻ chaṃ reʺ
Kyanoʻ pro khyaṅʻ taiʹ ʼa rapʻ bhakʻ cacʻ bhakʻ chakʻ chaṃ reʺ / Thvanʻʺ Joʻ Ṭheʺ.
Mranʻ māʹ Yañʻ kyeʺ mhu Sutesana ʼA saṅʻʺ, 2017. -- 51 pages ; 21 cm
UA853 .B93 T44 2017 -- Kroch Library Asia

UG. Military engineering. Air forces (3 items)RSS

Annual report ... (serial)
Annual report ... / Kingdom of Cambodia, Cambodian Mine Action Centre.
Kingdom of Cambodia, Cambodian Mine Action Centre, 199u-. -- v. : ill. ; 30 cm.
Oversize UG490 .M339 + -- Kroch Library Asia
Panther red one
Panther red one : the sequel / Air Marshal S. Raghavendran, PVSM, AVSM.
Ajay Kumar Jain for Manohar Publishers & Distributors, 2017. -- 179 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm
UG626.2 .V35 S341 2017 -- Kroch Library Asia
Ground based air defence
Ground based air defence : contemporary issues / Lt Gen (Dr) VK Saxena (AVSM, VSM) ; foreword by Lt Gen Naresh Chand (PVSM (Retd)).
IMR Media Pvt Ltd, 2014. -- 178 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
UG730 .S29 2014 -- Kroch Library Asia

UH. Other services (1 item)RSS

Our Vietnam nurses
Our Vietnam nurses : compelling Australian stories of heroism, friendship and lives changed forever / Annabelle Brayley.
Michael Joseph an imprint of Penguin Books, 2016. -- xx, 290 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some colour), portraits (some colour), maps ; 24 cm
UH495 .A8 B73 2016 -- Kroch Library Asia

VA. Navies: Organization, distribution, naval situation (1 item)RSS

Strategic posture in the eastern ocean
Strategic posture in the eastern ocean : maritime military strategy in support of the nation's look East policy : the incoherent shoals / Vice Adm Vijay Shankar, PVSM, AVSM (Retd).
United Service Institution of India, 2011. -- 67 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 29 cm.
Oversize VA643 .S53 2011 + -- Kroch Library Asia

VM. Naval architecture. Shipbuilding. Marine engineering (1 item)RSS

Tindak lanjut pengembangan teknologi perkapalan tradisional di Provinsi Riau.
Tindak lanjut pengembangan teknologi perkapalan tradisional di Provinsi Riau.
Badan Penelitian dan Pengembangan, Provinsi Riau, 2016. -- viii, 97 leaves ; 30 cm
Oversize VM113 .I5 T56 2016 + -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (20 items)RSS

Tổ chức, quản lý và chính sách xuất bản của một số quốc gia - kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tổ chức, quản lý và chính sách xuất bản của một số quốc gia - kinh nghiệm đối với Việt Nam / TS. Nguyê̋n An Tiêm - ThS. Nguyê̋n Nguyên (đồng chủ biên).
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. -- 307 pages ; 21 cm
Z464 .V5 T63 2013 -- Kroch Library Asia
Keiō Gijuku Toshokan Wa-Kan tosho bunrui mokuroku
慶應義塾図書館和漢図書分類目錄 / [編纂慶應義塾圖書館]. 慶應義塾図書館所蔵, 江戶期地誌紀行類目錄稿 : 含・寺社略縁起類 / [編集慶應義塾大学三田情報センター].
Keiō Gijuku Toshokan Wa-Kan tosho bunrui mokuroku / [hensan Keiō Gijuku Toshokan]. Keiō Gijuku Toshokan shozō, Edoki chishi kikōrui mokuroku kō : fukumu, jisha ryakuengirui / [henshū Keiō Gijuku Daigaku Mita Jōhō Sentā].
Ōzorasha, 1997. -- 10 volumes ; 27 cm.
Oversize Z955 .J3 K455 1997 + -- Kroch Library Asia
Mihara Toshokan kosho mokuroku.
三原図書館古書目錄. 第 1集, 貴重書. 熊谷市立熊谷図書館和漢書目錄. 1, 2. 尾道市立尾道図書館古和書漢籍目錄. 富山県立図書館志田文庫目錄 / [編纂富山県立図書館].
Mihara Toshokan kosho mokuroku. Dai 1-shū, Kichōsho. Kumagaya Shiritsu Kumagaya Toshokan Wa-Kansho mokuroku. 1, 2. Onomichi Shiritsu Onomichi Toshokan kowasho kanseki mokuroku. Toyama Kenritsu Toshokan shozō, Shida Bunko mokuroku / [hensan Toyama Kenritsu Toshokan].
Ōzorasha, 1998. -- 12, 76, 114, 37, 10, 98, 26 pages ; 27 cm.
Oversize Z955 .J3 M54 1998 + -- Kroch Library Asia
Miyagi-ken Toshokan Wakosho mokuroku
宮城県図書館和古書目錄 / [編集宮城県図書館].
Miyagi-ken Toshokan Wakosho mokuroku / [henshū Miyagi-ken Toshokan].
Ōzorasha, 1999. -- vii, 458 pages ; 27 cm.
Oversize Z955 .J3 M59 1999 + -- Kroch Library Asia
Shizuoka Kenritsu Aoi Bunko Wa-Kan tosho mokuroku.
静岡県立葵文庫和漢図書目錄. 静岡県立葵文庫和漢図書目錄. 久能文庫之部. 静岡県立葵文庫和漢図書目錄. 鄉土志料之部. 静岡県立中央図書館久能文庫目錄 / [静岡県立中央図書館]. 静岡県立葵文庫和漢図書目錄. 追加之部. 江戶幕府旧蔵図書目錄 : 葵文庫目錄 / [編集静岡県立中央図書館].
Shizuoka Kenritsu Aoi Bunko Wa-Kan tosho mokuroku. : Shizuoka Kenritsu Aoi Bunko Wa-Kan tosho mokuroku. Kunō Bunko no bu. Shizuoka Kenritsu Aoi Bunko Wa-Kan tosho mokuroku. Kyōdo shiryō no bu. Shizuoka Kenritsu Chūō Toshokan Kunō Bunko mokuroku / [Shizuoka Kenritsu Chūō Toshokan]. Shizuoka Kenritsu Aoi Bunko Wa-Kan tosho mokuroku. Tsuika no bu. Edu Bakufu kyūzō tosho mokuroku : Aoi Bunko mokuroku / [henshū Shizuoka Kenritsu Chūō Toshokan].
Ōzorasha, 1997. -- 6 volumes ; 27 cm.
Oversize Z955 .J3 S55 1997 + -- Kroch Library Asia
Tochigi Kenritsu Toshokan shozō, Kurosaki Bunko mokuroku
栃木県立図書館所蔵, 黒崎文庫目錄 / [編集栃木県立図書館]. 義太夫浄瑠璃本目錄 : 鶴澤清六遺文庫ほか, 野澤吉兵衛遺文庫 / [編集大阪市立中央図書館]. 名古屋大学蔵書目錄. 古書の部. 第 1集, 神宮皇学館文庫 / [編集名古屋大学附属図書館].
Tochigi Kenritsu Toshokan shozō, Kurosaki Bunko mokuroku / [henshū Tochigi Kenritsu Toshokan]. Gidayū jōru rihon mokuroku : Tsuruzawa Seiroku Ibunko hoka, Nozawa Kichibei Ibunko / [henshū Ōsaka Shiritsu Chūō Toshokan]. Nagoya Daigaku zōsho mokuroku. Kosho no bu. Dai 1-shū, Jingū Kōgakkan Bunko / [henshū Nagoya Daigaku Fuzoku Toshokan].
Ōzorasha, 1998. -- 90, 87, 40, 102, 46, 17 pages : illustrations ; 27 cm.
Oversize Z955 .J3 T63 1998 + -- Kroch Library Asia
Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan zōsho mokuroku.
東京国立博物館蔵書目錄. 和書. 2.
Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan zōsho mokuroku. Washo. 2.
Ōzorasha, 1998. -- 8, 391, 76 pages ; 27 cm.
Oversize Z955 .J3 T65 1998 + -- Kroch Library Asia
Zōsho mokuroku.
蔵書目錄. 工藤文庫篇 / [編集青森県立図書館]. 日本大学総合図書館蔵書目錄. 第 8輯, 往来物目錄 / [編集日本大学総合図書館]. 素行文庫目錄.
Zōsho mokuroku. Kudō Bunko hen / [henshū Aomori Kenritsu Toshokan]. Nihon Daigaku Sōgō Toshokan zōsho mokuroku. Dai 8-shū, Ōraimono mokuroku / [henshū Nihon Daigaku Sōgō Toshokan]. Sokō Bunko mokuroku.
Ōzorasha, 1998. -- 175, 39, 44, 68 pages ; 27 cm.
Oversize Z955 .J3 A66 1998 + -- Kroch Library Asia
Date Bunko mokuroku
伊達文庫目錄 / [編集宮城県図書館].
Date Bunko mokuroku / [henshū Miyagi-ken Toshokan].
Ōzorasha, 1999. -- viii, 349 pages ; 27 cm.
Oversize Z997 .D24 M59 1999 + -- Kroch Library Asia
Konishi Bunko Wa-Kansho mokuroku
小西文庫和漢書目錄 / [編集宮城県図書館]. 青柳・今泉・大槻・養賢堂文庫和漢書目錄 / [編集宮城県図書館].
Konishi Bunko Wa-Kansho mokuroku / [henshū Miyagi-ken Toshokan]. Aoyagi, Imaizumi, Ōtsuki, Yōkendō Bunko Wa-Kansho mokuroku / [henshū Miyagi-ken Toshokan].
Ōzorasha, 1999. -- ix, 134, viii, 86 pages ; 27 cm.
Oversize Z997 .K8323 M59 1999 + -- Kroch Library Asia
Zōtei Nanki Bunko zōsho mokuroku.
増訂南葵文庫蔵書目錄.
Zōtei Nanki Bunko zōsho mokuroku.
Ōzorasha, 1998. -- 4 volumes : illustrations ; 27 cm.
Oversize Z997 .N36 N36 1998 + -- Kroch Library Asia
Miyagi-ken Toshokan Kanseki bunrui mokuroku
宮城縣圖書館漢籍分類目錄 / [編集宮城縣圖書館].
Miyagi-ken Toshokan Kanseki bunrui mokuroku / [henshū Miyagi-ken Toshokan].
Ōzorasha, 1999. -- 19, 1, 2, 2, 9, 280, 14, 6, 9, 59, 4, 68, 66 pages ; 27 cm.
Oversize Z3109 .M59 1999 + -- Kroch Library Asia
Lịch sử thư tịch Việt Nam
Lịch sử thư tịch Việt Nam / Lâm Giang.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2015. -- 339 pages ; 21 cm
Z3226 .L36 2015 -- Kroch Library Asia
Hachinohe Shiritsu Toshokan tosho bunrui mokuroku
八戶市立図書館国書分類目錄 / [編集八戶市立図書館]. 弘前大学附属図書館, 山本文庫目錄. 田名部文庫目錄.
Hachinohe Shiritsu Toshokan tosho bunrui mokuroku / [henshū Hachinohe Shiritsu Toshokan]. Hirosaki Daigaku Fuzoku Toshokan, Yamamoto Bunko mokuroku. Tanabe Bunko mokuroku.
Ōzorasha, 1999. -- 2 volumes ; 27 cm.
Oversize Z3309 .H33 1999 + -- Kroch Library Asia
Hirosaki Toshokan zōsho mokuroku.
弘前図書館蔵書目錄. 和装本の部 / [編集弘前市弘前図書館]. 秋田県立秋田図書館蔵時雨庵文庫目錄 / [編集秋田県立秋田図書館].
Hirosaki Toshokan zōsho mokuroku. Wasōbon no bu / [henshū Hirosakai Shiritsu Hirosaki Toshokan]. Akita Kenritsu Akita Toshokan-zō Shigurean Bunko mokuroku / [henshū Akita Kenritsu Akita Toshokan].
Ōzorasha, 1997. -- 2 volumes ; 27 cm.
Oversize Z3309 .H57 1997 + -- Kroch Library Asia
Yūrinsha wasōbon mokuroku
有隣舎和装本目錄 / [編集一宮市立豊島図書館]. 暁霞文庫目錄 / [編集埼玉県立浦和図書館]. 沼澤文庫目錄. 新発田市立図書館鄉土資料蔵書目錄. 第 1集 / [編集新発田市立図書館]. 藤森桂谷文庫分類目錄 / [編集中野正実].
Yūrinsha wasōbon mokuroku / [henshū Ichinomiya Shiritsu Toyoshima Toshokan]. Gyōka Bunko mokuroku / [henshū Saitama Kenritsu Urawa Toshokan]. Numazawa Bunko mokuroku. Shibata Shiritsu Toshokan kyōdo shiryō zōsho mokuroku. Dai 1-shū / [henshū Shibata Shiritsu Toshokan]. Fujimori Keikoku Bunko bunrui mokuroku / [henshū Nakano Masami].
Ōzorasha, 1997. -- 61, 81, 71, 72, 20 pages : illustrations ; 27 cm.
Oversize Z3309 .I34 1997 + -- Kroch Library Asia
Han'guk ŭi chi rŭl ikta
한국 의 知 를 읽다 / 노마 히데키 엮음 ; 김 경원 옮김.
Han'guk ŭi chi rŭl ikta / Noma Hidek'i yŏkkŭm ; Kim Kyŏng-wŏn omgim.
Wijŭdŏm Hausŭ, 2014. -- 751 pages ; 21 cm
Z3316 .K37164 2014 -- Kroch Library Asia
Catalogue of the manuscripts
Catalogue of the manuscripts : Loharu Collection / compiled & catalogued by Dr. Abu Sad Islahi ; foreword, Deepika Pokharna ; assisted by Isbah Khan & Faisal Khan.
Rampur Raza Library, Ministry of Cultre, Govt. of India, 2016. -- viii, 297 pages ; 26 cm.
Oversize Z6621 .R153 P44 2016 + -- Kroch Library Asia
Descriptive catalogue of Persian manuscripts in the third collection of the Asiatic Society, Kolkata
A descriptive catalogue of Persian manuscripts in the third collection of the Asiatic Society, Kolkata / compiled by Mohammed Abdullah, edited by M. Firoze.
Asiatic Society, 2009. -- xii, 208 pages ; 22 cm
Z6623 .A85 A85 2009 -- Kroch Library Asia
Tōyō Bunka Kenkyūjo zō Yamamoto shōzōkan tō satsuei Chūgoku shiseki shashin mokuroku
東洋文化研究所蔵山本照像館等撮影中国史跡写真目錄 / 平勢隆郎, 宇都宮美生, 野久保雅嗣編 ; 協力:京都大学人文科学研究科教授岡村秀典, 東京大学大学院光学系研究科教授藤井恵介 = A catalogue of the Tobunken collection of "Chinese historical sites photos" formerly owned by Old Peking Yamamoto photo studio / edited by Hirase Takao, Utsunomiya Miki and Nokubo Masatsugu ; with the cooperation of Okamura Hidenori, Professor, Institute for Research in Humanities, Kyoto University and Fujii Keisuke, Professor, School of Engineering The University of Tokyo.
Tōyō Bunka Kenkyūjo zō Yamamoto shōzōkan tō satsuei Chūgoku shiseki shashin mokuroku / Hirase Takao, Utsunomiya Miki, Nokubo Masatsugu hen ; kyōryoku, Teito Daigaku Jinbun Kagaku Kenkyuejo Okamura Hidenori, Toukyoe Daigaku Daigakuin Koegakukei Kenkyueka Fujii Keisuke = A catalogue of the Tobunken collection of "Chinese historical sites photos" formerly owned by Old Peking Yamamoto photo studio / edited by Hirase Takao, Utsunomiya Miki and Nokubo Masatsugu ; with the cooperation of Okamura Hidenori, Professor, Institute for Research in Humanities, Kyoto University and Fujii Keisuke, Professor, School of Engineering The University of Tokyo.
Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo Fuzoku Tōyōgaku Kenkyū Jōhō Sentā, 2017. -- xvi, 205 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize Z7137 T65 2017 + -- Kroch Library Asia

~. [No Classification] (4 items)RSS

Breakfast, lunch, dinner (video)
Breakfast, lunch, dinner / Wormwood Films presents ; produced by Dai Yuxin, Soros Sukhum, Tay Bee Pin, written and directed by Wang Jing, Anocha Suwichakornpong, Kaz Cai.
Objectifsfilms, 2013. -- 1 videodisc (87 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 9990 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Hun li jiang zuo (video)
婚礼讲座 = Chinese wedding / 滕张佳音博士主讲.
Hun li jiang zuo = Chinese wedding / Teng Zhang Jiayin bo shi zhu jiang.
Fei ge chuan bo, 2014. -- 1 videodisc (55 mins.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
videodisc 9987 (Chi) Shelved in Uris Library Dean Room. -- Uris Library Asia A/V
Pioneers of Philippine art (video)
Pioneers of Philippine art / producers, Ayala Museum, Florina H. Capistrano-Baker and Filipinas Heritage Library, Antonia C. Ortigas ; scriptwriter, Mabi David.
Ayala Foundation, 2006. -- 1 videodisc (approximately 32 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 9992 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Kroch Library Asia
Returner (video)
Returner / Returner Film Partners present a Robot production, a Takeshi Yamazaki film ; produced by Akifumi Takuma, Toru Horibe, Chikahiro Ueda ; screenplay by Takashi Yamazaki, Ken'ya Hirata ; VFX and directed by Takashi Yamazaki.
Columbia TriStar Home Entertainment, 2004. -- 1 videodisc (approximately 117 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 9989 (JPN) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V