Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

August 2019

location=Asia
1,399 itemsRSS

AG. Dictionaries and other general reference works (4 items)RSS

Wamyō ruiju shō no bunkengakuteki kenkyū
和名類聚抄の文献学的研究 / 林忠鵬著.
Wamyō ruiju shō no bunkengakuteki kenkyū / Rin Chūhō cho.
Bensei Shuppan, 2002. -- 8, 668 pages ; 22 cm
AG17 .M55 L56 2002 -- Kroch Library Asia
Gyōyo hen "Ainōshō" no kenkyū
行誉編「壒囊鈔」の研究 / 小助川元太著.
Gyōyo hen "Ainōshō" no kenkyū / Kosukegawa Ganta cho.
Miyai Shoten, 2006. -- 310, xi pages ; 22 cm
AG35.2 .K674 2006 -- Kroch Library Asia
Kaidoku "Ei-Wa taiyaku shūchin jisho" genkō
解読「英和対訳袖珍辞書」原稿 : 初版および再版 / 堀孝彦, 三好彰編著.
Kaidoku "Ei-Wa taiyaku shūchin jisho" genkō : shohan oyobi saihan / Hori Takahiko, Miyoshi Akira hencho.
Minato no Hito, 2010. -- 205 pages : illustrations ; 31 cm
Oversize AG35.2 .K35 2010 ++ -- Kroch Library Asia
Wa-Ei gorin shūsei no kenkyū
和英語林集成の研究 / 木村一.
Wa-Ei gorin shūsei no kenkyū / Kimura Hajime.
Meiji Shoin, 2015. -- ii, 529 pages : illustrations ; 22 cm
AG35.2 .K49 2015 -- Kroch Library Asia

AS. Academies and learned societies (1 item)RSS

Nepālī puraskārako itihāsa
Nepālī puraskārako itihāsa / Ḍillīrāma Miśra = History of Nepali awards / by Dilliram Mishra.
Ḍā Nitikā Miśra, 2016. -- 1246 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
AS945 .N35 M57 2016 -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (10 items)RSS

Nho giáo
Nho giáo / Trần Trọng Kim.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 2 volumes (411, 505 pages) ; 21 cm
B127 .C65 T77 2018 -- Kroch Library Asia
Yi river commentary on the Book of changes
The Yi river commentary on the Book of changes / Cheng Yi ; edited and translated by L. Michael Harrington ; introduction by L. Michael Harrington and Robin R. Wang.
Yale University Press, 2019. -- xiv, 560 pages ; 25 cm.
B128 .C362 C446 2019 -- Kroch Library Asia
Arthasaṁgrahaḥ of Laugāskṣi Bhāskara
Arthasaṁgrahaḥ of Laugāskṣi Bhāskara : text with English translation and notes = Laugākshibhāskaraviracitam Arthasaṅgrahaḥ / translated by A.B. Gajendragadher & R.D. Karmarkar ; revised and edited by Dr. N.C. Panda.
Bhartiya Kala Prakashan, 2017. -- xvi, 407 pages ; 23 cm
B132 .M5 L313 2017 -- Kroch Library Asia
Vedic cosmology
Vedic cosmology : based on selected hymns of R̥gveda and Atharvaveda / Parameswaran Murthiyedath.
Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2018. -- xxiv, 387 pages ; 25 cm.
B132 .C67 M87 2018 -- Kroch Library Asia
Yuktyanuśāsanam
Yuktyanuśāsanam : Śrīmadvidyānandakr̥tā-Yuktyanuśāsanālaṅkāraṭīkayā copetam / Śrīsvāmisamantabhadrācāryapraṇītaṃ ; anuvādakaḥ sampādakaśca, Ḍô. Narendrakumāra Jainaḥ.
Ācārya Kundakunda Jaina Vidyā Kendra, 2017. -- 488 pages ; 22 cm.
B162.5 .S22915 2017 -- Kroch Library Asia
Islam & rationalism
Islam & rationalism / Syed Kazim.
Markazi Maktaba Islami Publishers, 2016. -- 112 pages ; 22 cm.
B741 .K39 2016 -- Kroch Library Asia
Kānsawµ̄nghā khwāmrū bµ̄p lang nawasamai
การแสวงหาความรู้แบบหลังนวสมัย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.
Kānsawµ̄nghā khwāmrū bµ̄p lang nawasamai / Suraphong Sōthanasathīan.
publisher not identified, 2013. -- 410 pages : illustrations ; 21 cm
B804 .S87 2013 -- Kroch Library Asia
Khit yāng Michēn Fūkō khit yāng wiphāk
คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา / อานันท์ กาญจนพันธุ์
Khit yāng Michēn Fūkō khit yāng wiphāk : čhāk wāthakam khō̜ng ʻattabukkhon thưng čhut plīan khō̜ng ʻattā / ʻĀnan Kānčhanaphan.
Samnakphim Sayām, 2019. -- 215 pages ; 21 cm
B2430 .F724 A62 2019 -- Kroch Library Asia
Gaisetsu Chūgoku shisōshi
概說中国思想史 / 湯浅邦弘編著.
Gaisetsu Chūgoku shisōshi / Yuasa Kunihiro hencho.
Mineruva Shobō, 2010. -- 385, 21 pages : illustrations, maps, portraits ; 21 cm
B5231 .G35 2010 -- Kroch Library Asia
Ham Sŏk-hŏn ŭi p'yŏnghwaron
함 석헌 의 평화론 : 협화주의적 평화 인문학 / 김 대식 지음.
Ham Sŏk-hŏn ŭi p'yŏnghwaron : hyŏphwajuŭijŏk p'yŏnghwa inmunhak / Kim Tae-sik chiŭm.
Tosŏ Ch'ulp'an Mosinŭn Saramdŭl, 2018. -- 190 pages : illustrations ; 20 cm.
B5254 .H364 K5855 2018 -- Kroch Library Asia

BD. Speculative philosophy (2 items)RSS

Panyā
ปัญญา : จุดกำเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ / สมัคร บุราวาส.
Panyā : čhut kamnœ̄t læ krabūankān phatthanā thāng panyā khō̜ng manutsayāchāt / aSamak Burāwāt.
Samnakphim Sayām, 2019. -- 37, 378 pages : illustrations ; 21 cm
BD168 .T5 S26 2019 -- Kroch Library Asia
Similarity
Similarity : a paradigm for culture theory / edited by Anil Bhatti and Dorothee Kimmich ; with the assistance of Sara Bangert.
Tulika Books, 2018. -- xiv, 357 pages ; 25 cm
BD236 .A4613 2018 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (12 items)RSS

Kẻ̂ chuyện về tấm gương hiếu học
Kẻ̂ chuyện về tấm gương hiếu học / Thanh Hải (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 202 pages ; 21 cm
BF412 .K32 2019 -- Kroch Library Asia
Khit kō̜n khit phatthanā khwāmkhit plīan chīwit hai than kēm
คิดก่อนคิด พัฒนาความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ทันเกม / เดชา เดชะวัฒนไพศาล.
Khit kō̜n khit phatthanā khwāmkhit plīan chīwit hai than kēm / Dēchā Dēchawatthanaphaisān.
Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2019. -- 201 pages ; 21 cm
BF441 .D44 2019 -- Kroch Library Asia
999 lá thư gửi cho chính mình
999 lá thư gửi cho chính mình : mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019. -- 2 volumes (227, 195 pages) : color illustrations ; 18 cm
BF503 .M53 2019 -- Kroch Library Asia
Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành
Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành / Liêu Trí Phong ; Trần Yến dịch.
Nhà xuá̂t bản Thanh Niên, 2019. -- 375 pages ; 21 cm
BF637 .S4 L63 2019 -- Kroch Library Asia
Teori komunikasi insan
Teori komunikasi insan / editor, Mus Chairil Samani, Jeniri Amir.
UNIMAS Publisher, 2016. -- xii, 183 pages : illustrations ; 23 cm.
BF637 .C45 T46 2016 -- Kroch Library Asia
Tō khưn čhưng rūwā ...
โตขึ้นจึงรู้ว่า... / คิดมาก.
Tō khưn čhưng rūwā ... / Khitmāk.
Sapring Buk, 2017. -- 186 pages : color illustrations ; 17 cm
BF637 .C5 K457 2017 -- Kroch Library Asia
Wan nī čha pen wan thī dī
วันนี้จะเป็นวันที่ดี / คิดมาก, เขียน ; พื้นที่ส่วนกลาง, ถ่ายภาพ.
Wan nī čha pen wan thī dī / Khitmāk, khīan ; Phư̄nthī Sūan Klāng, thāi phāp.
Samnakphim Sapring Buk, 2019. -- 189 pages : color illustrations ; 17 cm
BF637 .C5 K459 2019 -- Kroch Library Asia
Watakushi to tasha to katari no sekai
私と他者と語りの世界 : 精神の生態学へ向けて / 浜田寿美男著.
Watakushi to tasha to katari no sekai : seishin no seitaigaku e mukete / Hamada Sumio cho.
Mineruva Shobō, 2009. -- 267 pages : illustrations ; 21 cm
BF713 .H35 2009 -- Kroch Library Asia
Mǣmot : prawattisāt hǣng saiyawēt
แม่มด : ประวัติศาสตร์แห่งไสยเวท = Witchcraft history / อัคนี มูลเมฆ.
Mǣmot : prawattisāt hǣng saiyawēt = Witchcraft history / ʻAkkhanī Mūnlamēk.
Yipsī Krup, 2019. -- 254 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 21 cm
BF1589 .A55 2019 -- Kroch Library Asia
Jātaka ratnākaraya
Jātaka ratnākaraya / Daivajñācārya Vayi. Ē. Harmānis Appuhāmi visini.
Sīmāsahita Ăm. Ḍī. Guṇasēna saha Samāgama, 1963. -- xxxi, 425 p. ; 23 cm.
BF1714 .S55 A66 1963 -- Kroch Library Asia
Nghiên cứu văn hóa Phương Đông
Nghiên cứu văn hóa Phương Đông : 12 con giáp năm Kỷ Hợi-2019 / Nam Thuận biên soạn và hệ thống.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2018. -- 144 pages illustrations ; 21 cm
BF1714 .C5 N26 2018 -- Kroch Library Asia
Tìm hiẻ̂u văn hóa dân gian
Tìm hiẻ̂u văn hóa dân gian : phong tục chọn ngày lành tháng tốt năm Kỷ Hợi-2019 / Nam Thuận biên soạn và hệ thống.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2018. -- 111 pages ; 21 cm
BF1714 .C5 T56 2018 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (4 items)RSS

Shibusawa Eiichi
渋沢栄一 / 鹿島茂.
Shibusawa Eiichi / Kashima Shigeru.
Bungei Shunjū, 2011. -- 2 volumes : illustrations ; 20 cm
BJ117 .S485 2011 -- Kroch Library Asia
Quest for truth
Quest for truth : every man's fundamental duty / Muhammad Iqbal Mulla ; translated by D. Abdul Karim.
Markazi Maktaba Islami Publishers, 2016. -- 119 pages ; 23 cm
BJ1291 .M85 2016 -- Kroch Library Asia
Kẻ̂ chuyện về tấm lòng hiếu thảo
Kẻ̂ chuyện về tấm lòng hiếu thảo / Nhật Nam (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 183 pages ; 21 cm
BJ1533 .F5 K45 2019 -- Kroch Library Asia
Mới hơn hai mươi tuỏ̂i đừng sống hết cuộc đời
Mới hơn hai mươi tuỏ̂i đừng sống hết cuộc đời / Mộ Nhan Ca ; Na Bảo Anh dịch.
Nhà xuất bản Thé̂ giới, 2019. -- 290 pages ; 21 cm
BJ1588 .C5 M96 2019 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (39 items)RSS

Hābœ̄māt kap sangkhom bǣp lang kharāwāt
ฮาเบอร์มาสกับสังคมแบบหลังฆราวาส = Post secular society / พิพัฒน์ พสุธารชาติ บรรณาธิการ.
Hābœ̄māt kap sangkhom bǣp lang kharāwāt = Post secular society / Phiphat Phasuthānchāt bannāthikān.
Phāpphim, 2019. -- 309 pages : illustrations ; 22 cm
BL60 .H24 2019 -- Kroch Library Asia
Myths are real, Reality is a myth
Myths are real, Reality is a myth / Awdhesh Singh, Phd.
Wisdom Tree, 2017. -- xiii, 246 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
BL60 .S553 2017 -- Kroch Library Asia
I am divine, so are you
I am divine, so are you : how Buddhism, Jainism, Sikhism and Hinduism affirm the dignity of queer identities and sexualities / introduced by Devdutt Pattanaik ; edited by Jerry Johnson ; co-editors, Rev'd Loraine Tulleken & Rev'd J.P. Mokgethi-Heath ; contributors, Devdutt Pattanaik [and five others].
HarperCollins Publishers India, 2017. -- xxxvi, 164 pages : illustrations ; 21 cm
BL65 .S4 A39 2017 -- Kroch Library Asia
Thēwawitthayā kap pratyā kānmư̄ang
เทววิทยากับปรัชญาการเมือง / วิกิจ สุขสำราญ เขียน
Thēwawitthayā kap pratyā kānmư̄ang / Wikit Suksamrān khīan.
Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā, Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2015. -- 247 pages ; 21 cm
BL65 .P7 W55 2015 -- Kroch Library Asia
Religion, dialogue and peaceful coexistence
Religion, dialogue and peaceful coexistence / edited by Azizan Baharuddin, Enizahura Abdul Aziz.
IKIM Press, 2018. -- xii, 90 pages ; 23 cm.
BL410 .R43 2018 -- Kroch Library Asia
Īl̲attil nākaval̲ipāṭu
Īl̲attil nākaval̲ipāṭu = Eelathil naakavalepadu / Tiruccelvam Tavarattin̲am.
Carvacakti Veḷiyīṭu, 2015. -- 101 pages, 1 unnumbered page : illustrations (chiefly color) ; 18 cm
BL441 .T38 2015 -- Kroch Library Asia
Ekkyōsuru kindai Higashi Ajia no minshū shūkyō
越境する近代東アジアの民衆宗教 : 中国・台湾・香港・ベトナム, そして日本 / 武内房司編著.
Ekkyōsuru kindai Higashi Ajia no minshū shūkyō : Chūgoku, Taiwan, Honkon, Betonamu, soshite Nihon / Takeuchi Fusaji hencho.
Akashi Shoten, 2011. -- 373 pages : illustrations, maps ; 22 cm
BL1033 .S54 2009 -- Kroch Library Asia
Framing the Mahābhārata
Framing the Mahābhārata : against the evolution of early South Asian society / Saikat K. Bose.
Vij Books India Pvt Ltd, 2018. -- xxi, 366 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
BL1138.27 .B67 2018 -- Kroch Library Asia
Krishna's lineage
Krishna's lineage : the Harivamsha of Vyāsa's Mahābhārata / translated from the Sanskrit by Simon Brodbeck.
Oxford University Press, 2019. -- xxxviii, 420 pages : map, genealogical tables ; 24 cm
BL1138.82 .E513 2019 -- Kroch Library Asia
Polity in Viṣṇudharmottarapurāṇam
Polity in Viṣṇudharmottarapurāṇam / author, Dr. Dev Rattan Shastri ; edited & translated by Prof. Sharat Chander Sharma.
Sri Venkateswara Vedic University, 2015. -- xii, 375 pages ; 25 cm.
Oversize BL1140.4 .V567 S2713 2015 + -- Kroch Library Asia
Purāṇa studies
Purāṇa studies : select papers from the panel on "Purāṇa studies" at the 16th World Sanskrit Conference (28 June - 2 July 2015) Bangkok, Thailand / [organized by] Sanskrit Studies Centre, Silpakorn University, Bangkok, Thailand ; edited by Raj Balkaran, Elizabeth Rolhman, McComas Taylor.
DK Publishers Distributors Pvt. Ltd., 2018. -- vii, 95 pages ; 24 cm
BL1140.26 .W67 2015 -- Kroch Library Asia
Śrīkr̥ṣṇayāmalamahātantram
Śrīkr̥ṣṇayāmalamahātantram : sānvayajñānavatībhāṣāṭīkāsaṃvalitam / vyākhyākāraḥ sampādakaśca, Ācārya Rādheśyāma Caturvedī.
Caukhambā Surabhāratī Prakāśana, 2018. -- xxxvi, 530 pages ; 22 cm.
BL1142.6 .K762 H56 2018 -- Kroch Library Asia
Emergence of modern Hinduism: religion on the margins of colonialism
The emergence of modern Hinduism: religion on the margins of colonialism / Richard S. Weiss.
University of California Press, 2019. -- xi, 203 pages : color illustrations ; 23 cm
BL1153.5 .W45 2017 -- Kroch Library Asia
Godman to tycoon
Godman to tycoon : the untold story of Baba Ramdev / Priyanka Pathak-Narain.
Juggernaut, 2017. -- x, 237 pages ; 20 cm
BL1175 .R3473 P38 2017 -- Kroch Library Asia
Life, times and miracles of Sree Narayana Guru
The life, times and miracles of Sree Narayana Guru / K.K. Ramachandran.
D.K. Printworld, 2017. -- xxii, 314 pages : illustrations ; 22 cm
BL1175 .N38 R36 2017 -- Kroch Library Asia
Peerless preceptor Srimad (Villivalam) Azhagiasingar Vaibhavam
The peerless preceptor Srimad (Villivalam) Azhagiasingar Vaibhavam / Samarpanam by Sri K Sadagopan Iyengar.
Sri Nrisimha Priya Trust, 2015. -- xiv, 352 pages : illustrations (black and white, and colour) ; 22 cm
BL1175 .S65 S23 2015 -- Kroch Library Asia
Riddles in Hinduism
Riddles in Hinduism : an exposition to enlighten the masses : the annotated critical selection / B.R. Ambedkar ; edited and annotated by S. Anand and Shobhna Iyer ; introduced by Kancha Ilaiah with the essay the riddle of Ambedkar: why did he say he was born a Hindu?.
Navayana, 2018. -- 288 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
BL1211 .A25 2018 -- Kroch Library Asia
Hinduism and nature
Hinduism and nature / Nanditha Krishna.
Penguin Books, an Imprint of Penguin Random House, 2017. -- 254 pages : illustrations (black and white) ; 20 cm
BL1215 .N34 K75 2017 -- Kroch Library Asia
Mātṛka goddess Vaiṣṇavī
Mātṛka goddess Vaiṣṇavī / Dr. Sanjaya Kumar Mahapatra.
Aayu Publications, 2018. -- xx, 162 pages : illustrations (black and white), 1map (black and white) ; 23 cm
BL1225 .V34 M34 2018 -- Kroch Library Asia
Śrautoktarudravimarśaḥ
Śrautoktarudravimarśaḥ / racayitā, Ḍô. Vinaya Kumāra Miśraḥ.
Kāmeśvarasiṃhadarabhaṅgāsaṃskr̥taviśvavidyālayaḥ, 2015. -- 342 pages ; 24 cm
BL1225 .R82 M572 2015 -- Kroch Library Asia
Galungan
Galungan / I Nyoman Suprapta.
Sanggar Sunarti, 2012. -- 1 volume (unpaged) ; 27 cm.
Oversize BL1239.78 .I52 B3569 2012 + -- Kroch Library Asia
Hari raya Hindu Bali-India
Hari raya Hindu Bali-India : suatu perbandingan / oleh I Nyoman Singgin Wikarman dan I Gede Sutarya.
Pāramita, 2011. -- vi, 58 pages : illustrations ; 19 cm
BL1239.78 .I52 B3595 2011 -- Kroch Library Asia
Ista dewata dan rarahinan agama Hindu
Ista dewata dan rarahinan agama Hindu / Drs. Ida Bagus Anom Paketan, Kuwum, Marga, Tabanan.
CV. Kayumas Agung, 2012. -- viii, 48 pages ; 21 cm
BL1239.78 .I52 B353 2012 -- Kroch Library Asia
Katharagama
Katharagama : city of the divine spirit / Mohan Dharmaratne.
Sarasavi Publishers, 2016. -- 175 pages ; 19 cm
BL1239.78 .S722 K383 2016 -- Kroch Library Asia
Paśupatimā sāta dina
Paśupatimā sāta dina / Ḍā. Vishṇu Dahāla.
Maṇḍapa Buksa, 2016. -- 147 pages, 1 unnumbered page, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color) ; 20 cm
BL1243.774 .D462 P373 2016 -- Kroch Library Asia
Essays on Śaiva siddhānta
Essays on Śaiva siddhānta / Ni Maria Xavier Adikal (Rev. Fr. N. M. Saveri).
Centre for Performing Arts, 2016. -- 152 pages : illustrations (black and white) ; 21 cm
BL1281.8 .S28 2016 -- Kroch Library Asia
Chūka to taiwasuru Isurāmu
中華と対話するイスラーム : 17--19世紀中国ムスリムの思想的営為 / 中西竜也.
Chūka to taiwasuru Isurāmu : 17--19-seiki Chūgoku Musurimu no shisōteki eii / Nakanishi Tatsuya.
Kyōto Daigaku Gakujutsu Shuppankai, 2013. -- xxvi, 426 pages : illustrations ; 22 cm.
BL1801 .N35 2013 -- Kroch Library Asia
Skill and mastery
Skill and mastery : philosophical stories from the Zhuangzi / edited by Karyn Lai and Wai Wai Chiu.
Rowman & Littlefield International, 2019. -- xvii, 289 pages ; 23 cm.
BL1900 .C576 S59 2019 -- Kroch Library Asia
Way of nature
The way of nature / Zhuangzi ; adapted and illustrated by C.C. Tsai ; translated by Brian Bruya ; foreword by Edward Slingerland.
Princeton University Press, 2019. -- xvi, 237 pages : chiefly illustrations ; 24 cm.
BL1900 .C5 E5 2019 -- Kroch Library Asia
Religion, liberation theology and modern godmen
Religion, liberation theology and modern godmen / editors, Uday Mehta, Ram Puniyani.
Kalpaz, 2018. -- 390 pages ; 23 cm
BL2015 .S6 R445 2018 -- Kroch Library Asia
Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam
Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam / Nguyễn Trường Tân biên soạn.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019. -- 359 pages ; 21 cm
BL2055 .C36 2019 -- Kroch Library Asia
Đạo Mã̂u Việt Nam
Đạo Mã̂u Việt Nam / GS. TS. Ngô Đức Thịnh.
Nhà xuất bản Tri Thức, 2019. -- 895 pages ; 25 cm
BL2057 .G63 N46 2019 -- Kroch Library Asia
Kamigami no Meiji Ishin
神々の明治維新 : 神仏分離と廃仏毀釈 / 安丸良夫著.
Kamigami no Meiji Ishin : shinbutsu bunri to haibutsu kishaku / Yasumaru Yoshio cho.
Iwanami Shoten, 1979. -- ii, 215 pages ; 18 cm.
BL2203 .Y38 1979 -- Kroch Library Asia
Kinsei kanjin no kenkyū
近世勧進の研究 : 京都の民間宗教者 / 村上紀夫.
Kinsei kanjin no kenkyū : Kyōto no minkan shūkyōsha / Murakami Norio.
Hōzōkan, 2011. -- vii, 392, 4 pages : illustrations ; 22 cm
BL2215 .K9 M87 2011 -- Kroch Library Asia
Fujisan oshi no rekishiteki kenkyū
富士山御師の歴史的研究 / 高埜利彦監修 ; 甲州史料調查会編.
Fujisan oshi no rekishiteki kenkyū / Takano Toshihiko kanshū ; Kōshū Shiryō Chōsakai hen.
Yamakawa Shuppansha, 2009. -- xix, 399 pages : illustrations, maps ; 22 cm
BL2224.5 .F82 2009 -- Kroch Library Asia
Kamigamo no mori yashiro matsuri
上賀茂のもり・やしろ・まつり / 大山喬平監修 ; 石川登志雄, 宇野日出生, 地主智彦編.
Kamigamo no mori yashiro matsuri / Ōyama Kyōhei kanshū ; Ishikawa Toshio, Uno Hideo, Jinushi Tomohiko hen.
Shibunkaku Shuppan, 2006. -- x, 401 pages : illustrations (some color), maps ; 22 cm
BL2225 .K92 K36 2006 -- Kroch Library Asia
Yasukuni Jinja
靖国神社 / 大江志乃夫著.
Yasukuni Jinja / Ōe Shinobu cho.
Iwanami Shoten, 1984. -- ii, 202 pages ; 18 cm.
BL2225 .T62 Y376 1984 -- Kroch Library Asia
Yasukuni no sengoshi
靖国の戦後史 / 田中伸尚著.
Yasukuni no sengoshi / Tanaka Nobumasa cho.
Iwanami Shoten, 2002. -- xi, 253, 3 pages : illustrations ; 18 cm.
BL2225 .T62 Y3776 2002 -- Kroch Library Asia
Pity of atheism and pitfalls of post-modernity
Pity of atheism and pitfalls of post-modernity / Sebastian Athappilly.
Dharmaram Publications, 2016. -- 80 pages ; 22 cm
BL2747.3 .A795 2016 -- Kroch Library Asia

BP. Islam. Bahaism. Theosophy, etc. (6 items)RSS

100 tahun NU
100 tahun NU : penataan organisasi menuju kemandirian / H. Masyhuri Malik.
Khazanah Islam Nusantara Foundation - KINF, 2015. -- iv, 50 pages ; 17 cm
BP10 .N83 M355 2015 -- Kroch Library Asia
Ketuntasan belajar dalam pembelajaran PAI di SMA
Ketuntasan belajar dalam pembelajaran PAI di SMA : studi pengetahuan guru tentang ketuntasan belajar dan implementasinya dalam pembelajaran PAI di beberapa wilayah Indonesia bagian barat / tim peneliti, Dra. Sumersib Anwar, M.Pd. [and six others].
Departemen Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009. -- i, 67 pages ; 22 cm
BP43 .I5 A593 2009 -- Kroch Library Asia
Myanmar's enemy within
Myanmar's enemy within : Buddhist violence and the making of a Muslim 'other' / Francis Wade.
Zed Books, 2019. -- xi, 419 pages ; 20 cm.
BP63 .B93 .W332 2019 -- Kroch Library Asia
For God or empire
For God or empire : Sayyid Fadl and the Indian Ocean world / Wilson Chacko Jacob.
Stanford University Press, 2019. -- xxi, 276 pages ; 23 cm
BP80 .F245 J33 2019 -- Kroch Library Asia
Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya.
Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya.
Pusat Daʼwah Islamiah, 2014. -- vi, 1682, xiv pages ; 23 cm
BP130.4 .M86113 2014 -- Kroch Library Asia
Spatializing popular Sufi shrines in Punjab
Spatializing popular Sufi shrines in Punjab : dreams, memories, territoriality / Yogesh Snehi.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xx, 256 pages : illustrations ; 23 cm
BP188.8 .I42 P8676 2019 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (29 items)RSS

Buddha nhaṅʻʹ duiṅʻyālogʹ ratanā suṃʺ pāʺ chuiṅʻ rā choṅʻʺ pāʺ myāʺ
Buddha nhaṅʻʹ duiṅʻyālogʹ ratanā suṃʺ pāʺ chuiṅʻ rā choṅʻʺ pāʺ myāʺ / Khyacʻ Ūʺ Ññui.
Laṅkādīpa cā pe, 2018. -- 413 pages ; 21 cm
BQ135 .K49 2018 -- Kroch Library Asia
Buddhist intimations
Buddhist intimations / Lokesh Chandra.
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 2018. -- 432 pages : illustrations (3 colour), facsimiles, maps, portraits ; 29 cm.
Oversize BQ252 .L65 2018 + -- Kroch Library Asia
Bhāratīya Laṅkā Bauddha saṃskr̥tiya
Bhāratīya Laṅkā Bauddha saṃskr̥tiya / sampādaka Văliviṭa Saraṇaṅkara himi.
Sī. Ār. Ē. Samarakkoḍi, 1967-. -- v. ; 19 cm.
BQ356 .S26 1967 -- Kroch Library Asia
Sivura hā seṅkōlaya
Sivura hā seṅkōlaya / Viśākhā Sūriyabaṇḍāra.
Sīmāsahita Ăs. Goḍagē saha Sahōdarayō (Pud.) Samāgama, 2017. -- 248 pages ; 22 cm
BQ359 .S87 2017 -- Kroch Library Asia
Pratyā phư̄nbān
ปรัชญาพื้นบ้าน / โดย นิจ นิรันดร์.
Pratyā phư̄nbān / dōi Nit Niran.
Sathāban Witthayāsāt Sangkhom, 1994. -- 72 pages : illustrations ; 22 cm
BQ554 .N58 1994 -- Kroch Library Asia
Kodai Higashi Ajia no Bukkyō to ōken
古代東アジアの仏教と王権 : 王興寺から飛鳥寺へ / 鈴木靖民編 ; 新川登亀男 [and others].
Kodai Higashi Ajia no Bukkyō to ōken : Ōkōji kara Asukadera e / Suzuki Yasutami hen ; Shinkawa Tokio [and others].
Bensei Shuppan, 2010. -- 398 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 22 cm
BQ614 .K63 2010 -- Kroch Library Asia
Bodhi ñāṇʻ ʼa laṅʻʺ tanʻʺ
Bodhi ñāṇʻ ʼa laṅʻʺ tanʻʺ / Pāragū.
ʼIpʻ makʻ Ripʻ Cā pe, 2019. -- 208 pages ; 21 cm
BQ619 .P37 2019 -- Kroch Library Asia
Ronshū Bukkyō dochaku
論集仏教土着 / 大桑斉編.
Ronshū Bukkyō dochaku / Ōkuwa Hitoshi hen.
Hōzōkan, 2003. -- iv, 408 pages : illustrations ; 22 cm
BQ676 .R66 2003 -- Kroch Library Asia
Butsaraṇa
Butsaraṇa : Amrt̥avaha nam vu / Vidyācakravartin visin viracita ; Vălivitiyē paṇḍitācārya Sorata Nāyaka svāmipādayan vahansē visin saṃśodhita yi.
Abhaya Prakāśakayō, 1966. -- viii, 344 p. ; 23 cm.
BQ868 .V668 1966 -- Kroch Library Asia
Butsaraṇa
Butsaraṇa : Amrt̥avaha nam vu / Vidyācakravartin visin viracita ; Vălivitiyē paṇḍitācārya Sorata Nāyaka svāmipādayan vahansē visin saṃśodhita yi.
Abhaya Prakāśakayō, 1959. -- viii, 344 p. ; 23 cm.
BQ868 .V668 1959 -- Kroch Library Asia
Sŏkpo sangjŏl.
석보 상절
Sŏkpo sangjŏl.
Tongguk Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- volumes: 23 cm.
BQ868 .S453 2018 -- Kroch Library Asia
Aggamaha Panditha Polwatte Buddhadatta Thero
Aggamaha Panditha Polwatte Buddhadatta Thero / by Anula de Silva ; translation Tharangani Perera.
Sīmāsahita Ăs. Goḍagē saha Sahōdarayō (Pud.) Samāgama, 2017. -- 76 pages ; 24 cm
BQ942 .U315 D313 2017 -- Kroch Library Asia
Mran ma nuin nam ka nhac chay ra cu a thu khra chum pugguil Amarapura Mahagandharum cha ra to A rhan Janakabhivamsa kuiy tuin re atthuppatti (Tac bhava sansara) a kyan
မြန်မာနိုင်ငံက နှစ်ဆယ်ရာစု အထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ် အမရပူရမဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ (တစ်ဘဝသံသရာ) အကျဥ်း / အကျဥ်းရေးသူ ဒေါက်တာသန်းထွန်း.
Mran ma nuin nam ka nhac chay ra cu a thu khra chum pugguil Amarapura Mahagandharum cha ra to A rhan Janakabhivamsa kuiy tuin re atthuppatti (Tac bhava sansara) a kyan / a kyan re su Dokta San Thvan.
Nhac Kala mya Ca pe, 2018. -- 127 pages : illustrations, portraits (some color) ; 21 cm
BQ966 .A53 M73 2018 -- Kroch Library Asia
Chūsei gakusō to Shintō
中世学僧と神道 : 了誉聖冏の学問と思想 / 鈴木英之著.
Chūsei gakusō to Shintō : Ryōyo Shōgei no gakumon to shisō / Suzuki Hideyuki cho.
Bensei Shuppan, 2012. -- 9, 356, 15 pages : illustrations ; 22 cm
BQ986 .O34 S89 2012 -- Kroch Library Asia
Vijñapti-mātratā-siddhi
Vijñapti-mātratā-siddhi : a commentary (Cheng weishi lun) on Vasubandhu's Triṃśikā / by Xuanzang ; translated from Chinese into French and annotated by Louis De La Vallée Poussin ; English translation by Gelong Lodrö Sangpo, Gelongma Migme Chödrön ; with the assistance of Alexander Leonhard Mayer.
Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2017. -- 3 volumes (1901 pages) ; 25 cm.
BQ3035 .X8313 2017 -- Kroch Library Asia
Bukkyō shisō no zero pointo
仏教思想のゼロポイント : 「悟り」とは何か / 魚川祐司.
Bukkyō shisō no zero pointo : "satori" to wa nani ka / Uokawa Yūji.
Shinchōsha, 2015. -- 238 pages ; 20 cm
BQ4040 .U65 2015 -- Kroch Library Asia
Zhenzheng lun by Xuanyi
The Zhenzheng lun by Xuanyi : a Buddhist apologetic scripture of Tang China / Thomas Jülch.
Routledge, Taylor & Francis, 2019. -- 194 pages ; 26 cm.
Oversize BQ4050 .X8313 2019 + -- [asia]
Lao rư̄ang nai Traiphūm Phra Rūang
เล่าเรื่องในไตรภูมิพระร่วง / โดย เสฐียรโกเศศ.
Lao rư̄ang nai Traiphūm Phra Rūang / dōi Sathīankōsēt.
Samnakphim Khlang Witthayā, 1959. -- 228 pages ; 19 cm.
BQ4506 .T36 A63 1959 -- Kroch Library Asia
Shinri ryōhō to shite no Bukkyō
心理療法としての仏敎 : 禅・瞑想・仏敎への心理学的アプローチ = Buddhism as psychotherapy : psychological approach to Zen, meditation, and Buddhism / 安藤治.
Shinri ryōhō to shite no Bukkyō : Zen, meisō, Bukkyō e no shinrigakuteki apurōchi = Buddhism as psychotherapy : psychological approach to Zen, meditation, and Buddhism / Andō Osamu.
Hōzōkan, 2003. -- xii, 269, 38 pages ; 20 cm
BQ4570 .P76 A53 2003 -- Kroch Library Asia
Thāng hā sāi
Thāng hā sāi / dōi Phra ʻĀchān Mahā Pān ʻĀnanthō.
Khōngkān Phutthasātsanā Phư̄a Kānphatthanā (Khō̜phō̜phō̜), 2013. -- 64 pages : illustrations ; 20 cm
BQ5405 .P36 2013 -- Kroch Library Asia
Rak lūk hai thūk thāng
รักลูกให้ถูกทาง , ภิกขุ ปัญญานันทมุนี.
Rak lūk hai thūk thāng / [dōi] Phikkhu Panyānanthamunī.
Khlang Witthayā, 1969. -- 468 pages ; 18 cm
BQ5440 .R23 1969 -- Kroch Library Asia
Na ŭi munhwa yusan tapsagi.
나 의 문화 유산 답사기. 산사 순례 / 유 홍준 지음.
Na ŭi munhwa yusan tapsagi. Sansa sullye / Yu Hong-jun chiŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 390 pages : color illustrations, maps ; 23 cm
BQ6350 .Y79 2018 -- Kroch Library Asia
Nangshig
Nangshig : a Tibetan Bonpo monastery and its family in Amdo / Tsering Thar.
Vajra Books, 2016. -- xi, 147 pages : illustration (colour), 1 map (black and white) ; 23 cm
BQ7984.7 .A432 N368 2016 -- Kroch Library Asia
Hōnen Shōnin kenkyū
法然上人研究 : 浄土宗開宗八百年記念 / 佛教大学法然上人研究会編.
Hōnen Shōnin kenkyū : Jōdoshū kaishū happyakunen kinen / Bukkyō Daigaku Hōnen Shōnin Kenkyūkai hen.
Ryūbunkan, 1975. -- 562 pages : illustrations ; 22 cm
BQ8649 .H667 H668 1975 -- Kroch Library Asia
Shinran e no sekkin
親鸞への接近 / 四方田犬彦
Shinran e no sekkin / Yomota Inuhiko
Kōsakusha, 2018. -- 525 pages ; 20 cm
BQ8749 .S557 Y66 2018 -- Kroch Library Asia
Chūkai gōhen Tendai Daishi zenshū.
註解合編天台大師全集. 摩訶止観 / 編纂者日本仏書刋行会.
Chūkai gōhen Tendai Daishi zenshū. Maka shikan / hensansha Nihon Bussho Kankōkai.
Nihon Bussho Kankōkai, 1969. -- 5 volumes ; 22 cm
BQ9149 .C454 M64 1969 -- Kroch Library Asia
Hokke gengi
法華玄義 / [編纂者日本仏書刋行会].
Hokke gengi / [hensansha Nihon Bussho Kankōkai].
Nihon Bussho Kankōkai, 1970. -- 5 volumes ; 22 cm.
BQ9149 .C454 M52 1970 -- Kroch Library Asia
Nyoraikyō no shisō to shinkō
如来教の思想と信仰 : 教祖在世時代から幕末期における / 神田秀雄.
Nyoraikyō no shisō to shinkō : kyōso zaisei jidai kara bakumatsuki ni okeru / Kanda Hideo.
Tenri Daigaku Oyasato Kenkyūjo, 1990. -- iv, 455 pages : illustrations ; 22 cm.
BQ9800 .N96 K36 1990 Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Từ ngữ dẫn giải Sấm giảng thi văn
Từ ngữ dẫn giải Sấm giảng thi văn / Trần Văn Lợi.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 2 volumes ; 25 cm
BQ9800 .P452 T73 2018 -- Kroch Library Asia

BR. Christianity (3 items)RSS

Homosexuality
Homosexuality : a Christian perspective and response / Ajith Fernando, Denisa Poobalan, Ivor Poobalan, Mano Emmaneul, Rochelle Hakel-Ranasinghe, Sanjayan Rajasingham, Ted Rubesh.
CTS Publishing Colombo Theological Seminary, 2017. -- 139 pages ; 21 cm
BR115 .H6 F47 2017 -- Kroch Library Asia
Influence of Hinduism on Indian Christian theology
Influence of Hinduism on Indian Christian theology : a critique appropriating Panikkarian trinity / Nannu K.
Christian World Imprints, 2018. -- xxvii, 112 pages ; 23 cm.
BR128 .H5 N36 2018 -- Kroch Library Asia
Jesus loves Japan
Jesus loves Japan : return migration and global Pentecostalism in a Brazilian diaspora / Suma Ikeuchi.
Stanford University Press, 2019. -- xvii, 235 pages : illustrations, map ; 24 cm
BR1644.5 .J3 I34 2019 -- Kroch Library Asia

BS. The Bible (1 item)RSS

Historical and theological approach to the Holy Bible
The historical and theological approach to the Holy Bible / Prof. Risiman Amarasinghe.
S. Godage & Brothers (Pvt) Ltd, 2017. -- 96 pages ; 22 cm
BS543 .A437 H578 2017 -- Kroch Library Asia

BT. Doctrinal Theology (2 items)RSS

Indian dialogical Christologies
Indian dialogical Christologies : recapitulating Advaita Vedanta & Indian traditions of Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi / P.T. Subrahmanyan.
Christian World Imprints, 2018. -- xiv, 166 pages ; 24 cm.
BT203 .S88 2018 -- Kroch Library Asia
Iban Manang and Lemambang
Iban Manang and Lemambang / Roland Werner.
University of Malaya Press, 2013. -- xiii, 194 pages : illustrations (some colour), 14 maps ; 27 cm.
Oversize BT732.5 W47 2013 + -- Kroch Library Asia

BV. Practical Theology (5 items)RSS

Gender issues
Gender issues / R. Jasmine Reeja.
Theological Book Trust, 2015. -- 335 pages ; 22 cm
BV639 .W7 J37 2015 -- Kroch Library Asia
Gender justice in the church and society
Gender justice in the church and society : second DVK National Seminar on Moral Theology / Shaji George Kochuthara, CMI, editor.
Dharmaram Publications, Dharmaram College, 2016. -- 476 pages : illustrations ; 25 cm.
BV639 .W7 D85 2014 -- Kroch Library Asia
Faith and industrial reformation
Faith and industrial reformation : Basel Mission in Malabar and South Canara / Jaiprakash Raghaviah.
Gyan, 2018. -- 303 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
BV2365 .S9 R34 2018 -- Kroch Library Asia
Amazed by love
Amazed by love / by G.D. James.
Asian Action Press, 1977. -- 140 p. : ill. ; 19 cm.
BV2628 .H5 J27 -- Kroch Library Asia
Ketsuji ni miru Niijima Jō no seishin to girei
闕字にみる新島襄の精神と儀礼 / 明楽誠.
Ketsuji ni miru Niijima Jō no seishin to girei / Myōraku Makoto.
Daigaku Kyōiku Shuppan, 2002. -- vi, 218 pages : illustrations ; 21 cm
BV3457 .N4 M96 2002 -- Kroch Library Asia

BX. Christian Denominations (1 item)RSS

Thánh đường Đa Minh-Ba Chuông kỷ niệm ba năm ngày cung hiến, 28.8.2005-28.8.2008
Thánh đường Đa Minh-Ba Chuông kỷ niệm ba năm ngày cung hiến, 28.8.2005-28.8.2008 / Linh Mục Chánh Xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP.
Nhà xuất bản Mỹ Thuật, 2018. -- 141 pages : chiefly illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize BX1650 .A7 P52 2008 + -- Kroch Library Asia

CB. History of Civilization (1 item)RSS

Cacʻ nhaṅʻ́ ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ myakʻ nhā cā myāʺ
Cacʻ nhaṅʻ́ ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ myakʻ nhā cā myāʺ / Da gunʻ Tārā.
Citʻ kūʺ Khyui khyui Cā pe, 2019. -- 311 pages ; 21 cm
CB481 .D32 2019 -- Kroch Library Asia

CD. Diplomatics. Archives. Seals (6 items)RSS

Rekishiteki ākaibuzu no takokukan hikaku ni kansuru kenkyū
歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究 : 研究成果年次報告書平成17年度 = A comparative study of historical archives among several nations : annual report 2005 = 历史档案的国际比较2005 / 研究代表者渡辺浩一.
Rekishiteki ākaibuzu no takokukan hikaku ni kansuru kenkyū : kenkyū seika nenji hōkokusho Heisei 17-nendo = A comparative study of historical archives among several nations : annual report 2005 = Li shi dang an de guo ji bi jiao 2005 / kenkyū daihyōsha Watanabe Kōichi.
Daigaku Kyōdō Riyō Kikan Hōjin Ningen Bunka Kenkyū Kikō Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan Ākaibuzu Kenkyūkei, 2006. -- 113 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize CD931 .R45 2006 + -- Kroch Library Asia
Rekishiteki ākaibuzu no takokukan hikaku ni kansuru kenkyū
歴史的アーカイブズの多国間比較に関する研究 : 研究成果年次報告書平成16年度 = A comparative study of historical archives among several nations : annual report 2004 = 역사적 [아카이부즈] 의 다국간비교에 관한 연구 : 연구 섬과연차 보고서 2004년도 / 研究代表者渡辺浩一.
Rekishiteki ākaibuzu no takokukan hikaku ni kansuru kenkyū : kenkyū seika nenji hōkokusho Heisei 16-nendo = A comparative study of historical archives among several nations : annual report 2004 = Yŏksajŏk "ak'aibujŭ" ŭi tagukkan pigyo e kwanhan yŏn'gu : yŏn'gu sŏngkwa yŏnch'a pogosŏ 2004-yŏndo / kenkyū daihyōsha Watanabe Kōichi.
Kokuritsu Daigaku Kyōdō Riyō Kikan Hōjin Ningen Bunka Kenkyū Kikō Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan Ākaibuzu Kenkyūkei, 2005. -- iv, 335 pages : illustrations ; 30 cm
Oversize CD931 .R45 2005 + -- Kroch Library Asia
Nihon shi no mori o yuku
日本史の森をゆく : 史料が語るとっておきの42話 / 東京大学史料編纂所編.
Nihon shi no mori o yuku : shiryō ga kataru totteoki no 42-wa / Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo hen.
Chūō Kōron Shinsha, 2014. -- iii, 240 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
CD2189 .T65 N546 2014 -- Kroch Library Asia
Chinsŏng Yi Ssi Pŏnnam kot'aek
진성 이 씨 번남 고택 / 총괄 임 노직 ; 기획 김 순석, 김 정미 ; 해제 및 논고 김 정미.
Chinsŏng Yi Ssi Pŏnnam kot'aek / ch'onggwal Im No-jik ; kihoek Kim Sun-sŏk, Kim Chŏng-mi ; haeje mit non'go Kim Chŏng-mi.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2016. -- 335 pages : color illustrations ; 29 cm.
Oversize CD2259.5 .Y5 H364 2018 + -- Kroch Library Asia
P'ungsan Yu Ssi Imyŏjae kot'aek
풍산 류 씨 임여재 고택 / 총괄 임 노직 ; 기획 김 순석, 우 진웅 ; 해제 논고 우 진웅.
P'ungsan Yu Ssi Imyŏjae kot'aek / ch'onggwal Im No-jik ; kihoek Kim Sun-sŏk, U Chin-ung ; haeje non'go U Chin-ung.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 279 pages : color illustrations ; 29 cm.
Oversize CD2259.5 .Y8 H367 2018 + -- Kroch Library Asia
Pannam Pak Ssi Nakhanjŏng munjung
반남 박 씨 낙한정 문중 / 총괄 임 노직 ; 기획 김 순석, 김 주부 ; 해제 및 논고 김 주부.
Pannam Pak Ssi Nakhanjŏng munjung / ch'onggwal Im No-jik ; kihoek Kim Sun-sŏk, Kim Chu-bu ; haeje mit non'go Kim Chu-bu.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 270 pages : color illustrations ; 29 cm.
Oversize CD2259.5 .P3 H367 2018 + -- Kroch Library Asia

CE. Technical Chronology. Calendar (1 item)RSS

Shunka shūtō
春夏秋冬 : 暦のことば / 岡田芳朗.
Shunka shūtō : koyomi no kotoba / Okada Yoshirō.
Taishūkan Shoten, 2009. -- [4], xiv, 150 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
CE38 .O333 2009 -- Kroch Library Asia

CN. Inscriptions. Epigraphy (1 item)RSS

Chữ trên đá, chữ trên đồng
Chữ trên đá, chữ trên đồng : minh văn và lịch sử / Hà Văn Tấn.
Nhà xuất bản Tri Thức, 2019. -- 216 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
CN1230 .V53 H33 2019 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (5 items)RSS

Kumudacyā āīcī leka
Kumudacyā āīcī leka / Kumuda Oka = Kumudchya aaichi lek / Kumud Oak.
Rājahãsa Prakāśana, 2017. -- 8, 347 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 25 cm
CT1508 .O33 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Rājīva Sāne yāñcī sulaṭatapāsaṇī
Rājīva Sāne yāñcī sulaṭatapāsaṇī / praśna āṇi saṅkalana Ḍô. Ajaya Brahmanāḷakara, Sañjīvanī Cāphekara = Rajeev Sane yanchee sulattapasanee / Dr. Ajay Brahmanalkar, Sanjeevani Chaphekar.
Rājahãsa Prakāśana, 2017. -- 9, 231 pages ; 22 cm
CT1508 .S16 A5 2017 -- Kroch Library Asia
Kẻ̂ chuyện về tấm gương đạo đức
Kẻ̂ chuyện về tấm gương đạo đức / Bảo Linh (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019. -- 215 pages ; cm
CT1636 .K45 2019 -- Kroch Library Asia
Gu Hongming's eccentric Chinese odyssey
Gu Hongming's eccentric Chinese odyssey / Chunmei Du.
University of Pennsylvania Press, 2019. -- 251 pages ; 24 cm.
CT3990 .G8 D8 2019 -- Kroch Library Asia
Shokan tō kara mita shigaku, kōkogaku no senkaku
書簡等からみた史学・考古学の先覚 / 斎藤忠編著.
Shokan tō kara mita shigaku, kōkogaku no senkaku / Saitō Tadashi hencho.
Yūzankaku, 1998. -- vi, 426 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize CT3990 .A2 S35 1998 + -- Kroch Library Asia

D. History (8 items)RSS

Shigaku gairon
史学概論 / 遅塚忠躬著.
Shigaku gairon / Chizuka Tadami cho.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2010. -- v, 484 pages ; 22 cm
D13 .C546 2010 -- Kroch Library Asia
Rekishigaku to, deau
歴史学と, 出会う : 41人の読書経験から / 編集歴史学研究会.
Rekishigaku to, deau : 41-nin no dokusho keiken kara / henshū Rekishigaku Kenkyūkai.
Rekishigaku Kenkyūkai, 2015. -- 276 pages : illustrations ; 21 cm
D13.2 .R45 2015 -- Kroch Library Asia
Tōkyō, Gerunika, Jūkei
東京・ゲルニカ・重慶 : 空襲から平和を考える = Tokyo / Guernica / Chongqing : learning peace from air raids / 東京大空襲・戦災資料センター編 ; 早乙女勝元 [and others].
Tōkyō, Gerunika, Jūkei : kūshū kara heiwa o kangaeru = Tokyo/Guernica/Chongqing : learning peace from air raids / Tōkyō Daikūshū Sensai Shiryō Sentā ; Saotome Katsumoto [and others].
Iwanami Shoten, 2009. -- 123 pages : illustrations (some color) ; 27 cm + DVD-ROM (4 3/4 in.).
Oversize D785 .T65 2009 + -- Kroch Library Asia
BC-kyū senpan
BC級戦犯 / 田中宏巳.
BC-kyū senpan / Tanaka Hiromi.
Chikuma Shobō, 2002. -- 220 pages : maps ; 18 cm.
D804 .J3 T23 2002 -- Kroch Library Asia
Kirok toeji anŭn kiŏk, Kunhamdo
기록 되지 않은 기억, 군함도 / 이 혜민.
Kirok toeji anŭn kiŏk, Kunhamdo / Yi Hye-min.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 219 pages : illustrations ; 23 cm
D805 .J3 Y53 2018 -- Kroch Library Asia
Motta p'in kkot
못다 핀 꽃 : 일본군 성 노예제 피해자 할머니들 의 끝 나지 않은 미술 수업 / 이 경신 지음.
Motta p'in kkot : Ilbon'gun sŏng noyeje p'ihaeja halmŏnidŭl ŭi kkŭt naji anŭn misul suŏp / Yi Kyŏng-sin chiŭm.
Humanist, 2018. -- 303 pages : illustrations ; 19 cm
D810 .C698 Y54 2018 -- Kroch Library Asia
Tenmasan
天馬山 : 北朝鮮からの引揚げ者の語り / 浅井亜紀子編著.
Tenmasan : kitachōsen kara no hikiagesha no katari / Asai Akiko hencho.
Shunpūsha, 2016. -- xi, 343 pages : illustrations, maps ; 19 cm
D811 .A2 A83 2016 -- Kroch Library Asia
Sengo hoshō kara kangaeru Nihon to Ajia
戦後補償から考える日本とアジア / 内海愛子.
Sengo hoshō kara kangaeru Nihon to Ajia / Utsumi Aiko.
Yamakawa Shuppansha, 2002. -- 95 pages : illustrations ; 21 cm.
D819 .J3 .U88 2002 -- Kroch Library Asia

DD. Germany (1 item)RSS

Changing perspectives among Indian diaspora in Germany
Changing perspectives among Indian diaspora in Germany : culture and gender / S. Maya.
Winshield Press, 2017. -- xii, 183 pages ; 23 cm
DD78 .E28 M39 2017 -- Kroch Library Asia

DK. Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics - Poland (4 items)RSS

CIS Koryŏin iyagi
CIS 고려인 이야기 : 전통 생활 과 문화, 종교 활동 = A story of Koreans in CIS : traditional life and culture, religious activities / 이 병조 외 지음.
CIS Koryŏin iyagi : chŏnt'ong saenghwal kwa munhwa, chonggyo hwaltong = A story of Koreans in CIS : traditional life and culture, religious activities / Yi Pyŏng-jo oe chiŭm.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- x, 497 pages : illustrations ; 23 cm.
DK34 .K67 Y534 2018 -- Kroch Library Asia
Rŏsia minjok chŏngch'aek kwa kangje iju
러시아 민족 정책 과 강제 이주 : 한인 등 소수 민족 집단 강제 이주 의 기원, 경과, 명예 회복 그리고 민족 운동 의 원리 규명 / 심 헌용.
Rŏsia minjok chŏngch'aek kwa kangje iju : Hanin tŭng sosu minjok chiptan kangje iju ŭi kiwŏn, kyŏnggwa, myŏngye hoebok kŭrigo minjok undong ŭi wŏlli kyumyŏng / Sim Hŏn-yong.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2017. -- 399 pages : illustrations, portrait ; 23 cm.
DK34 .K67 S576 2017 -- Kroch Library Asia
Rŏsia yŏnbang ŭi Koryŏin yŏksa
러시아 연방 의 高麗人 歷史 / 朴 鍾〓 = История российских кторейцев / Пак Чон Хё
Rŏsia yŏnbang ŭi Koryŏin yŏksa / Pak Chong-hyo = Istorii︠a︡ rossiĭskikh ktoreĭt︠s︡ev / Pak Chon-Khë
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 399 pages : illustrations ; 24 cm
DK34 .K67 P327 2018 -- Kroch Library Asia
Rŏsia ŭi Manju, Hanbando chŏngch'aeksa, 17-19-segi
러시아 의 만주, 한반도 정책사, 17-19세기 / 김 용구 지음.
Rŏsia ŭi Manju, Hanbando chŏngch'aeksa, 17-19-segi / Kim Yong-gu chiŭm.
P'urŭn Yŏksa, 2018. -- 406 pages ; 24 cm
DK113 .K56 2018 -- Kroch Library Asia

DQ. Switzerland (1 item)RSS

Rak sut sawit
รักสุดสวิส : the secret life of the hotelier / ออมสิน.
Rak sut sawit : the secret life of the hotelier / ʻŌ̜msin.
Samnakphim a Book, 2019. -- 391 pages : color illustrations ; 19 cm
DQ26 .O67 2019 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (247 items)RSS

Ajia no bunka wa ekkyōsuru
アジアの文化は越境する : 映画・文学・美術 / 四方田犬彦編著.
Ajia no bunka wa ekkyōsuru : eiga, bungaku, bijutsu / Yomota Inuhiko hencho.
Gen Shobō, 2011. -- 161 pages : illustrations ; 19 cm
DS12 .Y66 2011 -- Kroch Library Asia
Ajia zenhōi
アジア全方位 : papers 1990-2013 / 四方田犬彦.
Ajia zenhōi : papers 1990-2013 / Yomota Inuhiko.
Shōbunsha, 2013. -- 525 pages : illustrations ; 19 cm
DS12 .Y66 2013 -- Kroch Library Asia
Net'ŭwŏk'ŭ ro parabon Asia
네트워크 로 바라본 아시아 : 사회 과학적 관점 에서 / 손 정렬 [and three others] 지음 = Asia viewed through networks : from the perspectives of social sciences / Jungyul Sohn [and three others].
Net'ŭwŏk'ŭ ro parabon Asia : sahoe kwahakchŏk kwanchŏm esŏ / Son Chŏng-nyŏl [and three others] chiŭm = Asia viewed through networks : from the perspectives of social sciences / Jungyul Sohn [and three others].
Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- xi, 174 pages : illustrations ; 23 cm.
DS32.8 .N475 2018 -- Kroch Library Asia
Contemporary thought in the Muslim world
Contemporary thought in the Muslim world : trends, themes and issues / Carool Kersten.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- viii, 218 pages ; 25 cm.
DS35.62 .K44 2019 -- Kroch Library Asia
Islam, authoritarianism, and underdevelopment
Islam, authoritarianism, and underdevelopment : a global and historical comparison / Ahmet T. Kuru.
Cambridge University Press, 2019. -- xvii, 303 pages : illustrations ; 23 cm
DS35.62 .K87 2019 -- Kroch Library Asia
British orientalisms, 1759-1835
British orientalisms, 1759-1835 / James Watt (University of York).
Cambridge University Press, 2019. -- vii, 285 pages ; 24 cm.
DS61.85 .W38 2019 -- Kroch Library Asia
Ways of life
Ways of life / edited by Shahidul Alam ; introduction by Rubana Huq.
Drik Picture Library Ltd., 2014. -- 131 pages : chiefly illustrations (black and white, and colour) ; 29 x 34 cm.
Oversize DS393.8 .W39 2014 ++ -- Kroch Library Asia
Bangladesh state of minorities report-2016
Bangladesh state of minorities report-2016 : paving the way to liberation / Afsana Amin, Muhammad Al Amin and Zakir Hossain.
Nagorik Uddyog, 2016. -- viii, 64 pages ; 25 cm
DS393.82 .A45 2016 -- Kroch Library Asia
Just a thought
Just a thought : a compilation / Bobby Hajjaj ; illustration, Golam Kabir.
Academic Press and Publishers Library, 2018. -- ix, 182 pages ; 22 cm
DS394.5 .H33 2018 -- Kroch Library Asia
Smr̥ti amlāna, 1971
Smr̥ti amlāna, 1971 / Ābula Māla Ābadula Muhita.
Prathama Prakasana, 2017. -- 287 pages, 1 unnumbered page ; 22 cm
DS395.5 .M799 2017 -- Kroch Library Asia
Stories from the edge
Stories from the edge : personal narratives of the liberation war / edited by Razia Sultana Khan and Niaz Zaman.
Bengal Publications Limited, 2017. -- 173 pages ; 21 cm
DS395.5 .S76 2017 -- Kroch Library Asia
Pābanā jelāra grāma-mahallāra nāmakaranera itihāsa
পাবনা জেলার গ্রাম -মহল্লার নামকরণের ইতিহাস / ড. আশরাফ পিণ্টু.
Pābanā jelāra grāma-mahallāra nāmakaranera itihāsa / Ḍa. Āśarapha Pinṭu.
Baipatra, 2018. -- 312 pages : illustrations ; 22 cm
DS396.8 .P3 P56 2018 -- Kroch Library Asia
City of Rajshahi
The city of Rajshahi / Dr. Saifuddin Chowdhury.
Rajshahi Association, 2017. -- 207 pages : illustrations (black and white and color), 1 map, facsimiles ; 22 cm
DS396.9 .R35 A63 2017 -- Kroch Library Asia
Uniśa-Biśa śatake purono Ḍhākāra samāja o saṃśkr̥ti
উনিশ-বিশ শতকে পুরোনো ঢাকার সমাজ ও সংষ্কৃতি / শায়লা পারভীন.
Uniśa-Biśa śatake purono Ḍhākāra samāja o saṃśkr̥ti / Śāẏalā Pārabhīna.
Bāṃlā Ekāḍemi, 2018. -- 304 pages : illustrations ; 22 cm
DS396.9 .D3 P37 2018 -- Kroch Library Asia
You cannot miss this flight
You cannot miss this flight : essays on emerging India / Captiain G.R. Gopinath ; foreword by Lord Meghna Desai.
HarperCollins Publishers India, 2017. -- xv, 214 pages ; 23 cm
DS407 .G675 2017 -- Kroch Library Asia
Borderlands and boundaries of the Indian subcontinent
The borderlands and boundaries of the Indian subcontinent : Baluchistan to the Patkai Range and Arakan Yoma / Dilip K. Chakrabarti.
Aryan Books International, 2018. -- xix, 232 pages, 8 unnumbered pages of plates : maps (colour) ; 29 cm
Oversize DS408.6 .C43 2018 + -- Kroch Library Asia
Cūriyōtayam mutal Utayacūriyan̲ varai
Cūriyōtayam mutal Utayacūriyan̲ varai : Talit ital̲kaḷ (1869-1943) / Je. Pālacuppiramaṇiyam.
Kālaccuvatu Patippakam, 2017. -- 183 pages : illustrations ; 22 cm
DS422 .C3 P275 2017 -- Kroch Library Asia
Dalit issues
Dalit issues : caste and class interface / edited by T. Brahmanandam.
Rawat Publications, 2018. -- xvi, 219 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
DS422 .C3 D334 2016 -- Kroch Library Asia
Scheduled castes of India
The Scheduled castes of India : legal provisions and analysis of census data / Chinmoy Chakravorty, Suman Prashar, Vijay M. Tamhane.
Bookwell, 2018. -- ix, 193 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize DS422 .C3 C4653 2018 + -- Kroch Library Asia
Indian cultures as heritage
Indian cultures as heritage : contemporary pasts / Romila Thapar.
Aleph, 2018. -- xl, 222 pages ; 23 cm
DS423 .T417 2018 -- Kroch Library Asia
Prehistoric research in the Indian Subcontinent
Prehistoric research in the Indian Subcontinent : a reappraisal and new directions / edited by K. Paddayya, Bishnupriya Basak.
Primus Books in collaboration with Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, 2017. -- xix, 346 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (black and white, and colour, some folded) ; 24 cm
DS425 .P74 2017 -- Kroch Library Asia
Minority discourses in India
Minority discourses in India : narrating centers and peripheries / edited by P. John Joseph Kennedy.
Viva Books, 2017. -- xix, 94 pages : illustration ; 23 cm
DS430 .N38 2015 -- Kroch Library Asia
Bengalis
The Bengalis : a portrait of a community / Sudeep Chakravarti.
Aleph, 2017. -- xxxv, 457 pages ; 23 cm
DS432 .B4 C43 2017 -- Kroch Library Asia
Exclusion of Muslims in India
Exclusion of Muslims in India : participation, tolerance and legitimacy of the state / editor, Arshi Khan.
Genuine Publications & Media Pvt. Ltd., 2018. -- 454 pages ; 25 cm
DS432 .M84 E93 2018 -- Kroch Library Asia
History of leather-working castes in India
History of leather-working castes in India : social transformation and challenges / edited by Vikram Harijan & Thallapally Manohar.
Meena Book Publications, 2018. -- xxii, 367 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 23 cm
DS432 .C48 N38 2017 -- Kroch Library Asia
Jamaat-e-Islami Hind conceptual basis
Jamaat-e-Islami Hind conceptual basis : English rendering of the Urdu treatise "Tehreek-e-Islami Hind", which is a comprehensive introduction of Jamaat-e-Islami Hind / Maulana Sadruddin Islahi ; translated by D. Abdul Karim.
Markazi Maktaba Islami Publishers, 2016. -- 199 pages ; 21 cm.
DS432 .M84 S23 2016 -- Kroch Library Asia
Licchaviharuko nālibelī
Licchaviharuko nālibelī / Kiraṇa Panthī (Pāṇḍeya).
Biena Pustaka Saṃsāra Prā. Li., 2017. -- 204 pages ; 22 cm
DS432 .L5 P36 2017 -- Kroch Library Asia
Muslīma praśnācī guntāgunta
Muslīma praśnācī guntāgunta = Musleem prashnaachee guntaagunt / Vilāsa Sonavaṇe ; sampādana, Dīpaka Kasāḷe, Anila Jāyabhāye, Dayānanda Kanakadaṇḍe, Devakumāra Ahire.
Haritī Pablikeśans, 2017. -- 80 pages ; 22 cm
DS432 .M84 S63 2017 -- Kroch Library Asia
Journey through museums, cultural studies and art history
A journey through museums, cultural studies and art history / R.D. Choudhury.
Chandra Prakash, 2016. -- 636 pages : illustrations (black and white, and colour) ; 23 cm
DS435.7 .C515 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Indian nationalism
Indian nationalism : the essential writings / edited by S. Irfan Habib.
Aleph Book Company, 2017. -- x, 285 pages ; 23 cm
DS436 .I517 2017 -- Kroch Library Asia
Rajiv Gandhi to Narendra Modi
Rajiv Gandhi to Narendra Modi : broken polity, flickering reforms / Parsa Venkateshwar Rao Jr.
SAGE, Select, 2019. -- xx, 213 pages ; 22 cm
DS448 .R332 2019 -- Kroch Library Asia
Destined to fight?
Destined to fight? : India and Pakistan, 1990-2017 / introductions by Swagato Ganguly ; foreword by C Raja Mohan ; afterword by Gautam Adhikari.
Time Group Books, 2017. -- 357 pages ; 22 cm
DS450 .P18 D47 2017 -- Kroch Library Asia
India and the Nordics in a changing world
India and the Nordics in a changing world / edited by Bhaswati Sarkar ; foreword by Amb Harald Sandberg.
Kaveri Books, 2018. -- 243 pages ; 23 cm
DS450 .S34 S46 2014 -- Kroch Library Asia
Imperial sovereignty and local politics
Imperial sovereignty and local politics : the Bhaduria Rajputs and the Transition from Mughal to British India, 1600-1900 / Tripurdaman Singh.
Cambridge University Press, 2019. -- xvi, 247 pages ; 24 cm
DS461 .S558 2019 -- Kroch Library Asia
Mountstuart Elphinstone in South Asia
Mountstuart Elphinstone in South Asia : pioneer of British colonial rule / Shah Mahmoud Hanifi (editor) ; preface by William Dalrymple.
Oxford University Press, 2019. -- xxxviii, 418 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps (some color) ; 24 cm
DS475.2 .E4 M36 2019 -- Kroch Library Asia
Saga of a native explorer
Saga of a native explorer : Pundit Nain Singh C.I.E. : exploration in trans-Himalalyan forbidden land of Tibet and Central Asia during 1865-74 / by Surendra Singh Pangtey IAS (Rtd.) ; text revised by Dan Jantzen.
Bishen Singh Mahendra Pal Singh, 2017. -- 242 pages : maps (black and white) ; 22 cm
DS479.1 .R383 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Amritsar, 1919
Amritsar, 1919 : an empire of fear & the making of a massacre / Kim A. Wagner.
Yale University Press, 2019. -- xxvi, 325 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 24 cm
DS480.5 .W34 2019 -- Kroch Library Asia
Abhayāraṇya
Abhayāraṇya / Narahara Kurundakara.
Deśamukha āṇi Kampanī (Pabliśarsa) Prā. Li., 2017. -- 224 pages ; 22 cm
DS480.84 .K774 2017 -- Kroch Library Asia
Laid to rest
Laid to rest : the controversy over Subhas Chandra Bose's death / Ashis Ray ; foreword by Anita Pfaff.
Lotus Collection, Roli Books, 2018. -- xxxiv, 316 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white) ; 23 cm
DS481 .B6 R39 2018 -- Kroch Library Asia
Modi and his challenges
Modi and his challenges / Rajiv Kumar.
Bloomsbury, 2016. -- xii, 317 pages : maps (black and white) ; 24 cm
DS481 .M63 K86 2016 -- Kroch Library Asia
Bihāra āndolana-1974
Bihāra āndolana-1974 / sampādana, Ḍô. Mahendra Narāyaṇa Karṇa.
Bihāra Rājya Abhilekhāgāra Nideśālaya, 2016-. -- volumes : illustrations ; 25 cm
DS485 .B518 B53 2016 -- Kroch Library Asia
Diaries from my attic
Diaries from my attic : a journey into the past / Wilson R. Laitflang ; editor, Iadalang Pyngrope.
EBH Publishers (India), 2018. -- viii, 100 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm
DS485 .M58 L35 2018 -- Kroch Library Asia
Essential R.S. Tolia.
The essential R.S. Tolia.
Doon Library & Research Centre : M/s Bishen Singh Mahendra Pal Singh, 2017. -- xviii, 907 pages : portraits (cheifly color) ; 24 cm
DS485 .U693 T65 2017 -- Kroch Library Asia
Integration of the princely states of Odisha
Integration of the princely states of Odisha : a case study of Nilgiri / Surendra Kumar Biswal.
Pacific Books International, 2017. -- xvi, 317 pages ; 23 cm
DS485 .O66 B57 2017 -- Kroch Library Asia
Jammu and Kashmir dilemma of accession
Jammu and Kashmir dilemma of accession : a historical analysis and lesson : Prime Minister Pandit Ramchandra Kak's first-hand account of the tumultuous events in 1946-47 / Radha Rajan.
Voice of India, 2018. -- 178 pages : maps (some color) ; 23 cm
DS485 .K26 R33 2017 -- Kroch Library Asia
Jayalalithaa
Jayalalithaa : a journey / concept: Renu Kaul Verma ; writing: Papri Sen Sri Raman ; layout design: Labanya Kalita.
Vitasta, 2017. -- 185 pages : illustrations (black and white, and colour), maps (colour) ; 29 cm
Oversize DS485 .M28 J4957 2017 + -- Kroch Library Asia
Jāti ōl̲ippup puraṭci
Jāti ōl̲ippup puraṭci / Tantai periyār; tokuppāciriyar Ki. Vīramaṇi
Periyār Cuyamariyātaip Piracāra Nir̲uvaṇa vel̲iyīṭu, 2017. -- xvi, 430 pages : illustrations ; 25 cm
Oversize DS485 .M277 R36 2017 + -- Kroch Library Asia
Kashmir
Kashmir : glimpses of history and the story of struggle / Saifuddin Soz.
Rupa Publications India Pvt. Ltd., 2018. -- xii, 236 pages : 8 unnumbered pages of plates (color) ; 24 cm.
DS485 .K25 S69 2018 -- Kroch Library Asia
Madhyakalina Malava ka samajika evam samskrtika itihasa
Madhyakalina Malava ka samajika evam samskrtika itihasa 1300 i. se 1562 i. / Candrakanta Tivari.
Radha Pablikesansa, 2017. -- 245 pages ; 23 cm
DS485 .M38 T58 2017 -- Kroch Library Asia
Mourning memories
Mourning memories : Amarnath row to the year of dead eyes / Javaid Iqbal Bhat ; foreword by Saifuddin Soz ; afterword by Prof. Mohammad Ashraf Wani.
Jaykay Books, 2017. -- 288 pages ; 25 cm
DS485 .K2 B437 2017 -- Kroch Library Asia
Nagaland for Nagas
Nagaland for Nagas / Zapuvisie Lhousa.
Zapuvisie Lhousa, 2016. -- vi, 122 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color) ; 21 cm
DS485 .N27 L46 2016 -- Kroch Library Asia
National movement and empowerment of women
National movement and empowerment of women : nation-building in the United Provinces / Malabika Pande.
Rawat Publications, 2018. -- x, 178 pages : illustrations ; 22 cm
DS485 .U3 P36 2018 -- Kroch Library Asia
Tapʻ khyupʻ krīʺ nhaṅʻʹ 'a tū tvai tuikʻ khaiʹ ra taiʹ vamʻ kha sacʻ (Koʹ mūʺ rā) ca khanʻʺ tuikʻ pvai nhaṅʻʹ vamʻ nāʺ hve, muiṅʻʺ naṅʻ tuikʻ pvai
Tapʻ khyupʻ krīʺ nhaṅʻʹ 'a tū tvai tuikʻ khaiʹ ra taiʹ vamʻ kha sacʻ (Koʹ mūʺ rā) ca khanʻʺ tuikʻ pvai nhaṅʻʹ vamʻ nāʺ hve, muiṅʻʺ naṅʻ tuikʻ pvai / Yuṃ Leʺ (Builʻ krīʺ Vaṅʻʺ Kui-Ṅrimʻʺ).
Lvaṅʻ Ūʺ Cā pe, 2018. -- 348 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
DS485 .B86 Y865 2018 -- Kroch Library Asia
Tireless voice
Tireless voice : relentless journey = Aluperugani gaḷaṃ : virāmamerugani payanaṃ / [compiled by] Kambhampati Hari Babu.
Alakananda Prachuranalu, 2010-. -- volumes : illustrations ; 24-28 cm
Oversize DS485 .A5575 N34 2010 + -- Kroch Library Asia
Tripura Chief Minister at national forum
Tripura Chief Minister at national forum : speeches of Manik Sarkar, Chief Minister, Tripura, in the meeting of different national forum.
Department of Information & Cultural Affairs, Government of Tripura, 2014. -- 336 pages ; 23 cm
DS485 .T8 A5 2014 -- Kroch Library Asia
Yogi Adityanath
Yogi Adityanath : the rise of a saffron socialist / Pravin Kumar.
Times Group Books, 2017. -- 213 pages, 24 pages of plates : illustrations (colour) ; 21 cm
DS485 .U62 A35 2017 -- Kroch Library Asia
Kārabhārī Ahamadanagara jilhyāce
Kārabhārī Ahamadanagara jilhyāce / Êḍa. Ḍô. Bāḷa Ja. Boṭhe Pāṭīla.
Sakāḷa Prakāśana, 2017. -- 546 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm
Oversize DS486 .A39 B68 2017 + -- Kroch Library Asia
M. Y. Ghorpade
M. Y. Ghorpade : a study / Akkamahadevi P.
Emerald Publishers, 2017. -- 175 pages : illustrations (black and white) ; 21 cm
DS486 .S2158 A55 2017 -- Kroch Library Asia
Malnad times
Malnad times : memories of a bygone era : a book by the Coffee Day Company / photographs by Arjun Swaminathan ; foreword by Dr. U.R. Ananthamurthy.
Serai Fine Art Collection, 2010. -- 148 pages : illustrations (black and white) ; 24 x 34 cm
Oversize DS486 .M2955 S93 2010 + -- Kroch Library Asia
Sri Lanka
Sri Lanka : pocket guide / [editor, Sian Marsh ; author, Gavin Thomas].
Berlitz publishing, 2019. -- 168 pages : illustrations (color), maps (color) ; 15 cm.
DS488.9 .T46 2019 -- Kroch Library Asia
Śrī Laṅkā Purāvidyā Saṅgamaya
Śrī Laṅkā Purāvidyā Saṅgamaya : panas vasaraka itihāsaya : 1966-2016 / Dhanēṣ Visumperuma, Bī.Es.Sī. (Koḷamba), Purāvidyā Paścāt Upādhi Ḍiplōmā (Kălaṇiya), Eṃ. Ē. (Kălaṇiya).
Śri Laṅkā Purāvidyā Saṅgamaya, Jātika Kautukāgara Departamēntuva Bārē, 2017. -- 100 pages : illustrations ; 22 cm
DS489.8 .V57 2017 -- Kroch Library Asia
Apē samāja itihāsaya
Apē samāja itihāsaya / Ăs. Dī. Da Lănarōl.
Sīmasahita Ăm. Ḍī. Guṇasēna saha Samāgama, 1964. -- x, 94 p. ; 19 cm.
DS489.15 .D36 1964 -- Kroch Library Asia
Ampār̲ai Māvaṭṭa Muslimkaḷ
Ampār̲ai Māvaṭṭa Muslimkaḷ : The history of Muslims in Ampara District : vāl̲vum vaḷamum / Em. Es. Em. Jalaltin = Amparai Mavadda Muslimkal : vaalvum valamum / M.S.M. Jalaldeen.
Kil̲akku Muslim Kalvip Pēravai, 2016. -- viii, 72 pages ; 20 cm
DS489.25 .M8 J35 2016 -- Kroch Library Asia
Makkaḷ islām
Makkaḷ islām / Ē. Pi. Em. Itrīs.
Kākam, 2014. -- 159 pages ; 21 cm
DS489.25 .M8 I843 2014 -- Kroch Library Asia
Muslim araciyalin̲ iyalāmai
Muslim araciyalin̲ iyalāmai / Em. Em. Em. Nūr̲ulhak = Muslim arasyalin iyalamai / author: M.M.M. Noorulhagu.
publisher not identified, 2016. -- 102 pages ; 21 cm
DS489.25 .M8 N87 2016 -- Kroch Library Asia
Siṃhalayō saha Siṃhalē avasan raju
Siṃhalayō saha Siṃhalē avasan raju : (Mahāvaṃśaya nivaradi kirīma) / Eṃ. Kē. Jayasēna (jōṣṭha kaṭīkācārya).
Śrī Dēva Kumāra Sēmagē, 2016. -- xvi, 630 pages : illustrations ; 21 cm
DS489.25 .S5 J38 2016 -- Kroch Library Asia
Tamil̲ pēcum Muslimkaḷ
Tamil̲ pēcum Muslimkaḷ : vāl̲vum varalār̲um = Tamil speaking Muslims : life and history / Em. Es. Em. Jalāltīn̲ = Tamil pesum Muslimkal : vaalvum varalarum / M.S.M. Jalaldeen.
Kil̲akku Muslim Kalvip Pēravai, 2015. -- vi, 60 pages ; 20 cm
DS489.25 .M8 J353 2015 -- Kroch Library Asia
Lalith Athulathmudali assassination
Lalith Athulathmudali assassination : the whole truth / Professor Ravindra Fernando.
Vijitha Yapa Publications, 2017. -- viii, 168 pages, 2 unnumbered leaves, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color) ; 21 cm
DS489.86 .A83 F47 2017 -- Kroch Library Asia
Nepālī saṃskr̥ti viśvakośa
Nepālī saṃskr̥ti viśvakośa / Prā. Ḍā. Somaprasāda Khativaḍā.
Janatā Prasāraṇa tathā Prakāśana Limiṭeḍa, 2017. -- 1408 pages ; 25 cm
DS493.7 .K435 2017 -- Kroch Library Asia
Kirāta Khambū jātiko sākelā, saṃskr̥ti ra sabhyatā
Kirāta Khambū jātiko sākelā, saṃskr̥ti ra sabhyatā / Deva Kirāta Rāī.
Līlā Rāī, 2013. -- 190 pages : illustrations (black and white) ; 21 cm
DS493.9 .R34 R342 2013 -- Kroch Library Asia
Current dynamics in transforming Nepal
Current dynamics in transforming Nepal / edited by Dilli Ram Dahal, Laya Prasad Uprety, Bipin Kumar Acharya.
Adroit Publishers, 2018. -- xxii, 729 pages ; 25 cm
Oversize DS495.6 .I68 2018 + -- Kroch Library Asia
Ekīkaraṇadekhi janatantrakā khojasammako saṅgharshamā hāmī Nepālī
Ekīkaraṇadekhi janatantrakā khojasammako saṅgharshamā hāmī Nepālī / Nārāyaṇaprasāda Ācārya.
Śāradā Ācārya, 2017. -- 200 pages ; 22 cm
DS495.6 .A23 2017 -- Kroch Library Asia
Rājanītiko bechān̐ṭa jyāmiti
Rājanītiko bechān̐ṭa jyāmiti / Anilakumāra Karṇa = Rajniti ko bechhat jyamiti / by Anil Kumar Karna.
Sañcāraka Nepāla, 2016. -- 164 pages ; 22 cm
DS495.6 .K37 2016 -- Kroch Library Asia
Pharkera herdā
Pharkera herdā : Tejabahādura Prasāīko ātmakathā / sampādana, Mahāmunīśvara Ācārya.
Mohanabahādura Prasāī, 2016. -- 272 pages : illustrations (black and white) ; 21 cm
DS495.592 .P74 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Teikoku Nihon to Kakyō
帝国日本と華僑 : 日本・台湾・朝鮮 / 安井三吉.
Teikoku Nihon to Kakyō : Nihon, Taiwan, Chōsen / Yasui Sankichi.
Aoki Shoten, 2005. -- xi, 311, 9 pages : maps ; 20 cm.
DS509.5 .C5 Y37 2005 -- Kroch Library Asia
Asie du Sud-Est 2018
L'Asie du Sud-Est 2018 : bilan, enjeux et perspectives / sous la direction d'Abigaël Pesses et Claire Thi Tran ; contributeurs, Delphine Allès [and seventeen others].
Indes savantes, 2018. -- 481 pages : illustrations, maps ; 19 cm
DS526.7 .A8564 2018 -- Kroch Library Asia
Asie du Sud-Est 2019
L'Asie du Sud-Est 2019 : bilan, enjeux et perspectives / sous la direction de Christine Cabasset et Claire Thi Liên Tran ; contributeurs, François-Xavier Bonnet [and eighteen others] ; avec la participation des stagiaires de l'Irasec pour la chronologie par pays, Julie Lavialle-Prelois, Alexandre Marouen et Sébastien Lambalot.
IRASEC, Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine = Research Institute On Contemporary Southeast Asia ; Les Indes savantes, 2019. -- 451 pages : illustrations, maps, charts ; 19 cm
DS526.7 .A8566 2019 -- Kroch Library Asia
Sāthāranarat hǣng sahaphāp Mīanmā
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา = The Rrepubic of the Union of Myanmar / เสริมสกุล โทณะวณิก.
Sāthāranarat hǣng sahaphāp Mīanmā = The Rrepubic of the Union of Myanmar / Sœ̄msakun Thōnawanik.
Samnakphim Bannakit, 2015. -- 104 pages : color illustrations ; 21 cm.
DS527.4 .S64 2015 -- Kroch Library Asia
Cacʻ 'upʻ khyupʻ reʺ mha dīmuikarecī suiʹ 'oṅʻ mraṅʻ so Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ 'aphracʻ thū thoṅʻ lui so chanda rhi sū myāʺ 'atvakʻ Sūra Ūʺ Rvhe Manʻʺ e* chveʺ nveʺ taṅʻ pra khyakʻ myāʺ
Cacʻ 'upʻ khyupʻ reʺ mha dīmuikarecī suiʹ 'oṅʻ mraṅʻ so Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ 'aphracʻ thū thoṅʻ lui so chanda rhi sū myāʺ 'atvakʻ Sūra Ūʺ Rvhe Manʻʺ e* chveʺ nveʺ taṅʻ pra khyakʻ myāʺ / Sūra Ūʺ Rvhe Manʻʺ.
Panʻʺ Chve Mvanʻ Cā pe, 2018. -- 147 pages : color illustrations, facsimiles, portraits ; 21 cm
DS528.7 .C33 2018 -- Kroch Library Asia
Lvatʻ mrokʻ desa Panʻ chanʻʺ mhā chayʻ nhacʻ krā
Lvatʻ mrokʻ desa Panʻ chanʻʺ mhā chayʻ nhacʻ krā / Ne Ūʺ Ve.
Khrūʺ Khrūʺ Cā ʼupʻ Tuikʻ, 2018. -- 367 pages ; 21 cm
DS528.7 .N48 2018 -- Kroch Library Asia
Ṭhāna tvaṅʻʺ cvamʻʺ raññʻ mrhaṅʻʹ taṅʻ reʺ ʼa tvakʻ Mranʻ mā Samuiṅʻʺ ʼA phvaiʹ vaṅʻ myāʺ phatʻ krāʺ khaiʹ so cā tamʻʺ myāʺ
Ṭhāna tvaṅʻʺ cvamʻʺ raññʻ mrhaṅʻʹ taṅʻ reʺ ʼa tvakʻ Mranʻ mā Samuiṅʻʺ ʼA phvaiʹ vaṅʻ myāʺ phatʻ krāʺ khaiʹ so cā tamʻʺ myāʺ / Samuiṅʻʺ Sutesana nhaṅʻʹ ʼA myuiʺ sāʺ Cā kraññʻʹ Tuikʻ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, Sāsanā reʺ nhaṅʻʹ Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna.
Sāsanā reʺ nhaṅʻʹ Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna, Sāsanā reʺ nhaṅʻʹ Yañʻ kyeʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna, 2017. -- 2 volumes : illustrations ; 26 cm
Oversize DS529.3 .T479 2017 + -- Kroch Library Asia
Sī po maṅʻʺ e* ratanā puṃ nanʻʺ nokʻ chuṃʺ neʹ myāʺ
Sī po maṅʻʺ e* ratanā puṃ nanʻʺ nokʻ chuṃʺ neʹ myāʺ / Takkasuilʻ Cinʻ Taṅʻ.
Guṇʻ thūʺ cā pe, 2018. -- 9 unnumbered pages, 253 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 21 cm
DS529.7 .C562 2018 -- Kroch Library Asia
Lvatʻ lapʻ reʺ rvhe ratu
Lvatʻ lapʻ reʺ rvhe ratu / ʼOṅʻ Co Ūʺ.
Praññʻ sū́ bhakʻ toʻ sāʺ myāʺ, 1998. -- 693, 2-67 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize DS530.4 .O62 1998 + -- Kroch Library Asia
Myakʻ nhā khyaṅʻʺ chuiṅʻ tvé chuṃ chveʺ nveʺ reʺ phraṅʻ́ nrimʻʺ khyamʻʺ reʺ (1963-1988)
Myakʻ nhā khyaṅʻʺ chuiṅʻ tvé chuṃ chveʺ nveʺ reʺ phraṅʻ́ nrimʻʺ khyamʻʺ reʺ (1963-1988) / Dokʻtā Cinʻ Mraṅʻ́.
Samuiṅʻʺ Sutesana nhaṅʻ́ ʼA myuīʺ sāʺ cā kraññʻ́ tuikʻ Ūʺ cīʺ ṭhāna, 2018. -- 22 unnumbered pages, 191 pages, 8 unnumbered pages : illustrations ; 26 cm
Oversize DS530.6 .C56 2018 + -- Kroch Library Asia
Sve" caññʻ" khuiṅʻ mā re" gyānayʻ (serial)
Sve" caññʻ" khuiṅʻ mā re" gyānayʻ / Karaṅʻ sve" caññʻ" khuiṅʻ mā re" 'a caññʻ" 'a ruṃ" = Solidarity journal.
Ka raṅʻ sveʺ caññʻʺ khuiṅʻ mā reʺ ʼA caññʻʺ ʼa ruṃʺ Sa taṅʻʺ nhaṅʻʹ Pranʻ krāʺ reʺ Ṭhāna, 1999-uuuu. -- volumes : illustrations ; 28 cm
Oversize DS530.8 .K25 S94 + -- Kroch Library Asia
Mranʻ māʹ dīmuikarecī kharīʺ nhaṅʻʹ Sūra Ūʺ Taṅʻ Ūʺ
Mranʻ māʹ dīmuikarecī kharīʺ nhaṅʻʹ Sūra Ūʺ Taṅʻ Ūʺ / Takkasuilʻ Cinʻ Taṅʻ.
Dhū Vaṃ Cā pe, 2016-2018. -- 3 volumes : illustrations ; 21 cm
DS530.53 .T368 C568 2016 -- Kroch Library Asia
Narasinʻ ʼa tvaṅʻʺ ʼa praṅʻ puṃ ripʻ myāʺ
Narasinʻ ʼa tvaṅʻʺ ʼa praṅʻ puṃ ripʻ myāʺ / Kui Va.
Khetʻ pra tuikʻ cā pe, 2018. -- 215 pages ; 21 cm
DS530.62 .V3 2018 -- Kroch Library Asia
Panʻʺ tuiṅʻ ka bhā lai nhaṅʻʹ ʼa khrāʺ choṅʻʺ pāʺ myāʺ
Panʻʺ tuiṅʻ ka bhā lai nhaṅʻʹ ʼa khrāʺ choṅʻʺ pāʺ myāʺ / Lū thu Cinʻ Vaṅʻʺ.
Citʻ kūʺ Khyui khyui Cā pe, 2019. -- 232 pages ; 21 cm
DS530.65 .C565 2019 -- Kroch Library Asia
Người lính Điện Biên kẻ̂ chuyện
Người lính Điện Biên kẻ̂ chuyện / người kể: Đỗ Ca Sơn ; người thể hiện: Kiều Mai Sơn.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 102 pages : illustrations ; 21 cm
DS553.3 .D5 D625 2019 -- Kroch Library Asia
Thiên sử vàng Điện Biên Phủ
Thiên sử vàng Điện Biên Phủ = Dien Bien Phu a golden page of history.
Nhà xuất bản Thông tấn, 2018. -- 186 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
Oversize DS553.3 .D5 T45 2018 + -- Kroch Library Asia
Điện Biên Phủ của chúng em
Điện Biên Phủ của chúng em / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 190 pages ; 21 cm
DS553.3 .D5 D52 2019 -- Kroch Library Asia
Līaolang bœ̄ng pai nā
Līaolang bœ̄ng pai nā / Sāsadāchān Do̜ktœ̄ Phandūangchit Vongsā.
Hōngphim hǣng Lat, 2015. -- 138 pages, 1 unnumbered page ; 21 cm
DS555.3 .P42 2015 -- Kroch Library Asia
Pavat mūnsư̄a Mư̄ang Vīangsai-thān thīman khō̜ng kānpativat Lāo
Pavat mūnsư̄a Mư̄ang Vīangsai-thān thīman khō̜ng kānpativat Lāo : nư̄ang nai ʻōkāt salœ̄m salō̜ng Mư̄ang Vīangsai-Thān thīman khō̜ng kānpativat Lāo khop hō̜p 50 pī 30/11/1968-30/11/2018 / Khana Khōsanā ʻOphom Sūnkāng Phak.
Khana Khōsanā ʻOphom Sūnkāng Phak, 2018. -- 129 pages : illustrations ; 21 cm
DS555.8 .P296 2018 -- Kroch Library Asia
Hak lāo khāng dīeo
Hak lāo khāng dīeo : pasopkān mūan mūan dī dī khō̜ng bāo Kaolī phūlong hak "Lāo" lae yāk mā yū talōt pai / Thamdī.
Samnakphim Dō̜k Ket, 2017. -- 160 pages : color illustrations ; 21 cm
DS555.42 .T42 2017 -- Kroch Library Asia
Khwāmsư̄a læ vatthanatham dangdœ̄m nai mahākāp Thāo Hung Thāo Chư̄ang
Khwāmsư̄a læ vatthanatham dangdœ̄m nai mahākāp Thāo Hung Thāo Chư̄ang / Phaivan Mālāvong.
Samnakphim Sikhīeo, 2019. -- 317 pages : illustrations ; 21 cm
DS555.42 .P45 2019 -- Kroch Library Asia
Songsœ̄m khāniyom thī thūktō̜ng
ສົ່ງເສີມຄ່ານິຍົມ ທີ່ຖືກຕ້ອງ / ສຈ.ດຣ. ພັນດວງຈິດ ວົງສາ.
Songsœ̄m khāniyom thī thūktō̜ng / Sō̜chō̜. Dō̜rō̜. Phandūangchit Vongsā.
Sūnkāng Nǣo Lāo Sāng Sāt, 2015. -- ii, 77 pages : color illustrations ; 21 cm
DS555.42 .P42 2015 -- Kroch Library Asia
Phao taiyang nai SPP Lāo
ເຜົ່າໄຕຢັ້ງ ໃນ ສປປ ລາວ / ຄຳແພງ ອ່ອນສາ.
Phao taiyang nai SPP Lāo / Khamphǣng ʻŌ̜nsā.
Rōngphim Samnakphim læ Chanāi Pưm Hǣnglat, 2018. -- xiv, 81 pages : color illustrations, maps ; 21 cm
DS555.44 .K436 2018 -- Kroch Library Asia
Chāk lūksāi sāonā kāi pen phanakngān pativat
Chāk lūksāi sāonā kāi pen phanakngān pativat / Thō̜. Mūnkǣo ʻŌlabūn.
Hōngphim hǣng Lāt, 2017. -- Kō̜-Chō̜. [3 pages], 79 pages : color illustrations ; 21 cm
DS555.73 .M86 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Sīvit kap kāntō̜sū
Sīvit kap kāntō̜sū : banthưk khwāmsongcham khō̜ng Phon Thō ʻAi Suliyasǣng / Phon Thō ʻAi Suliyasǣng ; hiphōm dōi Than Sīphai Kǣobunmī.
Hōngphim Kō̜ngthap Pasāson Lāo, 2016. -- 282 pages : illustrations (some color) ; 20 cm
DS555.73 .A57 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Sīvit læ vīakngān
ຊີວິດ ແລະ ວຽກງານ / ດາວເພັດ ບົວພາ.
Sīvit læ vīakngān / Dāophet Būaphā.
Hōngphim ʼEkaphāp, 2016. -- 61 pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
DS555.73 .D38 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Than ʻUnnư̄a Phimmasō̜n pathān Sān Pasāson Sūngsut khon thamʻit khong Sō̜Pō̜Pō̜ Lāo
Than ʻUnnư̄a Phimmasō̜n pathān Sān Pasāson Sūngsut khon thamʻit khong Sō̜Pō̜Pō̜ Lāo / hiphōm dōi Nāng Vilaivīang Phimmasō̜n.
Samnakphim lae Chamnāi Pư̄m hǣng Lat, 2017. -- 130 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS555.73 .U66 V55 2017 -- Kroch Library Asia
Thān Faidāng Lō̜blīayāo nai khabūan vivat kānpativat Lāo
Thān Faidāng Lō̜blīayāo nai khabūan vivat kānpativat Lāo / Somthō̜n Lō̜blīayāo.
Sathāban Vithanyāsāt Sangkhom hǣng sat, 2017. -- 342 pages : illustrations (some color) ; 21 x 31 cm
Oversize DS555.73 .F35 T43 2017 + -- Kroch Library Asia
ʻUthit sīvit phư̄a phālakit pativat dūai khwāmsamakchai
ʻUthit sīvit phư̄a phālakit pativat dūai khwāmsamakchai : sīvit læ kānkhlư̄anvai khō̜ng Nāng Khamphō̜n Phimmasǣng. / doi Khamphō̜n Phimmasǣng.
Lāo Dūang Dư̄an, 2019. -- 104 pages : color illustrations ; 19 cm
DS555.73 .K437 2019 -- Kroch Library Asia
Bon sēnthāng pai sū kānpativat
ບົນເສັ້ນທາງໄປສູ່ການປະຕິວັດ / ໂດຍມະນີວັນ ໄຊຍະຈັກ.
Bon sēnthāng pai sū kānpativat / dōi Nāng Manīvan Saiyachak.
Hōngphim hµ̄ng Lat, 2016. -- 61 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS555.86 .M26 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Khamtai Sīphandō̜n
ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ : ການອຸທິດຕົນ ເພື່ອປະເທດຊາດ - ເພື່ອປະຊາຊົນ / ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ.
Khamtai Sīphandō̜n : kānuthitton phư̄a Pathēt sāt-phư̄a pasāson / Khana Khōsanā ʻOphomn Sūnkāng Phak.
Khana Khōsanā ʻOphomn Sūnkāng Phak, 2014. -- 166 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
DS555.86 .K43 .K43 2014 -- Kroch Library Asia
Nǣokhit sīnam khō̜ng Pathān Khamtai Siphandō̜n tō̜ phālakit pokpak haksā læ phatthanā pathēt sāt
Nǣokhit sīnam khō̜ng Pathān Khamtai Siphandō̜n tō̜ phālakit pokpak haksā læ phatthanā pathēt sāt : ēkasān Kō̜ng Pasum Sammanā Vithayāsāt nai ʻōkāt lanuk wankœ̄t khō̜ng Pathān Khamtai Siphandō̜n khophōp 80 pī chat khun thī Nakhō̜n Lūang Vīangchan wan thī 22-23/12/2003.
Khana Khōsanā ʻOphōm Sūnkāng Phak, 2018. -- 103 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize DS555.86 .K43 N24 2018 + -- Kroch Library Asia
Pavat khwāmpenmā khō̜ng Mư̄ang Hongsā, Khwµ̄ng Sainyabulī
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ / ໂດຍ ແພງ ຫົງສາຄອນ.
Pavat khwāmpenmā khō̜ng Mư̄ang Hongsā, Khwµ̄ng Sainyabulī / dōi Phµ̄ng Hongsākhō̜n.
Samnakphim læ Chamnāi Pưm hµ̄ng Lat, 2017. -- xxi, 75 pages : illustrations (some color), color map ; 21 cm
DS555.98 .H66 P43 2017 -- Kroch Library Asia
Pavatsāt Mư̄ang Vang khwǣng Savannakhēt
Pavatsāt Mư̄ang Vang khwǣng Savannakhēt / Khamphœ̄i Phanthachō̜n.
Hōngphim Sīsavāt, 2018. -- 220 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
DS555.98 .S39 P29 2018 -- Kroch Library Asia
Việt Nam
Việt Nam / Hạo Nhiên viết ; Nguyễn Hào vẽ.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 15 pages : color illustrations, color maps ; 19 x 19 cm
DS556.3 .H37 2019 -- Kroch Library Asia
Cổ vật Việt Nam
Cổ vật Việt Nam = Vietnamese antiquities / Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc = Vietnam National museum of history, Capital museum Beijing, China.
Nhà xuất bản Thé̂ giới, 2012. -- 251 pages : chiefly color illustrations ; 29 cm
Oversize DS556.4 .C66 2012 + -- Kroch Library Asia
Việt Nam, những hành trình yêu thương
Việt Nam, những hành trình yêu thương / Huỳnh Thu Dung.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2019. -- 217 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize DS556.39 .H88 2019 + -- Kroch Library Asia
Bản sá̆c văn hóa Việt Nam
Bản sá̆c văn hóa Việt Nam / Phan Ngọc.
Nhà xuá̂t bản Văn học, 2018. -- 555 pages ; 19 cm
DS556.42 .P541 2018 -- Kroch Library Asia
Văn hóa làng ở Việt Nam
Văn hóa làng ở Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh.
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2018. -- 463 pages ; 22 cm
DS556.42 .V79 2018 -- Kroch Library Asia
Văn hóa Việt Nam
Văn hóa Việt Nam : tiếp cận hệ thống-liên ngành / TS. Lý Tùng Hiếu.
Nhà xuá̂t bản Văn hóa-văn nghệ, 2019. -- 475 pages ; 24 cm
DS556.42 .L993 2019 -- Kroch Library Asia
Đặc trưng và sá̆c thái văn hóa vùng
Đặc trưng và sá̆c thái văn hóa vùng / Tiến sĩ Sử học Huỳnh Công Bá.
Nhà xuất bản Thuận Hóa, 2019. -- 943 pages ; 25 cm
DS556.42 .H983 D33 2019 -- Kroch Library Asia
Nhớ và quên
Nhớ và quên / của Phạm Hồng Sơn, Đặng Anh Đào.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 341 pages : illustrations, portraits ; 20 cm
DS556.54 .P42 2019 -- Kroch Library Asia
50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia
50 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia : thành tựu và triển vọng / TS. Trần Xuân Hiệp.
Nhà xuá̂t bản Thông tin và Truyền thông, 2018. -- 302 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.58 .C15 T73 2018 -- Kroch Library Asia
Chính sách của các vương triè̂u Việt Nam đó̂i với người Hoa
Chính sách của các vương triè̂u Việt Nam đó̂i với người Hoa / Huỳnh Ngọc Đáng.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2018. -- 225, [14] pages ; 24 cm
DS556.58 .C5 H88 2018 -- Kroch Library Asia
Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản
Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản : 45 năm nhìn lại và hướng tới tương lai / chủ biên, TS. Trần Quang Minh.
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2019. -- 405 pages : illustrations ; 24 cm
DS556.58 .J3 Q366 2019 -- Kroch Library Asia
Chuyện các vị vua Việt Nam
Chuyện các vị vua Việt Nam / Lê Thái Dũng.
Nhà xuá̂t bản Hò̂ng Đức, 2019. -- 203 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.62 .L42 2019 -- Kroch Library Asia
Giai thoại các vị vua Việt Nam
Giai thoại các vị vua Việt Nam / Lê Thái Dũng.
Nhà xuá̂t bản Hò̂ng Đức, 2019. -- 263 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.62 .L46 2019 -- Kroch Library Asia
Cá tính Quảng
Cá tính Quảng / Nguyễn Tiến Văn, Hiền Hòa, Lý Đợi, (and others).
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2018. -- 163 pages : color illustrations ; 23 cm
DS559.92 .Q35 C38 2018 -- Kroch Library Asia
Nam Bộ từ năm 1698 đến cuối thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài
Nam Bộ từ năm 1698 đến cuối thế kỷ XIX qua nghiên cứu của người nước ngoài / Huỳnh Ngọc Đáng, Trần Hạnh Minh Phương, Phạm Văn Thịnh, [and others].
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 311 pages: illustrations ; 24 cm
DS559.92 .S68 N358 2018 -- Kroch Library Asia
Nhiếp ảnh Cao Bằng
Nhiếp ảnh Cao Bằng / Hội văn học nghệ thuật Cao Bằng.
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2006. -- 75 pages : chiefly illustrations (some color) ; 25 cm
DS559.92 .C33 N45 2006 -- Kroch Library Asia
Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười
Văn hóa dân gian vùng Đồng Tháp Mười / Nguyễn Hữu Hiếu biên khảo.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2019. -- 495 pages : illustrations ; 24 cm
DS559.92 .D66 N34 2019 -- Kroch Library Asia
Giá trị lịch sử-văn hóa đình Tăng Phúc và hệ thống tư liệu liên quan
Giá trị lịch sử-văn hóa đình Tăng Phúc và hệ thống tư liệu liên quan : (Thượng Cát, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội).
Viện sử học Việt Nam, 2013. -- 62 pages : color illustrations, color maps ; 29 cm
Oversize DS559.93 .H36 G36 2013 + -- Kroch Library Asia
Hoi An photos
Hoi An photos / Ciao Vietnam.
Trung tâm văn hóa-thể thao Hội An, 2007. -- 176 pages : chiefly color illustrations ; 20 cm
DS559.93 .H65 H66 2007 -- Kroch Library Asia
Sài Gòn một thuở chưa xa
Sài Gòn một thuở chưa xa : phóng sự / Bùi Nguyễn Trường Kiên.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 3 volumes ; 20 cm
DS559.93 .S2 B85 2019 -- Kroch Library Asia
Sài Gòn và Nam kỳ trong thời kỳ canh tân 1875-1925
Sài Gòn và Nam kỳ trong thời kỳ canh tân 1875-1925 / Nguyễn Đức Hiệp.
Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ, 2019. -- 490 pages : illustrations : 24 cm
DS559.93 .S2 N4786 2019 -- Kroch Library Asia
Tràng An
Tràng An / editors: Nguyen Duc Long [and five others].
Trang An Landscape Complex Management Board, 2013. -- 87 pages : color illustrations, color map ; 21 x 23 cm
DS559.93 .T745 T73 2013 -- Kroch Library Asia
Giá trị nhân văn trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Giá trị nhân văn trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả ; Võ Nguyên Giáp, Vũ Kỳ, Trần Bạch Đằng, [and others]
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019. -- 207 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 G53 2019 -- Kroch Library Asia
Hồ Chí Minh hồn cách mạng, hồn thơ
Hồ Chí Minh hồn cách mạng, hồn thơ / PGS.TS. Đoàn Trọng Huy.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2019. -- 198 pages : illustrations ; 20 cm
DS560.72 .H67 D64 2019 -- Kroch Library Asia
Lời Bác dạy thanh thiếu nhi
Lời Bác dạy thanh thiếu nhi / Trần Văn Phương, sưu tầm.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 166 pages : illustrations ; 21 cm
DS560.72 .H67 T768655 2019 -- Kroch Library Asia
Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh / PGS. TS. Bùi Đình Phong.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 255 pages ; 21 cm
DS560.72 .H6 B85 2019 -- Kroch Library Asia
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam / Nhiều tác giả ; Qúi Lâm, tuyển chọn và hệ thống.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2019. -- 391 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize DS560.72 .V6 D396 2019 + -- Kroch Library Asia
Sayām čhotmāi banthưk čhāk pī Khō̜. Sō̜. 1862 khō̜ng Krāp Frīdrit Sū ʻŌ̜ilēnbūak rātchathūt Yœ̄raman khonrǣk thī mā yư̄an Sayām nai samai Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa
สยาม จดหมายบันทึกจากปี ค.ศ. 1862 ของ กราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก ราชทูตเยอรมันคนแรกที่มาเยือนสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / กราฟ ฟรีดริช ซู ออยเลนบวร์ก ; อำภา โอตระกูล (แปล).
Sayām čhotmāi banthưk čhāk pī Khō̜. Sō̜. 1862 khō̜ng Krāp Frīdrit Sū ʻŌ̜ilēnbūak rātchathūt Yœ̄raman khonrǣk thī mā yư̄an Sayām nai samai Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa / Krāp Frīdrit Sū ʻŌ̜ilēnbūak ; ʻAmphā ʻŌtrakūn (plǣ).
Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2019. -- 194 pages : illustrations ; 21 cm
DS565 .G9819 2019 -- Kroch Library Asia
Khattiya praphēnī
ขัตติยะประเพณี / ส. พลายน้อย.
Khattiya praphēnī / Sō̜. Phlāinō̜i.
Sathāphō̜n Buk, 2019. -- 301 pages ; 21 cm
DS568 .S568 2019 -- Kroch Library Asia
Tưng nang kīa
ตึ่งหนั่งเกี้ย = Tʻang jen tzu / จิตรา ก่อนันทเกียรติ.
Tưng nang kīa = Tʻang jen tzu / Čhittrā Kō̜nanthakīat.
Phrǣo Samnakphim, 1997. -- 232 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
DS570 .C5 C46 1997 -- Kroch Library Asia
Nayōbāi tāngprathēt Thai
นโยบายต่างประเทศ / ศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี.
Nayōbāi tāngprathēt Thai / Sō̜. Dō̜rō̜. Praphat Thēpchātrī.
Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Praphat Thēpchātrī, 2019. -- 374 pages ; 21 cm
DS575 .P75 2019 -- Kroch Library Asia
Rawāng pritsanā læ satthā
ระหว่างปริศนาและศรัทธา : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 / จันจิรา สมบัติพูนศิริ ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ.
Rawāng pritsanā læ satthā : Chaiwat Sathāʻānan kap kānmư̄ang manut nai satawat thī 21 / Čhančhirā Sombatphūnsiri, Pračhak Kō̜ngkīrati, bannāthikān.
Samnakphim Sayām, 2019. -- xxv, 555 pages ; 21 cm
DS575 .R29 2019 -- Kroch Library Asia
Wiwat Rattanakōsin
วิวัฒน์รัตนโกสินทร์ : เรื่องราวความรับผิดชอบในการรักษาแผ่นดินสยามของพระมหากษัตริย์ไทยและความรับผิดชอบบนเส้นทางเลือดของคณะราษฎรที่ปูทับซ้อนระหว่าง ความเป็นสยาม ความเป็นไท และความเป็นทาสชาวตะวันตก / พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์.
Wiwat Rattanakōsin : rư̄ang rāo khwāmrapphitchō̜p nai kānraksā phǣndin Sayām khō̜ng phramahākasat Thai læ khwāmrapphitchō̜p bon senthāng lư̄at khō̜ng Khana Rātsadō̜n thī pū thapsō̜n rawāng khwāmpen Sayām khwāmpen Thai læ khwāmpen thāt chāo Tawantok / PhonThō Nanthadēt Mēksawat.
Thī Prưksā Dān Yutthasāt Fāset, 2019. -- 416 pages : illustrations ; 25 cm
DS575 .N26 2019 -- Kroch Library Asia
Botwičhān kānmư̄ang Thai samai Phračhao Krung Thon Burī khō̜ng Nithi ʻĪeosīwong
บทวิจารณ์ การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ / โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน.
Botwičhān kānmư̄ang Thai samai Phračhao Krung Thon Burī khō̜ng Nithi ʻĪeosīwong / dōi Naiphaet Wichai Chōkwiwatthana ; prārom dōi Sō̜. Siwarak.
Mūnnithi Kōmon Khīmthō̜ng, 2019. -- 9, 74 pages ; 21 cm
DS576 .N573 W54 2019 -- Kroch Library Asia
Kabot hōt wang yut phǣndin Sayām samai Somdet Phranārāi
กบฏโหดหวังยึดแผ่นดินสยาม สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ : ปฏิบัติการแขกโหดบุกฆ่าคว้านไส้กลางเมือง ฝรั่งเศส-สยาม ยกพวกปิดล้อมเผาหมู่บ้าน / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
Kabot hōt wang yut phǣndin Sayām samai Somdet Phranārāi : patibatkān khǣk hōt buk khā khwān sai klāng mư̄ang Falangsēt-Sayām yok phūak pitlō̜m phao mūbān / Krœ̄krit Chư̄amongkhon.
Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2019. -- 127 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 20 cm
DS577 .K754 2019 -- Kroch Library Asia
Khit dī ngām bǣp Sukhōthai
คิดดีงามแบบสุโขทัย : จะเสียใจถ้าไม่ได้สืบสาน / โดย ทองอินทร์ วงศ์โสธร.
Khit dī ngām bǣp Sukhōthai : čha sīačhai thā maidai sư̄psān / dōi Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n.
Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n, 2019. -- 245 pages : illustrations ; 21 cm
DS577 .T46 2019 -- Kroch Library Asia
Sayām prakāt songkhrām kap ʻAngkrit trīam phǣn rop Hō̜landā samai Somdet Phra Nārāi
สยามประกาศสงครามกับอังกฤษเตรียมแผนรบฮอลันดาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ : เหตุการณ์อันน่าจดจำ สยามกล้าประกาศตนและประกาศสงครามกับมหาอำนาจอย่างอังกฤษ / สถาปัตย์ เชื้อมงคล.
Sayām prakāt songkhrām kap ʻAngkrit trīam phǣn rop Hō̜landā samai Somdet Phra Nārāi : hētkān ʻan nāčhot čham Sayām klā prakāt ton læ prakāt songkhrām kap mahā ʻamnāt yāng ʻAngkrit / Sathāpat Chư̄amongkhon.
Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2019. -- 281 pages, 7 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm
DS577 .S267 2019 -- Kroch Library Asia
Samutphāp Sayām Rēnēsō̜ng
สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ = Reminiscence of Rattanakosin / หม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี, ผู้รวบรวมเรียบเรียง ; อรรถดา คอมันตร์, บรรณาธิการ.
Samutphāp Sayām Rēnēsō̜ng : khwāmsongčham hǣng Krung Rattanakōsin = Reminiscence of Rattanakosin / Mō̜m Lūang Phakphō̜nčhan Kasēmsī, phūrūaprūam rīaprīang ; ʻAtthadā Khō̜man, bannāthikān.
Samnakphim Sayām Rēnēsō̜ng, 2017-. -- volumes : chiefly illustrations ; 34 cm
Oversize DS581 .P40 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Dasar dan tadbir dalam sejarah
Dasar dan tadbir dalam sejarah / editor : Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus, Noor Ain Mat Noor.
Penerbit Universiti Malaya, 2015. -- xvi, 415 pages : illustrations ; 23 cm
DS592 .D37 2015 -- Kroch Library Asia
Forgotten history of the colonial era
Forgotten history of the colonial era : the Malaysian Indian : sweat, blood, and tears : a pictorial narrative / Janakey Raman Manickam.
Janakey Raman Manickam, 2016. -- 318 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
DS595.2 .T36 M36 2016 -- Kroch Library Asia
Persekutuan Malaysia, 1961-1966
Persekutuan Malaysia, 1961-1966 : penubuhan dan cabaran / Mohd. bin Samsudin.
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2016. -- 518 pages ; 23 cm.
DS597 .M66 2016 -- Kroch Library Asia
Tawau
Tawau : a community story in photos / by Ken Goodlet.
Opus Publications, 2017. -- 254 pages : illustrations ; 22 cm
DS597.34 .T39 G66 2017 -- Kroch Library Asia
Bau
Bau : a pictorial record 1948 to 2017 / by Joseph Aloysius Kuek ; all photographs by the author except those where credited.
Joseph Aloysius Kuek Tze Hiang, 2018. -- vii, 139 pages : illustrations (some color), maps, portraits ; 26 cm
Oversize DS597.39 .B38 K84 2018 + -- Kroch Library Asia
Miri then and now
Miri then and now / Florence Enau [and four others].
Society of English Writers Northern Zone (SOSWE), 2018. -- 73 pages : illustrations (chiefly color), color map, portraits ; 23 cm
DS597.39 .M57 E63 2018 -- Kroch Library Asia
Timang gawai ngiga tuah
Timang gawai ngiga tuah : lemambang badindang anak bajun / direkod, Jimbun anak Tawai, Philip Igai anak Melina, Philip Langie anak Jaya ; ditusun, Jimbun anak Tawai.
Majlis Adat Istiadat Sarawak, Jabatan Ketua Menteri, 2017. -- 529 pages ; 21 cm
DS597.367 .I23 J55 2017 -- Kroch Library Asia
Pesona Indonesia
Pesona Indonesia : brosur elektronik.
Kementerian Pariwisata, Republik Indonesia, 2016. -- 1 DVD-ROM : sound, color ; 4 3/4 in. + 1 booklet
Disk DS620.2 .P46 2016 -- Kroch Library Asia
ʻIndōnīsīa mū ko̜̜ khrư̄angthēt songkhrām læ kānprakāt ʻēkkarāt
อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช : หมู่เกาะแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรมเก่าแก่ และเส้นทางเดินเรือที่สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
ʻIndōnīsīa mū ko̜̜ khrư̄angthēt songkhrām læ kānprakāt ʻēkkarāt : mū ko̜̜ hǣng khwāmlāklāi thāng watthanatham ʻārāyatham kaokǣ læ senthāng dœ̄n rư̄a thī samkhan thang nai ʻadīt læ patčhuban / Krœ̄krit Chư̄amongkhon.
Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2019. -- 199 pages, 3 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm
DS634 .K77 2019 -- Kroch Library Asia
TNI Angkatan laut dalam Operasi Seroja di Timor Timur
TNI Angkatan laut dalam Operasi Seroja di Timor Timur / tim penyusun, Anto Dwiastoro, S.S. [and six others].
Dinas Penerangan, Angkatan Laut, 2015. -- ix, 148 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
Oversize DS649.6 .T57 2015 + -- Kroch Library Asia
Brūnai Darutsālām lang dai rap ʻēkkarāt
บรูไนดารุสซาลามหลังได้รับเอกราช : 34 ปี แห่งความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง / รองศาสตราจารย์ ดร. เรือโท นภดล ชาติประเสริฐ.
Brūnai Darutsālām lang dai rap ʻēkkarāt : 34 pī hǣng khwāmtō̜nư̄ang læ kānplīanplǣng / Rō̜ng Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Rư̄athō Nopphadon Chātprasœ̄t.
Mahāwitthayālai Thammasāt, 2018. -- 239 pages, 1 unnumbered page ; 26 cm
Oversize DS650.5 .N67 2018 + -- Kroch Library Asia
Warisan daerah Belait
Warisan daerah Belait / penyusun, ahli Jawatankuasa Penyediaan Pameran Galeri Muzium Daerah Belait.
Jabatan Muzium-Muzium, 2016. -- 3 volumes ; 26 cm
Oversize DS650.98 .B45 W37 2016 + -- Kroch Library Asia
Filippin ʻanyamanī hǣng mahāsamut Pǣsifik
ฟิลิปปินส์อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก : หนึ่งในดินแดนแห่งหน้าประวัติศาสตร์การสำรวจเส้นทางเดินทะเล พลิกตลาดการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับดินแดนทางฝั่งตะวันออก / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
Filippin ʻanyamanī hǣng mahāsamut Pǣsifik : nưng nai dindǣn hǣng nā prawattisāt kānsamrūat senthāng dœ̄n thalē phlik talāt kānkhā rawāng lōk Tawantok kap dindǣn thāng fang Tawanʻō̜k / Krœ̄krit Chư̄amongkhon.
Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2019. -- 203 pages : illustrations ; 21 cm
DS655 .K76 2019 -- Kroch Library Asia
Ballesteros on my mind
Ballesteros on my mind : my hometown in the Philippines / written by Rey E. de la Cruz ; illustrated by Tenni Magcase.
Carayan Press, 2016. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations, color map ; 22 x 28 cm
Oversize DS688 .C3 D4 2016 + -- Kroch Library Asia
Chungguk tongbuk chiyŏk Chosŏnjok ŭi saenghwal kwa yulli
중국 동북 지역 조선족 의 생활 과 윤리 / 채 미화 외 지음.
Chungguk tongbuk chiyŏk Chosŏnjok ŭi saenghwal kwa yulli / Ch'ae Mi-hwa oe chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 208 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize DS731 .K6 C67 2018 + -- Kroch Library Asia
Shin Teikoku no keisei to chiiki
秦帝国の形成と地域 / 鶴間和幸著.
Shin Teikoku no keisei to chiiki / Tsuruma Kazuyuki cho.
Kyūko Shoin, 2013. -- xv, 560, 32 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
DS747.6 T88 2013 -- Kroch Library Asia
Shinmatsu seijishi no saikōsei
清末政治史の再構成 : 日清戦争から戊戌政変まで / 宮古文尋著.
Shinmatsu seijishi no saikōsei : Nisshin Sensō kara Bojutsu Seihen made / Miyako Fumihiro cho.
Kyūko Shoin, 2017. -- ix, 259, 18 pages ; 22 cm.
DS754.12 .M5925 2017 -- Kroch Library Asia
Realistic revolution
Realistic revolution : contesting Chinese history, culture, and politics after 1989 / Els van Dongen (Nanyang Technological University, Singapore).
Cambridge University Press, 2019. -- xii, 276 pages ; 24 cm
DS774.5 .D66 2019 -- Kroch Library Asia
Fu Bingchang ri ji
傅秉常日記 : 民國四十七-五十年 / 傅秉常著 ; 傅錡華, 張力校註.
Fu Bingchang ri ji : Minguo si shi qi-wu shi nian / Fu Bingchang zhu ; Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu.
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, 2018. -- 651 pages ; 22 cm
DS777.488 .F794 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Xu Jiatun liu xia de mi mi
許家屯留下的秘密 / 作者 許家屯等.
Xu Jiatun liu xia de mi mi / zuo zhe Xu Jiatun deng.
Ming jing chu ban she, 2016. -- 526 pages : illustrations ; 21 cm.
DS779.29 .X828 X8 2016 -- Kroch Library Asia
Ikoku no chi ni te
異国の地にて : 傅瑩元大使講演錄 / 傅瑩著 ; 張利利訳 = When I was there / Fu Ying 著 ; Zhang Lili 訳.
Ikoku no chi ni te : Fu Ei mototaishi kōenroku / Fu Ei ; Chō Riri yaku = When I was there / Fu Ying cho ; Zhang Lili yaku.
Kanrin Shobō, 2016. -- 551 pages : illustrations ; 21 cm
DS779.47 F8163 2016 -- Kroch Library Asia
Chūgoku to Nansa shotō funsō
中国と南沙諸島紛争 : 問題の起源, 経緯と「仲裁裁定」後の展望 / 呉士存著 ; 朱建栄訳.
Chūgoku to Nansa shotō funsō : mondai no kigen, keii to "chūsai saitei"go no tenbō / Go Shison cho ; Shu Ken'ei yaku.
Kadensha, 2017. -- 358 pages : illustration, maps ; 22 cm
DS793 .S645 W83163 2017 -- Kroch Library Asia
Honkon
香港 : 返還20年の相克 / 遊川和郎.
Honkon : henkan 20-nen no sōkoku / Yukawa Kazuo.
Nihon Keizai Shinbun Shuppansha, 2017. -- xii, 251 pages : illustrations ; 19 cm
DS796 .H757 Y84 2017 -- Kroch Library Asia
Wallpaper city guide
Wallpaper city guide : Shanghai.
Phaidon Press Limited, 2019. -- 103 pages, 24 unnumbered pages : color illustrations, color map ; 16 cm.
DS796 .S23 W35 2019 -- Kroch Library Asia
Taiwan jinsei
台湾人生 / 酒井充子.
Taiwan jinsei / Sakai Atsuko.
Bungei Shunjū, 2010. -- 215 pages : illustrations ; 20 cm
DS799.7 .S25 2010 -- Kroch Library Asia
Taiwan shi shōjiten
台湾史小事典 / [原著]監修・呉密察 ; 編著・遠流台湾館 ; 日本語版編訳・横澤泰夫.
Taiwan shi shōjiten / [gencho] kanshū U Mīcha ; hencho Enryū Taiwankan ; Nihongo-ban hen'yaku Yokosawa Yasuo.
Chūgoku Shoten, 2007. -- 323 pages : illustrations ; 22 cm
DS799.44 .T36716 2007 -- Kroch Library Asia
Nihon tōchi jidai no Taiwan
日本統治時代の台湾 : 写真とエピソードで綴る1895-1945 / 陳柔縉著 ; 天野健太郎訳.
Nihon tōchi jidai no Taiwan : shashin to episōdo de tsuzuru 1895-1945 / Chin Jūshin cho ; Amano Kentarō yaku.
PHP Kenkyūjo, 2014. -- 285 pages : illustrations ; 20 cm
DS799.712 C43816 2014 -- Kroch Library Asia
Fūshi manga de yomitoku, Nihon tōchika no Taiwan
風刺漫画で読み解く, 日本統治下の台湾 / 坂野徳隆.
Fūshi manga de yomitoku, Nihon tōchika no Taiwan / Sakano Narutaka.
Heibonsha, 2012. -- 199 pages : illustrations ; 18 cm.
DS799.716 .S25 2012 -- Kroch Library Asia
Taiwan nashonarizumu
台湾ナショナリズム : 東アジア近代のアポリア / 丸川哲史.
Taiwan nashonarizumu : Higashi Ajia kindai no aporia / Marukawa Tetsushi.
Kōdansha, 2010. -- 222 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
DS799.716 .M37 2010 -- Kroch Library Asia
Sengo Taiwan ni okeru "Nihon"
戦後台湾における <日本> : 植民地経験の連続・変貌・利用 / 五十嵐真子, 三尾裕子編.
Sengo Taiwan ni okeru "Nihon" : shokuminchi keiken no renzoku, henbō, riyō / Igarashi Masako, Mio Yūko hen.
Fūkyōsha, 2006. -- 334 pages : illustrations, map ; 20 cm
DS799.812 .S46 2006 -- Kroch Library Asia
Taiwan gendaishi
台湾現代史 : 二・二八事件をめぐる歴史の再記憶 / 何義麟.
Taiwan gendaishi : Ninihachi Jiken o meguru rekishi no saikioku / Ka Girin.
Heibonsha, 2014. -- 277 pages : illustrations ; 20 cm
DS799.823 .H43 2014 -- Kroch Library Asia
Ba Eikyū to Chin Suihen
馬英九と陳水扁 : 台湾の動向2003-2009.3 / 中川昌郎著.
Ba Eikyū to Chin Suihen : Taiwan no dōkō nisensan nisenkyū san / Nakagawa Yoshio cho.
Meitoku Shuppansha, 2010. -- 24, 841 pages ; 22 cm
DS799.847 .N352 2010 -- Kroch Library Asia
Taiwan
台湾 : メディア・政治・アイデンティティ / 本多周爾 = Taiwan / Shuji Honda.
Taiwan : media, seiji, aidentiti / Honda Shūji = Taiwan / Shuji Honda.
Shunpūsha, 2010. -- 235 pages : illustrations ; 20 cm
DS799.847 .H55 2010 -- Kroch Library Asia
Shōwa bunka no dainamikusu
昭和文化のダイナミクス : 表現の可能性とは何か = On the dynamics of culture in the Showa era / 中江桂子編著.
Shōwa bunka no dainamikusu : hyōgen no kanōsei to wa nani ka = On the dynamics of culture in the Showa era / Nakae Keiko hencho.
Mineruva Shobō, 2016. -- vii, 291 pages : illustrations ; 21 cm
DS822.25 .S54 2016 -- Kroch Library Asia
"Oyudono no Ue no nikki" hoka no kotoba o megutte
「お湯殿の上の日記」ほかの言葉をめぐって / 小高恭著.
"Oyudono no Ue no nikki" hoka no kotoba o megutte / Kotaka Kyō cho.
Iwata Shoin, 2002. -- 185 pages ; 21 cm
DS824 .O953 K67 2002 -- Kroch Library Asia
Imaginative mapping
Imaginative mapping : landscape and Japanese identity in the Tokugawa and Meiji eras / Nobuko Toyosawa.
Harvard University Asia Center, 2019. -- xiii, 305 pages : illustrations, color maps ; 24 cm.
DS830 .T68 2019 -- Kroch Library Asia
Ainu minzoku no bungaku to seikatsu
アイヌ民族の文学と生活 / 久保寺逸彦 ; [編者佐々木利和].
Ainu minzoku no bungaku to seikatsu / Kubodera Itsuhiko ; [hensha Sasaki Toshikau].
Sōfūkan, 2004. -- 311 pages : illustrations ; 22 cm.
DS832 .K83 2001 vol. 2 -- Kroch Library Asia
Nihon Kakyō Kajin shakai no hensen
日本華僑華人社会の変遷 : 日中国交正常化以後を中心に / 朱慧玲著 ; 段躍中監修 ; 高橋庸子訳.
Nihon Kakyō Kajin shakai no hensen : Nitchū kokkō seijōka igo o chūshin ni / Shu Keirei cho ; Dan Yakuchū kanshū ; Takahashi Yasuko yaku.
Nihon Kyōhōsha, 2003. -- 288 pages : illustrations ; 22 cm
DS832.7 .C5 Z48 2003 -- Kroch Library Asia
Nhật Bản, những bài học từ lịch sử
Nhật Bản, những bài học từ lịch sử / PGS, TS. Nguyễn Tiến Lực.
Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2018. -- 398 pages : illustrations ; 24 cm
DS835 .N34 2018 -- Kroch Library Asia
Chiiki shakai no bunka to shiryō
地域社会の文化と史料 / 東四柳史明編.
Chiiki shakai no bunka to shiryō / Higashiyotsuyanagi Fumiaki hen.
Dōseisha, 2017. -- iii, 458 pages : illustrations, maps ; 22 cm
DS836 .C543 2017 -- Kroch Library Asia
Atarashii Nitchū kankei e no teigen
新しい日中関係への提言 : 環境・新人文主義・共生 / 桜美林大学, 北京大学共編.
Atarashii Nitchū kankei e no teigen : kankyō, shin jinbun shugi, kyōsei / Ōbirin Daigaku, Pekin Daigaku kyōhen.
Haru Shobō, 2004. -- 429 pages : illustrations, maps ; 22 cm + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
DS849 .C6 A87 2004 -- Kroch Library Asia
Khwāmsamphan Yīpun-ʻIndīa nai khrōngsāng ʻamnāt lōk thī kamlang plīanplǣng
ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อินเดีย ในโครงสร้างอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง = Japan-India relations in changing global power configuration / รศ. ดร. กิตติ ประเสริฐสุข.
Khwāmsamphan Yīpun-ʻIndīa nai khrōngsāng ʻamnāt lōk thī kamlang plīanplǣng = Japan-India relations in changing global power configuration / Rō̜sō̜. Dō̜ro̜̣. Kitti Prasœ̄tsuk.
Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2018. -- 229 pages ; 21 cm
DS849 .I5 K58 2018 -- Kroch Library Asia
Transnational nazism
Transnational nazism : ideology and culture in German-Japanese relations, 1919-1936 / Ricky W. Law (Carnegie Mellon University).
Cambridge University Press, 2019. -- xv, 343 pages : illustrations ; 24 cm.
DS849 .G4 L39 2019 -- Kroch Library Asia
Furuta Takehiko, kodaishi korekushon
古田武彦・古代史コレクション / 古田武彦著.
Furuta Takehiko, kodaishi korekushon / Furuta Takehiko cho.
Mineruva Shobō, 2010-. -- volumes : illustrations (some color), maps ; 20 cm
DS855 .F865 2010 -- Kroch Library Asia
Kojiki seisei no kenkyū
古事記生成の研究 / 志水義夫著.
Kojiki seisei no kenkyū / Shimizu Yoshio cho.
Ōfū, 2004. -- 422 pages ; 22 cm
DS855 .S546 2004 -- Kroch Library Asia
Heike to Rokuhara Bakufu
平家と六波羅幕府 / 高橋昌明 = A new study on the political power of the Heike / Masaaki Takahashi.
Heike to Rokuhara Bakufu / Takahashi Masaaki = A new study on the political power of the Heike / Masaaki Takahashi.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2013. -- vi, 337, 12 pages : illustrations ; 22 cm
DS856.7 .T35 2013 -- Kroch Library Asia
Chūsei no Saigoku to Tōgoku
中世の西国と東国 : 権力から探る地域的特性 / 川岡勉編者.
Chūsei no Saigoku to Tōgoku : kenryoku kara saguru chiikiteki tokusei / Kawaoka Tsutomu hensha.
Ebisu Kōshō Shuppan, 2014. -- 240 pages : illustrations ; 21 cm.
DS857 .C48 2014 -- Kroch Library Asia
"Kamakura ibun" no kenkyū
「鎌倉遺文」の研究 / 瀬野精一郎著.
"Kamakura ibun" no kenkyū / Seno Seiichirō cho.
Tōkyōdō Shuppan, 2011. -- 5, 308 pages ; 22 cm
DS858 .K363 S47 2011 -- Kroch Library Asia
Kamakura Bakufu to Chōtei
鎌倉幕府と朝廷 / 近藤成一.
Kamakura Bakufu to Chōtei / Kondō Shigekazu.
Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2016. -- vii, 259, 17 pages : illustrations ; 18 cm
DS859 .K667 2016 -- Kroch Library Asia
Gotoba insei no tenkai to girei
後鳥羽院政の展開と儀礼 / 谷昇著.
Gotoba insei no tenkai to girei / Tani Noboru cho.
Shibunkaku Shuppan, 2010. -- v, 309, xi pages : illustrations, map ; 22 cm
DS860 .G65 T36 2010 -- Kroch Library Asia
Minamoto no Yoshitsune
源義経 / 五味文彦著.
Minamoto no Yoshitsune / Gomi Fumihiko cho.
Iwanami Shoten, 2004. -- viii, 210, 12 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
DS860 .M5 G66 2004 -- Kroch Library Asia
Zusetsu ōta dōkan
図說太田道灌 : 江戶東京を切り開いた悲劇の名将 / 黒田基樹.
Zusetsu ōta dōkan : edo tōkyō o kirihiraita higeki no meishō / Kuroda Motoki.
Ebisukōshōshuppan, 2009. -- 167 pages ; 21 cm
DS865 .O76 K88 2009 -- Kroch Library Asia
Kinsei no sekke to chōbaku kankei
近世の摂家と朝幕関係 / 長坂良宏著.
Kinsei no sekke to chōbaku kankei / Nagasaka Yoshihiro cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2018. -- 7, 248, 8 pages ; 22 cm
DS871 .N256 2018 -- Kroch Library Asia
Kinsei seiji kūkanron
近世政治空間論 : 裁き・公・「日本」 = Early modern political history in terms of spatial theory : judgements, public sphere, and "Japan" / 杉本史子.
Kinsei seiji kūkanron : sabaki, ōyake, "Nihon" = Early modern political history in terms of spatial theory : judgements, public sphere, and "Japan" / Sugimoto Fumiko.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2018. -- iv, 377, 14 pages : illustrations ; 22 cm
DS871 .S8556 2018 Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Kinsei Nihon seijishi to chōtei
近世日本政治史と朝廷 / 山口和夫著.
Kinsei Nihon seijishi to chōtei / Yamaguchi Kazuo cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- 8, 416, 10 pages ; 22 cm
DS871.5 .Y298 2017 -- Kroch Library Asia
Hakodate shishi.
函館市史. 銭亀沢編 / [編集函館市史編さん室].
Hakodate shishi. Zenikamezawa hen / [henshū Hakodate Shishi Hensanshitsu].
Hakodate-shi, 1998. -- 521 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 26 cm
Oversize DS879 .H296 H339 1998 + -- Kroch Library Asia
Sanjō Sanetomi
三条実美 : 孤独の宰相とその一族 / 刑部芳則.
Sanjō Sanetomi : kodoku no saishō to sono ichizoku / Osakabe Yoshinori.
Yoshikawa Kōbunkan, 2016. -- 8, 262 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
DS881.5 .S37 O83 2016 -- Kroch Library Asia
Modern history of Japan
A modern history of Japan : from Tokugawa times to the present / Andrew Gordon (Harvard University).
Oxford University Press, 2020. -- xv, 447 pages : illustrations ; 24 cm
DS881.9 .G66 2020 -- Kroch Library Asia
Kindai Nihon no taigai ninshiki
近代日本の対外認識 / 伊藤信哉, 萩原稔編著.
Kindai Nihon no taigai ninshiki / Itō Shin'ya, Hagihara Minoru hencho.
Kabushiki Kaisha Sairyūsha, 2015-. -- volumes : illustrations ; 22 cm
DS881.96 .K563 2015 -- Kroch Library Asia
Meiji o tsukutta hitobito
明治をつくった人びと : 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵写真 / 刑部芳則編.
Meiji o tsukutta hitobito : Kunaichō Sannomaru Shōzōkan shozō shashin / Osakabe Yoshinori hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- iv, 356 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits (some color) ; 22 cm
DS882 .M3943 2017 -- Kroch Library Asia
Sore de mo, Nihonjin wa "sensō" o eranda
それでも, 日本人は「戦争」を選んだ / 加藤陽子.
Sore de mo, Nihonjin wa "sensō" o eranda / Katō Yōko.
Asahi Shuppansha, 2009. -- 414 pages : illustrations, maps ; 19 cm
DS882 .K38 2009 -- Kroch Library Asia
Zenkoku seiji no shidō
全国政治の始動 : 帝国議会開設後の明治国家 = The beginnings of national politics in modern Japan : the Meiji state reform under the parliamentary system, 1890-1898 / 前田亮介.
Zenkoku seiji no shidō : Teikoku Gikai kaisetsugo no Meiji kokka = The beginnings of national politics in modern Japan : the Meiji state reform under the parliamentary system, 1890-1898 / Maeda Ryōsuke.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2016. -- vi, 303, 8 pages ; 22 cm
DS882 .M318 2016 -- Kroch Library Asia
Ilbon naesyŏnŏllijŭm ŭi sasangsa
일본 내셔널리즘 의 사상사 : "전시 - 전후 체제" 를 넘어 동 아시아 사상 과제 찾기 / 조 관자 지음 = An intellectual history of nationalisms in Japan : in search of new visions of East Asia beyond the "transwar" regime / Jo, Gwan-ja.
Ilbon naesyŏnŏllijŭm ŭi sasangsa : "chŏnsi - chŏnhu ch'eje" rŭl nŏmŏ Tong Asia sasang kwaje ch'atki / Cho Kwan-ja chiŭm = An intellectual history of nationalisms in Japan : in search of new visions of East Asia beyond the "transwar" regime / Jo, Gwan-ja.
Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- viii, 475 pages : illustrations ; 23 cm
DS882.5 .C43 2018 -- Kroch Library Asia
Mikan no fashizumu
未完のファシズム : 「持たざる国」日本の運命 / 片山杜秀.
Mikan no fashizumu : "motazaru kuni" Nihon no unmei / Katayama Morihide.
Kabushiki Kaisha Shinchōsha, 2012. -- 346 pages : illustrations ; 19 cm.
DS886 .K375 2012 -- Kroch Library Asia
Okabe Nagakage Sugamo nikki
岡部長景巣鴨日記 : 附岡部悦子日記, 観堂随話 / 尚友俱楽部, 奈良岡聰智, 小川原正道, 柏原宏紀編集.
Okabe Nagakage Sugamo nikki : tsuketari Okabe Etsuko nikki, Kandō zuiwa / Shōyū Kurabu, Naraoka Sōchi, Ogawara Masamichi, Kashihara Hiroki henshū.
Fuyō Shobō Shuppan, 2015. -- 12, 326 pages : illustrations ; 21 cm.
DS890 .O4535 A3 2015 -- Kroch Library Asia
Bunka no kokusai ryūtsū to shimin ishiki
文化の国際流通と市民意識 / 伊藤陽一編[著]
Bunka no kokusai ryūtsū to shimin ishiki / Itō Yōichi hen[cho]
Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai, 2007. -- xxviii, 223 pages : illustrations ; 22 cm.
DS891.2 .I769 2007 -- Kroch Library Asia
Kantō kinseishi kenkyū ronshū
関東近世史研究論集 / 関東近世史研究会編.
Kantō kinseishi kenkyū ronshū / Kantō Kinseishi Kenkyūkai hen.
Iwata Shoin, 2012. -- 3 volumes (363, 363, 411 pages) : illustrations ; 22 cm
DS894.44 .K355 2012 -- Kroch Library Asia
Fukuhara Takamine to "Sōchū ryūon kiryaku"
福原高峰と「相中留恩記略」 : 近世民間地誌にみる「国」意識 / 斉藤司著.
Fukuhara Takamine to "Sōchū ryūon kiryaku" : kinsei minkan chishi ni miru "kuni" ishiki / Saitō Tsukasa cho.
Iwata Shoin, 2018. -- 299 pages : illustrations ; 22 cm.
DS894.49 .K342 F835 2018 -- Kroch Library Asia
Hōjō Ujikuni to Inomata Kuninori
北条氏邦と猪俣邦憲 / 浅倉直美編.
Hōjō Ujikuni to Inomata Kuninori / Asakura Naomi hen.
Iwata Shoin, 2010. -- 289 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS894.49 .G8565 H6548 2010 -- Kroch Library Asia
Hōjō Ujikuni to Musashi Fujita-shi
北条氏邦と武蔵藤田氏 / 黒田基樹, 浅倉直美編.
Hōjō Ujikuni to Musashi Fujita-shi / Kuroda Motoki, Asakura Naomi hen.
Iwata Shoin, 2010. -- 217 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS894.49 .G8565 H655 2010 -- Kroch Library Asia
Kunishū no Sengoku shi
国衆の戦国史 : 遠江の百年戦争と「地域領主」の興亡 / 鈴木将典.
Kunishū no Sengoku shi : Tōtōmi no hyakunen sensō to "chiiki ryōshu" no kōbō / Suzuki Masanori.
Yōsensha, 2017. -- 239 pages : illustrations ; 18 cm.
DS894.59 .S4565 S89 2017 -- Kroch Library Asia
Akamatsu ichizoku hachinin no sugao
赤松一族八人の素顔 / 播磨学研究所編.
Akamatsu ichizoku hachinin no sugao / Harimagaku Kenkyūjo hen.
Kōbe Shinbun Sōgō Shuppan Sentā, 2011. -- 273 pages : illustrations, maps ; 19 cm
DS894.69 .H9565 A33 2011 -- Kroch Library Asia
Chū-kinsei no seigyō to satoumi no kankyōshi
中近世の生業と里湖の環境史 / 佐野静代著.
Chū-kinsei no seigyō to satoumi no kankyōshi / Sano Shizuyo cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- 9, 330, 4 pages : illustrations, maps ; 22 cm
DS894.69 .S4595 B5866 2017 -- Kroch Library Asia
Kokuhō Kumano gokōki
国宝熊野御幸記 / 三井記念美術館, 明月記研究会共編.
Kokuhō Kumano gokōki / Mitsui Kinen Bijutsukan, Meigetsuki Kenkyūkai kyōhen.
Yagi Shoten, 2009. -- iv, 208 pages, [2] leaves of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize DS894.69 .K852 F85 2009 + -- Kroch Library Asia
Nagasaki mandara
長崎曼荼羅 : 東松照明の眼, 1961- / 東松照明監修.
Nagasaki mandara : Tōmatsu Shōmei no me, 1961- / Tōmatsu Shōmei kanshū.
Nagasaki Shinbunsha, 2005. -- 254 pages : illustrations (some color), maps ; 18 cm.
DS894.99 .N332 T66 2005 -- Kroch Library Asia
Shimazu Shigehide to Satsuma no gakumon, bunka
島津重豪と薩摩の学問・文化 : 近世後期博物大名の視野と実践 / 鈴木彰, 林匡編.
Shimazu Shigehide to Satsuma no gakumon, bunka : kinsei kōki hakubutsu daimyō no shiya to jissen / Suzuki Akira, Hayashi Tadasu hen.
Bensei Shuppan, 2015. -- 224 pages : illustrations ; 21 cm.
DS894.99 .K337 S476 2015 -- Kroch Library Asia
Kodai Shikoku no shoyōsō
古代四国の諸様相 / 松原弘宣.
Kodai Shikoku no shoyōsō / Matsubara Hironobu.
Sōfūsha Shuppan, 2011. -- 368, 24 pages : illustrations, maps, genealogical tables ; 21 cm
DS894.865 .M387 2011 -- Kroch Library Asia
Hakodate shishi.
函館市史. 別卷. 亀田市編.
Hakodate shishi. Bekkan. Kameda-shi hen.
Hakodate-shi, 1978. -- [20], 1205 pages, 5 unnumbered leaves of plates : illustrations ; 22 cm
DS897 .H16 A37 -- Kroch Library Asia
Hakodate shishi.
函館市史. 年表編 / 函館市史編さん室編.
Hakodate shishi. nenpyō.
Hakodateshi, 2007. -- iv, 757 pages ; 22 cm. + 1 CD-ROM
DS897 .H296 H336 2007 -- Kroch Library Asia
Hakodate shishi.
函館市史. 都市・住文化編 / [編集函館市史編さん室].
Hakodate shishi. Toshi, jūbunka hen / [henshū Hakodate Shishi Hensanshitsu].
Hakodate-shi, 1995. -- 612 [., [8] pages of plates : illustrations ; 27 cm
Oversize DS897 .H334 H42 1995 + -- Kroch Library Asia
Hakodate shishi.
函館市史. 史料編 / [編集函館市].
Hakodate shishi. Shiryō hen / [henshū Hakodate-shi].
Hakodate-shi, 1974-1987. -- 3 volumes : illustrations ; 22-27 cm
Oversize DS897 .H296 H34 + -- Kroch Library Asia
Ich'yŏjin Chosŏn p'iroin
잊혀진 조선 피로인 : 일본 나에시로가와 조선인 사회 의 명암 = The forgotten Joseon people : bright and dark sides of Naeshirogawa Korean society of Japan / 김 정호.
Ich'yŏjin Chosŏn p'iroin : Ilbon Naesirogawa Chosŏnin sahoe ŭi myŏngam = The forgotten Joseon people : bright and dark sides of Naeshirogawa Korean society of Japan / Kim Chŏng-ho.
Minsogwŏn, 2018. -- 314 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS897 .H4249 K56 2018 -- Kroch Library Asia
Kariya-han
刈谷藩 / 舟久保藍著.
Kariya-han / Funakubo Ai cho.
Gendai Shokan, 2016. -- 206 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS897 .K3292 F86 2016 -- Kroch Library Asia
Koto
古都 : 昭和12年-47年, 浅野喜市作品集 / 著者浅野喜市 ; 編集松木弘吉 ; 翻訳グレッチェン·ミトワ.
Koto : Shōwa 12-nen-47-nen, Asano Kiichi sakuhinshū / chosha Asano Kiichi ; henshu Matsuki Kōkichi ; hon'yaku Guretchen Mitowa.
Kyōto Shoin, 2002. -- 105 pages : chiefly illustrations ; 26 x 26 cm
Oversize DS897 .K85 A73 2002 + -- Kroch Library Asia
Oyama-shi no seiritsu to hatten
小山氏の成立と発展 : 軍事貴族から中世武士の本流へ / 野口実編.
Oyama-shi no seiritsu to hatten : gunji kizoku kara chūsei bushi no honryū e / Noguchi Minoru hen.
Ebisu Kōshō Shuppan, 2016. -- 191 pages : illustrations ; 21 cm.
DS897 .O972 O93 2016 -- Kroch Library Asia
Sugiura Baitan
杉浦梅潭 / 監修小野正雄 ; 解読稲垣敏子.
Sugiura Baitan / kanshū Ono Masao ; kaidoku Inagaki Toshiko.
Sugiura Baitan Nikki Kankōkai : Hatsubaimoto Mizuumi Shobō, 1991. -- 2 volumes : illustrations ; 23 cm
DS897 .H296 S95 1991 -- Kroch Library Asia
Munhwa yusanhak kaeron
문화 유산학 개론 / 신 희권 지음.
Munhwa yusanhak kaeron / Sin Hŭi-gwŏn chiŭm.
Sahoe P'yŏngnon Ak'ademi, 2018. -- 392 pages : color illustrations ; 26 cm.
Oversize DS903 .S558 2018 + -- Kroch Library Asia
Hanbando Hwagyosa
한반도 화교사 : 근대 의 초석 부터 일제 강점기 까지의 경제사 / 이 정희 지음.
Hanbando Hwagyosa : kŭndae ŭi ch'osŏk put'ŏ Ilche kangjŏmgi kkajiŭi kyŏngjesa / Yi Chŏng-hŭi chiŭm.
Tong Asia, 2018. -- 760 pages : illustrations ; 23 cm
DS904.6 .C5 Y538 2018 -- Kroch Library Asia
Hwagyo ka ŏmnŭn nara
화교 가 없는 나라 : 경계 밖 에 선 한반도 화교 137년 의 기록 / 이 정희 지음.
Hwagyo ka ŏmnŭn nara : kyŏnggye pak e sŏn Hanbando Hwagyo 137-yŏn ŭi kirok / Yi Chŏng-hŭi chiŭm.
Tong Asia, 2018. -- 239 pages : illustrations ; 21 cm
DS904.6 .C5 Y543 2018 -- Kroch Library Asia
20-kae chuje ro pon Han-Il yŏksa chaengjŏm
20개 주제 로 본 한 일 역사 쟁점 / 남 상구 편.
20-kae chuje ro pon Han-Il yŏksa chaengjŏm / Nam Sang-gu p'yŏn.
Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2019. -- 486 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS910.2 .J3 N36 2019 -- Kroch Library Asia
Ilbon ŭi Asia T'aep'yŏngyang chŏnjaeng kwa Chosŏnin kangje tongwŏn
일본 의 아시아 태평양 전쟁 과 조선인 강제 동원 / 정 혜경 지음.
Ilbon ŭi Asia T'aep'yŏngyang chŏnjaeng kwa Chosŏnin kangje tongwŏn / Chŏng Hye-gyŏng chiŭm.
Tongbuga Yŏksa Chaedan, 2019. -- 231 pages : color illustrations, maps ; 20 cm.
DS910.2 .J3 C46 2019 -- Kroch Library Asia
21-segi e tasi ponŭn Koryŏ sidae ŭi yŏksa
21세기 에 다시 보는 고려 시대 의 역사 / 한국 중세 사학회 편 ; 필자 구 산우 [and many others].
21-segi e tasi ponŭn Koryŏ sidae ŭi yŏksa / Han'guk Chungsesa Hakhoe p'yŏn ; p'ilcha Ku San-u [and many others].
Hyean, 2018. -- 497 pages : illustrations ; 23 cm
DS912.2 .A13 2018 -- Kroch Library Asia
Koroniarizumu no chōkoku
コロニアリズムの超克 : 韓国近代文化における脫植民地化への道程 / 鄭百秀.
Koroniarizumu no chōkoku : Kankoku kindai bunka ni okeru datsu shokuminchika eno dōtei / Chon Bekusu.
Sōfūkan, 2007. -- 334 pages ; 20 cm
DS915.37 .C46 2007 -- Kroch Library Asia
Kugyŏk Chosŏn Ch'ongdokpu 30-yŏnsa
국역 조선 총독부 30년사 / 편찬자 조선 총독부 ; 옮긴이 박 찬승, 김 민석, 최 은진, 양 지혜.
Kugyŏk Chosŏn Ch'ongdokpu 30-yŏnsa / p'yŏnch'anja Chosŏn Ch'ongdokpu ; omgini Pak Ch'an-sŭng, Kim Min-sŏk, Ch'oe Ŭn-jin, Yang Chi-hye.
Minsogwŏn, 2018. -- 3 volumes : illustrations, portraits ; 26 cm + 1 computer disc
Oversize DS916.54 .K85 2018 + -- Kroch Library Asia
Yudong hanŭn singminji
유동 하는 식민지 : 식민주의 와 그 틈새 = Liquid colony : colonialism and its interstice / 곽 은희 지음.
Yudong hanŭn singminji : singminjuŭi wa kŭ t'ŭmsae = Liquid colony : colonialism and its interstice / Kwak Ŭn-hŭi chiŭm.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 516 pages ; 23 cm
DS916.554 .K86 2018 -- Kroch Library Asia
Ilche mal hangil pimil kyŏlsa undong yŏn'gu
일제 말 항일 비밀 결사 운동 연구 : 독립 과 해방, 건국 을 향한 조선 민중 의 노력 / 변 은진.
Ilche mal hangil pimil kyŏlsa undong yŏn'gu : tongnip kwa haebang, kŏn'guk ŭl hyanghan Chosŏn minjung ŭi noryŏk / Pyŏn Ŭn-jin.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 451 pages : illustrations ; 24 cm
DS916.593 .P96 2018 -- Kroch Library Asia
Naengjŏn kwa t'ujaeng
냉전 과 투쟁 : 전후 한국 의 세계 해석 과 의미 경쟁 (1945-1953) = Cold War and struggle : interpretation and meaning compettion on the world in post-war Korea (1945-1953) / 김 봉국 저.
Naengjŏn kwa t'ujaeng : chŏnhu Han'guk ŭi segye haesŏk kwa ŭimi kyŏngjaeng (1945-1953) = Cold War and struggle : interpretation and meaning compettion on the world in post-war Korea (1945-1953) / Kim Pong-guk chŏ.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 409 pages ; 23 cm.
DS917.52 .K5555 2018 -- Kroch Library Asia
Chŏnjaeng kwa Chŏlla-do chiyŏksa
전쟁 과 전라도 지역사 / 김 덕진.
Chŏnjaeng kwa Chŏlla-do chiyŏksa / Kim Tŏk-chin.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 445 pages ; 23 cm
DS924 .H64 K58 2018 -- Kroch Library Asia
Ullŭngdo, Tokto kwallyŏn Kŏmundo charyo
울릉도 · 독도 관련 거문도 자료 / 영남 대학교 독도 연구소 편.
Ullŭngdo, Tokto kwallyŏn Kŏmundo charyo / Yŏngnam Taehakkyo Tokto Yŏn'guso p'yŏn.
Sŏnin, 2018. -- 2 volumes : illustrations, portraits, facsimiles ; 23 cm.
DS924 .K62595 U55 2018 -- Kroch Library Asia
Chosŏn sidae Hanyang kwa chisigin
조선 시대 한양 과 지식인 / 이 상배 지음.
Chosŏn sidae Hanyang kwa chisigin / Yi Sang-bae chiŭm.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- xi, 384 pages ; 23 cm.
DS925 .S457 Y57 2018 -- Kroch Library Asia
Pukhan ch'eje ŭi kiwŏn
북한 체제 의 기원 : 인민 위 의 계급, 계급 위 의 국가 / 김 재웅 지음.
Pukhan ch'eje ŭi kiwŏn : inmin wi ŭi kyegŭp, kyegŭp wi ui kukka / Kim Chae-ung chiŭm.
Yŏksa Pip'yŏngsa, 2018. -- 583 pages ; 24 cm.
DS935.754 .K56 2018 -- Kroch Library Asia

DU. Oceania (South Seas) (1 item)RSS

Taiheiyō Mondai Chōsakai no kenkyū
太平洋問題調查会の硏究 : 戦間期日本 IPR の活動を中心として / 片桐庸夫.
Taiheiyō Mondai Chōsakai no kenkyū : senkanki Nihon IPR no katsudō o chūshin to shite / Katagiri Nobuo.
Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai, 2003. -- vi, 438, 13 pages ; 22 cm
DU29 .K38 2003 -- Kroch Library Asia

DX. Gypsies (1 item)RSS

Ahiguṇthika prajāva, upa saṃskr̥tika lakṣaṇa hā janamādhya balapâma
Ahiguṇthika prajāva, upa saṃskr̥tika lakṣaṇa hā janamādhya balapâma / Gaṅgā Rājinī Disānāyaka.
Gaṅgā Rājinī Disānāyaka, 2013. -- xii, 166 pages : illustrations ; 22 cm
DX289 .D57 2013 -- Kroch Library Asia

E. American history (3 items)RSS

70 U.S.-Nepal friendship
70 U.S.-Nepal friendship / design & concept by Cristeena Chitrakar & Swaraj Man Chitrakar.
U.S. Embassy Kathmadu in collaboration with Dirghaman & Ganeshman Chitrakar Art Foundation, 2017. -- 53 pages : color illustrations ; 22 x 28 cm
Oversize E183.8 .N35 U86 2017 + -- Kroch Library Asia
Thiếu tiè̂n
Thiếu tiè̂n : văn hóa tiêu tiền trong các gia đình xuyên quốc gia với mức thu nhập thấp = Insufficient funds: The culture of money in low-wage transnational families / Thái Cả̂m Hưng ; Nguyễn Dương Hiếu, Lại Tú Quỳnh, Lương Ngọc Phương Anh dịch.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2019. -- 398 pages ; 24 cm
E184 .V53 T45 2019 -- Kroch Library Asia
"Teikoku" no kokusai seijigaku
「帝国」の国際政治学 : 冷戦後の国際システムとアメリカ / 山本吉宣.
"Teikoku" no kokusai seijigaku : reisengo no kokusai shisutemu to Amerika = International politics of empire : the post-cold war international system and the United States / Yamamoto Yoshinobu.
Tōshindō, 2006. -- viii, 441 pages : illustrations ; 22 cm
E840 .Y36 2006 -- Kroch Library Asia

F. American history (2 items)RSS

Kariforunia no wain-ō Satsuma Hanshi, Nagasawa Kanae
カリフォルニアのワイン王薩摩藩士・長沢鼎 : 宗教コロニーに一流ワイナリーを築いた男 / 上坂昇.
Kariforunia no wain-ō Satsuma Hanshi, Nagasawa Kanae : shūkyō koronī ni ichiryū wainarī o kizuita otoko / Kōsaka Noboru.
Akashi Shoten, 2017. -- 258 pages : illustrations ; 20 cm
F870 .J3 N25 2017 -- Kroch Library Asia
Salute to a great lady
Salute to a great lady : Victoria Ocampo / by Moni Chadha.
India International Centre, 2015. -- 16 pages, 1 unnumbered page : illustrations (black and white), portraits ; 23 cm.
F2847 .O25 C47 2015 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (4 items)RSS

Globetrotter
The globetrotter : Victorian excursions in India, China and Japan / Amy Miller.
British Library Publishing, 2019. -- 252 pages : illustrations ; 24 cm.
G155 .A1 M5225 2019 -- Kroch Library Asia
Kankō bunka to jimotogaku
観光文化と地元学 / 井口貢編著.
Kankō bunka to jimotogaku / Iguchi Mitsugu hencho.
Kokon Shoin, 2011. -- viii, 265 pages : illustrations ; 21 cm
G155 .J3 I48 2011 -- Kroch Library Asia
Atlas, seismic risk assessment in Bangladesh for Bogra, Dinajpur, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur and Tangail City Corporation/Paurashava Areas, Bangladesh (map)
Atlas, seismic risk assessment in Bangladesh for Bogra, Dinajpur, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur and Tangail City Corporation/Paurashava Areas, Bangladesh / Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR).
Ministry of Disaster Management and Relief, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2015. -- 1 atlas (185 pages) : color illustrations, color maps ; 30 x 43 cm
Oversize G2276 .C55 B3 2015 ++ -- Kroch Library Asia
Great Indian railway atlas (map)
The great Indian railway atlas / design & cartography, Samit Roychoudhury.
Samit Roychoudhury, 2015. -- 1 atlas (128 pages) : maps (colour) ; 29 cm
Oversize G2281 .P3 R6 2015 + -- Kroch Library Asia

GE. Environmental Sciences (2 items)RSS

Kankyō to seitaikei no shakaigaku
環境と生態系の社会学 / 編集委員井上俊 [and others].
Kankyō to seitaikei no shakaigaku / henshū iin Inoue Shun [and others].
Iwanami Shoten, 1996. -- v, 203 pages : illustrations ; 22 cm
GE40 .K363 1996 -- Kroch Library Asia
Paryāvaraṇīya jāgarūkatā
Paryāvaraṇīya jāgarūkatā = Environmental awareness / Ḍô. Nishṭhā Siṃha.
Śivāṅka Prakāśana, 2017. -- viii, 288 pages ; 25 cm
GE160 .I4 S525 2017 -- Kroch Library Asia

GF. Human ecology. Anthropogeography (1 item)RSS

Water, land and people in climate change
Water, land and people in climate change : issues, challenges and perspectives / editor S.L. Tilakasiri.
Stamford Lake (Pvt) Ltd, 2016. -- xxviii, 583 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 25 cm
Oversize GF71 .W27 2016 + -- Kroch Library Asia

GN. Anthropology (4 items)RSS

Hajimete manabu minzokugaku
はじめて学ぶ民俗学 / 市川秀之, 中野紀和, 篠原徹, 常光徹, 福田アジオ編著.
Hajimete manabu minzokugaku / Ichikawa Hideyuki, Nakano Kiwa, Shinohara Tōru, Tsunemitsu Tōru, Fukuta Ajio hencho.
Mineruva Shobō, 2015. -- x, 309, 9 pages : illustrations ; 21 cm
GN316 .H34 2015 -- Kroch Library Asia
Ajia no jinruigaku
アジアの人類学 / 片岡樹 ; シンジルト ; 山田仁史共編.
Ajia no jinruigaku / Kataoka Tatsuki ; Shinjiruto ; Yamada Hitoshi.
Shunpūsha, 2013. -- xv, 339 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
GN625 .A54 2013 -- Kroch Library Asia
Higashiajia.
東アジア / 末成道男, 曽士才編.
Higashiajia.
Akashi Shoten, 2005. -- 406 pages ; 22 cm.
GN625 .H54 2005 -- Kroch Library Asia
Mộ thuyền Đông Sơn Việt Nam
Mộ thuyền Đông Sơn Việt Nam = The Dong Son boat burial of Vietnam / Bùi Văn Liêm.
Nhà xuất bản Từ điển bách khoa, 2013. -- 447 pages : illustrations (some color), maps (black and white), plans ; 21 cm
GN778.2 .D66 B85 2013 -- Kroch Library Asia

GR. Folklore (14 items)RSS

Folklore imprints in North East India
Folklore imprints in North East India / Desmond L. Kharmawphlang.
Don Bosco Publications, 2017. -- 200 pages ; 22 cm
GR305.5 .N57 K43 2017 -- Kroch Library Asia
Nepalese folk culture
Nepalese folk culture : a compilation of research journals / chief editor, Dr. Govinda Acharya.
Nepal Music Center Trust, 2017. -- 329 pages ; 28 cm
Oversize GR307 .N4 N42 2017 + -- Kroch Library Asia
Ka leʺ myāʺ ʼa phuiʹ puṃ praṅʻ vatthu myāʺ
Ka leʺ myāʺ ʼa phuiʹ puṃ praṅʻ vatthu myāʺ / Maṅʻʺ Su Vaṇʻ.
Sīha ratanā Cā pe, 2007. -- 44 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize GR309 .W86 2007 + -- Kroch Library Asia
Creative folklore in Thailand today
Creative folklore in Thailand today / Siraporn Nathalang.
Chulalongkorn University Press, 2018. -- 159 pages ; 21 cm
GR312 .S539 2018 -- Kroch Library Asia
Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất
Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Ngọc Hà sưu tầm, biên soạn.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2019. -- 3 volume : illustrations ; 21 cm
GR313 .T84614 2019 -- Kroch Library Asia
Ensera engkeratong ayam raja
Ensera engkeratong ayam raja = The legend of Keling Panggau / Casper Kayong Umping.
Sarawak Iban Writers Association, 2015. -- 100 pages ; 21 cm
GR316.5 .I23 C36 2015 -- Kroch Library Asia
Prabu Siliwangi
Prabu Siliwangi : cerita rakyat Jawa Barat / Yuliadi Soekardi, U. Syahbudin.
Pustaka Setia, 2004. -- 124 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize GR324 .J38 S642 2004 + -- Kroch Library Asia
Aan Merdeka Permana DVD-ROMs.
Aan Merdeka Permana DVD-ROMs.
Pustaka Budaya Indonesia : Buku Digital Audio Heikelmedia, 2018-. -- DVD-ROMs : sound, color ; 4 3/4 in.
Disk GR324.5 .S94 P46 2018 -- Kroch Library Asia
Kumpulan carita sajarah ti Majalaya
Kumpulan carita sajarah ti Majalaya / Aan Merdéka Permana.
Pustaka Budaya Indonesia : Buku Digital Audio Heikelmedia, 2018. -- 1 DVD-ROM (108 pages) : sound, color ; 4 3/4 in.
Disk GR324.5 .S94 P473 2018 -- Kroch Library Asia
Kumpulan investigasi sajarah lokal jeung carita rakyat
Kumpulan investigasi sajarah lokal jeung carita rakyat : lalakon ti [nami tempat] / editor, Aan Merdeka Permana.
Pustaka Budaya Indonesia : Buku Digital Audio Heikelmedia, 2018. -- 10 DVD-ROMs : sound, color ; 4 3/4 in.
Disk GR324.5 .S94 K86 2018 -- Kroch Library Asia
Sasakala
Sasakala / Aan Merdeka Permana.
Pustaka Budaya Indonesia : Buku Digital Audio Heikelmedia, 2018. -- 14 DVD-ROMs : sound, color ; 4 3/4 in.
Disk GR324.5 .S94 P474 2018 -- Kroch Library Asia
Seisen Nihon minzoku jiten
精選日本民俗辞典 / 福田アジオ [and others] 編.
Seisen Nihon minzoku jiten / Fukuta Ajio [and others] hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2006. -- 9, 614, 78 pages : illustrations ; 23 cm
GR340 .S3776 2005 -- Kroch Library Asia
Tōno no matsuri
遠野の祭り : 付・柳田国男と後藤総一郎 / [編集遠野物語硏究所].
Tōno no matsuri : tsuketari, Yanagita Kunio to Gotō Sōichirō / [henshū Tōno Monogatari Kenkyūjo].
Tōno Monogatari Kenkyūjo, 2004. -- 201 pages, [2] leaves of plates : illustrations (some color), maps ; 18 cm
GR341 .T63 T63 2004 -- Kroch Library Asia
Sacred symbols of Nepal
Sacred symbols of Nepal : mythical creatures / Toni Sanders, Sudarshan Suwal.
Himalayan Map House (P.) Ltd., 2016. -- 132 pages : illustrations ; 23 cm
Oversize GR825 .S25 2016 + -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (19 items)RSS

Kiru koto nugu koto no kigōron
着ること/脫ぐことの記号論 / 日本記号学会編.
Kiru koto nugu koto no kigōron / Nihon kigō gakkai hen.
Shin'yōsha, 2014. -- 239 pages : illustrations ; 21 cm.
GT596 .K58 2014 -- Kroch Library Asia
Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam
Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam / GS.TS. Ngô Đức Thịnh.
Nhà xuất bản Tri Thức, 2018. -- 310 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
GT1495 .N57 2018 -- Kroch Library Asia
Empire of style
Empire of style : silk and fashion in Tang China / BuYun Chen.
University of Washington Press, 2019. -- xiv, 257 pages : color illustrations, color map ; 27 cm
Oversize GT1555 .C5463 2019 + -- Kroch Library Asia
Storytime in India
Storytime in India : wedding songs, Victorian tales, and the ethnographic experience / Helen Priscilla Myers and Umesh Chandra Pandey.
Indiana University Press, 2019. -- xxxvi, 490 pages ; 25 cm
GT2776 .A3 B466 2019 -- Kroch Library Asia
Chŏnt'ong hollye chedosa wa sijipsari munhwa ŭi t'ansaeng
전통 혼례 제도사 와 시집살이 문화 의 탄생 / 김 연수.
Chŏnt'ong hollye chedosa wa sijipsari munhwa ŭi t'ansaeng / Kim Yŏn-su.
Minsogwŏn, 2018. -- 239 pages : illustrations ; 19 cm.
GT2786 .K6 K553 2018 -- Kroch Library Asia
Gourmet's journey
A Gourmet's journey : discovering the exotic & erotic in food / Jasleen Dhamija ; illustrations by Ayeshé Sadr & Ishaan Dasgupta.
Women Unlimited an associate of Kali for Women, 2018. -- 174 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
GT2850 .D485 2018 -- Kroch Library Asia
Bếp ấm nhà vui
Bếp ấm nhà vui : thương món ăn Nam Bộ / Lê Duy Niệm.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 211 pages : illustrations ; 21 cm
GT2853 .V5 L39 2019 -- Kroch Library Asia
Dining with the nawabs
Dining with the nawabs / text, Meera Ali ; photographs, Karam Puri ; concept and editing, Priya Kapoor.
Lustre Press, Roli Books, 2017. -- 269 pages : illustrations (colour) ; 30 cm + 1 booklet of kitchen copy (68 pages ; 26 cm)
Oversize GT2853 .I5 A45 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Edo no shokuseikatsu
江戶の食生活 / 原田信男.
Edo no shokuseikatsu / Harada Nobuo.
Iwanami Shoten, 2003. -- xvi, 276, 21 pages : illustrations ; 20 cm
GT2853 .J3 H369 2003 -- Kroch Library Asia
Mutations alimentaires au Laos
Mutations alimentaires au Laos : salade de papaye ou pizza? / Florence Strigler.
Karthala : Comité de coopération avec le Laos (CCL), 2019. -- 230 pages : color illustrations, map ; 24 cm.
GT2853 .L26 S77 2019 -- Kroch Library Asia
Chosakushū
著作集 / 熊倉功夫.
Chosakushū / Kumakura Isao.
Shibunkaku Shuppan, 2016-2017. -- 7 volumes : illustrations ; 22 cm
GT2910 .K748 2016 -- Kroch Library Asia
Fujimura Yōken-ryū chasho
藤村庸軒流茶書 / 白嵜顕成著.
Fujimura Yōken-ryū chasho / Shirasaki Kenjō cho.
Shibunkaku Shuppan, 2012. -- ix, 515 pages : illustrations ; 22 cm.
GT2910 .S535 2012 -- Kroch Library Asia
Kindai sukisha no nettowāku
近代数寄者のネットワーク : 茶の湯を愛した実業家たち / 齋藤康彦著.
Kindai sukisha no nettowāku : chanoyu o aishita jitsugyōkatachi / Saitō Yasuhiko cho.
Shibunkaku Shuppan, 2012. -- iv, 235, xxix pages : illustrations ; 22 cm
GT2910 .S3348 2012 -- Kroch Library Asia
Tenmoku
天目 / 徳川美術館, 根津美術館編.
Tenmoku / Tokugawa Bijutsukan, Nezu Bijutsukan hen.
Tokugawa Bijutsukan ; Nezu Bijutsukan, 1979. -- 279 pages : illustrations (some color) ; 21 x 22 cm
Oversize GT2910 .T46 1979 + -- Kroch Library Asia
Timang gawai kelingkang benih
Timang gawai kelingkang benih = [Invocatory chant for the festival of tending prime rice seeds] / direkod lalu ditusun, Jimbun anak Tawai ; diperesa, Jonathan Singki Lintan.
Majlis Adat Istiadat Sarawak, Jabatab Ketua Menteri, 2018. -- 258 pages : portraits ; 21 cm
GT4479 .A3 S278 2018 -- Kroch Library Asia
Timang gawai kelingkang nanga
Timang gawai kelingkang nanga = [Invocation for ceremonial hornbill festival] / ditusun, Jimbun anak Tawai.
Majlis Aadat Istiadat Sarawak, Jabatan Ketua Menteri, 2017. -- 3 volumes : color portrait ; 21 cm
GT4879 .A2 T56 2017 -- Kroch Library Asia
Songkān Lāo mā tǣ sai?
Songkān Lāo mā tǣ sai? / dōi Phra Phaivan Mālāvong.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2017. -- 116 pages : illustrations ; 21 cm.
GT4905 .P42 2017 -- Kroch Library Asia
Timang gawai ngiga tuchung taun
Timang gawai ngiga tuchung taun = [Invocatory chant for seeking the peak of the year] / ditusun, Jimbun anak Tawai ; diperesa, Jonathan Singki Lintan.
Majlis Adat Istiadat Sarawak, Jabatan Ketua Menteri, 2018. -- 211 pages : portrait ; 21 cm
GT4905 .T56 2018 -- Kroch Library Asia
Shuryō minzoku kenkyū
狩猟民俗研究 : 近世猟師の実像と伝承 / 永松敦著.
Shuryō minzoku kenkyū : kinsei ryōshi no jitsuzō to denshō / Nagamatsu Atsushi cho.
Hōzōkan, 2005. -- v, 362, 4 pages : illustrations, maps ; 22 cm
GT5856.77 .N338 2005 -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (13 items)RSS

Indian Navy adventures
Indian Navy adventures : seven seas to high Himalayas / foreword by Admiral Sunil Lanba ; conceived, compiled and edited by Captain M.S. Kohli.
Har-Anand Publications Pvt Ltd, 2018. -- 295 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and colour) ; 22 cm
GV199.44 .H55 K64 2018 -- Kroch Library Asia
International Mountain Museum, Pokhara
International Mountain Museum, Pokhara : highlights from history / concept & writing Awadhesh K. Das ; edited by Vivian Yonzon.
Nepal Mountaineering Association, 2018. -- 84 pages : color illustrations, 2 color maps ; 18 x 25 cm
Oversize GV199.44 .N352 P643 2018 + -- Kroch Library Asia
Đi bộ xuyên Việt... với cây đàn guitar
Đi bộ xuyên Việt... với cây đàn guitar / Hồ Nhật Hà.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2019. -- 343 pages : illustrations ; 21 cm
GV199.44 .V5 .H56 2019 -- Kroch Library Asia
Gendai supōtsu wa Kanō Jigorō kara nani o manabu no ka
現代スポーツは嘉納治五郎から何を学ぶのか : オリンピック・体育・柔道の新たなビジョン = The contemporary sport studied to Jigoro Kano / 菊幸一編著 ; 公益財団法人日本体育協会監修.
Gendai supōtsu wa Kanō Jigorō kara nani o manabu no ka : orinpikku, taiiku, jūdō no arata na bijon = The contemporary sport studied to Jigoro Kano / Kiku Kōichi hencho ; Kōeki Zaidan Hōjin Nihon Taiiku Kyōkai kanshū.
Mineruva Shobō, 2014. -- viii, 336, 8 pages : illustrations ; 21 cm
GV655 .K478 2014 -- Kroch Library Asia
Golf, những bí mật về môn thể thao quý tộc
Golf, những bí mật về môn thể thao quý tộc / Bùi Xuân Phong.
NXB Dân Trí, 2019. -- 302 pages : illustrations ; 21 cm
GV963 .B85 2019 -- Kroch Library Asia
Angampora
Angampora : a nation's legacy in pictures : a pictorial narrative of Sri Lanka's ancient martial art / Ajantha Mahanthaarachchi ; photographer Reza Akram.
Oceans and Continents, 2017. -- 413 pages : chiefly illustrations (chiefly color), portraits ; 26 x 30 cm
Oversize GV1100.81 .S72 A54 2017 + -- Kroch Library Asia
Jallikkaṭṭu
ஜல்லிக்கட்டு : பாழ்படும் பாரம்பரியங்கள் / குன்றில்குமார்.
Jallikkaṭṭu : pāl̲paṭum pārampariyaṅkaḷ / Kun̲r̲ilkumār = Jallikattu / Kundril Kumar.
Kur̲iñci, 2016. -- 176 pages : illustrations ; 21 cm
GV1108.36 .K86 2017 -- Kroch Library Asia
Ōzumō gyōji no dentō to henka
大相撲行司の伝統と変化 / 根間弘海著.
Ōzumō gyōji no dentō to henka / Nema Hiromi cho.
Senshū Daigaku Shuppankyoku, 2010. -- xiv, 352 pages ; 22 cm
GV1197 .N44 2010 -- Kroch Library Asia
Phlēng læ kānlalēn phư̄nbān
เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน / รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำเจริญ.
Phlēng læ kānlalēn phư̄nbān / Rō̜ng Sātsatrāčhān ʻAmarā Klamčharœ̄n.
ʻŌdīan Satō, 2010. -- 334 pages : illujstrations ; 24 cm
Oversize GV1204.81 .T5 A62 2010 + -- Kroch Library Asia
Phēng deknō̜i būhān Lāo
Phēng deknō̜i būhān Lāo / Phaivan Mālāvong.
Samnakphim Sīkhīeo, 2019. -- 236 pages : illustrations ; 21 cm
GV1215 .P42 2019 -- Kroch Library Asia
Las Vegas in Singapore
Las Vegas in Singapore : violence, progress and the crisis of nationalist modernity / Lee Kah-Wee.
NUS Press, 2019. -- xvii, 275 pages : illustrations, maps, plans ; 23 cm
GV1301 .L44 2019 -- Kroch Library Asia
Ka raṅʻʹ ruiʺ rā duṃʺ ʼa ka
Ka raṅʻʹ ruiʺ rā duṃʺ ʼa ka / Manʻʺ Saṅʻʹ Noṅʻ.
Kyoʻ Thvanʻʺ Noṅʻ cā pe, 1980. -- 232 pages : illustrations ; 18 cm
GV1703 .B952 K37 1980 -- Kroch Library Asia
Ragam tari etnik Sumatra Utara
Ragam tari etnik Sumatra Utara / Syahwan Hadi Umri.
PT Mapan, 2010. -- iv, 84 pages : illustrations ; 25 cm
GV1703 .I532 S9668 2010 -- Kroch Library Asia

HA. Statistics (1 item)RSS

Compendium of National Statistical System of Nepal.
A compendium of National Statistical System of Nepal.
Central Bureau of Statistics, National Planning Commission Secretariat, Government of Nepal, 2017. -- viii, 298 pages : illustrations (black and white) ; 25 cm
Oversize HA37 .N342 C66 2017 + -- Kroch Library Asia

HB. Economic theory. Demography (4 items)RSS

Shisō kūkan to shiteno gendai chūgoku
思想空間としての現代中国 / 汪暉 ; 村田雄二郎, 砂山幸雄, 小野寺史郎訳.
Shisō kūkan to shiteno gendai chūgoku / Wang Hui ; Murata Yūjirō, Sunayama Yukio, Onodera Shirō yaku.
Iwanami Shoten, 2006. -- xxi, 326 pages ; 20 cm
HB95 .W36 2006 -- Kroch Library Asia
Zuisō keizaigaku to Nihongo
随想経済学と日本語 / 下谷政弘.
Zuisō keizaigaku to Nihongo / Shimotani Masahiro.
Nihon Keizai Hyōronsha, 2016. -- 178 pages : illustrations ; 19 cm
HB126 .J33 S557 2016 -- Kroch Library Asia
Kindai Ōsaka no nyūji shibō to shakai jigyō
近代大阪の乳児死亡と社会事業 / 樋上惠美子.
Kindai Ōsaka no nyūji shibō to shakai jigyō / Higami Emiko.
Ōsaka Daigaku Shuppankai, 2016. -- x, 336 pages : illustrations ; 22 cm
HB1323 .I4 H52 2016 -- Kroch Library Asia
Leaving the land
Leaving the land : indigenous migration and affective labour in India / Dolly Kikon, Bengt G. Karlsson.
Cambridge University Press, 2019. -- xi, 155 pages ; illustrations, map ; 24 cm.
HB2099 .K55 2019 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (19 items)RSS

Economic census 2013/14
Economic census 2013/14 : final report for formal industries / Department of Census and Statistics.
Department of Census and Statistics, Ministry of National Policies and Economic Affairs, Sri Lanka, 2017. -- xii, 145 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HC424 .Z9 I52 2017 + -- Kroch Library Asia
Quản trị kinh doanh kiểu Jack Ma : người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc)
Quản trị kinh doanh kiểu Jack Ma : người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) / Triệu Vỹ ; người dịch: Nguyễn Đại Dương.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 478 pages ; 23 cm
HC426.5 .M327 Z53 2019 -- Kroch Library Asia
Communists constructing capitalism
Communists constructing capitalism : state, market,and the party in China's financial reform / Julian Gruin.
Manchester University Press, 2019. -- xx, 271 pages : illustrations ; 22 cm.
HC427.95 .G78 2019 -- Kroch Library Asia
South Asia
South Asia : intra-regional conflict and cooperation / editors, Vinod K. Bhardwaj, Nandkumar N. Sawant.
G.B. Books, 2017. -- 367 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HC430.6 .S638 2017 -- Kroch Library Asia
Pravāsa ekā jiddīcā
Pravāsa ekā jiddīcā / Muralīdhara Ena. Cayanī ; śabdāṅkana, Sudhīra Kulakarṇī.
Mêjesṭika Pabliśiṅga Hāūsa, 2017. -- 20, 240 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
HC432.5 .C39 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Economics of real life
Economics of real life : a new exposition / C.T. Kurien.
Academic Foundation, 2018. -- 249 pages ; 24 cm
HC435.2 .K874 2018 -- Kroch Library Asia
Politics of economic reforms in India
The Politics of economic reforms in India / editor, Jos Mooij.
Sage Publications, 2005. -- 362 p. : ill. ; 23 cm.
HC435.2 .P626 2005 -- Kroch Library Asia
Role of public policy in development process
Role of public policy in development process : emerging socioeconomic scenario in the Indian economy / editors, Niti Mehta, Anita Arya.
Academic Foundation, 2018. -- 449 pages : illustrations (black and white), 1 map (black and white) ; 24 cm
HC435.3 .S455425 2016 -- Kroch Library Asia
Industrial development in pre-colonial Telugu speaking region
Industrial development in pre-colonial Telugu speaking region : 17th & 18th centuries, A.D. / Prof. R. Soma Reddy.
Research India Press, 2018. -- 127 pages ; 22 cm
HC437 .A73 S465 2018 -- Kroch Library Asia
Looking East to act East policy of India and Manipur
Looking East to act East policy of India and Manipur / Dr. K. Muktasana Singh.
Akansha Publishing House, 2018. -- xv, 255 pages : maps (black and white) ; 22 cm
HC437 .I53 M85 2018 -- Kroch Library Asia
Security, political autonomy and development of Andaman and Nicobar Islands
Security, political autonomy and development of Andaman and Nicobar Islands / edited by Swapan Kumar Biswas, Manis Kumar Raha, Palash Chandra Coomar.
Concept Publishing Company Pvt. Ltd., 2018. -- xxxviii, 250 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
HC437 .A77 N34 2011 -- Kroch Library Asia
Tripura marching ahead (1972-2012).
Tripura marching ahead (1972-2012).
Government of Tripura, 2012. -- 64 pages : color illustrations ; 25 cm
Oversize HC437 .T75 T75 2012 + -- Kroch Library Asia
Bangladesh vision 2030
Bangladesh vision 2030 : framework for economic policy making and strategy formulation in a pluralistic democracy / edited by Sadiq Ahmed, Mohiuddin Alamgir, Mustafa K. Mujeri, Atiur Rahman.
Bangladesh Institute of Bank Management, 2015. -- xii, 602 pages : illustrations ; 24 cm
HC440.8 .B354 2014 -- Kroch Library Asia
Down and out in Saigon
Down and out in Saigon : stories of the poor in a colonial city / Haydon Cherry.
Yale University Press, 2019. -- xviii, 259 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
HC444 .Z7 S234 2019 -- Kroch Library Asia
Meningkatkan efektivitas anggaran kementerian/lembaga untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah
Meningkatkan efektivitas anggaran kementerian/lembaga untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah / Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2016. -- xviii, 398 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize HC450 .P6 M457 2016 + -- Kroch Library Asia
East Asian integration
East Asian integration : goods, services and investment / edited by Lili Yan Ing, Martin Richardson and Shujiro Urata.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 264 pages : illustrations ; 25 cm.
HC460.5 .E2744 2019 -- Kroch Library Asia
Dēta bukku kakusa de yomu Nihon keizai
データブック格差で読む日本経済 / みずほ総合研究所編.
Dēta bukku kakusa de yomu Nihon keizai / Mizuho Sōgō Kenkyūjo hen.
Iwanami Shoten, 2017. -- xx, 201 pages : illustrations ; 21 cm
HC462.95 .D484 2017 -- Kroch Library Asia
Born of this land
Born of this land : my life story / Chung Ju-yung ; translated by the Asan Institute for Policy Studies.
Asan Academy, 2019. -- xiii, 357 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
HC466.4 .C49 A3 2019 -- Kroch Library Asia
Chosŏnin kyŏngje ŭi t'ansaeng kwa sijang ŭi palgyŏn
조선인 경제 의 탄생 과 시장 의 발견 : 민족 경제 담론 의 지층들 / 김 윤희 지음.
Chosŏnin kyŏngje ŭi t'ansaeng kwa sijang ŭi palgyŏn : minjok kyŏngje tamnon ŭi chich'ŭngdŭl / Kim Yun-hŭi chiŭm.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 328 pages : illustrations ; 22 cm.
HC467.75 .K63 2018 -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (38 items)RSS

Thritsadī ʻongkān
ทฤษฎีองค์การ : มุมมองต่างกระบวนทัศน์ = Organization theory : multi-paradigm perspectives / ผู้แต่ง ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์.
Thritsadī ʻongkān : mummō̜ng tāng krabūanthat = Organization theory : multi-paradigm perspectives / phūtǣng Thipphawan Lō̜suwannarat.
Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2018. -- 29, 623 pages ; 26 cm
Oversize HD37 .T5 T44 2018 + -- Kroch Library Asia
Kānčhatkān kānplīanplµ̄ng
การจัดการการเปลี่ยนแปลง / ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
Kānčhatkān kānplīanplµ̄ng / Dō̜Rō̜. Kanyārat Thīrathanachaiyakun.
Sī ʻEtyūkhēchan, 2019. -- 304 pages : illustrations ; 24 cm
HD58.8 .K269 2019 -- Kroch Library Asia
Social innovation
Social innovation : Asian case studies of innovating for the common good / edited by Sarah Lai-Yin Cheah.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. -- xiii, 124 pages : illustrations ; 23 cm.
HD60 .S59456 2020 -- [asia]
Corporate social responsibility and economic responsiveness in India
Corporate social responsibility and economic responsiveness in India / Damien Krichewsky.
Cambridge University Press, 2019. -- xiii, 254 pages : map ; 24 cm
HD60.5 .I5 K748 2019 -- Kroch Library Asia
Iryong chigyŏl
일용 지결 / 윤 최식 지음 ; 박 동욱 옮김.
Iryong chigyŏl / Yun Ch'oe-sik chiŭm ; Pak Tong-uk omgim.
Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn, 2018. -- 454 pages ; 23 cm.
HD69 .T54 Y85 2018 -- Kroch Library Asia
Thương hiệu thanh danh tên tuỏ̂i
Thương hiệu thanh danh tên tuỏ̂i : sinh thái trường tồn của doanh nghiệp / Tôn Thất Nguyễn Thiêm.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 240 pages ; 21 cm
HD69 .B7 T66 2019 -- Kroch Library Asia
Apakah maoenja kaoem Kommunist?
Apakah maoenja kaoem Kommunist? / oleh Axan Zain.
Kommissi Batja'an dari Hoofdbestuur P.K.I., 1925. -- 40 p. ; 18 cm.
HD754 .A3 P27 v.1 -- Kroch Library Asia
P.K.I. dan kaoem boeroeh
P.K.I. dan kaoem boeroeh / oleh Axan Zain.
Kommissi Batjaän dari Hoofdbestuur P.K.I., 1925. -- 56 p. ; 18 cm.
HD754 .A3 P27 v.2 -- Kroch Library Asia
Real estate in South Asia
Real estate in South Asia / edited by Prashant Das, Ramya Aroul, and Julia Freybote.
Routledge, 2019. -- xxiii, 323 pages : illustrations (black and white), maps ; 24 cm.
HD860.3 .Z63 R43 2019 -- Kroch Library Asia
Kaitakushi monjo no mori e
開拓使文書の森へ : 近代史料の発生, 様式, 機能 / 鈴江英一編著.
Kaitakushi monjo no mori e : kindai shiryō no hassei, yōshiki, kinō / Suzue Eiichi hencho.
Hokkaidō Shuppan Kikaku Sentā, 2005. -- 352 pages : illustrations, maps ; 21 cm
HD1516 .J3 K26 2005 -- Kroch Library Asia
"Irrigation in Local Adaptation and Resilience"
"Irrigation in Local Adaptation and Resilience" : proceedings of the seventh international seminar held on 11-12 April, 2017, Kathmandu, Nepal / edited by Naveen Mangal Joshi, Sushil Subedee, Deepak Raj Pandey.
Farmer Managed Irrigation Systems Promotion Trust, 2017. -- vii, 348 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and color), maps (black and white) ; 24 cm
HD1741 .N35 I58 2017 -- Kroch Library Asia
Laḍhā Narmadecā...
Laḍhā Narmadecā... : Narmadā bacāva āndolanācā maukhika itihāsa : dona pramukha ādivāsī netyã̄śī sãvāda / Nandinī Ojhā = Ladha Narmadecha... / Nandeeni Oza.
Rājahãsa Prakāśana, 2017. -- 270 pages, 1 unnumbered page : illustrations, color maps ; 22 cm
HD1741 .I42 M336 2017 -- Kroch Library Asia
Colonial Punjab
Colonial Punjab : agricultural policy and its reflection (1849-1923) / Dr. Charanjit Kaur.
Unistar Books Pvt. Ltd., 2017. -- xiv, 194 pages ; 23 cm.
HD2075 .P8 C497 2017 -- Kroch Library Asia
Women-owned and led micro, small and medium entreprises in spice and coir sectors of Sri Lanka
Women-owned and led micro, small and medium entreprises in spice and coir sectors of Sri Lanka : constraints and policy options / Sunimalee Madurawala, Dilani Hirimuthugodage, Dharshani Premaratne and Janaka Wijayasiri.
Institute of Policy Studies of Sri Lanka, 2017. -- xi, 59 pages : illustrations ; 30 cm.
Oversize HD2346 .S75 M33 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Thư chủ gởi tớ
Thư chủ gởi tớ / Tạ Thị Ngọc Thảo.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2018. -- 695 pages : illustrations ; 18 cm
HD2902.5 .T26 2018 -- Kroch Library Asia
Thai multinationals and global value chains
Thai multinationals and global value chains / Pavida Pananond.
Pavida Pananond, 2018. -- xviii, 210 pages : illustrations, charts ; 21 cm
HD2902.55 .P39 2018 -- Kroch Library Asia
Yingguo he zuo yun dong shi
英國合作運動史 / 季特著 ; 吳克剛譯.
Yingguo he zuo yun dong shi / Jite zhu ; Wu Kegang yi.
Shang wu yin shu guan, 1931. -- 164 p. ; 20 cm.
HD3486 .G55 1931 -- Kroch Library Asia
Social exclusion and caste discrimination in public and private sectors in India
Social exclusion and caste discrimination in public and private sectors in India : a decomposition analysis / Smrutirekha Singhari, S Madheswaran.
Institute for Social and Economic Change, 2016. -- 26 pages ; 30 cm
Oversize HD4903.5 .I4 S56 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Report on "Dhaka Summit on Skills, Employability, and Decent Work 2016"
Report on "Dhaka Summit on Skills, Employability, and Decent Work 2016" : held on December 11-13, 2016 Dhaka, Bangladesh / organizers, Ministry of Labour and Employment, Government of Bangladesh, Bangladesh Employers' Federation, National Coordination Committee for Workers Education ; co-organizer, a2i Programme, Prime Minister's Office ; knowledge partner, Centre for Policy Dialogue, Bangladesh.
Bangladesh Employers' Federation : Ministry of Labour and Employment, Government of Bangladesh : National Coordination Committee for Workers Education, 2016. -- 259 pages : color illustrations ; 24 cm
HD5715.5 .B3 D43 2016 -- Kroch Library Asia
Labour migration and the remittance economy
Labour migration and the remittance economy : the socio-political impact / Bandita Sijapati, Ang Sanu Lama, Jeevan Baniya, Jacob Rinck, Kalpana Jha, Amrita Gurung.
Centre for the Study of Labour and Mobility, 2017. -- xv, 72 pages ; 28 cm
Oversize HD5856 .N35 S552 2017 + -- Kroch Library Asia
Sŏng hŭirong yebang ch'egye wa yŏsŏngjuŭi changch'i
성희롱 예방 체계 와 여성주의 장치 = Sexual harassment prevent system and feminist apparatus / 안 정은.
Sŏng hŭirong yebang ch'egye wa yŏsŏngjuŭi changch'i = Sexual harassment prevent system and feminist apparatus / An Chŏng-ŭn.
P'urŭn Sasang, 2018. -- 249 pages ; 22 cm.
HD6060.5 .K6 A63 2018 -- Kroch Library Asia
Other side of formal employment
The other side of formal employment : working women who have returned to their communities and villages in Sri Lanka : final research report / Peter Hancock, Kwadwo Adusei-Asante & Jonathan Georgiou, School of Arts and Humanities, Edith Cowan University, Western Australia & Centre for Women's Research, Sri Lanka.
Centre for Women's Research, 2017. -- xxii, 120 pages : 1 color map ; 23 cm
HD6182.8 .H36 2017 -- Kroch Library Asia
Limits of bargaining
Limits of bargaining : capital, labour and the state in contemporary India / Achin Chakraborty, Subhanil Chowdhury, Supurna Banerjee, Zaad Mahmood.
Cambridge University Press, 2019. -- xii, 142 pages : illustrations ; 24 cm
HD6812 .C48 2019 -- Kroch Library Asia
Phro̜ thœ̄ ... khư̄ chāonā
เพราะเธอ ... คือชาวนา : โอกาสและความหวังการหลุดพ้นกับดักหนี้ของชาวนา / บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์.
Phro̜ thœ̄ ... khư̄ chāonā : ʻōkāt læ khwāmwang kānlutphon kapdak nī khō̜ng chāonā / bannāthikān Phongthip Samrānčhit.
Mūnnithi Chīwit Thai, 2019. -- 198 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
HD8039 .F32 T574 2019 -- Kroch Library Asia
Slaves in these times
Slaves in these times : tea communities of Bangladesh / editor, Philip Gain.
Society for Environment and Human Development, 2016. -- 388 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 25 cm
HD8039 .T182 S538 2016 -- Kroch Library Asia
Shōyu jōzōgyō to chiiki no kōgyōka
醬油醸造業と地域の工業化 : 高梨兵左衛門家の研究 / 公益財団法人高梨本家(上花輪歴史館)監修 ; 井奥成彦, 中西聡編著.
Shōyu jōzōgyō to chiiki no kōgyōka : Takanashi Hyōzaemon-ke no kenkyū / Kōeki Zaidan Hōjin Takanashi Honke (Kamihanawa Rekishikan) kanshū ; Ioku Shigehiko, Nakanishi Satoru hencho.
Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai, 2016. -- xxv, 567, 18 pages : illustrations ; 22 cm
HD9330 .S653 S56 2016 -- Kroch Library Asia
Prācīna Bhārata meṃ dhātu udyoga
Prācīna Bhārata meṃ dhātu udyoga : prārambha se 550 ī. taka / Ḍô. Rājīva Jūna.
Sañjaya Prakāśana, 2017. -- xviii, 100 pages ; 23 cm
HD9506 .I42 J86 2017 -- Kroch Library Asia
Sado kin-ginzan emaki
佐渡金銀山絵卷 : 絵卷が語る鉱山史 / 佐渡市, 新潟県教育委員会編 = Sado gold and silver mine picture scroll / Sado City & Niigata Prefectural Board of Education.
Sado kin-ginzan emaki : emaki ga kataru kōzanshi / Sado-shi, Niigata-ken Kyōiku Iinkai hen = Sado gold and silver mine picture scroll / Sado City & Niigata Prefectural Board of Education.
Dōseisha, 2013. -- 32, 205 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize HD9536 .J33 S333 2013 + -- Kroch Library Asia
Buku panas bumi, 2017.
Buku panas bumi, 2017.
Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017. -- 1 CD-ROM : color ; 4 3/4 in.
Disk HD9682 .I52 B85 2017 -- Kroch Library Asia
Genpatsu o owaraseru
原発を終わらせる / 石橋克彦編.
Genpatsu o owaraseru / Ishibashi Katsuhiko hen.
Iwanami Shoten, 2011. -- vii, 245, 2 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
HD9698 .J32 G46 2011 -- Kroch Library Asia
Genshiryoku no shakaishi
原子力の社会史 : その日本的展開 / 吉岡斉.
Genshiryoku no shakaishi : sono Nihon-teki tenkai / Yoshioka Hitoshi.
Asahi Shinbun Shuppan, 2011. -- 399, 14 pages : illustrations ; 19 cm.
HD9698 .J32 Y67 2011 -- Kroch Library Asia
Nihon wa naze datsu genpatsu dekinai no ka
日本はなぜ脫原発できないのか : 「原子力村」という利権 / 小森敦司.
Nihon wa naze datsu genpatsu dekinai no ka : "genshiryokumura" to iu riken / Komori Atsushi.
Heibonsha, 2016. -- 221 pages : illustrations ; 18 cm.
HD9698 .J32 K6648 2016 -- Kroch Library Asia
Sore de mo Nihonjin wa genpatsu o eranda
それでも日本人は原発を選んだ : 東海村と原子力ムラの半世紀 / 朝日新聞取材班.
Sore de mo Nihonjin wa genpatsu o eranda : Tōkai-mura to genshiryokumura no hanseiki / Asahi Shinbun Shuzaihan.
Asahi Shinbun Shuppan, 2014. -- 308, iv pages : illustrations ; 19 cm
HD9698 .J32 S67 2014 -- Kroch Library Asia
Meka ina Iṇḍiyā
Meka ina Iṇḍiyā : vikasita Bhārata kī ora baṛhate kadama / Pro. Ṭī. Vī. Kaṭaṭīmanī.
I. Gāṃ. Rāshṭrīya Janajātīya Viśvavidyālaya, 2016. -- xix, 265 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm
HD9736 .I52 K38 2016 -- Kroch Library Asia
Defence equipment industry
Defence equipment industry : achieving self-reliance and promoting exports / project team, Mr. Ashish Kumar (Deputy General Manager, Research and Analysis Group), Ms. Jahanwi (Manager, Research and Analysis Group).
Export-Import Bank of India, 2016. -- 125 pages : illustrations (colour) ; 28 cm.
Oversize HD9743 .I42 A835 2016 + -- Kroch Library Asia
English East India Company's silk enterprise in Bengal, 1750-1850
The English East India Company's silk enterprise in Bengal, 1750-1850 : economy, empire and business / Karolina Hutková.
Boydell Press, 2019. -- xii, 257 pages : illustrations, map ; 25 cm.
HD9926 .I72 H88 2019 -- Kroch Library Asia
Khūmư̄ kānʻanurak chœ̄ng pō̜ngkan watthu phiphitthaphan praphēt phā læ khrư̄ang tǣng kāi
คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย = Preventive conservation for textiles 'n costume : a guidebook for a small museum / ปริฉัตร แสงศิริกุลชัย, Julia M. Brennan.
Khūmư̄ kānʻanurak chœ̄ng pō̜ngkan watthu phiphitthaphan praphēt phā læ khrư̄ang tǣng kāi = Preventive conservation for textiles 'n costume : a guidebook for a small museum / Parichat Saengsirikulchai, Julia M. Brennan.
Sathāban Phiphitthaphan Kānrīanrū hǣng Chāt, 2018. -- 48 pages : color illustrations ; 21 cm
HD9940 .A2 P37 2018 -- Kroch Library Asia
Labor, global supply chains, and the garment industry in South Asia
Labor, global supply chains, and the garment industry in South Asia : Bangladesh after Rana Plaza / edited by Sanchita Banerjee Saxena.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2020. -- xxii, 268 pages ; 25 cm.
HD9940 .B363 S2856 2020 -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (7 items)RSS

State of cities 2016
State of cities 2016 : traffic congestion in Dhaka city-governance perspectives / research fellow, Dr. Md. Shanawaz Hossain.
BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University, 2016. -- xvii, 124 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm.
Oversize HE336 .C64 H68 2016 + -- Kroch Library Asia
Kaiiki kara mita rekishi
海域から見た歴史 : インド洋と地中海を結ぶ交流史 / 家島彦一著.
Kaiiki kara mita rekishi : Indoyō to Chichūkai o musubu kōryūshi / Yajima Hikoichi cho.
Nagoya Daigaku Shuppankai, 2006. -- x, 781,187 pages : illustrations, maps ; 22 cm
HE879 .Y35 2006 -- Kroch Library Asia
Make in India for the world
Make in India for the world : realizing export potential of railways / project team, David Sinate, Rahul Mazumdar.
Export-Import Bank of India, 2015. -- 93 pages : colour illustrations ; 28 cm.
Oversize HE3296 .S56 2015 + -- Kroch Library Asia
Tiếng còi tàu
Tiếng còi tàu / ban biên tập: Bùi Minh Trí [and four others].
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018-. -- volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize HE3320.3 .T54 2018 + -- Kroch Library Asia
Hitsuyō ka, rinia shinkansen
必要か, リニア新幹線 / 橋山禮治郎.
Hitsuyō ka, rinia shinkansen / Hashiyama Reijirō.
Iwanami Shoten, 2011. -- xiv, 170, 2 pages : illustrations, map ; 19 cm
HE3360 .T6 H37 2011 -- Kroch Library Asia
India's state-run media
India's state-run media : broadcasting, power, and narrative / Sanjay Asthana.
Cambridge University Press, 2019. -- xiii, 210 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HE8689.9 .I4 A78 2019 -- Kroch Library Asia
Narita no monogatari
「ナリタ」の物語 : 1978年開港から / 大和田武士, 鹿野幹男著.
Narita no monogatari : senkyūhyakunanajūhachinen kaikō kara / Ōwada Takeshi, Kano Mikio cho.
Ron Shobō Shuppan, 2010. -- 153 pages : illustrations ; 18 cm.
HE9797.5 .J32 C456 2010 -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (14 items)RSS

Makavānapura Udyoga Vāṇijya Saṅghako svarṇa mahotsavako avasaramā prakāśita smārikā evaṃ sadasya ḍāirekṭarī 2073
Makavānapura Udyoga Vāṇijya Saṅghako svarṇa mahotsavako avasaramā prakāśita smārikā evaṃ sadasya ḍāirekṭarī 2073 = souvenir with member's directory.
Makavānapura Udyoga Vāṇijya Saṅgha, 2016. -- 161 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HF331 .N47 M35 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Enhancing India's trade relations with ECOWAS
Enhancing India's trade relations with ECOWAS : a brief analysis / project team, Mr. David Sinate, Mr. Vanlalruata Ms. Fanai, Ms. Sara Joy, Ms. Snehal Bangera.
Export-Import Bank of India, 2015. -- 158 pages ; 28 cm.
Oversize HF1590.15 .I4 S56 2015 + -- Kroch Library Asia
India's look east policy
India's look east policy : strategic implications for North East region / Dr. Mohammad Samir Hussain.
G.B. Books, 2017. -- xix, 284 pages : illustrations ; 24 cm
HF1590.15 .S644 S35 2017 -- Kroch Library Asia
Africa and the Indian Ocean world from early times to circa 1900
Africa and the Indian Ocean world from early times to circa 1900 / Gwyn Campbell.
Cambridge University Press, 2019. -- xv, 305 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HF1611 .Z4 S6442 2019 -- Kroch Library Asia
Enhancing India's trade relations with Africa
Enhancing India's trade relations with Africa : a brief analysis / project team, Mr. David Sinate, Mr. Vanlalruata Fanai, Ms. Snehal Bangera.
Export-Import Bank of India, 2015. -- 202 pages : illustrations (colour) ; 28 cm.
Oversize HF3788 .A45 S563 2015 + -- Kroch Library Asia
Focus Africa
Focus Africa : enhancing India's engagements with Southern African Development Community (SADC) / project team, Mr. David Sinate, Mr. Vanlalruata Fanai, Ms. Snehal Bangera.
Export-Import Bank of India, 2016. -- 160 pages ; 28 cm.
Oversize HF3788 .A45 S567 2016 + -- Kroch Library Asia
Turkey
Turkey : a study of India's trade and investment potential / project team, David Sinate, Vanlalruata Fanai, Debapriya Chakrabarti.
Export-Import Bank of India, 2015. -- 71 pages : color map ; 28 cm.
Oversize HF3788 .T8 S56 2015 + -- Kroch Library Asia
Kinsei no kenryoku to shōnin
近世の権力と商人 / 牧原成征編.
Kinsei no kenryoku to shōnin / Makihara Shigeyuki hen.
Yamakawa Shuppansha, 2015. -- xvi, 228 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HF3825 .K54 2015 -- Kroch Library Asia
Uncornered
Uncornered : learnings from the corner office / Luis Moniz.
Bloomsbury : BS Books, 2016. -- 246 pages ; 24 cm
HF5386 .M743 2016 -- Kroch Library Asia
Researching marketing decisions
Researching marketing decisions : the Indian context / edited by Ritu Mehta.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xviii, 215 pages : illustrations ; 23 cm.
HF5415.12 .I5 R47 2019 -- Kroch Library Asia
Bisnis online
Bisnis online : halal atau haram? / Hafidz Abdurrahman.
Al Azhar Press, 2012. -- 43 pages : illustrations ; 17 cm.
HF5548.32 .A235 2012 -- Kroch Library Asia
Học một đằng làm một nẻo
Học một đằng làm một nẻo : nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đào tạo nguồn năng lực / TS. Nguyễn Tiến Đông.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 182 pages : illustrations ; 24 cm.
HF5549 .N495 2017 -- Kroch Library Asia
Gendai chūgoku no shōhi bunka
現代中国の消費文化 : ブランディング・広告・メディア / 王瑾著 ; 松浦良高訳.
Gendai chūgoku no shōhi bunka : burandingu kōkoku media / Ō Kin ; Matsūra Yoshitaka.
Iwanamishoten, 2011. -- 288, 24 pages ; 20 cm
HF5813 .C5 W37163 2011 -- Kroch Library Asia
Làm bạn với hình, làm tình với chữ
Làm bạn với hình, làm tình với chữ / tác gỉả: Bút Chì ; minh họa: Đốc Tờ Ti
Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ, 2019. -- 217 pages : illustrations ; 21 cm
HF5825 .B975 2019 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (9 items)RSS

I do what I do
I do what I do / Raghuram G. Rajan.
Harper Business, 2017. -- xvi, 325 pages ; 24 cm
HG1235 .R27 2017 -- Kroch Library Asia
Thanabat Thai samai ratchakān thī 9
ธนบัตรไทยสมัยรัชกาลที่ 9 = Thai banknotes in time of King Rama IX / โดย กองบรรณาธิการ.
Thanabat Thai samai ratchakān thī 9 = Thai banknotes in time of King Rama IX / dōi kō̜ng bannāthikān.
Samnakphim Sǣngdāo, 2018. -- 111 pages : chiefly color illustrations ; 24 cm
HG1250.55 .T42 2018 -- Kroch Library Asia
Pukhan ŭi hwap'ye wa sijang
북한 의 화폐 와 시장 : 수령, 돈, 시장 = Money and market in North Korea : supreme leader, money, market / 민 영기 지음.
Pukhan ŭi hwap'ye wa sijang : suryŏng, ton, sijang = Money and market in North Korea : supreme leader, money, market / Min Yŏng-gi chiŭm.
Hanul Ak'ademi, 2018. -- 278 pages : illustrations ; 24 cm.
HG1280.6 .M57 2018 -- Kroch Library Asia
Pegadaian dalam pandangan syariah
Pegadaian dalam pandangan syariah / Yahya Abdurrahman.
Al-Azhar Press, 2012. -- 68 pages ; 18 cm.
HG2071 .A23 2012 -- Kroch Library Asia
Unconventional genius
An unconventional genius : selected writings of A.K.N. Ahmed / edited by Toufic Ahmad Choudhury.
Bangladesh Institute of Bank Management, 2017. -- vii, 281 pages : color illustrations ; 24 cm
HG3290.6 .A7 B22 2017 -- Kroch Library Asia
Kānwikhro̜̜ khwāmpenpaidai thāng kānngœn khō̜ng khrongkān
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ / ศ.ดร. อาณัติ ลีมัคเดช, เขียน
Kānwikhro̜̜ khwāmpenpaidai thāng kānngœn khō̜ng khrongkān / Sō̜. Dō̜rō̜. ʻĀnat Līmakkhadēt.
Krēt ʻAidīa, 2018. -- 309 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize HG4244.655 .A62 2018 + -- Kroch Library Asia
Iṇḍiyā ageṃsṭa Epha. Ḍī. Āī.
Iṇḍiyā ageṃsṭa Epha. Ḍī. Āī. / [sampādaka], Banavārī Lāla Kañchala.
Manoja Pablikeśaṃsa, 2013. -- 357 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
HG5732 .I645 2013 -- Kroch Library Asia
ʻAnuphan thāng kānngœn thritsadī læ kānprayuk
อนุพันธ์ทางการเงินทฤษฎีและการประยุกต์ / รวี ลงกานี.
ʻAnuphan thāng kānngœn thritsadī læ kānprayuk / Rawī Longkānī.
Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2018. -- 733 pages : illustrations ; 24 cm
HG6024 .A3 R29 2018 -- Kroch Library Asia
Impact of agricultural insurance in agricultural credit of ADBL.
Impact of agricultural insurance in agricultural credit of ADBL.
Agricultural Development Bank Limited, Planning & Research Division, 2017. -- 56 pages : illustrations (color) ; 30 cm
Oversize HG9969 .N35 I47 2017 ++ -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (5 items)RSS

Public finance and fiscal management in Malaysia
Public finance and fiscal management in Malaysia / Sulaiman B. Mahbob.
Malaysian Institute of Economic Research, 2007. -- 28 pages ; 21 cm
HJ1360.6. .S85 2007 -- Kroch Library Asia
Chotmāihēt salup kānchattang patibat lāi hap-lāi chāi ngoppamān hǣng lat sok pī ... (serial)
Chotmāihēt salup kānchattang patibat lāi hap-lāi chāi ngoppamān hǣng lat sok pī ...
Kasūang Kānngœn, [unknown date]. -- volumes ; 30 cm
Oversize HJ2162.4 .C46 + -- Kroch Library Asia
Colonial land tax and propoerty rights
Colonial land tax and propoerty rights : the agarian conditions in Andhra under the British rule : 1858-1900 / Thangellapali Vijay Kumar.
Manohar Publishers & Distributors, 2018. -- 365 pages ; 22 cm
HJ2939 .A5 K86 2018 -- Kroch Library Asia
Khwāmsāmāt nai kānkhǣngkhan thāng phāsī khō̜ng thurakit Thai mư̄a kāosū ʻĀsīan
ความสามารถในการแข่งขันทางภาษีของธุรกิจไทยเมื่อก้าวสู่อาเซียน / โดย อธิภัทร มุทิตาเจริญ.
Khwāmsāmāt nai kānkhǣngkhan thāng phāsī khō̜ng thurakit Thai mư̄a kāosū ʻĀsīan / dōi ʻAthiphat Muthitāčharœ̄n.
Khana Sētthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2018. -- Kō̜-Thō̜ (16 pages), 71 pages : illustrations ; 21 cm.
HJ4771.55 .A74 2018 -- Kroch Library Asia
Jī. Esa. Ṭī. eka paricayātmaka avadhāraṇā
Jī. Esa. Ṭī. eka paricayātmaka avadhāraṇā / Ḍā. Madana Mohana Siṃha Khālasā.
Rāvata Prakāśana, 2017. -- 208 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
HJ5715 .I4 K43 2017 -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (5 items)RSS

Các lý thuyết văn hóa
Các lý thuyết văn hóa / Nhiều tác giả ; Đỗ Lại Thúy, tuyển chọn và giới thiệu.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 446 pages ; 22 cm
HM621 .C33 2018 -- Kroch Library Asia
Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình
Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình / Nguyễn Thế Long.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 263 pages ; 21 cm
HM665 .N48 2018 -- Kroch Library Asia
Why we post
Why we post : ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล / Daniel Miller และคณะ ; ฐณฐ จินดานนท์ แปล.
Why we post : sō̜ng watthanatham sōchīan mīdīa phān mānutsayawitthayā dičhithan / Daniel Miller læ khana ; Thanatha Čhindānon plǣ.
Buksakhēp, 2019. -- 415 pages : illustrations ; 21 cm
HM742 .M5519 2019 -- Kroch Library Asia
Global digital cultures
Global digital cultures : perspectives from South Asia / Aswin Punathambekar and Sriram Mohan, editors.
University of Michigan Press, 2019. -- viii, 317 pages : illustrations ; 24 cm
HM851 .G566 2019 -- Kroch Library Asia
"Jiyū" no jōken
<自由>の条件 / 大沢真幸.
"Jiyū" no jōken / Ōsawa Masachi.
Kōdansha, 2008. -- 443 pages ; 22 cm
HM1266 .O82 2008 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (22 items)RSS

Shinmitsuken to kōkyōken no saihensei
親密圈と公共圈の再編成 : アジア近代からの問い / 落合恵美子編.
Shinmitsuken to kōkyōken no saihensei : Ajia kindai kara no toi / Ochiai Emiko hen.
Kyōto Daigaku Gakujutsu Shuppankai, 2013. -- vii, 356 pages : illustrations ; 22 cm.
HN652.5 .S55 2013 -- Kroch Library Asia
Atu eṅkaṭa kālam
Atu eṅkaṭa kālam : tāyakattu nin̲aivukaḷai irai mīṭkum ūrk kuruviyin̲ pativukaḷ / Kān̲ā Pirapā.
Maṭattuvācal Patippakam, 2017. -- xviii, 128 pages : illustrations ; 21 cm
HN670.8 .A8 K36 2017 -- Kroch Library Asia
Abako Nepāla
Abako Nepāla : sambhāvanā ra kāryadiśā / sampādaka, Yogeśa Ḍhakāla, Kr̥shṇa Girī.
Śikhā Buksa, 2017. -- 438 pages, 2 unnumbered pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
HN670.9 .A8 A23 2017 -- Kroch Library Asia
Changing lives
Changing lives : Hariyo Ban Program.
WWF Nepal, 2016. -- 58 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HN670.9 .Z9 C6315 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Fatalism and development
Fatalism and development : Nepal's struggle for modernization / Dor Bahadur Bista.
Sangam Books, 1991. -- xii, 187 p. ; 22 cm.
HN670.9 .A8 B57x 1991 -- Kroch Library Asia
Du shu za zhi
讀書雜誌 : 中国社会史論戦専号.
Du shu za zhi : Zhongguo she hui shi lun zhan zhuan hao.
Ryūkei Shosha, 1973. -- 4 volumes ; 19 cm.
HN673 .W245 1932a -- Kroch Library Asia
Adhunikatā aura Bhāratīya samāja
Adhunikatā aura Bhāratīya samāja / Ḍô. Pī. Eca. Rāma.
Rāvata Prakāśana, 2017. -- 224 pages ; 23 cm
HN683 .R27 2017 -- Kroch Library Asia
Kurāpata
Kurāpata = Kurapat / Śirīsha Kaṇekara.
Navacaitanya Prakāśana, 2017. -- 8, 312 pages ; 22 cm
HN683.5 .K238 2017 -- Kroch Library Asia
Eḷimaiyin̲ ēntal
Eḷimaiyin̲ ēntal : Tōl̲ar Ār. Nallakkaṇṇuvin̲ kaṭṭuraikaḷ / tokuppu Kē. Jīvapārati = Elimayin eanthal : (Com. R. Nallakannu articals) / collection: K. Jeevabharathy.
Men̲mai Veḷiyīṭu, 2016. -- 296 pages : illustrations ; 22 cm
HN690 .T36 N35 2016 -- Kroch Library Asia
Journals of dispute
Journals of dispute : media coverage of conflicts in the Northeast / Walter Fernandes, Bhaswati Borgohain.
North Eastern Social Research Centre, 2017. -- viii, 199 pages ; 21 cm
HN690 .N6 F47 2017 -- Kroch Library Asia
Mājhe muktāṅgaṇa
Mājhe muktāṅgaṇa / Ḍô. Bhāratakumāra Rāūta.
Anaghā Prakāśana, 2017. -- 182 pages ; 22 cm
HN690 .M33 R382 2017 -- Kroch Library Asia
Narrow fairways
Narrow fairways : getting by & falling behind in the new India / Patrick Inglis.
Oxford University Press, 2019. -- xiv, 301 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HN690 .Z9 S63538 2019 -- Kroch Library Asia
Prathēt Thai nai khwāmkhit khō̜ng mēthīwičhai ʻāwusō.
ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส.
Prathēt Thai nai khwāmkhit khō̜ng mēthīwičhai ʻāwusō.
Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2019. -- volumes ; 24 cm
HN700.55 .A8 P726 2019 -- Kroch Library Asia
Elites and ilustrados in Philippine culture
Elites and ilustrados in Philippine culture / Caroline S. Hau.
Ateneo de Manila University Press, 2017. -- xiii, 398 pages ; 23 cm
HN720 .Z9 E448 2017 -- Kroch Library Asia
Ajia no media bunka to shakai hen'yō
アジアのメディア文化と社会変容 / 斉藤日出治, 高増明編.
Ajia no media bunka to shakai hen'yō / Saitō Hideharu, Takamasu Akira hen.
Nakanishiya Shuppan, 2008. -- xiii, 201 pages : illustrations ; 22 cm
HN720.5 .Z9 M33 2008 -- Kroch Library Asia
Nihon no kyōdōtai
日本 の 協同体 / [著者 和歌森 太郎].
Nihon no kyōdōtai / [chosha Wakamori Tarō].
Kōbundō, 1980. -- ix, 610 p., [1] leaf of plates : ports. ; 22 cm.
HN723 .W14 1980 -- Kroch Library Asia
Danpenteki na mono no shakaigaku
断片的なものの社会学 / 岸政彦.
Danpenteki na mono no shakaigaku / Kishi Masahiko.
Asahi Shuppansha, 2015. -- 241 pages : illustrations ; 19 cm
HN723.5 .K57 2015 -- Kroch Library Asia
Kinsei no chiiki to chūkan kenryoku
近世の地域と中間権力 / 志村洋, 吉田伸之編.
Kinsei no chiiki to chūkan kenryoku / Shimura Hiroshi, Yoshida Nobuyuki hen.
Yamakawa Shuppansha, 2011. -- xiii, 311 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
HN730 .S6 K555 2011 -- Kroch Library Asia
Sumai to shūraku ga kataru fūdo
住まいと集落が語る風土 : 日本・琉球・朝鮮 / 森隆男編著.
Sumai to shūraku ga kataru fūdo : Nihon, Ryūkyū, Chōsen / Mori Takao hencho.
Kansai Daigaku Shuppanbu, 2014. -- x, 323 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 22 cm.
HN730 .K95 S86 2014 -- Kroch Library Asia
Tōhoku no mura no kinsei
東北の村の近世 : 出羽国村山郡の総合的地域研究 / 渡辺尚志編.
Tōhoku no mura no kinsei : Dewa no Kuni Murayama-gun no sōgōteki chiiki kenkyū / Watanabe Takashi hen.
Tōkyōdō Shuppan, 2011. -- ii, 403 pages : illustration ; 22 cm
HN730 .Y28 T64 2011 -- Kroch Library Asia
Munhwa sahoehak ŭro parabon Han'guk ŭi sedae yŏndaegi
문화 사회 학으로 바라본 한국 의 세대 연대기 / 최 샛별 지음.
Munhwa sahoehak ŭro parabon Han'guk ŭi sedae yŏndaegi / Ch'oe Saet-pyŏl chiŭm.
Ihwa Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- 319 pages : illustrations ; 23 cm
HN730.5 .Z9 I58347 2018 -- Kroch Library Asia
"Yomi, kaki" kara mita Honkon no tenkanki
「読み・書き」から見た香港の転換期 : 1960-70年代のメディアと社会 / 吉川雅之編.
"Yomi, kaki" kara mita Honkon no tenkanki : 1960-70-nendai no media to shakai / Yoshikawa Masayuki hen.
Akashi Shoten, 2009. -- 299 pages : illustrations, maps ; 22 cm
HN752.5 Y66 2009 -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (26 items)RSS

Chōhatsusuru sekushuariti
挑発するセクシュアリティ : 法・社会・思想へのアプローチ / 関修, 志田哲之編.
Chōhatsusuru sekushuariti : hō, shakai, shisō e no apurōchi / Seki Osamu, Shida Tetsuyuki hen.
Shinsensha, 2009. -- 346 pages ; 19 cm
HQ18 .J3 C46 2009 -- Kroch Library Asia
Shirīzu yūkaku shakai
シリーズ遊廓社会 / 佐賀朝, 吉田伸之編.
Shirīzu yūkaku shakai / Saga Ashita, Yoshida Nobuyuki hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2013-2014. -- 2 volumes : illustrations ; 22 cm
HQ247 .A5 S57 2013 -- Kroch Library Asia
Nitchū shinzoku kōzō no hikaku kenkyū
日中親族構造の比較研究 / 官文娜著.
Nitchū shinzoku kōzō no hikaku kenkyū / Guan Wenna cho.
Shibunkaku Shuppan, 2005. -- viii, 426, 4 pages : illustrations (some color) ; 22 cm.
HQ684 .G83 2005 -- Kroch Library Asia
Higashi Ajia no ryōsai kenboron
東アジアの良妻賢母論 : 創られた伝統 / 陳 [Jung]湲.
Higashi Ajia no ryōsai kenboron : tsukurareta dentō / Jin Jonwon.
Keisō Shobō, 2006. -- x, 293 pages : illustrations, portraits ; 22 cm.
HQ759 .J56 2006 -- Kroch Library Asia
Female foeticide
Female foeticide : a story of India's missing women / Pankaj Choudhary, Vinod Chauhan.
Shree Kala Prakashan, 2017. -- viii, 175 pages ; 21 cm
HQ767.5 .I4 C46 2017 -- Kroch Library Asia
100 kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên
100 kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên / Chu Truyền Là̂m ; Trần Giang Sơn dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 446 pages : illustrations ; 23 cm
HQ793 .C45 2018 -- Kroch Library Asia
Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu
Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Vãn Tình ; My Linh dịch.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 375 pages ; 20 cm
HQ798 .W36 2019 -- Kroch Library Asia
Realities and aspirations for Asian youth
Realities and aspirations for Asian youth : education, training, employment / edited by Suzanne Naafs and Tracey Skelton.
Routledge, 2019. -- viii, 132 pages : illustrations ; 25 cm
Oversize HQ799.8 .A75 R43 2019 + -- [asia]
Laḍhā "ṭākalelyā" striyāñcā
Laḍhā "ṭākalelyā" striyāñcā : parityaktyā āndolanācā vedha āṇi strī-purusha samatecā śodha = Ladha "taklelya" striyancha / Êḍa. Niśā Śivūrakara ; prastāvanā, Pushpā Bhāve.
Rohana Prakāśana, 2017. -- 248 pages : illustrations ; 22 cm
HQ929 .M34 S58 2017 -- Kroch Library Asia
Lansia Indonesia
Lansia Indonesia : tantangan serta implikasinya pada pembangunan berkelanjutan / penulis, Dr. drg. Indang Trihandini, Mkes.
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012. -- iv, 61 pages : color illustrations ; 24 cm
HQ1064 .I5 T75 2012 -- Kroch Library Asia
Pŏp kwa p'ungsok ŭro pon Chosŏn yŏsŏng ŭi sam
법 과 풍속 으로 본 조선 여성 의 삶 : 혼인, 이혼, 간통, 성 폭행 으로 읽는 조선 시대 여성사 / 장 병인 지음.
Pŏp kwa p'ungsok ŭro pon Chosŏn yŏsŏng ŭi sam : honin, ihon, kant'ong, sŏng p'okhaeng ŭro ingnŭn Chosŏn sidae yŏsŏngsa / Chang Pyŏng-in chiŭm.
Hyumŏnisŭt'ŭ, 2018. -- 399 pages : illustrations ; 23 cm
HQ1149 .K6 C53 2018 -- Kroch Library Asia
CEDAW implementation in Bangladesh
The CEDAW implementation in Bangladesh : legal perspectives and constraints / Sharifa Begum [and others].
Bangladesh Institute of Development Studies, 2011. -- v, 31 pages ; 27 cm.
Oversize HQ1236.5 .B3 C43 2011 + -- Kroch Library Asia
Framing identities
Framing identities : women's struggle for political and civil rights in Bengal (1900-1947) / Madhumita Tarafder [Basu].
Aruna Prakashan, 2018. -- 271 pages ; 22 cm
HQ1236.5 .I4 T37 2018 -- Kroch Library Asia
Okusama wa aikoku
奥さまは愛国 / 北原みのり, 朴順梨.
Okusama wa aikoku / Kitahara Minori, Paku Suni.
Kawade Shobō Shinsha, 2014. -- 237 pages ; 19 cm
HQ1236.5 .J3 K58 2014 -- Kroch Library Asia
Pañcāyatī rāja vyavasthā evaṃ mahilāoṃ kī sahabhāgitā
Pañcāyatī rāja vyavasthā evaṃ mahilāoṃ kī sahabhāgitā / Ḍô. Anītā.
Āśā Prakāśana, 2014. -- 208 pages ; 22 cm
HQ1236.5 .I4 A55 2014 -- Kroch Library Asia
Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ, proṅʻʺ lai mhu ʼa tvakʻ ʼa myuīʺ sa mīʺ myāʺ e* ʼa saṃ myāʺ
Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ, proṅʻʺ lai mhu ʼa tvakʻ ʼa myuīʺ sa mīʺ myāʺ e* ʼa saṃ myāʺ / Sa napʻ khāʺ ʼa saṅʻʺ mha cī cañʻ taññʻʺ phratʻ thutʻ ve saññʻ.
Alternative Asean Network on Burma (Altsean-Burma), 2002. -- 156 pages ; 21 cm
HQ1735.7 .M736 2002 -- Kroch Library Asia
Nepālamā mahilā āndolana ra netr̥ Maṅgalādevī Siṃha
Nepālamā mahilā āndolana ra netr̥ Maṅgalādevī Siṃha / Kailāsa Guruṅa.
Ādivāsī Janajāti Utthāna Rāshṭriya Pratishṭhāna, 2016. -- 178 pages : illustrations ; 21 cm
HQ1735.9 .Z75 S564 2016 -- Kroch Library Asia
Striyā āṇi liṅgabhāva
Striyā āṇi liṅgabhāva / Ḍô. Jayaśrī Mahājana.
Atharva Pablikeśans, 2017. -- 333 pages ; 22 cm
HQ1742 .M317 2017 -- Kroch Library Asia
Vaiśvīkaraṇa aura strī kā badalatā svarūpa
वैश्वीकरण और स्त्री का बदलता स्वरूप = Globalization and the changing face of women / सम्पादक, डॉ. दीपिका विजयवर्गीय, डॉ. रश्मी भटनागर = Vashvikaran aur s'tri ka badlta sawroop / by Dr. Deepika Vijayvargia, Dr. Rashmi Bhatnagar.
Vaiśvīkaraṇa aura strī kā badalatā svarūpa = Globalization and the changing face of women / sampādaka, Ḍô. Dīpikā Vijayavargīya, Ḍô. Raśmī Bhaṭanāgara = Vashvikaran aur s'tri ka badlta sawroop / by Dr. Deepika Vijayvargia, Dr. Rashmi Bhatnagar.
Atina Prakāśana, 2016. -- 112 pages ; 22 cm
HQ1742 .V34 2016 -- Kroch Library Asia
"Bhārataratna Maharshī Dhoṇḍo Keśava Karve yānnī striyāñcyā pragatīkaritā kelele kārya"
"Bhārataratna Maharshī Dhoṇḍo Keśava Karve yānnī striyāñcyā pragatīkaritā kelele kārya" : eka cikitsaka abhyāsa : kālakhaṇḍa, 1893-1962 / Ḍô. Nārāyaṇa Raṇajitasĩha Varmā = "Bharatratan Maharishi Dhondo Keshav Karve yani striyancha pragatikarita keleli karya" / by Dr. N.R. Verma.
Viśvabhāratī Prakāśana, 2012. -- 207 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations ; 22 cm
HQ1742.5 .K37 V37 2012 -- Kroch Library Asia
Sthānīya svaśāsana meṃ ādhī ābādī
स्थानीय स्वशासन में आधी आबादी / साधना पाण्डेय.
Sthānīya svaśāsana meṃ ādhī ābādī / Sādhanā Pāṇḍeya.
Harsha Pablikeśaṃsa, 2017. -- 261 pages ; 23 cm
HQ1745 .C57 P36 2017 -- Kroch Library Asia
Kantun jujuluk nu arum
Kantun jujuluk nu arum : Ibu Déwi Sartika, nyeungitan Tatar Sunda, nanjeurkeun ajen wanoja / ku Aan Merdéka Permana.
Pustaka Budaya Indonesia : Buku Digital Audio Heikelmedia, 2018. -- 1 DVD-ROM (90 pages) : sound, color ; 4 3/4 in.
Disk HQ1752.5 .S27 P47 2018 -- Kroch Library Asia
Higashi Ajia no bungaku, gengo, bunka to josei
東アジアの文学, 言語, 文化と女性 / 和洋女子大学編 ; 編集代表者岸田宏司.
Higashi Ajia no bungaku, gengo, bunka to josei / Wayō Joshi Daigaku hen ; henshū daihyōsha, Kishida Kōji.
Musashino Shoin, 2014. -- 349 pages : illustrations ; 22 cm
HQ1760.5 .H53 2014 -- Kroch Library Asia
Oppa ka hŏrak han p'eminijŭm
오빠 가 허락 한 페미니즘 : 한국 여성 의 인권 투쟁사 / 강 준만 지음.
Oppa ka hŏrak han p'eminijŭm : Han'guk yŏsŏng ŭi inkwŏn t'ujaengsa / Kang Chun-man chiŭm.
Inmul kwa Sasangsa, 2018. -- 397 pages ; 23 cm
HQ1765.5 .K353 2018 -- Kroch Library Asia
Watakushi to Chūgoku to feminizumu
私と中国とフェミニズム / 秋山洋子著.
Watakushi to Chūgoku to feminizumu / Akiyama Yōko cho.
Inpakuto Shuppankai, 2004. -- 311, ix pages : illustrations ; 20 cm
HQ1767 .A35 2004 -- Kroch Library Asia
Kindai Taiwan joseishi
近代台湾女性史 : 日本の植民統治と「新女性」の誕生 / 洪郁如.
Kindai Taiwan joseishi : Nihon no shokumin tōchi to "shinjosei" no tanjō / Kō Ikujo.
Keisō Shobō, 2001. -- x, 409, xiv pages ; 22 cm
HQ1777 .K6 2001 -- Kroch Library Asia

HS. Societies: secret, benevolent, etc. (2 items)RSS

Kessha ga egaku Chūgoku kin-gendai
結社が描く中国近現代 / 野口鐵郎編 ; 綾部恒雄監修.
Kessha ga egaku Chūgoku kin-gendai / Noguchi Tetsurō hen ; Ayabe Tsuneo kanshū.
Yamakawa Shuppansha, 2005. -- 339, 15 pages : illustrations ; 20 cm.
HS81 .C5 A23 2005 -- Kroch Library Asia
San jiao jiu liu jiang hu mi mi gui ju
三教 九流 江湖 秘密 規矩 / 金 老佛 编著.
San jiao jiu liu jiang hu mi mi gui ju / Jin Laofo bian zhu.
Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng Xin hua shu dian fa xing, 1990. -- 146 p. : ill. ; 19 cm.
HS310 .C37 1990 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (13 items)RSS

Toshi no fūdogaku
都市の風土学 / 木岡伸夫編著.
Toshi no fūdogaku / Kioka Nobuo hencho.
Mineruva Shobō, 2009. -- vii, 343, vi pages : illustrations, maps ; 22 cm
HT65 .T67 2009 -- Kroch Library Asia
Uparī Gaṅgāghāṭī
Uparī Gaṅgāghāṭī : dvitīya nagarīkaraṇa / Ḍô. Sañjū Miśrā = Upari Gangaghati : dwitiya nagarikaran / by Dr. Sanju Mishra.
Lokabhāratī Prakāśana, 2017. -- 164 pages : illustrations, maps ; 25 cm
HT147 .I4 M58 2017 -- Kroch Library Asia
Machiya saisei no ronri
町家再生の論理 : 創造的まちづくりへの方途 / 宗田好史著.
Machiya saisei no ronri : sōzōteki machizukuri e no hōto / Muneta Yoshifumi cho.
Gakugei Shuppansha, 2009. -- 231 pages : illustrations ; 21 cm
HT169 .J32 K96 2009 -- Kroch Library Asia
Making Gurugram a millennium city
Making Gurugram a millennium city / Prof. K.K. Pandey, Dr. Sachin Chowdhry, Dr. Sujit Kumar Pruseth.
Centre for Urban Studies, Indian Institute of Public Administration, 2017. -- xxxi, 100 pages : illustrations (colour), maps (colour) ; 22 cm
HT169 .I52 G87 2017 -- Kroch Library Asia
Thermal and optical remote sensing
Thermal and optical remote sensing : urban environmental studies / Javed Mallick, Atiqur Rahman.
Rajat Publications, 2018. -- xxiii, 240 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 24 cm
HT169 .I52 D466 2018 -- Kroch Library Asia
Urbanization process in the Third World:
The urbanization process in the Third World: explorations in search of a theory [by] T.G. McGee.
Bell, 1971. -- 179 pages illustrations, maps 22 cm
HT169.5 .M14 -- Kroch Library Asia
Patchwork city
The patchwork city : class, space, and politics in metro Manila / Marco Z. Garrido.
The University of Chicago Press, 2019. -- x, 274 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HT334 .M3 G37 2019 -- Kroch Library Asia
Tokyo, a spatial anthropology
Tokyo, a spatial anthropology / by Jinnai Hidenobu ; translated by Kimiko Nishimura.
University of California Press, 1995. -- xii, 236 p. : ill., maps ; 24 cm.
HT395 .J33 T62513x 1995 -- Kroch Library Asia
Cātiyam
Cātiyam : kaikūṭāta nīti : camūka--araciyal vimaracan̲ak kaṭṭuraikaḷ / Sṭālin̲ Rājaṅkam.
Kālaccuvaṭu Patippakam, 2011. -- 150 p. ; 22 cm.
HT720 .S732 2011 -- Kroch Library Asia
Mīḍiyā ke āine meṃ dalita samāja
Mīḍiyā ke āine meṃ dalita samāja / Ḍô. Mīnā.
Anaṅga Prakāśana, 2017. -- 463 pages ; 22 cm
HT720 .M553 2017 -- Kroch Library Asia
Higashi Nihon no hisabetsu buraku
東 日本 の 被差別 部落 : 現状 と 課題 / 東 日本 部落 解放 研究所 編.
Higashi Nihon no hisabetsu buraku : genjō to kadai / Higashi Nihon Buraku Kaihō Kenkyūjo hen.
Akashi Shoten, 1993. -- 305 p. ; 19 cm.
HT725 .J3 H46w 1993 -- Kroch Library Asia
Shiryō de kataru Shikoku no burakushi.
史料 で 語る 四国 の 部落史. 近代 篇 / 四国 部落史 研究 協議会 編.
Shiryō de kataru Shikoku no burakushi. Kindai hen / Shikoku Burakushi Kenkyū Kyōgikai hen.
Akashi Shoten, 1994. -- 251 p. : facsims. ; 21 cm.
HT725 .J3 S5361 -- Kroch Library Asia
Burakushi yōgo jiten
部落史 用語 辞典 / 小林 茂 ... [et al.] 編集.
Burakushi yōgo jiten / Kobayashi Shigeru ... [et al.] henshū.
Kashiwa Shobō, 1985. -- 368 p. : ill. ; 23 cm.
HT726 .J3 B955 1985 -- Kroch Library Asia

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (32 items)RSS

Gāthā... ānandakshaṇāñcī!
Gāthā... ānandakshaṇāñcī! / Êḍa. Prakāśa Ma. Akolakara.
Sakāḷa Prakāśana, 2017. -- 184 pages ; 22 cm
HV40.32 .A3956 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Tujhañca tulā ghaḍāyacãya!
Tujhañca tulā ghaḍāyacãya! / Ushā Akolakara.
Kôṇṭinenṭala Prakāśana, 2017. -- 195 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
HV40.32 .A396 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Tyo samaya tyo pariveśa
त्यो समय त्यो परिवेश : मेरो जीवनयात्राको संस्मरण / कविराज दशरथमान सिंह ; संकलन तथा संपादन, रामचंद्रमान सिंह.
Tyo samaya tyo pariveśa : mero jīvanayātrāko saṃsmaraṇa / Kavirāja Daśarathamāna Siṃha ; saṅkalana tathā sampādana, Rāmacandramāna Siṃha.
Nhūjaḥ Guṭhī, 2016. -- v, 153 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
HV40.32 .S56 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Sāsthā-saṅgopana.
Sāsthā-saṅgopana.
Cirañjīva grantha prakāśana, 1964. -- 3, 162 p. ; 22 cm.
HV294 .M274 D48 -- Kroch Library Asia
Nil̲al
Nil̲al : allalur̲um makkaḷukku aḷappariya cēvaikaḷai ār̲r̲ivarum toṇṭu nir̲uvan̲aṅkaḷ / En̲. Kē. Kulaciṅkam.
Kalācārap Pēravai, Nallūr Piratēca Ceyalakam, 2016. -- vi, 146 pages ; 21 cm
HV385.8 .K85 2016 -- Kroch Library Asia
Ngān nai rō̜p pī 2506-2508
งานในรอบปี ๒๕๐๖-๒๕๐๘ / ของ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
Ngān nai rō̜p pī 2506-2508 / khō̜ng Saphā Sangkhomsongkhro̜ hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜rommarāchūpatham.
Saphā Sangkhomsongkhro̜ hǣng Prathēt Thai, 1965. -- 182 pages : illustratons, 18 cm
HV400.55 .S27 1965 -- Kroch Library Asia
Building back safer and greener
Building back safer and greener : a guide to sound environmental practices for disaster recovery in Nepal / authors, Judy Oglethorpe [and eleven others].
WWF Nepal, 2016. -- xi, 133 pages : color illustrations, color maps ; 30 cm
Oversize HV551.5 .N35 O65 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Fukushima Daiichi Genpatsu shūsoku sagyō nikki
福島第一原発収束作業日記 : 3・11からの 700日間 / ハッピー.
Fukushima Daiichi Genpatsu shūsoku sagyō nikki : 3.11 kara no 700-nichikan / Happī.
Kawade Shobō Shinsha, 2013. -- 254 pages : illustrations ; 19 cm
HV555 .J3 H37 2013 -- Kroch Library Asia
Gorakhā bhūkampa, 2072
Gorakhā bhūkampa, 2072 : anubhava ra sikāi.
Nepāla Sarakāra, Gr̥ha Mantrālaya : Saṃyukta Rāshṭrasaṅghīya Vikāsa Kāryakrama, 2016. -- ka-dha, 268 pages : color illustrations, color maps ; 30 cm
Oversize HV600 2015 .N35 G67 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Higashi Nihon Daishinsai to chi no yakuwari
東日本大震災と知の役割 / 桜美林大学国際学研究所編.
Higashi Nihon Daishinsai to chi no yakuwari / Ōbirin Daigaku Kokusaigaku Kenkyūjo hen.
Keisō Shobō, 2012. -- vii, 305 pages : illustrations ; 22 cm
HV600 2011 .T64 H545 2012 -- Kroch Library Asia
Intiatives of NGO Federation of Nepal for post-earthquake emergency response.
Intiatives of NGO Federation of Nepal for post-earthquake emergency response.
NGO Federation of Nepal, 2016. -- ii, 87 pages : color illustrations, color maps ; 25 cm
Oversize HV600 2015 .N35 I68 2016 + -- Kroch Library Asia
Tōhoku-hatsu no shinsairon
東北発の震災論 : 周辺から広域システムを考える / 山下祐介.
Tōhoku-hatsu no shinsairon : shūhen kara kōiki shisutemu o kangaeru / Yamashita Yūsuke.
Kabushiki Kaisha Chikuma Shobō, 2013. -- 286 pages : illustration, map ; 18 cm.
HV600 2011 .T64 Y36 2013 -- Kroch Library Asia
Women responding to disasters
Women responding to disasters : challenges and experiences from South Asia / edited by Sarala Emmanual, Sitralega Maunaguru.
Suriya Women's Development Center, 2007. -- ix, 126 pages : map ; 22 cm
HV603 2004 .S64 S68 2007 -- Kroch Library Asia
Refugee problems in South Vietnam;
Refugee problems in South Vietnam; report pursuant to S. Res. 49, Eighty-ninth Congress, first session, together with individual views.
U.S. Govt. Print. Off., 1966. -- iii, 35 pages folded map 24 cm
HV640.5 .V5 U58 -- Kroch Library Asia
Refugee problems in South Vietnam and Laos
Refugee problems in South Vietnam and Laos : Hearings before the Subcommittee to Investigate Problems Connected With Refugees and Escapees of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Eighty-ninth Congress, first session, July 13, 14, 20, 27; August 4, 5, 10, 18; September 17, 21, 28, 29, 30, 1965.
United States Government Printing Office, 1965. -- iv, 408 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HV640.5 .V5 U57 -- Kroch Library Asia
Government of Bangladesh - UNICEF country programme for 2017-2020
Government of Bangladesh - UNICEF country programme for 2017-2020 : country programme document and programme strategy notes.
UNICEF Bangladesh, 2017. -- ix, 106 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize HV800 .B352 G68 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Hasil pengawasan perlindungan anak di Indonesia
Hasil pengawasan perlindungan anak di Indonesia : memahami masalah perdagangan anak.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015. -- iv, 92 pages : color illustrations, color maps ; 21 cm
HV800 .I5 H37 2015 -- Kroch Library Asia
Prakāśāce beṭa
Prakāśāce beṭa : vicāra badalā ācāra badalela / [editor], Anurādhā Gore.
Granthālī, 2017. -- 12, 121 pages, 1 unnumbered page, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color), color map ; 24 cm
HV1441 .I52 M867 2017 -- Kroch Library Asia
Vikalāṅgatā kā samājaśāstrīya adhyayana
Vikalāṅgatā kā samājaśāstrīya adhyayana / Ḍô. Saṅgītā Paramānanda = Viklangta ka samajshastriya addhayan / by Dr. Sangita Parmanand.
Latā Sāhitya Sadana, 2017. -- 407 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
HV1559 .I4 P359 2017 -- Kroch Library Asia
Rō bunka
ろう文化 / 現代思想編集部編.
Rō bunka / Gendai Shisō Henshūbu hen.
Seidosha, 2000. -- 409 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
HV2380 .R62 2000 -- Kroch Library Asia
Nihon shuwa to rō bunka
日本手話とろう文化 : ろう者はストレンジャー / 木村晴美.
Nihon shuwa to rō bunka : rōsha wa sutorenjā / Kimura Harumi.
Seikatsu Shoin, 2007. -- 291 pages : illustrations ; 21 cm
HV2469 .J3 K56 2007 -- Kroch Library Asia
Shin nihongo shuwa jiten
新日本語-手話辞典 / 全国手話研修センター日本手話研究所編集 ; 米川明彦監修.
Shin nihongo shuwa jiten / Zenkoku shuwa kenshū sentā nihon shuwa kenkyūjo ; Yonekawa Akihiko kanshū.
Zennihon Rōa Renmei, 2011. -- 1792 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize HV2476.5 .J37 S55 2011 + -- Kroch Library Asia
Aparādha aura Bhāratīya samāja kī badalatī soca
Aparādha aura Bhāratīya samāja kī badalatī soca / sampādita, Suphiyā Ākila.
Rudra Publishers & Distributors, 2018. -- 246 pages ; 23 cm
HV6025 .A63 2018 -- Kroch Library Asia
Sveʺ cvanʻʺ so neʹ rakʻ myāʺ
Sveʺ cvanʻʺ so neʹ rakʻ myāʺ / Laṅʻʺ Yunʻ Moṅʻ Moṅʻ.
Muiʺ Sokʻ Cā pe : Lha Myuiʺ Cā pe, 1969. -- 515 pages : illustrations ; 18 cm
HV6278 .M66 1969 -- Kroch Library Asia
Betrayal of India
The betrayal of India : revisiting the 26/11 evidence / Elias Davidsson.
Pharos, 2017. -- 905 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
HV6433 .I4 D38 2017 -- Kroch Library Asia
Legal and illegal corruptions
Legal and illegal corruptions / M S Siddiqui.
Bangla Publications, 2017. -- viii, 324 pages ; 24 cm
HV6771 .B3 S53 2017 -- Kroch Library Asia
Phrưttikam kānrangkµ̄ bon lōk saibœ̄ khong wairun
พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย.
Phrưttikam kānrangkµ̄ bon lōk saibœ̄ khong wairun / Rưthaichonnanī Sitthichai.
Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2019. -- 116 pages ; 26 cm
Oversize HV6773.15 .C92 R87 2019 + -- Kroch Library Asia
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat ʻĒk Nāi Rō̜ng Phonphā (Sawat Phalanchai).
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan Tamrūat ʻĒk Nāi Rō̜ng Phonphā (Sawat Phalanchai).
[unknown publisher], 1978. -- 70 p., [3] leaves of plates : ill. ; 19 cm.
HV7811 .N182 A62 -- Kroch Library Asia
Kucha bāteṃ kucha yādeṃ
Kucha bāteṃ kucha yādeṃ / Bhuvana Candra Avasthī.
Samaya Sākshya, 2016. -- 202 pages ; 22 cm
HV7911 .A89 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Varishtha nāgarikoṃ ke prati pulisa kā vyavahāra
Varishtha nāgarikoṃ ke prati pulisa kā vyavahāra / lekhaka, Laliteśvara.
Pulisa Anusandhāna evaṃ Vikāsa Byūro, Gr̥ha Mantrālaya, 2017. -- 179 pages ; 21 cm
HV8079.225 .L35 2017 -- Kroch Library Asia
Lai lā čhārachon
ไล่ล่าจารชน / ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์.
Lai lā čhārachon / Phummarat Thaksādiphong.
publisher not identified, 2017. -- 195 pages : illustrations ; 23 cm
HV8252.55 .A2 P48 2017 -- Kroch Library Asia
Advocating against torture in 2016
Advocating against torture in 2016 : the challenges of achieving justice.
Advocacy Forum-Nepal, 2017. -- x, 81 pages : illustrations (black and white) ; 22 cm
HV8599 .N35 A38 2017 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (12 items)RSS

Sāng Sangkhom Sāmakkhī Pō̜ngdō̜ng nai Kānsāng Sangkhomninyom
ສ້າງສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ ໃນການສ້າງສັງຄົມນິຍົມ : ເອກະສານ ເວທີສຳມະນາສາກົນສັງຄົມນິຍົມຄັ້ງ ທີ 11 ໂດຍສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26-27 ພແຈິກ 2014.
Sāng Sangkhom Sāmakkhī Pō̜ngdō̜ng nai Kānsāng Sangkhomninyom : ʻekasān vēthī sammanā sākon sangkhomninyom khang thī II / dōi Sathāban Vithanyāsāt Sangkhom hǣng Sāt pen chaophāp chat yū Nakhō̜n Lūang Vīangchan, vanthī 26-27 Phachik 2014.
Sathāban Vithanyāsāt Sangkhom hǣng Sāt, 2014. -- v, 482 pages : color illustrations ; 23 cm
HX13 .S63 2014 -- Kroch Library Asia
Tōl̲ar Maṇiyam nin̲aivukaḷ
Tōl̲ar Maṇiyam nin̲aivukaḷ / Ci. Kā. Centivēl = Tholar Maniyam ninaivukal / S.K. Senthivel.
Putiya Nīti Veḷiyīṭṭakam, 2014. -- xx, 277 pages : illustrations ; 22 cm
HX385.8 .A8 C8783 2014 -- Kroch Library Asia
Prakāṇḍa saṅkalita racanā.
Prakāṇḍa saṅkalita racanā.
Kendrīya Prakāśana Vibhāga, Nepāla Kamyunisṭa Pārṭi (Māovādī), 2017-. -- volumes ; 22 cm
HX385.9 .A6 P73 2017 -- Kroch Library Asia
Min zhu she hui zhu yi de li lun ti xi
民主社會主義的理論體系 / 孫寳毅著.
Min zhu she hui zhu yi de li lun ti xi / Sun Baoyi zhu.
Xin she hui chu ban she, 1954. -- 148 p. ; 19 cm.
HX389 .S94 -- Kroch Library Asia
Nakshalavādī caḷavaḷīcā vikāsa āṇi aitihāsika pārśvabhūmī
Nakshalavādī caḷavaḷīcā vikāsa āṇi aitihāsika pārśvabhūmī = Naxalvadi chalavalicha vikas ani ietihasik parshwabhumi / Ḍô. Praśānta Vighe.
Sāhitya Prasāra Kendra, 2017. -- 88 pages ; 22 cm
HX393.5 .V54 2017 -- Kroch Library Asia
Bha Chve e* Ngā tui' toʻ lhanʻ re".
Bha Chve e* Ngā tui' toʻ lhanʻ re".
Praññʻ sūʻ cāpe tuikʻ, 1951. -- 46 p. : ports. ; 19 cm.
HX395 .B8 B295 1951 -- Kroch Library Asia
Kānmư̄ang Thai kap thāng paisū sangkhomniyom
การเมืองไทยกับทางไปสู่สังคมนิยม / สุรัฐ รจนาวรรณ รวบรวม.
Kānmư̄ang Thai kap thāng paisū sangkhomniyom / Surat Rotčhanāwan rūaprūam.
Klum Naksưksā Prachāchon phư̄a Phatthanā Chonnabot, 1974. -- 199 pages ; 19 cm
HX400.55 .A6 S88 1974 -- Kroch Library Asia
Trubus Sudarsono
Trubus Sudarsono / dikisahkan berdasar penuturan dan buku-harian Sri Sudaryati dan Sri Sulistyantuti ; editor, Hersri Setiawan.
Penerbit Buku Baik dan Sekolah MBrosot, 2013. -- 104 pages : illustration ; 20 cm
HX403.8 .S83 T78 2013 -- Kroch Library Asia
Que penser du communisme chinois?
Que penser du communisme chinois? / Raymond de Jaegher.
Éditions SAM, 1947. -- 49 pages : illustrations, color map ; 22 cm
HX416.5 .D45 1947 -- Kroch Library Asia
Puroretaria bijutsu undō
プロレタリア美術運動 / 監修五十殿利治 ; 編喜夛孝臣.
Puroretaria bijutsu undō / kanshū Omuka Toshiharu ; hen Kita Takaomi.
Yumani Shobō, 2011. -- xii, 589 pages : illustrations ; 22 cm.
HX521 .P87 2011 -- Kroch Library Asia
Sattrī kap phārakit hǣng kānpatiwat
Sattrī kap phārakit hǣng kānpatiwat / Chindā Chaiyōthayān rūaprūam.
Krung Thēp Mūanchon, 1976. -- 240 p. ; 19 cm.
HX546 .S18 1976 -- Kroch Library Asia
Guan yu guo ji gong chan zhu yi yun dong zong lu xian de jian yi
关于国际共产主义运动总路綫的建議 : 中国共产党中央委员会对苏联共产党中央委员会1962年3月30日来信的复信 / 中国共产党中央委员会[著]
Guan yu guo ji gong chan zhu yi yun dong zong lu xian de jian yi : Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui dui Sulian gong chan dang zhong yang wei yuan hui 1962 nian 3 yue 30 ri lai xin de fu xin / Zhongguo gong chan dang zhong yang wei yuan hui [zhu]
Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1963. -- 102 p. ; 21 cm.
HX632 .C55 -- Kroch Library Asia

JA. Political science (General) (7 items)RSS

Chính Luận (serial)
Chính Luận : tập-san nghiên cứu chính-trị.
Chính Luận, 1958-19uu. -- volumes ; 23 cm
JA26 .C53 -- Kroch Library Asia
Seiji riron, seisaku kagaku, seidoron
政治理論・政策科学・制度論 / 田口富久治著.
Seiji riron, seisaku kagaku, seidoron / Taguchi Fukuji cho.
Yūhikaku, 2001. -- iii, 333 pages : illustrations ; 22 cm.
JA69 .J3 T3255 2001 -- Kroch Library Asia
ʼUi bhayʻ́ ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ nhaṅʻ́ ʼanāgatʻ kha rīʺ kramʻʺ
ʼUi bhayʻ́ ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ nhaṅʻ́ ʼanāgatʻ kha rīʺ kramʻʺ / Ne Jaṅʻ Latʻ.
Gyutī Cā pe, 2019. -- 261 pages ; 21 cm
JA71 .U33 2019 -- Kroch Library Asia
Bai tuo kun jing
摆脫 困境 : 新儒学 与 中国 政治 文化 的 演进 / 墨 子刻 著 ; 颜 世安, 高 华, 黄 东兰 译.
Bai tuo kun jing : xin ru xue yu Zhongguo zheng zhi wen hua de yan jin / Mo Zike zhu ; Yan Shi'an, Gao Hua, Huang Donglan yi.
Jiangsu ren min chu ban she, 1996. -- 2, 2, 3, 4, 280 P. ; 21 cm.
JA84 .C6 M3412 1995 -- Kroch Library Asia
Meiroku zasshi no seiji shisō
明六雑誌の政治思想 : 阪谷素と「道理」の挑戦 / 河野有理.
Meiroku zasshi no seiji shisō : Sakatani Shiroshi to "dōri" no chōsen / Kōno Yūri.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2011. -- iv, 344, viii pages ; 22 cm
JA84 .J3 K66 2011 -- Kroch Library Asia
Taishō chishikijin no shisō fūkei
大正知識人の思想風景 : 「自我」と「社会」の発見とそのゆくえ / 飯田泰三.
Taishō chishikijin no shisō fūkei : "jiga" to "shakai" no hakken to sono yukue / Iida Taizō.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2017. -- 442, xvii pages : illustrations ; 22 cm
JA84 .J3 I33 2017 -- Kroch Library Asia
Kursus kader politik tertulis.
Kursus kader politik tertulis.
Dept. Penerangan dan Pendidikan Majumi, [between 1950 and 1959]. -- v. ; 18 cm.
JA88 .I5 M39 -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (5 items)RSS

Conditions precedent for the successful working of democracy
Conditions precedent for the successful working of democracy / B. R. Ambedkar.
Y. M. Panchbhai, 1976. -- 16 p. ; 23 cm.
JC423 .A498 1976 -- Kroch Library Asia
Quan min si xiang
Quan min si xiang / Shi Yingquan, Gu Yiming, Wang Shenxuan zhu.
Quan min chu ban she, 1952. -- 33 p. ; 19 cm.
JC433 .S54 p.2 is torn -- Kroch Library Asia
Jiyū wa Tosa no sankan yori
自由 は 土佐 の 山間 より : 自由 民権 百年 第 三回 全国 集会 / 土 佐 自由 民権 硏究会 編.
Jiyū wa Tosa no sankan yori : jiyū minken hyakunen dai sankai zenkoku shūkai / Tosa Jiyū Minken Kenkyūkai hen.
Sanseidō, 1989. -- 421 p. : ill. ; 20 cm.
JC559 .J32 K62 -- Kroch Library Asia
Civil liberties in Hong Kong
Civil liberties in Hong Kong / editor, Raymond Wacks ; contributors, Johannes Chan ... [et al.].
Oxford University Press, 1988. -- xiii, 360 p. ; 22 cm.
JC599 .H77 C58 -- Kroch Library Asia
Rights of the Sikkimese
Rights of the Sikkimese / Nawin Kiran.
Nawin Kiran Pradhan, 2015. -- 200 pages ; 23 cm
JC599 .I42 S55 2015 -- Kroch Library Asia

JF. Political institutions and public administration - General (2 items)RSS

Senmonsei no seijigaku
専門性の政治学 : デモクラシーとの相克と和解 / 内山融, 伊藤武, 岡山裕編著.
Senmonsei no seijigaku : demokurashī to no sōkoku to wakai / Uchiyama Yū, Itō Takeshi, Okayama Hiroshi hencho.
Mineruva Shobō, 2012. -- v, 338 pages : illustrations ; 22 cm.
JF1525 .P6 S465 2012 -- Kroch Library Asia
Peraturan pemerintah pengganti U.U. tentang keadaan bahaja sebagai hukum tata negara darurat positip dan latar belakangnja
Peraturan pemerintah pengganti U.U. tentang keadaan bahaja sebagai hukum tata negara darurat positip dan latar belakangnja / persembahan bersama Kabul Arifin, Sutjipto, Sudjiwo.
Bappit Pusat Permata, 1960. -- 247 p. ; 21 cm.
JF1800 .A69 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (29 items)RSS

Subverting the Constitution
Subverting the Constitution / G. G. Mirchandani.
Abhinav Publications, 1977. -- 264 p. ; 22 cm.
JQ217 .M69 1977 -- Kroch Library Asia
Organisation of the Government of India.
The organisation of the Government of India.
Asia Pub. House, 1958. -- xii, 416 p. diagrs. 26 cm.
JQ218 1958 .I39 -- Kroch Library Asia
Parliamentary democracy
Parliamentary democracy / by L. M. Singhvi.
Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1973. -- 49 p. ; 21 cm.
JQ218 .S63 -- Kroch Library Asia
Power politics
Power politics / Arundhati Roy.
South End Press, 2001. -- 132 p. : maps ; 22 cm.
JQ231 .R69 2001 -- Kroch Library Asia
Reflections on Indian administration
Reflections on Indian administration / editors, T. Chatterjee, R.K. Tiwari.
Indian Institute of Public Administration, 2017. -- 2 volumes (cxxx, 940 pages) ; 24 cm
JQ231 .R423 2017 -- Kroch Library Asia
Rajya Sabha at work
Rajya Sabha at work / V.S. Rama Devi, B.G. Gujar ; Shumsher K. Sheriff, editor.
Rajya Sabha Secretariat, India, 2017. -- xlii, 1094 pages ; 25 cm
Oversize JQ261 .A5 R332 2017 + -- Kroch Library Asia
Modizma ke māyane
Modizma ke māyane : Bījepī kī eka nae yuga meṃ vāpasī / Ḍô. Saṅghamitrā Maurya, Dīpaka Ke. Esa. = Modism ke mayne / Dr. Sanghamitra Maurya, Deepak K.S.
Bhāvanā Prakāśana, 2017. -- 112 pages : illustrations (colour) ; 23 cm
JQ292 .M35 2017 -- Kroch Library Asia
Arvind Kejriwal & the Aam Aadmi Party (AAP)
Arvind Kejriwal & the Aam Aadmi Party (AAP) : an inside look / Pran Kurup.
Bloomsbury, 2016. -- xv, 127 pages, 6 unnumbered pages ; 25 cm
JQ298 .A34 K87 2016 -- Kroch Library Asia
Āmāra jībana o Bhāratera Kamiunisṭa Pārṭi, 1920-1929
Āmāra jībana o Bhāratera Kamiunisṭa Pārṭi, 1920-1929 / Mujaphphara Āhmada.
Emaḍi. Mochalema Khāna : Paribeśanāya, Khāna Brādārsa, 1977. -- 14, 538 pages, [5] leaves of plates : illustrations ; 22 cm
JQ298 .C6 A752 1977 -- Kroch Library Asia
Constructive programme for Congressmen
Constructive programme for Congressmen / by Shriman Narayan Agarwal.
All India Congress Committee, 1953. -- 49 p. ; 22 cm.
JQ298 .I57 S56 -- Kroch Library Asia
Everyday state and society in modern India
The everyday state and society in modern India / edited by C.J. Fuller and Véronique Bénéï.
Social Science Press : Distributed by D.K. Publishers and Distributors, 2000. -- viii, 221 p. ; 22 cm.
JQ298.8 .E84x 2000 -- Kroch Library Asia
Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ ʾupʻ khyupʻ reʺ samuiṅʻʺ.
Mranʻ mā nuiṅʻ ṅaṃ ʾupʻ khyupʻ reʺ samuiṅʻʺ. Ūʺ Cuiʺ Raṅʻ reʺ saññʻ.
Jeyyā Sinʻʺ Puṃ nhipʻ tuikʻ, 1957. -- 188 p. 18 cm.
JQ442 .S58 -- Kroch Library Asia
Aṭhoṭa
Aṭhoṭa : jīvana-yātrā / Sūryavadanā Paṇḍita = Athot / by Surya Badanaa Pandit.
Śikhā Buksa, 2016. -- 280 pages ; 20 cm
JQ628 .A67 P363 2016 -- Kroch Library Asia
Mulukako muhāra
Mulukako muhāra : Nepālī Kāṅgresa, Emāle, Emāovādī ra Rāprapāmā Samāveśīkaraṇa / Dhruva Simkhaḍā ; sāthamā, Kāśīrāma Ḍān̐gī, Pradīpa Pokharela, Pūrṇa Vika, Phūrpā Tāmāṅa, Bhānubhaktta Niraulā, Rājabahādura Śāhī, Lakshmī Sāha, Sītā Mādembā.
Himāla Kitāba Prā. Li. : Sosala Sāinsa Bahāḥ, 2017. -- x, 235 pages ; 24 cm
JQ628 .A91 S56 2017 -- Kroch Library Asia
Praśāsana sudhāra kāryānvayana anugamana prativedana, 2073.
Praśāsana sudhāra kāryānvayana anugamana prativedana, 2073.
Uccastarīya Praśāsana Sudhāra Kāryānvayana tathā Anugamana Samiti, 2016. -- 192 pages : color illustrations ; 24 cm
JQ628 .A56 O7368 2016 -- Kroch Library Asia
Crafty oligarchs, savvy voters
Crafty oligarchs, savvy voters : democracy under inequality in rural Pakistan / Shandana Khan Mohmand.
Cambridge University Press, 2019. -- xvii, 298 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm.
JQ629 .A95 M64 2019 -- Kroch Library Asia
Citizen's charter in Bangladesh, rhetoric or reality?
Citizen's charter in Bangladesh, rhetoric or reality? : a study of immigration and passports department / Farhana Razzaque.
Osder Publications, 2016. -- 106 pages ; 22 cm
JQ635 .A55 P645 2016 -- Kroch Library Asia
Sammata yahapālanaya saha Śrī Laṅkāvē bhāvitaya
Sammata yahapālanaya saha Śrī Laṅkāvē bhāvitaya / Udayaśrī Kāriyavāsam.
Udayaśrī Kāriyavāsam, 2018. -- x, 118 pages ; 23 cm
JQ655 .A55 A33 2018 -- Kroch Library Asia
Democratic transition in Myanmar
Democratic transition in Myanmar : challenges and the way forward / Aung San Suu Kyi.
ISEAS Publishing, 2018. -- 28 pages ; 23 cm.
JQ751 .A91 A86 2018 -- Kroch Library Asia
Mranʻ māʹ Chuirhayʻlacʻ lamʻʺ cañʻ Pātī e* Pātī reʺ rā sa taṅʻʺ cañʻ choṅʻʺ pāʺ ʼa ññvhanʻʺ myāʺ.
Mranʻ māʹ Chuirhayʻlacʻ lamʻʺ cañʻ Pātī e* Pātī reʺ rā sa taṅʻʺ cañʻ choṅʻʺ pāʺ ʼa ññvhanʻʺ myāʺ.
Mranʻ māʹ Chuirhayʻlacʻ lamʻʺ cañʻ Pātī, 1969-. -- volumes ; 26 cm
Oversize JQ751 .A979 M73 1969 + -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n chức quan Việt Nam
Từ điẻ̂n chức quan Việt Nam / Đỗ Văn Ninh.
Nhà xuất bản Thông Tấn, 2019. -- 673 pages ; 26 cm
JQ849 .T57 D65 2019 -- Kroch Library Asia
Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2019. -- 65 pages : color illustrations ; 15 cm
JQ898 .D2 H423 2019 -- Kroch Library Asia
Arca yang berdiri
Arca yang berdiri / Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz ; kata pengantar, Dr Riduan Mohamad Nor ; editor, Ainul Mardhiyah.
Jundi Resources, 2017. -- x, 265 pages : illustrations ; 19 cm.
JQ1062 .A98 P37453 2017 -- Kroch Library Asia
Best practices of governance for state statutory bodies in Sarawak
Best practices of governance for state statutory bodies in Sarawak / Ambrose anak Dango.
UNIMAS Publisher, 2017. -- xxvi, 209 pages ; 23 cm
JQ1062 .S37 A63 2017 -- Kroch Library Asia
End of UMNO?
The end of UMNO? : essays on Malaysia's former dominant party : new and expanded post GE-14 edition / editor, Bridget Welsh ; contributors, John Funston, Clive Kessler, James Chin, Bridget Welsh ; foreword, Saifuddin Abdullah ; post-GE14 foreword, Tengku Razaleigh Hamzah.
Strategic Information and Research Development Centre, 2018. -- xxxvi, 396 pages ; 23 cm
JQ1062 .A98 U55335 2018 -- Kroch Library Asia
China tomorrow
China tomorrow : democracy or dictatorship? / Jean-Pierre Cabestan ; translated by N. Jayaram.
Rowman & Littlefield, 2019. -- vii, 209 pages ; 24 cm
JQ1519 .A45 C3313 2019 -- Kroch Library Asia
Wang Jingwei xian sheng zhi ge dang bu ge tong zhi shu
汪精衞先生致各黨部各同志書 : 19年11月21日發自天津 / [汪兆銘著]
Wang Jingwei xian sheng zhi ge dang bu ge tong zhi shu : 19 nian 11 yue 21 ri fa zi Tianjin / [Wang Zhaoming zhu]
Nan Hua ri bao she, 1930. -- 23 p. ; 21 cm.
JQ1519 .A52 W23 1930a -- Kroch Library Asia
Gendai seiji to shitizunshippu
現代政治とシティズンシップ = Contemporary politics and citizenship / 寺島俊穂著.
Gendai seiji to shitizunshippu = Contemporary politics and citizenship / Terajima Toshio cho.
Kōyō Shobō, 2013. -- vii, 225 pages : illustrations ; 22 cm
JQ1681 .T48 2013 -- Kroch Library Asia
ʻAdīt, patčhuban, læ ʻanākhot prachāthipatai Thai
อดีต ปัจจุบัน และอนาคตประชาธิปไตยไทย / ประจักษ์ ก้องกีรติ บรรณาธิการ.
ʻAdīt, patčhuban, læ ʻanākhot prachāthipatai Thai / Pračhak Kō̜ngkīrati, bannāthikān.
Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2019. -- xiii, 201 pages ; 21 cm
JQ1745 .A55 2019 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (3 items)RSS

Sustainable governance Bangladesh perspective
Sustainable governance Bangladesh perspective / edited by Aka Firowz Ahmad, Sharif As-Saber, Niaz Ahmed Khan, Mahfuzul Haque.
Osder Publications, 2016. -- 250 pages ; 22 cm
JS7100.3 .A2 I58 2014 -- Kroch Library Asia
Paya Jejawi
Paya Jejawi : satu kajian antropologi politik / Mohamed Salleh Lamry.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018. -- xvi, 512 pages ; 22 cm
JS7169 .P38 M64 2018 -- Kroch Library Asia
Mura ga kieta
村が消えた : 平成大合併とは何だったのか / 菅沼栄一郎.
Mura ga kieta : Heisei daigappei to wa nandatta no ka / Suganuma Eiichirō.
Shōdensha, 2005. -- 220 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
JS7373 .A6 A56 2005 -- Kroch Library Asia

JV. Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration (2 items)RSS

Kolonializm: istorii︠a︡ i sovremennost.́
Kolonializm: istorii︠a︡ i sovremennost.́ [Sbornik stateĭ. Otv. red. K. M. Popov].
"Nauka,", 1968. -- 240 p. 22 cm.
JV151 .K81 -- Kroch Library Asia
Seikatsu no naka no shokuminchi shugi
生活の中の植民地主義 / 水野直樹編.
Seikatsu no naka no shokuminchi shugi / Mizuno Naoki hen.
Jinbun Shoin, 2004. -- 170 pages : illustrations ; 19 cm
JV5218 .S45 2004 -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (2 items)RSS

Sensō o nakusu tame no heiwagaku
戦争をなくすための平和学 / 寺島俊穂.
Sensō o nakusu tame no heiwagaku / Terajima Toshio.
Hōritsu Bunkasha, 2015. -- vi, 242 pages : illustrations ; 21 cm
JZ5512 .T3725 2015 -- Kroch Library Asia
Civil society and peacebuilding
Civil society and peacebuilding : culture of tolerance and reconciliation in Nepal / Tara Dahal.
Bishnu Devi Memorial Foundati0n, 2017. -- 104 pages, 1 unnumbered page ; 22 cm
JZ5584 .N35 D34 2017 -- Kroch Library Asia

LA. History of education (12 items)RSS

One World Foundation
One World Foundation : a social sculpture / editing, Günter Mik, Kaspar Mühlemann Hartl.
One World Foundation, 2015. -- 179 pages : color illustrations ; 27 cm
Oversize LA1147 .O54 2015 + -- Kroch Library Asia
Ilaṅkai Muslim kalvi varalār̲u
Ilaṅkai Muslim kalvi varalār̲u : cātan̲aikaḷum cavālkaḷum / Em. Es. Em. Jalāltīn̲ = Ilankai Muslim kalvi varalaaru / M.S.M. Jalaldeen.
Kil̲akku Muslim Kalvip Pēravai, 2017. -- x, 153 pages ; 21 cm
LA1148.7 .J35 2017 -- Kroch Library Asia
Empire, civil society, and the beginnings of colonial education in India
Empire, civil society, and the beginnings of colonial education in India / Jana Tschurenev.
Cambridge University Press, 2019. -- xiv, 374 pages : illustrations ; 24 cm
LA1151 .T73 2019 -- Kroch Library Asia
Lāklāi withī sō̜n...phư̄a phatthanā khunnaphāp yaowachon Thai
หลากหลายวิธีสอน...เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย / ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์ [และอีกสามคน].
Lāklāi withī sō̜n...phư̄a phatthanā khunnaphāp yaowachon Thai / phūrīaprīang Sukhon Sinthaphānon [and three others].
Sukhon Sinthaphānon, 2019. -- 243 pages, 4 unnumbered pages : illustrations ; 26 cm
Oversize LA1221 .L25 2019 + -- Kroch Library Asia
What students want
What students want : a project by Teach for Malaysia / edited by Shashivarmaan Thevaraj [and six others].
Gerakbudaya Enterprise ; Teach For Malaysia, 2018. -- xi, 109 pages : illustrations ; 21 cm
LA1236 .W438 2018 -- Kroch Library Asia
Pokok-pokok pikiran hasil Kongres III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI)
Pokok-pokok pikiran hasil Kongres III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) : jalan trisakti menuju tatanan masyarakat Pancasila.
Dewan Pengurus Pusat, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, 2015. -- ii, 135 pages : illustrations (chiefly colour) ; 30 cm
Oversize LA1273.7 .G473 2015 + -- Kroch Library Asia
Kŭndae Tong Asia ŭi haksaeng munhwa
근대 동 아시아 의 학생 문화 / 오 성철 지음.
Kŭndae Tong Asia ŭi haksaeng munhwa / O Sŏng-ch'ŏl chiŭm.
Sŏhae Munjip, 2018. -- 342 pages : illustrations ; 21 cm.
LA1312.7 .O27 2018 -- Kroch Library Asia
Ilche ŭi singmin kyoyuk kwa haksaeng ŭi nanaldŭl
일제 의 식민 교육 과 학생 의 나날들 / 최 규진 지음.
Ilche ŭi singmin kyoyuk kwa haksaeng ŭi nanaldŭl / Ch'oe Kyu-jin chiŭm.
Sŏhae Munjip, 2018. -- 383 pages : illustrations ; 21 cm.
LA1331 .C4383745 2018 -- Kroch Library Asia
Haksaeng munhwasa, haebang esŏ 4-wŏl hyŏngmyŏng kkaji
학생 문화사, 해방 에서 4월 혁명 까지 / 김 은경 지음.
Haksaeng munhwasa, haebang esŏ 4-wŏl hyŏngmyŏng kkaji / Kim Ŭn-gyŏng chiŭm.
Sŏhae Munjip, 2018. -- 416 pages : illustrations ; 21 cm.
LA1333.7 .K544 2018 -- Kroch Library Asia
Bhaṅgāra
Bhaṅgāra / Aśoka Jādhava = Bhangar / Ashok Jadhav.
Manovikāsa Prakāśana, 2017. -- 186 pages ; 22 cm
LA2383 .I62 J353 2017 -- Kroch Library Asia
Sr̥jana samagra
Sr̥jana samagra / Gaṇēśvara Miśra = Srujan samagra : complete works (part-2) of Ganeswar Mishra.
Timepass, 9999. -- volumes ; 22 cm
LA2383 .I62 M5676 2015 -- Kroch Library Asia
Umā prasāda
Umā prasāda / Prā. Ḍô. Pra. Cĩ. Śej̃avalakara.
Prasāda Prakāśana, 2017. -- 170 pages ; 21 cm
LA2383 .I62 S43 2017 -- Kroch Library Asia

LB. Theory and practice of education (7 items)RSS

Fukuzawa Yukichi no seiji shisō
福澤諭吉の政治思想 / 小川原正道.
Fukuzawa Yukichi no seiji shisō / Ogawara Masamichi.
Keiō Gijuku Daigaku Shuppankai, 2012. -- xiv, 280, 8 pages ; 22 cm
LB775 .F82 O433 2012 -- Kroch Library Asia
Kigyōka Fukuzawa Yukichi no shōgai
起業家福沢諭吉の生涯 : 学で富み富て学び = Yukichi Fukuzawa, 1835-1901 : learn and earn, earn and learn / 玉置紀夫著.
Kigyōka Fukuzawa Yukichi no shōgai : gaku de tomi tomite manabi = Yukichi Fukuzawa, 1835-1901 : learn and earn, earn and learn / Tamaki Norio cho.
Yūhikaku, 2002. -- vii, 336 pages : illustrations, maps ; 22 cm
LB775 .F97 T156 2002 -- Kroch Library Asia
Effectiveness of multi-grade teaching learning approach
Effectiveness of multi-grade teaching learning approach : a study of UNIQUE II Project in Bangladesh / Md. Rezaul Karim, Ph.D.
Dhaka Ahsania Mission, 2015. -- xx, 172 pages : color illustrations ; 28 cm.
Oversize LB1025.3 .K37 2015 + -- Kroch Library Asia
Koe de shikōsuru kokugo kyōiku
声で思考する国語教育 : <教室>の音読・朗読実践構想 / 中村佳文著.
Koe de shikōsuru kokugo kyōiku : "kyōshitsu" no ondoku, rōdoku jissen kōsō / Nakamura Yoshifumi cho.
Hitsuji Shobō, 2012. -- vi, 184 pages ; 21 cm
LB1573.5 N35 2012 -- Kroch Library Asia
Trường làng vẫn ra thế giới
Trường làng vẫn ra thế giới / Đỗ Liên Quang.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 281 pages ; 21 cm
LB1696.6 .N4 D46 2019 -- Kroch Library Asia
Khoa cử Việt Nam
Khoa cử Việt Nam / TS. Nguyễn Thúy Nga chủ biên, ThS. Vũ Thị Lan Anh, PGS. TS. Nguyễn Văn Thịnh, TS. Nguyễn Thị Ngân, CN. Nguyễn Văn Nguyên.
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. -- 4 volumes (715, 683, 754, 323) ; 24 cm
LB3058 .V5 K47 2019 -- Kroch Library Asia
Tuiʹ samagga tuiʹ puiṅʻ tayʻ
Tuiʹ samagga tuiʹ puiṅʻ tayʻ : BaKaSa phracʻ thvanʻʺ tuiʺ takʻ lā puṃ 'achaṅʻʹ chaṅʻʹ / Thvanʻʺ Joʻ Ṭheʺ reʺ sāʺ pru cu saññʻ.
Nvayʻ Nī Cā 'upʻ Tuikʻ, 2018. -- 240 pages : illustrations ; 21 cm
LB3640 .T48 2018 -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (2 items)RSS

New wealth of nations
The new wealth of nations / Surjit S. Bhalla.
Simon & Schuster, 2017. -- 207 pages ; 25 cm
LC65 .B48 2017 -- Kroch Library Asia
Achieving literacy for all
Achieving literacy for all : NFE-MIS report 2014-15.
UNESCO Office in Kathmandu, 2015. -- xv, 24 pages : 1 color map ; 24 cm
LC94 .N35 A32 2015 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (8 items)RSS

Kaṃʹ koʻ mre mha rā praññʻʹ Ranʻ kunʻ Takkasuilʻ
Kaṃʹ koʻ mre mha rā praññʻʹ Ranʻ kunʻ Takkasuilʻ : Ranʻ kunʻ Takkasuilʻ samuiṅʻʺ (1920-2020) / Dokʻtā Kyoʻ Vaṅʻʺ.
Khetʻ pra tuikʻ cā pe, 2017. -- 398 pages : illustrations, portraits ; 22 cm
LG155 .K96 2017 -- Kroch Library Asia
Mencorak destini
Mencorak destini / Sahol Hamid Abu Bakar.
Penerbit UiTM, 2014. -- xx, 286 pages : illustrations ; 23 cm
LG174 .S54 S34 2014 -- Kroch Library Asia
Kyŏngsŏng Cheguk Taehak kwa Tongyanghak yŏn'gu
경성 제국 대학 과 동양학 연구 = Keijo Imperial University and the study of 'Orientalism' / 한양 대학교 비교 역사 문화 연구소 기획 ; 윤 해동, 정 준영 편.
Kyŏngsŏng Cheguk Taehak kwa Tongyanghak yŏn'gu = Keijo Imperial University and the study of 'Orientalism' / Hanyang Taehakkyo Pigyo Yŏksa Munhwa Yŏn'guso kihoek ; Yun Hae-dong, Chŏng Chun-yŏng p'yŏn.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 367 pages ; 23 cm.
LG281 .S45 K96 2018 -- Kroch Library Asia
Oksan Sŏwŏn
옥산 서원 / 이 수환, 이 광우, 박 은정, 채 광수, 이 병훈 지음.
Oksan Sŏwŏn / Yi Su-hwan, Yi Kwang-u, Pak Ŭn-jŏng, Ch'ae Kwang-su, Yi Pyŏng-hun chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 283 pages : illustrations ; 22 cm.
LG285 .K96 Y57 2018 -- Kroch Library Asia
P'iram Sŏwŏn
필암 서원 / 김 봉곤, 박 미향, 안 정애, 김 상집, 노 금선 지음.
P'iram Sŏwŏn / Kim Pong-gon, Pak Mi-hyang, An Chŏng-ae, Kim Sang-jip, No Kŭm-sŏn chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 283 pages : color illustrations ; 22 cm
LG285 .C43 P57 2018 -- Kroch Library Asia
Tonam Sŏwŏn
돈암서원 / 김 문준, 황 인덕, 이 철성, 한 기범, 임 선빈 지음.
Tonam Sŏwŏn / Kim Mun-jun, Hwang In-dŏk, Yi Ch'ŏl-sŏng, Han Ki-bŏm, Im Sŏn-bin chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 217 pages : illustrations ; 22 cm.
LG285 .N65 K56 2018 -- Kroch Library Asia
Tosan Sŏwŏn
도산서원 / 한형조, 최진덕, 정수환, 정석태, 이남옥, 황정연, 박인호 지음.
Tosan Sŏwŏn / Han Hyŏng-jo, Ch'oe Chin-dŏk, Chŏng Su-hwan, Chŏng Sŏk-t'ae, Yi Nam-ok, Hwang Chŏng-yŏn, Pak In-ho chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 293 pages : illustrations ; 22 cm.
LG285 .A56 H36 2018 -- Kroch Library Asia
Kent Ridge
Kent Ridge : an untold story / edited by Kevin Y.L. Tan ; contributions by Victor R. Savage, David Higgitt, Hugh T.W. Tan, Kelvin K.P. Lim, Tan Ming Kai, Alex T.K. Yee, Ho Chi Tim, Erik Holmberg, Tan Chye Guan, Kevin Y.L. Tan, Peck Thiam Guan and Lee Fook Ngian ; with a special contribution from Edwin Thumboo.
Ridge Books, 2019. -- xv, 316 pages : illustrations (some color), color maps ; 23 cm
LG395 .S58 K46 2019 -- Kroch Library Asia

M. Music (4 items)RSS

Batang timang jalung
Batang timang jalung = [Memorialized chant of the festival for the dead] / ditusun, Philip Igai Anak Melina ; editors, Jantan anak Umbat, enggau Jimbun anak Tawai.
Majlis Adat Istiadat Sarawak, 2017. -- xiii, 133 pages : color illustrations ; 21 cm
M1824 .M4 B38 2017 -- Kroch Library Asia
Leka pupu Kenyalang
Leka pupu Kenyalang = [Praise songs for ceremonial hornbill] / ditusun, Jimbun anak Tawai.
Majlis adat Istiadat Sarawak, 2017. -- x, 98 pages : color illustrations ; 21 cm
M1824 .M34 L45 2017 -- Kroch Library Asia
Những lời bình yên
Những lời bình yên : ca từ / Quốc Bảo.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019. -- 207 pages : illustrations ; 20 cm
M1824 .V6 Q43 2019 -- Kroch Library Asia
Wa enggau denjang dalam pengap gawai Iban
Wa enggau denjang dalam pengap gawai Iban = [Ritual swing songs and praise songs in Iban invocatory chant] / ditusun, Philip Igai anak Melina ; editor, Jonathan Singki Lintan, Jimbun anak Tawai.
Majlis Adat Istiadat Sarawak, Jabatan Ketua Menteri, 2018. -- 223 pages : portrait ; 21 cm
M1824 .M34 W34 2018 -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (6 items)RSS

Composer Kishore Kumar
Composer Kishore Kumar / Kamal Dhiman.
Nikita Publications, 2017. -- 108 pages : illustrations (black and white) ; 26 cm
Oversize ML410 .K47 D45 2017 + -- Kroch Library Asia
Misan Pak Ch'o-wŏl ŭi saengae wa yesul segye
미산 박 초월 의 생애 와 예술 세계 / 유 영대 편저.
Misan Pak Ch'o-wŏl ŭi saengae wa yesul segye / Yu Yŏng-dae p'yŏnjŏ.
Minsogwŏn, 2018. -- 327 pages ; 23 cm.
ML420 .P14464 M57 2018 -- Kroch Library Asia
Paṇḍit Amaradēva gī sara muvarada
Paṇḍit Amaradēva gī sara muvarada : mataka mampeta digē piyasaṭahan : aḍa siyavasak muḷullē suvahasak rasika dana hada veṇa tat pirimăda pătira giya gī sara muvarada piḷibanda madhura āvarjanā / Ḍabliyu. Ē. Abēsiṃha.
Sarasavi Prakāśakayō, 2017. -- 149 pages : illustrations ; 25 cm
Oversize ML420 .A5864 A24 2017 + -- Kroch Library Asia
Nihon no neiro
日本の音色 : 楽器の源流をたずねて : 企画展 / [編集福島県立博物館].
Nihon no neiro : gakki no genryū o tazunete : kikakuten / [henshū Fukushima Kenritsu Hakubutsukan].
Fukushima Kenritsu Hakubutsukan, 1991. -- 76 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize ML535 .N44 1991 + -- Kroch Library Asia
Tìm hiểu Lý Nam Ḅộ
Tìm hiểu Lý Nam Ḅộ / Châu Hoài Phương.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 222 pages : illustrations, music notes 21 cm
ML3758 .V5 C43 2018 -- Kroch Library Asia
Đờn ca tài tử Nam Bộ
Đờn ca tài tử Nam Bộ : khảo & luận / Nguyễn Phúc An.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 399 pages : illustrations ; 23 cm
ML3758 .V57 N478 2019 -- Kroch Library Asia

MT. Musical instruction and study (1 item)RSS

Mon sane sīang Khµ̄n phµ̄ndin kœ̄t
ມົນສະເໜສຽງແຄນແຜ່ນດິນເກີດ / ກົງເດືອນ ເນດຕະວົງ.
Mon sane sīang Khµ̄n phµ̄ndin kœ̄t / Kongdư̄an Nēttavong.
Lānsāng mīdēi, 2018. -- 160 pages : illustrations (some color), music ; 23 cm
MT683 .K666 2018 -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (16 items)RSS

Treasures
Treasures : Allahabad Museum, Allahabad.
Niyogi Books, 2017. -- 190 pages : illustrations (colour) ; 24 cm.
N3750 .A38 A524 2017 -- Kroch Library Asia
India & the world
India & the world : a history in nine stories / Naman P. Ahuja and Jeremy David Hill ; introduction by Neil MacGregor.
Penguin Books, an imprint of Penguin Random House, 2017. -- xvii, 230 pages : color illustrations ; 27 cm
Oversize N7301 .A672 2017 + -- Kroch Library Asia
Illuminations
Illuminations : an exhibition of paintings and installations / Vishal Joshi.
Gallery Time & Space, 2010. -- 23 unnumbered pages : color illustrations ; 20 x 21 cm
N7310 .J69 A4 2010 -- Kroch Library Asia
In the garden
In the garden / Sumakshi Singh.
Exhibit 320, 2016. -- 44 unnumbered pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
N7310 .S594 A4 2016 -- Kroch Library Asia
Recent works by Jehangir Jani
Recent works by Jehangir Jani : from 11-20 of December 2006 at Kalakriti Art Gallery.
Kalakriti Art Gallery, 2006. -- 17 unnumbered pages : all color illustrations ; 21 x 28 cm
Oversize N7310 .J36 A4 2006b + -- Kroch Library Asia
Portraits of resistance
Portraits of resistance : an exhibition of contemporary Sri Lankan art : 22 to 28 August 2016, Main Art Gallery, Kamaladevi Complex, India International Center / Pradeep Chandrasiri, Anura Krishantha, Janananda Laksiri, Bandu Manamperi, Danushka Marasinghe, Anoli Perera, Pala Pothupitiye, K. Pushpakumara, Pradeep Thalawatte, Thisath Thoradeniya, Jagath Weerasinghe ; curated by Dev Pathak ; exhibition organized by Department of Sociology, South Asian University in collaboration with India International Center and Theertha International Artists Collective ; catalog sponsored by India Sri Lanka Foundation.
Department of Sociology, South Asian University, 2016. -- 74 pages : illustrations (color and black and white) ; 23 cm
Oversize N7310.6 .C43 2016 + -- Kroch Library Asia
Sri Lanka
Sri Lanka : connected art histories / edited by Sujatha Arundathi Meegama.
Marg, 2017. -- 148 pages : color illustrations, color maps ; 32 cm.
Oversize N7310.6 .S74 2017 ++ -- Kroch Library Asia
State Art & Sculpture Festival 2017
State Art & Sculpture Festival 2017 / edited by Indika Wijewardhana, Ajith Ratnayake.
State Advisory Board of Visual Arts, Department of Cultural Affairs, 2017. -- 152 unnumbered pages : chiefly illustrations (chiefly color), portraits ; 28 cm
Oversize N7310.6 .S73 2017 + -- Kroch Library Asia
Mỹ thuật Đà Nẵng, 1997-2007
Mỹ thuật Đà Nẵng, 1997-2007 = Da Nang fine arts, 1997-2007.
Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2007. -- 1 volume (unpaged) : chiefly color illustrations ; 26 cm
Oversize N7314.2 .D3 M9 2007 + -- Kroch Library Asia
Mỹ thuật Quảng Trị.
Mỹ thuật Quảng Trị.
Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2009. -- 87 pages : chiefly color illustrations : 26 x 26 cm
Oversize N7314.2 .Q36 M97 2009 + -- Kroch Library Asia
East Asian art history in a transnational context
East Asian art history in a transnational context / edited by Eriko Tomizawa-Kay and Toshio Watanabe.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvi, 258 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 26 cm.
Oversize N7337 .E27 2019 + -- Kroch Library Asia
Tsukioka Yoshitoshi no sekai
月岡芳年の世界 / 吉田漱監修 ; 悳俊彦編著.
Tsukioka Yoshitoshi no sekai / Yoshida Susugu kanshū ; Isao Toshihiko hencho.
Tōkyō Shoseki, 1993. -- 178 pages : illustrations (some color) ; 31 cm
Oversize N7359 .T3 A4 1993 ++ -- Kroch Library Asia
Pop'yŏnsŏng ŭi mihak
보편성 의 미학 : 세계화 와 한국 미술 / 박 정애 지음.
Pop'yŏnsŏng ŭi mihak : segyehwa wa Han'guk misul / Pak Chŏng-ae chiŭm.
Sahoe P'yŏngnon Ak'ademi, 2018. -- 289 pages : illustrations ; 24 cm
N7365.6 .P344 2018 -- Kroch Library Asia
Puk ŭro kan misulsaga wa misul pip'yŏnggadŭl
북 으로 간 미술사가 와 미술 비평가들 : 월북 미술인 연구 / 홍 지석 지음.
Puk ŭro kan misulsaga wa misul pip'yŏnggadŭl : wŏlbuk misurin yŏn'gu / Hong Chi-sŏk chiŭm.
Kyŏngjin Ch'ulp'an, 2018. -- 454 pages : illustrations ; 24 cm
N7482 .H66 2018 -- Kroch Library Asia
Meikai no sabaki
冥界の裁き : 閻魔さまと地獄の世界 : 東海に残る六道信仰の 造形 / [編集四日市市立博物館].
Meikai no sabaki : Enma-sama to jigoku no sekai : Tōkai ni nokoru rokudō shinkō no zōkei / [henshū Yokkaichi Shiritsu Hakubutsukan].
Yokkaichi Shiritsu Hakubutsukan, 2001. -- 170 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm
Oversize N8193.3 .H44 M45 2001 + -- Kroch Library Asia
Geijutsu to sukyandaru no aida
芸術とスキャンダルの間 : 戦後美術事件史 / 大島一洋.
Geijutsu to sukyandaru no aida : sengo bijutsu jikenshi / Ōshima Ichiyō.
Kōdansha, 2006. -- 278 pages : illustrations ; 18 cm.
N8239 .S63 O84 2006 -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (6 items)RSS

Sustainable constructivism
Sustainable constructivism : traditional vis--̉vis modern architecture / editor, Prof. (Dr.) Govind Chandra Mishra.
Excellent Publishing House, 2014. -- iv, 215 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 25 cm
Oversize NA1501 .C66 2014 + -- Kroch Library Asia
JAI
JAI : Jaipur / Sanjeev Vidyarthi, Pratiksha Singh.
Altrim Publishers, 2018. -- 228 pages : chiefly color illustrations ; 19 cm.
NA1508 .J35 V53 2018 -- Kroch Library Asia
Southeast Asia's modern architecture
Southeast Asia's modern architecture : questions of translation, epistemology and power / editors, Jiat-Hwee Chang and Imran bin Tajudeen.
NUS Press, 2019. -- 321 pages : illustrations, maps, plans ; 23 cm
NA1511 .S68 2019 -- Kroch Library Asia
Chinese architecture
Chinese architecture : a history / Nancy Steinhardt.
Princeton University Press, 2019. -- ix, 388 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize NA1540 .S84 2019 + -- Kroch Library Asia
Kyōto no machiya to machinami
京都の町家と町なみ : 何方を見申様に作る事, 堅仕間敷事 / 丸山俊明著.
Kyōto no machiya to machinami : izurenokata o mimōsu yōni tsukuru koto, kataku tsukamatsurumajiki koto / Maruyama Toshiaki cho.
Shōwadō, 2007. -- xvi, 422 pages : illustrations ; 22 cm
NA1557 .K9 M37 2007 -- Kroch Library Asia
Pergeseran makna ornamen (gorga) rumah adat tradisional Batak Toba
Pergeseran makna ornamen (gorga) rumah adat tradisional Batak Toba / Gunar Seniman Nainggolan, M.Pd.
PT Mapan, 2010. -- ix, 62 pages : illustrations ; 25 cm.
NA3580 .A3 T376 2010 -- Kroch Library Asia

NB. Sculpture (3 items)RSS

40 years of the Madras metaphor
40 years of the Madras metaphor / Artworld.
Artworld, 2006. -- 1 volume (unpaged) : illustrations (color and black and white) ; 35 x 24 cm
Oversize NB1004 .A14 2006 ++ -- Kroch Library Asia
Malabar
Malabar : Christian memorials : Wayanad to Travancore, 1498-2014 / John Cantwell Roberts, Chekkutty, N.P.
South India Research Associates (SIRA), 2017. -- xv, 275 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
NB1880 .I4 R635 2017 -- Kroch Library Asia
Butsuzō no kao
仏像の顔 : 形と表情をよむ / 清水眞澄.
Butsuzō no kao : katachi to hyōjō o yomu / Shimizu Mazumi.
Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2013. -- v, 208 pages : illustrations ; 18 cm.
NB1912 .B83 S548 2013 -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (1 item)RSS

Fukuiku taru kafu yo
馥郁タル火夫ヨ : 生誕100年西脇順三郎その詩と絵画 / 神奈川近代文学館, 神奈川文学振興会, 神奈川県立近代美術館編.
Fukuiku taru kafu yo : seitan hyakunen nishiwaki junzaburō sono shi to kaiga.
Kanagawakindaibungakukan, 1994. -- 136 pages ; 27 cm
Oversize NC353 .N57 F85 1994 + -- Kroch Library Asia

ND. Painting (16 items)RSS

KCS Paniker
KCS Paniker : a tribute 100 years : auction catalogue January 2012, venue: the Ballroom, Taj Coromondel, Nungambakkam, Chennai / presented by Prashant Tulsyan.
Artworld, Sarala's Art Centre, 2012. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 28 cm
Oversize ND1004 .K37 2012 + -- Kroch Library Asia
Spectra
Spectra / [organizer, Gallerie Zen].
Gallerie Zen, 2013. -- 34 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize ND1004 .S67 2013 + -- Kroch Library Asia
Jogen Chowdhury, retrospective 1955-2013
Jogen Chowdhury, retrospective 1955-2013 : 16 February -20 March 2016.
Kalakriti Art Gallery, 2016. -- 141 pages : chiefly color illustrations ; 27 cm
Oversize ND1010 .C49125 A4 2016 + -- Kroch Library Asia
Re-discovering paradise
Re-discovering paradise : painting paradise in the age of conflict (a case study of Sri Lanka) / Priyantha Udagedara.
Sarasavi Publishers, 2017. -- xv, 82 pages : illustrations (black and white, and color), map (color) ; 24 cm
ND1010.6 .U33 2017 -- Kroch Library Asia
Eternal existence
Eternal existence : 1st solo art exhibition / Sourav Chowdhury.
Alliance Française Dhaka : Artcon, 2016. -- 30 unnumbered pages : chiefly illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize ND1010.8 .B33 C632 2016 + -- Kroch Library Asia
Mỹ thuật Bắc Giang
Mỹ thuật Bắc Giang = Fine arts of Bắc Giang Province / Hội đồng tuyển chọn: Nguyễn Tuấn Khương [and five others].
Nhà xuất bản Mỹ Thuật, 2005. -- 99 pages : chiefly color illustrations ; 25 cm
ND1014.2 .B33 M928 2005 -- Kroch Library Asia
Họa sĩ Xuân Chiểu.
Họa sĩ Xuân Chiểu.
Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2006. -- 56 pages : chiefly color illustrations ; 26 cm
ND1014.3 .X83 A4 2006 + -- Kroch Library Asia
Tô Ngọc Thành
Tô Ngọc Thành : tác phẩm hội họa và đồ họa = Paintings and graphics / Vũ Minh Ngọc sưu tầm và biên soạn.
Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2008. -- 95 pages : chiefly color illustrations ; 29 cm
Oversize ND1014.3 .T52 A45 2008 + -- Kroch Library Asia
Ainu eshi no kenkyū
アイヌ絵誌の研究 / 佐々木利和.
Ainu eshi no kenkyū / Sasaki Toshikazu.
Sōfūkan, 2004. -- 365 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize ND1053 .S275 2004 + -- Kroch Library Asia
Tanaka Isson
田中一村 : 新たなる全貌 / [田中一村].
Tanaka Isson : aratanaru zenbō / [Tanaka Isson].
Chiba-shi Bijutsukan, 2010. -- 359 pages : illustrations (some color) ; 33 cm
Oversize ND1059 .T365 A4 2010 ++ -- Kroch Library Asia
Yamashita Kiyoshi to shōwa no bijutsu
山下清と昭和の美術 : 「裸の大将」の神話を超えて / 服部正, 藤原貞朗著.
Yamashita Kiyoshi to shōwa no bijutsu : "hadaka no taishō" no shinwa o koete / Hattori Tadashi, Fujihara Sadao cho.
Nagoya Daigaku Shuppankai, 2014. -- vii, 467, 56 pages : illustrations ; 22 cm
ND1059 .Y27 H37 2014 -- Kroch Library Asia
Chajin no sho
茶人の書 / 増田孝著.
Chajin no sho / Masuda Takashi cho.
Bunken Shuppan, 1985. -- 298, 22 pages, 51 unnumbered pages of plates : illustrations ; 27 cm
Oversize ND1457 .J34 M37 1985 + -- Kroch Library Asia
Teika-yō
定家様 = Teika, the stylistic legacy of a master calligrapher.
Teika-yō = Teika, the stylistic legacy of a master calligrapher.
Gotō Bijutsukan, 1987. -- 256 pages : illustrations (some color) ; 26 cm.
Oversize ND1457 .J36 F75382 1987 + -- Kroch Library Asia
Nihon no haishoku
日本の配色 / [企画・編集濱田信義 ; 文佐野敬彦] = Traditional Japanese color palette / text by Sano Takahiko and Hamada Nobuyoshi.
Nihon no haishoku / [kikaku, henshū Hamada Nobuyoshi ; bun Sano Takahiko] = Traditional Japanese color palette / text by Sano Takahiko and Hamada Nobuyoshi.
Pai Intānashonaru, 2011. -- 191 pages : illustrations ; 21 cm
ND1488 .S26 2011 -- Kroch Library Asia
Ipăraṇi vihāra āśrita sărasili kalāva
Ipăraṇi vihāra āśrita sărasili kalāva / Amila Kulasēkara, Rasika Jīvan Vanasiṃha, Roṣān Prasanna Banḍāra.
Sīmāsahita Ăs. Goḍagē saha Sahōdarayō (Pud.) Samāgama, 2016. -- 119 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 25 cm
Oversize ND2830 .A1 K85 2016 + -- Kroch Library Asia
Painted illustrations in the manuscript covers from National Archives of Nepal
Painted illustrations in the manuscript covers from National Archives of Nepal / chief editor, Saubhagya Pradhananga ; sub-editor, Raju Rimal.
National Archives, Department of Archaeology, Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Government of Nepal, 2016. -- 124 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize ND2899 .R37 K38 2016 + -- Kroch Library Asia

NE. Print media (2 items)RSS

Munakata Shikō
棟方志功 : 祈りと旅 / 棟方板画美術館監修 ; 朝日新聞社企画事業本部編.
Munakata Shikō : inori to tabi / Munakata Hanga Bijutsukan kanshū ; Asahishinbunsha kikakujigyōhonbu hen.
Asahi Shinbunsha, 2010. -- 157 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize NE1184.5 .M86 A4 2010 + Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Hiroshige & Eisen
Hiroshige & Eisen : the Sixty-nine stations along the Kisokaidō = Die neunundsechzig Stationen des Kisokaidō = Les soixante-neuf stations de la route Kisokaidō / Andreas Marks (Ed.) ; Rhiannon Paget.
Taschen, 2017. -- 233 pages : color illustrations, color map ; 31 x 45 cm, in portfolio.
Oversize NE1325 .A5 A74 2017 ++ -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (4 items)RSS

Teshima Yūkei taikan.
手島右卿大観. 臨書篇 / [著者手島右卿].
Teshima Yūkei taikan. Rinsho hen / [chosha Teshima Yūkei].
Dokuritsu Shojindan, 1997-2000. -- 32 volumes : chiefly illustrations ; 30 cm
Oversize NK3637 .T47 A4 1998 + Booklet inserted in v.11-13, 19, 21-25, 28, 32 -- Kroch Library Asia
Meiwan
名婉 : 爱蔵版 : 大図鑑 / [編集人金子美津子].
Meiwan : aizōban : daizukan / [henshūnin Kaneko Mitsuko].
Sekai Bunkasha, 1992. -- 248 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm
Oversize NK4167 .M45 1992 + -- Kroch Library Asia
Zusetsu karakuri ningyō no sekai
図說からくり人形の世界 / 千田靖子.
Zusetsu karakuri ningyō no sekai / Senda Yasuko.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 2005. -- xvi, 504 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
NK4894.3 .M43 S46 2005 -- Kroch Library Asia
Baluchari
Baluchari : Bengal and beyond / authors and text contributors, Darshan Shah, Mayank Mansingh Kaul, Shilpa Shah, Jyotindra Jain, Tulsi Vatsal, Rahul Jain, Anita Nathwani, Syamali Das, Anjan Chakraverty, Monisha Ahmad, Jasleen Dhamija, Brinda Gill, Ritu Sethi, Ruby Pal Chowdhury.
Weavers Studio Resource Centre, 2016. -- 78 pages : color illustrations ; 37 cm
Oversize NK8876 .A3 B467 2016 ++ -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (5 items)RSS

Imiji p'eminijŭm
이미지 페미니즘 : 젠더 정치학 으로 읽는 시각 예술 / 김 영옥 지음.
Imiji p'eminijŭm : chendŏ chŏngch'ihak ŭro ingnŭn sigak yesul / Kim Yŏng-ok chiŭm.
Midiŏ Ilda, 2018. -- 415 pages : illustrations ; 23 cm
NX180 .F4 K56 2018 -- Kroch Library Asia
Socially engaged art in contemporary China
Socially engaged art in contemporary China : voices from below / Meiqin Wang.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xii, 238 pages, 8 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 26 cm.
Oversize NX180 .S6 W36 2019 + -- Kroch Library Asia
Tuyẻ̂n tập ảnh nghệ thuật Bình Dương 30 năm xây dựng và phát triẻ̂n.
Tuyẻ̂n tập ảnh nghệ thuật Bình Dương 30 năm xây dựng và phát triẻ̂n.
Sở văn hóa thông tin tỉnh Bình Dương, 2005. -- 191 pages : illustrations (some color) ; 25 x 26 cm
Oversize NX578.6 .V5 T89 2005 + -- Kroch Library Asia
Awazu Kiyoshi sakuhinshū
粟津潔・作品集 = Kiyoshi Awazu / 編集中原祐介.
Awazu Kiyoshi sakuhinshū = Kiyoshi Awazu / henshū Nakahara Yūsuke.
Kōdansha, 1978-1979. -- 3 volumes : illustrations ; 31 cm.
Oversize NX584 .Z9 A94 + -- Kroch Library Asia
Modŏn Kyŏngsŏng ŭi sigak munhwa wa kwanjung
모던 경성 의 시각 문화 와 관중 = Visual culture and spectators in modern Gyeongseong / 지은이 한국 미술 연구소 한국 근대 시각 문화 연구팀.
Modŏn Kyŏngsŏng ŭi sigak munhwa wa kwanjung = Visual culture and spectators in modern Gyeongseong / chiŭni Han'guk Misul Yŏn'guso Han'guk Kŭndae Sigak Munhwa Yŏn'gut'im.
Han'guk Misul Yŏn'guso, 2018. -- 303 pages : illustrations ; 23 cm.
NX584.6 .S46 M64 2018 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (5 items)RSS

Nihon yōgakushi
日本洋学史 : 葡・羅・蘭・英・独・仏・露語の受容 / 宮永孝.
Nihon yōgakushi : Po Ra Ran Ei Doku Futsu Rogo no juyō / Miyanaga Takashi.
Sanshūsha, 2004. -- 453 pages : illustrations, maps ; 22 cm
P57 .J3 M59 2004 -- Kroch Library Asia
Các quy tắc hay trong giao tiếp
Các quy tắc hay trong giao tiếp / Hoàng Văn Tuấn, Minh Hiền.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 220 pages ; 21 cm
P90 .H635 2018 -- Kroch Library Asia
Woman like her
A woman like her : the short life of Qandeel Baloch / Sanam Maher.
Bloomsbury Publishing Plc, 2019. -- xvii, 313 pages ; 22 cm
P94.5 .C452 P186 2019 -- Kroch Library Asia
Prominence and locality in grammar
Prominence and locality in grammar : the syntax and semantics of wh-questions and reflexives / Jianhua Hu.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xv, 191 pages : illustrations ; 25 cm.
P299 .I57 H823 2019 -- Kroch Library Asia
Pantun Melayu Sarawak
Pantun Melayu Sarawak : pentafsiran makna implikatur / Mary Fatimah Subet.
Universiti Malaysia Sarawak, 2017. -- x, 133 pages ; 23 cm
P325.5 .C63 M37 2017 -- Kroch Library Asia

PK. Indo-Iranian languages and literatures (88 items)RSS

Saṃskr̥ta-vr̥ttadarpaṇa
Saṃskr̥ta-vr̥ttadarpaṇa : chandoṃ kā viśleṣaṇātmaka adhyayana = Sanskrit-vritta darpan : an analytical study of Sanskrit chhandas / Ḍā. Śrī Indranātha Jhā.
Pratimā Prakāśana, [between 1996 and 1997]. -- 112 pages ; 22 cm
PK875 .J435 1996 -- Kroch Library Asia
It's all relative
It's all relative : an anthology of short stories.
Bengal Publications Limited, 2017. -- 192 pages ; 22 cm
PK1716.5 .E5 I87 2017 -- Kroch Library Asia
Bandhon hara
Bandhon hara = Unfettered / Kazi Nazrul Islam ; translated by The Reading Circle.
Nymphea Publication, 2015. -- xxv, 184 pages : illustrations, portraits ; 20 cm
PK1718 .N43 B313 2015 -- Kroch Library Asia
Harbart
Harbart / Nabarun Bhattacharya ; translated from the Bengali by Sunandini Banerjee ; with an afterword by Siddhartha Deb.
New Directions Publishing Corporation, 2019. -- 122 pages ; 21 cm.
PK1730.14 .A775 H3713 2019 -- Kroch Library Asia
Elegy written in a royal courtyard
Elegy written in a royal courtyard : a facsimile edition of Jagatprakāśamalla's Gītapañcaka : text, translation, commentary, prosody, and literary and grammatical notes / edited by Professor Ramawatar Yadav, Ph.D.
Adroit Publishers, 2018. -- xiv, 213 pages : facsimiles ; 24 cm
PK1818.9 .J34 G5813 2018 -- Kroch Library Asia
Anubhava kī san̐karī galī meṃ
Anubhava kī san̐karī galī meṃ : Ḍô. Śivakumāra Tivārī ke saṃsmaraṇātmaka nibandhoṃ kā saṅgraha / [sampādaka], Rāmasvarūpa.
Karana Peparabaiksa, 2017. -- xxxi, 241 pages ; 23 cm
PK2098.4 .I93 Z46 2017 -- Kroch Library Asia
Ghulam Rasool Santosh
Ghulam Rasool Santosh / Pran Kishore.
Sahitya Akademi, 2017. -- 74 pages ; 22 cm.
PK2200 .S3648 P73 2017 -- Kroch Library Asia
Two
Two : a novel / Gulzar ; introduction by Pavan K. Varma.
Harper Perennial, 2017. -- xviii, 179 pages ; 21 cm
PK2200 .G8435 T8613 2017 -- Kroch Library Asia
Jagadamba
Jagadamba : the Kasturba story / Ramdas Bhatkal; translated by Yashodhara Deshpande Maitra.
Seagull Books, 2016. -- xxiv, 116 pages ; 22 cm
PK2418 .B3638 J34 2016 -- Kroch Library Asia
Anuśraba
Anuśraba / Praśānta Naṇḍa = Anushrab : a novel / Prasant Nanda.
Pakshīghara Prakāśanī, 2014. -- 247 pages ; 22 cm
PK2579 .N363 A58 2014 -- Kroch Library Asia
Arddhāṇġīnī
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ / ସଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ = Ardhangini : Odia short-stories / by Sadananda Tripathy.
Arddhāṇġīnī / Sadānanda Trīpāṭhī = Ardhangini : Odia short-stories / by Sadananda Tripathy.
Timepass, 2016. -- 168 pages ; 22 cm
PK2579 .T6875 A73 2016 -- Kroch Library Asia
Āu kēbē āsa
ଆଉ କେବେ ଆସ = ଆଉ କେବେ ଆସ / ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର.
Āu kēbē āsa = Aau kebe asa / Sītākānta Mahāpātra.
Pakshīghara Prakāśanī, 2013. -- 138 pages ; 22 cm
PK2579 .M3334 A95 2013 -- Kroch Library Asia
Bāgha
ବାଘ / ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ଡା
Bāgha / Gāẏatrībāḷā Paṇḍā.
Pakshīghara Prakāśanī, 2015. -- 136 pages ; 23 cm
PK2579 .P26 2015 -- Kroch Library Asia
Candraśekhara Dāsabarmāṅka gaḷpa samagra
Candraśekhara Dāsabarmāṅka gaḷpa samagra / Candraśekhara Dāsa Barmā = Chandra Sekhar Dashbarmanka galpa samagra / by Chandrasekhar Dashbarma.
Pakshīghara Prakāśanī, 2017-. -- volumes : illustrations ; 22 cm
PK2579 .A6 2017 -- Kroch Library Asia
Dekhici dekhini
ଦେଖଚି ଦେଖନି / ଦେବଦାସ ଛୋଟରାୟ = Dekhichi dekhini : Odia poems / by Devdas Chhotray.
Dekhici dekhini / Devadāsa Choṭarāya = Dekhichi dekhini : Odia poems / by Devdas Chhotray.
Timepass, 2016. -- 126 pages ; 22 cm
PK2579 .C48 D45 2016 -- Kroch Library Asia
Ebē mum̐ premare
Ebē mum̐ premare / Aparṇṇā Mahāntī = Ebe mu premare / Aparna Mohanty.
Pakshīghara Prakāśanī, 2016. -- 176 pages ; 21 cm
PK2579 .M28134 E24 2016 -- Kroch Library Asia
Kehī jaṇē ēkā ēkā
କେହି ଜଣେ ଏକା ଏକା / ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର = Kahi jane eka eka : (a short-story collection) / by Tarun Kanti Mishra.
Kehī jaṇē ēkā ēkā / Taruṇakāntī Miśra = Kahi jane eka eka : (a short-story collection) / by Tarun Kanti Mishra.
Pakshīghara Prakāśanī, 2017. -- 114 pages ; 22 cm
PK2579 .M5495 K44 2017 -- Kroch Library Asia
Naīkūḷa gām̐
Naīkūḷa gām̐ / Ajaẏa Svāim̐ = Naikul gaoun : a collection of poetry / by Ajaya Swain.
Pakshīghara Prakāśanī, 2017. -- 139 pages ; 22 cm
PK2579 .S9556 N3 2017 -- Kroch Library Asia
Nīrabatāra uccāraṇa
Nīrabatāra uccāraṇa / Svapnā Miśra = Nirabatara ucharana : a novel / by Swapna Misra.
Pakshīghara Prakāśanī, 2015. -- 152 pages ; 23 cm
PK2579 .M54887 N57 2015 -- Kroch Library Asia
Pakhāḷa
Pakhāḷa : sekāḷa ēkāḷa / Debraja Lenka = Pakhala : sekala ekala and khatarnak / by Debraj Lenka.
Pakshīghara Prakāśanī, 2016. -- 111 pages ; 22 cm
PK2579 .L37 P35 2016 -- Kroch Library Asia
Śirīsha gachara chāi gō ...
ଶିରୀଷ ଗଛର ଛାଇ ଗୋ ... / ଅଜୟ ସ୍ବାଇଁ = Sirisha gachhara chhaigo ... : a novel / by Ajaya Swain.
Śirīsha gachara chāi gō ... / Ajaẏa Svāim̐ = Sirisha gachhara chhaigo ... : a novel / by Ajaya Swain.
Pakshīghara Prakāśanī, 2014. -- 96 pages ; 22 cm
PK2579 .S9556 S57 2014 -- Kroch Library Asia
Śreshṭha gaḷpa
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ / ଅଜୟ ସ୍ଵାଇଁ = Srestha galpa : selected Odia short-stories / by Ajay Swain.
Śreshṭha gaḷpa / Ajaẏa Svāim̐ = Srestha galpa : selected Odia short-stories / by Ajay Swain.
Timepass, 2016. -- 167 pages ; 23 cm
PK2579 .S9556 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Śreshṭha gaḷpa
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ / ଗାୟତ୍ରୀ ସରାଫ୍ = Srestha galpa / Gayatri Saraf.
Śreshṭha gaḷpa / Gāẏatrī Sarāph = Srestha galpa / Gayatri Saraf.
Timepass, 2016. -- 216 pages ; 22 cm
PK2579 .S297 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Śreshṭha gaḷpa
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ / ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି = Srestha galpa / Rajanikant Mohanty.
Śreshṭha gaḷpa / Rajanīkānta Mahānti = Srestha galpa / Rajanikant Mohanty.
Timepass, 2016. -- 208 pages ; 22 cm
PK2579 .M28612 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Śreshṭha gaḷpa
Śreshṭha gaḷpa / Gaurahari Dāsa = Srestha galpa : selected Odia short-stories / by Gourahari Das.
Timepass, 2016. -- 248 pages ; 22 cm
PK2579 .D35197 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Śreshṭha gaḷpa
Śreshṭha gaḷpa / Mānasī Dāsa = Srestha galpa / Manasi Das.
Timepass, 2016. -- 199 pages ; 22 cm
PK2579 .D2204 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Śresṭha gaḷpa
Śresṭha gaḷpa / Biśvarañjana = Srestha galpa : selected Odia short-stories / by Adhyapak Biswaranjan.
Timepass, 2016. -- 184 pages ; 22 cm
PK2579 .B58 A6 2016 -- Kroch Library Asia
Tīnōṭī tārāra akāśa
Tīnōṭī tārāra akāśa / Bībhūtī Paṭṭanāẏaka = Tinoti tarara akasha / Bibhuti Pattnayak.
Pakshīghara Prakāśanī, 2013. -- 382 pages : illustrations ; 22 cm
PK2579 .P319 T56 2013 -- Kroch Library Asia
Jimdo Nepāli bhāsā
Jimdo Nepāli bhāsā : abhiyāna ra abhiyantā / Ṭekanātha Dahāla.
Sāṅgrilā Pustaka Prā. Li., 2017. -- 10, 126 pages ; 22 cm
PK2595 .A2533 2017 -- Kroch Library Asia
Varṇa-vinyāsa-vijñānabhitra Nepālī bhāshā
Varṇa-vinyāsa-vijñānabhitra Nepālī bhāshā = Nepali language in orthography / Ḍā. Baladeva Śarmā Adhikārī (Gāu̐ṃle Baladeva).
Dineśa Rijāla, 2017. -- 208 pages ; 22 cm
PK2595 .A28 2017 -- Kroch Library Asia
Āṭhapahariyā-Nepālī-Aṅgrejī śabdakośa
Āṭhapahariyā-Nepālī-Aṅgrejī śabdakośa = Athpahariya-Nepali-English dictionary / ayavasthāpkīya sampādaka, Ḍā. Lāla Śyān̐kārelu Rāpacā.
Adivāsī Janajāti Utthāna Rāshṭriya Pratishṭhāna, Nepāla Sarakāra, 2015. -- xii, 466 pages ; 21 cm
PK2597 .A68 2015 -- Kroch Library Asia
Līlābodha
Līlābodha / Kr̥shṇa Dharāvāsī ; sampādana, Homa Bhaṭṭarāī = Leelabodh / by Krishna Dharabasi.
Pairavī Buka Hāusa, 2016. -- 231 pages ; 21 cm
PK2597.5 .D448 2016 -- Kroch Library Asia
Tea garden literature
Tea garden literature = Chiyabari sahitya / compiled by Terence Mukhia.
Sahitya Akademi, 2017. -- xii, 106 pages ; 22 cm
PK2597.5 .S46 2012 -- Kroch Library Asia
Arko jhyāin̐kuṭī
अर्को झ्याइँकुटी : हास्यव्यंगात्मक संस्मरण संग्रह / माणिकरत्न शाक्य.
Arko jhyāin̐kuṭī : hāsyavyaṅgātmaka saṃsmaraṇa saṅgraha / Māṇikaratna Śākya.
Bhun̐ḍīpurāṇa Prakāśana, 2015. -- 134 pages : illustrations ; 18 cm
PK2598 .S252 A76 2015 -- Kroch Library Asia
Dharatīdekhi ākāśasamma
धरतीदेखि आकाशसंम : निबंध संग्रह / आनंददेव भट्ट = Dharti dekhi aakash samma : essays / by Ananda Bhatta.
Dharatīdekhi ākāśasamma : nibandha saṅgraha / Ānandadeva Bhaṭṭa = Dharti dekhi aakash samma : essays / by Ananda Bhatta.
Bhr̥kuṭī Ekeḍemika Pablikesansa, 2017. -- 128 pages ; 22 cm
PK2598 .B47 Z46 2017 -- Kroch Library Asia
Dharā
धरा : महाकाव्य / डा. नवराज लम्साल
Dharā : mahākāvya / Ḍā. Navarāja Lamsāla
Aiśvarya Prakāśana Prā. Li., 2017. -- 438 pages ; 22 cm
PK2598 .L372 D43 2017 -- Kroch Library Asia
Discourse on B.P. Koirala's novels
Discourse on B.P. Koirala's novels / Dr. Keshav Raj Chalise.
Jananayak B.P. Koirala Memorial Trust, 2017. -- x, 118 pages ; 22 cm
PK2598 .K58 Z543 2017 -- Kroch Library Asia
Kaṭhaputalā
Kaṭhaputalā : kathāsaṅgraha / Arcanā Thāpā = Kathaputala / by Archana Thapa.
Akshara Kriesansa Nepāla, 2017. -- 248 pages : illustrations ; 22 cm
PK2598 .T43 K38 2017 -- Kroch Library Asia
Lakshmī nibandhasaṅgraha
Lakshmī nibandhasaṅgraha / Mahākavi Lakshmīprasāda Devakoṭā = Laxmi nibandha sangraha / by Mahakavi Laxmi Prasad Devakota.
Mañjarī Pablikeśana, 2017. -- 268 pages ; 19 cm
PK2598 .D37 L347 2017 -- Kroch Library Asia
Memasāheba
मेमसाहेब : कथा संग्रह / डा. चंद्रबहादुर गुरुङ "अक्राङे".
Memasāheba : kathā saṅgraha / Ḍā. Candrabahādura Guruṅa "Akrāṅe".
Orienṭala Pablikesana, 2017. -- 8, 113 pages : illustrations ; 23 cm
PK2598 .G7898 M46 2017 -- Kroch Library Asia
Raṇahāra
Raṇahāra / Yogeśa Rāja = Raṇahār : a novel / by Yogesh Raj
Pablikesana Nepā-laya, 2018. -- 151 pages ; 21 cm
PK2598 .R33537 R36 2018 -- Kroch Library Asia
Rājīnāmā
राजीनामा : भैरव अर्यालका विविध रचना / संकलक/संपादक शिव रेग्मी
Rājīnāmā : Bhairava Aryālakā vividha racanā / saṅkalaka/sampādaka Śiva Regmī
Sāhitya Saṅgama, 2014. -- 94 pages ; 21 cm
PK2598 .A7 R35 2014 -- Kroch Library Asia
Rebel morning
The rebel morning : an anthology of modern Nepalbhasa poetry / compiled and edited by Nabin Chitrakar ; translators, Nabin Chitrakar, Sylvia Shrestha (Razopadhyay).
Nepal Academy, 2016. -- 92 pages ; 23 cm
PK2598 .A2 R423 2016 -- Kroch Library Asia
Simala
सिमल : उपन्यास / सुष्मा खड्का = Simal / by Sushmaa Khadkaa.
Simala : upanyāsa / Sushmā Khaḍkā = Simal / by Sushmaa Khadkaa.
Śikhā Buksa, 2016. -- 278 pages ; 19 cm
PK2598 .K43 S56 2016 -- Kroch Library Asia
Sureśa Rāī
Sureśa Rāī / Asīta Rāī = Suresh Rai / by Asit Rai.
Sāhitya Akādemī, 2018. -- 99 pages ; 22 cm.
PK2598 .R335 Z77 2018 -- Kroch Library Asia
Tallo bāṭo
Tallo bāṭo : upanyāsa / Kr̥shṇa Dharāvāsī = Tallo bato / a novel by Krishna Dharabasi.
Pairavī Buka Hāusa, 2017. -- 283 pages ; 21 cm
PK2598 .D436 T35 2017 -- Kroch Library Asia
Timī gāedekhin tyo gāum̐
तिमी गाएदेखिन् त्यो गाउँ / प्रेमराज मंग्राती.
Timī gāedekhin tyo gāum̐ / Premarāja Maṅgrātī = Timi gayedekhin tyo gaun : a collection of Nepali poems / by Premraj Mangrati.
Sāhitya Akādemī, 2017. -- 86 pages ; 23 cm
PK2598 .M3495 T56 2017 -- Kroch Library Asia
Tirkhāko laya
तिर्खाको लय : कवितासंग्रह / प्रभाकर पंडित = Tirkhaako laya : a collection of poem / by Prabhakar Pandit.
Tirkhāko laya : kavitāsaṅgraha / Prabhākara Paṇḍita = Tirkhaako laya : a collection of poem / by Prabhakar Pandit.
Śikhā Buksa, 2016. -- 112 pages ; 18 cm
PK2598 .P36 T57 2016 -- Kroch Library Asia
Ṭālāṭulī
Ṭālāṭulī / Ṭaṅka Caulāgāīṃ.
Sāṅgrilā Pustaka Prā. Li., 2016. -- 312 pages ; 20 cm
PK2598 .C354 T35 2016 -- Kroch Library Asia
Sāhita Samācāra: Āī. Sī. Nandā-aṅka.
Sāhita Samācāra: Āī. Sī. Nandā-aṅka. [Sampādaka Dalajīta Siṅgha].
Lāhaura Book Shop, 1968. -- 274 pages ; 22 cm
PK2659 .N324 Z89 1968 -- Kroch Library Asia
Kiyavana nuvaṇa
Kiyavana nuvaṇa : sa vana pota / Kumāratuṅga Munidāsayan visini ; Amarasiri Guṇavaḍuvan gē eḷiyen da yutuyă.
Sīmāsahita Ăm. Ḍī. Guṇasēna saha Samāgama, 1956. -- 207 pages ; 22 cm
PK2807 .K86 1956 -- Kroch Library Asia
Sinhalese made easy, or, Phrase book of colloquial Sinhalese in Roman & Sinhalese characters
Sinhalese made easy, or, Phrase book of colloquial Sinhalese in Roman & Sinhalese characters / by the Rev. Jas. Ireland Jones.
A.M. & J. Ferguson, 1904. -- ii, 129 pages ; 19 cm
PK2807 .J66 1904 -- Kroch Library Asia
Siṃhala hōḍiya
Siṃhala hōḍiya : Păraṇi pansalhi ādhyāpanika potpeḷa / Baḷangoḍa Ānandamaitreya mahā̄nā̄yaka swā̄mīndrayan vahansē visin saṃśōdhitayi.
Modan Pot Samāgama, 1978. -- 48 p. ; 21 cm.
PK2810 .A53 1978 -- Kroch Library Asia
Heḷa vadan vahara
Heḷa vadan vahara / sāhitya kalākīrti (sammāna) śāstra viśārada Mā. Maitripāla.
Lassana Prakāśakayō, 1995. -- 136 p. ; 21 cm.
PK2811 .M35 1995 -- Kroch Library Asia
Greeks and Romans
Greeks and Romans : an English-Sinhala reader = Grīkavarun hā Rōmavarun : Ingrīsi-Siṃhala kiyavīm potak / L.W. de Silva.
The Colombo Apothecaries' Co. Ltd., 1968. -- xi, 79 p. : ill. (some col.) ; 22 cm.
PK2814 .D37 1968 -- Kroch Library Asia
Eḷu sandas lakuṇa
Eḷu sandas lakuṇa / Bhadrābhidhāna mahāstha-virapādayan vahansēvisin karaṇa lada ; Văliviṭiyē paṇḍita Sorata Svāmīndrayan vahansē visin liyana lada sañjivanī vyākhyā sahita yi ; satara văni varaṭa vaidya Pemasiri Abhayavikrama mahatmayā visin.
Mahābodhi Yantrālaya, 1946. -- vi, 94, ii p. ; 22 cm.
PK2829 .B48 1946 -- Kroch Library Asia
Dhamma samaya Siṃhala śabda koṣaya
Dhamma samaya Siṃhala śabda koṣaya / śāstrācārya, adhinītigña upādhidhāri Ē. Pī. Da Soyisā mahatā visin sampāditayi.
Dhamma Samaya Yantrālaya, 1948. -- 888 p. ; 20 cm.
PK2837 .D37 1948 -- Kroch Library Asia
Alagiyawanne's Subhasita with translation & notes.
Alagiyawanne's Subhasita with translation & notes. Part I. By Munidasa Cumaranatunga.
Pahan Press, 1937. -- v, vii, 148 pages ; 19 cm
PK2859 .A33 S83 1937a Missing t .p. and some pages of preface -- Kroch Library Asia
Aṅganā
Aṅganā / Śānti Disānāyaka.
Sarasavi Prakāśakayō, 2016. -- 184 pages ; 21 cm
PK2859 .D48737 A65 2016 -- Kroch Library Asia
Apē vitti
Apē vitti : Mārṭin Vikramasiṃhagē potvalin gat kathāvaliya / Ī. Ār. da Ăs. Śaraccandra visin sakas karana ladi.
Mavunṭ Yantrālaya, 1956. -- 123 p. ; 22 cm.
PK2859 .W5 A6 1956 -- Kroch Library Asia
Borā dīya taraṅayā
Borā dīya taraṅayā / kalā bhūṣaṇa, sāma vīnisuru Ḍabliv, Dī. Da Silvā.
Sīmāsahita Ăs. Goḍagē saha Sahōdarayō, 2016. -- 215 pages ; 22 cm
PK2859 .S525 B67 2016 -- Kroch Library Asia
Gal varusā
ගල් වරුසා / අනුලා ද සිල්වා
Gal varusā / Anula da Silvā
Phāsṭ Pabliṣin (Prayivaṭ) Limiṭaḍ, 2017. -- 204 pages ; 22 cm
PK2859 .D242 G35 2017 -- Kroch Library Asia
Guttila gītaya
Guttila gītaya / Mārṭin Vikramasiṃha.
Saman Mudraṇālaya, 1960. -- 93 p. ; 18 cm.
PK2859 .V39 Z85 1960 -- Kroch Library Asia
Heladiv abhidāna vata
Heladiv abhidāna vata / kavikula tilakāya māna Mātara Saraṇapāla māhimiyan visin viracitayi ; Ratnapura-Mārapaṇa Śāstrodaya parivēṇadhipati rājakīya paṇḍita Kiriăllē Ñaṇavimala svāmipādayan vahansē visin saṃśodhitayi.
Ăm. Ḍī. Guṇasēna saha Samāgama, 1961. -- 109 p. ; 22 cm.
PK2859 .S273 H35 1961 -- Kroch Library Asia
Jīvana suvanda
Jīvana suvanda : keṭi kathā, ekoḷosak / Guṇadāsa Amarasēkara.
Saman Mudraṇālaya, 1961. -- 205 p. ; 18 cm.
PK2859 .A48 J6 1961 -- Kroch Library Asia
Katā ahura
Katā ahura / Lāl Prēmanāt visin Mārṭin Vikramasiṃhagē potvalin tōrāgan keṭi katā ; Vikrama Siṃhagē sāhitya sēvaya piḷibanda hā gătapadayan da ătuḷan vai.
Sīmāsahita Ăm. Ḍī. Guṇasēna saha Samāgama, 1955. -- 152 p. ; 19 cm.
PK2859 .W5 A6 1955 -- Kroch Library Asia
Kavsilumiṇa
Kavsilumiṇa / Kālikālasarvaña paṇḍita dvitīya Vijayabāhu maharajatumā visin viracita ; Văliviṭiyē paṇḍita Sorata nāyakasvāmīndrayan vahansē visin kaḷa viśēṣa śuddhiyakin hā liyū Kalpalatā nam vistaravaṇnāven da yuktayi.
Abhaya Prakāśakayō, 1966. -- xxii, 392 p. ; 22 cm.
PK2859 .V552 K38 1966 -- Kroch Library Asia
Niruvat jīvita
Niruvat jīvita / Henri Varṇakulasūriya.
Phāsṭ Pabliṣin (Prayivaṭ) Limiṭaḍ, 2016. -- 114 pages ; 22 cm
PK2859 .V377 N57 2016 -- Kroch Library Asia
Pavkārayāṭa gal găsīma
Pavkārayāṭa gal găsīma / Mārṭin Vikramasiṃha visini.
Saman Prakāśakayō, 1963. -- 119 p. ; 19 cm.
PK2859 .W5 P38 1963 -- Kroch Library Asia
Seda valavva
Seda valavva / Nikiṇi Nētrāṅjalī Baṇḍāra.
Phāsṭ Pabliṣin (Prayivaṭ) Limiṭaḍ, 2017. -- 366 pages ; 22 cm
PK2859 .B3345 S43 2017 -- Kroch Library Asia
Subhasita (stanzas 51-100)
Subhasita (stanzas 51-100) / Alagiyavanna ; with introduction, text, translation and notes by Charles de Silva.
M.D. Gunasena & Co., 1938. -- vi, 32 p. ; 22 cm.
PK2859 .A33 S83 1938 -- Kroch Library Asia
Sūriya kanda pāmula
සුරිය කන්ද පාමුල / ටෙනිසන් පෙරේරා .
Sūriya kanda pāmula / Tenisan Perērā.
Sarasavi Prakāśakayō, 2016. -- 209 pages ; 21 cm
PK2859 .P3917 .S87 2016 -- Kroch Library Asia
Valāva
වලාව / පියදාස උඩවත්ත = Walawa : a Sinhala by Piyadasa Udawatta.
Valāva / Piyadāsa Uḍavatta = Walawa : a Sinhala by Piyadasa Udawatta.
Dayāvaṃśa Jayakōḍi saha Samāgama, 2016. -- 272 pages ; 22 cm.
PK2859 .U29 V35 2016 -- Kroch Library Asia
Yakaḍa silpara
Yakaḍa silpara / Vimal Udaya Hapugoḍaāracci.
Phāsṭ Pabliṣin (Prayivaṭ) Limiṭaḍ, 2017. -- 295 pages ; 22 cm
PK2859 .H323 Y35 2017 -- Kroch Library Asia
Sanskrit on the maritime route
Sanskrit on the maritime route / edited by Shashibala.
Bharatiya Vidya Bhavan, 2017. -- xii, 184 pages : illustrations (black and white, and color) ; 24 cm.
Oversize PK2905 .I585 2015 + -- Kroch Library Asia
Alaṅkāramaṇihāraḥ
Alaṅkāramaṇihāraḥ : ekam adhyayanam = Alaṃkāramaṇihāra of Śrīkṛṣṇabrahmatantra Parakālaswāmin : a study / Dr. K. Ramanuja Charyulu.
Nyū Bhāratīya Buka Kôraporeśana, 2017. -- 2 volumes (xvi, 804 pages) ; 25 cm
PK2916 .K678237 2017 -- Kroch Library Asia
Alaṅkārapradīpasamīkṣā
अलंकारप्रदीपसमीक्षा / रचयिता, डॉ॰ देवनारायण झा.
Alaṅkārapradīpasamīkṣā / racayitā, Ḍô. Devanārāyaṇa Jhā.
Kameśvarasiṃha-Darabhaṅgā-Saṃskr̥taviśvavidyālayaḥ, 2015. -- 100 pages, 24 cm
PK2916 .V6234 2015 -- Kroch Library Asia
Kāvyaprakāśaḥ
Kāvyaprakāśaḥ : prācīnasaṃskr̥tavyākhyāsaṃvalitaḥ / Mammaṭācāryaviracitaḥ; ṭīkākāraḥ Paṇḍitarājopādhiko'jñātanāmā kaścana Maithilamanīṣī; saṃpādakaḥ Ḍô. Trilokanātha Jhāḥ, Ḍô. Rāmajī Ṭhākuraḥ.
Kāmeśvarasiṃhadarabhaṅgāsaṃskr̥taviśvavidyālayaḥ, 2015. -- vii, 374 pages ; 25 cm
PK2916 .M3 2015 -- Kroch Library Asia
Sāhityaśāstragrantheṣu śabdaśuddhivicāraḥ
Sāhityaśāstragrantheṣu śabdaśuddhivicāraḥ / by Dr. Seema V. Madhavan = Sāhityaśāstragrantheṣu Śabdaśudhivicāraḥ.
Sukr̥tīndra Oriental Research Institute, 2016. -- 179 pages ; 22 cm.
PK2916 .M233 2016 -- Kroch Library Asia
Descriptive catalogue
Descriptive catalogue : manuscripts at CASS / editors, Prof. R.A. Muley, Prof. B.K. Dalai, Dr. Bhagyashree Bhagwat ; editorial assistance, Pushpa Mukhedkar.
Centre of Advanced Study in Sanskrit, University of Pune, 2015. -- ix, 306 pages ; 25 cm.
Oversize PK3591 .C42 2015 + -- Kroch Library Asia
Amarushataka
Amarushataka : a centennial of love songs = Amaruśatakam / Harsha V. Dehejia with Subhash Behelke, Prakriti Kashyap, Uday Indurkar, Narmada Prasad Upadhyaya.
D.K. Printworld, 2017. -- 215 pages : illustrations (colour) ; 31 cm
Oversize PK3791 .A43 D44 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Mēga dūtaya
Mēga dūtaya : Mēghadūtayē Siṃhala pabănduma / Ma. Va. Sugatapāla Da Silvā.
Saman Mudraṇālaya, 1959. -- 159 p. ; 18 cm.
PK3796 .M69 S5 1959 -- Kroch Library Asia
Sakuntalā
Sakuntalā / Kālidāsa ; parivartanaya Ḍi. Ī. Heṭṭiāracci, Piyadāsa Niśśaṅka.
Śrī Laṅkā Prakāśaka Samāgama, 1964. -- xvi, 167 p. ; 18 cm.
PK3796 .S49 S5 1964 -- Kroch Library Asia
Candrakalā-nāṭikā
Candrakalā-nāṭikā / Ācārya-Viśvanāthakavirājakr̥tā ; Śrīparameśvaradīnapāṇḍeyakr̥ta-'Sudhā'-vyākhyāvibhūṣitā ; Ḍô Vijayakumārapāṇḍeyakr̥ta-'Gāyatrī'-Hindī-vyākhyāvibhūṣitā ; Pro. Yadunāthaprasādadubemahodayasya purovācā vibhūṣitā ; sampādakaḥ, Ḍô.Vijayakumārapāṇḍeyaḥ = Candrakalā-nāmikā / of Viśvanātha Kavirāja ; with two commentaries, 'Sudhā' by Parmeshwardin Pandey, 'Gāyatrī' (Hindi commentary) by Dr. Vijay Kumar Pandey ; foreword by Prof. Yadunath Prasad Dubey ; edited by Dr. Vijay Kumar Pandey.
Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālaye, 2016. -- xiv, 207 pages ; 22 cm
PK3798 .V57 C36 2016 -- Kroch Library Asia
Vidagghamādhavam
Vidagghamādhavam = The Vidagdhamadhavam / Ḍô. Svargakumāramiśraḥ.
Śivālika Prakāśana, 2017. -- 274, vii pages ; 22 cm
PK3798 .R83 V536 2017 -- Kroch Library Asia
Kavitāputrikājātiḥ
Kavitāputrikājātiḥ / pradhāna sasampādakaḥ, Pro. Parameśvaranārāyaṇa Śāstrī ; kaviḥ, Balarāmaśuklaḥ.
Rāṣṭriyasaṃskr̥tasaṃsthānam, 2018. -- xxiv, 80 pages ; 23 cm.
PK3799 .S826 K38 2018 -- Kroch Library Asia
Satya Vrat Shastri
Satya Vrat Shastri : glimpses of his writings / Satya Vrat Varma.
Eastern Book Linkers, 2018. -- ix, 145 pages ; 22 cm
PK3799 .S24 Z94 2018 -- Kroch Library Asia
Mukulam
Mukulam / Ācārya Mahāprajñakr̥tam ; kulapate%, Pro. Yadunāthaprasādadubemahodayasya purovācā vibhūcitam ; sampādaka%, Pro. HariśaEkarapāGeya% = Āchārya Mahāprjña k[taC MukulaC / foreword by Prof. Yadunath Prasad Dubey ; edited by Prof. Hari Shankar Pandey.
SampūrnānandasaCskr̥taviśvavidyālaya%, 2016. -- 2, a-u, 4, 188 pages, 1 unnumbered page ; 22 cm
PK4994 .M34 2016 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (291 items)RSS

Higashi Ajia ni okeru gengo fukkō
東アジアにおける言語復興 : 中国・台湾・沖縄を焦点に / パトリック・ハインリッヒ, 松尾慎編著.
Higashi Ajia ni okeru gengo fukkō : Chūgoku, Taiwan, Okinawa o shōten ni / Patorikku Hainrihhi, Matsuo Shin hencho.
Sangensha, 2010. -- ix, 269 pages : illustrations, map ; 21 cm
PL493 .H53 2010 -- Kroch Library Asia
Hanashi kotoba kyōiku jissengaku no kōchiku
話しことば教育実践学の構築 / 前田真証.
Hanashi kotoba kyōiku jissengaku no kōchiku / Maeda Shinshō.
Keisuisha, 2004. -- xxii, 568 pages ; 22 cm
PL519 .M34 2004 -- Kroch Library Asia
"Kokugogaku" no keisei to suimyaku
「国語学」の形成と水脈 / 釘貫亨著.
"Kokugogaku" no keisei to suimyaku / Kuginuki Tōru cho.
Hitsuji Shobō, 2013. -- xii, 270 pages : illustrations ; 22 cm.
PL520 .J3 K84 2013 -- Kroch Library Asia
Nihongo kenkyū to sono kanōsei
日本語研究とその可能性 / 益岡隆志編.
Nihongo kenkyū to sono kanōsei / Masuoka Takashi hen.
Kaitakusha, 2015. -- viii, 279 pages : illustrations ; 21 cm
PL523 .N552 2015 -- Kroch Library Asia
Keiryō kokugogaku jiten
計量国語学事典 / 計量国語学会編集.
Keiryō kokugogaku jiten / Keiryō Kokugo Gakkai henshū.
Asakura Shoten, 2009. -- xx, 423 pages : illustrations, maps ; 22 cm
PL524.5 .K45 2009 -- Kroch Library Asia
"Abunai ai" ga "abunē e" ni kawaru toki
〈あぶない ai〉が〈あぶねえ e〉にかわる時 : 日本語の変化の過程と定着 / 福島直恭.
"Abunai ai" ga "abunē e" ni kawaru toki : Nihongo no henka no katei to teichaku / Fukushima Naoyasu.
Kasama Shoin, 2002. -- v, 189 pages : illustrations ; 21 cm
PL525 .F86 2002 -- Kroch Library Asia
Kotoba no rekishi
ことばの歴史 : 語史研究 / 山内洋一郎著.
Kotoba no rekishi : goshi kenkyū / Yamauchi Yōichirō.
Seibundōshuppan, 2012. -- iii, 328 pages ; 22 cm
PL525 .Y34 2012 -- Kroch Library Asia
Insei jidai bunshō yōshikishi ronkō
院政時代文章様式史論考 / 舩城俊太郎著.
Insei jidai bunshō yōshikishi ronkō / Funagi Shuntarō cho.
Bensei Shuppan, 2011. -- 4, 623 pages : illustrations ; 22 cm
PL525.3 .F86 2011 -- Kroch Library Asia
Gyokujinshō no gohō
玉塵抄の語法 / 山田潔著.
Gyokujinshō no gohō / Yamada Kiyoshi cho.
Seibundō Shuppan, 2001. -- vi, 401 pages ; 22 cm
PL525.4 .I38 Y36 2001 -- Kroch Library Asia
Kurofune raikō
黒船来航 : 日本語が動く / 清水康行.
Kurofune raikō : Nihongo ga ugoku / Shimizu Yasuyuki.
Iwanami Shoten, 2013. -- xvii, 209 pages : illustrations ; 19 cm.
PL525.5 .S55 2013 -- Kroch Library Asia
Zusetsu kana no naritachi jiten
図說かなの成り立ち事典 / 森岡隆著.
Zusetsu kana no naritachi jiten / Morioka Takashi cho.
Kyōiku Shuppan, 2006. -- vii, 227 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations (some color) ; 21 cm
PL528 .M67 2006 -- Kroch Library Asia
Gendai Nihongo bunpō
現代日本語文法 / 日本語記述文法研究会編.
Gendai Nihongo bunpō / Nihongo Kijutsu Bunpō Kenkyūkai hen.
Kuroshio Shuppan, 2003-2010. -- 7 volumes : illustrations ; 21 cm
PL533 .G463 2003 -- Kroch Library Asia
Kan'yaku Nihon kōgo bunten
漢訳日本口語文典 / 松下大三郎原著 ; 徳田政信編集解說.
Kan'yaku Nihon kōgo bunten / Matsushita Daizaburō gencho ; Tokuda Masanobu henshū kaisetsu.
Bensei Shuppan, 2004. -- 21, 400, 38 pages : illustrations ; 22 cm.
PL539.5 .C5 M366 2004 -- Kroch Library Asia
Kango akusento keisei shiron
漢語アクセント形成史論 = Historical outline of the formation of Sino-Japanese pitch accent = 關於漢語詞聲調形式的歷史研究 / 加藤大鶴.
Kango akusento keisei shiron = Historical outline of the formation of Sino-Japanese pitch accent = Guan yu Han yu ci sheng diao xing shi de li shi yan jiu / Katō Daikaku.
Kasama Shoin, 2018. -- xv, 452 pages ; 22 cm
PL544 .K38 2018 -- Kroch Library Asia
Kotoba, kotoba, kotoba
コトバ・言葉・ことば : 文字と日本語を考える / 川田順造.
Kotoba, kotoba, kotoba : moji to Nihongo o kangaeru / Kawada Junzō.
Seidosha, 2004. -- 299 pages : illustrations ; 20 cm
PL545 K395 2004 -- Kroch Library Asia
Kinseigo suiryō hyōgen no kenkyū
近世語推量表現の研究 / 鶴橋俊宏.
Kinseigo suiryō hyōgen no kenkyū / Tsuruhashi Toshihiro.
Seibundō, 2013. -- iv, 394 pages : illustrations ; 22 cm
PL597 .A8 T88 2013 -- Kroch Library Asia
Kakarimusubi kō
かかりむすび考 / 舩城俊太郎著.
Kakarimusubi kō / Funagi Shuntarō cho.
Bensei Shuppan, 2013. -- 10, 318, 7 pages : illustration ; 22 cm
PL613 .F86 2013 -- Kroch Library Asia
Nihongo tekunikaru raitingu
日本語テクニカルライティング / 高橋昭男.
Nihongo tekunikaru raitingu / Takahashi Akio.
Iwanami Shoten, 2004. -- viii, 180 pages : illustrations ; 21 cm
PL635 .T35 2004 -- Kroch Library Asia
Kokugo goi no shiteki kenkyū
国語語彙の史的研究 / 佐藤亨著.
Kokugo goi no shiteki kenkyū / Satō Tōru cho.
Ōfū, 1999. -- 399 pages : illustrations ; 22 cm
PL642 .S25 1999 -- Kroch Library Asia
Gendai ni ikiru Nihongo kango no seiritsu to tenkai
現代に生きる日本語漢語の成立と展開 : 共有と創生 / 佐藤亨著.
Gendai ni ikiru Nihongo kango no seiritsu to tenkai : kyōyū to sōsei / Satō Tōru cho.
Meiji Shoin, 2013. -- xi, 457 pages ; 22 cm
PL664 .C5 S28 2013 -- Kroch Library Asia
Kore mo Nihongo aru ka?
コレモ日本語アルカ? : 異人のことばが生まれるとき / 金水敏.
Kore mo Nihongo aru ka? : ijin no kotoba ga umareru toki / Kinsui Satoshi.
Iwanami Shoten, 2014. -- viii, 220, 18 pages : illustrations ; 19 cm.
PL664 .C5 K565 2014 -- Kroch Library Asia
J.C. Hebon Wa-Ei gorin shūsei shukō
J.C.ヘボン和英語林集成手稿 : 翻字・索引・解題 / 木村一, 鈴木進編.
J.C. Hebon Wa-Ei gorin shūsei shukō : honji, sakuin, kaidai / Kimura Hajime, Suzuki Susumu hen.
Sanseidō, 2013. -- 782 pages, 16 pages of color plates : chiefly color illustrations ; 27 cm.
Oversize PL679 .H54 2013 + Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Kontemutsusu munji kenkyū
コンテムツス・ムンヂ研究 : 飜訳における語彙の考察 / 松岡洸司著.
Kontemutsusu munji kenkyū : hon'yaku ni okeru goi no kōsatsu / Matsuoka Kōji cho.
Yumani Shobō, 1993. -- iii, 481, 8 pages ; 22 cm.
PL681 .L3 M37 1993 -- Kroch Library Asia
Hōgenshi to Nihongoshi
方言史と日本語史 / 迫野虔徳著.
Hōgenshi to Nihongoshi / Sakono Fuminori cho.
Seibundō Shuppan, 2012. -- x, 474 pages ; 22 cm
PL688 .S22 2012 -- Kroch Library Asia
Shimizu Fumio "senchū nikki"
清水文雄「戦中日記」 : 文学・教育・時局 / 清水明雄編 ; 前田雅之解說.
Shimizu Fumio "senchū nikki" : bungaku, kyōiku, jikyoku / Shimizu Akio hen ; Maeda Masayuki kaisetsu.
Kasama Shoin, 2016. -- ii, 616, 8 pages, 4 pages of plates : illustrations ; 22 cm
PL713 .S5 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Shimizu Tomio ronbunshū gengo to bungei
志水富夫論文集言語と文藝 : 夜の寝覚論・山本周五郎論・国語教育論 / 志水富夫著 ; 志水義夫編.
Shimizu Tomio ronbunshū gengo to bungei : Yowa no nezame ron, Yamamoto Shūgorō ron, kokugo kyōikuron / Shimizu Tomio cho ; Shimizu Yoshio hen.
Ōfū, 2013. -- 330 pages : illustrations ; 22 cm
PL716 .S4242 2013 -- Kroch Library Asia
New horizons in Japanese literary studies
越境する日本文学研究 : カノン形成・ジェンダー・メディア / ハルオ・シラネ編 = New horizons in Japanese literary studies : canon formation, gender, and media / edited with introduction by Haruo Shirane.
New horizons in Japanese literary studies : cannon formation, gender, and media / edited with introduction by Haruo Shirane.
Bensey Publishing, 2009. -- 123, 143 pages : illustrations ; 21 cm
PL717 .N478 2009 -- Kroch Library Asia
Fukushima fiction
Fukushima fiction : the literary landscape of Japan's triple disaster / Rachel DiNitto.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- ix, 228 pages ; 24 cm
PL721 .F87 D56 2019 -- Kroch Library Asia
Wa-Kan koten dōbutsukō
和漢古典動物考 / 寺山宏著.
Wa-Kan koten dōbutsukō / Terayama Hiroshi cho.
Yasaka Shobō, 2002. -- xiv, 498 pages : color illustrations ; 23 cm
PL721 .A48 T47 2002 -- Kroch Library Asia
Nikki de yomu bungō no heya
日記で読む文豪の部屋 / 柏木博.
Nikki de yomu bungō no heya / Kashiwagi Hiroshi.
Hakusuisha, 2014. -- 250 pages : illustrations ; 20 cm
PL724 .K37 2014 -- Kroch Library Asia
"Mizu" no Heian bungakushi
<水> の平安文学史 / 江戶英雄 [and others].
"Mizu" no Heian bungakushi / Edo Hideo [and others].
Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan, 2005. -- 162 pages ; 21 cm.
PL726.2 .M57 2005 -- Kroch Library Asia
Heian bungaku no kochūshaku to juyō
平安文学の古注釈と受容 / 陣野英則, 横溝博編.
Heian bungaku no kochūshaku to juyō / Jinno Hidenori, Yokomizo Hiroshi hen.
Musashino Shoin, 2008-. -- volumes ; 21 cm
PL726.2 .H3628 2008 -- Kroch Library Asia
Heianchō Tenryakuki no bundan
平安朝天暦期の文壇 / 小野泰央著.
Heianchō Tenryakuki no bundan / Ono Yasuo cho.
Kazama Shobō, 2008. -- 4, 409 pages ; 22 cm
PL726.2 .O56 2008 -- Kroch Library Asia
Edo no gakumon to bungei sekai
江戶の学問と文藝世界 / 鈴木健一, 杉田昌彦, 田中康二, 西田正宏, 山下久夫編.
Edo no gakumon to bungei sekai / Suzuki Ken'ichi, Sugita Masahiko, Tanaka Kōji, Nishida Masahiro, Yamashita Hisao hen.
Shinwasha, 2018. -- 321 pages : illustrations ; 22 cm
PL726.35 .E35 2018 -- Kroch Library Asia
Shōwa ideorogī
昭和イデオロギー : 思想としての文学 / 林淑美.
Shōwa ideorogī : shisō to shite no bungaku / Rin Shukumi.
Heibonsha, 2005. -- 444 pages ; 20 cm
PL726.65 .R65 2005 -- Kroch Library Asia
Kodai kara kinsei e Nihon no uta o tabisuru
古代から近世へ日本の歌謡を旅する / 日本歌謡学会編.
Kodai kara kinsei e Nihon no uta o tabisuru / Nihon Kayō Gakkai hen.
Izumi Shoin, 2013. -- vii, 350 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
PL727 .A2 K63 2013 -- Kroch Library Asia
Nihon shiika e no shinshiten
日本詩歌への新視点 : 廣木一人教授退職記念論集 / 廣木一人教授退職記念論集刊行委員会編.
Nihon shiika e no shinshiten : Hiroki Kazuhito Kyōju taishoku kinen ronshū / Hiroki Kazuhito Kyōju Taishoku Kinen Ronshū Kankō Iinkai hen.
Kazama Shobō, 2017. -- 4, 580 pages : illustrations ; 22 cm
PL727.5 .N53 2017 -- Kroch Library Asia
Hyakunin isshu hyakka zensho
百人一首百科全書 / 山上[Chu]泉著 ; 山上三千生編.
Hyakunin isshu hyakka zensho / Yamagami Chusen cho ; Yamagami Michio hen.
Pitaka, 1978. -- 2 volumes : illustrations (some color), portraits ; 22 cm
PL728.5 .O4 Y36 -- Kroch Library Asia
Man'yō shahongaku nyūmon
萬葉写本学入門 = Manyo shahongaku nyumon / 編者小川靖彦 ; 執筆田中大士 [and 14 others].
Man'yō shahongaku nyūmon = Manyo shahongaku nyumon / hensha Ogawa Yasuhiko ; shippitsu Tanaka Hiroshi [and 14 others].
Kasama Shoin, 2016. -- 109 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL728.15 .M267 2016 -- Kroch Library Asia
Nazotoki meisaku dōyō no tanjō
謎とき名作童謠の誕生 / 上田信道.
Nazotoki meisaku dōyō no tanjō / Ueda Nobumichi.
Heibonsha, 2002. -- 226 pages : illustrations ; 18 cm.
PL732 .C45 U33 2002 -- Kroch Library Asia
Hana no hoka ni wa matsu bakari
花のほかには松ばかり : 謡曲を読む愉しみ / 山村修.
Hana no hoka ni wa matsu bakari : yōkyoku o yomu tanoshimi / Yamamura Osamu.
Hinoki Shoten, 2006. -- 185 pages ; 21 cm
PL735 .Y36 2006 -- Kroch Library Asia
Ai ni mezameta Genroku no joseitachi
愛にめざめた元禄の女性たち : 物語として読む土佐浄瑠璃 / 鳥居フミ子.
Ai ni mezameta Genroku no joseitachi : monogatari to shite yomu Tosa jōruri / Torii Fumiko.
Miyabi Shuppan, 2015. -- 207 pages : illustrations ; 20 cm
PL738 .J6 T67 2015 -- Kroch Library Asia
Chūsei ōchō monogatari, otogi-zōshi jiten
中世王朝物語・御伽草子事典 / 神田龍身, 西沢正史編.
Chūsei ōchō monogatari, otogi-zōshi jiten / Kanda Tatsumi, Nishizawa Masashi hen.
Bensei Shuppan, 2002. -- 10, 989 pages ; 23 cm
PL747.3 .C58 2002 -- Kroch Library Asia
Sengoku bushō no kokoro
戦国武将のこころ : 近江浅井氏と軍書の世界 / 笹川祥生.
Sengoku bushō no kokoro : Ōmi Asai-shi to gunsho no sekai / Sasakawa Sachio.
Yoshikawa Kōbunkan, 2004. -- 5, 210 pages : illustrations ; 20 cm
PL747.33 .W3 S24 2004 -- Kroch Library Asia
Kana-zōshi kenkyū
仮名草子硏究 : 說話とその周辺 / 花田富二夫著.
Kana-zōshi kenkyū : setsuwa to sono shūhen / Hanada Fujio cho.
Shintensha, 2003. -- 508 p. : ill. ; 21 cm.
PL747.35 .H365 2003 -- Kroch Library Asia
Ninjōbon no sekai
人情本の世界 : 江戶の「あだ」が紡ぐ恋愛物語 / 武藤元昭.
Ninjōbon no sekai : Edo no "ada" ga tsumugu ren'ai monogatari / Mutō Motoaki.
Kasama Shoin, 2014. -- 321 pages : illustrations ; 22 cm
PL747.37 .L6 M88 2014 -- Kroch Library Asia
Man'yōshū
Man'yōshū : a new English translation containing the original text, kana transliteration, romanization, glossing and commentary / by Alexander Vovin.
Koninklijke Brill, 2009-. -- 20 volumes ; 25 cm
Oversize PL758.15 .A3 2009 + -- Kroch Library Asia
Edo enshō kobanashi shūsei
江戶艶笑小咄集成 / 宮尾與男編注.
Edo enshō kobanashi shūsei / Miyao Yoshio henchū.
Sairyūsha, 2006. -- 481, v pages : illustrations ; 20 cm
PL777.37 .E74 E36 2006 -- Kroch Library Asia
Kojiki to rekishi jojutsu
古事記と歴史叙述 / 松本弘毅著.
Kojiki to rekishi jojutsu / Matsumoto Hiroki cho.
Shintensha, 2011. -- 396, 2 pages ; 22 cm.
PL784 .K6 M38 2011 -- Kroch Library Asia
Ryōjin hishō no uta to e
梁塵秘抄のうたと絵 / 五味文彦.
Ryōjin hishō no uta to e / Gomi Fumihiko.
Bungei Shunjū, 2002. -- 220 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
PL787 .R943 G66 2002 -- Kroch Library Asia
Setsuwashū no kōsō to ishō
說話集の構想と意匠 : 今昔物語集の成立と前後 / 荒木浩著.
Setsuwashū no kōsō to ishō : Konjaku monogatarishū no seiritsu to zengo / Araki Hiroshi cho.
Bensei Shuppan, 2012. -- 5, 723, 29 pages ; 22 cm
PL787 .K63 A835 2012 -- Kroch Library Asia
Tenkaisuru Ise monogatari
展開する伊勢物語 / 人間文化研究機構国文学研究資料館普及・連携活動事業部編.
Tenkaisuru Ise monogatari / Ningen Bunka Kenkyū Kikō Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan Fukyū Renkei Katsudō Jigyōbu hen.
Kokubungaku Kenkyū Shiryōkan Fukyū Renkei Katsudō Jigyōbu, 2006. -- 131 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL787 .I83 T46 2006 -- Kroch Library Asia
Genji monogatari kochūshakusho no kenkyū
源氏物語古注釈書の研究 : 「河海抄」を中心とした中世源氏学の諸相 / 松本大著.
Genji monogatari kochūshakusho no kenkyū : "Kakaishō" o chūshin to shita chūsei Genjigaku no shosō / Matsumoto Ōki cho.
Izumi Shoin, 2018. -- iv, 410 pages ; 22 cm.
PL788.4 .G43 Y6835 2018 -- Kroch Library Asia
Genji monogatari no kisetsu to monogatari
源氏物語の季節と物語 : その類型的表現 / 渋谷栄一.
Genji monogatari no kisetsu to monogatari : sono ruikeiteki hyōgen / Shibuya Eiichi.
Shintensha, 2008. -- 159 pages : illustrations ; 18 cm.
PL788.4 .G43 S358 2008 -- Kroch Library Asia
Genji monogatari to poejī
源氏物語とポエジー = Le Roman du Genji et la poésie / 寺田澄江, 清水婦久子, 田淵句美子編.
Genji monogatari to poejī = Le Roman du Genji et la poésie / Terada Sumie, Shimizu Fukuko, Tabuchi Kumiko hen.
Seikansha, 2015. -- 403 pages : illustrations ; 22 cm.
PL788.4 .G43 C65 2015 -- Kroch Library Asia
Himegimitachi no Genji monogatari
姬君たちの源氏物語 : 二人の紫の上 / 三村友希.
Himegimitachi no Genji monogatari : futari no Murasaki no Ue / Mimura Yuki.
Kanrin Shobō, 2008. -- 238 pages ; 22 cm
PL788.4 .G43 M44 2008 -- Kroch Library Asia
Kakaishō no genji monogatari
「河海抄」の「源氏物語」 / 吉森佳奈子著.
Kakaishō no genji monogatari / Yoshimori Kanako cho.
Izumi Shoin, 2003. -- vi, 287 pages ; 22 cm.
PL788.4 .G43 Y338 2003 -- Kroch Library Asia
Makura no sōshi ronkyū
枕草子論究 : 日記回想段の〈現実〉構成 / 津島知明.
Makura no sōshi ronkyū : nikki kaisōdan no "genjitsu" kōsei / Tsushima Tomoaki.
Kanrin Shobō, 2014. -- 381 pages ; 22 cm
PL788.6 .M33 T885 2014 -- Kroch Library Asia
Kanke bunsō
菅家文草 : 明暦二年写藤井懶斎自筆奥書本 / 柳澤良一編.
Kanke bunsō : Meireki 2-nen sha Fujii Raisai jihitsu okugakibon / Yanagisawa Ryōichi hen.
Bensei Shuppan, 2008. -- 20, 462 pages : illustrations ; 22 cm.
PL788.7 .K36 2008 -- Kroch Library Asia
Sagoromo monogatari
狭衣物語 : 受容の研究 / 須藤圭著.
Sagoromo monogatari : juyō no kenkyū / Sudō Kei cho.
Shintensha, 2013. -- 402 pages : illustrations ; 22 cm.
PL789 .R63 S24375 2013 -- Kroch Library Asia
Sagoromo monogatari
狭衣物語 : 空間/移動 / 井上眞弓, 乾澄子, 鈴木泰恵[編].
Sagoromo monogatari : kūkan/idō / Inoue Mayumi, Inui Sumiko, Suzuki Yasue [hen].
Kanrin Shobō, 2011. -- 343 pages : color illustrations ; 22 cm
PL789 .R63 S24369 2011 -- Kroch Library Asia
Hōjōki ni okeru Nitchū bungaku no hikakuteki kenkyū
方丈記における日中文学の比較的研究 / 張利利.
Hōjōki ni okeru Nitchū bungaku no hikakuteki kenkyū / Chō Riri.
Kanrin Shobō, 2009. -- 268 pages ; 22 cm
PL791.2 .H6 Z53 2009 -- Kroch Library Asia
Kyō wa ichinichi, Hōjōki
今日は一日, 方丈記 / 磯水絵編.
Kyō wa ichinichi, Hōjōki / Iso Mizue hen.
Shintensha, 2013. -- 223 pages : illustrations, facsimiles ; 21 cm + 1 audio disc
PL791.2 .H63 K96 2013 -- Kroch Library Asia
Shinchū Kojidan
新注古事談 / 責任編集浅見和彦, 伊東玉美.
Shinchū Kojidan / sekinin henshū Asami Kazuhiko, Itō Tamami.
Kasama Shoin, 2010. -- xi, 322, 28 pages ; 21 cm
PL792 .M47 K6537 2010 -- Kroch Library Asia
Zeami
世阿弥 : 神と修羅と恋 / [梅原猛, 観世清和監修 ; 天野文雄, 土屋恵一郎, 中沢新一, 松岡心平].
Zeami : kami to shura to koi / [Umehara Takeshi, Kanze Kiyokazu kanshū ; Amano Fumio, Tsuchiya Keiichirō, Nakazawa Shin'ichi, Matsuoka Shinpei].
Kadokawa Gakugei Shuppan : Hatsubaimoto Kadokawa Gurūpu Paburisshingu, 2013. -- 660 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm.
PL792 .S4 Z988 2013 -- Kroch Library Asia
Jidaimono ukiyo-zōshiron
時代物浮世草子論 : 江島其磧とその周縁 / 宮本祐規子.
Jidaimono ukiyo-zōshiron : Ejima Kiseki to sono shūen / Miyamoto Yukiko.
Kasama Shoin, 2016. -- 325 pages : illustrations ; 22 cm
PL793.6 .Z5 M59 2016 -- Kroch Library Asia
Bashō no haikai kōsei ishiki
芭蕉の俳諧構成意識 : 其角・蕪村との比較を交えて / 大城悦子著.
Bashō no haikai kōsei ishiki : Kikaku, Buson to no hikaku o majiete / Ōshiro Etsuko cho.
Shintensha, 2016. -- 526 pages ; 22 cm.
PL794.4 .Z5 O76 2016 -- Kroch Library Asia
Nishizawa Ippū zenshū
西沢一風全集 / 西沢一風全集刊行会編 ; 代表長谷川強.
Nishizawa Ippū zenshū / Nishizawa Ippū Zenshū Kankōkai hen ; daihyō Hasegawa Tsuyoshi.
Kyūko Shoin, 2002-2005. -- 6 volumes : illustrations ; 22 cm
PL795 .N58 2002 -- Kroch Library Asia
Ryūtei Tanehiko no gōkan no sekai
柳亭種彦の合卷の世界 : 過去を蘇らせる力「考証」 / 金美眞.
Ryūtei Tanehiko no gōkan no sekai : kako o yomigaeraseru chikara "kōshō" / Kimu Mijin.
Wakakusa Shobō, 2017. -- 332 pages : illustrations ; 22 cm.
PL797.8 .Z5 K56 2017 -- Kroch Library Asia
Yonsei Tsuruya Nanboku kenkyū
四世鶴屋南北研究 / 片龍雨.
Yonsei Tsuruya Nanboku kenkyū / Pyon Yon'u.
Wakakusa Shobō, 2016. -- 285, 6 pages : illustrations ; 22 cm.
PL799 .T75 Z845 2016 -- Kroch Library Asia
Raṣōmon
Raṣōmon / mahācārya Āriya Rājakaruṇā.
Sīmāsahita Lēk Hawus Invesṭmanṭs Samāgama, 1989. -- 132 p. : illustrations ; 22 cm.
PL801 .K8 A8 1989 -- Kroch Library Asia
Eibun Gakusha, Natsume Sōseki
英文学者, 夏目漱石 / 亀井俊介.
Eibun Gakusha, Natsume Sōseki / Kamei Shunsuke.
Shōhakusha, 2011. -- xviii, 245 pages : illustrations ; 20 cm
PL812 .A8 Z7435 2011 -- Kroch Library Asia
Natsume Sōseki no jikan no sōshutsu
夏目漱石の時間の創出 = The emergence of time in the works of Natsume Sôseki / 野網摩利子著.
Natsume Sōseki no jikan no sōshutsu = The emergence of time in the works of Natsume Sôseki / Noami Mariko cho.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2012. -- viii, 331, 25 pages : illustrations ; 22 cm
PL812 .A8 Z8258 2012 -- Kroch Library Asia
Hyōden Serizawa Kōjirō
評伝芹沢光治良 : 同伴する作家 / 勝呂奏.
Hyōden Serizawa Kōjirō : dōhansuru ekuriban / Suguro Susumu.
Kanrin Shobō, 2008. -- 345 pages ; 22 cm
PL838 .E7 Z84 2008 -- Kroch Library Asia
Hyōden Ogawa Kunio
評伝小川国夫 : 生きられる"文士" / 勝呂奏.
Hyōden Ogawa Kunio : ikirareru "bunshi" / Suguro Susumu.
Bensei Shuppan, 2012. -- 401, 18 pages ; 22 cm
PL858 .G344 Z874 2012 -- Kroch Library Asia
Memory police
The memory police : a novel / Yoko Ogawa ; translated from the Japanese by Stephen Snyder.
Pantheon Books, 2019. -- 274 pages ; 22 cm
PL858 .G37 H5713 2019 -- Kroch Library Asia
Oretachi ga jūku no toki
俺たちが十九の時 : 小川国夫初期作品集 / 小川国夫.
Oretachi ga jūku no toki : Ogawa Kunio shoki sakuhinshū / Ogawa Kunio.
Shinchōsha, 2012. -- 212 pages, 1 leaf of plate : illustrations ; 20 cm
PL858 .G344 A6 2012 -- Kroch Library Asia
Ōoka Makoto zen shishū
大岡信全詩集 / 大岡信.
Ōoka Makoto zen shishū / Ōoka Makoto.
Shichōsha, 2002. -- 1756 pages, 1 unnumbered pages of plates ; 23 cm
PL858 .O4 A6 2002 -- Kroch Library Asia
Ore ga Mario
オレがマリオ / 俵万智.
Ore ga Mario / Tawara Machi.
Bungei Shunjū, 2013. -- 158 pages ; 20 cm
PL862 .A88 O74 2013 -- Kroch Library Asia
Uenishi haruji tanpen zenshū
上西晴治短編全集 : ポロヌイ峠 / 上西晴治著.
Uenishi haruji tanpen zenshū : poronui tōge / Uenishi Haruji cho.
Fūtōsha, 2003. -- 453 pages ; 20 cm
PL863 .E42 A6 2003 -- Kroch Library Asia
Kugŏhak nonch'ong
國語學 論叢 : 宋 喆儀 先生 退任 紀念 / 刊行 委員會 編.
Kugŏhak nonch'ong : Song Ch'ŏr-ŭi Sŏnsaeng t'oeim kinyŏm / Kanhaeng Wiwŏnhoe p'yŏn.
T'aehaksa, 2018. -- 832 pages : illustrations ; 23 cm
PL902 .K784 2018 -- Kroch Library Asia
Han'gugŏ yŏn'gu ŭi saeroun hŭrŭm
한국어 연구 의 새로운 흐름 / 신 용권 [and eight others] 외.
Han'gugŏ yŏn'gu ŭi saeroun hŭrŭm / Sin Yong-gwŏn [and eight others] oe.
(Chu) Pagijŏng, 2018. -- 751 pages : illustrations ; 24 cm
PL907 .H443 2018 -- Kroch Library Asia
Korean
Korean : a comprehensive grammar / Jaehoon Yeon and Lucien Brown.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xx, 550 pages ; 24 cm.
PL913 .Y594 2019 -- Kroch Library Asia
ALA-LC Romanization tables e ŭihan Han'gŭl Romacha p'yogi yongnye sajŏn
ALA-LC Romanization tables 에 의한 한글 로마자 표기 용례 사전 / 이 영기 편저.
ALA-LC Romanization tables e ŭihan Han'gŭl Romacha p'yogi yongnye sajŏn / Yi Yŏng-gi p'yŏnjŏ.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- 797 pages ; 25 cm
PL918 .Y96 2018 -- Kroch Library Asia
Han'gugŏ ŭi kiwŏn
한국어 의 기원 / 김 승곤 지음.
Han'gugŏ ŭi kiwŏn / Kim Sŭng-gon chiŭm.
Kŭl Moa Ch'ulp'an, 2018. -- 430 pages : illustrations ; 23 cm
PL931 .K562 2018 -- Kroch Library Asia
Sae Kugŏ ŏwŏn sajŏn
새 국어 어원 사전 / 서 정범 지음 ; 박 재양 엮음.
Sae Kugŏ ŏwŏn sajŏn / Sŏ Chŏng-bŏm chiŭm ; Pak Chae-yang yŏkkŭm.
Pogosa, 2018. -- 53, 830 pages ; 24 cm.
PL931 .S544 2018 -- Kroch Library Asia Reference (Non-Circulating)
Kugŏ ŭi munjang ŭimi wa ŏhwi ŭimi
국어 의 문장 의미 와 어휘 의미 / 도 재학.
Kugŏ ŭi munjang ŭimi wa ŏhwi ŭimi / To Chae-hak.
Yŏngnak, 2018. -- 398 pages : illustrations ; 24 cm
PL932 .T624 2018 -- Kroch Library Asia
Koyangi Han'guk munhak
고양이 한국 문학 : 한국 문학 을 종단 하는 고양이들 / 이 재선 지음.
Koyangi Han'guk munhak : Han'guk munhak ŭl chongdan hanŭn koyangidŭl / Yi Chae-sŏn chiŭm.
Sŏgang Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- xii, 438 pages : illustrations ; 23 cm.
PL957.5 .C38 Y53 2018 -- Kroch Library Asia
Munhak kwa chinbo
문학 과 진보 : 최 원식 평론집.
Munhak kwa chinbo : Ch'oe Wŏn-sik p'yŏngnonjip.
Ch'angbi, 2018. -- 423 pages ; 23 cm
PL957.5 .P64 C54 2018 -- Kroch Library Asia
P'aellŏmsisŭt'ŭ wi ŭi hŭnjŏktŭl
팰럼시스트 위 의 흔적들 : 식민지 조선 문학 과 해방기 민족 문학 의 지층들 = Traces on palimpsest : stratums of Korean literature before and after the liberation / 오 태영 지음.
P'aellŏmsisŭt'ŭ wi ŭi hŭnjŏktŭl : singminji Chosŏn munhak kwa haebanggi minjok munhak ŭi chich'ŭngdŭl = Traces on palimpsest : stratums of Korean literature befor and after the liberation / O T'ae-yŏng chiŭm.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 507 pages ; 23 cm
PL958.4 .O256 2018 -- Kroch Library Asia
Haebanggi munhak ŭi chaeinsik
해방기 문학 의 재인식 = Revisiting the post-independence Korean literature from 1945 to 1950 / 문학 과 사상 연구회 ; 양 문규 [and seven others].
Haebanggi munhak ŭi chaeinsik = Revisiting the post-independence Korean literature from 1945 to 1950 / Munhak kwa sasang yŏn'guhoe ; Yang Mun-gyu [and seven others].
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 279 pages : illustrations ; 24 cm.
PL958.7 .H2826 2018 -- Kroch Library Asia
Yŏksa ŭi iryoil, yŏksa ihu ŭi iryoil
역사 의 일요일, 역사 이후의 일요일 : 식민지 의 근대 문학 = The Sunday of history, the Sunday after history / 이 경훈.
Yŏksa ŭi iryoil, yŏksa ihu ŭi iryoil : singminji ŭi kŭndae munhak = The Sunday of history, the Sunday after history / Yi Kyŏng-hun.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 642 pages : illustrations ; 24 cm.
PL967.6 Y564 2018 -- Kroch Library Asia
Munji munhaksang susang chakp'umjip. (serial)
문지 문학상 수상 작품집.
Munji munhaksang susang chakp'umjip.
Munhak kwa Chisŏngsa, 2014-.
PL981.8 .W37 -- Kroch Library Asia
Sinmun'gwan ŭi yukchŏn sosŏl
신문관 의 육전 소설 / 유 춘동, 엄 태웅 엮음.
Sinmun'gwan ŭi yukchŏn sosŏl / Yu Ch'un-dong, Ŏm T'ae-ung yŏkkŭm.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 393 pages : illustrations ; 23 cm
PL981.15 .S56 2018 -- Kroch Library Asia
Hwang Sun-wŏn sosŏl ŭi mosŏng wŏnhyŏng yŏn'gu
황 순원 소설 의 모성 원형 연구 / 손 선희 지음.
Hwang Sun-wŏn sosŏl ŭi mosŏng wŏnhyŏng yŏn'gu / Son Sŏn-hŭi chiŭm.
Pogosa, 2018. -- 414 pages ; 23 cm
PL991.29 .S9 Z84 2018 -- Kroch Library Asia
Sim Hun munhak ŭi palgyŏn
심 훈 문학 의 발견 / 권 희선 외 지음 ; 심 훈 문학 연구소 엮음.
Sim Hun munhak ŭi palgyŏn / Kwŏn Hŭi-sŏn oe chiŭm ; Sim Hun Munhak Yŏn'guso yŏkkŭm.
Asia, 2018. -- 523 pages : illustrations ; 23 cm.
PL991.72 .H8 Z728 2018 -- Kroch Library Asia
Ppul tallin aidŭl
뿔 달린 아이들 : 현 길언 4.3 소설집 / 지은이 현 길언.
Ppul tallin aidŭl : Hyŏn kir-ŏn 4.3 sosŏlchip / chiŭni Hyŏn Kir-ŏn.
Mulle, 2018. -- 251 pages ; 20 cm
PL992.3 .K57 P78 2018 -- Kroch Library Asia
Pul kwa chae
불 과 재 : 현 길언 4.3 소설집 / 지은이 현 길언.
Pul kwa chae : Hyŏn Kir-ŏn 4.3 sosŏlchip / chiŭni Hyŏn Kir-ŏn.
Mulle, 2018. -- 354 pages ; 20 cm
PL992.3 .K57 P85 2018 -- Kroch Library Asia
Unmyŏng ŭi tŏt
운명 의 덫 : 이 병주 장편소설 / 이 병주.
Unmyŏng ŭi tŏt : Yi Pyŏng-ju changp'yŏn sosŏl / Yi Pyŏng-ju.
Nanam, 2018. -- 363 pages ; 23 cm.
PL992.9 .P945 U56 2018 -- Kroch Library Asia
Ŏnjen'ga ttŏnaeryŏ kanŭn chip esŏ
언젠가 떠내려 가는 집 에서 : 조 경란 소설집.
Ŏnjen'ga ttŏnaeryŏ kanŭn chip esŏ : Cho Kyŏng-nan sosŏlchip.
Munhak kwa Chisŏngsa, 2018. -- 273 pages ; 20 cm
PL992.17 .K96 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Ch'ŏngch'un songga
청춘 송가 / 남 대현 지음.
Ch'ŏngch'un songga / Nam Tae-hyŏn chiŭm.
Asia, 2018. -- 2 volumes ; 21 cm.
PL992.56 .T34 C46 2018 -- Kroch Library Asia
Pak Kyŏng-ni ŭi "T'oji" ilki
박 경리 의 "토지" 읽기 / 최 유찬 지음.
Pak Kyŏng-ni ŭi "T'oji" ilki / Ch'oe Yu-ch'an chiŭm.
Sech'ang Midiŏ, 2018. -- 216 pages ; 18 cm.
PL992.62 .K9 T63329 2018 -- Kroch Library Asia
Ku-wŏl ŭi sarin
구월 의 살인 : 김 별아 장편 소설.
Ku-wŏl ŭi sarin : Kim Pyŏr-a changp'yŏn sosŏl.
Haenaem, 2018. -- 301 pages ; 21 cm
PL992.415 .P98 K88 2018 -- Kroch Library Asia
Mọi khoảnh khắc đều là em
Mọi khoảnh khắc đều là em : câu chuyện về tình yêu, giấc mơ, và đêm sáng lấp lánh của chung ta : tản văn / Tae Wan Ha ; Humi dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 271 pages : color illustrations ; cm
PL994.24 .T34 M63 2019 -- Kroch Library Asia
Ne iut ŭi sikt'ak
네 이웃 의 식탁 : 구 병모 장편 소설.
Ne iut ŭi sikt'ak : Ku Pyŏng-mo changp'yŏn sosŏl.
Minŭmsa, 2018. -- 191 pages ; 20 cm.
PL994.43 .P96 N44 2018 -- Kroch Library Asia
Na nŭn chagŭp chajok handa
나 는 자급 자족 한다 : 오 한기 장편 소설.
Na nŭn chagŭp chajok handa : O Han-gi changp'yŏn sosŏl.
Hyŏndae Munhak, 2018. -- 375 pages ; 21 cm
PL994.58 .H36 N326 2018 -- Kroch Library Asia
Ch'egongnyŏ Kang Chu-ryong
체공녀 강 주룡 / 박서련 장편 소설.
Ch'egongnyŏ Kang Chu-ryong / Pak Sŏ-ryŏn changp'yŏn sosŏl.
Han'gyŏre Ch'ulp'an, 2018. -- 253 pages : illustrations ; 21 cm
PL994.62 .S628 C4 2018 -- Kroch Library Asia
Misŭ p'ŭllait'ŭ
미스 플라이트 : 박 민정 장편 소설.
Misŭ p'ŭllait'ŭ : Pak Min-jŏng changp'yŏn sosŏl.
Minŭmsa, 2018. -- 241 pages ; 20 cm.
PL994.62 .M57 M57 2018 -- Kroch Library Asia
Lŏbŭllogŭ
러블로그 : 우 희덕 장편 소설 = Love blog, love log.
Lŏbŭllogŭ : U Hŭi-dŏk changp'yŏn sosŏl = Love blog, love log.
Namu Yŏp Ŭija, 2018. -- 244 pages ; 21 cm
PL994.83 .H84 L63 2018 -- Kroch Library Asia
Hŭrŭnŭn p'yŏnji
흐르는 편지 / 김 숨 장편 소설.
Hŭrŭnŭn p'yŏnji / Kim Sum changp'yŏn sosŏl.
Hyŏndae Munhak, 2018. -- 309 pages ; 21 cm
PL994.415 .S86 H87 2018 -- Kroch Library Asia
Kunin i ch'ŏnsa ka toegi rŭl paran chŏk innŭn'ga
군인 이 천사 가 되기 를 바란 적 있는가 : 김 숨 소설.
Kunin i ch'ŏnsa ka toegi rŭl paran chŏk innŭn'ga : Kim Sum sosŏl.
Hyŏndae Munhak, 2018. -- 166 pages ; 19 cm
PL994.415 .S86 K86 2018 -- Kroch Library Asia
Sunggoham ŭn na rŭl tŭryŏda ponŭn kŏya
숭고함 은 나 를 들여다 보는 거야 : 김 숨 소설.
Sunggoham ŭn na rŭl tŭryŏda ponŭn kŏya : Kim Sum sosŏl.
Hyŏndae Munhak, 2018. -- 223 pages ; 20 cm
PL994.415 .S86 S86 2018 -- Kroch Library Asia
Chaeil Chosŏnin midiŏ wa chŏnhu munhwa tamnon
재일 조선인 미디어 와 전후 문화 담론 / 동의 대학교 동 아시아 연구소 편.
Chaeil Chosŏnin midiŏ wa chŏnhu munhwa tamnon / Tongŭi Taehakkyo Tong Asia Yŏn'guso p'yŏn.
Pangmunsa, 2018. -- 307 pages : illustrations ; 24 cm.
PL998 .J3 C38 2018 -- Kroch Library Asia
Kanji jitaishi kenkyū
漢字字體史研究 / 石塚晴通編.
Kanji jitaishi kenkyū / Ishizuka Harumichi hen.
Bensei Shuppan, 2012. -- 3, 407 pages : illustrations ; 22 cm
PL1171 .K327 2012 -- Kroch Library Asia
Eika jiten no sōgōteki kenkyū
英華辞典の総合的研究 : 19世紀を中心として / 宮田和子著.
Eika jiten no sōgōteki kenkyū : jūkyūseiki o chūshin to shite / Miyata Kazuko cho.
Hakuteisha, 2010. -- 365 pages ; 22 cm
PL1455 .M583 2010 -- Kroch Library Asia
Shin Shōmono shiryō shūsei
新抄物資料集成 / 大塚光信編.
Shin Shōmono shiryō shūsei / Ōtsuka Mitsunobu hen.
Seibundō, 2000-. -- volumes : facsimiles ; 31 cm
Oversize PL2256 .O374 2000 ++ -- Kroch Library Asia
Higashi Ajia no kanseki isan
東アジアの漢籍遺産 : 奈良を中心として / 河野貴美子, 王勇編.
Higashi Ajia no kanseki isan : Nara o chūshin to shite / Kōno Kimiko, Ō Yū hen.
Bensei Shuppan, 2012. -- 412 pages : illustrations ; 22 cm
PL2280 .H54 2012 -- Kroch Library Asia
Mō hitotsu no kotenchi
もう一つの古典知 : 前近代日本の知の可能性 / 前田雅之編.
Mō hitotsu no kotenchi : zenkindai Nihon no chi no kanōsei / Maeda Masayuki hen.
Bensei Shuppan, 2012. -- 255 pages : illustrations ; 21 cm.
PL2280 .M64 2012 -- Kroch Library Asia
Kinh dịch
Kinh dịch : (trọn bộ) / Ngô Tất Tố, dịch và chú giải ; Cao Đắc Điểm & Ngô Thị Thanh Lịch (đối chiếu, chỉnh sửa theo bản gốc và giới thiệu).
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 835 pages : illustrations ; 25 cm
PL2464 .Z6 N54 2019 -- Kroch Library Asia
Tình yêu hai tốt ba xấu
Tình yêu hai tốt ba xấu / Cửu Bả Đao ; dịch giả, Trần Nhật Trọng.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 347 pages ; 21 cm.
PL2653 .J583 A45 2019 -- Kroch Library Asia
Zhu Xi
Zhu Xi : selected writings / edited by Philip J. Ivanhoe.
Oxford University Press, 2019. -- xxii, 215 pages ; 24 cm.
PL2679 .A2 2019 -- Kroch Library Asia
Dạ đàm tùy lục
Dạ đàm tùy lục / Hòa Bang Ngạch ; Châu Hải Đường dịch.
Nhà xuất bản Văn Học, 2018. -- 564 pages ; 24 cm.
PL2710 .O38 Y4 2018 -- Kroch Library Asia
Ro Jin, Meiji Nihon, Sōseki
魯迅・明治日本・漱石 : 影響と構造への総合的比較硏究 / 潘世聖著.
Ro Jin, Meiji Nihon, Sōseki : eikyō to kōzō e no sōgōteki hikaku kenkyū / Han Seisei cho.
Kyūko Shoin, 2002. -- 8, 320, 8 pages ; 22 cm
PL2754 .S5 Z66234 2002 -- Kroch Library Asia
Rojin bungaku no engen o saguru
魯迅文学の淵源を探る : 「摩羅詩力說」材源考 / 北岡正子著.
Rojin bungaku no engen o saguru : "Marashi ryokusetsu" zaigenkō / Kitaoka Masako cho.
Kyūko Shoin, 2015. -- xxi, 650 pages ; 22 cm
PL2754 .S5 M635 2015 -- Kroch Library Asia
Tào Tháo
Tào Tháo / Tào Kim Đò̂ng ; Đỗ Nhàn dịch.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2019. -- 867 pages : illustrations ; 25 cm
PL2833.7 .A527 C36 2019 -- Kroch Library Asia
Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ
Và thế là, anh đợi em suốt một thế kỷ : tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Nguyễn Hải Phương dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 451 pages ; 21 cm
PL2868 .I95 X53 2019 -- Kroch Library Asia
Đám bạn trai đò̂ng thời cà̂u hôn, làm sao đây!
Đám bạn trai đò̂ng thời cà̂u hôn, làm sao đây! : tiểu thuyết / Long Thá̂t ; Mỹ Linh dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 2 volumes ; 21 cm
PL2880 .O5435 N36 2019 -- Kroch Library Asia
Em là tiểu tiên nữ của anh
Em là tiểu tiên nữ của anh : tiểu thuyết / Ma Ma ; Thu Trần dịch.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 2 volumes (478, 477 pages) ; 21 cm.
PL2886 .O154 T35 2019 -- Kroch Library Asia
Ma đạo tỏ̂ sư
Ma đạo tỏ̂ sư : tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu ; Oải Hương Tím dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019. -- 2 volumes ; 21 cm
PL2886 .O85 M35 2019 -- Kroch Library Asia
Nghiệt tử
Nghiệt tử / Bạch Tiên Dũng ; Chu Thanh Nga dịch.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2018. -- 539 pages ; 21 cm.
PL2892 .A345 N45 2018 -- Kroch Library Asia
Fu Ping
Fu Ping : a novel / Wang Anyi ; translated by Howard Goldblatt.
Columbia University Press, 2019. -- viii, 282 pages ; 22 cm.
PL2919 .A58 F8413 2019 -- Kroch Library Asia
Dạ đ̄ề
Dạ đ̄ề / Chi Li Anh Chước ; dịch giả: Hạ Nhật.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 494 pages ; 21 cm
PL2929.7 .I57 Y45 2019 -- Kroch Library Asia
Ngoảnh lại đã một đời
Ngoảnh lại đã một đời : tản văn / Bạch Lạc Mai ; Lục Bích dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 313 pages ; 19 cm
PL2931 .A356 X53 2019 -- Kroch Library Asia
Khi tình yêu chớm nở
Khi tình yêu chớm nở / Tào Đình ; Tạ Thu Thủy dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 2 volumes ; 20 cm
PL2932 .A86 Y45 2019 -- Kroch Library Asia
Trâm
Trâm / Châu Văn Văn ; Tố Hinh, dịch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2018. -- 3 volumes ; 21 cm
PL2932 .E247 Z36 2018 -- Kroch Library Asia
All in love
All in love : ngập tràn yêu thương (tiểu thuyết) / Cổ Tây Tước ; Hà Giang dịch.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 397 pages : illustrations ; 21 cm
PL2938 .U848 M36 2018 -- Kroch Library Asia
Họa sĩ vẽ chân dung tội phạm
Họa sĩ vẽ chân dung tội phạm / Cát Thánh Khiết ; dịch giả: Losedow.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 479 pages ; 21 cm
PL2938 .E27 F36 2019 -- Kroch Library Asia
Tôi như ánh dương rạng rỡ
Tôi như ánh dương rạng rỡ / Cố Mạn ; Dennis Q. dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 2 volumes ; 20 cm
PL2938 .U43 J53 2019 -- Kroch Library Asia
Yêu đúng lúc, gặp đúng người
Yêu đúng lúc, gặp đúng người : tiểu thuyết / Cố Tây Tước ; Từ Phong dịch.
Nhà xuất bản Văn Học, 2018. -- 438 pages ; 21 cm.
PL2938 .U848 D85 2018 -- Kroch Library Asia
Nhõng nhẽo gặp đa tình / c Minh Nguyệt Thính Phong ; Tiểu Phương dịch.
Nhõng nhẽo gặp đa tình / c Minh Nguyệt Thính Phong ; Tiểu Phương dịch.
Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2018. -- 2 volumes ; 21 cm
PL2949.5 .N875 J53 2019 -- Kroch Library Asia
Đừng khách sáo, anh yêu em
Đừng khách sáo, anh yêu em / Minh Nguyệt Thính Phong ; Tú Phương dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019. -- 2 volumes (494, 494 pages) ; 21 cm
PL2949.5 .N875 B55 2019 -- Kroch Library Asia
Cám dỗ chí mạng
Cám dỗ chí mạng : tiểu thuyết / Mặc Bảo Phi Bảo ; Greenrosetq (Ngọc Ánh) dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 526 pages ; 21 cm
PL2949.7 .B36 Y55 2017 -- Kroch Library Asia
Cá mực hầm mật
Cá mực hầm mật : tiểu thuyết / Mặc Bảo Phi Bảo ; Losedow dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 391 pages ; 21 cm
PL2949.7 .B36 M45 2019 -- Kroch Library Asia
Khách bộ hành thời gian
Khách bộ hành thời gian : tiểu thuyết / Mộc Phù Sinh ; Tố Hinh dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019. -- 491 pages ; 21 cm
PL2949.7 .U495 S46 2019 -- Kroch Library Asia
Rất nhớ, rất nhớ anh
Rất nhớ, rất nhớ anh : (tiểu thuyết) / Mặc Bảo Phi Bảo ; Vũ Như Lê dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 447 pages ; 21 cm.
PL2949.7 .B36 H46 2018 -- Kroch Library Asia
Gửi tuỏ̂i hai mươi tươi đẹp của chúng ta
Gửi tuỏ̂i hai mươi tươi đẹp của chúng ta / Ngưu Doanh ; Nguyệt Lạc dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019. -- 277 pages 21 cm
PL2950.7 .U84 N55 2019 -- Kroch Library Asia
Bạn có một thư mới chưa đọc!
Bạn có một thư mới chưa đọc! : tản văn / Trương Hạo Thần ; Phương Linh dịch.
Nhà xuất bản Thế Giới, 2019. -- 235 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL2976 .H363 T56 2019 -- Kroch Library Asia
Ngang qua thị trấn ngàn mây
Ngang qua thị trấn ngàn mây / Trương Gia Giai ; Tố Hinh dịch.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019. -- 372 pages : illustrations ; 21 cm
PL2976 .J52 Y863 2019 -- Kroch Library Asia
Tuổi trẻ lạc bước ta còn đứng trước nhau?
Tuổi trẻ lạc bước ta còn đứng trước nhau? / Trương Hạo Thần ; Rainyalice dịch.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 407 pages ; 21 cm.
PL2976 .H363 H68 2019 -- Kroch Library Asia
Sok Tongmunsŏn
續東文選 / [撰集申用漑 and others].
Sok Tongmunsŏn / [chʻanjip Sin Yong-kae and others].
Gakushuin Tōyō Bunka Kenkyūjo, 1970. -- 440, 2, 3 pages ; 22 cm.
PL3073 .T62 1970 -- Kroch Library Asia
Tongmunsŏn
東文選 / [纂集盧思慎 and others].
Tongmunsŏn / [chʻanjip No Sa-sin and others].
Gakushūin Tōyō Bunka Kenkyūjo, 1970. -- 4 volumes ; 22 cm.
PL3073 .T6 1970 -- Kroch Library Asia
Tai Hua wen xue. (serial)
泰華文学.
Tai Hua wen xue.
Tai Hua wen xue chu ban she., 1999-. -- volumes ; 21 cm
PL3119 .T5 T35 -- Kroch Library Asia
Khetʻ camʻʺ kabyā samuiṅʻʺ cañʻ nhaṅʻ́ ʼa khrāʺ kabyā cā pe chuiṅʻ rā choṅʻʺ pāʺ myāʺ
Khetʻ camʻʺ kabyā samuiṅʻʺ cañʻ nhaṅʻ́ ʼa khrāʺ kabyā cā pe chuiṅʻ rā choṅʻʺ pāʺ myāʺ / Taṅʻ Muiʺ.
Chanʻʺ ca Soʻtā Cā pe, 2018. -- 104 pages ; 21 cm
PL3971 .T362 2018 -- Kroch Library Asia
Soṅʻʺ proṅʻʺ thve lā Ññui Mra cā myāʺ
Soṅʻʺ proṅʻʺ thve lā Ññui Mra cā myāʺ / Ññui Mra.
Rā praññʻʹ Cā pe, 2014. -- 480 pages ; 21 cm
PL3971 .N58 2014 -- Kroch Library Asia
Kabyā pariyayʻ
Kabyā pariyayʻ : Maṅʻʺ Su Vaṇʻ, Taṅʻ E (Rhamʻʺ praññʻ), Tuikʻ Cuiʺ, Maṅʻʺ Yu Ve tuiʹ e* kabyā reʺ rā cā tamʻʺ myāʺ pā vaṅʻ saññʻ / Maṅʻʺ Su Vaṇʻ, Maṅʻʺ Yu Ve chveʺ nveʺ saññʻ.
Citʻ kūʺ Khyui khyui Cā pe, 2017. -- 251 pages ; 21 cm
PL3980 .W86 2017 -- Kroch Library Asia
Timʻ Nadī ruiʺ ma kabyā myāʺ
Timʻ Nadī ruiʺ ma kabyā myāʺ / Ṅrim̄ʺ Khyamʻʺ Sū.
Nhaṅʻʺ chī lvaṅʻ praṅʻ Cā pe, 2006. -- 242 pages ; 19 cm
PL3984 .N75 2006 -- Kroch Library Asia
Sa mīʺ ʼa pyui caṅʻ ʼa tvakʻ bhavanī bhipanʻʺ mālā
Sa mīʺ ʼa pyui caṅʻ ʼa tvakʻ bhavanī bhipanʻʺ mālā / Takʻ Tuiʺ, Nu Yañʻ.
Rvhe Taṃ Tā Cā pe, 1997. -- 94, 92 pages ; 18 cm
PL3986 .O6 1997 -- Kroch Library Asia
Beda lamʻʺ kabya myāʺ
Beda lamʻʺ kabya myāʺ / Joʻ Gyī = Hyacinth's way / by Zawgyi.
Mravatī Cāpe tuikʻ, 1997. -- 125 pages : illustrations ; 18 cm
PL3988 .T52 B4 1997 -- Kroch Library Asia
Chakʻ ranʻ rhi seʺ saññʻ . . .
Chakʻ ranʻ rhi seʺ saññʻ . . . = to be continued . . . / Mvanʻ Hoʻcī (Mon Halsey).
Nanʻʺ Devī Cā pe, 2019. -- 173 pages ; 21 cm
PL3988 .M823 C43 2019 -- Kroch Library Asia
Khyac nrui khyac man
ချစ်ငြိုးချစ်မာန် / စိန်စိန်.
Khyac nrui khyac man / Cin Cin.
Ra prann Ca pe, 2018. -- 193 pages ; 21 cm
PL3988 .C587 K4 2018 -- Kroch Library Asia
Koṅʻʺ kaṅʻ prā naiʹ mre nī lamʻʺ
Koṅʻʺ kaṅʻ prā naiʹ mre nī lamʻʺ : maggajaṅʻʺ vatthu tui myāʺ / Kumudrā.
Ranʻ ʼOṅʻ Cā pe, 2018. -- 331 pages ; 21 cm
PL3988 .K86 K66 2018 -- Kroch Library Asia
Kyvanʻ ma raí kyo praṅʻ mhā chakʻ lakʻ nāʺ chaṅʻ pā
Kyvanʻ ma raí kyo praṅʻ mhā chakʻ lakʻ nāʺ chaṅʻ pā / K Mra Nvayʻ = Listen to the music on my back / K. Mya Nwe ; translated by Zaw Tun.
Jaṅʻ Ratanā co Cā pe, 2017. -- 84 pages : illustrations ; 21 cm
PL3988 .K57 K98 2017 -- Kroch Library Asia
Lvatʻ mrokʻ rā lamʻʺ
Lvatʻ mrokʻ rā lamʻʺ / Taṅʻ Ññanʻ.
Mokkha cā ʼupʻ tuikʻ, 2018. -- 198 pages ; 21 cm
PL3988 .T36325 L83 2018 -- Kroch Library Asia
Ma Gyuiʺ kui bhayʻ lui pro ra pāʹ
Ma Gyuiʺ kui bhayʻ lui pro ra pāʹ / Khaṅʻ Lhuiṅʻ Krū.
Wisdom House Cā ʼupʻ tuikʻ, 2019. -- 149 pages ; 19 cm
PL3988 .K456 M33 2019 -- Kroch Library Asia
Me Moṅʻ myāʺ myāʺ vatthu tui cu caññʻʺ mhu
Me Moṅʻ myāʺ myāʺ vatthu tui cu caññʻʺ mhu / Me Moṅʻ.
Laṅʻʺ Lvanʻ Khaṅʻ Cā pe tuikʻ, 2018. -- 188 pages ; 21 cm
PL3988 .M34 M43 2018 -- Kroch Library Asia
Moṅʻ khveʺ puiʹ ka byā poṅʻʺ khyupʻ
Moṅʻ khveʺ puiʹ ka byā poṅʻʺ khyupʻ / Maṅʻʺ Su Vanʻ.
Sīha ratanā Cā pe, 2006. -- 40 pages : colour illustrations ; 26 cm.
Oversize PL3988 .W8 M6 2006 + -- Kroch Library Asia
Payʻrī payʻrī khyacʻ kanʻʺ
Payʻrī payʻrī khyacʻ kanʻʺ / Pāpīyvanʻ.
Vuiṅʻʺ moʻ Cā ʼupʻ tuikʻ, 2019. -- 149 pages ; 22 cm
PL3988 .P365 P39 2019 -- Kroch Library Asia
Rājadhitā nhaṅʻʹ samuiṅʻʺ vaṅʻ minʻʺ ma sāʺ myāʺ
Rājadhitā nhaṅʻʹ samuiṅʻʺ vaṅʻ minʻʺ ma sāʺ myāʺ / Khyacʻ Ūʺ Ññui.
Laṅkādīpa cā ʼupʻ tuikʻ, 2017. -- 414 pages ; 21 cm
PL3988 .C56 R3 2017 -- Kroch Library Asia
Indic loanwords in spoken Thai
Indic loanwords in spoken Thai / [by] William J. Gedney.
Yale University, 1947. -- iv, 613 leaves
PL4163 .G4 1947 -- Kroch Library Asia
Nāmānukrom wannakhadī Thai
นามานุกรมวรรณคดีไทย / จัดทำโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.
Nāmānukrom wannakhadī Thai / čhattham dōi Mūnnithi Somdet Phrathēprattanarātchasudā.
Mūnnithi Somdet Phrathēprattanarātchasudā, 2014. -- 3 volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize PL4200 .A52 N26 2014 + -- Kroch Library Asia
Phinit wannakhadī
พินิจวรรณคดี : จากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ, วันเพ็ญ เหลืองอรุณ.
Phinit wannakhadī : čhāk nangsư̄ bǣprīan matthayommasưksā tō̜n ton / Wāthī Rō̜i Trī Natthawut Khlāisuwan, Wanphen Lư̄angʻarun.
Sī ʻEtyūkhēchan, 2019. -- 319 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 24 cm
PL4200 .N27571 2019 -- Kroch Library Asia
Na kānlakhrang nưng sưng mī rak
ณ กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรัก = Once upon a time ... of love / เรื่อง, วราห์ชา ; ภาพ, ธีรภัทร อังคณาภิวัฒน์.
Na kānlakhrang nưng sưng mī rak = Once upon a time ... of love / rư̄ang, Warāchā ; phāp, Thīraphat ʻAngkhanāphiwat.
Samnakphim Mūnnithi Dek, 2011. -- 143 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4209 .W27 N3 2011 -- Kroch Library Asia
Tai mēk tāng mư̄ang
ใต้เมฆต่างเมือง / โชคชัย บัณฑิต.
Tai mēk tāng mư̄ang / Chōkchai Bandit.
Samnakphim Nakhō̜n, 2019. -- 159 pages ; 19 cm
PL4209 .C53359 T25 2019 -- Kroch Library Asia
Vatchanānukom Lāo-Vīat
Vatchanānukom Lāo-Vīat = Từ điʼên Lào-Vīat / khonkhwā læ hīaphīang: Sivīangkhǣk Kō̜nnivong.
Samnakphim læ Chamnāi Pư̄m hǣng Lat, 2014. -- [a-d], 1260 pages : illustrations ; 20 cm
PL4236.4 .S586 2014 -- Kroch Library Asia
Vatchanānukom Vīat-Lāo, Lāo-Vīat
Vatchanānukom Vīat-Lāo, Lāo-Vīat = Từ điʼên Việt-Lào, Lào-Vīat / khonkhwā læ hīaphīang: Sivīangkhǣk Kō̜nnivong.
Samnakphim læ Chamnāi Pư̄m hǣng Lat, 2014. -- [a-d], 2228 pages : illustrations ; 20 cm
PL4236.4 .S58 2014 -- Kroch Library Asia
Vatchanānukom Vīat-Lāo, Lāo-Vīat
Vatchanānukom Vīat-Lāo, Lāo-Vīat = Từ điʼên Việt-Lào, Lào-Vīat / khonkhwā læ hīaphīang: Sivīangkhǣk Kō̜nnivong.
Samnakphim læ Chamnāi Pư̄m Sō̜. Pō̜. Pō̜. Lāo, 2011. -- [a-d], 2124 pages : illustrations ; 20 cm
PL4236.4 .S58 2011 -- Kroch Library Asia
Pavatsāt-vannakhadi
Pavatsāt-vannakhadi : hīanhū chāk nithān Lāo būhān læ nithān sākon 108 lư̄ang / khonkhwā hīaphīang dōi Mahā Bunmī Thēpsīmư̄ang, silapin dīdēn sākhā vannakam.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2017. -- 18, 357 pages ; 21 cm
PL4236.5 .B86 2017 -- Kroch Library Asia
Hōm phonngān fon pāi pākkā khāi phak nakkhīan num
Hōm phonngān fon pāi pākkā khāi phak nakkhīan num : sut thī 1 / Samākhom Nakpaphan Lāo.
Samnakphim Samākhom Nakpaphan Lāo, 2017. -- 210 pages : illustrations ; 21 cm
PL4236.6 .H66 2017 -- Kroch Library Asia
Tai fā van mai
Tai fā van mai : hom kō̜nʻān, kō̜nlam nakkavī kittimasak.
Samākhom Nakpaphan, 2016. -- 149 pages : illustrations ; 21 cm
PL4236.7 .T25 2016 -- Kroch Library Asia
Chālưk hō̜i phǣndin Lāo
Chālưk hō̜i phǣndin Lāo : Kavīniphon khatsan / paphan dōi Lūkdō̜nkaden.
Samnakphim Lāo Dūangdư̄an, 2018. -- 213 pages : illustrations ; 18 cm
PL4236.9 .P435 .C43 2018 -- Kroch Library Asia
Hō̜m phǣndin mǣ
Hō̜m phǣndin mǣ : kavīniphon / Pō̜ʻŌ̜.Thō̜ngkham ʻŌ̜nmanīsō̜n, silapin hǣng sāt, nakkavī sīrai.
Samnakphim Baiphō, 2017. -- Kō̜-Khō̜, 13-251 pages ; 21 cm
PL4236.9 .T64 H67 2017 -- Kroch Library Asia
Hō̜m phǣndin Lāo
Hō̜m phǣndin Lāo : kavīniphō̜n hūamsamai / paphan dō̜i Lūkdō̜nkaden.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2017. -- 179 pages ; 20 cm
PL4236.9 .P435 H667 2018 -- Kroch Library Asia
Khian sivit phisit fan
Khian sivit phisit fan / Phaivan Malavong.
Samnakphim Sikhieo, 2019. -- 228 pages : illustrations ; 19 cm
PL4236.9 .P435 A3 2019 -- Kroch Library Asia
Khī mǣng nyot khī mǣng nyai
ຂີ້ແມງຢອດ ຂີ້ແມງໄຢ / ນິວັດ ວົງສິນ.
Khī mǣng nyot khī mǣng nyai / Nivat Vō̜ngsin.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2017. -- 120 pages : illustrations ; 19 cm.
PL4236.9 N59 2017 -- Kroch Library Asia
Mǣ hak lūk
Mǣ hak lūk : hōm botkavī / Pō̜ʻŌ̜. Somphō̜n Sīsuvanna.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2019. -- viii, 141 pages ; 19 cm
PL4236.9 .S66 M24 2019 -- Kroch Library Asia
Pai namhā phō̜
Pai namhā phō̜ / Dālivan Sitphasai.
Samnakphim Dō̜kkēt, 2017. -- 94 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
PL4236.9 .D34 P35 2017 -- Kroch Library Asia
Panithān
Panithān : navaniyāi / Bunthan Phongphichit.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2017. -- 190 pages ; 21 cm
PL4236.9 .B867 P26 2017 -- Kroch Library Asia
Pitsanā hak
ປິດສະໜາ "ຮັກ" / ໂດຍ ດອກຄູນ ນະ ຊຽງຂາງ.
Pitsanā hak / dōi Dō̜kkhūn Na Sīangkhwāng.
Samnakphim Dō̜kkēt, 2017. -- 96 pages ; 21 cm
PL4236.9 .D64 P58 2017 -- Kroch Library Asia
Sētthī khō̜thān
Sētthī khō̜thān : navaniyāi / Sommāi Sǣngvilai.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2016. -- 131 pages ; 19 cm
PL4236.9 .S6 S47 2016 -- Kroch Library Asia
Sœ̄kngīap thī Bān Ho̜nghāk
Sœ̄kngīap thī Bān Ho̜nghāk : hōm lư̄angsan yō̜nyuk puk kamlang chai hai khwāmlang kǣ sīvit / dōi Visēt Savǣngsưksā.
Samnakphim Sinsai, 2015. -- 124 pages ; 19 cm
PL4236.9 .V57 S64 2015 -- Kroch Library Asia
Thamnō̜ng sīvit
ທຳນອງຊີວີດ : ໂຮມເລື່ອງສັ້ນ / ແສງຈັນ ສູຂະເສມ.
Thamnō̜ng sīvit : hōm lư̄ang san / Sǣngchan Sukhasēm.
Samnakphim Nakpaphan Lāo, 2017-. -- volumes ; 19 cm
PL4236.9 .S234 .T43 2017 -- Kroch Library Asia
Từ điển Việt-Đức hiện đại
Từ điển Việt-Đức hiện đại = Modernes wörterbuch Vietnamesisch-Deutsch / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hữu Đoàn ; hiệu đính: Werner Schwarz.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2019. -- 1500, 12 unnumbered pages (color illustrations) ; 15 cm
PL4376 .N5645 2019 -- Kroch Library Asia
Văn học Việt Nam đổi mới
Văn học Việt Nam đổi mới : từ những điểm nhìn tham chiếu / Phan Tuấn Anh.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019. -- 283 pages ; 21 cm
PL4378 .P432 2019 -- Kroch Library Asia
Bao giờ hết ế
Bao giờ hết ế : thơ-tản văn / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 229 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.5 .B36 2019 -- Kroch Library Asia
Viết & đọc
Viết & đọc : chuyên đề mùa xuân 2019 / nhiều tác giả ; những người thực hiện, Nguyễn Quang Thiều [and eleven others].
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 359 pages : illustrations ; 25 cm
PL4378.5 .V55 2019 -- Kroch Library Asia
Ca dao-tục ngữ Việt Nam
Ca dao-tục ngữ Việt Nam / Nguyễn Hoàng Phương, sưu tầm & giới thiệu.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 250 pages ; 19 cm
PL4378.6 .C326 2018 -- Kroch Library Asia
Thơ hay về mẹ
Thơ hay về mẹ / nhiều tác giả ; tuyển chọn, Đặng Thiên Sơn.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 199 pages ; 22 cm
PL4378.6 .T4568 2019 -- Kroch Library Asia
Thơ hay về thầy cô giáo
Thơ hay về thầy cô giáo / nhiều tác giả ; tuyển chọn, Đặng Thiên Sơn.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 199 pages ; 22 cm
PL4378.6 .T4569 2019 -- Kroch Library Asia
Điện Biên chiến thắng, Điện Biên thơ
Điện Biên chiến thắng, Điện Biên thơ / Nhiều tác giả ; Ngô Vĩnh Bình chọn và giới thiệu.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 120 pages : color illustrations ; 21 x 19 cm
PL4378.6 .D54 2019 -- Kroch Library Asia
Đồng dao Việt Nam
Đồng dao Việt Nam / Ngọc Hà, sưu tầm, tuyển chọn.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 227 pages ; 21 cm
PL4378.6 .D663 2018 -- Kroch Library Asia
Khi trái tim lỗi nhịp
Khi trái tim lỗi nhịp : tập truyện ngắn / [Nhiều tác giả].
Nhà xuất bản Văn hóa - văn nghệ T.P. HCM, 2019. -- 205 pages : illustrations ; 19 cm
PL4378.8 .K423 2019 -- Kroch Library Asia
Mỗi tối một truyện mẹ kẻ̂ bé nghe
Mỗi tối một truyện mẹ kẻ̂ bé nghe : Mùa đông / chủ biên Dương Minh Hào.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 303 pages ; 21 cm
PL4378.8 .M6523 2018 -- Kroch Library Asia
Quà tặng tương lai
Quà tặng tương lai : (tác phẩm vào chung khảo cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2015-2017) / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 551 pages ; 21 cm
PL4378.8 .Q23 2018 -- Kroch Library Asia
Yêu thôi, sao phải cưới?
Yêu thôi, sao phải cưới? / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Lao Động, 2019. -- 217 pages : illustrations ; 21 cm.
PL4378.8 .Y454 2019 -- Kroch Library Asia
Ai cũng có những ngày tồi tệ
Ai cũng có những ngày tồi tệ : tập truyện ngắn / Lâm Vân An.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 278 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L274 A53 2019 -- Kroch Library Asia
Anh chỉ là sực nghĩ của em thôi
Anh chỉ là sực nghĩ của em thôi / Nguyễn Thị Thanh Lưu.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 161 pages : illustrations ; 22 cm
PL4378.9 .N565527 A65 2019 -- Kroch Library Asia
Anh em... hô biến
Anh em... hô biến / Trần Tùng Chinh.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 170 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .T7864 A65 2019 -- Kroch Library Asia
Bié̂n đỏ̂i khí hậu
Bié̂n đỏ̂i khí hậu = Climat change = Le changement climatique = Klimaatverandering / Như Quỳnh de Prelle.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 112 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N683 B54 2019 -- Kroch Library Asia
Chiếc vòng cỏ̂ màu xanh
Chiếc vòng cỏ̂ màu xanh : cuộc đời ngắn ngủi của Kẹo : truyện dài / Đặng Chương Ngạn.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2019. -- 200 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .D18 C45 2019 -- Kroch Library Asia
Cho con và những yêu thương
Cho con và những yêu thương / Lục Mạnh Cường.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2019. -- 125 pages ; 19 cm
PL4378.9 .L8175 C53 2019 -- Kroch Library Asia
Cho ta đôi cánh trắng
Cho ta đôi cánh trắng : tạp văn / Hoàng Khánh Duy.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019. -- 191 pages ; 19 cm.
PL4378.9 .H644177 C46 2019 -- Kroch Library Asia
Cho tôi biến mất một ngày
Cho tôi biến mất một ngày / Việt.
Nhà xuất bản Văn Học, 2019. -- 229 pages ; 21 cm.
PL4378.9 .V5466 C56 2019 -- Kroch Library Asia
Chuyện của Bôn Bôn
Chuyện của Bôn Bôn : chiến binh chào mào / Đoàn Bảo Châu.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 238 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .D637439 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Chuyện ở ngoài đường
Chuyện ở ngoài đường : tạp bút / Nguyễn Minh Hải.
Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ, 2019. -- 199 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N48 C48 2019 -- Kroch Library Asia
Chúng mình sẽ lại bình yên
Chúng mình sẽ lại bình yên / Dương An.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2019. -- 242 pages ; 21 cm.
PL4378.9 .D8275 C48 2019 -- Kroch Library Asia
Chơi thôi mà!
Chơi thôi mà! : tập truyện / Trần Bảo Định.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 259 pages ; 20 cm
PL4378.9 .T664 C46 2019 -- Kroch Library Asia
Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ
Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ : thơ / Phượng Hồng Kông.
NXB Thanh Niên, 2018. -- 57 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .P5812 E65 2018 -- Kroch Library Asia
Giọt mực của mưa Huế
Giọt mực của mưa Huế : tùy bút và tản văn / Hồ Đăng Thanh Ngọc.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2019. -- 157 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H6365 G56 2019 -- Kroch Library Asia
Gói ghém heo may
Gói ghém heo may : tạp bút / Nguyễn Hiệp.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 151 pages : illustrations; 19 cm
PL4378.9 .N5497874 G65 2018 -- Kroch Library Asia
Hành lý hư vô
Hành lý hư vô : tản văn / Nguyễn Ngọc Tư.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 161 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N56083 H36 2019 -- Kroch Library Asia
Hát mãi một mình
Hát mãi một mình : tản văn / Đỗ Phấn.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 426 pages ; 20 cm
PL4378.9 .D63675 H38 2019 -- Kroch Library Asia
Hoài niệm và mộng du
Hoài niệm và mộng du : hồi kí / Đặng Anh Đào.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019. -- 235 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .D166 Z475 2019 -- Kroch Library Asia
Không khóc ở Kuala Lumpur
Không khóc ở Kuala Lumpur / Linh Lê.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2016. -- 378 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L735 K46 2016 -- Kroch Library Asia
Lòng dạ đàn bà
Lòng dạ đàn bà : tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Thạch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 362 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N560825 L66 2019 -- Kroch Library Asia
Mai rồi mưa tạnh trong xuân
Mai rồi mưa tạnh trong xuân : tản văn / Thái Kim Lan.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 313 pages ; 23 cm
PL4378.9 .T358 M35 2019 -- Kroch Library Asia
Mật nắng biên thùy
Mật nắng biên thùy : tản văn / Nghiêm Quốc Thanh.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2019. -- 155 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .N4356 M37 2019 -- Kroch Library Asia
Một giọt đàn bà
Một giọt đàn bà : tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Thạch.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2019. -- 250 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N560825 M67 2019 -- Kroch Library Asia
Một trăm ngày trước tuỏ̂i hai mươi
Một trăm ngày trước tuỏ̂i hai mươi : tiểu thuyết / Đoàn Tuấn.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 235 pages ; 20 cm
PL4378.9 .D654 M67 2019 -- Kroch Library Asia
Ngày hè của Sơn
Ngày hè của Sơn : truyện dài / Trần Thiện Khiêm.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 158 pages ; 19 cm
PL4378.9 .T78526 N43 2018 -- Kroch Library Asia
Ngày hôm qua... đã từng
Ngày hôm qua... đã từng : my life / Nguyễn Mon.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2018. -- 500 pages : illustrations ; 24 cm
PL4378.9 .N56064 N43 2018 -- Kroch Library Asia
Người khỏ̂ng lồ đội mồ kẻ̂ chuyện
Người khỏ̂ng lồ đội mồ kẻ̂ chuyện : tiểu thuyết / Lại Văn Long.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 370 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L3516 N48 2019 -- Kroch Library Asia
Người đi ngang cửa
Người đi ngang cửa : dành cho lứa tuổi 11+ / Kai Hoàng.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 82 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .K264 N47 2019 -- Kroch Library Asia
Như thú vui trà đạo
Như thú vui trà đạo : cảm luận / Nhụy Nguyên.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019. -- 197 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N687 N48 2019 -- Kroch Library Asia
Những hạt gạo xoay tròn
Những hạt gạo xoay tròn : tập truyện ngắn / Nguyễn Anh Đào.
Nhà xuất bản Tổng hợp, 2011. -- 191 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N549736 N427 2019 -- Kroch Library Asia
Những năm tháng đó có tôi yêu người
Những năm tháng đó có tôi yêu người / Anh Khang.
Nhà xuất bản Văn Hóa - Văn Nghệ, 2019. -- 199 pages : illustrations ; 18 cm
PL4378.9 .A547 N483 2019 -- Kroch Library Asia
Những ngày tình bỏ rơi mình
Những ngày tình bỏ rơi mình / Nắng Lạnh.
Nhà xuất bản Dân trí, 2018. -- 387 pages ; 21 cm.
PL4378.9 .N3725 N48 2018 -- Kroch Library Asia
Quán thủy thần
Quán thủy thần : truyện ngắn / Nguyễn Hải Yến.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019. -- 197 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N47655 Q83 2019 -- Kroch Library Asia
Thay lời muốn nói, Thanh xuân tôi...
Thay lời muốn nói, Thanh xuân tôi... : tùy bút / Lê Đỗ Quỳnh Hương.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 333 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .L38158 T46 2019 -- Kroch Library Asia
Thành thời gian
Thành thời gian : mỗi lần vấp ngã là một lần khôn ra / Giảo Giảo ; Gia Phương dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2016. -- 2 volumes ; 21 cm
PL4378.9 .G53 T42 2016 -- Kroch Library Asia
Thị dân tiểu thuyết
Thị dân tiểu thuyết : tiểu thuyết / Nguyễn Việt Hà.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 364 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N587 T45 2019 -- Kroch Library Asia
Tình em
Tình em : tập thơ / Huỳnh Thu Dung.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2018. -- 82 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .H8789 T56 2018 -- Kroch Library Asia
Trong sương thương má
Trong sương thương má : tản văn / Trương Chí Hùng.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 149 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .T873 T76 2019 -- Kroch Library Asia
Tuỏ̂i dấu yêu
Tuỏ̂i dấu yêu / Hoàng Mai Quyên.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 108 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .H644246 T86 2019 -- Kroch Library Asia
Tướng quân Hoàng Hoa Thám
Tướng quân Hoàng Hoa Thám : tiẻ̂u thuyé̂t lịch sử / Lê Minh Quó̂c.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 191 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .H5512 Z74 2019 -- Kroch Library Asia
Vọng âm
Vọng âm / Vanness Uyên.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn Nghệ TPHCM, 2018. -- 149 pages : color illustrations ; 19 cm
PL4378.9 .V366 V66 2018 -- Kroch Library Asia
Vợ ảo
Vợ ảo = Smart wife : tập truyện ngắn / Kiều Bích Hậu.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 194 pages ; 21 cm.
PL4378.9 .K468 V65 2019 -- Kroch Library Asia
Vừa buông tay đã thành xa lạ
Vừa buông tay đã thành xa lạ : truyện dài / Trần Hoàng Trâm.
Nhà xuất bản Kim đồng, 2019. -- 208 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .T7557 V83 2019 -- Kroch Library Asia
Yêu và say
Yêu và say : thơ-tản văn / Nguyễn Phương Thảo.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 174 pages, 20 unnumbered pages of plates : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
PL4378.9 .N536 Y48 2019 -- Kroch Library Asia
Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn
Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn / Nắng Lạnh.
Nhà Xuất Bản Thanh Niên, 2019. -- 341 pages ; 21 cm.
PL4378.9 .N3725 D38 2019 -- Kroch Library Asia
Đất mới
Đất mới : truyện dài / Song Nguyễn.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 2 volumes ; 21 cm
PL4378.9 .N562344 D37 2017 -- Kroch Library Asia
Đồi cỏ may
Đồi cỏ may : truyện dài / Lê Nghĩa Thành.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 214 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .L38373 D65 2019 -- Kroch Library Asia
Đứng một chân và há mỏ ra
Đứng một chân và há mỏ ra : cỏ̂ tích viết lại / Nguyên Hương.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2019. -- 178 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N5498 D86 2019 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n từ láy tiếng Việt
Từ điẻ̂n từ láy tiếng Việt : dành cho học sinh / Bích Hằng và nhóm biên soạn.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2019. -- 249 pages ; 18 cm
PL4379 .B53 2019 -- Kroch Library Asia
Anh Chi yêu dấu
Anh Chi yêu dấu / Đinh Tiến Luyện.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2018. -- 347 pages ; 20 cm
PL4389 .D5845 A8 2018 -- Kroch Library Asia
Chúng ta, những con đường
Chúng ta, những con đường : thơ / Du Tử Lê.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2019. -- 121 pages ; 18 cm
PL4389 .D86 C58 2019 -- Kroch Library Asia
Dưới chân Cầu Mây
Dưới chân Cầu Mây : dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyên Hồng.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 114 pages : illustrations ; 21 cm
PL4389 .N5641 D86 2019 -- Kroch Library Asia
Mưa trong bình minh
Mưa trong bình minh / Ngọc Linh.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 735 pages ; 20 cm
PL4389 .N51 M83 2018 -- Kroch Library Asia
Tình yêu có màu gì?
Tình yêu có màu gì? / Từ Kế Tường.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2018. -- 181 pages ; 19 cm.
PL4389 .T9556 T5 2018 -- Kroch Library Asia
Tuỏ̂i thơ êm đềm
Tuỏ̂i thơ êm đềm : dành cho lứa tuổi 10+ / Võ Hồng.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2019. -- 154 pages ; 21 cm
PL4389 .V84 T95 2019 -- Kroch Library Asia
Tuyển tập truyện ngắn hay nhất của Nguyễn Minh Châu
Tuyển tập truyện ngắn hay nhất của Nguyễn Minh Châu / Nguyễn Minh Châu.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 378 pages ; 21 cm
PL4389 .N5882 A6 2019 -- Kroch Library Asia
Tuyẻ̂n tập Nam Cao
Tuyẻ̂n tập Nam Cao / Nam Cao.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 735 pages ; 21 cm
PL4389 .N17 A6 2019 -- Kroch Library Asia
Đám cưới cỏ
Đám cưới cỏ : dành cho lứa tuổi 6+ / Quế Hương.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2019. -- 197 pages ; 21 cm
PL4389 .Q34 D36 2019 -- Kroch Library Asia
Mộng đế vương
Mộng đế vương : tiẻ̂u thuyết / Nguyễn Trường.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019. -- 303 pages ; 20 cm
PL4389.3 .T877 M7 2019 -- Kroch Library Asia
Đường phảng tuyệt kỹ
Đường phảng tuyệt kỹ : tập truyện ngắn / Lê Văn Phúc.
Nhà xuất bản Trẻ, 2019. -- 118 pages ; 21 cm
PL4390.22 .E214 D86 2019 -- Kroch Library Asia
Thơ Xuân Quỳnh
Thơ Xuân Quỳnh / Xuân Quỳnh.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 135 pages ; 18 cm
PL4390.34 .U114 A6 2019 -- Kroch Library Asia
Xuân Quỳnh, một nửa cuộc đời tôi
Xuân Quỳnh, một nửa cuộc đời tôi / Đông Mai.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2018. -- 159 pages : illustrations ; 21 cm
PL4390.34 .U114 Z65 2018 -- Kroch Library Asia
Udayādityālaṅkāraṃ
Udayādityālaṅkāraṃ : a compendium on poetry dedicated to king Udayaditya ; transliteration, English translation and notes / R.V.S. Sundaram, Gil Ben-Herut = Udayādityālaṅkāraṃ : tatparya, laghutippani, Iṅgliṣ anuvāda / Arviyas Sundaraṃ, Gil Ben-Herut.
Centre of Excellence for Studies in Classical Kannada, Central Institute of Indian Languages, 2015. -- xii, 70 pages ; 22 cm.
PL4652 .U339 2015 -- Kroch Library Asia
Conta maṇṇin̲ anniyar
Conta maṇṇin̲ anniyar : cir̲ukataikaḷ / Irā. Caṭakōpan̲.
publisher not identified, 2015. -- 268 pages ; 20 cm
PL4758.8 .C2977 C66 2015 -- Kroch Library Asia
Ar̲r̲ait tinEka7.
Ar̲r̲ait tinEka7.
Thirumarai kalamanram (Centre for Performing Arts), 2016. -- xv, 104 pages : illustrations (black and white) ; 21 cm
PL4758.9 .Y68 A77 2016 -- Kroch Library Asia
Ir̲aiyin̲pap pāvāram
Ir̲aiyin̲pap pāvāram : (paktiyilakkiyam) / cemmol̲ip pulavar Āraiyūr Aruḷ.
Āraiyūr Aruḷ, 2016. -- xxviii, 714 pages ; 21 cm
PL4758.9 .A785 I73 2016 -- Kroch Library Asia
Kākitaṅkaḷ pēcutaṭi
Kākitaṅkaḷ pēcutaṭi : (kavitait tokuppu) / Ariyālaiyūr Celvi. Miṣānti Celvarājā.
Kōpāl Veḷiyīṭṭakam, 2017. -- xv, 56 pages ; 19 cm
PL4758.9 .M553 K35 2017 -- Kroch Library Asia
Maruttuvarkaḷin̲ maraṇam
Maruttuvarkaḷin̲ maraṇam / Iṇuvaiyūr Citamparatiruccentinātan̲.
El̲u Kalai Ilakkiyap Pēravai, 2017. -- xii, 80 pages ; 22 cm
PL4758.9 .T4572 M37 2017 -- Kroch Library Asia
Nāṅkaḷ pāvikaḷāka irukkir̲ōm allatu 1983
Nāṅkaḷ pāvikaḷāka irukkir̲ōm allatu 1983 / Teḷivattai Jōcap = Nangal paavigalaga irukkirom alladu 1983 / author: Theliwattai Joseph.
Pākyā Patippakam, 2016. -- xxiii, 245 pages ; 22 cm
PL4758.9 .J555 N3 2016 -- Kroch Library Asia
Ñān̲ap paḷḷu
Ñān̲ap paḷḷu / miḷ patippāciriyar Tirumati Tiruñān̲ēsvari Catācivam.
Catācivam Patippakam, 2018. -- lxx, 104 pages ; 23 cm
PL4758.9 .N1685 2018 -- Kroch Library Asia
Toṭuvān̲am tolaitūram
Toṭuvān̲am tolaitūram / āciriyar Cu. Civarācā.
publisher not identified, 2016. -- xvi, 89 pages ; 21 cm
PL4758.9 .C5837 T68 2016 -- Kroch Library Asia
Tūṇṭil pul̲u
Tūṇṭil pul̲u / Taṅkan̲ = Thundil pulu : short stories / author: Thankan.
Paṇpāṭṭaluvalkaḷ Tiṇaikkaḷam, Kil̲akku Mākāṇam, 2013. -- 108 pages ; 22 cm
PL4758.9 .T365 T86 2013 -- Kroch Library Asia
Uḷḷiruntu veḷiyē...
Uḷḷiruntu veḷiyē... : tērnteṭukkappaṭṭa āyvukkaṭṭuraikaḷ / Ta. Mēkarācā = Ullirunthu velije / author: T. Megarajah.
Paṭṭippāḷaip Piratēca Kalai Ilakkiya Camūka Apivirutti On̲r̲iyam, 2016. -- 130 pages ; 21 cm
PL4758.85 .S72 M44 2016 -- Kroch Library Asia
Persepsi terhadap lembaga bimbingan belajar
Persepsi terhadap lembaga bimbingan belajar : studi kasus pada pelajaran bahasa Indonesia / Teguh Santoso.
Balai Bahasa Banda Aceh bekerja sama dengan Yayasan PeNa, 2014. -- vi, 92 pages ; 21 cm
PL5071 .S28 2014 -- Kroch Library Asia
Cinta mu kujaga
Cinta mu kujaga : puisi persaudaraan wanita dunia / Nani Tandjung [and twenty four others] ; editor: Nani Tandjung.
D3M Kail, 2018. -- viii, 119 pages : illustrations ; 20 cm
PL5089 .T1655 C56 2018 -- Kroch Library Asia
Merawat pesan
Merawat pesan : novel inspiratif tentang kisah hidup Musa Mahndrawan / karya Pay Jarot Sujarwo.
Pijar, 2015. -- viii, 272 pages ; 20 cm
PL5089 .S94368 M4 2015 -- Kroch Library Asia
Teriakan dalam bungkam
Teriakan dalam bungkam / Rizqi Turama.
Histeria, 2017. -- 220 pages ; 20 cm
PL5089 .T935 T47 2017 -- Kroch Library Asia
Poetics of Indonesian and Malaysian women's writing
The poetics of Indonesian and Malaysian women's writing : a gynocritical reading / Norhayati Ab. Rahman ; translated by Siti Nuraishah Ahmad, Tanja Jonid.
Institut Terjemahan & Buku Malaysia : Penerbit USM, 2016. -- viii, 270 pages ; 23 cm
PL5134 .N6713 2016 -- Kroch Library Asia
Kata-kata mama
Kata-kata mama / Regina Ibrahim.
Penerbitan Langit, 2018. -- 74 pages ; 21 cm
PL5139 .R2786 K38 2018 -- Kroch Library Asia
Ketiadaan yang kunamakan kebiasaan
Ketiadaan yang kunamakan kebiasaan / Enol. M.
Penerbitan Langit, 2018. -- 55 pages ; 21 cm
PL5139 .E56 K48 2018 -- Kroch Library Asia
Muda & derhaka
Muda & derhaka : kumpulan artikel dan esei / Ried Sd.
Strategic Information and Research Development Centre, 2018. -- 123 pages ; 23 cm.
PL5139 .R54 M83 2018 -- Kroch Library Asia
Stesen kosmik
Stesen kosmik / Sang Gabriel.
Penerbitan Langit, 2018. -- 72 pages ; 21 cm
PL5139 .S26 S74 2018 -- Kroch Library Asia
Tautan budaya dalam fiksyen Jong Chian Lai
Tautan budaya dalam fiksyen Jong Chian Lai / Hu Ann Leh.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017. -- xii, 193 pages : chiefly color illustrations, color maps ; 22 cm.
PL5139 .J64 Z726 2017 -- Kroch Library Asia
Kamus dewan, Iban-Melayu
Kamus dewan, Iban-Melayu / editor, Stephanie Lenya Chaong.
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016. -- xxv, 827 pages ; 22 cm
PL5333.4 .K37 2016 -- Kroch Library Asia
Jaku main enggau leka main gawai antu
Jaku main enggau leka main gawai antu = [Traditional poems and songs used during the festival for the dead] / penusun, Salang anak Manjan, Philip Igai anak Melina ; editor, Janang anak Ensiring, enggau Jimbun anak Tawai.
Majlis Adat Istiadat Sarawak, 2017. -- xiii, 217 pages : illustrations (some color), portraits ; 21 cm
PL5333.7 .J35 2017 -- Kroch Library Asia
Serara bunga
Serara bunga = [Separation of the flowers] / ditusun, Enchana Anak Labau ; editor, Edward Untie Anak Entarey, Jimbun Tawai ; pemacha proof, Jonathan Singki Lintan.
Majlis Adat Istiadat Sarawak, 2018. -- xi, 158 pages : color illustrations ; 21 cm
PL5333.7 .S373 2018 -- Kroch Library Asia
Paguneman dina basa Sunda
Paguneman dina basa Sunda : diajar ngobrol ku basa Sunda / disusun ku Amerna.
Pustaka Budaya Indonesia : Buku Digital Audio Heikelmedia, 2018. -- 1 DVD-ROM (28 pages) : sound, color ; 4 3/4 in.
Disk PL5451 .A45 2018 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (46 items)RSS

Republic of apples, democracy of oranges
Republic of apples, democracy of oranges : new eco-poetry from China and the United States / Frank Stewart, series editor ; Tony Barnstone, Ming Di, guest editors.
University of Hawaii Press, 2019. -- xxxi, 200 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize PN1083 .E3 R47 2019 + -- Kroch Library Asia
Waza o ikiru shintai
〈わざ〉を生きる身体 : 人形遣いと稽古の臨床教育学 / 奥井遼著.
Waza o ikiru shintai : ningyōtsukai to keiko no rinshō kyōikugaku / Okui Haruka cho.
Mineruba Shobō, 2015. -- xiii, 332, 5 pages : illustrations, maps ; 22 cm
PN1978 .J3 O58 2015 -- Kroch Library Asia
Ilaṅkai cin̲imāvin̲ ārampam
Ilaṅkai cin̲imāvin̲ ārampam = Beginning of Sr Lankan cinema / Tampiaiyā Tēvatās.
Vidyatheepam Publication, 2016. -- xiii, 100 pages : illustrations ; 19 cm
PN1993.5 .S73 T476 2016 -- Kroch Library Asia
Khwaabon ka safar
Khwaabon ka safar / with Mahesh Bhatt.
Rupa, 2018. -- x, 221 pages : illustrations (black and white) ; 20 cm
PN1993.5 .I8 B394 2018 -- Kroch Library Asia
Ninshiki, Taiwan, den'ei
認識・TAIWAN・電影 : 映画で知る台湾 / 野嶋剛.
Ninshiki, Taiwan, den'ei : eiga de shiru Taiwan / Nojima Tsuyoshi.
Akashi Shoten, 2015. -- 286 pages : illustrations ; 19 cm
PN1993.5 .T28 N65 2015 -- Kroch Library Asia
Pop empires
Pop empires : transnational and diasporic flows of India and Korea / edited by S. Heijin Lee, Monika Mehta, and Robert Ji-Song Ku.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xii, 347 pages : illustrations ; 24 cm.
PN1993.5 .I8 P655 2019 -- [asia]
Điện ảnh Nhật Bản và Việt Nam đương đại
Điện ảnh Nhật Bản và Việt Nam đương đại : giao lưu văn hóa và ảnh hưởng / chủ biên, TS. Đào Lê Na.
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2018. -- 350 pages : illustrations ; 24 cm
PN1993.5 .V5 D54 2018 -- Kroch Library Asia
Eiga bijutsu
映画美術 : 擬景・借景・噓百景 / 木村威夫著 ; 荒川邦彦編.
Eiga bijutsu : gikei, shakkei, uso hyakkei / Kimura Takeo cho ; Arakawa Kunihiko hen.
Waizu Shuppan, 2004. -- 527 pages : illustrations ; 22 cm
PN1995.9 .S4 K568 2004 -- Kroch Library Asia
He liu (video)
河流 / 中央電影事業股份有限公司 ; producers, Hsu Li Kong, Chiu Shun Ching ; 導演, 蔡明亮 ; screenplay, Tsai Ming Liang, Yang Pi Ying, Tsai Yi Chun = The River /Central Motion Picture Corporation ; producers, Hsu Li Kong, Chiu Shun Ching ; director, Tsai Ming Liang ; screenplay, Tsai Ming Liang, Yang Pi Ying, Tsai Yi Chun.
He liu / a film by Tsai Ming-Liang.
Wellspring, 2002. -- 1 videodisc (115 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10285 (CHI) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Siṃhala sinamāvē ridī Rēkhāva
Siṃhala sinamāvē ridī Rēkhāva / Ē. Dī. Rañjit Kumāra.
Phāsṭ Pabliṣin (Prayivaṭ) Limiṭaḍ, 2017. -- 248 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize PN1997 .R435 R36 2017 + -- Kroch Library Asia
Tian zhu ding (video)
天注定 / 北京西河星汇影业有限公司, オフィス北野, 上海电影(集团)有限公司 ; 监制, 市山尚三 ; 编剧/导演, 贾樟柯 = A touch of sin / MK2 ; Xstream Pictures (Beijing) ; Office Kitano ; Shanghai Film Group Corporation ; producer, Shozo Ichiyama ; screenwriter & director, Jia Zhang-Ke.
Tian zhu ding / Beijing xi he xing hui ying ye you xian gong si, Ofisu Beiye, Shanghai dian ying (ji tuan) you xian gong si ; jian zhi, Shishan Shangsan ; bian ju/dao yan, Jia Zhangke = A touch of sin / MK2 ; Xstream Pictures (Beijing) ; Office Kitano ; Shanghai Film Group Corporation ; producer, Shozo Ichiyama ; screenwriter & director, Jia Zhangke.
Distributed by Kino Lorber Incorporated, 2014. -- 1 videodisc (130 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10284 (CHI) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Freedom
Freedom : my story / Arunaraje Patil ; foreword by Shyam Benegal.
HarperCollins Publishers, 2017. -- xv, 238 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm
PN1998.3 .R35 F74 2017 -- Kroch Library Asia
Monolog 5 negara
Monolog 5 negara : antologi skrip drama pentas / editor, Khalid Salleh.
Institut Terjemahan & Buku Malaysia : DBP, 2015. -- xii, 99 pages : illustrations ; 24 cm
PN2037 .A58 2015 -- Kroch Library Asia
Theatre and national identity in colonial India
Theatre and national identity in colonial India : formation of a community through cultural practice / Sharmistha Saha.
Aakar, 2018. -- 255 pages : illustrations ; 23 cm
PN2883 .S24 2018 -- Kroch Library Asia
19th Bharat Rang Mahotsav
19th Bharat Rang Mahotsav = Bhārata Raṅga Mahotsava / chief editor, Amitabh Srivastav.
National School of Drama, 2017. -- 224 pages : illustrations (colour) ; 28 cm
Oversize PN2886 .N49 B43 2017 + -- Kroch Library Asia
Perils of being moderately famous
The perils of being moderately famous / Soha Ali Khan.
Penguin Books, an imprint of Penguin Random House, 2017. -- xi, 210 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white, and colour) ; 20 cm
PN2888 .A45 A3 2017 -- Kroch Library Asia
With malice towards none
With malice towards none : the chronicle of an era / M.K.K. Nayar ; translated from the Malayalam by Gopakumar M. Nair.
Prism Books Pvt. Ltd., 2017. -- 561 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (black and white) ; 24 cm
PN2888 .N39 A313 2017 -- Kroch Library Asia
Sabhan sum alanka ca pe mhat tam mya
သဘင်သုံးအလင်္ကာစာပေမှတ်တမ်းများ / ပန်တျာမြကြည်.
Sabhan sum alanka ca pe mhat tam mya / Pantya Mra Krann.
Do Me Svay Khuin, 2018. -- 581 pages, plates : illustrations (some color), facsimiles, portraits ; 21 cm
PN2889.22 .M73 2018 -- Kroch Library Asia
Alpha Woman
Alpha Woman : thành công ngoài vùng an toàn / Ngô Thanh Vân.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019. -- 173 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
PN2889.89 .N43 A3 2019 -- Kroch Library Asia
Kabuki no bakumatsu, Meiji
歌舞伎の幕末・明治 : 小芝居の時代 / 佐藤かつら.
Kabuki no bakumatsu, Meiji : koshibai no jidai / Satō Katsura.
Perikansha, 2010. -- 398 pages : illustrations, map ; 22 cm
PN2924.5 .K3 S2635 2010 -- Kroch Library Asia
Kondō Kennosuke utau kokoro mau kokoro
近藤乾之助謡う心舞う心 / 藤沢摩彌子[編].
Kondō Kennosuke utau kokoro mau kokoro / Fujisawa Mayako [hen].
Shūeisha, 2005. -- 315 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
PN2924.5 .N6 K65 2005 -- Kroch Library Asia
Nō kyōgen no bunkashi
能狂言の文化史 : 室町の夢 / 原田香織.
Nō kyōgen no bunkashi : Muromachi no yume / Harada Kaori.
Sekai Shisōsha, 2009. -- 274 pages : illustrations ; 19 cm.
PN2924.5 .N6 H36 2009 -- Kroch Library Asia
Nō kyōgen no kiso chishiki
能・狂言の基礎知識 / 石井倫子.
Nō kyōgen no kiso chishiki / Ishii Tomoko.
Kadokawa Gakugei Shuppan, 2009. -- 285 pages : illustrations ; 19 cm.
PN2924.5 .N6 I645 2009 -- Kroch Library Asia
Nō ni mo enshutsu ga aru
能にも演出がある : 小書演出・新演出など / 横道萬里雄.
Nō ni mo enshutsu ga aru : kogaki enshutsu, shin'enshutsu nado / Yokomichi Mario.
Hinoki Shoten, 2007. -- 289 pages : illustrations ; 21 cm.
PN2924.5 .N6 Y65 2007 -- Kroch Library Asia
Okina to Kan'ami
翁と観阿弥 : 能の誕生 / 監修梅原猛, 観世清和 ; 編集委員天野文雄, [and three others].
Okina to Kan'ami : nō no tanjō / kanshū Umehara Takeshi, Kanze Kiyokazu ; henshū iin Amano Fumio, [and three others].
Kadokawa Gakugei Shuppan, 2013. -- 558 pages : illustrations ; 22 cm.
PN2924.5 .N6 O3865 2013 -- Kroch Library Asia
Shōwa nōgaku ōgonki
昭和能楽黄金期 : 山崎有一郎が語る名人たち / 山崎有一郎 ; 聞き手三浦裕子.
Shōwa nōgaku ōgonki : Yamasaki Yūichirō ga kataru meijintachi / Yamasaki Yūichirō ; kikite Miura Hiroko.
Hinoki Shoten, 2006. -- 216 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations, map ; 22 cm
PN2924.5 .N6 Y35 2006 -- Kroch Library Asia
Yonimo omoshiroi kyōgen
世にもおもしろい狂言 / 茂山千三郎.
Yonimo omoshiroi kyōgen / Shigeyama Senzaburō.
Shūeisha, 2006. -- 222 pages : illustrations ; 18 cm.
PN2924.5 .K9 S56 2006 -- Kroch Library Asia
Nepālamā presa svatantratā
Nepālamā presa svatantratā / Mahendra Vishṭa = Press freedom in Nepal / by Mahendra Bista.
Sāṅgrilā Pustaka Prā. Li., 2017. -- 30, 315 pages ; 20 cm
PN4748 .N35 V57 2017 -- Kroch Library Asia
Hindī patrakāritā ke vividha āyāma
Hindī patrakāritā ke vividha āyāma / Manohara Purī = Hindi patrakarita ke vividh ayam / Manohar Puri.
Praguna Pablikeśana, 2012. -- 201 pages ; 23 cm
PN5374 .P87 2012 -- Kroch Library Asia
Sāhityika patrikāem̐ aura sāmājika bodha
Sāhityika patrikāem̐ aura sāmājika bodha / Ḍô. Āra. Āra. Paṭela = Sahityik patrikayen aur samajik bodh : (journalism) / by Dr. R.R. Patel.
Antikā Prakāśana, 2017. -- 304 pages ; 23 cm
PN5378 .M27 P37 2017 -- Kroch Library Asia
Miharitō kara zutto
見張塔からずっと : 政権とメディアの 8年 / 山田健太.
Miharitō kara zutto : seiken to media no 8-nen / Yamada Kenta.
Tabata Shoten, 2016. -- 437 pages ; 19 cm
PN5404 .Y256 2016 -- Kroch Library Asia
Sensō zetsumetsu e, ningen fukkatsu e
戦争絶滅へ, 人間復活へ : 93歲・ジャーナリストの発言 / むのたけじ ; 聞き手黒岩比佐子.
Sensō zetsumetsu e, ningen fukkatsu e : 93-sai jānarisuto no hatsugen / Muno Takeji ; kikite Kuroiwa Hisako.
Iwanami Shoten, 2008. -- xi, 205, 2 pages : illustrations ; 18 cm.
PN5406 .M76 A5 2008 -- Kroch Library Asia
Lakʻ chaññʻ kanʻ rapʻ Builʻ khyupʻ Oṅʻ Chanʻʺ lamʻʺ poʻ ka Praññʻ su khyacʻ so thīʺ ripʻ okʻ mhā
Lakʻ chaññʻ kanʻ rapʻ Builʻ khyupʻ Oṅʻ Chanʻʺ lamʻʺ poʻ ka Praññʻ su khyacʻ so thīʺ ripʻ okʻ mhā / Chūʺ Nhakʻ.
Laṅʻʺ Lvanʻʺ Khaṅʻ Cā pe, 2018. -- 202 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 21 cm
PN5449 .B93 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Cuṃ thokʻ krīʺ Ūʺ Caṃ Rhāʺ naí Ūʺ Dinʻʺ Doṅʻ
Cuṃ thokʻ krīʺ Ūʺ Caṃ Rhāʺ naí Ūʺ Dinʻʺ Doṅʻ : ʼa pokʻ rhā taí chī / Kātvanʻʺ ʼOṅʻ Rhinʻ.
Ū ̋ Kyoʻ Zeyay : Chu-la cañʻ : [Phranʻʹ khyi reʺ], Nagāʺ Pyaṃ Cā Pe, 2006. -- 64 pages : chiefly illustrations ; 24 cm
PN6222 .B85 O62 1995 -- Kroch Library Asia
Rapʻ kvakʻ thai mhā sū ma pā raṅʻ na prīʺ ...
Rapʻ kvakʻ thai mhā sū ma pā raṅʻ na prīʺ ... : (ʼA sacʻ cakʻ cakʻ Kātvanʻʺ luṃʺ khyaṅʻʺ) / Kui Rvhe Thūʺ (Praññʻ).
Rvhe Thūʺ la cañʻ : Phranʻ́ khyi reʺ; Myuiʺ Krīʺ Cā pe, 2007. -- 111 pages : chiefly illustrations ; 24 cm
PN6222 .B85 K854 2007 -- Kroch Library Asia
Ray ra mo ra cheʺ loka hasa myāʺ
Ray ra mo ra cheʺ loka hasa myāʺ / Thakʻ Ṅrimʻʺ Ve.
Khyui teʺ saṃ cā pe, 2003. -- 90 pages : illustrations ; 20 cm
PN6222 .B85 T43 2003 -- Kroch Library Asia
Wit and humour
Wit and humour / "The Jolly Crew".
Vijitha Yapa Publications, 2017. -- xviii, 358 pages ; 21 cm
PN6222 .S788 J65 2017 -- Kroch Library Asia
ʼŪ lhuikʻ saññʻʺ lhuikʻ hāsa
ʼŪ lhuikʻ saññʻʺ lhuikʻ hāsa / Kātvanʻʺ Ṅve Kraññʻ.
Ū ̋ Mra ʼOṅʻ : Sūjā la cañʻ, 2006. -- 122 pages : chiefly illustrations ; 21 cm
PN6222 .B85 N94 2006 -- Kroch Library Asia
Babasan-paribasa jeung hartina
Babasan-paribasa jeung hartina / ku E. Sendjajadipoetra.
Pustaka Budaya Indonesia : Buku Digital Audio Heikelmedia, 2016. -- 1 DVD-ROM (131 pages) : sound, color ; 4 3/4 in.
Disk PN6519 .S85 S46 2016 -- Kroch Library Asia
Han'guk sŏngŏ taesajŏn
한국 성어 대사전 / 박 영원, 양 재찬 편저.
Han'guk sŏngŏ taesajŏn / Pak Yŏng-wŏn, Yang Chae-ch'an p'yŏnjŏ.
P'urŭn Sasang, 2018. -- 647 pages ; 22 cm.
PN6519 .K6 P36 2018 -- Kroch Library Asia
Mō̜ladok Lānsāng
Mō̜ladok Lānsāng : Phayā Lāo buhān / Phra Phaivan Mālāvong.
Samnakphim Sīekhīeo, 2019. -- 179 pages ; 21 cm
PN6519 .L39 .P42 2019 -- Kroch Library Asia
Tục ngữ ca dao Việt Nam
Tục ngữ ca dao Việt Nam / Ngọc Hà sưu tầm & tuyển chọn.
Nhà xuất bản Văn học, 2019. -- 323 pages ; 21 cm
PN6519 .V5 T8853 2019 -- Kroch Library Asia
Chve Maṅʻʺ Dhanu phrū e* Mruiṅʻ Rajā Tvatʻ pī
Chve Maṅʻʺ Dhanu phrū e* Mruiṅʻ Rajā Tvatʻ pī : kyvanuʻpʻ nhaṅʻ́ ranʻ puṃ ṅve prokʻ chuṃʺ mhu / Chve Maṅʻʺ (Dhanu phrū).
Tvatʻ pī Cā pe, 2004. -- 155 pages : chiefly illustrations ; 24 cm
PN6790 .B9 C49 2004 -- Kroch Library Asia
Gāndhī citrakathā
Gāndhī citrakathā / citrāṅkana. Brāṇḍa Eiḍa ; sāmagrī-saṃyojana, Apūrva Āśara ; lekhana, Jayanta Meghāṇī ; sahāya Sohama Paṭela.
Navajīvana, Mudraṇālaya, 2016. -- 120 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize PN6790 .I4 M44 2016g ++ -- Kroch Library Asia
Mi ruiʺ pha lā ca kāʺ puṃ rupʻ cuṃ
Mi ruiʺ pha lā ca kāʺ puṃ rupʻ cuṃ : bhūʺ sīʺ sīʺ mha ʼa rīʺ toʻ nhaṅʻ́ sū khuiʺ preʺ mha thuiʺ kvaṅʻʺ tha.
Cuiṅʻʺ Ṅa Mokʻ Rupʻ pra la can̄ʻ, 1995. -- 72 pages : chiefly illustrations ; 24 cm
PN6790 .B9 M5 1995 -- Kroch Library Asia
Tuí rvā ʼa tvaṅʻʺ mhā lū myāʺ cvā
Tuí rvā ʼa tvaṅʻʺ mhā lū myāʺ cvā : kyeʺ rvā hāsa myāʺ / Kui Rvhe Thūʺ (Praññʻ).
Gyacʻ Tūʺ Rupʻ cuṃ, 1995. -- 54 pages : chiefly illustrations ; 24 cm
PN6790 .B9 K852 1995 -- Kroch Library Asia

PQ. French literature - Italian literature - Spanish literature - Portuguese literature (1 item)RSS

Mẹ
Mẹ / Hélène Delforge, Quentin Gréban ; Nguyễn Duy Bình dịch.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2019. -- 1 volume (unpaged) : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize PQ2704 E36 M36 2019 + -- Kroch Library Asia

PR. English literature (12 items)RSS

One enduring lesson
One enduring lesson / Jamal Merchant.
Rupa, 2017. -- 274 pages ; 21 cm
PR6063 .E73 O54 2017 -- Kroch Library Asia
Who even cares who cares?
Who even cares who cares? / Rafee Shaams.
Bengal Publications Limited, 2016. -- 136 pages : illustrations (black and white) ; 20 cm
PR9420.9 .S536 W46 2016 -- Kroch Library Asia
Home Shangrila
Home Shangrila : a novel from Bhutan / Lingchen Dorji.
Lingchen Dorji, 2017. -- 241 pages ; 19 cm
PR9424.9 .D64 Z46 2017 -- Kroch Library Asia
Tikpa
Tikpa : ...the drop of water / written by Chador Wangmo ; illustrated by Chandra S Subba.
Miza Books, 2017. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 21 cm
Oversize PR9424.9 .C43 T55 2017 + -- Kroch Library Asia
Write to reconcile III
Write to reconcile III : an anthology / edited by Shyam Selvadurai.
National Peace Council, 2017. -- 256 pages ; 23 cm
PR9440.5 .W753 2017 -- Kroch Library Asia
Names & numbers
Names & numbers : stories / Chiranthi Rajapakse.
Perera-Hussein Publishing House, 2017. -- 106 pages ; 20 cm
PR9440.9 .R35 N36 2017 -- Kroch Library Asia
Unsuitable women
An unsuitable women / compiled by Shinie Antony.
Rupa, 2017. -- x, 158 pages ; 21 cm
PR9497.35 .W65 U57 2017 -- Kroch Library Asia
Aosenla's story
Aosenla's story / Temsula Ao.
Zubaan, 2017. -- vi, 203 pages ; 21 cm
PR9499.3 .A6 A57 2017 -- Kroch Library Asia
Daughters of Jorasanko
Daughters of Jorasanko : a sequel to Jorasanko / Aruna Chakravarti.
HarperCollins Publishers India, 2016. -- xiv, 327 pages ; 20 cm
PR9499.3 .C435 D38 2016 -- Kroch Library Asia
Kamala Das
Kamala Das / by P.P. Raveendran.
Sahitya Akademi, 2017. -- viii, 128 pages ; 22 cm.
PR9499.3 .D35 Z877 2017 -- Kroch Library Asia
Polite society
Polite society / Mahesh Rao.
G. P. Putnam's Sons, 2019. -- 361 pages ; 24 cm
PR9499.4 .R3666 P65 2019 -- Kroch Library Asia
Place and postcolonial ecofeminism
Place and postcolonial ecofeminism : Pakistani women's literary and cinematic fictions / Shazia Rahman.
University of Nebraska Press, 2019. -- xiv, 226 pages : illustrations ; 24 cm.
PR9540.4 .R34 2019 -- Kroch Library Asia

PS. American literature (3 items)RSS

Cultural hybrids of (post)Modernism
Cultural hybrids of (post)Modernism : Japanese and Western literature, art and philosophy / Beatriz Penas-Ibáñez & Akiko Manabe (eds).
Peter Lang, 2016. -- 234 pages ; 23 cm.
PS228 .P68 J37 2016 -- Kroch Library Asia
Māku Towein to Nihon
マーク・トウェインと日本 : 変貌するアメリカの象徴 / 石原剛.
Māku Towein to Nihon : henbōsuru Amerika no shōchō / Ishihara Tsuyoshi.
Sairyūsha, 2008. -- 366, 13 pages : illustrations ; 22 cm
PS1337.4 .J37 I8416 2008 -- Kroch Library Asia
Japanese tales of Lafcadio Hearn
Japanese tales of Lafcadio Hearn / edited and introduced by Andrei Codrescu ; with a foreward by Jack Zipes.
Princeton University Press, 2019. -- xii, 206 pages: illustrations ; 20 cm.
PS1916 .C64 2019 -- Kroch Library Asia

QB. Astronomy (1 item)RSS

Sông Ngân khi tỏ khi mờ
Sông Ngân khi tỏ khi mờ / Nguyễn Quang Riệu, Nguyên giám đốc nghiên cứu danh dư, Trung tâm quốc gia khỏa cứu khoa học Pháp (CNAS) và đài thiên văn Paris.
Nhà xuất bản Thế giới, 2019. -- 182 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
QB45 .N49 2019 -- Kroch Library Asia

QC. Physics (3 items)RSS

Climate change, local politics and institutional responses in Nepal
Climate change, local politics and institutional responses in Nepal : a synthesis of research findings / Dil B. Khatri, Adam Pain, Hemant Ojha, Bikash Adhikari, Chandra L. Pandey, Hari Dhungana, Tikeshwari Joshi.
ForestAction Nepal ; Kathmandu, Nepal : Southasia Institute of Advanced Studies in collaboration with DIIS, 2016. -- 48 pages ; 24 cm
QC903.2 .N35 K43 2016 -- Kroch Library Asia
Climate change and gender justice
Climate change and gender justice : a participatory research study on the impact of climate change on women in three selected rural communities in the Philippines / Teresita Vistro, consultant and writer.
PANAP, Pesticide Action Network Asia and the Pacific, 2013. -- 65 pages ; 22 cm
QC903.2 .P6 .V57 2013 -- Kroch Library Asia
Realigning priorities
Realigning priorities : climate vulnerability assessment : Terai Arc Landscape.
WWF Nepal, 2016. -- xi, 76 pages : color illustrations, color maps ; 30 cm
Oversize QC903.2 .N35 R38 2016 ++ -- Kroch Library Asia

QE. Geology (2 items)RSS

Nepālakā khanija ratna
Nepālakā khanija ratna / Hariprasāda Timsinā.
Gomādevī Timsinā, 2017. -- 82 pages : color illustrations, color map ; 21 cm
QE452 .N35 T56 2017 -- Kroch Library Asia
Aid and recovery in post-earthquake Nepal
Aid and recovery in post-earthquake Nepal / Asia Foundation, UKaid, Federal Department of Foreign Affairs, Swiss Agency for Development and Cooperation, Interdisciplinary Analysts.
The Asia Foundation, 2015-2017. -- 4 volumes : color illustrations, color maps ; 31 cm
Oversize QE537.2 .N35 A53 2015 ++ -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (3 items)RSS

Minakata Kumagusu
南方熊楠 : 進化論・政治・性 / 原田健一.
Minakata Kumagusu : shinkaron, seiji, sei / Harada Ken'ichi.
Heibonsha, 2003. -- 267 pages : illustrations ; 20 cm
QH31 .M48 H37 2003 -- Kroch Library Asia
Konservasi alam
Konservasi alam : buku informasi / BKSDA Aceh ; penyusun, Agus Yasin, S.Hut., M.Sc. [and five others].
Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2013. -- v, 77 pages : color illustrations ; 21 cm
QH77 .I5 Y37 2013 -- Kroch Library Asia
Ecology of tropical East Asia
The ecology of tropical East Asia / Richard T. Corlett.
Oxford University Press, 2019. -- xii, 320 pages : illustrations (some color), maps (some color) ; 25 cm
QH84.5 .C67 2019 -- Kroch Library Asia

QK. Botany (1 item)RSS

Genus Melastoma in Borneo
The genus Melastoma in Borneo : including 31 new species / Khoon Meng Wong.
[unknown publisher], 2016. -- v, 184 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 23 cm
QK495 .M514 W66 2016 -- Kroch Library Asia

QL. Zoology (5 items)RSS

Nepālakā saṃrakshita kshetraharū
Nepālakā saṃrakshita kshetraharū / sampādana, Vishṇu Prasāda Śreshṭha, Bhojarāja Pantha.
Rāshṭriya Nikuñja tathā Vanyajantu Saṃrakshaṇa Vibhāga, 2017. -- 97 pages : color illustrations, color maps ; 22 cm
QL84.5 .N35 N467 2017 -- Kroch Library Asia
Nepālamā adhika corī śikāra ra avaidha vyāpāra hune vanyajantu tathā vanaspatiharūko jānakārī.
Nepālamā adhika corī śikāra ra avaidha vyāpāra hune vanyajantu tathā vanaspatiharūko jānakārī.
Nepāla Sarakāra, Vana tathā Bhū-Saṃrakshaṇa Mantrālaya, Rāshṭriya Nikuñja tathā Vanyajantu Saṃrakshaṇa Vibhāga, 2015. -- kha-ña,144 pages : color illustrations, color maps ; 21 cm
QL84.5 .N35 N474 2015 -- Kroch Library Asia
Red list of Bangladesh
Red list of Bangladesh / chief national technical expert, Mohammad Ali Reza Khan ; technical coordinator, Mohammad Shahad Mahabub Chowdhury.
IUCN, International Union for Conservation of Nature, Bangladesh Country Office, 2015. -- 7 volumes : color illustrations, color maps ; 26 cm
Oversize QL84.5 .B36 R456 2015 + -- Kroch Library Asia
Orang-utan
Orang-utan : the natural history of an endangered ape / Elizabeth L. Bennett ; photographs by Cede Prudente.
Natural History Publications (Borneo), 2017. -- xiii, 134 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
QL737 .P94 B46 2017 -- Kroch Library Asia
Upin
Upin : a Bornean Banteng / by Jaswinder Kaur Kler, Penny Gardner & Benoit Goossens ; photography by Danau Girang Field Centre.
Natural History Publications (Borneo) Sdn. Bhd, 2016. -- v, 82 pages : color illustrations ; 22 cm
QL737 .U53 K39 2016 -- Kroch Library Asia

QP. Physiology (1 item)RSS

Bu zi si de ji yin
不自私的基因 : 破译衰老密码,重新审视生命和死亡的界限 / (美)乔希·米特尔多夫(Josh Mitteldorf), 多里昂·萨根(Dorion Sagan)著; 杨泓, 孙红贵, 缪明珠译.
Bu zi si de ji yin : po yi shuai lao mi ma, chong xin shen shi sheng ming he si wang de jie xian / (mei)Qiaoxi Miteerduofu(Josh Mitteldorf), Duoliang Sagen(Dorion Sagan) zhu; Yang Hong, Sun Honggui, Mou Mingzhu yi.
Guangdong ren min chu ban she, 2018. -- 5, 8, 25, 289 pages : illustrations ; 24 cm
QP86 .M58512 2018 -- Kroch Library Asia

QR. Microbiology (1 item)RSS

Igakuteki konkyo towa nanika
医学的根拠とは何か / 津田敏秀著.
Igakuteki konkyo towa nanika / Tsuda Toshihide.
Iwanami Shoten, 2013. -- viii, 190, 5 pages : illustrations ; 18 cm.
QR181 .T88 2013 -- Kroch Library Asia

R. Medicine (3 items)RSS

Vaittiyac curukkam
Vaittiyac curukkam : (viṣam, mūlikai, potu vaittiyam) / Kaṇapatippiḷḷai Visvaliṅkam.
Cutēca Vaittiya Tiṇaikkaḷam, Kil̲akku Mākāṇam, 2016. -- 298 pages : illustrations ; 21 cm
R608.2 .V57 2016 -- Kroch Library Asia
Iseidō sōsho
醫聖堂叢書 / [編輯者呉秀三].
Iseidō sōsho / [henshūsha Kure Shūzō].
Shibunkaku, 1970. -- 3, 2, 25, 908 pages ; 22 cm
R626 .K87 1970 -- Kroch Library Asia
Praññʻ toʻ pranʻ ro gā myāʺ
Praññʻ toʻ pranʻ ro gā myāʺ / Dokʻtā Va Luṃʺ.
Burma Star Group, 2005. -- 80 pages : illustrations ; 22 cm
R702.5 .V3 2005 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (5 items)RSS

Health, human rights and ethics
Health, human rights and ethics : a sociological study in hospital setting / Ramesh Kumar Sangwan.
Rawat Publications, 2017. -- xii, 206 pages : illustration, 1 chart ; 23 cm
RA395 .I5 S25 2017 -- Kroch Library Asia
Communication and change in health behavior in Bangladesh
Communication and change in health behavior in Bangladesh : realities at the grassroots / Mohammad Mainul Islam.
Osder Publications, 2016. -- 176 pages
RA541 .B35 M35 2016 -- Kroch Library Asia
Community based intervention for prevention and control of non communicable disease risk factors (CIPCON), 2015
Community based intervention for prevention and control of non communicable disease risk factors (CIPCON), 2015 : baseline report / authors, Khem Bahadur Karki [and eight others].
Nepal Health Research Council, 2017. -- vii, 18, xliv pages : illustrations, forms ; 30 cm
Oversize RA541 .N4 K373 2017 + -- Kroch Library Asia
Kukka p'ongnyŏk kwa yuhae palgul ŭi sahoe munhwasa
국가 폭력 과 유해 발굴 의 사회 문화사 : '빨갱이' 가 된 인간 의 뼈, 그리고 유해 발굴 / 노 용석 지음.
Kukka p'ongnyŏk kwa yuhae palgul ŭi sahoe munhwasa : 'ppalgaengi' ka toen in'gan ŭi ppyŏ, kŭrigo yuhae palgul / No Yong-sŏk chiŭm.
Sanjini, 2018. -- 318 pages : illustrations ; 23 cm
RA637 .N63 2018 -- Kroch Library Asia
Climate change and urban health
Climate change and urban health : the case of Hong Kong as a subtropical city / Emily Ying Yang Chan.
Routledge, 2019. -- xxiii, 264 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
RA793 .C4375 2019 -- Kroch Library Asia

RC. Internal medicine (1 item)RSS

Bệnh tăng huyết áp
Bệnh tăng huyết áp : cách phòng và điều trị / Bác sĩ Bạch Minh.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 258 pages : illustrations ; 19 cm
RC685 .H8 B33 2017 -- Kroch Library Asia

RD. Surgery (2 items)RSS

Concept of wound management in ayurveda
Concept of wound management in ayurveda / A.A.J. Pushpakumara.
S. Godage & Brothers (Pvt) Ltd, 2017. -- 264 pages ; 22 cm
RD93 .P875 2017 -- Kroch Library Asia
Journeys
Journeys : meet inspiring people with spinal cord injury / written by Elizabeth Timms.
Centre for the Rehabilitation of the Paralysed, 2015. -- III, 49 pages : color illustrations ; 27 cm
Oversize RD594.3 .T56 2015 + -- Kroch Library Asia

RG. Gynecology and obstetrics (1 item)RSS

Seiri yōhin no shakaishi
生理用品の社会史 : タブーから一大ビジネスへ / 田中ひかる著.
Seiri yōhin no shakaishi : tabū kara ichidai bijinesu e / Tanaka Hikaru cho.
Mineruva Shobō, 2013. -- ix, 254, 41 pages : illustrations ; 20 cm
RG163 .T36 2013 -- Kroch Library Asia

RM. Therapeutics. Pharmacology (2 items)RSS

Kỵ và hợp trong ăn uống
Kỵ và hợp trong ăn uống : cẩm nang hữu ích cho mọi người - ăn để khỏe mạnh, uống để vui tươi / Thôi Hiểu Lệ ; Nguyễn Trí Nhân, Đặng Thị Hoa dịch ; Lương y Trần Thị Kim Oanh hiệu đính.
First News ; Nhà xuất bản Phụ nữ, 2019. -- 111 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize RM214 .T56 2019 + -- Kroch Library Asia
Royal court massage
Royal court massage / written by N. Nethiniyom = Nūat rātchasamnak / khīan dōi Nō̜. Nētiniyom.
Yon Roy Publishing, 2018-. -- volumes ; 21 cm
RM723 .T45 N66 2018 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (6 items)RSS

Agriculture statistics of Sri Lanka 2015.
Agriculture statistics of Sri Lanka 2015.
Department of Census and Statistics, Ministry of National Planning and Economic Affairs, 2016. -- vi, 43 pages ; 31 cm
Oversize S471 .S745 A37 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Ēdi asalaina harita viplavaṃ?
Ēdi asalaina harita viplavaṃ? / racana, Pro. En. Vēṇugōpālarāvu = Yedhi asalaina haritha viplavam / author, Prof. N. Venugopala Rao.
Prajāśakti Bukhaus, 2017. -- 200 pages ; 21 cm
S471 .I4 V46 2017 -- Kroch Library Asia
Phǣn yutthasāt sathiti kasikam læ sonnabot khō̜ng Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo 2016-2025.
Phǣn yutthasāt sathiti kasikam læ sonnabot khō̜ng Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo 2016-2025.
Kasūang Kasikam læ Pāmai, 2016. -- xiv, 84 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize S471 .P42 2016 + -- Kroch Library Asia
Satoyama no kankyōgaku
里山の環境学 / 武内和彦, 鷲谷いづみ, 恒川篤史編.
Satoyama no kankyōgaku / Takeuchi Kazuhiko, Washitani Izumi, Tsunekawa Atsushi hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2001. -- iv, 257 pages : illustrations, maps ; 22 cm
S471 .J3 S28 2001 -- Kroch Library Asia
Vamʻʺ manʻʺ rhuiʺ hīʺruiʺ myāʺ nhaṅʻ́ cuikʻ pyuīʺ reʺ cuiʺ rimʻ re mhatʻ nuiṅʻ naṃ nhaṅʻ́ ʼa khrāʺ cā cu myāʺ
Vamʻʺ manʻʺ rhuiʺ hīʺruiʺ myāʺ nhaṅʻ́ cuikʻ pyuīʺ reʺ cuiʺ rimʻ re mhatʻ nuiṅʻ naṃ nhaṅʻ́ ʼa khrāʺ cā cu myāʺ / Dokʻtā Thvanʻʺ Vaṅʻʺ (Cuikʻ pyuīʺ reʺ).
Mranʻ mā Toṅʻ sū krīʺ myāʺ Cā pe, 2018. -- 132 pages : color illustrations ; 21 cm
S471 .B93 T48 2018 -- Kroch Library Asia
Śetī, śetakarī āṇi pāṇī
Śetī, śetakarī āṇi pāṇī / Rameśa Pādhye = Sheti, shetkari aani pani / Ramesh Padhye.
Lokavāṅmaya Gr̥ha, 2017. -- 131 pages ; 22 cm
S616 .I4 P23 2017 -- Kroch Library Asia

SB. Plant culture (2 items)RSS

Kitula hā păṇihakuru
Kitula hā păṇihakuru / Guṇasēkara Guṇasōma, Umayaṅganā Pūjanī Guṇasēkara.
Sūriya Prakāśakayō, 2017. -- 418 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
SB317 .C26 G86 2017 -- Kroch Library Asia
Major flowering trees of tropical gardens
Major flowering trees of tropical gardens / M.S. Swaminathan, S.L. Kochhar ; assisted by Monica Manchanda.
Cambridge University Press, 2019. -- xviii, 380 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize SB435.6 .I4 S93 2019 + -- Kroch Library Asia

SD. Forestry (2 items)RSS

Forest carbon assessment in Chitwan-Annapurna Landscape
Forest carbon assessment in Chitwan-Annapurna Landscape / Bhishma P Subedi [and eight others].
WWF Nepal, 2016. -- xiii, 78 pages : color illustrations, color maps ; 30 cm
Oversize SD387 .C37 S83 2016 ++ -- Kroch Library Asia
Participatory forestry in Bangladesh
Participatory forestry in Bangladesh : practices among selected ethnic communities in Chittagong Hill Tracts / Abdullah Al Mamun Chowdhury, Niaz Ahmed Khan.
Osder Publications, 2016. -- 335 pages ; 22 cm
SD657 .B36 C46 2016 -- Kroch Library Asia

SF. Animal culture (1 item)RSS

Co-operative development in Nuwara Kala Wiya (Anuradhapura Sri Lanka)
Co-operative development in Nuwara Kala Wiya (Anuradhapura Sri Lanka) : about study of Helakiri production in co-operative milk production / D.W. Abayawickrama.
S. Godage & Brothers (Pvt.) Ltd., 2017. -- 80 pages : illustrations (black and white), map (black and white) ; 22 cm
SF246 .C65 A33 2017 -- Kroch Library Asia

SH. Aquaculture. Fisheries. Angling (2 items)RSS

Katsuo to katsuobushi no dōjidaishi
カツオとかつお節の同時代史 : ヒトは南へ, モノは北へ / 藤林泰・宮內泰介編著.
Katsuo to katsuobushi no dōjidaishi : hito wa minami e, mono wa kita e / Fujibayashi Yasushi, Miyauchi Taisuke hencho.
Komonzu, 2004. -- 317 pages : illustrations ; 22 cm
SH336.5 .B66 F85 2004 -- Kroch Library Asia
Katsuobushi to Nihonjin
かつお節と日本人 / 宮内泰介, 藤林泰.
Katsuobushi to Nihonjin / Miyauchi Taisuke, Fujibayashi Yasushi.
Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2013. -- ii, 213, 7 pages : illustrations, maps ; 18 cm.
SH351 .B6 M59 2013 -- Kroch Library Asia

SK. Hunting sports (3 items)RSS

Hunter's friends
The hunter's friends : selected writings / Jim Corbett.
Speaking Tiger, 2016. -- vi, 200 pages ; 20 cm
SK17 .C6 A5 2016 -- Kroch Library Asia
Fortunate tiger and other close encounters
The fortunate tiger and other close encounters / Jim Corbett.
Speaking Tiger, 2016. -- vii, 311 pages ; 20 cm
SK305 .T5 C588 2016 -- Kroch Library Asia
Báo chí điều tra về buôn bán trái phép động vật hoang dã
Báo chí điều tra về buôn bán trái phép động vật hoang dã : sách chuyên khảo / PGS. TS. Nguyễn Thị Trường Giang, chủ biên.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2019. -- 346 pages : illustrations ; 24 cm
SK592 .V5 B36 2019 -- Kroch Library Asia

T. Technology (1 item)RSS

Nihon no ginō keisei
日本の技能形成 : 製造現場の強さを生み出したもの / 沢井実著.
Nihon no ginō keisei : seizō genba no tsuyosa o umidashita mono / Sawai Minoru cho.
Nagoya Daigaku Shuppankai, 2016. -- iv, 237 pages ; 22 cm
T155 .S29 2016 -- Kroch Library Asia

TD. Environmental technology. Sanitary engineering (2 items)RSS

Shared rivers in South Asia
Shared rivers in South Asia : challenges & prospects in Lower Riparian States / edited by Wasbir Hussain ; research Rani Pathak Das.
Wordweaves India, 2015. -- xix, 111 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 21 cm
TD302.9 .A17 2015 -- Kroch Library Asia
Provision of urban drinking water supply
The provision of urban drinking water supply : service acceleration model / writer, M. Arie Yanuartaba, Miradian Isyana.
National Supporting Agency for Water Supply System Development, Ministry of Public Works, 2015. -- 72 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize TD313 .I55 Y36 2015 + -- Kroch Library Asia

TK. Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering (1 item)RSS

Mayakashi no anzen no kuni
まやかしの安全の国 : 原子力村からの告発 / 田辺文也.
Mayakashi no anzen no kuni : genshiryokumura kara no kokuhatsu / Tanabe Fumiya.
Kadokawamagajinzu, 2011. -- 206 pages : illustrations ; 18 cm.
TK1365 .J3 T36 2011 -- Kroch Library Asia

TR. Photography (9 items)RSS

Global flows of early Scottish photography
The global flows of early Scottish photography : encounters in Scotland, Canada, and China / Anthony W. Lee.
McGill-Queen's University Press, 2019. -- 332 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize TR61 .L44 2019 + -- Kroch Library Asia
Triẻ̂n lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 24-2006.
Triẻ̂n lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 24-2006.
Bộ văn hóa, Thông tin : Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, 2006. -- 196 pages : chiefly color illustrations ; 26 x 26 cm
Oversize TR113 .V5 T76 2006 + -- Kroch Library Asia
Tuỏ̂i 22 Hải Âu.
Tuỏ̂i 22 Hải Âu.
Nhà xuá̂t bản Thông Tấn, 2012. -- 115 pages : chiefly illustrations ; 21 cm
TR113 .V5 T86 2012 -- Kroch Library Asia
Lionel Wendt
Lionel Wendt : art and life / Sampath Bandara ; translated by Vijita Fernando.
Sarasavi Publishers, 2017. -- 129 pages : illustrations ; 24 cm
Oversize TR140 .W4237 B36 2017 + -- Kroch Library Asia
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Hy Lượng, cuộc đời & nghệ thuật.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Hy Lượng, cuộc đời & nghệ thuật.
Hội mỹ thuật Việt Nam : Nhà xuất bản My̆ Thuật, 2008. -- 128 pages : illustrations (some color) ; 26 x 26 cm
Oversize TR140 .P53 N48 2008 + -- Kroch Library Asia
Ảnh nghệ thuật Bắc Ninh 1997-2009 / Hội đồng tuyển chọn tác phẩm: Nguyễn Văn Triền [and four others].
Ảnh nghệ thuật Bắc Ninh 1997-2009 / Hội đồng tuyển chọn tác phẩm: Nguyễn Văn Triền [and four others].
Nhà xuất bản Mỹ Thuật, 2009. -- 107 pages : chiefly illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize TR655 .A543 2009 + -- Kroch Library Asia
Nepal Himalaya
Nepal Himalaya : a journey through time / photographs by Sujoy Das ; text by Lisa Choegyal ; foreword by Reinhold Messner ; drawings by Paula Sengupta.
Vajra Books, 2016. -- 163 pages : illustrations (black and white) ; 22 x 29 cm
Oversize TR661 .D37 2016 + -- Kroch Library Asia
Lifescape
Lifescape : a photographic documentary / Syed Osman Syed Yusoff and Zaffwan Idris.
Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2016. -- xii, 123 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
Oversize TR820.5 .O86 2016 + -- Kroch Library Asia
Seeking Moksha
Seeking Moksha / Nishant Shukla.
The Alkazi Foundation for the Arts, 2017. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations, portraits ; 24 cm
TR820.5 .S5185 2017 -- Kroch Library Asia

TT. Handicrafts. Arts and crafts (1 item)RSS

Fukuromono no sekai
囊物の世界 : 江戶小物のデザイン・百楽庵コレクション = The fukuro-mono of Edo : traditional small puches of old Japan / 監修山邊知行 ; 著平野英夫 ; 写真藤森武.
Fukuromono no sekai : Edo komono no dezain, Hyakurakuan korekushon = The fukuro-mono of Edo : traditional small puches of old Japan / kanshū Yamabe Tomoyuki ; cho Hirano Hideo ; shashin Fujimori Takeshi.
Kyūryūdō, 1998. -- 325 pages : chiefly color illustrations ; 31 cm
Oversize TT105 .H57 1998 ++ -- Kroch Library Asia

TX. Home economics (6 items)RSS

Second National Plan of Action for Nutrition (2016-2025)
Second National Plan of Action for Nutrition (2016-2025) / technical support by Institute of Public Health Nutrition (IPHN), Bangladesh National Nutrition Council (BNNC).
Ministry of Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2017. -- xvi, 100 pages ; 30 cm
Oversize TX360 .B3 S43 2017 + -- Kroch Library Asia
Shared tables
Shared tables : family stories and recipes from Poona to LA / Kaumudi Marathé.
Speaking Tiger, 2017. -- viii, 302 pages, 14 unnumbered color pages : illustrations (black and white and color) ; 22 cm.
TX649 .M33 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Super foods for awesome memory
Super foods for awesome memory / Shipra Khanna.
Rupa, 2018. -- 153 pages : color illustrations ; 20 cm
TX724.5 .I4 K47852 2018 -- Kroch Library Asia
Pull of pulses, full of beans
Pull of pulses, full of beans / Salma Husain & Vijay Thukral ; photographs by Justin Rabindra ; editor, Mohua Mitra.
Niyogi Books, 2018. -- 203 pages : illustrations (colour) ; 22 cm
TX803 .L46 H87 2018 -- Kroch Library Asia
Ăn chay trong yoga
Ăn chay trong yoga : tái tạo nguồn năng lượng tích cực / Thúy Oanh, Thanh Nguyên.
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2019. -- 206 pages : colour illustrations ; 24 cm.
TX837 .T58 2019 -- Kroch Library Asia
Phōchanākān læ khrūa kānbin
โภชนาการและครัวการบิน = Nutrition and airline catering / ธนกร ณรงค์วานิช.
Phōchanākān læ khrūa kānbin = Nutrition and airline catering / Thanakō̜n Narongwānit.
Samnakphim Panyāchon, 2018. -- 199 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize TX946.5 T42 2018 + -- Kroch Library Asia

U. Military science (3 items)RSS

India's most fearless
India's most fearless : true stories of modern military heroes / Shiv Aroor, Rahul Singh.
Penguin Books, an imprint of Penguin Random House, 2017. -- xvi, 272 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (colour) ; 21 cm
U54 .I4 A76 2017 -- Kroch Library Asia
Nepālakā vīra sipāhīharū
Nepālakā vīra sipāhīharū / Ḍā. Premasiṃha Basnyāta.
Bradara Buksa Prakāśana Prā. Li., 2017. -- 328 pages : illustrations, map ; 22 cm
U54 .N38 B37 2017 -- Kroch Library Asia
Nichi-Bei "kaku" dōmei
日米〈核〉同盟 : 原爆, 核の傘, フクシマ / 太田昌克.
Nichi-Bei "kaku" dōmei : genbaku, kaku no kasa, Fukushima / Ōta Masakatsu.
Kabushiki Kaisha Iwanami Shoten, 2014. -- viii, 244 pages : illustrations ; 18 cm.
U264.5 .J3 O833 2014 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (4 items)RSS

Odyssey in war and peace
An odyssey in war and peace : an autobiography / Lt Gen. J.F.R. Jacob.
The Lotus Collection, 2015. -- x, 189 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
UA55 .J24 A3 2015 -- Kroch Library Asia
Rāshṭrīya surakshā
Rāshṭrīya surakshā / Ḍô. Sañjaya Kumāra, Ḍô. Anurāga Jāyasavāla, Akshaya Kumāra.
G.B. Books, 2017. -- 304 pages ; 24 cm
UA840 .K828 2017 -- Kroch Library Asia
Pavatsāt Kō̜ngthap Pasāson Lāo pī 1949-2019
Pavatsāt Kō̜ngthap Pasāson Lāo pī 1949-2019 / Khana Khonkhwā læ hīaphīng Phon Chattavā Vīangsāi Somvichit, Phan ʻĒk Sulīvan Sǣngchan, Phan ʻĒk Visīan Sīsaʻāt, Phan Thō Khammai Būakhamdī.
Kō̜ngthap Pasāson Lāo, 2019. -- 618 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize UA853 .L28 K667 2019 + -- Kroch Library Asia
Quân đội nhân dân Việt Nam = The Vietnam People's Army.
Quân đội nhân dân Việt Nam = The Vietnam People's Army.
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2004. -- 138 pages : chiefly illustrations (some color), color map 26 x 26 cm
Oversize UA853 .V5 Q36 2004 + -- Kroch Library Asia

UB. Military administration (1 item)RSS

Role of the Khasi Labour Corps during World War I
The role of the Khasi Labour Corps during World War I / Dr. Sylvanus Lamare.
Eses Plus Publications, 2017. -- 96 pages : color illustrations ; 18 cm
UB415 .I4 L36 2017 -- Kroch Library Asia

UG. Military engineering. Air forces (2 items)RSS

Composite armour materials and modules
Composite armour materials and modules / Dr T. Balakrishna Bhat and Dr Vemuri Madhu.
Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, 2017. -- xiv, 142 pages : color illustrations ; 25 cm.
UG446.5 .B23493 2017 -- Kroch Library Asia
My adi roots
My adi roots : emancipation from caste stigma : a self-appraisal of his wonderful roots / by J C Anthony, an adi dravida Christian ; preface, Harsh Mander.
Indian Social Institute, 2016. -- ix, 122 pages ; 24 cm
UG626.2 .A58 A3 2016 -- Kroch Library Asia

VA. Navies: Organization, distribution, naval situation (1 item)RSS

Sejarah perkembangan alutsista TNI AL, 1985-2014
Sejarah perkembangan alutsista TNI AL, 1985-2014 / tim penyusun, Laksamana Pertama TNI, Manahan Simorangkir, S.E., M. Sc. [and ten others] ; fotografi, Dispenal.
Dispenal, 2014. -- 211 pages : color illustrations ; 22 x 31 cm
Oversize VA667 .I53 S56 2014 ++ -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (13 items)RSS

Nihongo katsuji insatsushi
日本語活字印刷史 / 鈴木広光著.
Nihongo katsuji insatsushi / Suzuki Hiromitsu cho.
Nagoya Daigaku Shuppankai, 2015. -- vi, 330, 16 pages, 2 pages of plates : illustrations (some color) ; 22 cm
Z251 .J3 S89 2015 -- Kroch Library Asia
Shuppan bunka saisei
出版文化再生 : あらためて本の力を考える / 西谷能英.
Shuppan bunka saisei : aratamete hon no chikara o kangaeru / Nishitani Yoshihide.
Miraisha, 2011. -- 495, vi pages : illustrations ; 21 cm
Z463 .N525 2011 -- Kroch Library Asia
Aru kiseki
ある軌跡 : 未來社 60年の記錄.
Aru kiseki : Miraisha 60-nen no kiroku.
Miraisha, 2011. -- 213,100 pages : illustrations ; 22 cm
Z463.3 .M54 A793 2011 Errata lacking -- Kroch Library Asia
Guṇasēna pot mila darśanaya
Guṇasēna pot mila darśanaya : 1983.
Guṇasēna, 1983. -- vi, 99 p. ; 19 cm.
Z464 .S722 G63 1983 -- Kroch Library Asia
Guṇasēna pustakāla pot mila darśanaya.
Guṇasēna pustakāla pot mila darśanaya.
Guṇasēna, 1992. -- 34 p. ; 22 cm.
Z464 .S722 G63 1992 -- Kroch Library Asia
Nepāla Prajñā-Pratishṭhānakā gauravamaya sāṭhī varsha
Nepāla Prajñā-Pratishṭhānakā gauravamaya sāṭhī varsha : Vi. Saṃ. 2014-2074 / lekhakaharu, Prā. Jagat Upādhyāya '"Prekshita", Prā. Ḍā. Kumāraprasāda Koirālā, Jñānu Adhikārī, Rameśa Śubhecchu.
Nepāla Prajñā-Pratishṭhāna, 2017. -- 472 pages ; 25 cm
Z464 .N353 N477 2017 -- Kroch Library Asia
War over words
War over words : censorship in India, 1930-1960 / Devika Sethi.
Cambridge University Press, 2019. -- xiv, 289 pages ; 24 cm
Z658 .I4 S48 2019 -- Kroch Library Asia
"Dokusha" no tanjō
「読者」の誕生 : 活字文化はどのようにして定着したか / 香内三郎.
"Dokusha" no tanjō : katsuji bunka wa dono yōni shite teichakushita ka / Kōuchi Saburō.
Shōbunsha, 2004. -- 534, xv pages : illustrations, maps ; 22 cm
Z1003 .K78 2004 -- Kroch Library Asia
Waseda Daigaku shozō, gōkan shūran
早稲田大学所蔵, 合卷集覧 / 棚橋正博, 播本眞一, 村田裕司, 佐々木亨, 二又淳編.
Waseda Daigaku shozō, gōkan shūran / Tanahashi Masahiro, Harimoto Shin'ichi, Murata Yūji, Sasaki Tōru, Futamata Jun hen.
Seishōdō Shoten, 2012-. -- 3 volumes (48, 406; 28, 470 pages) : illustrations ; 22 cm.
Z3308 .L5 W38 2012 -- Kroch Library Asia
Roan Bunko mokuroku to shiryō
蘆庵文庫目錄と資料 / 蘆庵文庫研究会編.
Roan Bunko mokuroku to shiryō / Roan Bunko Kenkyūkai hen.
Seishōdō Shoten, 2009. -- 16, 802 pages : illustrations ; 22 cm.
Z3309 .R63 2009 -- Kroch Library Asia
Joshiyō ōrai kanpon sōmokuroku
女子用往來刊本総目錄 / 編集小泉吉永 ; 校訂吉海直人.
Joshiyō ōrai kanpon sōmokuroku / henshū Koizumi Yoshinaga ; kōtei Yoshikai Naoto.
Ōzorasha, 1996. -- 226 pages, 16 pages of plates : illustrations ; 27 cm
Oversize Z5817 .J67 1996 + -- Kroch Library Asia
Katalog peta kegeologian.
Katalog peta kegeologian.
Badan Geologi, 2014. -- v, 53 pages : illustrations ; 25 cm
Z6026 .G3 I53 2014 -- Kroch Library Asia
Nihon gendai kishō meicho senshū
日本現代気象名著選集 / 藤原咲平著.
Nihon gendai kishō meicho senshū / Fujihara Sakuhei cho.
Ōzorasha, 2010. -- 11 volumes ; 27 cm
Oversize Z6683 .C5 F8 2010 + -- Kroch Library Asia

~. [No Classification] (52 items)RSS

5 kunjungan ke LP. (video)
5 kunjungan ke LP.
Tauhid Wal Jihad Publication, 2009. -- 1 videodisc (42 min.) : VCD, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10303 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Afrika di tanah Jawa (video)
Afrika di tanah Jawa : Taman Nasional Baluran / [diproduksi oleh] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Taman Nasional Baluran, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Taman Nasional Baluran, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2016. -- 1 videodisc : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10291 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Bertani sukses dengan penyiapan lahan tanpa bakar. (video)
Bertani sukses dengan penyiapan lahan tanpa bakar.
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. -- 1 videodisc : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10320 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Bumi Upuntaka (video)
Bumi Upuntaka : pesona pariwisata dan seni budaya Kabupaten Tana Tidung.
Kementerian Pariwisata?, 2014. -- 1 videodisc (6 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10288 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. (video)
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. #6-A, Melayu Deli, Karo.
various publishers, 2010-2018. -- 14 videodiscs : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10311 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. (video)
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. #6-C, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Bangka.
various publishers, 2004-2017. -- 11 videodiscs : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10313 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. (video)
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. #6-B, Toba, Simalungun, Nias, Tapsel.
various publishers, 2004-2016. -- 14 videodiscs : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10312 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. (video)
Curated collection of video compact discs (VCDs) of music and theater from Sumatra. #6-D, Lampung.
various publishers, 1999-2015. -- 13 videodiscs : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10314 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Demokratisasi dan disintegrasi Indonesia (video)
Demokratisasi dan disintegrasi Indonesia / Lathifah Musa & Co. mempersembahkan ; script writer, Lathifah Musa ; director, Muhammad Cheng Ho ; producer, Lathifah Musa.
Lathifah Musa & Co., 2008. -- 1 videodisc (13 min.) : VCD, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10302 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Descriptive study of Capampangan prose narratives
Descriptive study of Capampangan prose narratives / by Lourdes Hernandez-Vidal.
[unknown publisher], 1975. -- 126 leaves
Fiche 4376 Shelved in Olin Library -- Kroch Library Asia
Feto iha otel flamboyan (video)
Feto iha otel flamboyan / produtora, Galuh Wandita ; director filme, Moh. Syafari Firdaus.
Asia Justice and Rights, 2017. -- 1 videodisc (27 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10300 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Great Maluku. (video)
Great Maluku.
Dinas Pariwisata, Provinsi Maluku, 2017. -- 1 videodisc : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10289 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Hoyen (video)
Hoyen / Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta [dan] Arka Sinematika present ; directed by Yopi Kurniawan ; story by Adam Herdanto ; producer, Agus Purwanto ; scenario, Adam Herdanto, Riva Aulia Rais.
Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- 1 videodisc (27 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10295 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Incang-inceng (video)
Incang-inceng / b Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan HomPymPaa Artworks mempersembahkan ; produser, Immanuel Kurniawan ; sutradara, Kelik Sri Nugroho ; penulis naskah, Kelik Sri Nugroho, Suharmono.
Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- 1 videodisc (26 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10296 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Jesuites canadiens français en Chine
Les Jesuites canadiens français en Chine : 1918-1955 : leur perception des traditions chinoises / par Jacques Langlais.
[unknown publisher], 1977. -- xvi, 489 leaves : maps
Fiche 4380 Shelved in Olin Library -- Kroch Library Asia
Jihad wajib saat ini (video)
Jihad wajib saat ini / pembicara, Ust. Ashari Dipo Kusumo dari Lamongan, Jawa Timur.
al-Faruq Record Publication, 2008. -- 2 videodiscs (approximately 140 min.) : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10331 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Kajian fiqih shiyam (video)
Kajian fiqih shiyam / bersama Ust. Eman Badru Tamam, Lc., Ust. Syihabuddin A.M., al-Hafidz.
Insan Mulia Productions, 2009. -- 1 videodisc (79 min.) : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10328 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Kajian pemikiran politik Islam (video)
Kajian pemikiran politik Islam : tema, sistem politik Islam & politik luar negeri dalam pandangan Islam / bersama Ust. Farid Wajdi.
Hizbut Tahrir Indonesia, 2009. -- 1 videodisc (67 min.) : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10325 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Karomah mujahidin (video)
Karomah mujahidin / bersama Ust. Abu Bakar Ba'asyir.
Tauhid Wal Jihad Publication?, 2008. -- 1 videodisc (approximately 70 min.) : VCD, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10304 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Kesurupan Jumat Kliwon (video)
Kesurupan Jumat Kliwon / Sentra Film mempersembahkan ; cerita & skenario, Herry B. Arissa DM ; produser, Gobind Punjabi ; sutradara, George Hutabarat.
PT. Navirindo Duta Audio Visual, 2015. -- 1 videodisc (approximately 90 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10310 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Knight kris (video)
Knight kris / SSS Pictures and Viva Fantasia Animation present ; producer, Sys Ns ; director-screenply-story, Antonius ; animation director, William Fajito ; story, Andrew Radithia.
PT. Navirindo Duta Audio Visual, 2018. -- 1 videodisc : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10307 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Kusuik (video)
Kusuik : novel rabab / karya Ismet Fanany ; pendendang dan pemain rabab, Al Kawi.
Fanany Productions, 2015. -- 1 videodisc : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10286 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Lục Vân Tiên ca diên
Lục Vân Tiên ca diên / texte en caractères figuratifs, transcription en caratères latins et traduction par Abel Des Michels.
E. Leroux, 1883. -- xvi, 305, 105, 5 pages ; 28 cm.
Fiche 4378 Shelved in Olin Library -- Kroch Library Asia
Marantau kajambi (video)
Marantau kajambi : VCD ekonomi rabab : VCD original / H. Hasan Basri.
Sinar Padang Record, 2012. -- 7 videodiscs : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10315 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Membantah fitnah pendeta radikal yang mengisukan K.H. Zaenuddin M.Z., 68 kiyai & 400 Laskar Jihad dibaptis? (video)
Membantah fitnah pendeta radikal yang mengisukan K.H. Zaenuddin M.Z., 68 kiyai & 400 Laskar Jihad dibaptis? / Tim Fakta, Majalah Bidik.
Tim Fakta, Majalah Bidik, 2003. -- 2 videodiscs (VCD) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10317 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Mengejar malam pertama (video)
Mengejar malam pertama / Mitra Pictures bersama PIC Production mempersembahkan ; sebuah film karya Fransiska Fiorella.
PT. Navirindo Duta Audio Visual, 2018. -- 1 videodisc (85 minutes) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10322 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Merti Desa Tegalrejo, Salatiga (video)
Merti Desa Tegalrejo, Salatiga / Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kota Salatiga bekerjasama dengan Biro Teknologi & Sistem Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan Griya Media mempersembahkan film dokumenter ; producer, Agus Parmadi ; sutradara, Eddy Supangkat.
Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah, Kota Salatiga, 2015. -- 1 videodisc (21 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10299 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Midnight show (video)
Midnight show / Renée Pictures presents ; produced by Gandhi Fernando, Laura Kirana ; director-photographer, Tembang Asri ; a film by Ginanti Rona ; written by Muhamamd 'Monji' Husein.
PT. Navirindo Duta Audio Visual, 2016. -- 1 videodisc (96 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10323 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
MMI vs JIL (video)
MMI vs JIL : bedah buku Fiqih lintas agama & debat seru intelektual : melacak kekafiran berfikir / pembicara JIL, Dr. Zainul Kamal (penulis buku Fiqih lintas agama), Zuhairi Misrawi (Yayasan Paramadina) [dan] MMI, Drs. Muhammad Thaib (Majelis Mujahidin), Ust. Halawi Lc. (Majelis Mujahidin).
Majelis Mujahidin, 2004. -- 3 videodiscs (VCD) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10329 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Munggah kaji (video)
Munggah kaji / Megatruh Project ; produser, Adyatma Abhirama, Adiyan Chandra Tejo ; sutradara, Rivandy Ady Kuswara ; penulis naskah, Dharma Putra P.N.
Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- 1 videodisc (25 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10294 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Murtad karena hukum (video)
Murtad karena hukum / pembicara, Ust. Abdul Kholiq Hasyim, Ust. Lutfi Haedaroh, Ust. Amman Abdurrohman.
al-Faruq Publication, 2009. -- 3 videodiscs (VCD) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10327 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Museum gunung api di Indonesia (video)
Museum gunung api di Indonesia : Ketep (Magelang, Jawa Tengah), Kaliurang (Sleman, Yogyakarta), Kintamani (Bangli, Bali) / produksi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, 2009. -- 1 videodisc (7 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10324 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Old friends (video)
Old friends : a documentary = 老朋友 / produced by Chuan Pictures ; producer, Karen Khoo-Toohey ; directors, Alvin Lee, Boi Kwong, Debe Hoo, Roystan Tan.
Old friends : a documentary = Lao peng you / produced by Chuan Pictures ; producer, Karen Khoo-Toohey ; directors, Alvin Lee, Boi Kwong, Debe Hoo, Roystan Tan.
Objectifs Centre Ltd., 2017. -- 1 videodisc (68 min.) : DVD PAL video, sound, color ; 4 3/4 in + 9 flashcards.
Videodisc 10318 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Padhajayanya (video)
Padhajayanya / Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta [dan] Lotus Cinema ; produser, Bagus Suitrawa ; director, B.W. Purba Negara ; scriptwriter, B.W. Purba Negara.
Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- 1 videodisc (25 min.) : DVD video, sound, black and white ; 4 3/4 in.
Videodisc 10297 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Papua Muslim Care (video)
Papua Muslim Care : malam inspiratif dan dukungan untuk Muslim Papua / deselenggarakan oleh Badan Wakaf Al-qur'an.
Badan Wakaf al Qur'an, 2009. -- 1 videodisc : DVD, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10301 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Pendataan dan verivikasi karya budaya koteka (busana tradisional laki-laki). (video)
Pendataan dan verivikasi karya budaya koteka (busana tradisional laki-laki).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura, Papua, 2012. -- 2 videodiscs : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10290 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Pentas terakhir (video)
Pentas terakhir / Sanggit Citra Production mempersembahkan ; ide cerita, penyunting gambar & sutradara, Triyanto "Genthong" Hapsoro ; penulis naskah, Joko Lisandono, Triyanto "Genthong" Hapsoro ; produser, Stefanus Arideni, Bagus Suratyo ; produser eksekutif, Drs. Umar Priyono, M.Pd.
Dinas Kebudayaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017. -- 1 videodisc (29 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10293 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Profil Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta (video)
Profil Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta / Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta mempersembahkan.
Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015. -- 1 VCD (19 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10316 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Rechtsgutachten
Rechtsgutachten : erstattet im Auftrag der Deutsch-Indonesischen Tabak-Handelsgesellschaft mbH in Bremen / Hans Dölle, Konrad Zweigert.
publisher not identified, 1959. -- 84 pages
Fiche 4379 Shelved in Olin Library -- Kroch Library Asia
Ritual Karbala (video)
Ritual Karbala : bukti kesesatan Syi'ah.
publisher not identified, 2009. -- 1 videodisc : VCD, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10305 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Salatiga kota toleran (video)
Salatiga kota toleran : film dokumenter / penulis naskah, Eddy Supangkat.
Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah, Kota Salatiga, 2017. -- 1 videodisc (26 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10292 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Selamatkan Indonesia dengan syariah (video)
Selamatkan Indonesia dengan syariah : menuju Indonesia lebih baik / Hizbut Tahrir Indonesia mempersembahkan ; produksi, Infokom HTI ; penulis naskah, Arif B. Iskandar ; skenario, Intan Nursari, Abu Rosyad.
Hizbut Tahrir Indonesia, 2007. -- 1 videodisc (approximately 47 min.) : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10332 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Seni tradisi mak yong Putri Siput Gondang (video)
Seni tradisi mak yong Putri Siput Gondang / Asosiasi Tradisi Lisan bekerjasama dengan Direktorat Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Republik Indonesia mempersembahkan.
Asosiasi Tradisi Lisan : Direktorat Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Republik Indonesia, 2008. -- 1 videodisc (38 min.) : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10298 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Sermons of Ust. Abu Bakar Ba'asyir (video)
Sermons of Ust. Abu Bakar Ba'asyir / persembahan, Mulia Media Citpa.
Mulia Media Cipta Production, 2007-. -- videodiscs (VCD) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10326 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Silaturrahmi akbar, ulama & ummat (video)
Silaturrahmi akbar, ulama & ummat : dengan tema "Indahnya Islam bagi masyarakat dunia" & "Terorisme dalam pandangan Islam."
Pustaka 'Abdullah, 2004. -- 1 videodisc (39 min.) : VCD PAL video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10319 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Tabligh akbar. (video)
Tabligh akbar. Seri 1 : urgensi pemakaman Muslim serta cara hidup berdampingan dg orang-orang kafir / sambutan Ta'mir Masjid Muhajirin oleh Ust. Abu Hasan 'Alim ; bersama Ust. Abu Bakar Ba'asyir (amir JAT), pengasuh Ponpes Al Mu'min, Ngruki, Solo.
al-Faruq Record Publication, 2009. -- 2 videodiscs (approximately 93 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10306 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Taka Bonerate National Park. (video)
Taka Bonerate National Park.
Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, 2017. -- 1 videodisc : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10287 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Takut (video)
Takut : tujuh hari bersama setan / BIC Pictures mempersembahkan ; sebuah film karya Nayato Fio Nuala.
PT. Navirindo Duta Audio Visual, 2015. -- 1 videodisc (79 minutes) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10308 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Tumbal 97 (video)
Tumbal 97 : jangan melihat ke belakang ketika melintas / Sentra Film mempersembahkan ; produser, Gobind Punjabi ; a film by Hanny Mustofa.
PT. Navirindo Duta Audio Visual, 2017. -- 1 videodisc (68 min.) : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10321 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
United States Army in the Philippine Insurrection, 1899-1902
The United States Army in the Philippine Insurrection, 1899-1902 / by Gerald H. Early.
U.S. Army Command and General Staff College, 1975. -- xi, 134 pages : maps ; 28 cm
Fiche 4377 Shelved in Olin Library -- Kroch Library Asia
Waspadai bahaya JIL (video)
Waspadai bahaya JIL : bahaya pemikiran Jaringan Islam Liberal : waspadalah ... ! karena bisa menyebabkan kafir : pemahaman al-Qur'an antara tekstual & kontekstual / pembicara, Ust. Abu Bakar Ba'asyir (Amir JAT), Dr. Hasan Al Qudsi.
Majelis Mujahidin?, 2008. -- 2 videodiscs (110 min.) : VCD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10330 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Youtubers (video)
Youtubers / Starvision mempersembahkan ; sebuah film karya Kemal Palevi & Jovial da Lopez.
PT. Navirindo Duta Audio Visual, 2017. -- 1 videodisc : DVD video, sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10309 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V