Browse our new books, ebooks, serials, audio, video, and more...

Location: Language: Type: Classification: Keywords:
e.g. DG, N*, QK+SB
e.g. canada, garden*

January 2019

location=Asia
1,644 itemsRSS

AM. Museums. Collectors and collecting (1 item)RSS

Tenrankai no kenkyū
展覧会の研究 : 「ラテンアメリカの音楽と楽器」展アンケート調查を中心として / 山本紀夫 著.
Tenrankai no kenkyū : "Raten Amerika no ongaku to gakki" ten ankēto chōsa o chūshin to shite / Yamamoto Norio cho.
Ningen Bunka Kenkyū Kikō Kokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan, 2018. -- i, 203 pages : illustrations (some color), charts ; 26 cm.
Oversize AM77 .A2 Y36 2018 + -- Kroch Library Asia

AS. Academies and learned societies (1 item)RSS

Gương học tập của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nobel
Gương học tập của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nobel / Trần Thanh Sơn, Trần Nhật Minh, tổng hợp và biên dịch.
Nhà xuá̂t bản Hồng Đức, 2018. -- 251 pages ; 19 cm
AS911 .N9 G87 2018 -- Kroch Library Asia

AZ. History of scholarship and learning. The humanities (2 items)RSS

Jinbun shiryōgaku no genzai
人文資料学の現在 : 1 / 浦野聡, 深津行徳編著.
Jinbun shiryōgaku no genzai : 1 / Urano, Satoshi, Fukatsu, Yukinori hencho.
Shunpūsha, 2006. -- 321 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
AZ188 .J3 J56 2006 v.1 -- Kroch Library Asia
Junyi wen cun
俊义文存 / 王俊义著.
Junyi wen cun / Wang Junyi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes (5, 4, 10, 1208 pages, 6 unnumbered pages of plates) : color illustrations ; 25 cm
AZ791 .W3723 2016 -- Kroch Library Asia

B. Philosophy. Psychology. Religion (19 items)RSS

Rikuchō gengo shisōshi kenkyū
六朝言語思想史研究 = a study of the philosophy of language in the six dynasties period / 和久希著.
Rikuchō gengo shisōshi kenkyū = a study of the philosophy of language in the six dynasties period / Waku Nozomi cho.
Kyūko Shoin, 2017. -- iii, 387,1 pages ; 22 cm
B126 .W35 2017 -- Kroch Library Asia
Kongzi yan jiu jing hua (1986-2015)
孔子研究精华 (1986-2015) / 中国孔子基金会编.
Kongzi yan jiu jing hua (1986-2015) / Zhongguo Kongzi ji jin hui bian.
Qi Lu shu she, 2016. -- 2, 3, 583 pages, 2 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 27 cm
B127 .C65 J526 2014 -- Kroch Library Asia
Ru xue de fan ben kai xin
儒学的返本开新 : 深圳学人・南书房夜话第一季 / 张骁儒主编.
Ru xue de fan ben kai xin : Shenzhen xue ren, Nan shu fang ye hua di yi ji / Zhang Xiaoru zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 274 pages ; 24 cm
B127 .C65 R848 2016 -- Kroch Library Asia
Shao xu yu ge xin
绍续与革新 : 儒学史视域中的理学问题考察 / 李会富著.
Shao xu yu ge xin : ru xue shi shi yu zhong de li xue wen ti kao cha / Li Huifu zhu.
Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 5, 4, 271 pages ; 24 cm
B127 .N4 L484 2016 -- Kroch Library Asia
Song ru wang quan bian
宋儒忘筌編 / 季惟齋著.
Song ru wang quan bian / Ji Weizhai zhu.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 6, 488 pages ; 21 cm
B127 .N4 J594 2015 -- Kroch Library Asia
Zao qi ru jia wen lun hua yu yan jiu
早期儒家文论话语研究 / 程勇著.
Zao qi ru jia wen lun hua yu yan jiu / Cheng Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 12, 309 pages ; 24 cm
B127 .C65 C458 2015 -- Kroch Library Asia
Huang Kan zhe xue si xiang yan jiu
皇侃哲学思想研究 / 张波著.
Huang Kan zhe xue si xiang yan jiu / Zhang Bo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 254 pages ; 24 cm.
B128 .H8734 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Mo lun xun shi
墨论训释 / 姜宝昌著.
Mo lun xun shi / Jiang Baochang zhu.
Qi Lu shu she, 2016. -- 2 volumes (2, 10, 2, 2, 831 pages) ; 24 cm
B128 .M8 J5363 2016 -- Kroch Library Asia
Botnænam sakun khwāmkhit lang khrongsāng niyom
บทแนะนำสกุลความคิดหลังโครงสร้างนิยม / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
Botnænam sakun khwāmkhit lang khrongsāng niyom = Introducing poststructuralism / Chairat Čharœ̄nsinʻōrān.
Samnakphim Sommut, 2017. -- 218 pages : illustrations ; 21 cm
B798 .T5 C42 2017 -- Kroch Library Asia
Nicai de ren sheng zhe xue
尼采的人生哲学 / 田丁著.
Nicai de ren sheng zhe xue / Tian Ding zhu.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2016. -- 4, 4, 8, 274 pages : illustrations, portraits ; 25 cm.
B3317 .T534 2016 -- Kroch Library Asia
Appreciating the Chinese difference
Appreciating the Chinese difference : engaging Roger T. Ames on methods, issues, and roles / edited by Jim Behuniak.
State University of New York Press, 2018. -- vi, 304 pages ; 24 cm.
B5202 .A67 2018 -- Kroch Library Asia
Hua yu yu guan nian
话语与观念 : 近代中国思想文化的演进 / 刘学照著.
Hua yu yu guan nian : jin dai Zhongguo si xiang wen hua de yan jin / Liu Xuezhao zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 21, 3, 708 pages ; 25 cm
B5231 .L5889 2016 -- Kroch Library Asia
Kang Youwei yu ru xue de "xin shi"
康有为与儒学的"新世" : 从儒学分期看儒学的未来发展路径 / 干春松著.
Kang Youwei yu ru xue de "xin shi" : cong ru xue fen qi kan ru xue de wei lai fa zhan lu jing / Gan Chunsong zhu.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 179 pages ; 21 cm.
B5233 .C6 G3634 2015 -- Kroch Library Asia
Li Guangdi Yi xue si xiang yan jiu
李光地易学思想研究 / 冯静武著.
Li Guangdi Yi xue si xiang yan jiu / Feng Jingwu zhu.
Ba Shu shu she, 2015. -- 3, 4, 4, 324 pages ; 21 cm.
B5234 .L444 F46 2015 -- Kroch Library Asia
Ma Yifu yu guo xue
马一浮与国学 / 刘梦溪著
Ma Yifu yu guo xue / Liu Mengxi zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015. -- 4, 8, 341 pages : illustrations ; 22 cm.
B5234 .M324 L586 2015 -- Kroch Library Asia
Japanese mind
The Japanese mind : essentials of Japanese philosophy and culture / Charles A. Moore, editor ; with the assistance of Aldyth V. Morris.
East-West Center Press : University of Hawaii Press, 1967. -- x, 357 p. ; 23 cm.
B5241 .E13 -- Kroch Library Asia
Chosŏn Sŏngnihak nonjaeng ŭi punsŏkchŏk t'amgu
조선 성리학 논쟁 의 분석적 탐구 : 사단 칠정론 과 인심 도심론 / 유 원기 지음.
Chosŏn Sŏngnihak nonjaeng ŭi punsŏkchŏk t'amgu : Sadan ch'ilchŏngnon kwa Insim tosimnon / Yu Wŏn-gi chiŭm.
Yŏngnak, 2018. -- 406 pages ; 24 cm.
B5253 .N45 Y828 2018 -- Kroch Library Asia
Ham Sŏk-hŏn ŭi sasang kwa sam e taehan chonggyo ch'ŏrhakchŏk t'amgu
함 석헌 의 사상 과 삶 에 대한 종교 철학적 탐구 = A study on the Ham Sokhon's thoughts and life from the viewpoint of philosophy of religion / 김 영태 지음.
Ham Sŏk-hŏn ŭi sasang kwa sam e taehan chonggyo ch'ŏrhakchŏk t'amgu = A study on the Ham Sokhon's thoughts and life from the viewpoint of philosophy of religion / Kim Yŏng-t'ae chiŭm.
Chŏnnam Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2018. -- 424 pages : illustrations ; 23 cm
B5254 .H364 K596 2018 -- Kroch Library Asia
Han'ganghak ŭi Sŏngnihakchŏk chaebalgyŏn
한강학 의 성리학적 재발견 / 경북 대학교 퇴계 연구소 엮음.
Han'ganghak ŭi Sŏngnihakchŏk chaebalgyŏn / Kyŏngbuk Taehakkyo T'oegye Yŏn'guso yŏkkŭm.
Yŏngnak, 2018. -- 264 pages : illustrations ; 23 cm
B5254 .C54554 H375 2018 -- Kroch Library Asia

BF. Psychology (12 items)RSS

Kuritikaru shinkingu to kyōiku
クリティカル・シンキングと敎育 : 日本の敎育を再構築する / 鈴木健, 大井恭子, 竹前文夫編.
Kuritikaru shinkingu to kyōiku : nihon no kyōiku o saikōchikusuru.
Sekai Shisōsha, 2006. -- x, 224 pages : illustrations ; 19 cm.
BF441 .K87 2006 -- Kroch Library Asia
Phuttha nai Prādā
พุทธะในปราด้า = Prada Mandala : the essence of life and style / พลอย จริยะเวช, ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Phuttha nai Prādā = Prada Mandala : the essence of life and style / Phlō̜i Čhariyawēt, Chaiʻanan Samuthawanit.
Openbooks, 2017. -- 373 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
BF441 .P516 2017 -- Kroch Library Asia
Can đảm yêu, can đảm từ bỏ
Can đảm yêu, can đảm từ bỏ : tản văn / Hà Huyền Mỹ.
Nhà xuất bản Văn học, 2016. -- 211 pages ; 20 cm
BF575 .L8 H27 2016 -- Kroch Library Asia
51 sāttrawut sū čhut sūng sut khō̜ng chīwit
51 ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต / ฌอน บูรณะหิรัญ = 51 weapons of the wise / Sean Buranahiran.
51 sāttrawut sū čhut sūng sut khō̜ng chīwit / Chō̜n Būranahiran = 51 weapons of the wise / Sean Buranahiran.
Samnakphim Bō̜risat Tō̜t Līdœ̄, 2018. -- 329 pages ; 21 cm
BF637 .S4 C46 2018 -- Kroch Library Asia
Kot khō̜ nưng khō̜ng khwāmsamphan
กฏข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก, เขียน ; Pahn, ถ่ายภาพ.
Kot khō̜ nưng khō̜ng khwāmsamphan / Khitmāk, khīan ; Pahn, thāi phāp.
Samnakphim Sapring Buk, 2018. -- 213 pages : color illustrations ; 17 cm
BF637 .S4 K455 2018 -- Kroch Library Asia
Rotmā hǣng phūnam
รถม้าแห่งผู้นำ : รถม้าคันนี้ช่วยผู้นำเช่นคุณไปถึงจุดหมายอย่างสร้างสรรค์และสุขใจ = The positive leader / โค้ชบี ขนิษฐา หล่อลักษณ์.
Rotmā hǣng phūnam : rot mā khan nī chūai phūnam chen khun bai thưng čhutmāi yāng sāngsan læ suk čhai = The positive leader / Khōt Bī Khanitthā Lō̜lak.
Khanitthā Lō̜lak, 2018. -- 220 pages : illustrations ; 21 cm
BF637 .L4 K42 2018 -- Kroch Library Asia
Thuk sing thī kœ̄t khưn mī hētphon khō̜ng man samœ̄
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอ / วินนี่, เขียน ; พื้นที่ส่วนกลาง, ถ่ายภาพ.
Thuk sing thī kœ̄t khưn mī hētphon khō̜ng man samœ̄ / Winnī, khīan ; Phư̄nthī Sūanklāng, thāi phāp.
Samnakphim Sapring Buk, 2018. -- 221 pages : color illustrations ; 17 cm
BF637 .S4 W56 2018 -- Kroch Library Asia
Chuyện một người có khả năng giúp đời
Chuyện một người có khả năng giúp đời : truyện ký / PGS.TS. Bùi Tiến Quý.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 343 pages ; 20 cm
BF1027 .P436 B85 2017 -- Kroch Library Asia
Daivaya Pañcāṅga lita. (serial)
Daivaya Pañcāṅga lita.
Daivaya Pañcāṅga, 19uu-. -- v. ; 25 cm.
Oversize BF1714 .H5 D35 + -- Kroch Library Asia
Uranai to Chūgoku kodai no shakai
占いと中国古代の社会 : 発掘された古文献が語る / 工藤元男.
Uranai to Chūgoku kodai no shakai : hakkutsu sareta kobunken ga kataru / Kudō Motoo.
Tōhō Shoten, 2011. -- v, 274 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
BF1714 .C5 K83 2011 -- Kroch Library Asia
Shigusa no minzokugaku
しぐさの民俗学 : 呪術的世界と心性 / 常光徹著.
Shigusa no minzokugaku : jujutsuteki sekai to shinsei / Tsunemitsu Tōru cho.
Mineruva Shobō, 2006. -- ix, 330, 9 pages : illustrations ; 22 cm
BF1775 .T78 2006 -- Kroch Library Asia
Phong thủy toàn thư
Phong thủy toàn thư : kiến thức và thực hành ứng dụng trong kinh doanh, sự nghiệp, xây dựng, nhà ở, văn phòng, hôn nhân, gia đình / Tăng Bình, Ái Phương (tuyển chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 400 pages ; 27 cm
Oversize BF1779 .F4 P469 2018 + -- Kroch Library Asia

BH. Aesthetics (1 item)RSS

"Yin yang liang yi" si wei yu Zhongguo shen mei wen hua
"阴阳两仪"思维与中国审美文化 = "Yin-yang thinking" and Chinese aesthetic culture / 仪平策, 李庆本等著.
"Yin yang liang yi" si wei yu Zhongguo shen mei wen hua = "Yin-yang thinking" and Chinese aesthetic culture / Yi Pingce, Li Qingben deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 455 pages : illustrations ; 24 cm
BH221 .C6 Y56 2016 -- Kroch Library Asia

BJ. Ethics (3 items)RSS

Một nghệ thuật sống
Một nghệ thuật sống / Nguyẽ̂n Duy Cà̂n.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 116 pages ; 19 cm
BJ1185 .V5 N57 2018 -- Kroch Library Asia
Hãy đặt trách nhiệm lên vai
Hãy đặt trách nhiệm lên vai : bài học sâu sắc về tinh thần trách nhiệm / Mai Hương, Kim Dung (sưu tầm).
Nhà xuất bản Dân Trí, 2017. -- 197 pages ; 21 cm
BJ1451 .H38 2017 -- Kroch Library Asia
Indian etiquette
Indian etiquette : a matter of course / Raelene Tan.
Landmark Books, 1992. -- 68 pages : illustrations ; 18 cm
BJ1853 .T36 1992 -- Kroch Library Asia

BL. Religions. Mythology. Rationalism (23 items)RSS

Phụ nữ & thiền
Phụ nữ & thiền / Trần Minh Luận.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2018. -- 123 pages ; 19 cm
BL627 .T73 2018 -- Kroch Library Asia
Tong Asia chonggyo wa mainŏrit'i
동 아시아 종교 와 마이너리티 / 동의 대학교 동 아시아 연구소 편.
Tong Asia chonggyo wa mainŏrit'i / Tongŭi Taehakkyo Tong Asia Yŏn'guso p'yŏn.
Pangmunsa, 2018. -- 315 pages : illustrations ; 24 cm.
BL1055 .T656 2018 -- Kroch Library Asia
Complete Mahabharata
The complete Mahabharata / Ramesh Menon.
Rupa & Co., 2010-2017. -- 12 volumes ; 24 cm
BL1138.25 .M46 2010 -- Kroch Library Asia
Neighborhood of gods
The neighborhood of gods : the sacred and the visible at the margins of Mumbai / William Elison.
The University of Chicago Press, 2018. -- xiii, 315 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm.
BL1153.7 .M83 E45 2018 -- Kroch Library Asia
Hinduism and Hindu nationalism online
Hinduism and Hindu nationalism online / Juli L. Gittinger.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- vi, 181 pages : illustrations ; 24 cm.
BL1215 .C76 G56 2019 -- Kroch Library Asia
Mountain, water, rock, god
Mountain, water, rock, god : understanding Kedarnath in the twenty-first century / Luke Whitmore.
University of California Press, 2018. -- xiii, 258 pages : color illustrations, maps ; 23 cm
BL1215 .N34 W45 2018 -- Kroch Library Asia
Rāma-hymns
Rāma-hymns = Rāma-japa : with Devanagari text, transliteration & English translation / composed by Tulsidas & other ancient sages of India ; translator, Sushma.
E1i1 Corp, 2018. -- 91 pagess, 13 unnumbered pages ; 24 cm
BL1225 .R32 R354 2018 -- Kroch Library Asia
Making of a modern temple and a Hindu city
The making of a modern temple and a Hindu city : Kālīghāṭ and Kolkata / Deonnie Moodie.
Oxford University Press, 2019. -- xv, 217 pages : illustrations, maps ; 25 cm
BL1243.76 .C352 K355 2019 -- Kroch Library Asia
Infinite paths to infinite reality
Infinite paths to infinite reality : Sri Ramakrishna and cross-cultural philosophy of religion / Ayon Maharaj.
Oxford University Press, 2018. -- xii, 350 pages ; 25 cm
BL1280.292 .R36 M34 2018 -- Kroch Library Asia
Gu nuo xin lun
古傩新论 : 中国贵州道真首届国际傩文化学术研讨会论文集 / 麻国钧, 向承强主编.
Gu nuo xin lun : Zhongguo Guizhou Daozhen shou jie guo ji nuo wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji / Ma Guojun, Xiang Chengqiang zhu bian.
Xue yuan chu ban she, 2016. -- 2 volumes (34, 625 pages, 24 pages of plates) : illustrations (some color) ; 24 cm.
BL1812 .S45 Z458 2014 -- Kroch Library Asia
Kŭndae Han'guk ŭi Yugyo kaehyŏngnon kwa konggyo undong
근대 한국 의 유교 개혁론 과 공교 운동 / 이 종수 지음.
Kŭndae Han'guk ŭi Yugyo kaehyŏngnon kwa konggyo undong / Yi Chong-su chiŭm.
Sŏnin, 2018. -- 362 pages ; 23 cm.
BL1842 .L5 2018 -- Kroch Library Asia
Kajōkō shōku "Rōshi Dōtokukyō" no kenkyū
河上公章句「老子道徳経」の研究 : 慶長古活字版を基礎とした本文系統の考索 / 山城喜憲著.
Kajōkō shōku "Rōshi Dōtokukyō" no kenkyū : Keichō kokatsujiban o kiso to shita honbun keitō no kōsatsu / Yamashiro Yoshiharu cho.
Kyūko Shoin, 2006. -- 18, 956 pages : illustrations ; 22 cm
BL1900 .L35 H63339 2006 -- Kroch Library Asia
Yelu cang "Dao de jing" Ying yi gao (1859) zheng li yu yan jiu
耶鲁藏《道德经》英译稿(1859)整理与研究 = English translation of Lao Tse, the Book of the way and of virtue (1859) / 姚达兌著.
Yelu cang "Dao de jing" Ying yi gao (1859) zheng li yu yan jiu = English translation of Lao Tse, the Book of the way and of virtue (1859) / Yao Dadui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 244 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm
BL1900 .L35 Y486 2016 -- Kroch Library Asia
Yulgok kwa Noja
율곡 과 노자 : "순언" 에 관한 철학적 모색 = Yulgok and Laozi : a philosophical exploration on Suneon / 이 종성.
Yulgok kwa Noja : "Sunŏn" e kwanhan ch'ŏrhakchŏk mosaek = Yulgok and Laozi : a philosophical exploration on Suneon / Yi Chong-sŏng.
Ch'ungnam Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2016. -- 459 pages ; 22 cm
BL1900 .L35 .Y539 2016 -- Kroch Library Asia
Chu tu wen xian yu zao qi dao jiao
出土文獻與早期道教 = Excavated texts and early Taoism / 姜守誠著.
Chu tu wen xian yu zao qi dao jiao = Excavated texts and early Taoism / Jiang Shoucheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 10, 432 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
BL1920 .J525 2016 -- Kroch Library Asia
Hui gu yu zhan wang
回顾与展望 : 青城山道教学术研究前沿问题国际论坛文集 / 主编盖建民 ; 副主编周冶, 朱展炎.
Hui gu yu zhan wang : Qingcheng Shan dao jiao xue shu yan jiu qian yan wen ti guo ji lun tan wen ji / zhu bian Gai Jianmin ; fu zhu bian Zhou Ye, Zhu Zhanyan.
Ba Shu shu she, 2016. -- 5, 859 pages : illustrations ; 27 cm
BL1920 .Q544 2015 -- Kroch Library Asia
Religions of India
The religions of India : a microcosm of world religions / edited by Meenaz Kassam.
Manohar, 2017. -- 304 pages : illustratoins (black & white) : 23 cm
BL2001.3 .R455 2017 -- Kroch Library Asia
Myth, magic, and mystery in Bali
Myth, magic, and mystery in Bali / Jean Couteau.
P.T. Phoenix Communications, 2017. -- 120 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
BL2120 .B2 C68 2017 -- Kroch Library Asia
Gisei seinenshiki
儀制成年式 / 宮内庁書陵部編纂.
Gisei seinenshiki / Kunaichō Shoryōbu hensan.
Kunaichō, 2013-. -- 3 volumes ; 22 cm.
BL2211 .R5 G54 2013 -- Kroch Library Asia
Shinbutsu shūgō shisō no kenkyū
神仏習合思想の研究 / 菅原信海.
Shinbutsu shūgō shisō no kenkyū / Sugawara Shinkai.
Shunjūsha, 2005. -- 329 pages : illustrations ; 22 cm
BL2222.23 .S845 2005 -- Kroch Library Asia
Takachiho no jinja
高千穂の神社 : 神々の坐す里.
Takachiho no jinja : Kamigami no owasu sato.
Takachihomachi kankō kyōkai, 2007. -- 103 pages : chiefly color illustrations, maps ; 21 cm
BL2225.3 .M59 T35 2007 -- Kroch Library Asia
Chosŏn Ch'ongdokpu kongmunsŏ.
조선 총독부 공문서. 사사 종교 1911 / 박 광수 [and four others] 편역저 ; 해제 제 점숙.
Chosŏn Ch'ongdokpu kongmunsŏ. Sasa chonggyo 1911 / Pak Kwang-su [and four others] p'yŏnyŏkchŏ ; haeje Che Chŏm-suk.
Chimmundang, 2007. -- ix, 225, 340 pages ; 26 cm
Oversize BL2233 .C467 2018 + -- Kroch Library Asia
Han'guk kodae kukka cheŭi wa chŏngch'i
한국 고대 국가 제의 와 정치 / 채 미하 지음.
Han'guk kodae kukka cheŭi wa chŏngch'i / Ch'ae Mi-ha chiŭm.
Hyean, 2018. -- 450 pages ; 24 cm
BL2236 .R58 C427 2018 -- Kroch Library Asia

BP. Islam. Bahaism. Theosophy, etc. (3 items)RSS

Comparative analysis of the strategies the New Order and UMNO regimes in Indonesia and Malaysia adopted to deal with Islam in 1965-1998
A comparative analysis of the strategies the New Order and UMNO regimes in Indonesia and Malaysia adopted to deal with Islam in 1965-1998 / Thi Thu Huong Dang.
GRIN Verlag, 2005. -- 41 pages ; 21 cm
BP63 .I5 D373 2005 -- Kroch Library Asia
Islam Jawa
Islam Jawa : kesalehan normatif versus kebatinan / Mark R. Woodward; penerjemah, Hairus Salim HS.
IRCiSoD, 2017. -- xx, 337 pages ; 24 cm
BP63 .I52 J3496 2017 -- Kroch Library Asia
Faith in an age of terror
Faith in an age of terror / Biblical Graduate School of Theology.
Genesis Books : Biblical Graduate School of Theology, 2017. -- 160 pages ; 22 cm
BP190.5 .T47 F25 2017 -- Kroch Library Asia

BQ. Buddhism (37 items)RSS

Kalyāṇi Bauddha saṅgrahaya. (serial)
Kalyāṇi Bauddha saṅgrahaya.
Kălaṇi Mahā Vidyālaya Bauddha Saṅgamaya., 1970-. -- 22 cm
BQ8 .S5 K35 -- Kroch Library Asia
Buddhist and Islamic orders in southern Asia
Buddhist and Islamic orders in southern Asia : comparative perspectives / edited by R. Michael Feener and Anne M. Blackburn.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- viii, 220 pages ; 24 cm
BQ322 .B83 2019 -- [asia]
Buddha's wizards
The Buddha's wizards : magic, protection, and healing in Burmese Buddhism / Thomas Nathan Patton.
Columbia University Press, 2018. -- xxxiv, 187 pages, 14 unnumbered pages of plates : illustrations ; 23 cm
BQ438 .P38 2018 -- Kroch Library Asia
Kinsei Kantō Bukkyō kyōdanshi no kenkyū
近世関東仏教教団史の研究 : 浄土宗・真言宗・天台宗を中心に / 宇高良哲著.
Kinsei Kantō Bukkyō kyōdanshi no kenkyū : Jōdoshū, Shingonshū, Tendaishū o chūshin ni / Udaka Yoshiaki cho.
Bunka Shoin, 1999. -- xvi, 908, 28 pages : illustrations ; 22 cm
BQ699 .K36 U34 1999 -- Kroch Library Asia
Sŏkpo sangjŏl.
석보 상절. 권 9 / 이 유기, 정 성준 주해.
Sŏkpo sangjŏl. kwŏn 9 / Yi Yu-gi, Chŏng Sŏng-jun chuhae.
Tongguk Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- 288 pages ; 23 cm.
BQ868 .S4526 2018 -- Kroch Library Asia
Early development of Buddhism in the Red River Delta Basin-Jiaozhi
The early development of Buddhism in the Red River Delta Basin-Jiaozhi : the case of a Sogdian-Jiaozhi Buddhist Monk Kang Senghui 康僧會 in Southern China / Trung Huynh
LAP Lambert Academic Publishing, 2018. -- vi, 242 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
BQ968 .A54 T78 2018 -- Kroch Library Asia
Wen hua de shu ru yu yan bian
文化的输入与演变 : 鸠摩罗什长安弘法研究 / 崔峰著.
Wen hua de shu ru yu yan bian : Jiumoluoshi Chang'an hong fa yan jiu / Cui Feng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 6, 398 pages ; 24 cm
BQ968 .U637 C86 2016 -- Kroch Library Asia
Mranʻ mā lvatʻ lapʻ reʺ mīʺ rhūʺ tanʻ choṅʻ ʼĀrha ne vanʻʺ, Cha rā toʻ ʼAshyaṅʻ Ūʺ Uttama e* moʻkvanʻʺ vaṅʻ samuiṅʻʺ mhatʻ tamʻʺ myāʺ
Mranʻ mā lvatʻ lapʻ reʺ mīʺ rhūʺ tanʻ choṅʻ ʼĀrha ne vanʻʺ, Cha rā toʻ ʼAshyaṅʻ Ūʺ Uttama e* moʻkvanʻʺ vaṅʻ samuiṅʻʺ mhatʻ tamʻʺ myāʺ / Samuiṅʻʺ Rhaṅʻ (Mrokʻ Ūʺ).
Rakhuiṅʻ tuiṅʻʺ raṅʻʺ sāʺ lū myuiʺ reʺ rā vanʻ krīʺ e* krīʺ krapʻ mhu phraṅʻ́, 2016. -- 365 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize BQ992 .T73 S35 2016 + -- Kroch Library Asia
Chūsei setsuwashū to sono kiban
中世說話集とその基盤 / 小林直樹著.
Chūsei setsuwashū to sono kiban / Kobayashi Naoki cho.
Izumi Shoin, 2004. -- ii, 356 pages ; 22 cm.
BQ1029 .J32 K63 2004 -- Kroch Library Asia
Fo jiao wen xian yan jiu (serial)
佛教文獻研究 / 上海師範大學敦煌學研究所主辦.
Fo jiao wen xian yan jiu / Shanghai shi fan da xue Dunhuang xue yan jiu suo zhu ban.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016-. -- volumes : illustations ; 27 cm
BQ1105 .F924 -- Kroch Library Asia
Han wen fo dian yi nan su zi hui shi yu yan jiu
漢文佛典疑難俗字彙釋與研究 / 鄭賢章著.
Han wen fo dian yi nan su zi hui shi yu yan jiu / Zheng Xianzhang zhu.
Ba Shu shu she, 2016. -- 2, 486 pages ; 30 cm
BQ1115 .Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Tāṃrā Traipiṭaka
Tāṃrā Traipiṭaka : a handbook of the Tipiṭaka / Santi Pakdeekham = ตําราไตรปิฎก / ศานติ ภักดีคํา.
Tāṃrā Traipiṭaka : a handbook of the Tipiṭaka / Santi Pakdeekham = Tamrā Traipidok / Sānti Phakdīkham.
Fragile Palm Leaves Foundation ; Lumbini International Research Institute, 2017. -- xxxvii, 186 pages ; 22 cm.
BQ1179 .S28 2017 -- Kroch Library Asia
Mangkhalatthathīpanī samnūan Lānnā
มังคลัตถทีปนีสำนวนล้านนา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อินทนนท์ ปริวรรต/ตรวจชำระ, ขนานยี่จันท์ ผู้ช่วยปริวรรต, พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ตรวจทาน.
Mangkhalatthathīpanī samnūan Lānnā / Phūchūai Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Wirōt ʻInthanon pariwat/trūat chamra, Khanān Yīčhan phūchūai pariwat, Phra Mahādūangrat Thitrotnō Pō̜.Thō̜.9 Čhaoʻawāt Wat Bupphārām trūatthān.
publisher not identified, 2017. -- 393 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize BQ1193 .T5 W57 2017 + -- Kroch Library Asia
Eizan Bunko Tenkai zō, Ichijō shūgyokushō.
叡山文庫天海蔵, 一乗拾玉抄. 影印 / [叡海].
Eizan Bunko Tenkai zō, Ichijō shūgyokushō. Eiin / [Eikai].
Rinsen Shoten, 1998. -- 767 pages : facsimiles ; 22 cm
BQ2055 .E45 1998 -- Kroch Library Asia
Ichijō shūgyokushō no kenkyū
一乗拾玉抄の研究 / 中野真麻理著.
Ichijō shūgyokushō no kenkyū / Nakano Maori cho.
Rinsen Shoten, 1998. -- 364 pages : illustrations ; 22 cm
BQ2055 .E453 N35 1998 Booklet inserted -- Kroch Library Asia
Vision of Buddhism
The vision of Buddhism : the space under the tree / by Roger J. Corless.
Paragon House, 1989. -- xxi, 329 p. : ill. ; 23 cm.
BQ4012 .C78 -- Kroch Library Asia
Fo jiao si shu xue
佛教四书学 = Buddhist interpretation of the four books / 韩焕忠著.
Fo jiao si shu xue = Buddhist interpretation of the four books / Han Huanzhong zhu.
Ren min chu ban she, 2015. -- 3, 2, 245 pages ; 24 cm.
BQ4040 .H364 2015 -- Kroch Library Asia
Học đạo trong đời
Học đạo trong đời / Nguyên Minh.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2018. -- 173 pages ; 21 cm
BQ4165 .N485 2018 -- Kroch Library Asia
Dūang tā hǣng chīwit
ดวงตาแห่งชีวิต / เขมานันทะ เขียน.
Dūang tā hǣng chīwit / Khēmanantha, khīan.
Samnakphim ʻAmmarin Thamma, 2018. -- 225 pages : illustrations ; 21 cm
BQ4190 .R865 2019 -- Kroch Library Asia
Phalang khwāmkhit phlik chīwit plīan lōk
พลังความคิด พลิกชีวิตเปลี่ยนโลก / ว. วชิรเมธี.
Phalang khwāmkhit phlik chīwit plīan lōk / Wō̜. Wachiramēthī.
Samnakphim Yū Rīt, 2018. -- 177 pages : illustrations ; 19 cm
BQ4190 .W6928 2018 -- Kroch Library Asia
Čhāk Phutthasātsanā hǣng rat sū Phutthasātsanā thī pen ʻitsara čhāk rat
จากพุทธศาสนาแห่งรัฐ สู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ / สุรพศ ทวีศักดิ์.
Čhāk Phutthasātsanā hǣng rat sū Phutthasātsanā thī pen ʻitsara čhāk rat / Suraphot Thawīsak.
Samnakphim Sayām Parithat, 2017. -- 17, 202 pages ; 21 cm
BQ4570 .S7 S875 2017 -- Kroch Library Asia
Kānphatthanā khwāmsuk samrap sangkhom samai mai
การพัฒนาความสุขสำหรับสังคมสมัยใหม่ = Happiness development for the modern society / รองศาสตราจารย์ ดร. ตีรณ พงศ์เมฆพัฒน์.
Kānphatthanā khwāmsuk samrap sangkhom samai mai = Happiness development for the modern society / Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Tīrana Phongmēkphat.
Sāngsan Buk, 2011. -- 10, 204 pages : illustrations ; 21 cm
BQ4570 .E25 T575 2011 -- Kroch Library Asia
Stream of deathless nectar
The stream of deathless nectar : the short recension of the Amatarasadhārā of the elder Upatissa : a commentary on the Chronicle of the future Buddha Metteyya, with a historical introduction / Daniel M. Stuart.
Fragile Palm Leaves Foundation ; Lumbini International Research Institute, 2017. -- lxvii, 271 pages ; 22 cm.
BQ4690 .M3 U63 2017 -- Kroch Library Asia
Damnœ̄n chīwit yāng mī sati = Mindful living
ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ = Mindful living / รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ เขียน.
Damnœ̄n chīwit yāng mī sati = Mindful living / Rō̜ng Sāttrāčhān Naiphǣt Chatchawān Sinlapakit, khīan.
Sūn Čhittapanyā Sưksā, Mahāwitthayālai Mahidon, 2018. -- 251 pages ; 21 cm
BQ5630 .S2 C43 2017 -- Kroch Library Asia
Mahāsī lineage and posterity
Mahāsī lineage and posterity : for the special Mahāsī retreat and Mahāsī commemorative gathering held on January 3 to 17 and January 24 to February 7, 2016 at the Mahāsī Meditation Centre / compiled by U Khin Maung Oo.
Buddha Sāsanā Nuggha Organization, Mahāsī Sāsanā Yeikthā, 2017. -- 1 volume (various pagings) : color illustrations ; 22 cm
BQ5630 .V5 M343 2017 -- Kroch Library Asia
Yŏndŭnghoe
연등회 : 국가 무형 문화재 제 122호 = Yeondeunghoe, lantern-lighting festival (lotus lantern festival) / 국립 무형 유산원 ; 글 심 효섭, 윤 수경.
Yŏndŭnghoe : kukka muhyŏng munhwajae che 122-ho = Yeondeunghoe, lantern-lighting festival (lotus lantern festival) / Kungnip Muhyŏng Yusanwŏn ; kŭl Sim Hyo-sŏp, Yun Su-gyŏng.
Minsogwŏn, 2017. -- 223 pages : illustrations ; 22 cm
BQ5720 .Y66 Y66 2017 -- Kroch Library Asia
Thēwa tamnān nai ʻariya withī
เทวตำนานในอริยวิถี / เอกชัย สถาพรธนพัฒน์.
Thēwa tamnān nai ʻariya withī / ʻĒkkachai Sathāphō̜nthanaphat.
Wiphāsā, 2018. -- 12, 368 pages : illustrations ; 21 cm
BQ5748 .T5 E55 2018 -- Kroch Library Asia
Buddhist monuments and temples of Myanmar and Thailand
Buddhist monuments and temples of Myanmar and Thailand / by W. Vivian De Thabrew ; edited by Coral De Thabrew.
AuthorHouse, 2014. -- 112 pages : color illustrations ; 28 cm.
Oversize BQ6315 .D46 2014 + -- Kroch Library Asia
Mrokʻ ūʺ desa rheʺ hoṅʻʺ ʼa chokʻ ʼa ʼumʻ myāʺ mhatʻ tamʻʺ
Mrokʻ ūʺ desa rheʺ hoṅʻʺ ʼa chokʻ ʼa ʼumʻ myāʺ mhatʻ tamʻʺ / Rheʺ hoṅʻʺ Sutesana, ʼA myuiʺ sāʺ Pra tuikʻ nhaṅʻʹ Cā kraññʻʹ tuikʻ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, Yañʻ kreʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna.
Rheʺ hoṅʻʺ Sutesana, ʼA myuiʺ sāʺ Pra tuikʻ nhaṅʻʹ Cā kraññʻʹ tuikʻ Ūʺ cīʺ Ṭhāna, Yañʻ kreʺ mhu Vanʻ krīʺ Ṭhāna, 2015. -- 135 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize BQ6335 .M73 M76 2015 + -- Kroch Library Asia
Pathumwanānusō̜n
ปทุมวนานุสรณ์ : โครงการบูรณปฎิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม / กองบรรณาธิการ, เลิศลักษณา ยอดอาวุธ [and seven others].
Pathumwanānusō̜n : Khrōngkān Būrana Patisangkhō̜n Wat Pathumwanārām / kō̜ng bannāthikān, Lœ̄tlaksanā Yō̜tʻāwut [and seven others].
Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2012. -- 155 pages : colour illustrations, colour portraits, facsimiles, 1 map ; 24 x 24 cm.
Oversize BQ6337 .B22 P377 2012 + -- Kroch Library Asia
Ratchanatda Maha Chesadanusorn
Ratchanatda Maha Chesadanusorn = Rātchanatdā Mahā Čhētsadānusǭn / editorial staff, Lertluksna Yodavudh [and six others].
Crown Property Bureau, 2012. -- 131, 1 pages ; 24 x 24 cm
Oversize BQ6337 .B22 R227713 2012 + -- Kroch Library Asia
Rātchanatdā Mahā Čhētsadānusō̜n
ราชนัดดามหาเจษฎานุสรณ์ = Ratchanatda Maha Chesadanusorn / กองบรรณาธิการ, เลิศลักษณา ยอดอาวุธ [and four others].
Rātchanatdā Mahā Čhētsadānusō̜n = Ratchanatda Maha Chesadanusorn / kō̜ng bannāthikān, Lœ̄tlaksanā Yō̜tʻāwut [and four others].
Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2012. -- 131 pages : color illustrations ; 23 x 23 cm
Oversize BQ6337 .B22 R2277 2012 + -- Kroch Library Asia
Sinlapakam wat rāt nai yān kao Krung Thēp
ศิลปกรรมวัดราษฎร์ในย่านเก่ากรุงเทพฯ : พุทธศิลป์วัดเก่าแก่ในซอกหลืบของกรุงเทพฯ / ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล.
Sinlapakam wat rāt nai yān kao Krung Thēp / Thanaphat Limhatsanaikun.
Samnakphim Miusīam Phrēt, 2018. -- 248 pages color illustrations ; 21 cm
BQ6337 .B2 .T42 2018 -- Kroch Library Asia
Ti hu si yi shu zhen bao
醍醐寺艺术珍宝 = Arts in the collection of Daigoji temple / 上海博物馆, 陕西历史博物馆编.
Ti hu si yi shu zhen bao = Arts in the collection of Daigoji temple / Shanghai bo wu guan, Shanxi li shi bo wu guan bian.
Shanghai shu hua chu ban she, 2016. -- 241 pages : color illustrations ; 30 cm
BQ6353 .K82 D3545 2016 -- Kroch Library Asia
Envisioning a Tibetan luminary
Envisioning a Tibetan luminary : the life of a modern Bönpo saint / William M. Gorvine.
Oxford University Press, 2019. -- xvi, 309 pages ; 24 cm
BQ7989 .B577 G67 2019 -- Kroch Library Asia
Pulgyo wa Wŏn Pulgyo
불교 와 원 불교 / 류 성태 지음.
Pulgyo wa Wŏn Pulgyo / Yu Sŏng-t'ae chiŭm.
Hakkobang, 2018. -- xiii, 525 pages ; 23 cm
BQ9222 .Y825 2018 -- Kroch Library Asia
Tang Song chan lu ju shi yan jiu
唐宋禅录句式研究 / 祁从舵著.
Tang Song chan lu ju shi yan jiu / Qi Congduo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 8, 239 pages ; 24 cm.
BQ9265.8 .Q64 2016 -- Kroch Library Asia

BR. Christianity (5 items)RSS

Kirishitan bungaku ronshū
吉利支丹文学論集 / 柊源一.
Kirishitan bungaku ronshū / Hiragi Gen'ichi.
Kyōbunkan, 2009. -- 210 pages ; 22 cm
BR117 .H57 2009 -- Kroch Library Asia
Xian dai xing he Zhongguo Fo Ye guan xi (1911-1949)
现代性和中国佛耶关系 (1911-1949) / 周晓微著.
Xian dai xing he Zhongguo Fo Ye guan xi (1911-1949) / Zhou Xiaowei zhu.
Ba Shu shu she, 2016. -- 3, 4, 2, 2, 248 pages ; 21 cm.
BR128 .B8 Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Vietnamese Evangelicals and Pentecostalism
Vietnamese Evangelicals and Pentecostalism : the politics of divine intervention / by Vince Le.
Brill, 2018. -- xv, 191 pages ; 24 cm.
BR1187 .L4 2018 -- Kroch Library Asia
Sekaishi no naka no Tenshō Ken'ō Shisetsu
世界史のなかの天正遣欧使節 = The First Japanese Mission to Rome from viewpoint of global intellectual history / 伊川健二.
Sekaishi no naka no Tenshō Ken'ō Shisetsu = The First Japanese Mission to Rome from viewpoint of global intellectual history / Igawa Kenji.
Yoshikawa Kōbunkan, 2017. -- ix, 219 pages : illustrations, maps ; 20 cm
BR1306 .I34 2017 -- Kroch Library Asia
Ilbon cheguk ŭi pŏp kwa Chosŏn Kidokkyo
일본 제국 의 법 과 조선 기독교 / 안 유림 지음.
Ilbon cheguk ŭi pŏp kwa Chosŏn Kidokkyo / An Yu-rim chiŭm.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- x, 528 pages ; 24 cm.
BR1328 .A59 2018 -- Kroch Library Asia

BS. The Bible (3 items)RSS

Gyeung" shang: jhoem: mougsoug".
Gyeung" shang: jhoem: mougsoug".
Myen Mungdain: Jhoem: Mougsoug" Phung, 2009. -- 1629, 580 pages : color maps ; 22 cm
BS315 .L325 2009 -- Kroch Library Asia
Jhoem
Jhoem : Zhang: Pug', Thang" Cab' Seig' (Lacid).
The Bible Society of Myanmar, 2016. -- 989 pages ; 22 cm
BS315 .L33 2016 -- Kroch Library Asia
Shao gyang" jham: paug'
Shao gyang" jham: paug' = Holy Bible in Lhaovo.
Bible Society of Myanmar?, 1995. -- xxxxii, 1433, 416 pages : color maps ; 21 cm
BS315 .L45 1995 -- Kroch Library Asia

BT. Doctrinal Theology (2 items)RSS

Kejahatan dalam dunia yang terbaik
Kejahatan dalam dunia yang terbaik / Vincentius Damar.
Penerbit PT Kanisius, 2016. -- 128 pages ; 23 cm
BT160 .D36 2016 -- Kroch Library Asia
Racism, the thorn in the humanity's peaceful coexistence
Racism, the thorn in the humanity's peaceful coexistence : with special reference to theological, tribal, gendered, and communication media perspectives / edited by A. Temjen Jamir ; foreword by Marnungsang.
Clark Centre for Peace Research and Action, Clark Theological College ; Christian World Imprints, 2017. -- xxxvii, 157 pages ; 23 cm.
BT734.2 .R35 2017 -- Kroch Library Asia

BV. Practical Theology (2 items)RSS

There your heart will be also
There your heart will be also / Melville Szto.
publisher not identified, 2017. -- xii, 170 pages : illustrations, map, portraits ; 21 cm
BV3445.2 .S98 2017 -- Kroch Library Asia
Where your treasure is
Where your treasure is / Melville Szto.
Genesis, 2003. -- xiii, 208 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
BV3457 .S97 A3 2003 -- Kroch Library Asia

BX. Christian Denominations (3 items)RSS

Kirishitan no junkyō to senpuku
きりしたんの殉教と潜伏 / 尾原悟編.
Kirishitan no junkyō to senpuku / Obara Satoru hen.
Kyōbunkan, 2006. -- 290, 18 pages : illustrations ; 22 cm.
BX1749 .K57 2006 -- Kroch Library Asia
Saint Teresa of Calcutta
Saint Teresa of Calcutta : a celebration of her life and legacy / Raghu Rai.
Aleph Book Company, 2017. -- 148 pages : illustrations (black and white) ; 24 cm
Oversize BX4406.5 .Z8 R35 2017 + -- Kroch Library Asia
Anhte hkalup hpung
Anhte hkalup hpung : Karai langai, Makam langai, hkalup langai / Nwaw La Ja.
Rev. Nwaw La Ja, 2016. -- xiv, 226 pages ; 21 cm
BX6316 .B9 N93 2016 -- Kroch Library Asia

CN. Inscriptions. Epigraphy (2 items)RSS

Jin shi nian Gaogouli bei zhi yan jiu xin shou huo
近十年高句丽碑志研究新收获 / 祝立业主编.
Jin shi nian Gaogouli bei zhi yan jiu xin shou huo / Zhu Liye zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 326 pages, 11 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm
CN1160 .J64 2016 -- Kroch Library Asia
Guangxi Gongcheng bei ke ji
廣西恭城碑刻集 / 劉志偉主編 ; 鄧永飛, 江田祥, 杜樹海 [and 1 other] 整理輯錄.
Guangxi Gongcheng bei ke ji / Liu Zhiwei zhu bian ; Deng Yongfei, Jiang Tianxiang, Du Shuhai [and 1 other] zheng li ji lu.
Guangdong ren min chu ban she, 2015. -- xvi, 5, 8, 468 pages : illustrations ; 27 cm.
CN1161 .G664 G83 2015 -- Kroch Library Asia

CS. Genealogy (4 items)RSS

Linqu Feng shi nian pu
临朐冯氏年谱 / 张秉国著.
Linqu Feng shi nian pu / Zhang Bingguo zhu.
Ren min wen xue chu ban she, 2016. -- 1, 1, 1, 15, 272 pages ; 21 cm
CS1169 .F462 2016 -- Kroch Library Asia
Nan Lanling Xiao shi ren wu ping zhuan
南兰陵萧氏人物评传 / 薛锋, 储佩成主编.
Nan Lanling Xiao shi ren wu ping zhuan / Xue Feng, Chu Peicheng zhu bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2015. -- 7, 3, 1, 502 pages ; 23 cm.
CS1169 .X52 2015 -- Kroch Library Asia
Yimen Chen wen shi kao
義門陳文史考 / 陈月海主编.
Yimen Chen wen shi kao / Chen Yuehai zhu bian.
Jiangxi ren min chu ban she, 2015. -- 3, 6, 3, 355 pages : illustrations ; 24 cm
CS1169 .C442 2015 -- Kroch Library Asia
Khāthā phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 4
คาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 พระราชทานพระนามพระราชโอรสธิดา และพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ 4 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 / พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
Khāthā phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 4 : phrarātchathān phranām phrarātchaʻōrot thidā læ phranām phrarātchaʻōrot thidā nai Ratchakān thī 4, phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 5 / Phrabāt Somdet Phra Čhō̜mklao Čhaoyūhūa.
Krom Sinlapākō̜n, 2017. -- 20, 121 pages ; 21 cm
CS2375 .T5 M66 2017 -- Kroch Library Asia

CT. Biography (7 items)RSS

Khon bandān čhai ʻān chīwit ʻān khwāmkhit phlik wikrit sāng ʻōkāt
คนบันดาลใจ : อ่านชีวิต อ่านความคิด พลิกวิกฤต สร้างโอกาส / สุพัตรา แซ่ลิ่ม.
Khon bandān čhai ʻān chīwit ʻān khwāmkhit phlik wikrit sāng ʻōkāt / Suphattrā Sµ̄lim.
Phet Prakāi, 2018. -- 396 pages, 4 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm
CT203 .T5 S88 2018 -- Kroch Library Asia
Xianggang ren wu zhuan fang
香港人物專訪 / 白韻如等著.
Xianggang ren wu zhuan fang / Bai Yunru deng zhu.
Guang jiao jing chu ban she, 1978. -- 185 pages : portraits ; 19 cm
CT1550 .B34 1978 -- Kroch Library Asia
Những tấm gương bình dị mà cao quý
Những tấm gương bình dị mà cao quý : trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2018. -- 288 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
CT1636 .N4886 2018 -- Kroch Library Asia
Tao Tao ri ji
陶涛日记 : 一个黄浦军校23期学生起义后的岁月 / 陶涛著 ; 张开明, 张国凡编审.
Tao Tao ri ji : yi ge Huangpu jun xiao 23 qi xue sheng qi yi hou de sui yue / Tao Tao zhu ; Zhang Kaiming, Zhang Guofan bian shen.
Tuan jie chu ban she, 2016. -- 6, 460 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
CT1828 .T38 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Tōshi
悼詞 / 鶴見俊輔.
Tōshi / Tsurumi Shunsuke.
Henshū Gurūpu SURE, 2008. -- 409, 6 pages ; 19 cm
CT1836 .T78 2008 -- Kroch Library Asia
Ji Xianlin ping chuan
季羡林评传 / 郁龙余, 朱璇著.
Ji Xianlin ping chuan / Yu Longyu, Zhu Xuan zhu.
Shandong jiao yu chu ban she, 2016. -- 689 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 26 cm
CT3990 .C455 Y785 2016 -- Kroch Library Asia
Shi yun zhi shu niu
世运之枢纽 : 义宁陈氏家族文化评传 / 苏克勤著.
Shi yun zhi shu niu : Yining Chen shi jia zu wen hua ping zhuan / Su Keqin zhu.
Zhengzhou da xue chu ban she, 2015. -- 10, 2, 278 pages : illustrations ; 24 cm.
CT3990 .A2 S824 2015 -- Kroch Library Asia

D. History (16 items)RSS

Naeil ŭl wihan yŏksahak kangŭi
내일 을 위한 역사학 강의 : 21세기, 역사학 의 길 을 묻다 / 김 기봉 지음.
Naeil ŭl wihan yŏksahak kangŭi : 21-segi, yŏksahak ŭi kil ŭl mutta / Kim Ki-bong chiŭm.
Munhak kwa Chisŏngsa, 2018. -- 312 pages : illustrations ; 21 cm
D13 .K498 2018 -- Kroch Library Asia
Wei wu shi guan yu Makesi zhu yi shi xue xin shi ye
唯物史观与马克思主义史学新视野 : 中国社会科学院首届唯物史观与马克思主义史学理论论坛文集 / 张顺洪, 吴英, 董欣洁主编
Wei wu shi guan yu Makesi zhu yi shi xue xin shi ye : Zhongguo she hui ke xue yuan shou jie wei wu shi guan yu Makesi zhu yi shi xue li lun lun tan wen ji / Zhang Shunhong, Wu Ying, Dong Xinjie zhu bian
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 891 pages) ; 24 cm
D16.9 .Z556 2015 -- Kroch Library Asia
Qu yu guo bie jiang yan lu
区域国别讲演录 = Lectures on area studies / 郭树勇主编 ; 左品副主编.
Qu yu guo bie jiang yan lu = Lectures on area studies / Guo Shuyong zhu bian ; Zuo Pin fu zhu bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 232 pages : illustrations ; 23 cm.
D16.25 .Q828 2016 -- Kroch Library Asia
Straits Times quiz yearbook
The Straits Times quiz yearbook / questions compiled by Ang Yiying.
Straits Time Press, 2017. -- 136 pages ; 22 cm
D21 .T44 2017 -- Kroch Library Asia
Ōbeijin no Nihon kan
歐米人之日本觀 / [編輯大日本文明協會]
Ōbeijin no Nihon kan / [henshū Dai Nihon Bunmei Kyōkai]
Hara Shobō, 1973. -- 3 volumes ; 22 cm.
D443 .O24 1973 -- Kroch Library Asia
Bombing the city
Bombing the city : civilian accounts of the Air War in Britain and Japan, 1939-1945 / Aaron William Moore (University of Edinburgh).
Cambridge University Press, 2018. -- x, 259 pages : illustrations ; 24 cm.
D756.5 .A78 M66 2018 -- Kroch Library Asia
1944
1944 : 龙陵会战 / 余戈著.
1944 : Longling hui zhan / Yu Ge zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi, san lian shu dian, 2017. -- 4, 879 pages ; 23 cm + 1 atlas ( 84 unnumbered pages ; 23 cm)
D767.6 .Y825 2017 -- Kroch Library Asia
Crossing the Irrawaddy
Crossing the Irrawaddy : the allied offensive to retake Burma 1945 / Alastair Shephard.
Rara Avis Publications, 2016. -- v, 142 pages : illustrations (some color), maps ; 23 cm
D767.6 .S536 2016 -- Kroch Library Asia
Robbie to Dorie
Robbie to Dorie : Lt Col John Robertson's letters home 1940-42 / Andrew Warland.
Arcadia/Australian Scholarly with the 2/29th Battalion AIF Association Inc, 2014. -- xiv, 231 pages : illustrations ; 24 cm
D767.8 .W34 2014 -- Kroch Library Asia
Mighty Krait
The mighty Krait : the little boat that pulled off Australia's most daring commando raid of WWII / Ian McPhedran.
HarperCollinsPublishers, 2018. -- 244 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some colour), portraits (some colour), maps ; 24 cm.
D779 .A8 M37 2018 -- Kroch Library Asia
Comfort women and sex in the battle zone
Comfort women and sex in the battle zone / by Hata Ikuhiko ; translated by Jason Michael Morgan.
Hamilton Books, 2018. -- x, 383 pages : illustrations, map ; 24 cm
D810 .C698 H3713 2018 -- Kroch Library Asia
Kkŭllyŏ kada, pŏryŏ chida, uri ap e sŏda
끌려 가다, 버려 지다, 우리 앞 에 서다 : 사진 과 자료 로 보는 일본군 '위안부' 피해 여성 이야기 / 기획 서울시 여성 가족 정책실 ; 집필 서울대 인권 센터 정 진성 연구팀.
Kkŭllyŏ kada, pŏryŏ chida, uri ap e sŏda : sajin kwa charyo ro ponŭn Ilbon'gun 'wianbu' p'ihae yŏsŏng iyagi / kiheok Sŏul-si Yŏsŏng Kajok Chŏngch'aeksil ; chipp'il Sŏuldae Inkwŏn Sent'ŏ Chŏng Chin-sŏng Yŏn'gut'im.
P'urŭn Yŏksa, 2018. -- 2 volumes : illustrations, maps ; 21 cm
D810 .C698 K59 2018 -- Kroch Library Asia
Unspoilt heart
Unspoilt heart / Elizabeth Gowdie.
AuthorHouse, 2010. -- 179 p. : ill. ; 23 cm.
D811.5 .G69 2010 -- Kroch Library Asia
Kua wen hua shi ye xia
跨文化视野下 : 晚清中国人欧美游记研究 / 汪文娟著.
Kua wen hua shi ye xia : wan Qing Zhongguo ren Ou Mei you ji yan jiu / Wang Wenjuan zhu.
Guangling shu she, 2016. -- 2, 3, 208 pages : illustrations ; 21 cm
D919 .W364 2016 -- Kroch Library Asia
EU-Japan partnership in the shadow of China
The EU-Japan partnership in the shadow of China : the crisis of liberalism / edited by Axel Berkofsky, Christopher W. Hughes, Paul Midford, and Marie Söderberg.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvi, 265 pages ; 25 cm.
D1065 .J3 E935 2019 -- Kroch Library Asia
EU-Japan security cooperation
EU-Japan security cooperation : trends and prospects / edited by Emil Kirchner and Han Dorussen.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xxiii, 222 pages : illustrations ; 25 cm.
D1065 .J3 E945 2019 -- Kroch Library Asia

DA. Great Britain (1 item)RSS

Liberalism and the British empire in Southeast Asia
Liberalism and the British empire in Southeast Asia / edited by Gareth Knapman, Anthony Milner and Mary Quilty.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- vi, 244 pages : illustrations ; 25 cm.
DA18.2 .S68 L53 2019 -- Kroch Library Asia

DK. Russia. Soviet Union. Former Soviet Republics - Poland (2 items)RSS

National identity and great-power status in Russia and Japan
National identity and great-power status in Russia and Japan : non-Western challengers to the liberal international order / Tadashi Anno.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 200 pages : illustrations ; 25 cm.
DK223 .A66 2019 -- Kroch Library Asia
Sajin ŭro ponŭn Chungang Asia Koryŏin ŭi sam kwa kiŏk ŭi konggan
사진 으로 보는 중앙 아시아 고려인 의 삶 과 기억 의 공간 / 박 환.
Sajin ŭro ponŭn Chungang Asia Koryŏin ŭi sam kwa kiŏk ŭi konggan / Pak Hwan.
Minsogwŏn, 2018. -- 517 pages, 1 unnumbered page : illustrations (some color), portraits (some color) ; 18 x 24 cm + 1 supplement DVD
Oversize DK855.5 .K67 P35 2018 + -- Kroch Library Asia

DL. Northern Europe. Scandinavia (1 item)RSS

Piya kasat sēnthāng sū rabō̜p kasat phāitai ratthathammanūn Dēnmāk
ปิยกษัตริย์ เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเดนมาร์ก / โดย ไชยันต์ ไชยพร.
Piya kasat sēnthāng sū rabō̜p kasat phāitai ratthathammanūn Dēnmāk / dōi Chaiyan Chaiyaphō̜n.
Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhat Phim Khopfai, 2018. -- 357 pages ; 21 cm.
DL159 .C42 2018 -- Kroch Library Asia

DS. Asia (387 items)RSS

Kangju Sute kao
康居粟特考 / (日)白鳥庫吉著 ; 傅勤家譯.
Kangju Sute kao / (Ri) Bainiao Kuji zhu ; Fu Qinjia yi.
Shanxi ren min chu ban she, 2015. -- 100 pages ; 23 cm.
DS26 .S5127 2015 -- Kroch Library Asia
Ajia de donna sensō ga atta no ka
アジアでどんな戦争があったのか : 戦跡をたどる旅 / 別府三奈子 ; 杜多洋一写真.
Ajia de donna sensō ga atta no ka : senseki o tadoru tabi / Beppu Minako ; Toda Yōichi shashin.
Mekon, 2006. -- 388 pages : illustrations (some color), maps, photographs ; 21 cm
DS35 .B47 2006 -- Kroch Library Asia
Ima ajia o dō kataruka
いま《アジア》をどう語るか / 有馬学 ; 松本健一 ; 中島岳志 ; 劉傑 ; 李成市編著.
Ima ajia o dō kataruka / Arima Manabu, Matsumoto Ken'ichi, Nakajima Takeshi, Ryū Ketsu, Ri Seishi.
Genshobō, 2011. -- 200 pages : illustrations ; 19 cm
DS35 .I53 2011 -- Kroch Library Asia
Journal of heritage management. (serial)
Journal of heritage management.
Sage Publications India Pvt. Ltd. : Centre for Heritge Management, Ahmedabad University, 2016-. -- volumes ; 25 cm
DS35.62 .J684 -- Kroch Library Asia
Islam and world history
Islam and world history : the ventures of Marshall Hodgson / edited by Edmund Burke III and Robert J. Mankin.
The University of Chicago Press, 2018. -- vi,162 pages ; 24 cm
DS35.63 .I648 2018 -- Kroch Library Asia
China's relations with the Gulf monarchies
China's relations with the Gulf monarchies / Jonathan Fulton.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- 204 pages ; 25 cm.
DS247 .A138 F85 2019 -- Kroch Library Asia
Geopolitics in late antiquity
Geopolitics in late antiquity : the fate of superpowers from China to Rome / Hyun Jin Kim.
Routledge, 2019. -- 129 pages ; 25 cm.
DS328 .K56 2019 -- Kroch Library Asia
Indian Ocean trade in antiquity
The Indian Ocean trade in antiquity : political, cultural, and economic impacts / edited by Matthew Adam Cobb.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 237 pages : illustrations, maps ; 25 cm
DS339 .I56 2019 -- Kroch Library Asia
Fabrique d'une communauté transnationale
La fabrique d'une communauté transnationale : les Jummas entre France et Bangladesh / Paul Nicolas ; préface de Virginie Baby-Collin.
L'Harmattan, 2018. -- 264 pages : illustrations ; 24 cm.
DS393.83 .J86 N53 2018 -- Kroch Library Asia
Agency and knowledge in Northeast India
Agency and knowledge in Northeast India : the life and landscapes of dreams / Michael Heneise.
Routledge,Taylor & Francis Group, 2019. -- xv, 171 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
DS432 .A546 H46 2019 -- Kroch Library Asia
How India sees the world
How India sees the world : Kautilya to the 21st century / Shyam Saran.
Juggernaut Books, 2017. -- x, 312 pages ; 24 cm
DS449 .S37 2017 -- Kroch Library Asia
Reputational imperative
The reputational imperative : Nehru's India in territorial conflict / Mahesh Shankar.
Stanford University Press, 2018. -- xiii, 233 pages : maps ; 24 cm.
DS450 .P18 S525 2018 -- Kroch Library Asia
Anglo-Kuki war, 1917-1919
The Anglo-Kuki war, 1917-1919 : a frontier uprising against imperialism during the First World War / edited by Jangkhomang Guite and Thongkholal Haokip.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 312 pages : illustrations ; 22 cm
DS480.4 .A54 2019 -- Kroch Library Asia
Religion and belief
Religion and belief : based on Gandhi and Wittgenstein / by Meeta Nath.
Vidyanidhi Prakashan, 2017. -- 112 pages ; 22 cm
DS481 .G3 N3564 2017 -- Kroch Library Asia
Secret diary of Kasturba
The secret diary of Kasturba / Neelima Dalmia Adhar.
Tranquebar Press, an imprint of Westland Ltd, 2016. -- 395 pages ; 24 cm
DS481 .G25 A34 2016 -- Kroch Library Asia
Socio-political ideas of BR Ambedkar
The socio-political ideas of BR Ambedkar : liberal constitutionalism in a creative mould / Bidyut Chakrabarty.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 261 pages ; 25 cm.
DS481 .A6 C455 2019 -- Kroch Library Asia
Bengal revolutionaries in quest for freedom
Bengal revolutionaries in quest for freedom / Dalia Ray.
Radiance, 2016. -- 254 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
DS485 .B46 R39 2016 -- Kroch Library Asia
Phū sưng Himālai wai chīwit
ผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิต / เรื่องโดย ชุมพล ครุฑแก้ว ; เรียบเรียงโดย เกริกศิษฏ์ พละมาตร์.
Phū sưng Himālai wai chīwit / rư̄ang dōi Chumphon Khrutkǣo ; rīaprīang dōi Krœ̄ksit Phalamāt.
Chumphon Khrutkǣo, 2018. -- 214 pages : color illustrations ; 21 cm
DS485 .H6 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Vana Satvārakṣaka Depārtamēntuve Vǎda Balana Adhyakṣagē pālana vārtāva. (serial)
Vana Satvārakṣaka Depārtamēntuve Vǎda Balana Adhyakṣagē pālana vārtāva.
[unknown publisher], 1969-19uu. -- v. ; 25 cm.
Oversize DS488 .A275 + -- Kroch Library Asia
Sovereignty, space and civil war in Sri Lanka
Sovereignty, space and civil war in Sri Lanka : porous nation / Anoma Pieris.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvii, 236 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS489.84 .P54 2019 -- Kroch Library Asia
Dœ̄nthāng klap bān
เดินทางกลับบ้าน : รวมข้อความคัดสรรจากหนังสือ หิมาลัยไม่มีจริง / นิ้วกลม.
Dœ̄nthāng klap bān : rūam khō̜khwām khatsan čhāk nangsư̄ Himālai maimī čhing / Niuklom.
Samnakphim KOOB, 2018. -- 1 volume (unpaged) : color illustrations ; 15 cm.
DS495.8 .E9 N581 2018 -- Kroch Library Asia
Limits of Westernization
The limits of Westernization : American and East Asian intellectuals create modernity, 1860-1960 / Jon Thares Davidann.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 270 pages ; 25 cm.
DS509.3 .D38 2019 -- Kroch Library Asia
"Global" and the "Local" in Early Modern and Modern East Asia
The "Global" and the "Local" in Early Modern and Modern East Asia / edited by Benjamin A. Elman, Chao-Hui Jenny Liu.
Brill, 2018. -- ix, 257 pages : illustrations ; 24 cm.
DS511 .G56 2018 -- [asia]
Dong Ya shi jie xing cheng shi lun
东亚世界形成史论 / 韩昇著.
Dong Ya shi jie xing cheng shi lun / Han Sheng zhu.
Zhongguo fang zheng chu ban she, 2015. -- 4, 403 pages ; 24 cm
DS511 .H36 2015 -- Kroch Library Asia
Chŏnjaeng kwa in'gan kŭrigo 'p'yŏnghwa'
전쟁 과 인간 그리고 '평화' : 러일 전쟁 과 한국 사회 / 조 재곤 지음.
Chŏnjaeng kwa in'gan kŭrigo 'p'yŏnghwa' : Rŏ-Il Chŏnjaeng kwa Han'guk sahoe / Cho Chae-gon chiŭm.
Ilchogak, 2017. -- 527 pages : charts ; 23 cm
DS517.13 .C45 2017 -- Kroch Library Asia
Fierce enigmas
Fierce enigmas : a history of the United States in South Asia / Srinath Raghavan.
Basic Books, 2018. -- vii, 486 pages ; 25 cm
DS518.8 .R34 2018 -- Kroch Library Asia
Asie du Sud-Est dans le "siècle chinois"
L'Asie du Sud-Est dans le "siècle chinois" : Cambodge, Laos et Viêt Nam / par Danielle Tan et Caroline Grillot.
IRASEC, 2014. -- 161 pages ; 19 cm.
DS523.4 .C45 T35 2014 -- Kroch Library Asia
Min zu zhu yi yu di qu zhu yi de hu dong
民族主义与地区主义的互动 : 东盟研究新视角 = The interaction between nationalism and regionalism : a new perspective on ASEAN / 韦民著.
Min zu zhu yi yu di qu zhu yi de hu dong : Dong meng yan jiu xin shi jiao = The interaction between nationalism and regionalism : a new perspective on ASEAN / Wei Min zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2005. -- 3, 2, 310 pages ; 21 cm.
DS526.7 .W45 2005 -- Kroch Library Asia
Khvai khrāʺ chakʻ chaṁ mhu myāʺ kaṅʻʺ veʺ rā mha ʼāʺ luṁʺ ʼa luṁʺ cuṁ pā vaṅʻ mhu chī suí - nuiṅʻ ṅaṁ reʺ ca kāʺ vuiṅʻʺ ʼa kroṅʻʺ ʼa rā myāʺ ʼa poʻ kyāʺ, ma reʺ rā gyainʻdā ʼa mraṅʻ rhu thoṅʻ́ myāʺ
Khvai khrāʺ chakʻ chaṁ mhu myāʺ kaṅʻʺ veʺ rā mha ʼāʺ luṁʺ ʼa luṁʺ cuṁ pā vaṅʻ mhu chī suí - nuiṅʻ ṅaṁ reʺ ca kāʺ vuiṅʻʺ ʼa kroṅʻʺ ʼa rā myāʺ ʼa poʻ kyāʺ, ma reʺ rā gyainʻdā ʼa mraṅʻ rhu thoṅʻ́ myāʺ / Ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ ʼa tvakʻ kyāʺ-ma tanʻʺ tu reʺ mahā mitʻ ʼa phvaí.
Ṅrimʻʺ khyamʻʺ reʺ ʼa tvakʻ kyāʺ-ma tanʻʺ tu reʺ mahā mitʻ ʼa phvaí : PSF, 2017. -- 31 pages ; 30 cm
Oversize DS527.4 .K48 2017 + -- Kroch Library Asia
One Myanmar
One Myanmar : les visages de la transition birmane : the faces of the Burmese transition / Carine Jaquet.
MkF éditions, 2016. -- 191 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize DS527.4 .J26 2016 + -- Kroch Library Asia
A.D-1650 Sam mung de nga pra hkrat wa ai Wunpawng sha ni a labau
A.D-1650 Sam mung de nga pra hkrat wa ai Wunpawng sha ni a labau = Kachin Sub-State Labau SawkSagawn Hpung Kutkai-(Sam Mung).
Centre Department of Culture and Literature, 2007. -- 234 pages ; 21 cm
DS528.2 .K3 A24 2007 -- Kroch Library Asia
Maran labau
Maran labau : Genealogy of Maran Clan / by Nbui Htu, Pungga Ja Li = 目然勒保 / 穆贝玛途, 蚌嘎扎利著.
Maran labau : Genealogy of Maran Clan / by Nbui Htu, Pungga Ja Li = Muran Lebao / Mubei Matu, Bangga Zhali zhu.
Yup Sawkgyin Ginra, 2012. -- 350 pages : portraits ; 21 cm
DS528.2 .K3 N49 2012 -- Kroch Library Asia
Rakhuiṅʻ samuiṅʻʺ kvaṅʻʺ chaṅʻʺ sutesana
Rakhuiṅʻ samuiṅʻʺ kvaṅʻʺ chaṅʻʺ sutesana : Rakhuiṅʻ yañʻ kyeʺ mhu nhaṅʻʹ samuiṅʻʺ sutesana choṅʻʺ pāʺ myāʺ = Field research on Arkanese history / Maṅʻʺ prāʺ Maṅʻʺ Sinʻʺ ; cī cañʻ sū-Mratʻ Theʺ.
Vebhūla Cā pe, 2017. -- 118 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize DS528.2 .A73 M37 2017 + -- Kroch Library Asia
Rohingya in South Asia
The Rohingya in South Asia : people without a state / edited by Sabyasachi Basu Ray Chaudhury and Ranabir Samaddar.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018. -- xii, 218 pages : illustrations ; 23 cm
DS528.2 .R64 R645 2018 -- Kroch Library Asia
2011 Myanmar spring
The 2011 Myanmar spring : implication for India and China : opportunities and challenges / Rimli Basu. monograph.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. -- 249 pages : map ; 22 cm
DS528.5 .B378 2012 -- Kroch Library Asia
Čhantrā Thēwī khwāmsongčham čhak Rat Chān
จันทราเทวี ความทรงจำจากรัฐฉาน / เจ้าจันทรา ซิมส์, แต่ง ; สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์, แปล.
Čhantrā Thēwī khwāmsongčham čhak Rat Chān / Čhao Čhantrā Sim, tǣng ; Sutthisak Pānlaphō, plǣ.
Samnakphim Riwœ̄ Buk, 2018. -- 324 pages : illustrations, maps, portraits ; 21 cm.
DS530.8 .S45 S2619 2018 -- Kroch Library Asia
Dhaññavatī rājavaṅʻ sacʻ
Dhaññavatī rājavaṅʻ sacʻ / Ūʺ Paṇḍita, Pai khūʺ Mruiʹ, Maṅʻʺ Kyoṅʻʺ Cha rā toʻ, Ūʺ Ñāṇa, ʼA thakʻ Kyoṅʻʺ Toṅʺ Cha rā toʻ, Cetī praṅʻ, Raseʹ Toṅʻ Mruiʹ nayʻ, Rakhuiṅʻ Praññʻ.
Rakhuiṅʻ Sāʺ krīʺ Cā pe, 2015. -- 438 pages ; 27 cm
Oversize DS530.8 .A7 P36 2015 + -- Kroch Library Asia
Makam the majan
Makam the majan / Marip Gidon.
Wuntung Book & Stationert, 2014. -- 123 pages : illustrations ; 20 cm
DS530.8 .K14 M34 2014 -- Kroch Library Asia
Rheʺ khetʻ Rakhuiṅʻ samuiṅʻʺ cañʻ nhaṅʻʹ khetʻ ʼa chakʻ chakʻ yañʻ kyeʺ mhu
Rheʺ khetʻ Rakhuiṅʻ samuiṅʻʺ cañʻ nhaṅʻʹ khetʻ ʼa chakʻ chakʻ yañʻ kyeʺ mhu : Dhaññavatī khetʻ, pathama puiṅʻʺ / pru cu sū Ūʺ Rhve Jaṃ.
Suvaṇṇa Syhamʻ Cā pe, 2009. -- Ca, 370 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm
Oversize DS530.8 .R365 R84 2009 + -- Kroch Library Asia
Rvhe praññʻ Rakhuiṅʻ
Rvhe praññʻ Rakhuiṅʻ / Phuiʺ Kyoʹ.
Rvhe ʼimʻ Cā pe, 2013. -- 351 pages : illustrations ; 25 cm
DS530.8 .A7 P45 2013 -- Kroch Library Asia
Wethali
Wethali : the land of historic finds / U Shwe Zan, B.Sc, B.C.S.
Hlaing Kyi Phyu Dhamma Vira Publishing House, 2010. -- a-s, 373 pages ; 25 cm
DS530.8 .A7 S59 2010 -- Kroch Library Asia
Earliest religious buildings discovered at the ancient city of Wadee, Myanmar
The earliest religious buildings discovered at the ancient city of Wadee, Myanmar / Ko Myo (Arimaddana).
Tun Foundation Bank, Literary Committee, 2017. -- xii, 109 pages ; 25 cm
DS530.9 .W33 M96 2017 -- Kroch Library Asia
Daughter
The daughter : a political biography of Aung San Suu Kyi / Hans-Bernd Zöllner and Rodion Ebbighausen ; translated by Vipasha Bansal.
Silkworm Books, 2018. -- ix, 342 pages : illustrations ; 21 cm
DS530.68 .A85 Z53 2018 -- Kroch Library Asia
Memoirs
Memoirs : an autobiography of an engineer, a soldier, an academic, a politician, a state level official and a writer / Hlaing Thinn.
Kankawoomon Sarpay, 2017. -- xiii, 498 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize DS530.68 .W58 A3 2017 + -- Kroch Library Asia
Nous, les combattants d'Indochine, 1940-1955
Nous, les combattants d'Indochine, 1940-1955 / Georges Fleury présente et commente ; textes choisis en collaboration avec Gérard Brett.
Bourin, 2011. -- 408 pages ; 22 cm
DS553.5 .N68 2011 -- Kroch Library Asia
Angkor and the Khmer civilization
Angkor and the Khmer civilization / Michael D. Coe & Damian Evans.
Thames & Hudson, 2018. -- 304 pages, 32 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
DS554.98 .A5 C63 2018 -- Kroch Library Asia
Dinh Độc Lập
Dinh Độc Lập : lịch sử và biến động / chủ biên, Hồ Sơn Đài.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 338 pages : illustrations ; 25 cm
DS556.3 .P35 2018 -- Kroch Library Asia
Da Yue shi ji quan shu
大越史記全書 / 孫曉主編.
Da Yue shi ji quan shu / Sun Xiao zhu bian.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 4 volumes (6, 2, 9, 1219 pages) ; 23 cm.
DS556.5 .D3 2015 -- Kroch Library Asia
Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX
Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX / Đào Duy Anh.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2018. -- 574 pages : illustrations ; 23 cm
DS556.5 .D36 2018 -- Kroch Library Asia
Pœ̄t banthuk prawattisāt songkhrām kū phǣndin Wīatnām kō̜n tok yū phāitai kānyưtkhrō̜ng khō̜ng Farangsēt
เปิดบันทึกประวัติศาสตร์สงครามกู้แผ่นดินเวียดนาม ก่อนตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝรั่งเศส / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
Pœ̄t banthuk prawattisāt songkhrām kū phǣndin Wīatnām kō̜n tok yū phāitai kānyưtkhrō̜ng khō̜ng Farangsēt / Krœ̄krit Chư̄amongkhon.
Samnakphim Sayām Khwāmrū, 2018. -- 290 pages, 6 unnumbered pages : illustrations ; 21 cm
DS556.5 .K76 2018 -- Kroch Library Asia
Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu
Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu : thế kỷ XX / chủ biên, Nguyễn Ngọc Thanh ; nhóm biên soạn, Đào Phương Anh, Ngô Thị Chang, Trương Văn Cường, Lê Ngọc Huynh, Hồ Sỹ Lập, Vũ Hải Yến.
Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ, 2017. -- 297 volumes ; 21 cm
DS556.8 .N646 2017 -- Kroch Library Asia
Di sản văn hóa dân tộc Việt Nam
Di sản văn hóa dân tộc Việt Nam : khái lược và giới thiệu / sưu tầm, biên soạn, Nguyễn Thị Phương.
Nhà xuất bản Văn hóa - dân tộc, 2016. -- 399 pages ; 27 cm
Oversize DS556.42 .D522 2016 + -- Kroch Library Asia
Một nền văn hóa văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú
Một nền văn hóa văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú : ·sách tham khảo / Hà Minh Đức.
Nhà xuá̂t bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. -- 398 pages ; 21 cm
DS556.42 .H222 2014 -- Kroch Library Asia
Murŭp kkulch'i annŭn Pet'ŭnam-Chungguk ch'ŏnnyŏn chŏnjaeng
무릎 꿇지 않는 베트남-중국 천년 전쟁 / 오 정환.
Murŭp kkulch'i annŭn Pet'ŭnam-Chungguk ch'ŏnnyŏn chŏnjaeng / O Chŏng-hwan.
Chong Munhwasa, 2017. -- 424 pages : color illustrations, maps, portraits ; 23 cm
DS556.54 .O26 2017 -- Kroch Library Asia
Những câu chuyện về tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào
Những câu chuyện về tình đoàn kết hữu nghị Việt-Lào / Hà Nguyên.
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 2017. -- 193 pages ; 21 cm
DS556.58 .L28 H35 2017 -- Kroch Library Asia
Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
Quan hệ tam giác Việt Nam - Liên Xô - Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) / Phạm Quang Minh.
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, 2018. -- 349 pages : illustrations ; 25 cm
DS556.58 .S65 P43 2018 -- Kroch Library Asia
Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính (1588-1647)
Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính (1588-1647) / TS. Nguyễn Văn Vọng ; biên tập nội dung: Bùi Hồng Thúy, Lê Thanh Huyền.
Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia - Sự Thật, 2013. -- 195 pages : illustrations ; 21 cm
DS556.73 .N596 N48 2013 -- Kroch Library Asia
Phan Bội Châu, nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn
Phan Bội Châu, nhà yêu nước, nhà văn hóa lớn / Chương Thâu, biên soạn.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2017. -- 469 pages : illustrations (some color) ; cm
DS556.83 .P46 C48 2017 -- Kroch Library Asia
Phan Đăng Lưu
Phan Đăng Lưu : thân thế sự nghiệp và sưu tập tác phẩm / GS.TSKH. Phan Đăng Nhật, Trần Minh Tuấn, Trần Thị Tuyên, [and four others] sưu tầm, biên soạn.
Nhà xuất bản Tri thức, 2018. -- 539 pages : illustrations ; 24 cm
DS556.83 .P49 P52 2018 -- Kroch Library Asia
Vietnam
Vietnam : an epic tragedy, 1945-1975 / Max Hastings.
Harper, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2018. -- xxxiii, 857 pages, 32 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 24 cm
New & Noteworthy Books DS557.7 .H37 2018 -- [asia]
Brutal battles of Vietnam
Brutal battles of Vietnam : America's deadliest days 1965-1972 / Richard K. Kolb, editor.
Veterans of Foreign Wars, 2017. -- 480 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize DS558 .B78 2017 + -- Kroch Library Asia
Vietnam
Vietnam : the complete story of the Australian war / Bruce Davies with Gary McKay.
Allen & Unwin, 2012. -- xiv, 690 pages, [32] pages of plates : illustrations, maps, portraits ; 25 cm
DS558.6 .A8 D385 2012 -- Kroch Library Asia
Long Tan
Long Tan : the start of a lifelong battle / Harry Smith.
Big Sky Publishing, 2016. -- 336 pages : illustrations, map, photographs ; 24 cm
DS559.5 .S65 2016 -- Kroch Library Asia
Mary in the morning
Mary in the morning : a Vietnam soldier K.I.A. and his true love ... / Cheryl Roost.
Brolga Publishing, 2013. -- 192 pages : illustrations, portraits, facsimilies ; 21 cm
DS559.5 .R66 2013 -- Kroch Library Asia
Miền Trung toàn thắng
Miền Trung toàn thắng : ký - ghi chép / nhiều tác giả ; sưu tầm, biên soạn, Nguyễn Đăng Vinh, Nguyễn Phương Túy.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 286 pages ; 19 cm.
DS559.5 .M54 2018 -- Kroch Library Asia
Phantoms of Bribie
Phantoms of Bribie : the jungles of Vietnam to corporate life and everything in between / Ian MacKay.
Blue Sky Publishing, 2016. -- 280 pages : illustrations, portraits, facsimiles, maps ; 23 cm
DS559.5 .M33 2016 -- Kroch Library Asia
Trackers
Trackers : the untold story of Australian dogs of war / Peter Haran.
New Holland, 2013. -- xii, 212 pages, 18 unnumberd pages of plates : illustrations, map, portriats, photographs ; 23 cm.
DS559.5 .H37 2013 -- Kroch Library Asia
Making two Vietnams
Making two Vietnams : war and youth identities, 1965-1975 / Olga Dror, Texas A & M University.
Cambridge University Press, 2018. -- xiii, 324 pages ; 24 cm.
DS559.8 .C53 D76 2018 -- Kroch Library Asia
Gạc Ma
Gạc Ma : vòng tròn bất tử / nhiều tác giả ; Thiếu tuớng Lê Mã Lương, chủ biên.
First News ; Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 327 pages : illustrations ; 25 cm
DS559.92 .S7 G33 2018 -- Kroch Library Asia
Saigon of mine
The Saigon of mine = Saigon của tôi / Quốc Bảo.
Saigon Books : Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ, 2017. -- 296 pages : illustrations (some color) ; 15 cm
DS559.93 .S2 Q86 2017 -- Kroch Library Asia
Sài Côn cố sự
Sài Côn cố sự / Bằng Giang.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018. -- 295 pages aaa; illustrations ; 21 cm
DS559.93 .S2 B36 2018 -- Kroch Library Asia
Sài Gòn chốn chốn rong chơi
Sài Gòn chốn chốn rong chơi / Trần Nhật Vy.
Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ, 2018. -- 255 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS559.93 .S2 T694 2018 -- Kroch Library Asia
Sài Gòn năm xưa
Sài Gòn năm xưa / Vương Hồng Sển.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018. -- 316 pages : illustrations ; 21 cm
DS559.93 .S2 V99 2018 -- Kroch Library Asia
Sài Gòn những biểu tượng
Sài Gòn những biểu tượng / Nhiều tác giả ; Du Tử Lê, Lưu Vĩ Lân, Nguyễn Tường Bách, [and others].
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ : Phan Book, 2018. -- 184 pages : illustrations ; 25 cm
DS559.93 .S2 S1223 2018 -- Kroch Library Asia
Sài gòn vang bóng
Sài gòn vang bóng / Lý Nhân Phan Thứ Lang.
Nhà xuất bản Văn hóa-văn nghệ, 2018. -- 251 pages : illustrations ; 21 cm
DS559.93 .S2 P55 2018 -- Kroch Library Asia
Thành phố Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng = Hai Phong City / biên tập: Trần Thị Hà Giang ; dịch tiếng Anh: Đỗ Thị Hồng ; trình bày và thiết kế: Phạm Vũ Thư ; tác giả ảnh: Vũ Dũng and [fourteen others].
Sở thông tin và truyền thống Hải Phòng, 2015. -- 101 pages : color illustrations ; 26 cm
Oversize DS559.93 .H4 T43 2015 + -- Kroch Library Asia
Phantom Vietnam War
The phantom Vietnam War : an F-4 pilot's combat over Laos / David R. "Buff" Honodel.
University of North Texas Press, 2018. -- xvi, 306 pages, 38 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 24 cm.
DS559.914 .H66 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Starlight
Starlight : an Australian army doctor in Vietnam / Tony White.
CopyRight Publishing, 2011. -- xii, 184 pages : illustrations (some color), maps, portraits ; 24 cm
DS559.914 .W45 A3 2011 -- Kroch Library Asia
155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam
155 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam / sưu tầm, tuyển chọn: Thượng tướng Mai Quang Phấn và các cộng sự.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. -- 103 pages ; 15 cm
DS560.72 .H67 A193 1017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ của chúng ta
Bác Hồ của chúng ta / Sơn Quỳnh (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Dân Trí, 2017. -- 138 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 B2137 2017 -- Kroch Library Asia
Bác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật.
Bác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 219 pages : illustrations ; 21 cm
DS560.72 .H67 B22355 2018 -- Kroch Library Asia
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nguyễn Văn Thắng (tuyển chọn và hệ thống).
Nhà xuất bản Hò̂ng đức, 2016. -- 387 pages ; 27 cm
Oversize DS560.72 .H67 C5457 2016 + -- Kroch Library Asia
Hò̂ Chí Minh về công tác cán bộ
Hò̂ Chí Minh về công tác cán bộ / Nguyẽ̂n Vũ, Nguyễn Thái Anh (tuyển chọn và giới thiệu).
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2017. -- 498 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 H63525 2017 -- Kroch Library Asia
Hồ Chí Minh, những câu chuyện thành bài học lịch sử
Hồ Chí Minh, những câu chuyện thành bài học lịch sử / Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (sưu tầm, biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 323 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 H616577 2018 -- Kroch Library Asia
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : (Kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2018) / Nguyễn Phương (tuyển chọn và hệ thống).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. -- 366 pages ; 27 cm
Oversize DS560.72 .H67 H654527 2018 + -- Kroch Library Asia
Hướng dẫn học và ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
Hướng dẫn học và ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh : (dành cho học viên các trường chính trị tỉnh sinh viên các trường đại học, cao đẳng nghiên cứu môn tư tưởng Hồ Chí Minh) / TS. Nguyễn Phước Dũng (chủ biên) TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng, ThS. Lê Thị Thanh Kiều, NCS. Nguyễn Quốc Trung
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-sự thật, 2018. -- 267 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 H955 2018 -- Kroch Library Asia
Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà
Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà / Nguyễn Văn Khoan (biên soạn).
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2018. -- 519 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 T233 2018 -- Kroch Library Asia
Triết lý Hồ Chí Minh về phát triẻ̂n Việt Nam
Triết lý Hồ Chí Minh về phát triẻ̂n Việt Nam / PGS.TS. Bùi Đình Phong.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2017. -- 238 pages ; 21 cm
DS560.72 .H67 B93255 2017 -- Kroch Library Asia
Phǣndin Thai nai ʻadīt
แผ่นดินไทยในอดีต = Thailand's past / editor and English translation, Amara Srisuchat.
Phǣndin Thai nai ʻadīt = Thailand's past / editor and English translation, Amara Srisuchat.
Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Watthanatham, 2015. -- 118 pages, 2 unnumbered pages ; 23 x 23 cm
Oversize DS567 .P424 2015 + -- Kroch Library Asia
Institusi raja dengan penduduk Muslim di bumi Thai.
Institusi raja dengan penduduk Muslim di bumi Thai.
Dikemukakan oleh Pusat Pengajian Muslim, Institusi Pengajian Asia, Universiti Chulalongkorn, 2012. -- 350 pages (incomplete) : illustrations ; 25 cm
DS570 .M85 L3516 2012 Library's copy imperfect: all after page 350 lacking -- Kroch Library Asia
Khon samkhan nai rātchasamnak
คนสำคัญในรสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ / พินิจ หุตะจินดา.
Khon samkhan nai rātchasamnak : čhāk ʻAyutthayā thưng Rattanakōsin / Phinit Hutačhindā.
Samnakphim Sǣngdāo, 2018. -- 982 pages, 2 unnumbered pages : illustrations ; 22 cm
DS570.5 .P464 2018 -- Kroch Library Asia
Renaissance princess lectures
The renaissance princess lectures : in honour of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on her fifth cycle anniversary.
Siam Society under Royal Patronage, 2018. -- vii, 286 pages : illustrations (chiefly colour), maps, portraits, plans ; 27 cm
Oversize DS572 .R46 2018 + -- Kroch Library Asia
Sērīphāp yuk Khō̜sō̜chō̜.?
เสรีภาพยุคคสช.? / วัชระ เพชรทอง.
Sērīphāp yuk Khō̜sō̜chō̜.? / Watchara Phetthō̜ng.
Samnakphim Thammadā, 2018. -- 496 pages ; 21 cm + Errata slip
DS575 .W267 2018 -- Kroch Library Asia
Khwāmkhatyǣng nưa dindǣn Prāsāt Phra Wihān rawāng Thai læ Kamphūchā
ความขัดแย้งเหนือดินแดนปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา : ผลกระทบ และแนวโน้มหลังคำพิพากษาตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญารัตน์ มีสุวรรณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
Khwāmkhatyǣng nưa dindǣn Prāsāt Phra Wihān rawāng Thai læ Kamphūchā : phonkrathop læ nǣonōm lang kham phiphāksā tī khwām khō̜ng Sān Yuttitham Rawāng Prathēt, Phō̜. Sō̜. 2556 / Phūchūai Sāttrāčhān Dō̜rō̜. Sanyārat Mīsuwan, Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām.
Sathāban Phra Pokklao, 2017. -- xxiv, 160 pages ; 24 cm
DS575.5 .C15 S27 2017 -- Kroch Library Asia
Banthưk rư̄ang kao lao ʻadit
บันทึกเรื่องเก่าเล่าอดึต / ปางบรรพ์.
Banthưk rư̄ang kao lao ʻadit / Pāngban.
Samnakphim Bāngkō̜k Buk, 2017. -- 192 pages ; 21 cm
DS578 .P353 2017 -- Kroch Library Asia
Pak thong ʻanākhot
Pak thong ʻanākhot = The future is ours / Čhēnwit Chư̄asawathī, khīan.
Samnakphim Matichon, 2018. -- 255 pages ; 22 cm
DS578.32 .T426 C44 2018 -- Kroch Library Asia
Portrait Thanakorn
Portrait ธนากร / บทสัมภาษณ์โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์.
Portrait Thanakorn / bot samphāt dōi Wō̜raphot Phanphong.
Samnakphim Bāng Lamphū, 2018. -- 317 pages : illustrations ; 19 cm.
DS578.32 .T426 W67 2018 -- Kroch Library Asia
ʻIn-Čhan fǣt Sayām
อิน-จัน แฝดสยาม = Siames twins / นิพัทธ์ ทองเล็ก.
ʻIn-Čhan fǣt Sayām = Siames twins / Niphat Thō̜nglek.
Phon ʻĒk Niphat Thō̜nglek, 2018. -- 335 pages : illustrations (some colour) ; 21 cm.
DS578.32 .B96 N57 2018 -- Kroch Library Asia
2018 chīwit khufǣt
2018 ชีวิต คู่แฝด / ราฟาแอล.
2018 chīwit khufǣt / Rāfāʻǣn.
Sư̄mūanchon Khāthō̜lik Prathēt Thai, 2018. -- 759 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
DS586 .R34 2018 -- Kroch Library Asia
Chemises rouges de Thailande
Les chemises rouges de Thailande / Eugénie Mérieau.
IRASEC, 2013. -- 168 pages ; 19 cm.
DS586 .M47 2013 -- Kroch Library Asia
His Majesty the King and the royal initiatives towards balancing Thailand's development
His Majesty the King and the royal initiatives towards balancing Thailand's development / by Dr. Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya ; Translated by Sawanee Nivasabutr.
The Crown Property Bureau, 2013. -- 88 pages : color illustrations, color maps ; 24 cm
DS586 .C4613 2013 -- Kroch Library Asia
Parithat khon dư̄an Tulā
ปริทัศน์คนเดือนตุลา = Octoberist Reviews / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ดำเนินรายการ.
Parithat khon dư̄an Tulā = Octobrist Reviews / Charnvit Kasetsiri damnœ̄n rāikān.
Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2018. -- 131 pages : illustrations, maps ; 21 cm.
DS586 .P65 2018 -- Kroch Library Asia
Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa kap kānphœ̄m khwāmsamadun nai kānphatthanā
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเพิ่มความสมดุลในการพัฒนา / โดย รศ. ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา.
Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa kap kānphœ̄m khwāmsamadun nai kānphatthanā / dōi Rō̜sō̜. Dō̜rō̜. Čhirāyu 'Itsarangkūn Na ʻAyutthayā.
Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2013. -- 80 pages : color illustrations ; 25 cm
DS586 .C46 2013 -- Kroch Library Asia
Phrasadet sū fā
พระเสด็จสู่ฟ้า : ราษฎร์ล้วนอาลัย.
Phrasadet sū fā : rāt lūan ʻālāi.
Khana Kammakān Fāi Čhattham Nangsư̄ Thīralưk læ Čhotmāihēt Ngān Phrarātchaphithī Thawāi Phraphlœ̄ng Phrabō̜rommasop Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit, 2017. -- 254 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
Oversize DS586 .P488 2017 + -- Kroch Library Asia
Phūm thin phǣndin nakhō̜n
ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร / ชัยวัฒน์ สีแก้ว, รวบรวมและเรียบเรียง.
Phūm thin phǣndin nakhō̜n / Chaiwat Sīkǣo rūaprūam læ rīaprīang.
Samnakphim Prayūn Kānphim, 2018. -- 276 pages : illustrations ; 21 cm.
DS588 .N16 C44 2018 -- Kroch Library Asia
Samutphāp Mư̄ang Tāk
สมุดภาพเมืองตาก = Tak's photo album / เอนก นาวิกมูล ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ บรรณาธิการ.
Samutphāp Mư̄ang Tāk = Tak's photo album / ʻAnēk Nāwikkamūn, Thongchai Likhitphō̜nsawan, bannāthikān.
Čhangwat Tāk, 2017. -- 240 pages : chiefly illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize DS588 .T13 S26 2017 + -- Kroch Library Asia
Samutphāp Mư̄ang ʻUthai Thānī
สมุดภาพเมืองอุทัยธานี = Uthai Thani's photo album / เอนก นาวิกมูล ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ บรรณาธิการ.
Samutphāp Mư̄ang ʻUthai Thānī = Uthai Thani's photo album / ʻAnēk Nāwikkamūn, Thongchai Likhitphō̜nsawan, bannāthikān.
Čhangwat ʻUthai Thānī, 2018. -- 240 pages : chiefly illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize DS588 .U84 S26 2018 + -- Kroch Library Asia
REDEEMS, 15 years anniversary book (1997-2012)
REDEEMS, 15 years anniversary book (1997-2012) : produced in conjunction with REDEEMS 15th anniversary celebration and Gawai carnival REDEEMS 2012, held on 29th-30th June, 2012.
REDEEMS, 2012. -- vi, 104 pages : illustrations (some colour) ; 26 cm
Oversize DS597.367 .D93 R44 2012 + -- Kroch Library Asia
Penang sketchbook
Penang sketchbook / watercolours by Chin Kon Yit ; text by Chen Voon Fee.
Archipelago Press, 2001. -- 96 pages : chiefly color illustrations ; 25 x 29 cm
Oversize DS599 .P4 C55 2001 + -- Kroch Library Asia
Thīeo lāsut Singkhapō
เที่ยวล่าสุด สิงคโปร์ = Singapore.
Thīeo lāsut Singkhapō = Singapore.
Thingnet, 2013. -- 154 pages : color illustrations ; 21 cm
DS608.8 .T45 2013 -- Kroch Library Asia
Gateway to Singapore culture
Gateway to Singapore culture : celebrating friendship, peace and harmony / compiled by Rosemarie Somaiah, Zhuang Xinyan ; illustrated by Wing Fee, Zaki Ragman, Fu Chunjiang, C+C&Co et al.
Asiapac Books, 2017. -- 126 pages : colour illustrations ; 21 cm
DS609.9 .G38 2017 -- Kroch Library Asia
Singapore in the 60s
Singapore in the 60s / Suresh & Syed.
Training Plus Int'l Pte Ltd, 2015. -- 217 pages : illustrations ; 15 x 21 cm
DS609.9 .S87 2015 -- Kroch Library Asia
Big hearts, big dreams
Big hearts, big dreams : stories of Singaporean of the Year Award nominees 2015-2016 / Wong Kim Hoh.
Straits Times Press, 2018. -- 166 pages : illustrations ; 23 cm
DS610.3 .W664 2018 -- Kroch Library Asia
Lee's lieutenants
Lee's lieutenants : Singapore's old guard / Kevin Y.L. Tan, et al. [eds.].
Strait Times Press, 2018. -- 350 pages ; 22 cm
DS610.73 .L45 L46 2018 -- Kroch Library Asia
Yang nge-tren di tahun 80 & 90an
Yang nge-tren di tahun 80 & 90an / Nicko Kirsna.
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2016. -- 136 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
DS625 .K77 2016 -- Kroch Library Asia
Sejarah pelayaran Nusantara
Sejarah pelayaran Nusantara / MS Ardison.
Penerbit Stomata, 2016. -- viii, 172 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS637 .M845 2016 -- Kroch Library Asia
Keeping hope
Keeping hope : seeing Indonesia's past from the edges / Baskara T. Wardaya, S.J.
Galang Press, 2017. -- xvi, 262 pages ; 23 cm
DS644 .W37 2017 -- Kroch Library Asia
Catatan Tan Malaka dari balik penjara
Catatan Tan Malaka dari balik penjara : kisah dan sepak terjang sang revolusioner sejati / Badruddin.
Araska Publisher, 2017. -- 284 pages ; 21 cm
DS644.1 .M3 B33 2017 -- Kroch Library Asia
Kultur der Gewalt ?
Kultur der Gewalt ? : der Konflikt auf den Molukken und die Intervention religiöser Gruppen / Sebastian Lamotte.
GRIN Verlag, 2006. -- 104 pages : illustrations ; 22 cm
DS646.6 .L28 2006 -- Kroch Library Asia
Cut Nyak Din
Cut Nyak Din : kisah ratu perang Aceh / M.H. Székely Lulofs ; pengantar, Azhari.
Komunitas Bambu, 2017. -- xiii, 301 pages ; 21 cm
DS646.13 .T62 L95 2017 -- Kroch Library Asia
Self portrait of Labian Leboyan
Self portrait of Labian Leboyan : the conservation efforts of the Heart of Borneo by local people / writer, Christantiowati.
WWF, 2009. -- 134 pages : color illustrations ; 17 x 25 cm
Oversize DS646.34 .K37 C48 2009 + -- Kroch Library Asia
Timor-Leste
Timor-Leste : colonialismo, descolonização, lusutopia / Rui Graça Feijó (coordenação e apresentação).
Edições Afrontamento, 2016. -- 568 pages : illustrations ; 24 cm.
DS646.57 .T56 2016 -- Kroch Library Asia
"No federation please--we are Bruneians"
"No federation please--we are Bruneians" : scuttling the northern Borneo closer association proposals / B.A. Hussainmiya and Asbol Haji Mail.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2014. -- 45 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.11 + -- Kroch Library Asia
Being active consumers
Being active consumers : Indonesian Muslim youth engaging with Korean television dramas / Imron Rosidi.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 24 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.23 + -- Kroch Library Asia
Between hybridity and identity
Between hybridity and identity : Chinesess as a cultural resource in Indonesia / Chang-Yau Hoon.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2017. -- 24 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.32 + -- Kroch Library Asia
Between R2P and the ASEAN way
Between R2P and the ASEAN way : the case of Myanmar's Cyclone Nargis / Mariam Bensaoud.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 24 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.13 + -- Kroch Library Asia
Co-existing differences
Co-existing differences : towards an East Asian way of incompatibility management / Mikio Oishi.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 23 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.21 + -- Kroch Library Asia
Convergence and divergence
Convergence and divergence : issues of state and region in tourism development in Malaysian Borneo, Brunei Darussalam and Indonesian Kalimantan / Victor T. King.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 35 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.24 + -- Kroch Library Asia
Digital memoir of the South China Sea
Digital memoir of the South China Sea / Shui Kong Ho.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 18 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.19 + -- Kroch Library Asia
Disciplining rock music and identity contestations
Disciplining rock music and identity contestations : hybridization, Islam and new musical genres in contemporary Malaysian popular music / Zawawi Ibrahim.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 32 pages ; 30 cm
Oversize DS650 .W67 no.18 + -- Kroch Library Asia
Domestic maids in Brunei
Domestic maids in Brunei : a case study / Nurul Umillah binti Abdul Razak [and four others].
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 20 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.14 + -- Kroch Library Asia
From island to nation-state formations and developmentalism
From island to nation-state formations and developmentalism : Penan story-telling as narratives of 'territorialising space' and reclaiming stewardship / Zawawi Ibrahim.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 33 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.15 + -- Kroch Library Asia
How safe is safe
How safe is safe : 'safe migration' in Southeast Asia / A.K.M. Ahsan Ullah, Yusnani Mohamed Yusof, Maria D'Aria.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 20 pages ; 30 cm
Oversize DS650 .W67 no.20 + -- Kroch Library Asia
Is the Indonesian transition a model for the Arab Spring?
Is the Indonesian transition a model for the Arab Spring? / Paul J. Carnegie.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2013. -- 18 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.7 + -- Kroch Library Asia
Knowledge transfer within and industrial cluster in the Jakarta Metropolitan Area
Knowledge transfer within and industrial cluster in the Jakarta Metropolitan Area / Farah Purwaningrum, Universiti Brunei Darussalam.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2013. -- 33 pages : map ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.5 + -- Kroch Library Asia
Of social imaginary and violence
Of social imaginary and violence : responding to Islamist militancy in Indonesia / Paul J. Carnegie.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 25 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.22 + -- Kroch Library Asia
One belt-one road initiative and ASEAN connectivity
One belt-one road initiative and ASEAN connectivity : synergy issues and potentialities / Bruno Jetin.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2017. -- 19 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.30 + -- Kroch Library Asia
Pengangun as ritual specialist in Brunei Darussalam
Pengangun as ritual specialist in Brunei Darussalam / Mufidah Abdul Hakim.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2014. -- 49 pages : color illustrations ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.12 + -- Kroch Library Asia
Reconsidering ethnicity
Reconsidering ethnicity : classification and boundary formation / Kiran Sagoo.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 35 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.17 + -- Kroch Library Asia
Silent the sea, writing the shores
Silent the sea, writing the shores : traveling over the South China Sea / Hendrik M.J. Maier.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2017. -- 38 pages ; 30 cm
Oversize DS650 .W67 no.31 + -- Kroch Library Asia
Social stratification in the Southeast region of Viet Nam
Social stratification in the Southeast region of Viet Nam / Cuong The Bui.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2015. -- 25 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.16 + -- Kroch Library Asia
Tourism, communities and quality of life indicators in Bali
Tourism, communities and quality of life indicators in Bali / Shirley Chin Wei Lee.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2017. -- 39 pages ; 30 cm.
Oversize DS650 .W67 no.29 + -- Kroch Library Asia
Memories of World War II
Memories of World War II : oral history of Brunei Darussalam (Dec. 1941-June 1945) / Frank Dhont, Janet E. Marles, and Maslin Jukim.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 31 pages ; 30 cm
Oversize DS650.64 .D47 2016 + -- Kroch Library Asia
Kānsamrūat sưksā khō̜mūn phư̄nthān khō̜ng prathēt Filippin
การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / รองศาสตราจารย์ ดร. กมลพร สอนศรี.
Kānsamrūat sưksā khō̜mūn phư̄nthān khō̜ng prathēt Filippin / Rō̜ng Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Kamonphō̜n Sō̜nsī.
Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2018. -- Kō̜.-Nō̜. [11], 677 pages : illustrations ; 24 cm
DS655 K36 2018 -- Kroch Library Asia
War came to the Philippines
War came to the Philippines : being an account chiefly of events which transpired during the first year of the Japanese occupation of the Philippines / by Arnold H. Warren.
Old Guard Press, 2018. -- 311 pages ; 23 cm
DS686.4 .W37 2018 -- Kroch Library Asia
Jin xian shi ming zeng bu
今县释名增补 / 张清华, 王璐著.
Jin xian shi ming zeng bu / Zhang Qinghua, Wang Lu zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2015. -- 2, 21, 739 pages ; 24 cm.
DS705 .Z437 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di ming zhang gu ci dian
中国地名掌故词典 / 牛汝辰编著.
Zhongguo di ming zhang gu ci dian / Niu Ruchen bian zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2016. -- 3, 50, 541 pages ; 24 cm.
DS705 .N55 2016 -- Kroch Library Asia
Qing shi di li yan jiu.
清史地理研究. 第二集 / 华林甫, 陆文宝主编.
Qing shi di li yan jiu. Di er ji / Hua Linfu, Lu Wenbao zhu bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 457 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS706.5 .Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Kao gu ban sheng yuan
考古半生缘 / 赵春青著.
Kao gu ban sheng yuan / Zhao Chunqing zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 3, 4, 220 pages : illustrations ; 21 cm
DS715 .Z4394 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing xi xue liu lun
明清西学六论 / 李奭学著.
Ming Qing xi xue liu lun / Li Shixue zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 7, 309 pages ; 21 cm
DS721 .L4778 2016 -- Kroch Library Asia
She hui shi jiao xia de guo jia wen hua zhi li yan jiu
社会视角下的国家文化治理研究 / 景小勇等著.
She hui shi jiao xia de guo jia wen hua zhi li yan jiu / Jing Xiaoyong deng zhu.
Wen hua yi shu chu ban she, 2016. -- 6, 11, 289 pages : illustrations ; 24 cm
DS721 .J577 2016 -- Kroch Library Asia
Tan suo Zhongguo ren de qian yi shi
探索中国人的潜意识 / 王宏铭著.
Tan suo Zhongguo ren de qian yi shi / Wang Hongming zhu.
Zhongguo gong ren chu ban she, 2015. -- 4, 3, 257 pages ; 24 cm
DS721 .W287 2015 -- Kroch Library Asia
Wen hua xun gen yu ben tu Zhongguo
文化寻根与本土中国 = Cultural root-seeking and native China / 吴雪丽著.
Wen hua xun gen yu ben tu Zhongguo = Cultural root-seeking and native China / Wu Xueli zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2014. -- 3, 234 pages ; 24 cm.
DS721 .W8285 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui sheng huo shi
中国社会生活史 / 张云燕等编著.
Zhongguo she hui sheng huo shi / Zhang Yunyan deng bian zhu.
Beijing da xue chu ban she, 2014. -- 3, 275 pages ; 27 cm
DS721 .Z4298 2014 -- Kroch Library Asia
Dongbei shao shu min zu Zhongguo ge ming gong xian shi lu yu yan jiu
东北少数民族中国革命贡献实录与研究 / 曹萌, 张凤春编著.
Dongbei shao shu min zu Zhongguo ge ming gong xian shi lu yu yan jiu / Cao Meng, Zhang Fengchun bian zhu.
Liaoning ren min chu ban she, 2015. -- 2, 5, 4, 220 pages ; 24 cm
DS730 .C3576 2015 -- Kroch Library Asia
Ming dai Si yi guan yan jiu
明代四夷馆研究 = A study on Siyiguan in Ming dynasty / 任萍著.
Ming dai Si yi guan yan jiu = A study on Siyiguan in Ming dynasty / Ren Ping zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 227 pages ; 24 cm.
DS730 .R464 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se jie jue min zu wen ti zhi lu
中国特色解决民族问题之路 / 郝时远著 = Managing ethno-national issues of road with Chinese characteristics / by Hao Shiyuan.
Zhongguo te se jie jue min zu wen ti zhi lu / Hao Shiyuan zhu = Managing ethno-national issues of road with Chinese characteristics / by Hao Shiyuan.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 360 pages ; 24 cm.
DS730 .H3323 2016 -- Kroch Library Asia
Africana people in China
Africana people in China : psychoanalytic perspectives on migration experiences, identity, and precarious employment / C. Jama Adams.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- 208 pages ; 23 cm.
DS731 .B55 A34 2019 -- Kroch Library Asia
Islamic Shangri-La
Islamic Shangri-La : inter-Asian relations and Lhasa's Muslim communities, 1600 to 1960 / David G. Atwill.
University of California Press, 2018. -- xiv, 238 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS731 .M87 A89 2018 -- Kroch Library Asia
Jing zu jing ji fa zhan yu wen hua bian qian
京族经济发展与文化变迁 / 李军明著.
Jing zu jing ji fa zhan yu wen hua bian qian / Li Junming zhu.
Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2017. -- 3, 248 pages ; 24 cm.
DS731 .C488 L66 2017 -- Kroch Library Asia
Kejia da qian xi
客家大迁徙 / 安国强著.
Kejia da qian xi / An Guoqiang zhu.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2 volumes (2, 1, 3, 863 pages) : illustrations ; 24 cm
DS731 .H3 A54 2015 -- Kroch Library Asia
Ming Qing Gan Min Yue bian jie pi lin qu sheng tai, zu qun yu "Kejia wen hua"
明清赣闽粤边界毗邻区生态、族群与"客家文化" : 晚清客家族群认同建构的历史背景 / 黄志繁, 肖文评, 周伟华著.
Ming Qing Gan Min Yue bian jie pi lin qu sheng tai, zu qun yu "Kejia wen hua" : wan Qing Kejia zu qun ren tong jian gou de li shi bei jing / Huang Zhifan, Xiao Wenping, Zhou Weihua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 7, 2, 321 pages : illustrations ; 23 cm.
DS731 .H3 H836 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Dong yi yao shi
中国侗医药史 / 汪冶, 田兰, 田华咏主编.
Zhongguo Dong yi yao shi / Wang Ye, Tian Lan, Tian Huayong zhu bian.
Zhong yi gu ji chu ban she, 2014. -- 6, 4, 418 pages, 12 pages of plates : color illustrations ; 21 cm.
DS731 .T77 Z454 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xi nan Miao zu chuan tong zong jiao yan jiu
中国西南苗族传统宗教研究 / 周永健著.
Zhongguo xi nan Miao zu chuan tong zong jiao yan jiu / Zhou Yongjian zhu.
Zhong yang min zu da xue chu chu ban she, 2016. -- 4, 321 pages ; 24 cm.
DS731 .M5 Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Shuang chong guo ji wen ti yu hai wai qiao bao quan yi bao hu
双重国籍问题与海外侨胞权益保护 = Dual citizenship and protection of overseas compatriots'rights and interests / 李安山等著.
Shuang chong guo ji wen ti yu hai wai qiao bao quan yi bao hu = Dual citizenship and protection of overseas compatriots'rights and interests / Li Anshan deng zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 4, 4, 162 pages ; 24 cm.
DS732 .L522 2016 -- Kroch Library Asia
Tian xia Hua ren
天下华人 / 王赓武著.
Tian xia Hua ren / Wang Gengwu zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 1 unnumbered leaf of plates, 275 pages : color portraits ; 22 cm.
DS732 .W33 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong wen gu ji zhong Guangdong Hua qiao shi liao hui bian
中文古籍中广东华侨史料汇编 / 何新华编.
Zhong wen gu ji zhong Guangdong Hua qiao shi liao hui bian / He Xinhua bian.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 4, 2, 182 pages ; 24 cm.
DS732 .Z458 2016 -- Kroch Library Asia
Yuan shi wen hua ji wen xian yan jiu
原史文化及文献研究 = A study on the culture and texts of primitive historians / 过常宝著.
Yuan shi wen hua ji wen xian yan jiu = A study on the culture and texts of primitive historians / Guo Changbao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 475 pages ; 24 cm.
DS734.7 .G863 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo chuan tong shi xue yan jiu
中国传统史学研究 / 谢贵安著.
Zhongguo chuan tong shi xue yan jiu / Xie Gui'an zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- vi, 440 pages ; 23 cm.
DS734.7 .X5444 2016 -- Kroch Library Asia
Wu Yannan ri ji
吴雁南日记 / 周术槐主编.
Wu Yannan ri ji / Zhou Shuhuai zhu bian.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- v, 252 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 23 cm
DS734.9 .W828 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Zhou Yiliang
周一良 : 毕竟是书生 / 周一良著.
Zhou Yiliang : bi jing shi shu sheng / Zhou Yiliang zhu.
Tianjin ren min chu ban she, 2016. -- 320 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 21 cm.
DS734.9 .Z46 A3 2016 -- Kroch Library Asia
China in comparative perspective
China in comparative perspective / Stephan Feuchtwang, Hans Steinmüller London School of Economics, UK.
World Scientific, 2017. -- x, 297 pages : illustrations ; 24 cm
DS735 .F44 2017 -- [asia]
Dang dai Zhongguo bian jiang yan jiu (1949-2014)
当代中国边疆研究 (1949-2014) = The borderland studies in contemporary China / 马大正著.
Dang dai Zhongguo bian jiang yan jiu (1949-2014) = The borderland studies in contemporary China / Ma Dazheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 6, 9, 2, 612 pages ; 24 cm.
DS737 .M3235 2016 -- Kroch Library Asia
Gu du wen dao
古都问道 / 刘庆柱著.
Gu du wen dao / Liu Qingzhu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 7, 4, 396 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS737 .L5823 2015 -- Kroch Library Asia
Gan shou xi jie zhong de Zhong Ri wen hua
感受细节中的中日文化 / 张文生主编 ; 陈真副主编.
Gan shou xi jie zhong de Zhong Ri wen hua / Zhang Wensheng zhu bian ; Chen Zhen fu zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 4, 6, 305 pages : illustrations ; 23 cm
DS740.5 .J3 G367 2016 -- Kroch Library Asia
Wen hua, yue jing, biao xiang
文化・越境・表象 : 中日文化交流研究 / 主编杨伟 ; 副主编王宗瑜, 赵戈非, 陈可冉.
Wen hua, yue jing, biao xiang : Zhong Ri wen hua jiao liu yan jiu / zhu bian Yang Wei ; fu zhu bian Wang Zongyu, Zhao Gefei, Chen Keran.
Xi nan shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 313 pages ; 24 cm.
DS740.5 .J3 W468 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Fei guan xi yu Zhongguo de da guo ze ren
中非关系与中国的大国责任 / 罗建波著.
Zhong Fei guan xi yu Zhongguo de da guo ze ren / Luo Jianbo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 281 pages : illustrations ; 24 cm
DS740.5 .A4 L865 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Su guan xi zhong de Meiguo yin su, 1949-1989
中苏关系中的美国因素, 1949-1989 / 胡晓丽著
Zhong Su guan xi zhong de Meiguo yin su, 1949-1989 / Hu Xiaoli zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 202 pages ; 21 cm.
DS740.5 .S65 H8285 2015 -- Kroch Library Asia
Grand scribe's records
The grand scribe's records / Ssu-ma Chʻien ; William H. Nienhauser, Jr., editor ; Tsai-fa Cheng, William H. Nienhauser, Jr., and The University of Wisconsin Shih chi Translation Group, translators.
Indiana University Press ; Nanjing University Press, 2018-. -- lxvi, 410 pages ; 25 cm
DS741.3 .S6813 2018 -- Kroch Library Asia
Xian Qin nian dai xu tan
先秦年代续探 / 白光琦著.
Xian Qin nian dai xu tan / Bai Guangqi zhu.
Shou du shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 128 pages : illustrations ; 26 cm
DS741.5 .B352 2016 -- Kroch Library Asia
Emergence of civilizational consciousness in early China
The emergence of civilizational consciousness in early China : history word by word / Uffe Bergeton.
Routledge, 2019. -- xi, 227 pages ; 25 cm.
DS741.65 .B47 2019 -- Kroch Library Asia
He yi Zhongguo
何以中国 : 公元前2000年的中原图景 = China : 2000 B.C. / 许宏著.
He yi Zhongguo : gong yuan qian 2000 nian de zhong yuan tu jing = China : 2000 B.C. / Xu Hong zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 3, 184 pages : illustrations (some color), maps ; 22 cm.
DS741.65 .X822 2016 -- Kroch Library Asia
Liang Zhou shi qi cai yi zhi du de yan bian
两周时期采邑制度的演变 / 李春利著.
Liang Zhou shi qi cai yi zhi du de yan bian / Li Chunli zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 250 pages : illustrations ; 24 cm
DS747.13 .L484 2016 -- Kroch Library Asia
Li shi tu wei
历史突围 : 图说春秋战国 / 闫志撰.
Li shi tu wei : tu shuo Chun qiu Zhan guo / Yan Zhi zhuan.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 154 pages : color illustrations ; 25 cm.
DS747.15 .Y356 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi luan xing wang
治乱兴亡 : 军权与南朝政权演进 / 张金龙著.
Zhi luan xing wang : jun quan yu nan chao zheng quan yan jin / Zhang Jinlong zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- iv, 747 pages ; 25 cm.
DS748.6 .Z435 2016 -- Kroch Library Asia
Shen qi de bei Wei
神奇的北魏 / 张小泱著.
Shen qi de bei Wei / Zhang Xiaoyang zhu.
Tai bai wen yi chu ban she, 2015. -- 2, 2, 336 pages ; 24 cm
DS748.7 .Z446 2015 -- Kroch Library Asia
Wei Jin Sui Tang shi yan jiu
魏晋隋唐史研究 : 欣贺宁志新教授七十华诞论文集 / 乔凤岐, 冯金忠主编.
Wei Jin Sui Tang shi yan jiu : xin he Ning Zhixin jiao shou qi shi hua dan lun wen ji / Qiao Fengqi, Feng Jinzhong zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 469 pages ; 24 cm
DS748.17 .W455 2016 -- Kroch Library Asia
Critical readings on Tang China
Critical readings on Tang China / edited by Paul W. Kroll.
Brill, 2019. -- 4 volumes (xiii, 1965 pages) ; 25 cm
DS749.3 .C75 2019 -- Kroch Library Asia
Tang dai chao ye zheng zhi yu wen hua yan jiu
唐代朝野政治与文化研究 / 拜根兴著.
Tang dai chao ye zheng zhi yu wen hua yan jiu / Bai Genxing zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 348 pages : illustrations ; 25 cm
DS749.35 .B354 2016 -- Kroch Library Asia
Song Liao Jin Yuan shi jiang gao
宋遼金元史講稿 / 柴德賡著.
Song Liao Jin Yuan shi jiang gao / Chai Degeng zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 56 leaves ; 33 cm
DS751 .C38 2016 -- Kroch Library Asia
Xi Xia wen hua yan jiu
西夏文化研究 / 史金波著.
Xi Xia wen hua yan jiu / Shi Jinbo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 5, 353 pages : illustrations ; 24 cm.
DS751.84 .S45233 2015 -- Kroch Library Asia
Ming Qing shi za kao
明清史杂考 / 王春瑜著.
Ming Qing shi za kao / Wang Chunyu zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 5, 335 pages ; 23 cm
DS753 .W36334 2016 -- Kroch Library Asia
Withī hǣng ʻamnāt Čhū Yuan Čhāng
วิถีแห่งอำนาจ จูหยวนจาง / เสถียร จันทิมาธร.
Withī hǣng ʻamnāt Čhū Yuan Čhāng / Sathīan Čhanthimāthō̜n.
Matichon, 2018. -- 367 pages ; 21 cm
DS753.6 .M5 S27 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai li shi ren wu xuan jiang
中国近代历史人物选讲 / 汤黎编著.
Zhongguo jin dai li shi ren wu xuan jiang / Tang Li bian zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2017. -- 1, 109 pages ; 24 cm
DS754.19 .T363 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin dai shi yan jiu
中国近代史研究 : 重建与反思 = Studies on modern Chinese history : reconstructions and reflections / 杨耕主编.
Zhongguo jin dai shi yan jiu : chong jian yu fan si = Studies on modern Chinese history : reconstructions and reflections / Yang Geng zhu bian.
Beijing shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 300 pages ; 23 cm.
DS755 .Y364 2016 -- Kroch Library Asia
Yushan yi zhu
渔山遗珠 : 宁波象山"小白礁1号"出水文物精品图录 = The lost pearl of Yushan : the boutique atlas of "Xiaobaijiao I" shipwreck in Xiangshan of Ningbo / 编著宁波市文物考古研究所, 象山县文物管理委员会办公室, 国家文物局水下文化遗产保护中心.
Yushan yi zhu : Ningbo Xiangshan "Xiao bai jiao 1 hao" chu shui wen wu jing pin tu lu = The lost pearl of Yushan : the boutique atlas of "Xiaobaijiao I" shipwreck in Xiangshan of Ningbo / bian zhu Ningbo Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangshan Xian wen wu guan li wei yuan hui ban gong shi, Guo jia wen wu ju shui xia wen hua yi chan bao hu zhong xin.
Ningbo chu ban she, 2015. -- 175 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
DS757.2 .Y88 2015 -- Kroch Library Asia
She hui wen hua yu jin dai Zhongguo she hui zhuan xing
社会文化与近代中国社会转型 / 中国社会科学院近代史研究所社会史研究中心主办 ; 郭莹, 唐仕春主编.
She hui wen hua yu jin dai Zhongguo she hui zhuan xing / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo she hui shi yan jiu zhong xin zhu ban ; Guo Ying, Tang Shichun zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 822 pages : illustrations ; 24 cm.
DS761.2 .Z56 2013 -- Kroch Library Asia
1901 nian, Cixi tai hou de ge xin ling
1901年, 慈禧太后的革新令 / 戴鞍钢著.
1901 nian, Cixi tai hou de ge xin ling / Dai Angang zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2015. -- 7, 2, 333 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS764.2 .D35 2015 -- Kroch Library Asia
Mai xiang jin dai wen ming guo jia de tan suo
迈向近代文明国家的探索 : 康有为后期思想研究 / 朱忆天著
Mai xiang jin dai wen ming guo jia de tan suo : Kang Youwei hou qi si xiang yan jiu / Zhu Yitian zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 243 pages ; 21 cm.
DS764.23 .K36 Z488 2016 -- Kroch Library Asia
Wan Qing xun li Wang Renkan wen xian ping zhu
晚清循吏王仁堪文獻評註 / 吴曉峰, 王勇校注 ; 鎮江市歷史文化名城研究會編.
Wan Qing xun li Wang Renkan wen xian ping zhu / Wu Xiaofeng, Wang Yong jiao zhu ; Zhenjiang Shi li shi wen hua ming cheng yan jiu hui bian.
Jiangsu da xue chu ban she, 2016. -- 2, 9, 3, 9, 316 pages : illustrations ; 22 cm.
DS764.23 .W364 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Cong he zuo zou xiang jue zhan
从合作走向决战 : 中国共产党为什么能战胜国民党 / 徐焰著.
Cong he zuo zou xiang jue zhan : Zhongguo gong chan dang wei shen me neng zhan sheng Guo min dang / Xu Yan zhu.
Guangdong jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 4, 390 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
DS774 .X828 2016 -- Kroch Library Asia
Xin wen hua yun dong yu bai nian Zhongguo meng
新文化运动与百年中国梦 / 任敏, 田明月, 周维维著.
Xin wen hua yun dong yu bai nian Zhongguo meng / Ren Min, Tian Mingyue, Zhou Weiwei zhu.
Anhui da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 4, 156 pages : illustrations, facsimiles, portraits ; 24 cm.
DS774 .R466 2016 -- Kroch Library Asia
Qu Qiubai, Lu Xun deng ren wang shi tan mi
瞿秋白、鲁迅等人往事探觅 / 丁言模著.
Qu Qiubai, Lu Xun deng ren wang shi tan mi / Ding Yanmo zhu.
Zhongguo she hui chu ban she, 2015. -- 417 pages : illustrations ; 24 cm
DS776 .D363 2015 -- Kroch Library Asia
Riben qin Hua zhan zheng
日本侵华战争 : 1931-1945 = Japanese invasion of China war / 王辅著.
Riben qin Hua zhan zheng : 1931-1945 = Japanese invasion of China war / Wang Fu zhu.
Liaoning ren min chu ban she, 2015. -- 4 volumes (30, 3, 2, 2471 pages) : maps ; 26 cm
DS777.5 .W33 2015 -- Kroch Library Asia
He Ruilin zhuan
贺瑞麟传 / 梁成琛, 王庆猛著.
He Ruilin zhuan / Liang Chengchen, Wang Qingmeng zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 164 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.15 .H427 L53 2016 -- Kroch Library Asia
Qing mo bian ju zhong de Yuan Shikai ji tuan
清末变局中的袁世凯集团 / 马平安著.
Qing mo bian ju zhong de Yuan Shikai ji tuan / Ma Ping'an zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2016. -- 8, 293 pages ; 24 cm
DS777.15 .Y83 M326 2016 -- Kroch Library Asia
Sun Chuanfang yu Zhejiang zi zhi yun dong
孙传芳与浙江自治运动 / 傅幼玲著.
Sun Chuanfang yu Zhejiang zi zhi yun dong / Fu Youling zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 176 pages ; 21 cm
DS777.15 .S92 F828 2016 -- Kroch Library Asia
Xie Wenjin zhuan
谢文锦传 / 胡卓然著.
Xie Wenjin zhuan / Hu Zhuoran zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 202 pages : illustrations ; 24 cm.
DS777.15 .X548 H79 2016 -- Kroch Library Asia
Wu si yun dong shi
五四运动史 : 现代中国的知识革命 = The May fourth movement : intellectual revolution in modern China / (美)周策纵著 ; 陈永明, 张静等译 ; 欧阳哲生审校.
Wu si yun dong shi : xian dai Zhongguo de zhi shi ge ming = The May Fourth movement : intellectual revolution in modern China / (Mei) Zhou Cezong zhu ; Chen Yongming, Zhang Jing deng yi ; Ouyang Zhesheng shen jiao.
Shi jie tu shu chu ban gong si Beijing gong si, 2016. -- 19, 470 pages ; 25 cm
DS777.43 .C52127 2016 -- Kroch Library Asia
Kang Ri zhan zheng xin lun
抗日战争新论 / 中共中央党史研究室第一研究部编.
Kang Ri zhan zheng xin lun / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi di yi yan jiu bu bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 7, 3, 553 pages ; 24 cm
DS777.53 .K234 2016 -- Kroch Library Asia
Shōen ni megumu
硝烟に芽ぐむ / 梅崎光生著.
Shōen ni megumu / Umezaki Mitsuo cho.
Rikugō Shoin, 1944. -- 279 pages ; 19 cm
DS777.53 .U48 -- Kroch Library Asia
Xin min zhu zhu yi wu jiang
新民主主義五講 / 李岳南著.
Xin min zhu zhu yi wu jiang / Li Yuenan zhu.
Qian jin shu ju, 1950. -- 83 pages ; 18 cm
DS777.53 .M29 H82 -- Kroch Library Asia
Yu huo chong sheng
浴火重生 : 《纽约时报》中国抗战观察记(1937-1945) = China in the New York Times / 郑曦原编
Yu huo chong sheng : "Niuyue shi bao" Zhongguo kang zhan guan cha ji (1937-1945) = China in the New York Times / Zheng Xiyuan bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 516 pages : illustrations ; 25 cm.
DS777.53 .Y784 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng rong sui yue
峥嵘岁月 : 华侨青年回国参加抗战回忆录 / 全国政协文史和学习委员会编.
Zheng rong sui yue : Hua qiao qing nian hui guo can jia kang zhan hui yi lu / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2016. -- 4, 2, 299 pages ; 24 cm.
DS777.53 .Z45454 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xue
中国血 : 抗战十四年 / 王纪卿著.
Zhongguo xue : kang zhan shi si nian / Wang Jiqing zhu.
Hunan ren min chu ban she, 2015. -- 4 volumes : illustrations, portraits ; 26 cm
DS777.53 .W324 2015 -- Kroch Library Asia
Mō Takutō to Ryū Shōki
毛沢東と劉少奇 : 文化大革命の軌跡.
Mō Takutō to Ryū Shōki : Bunka Daikakumei no kiseki.
Ushio Shuppansha, 1967. -- 253, 4 pages : illustrations ; 18 cm.
DS777.55 .A75 -- Kroch Library Asia
Nihon to Chūgoku
日本と中国 / 朝日新聞社編.
Nihon to Chūgoku / Asahi Shinbunsha hen.
Asahi Shinbunsha, 1971-1972. -- 8 volumes : illustrations, portraits ; 19 cm
DS777.55 .A797 Each text consists of two volumes bound together -- Kroch Library Asia
Deng Zhongxia zhuan
邓中夏传 / 刘功成著.
Deng Zhongxia zhuan / Liu Gongcheng zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 3, 238 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.488 .T45 L58423 2016 -- Kroch Library Asia
Gu Heng zhuan
顾衡传 / 吴志斌, 许祖云著.
Gu Heng zhuan / Wu Zhibin, Xu Zuyun zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 3, 174 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.488 .G824 W829 2016 -- Kroch Library Asia
Ji bian shi dai de xuan ze
激变时代的选择 : 戴季陶政治思想研究 / 刘文丽著.
Ji bian shi dai de xuan ze : Dai Jitao zheng zhi si xiang yan jiu / Liu Wenli zhu.
Shou du shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 181 pages ; 24 cm
DS777.488 .T33 L5885 2015 -- Kroch Library Asia
Xia Yuchu zhuan
夏雨初传 / 顾永俊, 夏家霖著.
Xia Yuchu zhuan / Gu Yongjun, Xia Jialin zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 156 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.488 .X488 G828 2016 -- Kroch Library Asia
Qi qi shi bian zhen xiang
七七事变真相 / 陈益民编著.
Qi qi shi bian zhen xiang / Chen Yimin bian zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2017. -- 5, 2, 2, 511 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.533 .M3 C368 2017 -- Kroch Library Asia
Tie zheng
铁证 : 日本随军画师笔下的侵华罪行 = Irrefutable evidence / 继忆编著
Tie zheng : Riben sui jun hua shi bi xia de qin Hua zui xing = Irrefutable evidence / Jiyi bian zhu.
Zhongguo you yi chu ban gong si, 2015. -- 146 pages : illustrations (some color) ; 26 cm.
DS777.533 .A86 J68 2015 -- Kroch Library Asia
Wo lu lüe
倭戮略 : 侵华日军制造的大屠杀事件罪行辑录 / 主编彭明生 ; 副主编王剑, 彭兴旺.
Wo lu lüe : qin Hua Ri jun zhi zao de da tu sha shi jian zui xing ji lu / zhu bian Peng Mingsheng ; fu zhu bian Wang Jian, Peng Xingwang.
Zhongshan da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, iv, iv, 361 pages, 17 pages of plates : illustrations, maps ; 23 cm
DS777.533 .A86 W66 2015 -- Kroch Library Asia
Chang zheng qian ye de hong jun sheng li
长征前夜的红军胜利 / 中国人民解放军档案馆编.
Chang zheng qian ye de hong jun sheng li / Zhongguo ren min jie fang jun dang an guan bian.
Hong qi chu ban she, 2016. -- 4, 232 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), facsimiles ; 26 cm
DS777.5132 .C439 2016 -- Kroch Library Asia
Xing, huo
星・火 : 长征重要地名录 = Xinghuo / 王胜三主编.
Xing, huo : chang zheng zhong yao di ming lu / Wang Shengsan zhu bian.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 6, 256 pages ; 24 cm
DS777.5134 .X564 2016 -- Kroch Library Asia
Dong fang Na'erxun
东方纳尔逊 : 陈策将军港岛突围记 / 李凯军著.
Dong fang Na'erxun : Chen Ce jiang jun Gang Dao tu wei ji / Li Kaijun zhu.
Anhui wen yi chu ban she, 2015. -- 6, 4, 331 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS777.5195 .C472 L66 2015 -- Kroch Library Asia
Ren Tianshi zhuan
任天石传 / 周燕, 刘品玉, 杨洪著.
Ren Tianshi zhuan / Zhou Yan, Liu Pinyu, Yang Hong zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 130 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.5195 .R467 Z478 2016 -- Kroch Library Asia
Tian di you you
天地悠悠 : 胡宗南夫人回忆录 / 叶霞翟著.
Tian di you you : Hu Zongnan fu ren hui yi lu / Ye Xiazhai zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 221 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 21 cm.
DS777.5195 .H8 Y428 2016 -- Kroch Library Asia
Xu Chuguang zhuan
徐楚光传 / 王平著.
Xu Chuguang zhuan / Wang Ping zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 139 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.5195 .X828 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Min Zhe Gan kang zhan qin li ji
闽浙赣抗战亲历记 / 全国政协文史和学习委员会编.
Min Zhe Gan kang zhan qin li ji / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2015. -- 5, 7, 461 pages, 8 pages of plates : illustrations, portraits ; 24 cm.
DS777.5314 .M557 2015 -- Kroch Library Asia
Wo de kang lian sui yue
我的抗联岁月 : 东北抗日联军战士口述史 / 国家图书馆中国记忆项目中心编.
Wo de kang lian sui yue : Dongbei kang Ri lian jun zhan shi kou shu shi / Guo jia tu shu guan Zhongguo ji yi xiang mu zhong xin bian.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2016. -- xiv, 367 pages : illustrations, portraits ; 23 cm.
DS777.5314 .W55 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng mian zhan chang
正面战场 : 远征印缅抗战 / 杜聿明, 宋希濂等著.
Zheng mian zhan chang : Yuan zheng Yin Mian kang zhan / Du Yuming, Song Xilian deng zhu.
Zhongguo wen shi chu ban she, 2015. -- 2, 3, 383 pages : illustrations ; 24 cm
DS777.5314 .Y83 2015 -- Kroch Library Asia
Guan shan bei ge:
关山悲歌: 太原保卫战 / 胡博, 王戡著.
Guan shan bei ge: Taiyuan bao wei zhan / Hu Bo, Wang Kan zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 261 pages : illustrations, maps, portraits ; 24 cm.
DS777.5316 .T35 H784 2016 -- Kroch Library Asia
Ao zhan Menglianggu
鏖战孟良崮 / 汪峰, 郭建军编著.
Ao zhan Menglianggu / Wang Feng, Guo Jianjun bian zhu.
Chang Cheng chu ban she, 2011. -- 263 pages : illustrations, map, portraits. ; 25 cm.
DS777.5425 .Y83 W36 2011 -- Kroch Library Asia
Da gai ge jia Deng Xiaoping
大改革家邓小平 / 李金龙, 张明林著.
Da gai ge jia Deng Xiaoping / Li Jinlong, Zhang Minglin zhu.
Hong qi chu ban she, 2016. -- 2, 6, 293 ; 25 cm
DS778 .D46 L5255 2016 -- Kroch Library Asia
Dongbei lu jun Jiang wu tang jiang shuai lu
东北陆军讲武堂将帅录 / 陈予欢编著.
Dongbei lu jun Jiang wu tang jiang shuai lu / Chen Yuhuan bian zhu.
Guangzhou chu ban she, 2016. -- 18, 35, 1647 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 27 cm.
DS778 .A1 C4485 2016 -- Kroch Library Asia
Tie xue zhan jiang Wang Jinshan
铁血战将王近山 : 抗战烽火中的拐点之战 / 石尚山著.
Tie xue zhan jiang Wang Jinshan : kang zhan feng huo zhong de guai dian zhi zhan / Shi Shangshan zhu.
Jin cheng chu ban she, 2016. -- 15, 258 pages, 3 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 25 cm.
DS778 .W333 S67 2016 -- Kroch Library Asia
Zhou Enlai zi shu ping zhuan
周恩来自述评传 / 曹应旺著.
Zhou Enlai zi shu ping zhuan / Cao Yingwang zhu.
Zhong yi chu ban she, 2016. -- 4, 294 pages ; 24 cm
DS778 .C593 C3623 2016 -- Kroch Library Asia
Zhu De yu Xiang nan qi yi
朱德与湘南起义 / 朱荣兰著.
Zhu De yu Xiang nan qi yi / Zhu Ronglan zhu.
Zhongguo ji hua chu ban she, 2016. -- 2, 9, 415 pages ; 21 cm
DS778 .C6 Z587 2016 -- Kroch Library Asia
Yi ge wai jiao guan de Zhong Dong qin li
一个外交官的中东亲历 / 秦鸿国著.
Yi ge wai jiao guan de Zhong Dong qin li / Qin Hongguo zhu.
Sichuan ren min chu ban she, 2016. -- 2, 3, 348 pages : illustrations ; 23 cm.
DS779.29 .Q554 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua fa zhan zhan lüe de shi dai jue ze
中国文化发展战略的时代抉择 = Epochal choices of Chinese cultural development strategies / 贾磊磊主编.
Zhongguo wen hua fa zhan zhan lüe de shi dai jue ze = Epochal choices of Chinese cultural development strategies / Gu Leilei zhu bian.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- ii, 334 pages : illustrations ; 24 cm
DS779.43 .Z5688 2016 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing, bo yi yu zheng zhi kong jian su qiu
转型、博弈与政治空间诉求 : 1928-1933年奉系地方政权研究 / 佟德元著.
Zhuan xing, bo yi yu zheng zhi kong jian su qiu : 1928-1933 nian Feng xi di fang zheng quan yan jiu / Tong Deyuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 7, 2, 350 pages ; 24 cm
DS783.7 .T664 2015 -- Kroch Library Asia
Manshū kyōsanhi no kenkyū
満洲共産匪の硏究 満洲国軍政部軍事調查部編.
Manshū kyōsanhi no kenkyū Manshūkoku Gunseibu Gunji Chōsabu hen.
Kyokutō Kenkyūjo Shuppankai, 1969. -- 2 volumes : illustrations, folded map, tables ; 22 cm.
DS784 .A38 1969 -- Kroch Library Asia
Qiu ye chen meng
艽野尘梦 : 「湘西王」陈渠珍西藏回忆录 / 陈渠珍著.
Qiu ye chen meng : "Xiang xi wang" Chen Quzhen Xizang hui yi lu / Chen Quzhen zhu.
Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si, 2015. -- 2, 1, 175 pages, 12 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 22 cm
DS785 .C4138 2015 -- Kroch Library Asia
"Eradicating ideological viruses"
"Eradicating ideological viruses" : China's campaign of repression against Xinjiang's Muslims / Maya Wang.
Human Rights Watch, 2018. -- i, 117 pages : color illustrations, map ; 27 cm
Oversize DS793 .S62 W35 2018 + -- Kroch Library Asia
Guizhou kang Ri zhan zheng shi qi ren kou shang wang he cai chan sun shi
贵州抗日战争时期人口伤亡和财产损失 / 贵州省委党史研究室编.
Guizhou kang Ri zhan zheng shi qi ren kou shang wang he cai chan sun shi / Guizhou Sheng wei dang shi yan jiu shi bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2016. -- 14, 7, 30, 707 pages, 15 unnumbered pages of plates : illustrations, maps, protraits ; 24 cm.
DS793 .K8 G8529 2016 -- Kroch Library Asia
Haidai di qu gu dai wen ming de qi yuan yu fa zhan
海岱地区古代文明的起源与发展 / 宣兆琦, 王雁, 张杰, 邱文山, 郭丽著.
Haidai di qu gu dai wen ming de qi yuan yu fa zhan / Xuan Zhaoqi, Wang Yan, Zhang Jie, Qiu Wenshan, Guo Li zhu.
Qi Lu shu she, 2014. -- 6, 383 pages ; 21 cm
DS793 .S4 X8353 2014 -- Kroch Library Asia
Huanan ge ming shi ji
華南革命史蹟 : 第一, 二次國内革命戰爭時期 / [燎原編].
Huanan ge ming shi ji : Di yi, er ci guo nei ge ming zhan zheng shi ji / [Liaoyuan bian].
Hua nan ren min chu ban she, 1951. -- 54 pages ; 18 cm
DS793 .K7 H744 1951a -- Kroch Library Asia
Jin dai Ling nan wen hua jia zhi guan de yan bian
近代岭南文化价值观的演变 / 宋德华著.
Jin dai Ling nan wen hua jia zhi guan de yan bian / Song Dehua zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 316 pages ; 24 cm.
DS793 .K7 S6633 2016 -- Kroch Library Asia
Jue zhan pin kun
决战贫困 : 甘肃省扶贫开发纪实 / 黄选平主编.
Jue zhan pin kun : Gansu Sheng fu pin kai fa ji shi / Huang Xuanping zhu bian.
Gansu wen hua chu ban she, 2015. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 27 cm.
DS793 .K2 G3689 no. 86 -- Kroch Library Asia
Li shi chen ai xia de Chuan yan gu dao
历史尘埃下的川盐古道 / 赵逵著.
Li shi chen ai xia de Chuan yan gu dao / Zhao Kui zhu.
Dong fang chu ban zhong xin, 2016. -- 191 pages : color illustrations, maps ; 24 cm
DS793 .S8 Z4426 2016 -- Kroch Library Asia
Min Tai wen hua jiao liu yu he zuo yan jiu
闽台文化交流与合作研究 / 黎昕主编.
Min Tai wen hua jiao liu yu he zuo yan jiu / Li Xin zhu bian.
Zhongguo shu ji chu ban she, 2016. -- 2, 223 pages ; 24 cm
DS793 .F8 M724 2016 -- Kroch Library Asia
Sangganhe liu yu li shi cheng shi di li yan jiu
桑干河流域历史城市地理研究 = A urban historical geographic study on Sangganhe valley / 孙靖国著.
Sangganhe liu yu li shi cheng shi di li yan jiu = A urban historical geographic study on Sangganhe valley / Sun Jingguo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 4, 3, 408 pages : illustrations ; 24 cm.
DS793 .S3 S668 2015 -- Kroch Library Asia
Si chou zhi lu yu Dunhuang xue
丝绸之路与敦煌学 / 柴剑虹著.
Si chou zhi lu yu Dunhuang xue / Chai Jianhong zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 4, 393 pages : illustrations ; 21 cm.
DS793 .N6 C386 2015 -- Kroch Library Asia
Summer pasture (video)
Summer pasture / True Walker Productions presents in association with Rabsal, a Kham Film Project production ; a film by Lynn True, Nelson Walker and Tsering Perlo ; directed/produced by Lynn True & Nelson Walker ; co-producer/co-director, Tsering Perlo ; a production of True-Walker Productions, Inc. in association with Rabsal and the Center for Asian American Media.
Documentary Educational Resources, 2012. -- 2 videodiscs (86 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10203 (CHI) -- Uris Library Asia A/V
Wei Guangxi Zhuangzu Zizhiqu gai kuang
偽廣西僮族自治區槪况 / 國防部情報局編.
Wei Guangxi Zhuangzu Zizhiqu gai kuang / Guo fang bu qing bao ju bian.
[unknown publisher], 1962. -- 4, 4, 124 p. : folded maps ; 19 cm.
DS793 .K6 C55 -- Kroch Library Asia
Xi nan shao shu min zu li shi dang an bao hu
西南少数民族历史档案保护 / 刘强著.
Xi nan shao shu min zu li shi dang an bao hu / Liu Qiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 228 pages : illustrations ; 24 cm
DS793 .S6445 L586 2016 -- Kroch Library Asia
Yue jun hui shi
粤軍囘師 / 存萃學社編集 ; 周康燮主編.
Yue jun hui shi / Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian.
Chong wen shu dian, 1973. -- 1, 1, 1, 21, 268 pages : illustrations ; 21 cm.
DS793 .K7 C44 -- Kroch Library Asia
Zai na li shi zhuan zhe shi qi
在那历史转折时期 : 胡平任福建省省长的日子里 / 陈联真著.
Zai na li shi zhuan zhe shi qi : Hu Ping ren Fujian Sheng sheng zhang de ri zi li / Chen Lianzhen zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 4, 5, 316 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS793 .F8 C4426 2016 -- Kroch Library Asia
Shanxi wen shi zi liao (serial)
山西文史资料 / 中国人民政治协商会议山西省委员会文史资料研究委员会编.
Shanxi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
Wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, 1961-2000. -- v. : ill. ; 21 cm.
DS795 .S3 S52 -- Kroch Library Asia
Bai nian liu zong
百年留踪 : 解放桥的前世今生 / 方博著.
Bai nian liu zong : Jiefang Qiao de qian shi jin sheng / Fang Bo zhu.
Tianjin gu ji chu ban she, 2015. -- 243 pages : illustrations ; 22 cm.
DS796 .T575 J665 2015 -- Kroch Library Asia
Chongqing kang zhan tu shi
重庆抗战图史 / 主编周勇, 程武彦.
Chongqing kang zhan tu shi / zhu bian Zhou Yong, Cheng Wuyan.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 33, 5, 757 pages) : illustrations, portraits ; 25 cm.
DS796 .C59257 C4849 2016 -- Kroch Library Asia
Conference proceedings of Macao-Philippines historical relations
Conference proceedings of Macao-Philippines historical relations / jointly organized by University of Macau and Portuguese Centre for the Study of Southeast Asia (CEPESA) ; co-sponsored by Institute of European Studies of Macau and Macau Millennium College, 18-20 February 2004.
University of Macau : CEPESA, 2005. -- 371 pages ; 23 cm
DS796 .M257 C66 2004 -- Kroch Library Asia
Fengzhen xian zhi shu
豐鎮縣志書 : 綏遠 : [8卷] / [德溥修, 麻麗五纂].
Fengzhen xian zhi shu : Suiyuan : [8 juan] / [Depu xiu, Ma Liwu zuan].
Taiwan xue sheng shu ju, 1967. -- 284 pages : illustrations ; 22 cm.
DS796 .F31 T4 1967 -- Kroch Library Asia
Guangzhou di yang hang yu zu jie
广州的洋行与租界 / 中国人民政治协商会议广州市委员会文史资料研究委员会编.
Guangzhou di yang hang yu zu jie / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Guangzhou shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992. -- 2, 237 pages, [4] pages of plates : illustrations ; 21 cm.
DS796 .C23 K952 no.44 1992 -- Kroch Library Asia
Guangzhou you lan shou ce
廣州游覽手册 / [广州文化出版社編輯, 出版].
Guangzhou you lan shou ce / [Guangzhou wen hua chu ban she bian ji, chu ban].
Guangzhou wen hua chu ban she, 1959. -- 116 pages, [8] pages of plates : illustrations, map ; 19 cm
DS796 .C23 K957 -- Kroch Library Asia
Hangzhou
杭州 / [中国 国际 旅行社 编].
Hangzhou / [Zhongguo guo ji lü xing she bian].
Zhongguo guo ji lü xing she, 19uu. -- 36 pages : color illustrations, color maps ; 21 cm
DS796 .H23 H3 -- Kroch Library Asia
Hui tu Xihu ying lian.
繪圖西湖楹聯.
Hui tu Xihu ying lian.
Xihu] Xin ji shu she, 1915. -- 4 volumes ; 20 cm
DS796 .H23 H843 1915 -- Kroch Library Asia
Jie dao bei hou
街道背后 : 海上地名寻踪. 续篇 / 薛理勇著 ; 上海市黄埔区档案局(馆)组编.
Jie dao bei hou : hai shang di ming xun zong. Xu pian / Xue Liyong zhu ; Shanghai Shi Huangpu Qu dang an ju (guan) zu bian.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- 254 pages : illustrations ; 22 cm.
DS796 .S275 A2942 2016 -- Kroch Library Asia
Kŭnhyŏndae Sanghae Haninsa yŏn'gu
근현대 상해 한인사 연구 / 김 광재 지음.
Kŭnhyŏndae Sanghae Haninsa yŏn'gu / Kim Kwang-jae chiŭm.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- xvi, 602 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS796 .S29 K6547 2018 -- Kroch Library Asia
Qian dong nan wen shi zi liao (serial)
黔东南 文史 资料 / 政协 黔东南州 委员会 文史 资料 硏究 委员会 编.
Qian dong nan wen shi zi liao / Zheng xie Qian dong nan zhou wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
[unknown publisher], 19uu-. -- v. ; 20 cm.
DS796 .C458042 C53 -- Kroch Library Asia
Xingning xian xian cong shu
興寧先賢叢書 / [袁五松, 王蔭平, 羅香林輯].
Xingning xian xian cong shu / [Yuan Wusong, Wang Yinping, Luo Xianglin ji].
Xingning xian xian cong shu jiao yin chu : Zong jing shou Zhongguo xue she, 1958-. -- volumes <1-5, 8> ; 23 cm
DS796 .H8 H85 -- Kroch Library Asia
Yi er ba de yi xie ji nian pin
一二八的一些纪念品 / 編輯者淞滬警備司令部.
Yi er ba de yi xie ji nian pin / bian ji zhe Song Hu jing bei si ling bu.
Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she, 2015. -- 17 pages, 11 pages of plates : illustrations, portraits ; 22 cm.
DS796 .S257 S657 2015 v.9 -- Kroch Library Asia
Dadiwan yi zhi chu tu wen wu jing cui
大地湾遗址出土文物精粹 / 甘肃大地湾文物保护研究所编.
Dadiwan yi zhi chu tu wen wu jing cui / Gansu Dadiwan wen wu bao hu yan jiu suo bian.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 133 pages : color illustrations, color map ; 29 cm
DS797.28 .Q55 D36 2016 -- Kroch Library Asia
Hai shang ming zhu bu que lu
海上明珠补阙录 / 广州市人民政府地方志办公室, 广州市海珠区人民政府地方志办公室编 ; 罗国雄著.
Hai shang ming zhu bu que lu / Guangzhou Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi, Guangzhou Shi Haizhu Qu ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian ; Luo Guoxiong zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 5, 4, 128 pages ; 24 cm.
DS797.32 .G836 L867 2016 -- Kroch Library Asia
Handan kao gu yan jiu
邯郸考古研究 : 乔登云考古文集 / 邯郸市文物保护研究所编.
Handan kao gu yan jiu : Qiao Dengyun kao gu wen ji / Handan Shi wen wu bao hu yan jiu suo bian.
Ke xue chu ban she, 2016. -- 1, 538 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm.
DS797.39 .H363 H354 2016 -- Kroch Library Asia
Hu Shui yin bo
瀫水吟波 : 衢州水文化 / 李吉安著.
Hu Shui yin bo : Quzhou shui wen hua / Li Ji'an zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 4, 278 pages, 12 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 25 cm.
DS797.39 .Q894 L524 2016 -- Kroch Library Asia
Xinzheng Pozhao yi hao mu
新郑坡赵一号墓 = No.1 tomb at Pozhao in Xinzheng city / 河南省文物考古研究院编著.
Xinzheng Pozhao yi hao mu = No.1 tomb at Pozhao in Xinzheng city / Henan Sheng wen wu kao gu yan jiu yuan bian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 163 pages, 57 pages of plates, 1 unnumbered folded leaf : illustrations (some color) ; 27 cm
DS797.44 .X573 X466 2016 -- Kroch Library Asia
Lianyungang Xi you ji wen hua
连云港西游记文化 / 本卷主编滕雯.
Lianyungang Xi you ji wen hua / ben juan zhu bian Teng Wen.
Nanjing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 2, 181 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm.
DS797.56 .L536 L5388 2015 -- Kroch Library Asia
Li shi shang de Nanjing zhi zhan
历史上的南京之戰 / 王洪光著.
Li shi shang de Nanjing zhi zhan / Wang Hongguang zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2014. -- 2 volumes (15, 5, 904 pages) : illustrations, maps, portraits ; 24 cm.
DS797.56 .N365 W3644 2014 -- Kroch Library Asia
Nantong Hao He wen hua
南通濠河文化 / 本卷主编章树山.
Nantong Hao He wen hua / ben juan zhu bian Zhang Shushan.
Nanjing da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 2, 6, 187 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm.
DS797.56 .N368 N347 2015 -- Kroch Library Asia
Xiaozhuang shi lie shi zhuan
晓庄十烈士传 / 王延光, 闻慧斌著.
Xiaozhuang shi lie shi zhuan / Wang Yanguang, Wen Huibin zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 159 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm.
DS797.56 .N365 W3684 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao.
中国民族地区经济社会调查报告. 循化撒拉族自治县卷 / 本卷主编马成俊.
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao. Xunhua Salazu Zizhixian juan / ben juan zhu bian Ma Chengjun.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 5, 299 pages : illustrations ; 24 cm
DS797.66 .X468 Z466 2015 -- Kroch Library Asia
Yanbei li shi ji shi
雁北历史纪事 / 大同古城保护和修复研究会编.
Yanbei li shi ji shi / Datong gu cheng bao hu he xiu fu yan jiu hui bian.
Shanxi ren min chu ban she, 2016. -- 4, 3, 472 pages ; 24 cm
DS797.75 .D376 Y3643 2016 -- Kroch Library Asia
Dazhou ji yi zhi min su pian
達州記憶之民俗篇 / 达州市档案馆编.
Dazhou ji yi zhi min su pian / Dazhou Shi dang an guan bian.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 151 pages : chiefly color illustrations ; 29 cm.
DS797.77 .D334 D59 2015 -- Kroch Library Asia
Fa xian Leshan
发现乐山 : 被遗忘的抗战文化中心 / 张在军著.
Fa xian Leshan : bei yi wang de kang zhan wen hua zhong xin / Zhang Zaijun zhu.
Fujian jiao yu chu ban she, 2016. -- 2, 3, 281 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
DS797.77 .L474 Z4395 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo Rong Xian dang an xuan bian.
民国荣县档案选编. 户口 / 四川大学, 荣县档案馆主编 ; 李莹编校.
Minguo Rong Xian dang an xuan bian. Hu kou / Sichuan da xue, Rong Xian dang an guan zhu bian ; Li Ying bian jiao.
Ba Shu shu she, 2016. -- 2 volumes (1, 2, 11, 2, 706 pages) ; 24 cm.
DS797.77 .R664 M564 2016 -- Kroch Library Asia
Jianchuan Xiang bi dong jiu shi qi yi zhi yan jiu
剑川象鼻洞旧石器遗址研究 / 大理白族自治州文物管理所, 云南省文物考古研究所, 剑川县文物管理所编.
Jianchuan Xiang bi dong jiu shi qi yi zhi yan jiu / Dali Baizu Zizhizhou wen wu guan li suo, Yunnan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Jianchuan Xian wen wu guan li suo bian.
Wen wu chu ban she, 2015. -- 199 pages, 63 pages of plates : illustrations (some color) ; 27 cm
DS797.86 .J535 J535 2015 -- Kroch Library Asia
Cixi lao zhao pian
慈溪老照片 : 晚清民初至新中国成立前 / 主编: 徐娣珍, 叶建平.
Cixi lao zhao pian : wan Qing Min chu zhi xin Zhongguo cheng li qian / zhu bian: Xu Dizhen, Ye Jianping.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 2, 203 pages : illustrations ; 26 cm
DS797.88 .C595 C46 2016 -- Kroch Library Asia
Time of heaven
The time of heaven / Punsalmaagiin Ochirbat ; english translation by Udaanjargal Chuluunbaatar and Leland Rogers ; edited by Peter K. Marsh.
The Mongolia Society, Inc., 2018. -- viii, 361 pages ; 28 cm.
Oversize DS798 .M74 no.28 + -- Kroch Library Asia
Taiwan kōkoshi
台湾考古誌 / 金関丈夫, 国分直一.
Taiwan kōkoshi / Kanaseki Takeo, Kokubu Naoichi.
Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 1979. -- iv, 394 pages, [10] pages of plates : illustrations (some colour) ; 20 cm
DS799.3 .K16 -- Kroch Library Asia
Riben zhi min tong zhi xia de di ceng she hui
日本殖民統治下的底層社會 : 臺灣與朝鮮 / 陳[Zheng]湲主編.
Riben zhi min tong zhi xia de di ceng she hui : Taiwan yu Chaoxian / Chen Zhengyuan zhu bian.
Zhong yang yan jiu yuan Taiwan shi yan jiu suo, 2018. -- v, 483 pages : illustrations ; 24 cm
DS799.7 .R53 2018 -- Kroch Library Asia
Guang bo ci ji yao
廣播詞輯要 : 三十四年 / 臺灣省行政長官公署秘書處編輯室編.
Guang bo ci ji yao : san shi si nian / Taiwan Sheng xing zheng zhang guan gong shu mi shu chu bian ji shi bian.
Taiwan sheng xing zheng zhang guan gong shu mi shu chu bian ji shi, 1945. -- 2, 70 pages ; 19 cm.
DS799.8 .T26 1945 -- Kroch Library Asia
Riben dang an yu wen xian
日本档案与文献 / 王卫星编.
Riben dang an yu wen xian / Wang Weixing bian.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- 15,1, 2, 3, 375 pages : illustrations ; 25 cm.
DS799.9 .T53 R54 2016 -- Kroch Library Asia
Liminality of the Japanese empire
Liminality of the Japanese empire : border crossings from Okinawa to colonial Taiwan / Hiroko Matsuda.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xi, 205 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
DS799.43 .R98 M38 2019 -- Kroch Library Asia
She hui zhuan xing, kang ji wai wu yu jin dai hua jian she
社会转型、抗击外侮与近代化建设 : 晚清台湾历史映像 (1840-1895) / 李祖基, 陈忠纯著.
She hui zhuan xing, kang ji wai wu yu jin dai hua jian she : wan Qing Taiwan li shi ying xiang (1840-1895) / Li Zuji, Chen Zhongchun zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 387 pages ; 24 cm.
DS799.65 .L528 2016 -- Kroch Library Asia
Connecting Taiwan
Connecting Taiwan : participation - integration - impacts / edited by Carsten Storm.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xii, 227 pages : illustrations ; 25 cm.
DS799.845 .C66 2018 -- Kroch Library Asia
Assessing the presidency of Ma Ying-jiu in Taiwan
Assessing the presidency of Ma Ying-jiu in Taiwan : hopeful beginning, hopeless end? / edited by André Beckershoff and Gunter Schubert.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xiv, 343 pages : illustrations ; 25 cm.
DS799.847 .A87 2018 -- Kroch Library Asia
Fudoki juyōshi kenkyū
風土記受容史研究 = A historical study on the acceptance of the Fudoki / 兼岡理恵.
Fudoki juyōshi kenkyū = A historical study on the acceptance of the Fudoki / Kaneoka Rie.
Kasama Shoin, 2008. -- viii, 429, 10 pages, [4] pages of plates : illustrations (some color), maps ; 22 cm
DS806 .K377 2008 -- Kroch Library Asia
Manzhou di guo Binjiang sheng hailun xian fu Ri shi cha tuan gan xiang bao gao lu.
满洲帝國濱江省海倫縣赴日視察團感想報告錄.
Manzhou di guo Binjiang sheng hailun xian fu Ri shi cha tuan gan xiang bao gao lu.
Manzhou di guo xie he hui Hailun xian ben bu, 1936. -- 4, 102 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
DS810 .M28 -- Kroch Library Asia
Kikō Nihon no naka no Chūgoku
紀行日本のなかの中国 / 竹內実著.
Kikō Nihon no naka no Chūgoku / Takeuchi Minoru cho.
Asahi Shinbunsha, 1976. -- 218 pages : illustrations ; 19 cm.
DS811 T13 -- Kroch Library Asia
Nihon kikō
日本紀行 / [著者遠藤周作].
Nihon kikō / [chosha Endō Shūsaku].
Kōdansha, 1974. -- 310 pages : illustrations ; 15 cm.
DS811 .E58 -- Kroch Library Asia
Fudoki tanbō jiten
風土記探訪事典 / 中村啓信, 谷口雅博, 飯泉健司著 ; 大島敏史写真.
Fudoki tanbō jiten / Nakamura Hirotoshi, Taniguchi Masahiro, Iiizumi Kenji cho ; Ōshima Toshinobu shashin.
Tōkyōdō Shuppan, 2006. -- xi, 308 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS812 .N356 2006 -- Kroch Library Asia
Tōa kobunka ronkō
東亞古文化論考 / 原田淑人著.
Tōa kobunka ronkō / Harada Yoshito cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 1962. -- 4, 8, 339 pages, [4] pages of plates : illustrations ; 22 cm
DS815 .H25 -- Kroch Library Asia
Zadan no shisō
座談の思想 / 鶴見太郎.
Zadan no shisō / Tsurumi Tarō.
Kabushiki Kaisha Shinchōsha, 2013. -- 319 pages : portraits ; 20 cm.
DS822.4 .T88 2013 -- Kroch Library Asia
Hikikomori no kokumin shugi
ひきこもりの国民主義 / 酒井直樹.
Hikikomori no kokumin shugi / Sakai Naoki.
Iwanami Shoten, 2017. -- xxxv, 281 pages ; 20 cm
DS822.5 .S25146 2017 -- Kroch Library Asia
Nihongo kara Nihon ga mieru
日本語から日本が見える / 倉島長正.
Nihongo kara Nihon ga mieru / Kurashima Nagamasa.
Tōkyō Shinbun Shuppankyoku, 2004. -- 270 pages : illustrations ; 20 cm
DS822.5 .K87 2004 -- Kroch Library Asia
Jinsei no kyōshitachi
人生の敎師たち / [著者代表 稲垣真美].
Jinsei no kyōshitachi / [chosha daihyō Inagaki Masami].
Chikuma Shobō, 1979. -- 307 pages, [2] pages of plates : illustrations, portraits ; 20 cm.
DS822.25 .J56 1979 -- Kroch Library Asia
Edo jidai no buke no seikatsu
江戶時代の武家の生活 / 進士慶幹著.
Edo jidai no buke no seikatsu / Shinji Yoshimoto cho.
Shibundō, 1975. -- 212 pages : illustrations ; 19 cm.
DS827 .S3 S56 1975 -- Kroch Library Asia
Pongsŏnhwa, chaeil Han'gugin yŏsŏngdŭl ŭi kiŏk
봉선화, 재일 한국인 여성들 의 기억 / 엮은이 오 문자, 조 영순 ; 옮긴이 최 순애.
Pongsŏnhwa, chaeil Han'gugin yŏsŏngdŭl ŭi kiŏk / yŏkkŭni O Mun-ja, Cho Yŏng-sun ; omgini Ch'oe Sun-ae.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 240 pages : illustrations ; 20 cm.
DS832.7 .K6 O56164 2018 -- Kroch Library Asia
Sikh diaspora in Japan
Sikh diaspora in Japan / Masako Azuma.
Routledge, 2019. -- 174 pages : illustrations ; 23 cm
DS832.7 .S5 A98 2019 -- Kroch Library Asia
Nihon rekishi nenpyōshi,
日本歴史年表史, 奥野彥六著.
Nihon rekishi nenpyōshi, Okuno Hikoroku cho.
Yūzankaku, 1972. -- 13, 567 pages, [8] pages of plates : illustrations ; 22 cm
DS833 .O41 -- Kroch Library Asia
Kodai Nihon no jotei to kisaki
古代日本の女帝とキサキ / 遠山美都男.
Kodai Nihon no jotei to kisaki / Tōyama Mitsuo.
Kadokawa Shoten, 2005. -- 284 pages : map ; 20 cm.
DS834.1 .T69 2005 -- Kroch Library Asia
Hosokawa-ke monjo.
細川家文書. 中世編 / 熊本大学文学部附属永青文庫研究センター編.
Hosokawa-ke monjo. Chūsei hen / Kumamoto Daigaku Bungakubu Fuzoku Eisei Bunko Kenkyū Sentā hen.
Yoshikawa Kōbunkan, 2010. -- 350, 17 pages, [8] unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 31 cm.
Oversize DS834.5 .H68 H67 2010 ++ -- Kroch Library Asia
Tsuda Sōkichi, Dai Nihon Teikoku to no taiketsu
津田左右吉, 大日本帝国との対決 : 天皇の軍服を脫がせた男 / 大井健輔.
Tsuda Sōkichi, Dai Nihon Teikoku to no taiketsu : Tennō no gunpuku o nugaseta otoko / Ōi Kensuke.
Bensei Shuppan, 2015. -- 383 pages : illustrations ; 20 cm
DS834.9 .T76 O45 2015 -- Kroch Library Asia
Kindai ni okeru Chūgoku to Nihon
近代における中国と日本 / 北山康夫著.
Kindai ni okeru Chūgoku to Nihon / Kitayama Yasuo cho.
Hōritsu Bunkasha, 1958. -- 4, 7, 249 pages, [6] pages of plates : illustrations, portraits ; 19 cm.
DS849 .C5 K62 -- Kroch Library Asia
Narasia
Narasia : ならじあ : 日本と東アジアの潮流 : これナラ本 / 監修日本と東アジアの未来を考える委員会 ; 編集構成松岡正剛.
Narasia : Narajia : Nihon to Higashi Ajia no chōryū : kore Nara-bon / kanshū Nihon to Higashi Ajia no Mirai o Kangaeru Iinkai ; henshū kōsei Matsuoka Seigō.
Maruzen, 2009. -- 359 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
DS849 .E3 N37 2009 -- Kroch Library Asia
Nihon gunkoku shugi to Chōsen,
日本軍国主義と朝鮮, 中川信夫著.
Nihon gunkoku shugi to Chōsen, Nakagawa Nobuo cho.
Tabata Shoten, 1973. -- 303 pages ; 20 cm
DS849 .K8 N14 -- Kroch Library Asia
Nikka kokkōron
日華國交論 / [著者吉野作造].
Nikka kokkōron / [chosha Yoshino Sakuzō].
Shin Kigensha, . -- 2, 298 pages ; 20 cm.
DS849 .C6 Y56 1980 -- Kroch Library Asia
Sengo Chō-Nichi kankeishi
戦後朝.日関係史 / 高峻石著.
Sengo Chō-Nichi kankeishi / Ko Chun-sŏk cho.
Tahata shoten, 1974. -- 317 pages ; 20 cm
DS849 .K8 K75 -- Kroch Library Asia
Senji Nisso kōshō shōshi
戦時日ソ交涉小史 : 1941年-1945年 / 油橋重遠.
Senji Nisso kōshō shōshi : 1941-nen - 1945-nen / Yuhashi Shigetō.
Kasumigaseki Shuppan, 1974. -- 242 pages : illustrations (1 color) ; 22 cm
DS849 .R7 Y83 1974 Errata slip inserted -- Kroch Library Asia
Taishi gaikōron
對支外交論 / 宮崎龍介著.
Taishi gaikōron / Miyazaki Ryūsuke cho.
Seiunkaku, 1928. -- 2, 7, 184 pages : illustrations ; 19 cm.
DS849 .C5 .M677 -- Kroch Library Asia
Zenshi hainichi undō no kongen to sono shiteki kansatsu.
全支排日運動の根源と其史的觀察.
Zenshi hainichi undō no kongen to sono shiteki kansatsu.
Rikugunshō Chōsahan, 1932. -- 4, 42, 50 pages ; 19 cm.
DS849 .C5 A21 -- Kroch Library Asia
Chūsei no kokudo kōken to tennō, buke
中世の国土高権と天皇・武家 / 保立道久著.
Chūsei no kokudo kōken to tennō, buke / Hotate Michihisa cho.
Azekura Shobō, 2015. -- 538 pages ; 22 cm.
DS850 .H682 2015 -- Kroch Library Asia
Kodaishi no mado
古代史の窓 / 直木孝次郎.
Kodaishi no mado / Naoki Kōjirō.
Gakuseisha, 1982. -- 294 pages : illustrations ; 19 cm
DS851 .N19 -- Kroch Library Asia
Kanmu to gekidō no Nagaokakyō jidai
桓武と激動の長岡京時代 : 歴博フォーラム / 国立歴史民俗博物館編.
Kanmu to gekidō no Nagaokakyō jidai : Rekihaku Fōramu / Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan hen.
Yamakawa Shuppansha, 2009. -- xii, 235 pages, [8] unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps ; 19 cm
DS855.7 .K36 2009 -- Kroch Library Asia
Nara no miyako
奈良の都 / 虎尾俊哉.
Nara no miyako / Torao Toshiya.
Kōdansha, 1975. -- 317 pages, 1 unnumbered leaf of plates : illustrations (some color), facsimiles, maps ; 15 cm.
DS855.7 .T67 -- Kroch Library Asia
Heiankyō no kūkan to bungaku
平安京の空間と文学 / 西村さとみ著.
Heiankyō no kūkan to bungaku / Nishimura Satomi cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2005. -- 5, 195 pages ; 22 cm
DS856 .N558 2005 -- Kroch Library Asia
Chūsei no kassen to jōkaku
中世の合戦と城郭 / 峰岸純夫.
Chūsei no kassen to jōkaku / Minegishi Sumio.
Koshi Shoin, 2009. -- 288 pages : illustrations, maps ; 20 cm.
DS857 .M55 2009 -- Kroch Library Asia
Mōko Kassen to Kamakura Bakufu no metsubō
蒙古合戦と鎌倉幕府の滅亡 / 湯浅治久.
Mōko Kassen to Kamakura Bakufu no metsubō / Yuasa Haruhisa.
Yoshikawa Kōbunkan, 2012. -- x, 272, iv pages, [4] pages of unnumbered plates : illustrations (some color), maps ; 20 cm.
DS861 .Y83 2012 -- Kroch Library Asia
Maeda Toshinaga
前田利長 / 見瀬和雄 ; 日本歴史学会編集.
Maeda Toshinaga / Mise Kazuo ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
Yoshikawa Kōbunkan, 2018. -- 20, 296 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
DS869 .M248 M574 2018 -- Kroch Library Asia
Uesugi kenshin
上杉謙信 / 花ヶ前盛明.
Uesugi kenshin / Hanagasaki Moriaki.
Shin Jinbutsu Ōraisha, 2007. -- 423 pages : illustrations, maps ; 20 cm
DS869 .U38 H36 2007 -- Kroch Library Asia
Kinsei kokka
近世国家 / 深谷克己, 堀新編.
Kinsei kokka / Fukaya Katsumi, Hori Shin hen.
Tōkyōdō Shuppan, 2000. -- 5, 460 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
DS871 .K5167 2000 -- Kroch Library Asia
Higashi Ajia hō bunmeiken no naka no Nihon shi
東アジア法文明圈の中の日本史 / 深谷克己.
Higashi Ajia hō bunmeiken no naka no Nihon shi / Fukaya Katsumi.
Iwanami Shoten, 2012. -- xiv, 295 pages ; 20 cm
DS871.5 .F799 2012 -- Kroch Library Asia
Kinsei murakata monjo no kanri to hikkō
近世村方文書の管理と筆耕 : 民間文書社会の担い手 / 冨善一敏著.
Kinsei murakata monjo no kanri to hikkō : minkan monjo shakai no ninaite / Tomizen Kazutoshi cho.
Azekura Shobō, 2017. -- 272 pages : illustrations, maps ; 22 cm.
DS871.5 .T67 2017 -- Kroch Library Asia
Teihon Tokugawa Ieyasu
定本徳川家康 / 本多隆成.
Teihon Tokugawa Ieyasu / Honda Takashige.
Yoshikawa Kōbunkan, 2010. -- 10, 308 pages : illustrations, maps ; 20 cm
DS872 .T6 H66 2010 -- Kroch Library Asia
Akō Rōshi to Kira-tei Uchiiri
赤穂浪士と吉良邸討入り / 谷口眞子.
Akō Rōshi to Kira-tei Uchiiri / Taniguchi Shinko.
Yoshikawa Kōbunkan, 2013. -- 149 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
DS873 .T362 2013 -- Kroch Library Asia
Fukuzawa yukichi no yogen
福沢諭吉の予言 : 文明主義対国体主義 / 渡辺俊一著.
Fukuzawa yukichi no yogen : bunmei shugi tai kokutai shugi / Watanabe Shun'ichi.
Tōkyōtoshoshuppan, 2016. -- 512 pages ; 22 cm
DS881.5 .F82 W38 2016 -- Kroch Library Asia
Sonogo no Yoshinobu
その後の慶喜 : 大正まで生きた将軍 / 家近良樹.
Sonogo no Yoshinobu : Taishō made ikita shōgun / Iechika Yoshiki.
Kōdansha, 2005. -- 214 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
DS881.5 .T62 I43 2005 -- Kroch Library Asia
Umeda Unpin kankei shiryō
梅田雲濱關係史料 / 日本史籍協會編.
Umeda Unpin kankei shiryō / Nihon Shiseki Kyōkai hen.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1976. -- 5, 5, 209, [55] pages, [44] leaves of plates : illustrations, portraits ; 22 cm.
DS881.5 .U53 U46 1976 -- Kroch Library Asia
Hajimete manabu Nihon kindaishi
はじめて学ぶ日本近代史 / 大日方純夫.
Hajimete manabu Nihon kindaishi / Obinata Sumio.
Ōtsuki Shoten, 2002-2003. -- 2 volumes : illustrations ; 21 cm
DS881.9 .O25 2002 -- Kroch Library Asia
Kin-gendaishi kōkyū no zahyō
近現代史考究の座標 : 過去から未来への架橋 / 大日方純夫著.
Kin-gendaishi kōkyū no zahyō : kako kara mirai e no kakyō / Obinata Sumio cho.
Azekura Shobō, 2007. -- 369 pages ; 20 cm
DS881.95 .O35 2007 -- Kroch Library Asia
Hakyoku to heiwa
破局と平和 : 1941-1952 / 石田雄.
Hakyoku to heiwa : 1941-1952 / Ishida Takeshi.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1968. -- 378, 29 pages ; 22 cm.
DS888.2 .T8 -- Kroch Library Asia
Kinsei hanryō no chiiki shakai to gyōsei
近世藩領の地域社会と行政 / 籠橋俊光.
Kinsei hanryō no chiiki shakai to gyōsei / Kagohashi Toshimitsu.
Seibundō, 2012. -- vi, 364 pages : illustrations ; 22 cm
DS894.49 .I227 K34 2012 -- Kroch Library Asia
Bakumatsu ishin no Hikone-han
幕末維新の彦根藩 / 佐々木克編.
Bakumatsu ishin no Hikone-han / Sasaki Suguru hen.
Hikone-shi Kyōiku Iinkai : Hatsubaimoto Sanraizu Shuppan, 2001. -- 301, 33 pages : illustrations (some color) ; 27 cm.
Oversize DS894.69 .S459 H543 2001 + -- Kroch Library Asia
Hikone-han no hansei kikō
彦根藩の藩政機構 / 藤井譲治編, [編集彦根藩資料調查硏究委員会].
Hikone-han no hansei kikō / Fujii Jōji hen, [henshū Hikone-han Shiryō Chōsa Kenkyū Iinkai].
Hikonejō Hakubutsukan : Hatsubaimoto Sanraizu Shuppan, 2003. -- 476 pages : color illustrations ; 27 cm.
Oversize DS894.69 .S459 H54 2003 + -- Kroch Library Asia
Kumano kodō o aruku
熊野古道を步く / 高木徳郎.
Kumano kodō o aruku / Takagi Tokurō.
Yoshikawa Kōbunkan, 2014. -- 7, 203, 7 pages, [4] pages of unnumbered plates : illustrations ; 21 cm.
DS894.69 .K852 T35 2014 -- Kroch Library Asia
Bizen Uragami-shi
備前浦上氏 / 渡邊大門著.
Bizen Uragami-shi / Watanabe Daimon cho.
Ebisu Kōshō Shuppan, 2012. -- 246 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
DS894.79 .O3765 U735 2012 -- Kroch Library Asia
Hansekai to kinsei shakai
藩世界と近世社会 / 岡山藩研究会編.
Hansekai to kinsei shakai / Okayama-han Kenkyūkai hen.
Iwata Shoin, 2010. -- 234 pages : illustrations, map ; 21 cm
DS894.79 .O377 H36 2010 -- Kroch Library Asia
Naze Tsushima wa maruku egakareta no ka
なぜ対馬は円く描かれたのか : 国境と聖域の日本史 / 黒田智.
Naze Tsushima wa maruku egakareta no ka : kokkyō to ajīru no Nihon shi / Kuroda Satoshi.
Asahi Shinbun Shuppan, 2009. -- 248 pages : illustrations, maps ; 19 cm.
DS894.99 .N339 T78375 2009 -- Kroch Library Asia
Sengoku jidai no Minami Ōu shakai
戦国時代の南奥羽社会 : 大崎・伊達・最上氏 / 遠藤ゆり子著.
Sengoku jidai no Minami Ōu shakai : Ōsaki, Date, Mogami-shi / Endō Yuriko cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2016. -- 6, 331, 9 pages : illustrations, maps ; 22 cm
DS894.365 E53 2016 -- Kroch Library Asia
"Zhong yan yuan" cang dang
"中研院"藏档 / 殷昭鲁, 刘奕, 屈胜飞编.
"Zhong yan yuan" cang dang / Yin Zhaolu, Liu Yi, Qu Shengfei bian.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- 15, 1, 2, 5, 252 pages ; 25 cm.
DS895 .R9 Z468 2016 -- Kroch Library Asia
Rekishi no hazama o yomu
歴史のはざまを読む : 薩摩と琉球 / 紙屋敦之著.
Rekishi no hazama o yomu : Satsuma to Ryūkyū / Kamiya Nobuyuki cho.
Yōju Shorin, 2009. -- 114 pages : illustrations ; 21 cm.
DS895 .R97 K345 2009 -- Kroch Library Asia
Edo no iki
江戶の意気 / 田中優子編著.
Edo no iki / Tanaka Yūko hencho.
Kyūryūdō, 2003. -- 224 pages : illustrations (some color) ; 21 cm.
DS896.5 .T255 2003 -- Kroch Library Asia
Nirayama Daikan Egawa-ke to jikata shihai
韮山代官江川家と地方支配 / 高橋敏著.
Nirayama Daikan Egawa-ke to jikata shihai / Takahashi Satoshi cho.
Iwata Shoin, 2011. -- 173 pages : illustrations ; 21 cm
DS897 .N54 T35 2011 -- Kroch Library Asia
Tōkaidō to kanagawajuku
東海道と神奈川宿 : 企画展 / 横浜市歴史博物館, 横浜市ふるさと歴史財団編集.
Tōkaidō to kanagawajuku : kikakuten.
Yokohama-shi Rekishi Hakubutsukan, 1996. -- 79 pages : illustrations (some color), maps ; 30 cm
Oversize DS897 .Y62 T65 1996 + -- Kroch Library Asia
Han'guk munhwa ŭi t'aljunggukhwa
한국 문화 의 탈중국화 : 한국인 과 중국인 의 언어 문화 및 사고 방식 = De-sinicization of Korean culture / 김 혜원.
Han'guk munhwa ŭi t'aljunggukhwa : Han'gugin kwa Chunggugin ŭi ŏnŏ munhwa mit sago pangsik = De-sinicization of Korean culture / Kim Hye-wŏn.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 265 pages ; 23 cm
DS904 .K553286 2018 -- Kroch Library Asia
Haebang chikhu kuksa kyoyuk yŏn'gu
해방 직후 국사 교육 연구 / 김 상훈.
Haebang chikhu kuksa kyoyuk yŏn'gu / Kim Sang-hun.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- xii, 438 pages ; 23 cm.
DS905.9 .K539 2018 -- Kroch Library Asia
Hoengdanjŏk yŏksahak ŭro pon yŏksasang ŭi kaltŭng
횡단적 역사학 으로 본 역사상 의 갈등 / 정 동준 외.
Hoengdanjŏk yŏksahak ŭro pon yŏksasang ŭi kaltŭng / Chŏng Tong-jun oe.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 463 pages ; 23 cm
DS905.9 .H64 2018 -- Kroch Library Asia
Yŏksa ŭi him
역사 의 힘 = The power of history / 박 찬승.
Yŏksa ŭi him = The power of history / Pak Ch'an-sŭng.
Minsogwŏn, 2017. -- 253 pages : illustrations (some color) ; 23 cm.
DS907.6 .P267 2017 -- Kroch Library Asia
Chosŏn t'ongsinsa kirongmul ŭi 'UNESCO segye kirok munhwa yusan' tŭngjae
조선 통신사 기록물 의 'UNESCO 세계 기록 문화 유산' 등재 / 한일 문화 교류 기금 편.
Chosŏn t'ongsinsa kirongmul ŭi 'UNESCO segye kirok munhwa yusan' tŭngjae / Han-Il Munhwa Kyoryu Kigŭm p'yŏn.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- 287 pages : color illustrations ; 24 cm
DS910.2 .J3 C5434 2018 -- Kroch Library Asia
Chosŏn t'ongsinsa ŭi yŏjŏng
조선 통신사 의 여정 : 서울 에서 에도, '성신 의 길' 을 찾아서 / 신 기수 지음 ; 김 경희 옮김.
Chosŏn t'ongsinsa ŭi yŏjŏng : Sŏul esŏ Edo, 'sŏngsin' ŭi kil ŭl ch'ajasŏ / Sin Ki-su chiŭm ; Kim Kyŏng-hŭi omgim.
Tosŏ Ch'ulp'an Wŏrin, 2018. -- 365 pages : color illustrations ; 20 cm
DS910.2 .J3 S558164 2018 -- Kroch Library Asia
P'yŏnghwa ŭi sisŏn ŭro pundan ŭl poda
평화 의 시선 으로 분단 을 보다 : 남북 관계사 20장면 / 정 영철, 정 창현.
P'yŏnghwa ŭi sisŏn ŭro pundan ŭl poda : nambuk kwan'gyesa 20-changmyŏn / Chŏng Yŏng-ch'ŏl, Chŏng Ch'ang-hyŏn.
Yuni Sŭt'ori, 2017. -- 289 pages : illustrations ; 23 cm.
DS910.2 .K7 C4374 2017 -- Kroch Library Asia
Sojang hakchadŭl i pon Koguryŏsa
소장 학자들 이 본 고구려사 / 鄭 京日 외 지음 ; 이 인재 엮음.
Sojang hakchadŭl i pon Koguryŏsa / Chŏng Kyŏng-il oe chiŭm ; Yi In-jae yŏkkŭm.
Hyean, 2018. -- 436 pages : illustrations ; 23 cm.
DS911.74 .S665 2018 -- Kroch Library Asia
Sukchong kwa Yŏngjo ŭi ilsaeng ŭirye
숙종 과 영조 의 일생 의례 : 책례 가례 등록 / 김 지영, 박 지윤, 임 민혁, 최 연우, 박 수정, 윤 승희 역주.
Sukchong kwa Yŏngjo ŭi ilsaeng ŭirye : Ch'aengnye karye tŭngnok / Kim Chi-yŏng, Pak Chi-yun, Im Min-hyŏk, Ch'oe Yŏn-u, Pak Su-jŏng, Yun Sŭng-hŭi yŏkchu.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2017. -- 462 pages ; 24 cm.
DS913.27 .S86 2017 -- Kroch Library Asia
Nanjung ilgi
난중 일기 / 이 순신 지음 ; 박 종평 옮김.
Nanjung ilgi / Yi Sun-sin chiŭm ; Pak Chong-p'yŏng omgim.
Kŭl Hangari, 2018. -- 1229 pages ; 23 cm
DS913.45 .Y56 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Susa illok
수사 일록 / 홍 경해 지음 ; 하 우봉, 이 선아 옮김.
Susa illok / Hong Kyŏng-hae chiŭm ; Ha U-bong, Yi Sŏn-a omgim.
Pogosa, 2018. -- 624 pages ; 24 cm.
DS914.5 .H645 A199 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndaesa, 1863-1910
한국 근대사, 1863-1910 / 이 계형 지음.
Han'guk kŭndaesa, 1863-1910 / Yi Kye-hyŏng chiŭm.
Ch'ŏnga Ch'ulp'ansa, 2018. -- 455 pages : illustrations, maps ; 23 cm
DS915.2 .Y5325 2018 -- Kroch Library Asia
Kang Wi ŭi kaehwa sasang yŏn'gu
姜 瑋 의 開化 思想 硏究 / 이 헌주.
Kang Wi ŭi kaehwa sasang yŏn'gu / Yi Hŏn-ju.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 340 pages ; 24 cm.
DS915.5 .K29 Y53 2018 -- Kroch Library Asia
Kŭndae haeyangin, Ch'oe Pong-jun
근대 해양인, 최 봉준 : 상업 과 무역, 언론 과 교육 의 길 로 나서다 / 박 환.
Kŭndae haeyangin, Ch'oe Pong-jun : sangŏp kwa muyŏk, ŏllon kwa kyoyuk ŭi kil ro nasŏda / Pak Hwan.
Minsogwŏn, 2017. -- 319 pages : illustrations (some color), color maps ; 23 cm.
DS916.5 .C4838 P35 2017 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndae yŏksahak ŭi sŏngnip kwa palchŏn
한국 근대 역사학 의 성립 과 발전 / 류 시현 저.
Han'guk kŭndae yŏksahak ŭi sŏngnip kwa palchŏn / Yu Si-hyŏn chŏ.
Tongnip Kinyŏmgwan Han'guk Tongnip Undongsa Yŏn'guso ; Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2017. -- 150 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
DS916.55 .Y82 2017 -- Kroch Library Asia
Hanmal ŭibyŏng esŏ tongnipkun ŭro
한말 의병 에서 독립군 으로 : 후기 의병 / 홍 영기 저.
Hanmal ŭibyŏng esŏ tongnipkun ŭro : hugi ŭibyŏng / Hong Yŏng-gi chŏ.
Tongnip Kinyŏmgwan Han'guk Tongnip Undongsa Yŏn'guso ; Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2017. -- 176 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
DS916.593 .H658 2017 -- Kroch Library Asia
Kŏn'guk ŭl wihan pyŏnmyŏng
건국 을 위한 변명 : 안 재홍, 전통 과 근대 그리고 민족 과 이념 의 경계인 / 윤 대식 지음.
Kŏn'guk ŭl wihan pyŏnmyŏng : An Chae-hong, chŏnt'ong kwa kŭndae kŭrigo minjok kwa inyŏm ŭi kyŏnggyein / Yun Tae-sik chiŭm.
Sinsŏwŏn, 2018. -- 564 pages : illustrations ; 23 cm
DS916.596 .A53 Y86 2018 -- Kroch Library Asia
Minjok kiŏbin Yu Ir-han ŭn tongnip undongga yŏtta
민족 기업인 유 일한 은 독립 운동가 였다 / 김 시우 지음.
Minjok kiŏbin Yu Ir-han ŭn tongnip undongga yŏtta / Kim Si-u chiŭm.
Oldaet Sŭt'ori, 2017. -- 217 pages : illustrations ; 23 cm
DS916.596 .Y8237 K56 2017 -- Kroch Library Asia
Haebang ŭi konggan, chŏmnyŏng ŭi sigan
해방 의 공간, 점령 의 시간 : 解放 占領 / 정 용욱 엮음.
Haebang ŭi konggan, chŏmnyŏng ŭi sigan : haebang chŏmnyŏng / Chŏng Yong-uk yŏkkŭm.
P'urŭn Yŏksa, 2018. -- 579 pages : illustrations ; 23 cm
DS917.52 .C4757 2018 -- Kroch Library Asia
4.3 kwa Cheju yŏksa
4.3 과 제주 역사 = April third people's uprising & Jeju history / 박 찬식 지음.
4.3 kwa Cheju yŏksa = April third people's uprising & Jeju history / Pak Ch'an-sik chiŭm.
Kak, 2018. -- 763 pages : illustrations ; 22 cm.
DS917.55 .P34 2018 -- Kroch Library Asia
12-kae chuje ro saenggak hanŭn t'ongil kwa p'yŏnghwa, kŭrigo Pukhan
12개 주제 로 생각 하는 통일 과 평화, 그리고 북한 = Peace and unification / 진 희관 [and six others].
12-kae chuje ro saenggak hanŭn t'ongil kwa p'yŏnghwa, kŭrigo Pukhan = Peace and unification / Chin Hŭi-gwan [and six others].
Pagyŏngsa, 2018. -- 262 pages : color illustrations ; 23 cm
DS917.444 .A1215 2018 -- Kroch Library Asia
Chŏnsŏn kŏnnŏon sam ŭi yŏro e
전선 건너온 삶 의 여로 에 : 한국 전쟁 베트남 전쟁 참전 용사 증언집 / 증언 한국 전쟁 참전자 이 영조, 임 윤순, 백 낙오, 베트남 전쟁 참전자 정 승재, 권 묘안 ; 기록 김 은실, 배 지훈, 이 승민, 이 헌건.
Chŏnsŏn kŏnnŏon sam ŭi yŏro e : Han'guk chŏnjaeng Pet'ŭnam chŏnjaeng ch'amjŏn yongsa chŭngŏnjip / chŭngŏn Han'guk Chŏnjaeng ch'amjŏnja Yi Yŏng-jo, Im Yun-sun, Paek Nag-o, Pet'ŭnam Chŏnjaeng ch'amjŏnja Chŏng Sŭng-jae, Kwŏn Myo-an ; kirok Kim Ŭn-sil, Pae Chi-hun, Yi Sŭng-min, Yi Hŏn-gŏn.
Ŭnpit, 2017. -- 216 pages : illustrations ; 23 cm
DS918 .A553 C48 2017 -- Kroch Library Asia
Han'guk esŏŭi haksal
한국 에서의 학살 : 한국 현대사, 기억 과의 투쟁 / 임 영태 지음.
Han'guk esŏŭi haksal : Han'guk hyŏndaesa, kiŏk kwaŭi t'ujaeng / Im Yŏng-t'ae chiŭm.
T'ongil Nyusŭ, 2017. -- 623 pages : illustrations ; 23 cm
DS920.8 .I44 2017 -- Kroch Library Asia
Chŏnsi tongwŏn kwa kyŏngje kŏnsŏl
전시 동원 과 경제 건설 : 이 훈섭 회고록 / 이 훈섭 구술, 조 성훈 엮음.
Chŏnsi tongwŏn kwa kyŏngje kŏnsŏl : Yi Hun-sŏp hoegorok / Yi Hun-sŏp kusul, Cho Sŏng-hun yŏkkŭm.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2017. -- 424 pages ; 23 cm
DS922.42 .Y5615 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Kyŏngbokkung, sidae rŭl seuda
경복궁, 시대 를 세우다 : 새 권력 은 왜 새 수도 를 요구 하였나 / 장 지연 지음.
Kyŏngbokkung, sidae rŭl seuda : sae kwŏllyŏk ŭn wae sae sudo rŭl yogu hayŏnna / Chang Chi-yŏn chiŭm.
Nŏmŏ Puksŭ, 2018. -- 308 pages : illustrations ; 21 cm
DS925 .S48 K96334 2018 -- Kroch Library Asia
Heroes and toilers
Heroes and toilers : work as life in postwar North Korea, 1953-1961 / Cheehyung Harrison Kim.
Columbia University Press, 2018. -- xii, 261 pages : illustration, map ; 24 cm.
DS935.3 .K45 2018 -- Kroch Library Asia
North Korea's foreign policy
North Korea's foreign policy : the DPRK's part on the international scene and its audiences / Lenka Caisova.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- ix, 117 pages : illustrations ; 25 cm.
DS935.775 .C35 2019 -- Kroch Library Asia
Kim Chŏng-ŭn sidae ŭi Pukhan inmul ttaraga pogi
김 정은 시대 의 북한 인물 따라가 보기 / 전 정환, 송 봉선, 이 영진, 서 유석.
Kim Chŏng-ŭn sidae ŭi Pukhan inmul ttaraga pogi / Chŏn Chŏng-hwan, Song Pong-sŏn, Yi Yŏng-jin, Sŏ Yu-sŏk chŏ.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2018. -- 306 pages : illustrations ; 23 cm.
DS935.778 .C46 2018 -- Kroch Library Asia
Saeroun Pukhan iyagi
새로운 북한 이야기 = A new story of North Korea / 박 재규 [and eleven others] 지음.
Saeroun Pukhan iyagi = A new story of North Korea / Pak Chae-gyu [and eleven others] chiŭm.
Han'ul Ak'ademi, 2018. -- 349 pages : illustrations ; 24 cm
DS935.7775 .S25 2018 -- Kroch Library Asia
Koryŏ Kaegyŏng, Kyŏnggi yŏn'gu
고려 개경, 경기 연구 / 정 은정 지음.
Koryŏ Kaegyŏng, Kyŏnggi yŏn'gu / Chŏng Ŭn-jŏng chiŭm.
Hyean, 2018. -- 407 pages : illustrations ; 23 cm.
DS937 .K3 C357 2018 -- Kroch Library Asia

DU. Oceania (South Seas) (5 items)RSS

Boy from Bowen
The boy from Bowen : diary of a Sandakan POW / Leslie Bunn Glover.
Kristan Enterprises, 2011. -- 452 pages : illustrations, portraits ; 21 cm
DU116.2 .G568 A3 2011 -- Kroch Library Asia
Diggers' doctor
The diggers' doctor : the life of Col. Donald Beard, AM, RFD, ED (Retd) / Ashley Mallett.
Wakefield Press, 2014. -- viii, 207 pages, 16 unnumbered pages of plates ; 24 cm
DU117.2 .B42 M35 2014 -- Kroch Library Asia
Born on Anzac Day
Born on Anzac Day / Ric Teague.
Rosenberg Publishing Pty Ltd, 2015. -- 312 pages : illustrations (chiefly colour), map, portraits (chiefly colour) ; 23 cm.
DU123.3 .A54 T43 2015 -- Kroch Library Asia
Papua blood
Papua blood : a photographer's eyewitness account of West Papua over 30 years / by Peter Bang.
Books on Demand, 2018. -- 248 pages : colour illustrations, maps, colour portraits ; 22 cm
DU744 .B36 2018 -- Kroch Library Asia
See no evil
See no evil : New Zealand's betrayal of the people of West Papua / Maire Leadbeater.
University of Cincinnati Press, 2018. -- 310 pages ; 24 cm
DU744.5 .L43 2018 -- Kroch Library Asia

E. American history (5 items)RSS

Cả̂m nang du lịch Mỹ USA
Cả̂m nang du lịch Mỹ USA / Cả̂m Chi, Thạc Bách, Minh Điệp dịch.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2018. -- 784 pages : color illustrations, color maps ; 22 cm
E158 .U46 2018 -- Kroch Library Asia
Misok sŭbyu
미속 습유 / 박 정양 ; 한 철호 옮김.
Misok sŭbyu / Pak Chŏng-yang ; Han Ch'ŏr-ho omgim.
Kugoe Sojae Munhwajae Chaedan, 2018. -- 235 pages : illustrations ; 23 cm
E161 .P28 2018 -- Kroch Library Asia
Miju ŏllon e pich'in Han'guk
미주 언론 에 비친 한국 / 남궁 영 외 지음.
Miju ŏllon e pich'in Han'guk / Namgung Yŏng oe chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2017. -- 183 pages : illustratons ; 26 cm.
Oversize E183.8 .K6 N39 2017 + -- Kroch Library Asia
Filipino American psychology
Filipino American psychology : a collection of personal narratives / Kevin L. Nadal.
Authorhouse, 2010. -- xxiii, 332 pages : illustrations ; 24 cm.
E184 .F4 F383 2010 -- Kroch Library Asia
Jin ding
金钉 : 带你走进美国华人150年时光隧道, 寻找中国人的美国记忆 = Golden spike : travelling through the time tunnel of 150 years and seeking memories of the Chinese Americans / 沈卫红著.
Jin ding : dai ni zou jin Meiguo Hua ren 150 nian shi guang sui dao, xun zhao Zhongguo ren de Meiguo ji yi = Golden spike : travelling through the time tunnel of 150 years and seeking memories of the Chinese Americans / Shen Weihong zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2017. -- 5, 23, 429 pages : illustrations (chiefly color) ; 24 cm
E184 .C5 S548 2017 -- Kroch Library Asia

G. Geography. Anthropology. Recreation (4 items)RSS

Cheng shi jing dian pin pai yu cheng shi wen hua kou bei jian de jiao hu zuo yong
城市景点品牌与城市文化口碑间的交互作用 : 基于北京市的研究 = The interaction between tourist attraction brand and city culuture word-of-mouth : evidence from Beijing / 郭斌著.
Cheng shi jing dian pin pai yu cheng shi wen hua kou bei jian de jiao hu zuo yong : ji yu Beijing Shi de yan jiu = The interaction between tourist attraction brand and city culuture word-of-mouth : evidence from Beijing / Guo Bin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 4, 340 pages : illustrations ; 24 cm.
G155 .C6 G864 2016 -- Kroch Library Asia
Heritage revitalisation for tourism in Hong Kong
Heritage revitalisation for tourism in Hong Kong : the role of interpretative planning / Chris White.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- viii, 87 pages : illustrations ; 23 cm.
G155 .C55 W53 2019 -- Kroch Library Asia
Kankōkyaku no tetsugaku
観光客の哲学 / 東浩紀著.
Kankōkyaku no tetsugaku / Azuma Hiroki cho.
Genron, 2017. -- 313, 10 pages : illustrations ; 21 cm.
G330 .K35 2017 -- Kroch Library Asia
Tôi là một con lừa
Tôi là một con lừa : lên đường với trái tim thần trụi / Nguyễn Phương Mai.
Nhã Nam : Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 183 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
G465 .N547 2018 -- Kroch Library Asia

GA. Mathematical geography. Cartography (1 item)RSS

Atarashii Inō Tadataka
新しい伊能忠敬 : 一農民・一商人から地理学者へ / 川村優著.
Atarashii Inō Tadataka : ichi nōmin ichi shōnin kara chiri gakusha e / Kawamura Masaru cho.
Ron Shobō, 2014. -- 190 pages : illustrations ; 18 cm.
GA1243.6 .I56 K33 2014 -- Kroch Library Asia

GE. Environmental Sciences (2 items)RSS

Environmental history of India
An environmental history of India : from earliest times to the twenty-first century / Michael H. Fisher (Oberlin College).
Cambridge University Press, 2018. -- x, 301 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
GE160 .I4 F59 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xiang cun she qu huan jing diao yan bao gao
中国乡村社区环境调研报告 = The research report on China's rural community environment / 王宝刚主编.
Zhongguo xiang cun she qu huan jing diao yan bao gao = The research report on China's rural community environment / Wang Baogang zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 6, 157 pages : illustrations ; 26 cm
GE160 .C6 Z55 2016 -- Kroch Library Asia

GF. Human ecology. Anthropogeography (1 item)RSS

Landscape change and resource utilization in East Asia
Landscape change and resource utilization in East Asia : perspectives from environmental history / edited by Ts'ui-jung Liu, Andrea Janku and David Pietz.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xiii, 224 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
GF91 .E37 L34 2018 -- Kroch Library Asia

GN. Anthropology (3 items)RSS

Beberapa pokok antropologi sosial
Beberapa pokok antropologi sosial / oleh Koentjaraningrat.
Penerbit Dian, 1967. -- vii, 278 pages : illustrations, maps ; 21 cm
GN315 .K77 -- Kroch Library Asia
Tribal situation in India
Tribal situation in India : issues and development / edited by Vidyut Joshi, Chandrakant Upadhyaya.
Rawat Publications, 2017. -- xii, 290 pages : illustrations (black and white), maps (black and white) ; 22 cm
GN635 .I4 R4318 2015 -- Kroch Library Asia
Yayoi jidai seiji shakai kōzōron
弥生時代政治社会構造論 / 柳田康雄編著.
Yayoi jidai seiji shakai kōzōron / Yanagida Yasuo hencho.
Yūzankaku, 2013. -- 327 pages : illustrations, maps ; 22 cm
GN776.3 .Y3 Y3848 2013 -- Kroch Library Asia

GR. Folklore (7 items)RSS

Yanagita Kunio nyūmon
柳田国男入門 / 鶴見太郎.
Yanagita Kunio nyūmon / Tsurumi Tarō.
Kadokawa Gakugei Shuppan : Hatsubaimoto Kadokawa Gurūpu Paburisshingu, 2008. -- 202 pages ; 19 cm.
GR55 .Y3 T88 2008 -- Kroch Library Asia
108 truyện cỏ̂ tích thế giới đặc sắc
108 truyện cỏ̂ tích thế giới đặc sắc / Phúc Hải (tuyẻ̂n chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 239 pages ; 21 cm
GR74 .A157 2017 -- Kroch Library Asia
108 truyện cỏ̂ tích Việt Nam đặc sắc
108 truyện cỏ̂ tích Việt Nam đặc sắc / Phúc Hải (tuyẻ̂n chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 229 pages ; 21 cm
GR313 .A283 2017 -- Kroch Library Asia
109 truyện cổ tích chọn lọc
109 truyện cổ tích chọn lọc / Phúc Hải (tuyẻ̂n chọn).
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 226 pages ; 21 cm
GR313 .A286 2017 -- Kroch Library Asia
109 truyện cỏ̂ tích Việt Nam và thế giới
109 truyện cỏ̂ tích Việt Nam và thế giới / Phúc Ha̓i, tuyẻ̂n chọn.
Nhà xuá̂t bản Hông Đức, 2017. -- 238 pages ; 21 cm
GR313 .A294 2017 -- Kroch Library Asia
Katari no kōza, mukashibanashi e no izanai
語りの講座, 昔話への誘い / 花部英雄, 松本孝三編.
Katari no kōza, mukashibanashi e no izanai / Hanabe Hideo, Matsumoto Kōzō hen.
Miyai Shoten, 2009. -- iii, 265 pages : illustrations ; 21 cm
GR340 .K3648 2009 -- Kroch Library Asia
Kŭndae Ilbon ŭi Chosŏn kubi munhak yŏn'gu
근대 일본 의 조선 구비 문학 연구 / 김 광식.
Kŭndae Ilbon ŭi Chosŏn kubi munhak yŏn'gu / Kim Kwang-sik.
Pogosa, 2018. -- 353 pages ; 24 cm.
GR342 .K47738 2018 -- Kroch Library Asia

GT. Manners and customs (General) (9 items)RSS

Chosŏn wangsil yŏindŭl ŭi poksik
조선 왕실 여인들 의 복식 = Royal women's costumes of the Joseon dynasty / 김 소현.
Chosŏn wangsil yŏindŭl ŭi poksik = Royal women's costumes of the Joseon dynasty / Kim So-hyŏn.
Minsogwŏn, 2017. -- 356 pages : color illustrations ; 24 cm.
GT1565 .K565 2017 -- Kroch Library Asia
Bunga telor
The bunga telor : a personal journey / B Bot.
AuthorHouse, 2012. -- 45 p. : col. ill. ; 22 cm.
GT2779 .A2 B68 2012 -- Kroch Library Asia
Jejak rasa Nusantara
Jejak rasa Nusantara : sejarah makanan Indonesia / Fadly Rahman ; editor: Cici Hardjono & Wikan Retna.
PT Gramedia Pustaka Utama, 2016. -- xxii, 395 pages : illustrations ; 23 cm
GT2853 .I6 R345 2016 -- Kroch Library Asia
Xian sheng zhuan
先生馔 : 梁实秋唐鲁孙的民国食单 / 戴爱群編著.
Xian sheng zhuan : Liang Shiqiu Tang Lusun de Minguo shi dan / Dai Aiqun bian zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 11, 235 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
GT2853 .C6 D345 2016 -- Kroch Library Asia
Shiryō Ii Naosuke no chanoyu
史料井伊直弼の茶の湯 / 熊倉功夫編 ; [編集彦根藩資料調查研究委員会].
Shiryō Ii Naosuke no chanoyu / Kumakura Isao hen ; [henshū Hikone-han Shiryō Chōsa Kenkyū Iinkai].
Hikone-shi Kyōiku Iinkai : Hatsubaimoto Sanraizu Shuppan, 2002-2007. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 27 cm.
Oversize GT2910 .S54 2002 + -- Kroch Library Asia
Lō̜i krathong
ลอยกระทง = Loy kratong festival.
Lō̜i krathong = Loy kratong festival.
Krom Songsœ̄m Watthanatham, Krasūang Watthanatham, 2014. -- 30 pages : color illustrations ; 22 cm + 1 sound disc (digital ; 4 3/4 in.)
GT4878 .A2 L65 2014 -- Kroch Library Asia
Tìm hiẻ̂u văn hoá lễ hội truyền thống của người Việt
Tìm hiẻ̂u văn hoá lễ hội truyền thống của người Việt : (lễ hội truyền thống của vùng miền qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông) / Nguyễn Phương (tuyển chọn và hệ thống).
Nhà xuất bản Thế giới, 2018. -- 367 pages : illustrations ; 28 cm
Oversize GT4878.5 .A3 T56 2018 + -- Kroch Library Asia
Chū-kinsei Kyōto no sairei to kūkan kōzō
中近世京都の祭礼と空間構造 : 御霊祭・今宮祭・六斎念仏 / 本多健一著.
Chū-kinsei Kyōto no sairei to kūkan kōzō : Goryōmatsuri, Imamiyamatsuri, Rokusai Nenbutsu / Honda Ken'ichi cho.
Yoshikawa Kōbunkan, 2013. -- 8, 281, 6 pages : illustrations, maps ; 22 cm
GT4884 .K9 H65 2013 -- Kroch Library Asia
Oni ga yuku
鬼がゆく : 江戶の華神田祭 / 木下直之, 福原敏男編.
Oni ga yuku : Edo no hana Kandamatsuri / Kinoshita Naoyuki, Fukuhara Toshio hen.
Heibonsha, 2009. -- 126 pages, [2] pages of plates (folded) : illustrations (some color), maps (some color) ; 26 cm
Oversize GT4884 .T6 O55 2009 + -- Kroch Library Asia

GV. Recreation. Leisure (6 items)RSS

Edo shomin no tanoshimi
江戶庶民の楽しみ / 青木宏一郎.
Edo shomin no tanoshimi / Aoki Kōichirō.
Chūō Kōron Shinsha, 2006. -- 326 pages : illustrations ; 20 cm
GV126 .T65 A65 2006 -- Kroch Library Asia
Sētthā kap kīlā
เศรษฐากับกีฬา / เศรษฐา ทวีสิน.
Sētthā kap kīlā / Sētthā Thawīsin.
Sayām Phrint, 2018. -- 204 pages : illustrations ; 18 cm
GV576 .S47 2018 -- Kroch Library Asia
Sport policy in China
Sport policy in China / Jinming Zheng, Shushu Chen, Tien-Chin Tan and Barrie Houlihan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- ix, 258 pages : illustrations ; 25 cm.
GV706.35 .S66 2019 -- Kroch Library Asia
Senchai thī mai mī khrai hen
เส้นชัยที่ไม่มีใครเห็น : รวมข้อความคัดสรรจากหนังสือ Homo Finishers สายพันธุ์เข้าเส้นชัย / นิ้วกลม.
Senchai thī mai mī khrai hen : rūam khō̜khwām khatsan čhāk nangsư̄ Homo Finishers sāiphan khao senchai / Niuklom.
Samnakphim KOOB, 2018. -- 189 pages : color illustrations ; 15 cm.
GV1065 N581 2018 -- Kroch Library Asia
Khamphī kānlalēn Thai
คัมภีร์การละเล่นไทย / เรื่อง สมบูรณ์ วณิชชากร ; ภาพ วัชรพล พงษ์ไพศาล.
Khamphī kānlalēn Thai / rư̄ang, Sombūn Wanitchākō̜n ; phāp, Watcharaphon Phongphaisān.
Samnakphim Mūnnithi Dek, 2011. -- 151 pages : color illustrations ; 21 cm
GV1204.81 .T5 S67 2011 -- Kroch Library Asia
Kŭndae muyong ŭi sŏnguja Ch'oe Sŭng-hŭi yesul kwa kŭl
근대 무용 의 선구자 최 승희 예술 과 글 / 이 영란 엮음.
Kŭndae muyong ŭi sŏnguja Ch'oe Sŭng-hŭi yesul kwa kŭl / Yi Yŏng-nan yŏkkŭm.
Nanumsa, 2017. -- 355 pages : illustrations ; 23 cm.
GV1785 .C535 K86 2017 -- Kroch Library Asia

H. Social sciences (2 items)RSS

Kua yue jiang jie de pi ping yu dui hua
跨越疆界的批评与对话 : 南京大学高研院名家访谈录 = Critique and dialogue across boundaries / 何成洲主编.
Kua yue jiang jie de pi ping yu dui hua : Nanjing da xue gao yan yuan ming jia fang tan lu = Critique and dialogue across boundaries / He Chengzhou zhu bian.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 1, 176 pages ; 24 cm.
H61 .K774 2016 -- Kroch Library Asia
ʻĒkphāwa nai thritsadī sangkhom rūam samai
เอกภาวะในทฤษฏีสังคมร่วมสมัย = Singularity in contemporary social theories / ศ. ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
ʻĒkphāwa nai thritsadī sangkhom rūam samai = Singularity in contemporary social theories / Sō̜. Dō̜rō̜.Chairat Čharœ̄nsinʻōrān.
Samnakphim Wiphāsā, 2015. -- 16, 366 pages ; 21 cm
H61 .C43 2015 -- Kroch Library Asia

HA. Statistics (1 item)RSS

Population of Shanghai (1865-1953)
The population of Shanghai (1865-1953) : a sourcebook / Edited by Christian Henriot, Shi Lu, Charlotte Aubrun.
Brill, 2019. -- 199 pages ; 25 cm.
Oversize HA4638 .S53 P67 2019 + -- [asia]

HB. Economic theory. Demography (16 items)RSS

Yūhikaku keizai jiten
有斐閣経済辞典 / 中山伊知郎, 金森久雄, 荒憲治郎編集.
Yūhikaku keizai jiten / Nakayama Ichirō, Kanamori Hisao, Ara Kenjirō henshū.
Yūhikaku, 1971. -- 540 pages ; 20 cm
HB61 .Y93 -- Kroch Library Asia
Sap sētthasāt
ศัพท์เศรษฐศาสตร์ / รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์.
Sap sētthasāt / Rō̜ng Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Montrī Sōkhatiyānurak.
Hō̜čhō̜kō̜. Thī Phī ʻEn Phrēt, 2018. -- 470 pages : illustrations ; 21 cm
HB62 .M66 2018 -- Kroch Library Asia
Tiori Keynes dan pendapatan negara
Tiori Keynes dan pendapatan negara : di-susun mengikut sukatan pelajaran bagi sijil tinggi persekolahan Malaysia (S.T.P.) yang di-keluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untok sijil tinggi persekolahan (H.S.C.) / oleh Markali Sher Muhammad.
Perchetakan Muslim, 1970. -- 154 pages : illustrations ; 19 cm
HB99.7 .M35 1970 -- Kroch Library Asia
Islāmī maʻāshiyāt,
Islāmī maʻāshiyāt, Islāmī ʻulūm kī fihrist men̲ ek jadīd fann kā iz̤āfah, Islām ke maʻāshī niẓām kā ek taḥqīqī muraqqaʻ, roʻe zamīn ke Musalmānon̲ ke qulūb kī pakār kā barvaqt javāb. Maulánā Gīlānī kā mujtahidānah kārnāmah, Qurʻānī āyaton̲ aur nabvī ḥadīs̲on̲ ke aise naʻe tashrīḥī pahlū jo is kitāb men̲ pahlī dafʻah pesh kiʻe gaʻe hain̲.
Shaik̲h̲ Shaukat ʻAlī, 1962. -- 11, 566 p. 25 cm.
HB125 .A2 G46 -- Kroch Library Asia
Zhongguo mo shi de jing ji xue tan jiu
中国模式的经济学探究 = The Chinese model of economics to explore / 何一平等著.
Zhongguo mo shi de jing ji xue tan jiu = The Chinese model of economics to explore / He Yiping deng zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 8, 352 pages : illustrations ; 21 cm
HB126 .C6 H4286 2016 -- Kroch Library Asia
Data economy
The data economy : implications from Singapore / Sree Kumar, Warren B. Chik, See-Kiong Ng and Sin Gee Teo.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- 116 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
HB143.5 .S74 2019 -- Kroch Library Asia
Jing ji wen ti lun wen ji
經濟問題論文集 / "學習譯叢"編輯部編譯.
Jing ji wen ti lun wen ji / "Xue xi yi cong" bian ji bu bian ji.
Xue xi za zhi she, 1956. -- 372 pages : illustrations ; 21 cm
HB179 .H86 -- Kroch Library Asia
Memahami ekonomi
Memahami ekonomi / oleh Abdullah Taib [dan] Zaihar Bachik.
Penerbitan Utusan Melayu, 1969. -- 214 pages ; 19 cm
HB180 .M3 A16 1969 -- Kroch Library Asia
Tong ji zhi shu
統計指数 / 張知几, 欧陽昌堯編.
Tong ji zhi shu / Zhang Zhiji, Ouyang Changyao bian.
Xin zhi shi chu ban she, 1957. -- 40 pages : illustrations ; 19 cm
HB225 .C45 -- Kroch Library Asia
Studies on fertility rates in Calcutta,
Studies on fertility rates in Calcutta, based on the socio-economic survey, 1954-55 to 1957-58, by S. B. Mukherjee.With a foreword by S. N. Sen. Issued under the auspices of the Dept. of Economics, Calcutta University.
Bookland, 1961. -- ii, iii, 143 p. illus. 22 cm.
HB1050 .C3 M95 -- Kroch Library Asia
Space, place, and identity
Space, place, and identity : how migration have transformed Kampong Ayer (Brunei) / Muhammad Faiz Zul Hamdi, Norhidayah Abdullah, and Hazimatul Diyana binti Narudin, Universiti Brunei Darussalam.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2017. -- 22 pages ; 30 cm.
Oversize HB2106.3 .A3 M84 2017 + -- Kroch Library Asia
Guangzhou guo ji yi min qu de she hui kong jian jing guan
广州国际移民区的社会空间景观 = Socio-spatial landscape of immigrant enclaves in Guangzhou / 李志刚等编著.
Guangzhou guo ji yi min qu de she hui kong jian jing guan = Socio-spatial landscape of immigrant enclaves in Guangzhou / Li Zhigang deng bian zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 12, 249 pages : illustrations ; 26 cm.
HB2114 .G836 L593 2016 -- Kroch Library Asia
Ren kou qian yi ying xiang xia de Zhongguo nong min jia ting
人口迁移影响下的中国农民家庭 / 钱文荣等著.
Ren kou qian yi ying xiang xia de Zhongguo nong min jia ting / Qian Wenrong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 9, 489 pages ; 24 cm
HB2114 .A3 Q5387 2015 -- Kroch Library Asia
Population history of India
A population history of India : from the first modern people to the present day / Tim Dyson.
Oxford University Press, 2018. -- xviii, 310 pages : illustrations, maps ; 24 cm
HB3639 .D97 2018 -- Kroch Library Asia
2015 census of population.
2015 census of population. Population by province, city, municipality and barangay
Republic of the Philippines, Philippine Statistics Authority, 2016. -- 18 volumes : illustrations, maps ; 29 cm.
Oversize HB3649 .P645 2016 + -- Kroch Library Asia
Lun Zhongguo ren kou wen ti
论 中国 人口 问题 : 人口 战略, 人口 规划, 人口 政策 / 马 宾 著.
Lun Zhongguo ren kou wen ti : ren kou zhan lue, ren kou gui hua, ren kou zheng ce / Ma Bin zhu.
Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1987. -- 131 p. : ill. ; 21 cm.
HB3654 .A3 M32 -- Kroch Library Asia

HC. Economic history and conditions (101 items)RSS

Guo ji jing ji cong shu
國際經濟叢書 / 行政院國際經濟合作發展委員會公共關係處編.
Guo ji jing ji cong shu / xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui gong gong guan xi chu bian.
Xing zheng yuan guo ji jing ji he zuo fa zhan wei yuan hui gong gong guan xi chu, 1970-. -- volumes : illustrations, maps ; 19 cm
HC10 .C52 -- Kroch Library Asia
Zhong Mei jing ji she hui fa zhan ji jin zhi yun yong
中美 經濟 社會 發展 基金 之 運用 / 行政院 中美 經濟 社會 發展 基金 管理 委員會.
Zhong Mei jing ji she hui fa zhan ji jin zhi yun yong / Xing zheng yuan Zhong Mei jing ji she hui fa zhan ji jin guan li wei yuan hui.
Xing zheng yuan Zhong Mei jing ji she hui fa zhan ji jin guan li wei yuan hui, 1991. -- 2, 70 p. : ill., charts ; 21 cm.
HC60 .C671 -- Kroch Library Asia
Asian drama
Asian drama : an inquiry into the poverty of nations / Gunnar Myrdal ; an abridgment by Seth S. King of the Twentieth Century Fund study.
Vintage Books, a division of Random House, 1972. -- xi, 464 pages : map ; 19 cm
HC412 .M9 1972 -- Kroch Library Asia
Asian drama; an inquiry into the poverty of nations
Asian drama; an inquiry into the poverty of nations [by] Gunnar Myrdal. An abridgment by Seth S. King of the Twentieth Century Fund study.
Pantheon Books, 1972-. -- xi, 464 p. map. 22 cm.
HC412 .M99 1972 -- Kroch Library Asia
Chuang Jing dong
创京东 : 刘强东亲述创业之路 / 李志刚著.
Chuang Jing dong : Liu Qingdong qin shu chuang ye zhi lu / Li Zhigang zhu.
Zhong xin chu ban she, 2015. -- xxi, 290 pages, 8 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 23 cm
HC426.5 .L586 L5294 2015 -- Kroch Library Asia
Gao tian hou tu
高天厚土 : 我是农民付华廷 / 付华廷口述 ; 阿兰编著.
Gao tian hou tu : wo shi nong min Fu Huating / Fu Huating kou shu ; Alan bian zhu.
Dang jian du wu chu ban she, 2016. -- 2, 5, 342 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
HC426.5 .F825 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Iju wa yut'ong ŭro pon kŭndae Tong Asia kyŏngjesa
이주 와 유통 으로 본 근대 동 아시아 경제사 : 동순태호 담 걸생 이야기 = History of modern East Asian economy rewritten by migration and commodity circulation : the story of Tan Jie-sheng and the Tongshuntai Firm / 강 진아 지음.
Iju wa yut'ong ŭro pon kŭndae Tong Asia kyŏngjesa : Tongsunt'aeho Tam Kŏl-saeng iyagi = History of modern East Asian economy rewritten by migration and commodity circulation : the story of Tan Jie-sheng and the Tongshuntai Firm / Kang Chin-a chiŭm.
Ayŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 446 pages : illustrations ; 21 cm.
HC426.5 .T27 K36 2018 -- Kroch Library Asia
Shi ye jia Liu Hongsheng zhuan lüe
实业家 刘 鸿生 传略 : 回忆 我 的 父亲 / 刘 念智 ; [中国 人民 政治 协商 会议 全国 委员会 文史 资料 研究 委员会 编].
Shi ye jia Liu Hongsheng zhuan lüe : hui yi wo de fu qin / Liu Nianzhi ; [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian]
Wen shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982. -- 132 p., [1] leaf of plates : ports. ; 19 cm.
HC426.5 .L78 L78 -- Kroch Library Asia
Concise economic history of modern China (1840-1961)
A concise economic history of modern China (1840-1961) [by] Frank H. H. King.
Praeger, 1969. -- x, 243 p. maps. 23 cm.
HC427 .K52 1969 -- Kroch Library Asia
Gong fei kong zhi da lu shi chang zhi yan bian
共匪控制大陸市場之演變 [中華民國]司法行政部調查局編印.
Gong fei kong zhi da lu shi chang zhi yan bian [Zhonghua Minguo] si fa xing zheng bu diao cha ju bian yin.
[unknown publisher], 1957. -- 20 pages 19 cm.
HC427 .A16 K9 -- Kroch Library Asia
Press communique on the growth of China's national economy in 1959.
Press communique on the growth of China's national economy in 1959.
Foreign Languages Press, 1960. -- 25 pages 19 cm
HC427 .H873 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gai ge li shi, luo ji he wei lai
中国改革历史、逻辑和未来 : 振兴中华变革论 / 田国强, 陈旭东著.
Zhongguo gai ge li shi, luo ji he wei lai : zhen xing Zhonghua bian ge lun / Tian Guoqiang, Chen Xudong zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2016. -- xxiv, 467 pages : illustrations ; 23 cm
HC427 .T534 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo ke chi xu fa zhan de zi ran zi yuan jia ge li lun yan jiu
我国可持续发展的自然资源价格理论研究 = A theoretical investment on the pricing of sustainable natural resources in China / 王天义, 刘清江著.
Wo guo ke chi xu fa zhan de zi ran zi yuan jia ge li lun yan jiu = A theoretical investment on the pricing of sustainable natural resources in China / Wang Tianyi, Liu Qingjiang zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 4, 228 pages ; 24 cm
HC427.5 .W3678 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guo tu jing ji xue yan jiu
中国国土经济学研究 / 中国国土经济学研究会编.
Zhongguo guo tu jing ji xue yan jiu / Zhongguo guo tu jing ji xue yan jiu hui bian.
Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1982. -- 335 pages ; 20 cm
HC427.5 .C56 1982 -- Kroch Library Asia
Huo bi, shi chang yu tu di zhi du shi lun ji
货币、市场与土地制度史论集 / 慈鸿飞著.
Huo bi, shi chang yu tu di zhi du shi lun ji / Ci Hongfei zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 327 pages ; 23 cm.
HC427.7 .C495 2016 -- Kroch Library Asia
Institutional change and rural industrialization in China
Institutional change and rural industrialization in China : the putting-out system in handicraft industry in late Qing and early Republic period / Feizhou Zhou (Peking University, China).
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2018. -- ix, 152 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.7 .Z48813 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin xian dai jing ji yu she hui zhuan xing yan jiu
中国近现代经济与社会转型研究 / 王思明, 刘馨秋, (美)罗伯特·道格拉斯·赫特 (R. Douglas Hurt) 主编.
Zhongguo jin xian dai jing ji yu she hui zhuan xing yan jiu / Wang Siming, Liu Xinqiu, (Mei) Luobote Daogelasi Hete (R. Douglas Hurt ) zhu bian.
Zhongguo nong ye ke xue ji shu chu ban she, 2016. -- 3, 2, 8, 2, 352 pages, 7 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 23 cm.
HC427.7 .P844 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zi ben zhu yi zhi fa zhan
中國資本主義之發展 / 朱新繁著.
Zhongguo zi ben zhu yi zhi fa zhan / Zhu Xinfan zhu.
Shanghai lian he shu dian, 1929. -- 6, 476 pages ; 21 cm
HC427.8 .C546 -- Kroch Library Asia
1956-nen Chūgoku sangyō renkanhyō suikei no gaiyō
1956年中国産業連関表推計の槪要 / 丹羽春喜著.
1956-nen Chūgoku sangyō renkanhyō suikei no gaiyō / Niwa Haruki cho.
Ajia Keizai Kenkyūjo : [Ajia Keizai Shuppankai hatsubai, 1970. -- vii, 197 pages : illustrations ; 22 cm.
HC427.9 .N74 -- Kroch Library Asia
1966--1976 nian Zhongguo guo min jing ji gai kuang
1966--1976年中国国民经济概况 / 陈东林主编
1966--1976 nian Zhongguo guo min jing ji gai kuang / Chen Donglin zhu bian.
Sichuan ren min chu ban she, 2016. -- 3, 412 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.9 .A174 2016 -- Kroch Library Asia
China 1972
China 1972 [i.e. neunzehnhundertzweiundsiebzig]; Ǒkonomie, Betrieb und Erziehung seit der Kulturrevolution [von] Bettelheim, u. a. Hrsg. von Dietmar Albrecht.
Wagenbach, 1972. -- 165 pages 20 cm.
HC427.9 .A76 -- Kroch Library Asia
Chinese economy
The Chinese economy : problems and policies / by Jan S. Prybyla.
University of South Carolina Press, 1981. -- xv, 331 pages : maps ; 24 cm
HC427.9 .P97 C5 1981 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo shao shu min zu di qu jing ji shi
当代中国少数民族地区经济史 / 黄健英编著.
Dang dai Zhongguo shao shu min zu di qu jing ji shi / Huang Jianying bian zhu.
Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2016. -- 6, 7, 387 pages ; 24 cm
HC427.9 .H8358 2016 -- Kroch Library Asia
Economic geography of the western region of the Middle Yellow River
Economic geography of the western region of the Middle Yellow River / Wu Ch'uan-chun, et al ; translated and prepared by U.S. Joint Publications Research Service.
U.S. Joint Publications Research Service, 1958. -- a-c, 200 pages : maps.
HC427.9 W95 1958 -- Kroch Library Asia
Modernizing the Chinese dragon
Modernizing the Chinese dragon : the prospective impact of Western aid and technology on mainland China / Donald J. Senese.
Council on American Affairs : Council for Social & Economic Studies [distributor, 1980. -- 80 pages ; 23 cm
HC427.9 .S47 -- Kroch Library Asia
Si nian lai Zhong gong di cai zheng jing ji
四年來中共的財政經濟 / 鄭竹園著 = The Chinese communist's financial & economic development, 1949-1953, by Chen Chu-yuan.
Si nian lai Zhong gong di cai zheng jing ji / Zheng Zhuyuan zhu = The Chinese communist's financial & economic development, 1949-1953, by Chen Chu-yuan.
Hsin wen hua yen chiu so = The New Culture Research Institute, 1954. -- 48 pages ; 18 cm.
HC427.9 .C512 S5 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji fa zhan zhan lue gai lun
中国 经济 发展 战略 概论 / 刘 光杰 著.
Zhongguo jing ji fa zhan zhan lue gai lun / Liu Guangjie zhu.
Zhongguo wu zi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1989. -- 3, 265 p. ; 21 cm.
HC427.9 .L76 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wei he bu hui tong zhi shi jie
中国为何不会统治世界 = The China boom : why China will not rule the world / (美)孔诰烽 (Ho-fung Hung)著 ; 沈莉译.
Zhongguo wei he bu hui tong zhi shi jie = The China boom : why China will not rule the world / (Mei) Kong Gaofeng (Ho-fung Hung) zhu ; Shen Li yi.
Zhong xin chu ban she, 2016. -- 29, 256 pages : illustrations ; 21 cm
HC427.9 .H896127 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo jing ji shi (1949-2012)
中华人民共和国经济史 (1949-2012) = The economic history of the People's Republic of China (1949-2012) / 郑有贵主编.
Zhonghua Renmin Gongheguo jing ji shi (1949-2012) = The economic history of the People's Republic of China (1949-2012) / Zheng Yougui zhu bian.
Dang dai Zhongguo chu ban she, 2016. -- 6, 292 pages ; 24 cm.
HC427.9 .Z4577 2016 -- Kroch Library Asia
Jian guo yi lai jing ji xiao guo lun wen xuan
建国以来经济效果论文选 / 张问敏 [and others] 编.
Jian guo yi lai jing ji xiao guo lun wen xuan / Zhang Wenmin [and others] bian.
Shanghai ren min chu ban she, 1981. -- 4, 714 pages ; 19 cm
HC427.92 .C525 -- Kroch Library Asia
Jian nan de tan suo, zhen gui de cheng guo
艰难的探索, 珍贵的成果 : 中国共产党是怎样确立社会主义初级阶段经济制度的 / 周新城著.
Jian nan de tan suo, zhen gui de cheng guo : Zhongguo gong chan dang shi zen yang que li she hui zhu yi chu ji jie duan jing ji zhi du de / Zhou Xincheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 150 pages ; 24 cm.
HC427.92 .Z5884 2016 -- Kroch Library Asia
Tie fan wan, hei fan wan, jin fan wan
铁饭碗・黑饭碗・金饭碗 / 曾 繁华 著.
Tie fan wan, hei fan wan, jin fan wan / Zeng Fanhua zhu.
Henan ren min chu ban she, 1993. -- 3, 236 p. ; 19 cm.
HC427.92 .T636w 1993 -- Kroch Library Asia
Wo guo ke chi xu jing ji zeng zhang de cheng shi hua yan jiu
我国可持续经济增长的城市化研究 = Study on the urbanization and sustainable economic growth in China / 陈昌兵著.
Wo guo ke chi xu jing ji zeng zhang de cheng shi hua yan jiu = Study on the urbanization and sustainable economic growth in China / Chen Changbing zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 4, 3, 255 pages : charts ; 24 cm.
HC427.92 .C453 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo, jing ji xing shi fen xi yu yu ce. (serial)
中国, 经济形势分析与预测.
Zhongguo, jing ji xing shi fen xi yu yu ce.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1991-. -- v. ; 21 cm.
HC427.92 .C54812 -- Kroch Library Asia
Zhongguo hong guan jing ji dong tai mo xing yu jiao zhun fen xi
中国宏观经济动态模型与校准分析 = Dynamic models and calibration analysis of China's macroeconomy / 孙宁华著.
Zhongguo hong guan jing ji dong tai mo xing yu jiao zhun fen xi = Dynamic models and calibration analysis of China's macroeconomy / Sun Ninghua zhu.
Nanjing da xue chu ban she, 2016. -- viii, 307 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.92 .S8664 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji bao rong xing fa zhan wen ti yan jiu
中国经济包容性发展问题研究 / 郭苏文著.
Zhongguo jing ji bao rong xing fa zhan wen ti yan jiu / Guo Suwen zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 124 pages : illustrations ; 23 cm
HC427.92 .G86783 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji zeng zhang de zhi du yin su yan jiu
中国经济增长的制度因素研究 / 郭苏文著.
Zhongguo jing ji zeng zhang de zhi du yin su yan jiu / Guo Suwen zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 195 pages : illustrations ; 21 cm
HC427.92 .G8678 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo she hui zhu yi jing ji di gai ge, kai fang he fa zhan
中国 社会 主义 经济 的 改革、开放 和 发展 : 研究 报告集 / 刘 国光 等著.
Zhongguo she hui zhu yi jing ji di gai ge, kai fang he fa zhan : yan jiu bao gao ji / Liu Guoguang deng zhu.
Jing ji guan li chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian zong fa xing, 1987. -- 199 p. ; 21 cm.
HC427.92 .C54884w 1987 -- Kroch Library Asia
Zhongguo si ying jing ji yu si ying qi ye zhu jie ceng yan jiu
中国私营经济与私营企业主阶层研究 = Research on China's private economy and class of private business owners / 张厚义著.
Zhongguo si ying jing ji yu si ying qi ye zhu jie ceng yan jiu = Research on China's private economy and class of private business owners / Zhang Houyi zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 7, 2, 371 pages ; 24 cm.
HC427.92 .Z432355 2016 -- Kroch Library Asia
Zou Zhizhuang jie shuo Zhongguo jing ji
邹至庄解说中国经济 / (美)邹至庄著.
Zou Zhizhuang jie shuo Zhongguo jing ji / (Mei) Zou Zhizhuang zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2017. -- vi, 144 pages ; 22 cm
HC427.92 .C4385 2017 -- Kroch Library Asia
"Shi san wu" shi qi Zhongguo jing ji she hui fa zhan zhu yao qu shi he si lu
"十三五"时期中国经济社会发展主要趋势和思路 = The major trends and policy choices of China's economic and social development in the 13th five-year plan period / 张晓晶, 李成, 董昀著.
"Shi san wu" shi qi Zhongguo jing ji she hui fa zhan zhu yao qu shi he si lu = The major trends and policy choices of China's economic and social development in the 13th five-year plan period / Zhang Xiaojing, Li Cheng, Dong Yun zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 33 pages : illustrations ; 26 cm.
HC427.95 .Z4352 2016 -- Kroch Library Asia
Chi jiu zhan xin lun
持久战新论 : 新常态下的中国增长战略 / 赵昌文, 朱鸿鸣著.
Chi jiu zhan xin lun : xin chang tai xia de Zhongguo zeng zhang zhan lüe / Zhao Changwen, Zhu Hongming zhu.
Zhong xin chu ban she, 2016. -- x, 250 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Z43776 2016 -- Kroch Library Asia
Chuyẻ̂n đỏ̂i phương thức phát triẻ̂n kinh tế của Trung Quốc sau đại hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Chuyẻ̂n đỏ̂i phương thức phát triẻ̂n kinh tế của Trung Quốc sau đại hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc / Hoàng Thé̂ Anh (chủ biên).
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 335 pages : illustrations ; 21 cm
HC427.95 .C73 2017 -- Kroch Library Asia
Da guo dao lu
大国道路 : 读懂十三五 / 任仲文主编.
Da guo dao lu : du dong Shi san wu / Ren Zhongwen zhu bian.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 10, 367 pages ; 24 cm
HC427.95 .D2497 2016 -- Kroch Library Asia
Di san ci da zhuan xing
第三次大转型 : 新一轮改革如何改变中国 / 李佐军著.
Di san ci da zhuan xing : xin yi lun gai ge ru he gai bian Zhongguo / Li Zuojun zhu.
Zhong xin chu ban she, 2014. -- xii, 276 pages ; 24 cm
HC427.95 .L5296 2014 -- Kroch Library Asia
Di san ci quan guo jing ji pu cha fen xi bao gao xuan bian
第三次全国经济普查分析报告选编 / 国务院第三次全国经济普查领导小组办公室编.
Di san ci quan guo jing ji pu cha fen xi bao gao xuan bian / Guo wu yuan di san ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi.
Zhongguo tong ji chu ban she, 2016. -- 2, 566 pages : illustrations ; 30 cm
HC427.95 .D488 2016 -- Kroch Library Asia
Duo ji wang luo kong jian fa zhan ge ju
多极网络空间发展格局 : 引领中国区域经济2020 / 覃成林, 贾善铭, 杨霞 [and 1 other]著.
Duo ji wang luo kong jian fa zhan ge ju : yin ling Zhongguo qu yu jing ji 2020 / Qin Chenglin, Gu Shanming, Yang Xia [and 1 other] zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 240 pages : color illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Gong ji ce gai ge
供给侧改革 : 中国经济夹缝中的制度重构 = Reform of the supply front / 李莲莲, 蔡余杰, 赵光辉著.
Gong ji ce gai ge : Zhongguo jing ji jia feng zhong de zhi du chong gou = Reform of the supply front / Li Lianlian, Cai Yujie, Zhao Guanghui zhu.
Dang dai shi jie chu ban she, 2016. -- 7, 5, 262 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .L4855 2016 -- Kroch Library Asia
Gong ji ce jie gou xing gai ge xia de Zhongguo hong guan jing ji
供给侧结构性改革下的中国宏观经济 = Chinese economy under supply-side structural reform / 刘元春, 闫衍, 刘晓光著.
Gong ji ce jie gou xing gai ge xia de Zhongguo hong guan jing ji = Chinese economy under supply-side structural reform / Liu Yuanchun, Yan Yan, Liu Xiaoguang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 120 pages : charts ; 26 cm.
HC427.95 .L588253 2016 -- Kroch Library Asia
Kai fang da guo de chi xu wen ding zeng zhang
开放大国的持续稳定增长 : 中国的实证 = Stable and sustained growth for a large open economic : the case of China / 张晓晶等著.
Kai fang da guo de chi xu wen ding zeng zhang : Zhongguo de shi zheng = Stable and sustained growth for a large open economic : the case of China / Zhang Xiaojing deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 7, 304 pages : illustrations ; 24 cm.
HC427.95 .Z43523 2016 -- Kroch Library Asia
Red flags
Red flags : why Xi's China is in jeopardy / George Magnus.
Yale University Press, 2018. -- x, 236 pages ; 25 cm
HC427.95 .M34 2018 -- Kroch Library Asia
Xin dong li
新动力 : 基于五大发展理念的中国民营经济大展望 / 王忠明著.
Xin dong li : ji yu wu da fa zhan li nian de Zhongguo min ying jing ji da zhan wang / Wang Zhongming zhu.
Zhonghua gong shang lian he chu ban she, 2016. -- 4, 4, 4, 216 pages ; 24 cm
HC427.95 .W373 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi wang luo jie gou yu jing ji ji xiao
中国城市网络结构与经济绩效 / 朱小川著.
Zhongguo cheng shi wang luo jie gou yu jing ji ji xiao / Zhu Xiaochuan zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 2, 251 pages : illustrations ; 23 cm.
HC427.95 .Z588 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gou yu jing ji ji li yu fa zhan mo shi yan jiu
中国沟域经济机理与发展模式研究 / 赵小芳, 耿建忠, 吴殿廷著.
Zhongguo gou yu jing ji ji li yu fa zhan mo shi yan jiu / Zhao Xiaofang, Geng Jianzhong, Wu Dianting zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2015. -- 8, 185 pages : illustrations ; 26 cm.
HC427.95 .Z4378 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji "xin chang tai" an li xuan bian
中国经济「新常态」案例选编 / 范迪军, 杨刚勇主编.
Zhongguo jing ji "xin chang tai" an li xuan bian / Fan Dijun, Yang Gangyong zhu bian.
Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 337 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .Z465784 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji dao le zui wei xian de bian yuan
中國經濟到了最危險的邊緣 / 郎咸平, 孫晉著.
Zhongguo jing ji dao le zui wei xian de bian yuan / Lang Xianping, Sun Jin zhu.
Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2012. -- 250 pages : illustrations, charts ; 23 cm
HC427.95 .L294 2012 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji li lun yu shi jian chuang xin yan jiu
中国经济理论与实践创新研究 = China economic theory and practice of innovation research / 马翠玲著.
Zhongguo jing ji li lun yu shi jian chuang xin yan jiu = China economic theory and practice of innovation research / Ma Cuiling zhu.
Zhongguo huan jing chu ban she, 2016. -- vi, 222 pages : illustrations ; 23 cm
HC427.95 .M324 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji xin fang wei
中国经济新方位 : 如何走出增长困境 / 吴敬琏, 刘鹤, 樊纲 [and 4 others] 主编.
Zhongguo jing ji xin fang wei : ru he zou chu zeng zhang kun jing / Wu Jinglian, Liu He, Fan Gang [and 4 others] zhu bian.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2017. -- ii, ii, 410 pages : illustrations ; 23 cm.
HC427.95 .Z465788 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jing ji zhuan xing
中国经济转型 : 基于财政分权与地方政府行为的研究 / 高鹤著.
Zhongguo jing ji zhuan xing : ji yu cai zheng fen quan yu di fang zheng fu xing wei de yan jiu / Gao He zhu.
Jilin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2016. -- 2, 2, 201 pages : illustrations ; 24 cm
HC427.95 .G3585 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao.
中国民族地区经济社会调查报告. 2013年调查问卷分析 / 王延中, 丁赛主编.
Zhongguo min zu di qu jing ji she hui diao cha bao gao. 2013 nian diao cha wen juan fen xi / Wang Yanzhong, Ding Sai zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 3 volumes ; 24 cm
HC427.95 .Z467362 2015 -- Kroch Library Asia
China's assistance program in Xinjiang
China's assistance program in Xinjiang : a sociological analysis / Yuhui Li.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2018. -- xvii, 159 pages ; 24 cm
HC428 .X56 L539 2018 -- Kroch Library Asia
Chongqing jing ji ke chi xu fa zhan ping gu yan jiu
重庆经济可持续发展评估研究 / 柯昌波著.
Chongqing jing ji ke chi xu fa zhan ping gu yan jiu / Ke Changbo zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 256 pages : illustrations ; 23 cm
HC428 .C5 K423 2016 -- Kroch Library Asia
Cong xiang cun dao cheng shi de fei yue
从乡村到城市的飞跃 : 广东省东莞市沙田镇经济与社会发展调研报告 = Transformation for "rural" to "uran" : a research report on economic and social development of Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province / 尚列著.
Cong xiang cun dao cheng shi de fei yue : Guangdong Sheng Dongguan Shi Shatian Zhen jing ji yu she hui fa zhan diao yan bao gao = Transformation for "rural" to "uran" : a research report on economic and social development of Shatian Town, Dongguan City, Guangdong Province / Shang Lie zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 12, 363 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HC428 .D66 S435 2015 -- Kroch Library Asia
Guian Xinqu nei lu kai fang yan jiu
贵安新区内陆开放研究 / 柴洪辉著.
Guian Xinqu nei lu kai fang yan jiu / Chai Honghui zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 5, 386 pages : illustrations ; 21 cm.
HC428 .G85 C3584 2016 -- Kroch Library Asia
Hebei Sheng xian yu jing ji zeng chang kong jian fen yi yu qu tong yan jiu
河北省县域经济增长空间分异与趋同研究 / 崔长彬, 张正河著.
Hebei Sheng xian yu jing ji zeng chang kong jian fen yi yu qu tong yan jiu / Cui Zhangbin, Zhang Zhenghe zhu.
Zhongguo nong ye da xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 2, 3, 208 pages ; 25 cm.
HC428 .H62 H69 2015 -- Kroch Library Asia
Jie neng jian pai zheng ce ya li xia zi yuan fu ji qu chan ye zhuan xing fa zhan yan jiu
节能减排政策压力下资源富集区产业转型发展研究 : 以桂西地区为例 / 夏飞, 王业斌, 唐红祥著.
Jie neng jian pai zheng ce ya li xia zi yuan fu ji qu chan ye zhuan xing fa zhan yan jiu : yi Gui xi di qu wei li / Xia Fei, Wang Yebin, Tang Hongxiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 6, 6, 4, 336 pages : illustrations ; 24 cm
HC428 .G83 X534 2015 -- Kroch Library Asia
Jin dai Tianjin yu zhou bian qu xian de jing ji hu dong yan jiu
近代天津与周边区县的经济互动研究 = Study on economic interactions between Tianjin and its surrounding counties in modern times / 由俊生著.
Jin dai Tianjin yu zhou bian qu xian de jing ji hu dong yan jiu = Study on economic interactions between Tianjin and its surrounding counties in modern times / You Junsheng zhu.
Beijing li gong da xue chu ban she, 2016. -- 3, 196 pages ; 24 cm
HC428 .T5 Y685 2016 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa zhan yu gong gong zhi li
经济发展与公共治理 : 广东与意大利的实践与反思 / 郑德涛, 林应武主编.
Jing ji fa zhan yu gong gong zhi li : Guangdong yu Yidali de shi jian yu fan si / Zheng Detao, Lin Yingwu zhu bian.
Zhongshan da xue chu ban she, 2015. -- iv, 2, 209 pages : color illustrations ; 24 cm
HC428 .G824 J564 2015 -- Kroch Library Asia
Jing Jin Ji xie tong fa zhan
京津冀协同发展 : 现实与路径 / 纪良纲, 许永兵等著.
Jing Jin Ji xie tong fa zhan : xian shi yu lu jing / Ji Lianggang, Xu Yongbing deng zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 2, 317 pages ; 24 cm
HC428 .B4 J485 2016 -- Kroch Library Asia
Jin rong fa zhan, chan ye jie gou you hua yu jing ji zeng zhang
金融发展、产业结构优化与经济增长 : 山西产融结合新思路 / 冯江茹著.
Jin rong fa zhan, chan ye jie gou you hua yu jing ji zeng zhang : Shanxi chan rong jie he xin si lu / Feng Jiangru zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 2, 2, 6, 212 pages : illustrations ; 23 cm
HC428 .S48 F465 2016 -- Kroch Library Asia
Kuang ye cheng shi jing ji zhuan xing ji ke chi xu fa zhan yan jiu
矿业城市经济转型及可持续发展研究 : 以个旧市为例 = The study on economic transformation and sustainable development of mining city : taking Gejiu as an example / 陈应龙著.
Kuang ye cheng shi jing ji zhuan xing ji ke chi xu fa zhan yan jiu : yi Gejiu Shi wei li = The study on economic transformation and sustainable development of mining city : taking Gejiu as an example / Chen Yinglong zhu.
Jing ji ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 231 pages : charts ; 24 cm.
HC428 .G444 C46 2016 -- Kroch Library Asia
Poyang Hu sheng tai jing ji qu fa zhan bao gao. (serial)
鄱阳湖生态经济区发展报告.
Poyang Hu sheng tai jing ji qu fa zhan bao gao.
Zhongguo huan jing chu ban she, 2014-. -- volumes : illustrations ; 26 cm.
HC428 .J54 K65 -- Kroch Library Asia
Quan mian shen hua gai ge bei jing xia de Yunnan Funing Xian yu jing ji she hui fa zhan
全面深化改革背景下的云南富宁县域经济社会发展 / 罗家祥, 倪慧著.
Quan mian shen hua gai ge bei jing xia de Yunnan Funing Xian yu jing ji she hui fa zhan / Luo Jiaxiang, Ni Hui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 6, 173 pages ; 24 cm.
HC428 .F865 L865 2016 -- Kroch Library Asia
Xie tong fa zhan
协同发展 : 华侨华人与"长江经济带" "一带一路" = Coordinated development : overseas Chinese and "the Yangtze River economic zone""Belt and road initiative" / 李其荣主编.
Xie tong fa zhan : Hua qiao Hua ren yu "Chang Jiang jing ji dai" "yi dai yi lu" = Coordinated development : overseas Chinese and "the Yangtze River economic zone" "Belt and road initiative" / Li Qirong zhu bian.
Ji nan da xue chu ban she, 2016. -- 6, 4, 2, 267 pages : illustrations ; 26 cm
HC428 .Y3 X66 2016 -- Kroch Library Asia
Yi dai yi lu, xi bu jue qi
一带一路・西部崛起 : "十三五"时期镇宁布依族苗族自治县融入"一带一路"战略 研究 / 欧翔憬, 唐正繁著.
Yi dai yi lu, xi bu jue qi : "Shi san wu" shi qi Zhenning Buyizu Miaozu Zizhixian rong ru "yi dai yi lu" zhan lüe yan jiu / Ou Xiangjing, Tang Zhengfan zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 242 pages : illustrations ; 23 cm.
HC428 .Z448 O788 2016 -- Kroch Library Asia
Zou xiang gao xiao sheng tai fa zhan zhi lu
走向高效生态发展之路 : 《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》实施五年回顾与展望 / 主编王忠林 ; 副主编秦柯, 梁文跃, 李永红 [and 1 other].
Zou xiang gao xiao sheng tai fa zhan zhi lu : "Huanghe Sanjiaozhou gao xiao sheng tai jing ji qu fa zhan gui hua" shi shi wu nian hui gu yu zhan wang / zhu bian Wang Zhonglin ; fu zhu bian Qin Ke, Liang Wenyue, Li Yonghong [and 1 other].
Shandong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 248 pages : illustrations (some color) ; 24 cm
HC428 .Y375 Z688 2016 -- Kroch Library Asia
Bu que ding xing tiao jian xia Zhongguo nong cun ju min de xiao fei xing wei yan jiu
不确定性条件下中国农村居民的消费行为研究 = Research on Chinese rural residents' consumption behaviors under uncertain conditions / 陈冲著.
Bu que ding xing tiao jian xia Zhongguo nong cun ju min de xiao fei xing wei yan jiu = Research on Chinese rural residents' consumption behaviors under uncertain conditions / Chen Chong zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 7, 219 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .C6 C434 2016 -- Kroch Library Asia
Chao yong Zhongguan Cun
潮涌中关村 : 高端领军人才故事 = The tides are rising in Zhongguancun / 北京科技报社编著.
Chao yong Zhongguan Cun : gao duan ling jun ren cai gu shi = The tides are rising in Zhongguancun / Beijing ke ji bao she bian zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- 295 pages : portraits ; 24 cm
HC430 .H53 C346 2016 -- Kroch Library Asia
Jing xiang yu liu bian
镜像与流变 : 转型期中国城市居民消费变迁 (1978年至今) = Reflection and change : the shift of Chinese urban residents' consumption during the transformation period / 陈素白著.
Jing xiang yu liu bian : zhuan xing qi Zhongguo cheng shi ju min xiao fei bian qian (1978 nian zhi jin) = Reflection and change : the shift of Chinese urban residents' consumption during the transformation period / Chen Subai zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 6, 2, 5, 13, 390 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .C6 C447 2016 -- Kroch Library Asia
Qu yu jing ji xie tiao fa zhan zhong de ji shu shou lian wen ti yan jiu
区域经济协调发展中的技术收敛问题研究 = Research on the technological convergence in the process of coordinated development of regional economy / 张保胜等著.
Qu yu jing ji xie tiao fa zhan zhong de ji shu shou lian wen ti yan jiu = Research on the technological convergence in the process of coordinated development of regional economy / Zhang Baosheng deng zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 2, 268 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .T4 Z4357 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo si ren xiao fei bu zu kun jing de xing cheng ji li yan jiu
我国私人消费不足困境的形成机理研究 : 基于政府支出的视角 / 王明成著.
Wo guo si ren xiao fei bu zu kun jing de xing cheng ji li yan jiu : ji yu zheng fu zhi chu de shi jiao / Wang Mingcheng zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 163 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .C6 W358 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de guo min shou ru fen pei yu kuo da nei xu
中国的国民收入分配与扩大内需 : 基于财稅政策视角的探究 / 汪德华著.
Zhongguo de guo min shou ru fen pei yu kuo da nei xu : ji yu cai shui zheng ce shi jiao de tan jiu / Wang Dehua zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 8, 3, 189 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .C6 W3544 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo guo fang jing ji fa zhan wai bu jing ji feng xian yan jiu
中国国防经济发展外部经济风险研究 = Research on the external economic risks of China national defense economy development / 张海静著.
Zhongguo guo fang jing ji fa zhan wai bu jing ji feng xian yan jiu = Research on the external economic risks of China national defense economy development / Zhang Haijing zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 4, 6, 7, 300 pages : illustrations ; 24 cm.
HC430 .D4 Z4345 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ke ji jin rong chuang xin yu zheng ce yan jiu
中国科技金融创新与政策研究 / 主编阙方平, 曾繁华, 王飞 ; 副主编何成行, 彭中.
Zhongguo ke ji jin rong chuang xin yu zheng ce yan jiu / zhu bian Que Fangping, Zeng Fanhua, Wang Fei ; fu zhu bian He Chengxing, Peng Zhong.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2015. -- 2, 10, 401 pages : illustrations ; 24 cm
HC430 .H53 Z4667 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao dong bao chou fen e wen ti
中国劳动报酬份额问题 = Problem of the labor income share in China / 张车伟, 赵文著.
Zhongguo lao dong bao chou fen e wen ti = Problem of the labor income share in China / Zhang Chewei, Zhao Wen zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 5, 172 pages : illustrations ; 26 cm
HC430 .I5 Z4338 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun ju min xiao fei jie gou shi zheng yan jiu
中国农村居民消费结构实证研究 / 刘晓红著.
Zhongguo nong cun ju min xiao fei jie gou shi zheng yan jiu / Liu Xiaohong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 1, 204 pages : charts ; 24 cm
HC430 .C6 L588 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shao shu min zu pin kun di qu xian yu jing ji fa zhan mo shi yan jiu
中国少数民族贫困地区县域经济发展模式研究 / 李刚著.
Zhongguo shao shu min zu pin kun di qu xian yu jing ji fa zhan mo shi yan jiu / Li Gang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 200 pages ; 24 cm
HC430 .P6 L525 2015 -- Kroch Library Asia
People's car
People's car : industrial India and the riddles of populism / Sarasij Majumder.
Fordham University Press, 2019. -- xii, 198 pages, 6 unnumbered pages of plates : illustrations, map ; 23 cm
HC435.3 .M3554 2019 -- Kroch Library Asia
Phát triẻ̂n kinh tế dịch vụ ở Ấn Độ từ năm 1991 đến nay
Phát triẻ̂n kinh tế dịch vụ ở Ấn Độ từ năm 1991 đến nay : (sách chuyên khảo) / PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 326 pages : illustrations, map ; 21 cm
HC435.3 .N52 2017 -- Kroch Library Asia
Poverty alleviation and poverty of aid
Poverty alleviation and poverty of aid : Pakistan / Fayyaz Baqir.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 158 pages : illustrations ; 24 cm.
HC440.5 .B37 2019 -- Kroch Library Asia
Bangladesh's graduation from the least developed countries group
Bangladesh's graduation from the least developed countries group : pitfalls and promises / edited by Debapriya Bhattacharya.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xxiii, 250 pages : illustrations ; 24 cm.
HC440.8 .B378 2019 -- Kroch Library Asia
Land-water management and sustainability in Bangladesh
Land-water management and sustainability in Bangladesh : Indigenous practices in the Chittagong Hill tracts / Ranjan Datta.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 148 pages : illustrations ; 25 cm.
HC440.8 .Z7 C448 2019 -- Kroch Library Asia
Kinh tế thế giới & Việt Nam 2016-2017
Kinh tế thế giới & Việt Nam 2016-2017 : thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh có nhiều thay đổi / chủ biên, GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 351 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
HC444 .K554 2017 -- Kroch Library Asia
Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam : thực trạng và định hướng đến năm 2030 / đồng chủ biên, GS. TS. Ngô Thắng Lợi, TS. Nguyễn Quỳnh Hoa.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. -- 304 pages : illustrations ; 21 cm
HC444 .M646 2017 -- Kroch Library Asia
Čho̜̜ praden den sētthakit Thai
เจาะประเด็นเด่นเศรษฐกิจไทย / วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์.
Čho̜̜ praden den sētthakit Thai / Wannaphon Durongkhawērōt.
Sī ʻEtyūkhēchan, 2016. -- 199 pages : illustrations ; 21 cm
HC445 .W26 2016 -- Kroch Library Asia
Kerja tuntas, kerja ikhlas
Kerja tuntas, kerja ikhlas : one way ticket to success / Sandiaga S. Uno.
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017. -- xvii, 271 pages : illustrations (chiefly color) ; 23 cm
HC446.5 .U57 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Open book
An open book : Thursdays with Nanay Coring / by Cecilia Ramos Licauco with Yvette Fernandez.
Anvil Publishing, 2017. -- 108 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
Oversize HC452.5 .R36 L53 2017 + -- Kroch Library Asia
Performances of sustainable environmental development projects (mangrove plantation) in Puerto Princesa City, Palawan-Philippines
The performances of sustainable environmental development projects (mangrove plantation) in Puerto Princesa City, Palawan-Philippines / Dimithri Jayagoda.
GRIN Publishing, 2011. -- xi, 100 pages : illustrations ; 21 cm
HC460 .E5 J394 2011 -- Kroch Library Asia
Yŏkchu Yunŭm ŏnhae
역주 윤음 언해 / 역주 위원 한 재영 (한신 대학교 국어 국문 학과 교수), 심 보경 (한림 대학교 교양 기초 교육 대학 교수).
Yŏkchu Yunŭm ŏnhae / yŏkchu wiwŏn Han Chae-yŏng (Hansin Taehakkyo Kugŏ Kungmun Hakkwa Kyosu), Sim Po-gyŏng (Hallim Taehakkyo Kyoyang Kich'o Kyoyuk Taehak Kyosu).
Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 2016-. -- volumes ; 24 cm
HC467 .Y852 2016 -- Kroch Library Asia
Park Chung Hee era
The Park Chung Hee era : economic development and modernization of the Republic of Korea / edited by Lee-Jay Cho.
Northeast Asia Economic Forum : College of Social Sciences, University of Hawaiʻi at Mānoa, 2019. -- xiv, 429 pages : illustrations ; 23 cm
HC467.95 .P37 2019 -- Kroch Library Asia
Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk kyŏngje kaegwal
조선 민주주의 인민 공화국 경제 개괄 = General overview of the DPRK economy / 집필 교수 박사 리 기성, 교수 박사 김 철.
Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk kyŏngje kaegwal = General overview of the DPRK economy / chipp'il Kyosu Paksa Yi Ki-sŏng, Kyosu Paksa Kim Ch'ŏl.
Chosŏn Ch'ulp'anmul Such'uripsa, 2017. -- 269 pages ; 26 cm
Oversize HC470.2 .Y4933 2017 + -- Kroch Library Asia

HD. Industries. Land use. Labor (79 items)RSS

Guan li ge ming
管理革命 : 新管理模式如何改变世界 = Revolution / 张康宁著.
Guan li ge ming : xin guan li mo shi ru he gai bian shi jie = Revolution/ Zhang Kangning zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 300 pages : illustrations ; 24 cm
HD37 .C5 Z4346 2016 -- Kroch Library Asia
Services liberalization in ASEAN
Services liberalization in ASEAN : foreign direct investment in logistics / edited by Tham Siew Yean and Sanchita Basu Das.
ISEAS Publishing, Yusof Ishak Institute, 2018. -- xxvii, 375 pages : illustrations, maps ; 23 cm
HD38.5 .S47 2018 -- Kroch Library Asia
Management culture in India
Management culture in India : an ethnographic study / M. Romesh Singh.
Rawat Publications, 2017. -- xv, 242 pages ; 25 cm
HD58.7 .R66 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang shi gong si feng xian xin xi pi lu xing wei yan jiu
中国上市公司风险信息披露行为研究 = Research on risk information disclosure of Chinese listed companies / 周婷婷著.
Zhongguo shang shi gong si feng xian xin xi pi lu xing wei yan jiu = Research on risk information disclosure of Chinese listed companies / Zhou Tingting zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 3, 205 pages : illustrations ; 24 cm.
HD61 .Z57 2016 -- Kroch Library Asia
Entrepreneurial orientation and personal values of Malay entrepreneurs
Entrepreneurial orientation and personal values of Malay entrepreneurs : the mediation of self-efficacy and the moderation of business environment / by Rohani Mohd.
GRIN Verlag, 2013. -- xviii, 369 pages : illustrations, 22 cm.
HD62.7 .R737 2013 -- Kroch Library Asia
Ping heng
平衡 : 中国式管理之道 = The art of balance / 曾明彬著.
Ping heng : Zhongguo shi guan li zhi dao = The art of balance / Zeng Mingbin zhu.
Guangdong jin ji chu ban she, 2016. -- 6, 2, 166 pages : illustrations; 24 cm
HD70 .C6 Z386 2016 -- Kroch Library Asia
Jie gou bian hua yu zeng zhang qian li
结构变化与增长潜力 : 中国潜在经济增长率的测算及其结构转换路径研究 / 郭晗著.
Jie gou bian hua yu zeng zhang qian li : Zhongguo qian zai jing ji zeng zhang lü de ce suan ji qi jie gou zhuan huan lu jing yan jiu / Guo Han zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 3, 2, 6, 197 pages : illustrations ; 24 cm.
HD77.5 .C6 G864 2016 -- Kroch Library Asia
Ti zhi zhuan gui yu zhi du bi jiao
体制转轨与制度比较 = System transition and institution comparison / 刘英主编.
Ti zhi zhuan gui yu zhi du bi jiao = System transition and institution comparison / Liu Ying zhu bian.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 4, 18, 5, 390 pages ; 24 cm.
HD87 .T499 2015 -- Kroch Library Asia
Detecting and modeling the changes of land use and land cover for land use planning in Da Nang City, Vietnam
Detecting and modeling the changes of land use and land cover for land use planning in Da Nang City, Vietnam / Hoang Khanh Linh Nguyen.
Ibidem-Verlag, 2018. -- xxv, 225 pages : illustrations (chiefly color), maps ; 21 cm.
HD890.5 .Z9 D36 2018 -- Kroch Library Asia
Liang Han ming tian zhi de xing shuai
两汉名田制的兴衰 / 张履鹏, 郭春显著.
Liang Han ming tian zhi de xing shuai / Zhang Lüpeng, Guo Chunxian zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2015. -- 5, 167 pages : illustrations ; 24 cm
HD924 .Z4245 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng zhen zhu fang gong ying de jin rong chuang xin
中国城镇住房供应的金融创新 = Financial innovation of urban housing supply in China / 住房和城乡建设部政策研究中心, 天津房地产集团有限公司联合课题组.
Zhongguo cheng zhen zhu fang gong ying de jin rong chuang xin = Financial innovation of urban housing supply in China / Zhu fang he cheng xiang jian she bu zheng ce yan jiu zhong xin, Tianjin fang di chan ji tuan you xian gong si lian he ke ti zu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 21, 261 pages : illustrations ; 26 cm
HD926.5 .Z5633 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun tu di de zhi du xing zhi
中国农村土地的制度性质 = The institutional nature of rural land in China / 崔宝敏著.
Zhongguo nong cun tu di de zhi du xing zhi = The institutional nature of rural land in China / Cui Baomin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 4, 3, 223 pages ; 24 cm.
HD928 .C8536 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong di liu zhuan ji qi feng xian fang fan yan jiu
中国农地流转及其风险防范研究 / 李彬著.
Zhongguo nong di liu zhuan ji qi feng xian fang fan yan jiu / Li Bin zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2015. -- 249 pages : illustrations ; 23 cm
HD928 .L484 2015 -- Kroch Library Asia
Wo guo fang di chan ye de guan lian te xing ji jing ji xiao ying yan jiu
我国房地产业的关联特性及经济效应研究 / 许家军著.
Wo guo fang di chan ye de guan lian te xing ji jing ji xiao ying yan jiu / Xu Jiajun zhu.
Xi nan jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 173 pages : illustrations ; 23 cm
HD1381.5 .C6 X76 2016 -- Kroch Library Asia
Ge ming ce lüe yu he zuo yun dong
革命策略与合作运动 : 革命动员视角下中共农业互助合作运动研究(1927-1949) / 魏本权著.
Ge ming ce lüe yu he zuo yun dong : ge ming dong yuan shi jiao xia Zhong gong nong ye hu zhu he zuo yun dong yan jiu (1927-1949) / Wei Benquan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 15, 269 pages ; 24 cm
HD1491 .C6 W453 2016 -- Kroch Library Asia
Shan qu nong min zhuan ye he zuo she de tan suo yu shi jian
山区农民专业合作社的探索与实践 : 来自凉山彝族自治州的实证研究 / 张千友, 蔡光泽著.
Shan qu nong min zhuan ye he zuo she de tan suo yu shi jian : lai zi Liangshan Yizu Zizhizhou de shi zheng yan jiu / Zhang Qianyou, Cai Guangze zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2015. -- 3, 10, 186 pages : illustrations ; 24 cm
HD1491 .C62 L5359 2015 -- Kroch Library Asia
Chamusu imin no jikkyō
佳木斯移民の實況 / 市川益平述.
Chamusu imin no jikkyō / Ichikawa Masuhei jutsu.
Tōa Keizai Chōsakyoku, 1933. -- 3, 32 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
HD1516 .C6 I24 1933 -- Kroch Library Asia
Men kan zhi wai
门槛之外 : 城市劳务市场中的底边人群 = Beyond the threshold : living at the bottom of the urban labor market / 王华著.
Men kan zhi wai : cheng shi lao wu shi chang zhong de di bian ren qun = Beyond the threshold : living at the bottom of the urban labor market / Wang Hua zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- xx, 3, 228 pages : illustrations ; 23 cm.
HD1537 .C6 W353 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong min gong "ban cheng shi hua" wen ti yan jiu
我国农民工「半城市化」问题研究 : 以成都市为例 / 陈藻著.
Wo guo nong min gong "ban cheng shi hua" wen ti yan jiu : yi Chengdu Shi wei li / Chen Zao zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2016. -- 6, 4, 174 pages : ǂb illustrations ; ǂc 21 cm
HD1537 .C5 C449 2016 -- Kroch Library Asia
Xin sheng dai nong min gong liu dong xing wei yan jiu
新生代农民工流动行为研究 : 以湖南省为例 / 张笑秋著.
Xin sheng dai nong min gong liu dong xing wei yan jiu : yi Hunan Sheng wei li / Zhang Xiaoqiu zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 5, 226 pages ; 24 cm
HD1537 .C6 Z437 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong min gong fa zhan zhuang kuang ji guan li ji zhi yan jiu
中国农民工发展状况及管理机制研究 / 冯虹, 李国正著.
Zhongguo nong min gong fa zhan zhuang kuang ji guan li ji zhi yan jiu / Feng Hong, Li Guozheng zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 1, 160 pages ; 24 cm
HD1537 .C6 F466 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin sheng dai nong min gong de yu yan shi yong yu she hui ren tong
中国新生代农民工的语言使用与社会认同 / 付义荣著.
Zhongguo xin sheng dai nong min gong de yu yan shi yong yu she hui ren tong / Fu Yirong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 161 pages ; 24 cm.
HD1537 .C6 F788 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shi zhi shui
中国式治水 : 农村合作组织与集体行动 / 王晓莉著.
Zhongguo shi zhi shui : nong cun he zuo zu zhi yu ji ti xing dong / Wang Xiaoli zhu.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 2, 148 pages : illustrations ; 24 cm.
HD1741 .C54 W3685 2016 -- Kroch Library Asia
Kasēt tām rō̜i phō̜
เกษตรตามรอยพ่อ : พออยู่ พอกิน พอเพียง / บรรณาธิการ, อภิชาติ ศรีสอาด ; เรียบเรียง, พัชรี สำโรงเย็น.
Kasēt tām rō̜i phō̜ : phō̜yū, phō̜kin, phō̜phīang / bannāthikān, ʻAphichāt Sīsaʻāt ; rīaprīang, Phatcharī Samrōngyen.
Samnakphim Nākhā, 2017. -- 176 pages : color illustrations ; 21 cm
HD2080.55 .P43 2017 -- Kroch Library Asia
Singminji Chosŏn nongch'on ŭi Ilbonin chiju wa Chosŏn nongmin
식민지 조선 농촌 의 일본인 지주 와 조선 농민 / 하 지연 지음.
Singminji Chosŏn nongch'on ŭi Ilbonin chiju wa Chosŏn nongmin / Ha Chi-yŏn chiŭm.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- xii, 395 pages : illustrations ; 23 cm.
HD2095.5 .H3 2018 -- Kroch Library Asia
Dang dai Zhongguo "san nong" wen ti lun cong.
当代中国「三农」问题论丛. 一 = Contemporary China agriculture, rural areas and farmers / 清华大学中国农村研究院编.
Dang dai Zhongguo "san nong" wen ti lun cong. Yi = Contemporary China agriculture, rural areas and farmers / Qing hua da xue Zhongguo nong cun yan jiu yuan bian.
Zhongguo fa zhan chu ban she, 2016. -- 12, 2, 3, 339 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .D363 2016 -- Kroch Library Asia
Gou jian he xie
构建和谐 : 转型期中国农民非制度化利益表达的生发逻辑及矫正路径 / 姚望著.
Gou jian he xie : zhuan xing qi Zhongguo nong min fei zhi du hua li yi biao da de sheng fa luo ji ji jiao zheng lu jing / Yao Wang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 166 pages ; 24 cm
HD2097 .Y39 2016 -- Kroch Library Asia
Lao dong li jia ge shang zhang dui Zhongguo liang shi sheng chan de ying xiang yan jiu
劳动力价格上涨对中国粮食生产的影响研究 / 杨进著.
Lao dong li jia ge shang zhang dui Zhongguo liang shi sheng chan de ying xiang yan jiu / Yang Jin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 180 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .Y3599 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun jing ji fen xi he zheng ce yan jiu (2013-2016)
中国农村经济分析和政策研究 (2013-2016) / 宋洪远著.
Zhongguo nong cun jing ji fen xi he zheng ce yan jiu (2013-2016) / Song Hongyuan zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 352 pages : illustrations ; 24 cm
HD2097 .S46624 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo nong cun jing ji yan jiu
中國農村經濟研究 / (匈牙利)馬札亞爾著 ; 陳代青, 彭桂秋譯.
Zhongguo nong cun jing ji yan jiu / (Xiongyali) Mazhaya'er zhu ; Chen Daiqing, Peng Guiqiu yi.
Shanxi ren min chu ban she, 2015. -- 3 volumes (8, 4, 3, 2, 2, 583 pages) ; 23 cm.
HD2097 .M33127 2015 -- Kroch Library Asia
Jing ji xin chang tai xia po jie "san nong" nan ti xin si lu
经济新常态下破解"三农"难题新思路 / 陈锡文, 韩俊主编.
Jing ji xin chang tai xia po jie "san nong" nan ti xin si lu / Chen Xiwen, Han Jun zhu bian.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- xiv, 490 pages : illustrations ; 24 cm
HD2098 .J565 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang shi gong si kong zhi quan si li yan jiu
中国上市公司控制权私利研究 = The research of private benefits of control in Chinese listed companies / 郝云宏, 曲亮, 吴芳颖著.
Zhongguo shang shi gong si kong zhi quan si li yan jiu = The research of private benefits of control in Chinese listed companies / Hao Yunhong, Qu Liang, Wu Fangying zhu.
Zhejiang gong shang da xue chu ban she, 2016. -- 4, 6, 10, 3, 4, 2, 4, 7, 245 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2741 .H377 2016 -- Kroch Library Asia
Kua guo gong si zai Hua bing gou wen ti yan jiu
跨国公司在华并购问题研究 / 张超著.
Kua guo gong si zai Hua bing gou wen ti yan jiu / Zhang Chao zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 197 pages : illustrations ; 24 cm
HD2746.55 .C6 Z347 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye kua guo bing gou ji shu jin bu xiao ying yan jiu
中国企业跨国并购技术进步效应研究 = Study on the technological progress effect of cross-border M&A activities of Chinese enterprises / 尹中升著.
Zhongguo qi ye kua guo bing gou ji shu jin bu xiao ying yan jiu = Study on the technological progress effect of cross-border M&A activities of Chinese enterprises / Yin Zhongsheng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 4, 3, 6, 216 pages : illustrations ; 24 cm.
HD2746.55 .C6 Y577 2016 -- Kroch Library Asia
Fāk wai nai phǣndin
ฝากไว้ในแผ่นดิน = In the Kingdom / ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง.
Fāk wai nai phǣndin = In the Kingdom / Yuwadī Tonsakunrungrư̄ang.
B.Grimm & Co., Ltd., 2018. -- 552 pages : colour illustrations, colour portraits, colour photographs, colour facsimiles ; 24 cm.
HD2902.55 .Y89 2018 -- Kroch Library Asia
Zhi du huan jing yu Zhongguo chan ye de dong tai bi jiao you shi
制度环境与中国产业的动态比较优势 / 王健著.
Zhi du huan jing yu Zhongguo chan ye de dong tai bi jiao you shi / Wang Jian zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 160 pages : illustrations ; 24 cm.
HD3616 .C62 W356 2016 -- Kroch Library Asia
Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đỏ̂i mới
Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đỏ̂i mới : thực trạng và giải pháp : (sách chuyên khảo) / GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên).
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, 2018. -- 338 pages : illustrations ; 21 cm
HD4300.5 .C342 2018 -- Kroch Library Asia
Prisons and forced labour in Japan
Prisons and forced labour in Japan : the colonization of Hokkaido, 1881-1894 / Pia Maria Jolliffe.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvii, 82 pages : maps ; 23 cm.
HD4875 .J3 J65 2019 -- Kroch Library Asia
Gu yong bao hu, zui di gong zi yu lao dong qi yue dang shi ren xing wei yan jiu
雇佣保护、最低工资与劳动契约当事人行为研究 = Employment protection, minimum wage and labor contract behaviors / 王光荣著.
Gu yong bao hu, zui di gong zi yu lao dong qi yue dang shi ren xing wei yan jiu = Employment protection, minimum wage and labor contract behaviors / Wang Guangrong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 2, 3, 3, 179 pages : illustrations ; 24 cm.
HD5708.4 .W36 2015 -- Kroch Library Asia
Guangdong Sheng ren cai jie gou you hua yu chan ye zhuan xing sheng ji de xie tong fa zhan li lun yu shi zheng yan jiu
广东省人才结构优化与产业转型升级的协同发展理论与实证研究 / 张延平著.
Guangdong Sheng ren cai jie gou you hua yu chan ye zhuan xing sheng ji de xie tong fa zhan li lun yu shi zheng yan jiu / Zhang Yanping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 236 pages : illustrations ; 24 cm
HD5830 .G83 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Best years of my life
The best years of my life : Bangladeshi migrants in Malaysia / photographs and words, Shahidul Alam.
Drik Picture Library, 2016. -- 87 pages : color illustrations ; 23 cm
Oversize HD6300 .A43 2016 + -- Kroch Library Asia
Sairen
さいれん / 監修花田昌宣, 山本尚友.
Sairen / kanshū Hanada Masanori, Yamamoto Naotomo.
Kashiwa Shobō, 2010. -- 24 volumes : illustrations ; 38 cm + 1 computer disc ; 4 3/4 in.
Oversize HD6834 .C452 S557 2010 ++ -- Kroch Library Asia
Zhongguo yang lao bao xian fa zhan ping jia ji xian shi tiao zhan
中国养老保险发展评价及现实挑战 / 吴永求著.
Zhongguo yang lao bao xian fa zhan ping jia ji xian shi tiao zhan / Wu Yongqiu zhu.
Ke xue chu ban she, 2016. -- viii, 213 pages : illustrations ; 24 cm.
HD7105.35 .C6 W82863 2016 -- Kroch Library Asia
China's pension reforms
China's pension reforms : political institutions, skill formation, and pension policy in China / Ke Meng.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- 253 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HD7230 .M46 2019 -- Kroch Library Asia
She hui zheng ce cheng xiang tong chou fa zhan yan jiu
社会政策城乡统筹发展研究 = Research on integration development of rural & urban social policy in China / 李迎生等著.
She hui zheng ce cheng xiang tong chou fa zhan yan jiu = Research on integration development of rural & urban social policy in China / Li Yingsheng deng zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 3, 7, 402 pages : illustrations ; 26 cm
HD7230 .L4333 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo de gong gong zhu fang he zhu fang yuan zhu
中国的公共住房和住房援助 : 政策评估与战略选择 / 张齐武著.
Zhongguo de gong gong zhu fang he zhu fang yuan zhu : zheng ce ping gu yu zhan lüe xuan ze / Zhang Qiwu zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 6, 403 pages : illustrations ; 24 cm
HD7288.78 .C6 Z43394 2016 -- Kroch Library Asia
Internationale (Arbeits-) Migration
Internationale (Arbeits-) Migration : Analyse der Möglichkeiten staatlicher Steuerung auf den Philippinen und in Spanien / Robert Westermann.
GRIN Verlag, 2007. -- 88 pages ; 22 cm.
HD8716.5 .W58 2007 -- Kroch Library Asia
Sea aboji (father) had overcome
The sea aboji (father) had overcome : as a first-generation Korean-Japanese / Ri Heungseop ; translated by Akiko Takemoto.
BIKOH, 2018. -- 7 unnumbered pages, 332 pages : illustrations, maps ; 22 cm
HD8727 .Y5 A3 2018 -- Kroch Library Asia
Chosŏnin kangje yŏnhaeng
조선인 강제 연행 / 도노무라 마사루 지음 ; 김 철 옮김.
Chosŏnin kangje yŏnhaeng / Tonomura Masaru chiŭm ; Kim Ch'ŏl omgim.
Ppuri wa Ip'ari, 2018. -- 278 pages : illustrations, maps ; 23 cm
HD8728.5 .K6 T66164 2018 -- Kroch Library Asia
Xi fang liang shi zhan lüe yu wo guo liang shi an quan bao zhang ji zhi yan jiu
西方粮食战略与我国粮食安全保障机制研究 / 佘莹著.
Xi fang liang shi zhan lüe yu wo guo liang shi an quan bao zhang ji zhi yan jiu / She Ying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014. -- 6, 323 pages ; 25 cm
HD9000.6 .S44 2014 -- Kroch Library Asia
Guangdong shui dao chan ye jing ji yan jiu (2015 nian)
广东水稻产业经济研究 (2015年) / 万忠等著.
Guangdong shui dao chan ye jing ji yan jiu (2015 nian) / Wan Zhong deng zhu.
Zhongguo nong ye chu ban she, 2016. -- 3, 6, 7, 252 pages : illustrations ; 21 cm
HD9066 .C63 G834 2015 -- Kroch Library Asia
Wo guo ju min dong wu chan pin xiao fei te zheng ji qu shi yan jiu
我国居民动物产品消费特征及趋势研究 = A research on Chinese resident animal products consumption characteristics and tendency / 程广燕著.
Wo guo ju min dong wu chan pin xiao fei te zheng ji qu shi yan jiu = A research on Chinese resident animal products consumption characteristics and tendency / Cheng Guangyan zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 6, 205 pages : charts ; 23 cm
HD9426 .C62 C36 2016 -- Kroch Library Asia
Shinyō o meguru kinsei shakai
屎尿をめぐる近世社会 : 大坂地域の農村と都市 / 荒武賢一朗.
Shinyō o meguru kinsei shakai : Ōsaka chiiki no nōson to toshi / Aratake Ken'ichirō.
Seibundō, 2015. -- ix, 316 pages : illustration, maps ; 22 cm.
HD9483 .J33 O83 2015 -- Kroch Library Asia
Beyond the self-entrepreneurial myth
Beyond the self-entrepreneurial myth : oil palm smallholders in Sanggau, West Kalimantan / Marco Mercuri.
Munich] : GRIN Publishing, 2015. -- vi, 118 pages ; 21 cm
HD9490.5 .P343 I5614 2015 -- Kroch Library Asia
China's climate-energy policy
China's climate-energy policy : domestic and international impacts / edited by Akihisa Mori.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 231 pages : illustrations, map ; 24 cm.
HD9502 .C62 C4956 2019 -- Kroch Library Asia
Energy and climate policies in China and India
Energy and climate policies in China and India : a two-level comparative study / Fuzuo Wu.
Cambridge University Press, 2018. -- xv, 314 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 W8 2018 -- Kroch Library Asia
In China's backyard
In China's backyard : policies and politics of Chinese resource investments in Southeast Asia / edited by Jason Morris-Jung.
ISEAS Publishing, 2018. -- xv, 332 pages : illustrations, maps ; 23 cm.
HD9502 .A785 I5 2018 -- Kroch Library Asia
Mapping power
Mapping power : the political economy of electricity in India's states / edited by Navroz K. Dubash, Sunila S. Kale, Ranjit Bharvirkar.
Oxford University Press, 2018. -- xix, 380 pages : illustrations ; 23 cm
HD9502 .I42 M37 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo neng yuan hang ye cai shui zheng ce ji shui fei shui ping de guo ji bi jiao
我国能源行业财稅政策及稅费水平的国际比较 / 史丹等著.
Wo guo neng yuan hang ye cai shui zheng ce ji shui fei shui ping de guo ji bi jiao / Shi Dan deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 194 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 S4544 2016 -- Kroch Library Asia
Zhan lüe xing xin xing chan ye fa zhan dui Zhongguo neng yuan xiao fei de ying xiang yan jiu
战略性新兴产业发展对中国能源消费的影响研究 = Research on the effect of the development of strategic emerging industries on China's energy consumption / 姜莱著.
Zhan lüe xing xin xing chan ye fa zhan dui Zhongguo neng yuan xiao fei de ying xiang yan jiu = Research on the effect of the development of strategic emerging industries on China's energy consumption / Jiang Lai zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 5, 3, 151 pages : illustrations ; 24 cm
HD9502 .C62 J537 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo neng yuan xiao fei jie gou wen ti de tong ji yan jiu
中国能源消费结构问题的统计研究 / 马立平, 刘硕, 李杨著.
Zhongguo neng yuan xiao fei jie gou wen ti de tong ji yan jiu / Ma Liping, Liu Shuo, Li Yang zhu.
Shou du jing ji mao yi da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 3, 209 pages : illustrations ; 23 cm
HD9502 .C62 M3256 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin neng yuan fa zhan zhan lue yu xin neng yuan chan ye zhi du jian she yan jiu
中国新能源发展战略与新能源产业制度建设研究 = China's renewable energy strategy and institutions of renewable energy industries / 周冯琦, 刘新宇, 陈宁等著.
Zhongguo xin neng yuan fa zhan zhan lue yu xin neng yuan chan ye zhi du jian she yan jiu = China's renewable energy strategy and institutions of renewable energy industries / Zhou Fengqi, Liu Xinyu, Chen Ning deng zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 2, 3, 362 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9502 .C62 Z674 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo tian ran qi jia ge gui zhi de jian pai xiao ying ji jing ji xiao ying fen xi
中国天然气价格规制的减排效应及经济效应分析 = Environmental and economic effects of China's natural gas price regulation / 张希栋著.
Zhongguo tian ran qi jia ge gui zhi de jian pai xiao ying ji jing ji xiao ying fen xi = Environmental and economic effects of China's natural gas price regulation / Zhang Xidong zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 2, 3, 186 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9581 .C62 Z4384 2016 -- Kroch Library Asia
Paranthan Chemicals journal (serial)
Paranthan Chemicals journal / Staff of Paranthan Chemicals Corporation.
Paranthan Chemicals Corporation, 1969-. -- volumes : illustrations ; 25 cm
Oversize HD9657 .C44 P373 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo hu lian wang an quan chan ye fa zhan yan jiu
中国互联网安全产业发展研究 : 战略和基本问题讨论 / 陈小洪, 陈金桥, 王育民主编.
Zhongguo hu lian wang an quan chan ye fa zhan yan jiu : zhan lue he ji ben wen ti tao lun / Chen Xiaohong, Chen Jinqiao, Wang Yumin zhu bian.
Dian zi gong ye chu ban she, 2015. -- xxiv, 242 pages : illustrations ; 24 cm
HD9696.44 .C62 Z56 2015 -- Kroch Library Asia
Anti-nuclear protest in post-Fukushima Tokyo
Anti-nuclear protest in post-Fukushima Tokyo : power struggles / Alexander James Brown.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- ix, 219 pages ; 25 cm.
HD9698 .J33 T643 2018 -- Kroch Library Asia
Jia zhi lian shi yu xia Zhongguo zhi zao ye guo ji jing zheng li ti sheng lu jing yan jiu
价值链视阈下中国制造业国际竞争力提升路径研究 / 卢志渊著.
Jia zhi lian shi yu xia Zhongguo zhi zao ye guo ji jing zheng li ti sheng lu jing yan jiu / Lu Zhiyuan zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- v, ii, 257 pages : illustrations ; 23 cm.
HD9736 .C62 L838 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua da dian.
中華大典. 工業典. 製造工業分典 / 《中華大典》工作委員會, 《中華大典》編纂委員會編.
Zhonghua da dian. Gong ye dian. Zhi zao gong ye fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 2, 1733 pages) : illustrations ; 27 cm
HD9736 .C62 Z5626 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo Wuhan mian fang zhi ye wen ti yan jiu (1915-1938)
民国武汉棉纺织业问题研究 (1915-1938) / 刘岩岩著.
Minguo Wuhan mian fang zhi ye wen ti yan jiu (1915-1938) / Liu Yanyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 7, 2, 3, 3, 208 pages ; 24 cm.
HD9886 .C63 W847 2016 -- Kroch Library Asia
Si bu jue qi
思埠崛起 : 吴召国的微商时代 / 理由, 林林著.
Si bu jue qi : Wu Zhaoguo de wei shang shi dai / Li You, Lin Lin zhu.
Zhong yang wen xian chu ban she, 2015. -- 208 pages : color illustrations, portraits ; 23 cm
HD9970.5 .C674 G866 2015 -- Kroch Library Asia
Wo guo ti yu chan ye xin xi wang zhan yun ying mo shi yan jiu
我国体育产业信息网站运营模式研究 / 张春萍, 李世民著.
Wo guo ti yu chan ye xin xi wang zhan yun ying mo shi yan jiu / Zhang Chunping, Li Shimin zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 4, 193 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9992 .C62 Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Innovative and creative industries in Hong Kong
Innovative and creative industries in Hong Kong : a global city in China and Asia / Grace L.K. Leung.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xxi, 226 pages : illustrations ; 25 cm.
HD9999 .C9473 H855 2019 -- Kroch Library Asia
Jing Jin Ji, Chang san jiao, Zhu san jiao xin xi fu wu ye fa zhan de bi jiao yan jiu
京津冀、长三角、珠三角信息服务业发展的比较研究 = The comparative research on development of information service industry in Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River Delta and Pearl River Delta / 陈倩, 郭斌编著.
Jing Jin Ji, Chang san jiao, Zhu san jiao xin xi fu wu ye fa zhan de bi jiao yan jiu = The comparative research on development of information service industry in Beijing--Tianjin--Hebei, Yangtze River Delta and Pearl River Delta / Chen Qian, Guo Bin bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 1, 3, 5, 2, 211 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .I493 C625 2016 -- Kroch Library Asia
Jing Jin Ji xin xi fu wu ye fa zhan bao gao (2016)
京津冀信息服务业发展报告 (2016) : 协同创新与绩效评价 = The Beijing-Tianjin-Hebei information service industry development report (2016) : based on the perspective of collaborative innovation and performance evaluation / 郭斌, 陈倩编著.
Jing Jin Ji xin xi fu wu ye fa zhan bao gao (2016) : xie tong chuang xin yu ji xiao ping jia = The Beijing-Tianjin-Hebei information service industry development report (2016) : based on the perspective of collaborative innovation and performance evaluation / Guo Bin, Chen Qian bian zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 4, 4, 2, 149 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .I493 C677 2016 -- Kroch Library Asia
San Xia liu yu cheng shi she hui wen hua guan li chuang xin yan jiu
三峡流域城市社会文化管理创新研究 / 邓莹辉著.
San Xia liu yu cheng shi she hui wen hua guan li chuang xin yan jiu / Deng Yinghui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 3, 333 pages ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C6368 2016 -- Kroch Library Asia
Shi zheng
实证 : 数字时代新丝路文化建设研究 : 以甘肃省为例 / 陈积银, 李玉政, 朱鸿军等著.
Shi zheng : shu zi shi dai xin si lu wen hua jian she yan jiu : yi Gansu Sheng wei li / Chen Jiyin, Li Yuzheng, Zhu Hongjun deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 10, 309 pages : illustrations ; 24 cm.
HD9999 .C9473 C6255 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo xin xi zi yuan chan ye zu zhi zheng ce yan jiu
我国信息资源产业组织政策研究 / 郭静静著.
Wo guo xin xi zi yuan chan ye zu zhi zheng ce yan jiu / Guo Jingjing zhu.
Shi jie tu shu chu ban gong si, 2016. -- 3, 6, 143 pages : illustrations ; 23 cm
HD9999 .I493 C658 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua chan ye zheng fu bu zhu yan jiu
中国文化产业政府补助研究 / 臧志彭著.
Zhongguo wen hua chan ye zheng fu bu zhu yan jiu / Zang Zhipeng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 235 pages : charts ; 24 cm
HD9999 .C9473 C696323 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua xiao fei qu yu cha yi yan jiu
中国文化消费区域差异研究 / 李剑欣, 张占平著.
Zhongguo wen hua xiao fei qu yu cha yi yan jiu / Li Jianxin, Zhang Zhanping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 5, 192 pages : illustrations ; 24 cm
HD9999 .C9473 C65757 2016 -- Kroch Library Asia

HE. Transportation and communications (7 items)RSS

Transport Asia. (serial)
Transport Asia.
OpinYon Media Advocacies, Inc., 2017-. -- volumes : illustrations ; 28 cm
Oversize HE268 .A15 T73 + -- Kroch Library Asia
ASEAN transport development.
ASEAN transport development.
ASEAN Secretariat, 2017. -- 49 pages ; 15 x 22 cm
Oversize HE272 .A84 2017 + -- Kroch Library Asia
"Yi dai yi lu" jian she zhong de gang kou yu gang kou cheng shi
"一带一路"建设中的港口与港口城市 = Ports and port cities in building of the belt and road initiative / 郑秉文, 李文, 刘铭賾著.
"Yi dai yi lu" jian she zhong de gang kou yu gang kou cheng shi = Ports and port cities in building of the belt and road initiative / Zheng Bingwen, Li Wen, Liu Mingze zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 181 pages ; 26 cm.
HE559 .C6 Z444 2016 -- Kroch Library Asia
Maritime business and economics
Maritime business and economics : Asian perspectives / edited by Okan Duru.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvii, 272 pages : illustrations ; 24 cm.
HE890.5 .M365 2019 -- Kroch Library Asia
Yi zhan xiao shi
驿站小史 / 唐博著.
Yi zhan xiao shi / Tang Bo zhu.
Shanxi jiao yu chu ban she, 2015. -- 6, 299 pages : illustrations ; 21 cm.
HE5749 .C6 T363 2015 -- Kroch Library Asia
Feng kou zhi shang, Shun fen you wei
风口之上, 顺丰有为 : 顺丰速运成功的秘诀 / 安建伟编著.
Feng kou zhi shang, Shun fen you wei : Shun fen su yun cheng gong de mi jue / An Jian wei bian zhu.
Guangdong jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 13, 192 pages : illustrations ; 24 cm
HE5968 .S48 A625 2016 -- Kroch Library Asia
Post-authoritarian discourses of "Indonesia" in television commercials
Post-authoritarian discourses of "Indonesia" in television commercials / Stefani Nugroho, Universiti Bruei Darussalam.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 24 pages ; 30 cm
Oversize HE8700.9 .I6 N84 2016 + -- Kroch Library Asia

HF. Commerce (17 items)RSS

Zhong Hai (he hui) zi mao qu gou jian wen ti yan jiu
中海(合会)自贸区构建问题研究 = Construction of China-GCC FTA / 王瑛著.
Zhong Hai (he hui) zi mao qu gou jian wen ti yan jiu = Construction of China-GCC FTA / Wang Ying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 5, 6, 5, 209 pages : illustrations ; 24 cm.
HF1418.3 .C6 W45 2015 -- Kroch Library Asia
Eluosi jing ji wai jiao yu Zhong E he zuo mo shi
俄罗斯经济外交与中俄合作模式 / 田春生主编.
Eluosi jing ji wai jiao yu Zhong E he zuo mo shi / Tian Chunsheng zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 416 pages : illustration ; 24 cm
HF1558.2 .E48 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo--Dong meng ke chi xu fa zhan de guo jia zhan lüe he qu yu he zuo
中国--东盟可持续发展的国家战略和区域合作 : 新挑战和新机遇 = ASEAN-China national strategy and regional cooperation for sustainable development : new challenges and new opportunities / 中国--东盟环境保护合作中心编.
Zhongguo--Dong meng ke chi xu fa zhan de guo jia zhan lüe he qu yu he zuo : xin tiao zhan he xin ji yu = ASEAN-China national strategy and regional cooperation for sustainable development : new challenges and new opportunities / Zhongguo--Dong meng huan jing bao hu he zuo zhong xin bian.
Zhongguo huan jing chu ban she, 2015. -- xi, 145 pages : illustrations ; 23 cm
HF1591 .Z4 C63 2014 -- Kroch Library Asia
"Si chou zhi lu jing ji dai" yu Hasakesitan "guang ming zhi lu" xin jing ji zheng ce dui jie he zuo de wen ti yu qian jing
"丝绸之路经济带"与哈萨克斯坦"光明之路"新经济政策对接合作的问题与前景 = The alignment of the Silk Road economic belt and the bright road of Kazakhstan : problems and perspectives / 李永全, 王晓泉主编.
"Si chou zhi lu jing ji dai" yu Hasakesitan "guang ming zhi lu" xin jing ji zheng ce dui jie he zuo de wen ti yu qian jing = The alignment of the Silk Road economic belt and the bright road of Kazakhstan : problems and perspectives / Li Yongquan, Wang Xiaoquan zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 170 pages : charts ; 26 cm.
HF1604 .Z4 K937 2016 -- Kroch Library Asia
Rang meng xiang zhao jin xian shi
让梦想照进现实 : "一带一路"的愿景与行动 = The belt and road initiative / 冯绍雷主编.
Rang meng xiang zhao jin xian shi : "yi dai yi lu" de yuan jing yu xing dong = The belt and road initiative / Feng Shaolei zhu bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 498 pages : illustrations ; 24 cm
HF1604 .R366 2016 -- Kroch Library Asia
Trade governance of the Belt and Road Initiative
Trade governance of the Belt and Road Initiative : economic logic, value choices, and institutional arrangement / Dawei Cheng.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- 76 pages : illustrations ; 22 cm.
HF1604 .C385 2018 -- Kroch Library Asia
Yi dai yi lu zhan lüe
一带一路战略 : 宁波的选择与构建 / 闫国庆, 徐侠民主编.
Yi dai yi lu zhan lüe : Ningbo de xuan ze yu gou jian / Yan Guoqing, Xu Xiamin zhu bian.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 386 pages : illustrations ; 30 cm.
HF1604 .Z5 N564 2016 -- Kroch Library Asia
Nan bei xing zi you mao yi xie ding fei mao yi wen ti yan hua qu shi he Zhongguo de dui ce
南北型自由贸易协定非贸易问题演化趋势和中国的对策 / 孙玉红著.
Nan bei xing zi you mao yi xie ding fei mao yi wen ti yan hua qu shi he Zhongguo de dui ce / Sun Yuhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 3, 3, 211 pages : illustrations ; 24 cm
HF1713 .S863 2015 -- Kroch Library Asia
Abraham's luggage
Abraham's luggage : a social life of things in the medieval Indian ocean world / Elizabeth A. Lambourn, De Montfort University, Leicester.
Cambridge University Press, 2018. -- xvi, 301 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HF3785 .L36 2018 -- Kroch Library Asia
Qing dai hai wai mao yi shi yan jiu
清代海外贸易史研究 = A study on the history of foreign trade during the Qing dynasty / [日]松浦章著 ; 李小林译.
Qing dai hai wai mao yi shi yan jiu = A study on the history of foreign trade during the Qing dynasty / [Ri] Song Puzhang zhu ; Li Xiaolin yi.
Tianjin ren min chu ban she, 2016. -- 2 volumes (3, 5, 3, 3, 691 pages) : illustrations, maps ; 21 cm.
HF3835 .M38127 2016 -- Kroch Library Asia
Chinese trade
Chinese trade : trade deficits, state subsidies and the rise of China / Rich Marino.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- vi, 203 pages : illustrations ; 25 cm.
HF3836.5 .M37 2019 -- Kroch Library Asia
Yue shang hao ru
粤商好儒 / 刘正刚著.
Yue shang hao ru / Liu Zhenggang zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 14, 2, 4, 205 pages : illustrations (some color), facsimiles, portraits ; 26 cm.
HF3839 .G83 L5823 2016 -- Kroch Library Asia
Ningbo jian she "yi dai yi lu" qu yu xing guo ji mao yi zhong xin cheng shi yan jiu
宁波建设「一带一路」区域性国际贸易中心城市研究 / 王敏杰著.
Ningbo jian she "yi dai yi lu" qu yu xing guo ji mao yi zhong xin cheng shi yan jiu / Wang Minjie zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 170 pages : illustrations ; 24 cm
HF3840 .N564 W365 2016 -- Kroch Library Asia
Lōk pen khǭng ʻAmœ̄rikā tǣ kānkhā penkhǫng yiu
โลกเป็นของอเมริกา แต่การค้าเป็นของยิว / จันท์ เสวิกุล[ เรียบเรียง] ; ราช รามัญ [บรรณาธิการ]
Lōk pen khǭng ʻAmœ̄rikā tǣ kānkhā penkhǫng yiu / Čhan Sēwikun[ compiler] ; Rāt Rāman [Editor]
Mass Publishing, 2017. -- 216 pages : illustrations ; 21 cm.
HF5386 .T4556 2017 -- Kroch Library Asia
Cong tu huo dao guo huo
从土货到国货 : 近代消费行为政治化与民族主义思潮 / 王敏著.
Cong tu huo dao guo huo : jin dai xiao fei xing wei zheng zhi hua yu min zu zhu yi si chao / Wang Min zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2014. -- 3, 2, 212 pages ; 24 cm
HF5415.33 .C6 W38 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo bei jing xia zhi ye cheng gong guan de jie gou, ce liang ji qi ying xiang xiao ying
中国背景下职业成功观的结构、测量及其影响效应 / 周文霞著.
Zhongguo bei jing xia zhi ye cheng gong guan de jie gou, ce liang ji qi ying xiang xiao ying / Zhou Wenxia zhu.
Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 161 pages : illustrations ; 23 cm
HF5549.5 .J63 Z68 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zi ben shi chang shen ji cheng bai de an li tan xi
中国资本市场审计成败的案例探析 / 王杏芬编著.
Zhongguo zi ben shi chang shen ji cheng bai de an li tan xi / Wang Xingfen bian zhu.
Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 252 pages ; 26 cm
HF5686 .C7 W3684 2015 -- Kroch Library Asia

HG. Finance (18 items)RSS

Guo nei hu lian wang jin rong fa zhan bao gao
国内互联网金融发展报告 / 李淑锦, 陈利洋, 胡文彬编著.
Guo nei hu lian wang jin rong fa zhan bao gao / Li Shujin, Chen Liyang, Hu Wenbin bian zhu.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 135 pages : illustrations ; 24 cm.
HG151.8 .L487 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhong chou hang ye fa zhan bao gao, 2016
中国众筹行业发展报告, 2016 = China crowdfunding industry development report, 2016 / 袁毅, 杨勇, 陈亮著.
Zhongguo zhong chou hang ye fa zhan bao gao, 2016 = China crowdfunding industry development report, 2016 / Yuan Yi, Yang Yong, Chen Liang zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 4, 298 pages : illustrations ; 24 cm
HG177.5 .C6 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Tiền khôn tiền dại ở tay người dùng
Tiền khôn tiền dại ở tay người dùng / Yuichiro Itakura ; Thiên Ngân (dịch).
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 187 pages : illustrations ; 21 cm
HG179 .I83 2018 -- Kroch Library Asia
Wo guo jin rong zhi li ti zhi gai ge tan xi
我国金融治理体制改革探析 / 宋军著.
Wo guo jin rong zhi li ti zhi gai ge tan xi / Song Jun zhu.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 3, 2, 315 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C6 S665 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo min zu di qu jin rong fa zhan bao gao
中国民族地区金融发展报告 / 冯彦明主编.
Zhongguo min zu di qu jin rong fa zhan bao gao / Feng Yanming zhu bian.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 3, 4, 334 pages : illustrations ; 24 cm
HG187 .C6 Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo huo bi zheng ce de yu qi guan li yan jiu
中国货币政策的预期管理研究 : 基于中央银行沟通的视角 = Research on expectation management of monetary policy in China : the perspective of central bank communication / 李云峰著.
Zhongguo huo bi zheng ce de yu qi guan li yan jiu : ji yu zhong yang yin hang gou tong de shi jiao = Research on expectation management of monetary policy in China : the perspective of central bank communication / Li Yunfeng zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 2, 2, 140 pages : illustrations ; 24 cm
HG1285 .L4884 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo huo bi zhi du zhong de zheng fu yin su
中国货币制度中的政府因素 : 基于转型经济背景的考察 = Governmental factors in monetary institutions of China : from the perspective of economic transition / 赵柏功著.
Zhongguo huo bi zhi du zhong de zheng fu yin su : ji yu zhuan xing jing ji bei jing de kao cha = Governmental factors in monetary institutions of China : from the perspective of economic transition / Zhao Bogong zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 5, 4, 2, 2, 212 pages : illustrations ; 24 cm
HG1285 .Z4394 2016 -- Kroch Library Asia
Sea and the hills
The sea and the hills : the life of Hussain Najadi / Hussain Najadi.
Xlibris Corporation, 2013. -- 287 pages ; 23 cm
HG1552 .N16 S438 2013 -- Kroch Library Asia
Zhongguo shang ye yin hang bu liang zi chan chu zhi wen ti yan jiu
中国商业银行不良资产处置问题研究 = Study on disposal of non-performing assets in China's commercial bank / 黄茉莉著.
Zhongguo shang ye yin hang bu liang zi chan chu zhi wen ti yan jiu / Huang Moli zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 2, 231 pages ; 24 cm.
HG1615.25 .H834 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jin rong yu quan qiu zhi li
中国金融与全球治理 / 张红力, 程实, 万喆等著.
Zhongguo jin rong yu quan qiu zhi li / Zhang Hongli, Cheng Shi, Wan Zhe deng zhu.
Zhong xin chu ban she, 2016. -- 9, 466 pages, 1 unnumbered folded leaf ; 24 cm
HG3334 .Z4343 2016 -- Kroch Library Asia
Philippines and the International Monetary Fund negotiations on petroleum and imports
The Philippines and the International Monetary Fund negotiations on petroleum and imports : toward a theory of negotiation / Kenneth Faulve-Montojo.
Lexington Books, 2018. -- v, 317 pages ; 24 cm
HG3881.5 .I58 F38 2018 -- Kroch Library Asia
"Zhan ye san yuan ze"
"展业三原则" : 外汇业务领域的探索与实践 = Know your customer, know your business, customer due diligence / 本书编委会编.
"Zhan ye san yuan ze" : wai hui ye wu ling yu de tan suo yu shi jian = Know your customer, know your business, customer due diligence / ben shu bian wei hui bian.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 2, 3, 233 pages ; 24 cm
HG3978 .Z434 2016 -- Kroch Library Asia
Rong zi yue shu yu qi ye chu kou
融资约束与企业出口 : 理论与中国经验研究 / 项松林著.
Rong zi yue shu yu qi ye chu kou : li lun yu Zhongguo jing yan yan jiu / Xiang Songlin zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 5, 4, 284 pages ; 23 cm
HG4249 .X526 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo qi ye dui wai zhi jie tou zi yu quan qiu tou zi xin ge ju
中国企业对外直接投资与全球投资新格局 = Chinese enterprises' OFDI and the new pattern of global investment / 赵蓓文等著.
Zhongguo qi ye dui wai zhi jie tou zi yu quan qiu tou zi xin ge ju = Chinese enterprises' OFDI and the new pattern of global investment / Zhao Beiwen deng zhu.
Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016. -- 6, 197 pages : illustrations ; 24 cm.
HG4538 .Z4446 2016 -- Kroch Library Asia
Historical development of Japanese investment in Malaysia, 1910-2003
The historical development of Japanese investment in Malaysia, 1910-2003 / Uqbah Iqbal.
GRIN Publishing, 2015. -- 145 pages ; 21 cm
HG5750.6 .A3 I65 2015 -- Kroch Library Asia
Qiaopi trade and transnational networks in the Chinese diaspora
The qiaopi trade and transnational networks in the Chinese diaspora / edited by Gregor Benton, Hong Liu, and Huimei Zhang.
Routledge, 2018. -- vi, 183 pages : illustrations ; 25 cm.
HG5782 .Q275 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin san ban fa zhan bao gao. (serial)
中国新三板发展报告.
Zhongguo xin san ban fa zhan bao gao.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016-. -- volumes : illustrations ; 24 cm.
HG5782 .Z476 -- Kroch Library Asia
Xian zi yun yong xin shi dai
险资运用新时代 : 国际模式与中国实践 / 中国保险监督管理委员会指导 ; 中国保险行业协会编著 ; 波士顿咨询公司执笔.
Xian zi yun yong xin shi dai : guo ji mo shi yu Zhongguo shi jian / Zhongguo bao xian jian du guan li wei yuan hui zhi dao ; Zhongguo bao xian hang ye xie hui bian zhu ; Boshidun zi xun gong si zhi bi.
Zhong xin chu ban she ji tuan, 2017. -- xvi, 220 pages : illustrations ; 23 cm
HG8078 .X534 2017 -- Kroch Library Asia

HJ. Public finance (7 items)RSS

Quản lý hiệu quả tài sản công
Quản lý hiệu quả tài sản công : (sách tham khảo) / Dag Detter và Stefan Fölster ; nhóm dịch: VEPR ; hiệu đính: Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 335 pages : illustrations ; 24 cm
HJ141 .D48 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi cai shui si kao
中国特色社会主义财稅思考 = A study on state finance and taxation from the perspective of socialism with the Chinese charactertistics / 邓力平著.
Zhongguo te se she hui zhu yi cai shui si kao = A study on state finance and taxation from the perspective of socialism with the Chinese charactertistics / Deng Liping zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 307 pages ; 24 cm
HJ1405 .D4656 2016 -- Kroch Library Asia
Thuế
Thuế = Tax / Đồng chủ biên: TS. Phạm Tấn Anh, ThS. Khúc Đình Nam, Ths. Nguyễn Thị Bình Minh ; tham gia biên soạn: ThS. Nguyễn Thu Hiền, Lê Hoàng My.
Nhà xuất bản Lao động, 2018. -- 319 pages ; 27 cm
Oversize HJ2950.5 .T47 2018 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo tu di cai zheng shou ru ying xiang yin su he zheng ce gai ge yan jiu
中国土地财政收入影响因素和政策改革研究 / 胡海生著.
Zhongguo tu di cai zheng shou ru ying xiang yin su he zheng ce gai ge yan jiu / Hu Haisheng zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2017. -- 4, 5, 3, 209 pages : illustrations ; 23 cm
HJ4406 .H824 2017 -- Kroch Library Asia
Zhongguo tu di shou yi fen pei yan jiu
中国土地收益分配研究 = The research of land income distribution in China / 韩树杰著.
Zhongguo tu di shou yi fen pei yan jiu = The research of land income distribution in China / Han Shujie zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 6, 2, 3, 152 pages : illustrations ; 24 cm
HJ4406 .H3675 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo zi ben shi chang shui shou zhi du yan jiu
我国资本市场稅收制度研究 / 雷根强, 沈峰, 刘建红著.
Wo guo zi ben shi chang shui shou zhi du yan jiu / Lei Genqiang, Shen Feng, Liu Jianhong zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 2, 2, 260 pages ; 24 cm
HJ5908 .C6 L45 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo di fang gong zhai fa zhan yan jiu
中国地方公债发展研究 / 付传明著.
Zhongguo di fang gong zhai fa zhan yan jiu / Fu Chuanming zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 157 pages : illustrations ; 24 cm
HJ9591.5 .F823 2016 -- Kroch Library Asia

HM. Sociology (General) (4 items)RSS

Zhongguo chuan tong she hui si xiang de li lu ji dang dai jia zhi
中国传统社会思想的理路及当代价值 : 崔大华选集 = The logic of Chinese traditional social thought and its contemporary value / 崔大华著.
Zhongguo chuan tong she hui si xiang de li lu ji dang dai jia zhi : Cui Dahua xuan ji = The logic of Chinese traditional social thought and its contemporary value / Cui Dahua zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 9, 3, 608 pages ; 24 cm
HM477 .C6 C8544 2016 -- Kroch Library Asia
Min zu lun li yu dao de sheng huo yan jiu
民族伦理与道德生活研究 / 杨国才, 李伟, 王韵等著.
Min zu lun li yu dao de sheng huo yan jiu / Yang Guocai, Li Wei, Wang Yun deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 374 pages : illustrations ; 24 cm
HM665 .Y3644 2016 -- Kroch Library Asia
Lottery of birth
The lottery of birth : on inherited social inequalities / Namit Arora.
Three Essays Collective, 2017. -- ix, 290 pages ; 22 cm
HM821 .A76 2017 -- Kroch Library Asia
Cách người Nhật xây dựng mối quan hệ
Cách người Nhật xây dựng mối quan hệ / Kawashita Kazuhiko ; Độc Lập dịch.
Nhà xuất bản Thế giới, 2016. -- 215 pages : illustrations ; 20 cm
HM1106 .K38 2016 -- Kroch Library Asia

HN. Social history and conditions. Social problems. Social reform (15 items)RSS

Si chou zhi lu jing ji dai de he zuo ji zhi yu nei lu xing gai ge kai fang
丝绸之路经济帯的合作机制与内陆型改革开放 = The cooperation mechanism and inland reform and opening on the Silk road economic belt / 任保平, 马莉莉, 师博等著.
Si chou zhi lu jing ji dai de he zuo ji zhi yu nei lu xing gai ge kai fang = The cooperation mechanism and inland reform and opening on the Silk road economic belt / Ren Baoping, Ma Lili, Shi Bo deng zhu.
Zhongguo jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 2, 403 pages : illustrations ; 24 cm
HN655 .A2 S66 2015 -- Kroch Library Asia
India connected
India connected : how the smartphone is transforming the world's largest democracy / Ravi Agrawal.
Oxford University Press, 2018. -- viii, 230 pages ; 25 cm
HN690 .Z9 I548 2018 -- Kroch Library Asia
"Creating panic"
"Creating panic" : Bangladesh election crackdown on political opponents and critics.
Human Rights Watch, 2018. -- 37 pages ; 27 cm
Oversize HN690.6 .Z9 V56 2018 + -- Kroch Library Asia
Kānsāng khwāmprō̜ngdō̜ng
การสร้างความปรองดอง / ชลัท ประเทืองรัตนา.
Kānsāng khwāmprō̜ngdō̜ng / Chalat Prathư̄angrattanā.
Samnak Santhiwithī læ Thammāphibān, Sathāban Phra Pokklao, 2017. -- 109 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
HN700.55 .Z9 S6234 2017 -- Kroch Library Asia
Info desa. (serial)
Info desa.
Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balitlafo), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015-. -- volumes ; 28 cm
Oversize HN710 .Z9 C622515 + -- Kroch Library Asia
19-seiki no gōnō, meibōka to chiiki shakai
一九世紀の豪農・名望家と地域社会 / 福澤徹三著.
19-seiki no gōnō, meibōka to chiiki shakai / Fukuzawa Tetsuzō cho.
Shibunkaku Shuppan, 2012. -- viii, 311, vii pages : illustrations ; 22 cm
HN723 .F858 2012 -- Kroch Library Asia
Kinsei no sonraku to chiiki shiryō hozon
近世の村落と地域史料保存 / 山本幸俊著.
Kinsei no sonraku to chiiki shiryō hozon / Yamamoto Yukitoshi cho.
Koshi Shoin, 2014. -- 324, iv pages : illustrations, maps ; 22 cm
HN723 .Y32 2014 -- Kroch Library Asia
Haebang hu Nam-Pukhan ŭi kukka kŏnsŏl kwa chŏnhu ch'ŏri
해방 후 남북한 의 국가 건설 과 전후 처리 / 경희 대학교 한국 현대사 연구원 ; 저자 유 지아 [and six others].
Haebang hu Nam-Pukhan ŭi kukka kŏnsŏl kwa chŏnhu ch'ŏri / Kyŏnghŭi Taehakkyo Han'guk Hyŏndaesa Yŏn'guwŏn ; chŏja Yu Chi-a [and six others].
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- vii, 279 pages : illustrations ; 23 cm.
HN730.5 .A8 H3286 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk sahoe ŭi pyŏnhwa rŭl tora poda
한국 사회 의 변화 를 돌아 보다 / 지은이 이 재열 [and seven others].
Han'guk sahoe ŭi pyŏnhwa rŭl tora poda / chiŭni Yi Chae-yŏl [and seven others].
Chininjin, 2018. -- 276 pages : illustrations ; 23 cm.
HN730.5 .A8 H36219 2018 -- Kroch Library Asia
Kwangjang ŭi norae nŭn sesang ŭl ŏttŏk'e pakkunŭn'ga
광장 의 노래 는 세상 을 어떻게 바꾸는가 : 대통령 찬가 에서 하야가 까지 / 이 영미 지음.
Kwangjang ŭi norae nŭn sesang ŭl ŏttŏk'e pakkunŭn'ga : taet'ongnyŏng ch'an'ga esŏ hayaga kkaji / Yi Yŏng-mi chiŭm.
Inmul kwa Sasangsa, 2018. -- 247 pages : illustrations ; 21 cm
HN730.5 .A8 Y597 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo cheng shi ju min sheng huo zhi liang yan jiu (2015)
中国城市居民生活质量研究 (2015) = Research on quality of life in urban China (2015) / 艾云著.
Zhongguo cheng shi ju min sheng huo zhi liang yan jiu (2015) = Research on quality of life in urban China (2015) / Ai Yun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 90 pages : charts ; 26 cm.
HN733.5 .A527 2016 -- Kroch Library Asia
Zhuan xing qi wo guo she hui zheng he yan jiu
转型期我国社会整合研究 : 基于马克思主义视角 / 张番红著.
Zhuan xing qi wo guo she hui zheng he yan jiu : ji yu Makesi zhu yi shi jiao / Zhang Fanhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 295 pages ; 24 cm.
HN733.5 .Z338 2016 -- Kroch Library Asia
Hubei Zigui "xing fu cun luo" jian she yan jiu
湖北秭归"幸福村落"建设研究 / 吴理财, 李山等著.
Hubei Zigui "xing fu cun luo" jian she yan jiu / Wu Licai, Li Shan deng zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 8, 3, 291 pages ; 21 cm.
HN740 .Z548 W785 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing Jin dong nan ji ceng she hui zu zhi yu she hui kong zhi
明清晋东南基层社会组织与社会控制 / 段建宏著.
Ming Qing Jin dong nan ji ceng she hui zu zhi yu she hui kong zhi / Duan Jianhong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 238 pages ; 24 cm.
HN740 .S518 D86 2016 -- Kroch Library Asia
Yi Shanghai wei zhong xin
以上海为中心 : 沪宁、沪杭甬铁路与近代长江三角洲地区社会变迁 / 岳钦韬著.
Yi Shanghai wei zhong xin : Hu Ning, Hu Hang Yong tie lu yu jin dai Changjiang Sanjiaozhou di qu she hui bian qian / Yue Qintao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 11, 4, 4, 4, 407 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HN740 .Y36 Y846 2016 -- Kroch Library Asia

HQ. The family. Marriage. Women (23 items)RSS

Politics of love in Myanmar
The politics of love in Myanmar : LGBT mobilization and human rights as a way of life / Lynette J. Chua.
Stanford University Press, 2019. -- xvii, 207 pages : map ; 24 cm.
HQ73.3 .B93 C48 2019 -- Kroch Library Asia
Edo danshoku kō
江戶男色考 / 柴山肇.
Edo danshoku kō / Shibayama Hajime.
Hihyōsha, 1992-1993. -- 3 volumes : illustrations ; 20 cm
HQ76.2 .J3 S55 1992 -- Kroch Library Asia
Call me Anne khām phēt phan lān
Call me Anne ข้ามเพศพันล้าน :ประวัติจริงและวิชาชีวิต / ของ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์.
Call me Anne khām phēt phan lān : prawat čhing læ wichā chīwit / khō̜ng ʻǢn ʻČhakkraphong Čhakkrāčhuthāthip.
Bō̜risat ČhēKhēʻEn Lǣnmāk Čhamkat, 2018. -- 253 pages : color illustrations ; 29 cm
Oversize HQ77.95 .T5 C42 2018 + -- Kroch Library Asia
Bombay going
Bombay going : Nepali migrant sex workers in an anti-trafficking era / Susanne Åsman.
Lexington Books, 2018. -- xviii, 221 pages : illustrations ; 24 cm
HQ240 .M86 A86 2018 -- Kroch Library Asia
Four stages of sacrifice
The four stages of sacrifice / Zafar Mithavayani.
AuthorHouse, 2005. -- ix, 116 pages ; 21 cm
HQ242.55 .M57 2005 -- Kroch Library Asia
Chūgoku yūri kūkan
中国遊里空間 : 明清秦淮妓女の世界 / 大木康.
Chūgoku yūri kūkan : Min Shin shinwai gijo no sekai / Ōki Yasushi.
Seidosha, 2002. -- 293 pages : illustrations, maps ; 20 cm
HQ250 .A5 O35 2002 -- Kroch Library Asia
Mindai no yūkaku jijō Fūgetsu kikan
明代の遊郭事情風月機関 / 小川陽一 [訳]著.
Mindai no yūkaku jijō Fūgetsu kikan / Ogawa Yōichi [yaku]cho.
Kyūko Shoin, 2006. -- 158 pages : illustrations ; 22 cm
HQ250 .A5 F4615 2006 -- Kroch Library Asia
Kānkhā manut
การค้ามนุษย์ : สถานการณ์ ปัญหา และการช่วยเหลือผู้เสียหาย / จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร.
Kānkhā manut : sathānakān panhā læ kānchūailư̄a phūsīahāi / Čhaturong Bunyarattanasunthō̜n.
Sūn Sưksā Santiphāp læ Khwāmkhatyǣng, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2018. -- 324 pages ; 21 cm
HQ281 .C42 2018 -- Kroch Library Asia
Pornography, ideology, and the internet
Pornography, ideology, and the internet : a Japanese adult video actress in mainland China / Mei Zhang.
Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2019. -- xl, 201 pages ; 24 cm
HQ472 .C6 Z53 2019 -- Kroch Library Asia
Khrō̜pkhrūa čhintakam
ครอบครัวจินตกรรม : บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชนการปกครองและรัฐ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา และเพื่อน.
Khrō̜pkhrūa čhintakam : bot wiphāk wādūai chumchon kānpokkhrō̜ng læ rat / Thanēt Wongyānnāwā læ phư̄an.
Samnakphim Illuminations, 2018. -- 301 pages ; 24 cm.
HQ674.55 .T42 2018 -- Kroch Library Asia
Intimate Japan
Intimate Japan : ethnographies of closeness and conflict / edited by Allison Alexy and Emma E. Cook.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xii, 270 pages ; 24 cm
HQ682 .I58 2019 -- Kroch Library Asia
Yêu bên trái, dạy dỗ bên phải
Yêu bên trái, dạy dỗ bên phải / Kim Vận Dung ; người dịch: Tuyết Mai.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2015. -- 314 pages : illustrations ; 20 cm
HQ755.7 .J56 2015 -- Kroch Library Asia
International surrogacy as disruptive industry in Southeast Asia
International surrogacy as disruptive industry in Southeast Asia / Andrea Whittaker.
Rutgers University Press, 2019. -- xx, 225 pages : illustrations ; 24 cm.
HQ759.5 .W485 2019 -- Kroch Library Asia
Gửi những cô gái sá̆p lớn
Gửi những cô gái sá̆p lớn : 15 bức thư gửi tuỏ̂i thanh xuân / tác giả: Ân Kiện Linh ; người dịch: Hoàng Phương Thuý.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 239 pages : color illustrations ; 21 cm
HQ777 .Y56 2018 -- Kroch Library Asia
Being young in super-aging Japan
Being young in super-aging Japan : formative events and cultural reactions / edited by Patrick Heinrich and Christian Galan.
Routledge, 2018. -- xv, 230 pages : illustrations ; 25 cm.
HQ799 .J3 B45 2018 -- Kroch Library Asia
Elite Malay polygamy
Elite Malay polygamy : wives, wealth and woes in Malaysia / Miriam Koktvedgaard Zeitzen.
Berghahn Books, 2018. -- 277 pages ; 24 cm.
HQ981 .Z45 2018 -- Kroch Library Asia
Kkondae ŭi palgyŏn
꼰대 의 발견 : 꼰대 탈출 프로젝트 / 아거 지음.
Kkondae ŭi palgyŏn : kkondae t'alch'ul p'ŭrojekt'ŭ / Agŏ chiŭm.
Inmul kwa Sasangsa, 2017. -- 221 pages ; 23 cm
HQ1090.7 .K6 A518 2017 -- Kroch Library Asia
Amu to mollattŏn iyagi
아무 도 몰랐던 이야기 : 폭력 피해 여성들 의 생존 분투기 / 한국 이주 여성 인권 센터 엮음.
Amu to mollattŏn iyagi : p'ongnyŏk p'ihae yŏsŏngdŭl ŭi saengjon punt'ugi / Han'guk Iju Yŏsŏng Inkwŏn Sent'ŏ yŏkkŭm.
Owŏl ŭi Pom, 2018. -- 189 pages ; 21 cm
HQ1236.5 .K6 A47 2018 -- Kroch Library Asia
Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế
Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế / chủ biên, TS. Trần Thị Minh Thi.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017. -- 274 pages : illustrations ; 21 cm
HQ1236.5 .V5 B58 2017 -- Kroch Library Asia
Caste and gender in contemporary India
Caste and gender in contemporary India : power, privilege and politics / edited by Supurna Banerjee and Nandini Ghosh.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xv, 242 pages ; 23 cm
HQ1742 .C29 2019 -- Kroch Library Asia
Heianchō onna no ikikata
平安朝女の生き方 : 輝いた女性たち / 服藤早苗.
Heianchō onna no ikikata : kagayaita joseitachi / Fukutō Sanae.
Shōgakkan, 2004. -- 223 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 21 cm
HQ1762 .F837 2004 -- Kroch Library Asia
Meiji Nihon no onnatachi
明治日本の女たち / アリス・ベーコン ; 矢口祐人・砂田恵理加共訳.
Meiji Nihon no onnatachi / Arisu Bēkon ; Yaguchi Yūjin, Sunada Erika kyōyaku.
Misuzu Shobō, 2003. -- 351 pages ; 20 cm.
HQ1762 .B33 2003 -- Kroch Library Asia
Jin dai nü xing qi kan xing bie xu shi yan jiu
近代女性期刊性别叙事研究 / 杜若松著.
Jin dai nü xing qi kan xing bie xu shi yan jiu / Du Ruosong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 250 pages ; 24 cm
HQ1767 .D868 2016 -- Kroch Library Asia

HT. Communities. Classes. Races (9 items)RSS

"Cheng shi Zhongguo" de tan tao
"城市中国"的探讨 : 民国前期(1912-1937年)社会精英对城市现代化道路的求索 / 高路著.
"Cheng shi Zhongguo" de tan tao : Minguo qian qi (1912-1937 nian) she hui jing ying dui cheng shi xian dai hua dao lu de qiu suo / Gao Lu zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 237 pages ; 24 cm
HT147 .C6 G365 2016 -- Kroch Library Asia
SIP achievements and thoughts
SIP achievements and thoughts / [editor, Jeffrey Ho]
Singapore Institute of Planners, 2016. -- 157 pages : illustrations, maps (chiefly color), plans, portraits ; 25 cm
HT169 .S55 S57 2016 -- Kroch Library Asia
Wander more
Wander more : what makes Chinatown Chinatown? / writers, Chin Wei Lien [and nine others].
Urban Redevelopment Authority, 2018. -- 55 pages ; 25 cm
HT169 .S55 W36 2018 -- Kroch Library Asia
Cheng xiang Zhongguo
城乡中国 / 周其仁著.
Cheng xiang Zhongguo / Zhou Qiren zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan gu fen you xian gong si, 2017. -- xii, 557 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 22 cm
HT384 .C6 Z4679 2017 -- Kroch Library Asia
Da gong zuo jia
打工作家 : 珠三角都市新移民的文化身份建构 = Dagong writers : the construction of cultural identities of new urban migrants in the Pearl River Delta / 李灵灵著.
Da gong zuo jia : Zhu san jiao du shi xin yi min de wen hua shen fen jian gou = Dagong writers : the construction of cultural identities of new urban migrants in the pearl river delta / Li Lingling zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 4, 6, 317 pages : illustrations ; 24 cm.
HT384 .C62 P4445 2016 -- Kroch Library Asia
Jilin Sheng jin rong zhi chi xin xing cheng zhen hua yan jiu
吉林省金融支持新型城镇化研究 = The role of finance in new-type urbanization : a research based on Jilin's experience / 主编孙杰光 ; 副主编耿传辉, 呂鹰飞.
Jilin Sheng jin rong zhi chi xin xing cheng zhen hua yan jiu = The role of finance in new-type urbanization : a research based on Jilin's experience / zhu bian Sun Jieguang ; fu zhu bian Geng Chuanhui, Lü Yingfei.
Zhongguo jin rong chu ban she, 2016. -- 2, 2, 221 pages : illustrations ; 24 cm
HT384 .C62 J544 2016 -- Kroch Library Asia
Local adaptation to a residential cluster program in the Mekong Delta
Local adaptation to a residential cluster program in the Mekong Delta / Hieu Hong Hua.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. -- xiv, 237 pages : illustrations ; 23 cm.
HT395 .V542 M455 2018 -- Kroch Library Asia
Wuyan gu cun
乌岩古村 : 黄岩历史文化村落再生 = Wuyan old village : rebirth of historical cultural village in Huangyan / 杨贵庆等著.
Wuyan gu cun : Huangyan li shi wen hua cun luo zai sheng = Wuyan old village : rebirth of historical cultural village in Huangyan / Yang Guiqing deng zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- xii, 212 pages : illustrations (some color), maps ; 26 cm
HT443 .C62 T538 2016 -- Kroch Library Asia
Middle class, civil society and democracy in Asia
Middle class, civil society and democracy in Asia / edited by Hsin-Huang Michael Hsiao.
Routledge, 2019. -- vi, 212 pages ; 24 cm.
HT690 .E18 M54 2019 -- [asia]

HV. Social pathology. Social and public welfare. Criminology (13 items)RSS

Yunnan te you qi ge ren kou jiao shao min zu fu pin ji xiao diao cha yan jiu
云南特有七个人口较少民族扶贫绩效调查研究 / 罗明军著.
Yunnan te you qi ge ren kou jiao shao min zu fu pin ji xiao diao cha yan jiu / Luo Mingjun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 4, 2, 12, 319 pages : illustrations ; 24 cm
HV419 .Y8 L86 2015 -- Kroch Library Asia
Sharing space-based information
Sharing space-based information : procedural guidelines for disaster emergency response in ASEAN countries.
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) ; The United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), 2017. -- ix, 60 pages : color illustrations, maps (chiefly color) ; 30 cm
Oversize HV551.5 .S69 S63 2017 + -- Kroch Library Asia
20 shi ji 40 nian dai Chongqing shui zai jiu zhi yan jiu
20世纪40年代重庆水灾救治研究 / 杜俊华著.
20 shi ji 40 nian dai Chongqing shui zai jiu zhi yan jiu / Du Junhua zhu.
Chongqing da xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 210 pages ; 24 cm
HV609 .D76 2016 -- Kroch Library Asia
Boat people vietnamiens
Boat people vietnamiens : entre mémoire et diaspora / Barbara Vaillant.
L'Harmattan, 2013. -- 218 pages : illustrations, maps ; 24 cm.
HV640.5 .V5 V34 2013 -- Kroch Library Asia
CCSDPT Annual Conference 1989
CCSDPT Annual Conference 1989 : pre-conference workshop proceedings : workshops on the Khmer, the lowland Lao, the hilltribe Lao, the Vietnamese.
[unknown publisher], 1989. -- 15 pages ; 35 cm
Oversize HV640.5 .I6 C72 1989 ++ -- Kroch Library Asia
Bian qian zhong de xiang cun yang lao
变迁中的乡村养老 / 狄金华, 钟涨宝著.
Bian qian zhong de xiang cun yang lao / Di Jinhua, Zhong Zhangbao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 3, 232 pages : illustrations ; 24 cm
HV1454.2 .C6 D56 2016 -- Kroch Library Asia
Kōreisha kaigo no komyunikēshon kenkyū
高齢者介護のコミュニケーション研究 : 専門家と非専門家の協働のために / 石崎雅人編著.
Kōreisha kaigo no komyunikēshon kenkyū : senmonka to hisenmonka no kyōdō no tame ni / Ishizaki Masato hencho.
Mineruva Shobō, 2017. -- v, 271 pages : illustrations ; 22 cm.
HV1484 .J32 K682 2017 -- Kroch Library Asia
Zheng fu gou mai ju jia yang lao fu wu can yu zhu ti de xing dong luo ji yan jiu
政府购买居家养老服务参与主体的行动逻辑研究 / 张旭升著.
Zheng fu gou mai ju jia yang lao fu wu can yu zhu ti de xing dong luo ji yan jiu / Zhang Xusheng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 242 pages ; 24 cm.
HV1484 .C6 Z4395 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo lao nian ren chang qi zhao hu chou zi zhi du yan jiu
中国老年人长期照护筹资制度研究 / 李杰著.
Zhongguo lao nian ren chang qi zhao hu chou zi zhi du yan jiu / Li Jie zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 201 pages : illustrations ; 24 cm
HV1484 .C62 L485 2016 -- Kroch Library Asia
CityMakers
CityMakers : tribulations & triumphs : a saga of heroic struggle of the homeless residents of India / Indu Prakash Singh.
Mukul Prakashan, 2017. -- xl, 608 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm
HV4600 .N49 S56 2017 -- Kroch Library Asia
Phalang tān yāsēptit
พลังต้านยาเสพติด : แนวคิดและข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ / เพ็ญพักตร์ อุทิศ.
Phalang tān yāsēptit : nǣokhit læ khō̜mūn lakthān chœ̄ng pračhak / Phenphak ʻUthit.
Phūchūai Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Phenphak ʻUthit, 2018. -- Khō̜.-Chō̜. [4 pages], 180, i pages : illustrations ; 21 cm
HV5840 .T5 P44 2017 -- Kroch Library Asia
Pakistan
Pakistan : the Taliban, al Qaeda, and the rise of terrorism / William J. Topich.
Praeger, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2018. -- ix, 217 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 24 cm.
HV6433 .P18 T67 2018 -- Kroch Library Asia
ʻAttalak ʻēkkasān
อัตลักษณ์เอกสาร : วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.
ʻAttalak ʻēkkasān : wongsā witthayākān khūapkhum prachākō̜n khō̜ng rat Thai / Pinkǣo Lư̄angʻarāmsī.
Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2018.
HV6761 .T5 P56 2018 -- Kroch Library Asia

HX. Socialism. Communism. Anarchism (6 items)RSS

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác
Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / Thiếu tướng, PGS.TS. NGND. Nguyễn Bá Dương (chủ biên).
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, 2018. -- 416 pages ; 21 cm
HX73 .G53 2018 -- Kroch Library Asia
Viplava saṅkalita racanā.
Viplava saṅkalita racanā.
Kendrīya Prakāśana Vibhāga, Nekapā (Māovādī), 2017-. -- volumes ; 21 cm
HX385.9 .A6 V56 2017 -- Kroch Library Asia
Hanbando inyŏm chŏnjaeng yŏn'gu, 1919-1950
한반도 이념 전쟁 연구, 1919-1950 : 빨갱이 와 반동 분자 = A study on the "ideology war" in the Korean Peninsula, 1919-1950 : red and reactionary / 한 상철 지음.
Hanbando inyŏm chŏnjaeng yŏn'gu, 1919-1950 : ppalgaengi wa pandong punja = A study on the "ideology war" in the Korean Peninsula, 1919-1950 : red and reactionary / Han Sang-ch'ŏl chiŭm.
Sŏnin, 2018. -- 497 pages : illustrations ; 23 cm.
HX415.5 .A6 H327 2018 -- Kroch Library Asia
Xu yao li lun qie neng gou chan sheng li lun de shi dai
需要理论且能够产生理论的时代 : 学习习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话 / 中央党校中国特色社会主义理论体系研究中心.
Xu yao li lun qie neng gou chan sheng li lun de shi dai : xue xi Xi Jinping zai zhe xue she hui ke xue gong zuo zuo tan hui shang de jiang hua / Zhong yang dang xiao Zhongguo te se she hui zhu yi li lun ti xi yan jiu zhong xin.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2016. -- 2, 282 pages ; 24 cm
HX418.5 .X8278 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi li lun yu shi jian zhuan ti xin bian
中国特色社会主义理论与实践专题新编 / 主编陈正良 ; 副主编于成文, 张天勇.
Zhongguo te se she hui zhu yi li lun yu shi jian zhuan ti xin bian / zhu bian Chen Zhengliang ; fu zhu bian Yu Chengwen, Zhang Tianyong.
Zhejiang da xue chu ban she, 2016. -- 3, 302 pages ; 24 cm
HX418.5 .Z564 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo te se she hui zhu yi wen hua fa zhan dao lu yan jiu
中国特色社会主义文化发展道路研究 / 陈辉吾著.
Zhongguo te se she hui zhu yi wen hua fa zhan dao lu yan jiu / Chen Huiwu zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2017. -- 5, 261 pages ; 24 cm
HX418.5 .C4545 2017 -- Kroch Library Asia

JA. Political science (General) (7 items)RSS

Wādūai thritsadī ratthasāt læ ratthaprasāsanasāt rūam samai
ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย = On theories of political science and public administration / วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, วัชรพล พุทธรักษา, บรรณาธิการ
Wādūai thritsadī ratthasāt læ ratthaprasāsanasāt rūam samai = On theories of political science and public administration / Watcharaphon Suphačhakwatthanā, Watcharaphon Phuttharaksā, bannāthikān.
Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2016. -- xii, 236 pages ; 27 cm
Oversize JA69 .T5 W25 2016 + -- Kroch Library Asia
Last stand
The last stand = ชัยภูมิ สุดท้าย / นลธวัช มะชัย บรรณาธิการ.
The last stand = Chaiyaphūm sutthāi / Nonthawat Machai, bannāthikān.
Lanyim Creative Group, 2018. -- 223 pages : illustrations ; 21 cm
JA75.7 .L37 2018 -- Kroch Library Asia
Han dai Gongyang jia zheng zhi zhe xue tan wei
汉代公羊家政治哲学探微 / 平飞著.
Han dai Gongyang jia zheng zhi zhe xue tan wei / Ping Fei zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 214 pages ; 24 cm
JA84 .C6 P56 2016 -- Kroch Library Asia
Tong Asia kukche sahoe wa Tong Asia sangsang
동 아시아 국제 사회 와 동 아시아 상상 : 한국 국제 정치 사상 연구 = Imagining international society in East Asia : international political thought of Korean intellectuals / 장 인성 지음.
Tong Asia kukche sahoe wa Tong Asia sangsang : Han'guk kukche chŏngch'i sasang yŏn'gu = Imagining international society in East Asia : international political thought of Korean intellectuals / Chang In-sŏng chiŭm.
Sŏul Taehakkyo Ch'ulp'an Munhwawŏn, 2017. -- xii, 590 pages ; 23 cm.
JA84 .E18 C43 2017 -- Kroch Library Asia
Xian Qin Han Tang chuan tong zheng zhi wen hua yan jiu
先秦汉唐传统政治文化研究 / 付开镜著.
Xian Qin Han Tang chuan tong zheng zhi wen hua yan jiu / Fu Kaijing zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 7, 2, 254 pages ; 24 cm.
JA84 .C6 F784 2016 -- Kroch Library Asia
Zuo wei guo jia yu she hui gou tong fang shi de zheng zhi chuan bo
作为国家与社会沟通方式的政治传播 : 当代中国政治发展路径下的探讨 / 苏颖著.
Zuo wei guo jia yu she hui gou tong fang shi de zheng zhi chuan bo : dang dai Zhongguo zheng zhi fa zhan lu jing xia de tan tao / Su Ying zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 5, 271 pages : illustrations ; 24 cm.
JA85.2 .C6 S78 2016 -- Kroch Library Asia
Sanyawitthaya khrongsāng niyom lang khrongsāng niyom kap kānsưksā ratthasāt
สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ = Semiology, structuralism, post-structuralism and the study of political science / ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
Sanyawitthaya khrongsāng niyom lang khrongsāng niyom kap kānsưksā ratthasāt = Semiology, structuralism, poststructuralism and the study of political science / Dō̜rō̜.Chairat Čharœ̄nsinʻōrān.
Samnakphim Wiphāsā, 2012. -- 22, 393 pages : illustrations ; 21 cm
JA86 .C42 2012 -- Kroch Library Asia

JC. Political theory (4 items)RSS

Ono Azusa
小野梓 : 未完のプロジェクト / 大日方純夫.
Ono Azusa : mikan no purojekuto / Obinata Sumio.
Fuzanbō Intānashonaru, 2016. -- 345 pages : illustrations ; 22 cm
JC248 .O56 O25 2016 -- Kroch Library Asia
China and England
China and England : the preindustrial struggle for justice in word and image / Martin Powers.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xx, 247 pages, 18 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
JC599 .C6 P69 2019 -- Kroch Library Asia
Discourse on rights in India
Discourse on rights in India : debates and dilemma / edited by Bijayalaxmi Nanda and Nupur Ray.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xix, 413 pages : illustrations ; 23 cm
JC599 .I4 D57 2019 -- Kroch Library Asia
Introduction to human rights in Southeast Asia
An introduction to human rights in Southeast Asia / by the Southeast Asian Human Rights and Peace Studies Network (SEAHRN).
Strengthening of Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia (SHAPE-SEA), 2017. -- 2 volumes : illustrations ; 30 cm
Oversize JC599 .A785 I58 2017 + -- Kroch Library Asia

JF. Political institutions and public administration - General (2 items)RSS

Rabop lūaktang prīapthīap
ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ / สิริพรรณ นกสวน สวัสดี.
Rabop lūaktang prīapthīap / Siriphan Noksūan Sawatdī.
Samnakphim Sayām Parithat, 2018. -- xxi, 249 pages ; 24 cm
JF1001 .S57 2018 -- Kroch Library Asia
Managing the public sector via self-sufficiency
Managing the public sector via self-sufficiency / by Voradej Chandarasorn and Andrew Elliott.
Suan Sunandha Rajabhat University, 2016. -- ix, 76 pages ; 25 cm
JF1351 .W665 2016 -- Kroch Library Asia

JQ. Political institutions and public administration - Asia, Arab countries, Islamic countries, Africa, Atlantic Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific Ocean islands (28 items)RSS

Machination of RAW in transitional Nepal
Machination of RAW in transitional Nepal / Prof. Dr. Shasta Dutta Pant.
Dr. Shastra Dutta Pant Institute for Rural Development (SIRUD), 2017. -- iv, 615 pages ; 23 cm
JQ229 .I6 P357 2017 -- Kroch Library Asia
Populism in Southeast Asia
Populism in Southeast Asia / Paul D. Kenny (Australian National University, Canberra).
Cambridge University Press, 2019. -- 77 pages : illustrations ; 23 cm.
JQ750 .A58 K46 2019 -- Kroch Library Asia
Citizenship in Myanmar
Citizenship in Myanmar : ways of being in and from Burma / edited by Ashley South, Marie Lall.
Yusof Ishak Institute and Chiang Mai University Press, 2018. -- xi, 316 pages : illustrations, portrait, color map ; 23 cm
JQ751 .A92 C58 2018 -- Kroch Library Asia
Update on constraints in the enabling environment to the provision of knowledge in executive and legislative government
Update on constraints in the enabling environment to the provision of knowledge in executive and legislative government : diagnostic study : knowledge sector initiative / written by Stephen Sherlock and Luky Djani.
Kementerian PPN/Bappenas, 2015. -- 31 pages ; 30 cm
Oversize JQ772 .S54 2015 + -- Kroch Library Asia
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật, 2018. -- 719 pages ; 25 cm
JQ849 .P85 D36 2018 -- Kroch Library Asia
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phát huy sức mạnh toàn dân tộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước / Lê Hồng Anh.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 2 volumes, 23 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 25 cm
JQ898 .D293 .L423 2018 -- Kroch Library Asia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : (sách chuyên khảo) / PGS. TS. Vũ Trọng Lâm.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. -- 348 pages ; 21 cm
JQ898 .D293 V83 2018 -- Kroch Library Asia
Dao fa wu chang
道法无常 : 新加坡公共管理之道 = The Dao of public management : a Singapore perspective / 于文轩著.
Dao fa wu chang : Xinjiapo gong gong guan li zhi dao = The Dao of public management : a Singapore perspective / Yu Wenxuan zhu.
Shanghai san lian shu dian, 2015. -- 146 pages : illustrations ; 21 cm
JQ1063 .A58 Y88 2015 -- Kroch Library Asia
Impact of the United States' Asia pivot on East Asian Regionalism
The impact of the United States' Asia pivot on East Asian Regionalism : a competition for regional influence / Maurice Fermont.
Scholars' Press, 2013. -- 101 pages ; 22 cm
JQ1499 .A38 F47z 2013 -- [asia]
Fei jun heng
非均衡 : 当代中国政治发展的动力与逻辑 / 张敏著.
Fei jun heng : dang dai Zhongguo zheng zhi fa zhan de dong li yu luo ji / Zhang Min zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 247 pages ; 24 cm
JQ1510 .Z4286 2016 -- Kroch Library Asia
Governance innovation and policy change
Governance innovation and policy change : recalibrations of Chinese politics under Xi Jinping / edited by Nele Noesselt.
Lexington Books, 2018. -- xvi, 209 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1510 .G69 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xuan ju zhi du jian she zhong de ruo gan wen ti yan jiu
中国选举制度建设中的若干问题研究 / 袁达毅等著.
Zhongguo xuan ju zhi du jian she zhong de ruo gan wen ti yan jiu / Yuan Dayi deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 329 pages ; 24 cm
JQ1518 .Y8348 2016 -- Kroch Library Asia
Jing ji she hui tong chou fa zhan--wen zeng zhang, diao jie gou, cu gai ge
经济社会统筹发展--稳增长, 调结构, 促改革 : 十八届六中全会后党政干部关注的重大理论与现实问题解读 / 本书课题组.
Jing ji she hui tong chou fa zhan--wen zeng zhang, diao jie gou, cu gai ge : shi ba jie liu zhong quan hui hou dang zheng gan bu guan zhu de zhong da li lun yu xian shi wen ti jie du / ben shu ke ti zu.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2016. -- 3, 5, 216 pages ; 24 cm.
JQ1519 .A5 J575 2016 -- Kroch Library Asia
Liu Bocheng yu Xiaoyedan
刘伯承与小叶丹 / 杜琅编.
Liu Bocheng yu Xiaoyedan / Du Lang bian.
Zhong gong dang shi chu ban she, 2017. -- 2, 3, 152 pages : illustrations ; 21 cm.
JQ1519 .A5 L5823 2017 -- Kroch Library Asia
Xue xi guan che Xi Jinping tong zhi "Qi yi" zhong yao jiang hua jing shen
学习贯彻习近平同志"七一"重要讲话精神 : 人民日报重要文章选 / 任仲文编.
Xue xi guan che Xi Jinping tong zhi "Qi yi" zhong yao jiang hua jing shen : Ren min ri bao zhong yao wen zhang xuan / Ren Zhongwen bian.
Ren min ri bao chu ban she, 2016. -- 4, 158 pages ; 24 cm
JQ1519 .A5 X84434 2016 -- Kroch Library Asia
New era in democratic Taiwan
A new era in democratic Taiwan : trajectories and turning points in politics and cross-strait relations / edited by Jonathan Sullivan and Chun-Yi Lee.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xi, 181 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1536 .N49 2018 -- Kroch Library Asia
Xianggang she hui de min zhu yu guan zhi
香港社会的民主与管治 = Democracy and governance in Hong Kong / 刘兆佳著.
Xianggang she hui de min zhu yu guan zhi = Democracy and governance in Hong Kong / Liu Zhaojia zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2016. -- xxii, 360 pages ; 24 cm.
JQ1539.5 .A91 L5924 2016 -- Kroch Library Asia
Xianggang she hui de zheng zhi gai ge
香港社会的政制改革 = Political reform in Hong Kong / 刘兆佳著.
Xianggang she hui de zheng zhi gai ge = Political reform in Hong Kong / Liu Zhaojia zhu.
Zhong xin chu ban ji tuan, 2016. -- xxii, 360 pages ; 24 cm.
JQ1539.5 .A58 L5954 2016 -- Kroch Library Asia
National identity and Japanese revisionism
National identity and Japanese revisionism : Abe Shinzō's vision of a beautiful Japan and its limits / Michal Kolmaš.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- 153 pages : illustrations ; 24 cm.
JQ1631 .K65 2019 -- Kroch Library Asia
Political history of modern Japan
The political history of modern Japan : foreign relations and domestic politics / Kitaoka Shinichi.
Routledge, 2018. -- 274 pages : illustrations ; 24 cm
JQ1631 .K57513 2018 -- Kroch Library Asia
Local political participation in Japan
Local political participation in Japan : a case study of Oita / Dani Daigle Kida.
Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019. -- ix, 148 pages : illustrations ; 25 cm.
JQ1681 .K475 2019 -- Kroch Library Asia
Han'guk kwa Han'guk chŏngch'i
한국 과 한국 정치 : 한국 정치 의 이론 과 쟁점 / 손 호철 지음.
Han'guk kwa Han'guk chŏngch'i : Han'guk chŏngch'i ŭi iron kwa chaengchŏm / Son Ho-ch'ŏl chiŭm.
Imaejin, 2018. -- 544 pages : illustrations ; 23 cm.
JQ1725 .S6575 2018 -- Kroch Library Asia
Public management in Korea
Public management in Korea : performance evaluation and public institutions / edited by Soonae Park.
Routledge, 2019. -- xx, 392 pages : illustrations ; 25 cm.
JQ1725 .P85 2019 -- Kroch Library Asia
Hyŏndae Han'guk sahoe wa siminsŏng
현대 한국 사회 와 시민성 / 서 강식 [and nine others] 지음.
Hyŏndae Han'guk sahoe wa siminsŏng / Sŏ Kang-sik [and nine others] chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 313 pages ; 23 cm.
JQ1729 .A2 H945 2018 -- Kroch Library Asia
Corruption
Corruption = คอร์รัปชันในสังคมสีเทา / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์.
Corruption = Khō̜rapchan nai sangkhom sī thao / Dư̄anden Nikhombō̜rirak.
Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2016. -- 150 pages ; 19 cm.
JQ1745 .A55 C6325 2016 -- Kroch Library Asia
Prachāthippatai bǣp mī sūanrūam kap kānmư̄ang phāk prachāchon
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับการเมืองภาคประชาชน / ผศ. ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค.
Prachāthippatai bǣp mī sūanrūam kap kānmư̄ang phāk prachāchon / Phō̜sō̜. Dō̜rō̜. Natthā Winitnaiphāk.
Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā, Khana Ratthaprasāsanasāt, Sathāban Bandit Phatthanabǭrihānsāt, 2013. -- 192 pages ; 30 cm
Oversize JQ1745 .N317 2013 + -- Kroch Library Asia
Praphēnī kānpokkhrō̜ng rabō̜p prachāthippatai ʻan mī phramahākasat song pen pramuk
ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : บทวิเคราะห์มาตรา 7 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (จากมุมมองทางรัฐศาสตร์) / ไชยันต์ ไชยพร.
Praphēnī kānpokkhrō̜ng rabō̜p prachāthippatai ʻan mī phramahākasat song pen pramuk : bot wikhro̜ māttrā 7 čhāk Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai 2540 thưng ratthammanūn chabap patčhuban (čhāk mummō̜ng thāng ratthasāt) / Chaiyan Chaiyaphō̜n.
Sathāban Phra Pokklao, 2017. -- 564 pages ; 24 cm
JQ1745 .C42 2017 -- Kroch Library Asia
Sī sathō̜n sī
สีสะท้ิอนสี : ภาพในความคิด (stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุมการเมืองที่ต่างกัน / ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ [and four others].
Sī sathō̜n sī : phāp nai khwāmkhit (stereotype) khō̜ng khon Thai thī mī tō̜ klum kānmư̄ang thī tāng kan / Dō̜rō̜. ʻĀnon Sakwō̜rawit [and four others].
Sathāban Phra Pokklao, 2016. -- xxii, 274 pages : illustrations ; 21 cm
JQ1749 .A795 A56 2016 -- Kroch Library Asia

JS. Local government. Municipal government (9 items)RSS

Kānbō̜rihān čhatkān kānmư̄ang thō̜ngthin læ mư̄ang
การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นและเมือง / รงค์ บุญสวยขวัญ.
Kānbō̜rihān čhatkān kānmư̄ang thō̜ngthin læ mư̄ang / Rong Bunsūaikhwan.
Sūn Khwāmpenlœ̄t Kānbō̜rihān Čhatkān Kānthō̜ngthin læ Mư̄ang, Mahāwitthayālai Walailak, 2018. -- 19, 318 pages : illustrations ; 24 cm
JS7153.3 .A2 R66 2018 -- Kroch Library Asia
Qing mo xiang cun guan li si xiang li shi yan bian yan jiu
清末乡村管理思想历史演变研究 = Research on historical transformation of rural management thought in late Qing dynasty / 王亚民著.
Qing mo xiang cun guan li si xiang li shi yan bian yan jiu = Research on historical transformation of rural management thought in late Qing dynasty / Wang Yamin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 189 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7352 .A5 W38 2016 -- Kroch Library Asia
Xiang cun zhi li
乡村治理 : 制度建设与社会变迁 : 基于西部H市的实证研究 / 周庆智等著.
Xiang cun zhi li : zhi du jian she yu she hui bian qian : ji yu xi bu H shi de shi zheng yan jiu / Zhou Qingzhi deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 367 pages : illustrations ; 24 cm
JS7353 .A8 Z5833 2016 -- Kroch Library Asia
"Baishan si zhi" dian jiao yu yan jiu
《白山司志》点校与研究 / 蓝武, 蒋盛楠编著.
"Baishan si zhi" dian jiao yu yan jiu / Lan Wu, Jiang Shengnan bian zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 358 pages : illustrations ; 21 cm
JS7365 .G84 L3523 2016 -- Kroch Library Asia
Dujiangyan chuang xin
都江堰创新 : 以院落为基本单元的党引民治 / 徐勇主编 ; 邓大才, 史亚峰, 白雪娇等著.
Dujiangyan chuang xin : yi yuan luo wei ji ben dan yuan de dang yin min zhi / Xu Yong zhu bian ; Deng Dacai, Shi Yafeng, Bai Xuejiao deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 5, 486 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7365 .D84 D46 2016 -- Kroch Library Asia
Huang Cun shi wu nian
黄村十五年 : 关中地区的村落政治 / 黄锐著.
Huang Cun shi wu nian : Guan zhong di qu de cun luo zheng zhi / Huang Rui zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 4, 3, 4, 2, 264 pages ; 23 cm.
JS7365 .Z486 H85 2016 -- Kroch Library Asia
San Xia liu yu cheng shi she hui an quan zhi li yan jiu
三峡流域城市社会安全治理研究 / 朱静, 梁贤艳著.
San Xia liu yu cheng shi she hui an quan zhi li yan jiu / Zhu Jing, Liang Xianyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 3, 2, 255 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7365 .Y365 Z585 2016 -- Kroch Library Asia
Xizang xiang zhen zheng quan gai ge fa zhan yan jiu
西藏乡镇政权改革发展研究 = Research on the reform and development of township government in Tibet / 王彦智著.
Xizang xiang zhen zheng quan gai ge fa zhan yan jiu = Research on the reform and development of township government in Tibet / Wang Yanzhi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 6, 286 pages ; 24 cm
JS7365 .T53 W3689 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi li zhi bian
治理之变 : 龙城"文明型街道"建设研究 / 李永清, 张永会, 吴晓琪著.
Zhi li zhi bian : Longcheng "wen ming xing jie dao" jian she yan jiu / Li Yongqing, Zhang Yonghui, Wu Xiaoqi zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 4, 2, 282 pages : illustrations ; 24 cm.
JS7365 .S554 L488 2016 -- Kroch Library Asia

JZ. International relations (5 items)RSS

International relations as a discipline in Thailand
International relations as a discipline in Thailand : theory and sub-fields / edited by Chanintira na Thalang, Soravis Jayanama and Jittipat Poonkham.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xvii, 267 pages ; 24 cm.
JZ1238 .T5 I67 2019 -- Kroch Library Asia
Hegemony and the US-Japan alliance
Hegemony and the US-Japan alliance / Misato Matsuoka.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xiii, 184 pages : illustrations ; 24 cm.
JZ1480 .A57 M37 2018 -- Kroch Library Asia
India's foreign policy discourse and its conceptions of world order
India's foreign policy discourse and its conceptions of world order : the quest for power and identity / Thorsten Wojczewski.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- 222 pages ; 25 cm.
JZ1737 .W65 2018 -- Kroch Library Asia
Dang dai an quan yan jiu.
当代安全研究. 第三版 = Contemporary security studies. Third edition / (英)阿兰・柯林斯主编 ; 高望来, 王荣译.
Dang dai an quan yan jiu. Di san ban = Contemporary security studies. Third edition / (Ying) Alan Kelinsi zhu bian ; Gao Wanglai, Wang Rong yi.
Shi jie zhi shi chu ban she, 2016. -- 46, 745 pages ; 24 cm.
JZ5588 .C675127 2016 -- Kroch Library Asia
China and international nuclear weapons proliferation
China and international nuclear weapons proliferation : strategic assistance / Henrik Stålhane Hiim.
Routledge, 2019. -- viii, 238 pages ; 25 cm.
JZ5675 .H53 2019 -- Kroch Library Asia

K. Law (9 items)RSS

He tong fa zhong yu qi yu xin lai bao hu yan jiu
合同法中预期与信赖保护研究 / 孙良国著.
He tong fa zhong yu qi yu xin lai bao hu yan jiu / Sun Liangguo zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 3, 4, 241 pages ; 22 cm.
K840 .S856 2016 -- Kroch Library Asia
Guo jia zi ran ke xue ji jin xiang mu cheng guo zhi shi chan quan fa lü wen ti yan jiu
国家自然科学基金项目成果知识产权法律问题研究 / 吴国喆著.
Guo jia zi ran ke xue ji jin xiang mu cheng guo zhi shi chan quan fa lü wen ti yan jiu / Wu Guozhe zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 3, 5, 252 pages ; 24 cm.
K1401 .W786 2015 -- Kroch Library Asia
Fa zhi yu lao dong fa zhi tan suo
法治与劳动法治探索 : 中国劳动关系学院法学院30周年纪念文集 = The research on the larbor law / 姜颖主编.
Fa zhi yu lao dong fa zhi tan suo : Zhongguo lao dong guan xi xue yuan fa xue yuan 30 zhou nian ji nian wen ji = The research on the larbor law / Jiang Ying zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 2, 314 pages : illustrations ; 25 cm
K1705 .F38 2016 -- Kroch Library Asia
Xin xing cheng zhen hua yu she hui bao zhang fa lü zhi du yan jiu
新型城镇化与社会保障法律制度研究 / 高巧玲著.
Xin xing cheng zhen hua yu she hui bao zhang fa lü zhi du yan jiu / Gao Qiaoling zhu.
Shandong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 164 pages ; 24 cm.
K1900 .G36 2016 -- Kroch Library Asia
Si fa cai pan zhong lun zheng you xiao xing de fa zhe xue yan jiu
司法裁判中论证有效性的法哲学研究 : 兼论苏珊・哈克的逻辑哲学思想 = Legal philosophy study on the validity of argumentation theory in judicial decision : and Susan Haack's philosophy of logics / 张玫瑰著.
Si fa cai pan zhong lun zheng you xiao xing de fa zhe xue yan jiu : jian lun Sushan Hake de luo ji zhe xue si xiang = Legal philosophy study on the validity of argumentation theory in judicial decision : and Susan Haack's philosophy of logics / Zhang Meigui zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 3, 4, 216 pages ; 24 cm
K2300 .Z46 2016 -- Kroch Library Asia
Xing zheng gui hua fa zhi lun
行政规划法治论 / 莫于川主编.
Xing zheng gui hua fa zhi lun / Mo Yuchuan zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 3, 7, 324 pages ; 23 cm.
K3400 .X68 2016 -- Kroch Library Asia
WTO zheng duan jie jue de li lun yu shi jian
WTO争端解决的理论与实践 / 曾炜著.
WTO zheng duan jie jue de li lun yu shi jian / Zeng Wei zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 5, 2, 237 pages ; 21 cm.
K4610.5 .Z46 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong Han kong bu zhu yi fan zui de cheng zhi yu fang fan
中韩恐怖主义犯罪的惩治与防范 : 第十三届中韩刑法学术研讨会学术文集 / 主编赵秉志 ; 副主编阴建峰 ; 主编助理黄晓亮, 李颖峰.
Zhong Han kong bu zhu yi fan zui de cheng zhi yu fang fan : di 13 jie Zhong Han xing fa xue shu yan tao hui xue shu wen ji / zhu bian Zhao Bingzhi ; fu zhu bian Yin Jianfeng ; zhu bian zhu li Huang Xiaoliang, Li Yingfeng.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 3, 2, 253 pages ; 26 cm.
K5014.8 .Z466 2015 -- Kroch Library Asia
Lao dong fa yu wai xiao li yan jiu
劳动法域外效力研究 / 孙国平著.
Lao dong fa yu wai xiao li yan jiu / Sun Guoping zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 329 pages ; 23 cm.
K7590 .S86 2016 -- Kroch Library Asia

KJ. Europe (1 item)RSS

Zhong Ou shuang bian tou zi xie ding tan pan xiang guan fa lü wen ti yan jiu
中欧双边投资协定谈判相关法律问题研究 : 第八届中国欧洲学会欧洲法律研究会年会论文集 / 林燕萍, 张皎主编.
Zhong Ou shuang bian tou zi xie ding tan pan xiang guan fa lü wen ti yan jiu : di ba jie Zhongguo Ou Zhou xue hui Ou Zhou fa lü yan jiu hui nian hui lun wen ji / Lin Yanping, Zhang Jiao zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, ii, 348 pages ; 23 cm
KJC135 2014 -- Kroch Library Asia

KN. South Asia. Southeast Asia. East Asia (53 items)RSS

Zhongguo xin wen fa zhi tong shi
中国新闻法制通史 = General history of Chinese journalism legal system / 总主编倪延年.
Zhongguo xin wen fa zhi tong shi = General history of Chinese journalism legal system / zong zhu bian Ni Yannian.
Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 8 items in 6 volumes : illustrations (some color) ; 27 cm
KNN3500 .Z4664 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui quan shu
中华人民共和国常用法律法规全书 = Frequently used laws and regulations / 法规出版分社编辑统筹.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui quan shu = Frequently used laws and regulations / Fa gui chu ban fen she bian ji tong chou.
Fa lu chu ban she, 2015. -- 11, 829 pages ; 23 cm
KNQ13 2015c -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü da quan
中华人民共和国常用法律大全 / 法律出版社法规中心编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü da quan / Fa lü chu ban she fa gui zhong xin bian.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 18, 1870 pages ; 22 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
KNQ13 2016n -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo fa lu quan bian
中华人民共和国法律全编 / 法律出版社法规中心编.
Zhonghua Renmin Gongheguo fa lu quan bian / Fa lu chu ban she fa gui zhong xin bian.
Fa lu chu ban she, 2016. -- 9, 1704 pages ; 22 cm
KNQ13 2016e -- Kroch Library Asia
Zhongguo fa xue jiao yu de "xi tong ji cheng" gai ge
中国法学教育的"系统集成"改革 / 杨力著.
Zhongguo fa xue jiao yu de "xi tong ji cheng" gai ge / Yang Li zhu.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 5, 10, 257 pages ; 24 cm.
KNQ50 .Y365 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan guan yu min shi an jian su song shi xiao si fa jie shi li jie yu shi yong
最高人民法院关于民事案件诉讼时效司法解释理解与适用 / 最高人民法院民事审判第二庭编著.
Zui gao ren min fa yuan guan yu min shi an jian su song shi xiao si fa jie shi li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di er ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 3, 3, 434 pages ; 21 cm.
KNQ507 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa ping zhu.
中华人民共和国婚姻法评注. 救助措施与法律责任 / 主编林建军, 李明舜.
Zhonghua Renmin Gongheguo hun yin fa ping zhu. Jiu zhu cuo shi yu fa lü ze ren / zhu bian Lin Jianjun, Li Mingshun.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 172 pages ; 27 cm.
KNQ542 .Z4628 2016 [v. 6] -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan hun yin fa si fa jie shi (er) de li jie yu shi yong
最高人民法院婚姻法司法解释(二)的理解与适用 / 最高人民法院民事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan hun yin fa si fa jie shi (er) de li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di yi ting zhu bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 2, 3, 320 pages ; 23 cm.
KNQ542 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Xin Zhongguo chu qi hun yin su song shi jian yu li nian tan xi
新中国初期婚姻诉讼实践与理念探析 / 曾琼著.
Xin Zhongguo chu qi hun yin su song shi jian yu li nian tan xi / Zeng Qiong zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 5, 240 pages ; 21 cm
KNQ555 .Z366 2016 -- Kroch Library Asia
Qin zi guan xi de ti xi jian gou yu zhi du yan zhan
亲子关系的体系建构与制度延展 / 司丹著.
Qin zi guan xi de ti xi jian gou yu zhi du yan zhan / Si Dan zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 4, 239 pages ; 21 cm.
KNQ587 .S524 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zhai ji di quan li fa zhan yan jiu
中国宅基地权利发展研究 / 向勇著.
Zhongguo zhai ji di quan li fa zhan yan jiu / Xiang Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 219 pages ; 24 cm.
KNQ686 .X54 2016 -- Kroch Library Asia
Qin quan pan li yu xue shuo yan jiu
侵权判例与学说研究 / 胡岩著.
Qin quan pan li yu xue shuo yan jiu / Hu Yan zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 11, 3, 177 pages ; 23 cm
KNQ834 .H826 2015 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan "Guan yu shen li qi huo jiu fen an jian ruo gan wen ti de gui ding" de li jie yu shi yong
最高人民法院《关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用 / 江必新主编 ; 最高人民法院民事审判第二庭编著.
Zui gao ren min fa yuan "Guan yu shen li qi huo jiu fen an jian ruo gan wen ti de gui ding" de li jie yu shi yong / Jiang Bixin zhu bian ; Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di er ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 3, 4, 2, 3, 344 pages ; 21 cm.
KNQ926.2 .F87 Z85 2015 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo gong si fa lu fa gui quan shu
中华人民共和国公司法律法规全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo gong si fa lu fa gui quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2015. -- 7, 544 pages ; 23 cm.
KNQ1040 .A28 2015c -- Kroch Library Asia
Qi ye zhi shi chan quan yun yong shi zhan bai li
企业知识产权运用实战百例 = The actual use of corporate intellectual poroperty cases / 孔军民编著.
Qi ye zhi shi chan quan yun yong shi zhan bai li = The actual use of corporate intellectual poroperty cases / Kong Junmin bian zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 3, 7, 4, 296 pages ; 25 cm.
KNQ1155 .K636 2016 -- Kroch Library Asia
Shao shu min zu fei wu zhi wen hua yi chan de zhi shi chan quan bao hu mo shi yan jiu
少数民族非物质文化遗产的知识产权保护模式研究 / 穆伯祥著.
Shao shu min zu fei wu zhi wen hua yi chan de zhi shi chan quan bao hu mo shi yan jiu / Mu Boxiang zhu.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2016. -- 217 pages ; 24 cm
KNQ1155 .M823 2016 -- Kroch Library Asia
Zhi shi chan quan bao hu fa lü zhuang kuang shi zheng yan jiu
知识产权保护法律状况实证研究 / 杨敏主编.
Zhi shi chan quan bao hu fa lü zhuang kuang shi zheng yan jiu / Yang Min zhu bian.
Shandong ren min chu ban she, 2016. -- 2, 225 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ1155 .Z45274 2016 -- Kroch Library Asia
Min jian wen xue yi shu quan li zhu ti yan jiu
民间文学艺术权利主体研究 / 张洋著.
Min jian wen xue yi shu quan li zhu ti yan jiu / Zhang Yang zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 2, 5, 246 pages ; 22 cm.
KNQ1165 .Z48 2016 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan lao dong zheng yi si fa jie shi (san) de li jie yu shi yong
最高人民法院劳动争议司法解释(三)的理解与适用 / 最高人民法院民事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan lao dong zheng yi si fa jie shi (san) de li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di yi ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 4, 5, 366 pages ; 23 cm.
KNQ1440 .A49 2015b -- Kroch Library Asia
Ren min fa yuan si fa ji shu gong zuo gui fan zhi nan
人民法院司法技术工作规范指南 / 贺荣主编.
Ren min fa yuan si fa ji shu gong zuo gui fan zhi nan / He Rong zhu bian.
Ren min fa yuan chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 10, 1293 pages) ; 30 cm
KNQ1572 .A33 2016 -- Kroch Library Asia
Fa lü fang fa shi yu xia de Ren min fa yuan gai ge
法律方法视域下的人民法院改革 / 魏胜强著.
Fa lü fang fa shi yu xia de Ren min fa yuan gai ge / Wei Shengqiang zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 3, 241 pages ; 23 cm
KNQ1580 .W47 2016 -- Kroch Library Asia
Ren min fa yuan si fa gong neng ding wei ji xiang guan wen ti yan jiu
人民法院司法功能定位及相关问题研究 = Research on navigating judicial function of the People's Court / 主编李颜凯.
Ren min fa yuan si fa gong neng ding wei ji xiang guan wen ti yan jiu = Research on navigating judicial function of the People's Court / zhu bian Li Yankai.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 2, 4, 198 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ1580 .R38 2016 -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui gui zhang si fa jie shi da quan
中华人民共和国常用法律法规规章司法解释大全 / 国务院法制办公室编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lu fa gui gui zhang si fa jie shi da quan / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 1 volume (various pagings) ; 22 cm
KNQ1597 .A49 2016b -- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo zui xin si fa jie shi quan shu
中华人民共和国最新司法解释全书 / 中国法制出版社编.
Zhonghua Renmin Gongheguo zui xin si fa jie shi quan shu / Zhongguo fa zhi chu ban she bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2016. -- 2, 17, 653 pages ; 24 cm.
KNQ1597 .A49 2016e -- Kroch Library Asia
Fa guan xing wei yu she su xin fang yan jiu
法官行为与涉诉信访研究 / 宋心然著.
Fa guan xing wei yu she su xin fang yan jiu / Song Xinran zhu.
Qing hua da xue chu ban she, 2017. -- 5, 329 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ1610 .S68 2017 -- Kroch Library Asia
Min shi su song fa xue de xin fa zhan
民事诉讼法学的新发展 = New development of study of civil procedural law / 徐卉著.
Min shi su song fa xue de xin fa zhan = New development of study of civil procedural law / Xu Hui zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 6, 4, 223 pages ; 24 cm.
KNQ1710 .X836 2015 -- Kroch Library Asia
Ren min tiao jie bian qian yan jiu
人民调解变迁研究 : 以权威类型转变为视角 / 张红侠著.
Ren min tiao jie bian qian yan jiu : yi quan wei lei xing zhuan bian wei shi jiao / Zhang Hongxia zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 240 pages ; 24 cm
KNQ1758 .C66 Z36 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xiang cun jiu fen jie jue fang shi diao cha shou ji
中国乡村纠纷解决方式调查手记 : 基于贵州梧镇的考察 / 温丙存著.
Zhongguo xiang cun jiu fen jie jue fang shi diao cha shou ji : ji yu Guizhou Wu Zhen de kao cha / Wen Bingcun zhu.
Ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 228 pages : illustrations, maps ; 21 cm
KNQ1758 .S47 W46 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong cai fa an li yan jiu
仲裁法案例研究 / 马德才编著.
Zhong cai fa an li yan jiu / Ma Decai bian zhu.
Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si, 2015. -- 2, 271 pages ; 24 cm
KNQ1829 .M28 2015 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan zhong cai fa si fa jie shi de li jie yu shi yong
最高人民法院仲裁法司法解释的理解与适用 / 沈德咏, 万鄂湘主编 ; 最高人民法院研究室, 最高人民法院民事审判第四庭编著.
Zui gao ren min fa yuan zhong cai fa si fa jie shi de li jie yu shi yong / Shen Deyong, Wan Exiang zhu bian ; Zui gao ren min fa yuan yan jiu shi, Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di si ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 2, 3, 272 pages ; 21 cm.
KNQ1829 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo zheng zhi xian fa xue de sheng cheng luo ji yu jia zhi su qiu
中国政治宪法学的生成逻辑与价值诉求 / 王少俊著.
Zhongguo zheng zhi xian fa xue de sheng cheng luo ji yu jia zhi su qiu / Wang Shaojun zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 3, 282 pages ; 21 cm.
KNQ2050 .W357 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong min ji ben quan li
中国公民基本权利 / 梁成意著.
Zhongguo gong min ji ben quan li / Liang Chengyi zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 4, 224 pages ; 21 cm
KNQ2460 .L534 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo quan li xing tiao kuan li fa gui fan hua yan jiu
中国权利性条款立法规范化研究 / 张鹏著.
Zhongguo quan li xing tiao kuan li fa gui fan hua yan jiu / Zhang Peng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 176 pages ; 24 cm.
KNQ2460 .Z4428 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng ce dui wo guo si fa cai pan de ying xiang
政策对我国司法裁判的影响 : 基于民商事审判的实证研究 / 刘思萱著.
Zheng ce dui wo guo si fa cai pan de ying xiang : ji yu min shang shi shen pan de shi zheng yan jiu / Liu Sixuan zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 306 pages ; 23 cm.
KNQ2613 .L57 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xing zheng fa xue ti xi de fan si yu bian ge
中国行政法学体系的反思与变革 / 陶品竹著.
Zhongguo xing zheng fa xue ti xi de fan si yu bian ge / Tao Pinzhu zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015. -- 3, 3, 238 pages ; 21 cm
KNQ2720 .T468 2015 -- Kroch Library Asia
Xing zheng zhi fa yu xing shi si fa xian jie yan jiu
行政执法与刑事司法衔接研究 : 以食品安全两法衔接为视角 / 王圆圆著.
Xing zheng zhi fa yu xing shi si fa xian jie yan jiu : yi shi pin an quan liang fa xian jie wei shi jiao / Wang Yuanyuan zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 7, 4, 259 pages ; 21 cm
KNQ2795 .W38 2016 -- Kroch Library Asia
Huan jing qun ti xing shi jian de xing shi jie jue ji zhi
环境群体性事件的刑事解决机制 = Criminal settlement mechanism of the environmental mass incidents / 于涛著.
Huan jing qun ti xing shi jian de xing shi jie jue ji zhi = Criminal settlement mechanism of the environmental mass incidents / Yu Tao zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 4, 3, 241 pages ; 23 cm
KNQ3036.5 .D45 Y77 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo nong cun tu di liang quan guan xi yan bian gui lü
我国农村土地两权关系演变规律 = The evolution laws between ownership and management rights of China's rural land / 兰玲著.
Wo guo nong cun tu di liang quan guan xi yan bian gui lü = The evolution laws between ownership and management rights of China's rural land / Lan Ling zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2017. -- 2, 4, 168 pages : illustrations ; 24 cm.
KNQ3056 .L365 2017 -- Kroch Library Asia
Zui gao ren min fa yuan nong cun tu di cheng bao jiu fen an jian si fa jie shi li jie yu shi yong
最高人民法院农村土地承包纠纷案件司法解释理解与适用 / 最高人民法院民事审判第一庭编著.
Zui gao ren min fa yuan nong cun tu di cheng bao jiu fen an jian si fa jie shi li jie yu shi yong / Zui gao ren min fa yuan min shi shen pan di yi ting bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2015. -- 3, 2, 3, 5, 401 pages ; 21 cm.
KNQ3056 .A49 2015 -- Kroch Library Asia
Quan li, ze ren yu quan li, yi wu
权力・责任与权利・义务 : 教育行政执法指要 = Power responsibility & right obligation / 马兆兴主编.
Quan li, ze ren yu quan li, yi wu : jiao yu xing zheng zhi fa zhi yao = Power responsibility & right obligation / Ma Zhaoxing zhu bian.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 5, 6, 417 pages ; 23 cm
KNQ3138.55 .Q76 2015 -- Kroch Library Asia
Jing ji fa an li fa lü shi yong yan jiu
经济法案例法律适用研究 / 程南, 杨敏著.
Jing ji fa an li fa lü shi yong yan jiu / Cheng Nan, Yang Min zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 336 pages ; 21 cm.
KNQ3190 .C434 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian zi shang wu li fa yan jiu bao gao = China electronic commerce legislation research report
中国电子商务立法研究报告 = China electronic commerce legislation research report / 全国人大财政经济委员会电子商务法起草组编.
Zhongguo dian zi shang wu li fa yan jiu bao gao = China electronic commerce legislation research report / Quan guo ren da cai zheng jing ji wei yuan hui dian zi shang wu fa qi cao zu bian.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 4, 2, 2, 329 pages : illustrations ; 26 cm
KNQ3272 .Z448 2016 -- Kroch Library Asia
Xin xing nong cun jin rong zu zhi fa lü zhi du yan jiu
新型农村金融组织法律制度研究 = Study on the legal system of new-type rural financial organization / 李建胜著.
Xin xing nong cun jin rong zu zhi fa lü zhi du yan jiu = Study on the legal system of new-type rural financial organization / Li Jiansheng zhu.
Fa lü chu ban she, 2015. -- 2, 4, 301 pages ; 23 cm
KNQ3322 .L545 2015 -- Kroch Library Asia
"Zhonghua Renmin Gongheguo jian zhu fa" li fa xiu ding yan jiu
《中华人民共和国建筑法》立法修订研究 / 徐雷著.
"Zhonghua Renmin Gongheguo jian zhu fa" li fa xiu ding yan jiu / Xu Lei zhu.
Fa lü chu ban she, 2017. -- 3, 3, 202 pages ; 21 cm
KNQ3402 .X76 2017 -- Kroch Library Asia
Zhong Ri dao lu jiao tong fan zui bi jiao yan jiu
中日道路交通犯罪比较研究 / 周舟著.
Zhong Ri dao lu jiao tong fan zui bi jiao yan jiu / Zhou Zhou zhu.
Fa lü chu ban she, 2016. -- 3, 3, 488 pages ; 21 cm.
KNQ3450 .Z575 2016 -- Kroch Library Asia
Xin xing cheng zhen hua yu cai shui gai ge fa lü wen ti yan jiu
新型城镇化与财稅改革法律问题研究 / 张瑞峰, 辛艺, 郑文丽著.
Xin xing cheng zhen hua yu cai shui gai ge fa lü wen ti yan jiu / Zhang Ruifeng, Xin Yi, Zheng Wenli zhu.
Shandong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 174 pages ; 24 cm.
KNQ3525 .Z367 2016 -- Kroch Library Asia
Zhong he min xing xian xiu.
众合民刑先修. 刑法16讲 / 众合教育编 ; 徐光华编著.
Zhong he min xing xian xiu. Xing fa 16 jiang / Zhong he jiao yu bian ; Xu Guanghua bian zhu.
Ren min fa yuan chu ban she, 2016. -- 10, 6, 3, 337 pages ; 25 cm.
KNQ3800 .X845 2016 -- Kroch Library Asia
Xing shi qiang zhi yi liao zhi du yan jiu
刑事强制医疗制度研究 = Research on the system of criminal involuntary commitment / 王迎龙著.
Xing shi qiang zhi yi liao zhi du yan jiu = Research on the system of criminal involuntary commitment / Wang Yinglong zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- 5, 5, 304 pages ; 21 cm
KNQ3884 .W38 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo fan you zu zhi fan zui fa lü zhi du yan jiu
中国反有组织犯罪法律制度研究 = The law against organized crime of China / 靳高风著.
Zhongguo fan you zu zhi fan zui fa lü zhi du yan jiu = The law against organized crime of China / Jin Gaofeng zhu.
Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 455 pages ; 21 cm.
KNQ4265 .J66 2016 -- Kroch Library Asia
Hui shang fa lü wen hua yan jiu
徽商法律文化研究 / 主编黄名述, 陈友坤, 孙永祥.
Hui shang fa lü wen hua yan jiu / zhu bian Huang Mingshu, Chen Youkun, Sun Yongxiang.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2015. -- 3, 6, 3, 277 pages ; 21 cm
KNQ5022.3 .H87 2015 -- Kroch Library Asia
Luo shi zhu ze, ju jiao zhu ye
落实主责, 聚焦主业 : 上海金融纪检工作实践探索 / 中共上海市纪律检查委员会驻中共上海市金融工作委员会纪律检查组编.
Luo shi zhu ze, ju jiao zhu ye : Shanghai jin rong ji jian gong zuo shi jian tan suo / Zhong gong Shanghai Shi ji lü jian cha wei yuan hui zhu Zhong gong Shanghai Shi jin rong gong zuo wei yuan hui ji lü jian cha zu bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 6, 477 pages : illustrations ; 24 cm
KNQ9023.7 .L86 2016 -- Kroch Library Asia
Parlemen dan penegakan hukum di Indonesia
Parlemen dan penegakan hukum di Indonesia / Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. ; penyunting, Rahmat Said ; kata pengantar, Puan Maharani.
Expose, 2016. -- xii, 408 pages ; 21 cm
KNW2516 .P365 2016 -- [asia,anx]
Wilayat al-hisbah di Aceh
Wilayat al-hisbah di Aceh : konsep dan implementasi / Dr. H. Muhibbuththabary, M.Ag ; pengantar, Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja.
PeNa, 2010. -- viii, 146 pages ; 21 cm
KNW2935 .A33 M845 2010 -- [asia,anx]

KZ. Law of nations (2 items)RSS

Qi ye, wai jiao yu jin dai hua
企业、外交与近代化 : 近代中国的准条约 / 侯中军著.
Qi ye, wai jiao yu jin dai hua : jin dai Zhongguo de zhun tiao yue / Hou Zhongjun zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 4, 302 pages ; 24 cm
KZ1301 .H66 2016 -- Kroch Library Asia
Dong Ya san guo yu guo ji xing shi fa yuan guan xi bi jiao yan jiu
东亚三国与国际刑事法院关系比较研究 = A comparative study on the relationships between three east Asian states and international criminal court / 朱利江著.
Dong Ya san guo yu guo ji xing shi fa yuan guan xi bi jiao yan jiu = A comparative study on the relationships between three east Asian states and international criminal court / Zhu Lijiang zhu.
Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2016. -- xiii, 2, 293 pages ; 23 cm
KZ7230 .Z66 2016 -- Kroch Library Asia

LA. History of education (6 items)RSS

Di er tiao zhan xian
第二条战线 : 论解放战争时期的学生运动 / 金冲及著.
Di er tiao zhan xian : lun jie fang zhan zheng shi qi de xue sheng yun dong / Jin Chongji zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 225 pages ; 23 cm.
LA1131.81 .J564 2016 -- Kroch Library Asia
Liberal education and its discontents
Liberal education and its discontents : the crisis in the Indian university / Shashikala Srinivasan.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiii, 246 pages ; 23 cm
LA1153 .S72 2019 -- Kroch Library Asia
Chosŏn hugi hyanggyo saron
조선 후기 향교 사론 / 강 대민 지음.
Chosŏn hugi hyanggyo saron / Kang Tae-min chiŭm.
Kukhak Charyowŏn, 2018. -- 425 pages ; 23 cm.
LA1331 .K3295 2018 -- Kroch Library Asia
Taehak kwa kwŏllyŏk
대학 과 권력 : 한국 대학 100년 의 역사 / 김 정인 지음.
Taehak kwa kwŏllyŏk : Han'guk taehak 100-yŏn ŭi yŏksa / Kim Chŏng-in chiŭm.
Humanist, 2018. -- 379 pages ; 23 cm
LA1333 .K4725 2018 -- Kroch Library Asia
Liu jiao ting bian zheng feng chun
六角亭边正逢春 : 武陵山乡教育回忆录 (1980-1989) / 吴国韬著.
Liu jiao ting bian zheng feng chun : Wuling shan xiang jiao yu hui yi lu (1980-1989) / Wu Guotao zhu.
Yu wen chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 3, 2, 808 pages) : illustrations ; 24 cm
LA2383 .C62 W82473 2016 -- Kroch Library Asia
Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử
Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử / chỉ đạo biên soạn, Nguyễn Ngọc Thanh.
Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ, 2017. -- 321 pages ; 23 cm
LA2383 .V5 N485 2017 -- Kroch Library Asia

LB. Theory and practice of education (4 items)RSS

Sổ tay văn hóa giáo dục phổ thông
Sổ tay văn hóa giáo dục phổ thông / Đăng Khoa (biên soạn).
Nhà xuất bản Dân trí, 2017. -- 220 pages : illustrations ; 21 cm
LB15 .S65 2017 -- Kroch Library Asia
Chumchon hǣng kānrīanrū chœ̄ng wichāchīp khrū
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู : กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ = Professional Learning Community : PLC / ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร. ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจาร์ย ดร. อรพิณ ศิริสัมพันธ์.
Chumchon hǣng kānrīanrū chœ̄ng wichāchīp khrū : konlayut kānyok radap khunnaphāp kānsưksā : nǣokhit sū kānpatibat = Professional Learning Community : PLC / Phūchūai Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Pō̜ranat Kitrungrư̄ang, Phūchūai Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. ʻŌ̜raphin Sirisamphan.
Phūchūai Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Pō̜ranat Kitrungrư̄ang, 2018. -- 101 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize LB1707 .P67 2018 + -- Kroch Library Asia
Gọi tên nước Mỹ
Gọi tên nước Mỹ : học bổng Mỹ, những điều chưa ai hướng dẫn bạn / Bùi Vân Anh, Phạm Minh Đức.
Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, 2017. -- 298 pages : illustrations ; 21 cm
LB2376.4 .B85 2017 -- Kroch Library Asia
Guru. (serial)
Guru.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 201u-. -- volumes ; 28 cm
Oversize LB2832.4 .I5 G85 + -- Kroch Library Asia

LC. Special aspects of education (11 items)RSS

Han'guk sŏwŏn ŭi chŏnt'ong kach'i wa hyŏndaejŏk kyesŭng
한국 서원 의 전통 가치 와 현대적 계승 / 이 해준, 이 상해, 정 순우, 이 수환, 김 문준 지음.
Han'guk sŏwŏn ŭi chŏnt'ong kach'i wa hyŏndaejŏk kyesŭng / Yi Hae-jun, Yi Sang-hae, Chŏng Sun-u, Yi Su-hwan, Kim Mun-jun chiŭm.
Han'gukhak Chungang Yŏn'guwŏn Ch'ulp'anbu, 2018. -- 302 pages : illustrations ; 23 cm.
LC54 .K6 H374 2018 -- Kroch Library Asia
Sŏdang, chŏnt'ong kwa kŭndae ŭi kallimkil esŏ
서당, 전통 과 근대 의 갈림길 에서 / 송 찬섭 지음.
Sŏdang, chŏnt'ong kwa kŭndae ŭi kallimkil esŏ / Song Ch'an-sŏp chiŭm.
Sŏhae Munjip, 2018. -- 448 pages : illustrations ; 21 cm.
LC54 .K6 S64 2018 -- Kroch Library Asia
Bourdieu and Chinese education
Bourdieu and Chinese education : inequality, competition, and change / edited by Guanglun Michael Mu, Karen Dooley, and Allan Luke.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xiv, 270 pages ; 23 cm
LC191.8 .C5 B68 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gao deng jiao yu xu qiu de ren kou she hui xue kao cha
中国高等教育需求的人口社会学考察 / 赵勇著.
Zhongguo gao deng jiao yu xu qiu de ren kou she hui xue kao cha / Zhao Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 284 pages : illustrations ; 24 cm.
LC191.98 .C6 Z4398 2016 -- Kroch Library Asia
Values education amid globalization and change
Values education amid globalization and change : the case of Singapore's education system / Jason Tan.
Faculty of Education, Hong Kong Institute of Educational Research, Chinese University of Hong Kong, 2008. -- 28 pages ; 22 cm.
LC315 .S55 T37 2008 -- Kroch Library Asia
Talō̜t kān ... niran
ตลอดกาล ... นิรันดร์ : 350 ปี การศึกษาคาทอลิกไทย / บรรณาธิการ, บาทหลวง อนุชา ไชยเดช.
Talō̜t kān ... niran : 350 pī kānsưksā Khāthō̜lik Thai / bannāthikān, Bātlūang ʻAnuchā Chaiyadēt.
Saphā Kānsưksā Khāthō̜lik hǣng Prathēt Thai, 2015. -- 488 pages ; 25 cm
LC507 .T5 T35 2015 -- Kroch Library Asia
SMK bisa-hebat. (serial)
SMK bisa-hebat.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2016-. -- volumes : illustrations ; 30 cm
Oversize LC1047 .I5 S64 + -- Kroch Library Asia
Kānsưksā phahu watthanatham
การศึกษาพหุวัฒนธรรม : มุมมองเชิงวิพากษ์และการปฏิบัติการในโรงเรียน / นงเยาว์ เนาวรัตน์.
Kānsưksā phahu watthanatham : mummō̜ng chœ̄ng wiphāk læ kānpatibatkān nai rongrīan = Multicultural education : critical perspectives and praxis in schooling / Rō̜ng Sātsatrāčhān Dō̜rō̜. Nongyao Naowarat.
Khana Sưksāsāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2018. -- A-W [12 pages], 211 pages ; 21 cm
LC1099.5 .T5 N66 2018 -- Kroch Library Asia
"Shall I feed my daughter, or educate her?"
"Shall I feed my daughter, or educate her?" : barriers to girls' education in Pakistan.
Human Rights Watch, 2018. -- 111 pages : color illustrations, map ; 27 cm
Oversize LC2330 .S435 2018 + -- Kroch Library Asia
Chaeil Chosŏnin kwa Chosŏn hakkyo
재일 조선인 과 조선 학교 : 투쟁 의 시간, 삶 의 공간 / 배 지원, 조 경희 엮음.
Chaeil Chosŏnin kwa Chosŏn hakkyo : t'ujaeng ŭi sigan, sam ŭi konggan / Pae Chi-wŏn, Cho Kyŏng-hŭi yŏkkŭm.
Tosŏ Ch'ulp'an Sŏnin, 2017. -- 335 pages : illustrations ; 23 cm
LC3501 .K6 C5235 2017 -- Kroch Library Asia
Cô đơn đẻ̂ trưởng thành
Cô đơn đẻ̂ trưởng thành : nhật ký từ nước Mỹ : tàn văn / Nguyẽ̂n Siêu.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2016. -- 200 pages : illustrations ; 19 cm
LC3501 .V53 N48 2016 -- Kroch Library Asia

LG. Individual institutions - Asia, Africa, Indian Ocean islands, Australia, New Zealand, Pacific islands (1 item)RSS

Jing nü qi shu
静女其姝 : 从静宜女中走出的她们 / 徐玲编著.
Jing nü qi shu : cong Jing yi nü zhong zou chu de ta men / Xu Ling bian zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 2, 217 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations, facsimiles, portraits ; 23 cm
LG53 .K356 X8 2016 -- Kroch Library Asia

ML. Literature on music (8 items)RSS

Tang dai cheng shi le ren yan jiu
唐代城市乐人研究 / 欧燕著.
Tang dai cheng shi le ren yan jiu / Ou Yan zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 2, 7, iii, 266 pages ; 24 cm.
ML336.2 .O788 2016 -- Kroch Library Asia
Chilsŏ wa ch'inhwa ŭi pyŏnju
질서 와 친화 의 변주 : 조선 의 왕실 음악 / 지은이 송 혜진.
Chilsŏ wa ch'inhwa ŭi pyŏnju : Chosŏn ŭi wangsil ŭmak / chiŭni Song Hye-jin.
Minsogwŏn, 2016. -- 354 pages : illustrations ; 24 cm.
ML342 .S5668 2016 -- Kroch Library Asia
Philippine modernities
Philippine modernities : music, performing arts, and language, 1880-1941 / Jose S. Buenconsejo, editor.
University of the Philippines Press, 2017. -- xxv, 523 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize ML345 .P57 P45 2017 + -- Kroch Library Asia
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ
Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ : cuộc đời và tác phẩm / Bùi Tuyết Mai.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2016. -- 473 pages : illustrations (some color) ; 21 cm
ML410 .N493 B85 2016 -- Kroch Library Asia
Xin si jun yin yue wen hua tu pu
新四军音乐文化图谱 / 新四军音乐文化研究与发展中心编.
Xin si jun yin yue wen hua tu pu / Xin si jun yin yue wen hua yan jiu yu fa zhan zhong xin bian.
Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2015. -- 123 pages : illustrations, music ; 29 cm
ML1351 .C55 X55 2015 -- Kroch Library Asia
Dao shu cun jian yin yue zi liao yan jiu
道书存见音乐资料研究 / 蒲亨强著.
Dao shu cun jian yin yue zi liao yan jiu / Pu Hengqiang zhu.
Ba Shu shu she, 2016. -- 5, 4, 9, 239 pages : illustrations, music ; 22 cm.
ML3197 .P825 2016 -- Kroch Library Asia
Aishōka monogatari
愛唄歌ものがたり / 読売新聞文化部.
Aishōka monogatari / Yomiuri Shinbun Bunkabu.
Iwanami Shoten, 2003. -- xii, 275, 6 pages : illustrations ; 22 cm
ML3501 .A37 2003 -- Kroch Library Asia
Saysay himig
Saysay himig : a sourcebook on Philippine music history 1880-1941 / Arwin Q. Tan, editor.
The University of the Philippines Press, 2018. -- xxiv, 421 pages : illustrations ; 26 cm.
Oversize ML3758 .P5 S29 2018 + -- Kroch Library Asia

N. Fine arts (17 items)RSS

Arts and culture for older people in Singapore
Arts and culture for older people in Singapore : an annotated bibliography / Belinda Yuen, Penny Kong.
Springer, 2018. -- xii, 113 pages ; 24 cm.
N72 .A33 Y84 2018 -- Kroch Library Asia
Kāndœ̄nthāng khō̜ng phūchāi phūmī kānam sō̜ng bai
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ = The journey of a man with two kettles / ศุภชัย ศาสตร์สาระ, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Kāndœ̄nthāng khō̜ng phūchāi phūmī kānam sō̜ng bai = The journey of a man with two kettles / Suphachai Sātsāra, Khana Wičhitsin, Mahāwitthayālai Chīang Mai.
Sūn Bō̜rihān Ngān Wičhai, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2018. -- 308 pages : illustrations (chiefly color) ; 22 cm
N72 .S6 S86 2018 -- Kroch Library Asia
Shi nian mo yi jian
十年磨一剑 : 2005-2015天津大学冯骥才文学艺术研究院图志 / 主编冯骥才.
Shi nian mo yi jian : 2005-2015 Tianjin da xue Feng Jicai wen xue yi shu yan jiu yuan tu zhi / zhu bian Feng Jicai.
Wen hua yi shu chu ban she, 2015. -- 293 pages : chiefly color illustrations ; 28 cm
N346.5 .C62 T537 2015 -- Kroch Library Asia
Jeweled isle
The jeweled isle : art from Sri Lanka / Robert Brown, Tushara Bindu Gude, Donald Stadtner, and Lakshika Senarath Gamage.
Los Angeles County Museum of Art, 2018. -- 106 pages : illustrations (chiefly color), map, portraits ; 30 cm
Oversize N582 .L7 A6865 2018 + -- Kroch Library Asia
2015-2016 Kungnip Chungang Pangmulgwan kihoek t'ŭkpyŏlchŏn chŏnsi pogosŏ
2015-2016 국립 중앙 박물관 기획 특별전 전시 보고서 = National Museum of Korea exhibition report / 국립 중앙 박물관.
2015-2016 Kungnip Chungang Pangmulgwan kihoek t'ŭkpyŏlchŏn chŏnsi pogosŏ = National Museum of Korea exhibition report / Kungnip Chungang Pangmulgwan.
Kungnip Chungang Pangmulgwan, 2017. -- 535 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
Oversize N3750 .S4 A23 2017 + -- Kroch Library Asia
Dui hua Da Fenqi
对话达・芬奇 : 第四届「艺术与科学」国际作品展 / 主编冯远 = Dialogue with Da Vinci : the 4th Art & Science International Exhibition / Feng Yuan editor in chief.
Dui hua Da Fenqi : di si jie "Yi shu yu ke xue" guo ji zuo pin zhan / zhu bian Feng Yuan = Dialogue with Da Vinci : the 4th Art & Science International Exhibition / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 9, 196 pages : illustrations ; 28 cm.
N6923 .L33 D85 2016 -- Kroch Library Asia
Buddhist art of ancient Rakhine
The Buddhist art of ancient Rakhine : an Eastern border state beyond ancient India, East of Vanga and Samatata / by San Tha Aung, B. Sc (Hons.), A. M. (Harvard).
U Ye Myint, 1997. -- ii, 121, iii, 93 pages ; 25 cm
N7312.2 .A7 S26 1997 -- Kroch Library Asia
Crossover
Crossover : the unveiled collection = Khrō̜tʻōwœ̄ : sinlapa & naksasom.
Bangkok Art and Culture Centre Foundation, 2015. -- 199 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
N7321 .C76 2015 -- Kroch Library Asia
Writing the modern
Writing the modern : selected texts on art & art history in Singapore, Malaysia & Southeast Asia, 1973-2015 / T.K. Sabapathy ; edited by Ahmad Mashadi [and three others].
Singapore Art Museum, 2018. -- 448 pages ; 25 cm
N7330 .S55 S23 2018 -- Kroch Library Asia
"Mei lian" yu zuo yi mei shu yun dong
"美联"与左翼美术运动 / 乔丽华著 ; 中共上海市委党史研究室, 上海鲁迅纪念馆编.
"Mei lian" yu zuo yi mei shu yun dong / Qiao Lihua zhu ; Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Lu Xun ji nian guan bian.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 17, 289 pages : illustrations ; 23 cm.
N7345.5 .Z46 Q535 2016 -- Kroch Library Asia
Shirakaba and Japanese modernism
Shirakaba and Japanese modernism : art magazines, artistic collectives, and early avant-garde / by Erin Schoneveld.
Brill, 2019. -- xi, 262 pages : many illustrations (chiefly color) ; 26 cm.
N7355.35 .A83 S36 2019 -- Kroch Library Asia
O Chu-sŏk ŭi Han'guk ŭi mi t'ŭkkang
오 주석 의 한국 의 美 특강 / 오 주석 지음.
O Chu-sŏk ŭi Han'guk ŭi mi t'ŭkkang / O Chu-sŏk chiŭm.
P'urŭn Yŏksa, 2017. -- 278, [6] pages : color illustrations ; 22 cm
N7363.4 .O16 2017 -- Kroch Library Asia
Misul ŭi nun ŭro Han'guk ŭl poda
미술 의 눈 으로 한국 을 보다 : 한국 현대 미술 에 나타난 이데올로기, 소비 사회, 젠더, 국가 정체성 / 신 채기 지음.
Misul ŭi nun ŭro Han'guk ŭl poda : Han'guk hyŏndae misul e nat'anan ideollogi, sobi sahoe, chendŏ, kukka chŏngch'esŏng / Sin Ch'ae-gi chiŭm.
Pit ŭl Yŏnŭn Ch'aekpang, 2018. -- 295 pages : color illustrations ; 21 cm.
N7365 .S538 2018 -- Kroch Library Asia
Gu gong li de bo xue jia
故宮里的博学家 : 杨伯达传 / 周珺著.
Gu gong li de bo xue jia : Yang Boda zhuan / Zhou Jun zhu.
Jiangsu ren min chu ban she, 2016. -- 2, 161 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
N7483 .Y363 Z475 2016 -- Kroch Library Asia
Wang Xun nian pu
王逊年谱 : 1915-1969 = A chronicle of Wang Xun / 王涵著.
Wang Xun nian pu : 1915-1969 = A chronicle of Wang Xun / Wang Han zhu.
Zhongguo qing nian chu ban she, 2015. -- 2, 386 pages, 7 unnumbered pages of plates : illustrations ; 23 cm
N7483 .W368 W364 2015 -- Kroch Library Asia
Authentic replicas
Authentic replicas : Buddhist art in medieval China / Hsueh-man Shen.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xi, 334 pages : illustrations (chiefly color) ; 27 cm
Oversize N8193 .C6 S54 2019 + -- Kroch Library Asia
Nanzhanglou gong gong yi shu yan jiu
南张楼公共艺术研究 / 张琦著.
Nanzhanglou gong gong yi shu yan jiu / Zhang Qi zhu.
Suzhou da xue chu ban she, 2016. -- 2, 193 pages : illustrations ; 24 cm
N8846 .C6 Z434 2016 -- Kroch Library Asia

NA. Architecture (18 items)RSS

Kānčhatsāng bānpratū pradap muk hō̜phramonthīantham phư̄aʻanurak bānpratū dœ̄m
การจัดสร้างบานประตูประดับมุก หอพระมณเฑียรธรรม เพื่ออนุรักษ์บานประตูเดิม / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง นายอำพล สัมมาวุฒธิ.
Kānčhatsāng bānpratū pradap muk hō̜phramonthīantham phư̄aʻanurak bānpratū dœ̄m / bannāthikān læ phūrīaprīang Nāi ʻAmphon Sammāwutthi.
Samnak Chang Sip Mū, Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Watthanatham, 2012. -- 184 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize NA1521 .K26 2012 + -- Kroch Library Asia
You yuan de hui sheng
悠遠的回聲 : 漢口路壹伍壹號 / 华东建筑设计研究总院 ; 《时代建筑》杂志编辑部著.
You yuan de hui sheng : Hankou Lu yi wu yi hao / Hua dong jian zhu she ji yan jiu zong yuan ; "Shi dai jian zhu" za zhi bian ji bu zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2016. -- 451 pages : illustrations (some color) ; 25 cm
NA1547 .S5 Y68 2016 -- Kroch Library Asia
Jian zhu mu yu
建筑母语 : 传统、地域与乡愁 / 汉宝德著.
Jian zhu mu yu : chuan tong, di yu yu xiang chou / Han Baode zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014. -- 2, 168 pages : color illustrations ; 21 cm.
NA1549.8 .H36 2014 -- Kroch Library Asia
Modern Kyoto
Modern Kyoto : building for ceremony and commemoration, 1868-1940 / Alice Y. Tseng.
University of Hawaiʻi Press, 2018. -- xvii, 269 pages : illustrations (chiefly color), color map ; 23 cm.
NA1557 .K9 T79 2018 -- Kroch Library Asia
Ling nan xian dai jian zhu jiao yu zao qi fa zhan li cheng (1932-1966)
岭南现代建筑教育早期发展历程 (1932-1966) / 施瑛著.
Ling nan xian dai jian zhu jiao yu zao qi fa zhan li cheng (1932-1966) / Shi Ying zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 458 pages : illustrations, portraits ; 26 cm.
NA2266 .G83 S458 2015 -- Kroch Library Asia
Ying zao, Zhonghua
营造̀中华 : 清华营建学科专题展 / 主编冯远 = ArchitectureC̀hina : specialized exhibition of Tsinghua architecture discipline / Feng Yuan editor in chief.
Ying zao, Zhonghua : Qing hua ying jian xue ke zhuan ti zhan / zhu bian Feng Yuan = ArchitectureC̀hina : specialized exhibition of Tsinghua architecture discipline / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 9, 155 pages : illustrations, plans, portraits ; 28 cm.
NA2320 .C6 Q55 2016 -- Kroch Library Asia
Indonesian architects
Indonesian architects : volume, mobility, investment, interaction, environment : for the International Union of Architects Congress, Seoul 2017 / Imelda Akmal, architectural writer.
Imaji, 2017. -- 208 pages : color illustrations ; 23 cm
NA2542.4 .A36 2017 -- Kroch Library Asia
Kenchiku dezain e no apurōchi.
建築デザインへのアプローチ / 菊竹淸訓編著.
Kenchiku dezain e no apurōchi.
Kajima Shuppankai, 1992. -- 229 pages : illustrations ; 21 cm.
NA2750 .K46 1992 -- Kroch Library Asia
Wutai Shan Han Zang fo si cai hua yan jiu
五台山汉藏佛寺彩画研究 / 陈捷, 张昕著.
Wutai Shan Han Zang fo si cai hua yan jiu / Chen Jie, Zhang Xin zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2015. -- 170 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
NA3583 .A3 W9735 2015 -- Kroch Library Asia
Buddhist monuments and temples of Cambodia and Laos
Buddhist monuments and temples of Cambodia and Laos / by W. Vivian De Thabrew ; editor Coral De Thabrew.
AuthorHouse, 2015. -- 101 pages : color illustrations ; 28 cm.
Oversize NA6030 .C16 D46 2015 + -- Kroch Library Asia
Sichuan dao jiao gong guan jian zhu yi shu yan jiu
四川道教宮观建筑艺术研究 / 李星丽著.
Sichuan dao jiao gong guan jian zhu yi shu yan jiu / Li Xingli zhu.
Ba Shu shu she, 2015. -- 414 pages : illustrations ; 21 cm.
NA6046 .S53 L527 2015 -- Kroch Library Asia
Yangzhou Da ming si Da xiong bao dian xiu shan shi lu
揚州大明寺大雄寶殿修繕實錄 / 梁宝富编著.
Yangzhou Da ming si Da xiong bao dian xiu shan shi lu / Liang Baofu bian zhu.
Zhongguo jian cai gong ye chu ban she, 2014. -- 173 pages : color illustrations, plans ; 30 cm.
NA6047 .Y36 L534 2014 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yuan lin gu jian zhu zhi tu
中国园林古建筑制图 / 滕光增, 胡浩主编.
Zhongguo yuan lin gu jian zhu zhi tu / Teng Guangzeng, Hu Hao zhu bian.
Zhongguo jian cai gong ye chu ban she, 2016. -- 172 pages : illustrations, plans ; 26 cm.
NA7448 .Z56 2016 -- Kroch Library Asia
Hubei chuan tong min ju yan jiu
湖北传统民居研究 / 湖北省住房和城乡建设厅主编.
Hubei chuan tong min ju yan jiu / Hubei Sheng zhu fang he cheng xiang jian she ting zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- 290 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm
NA7449 .H858 H84 2016 -- Kroch Library Asia
Wengding Cun ju luo diao cha bao gao
翁丁村聚落调查报告 / 张捍平著.
Wengding Cun ju luo diao cha bao gao / Zhang Hanping zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 437 pages : illustrations ; 22 cm
NA7450 .C37 Z436 2015 -- Kroch Library Asia
Japanese house
The Japanese house : architecture and life after 1945 = 日本の家 : 1945年以降の建築と暮らし / 編集:株式会社新建築社, 東京国立近代美術館.
The Japanese house : architecture and life after 1945 / editors: Shinkenchiku-sha Co., Ltd. and The National Museum of Modern Art, Tokyo = Nihon no ie : 1945-nen ikō no kanchiku to kurashi / henshū Kabushiki Kaisha Shinkenchikusha, Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan.
Shinkenchiku-sha : Tōkyō Kokuritsu Kindai Bijutsukan, 2017. -- 255 pages : illustrations (some color), plans ; 30 cm.
Oversize NA7451 .J354 2017 + -- Kroch Library Asia
Ji yu di yu shi ying ji zhi de huang tu gou he di mao xiao cheng zhen lin shan zhu qu gong gong kong jian jian gou yan jiu
基于地域适应机制的黄土沟壑地貌小城镇邻山住区公共空间建构研究 / 韩晓莉, 宋功明著.
Ji yu di yu shi ying ji zhi de huang tu gou he di mao xiao cheng zhen lin shan zhu qu gong gong kong jian jian gou yan jiu / Han Xiaoli, Song Gongming zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2016. -- vi, 157 pages : illustrations ; 24 cm
NA9053 .S6 H38 2016 -- Kroch Library Asia
Yangzhoucheng Guojia Kaogu Yizhi Gongyuan
扬州城国家考古遗址公园 : 唐子城・宋宝城城垣及护城河保护展示总则 / 王学荣, 武廷海, 王刃馀著.
Yangzhoucheng Guojia Kaogu Yizhi Gongyuan : Tangzi Cheng, Songbao Cheng cheng yuan ji hu cheng he bao hu zhan shi zong ze / Wang Xuerong, Wu Tinghai, Wang Renyu zhu.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 150 pages : illustrations (chiefly color), maps (some color) ; 25 x 34 cm.
NA9266 .Y364 W36 2015 -- Kroch Library Asia

NB. Sculpture (4 items)RSS

Qie er bu she
锲而不舍 : 中国古代石刻研究 / 赵超著.
Qie er bu she : Zhongguo gu dai shi ke yan jiu / Zhao Chao zhu.
San Jin chu ban she, 2015. -- 20, 2, 337 pages : illustrations ; 24 cm
NB1043 .Z444 2015 -- Kroch Library Asia
Buddha e* bhava phracʻ toʻ cañʻ rhacʻ chayʻ
Buddha e* bhava phracʻ toʻ cañʻ rhacʻ chayʻ = 80 scenes of the life of Buddha / Myanmar Heritage Cā taññʻʺ ʼA phvaiʹ taññʻʺ phratʻ saññʻ.
Panʻʺ Ve Ve Cā pe, 2012. -- 173 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize NB1912 .B83 B82 2012 + -- Kroch Library Asia
Dunhuang shi ku cai su yi shu gai lun
敦煌石窟彩塑艺术概论 / 郑炳林, 张景峰.
Dunhuang shi ku cai su yi shu gai lun / Zheng Binglin, Zhang Jingfeng.
Gansu jiao yu chu ban she, 2016. -- 5, 2, 460 pages : color illustrations ; 23 cm.
NB1912 .B83 Z446 2016 -- Kroch Library Asia
Featuring Buddhist imagery from Bhārata to Suvarṇabhūmi
Featuring Buddhist imagery from Bhārata to Suvarṇabhūmi / author of texts, Amara Srisuchat, Himanshu Prabha Ray.
Fine Arts Department, 2017. -- 208 pages : color illustrations ; 28 cm
Oversize NB1912 .B83 A46 2017 + -- Kroch Library Asia

NC. Drawing. Design. Illustration (12 items)RSS

4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition
The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition = Kansadǣng Phāpphim læ Wātsēn Nānāchāt khrang thī 4.
Art and Culture Office, Office of the President, Silpakorn University, 2015. -- 207 pages : illustrations (some color) ; 29 cm
Oversize NC96 .K36 2015 + -- Kroch Library Asia
Kānrāng phāp lāi thai, phāp thai
การร่างภาพลายไทย ภาพไทย / อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติ.
Kānrāng phāp lāi thai, phāp thai / ʻĀčhān Suwat Sǣnkhat.
Wāt Sin, 2017. -- 159 pages, 1 unnumbered page : illustrations ; 29 cm
Oversize NC335 .S89 2017 + -- Kroch Library Asia
Shiok, sia!
Shiok, sia! : sketching Singapore's favourite desserts / by Anita Ryanto.
Kucinta Books Pte Ltd, 2017. -- 95 pages : colour illustrations ; 15 cm
NC344.7 .S55 R82 2017 -- Kroch Library Asia
Ahemaitijiang Kasimi
阿合买提江 卡斯米 / 撰文谢敏 ; 绘画姜浩林.
Ahemaitijiang Kasimi / Zhuan wen Xie Min ; hui hua Jiang Haolin.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .J53 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Chen Tanqiu
陈潭秋 / 撰文马锁成 ; 绘画李冬.
Chen Tanqiu / Zhuan wen Ma Suocheng ; hui hua Li Dong.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .L53 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Liqun dian tai
力群电台 / 撰文王棣 ; 绘画刘增祺.
Liqun dian tai / Zhuan wen Wang Di ; hui hua Liu Zengqi.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .L58 A72 2006 -- Kroch Library Asia
Qing dai Xinjiang Chaha'er ying
清代新疆察哈尔营/ 撰文吐娜 ; 绘画倪泽玄.
Qing dai Xinjiang Chaha'er ying / Zhuan wen Tuna ; hui hua Ni Zexuan.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .N68 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Qing dai Yili Weiwu'er ren
清代伊犁维吾尔人 / 撰文吐娜 ; 绘画刘增祺..
Qing dai Yili Weiwu'er ren / Zhuan wen Tuna ; hui hua Liu Zengqi.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .L58 A74 2006 -- Kroch Library Asia
Xilu jun zuo zhi dui jin Xinjiang
西路军左支队进新疆 / 撰文张军 ; 绘画贺军.
Xilu jun zuo zhi dui jin Xinjiang / Zhuan wen Zhang Jun ; hui hua He Jun.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .H4 A77 2006 -- Kroch Library Asia
Xin bing ying
新兵营 / 撰文苏奎俊 ; 绘画曾多源.
Xin bing ying / Zhuan wen Su Kuijun ; hui hua Zeng Duoyuan.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm
NC990.6 .Z46 A73 2006 -- Kroch Library Asia
Xinjiang san qu ge ming
新疆三区革命 / 撰文芮梦得, 田茂秋 ; 绘画姜浩林.
Xinjiang san qu ge ming / Zhuan wen Rui Mengde, Tian Maoqiu ; hui hua Jiang Haolin.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .J53 A73 2006 -- Kroch Library Asia
Zhun'ge'er ren min fan kang Sha E de dou zheng
准噶尔人民反抗沙俄的斗争 / 撰文吐娜 ; 绘画刘增祺.
Zhun'ge'er ren min fan kang Sha E de dou zheng / Zhuan wen Tuna ; hui hua Liu Zengqi.
Xinjiang ren min chu ban she, 2006. -- 94 pages : chiefly illustrations ; 10 x 14 cm.
NC990.6 .L58 A73 2006 -- Kroch Library Asia

ND. Painting (26 items)RSS

Ganesh Haloi
Ganesh Haloi : the feeling eye / essays by Mukund Lath, Jesal Thacker, Natasha Ginwala.
Akar Prakar in association with Mapin Publishing, Ahmedabad, 2017. -- 91 pages : illustrations (colour) ; 28 cm
Oversize ND1010 .H35 A4 2017 + -- Kroch Library Asia
Inkpulse
Inkpulse : the art of Yeo Shih Yun / photographs Jing Wei and Yeo Shih Yun, otherwise stated.
Instinc, 2017. -- 328 pages : illustrations (some color) ; 27 cm
Oversize ND1030 .S532 Y46 2017 + -- Kroch Library Asia
Yi shu da shi Chen Ruixian
艺术大师陈瑞献 / 箴言陈瑞献 ; 摄影徐伏钢 = Great master Tan Swie Hian / aphorisms Tan Swie Hian ; photography Xu Fugang.
Yi shu da shi Chen Ruixian / zhen yan Chen Ruixian ; she ying Xu Fugang = Great master Tan Swie Hian / aphorisms Tan Swie Hian ; photography Xu Fugang.
Chuang yi quan chu ban she, 2017. -- 504 pages : illustrations (chiefly color), portraits (chiefly color) ; 31 cm
Oversize ND1030 .S53 C44 2017 ++ -- Kroch Library Asia
Art and artistry of Dominic Man-Kit Lam
The art and artistry of Dominic Man-Kit Lam : 1. chromoskedasic painting / Vanessa Lok-Wa Li, Bryant W. Rossiter ; edited by Louis Man-Fat Lam.
World Culture Organization, 2015. -- 68 pages : color illustrations ; 25 x 25 cm
Oversize ND1040 .L52 2015 + -- [asia]
Tang Song hui hua shi
唐宋绘画史 : 滕固《唐宋绘画史》自校本及其研究 / 滕固原著 ; 陈世强编著.
Tang Song hui hua shi : Teng Gu "Tang Song hui hua shi" zi jiao ben ji qi yan jiu / Teng Gu yuan zhu ; Chen Shiqiang bian zhu.
Dong nan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 221 pages, 6 pages of plages : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
ND1043.3 .C428 2015 -- Kroch Library Asia
Si xian shi xin
思贤师心 : 清华大学美术学院艺术大家作品展 / 主编冯远 = Remembering masters & recalling their minds : exhibition of selected artworks by masters from the Academy of Arts & Design, Tsinghua University / Feng Yuan editor in chief.
Si xian shi xin : Qing hua da xue mei shu xue yuan yi shu da jia zuo pin zhan / zhu bian Feng Yuan = Remembering masters & recalling their minds : exhibition of selected artworks by masters from the Academy of Arts & Design, Tsinghua University / Feng Yuan editor in chief.
Qing hua da xue chu ban she, 2016. -- 11, 194 pages : illustrations (chiefly color) ; 28 cm.
ND1045 .S528 2016 -- Kroch Library Asia
Beijing hua yuan cang Qi Baishi jing pin ji
北京画院藏齐白石精品集 / 主编陈履生.
Beijing hua yuan cang Qi Baishi jing pin ji / zhu bian Chen Lüsheng.
Guangxi mei shu chu ban she, 2015. -- 16 volumes : chiefly illustrations (some color) ; 19 cm
ND1049 .Q25 A4 2015b -- Kroch Library Asia
Buyi da shi
布衣大师 : 允文允武的艺术名家阎道生 / 阎伯群著.
Buyi da shi : yun wen yun wu de yi shu ming jia Yan Daosheng / Yan Boqun zhu.
Tianjin gu ji chu ban she, 2015. -- 5, 2, 194 pages : illustrations, portraits ; 21 cm.
ND1049 .Y223 Y34 2015 -- Kroch Library Asia
Du hai bai yun guan gu jin
渡海白雲贯古今 : 黃君璧书画展作品集 / 吕章申主编.
Du hai bai yun guan gu jin : Huang Junbi shu hua zhan zuo pin ji / Lu Zhangshen zhu bian.
Anhui mei shu chu ban she, 2015. -- 279 pages : chiefly color illustrations ; 31 cm
ND1049 .H786 A4 2015 -- Kroch Library Asia
Wu Dayu yan jiu
吴大羽研究 / 黄文中著.
Wu Dayu yan jiu / Huang Wenzhong zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2015. -- 4, 3, 326 pages : illustrations (some color), portraits ; 26 cm
ND1049 .W8224 H8389 2015 -- Kroch Library Asia
Wu Tongzhang kou shu li shi
吴彤章口述历史 / 吴彤章口述 ; 唐葆祥撰稿.
Wu Tongzhang kou shu li shi / Wu Tongzhang kou shu ; Tang Baoxiang zhuan gao.
Shanghai shu dian chu ban she, 2016. -- 2, 5, 253 pages : illustrations ; 24 cm.
ND1049 .W787 A2 2016 -- Kroch Library Asia
Xue yi rong tong
學藝融通 : 饶宗颐百岁艺术 / 吕章申主编.
Xue yi rong tong : Rao Zongyi bai sui yi shu / Lü Zhangshen zhu bian.
Anhui mei shu chu ban she, 2015. -- 255 pages : chiefly color illustrations ; 31 cm.
ND1049 .J32 X84 2015 -- Kroch Library Asia
Zhang Daqian jia shu
张大千家书 / 包立民编著.
Zhang Daqian jia shu / Bao Limin bian zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 3, 308 pages : illustrations ; 21 cm
ND1049 .C4523 A3 2016 -- Kroch Library Asia
Zheng mai
正脉 : 娄东王时敏、王原祁家族曁艺术综合研究 / 刘建龙著.
Zheng mai : Loudong Wang Shimin, Wang Yuanqi jia zu ji yi shu zong he yan jiu / Liu Jianlong zhu.
Tianjin ren min mei shu chu ban she, 2016. -- 4, 290 pages : illustrations, genealogical table ; 23 cm
ND1049 .W322 L585 2016 -- Kroch Library Asia
Gyottosuru Edo no kaiga
ギョットする江戶の絵画 / 辻惟雄.
Gyottosuru Edo no kaiga / Tsuji Nobuo.
Hatori Shoten, 2010. -- ix, 209 pages, [16] unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 21 cm
ND1053.5 .T74 2010 -- Kroch Library Asia
Tale of Genji
The Tale of Genji : a visual companion / Melissa McCormick.
Princeton University Press, 2018. -- ix, 253 pages : color illustrations ; 27 cm
Oversize ND1059 .T6585 M33 2018 + -- Kroch Library Asia
Textures of mourning
Textures of mourning : calligraphy, mortality, and The Tale of Genji scrolls / Reginald Jackson.
University of Michigan Press, 2018. -- xiv, 337 pages : color illustrations ; 27 cm.
Oversize ND1059.6 .G4 J33 2018 + -- Kroch Library Asia
Owŏl
오월 : 5.18 광주 민중 항쟁 연작 판화 / 홍 성담.
Owŏl : 5.18 Kwangju minjung hangjaeng yŏnjak p'anhwa / Hong Sŏng-dam.
Tanbi, 2018. -- 194 pages : illustrations ; 24 cm
ND1069 .H685 A4 2018 -- Kroch Library Asia
Yi dong de tao hua yuan
移动的桃花源 : 东亚世界中的山水画 = The moving peach blossom land : landscape painting in the East Asia world / 石守谦著.
Yi dong de tao hua yuan : Dong Ya shi jie zhong de shan shui hua = The moving peach blossom land : landscape painting in the East Asia world / Shi Shouqian zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015. -- 312 pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
ND1366 .S45 2015 -- Kroch Library Asia
Fishing on the terrace
Fishing on the terrace : a collection of writings / by Mary Mayer Tanenbaum ; edited by Heather Parks.
Stanford University Press, 2018. -- 144 pages : illustrations (chiefly color) ; 27 cm
Oversize ND1366.7 .T355 2018 + -- Kroch Library Asia
Kugak, kŭrim e sŭmyŏdŭlda
국악, 그림 에 스며들다 : 옛 그림 이 전하는 우리 풍류 / 최 준식, 송 혜나 지음.
Kugak, kŭrim e sŭmyŏdŭlda : yet kŭrim i chŏnhanŭn uri p'ungnyu / Ch'oe Chun-sik, Song Hye-na chiŭm.
Hanul, 2018. -- 334 pages : illustrations ; 23 cm
ND1452 .K6 C464 2018 -- Kroch Library Asia
Ji yi Nanchong.
记忆南充. 续 / 杨茂生主编.
Ji yi Nanchong. Xu / Yang Maosheng zhu bian.
Ningxia ren min chu ban she, 2015. -- 119 pages : illustrations ; 18 x 24 cm
ND1460 .N324 J682 2015 -- Kroch Library Asia
Yuan Chin-Taa
袁金塔法國二零一七巡迴展 / 执行编辑 執行編輯
Yuan Chin-Taa : Lavis, livres d'artiste et installations de papier / executive editor, Olivier Allemane.
chang liu mei shu guan, 2017. -- 247 pages : illustrations (chiefly color) ; 30 cm
Oversize ND2068 .Y86 Y86 2017 + -- Kroch Library Asia
Guan cang Xi Han Si shen yun qi tu bi hua xiu fu bao gao
馆藏西汉四神云气图壁画修复报告 / 铁付德著.
Guan cang Xi Han Si shen yun qi tu bi hua xiu fu bao gao / Tie Fude zhu.
Wen wu chu ban she, 2014. -- 2, 5, 2, 4, 115 pages, 12 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
ND2849 .H45 T54 2014 -- Kroch Library Asia
Shanxi gu dai bi hua jing cui
山西古代壁畫精粹 = The essence of ancient murals in Shanxi / 主编侯一民, 武普敖.
Shanxi gu dai bi hua jing cui = The essence of ancient murals in Shanxi / zhu bian Hou Yimin, Wu Pu'ao.
Jiangsu feng huang mei shu chu ban she, 2015. -- 299 pages : chiefly color illustrations ; 39 cm
ND2849 .S47 S436 2015 -- Kroch Library Asia
Mogao ku
莫高窟 = Mogao Caves / 敦煌研究院编.
Mogao ku = Mogao Caves / Dunhuang yan jiu yuan bian.
Jiangsu feng huang mei shu chu ban she, 2015. -- 159 pages : color illustrations ; 30 cm.
ND2850 .D864 M644 2015 -- Kroch Library Asia

NE. Print media (4 items)RSS

Ban hua ji qi chuang zao zhe
版画及其创造者 : 明末湖州刻书与版画创作 = Prints and publishers : the printmaking in Huzhou, 1620-1640 / 董捷著.
Ban hua ji qi chuang zao zhe : Ming mo Huzhou ke shu yu ban hua chuang zuo = Prints and publishers : the printmaking in Huzhou, 1620-1640 / Dong Jie zhu.
Zhongguo mei shu xue yuan chu ban she, 2015. -- 314 pages : color illustrations ; 25 cm.
NE1183.4 .H894 D66 2015 -- Kroch Library Asia
Ukiyoe saihakken
浮世絵再発見 : 大名たちが愛でた逸品・絶品 / 内藤正人.
Ukiyoe saihakken : daimyōtachi ga medeta ippin, zeppin / Naitō Masato.
Shōgakkan, 2005. -- 212 pages : illustrations (some color) ; 20 cm
NE1321.8 .N333 2005 -- Kroch Library Asia
Shunga to inshōha
春画と印象派 : "春画を売った国賊"林忠正をめぐって / 木々康子.
Shunga to inshōha : "shunga o utta kokuzoku" Hayashi Tadamasa o megutte / Kigi Yasuko.
Chikuma Shobō, 2015. -- 233 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 20 cm
NE1321.85 .S58 K54 2015 -- Kroch Library Asia
Shunga de yomu Edo no irokoi
春画で読む江戶の色恋 : 愛のむつごと「四十八手」の世界 / 白倉敬彦.
Shunga de yomu Edo no irokoi : ai no mutsugoto "shijūhatte" no sekai / Shirakura Yoshihiko.
Yōsensha, 2011. -- 350 pages, [15] pages of color plates : illustrations (some color) ; 19 cm
NE1326.5 .E6 S558 2011 -- Kroch Library Asia

NK. Decorative arts (24 items)RSS

Yan shan suo yuan
研山索远 / 陈原川主编.
Yan shan suo yuan / Chen Yuanchuan zhu bian.
Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2015. -- 165 pages : color illustrations ; 26 cm.
NK1068 .Y35 2015 -- Kroch Library Asia
Seen/Unseen
Seen/Unseen : embracing natural design in Bali / Alejandra Cicneros.
Images Publishing, 2018. -- 179 pages : color illustrations ; 31 cm
Oversize NK2080 .A3 B35 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Dong Han Wufang zhang Zhang Si qing yu mo ya shi ke
东汉吴房长张汜请雨摩崖石刻 : 汉代石刻新发现 / 马健中编著 ; 赵心田主编.
Dong Han Wufang zhang Zhang Si qing yu mo ya shi ke : Han dai shi ke xin fa xian / Ma Jianzhong bian zhu ; Zhao Xintian zhu bian.
Henan mei shu chu ban she, 2016. -- 5, 41 pages : chiefly illustrations ; 33 cm
NK3634 .A2 M296 2016 -- Kroch Library Asia
Mi Fu Duo jing lou shi tie
米芾多景樓詩帖 / 上海博物館編.
Mi Fu Duo jing lou shi tie / Shanghai bo wu guan bian.
Shanghai shu hua chu ban she, 2015. -- 1 volume (unpaged) ; 43 cm.
NK3634 .M5 A64 2015 -- Kroch Library Asia
Su Shi shu fa yan jiu
苏轼书法研究 / 曹士东, 张发祥著.
Su Shi shu fa yan jiu / Cao Shidong, Zhang Faxiang zhu.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2015. -- 2, 149 pages ; 26 cm
NK3634 .S89 C36 2015 -- Kroch Library Asia
Su Shi Yu Xie Minshi shu
蘇軾與謝民師書 / 上海博物館編.
Su Shi Yu Xie Minshi shu / Shanghai bo wu guan bian.
Shanghai shu hua chu ban she, 2015. -- 1 volume (unpaged) ; 43 cm.
NK3634 .S89 A785 2015 -- Kroch Library Asia
Wen Zhengming Chibi fu
文徵明赤壁賦 / 上海博物館編.
Wen Zhengming Chibi fu / Shanghai bo wu guan bian.
Shanghai shu hua chu ban she, 2015. -- 2 volumes (unpaged) ; 43 cm.
NK3634 .W45 A64 2015 -- Kroch Library Asia
Xuzhou ti ba
虛舟題跋 ; 竹雲題跋 / (清)王澍著 ; 李文點校.
Xuzhou ti ba ; Zhuyun ti ba / (Qing) Wang Shu zhu ; Li Wen dian jiao.
Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 2015. -- 372 pages ; 22 cm.
NK3634 .A2 W328 2015 -- Kroch Library Asia
Zhao Mengfu Gui qu lai ci bing xu
趙孟頫歸去來辭并序 / 上海博物館編.
Zhao Mengfu Gui qu lai ci bing xu / Shanghai bo wu guan bian.
Shanghai shu hua chu ban she, 2015. -- 1 volume (unpaged) ; 43 cm.
NK3634 .Z36 A6464 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo jian bo shu fa yi shu bian nian yu yan jiu
中国简帛书法艺术编年与研究 / 陈松长编著.
Zhongguo jian bo shu fa yi shu bian nian yu yan jiu / Chen songchang bian zhu.
Shanghai shu hua chu ban she, 2015. -- 618 pages : illustrations ; 25 cm.
NK3634 .A18 C4455 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo Song Yuan shu fa da zi dian
中国宋元书法大字典 : 笔画索引 / 翟本宽, 马守国主编.
Zhongguo Song Yuan shu fa da zi dian : bi hua suo yin / Zhai Benkuan, Ma Shouguo zhu bian.
Zhongguo shu dian chu ban she, 2016. -- 16, 940 pages : chielfy facsimiles ; 31 cm
NK3634 .A2 Z4566 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yi shu shi tu dian.
中国艺术史图典. 书法卷 / 主编单位中国文物学会专家委员会.
Zhongguo yi shu shi tu dian. Shu fa juan / zhu bian dan wei Zhongguo wen wu xue hui zhuan jia wei yuan hui.
Shanghai ci shu chu ban she, 2016. -- 206 pages : color illustrations, facsimiles ; 28 cm
NK3634 .A18 Z4676 2016 -- Kroch Library Asia
Ch'usa Kim Chŏng-hŭi
추사 김 정희 : 산 은 높고 바다 는 깊네 / 유 홍준 지음.
Ch'usa Kim Chŏng-hŭi : san ŭn nopko pada nŭn kimne / Yu Hong-jun chiŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 598 pages : color illustrations ; 22 cm.
NK3638 .K56 Y79 2018 -- Kroch Library Asia
P'ilchŏk yuhwi
필적 유휘 / 조 홍진 엮음 ; 김 순석 [and three others] 옮김.
P'ilchŏk yuhwi / Cho Hong-jin yŏkkŭm ; Kim Sun-sŏk [and three others] omgim.
Kyŏngin Munhwasa, 2017-. -- volumes : color illustrations ; 19 x 25 cm
NK3638 .Z6 P55 2017 -- Kroch Library Asia
Tao ci.
陶瓷. 续 / 杨永善主编.
Tao ci. Xu / Yang Yongshan zhu bian.
Da xiang chu ban she, 2015. -- 8, 627 pages : color illustrations ; 31 cm.
NK4165 .T3652 2015 -- Kroch Library Asia
Tokubetsuten, Jōmon
特别展, 縄文 : 1万年の美の鼓動 / 編集東京国立博物館, NHK, NHK プロモーション, 朝日新聞社 = Jomon : 10,000 years of prehistoric art in Japan / edited by Tokyo National Museum, NHK, NHK Promotions Inc., The Asahi Shimbun.
Tokubetsuten, Jōmon : 1-mannen no bi no kodō / henshū Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan, NHK, NHK Puromōshon, Asahi Shinbunsha = Jomon : 10,000 years of prehistoric art in Japan / edited by Tokyo National Museum, NHK, NHK Promotions Inc., The Asahi Shimbun.
NHK : NHK Puromōshon : Asahi Shinbunsha, 2018. -- 301 pages : illustrations (some color), maps ; 31 cm
Oversize NK4167.22 .J66 2018 ++ -- Kroch Library Asia
Zhongguo gong yi mei shu da shi quan ji.
中国工艺美术大师全集. 刘传卷 / 主编王文章 ; 编著纪文瑾, 廖志勇 = The complete collection of arts and crafts masters of China. Volume of Liu Chuan / editor in chief Wang Wenzhang ; compiled by Jin Wenjin, Liao zhiyong.
Zhongguo gong yi mei shu da shi quan ji. Liu Chuan juan / zhu bian Wang Wenzhang ; bian zhu Ji Wenjin, Liao Zhiyong = The complete collection of arts and crafts masters of China. Volume of Liu Chuan / editor in chief Wang Wenzhang ; compiled by Jin Wenjin, Liao zhiyong.
Anhui mei shu chu ban she, 2015. -- 181 pages : illustrations (chiefly color), portraits ; 38 cm
NK4210 .L584 A4 2015 -- Kroch Library Asia
Ming Qing yu yao ci qi
明清御窑瓷器 : 故宮博物院与景德镇陶瓷考古新成果 / 故宮博物院, 景德镇市陶瓷考古研究所编 = The porcelain of imperial kiln in Ming and Qing dynasties : the new achievements on ceramic archaeology of the Palace Museum and Jingdezhen / compiled by the Palace Museum and the Archaeological Research Institute of Ceramic in Jingdezhen.
Ming Qing yu yao ci qi : Gu gong bo wu yuan yu Jingdezhen tao ci kao gu xin cheng guo / Gu gong bo wu yuan, Jingdezhen Shi tao ci kao gu yan jiu suo bian = The porcelain of imperial kiln in Ming and Qing dynasties : the new achievements on ceramic archaeology of the Palace Museum and Jingdezhen / compiled by the Palace Museum and the Archaeological Research Institute of Ceramic in Jingdezhen.
Gu gong chu ban she, 2016. -- 409 pages : color illustrations ; 30 cm
NK4565.5 .M5688 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo ci qi Ouzhou fan er
中国瓷器欧洲范儿 : 南昌大学博物馆馆藏中国清代外销瓷 = Chinese porcelain, European style / 余春明著.
Zhongguo ci qi Ouzhou fan er : Nanchang da xue bo wu guan guan cang Zhongguo Qing dai wai xiao ci = Chinese porcelain, European style / Yu Chunming zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014. -- 367 pages : color illustrations ; 27 cm
NK4565.5 .Y8233 2014 -- Kroch Library Asia
Bei chao yi shu yan jiu yuan cang pin tu lu.
北朝艺术研究院藏品图录. 砖瓦, 瓦当 / 大同北朝艺术研究院编著.
Bei chao yi shu yan jiu yuan cang pin tu lu. Zhuan wa, wa dang / Datong Bei chao yi shu yan jiu yuan bian zhu.
Wen wu chu ban she, 2016. -- 191 pages : illustrations (chiefly color) ; 31 cm
NK4670.7 .C6 D36 2016 -- Kroch Library Asia
Hanamaki ningyō no sekai
花卷人形の世界 : 祈りと遊び / 高橋信雄著.
Hanamaki ningyō no sekai : inori to asobi / Takahashi Nobuo.
Morioka Shuppan Komyunitī, 2017. -- 195 pages : chiefly color illustrations ; 21 cm
NK4894 .H3 T35 2017 -- Kroch Library Asia
Quan wu tou shang
泉屋透赏 : 泉屋博古馆青铜器透射扫描解析 / 泉屋博古馆, 九州国立博物馆编 ; 黄荣光译.
Quan wu tou shang : Quan wu bo gu guan qing tong qi tou she sao miao jie xi / Quan wu bo gu guan, Jiu zhou guo li bo wu guan bian ; Huang Rongguang yi.
Ke xue chu ban she, 2015. -- viii, 466 pages, 24 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 31 cm
NK7983 .A1 Q77 2015 -- Kroch Library Asia
Five centuries of Indonesian textiles
Five centuries of Indonesian textiles : the Mary Hunt Kahlenberg Collection / edited by Ruth Barnes and Mary Hunt Kahlenberg ; essays by Ruth Barnes [and others] ; photography by Bruce White.
Delmonico Books/Prestel, 2010. -- 399 pages : illustrations (some color), maps ; 32 cm
Oversize NK8880 .A1 F58 2010 ++ -- Kroch Library Asia
Songket
Songket : goldene Pracht und sprechende Motive : Zeremonial- und Festtagstextilien aus Sumatra und Bali = A golden treasury of woven tales : ceremonial and festive textiles from Sumatra and Bali / Haio Harms.
Verlag Anton Pustet, 2018-. -- 263 pages : color illustrations, color maps ; 23 cm
NK8880 .A1 H37 2018 -- Kroch Library Asia

NX. Arts in general (3 items)RSS

Sinlapa khō̜ng khwāmphitwang
ศิลปะของความผิดหวัง = The art of disappointment / กิตติพล สรัคคานนท์.
Sinlapa khō̜ng khwāmphitwang = The art of disappointment / Kittiphon Sarakkhānon.
Samnakphim Sǣnmon, 2018. -- 199 pages, 9 unnumbered pages : illustrations ; 19 cm
NX180 .T4 K54 2018 -- Kroch Library Asia
Spotlight Singapore
Spotlight Singapore : business with a cultural handshake / text and research by Write Editions and Janice Zhang, The Old Parliament House Ltd.
The Old Parliament House Limited, 2014. -- 125 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm
NX581.7 .S55 Z43 2014 -- Kroch Library Asia
Ren qing duo zai hui mou
人情多在回眸 : 近百位上海文化名人的往事 / 王晓君著.
Ren qing duo zai hui mou : jin bai wei Shanghai wen hua ming ren de wang shi / Wang Xiaojun zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 5, 399 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
NX583 .S43 W363 2016 -- Kroch Library Asia

P. Language and literature (10 items)RSS

Himeji Dokkyō Daigaku Gaikokugo Gakubu kiyō. (serial)
姬路獨協大学外国語学部紀要.
Himeji Dokkyō Daigaku Gaikokugo Gakubu kiyō.
Himeji Dokkyō Daigaku Gaikokugo Gakubu, 19uu-. -- volumes ; 21 cm
P9 .H46 -- Kroch Library Asia
Scandal" of Marxism' and other writings on politics
'The "Scandal" of Marxism' and other writings on politics / Roland Barthes ; translation and editorial comments by Chris Turner.
Seagull Books, 2015. -- 131 pages ; 21 cm.
P85 .B33 A213 2015 -- Kroch Library Asia
Communicating Vietnamerican
Communicating Vietnamerican : from adversary to friend / Le Thi Khanh Lam, Tran Thi Tho, Jim Schnell.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. -- 188 pages ; 23 cm
P94.65 .V5 L4 2017 -- Kroch Library Asia
Hajimete manabu gengogaku
はじめて学ぶ言語学 : ことばの世界をさぐる17章 / 大津由紀雄編著.
Hajimete manabu gengogaku : kotoba no sekai o saguru jūnanashō / Ōtsu Yukio.
Mineruva Shobō, 2009. -- vii, 336 pages : illustrations ; 21 cm
P121 .O88 2009 -- Kroch Library Asia
Phāsā læ phāsāsāt
ภาษาและภาษาศาสตร์ / ชลธิชา บำรุงรักษ์ [และอีกเก้าคน] ; ดียู ศรีนราวัฒน์, บรรณาธิการ.
Phāsā læ phāsāsāt / Chonthichā Bamrungrak [and nine others] ; Dīyū Sīnarāwat, bannāthikān.
Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2018. -- 350 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize P121 .P466 2018 + -- Kroch Library Asia
"Er ya" he "Du xie shu" dui bi yan jiu
《尔雅》和《读写术》对比研究 / 李志强.
"Er ya" he "Du xie shu" dui bi yan jiu / Li Zhiqiang.
Xue yuan chu ban she, 2016. -- 3, 4, 341 pages : illustrations ; 21 cm
P201 .L548 2016 -- Kroch Library Asia
Filologi Indonesia
Filologi Indonesia : teori dan metode / Oman Fathurahman.
Kencana : UIN Jakarta Press, 2015. -- x, 179 : illustrations ; 21 cm
P211 .F37 2015 -- Kroch Library Asia
Wāthakam kānphatthanā
วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
Wāthakam kānphatthanā : ʻamnāt khwāmrū khwāmčhing ʻēkkalak læ khwāmpen ʻư̄n = Development discourse : power knowledge truth identity and otherness / Dō̜rō̜. Chairat Čharœ̄nsinʻōrān.
Wiphāsā, 2017. -- 18, 430 pages : illustrations ; 21 cm
P302.84 .C44 2017 -- Kroch Library Asia
Zhonghua min zu dian ji fan yi yan jiu gai lun
中华民族典籍翻译研究概论 : 朝向人类学翻译诗学的努力 = A survey of translation of the Chinese ethnic classics : efforts towards anthropologic poetics of translation / 王宏印著.
Zhonghua min zu dian ji fan yi yan jiu gai lun : chao xiang ren lei xue fan yi shi xue de nu li = A survey of translation of the Chinese ethnic classics : efforts towards anthropologic poetics of translation / Wang Hongyin zhu.
Dalian hai shi da xue chu ban she, 2016. -- 2 volumes (7, 12, 3, 732 pages) : illustrations (some color), facsimiles ; 21 cm.
P306.8 .C6 W36 2016 -- Kroch Library Asia
Mainland Southeast Asian languages
Mainland Southeast Asian languages : a concise typological introduction / N.J. Enfield (The University of Sydney).
Cambridge University Press, 2019. -- xviii, 262 pages : illustrations ; 23 cm
P381 .A755 E54 2019 -- Kroch Library Asia

PE. English language (5 items)RSS

English language teacher preparation in Asia
English language teacher preparation in Asia : policy, research and practice / edited by Subhan Zein and Richmond Stroupe.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xi, 301 pages : illustrations ; 25 cm.
PE1068 .A7 E66 2019 -- [asia]
Learners in transition
Learners in transition : Chinese students' journeys from EFL to ESL and EIL / Yoke Sim Fong.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xii, 180 pages : illustrations ; 24 cm
PE1068 .C4 F66 2019 -- Kroch Library Asia
Professional development of English language teachers in Asia
Professional development of English language teachers in Asia : lessons from Japan and Vietnam / edited by Kayoko Hashimoto and Van-Trao Nguyen.
Routledge, 2018. -- vi, 172 pages ; 25 cm.
PE1068 .J3 P76 2018 -- [asia]
Teaching English at Japanese universities
Teaching English at Japanese universities : a new handbook / edited by Paul Wadden and Chris Carl Hale.
Routledge, 2019. -- xxiv, 226 pages ; 24 cm
PE1068 .J3 T35 2019 -- Kroch Library Asia
Plµ̄ phit plµ̄ thūk
แปลผิด แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ = Translation : from wrong to right / สุพรรณี ปิ่นมณี
Plµ̄ phit plµ̄ thūk : khamphī kānplµ̄ yuk mai = Translation : from wrong to right / Suphannī Pinmanī.
Samnakphim hµ̄ng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2018. -- 316 pages ; 26 cm
Oversize PE1498.2 .T5 S87 2018 + -- Kroch Library Asia

PG. Slavic languages. Baltic languages. Albanian language (1 item)RSS

Chengjisihan hou shi zi sun
成吉思汗后世子孙 = Genghis Khan's descendants / (苏联)瓦西亚・扬著 ; 王冠辉, 黄慧婷译.
Chengjisihan hou shi zi sun = Genghis Khan's descendants / (Sulian) Waxiya Yang zhu ; Wang Guanhui, Huang Huiting yi.
Dong fang chu ban she, 2016. -- 3, 272 pages ; 23 cm.
PG3476 .I2 C4512 2016 -- Kroch Library Asia

PK. Indo-Iranian languages and literatures (13 items)RSS

Pāḷi sakʻ vohāra ʼabhidhānʻ
Pāḷi sakʻ vohāra ʼabhidhānʻ / Ūʺ Thvanʻʺ Mraṅʻʹ.
Citʻ kūʺ khyui khyui cā pe, 2016. -- 527 pages ; 27 cm
Oversize PK1090 .B8 P16 2016 + -- Kroch Library Asia
Advance Hindi reader in the social sciences.
Advance Hindi reader in the social sciences.
California State College, Auxiliary Foundation, 1968. -- 375 pages 28 cm
Oversize PK1935 .V3 + -- Kroch Library Asia
Basic Hindi reader
A basic Hindi reader / by Richard M. Harris and Rama Nath Sharma.
South Asia Language and Area Center, University of Rochester, 1968. -- 295 pages : map ; 28 cm
Oversize PK1935 .H3 1968 + -- Kroch Library Asia
Intermediate Hindi
Intermediate Hindi / by Usha S. Nilsson ; structural notes by Manindra K. Verma with Ramesh Gaur.
Indian Language and Area Center, University of Wisconsin, 1967. -- 2 volumes ; 28 cm
Oversize PK1935 .N5 1967 + -- Kroch Library Asia
Readings in Hindi literature
Readings in Hindi literature / by Usha S. Nilsson.
Indian Language and Area Center, University of Wisconsin, 1967. -- 2 volumes ; 28 cm
Oversize PK2049 .N5 + -- Kroch Library Asia
Poet's parables
A poet's parables / Kailash Vajpeyi ; compiled, translated and edited by Roopa Vajpeyi = Kavi ke kathānaka / saṅkalana, anuvāda, evaṃ sampādana, Rūpā Vājapeyī.
Academic Foundation, 2016. -- 209 pages ; 24 cm
PK2098.42 .A417 P64 2016 -- Kroch Library Asia
Anarkali
Anarkali : a play / by Syed Imtiaz Ali Taj ; translation Zulfiqar Ali Choudhry ; original painting by Gita Ravi.
Whyte Tracks publishing, 2018. -- x, 179 pages : illustrations ; 21 cm
PK2200 .T2743 A8313 2018 -- Kroch Library Asia
Modern Urdu short stories from Pakistan
Modern Urdu short stories from Pakistan / translated by Amina Azfar.
Oxford University Press, 2017. -- xvi, 398 pages ; 23 cm
PK2211 .E8 M63 2017 -- Kroch Library Asia
Other side of paradise
Other side of paradise / Kenny Pandey.
Vajra Books, 2017. -- vii, 391 pages ; 23 cm
PK2598 .P36 O84 2017 -- Kroch Library Asia
Pirani & other short stories
Pirani & other short stories / Jamal Abro.
Oxford University Press, 2017. -- xvi, 105 pages ; 23 cm
PK2788.9 .A3 A2 2017 -- Kroch Library Asia
Śrī Laṅkā prakāśana saṅgrahaya (serial)
Śrī Laṅkā prakāśana saṅgrahaya / Prakāśana Kavaya = Sri Lanka publications digest / Publication Circle.
The Circle, 1976-. -- volumes ; 28 cm
Oversize PK2850 .A39 + -- Kroch Library Asia
To edit or not to edit
To edit or not to edit : on textual criticism of Sanskrit works : a series of lectures delivered at the École pratique des hautes études Paris, March 2015 and the Department of Pali, Savitribai Phule Pune University Pune, October and November 2015 / Jürgen Hanneder.
Aditya Prakashan, 2017. -- xiii, 231 pages : illustrations (black and white) ; 23 cm.
PK2905 .H36 2017 -- Kroch Library Asia
Bhāratīya evaṃ pāścāttya vākyārtha siddhānta
भारतीय एवं पाश्चात्त्य वाक्यार्थ सिद्धान्त / बलराम शुक्ल.
Bhāratīya evaṃ pāścāttya vākyārtha siddhānta / Balarāma Śukla.
Pratibhā Prakāśana, 2013. -- xxvi, 326 pages ; 22 cm
PK3799 .S826 B53 2013 -- Kroch Library Asia

PL. Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania (300 items)RSS

Shugo o massatsushita otoko
主語を抹殺した男 : 評伝三上章 = La vie et la grammaire d'Akira Mikami / 金谷武洋.
Shugo o massatsushita otoko : hyōden Mikami Akira = La vie et la grammaire d'Akira Mikami / Kanaya Takehiro.
Kōdansha, 2006. -- 285 pages : illustrations ; 20 cm
PL517 .M55 K35 2006 -- Kroch Library Asia
Yamada Yoshio
山田孝雄 : 共同体の国学の夢 / 滝浦真人著.
Yamada Yoshio : kyōdōtai no kokugaku no yume / Takiura Masato cho.
Kōdansha, 2009. -- 217 pages : illustrations ; 19 cm.
PL517 .Y36 T35 2009 -- Kroch Library Asia
Nihongo kyōikugaku o manabu hito no tame ni
日本語教育学を学ぶ人のために / 靑木直子, 尾崎明人, 土岐哲編.
Nihongo kyōikugaku o manabu hito no tame ni / Aoki Naoko, Ozaki Akito, Toki Satoshi hen.
Sekai Shisōsha, 2001. -- xii, 252 pages : illustrations ; 19 cm
PL519 .N54 2001 -- Kroch Library Asia
Nihongo no kigen
日本語の起源 : その具体的全体像 / 芝烝.
Nihongo no kigen : sono gutaiteki zentaizō / Shiba Susumu.
San'ichi Shobō, 2008. -- 251 pages ; 21 cm
PL525.2 .S48 2008 -- Kroch Library Asia
Kango yomoyamabanashi
漢語四方山話 / 一海知義, 筧久美子, 筧文生.
Kango yomoyamabanashi / Ikkai Tomoyoshi, Kakehi Kumiko, Kakehi Fumio.
Iwanami Shoten, 2005. -- xiv, 247 pages : illustrations ; 20 cm
PL528 .I55 2005 -- Kroch Library Asia
Keigo no ojiten
敬語のお辞典 / 坂本達, 西方草志編著.
Keigo no ojiten / Sakamoto Tōru, Nishikata Sōshi hencho.
Sanseidō, 2009. -- 10, 344, 60 pages : illustrations ; 19 cm
PL629 .H65 K454 2009 -- Kroch Library Asia
Nihon sogo no saiken
日本祖語の再建 / 服部四郎著 ; 上野善道補注.
Nihon sogo no saiken / Hattori Shirō cho ; Uwano Zendō hochū.
Iwanami Shoten, 2018. -- xxvii, 666 pages : illustrations, maps ; 22 cm
PL661 .H28 2018 -- Kroch Library Asia
Ki ni naru Nihongo no ki ni naru gogen
気になる日本語の気になる語源 / 杉本つとむ著.
Ki ni naru Nihongo no ki ni naru gogen / Sugimoto Tsutomu cho.
Tōkyō Shoseki, 2006. -- 286 pages ; 19 cm
PL661.5 .S86 2006 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n Nhật-Việt
Từ điẻ̂n Nhật-Việt = Joyo Kan-Etsu jukugo jiten : 1945 joyo Kanji, 18.000 tỏ̂ hợp, 2.000 thuật ngữ, có chỉ dẫn: cách vié̂t chữ Hán, cách đọc ON/KUN, phiên âm La Tinh, cách đọc Hán Việt / Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, chủ biên, Hoàng Anh Thi, Lê Thanh Kim.
Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. -- xv, 894 pages ; 24 cm
PL678 .T895 2017 -- Kroch Library Asia
Kogo taikan
古語大鑑 / 編集委員会代表築島裕 ; 編集委員峰岸明 [and others].
Kogo taikan / Henshū Iinkai daihyō Tsukishima Hiroshi ; henshū iin Minegishi Akira [and others].
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2011-. -- volumes : illustrations ; 27 cm
Oversize PL682 .K585 2011 + -- Kroch Library Asia
Jisho ni wa kakarete inai kotoba no hanashi
辞書には書かれていないことばの話 / 仁田義雄.
Jisho ni wa kakarete inai kotoba no hanashi / Nitta Yoshio.
Iwanami Shoten, 2002. -- vii, 179 pages ; 19 cm.
PL685 .N58 2002 -- Kroch Library Asia
Natsukashii Nihongo jiten
懐かしい日本語辞典 / 佐藤勝, 小杉商一編著.
Natsukashii Nihongo jiten / Satō Masaru, Kosugi Shōichi hencho.
Tōkyōdō Shuppan, 2008. -- iv, 311 pages ; 20 cm
PL685 .S248 2008 -- Kroch Library Asia
Shinshū no kotoba
信州のことば : 21世紀への文化遺産 / 馬瀬良雄.
Shinshū no kotoba : 21-seiki e no bunka isan / Mase Yoshio.
Shinano Mainichi Shinbunsha, 2003. -- 412, 10 pages : illustrations, maps ; 22 cm
PL693 .N3 M37 2003 -- Kroch Library Asia
Tekusuto wa machigawanai
テクストはまちがわない : 小說と読者の仕事 / 石原千秋.
Tekusuto wa machigawanai : shōsetsu to dokusha no shigoto / Ishihara Chiaki.
Chikuma Shobō, 2004. -- 393 pages ; 22 cm
PL712 .I84 2004 -- Kroch Library Asia
Nihon "bun" gakushi
日本「文」学史 = A new history of Japanese "letterature / 河野貴美子 [and others] 編.
Nihon "bun" gakushi = A new history of Japanese "letterature" / Kōno Kimiko [and others] hen.
Bensei Shuppan, 2015-. -- volumes : illustrations ; 19 cm
PL715 .N54 2015 -- Kroch Library Asia
Riben wen xue shi
日本文學史 = 日本文学史 / 小西甚一著 ; 鄭清茂譯.
Riben wen xue shi = Nihon bungakushi / Xiaoxi Shenyi zhu ; Zheng Qingmao yi.
Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015. -- 251 pages ; 21 cm
PL716 .K647127 2015 -- Kroch Library Asia
Koten to aruku koto kamakura
古典と步く古都鎌倉 / 佐藤智広著.
Koten to aruku koto kamakura / Satō Tomohiro.
Shintensha, 2014. -- 237 pages : illustrations ; 21 cm
PL721 .K3 S28 2014 -- Kroch Library Asia
"Gokuchū" no bungakushi
<獄中>の文学史 : 夢想する近代日本文学 / 副田賢二.
"Gokuchū" no bungakushi : musō suru kindai Nihon bungaku / Soeda Kenji.
Kasama Shoin, 2016. -- viii, 407, xvii, 11 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
PL725.2 .P75 S64 2016 -- Kroch Library Asia
Kotoba no mihonchō
ことばの見本帖 / 荒川洋治 [and others].
Kotoba no mihonchō / Arakawa Yōji [and others].
Iwanami Shoten, 2009. -- xi, 255 pages : illustrations ; 19 cm.
PL726.6 .K68 2009 -- Kroch Library Asia
Kokinshū zengo
古今集前後 / 熊谷直春著.
Kokinshū zengo / Kumagai Naoharu.
Musashino Shobō, 2008. -- 795, 28 pages ; 22 cm
PL728.22 .K76 2008 -- Kroch Library Asia
Meika meiku daijiten
名歌名句大事典 : 歲時・人・自然 / 久保田淳, 長島弘明編.
Meika meiku daijiten : saiji, hito, shizen / Kubota Jun, Nagashima Hiroaki hen.
Meiji Shoin, 2012. -- 863 pages ; 27 cm
Oversize PL728.81 .M45 2012 + -- Kroch Library Asia
Man'yō kajin no denki to bungei
萬葉歌人の伝記と文芸 / 川上富吉著.
Man'yō kajin no denki to bungei / Kawakami Tomiyoshi cho.
Shintensha, 2015. -- 414 pages : illustrations ; 22 cm.
PL728.174 .K39 2015 -- Kroch Library Asia
Kohitsugire shiryō shūsei
古筆切資料集成 / 伊井春樹編.
Kohitsugire shiryō shūsei / Ii Haruki hen.
Shibunkaku Shuppan, 1989-1993. -- 6 volumes : illustrations ; 22 cm
PL733.2 .K59 1989 -- Kroch Library Asia
Warai no Nihongo jiten
笑いの日本語事典 / 中村明.
Warai no Nihongo jiten / Nakamura Akira.
Chikuma Shobō, 2008. -- 296, xiv pages ; 20 cm
PL746 .N35 2008 -- Kroch Library Asia
Sōsei to hen'yō
創生と変容 / 阿部好臣.
Sōsei to hen'yō / Abe Yoshitomi.
Kasama Shoin, 2011. -- xiii, 667, 16 pages ; 22 cm.
PL747.1 .A24 2011 -- Kroch Library Asia
Shussei no himitsu
出生の秘密 / 三浦雅士 = The secret of birth / Miura Masashi.
Shussei no himitsu / Miura Masashi = The secret of birth / Miura Masashi.
Kōdansha, 2005. -- 617 pages ; 20 cm
PL747.55 .M58 2005 -- Kroch Library Asia
Land we saw, the times we knew
The land we saw, the times we knew : an anthology of zuihitsu writing from early modern Japan / translated and annotated by Gerald Groemer.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xi, 363 pages : illustrations ; 24 cm
PL772.35 .L36 2019 -- Kroch Library Asia
Kojiki kayō chūshaku
古事記歌謡注釈 : 歌謡の理論から読み解く古代歌謡の全貌 = Notes of the song of the Kojiki / 監修, 辰巳正明 ; 著者, 大谷步, 大塚千紗子, [and 7 others].
Kojiki kayō chūshaku : kayō no riron kara yomitoku kodai kayō no zenbō = Notes of the song of the Kojiki / kanshū, Tatsumi Masaaki ; chosha, Ōtani Ayumi, Ōtsuka Chisako, [and 7 others].
Shintensha, 2014. -- 285 pages ; 21 cm
PL784 .K6 O83 2014 -- Kroch Library Asia
Tametada-ke godo hyakushu zenshaku
為忠家後度百首全釈 / 家永香織著.
Tametada-ke godo hyakushu zenshaku / Ienaga Kaori cho.
Kazama Shobō, 2011. -- 632 pages ; 22 cm.
PL787 .T583 I46 2011 -- Kroch Library Asia
Nakama to yomu genji monogatari zemināru
仲間と読む源氏物語ゼミナール / 高田祐彦 ; 土方洋一.
Nakama to yomu genji monogatari zemināru / Takada Hirohiko ; Hijikata Yōichi.
Seikansha, 2008. -- 254 pages : illustrations ; 19 cm
PL788.4 .Z5 T35 2008 -- Kroch Library Asia
Tenpen chii to Genji monogatari
天変地異と源氏物語 / 三田村雅子, 河添房江編.
Tenpen chii to Genji monogatari / Mitamura Masako, Kawazoe Fusae hen.
Kanrin Shobō, 2013. -- 265 pages : illustrations ; 20 cm.
PL788.4 .G43 T387 2013 -- Kroch Library Asia
Unbinding The pillow book
Unbinding The pillow book : the many lives of a Japanese classic / Gergana Ivanova.
Columbia University Press, 2018. -- xi, 226 pages : illustrations ; 24 cm
PL788.6 .M33 I93 2018 -- Kroch Library Asia
Heike monogatari daijiten
平家物語大事典 / 大津雄一 [and others] 編.
Heike monogatari daijiten / Ōtsu Yūichi [and others] hen.
Tōkyō Shoseki, 2010. -- 876, 33 pages, [20] pages of plates : illustrations (some color), maps ; 27 cm
Oversize PL790 .H43 H4432 2010 + -- Kroch Library Asia
Jikkinshō zenchūshaku
十訓抄全注釈 / 河村全二注釈.
Jikkinshō zenchūshaku / Kawamura Zenji chūshaku.
Shintensha, 1994. -- 878 pages ; 22 cm.
PL790 .J5 K38 1994 -- Kroch Library Asia
Jōkyō 4-nen Matsuzaka taizai nikki o yomu, Kitamura Kigin "Ise kikō" to reimeiki no Matsuzaka bunka
貞享四年松坂滞在日記を読む, 北村季吟「伊勢紀行」と黎明期の松坂文化 / 吉田悦之監修 ; 井上正和著.
Jōkyō 4-nen Matsuzaka taizai nikki o yomu, Kitamura Kigin "Ise kikō" to reimeiki no Matsuzaka bunka / Yoshida Yoshiyuki kanshū ; Inoue Masakazu cho.
Minato no Hito, 2013. -- 253 pages : illustrations ; 22 cm
PL795 .K59 I8435 2013 -- Kroch Library Asia
Seigetsu zenshū
井月全集 : 漂泊俳人 / [井上]井月 [著] ; 下島勲, 高津才次郎共編 ; 井上井月顕彰会監修.
Seigetsu zenshū : Hyōhaku haijin / Inoue Seigetsu ; Shimojima Isao, Takatsu Saijirō kyōhen.
Inoue Seigetsu Kenshōkai, 2009. -- 538 pages, [13] pages of plates : illustrations, map ; 19 cm.
PL809 .N64 2009 -- Kroch Library Asia
Kitamura Tōkoku kenkyū
北村透谷研究 : 〈内部生命〉と近代日本キリスト教 / 尾西康充著.
Kitamura Tōkoku kenkyū : "naibu seimei" to kindai Nihon Kirisutokyō / Onishi Yasumitsu cho.
Sōbunsha Shuppan, 2006. -- 289 pages ; 22 cm
PL810 .I83 Z8234 2006 -- Kroch Library Asia
Horiguchi Daigaku
堀口大學 : 詩は一生の長い道 / 長谷川郁夫.
Horiguchi Daigaku : shi wa isshō no nagai michi / Hasegawa Ikuo.
Kawade Shobō Shinsha, 2009. -- [8], 602, ix pages : illustrations ; 22 cm
PL829 .O755 Z64 2009 -- Kroch Library Asia
Mishima, aesthetic terrorist
Mishima, aesthetic terrorist : an intellectual portrait / Andrew Rankin.
University of Hawaiʻi Press, 2018. -- ix, 200 pages ; 24 cm
PL833 .I7 Z79 2018 -- Kroch Library Asia
Odagiri Hideo no bungaku ronsō
小田切秀雄の文学論争 / 「囲む会」編.
Odagiri Hideo no bungaku ronsō / "Kakomu Kai" hen.
Seishidō : Hatsubai Seiunsha, 2005. -- 318 pages ; 22 cm
PL835 .D285 Z78 2005 -- Kroch Library Asia
Newcomer
Newcomer / Keigo Higashino ; translated by Giles Murray.
Minotaur Books, 2018. -- viii, 342 pages ; 22 cm
PL852 .I3625 S5613 2018 -- Kroch Library Asia
Kiyooka Takayuki ron shūsei
清岡卓行論集成 / [編者宇佐美斉, 岩阪恵子].
Kiyooka Takayuki ron shūsei / [hensha Usami Hitoshi, Iwasaka Keiko].
Bensei Shuppan, 2008. -- 2 volumes ; 22 cm
PL855 .I9 Z75 2008 -- Kroch Library Asia
Anata to deau tame ni
あなたと出会うために : 詩集 / 芦刈昌信.
Anata to deau tame ni : shishū / Ashikari Masanobu.
Parēdo, 2018. -- 261 pages : color illustrations ; 19 cm
PL867.5 .S55 A8 2018 -- Kroch Library Asia
Omoi izuru mama ni
思いいずるままに : 布目紀代子作品集 / 布目紀代子著.
Omoi izuru mama ni : Nunome kiyoko sakuhinshū / Nunome Kiyoko cho.
Dezain Eggu, 2014. -- 76 pages : illustrations ; 21cm
PL873.5 .U66 O4 2014 -- Kroch Library Asia
Kotoba no kyōryū
ことばの恐竜 : 最果タヒ対談集 / 最果タヒ.
Kotoba no kyōryū : saihate tahi taidanshū / Saihate Tahi.
Seidosha, 2017. -- 191 pages ; 19 cm
PL875.5 .A35 K6 2017 -- Kroch Library Asia
Nijiro no mahō
虹色の魔法 : 詩集 / 城田恵梨菜.
Nijiro no mahō : shishū / Shirota Erina.
Kōhō insatsu shuppan sentā, 2016. -- 158 pages : illustrations ; 19 cm
PL875.5 .H576 N5 2016 -- Kroch Library Asia
Kinsei kōki Nagasaki waka senshū shūsei
近世後期長崎和歌撰集集成 / 吉良史明編.
Kinsei kōki Nagasaki waka senshū shūsei / Kira Fumiaki hen.
Gazoku no Kai, 2012. -- 122 pages ; 26 cm.
oversize PL886 .N34 K56 2012 + -- Kroch Library Asia
Han'gugŏ kyoyukcha rŭl wihan Han'guk ŏmun kyubŏm
한국어 교육자 를 위한 한국 어문 규범 / 조 형일.
Han'gugŏ kyoyukcha rŭl wihan Han'guk ŏmun kyubŏm / Cho Hyŏng-il.
Pagijŏng, 2017. -- 253 pages : illustrations ; 23 cm
PL914.4 .C436 2017 -- Kroch Library Asia
Myŏnggok Ch'oe Sŏk-chŏng ŭi 'Kyŏngse Hunmin chŏngŭm'
명곡 최 석정 의 '경세 훈민 정음' / 이 상규.
Myŏnggok Ch'oe Sŏk-chŏng ŭi 'Kyŏngse Hunmin chŏngŭm' / Yi Sang-gyu.
Yŏngnak, 2018. -- 598 pages : illustrations ; 24 cm
PL918 .Y53 C5395 2018 -- Kroch Library Asia
Han'gugŏ wa ŏnŏ yuhyŏngnon
한국어 와 언어 유형론 / 고 영근.
Han'gugŏ wa ŏnŏ yuhyŏngnon / Ko Yŏng-gŭn.
Tosŏ Ch'ulp'an Wŏrin, 2018. -- xi, 418 pages ; 23 cm
PL919 .K597 2018 -- Kroch Library Asia
Kugŏ chosa yŏn'gu
국어 조사 연구 = A study of Korean particle / 김 승곤 지음.
Kugŏ chosa yŏn'gu = A study of Korean particle / Kim Sŭng-gon chiŭm.
Kŭl Moa Ch'ulp'an, 2018. -- 498 pages ; 23 cm
PL921.8 .K563 2018 -- Kroch Library Asia
Sŏkpo sangjŏl kwa Wŏrin sŏkpo ŭi tongŭiŏ yŏn'gu
釋譜 詳節 과 月印 釋譜 의 同義語 硏究 / 南 星祐 著.
Sŏkpo sangjŏl kwa Wŏrin sŏkpo ŭi tongŭiŏ yŏn'gu / Nam Sŏng-u chŏ.
Chisik kwa Kyoyang, 2017. -- 786 pages ; 27 cm
Oversize PL933 .N362 2017 + -- Kroch Library Asia
Yuhaengŏ sajŏn
유행어 사전 : 가장 가벼운 말들 에서 읽어낸 한국 사회 의 마음 과 감각 / 이 재현.
Yuhaengŏ sajŏn : kajang kabyŏun maltŭl esŏ ilgŏnaen Han'guk sahoe ŭi maŭm kwa kamgak / Yi Chae-hyŏn.
Kŭl Hangari, 2017. -- 357 pages : illustrations ; 19 cm
PL939 .Y44 2017 -- Kroch Library Asia
Pangŏn ŭi palgyŏn
방언 의 발견 / 정 승철 지음.
Pangŏn ŭi palgyŏn / Chŏng Sŭng-ch'ŏl chiŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 272 pages : illustrations ; 23 cm
PL941 .C555 2018 -- Kroch Library Asia
Somyŏng Ch'ulp'an 20-yŏn, Han'guk munhak yŏn'gu 20-yŏn
소명 출판 20년, 한국 문학 연구 20년 : 소명 출판 창립 20주년 기념 서평집 / 편집부 편.
Somyŏng Ch'ulp'an 20-yŏn, Han'guk munhak yŏn'gu 20-yŏn : Somyŏng Ch'ulp'an ch'angnip 20-chunyŏn kinyŏm sŏp'yŏngjip / P'yŏnjippu p'yŏn.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 924 pages ; 23 cm
PL951.2 .S627 S66 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk munhak kwa kŭ chuch'e
한국 문학 과 그 주체 / 심 영의 지음.
Han'guk munhak kwa kŭ chuch'e / Sim Yŏng-ŭi chiŭm.
Han'guk Munhwasa, 2018. -- viii, 342 pages ; 23 cm
PL955 .S56 2018 -- Kroch Library Asia
Ch'angsa kihaeng
창사 기행 / 안 광묵 지음 ; 구 지현 옮김.
Ch'angsa kihaeng / An Kwang-muk chiŭm ; Ku Chi-hyŏn omgim.
Pogosa, 2018. -- 390 pages ; 24 cm.
PL957.5 .T73 A53 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk kojŏn munhak ŭi yŏsŏngjŏk sigak
한국 고전 문학 의 여성적 시각 = Feminist perspectives on Korean classical literature / 박 혜숙 지음.
Han'guk kojŏn munhak ŭi yŏsŏngjŏk sigak = Feminist perspectives on Korean classical literature / Pak Hye-suk chiŭm.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2017. -- 349 pages ; 24 cm
PL957.5 .F45 P35 2017 -- Kroch Library Asia
Iltong kiyu
일동 기유 / 김 기수 지음 ; 구 지현 옮김.
Iltong kiyu / Kim Ki-su chiŭm ; Ku Chi-hyŏn omgim.
Pogosa, 2018. -- 614 pages ; 24 cm.
PL957.5 .T73 K573 2018 -- Kroch Library Asia
Munhak ŭl pusunŭn munhaktŭl
문학 을 부수는 문학들 : 페미니스트 시각 으로 읽는 한국 현대 문학사 / 권 보드래 [and twelve others].
Munhak ŭl pusunŭn munhaktŭl : p'eminisŭt'ŭ sigak ŭro ingnŭn Han'guk hyŏndae munhaksa / Kwŏn Podŭrae [and twelve others].
Minŭmsa, 2018. -- 424 pages : illustrations ; 23 cm
PL957.5 .F45 M86 2018 -- Kroch Library Asia
1950-yŏndae Han'guk sosŏl ŭi namsŏng chendŏ suhaengsŏng yŏn'gu
1950년대 한국소설의 남성 젠더 수행성 연구 / 허 윤 지음.
1950-yŏndae Han'guk sosŏl ŭi namsŏng chendŏ suhaengsŏng yŏn'gu / Hŏ Yun chiŭm.
Yŏngnak, 2018. -- 351 pages ; 24 cm
PL958.7 .H62 2018 -- Kroch Library Asia
1980-yŏndae kŭl tongne ŭi kŭriun p'unggyŏngdŭl
1980년대 글 동네 의 그리운 풍경들 / 정 규웅 지음.
1980-yŏndae kŭl tongne ŭi kŭriun p'unggyŏngdŭl / Chŏng Kyu-ung chiŭm.
Ch'aek i Innŭn Maŭl, 2018. -- 304 pages ; 19 cm
PL958.7 .C537 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk hyŏndaesi sasang yŏn'gu
한국 현대시 사상 연구 / 김 윤정.
Han'guk hyŏndaesi sasang yŏn'gu / Kim Yun-jŏng.
Pangmunsa, 2018. -- 417 pages ; 23 cm.
PL961.4 .K95 2018 -- Kroch Library Asia
Hyŏndae munhak ŭi chŏngsinsa
현대 문학 의 정신사 / 송 기한 저.
Hyŏndae munhak ŭi chŏngsinsa / Song Ki-han chŏ.
Pangmunsa, 2018. -- 354 pages ; 23 cm
PL961.4 .S6485 2018 -- Kroch Library Asia
Hyŏndaesi ŭi kamgak kwa kiŏk
현대시 의 감각 과 기억 : 정 지용 과 백 석 시 연구 / 류 경동 지음.
Hyŏndaesi ŭi kamgak kwa kiŏk : Chŏng Chi-yong kwa Paek Sŏk si yŏn'gu / Yu Kyŏng-dong chiŭm.
Umul i innŭn Chip, 2018. -- 214 pages ; 23 cm
PL961.6 .Y834 2018 -- Kroch Library Asia
Kiŏk kwa kiŏktŭl
기억 과 기억들 : 대한 민국 대표 분단 작가 에게 듣는 기록 되지 않은 역사 / 현 기영, 전 상국, 문 순태, 임 철우, 이 순원 ; 통일 인문학 연구단.
Kiŏk kwa kiŏktŭl : Taehan Min'guk taep'yo pundan chakka ege tŭnnŭn kirok toeji anŭn yŏksa / Hyŏn Ki-yŏng, Chŏn Sang-guk, Mun Sun-t'ae, Im Ch'ŏr-u, Yi Sun-wŏn ; T'ongil Inmunhak Yŏn'gudan.
Ssingk'ŭ Sŭmat'ŭ, 2017. -- 199 pages : portraits ; 21 cm.
PL965.7 .H57 K59 2017 -- Kroch Library Asia
Pukhan sosŏl e nat'anan yŏsŏng ŭisik kwa sŏng yŏkhal
북한 소설 에 나타난 여성 의식 과 성 역할 : 김 정일 시대 와 김 정은 시대 의 비교 고찰 = Woman consciousness and gender roles / 박 태상.
Pukhan sosŏl e nat'anan yŏsŏng ŭisik kwa sŏng yŏkhal : Kim Chŏng-il sidae wa Kim Chŏng-ŭn sidae ŭi pigyo koch'al = Woman consciousness and gender roles / Pak T'ae-sang.
Han'guk Munhwasa, 2018. -- xii, 503 pages : illustrations ; 24 cm
PL965.7 .W65 P37 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk kŭndae sosŏl yŏn'gu pangbŏp iron ŭi yŏksa wa silche
한국 근대 소설 연구 방법 이론 의 역사 와 실제 = The history and practice of research methodology on the Korean modern novel / 양 문규.
Han'guk kŭndae sosŏl yŏn'gu pangbŏp iron ŭi yŏksa wa silche = The history and practice of research methodology on the Korean modern novel / Yang Mun-gyu.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 528 pages ; 24 cm.
PL967.4 .Y36 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk munhak ŭi sangp'um kwa inyŏm
한국 문학 의 상품 과 이념 / 류 경동.
Han'guk munhak ŭi sangp'um kwa inyŏm / Yu Kyŏng-dong.
Tosŏ Ch'ulp'an Wŏrin, 2018. -- 271 pages ; 23 cm
PL967.4 .Y783 2018 -- Kroch Library Asia
"Mukchae ilgi" sojae Kungmunbon sosŏl yŏn'gu
"묵재 일기" 소재 국문본 소설 연구 / 이 복규 지음.
"Mukchae ilgi" sojae Kungmunbon sosŏl yŏn'gu / Yi Pok-kyu chiŭm.
Pagijŏng, 2018. -- 360 pages : illustrations ; 24 cm
PL967.15 .Y515 2018 -- Kroch Library Asia
Yŏkchu Ch'ŏnggu p'unga.
譯註 靑丘 風雅. 國朝 詩删 / 車 溶柱 譯註.
Yŏkchu Ch'ŏnggu p'unga. Kukcho sisan / Ch'a Yong-ju yŏkchu.
Kyŏngin Munhwasa, 2017. -- xvi, 599 pages ; 23 cm
PL976 .C474 2017 -- Kroch Library Asia
Dear you love
Dear you love = Gửi người yêu dấu : tản văn / lời: Ji Minseok, Yoo Kwisun ; minh họa: Kim Hyeran ; Thục Anh, dịch.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 254 pages : color illustrations ; 19 cm
PL980.3 .C443 2017a -- Kroch Library Asia
Kwak Hae-ryong chŏn.
곽 해룡 전. 유 씨 전 / 강 영숙 역주.
Kwak Hae-ryong chŏn. Yu Ssi chŏn / Kang Yŏng-suk yŏkchu.
(chu) Pagijŏng, 2017. -- 278 pages ; 22 cm.
PL981.15 .K88 2017 -- Kroch Library Asia
Miindo.
미인도. 길동 / 박 진아 역주.
Miindo. Kiltong / Pak Chin-a yŏkchu.
(Chu) Pagijŏng, 2017. -- 358 pages : color illustrations ; 22 cm.
PL981.15 .M56 2017 -- Kroch Library Asia
So Haksa chŏn.
소 학사 전. 흥보 전 / 권 영호 역주.
So Haksa chŏn. Hŭngbo chŏn / Kwŏn Yŏng-ho yŏkchu.
(Chu) Pagijŏng, 2017. -- 282 pages : color illustrations ; 22 cm.
PL981.15 .S58 2017 -- Kroch Library Asia
Ok Tan-ch'un chŏn.
옥 단춘 전. 장 풍운 전 / 백 운용 역주.
Ok Tan-ch'un chŏn. Chang P'ung-un chŏn / Paek Un-yong yŏkchu.
(Chu) Pagijŏng, 2017. -- 289 pages ; 22 cm.
PL981.25 .O53 2017 -- Kroch Library Asia
Yijo Hanmun tanp'yŏnjip
이조 한문 단편집 / 이 우성, 임 형택 편역.
Yijo Hanmun tanp'yŏnjip / Yi U-sŏng, Im Hyŏng-t'aek p'yŏnyŏk.
Ch'angbi, 2018. -- 4 volumes ; 24 cm
PL981.25 .Y55 2018 -- Kroch Library Asia
P'oŭn Chŏng Mong-ju Hansi yŏn'gu
포은 정 몽주 한시 연구 / 하 정승.
P'oŭn Chŏng Mong-ju Hansi yŏn'gu / Ha Chŏng-sŭng.
Pagyŏngsa, 2017. -- 298 pages : illustrations ; 22 cm
PL987 .C55 Z65 2017 -- Kroch Library Asia
Kingō shinwa
金鰲新話 : 訳注と研究 / 早川智美著.
Kingō shinwa : yakuchū to kenkyū / Hayakawa Satomi cho.
Izumi Shoin, 2009. -- viii, 478 pages ; 22 cm.
PL988 .K54 K8534 2009 -- Kroch Library Asia
Ch'unhyang chŏn
춘향 전 / 김 광순 역주.
Ch'unhyang chŏn / Kim Kwang-sun yŏkchu.
(Chu) Pagijŏng, 2017. -- 261 pages : illustrations ; 22 cm.
PL989 .A1 .C55 2017 -- Kroch Library Asia
Im Ho-ŭn chŏn
임 호은 전 / 신 태수 역주.
Im Ho-ŭn chŏn / Sin T'ae-su yŏkchu.
(Chu) Pagijŏng, 2017. -- 274 pages : color illustrations ; 22 cm.
PL989 .A1 I35 2017 -- Kroch Library Asia
Tale of Cho Ung
The tale of Cho Ung : a classic of vengeance, loyalty, and romance / translated by Sookja Cho.
Columbia University Press, 2018. -- xxxiv, 200 pages ; 23 cm
PL989 .A1 C45713 2018 -- Kroch Library Asia
Tôi của mùa hè năm ấy
Tôi của mùa hè năm ấy : tiểu thuyết / Choi Soo Huyn ; người dịch: Bùi Thanh Phương.
Nhà xuất bản Thế Giới, 2017. -- 390 pages ; 21 cm
PL989.18 .S84 K89 2017 -- Kroch Library Asia
Okhwanggi
옥황기 / 김 동협 역주.
Okhwanggi / Kim Tong-hyŏp yŏkchu.
(Chu) Pagijŏng, 2017. -- 190 pages : illustrations ; 22 cm.
PL989.29 .C48 O54 2017 -- Kroch Library Asia
Hŏ Saeng ŭi sŏm, Yŏnam ŭi anak'ijŭm
허 생 의 섬, 연암 의 아나키즘 : 강 명관 의 파격적 인 허 생 강독 / 강 명관 지음.
Hŏ Saeng ŭi sŏm, Yŏnam ŭi anak'ijŭm : Kang Myŏng-gwan ŭi p'agyŏkchŏk in Hŏ Saeng kangdok / Kang Myŏng-gwan chiŭm.
Humanist, 2017. -- 423 pages ; 23 cm
PL989.62 .C5 H6336 2017 -- Kroch Library Asia
Nŭngyang sijip
菱洋 詩集 / 朴 宗善 ; 編輯 安 大會.
Nŭngyang sijip / Pak Chong-sŏn ; p'yŏnjip An Tae-hoe.
Sŏnggyun'gwan Taehakkyo, Taedong Munhwa Yŏn'guwŏn, 2017. -- 2 volumes ; 24 cm
PL989.62 .C516 N86 2017 -- Kroch Library Asia
Myŏnggo chŏnjip
명고 전집 / 서 형수 徐瀅修 지음 ; 장 성덕, 강 민정, 이 승현 옮김.
Myŏnggo chŏnjip / Sŏ Hyŏng-su chiŭm ; Chang Sŏng-dŏk, Kang Min-jŏng, Yi Sŭng-hyŏn omgim.
Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2017. -- volumes ; 23 cm.
PL989.74 .H96 A199 2017 -- Kroch Library Asia
Kuunmong
구운몽 / 정 병호 역주.
Kuunmong / Chŏng Pyŏng-ho yŏkchu.
(Chu) Pagijŏng, 2017-. -- volumes : color illustrations ; 22 cm.
PL989.415 .M3 K8336 2017 -- Kroch Library Asia
Cho Ŭi-hyŏn munhak chŏnjip
조 의현 문학 전집 = The complete works of Cho, Eui-hyeon / 이 동순 엮음.
Cho Ŭi-hyŏn munhak chŏnjip = The complete works of Cho, Eui-hyeon / Yi Tong-sun yŏkkŭm.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 120 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 22 cm
PL991.17 .U3 2018 -- Kroch Library Asia
Hwangwŏnhaeng
황원행 : 한국 근대 신문 최초 연작 장편 소설 자료집 = The first relay feature-length novel in Korean modern newspaper Hwangwonhaeng / 교열 및 해제 배 현자, 이 혜진 ; 엮은이 연세 대학교 인문 예술 대학 국어 국문학과 CK 사업단.
Hwangwŏnhaeng : Han'guk kŭndae sinmun ch'oech'o yŏnjak changp'yŏn sosŏl charyojip = The first relay feature-length novel in Korean modern newspaper Hwangwonhaeng / kyoyŏl mit haeje Pae Hyŏn-ja, Yi Hye-jin ; yŏkkŭni Yŏnse Taehakkyo Inmun Yesul Taehak Kugŏ Kungmun Hakkwa CK Saŏptan.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 2 volumes : illustrations ; 24 cm.
PL991.18 .S3 H83 2018 -- Kroch Library Asia
Na Hye-sŏk, kŭl ssŭnŭn yŏja ŭi t'ansaeng
나 혜석, 글 쓰는 여자 의 탄생 : 한국 의 페미니즘 고전 읽기 / 나 혜석 지음 ; 장 영은 엮음.
Na Hye-sŏk, kŭl ssŭnŭn yŏja ŭi t'ansaeng : Han'guk ŭi p'eminijŭm kojŏn ilki / Na Hye-sŏk chiŭm ; Chang Yŏng-ŭn yŏkkŭm.
Minŭmsa, 2018. -- 334 pages : illustrations ; 19 cm
PL991.55 .H93 A6 2018 -- Kroch Library Asia
Midang Sŏ Chŏng-ju wa Han'guk kŭndaesi
미당 서 정주 와 한국 근대시 / 동국 대학교 문화 학술원 한국 문학 연구소 편.
Midang Sŏ Chŏng-ju wa Han'guk kŭndaesi / Tongguk Taehakkyo Munhwa Haksurwŏn Han'guk Munhak Yŏn'guso p'yŏn.
Yŏngnak, 2017. -- 425 pages ; 24 cm.
PL991.74 .C5 Z76 2017 -- Kroch Library Asia
Tiasŭp'ora siin, Yun Tong-ju yŏn'gu
디아스포라 시인, 윤 동주 연구 / 이 미옥.
Tiasŭp'ora siin, Yun Tong-ju yŏn'gu / Yi Mi-ok.
Pangmunsa, 2017. -- 137 pages, 3 unnumbered pages ; 23 cm
PL991.96 .T6 Z9725 2017 -- Kroch Library Asia
Yun Tong-ju wa kŭ ŭi sidae
윤 동주 와 그 의 시대 / 연세 대학교 국학 연구원 연세 학풍 연구소 편.
Yun Tong-ju wa kŭ ŭi sidae / Yŏnse Taehakkyo Kukhak Yŏn'guwŏn Yŏnse Hakp'ung Yŏn'guso p'yŏn.
Hyean, 2018. -- 346 pages ; 23 cm.
PL991.96 .T6 Z9869 2018 -- Kroch Library Asia
Kim Tong-ni, kŭndae e kil ŭl mutta
김 동리, 근대 에 길 을 묻다 : 김 동리 의 문학적 투쟁사 / 신 정숙 지음.
Kim Tong-ni, kŭndae e kil ŭl mutta : Kim Tong-ni ŭi munhakchŏk t'ujaengsa / Sin Chŏng-suk chiŭm.
Yeok, 2017. -- 308 pages ; 23 cm
PL991.415 .T7 Z846 2017 -- Kroch Library Asia
Kim Yu-jŏng munhak ŭi kamjŏng mihak
김 유정 문학 의 감정 미학 = The aesthetics of feeling in Kim Yu-Jeong's literature / 김 유정 학회 편.
Kim Yu-jŏng munhak ŭi kamjŏng mihak = The aesthetics of feeling in Kim Yu-Jeong's literature / Kim Yu-jŏng Hakhoe p'yŏn.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 355 pages ; 23 cm
PL991.415 .Y77 Z755 2018 -- Kroch Library Asia
Cho Nam-nyŏng munhak chŏnjip
조 남령 문학 전집 = The complete works of Cho, Nam-ryeong / 이 동순 엮음.
Cho Nam-nyŏng munhak chŏnjip = The complete works of Cho, Nam-ryeong / Yi Tong-sun yŏkkŭm.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 220 pages, 10 unnumbered pages of plates : illustrations, portraits ; 22 cm
PL992.17 .N35 2018 -- Kroch Library Asia
Cho Un munhak chŏnjip
조 운 문학 전집 = The complete works of Cho, Un / 이 동순 엮음.
Cho Un munhak chŏnjip = The complete works of Cho, Un / Yi Tong-sun yŏkkŭm.
Somyŏng Ch'ulp'an, 2018. -- 539 pages, 18 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 22 cm
PL992.17 .U513 2018 -- Kroch Library Asia
O Chŏng-hŭi sosŏl ilki
오 정희 소설 읽기 : 회고적 욕망 과 환멸 의 담론 으로 / 박 춘희.
O Chŏng-hŭi sosŏl ilki : hoegojŏk yongmang kwa hwanmyŏl ŭi tamnon ŭro / Pak Ch'un-hŭi.
Tosŏ Ch'ulp'an Wŏrin, 2018. -- 335 pages : illustrations ; 23 cm
PL992.58 .C63 Z78 2018 -- Kroch Library Asia
Kae nŭn wae chinnŭn'ga
개 는 왜 짖는가 / 조 은숙 엮음.
Kae nŭn wae chinnŭn'ga / Cho Ŭn-suk yŏkkŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 375 pages : illustrations ; 21 cm.
PL992.78 .K55 K34 2018 -- Kroch Library Asia
Ŏmŏni ŭi kitpal
어머니 의 깃발 / 조 은숙 엮음.
Ŏmŏni ŭi kitpal / Cho Ŭn-suk yŏkkŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 397 pages : illustrations ; 21 cm.
PL992.78 .K55 O46 2018 -- Kroch Library Asia
Paegŭi minjok
백의 민족 / 조 은숙 엮음.
Paegŭi minjok / Cho Ŭn-suk yŏkkŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 383 pages : illustrations ; 21 cm.
PL992.78 .K55 P34 2018 -- Kroch Library Asia
Tokkaebi chanch'i
도깨비 잔치 / 조 은숙 엮음.
Tokkaebi chanch'i / Cho Ŭn-suk yŏkkŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 387 pages : illustrations ; 21 cm.
PL992.78 .K55 T65 2018 -- Kroch Library Asia
Tŭlgukhwa songi songi
들국화 송이 송이 : 송 기숙 소설집 / 조 은숙 엮음.
Tŭlgukhwa songi songi : Song Ki-suk sosŏlchip / Cho Ŭn-suk yŏkkŭm.
Ch'angbi, 2018. -- 393 pages : illustrations ; 23 cm
PL992.78 .K55 T85 2018 -- Kroch Library Asia
An To-hyŏn sisŏn
안 도현 시선 / 안 선재 옮김 = Poems by Ahn Do-Hyun / Translated by Brother Anthony of Taizé.
An To-hyŏn sisŏn / An Sŏn-jae omgim = Poems by Ahn Do-Hyun / Translated by Brother Anthony of Taizé.
Asia, 2017. -- 111 pages ; 19 cm.
PL992.115 .T55 A2 2017 -- Kroch Library Asia
60-yŏn hu
60년후 / 백 남룡 지음.
60-yŏn hu / Paek Nam-nyong chiŭm.
Asia, 2018. -- 309 pages ; 21 cm
PL992.613 .N37 P34 2018 -- Kroch Library Asia
Hwajungsŏn ŭl ch'ajasŏ
화중선 을 찾아서 : 기생 과 룸펜 의 사회사 / 김 진송 지음.
Hwajungsŏn ŭl ch'ajasŏ : kisaeng kwa rump'en ŭi sahoesa / Kim Chin-song chiŭm.
P'urŭn Yŏksa, 2017. -- 431 pages ; 21 cm
PL994.415 .C45575 H83 2017 -- Kroch Library Asia
Mian xiang Dong nan Ya de Han yu jiao xue shou duan yu fang fa tan suo
面向东南亚的汉语教学手段与方法探索 = Studies on methods of teaching Chinese as a second language in the Southeast Asia / 主编吕军伟 ; 副主编潘立慧.
Mian xiang Dong nan Ya de Han yu jiao xue shou duan yu fang fa tan suo = Studies on methods of teaching Chinese as a second language in the Southeast Asia / zhu bian Lü Junwei ; fu zhu bian Pan Lihui.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017. -- 2, 1, 323 pages : illustrations ; 24 cm.
PL1068 .A8 M534 2017 -- Kroch Library Asia
Chu jian wen zi yu xian Qin si xiang wen hua
楚简文字与先秦思想文化 / 高华平著.
Chu jian wen zi yu xian Qin si xiang wen hua / Gao Huaping zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 270 pages ; 25 cm
PL1171 .G3646 2016 -- Kroch Library Asia
Han zi yu chu tu wen xian lun ji
汉字与出土文献论集 / 王贵元著.
Han zi yu chu tu wen xian lun ji / Wang Guiyuan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 410 pages : illustrations ; 24 cm.
PL1171 .W35723 2016 -- Kroch Library Asia
Han yu ju fa de ren zhi jie gou yan jiu
汉语句法的认知结构研究 / 张旺熹著
Han yu ju fa de ren zhi jie gou yan jiu / Zhang Wangxi zhu.
Xue lin chu ban she, 2016. -- 4, 3, 3, 200 pages ; 24 cm.
PL1241 .Z437 2016 -- Kroch Library Asia
Partition and quantity
Partition and quantity : numeral classifiers, measurement, and partitive constructions in Mandarin Chinese / Jing Jin.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xii, 229 pages : illustrations ; 25 cm.
PL1241 .J55 2019 -- Kroch Library Asia
Zhongguo wen hua dui wai yi jie shi liao (1912-1949)
中国文化对外译介史料 (1912-1949) / 主编赵颖 ; 副主编杜家怡, 贾慧 ; 编者张嘉晨, 刘中求, 李素慧 [and 1 other].
Zhongguo wen hua dui wai yi jie shi liao (1912-1949) / zhu bian Zhao Ying ; fu zhu bian Du Jiayi, Jia Hui ; bian zhe Zhang Jiachen, Liu Zhongqiu, Li Suhui [and 1 other].
Gao deng jiao yu chu ban she, 2015. -- viii, 431 pages ; 24 cm
PL1277 .Z458 2015 -- Kroch Library Asia
Comparative literature in the light of Chinese prosody
Comparative literature in the light of Chinese prosody / Shudong Chen.
Lexington Books, 2018. -- xxiii, 253 pages ; 24 cm
PL1279 .C4825 2018 -- Kroch Library Asia
Shi yun he bi, suo yin
诗韵合璧・索引 / 汪中新, 汪宜庆编.
Shi yun he bi, suo yin / Wang Zhongxin, Wang Yiqing bian.
Hefei gong ye da xue chu ban she, 2015. -- 2, 6, 226 pages ; 21 cm
PL1279 .S573 S57 2015 -- Kroch Library Asia
Guan yu tan yuan
莞语探源 : 东莞方言语音研究及词语考释 / 陈贺周著.
Guan yu tan yuan : Dongguan fang yan yu yin yan jiu ji ci yu kao shi / Chen Hezhou zhu.
Shi jie tu shu chu ban Guangdong you xian gong si, 2015. -- 4, 6, 502 pages : illustrations ; 25 cm
PL1740 .T85 C444 2015 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai wen xue yan jiu
中国古代文学研究 / 杨庆存著.
Zhongguo gu dai wen xue yan jiu / Yang Qingcun zhu
Zhonghua shu ju, 2016. -- 3, 8, 475 pages : illustrations ; 23 cm
PL2262.2 .Y366 2016 -- Kroch Library Asia
Yu yan de zhang li
語言的張力 : 中國古代文學的語言學批評論集 / 周裕鍇著.
Yu yan de zhang li : Zhongguo gu dai wen xue de yu yan xue pi ping lun ji / Zhou Yukai zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 6, 402 pages ; 24 cm.
PL2264 .Z578 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo gu dai zhu liu wen xue si xiang lun
中国古代主流文学思想论 / 王世朝.
Zhongguo gu dai zhu liu wen xue si xiang lun / Wang Shichao.
Anhui ren min chu ban she, 2016. -- 6, 289 pages ; 24 cm
PL2264 .W2975 2016 -- Kroch Library Asia
Līat kok
เลียดก๊ก : ฉบับคนรุ่นใหม่ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร (เล่า ชวน หัว).
Līat kok : chabap khon run mai / Suksan Wiwēkmēthākō̜n (Lao Chūan Hūa).
Samnakphim Bān Phraʻāthit, 2018. -- 543 pages : illustrations ; 23 cm
PL2271 .S85 2018 -- Kroch Library Asia
Wen xue li lun de xing qi
文学理论的兴起 : 晚清民初的一份知识档案 / 马睿著.
Wen xue li lun de xing qi : wan Qing Min chu de yi fen zhi shi dang an / Ma Rui zhu.
Shandong wen yi chu ban she, 2015. -- 9, 3, 240 pages ; 24 cm
PL2272.5 .M29 2015 -- Kroch Library Asia
Composing modernist connections in China and Europe
Composing modernist connections in China and Europe / edited by Chunjie Zhang.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- x, 173 pages ; 24 cm.
PL2274.2 .E85 C66 2019 -- Kroch Library Asia
Chuan shang liu yun
川上流云 : 中国文化名人琐记 / 张建智著.
Chuan shang liu yun : Zhongguo wen hua ming ren suo ji / Zhang Jianzhi zhu.
Guangdong ren min chu ban she, 2016. -- 2, 2, 250 pages : illustrations, portraits ; 22 cm
PL2277 .Z387 2016 -- Kroch Library Asia
Henan dang dai ming zuo jia zhuan lüe (1919-1980)
河南当代名作家传略 (1919-1980) / 杜严著.
Henan dang dai ming zuo jia zhuan lüe (1919-1980) / Du Yan zhu.
Zhengzhou da xue chu ban she, 2016. -- 4, 302 pages : portraits ; 24 cm.
PL2277 .D8284 2016 -- Kroch Library Asia
Wen zi shu xie yu xing bie qun ti
文字书写与性别群体 : 湖南江永女书群体研究 / 于皓, 贡贵训著.
Wen zi shu xie yu xing bie qun ti : Hunan Jiangyong nü shu qun ti yan jiu / Yu Hao, Gong Guixun zhu.
Anhui shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 179 pages : illustrations ; 25 cm
PL2278 .Y75 2015 -- Kroch Library Asia
Bei chao wen xue nan chuan yan jiu
北朝文学南传研究 / 于涌著.
Bei chao wen xue nan chuan yan jiu / Yu Yong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 292 pages ; 25 cm.
PL2289 .Y788 2016 -- Kroch Library Asia
Song dai liang jing du shi wen hua yu wen xue
宋代两京都市文化与文学 / 刘方著.
Song dai liang jing du shi wen hua yu wen xue / Liu Fang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 423 pages ; 24 cm
PL2293 .L5845 2016 -- Kroch Library Asia
Tongcheng pai yu Qing dai xue shu liu bian
桐城派与清代学术流变 / 曾光光著.
Tongcheng pai yu Qing dai xue shu liu bian / Zeng Guangguang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 3, 189 pages ; 24 cm
PL2297 .Z4433 2016 -- Kroch Library Asia
Qing mo Min chu de "shan nü zi" xiang xiang
清末民初的「善女子」想象 / (韩) 李贞玉著.
Qing mo Min chu de "shan nü zi" xiang xiang / (Han) Li Zhenyu zhu.
Nan kai da xue chu ban she, 2016. -- 7, 3, 258 pages ; 23 cm.
PL2301 .L529 2016 -- Kroch Library Asia
Minguo she hui chang yu zhong de xin wen xue xuan ben huo dong
民国社会场域中的新文学选本活动 / 罗执廷著.
Minguo she hui chang yu zhong de xin wen xue xuan ben huo dong / Luo Zhiting zhu.
Shandong wen yi chu ban she, 2015. -- 9, 2, 329 pages ; 24 cm.
PL2302 .L8697 2015 -- Kroch Library Asia
Wang luo shi dai de wen xue shu xie
网络时代的文学书写 / 张邦卫, 杨向荣等著
Wang luo shi dai de wen xue shu xie / Zhang Bangwei, Yang Xiangrong deng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 309 pages ; 24 cm
PL2303 .Z3739 2016 -- Kroch Library Asia
Tang shi yu Tang shi lun ji
唐诗与唐史论集 / 谢思炜著.
Tang shi yu Tang shi lun ji / Xie Siwei zhu.
Zhonghua shu ju, 2016. -- 2, 3, 195 pages : illustrations ; 24 cm
PL2321 .X5423 2016 -- Kroch Library Asia
Song dai shi xue shi yu xia de tao hua yuan zhu ti
宋代诗学视域下的桃花源主题 / 杨宏著.
Song dai shi xue shi yu xia de tao hua yuan zhu ti / Yang Hong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 263 pages ; 24 cm.
PL2323 .Y364 2016 -- Kroch Library Asia
Song shi shi shi
宋诗史释 = The historical interpretation of poetry in Song dynasty / 曾祥波著
Song shi shi shi = The historical interpretation of poetry in Song dynasty / Ceng xiang bo zhu
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 9, 2, 571 pages ; 24 cm.
PL2323 .Z3823 2016 -- Kroch Library Asia
Xin yue shi xue sheng cheng lun
新月诗学生成论 / 叶红著.
Xin yue shi xue sheng cheng lun / Ye Hong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 2, 3, 248 pages ; 24 cm
PL2332 .Y394 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xian dang dai xin shi wen ben xi du
中国现当代新诗文本细读 / 刘永丽主编.
Zhongguo xian dang dai xin shi wen ben xi du / Liu Yongli zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 264 pages ; 24 cm.
PL2332 .Z4688 2016 -- Kroch Library Asia
Wan Qing hai wai zhu zhi ci kao lun
晚清海外竹枝词考论 / 尹德翔著.
Wan Qing hai wai zhu zhi ci kao lun / Yin Dexiang zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 363 pages, 4 unnumbered pages of plates : illustrations, facsimiles ; 24 cm.
PL2351 .Y564 2016 -- Kroch Library Asia
Riben Mingzhi Dazheng nian jian de Zhongguo xi qu yan jiu
日本明治大正年间的中国戏曲研究 / 仝婉澄著.
Riben Mingzhi Dazheng nian jian de Zhongguo xi qu yan jiu / Tong Wancheng zhu.
Feng huang chu ban she, 2016. -- 2, 14, 200 pages ; 21 cm
PL2354 .T664 2016 -- Kroch Library Asia
Chūgoku kinsei gikyoku shōsetsu ronshū
中国近世戯曲小說論集 / 井上泰山著.
Chūgoku kinsei gikyoku shōsetsu ronshū / Inoue Taizan cho.
Kansai Daigaku Shuppanbu, 2004. -- xiii, 525 pages ; 22 cm
PL2357 .I56 2004 -- Kroch Library Asia
Genkan zatsugeki no kenkyū
元刋雜劇の研究 : 三奪槊・氣英布・西蜀夢・單刀會 / 赤松紀彦編者代表.
Genkan zatsugeki no kenkyū : sandatsusaku, kieifu, seishokumu. tantōkai.
Kyūko Shoin, 2007. -- ii, 306,103 pages ; 22 cm
PL2384 .G462 2007 -- Kroch Library Asia
Ming Qing xi zhu shi lun
明清戏著史论 / 王辉斌著.
Ming Qing xi zhu shi lun / Wang Huibin zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 5, 5, 355 pages ; 24 cm.
PL2386 .W363 2016 -- Kroch Library Asia
Min Shin shōkai shōsetsu kenkyū
明淸章回小說研究 / 丸山浩明著.
Min Shin shōkai shōsetsu kenkyū / Maruyama Hiroaki cho.
Kyūko Shoin, 2003. -- viii, 322, 18 pages, 4 pages of color plates : illustrations ; 22 cm
PL2436 .M34 2003 -- Kroch Library Asia
Minguo zuo jia de guan nian yu yi shu
民国作家的观念与艺术 : 废名、张爱玲、施蛰存研究 / 张柠著.
Minguo zuo jia de guan nian yu yi shu : Feiming, Zhang Ailing, Shi Zhecun yan jiu / Zhang Ning zhu.
Shandong wen yi chu ban she, 2015. -- 9, 3, 237 pages ; 24 cm.
PL2442 .Z428 2015 -- Kroch Library Asia
Bei chao shi ke wen xian de wen xue yan jiu
北朝石刻文献的文学研究 / 张鹏著.
Bei chao shi ke wen xian de wen xue yan jiu / Zhang Peng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 2, 2, 254 pages ; 24 cm
PL2447 .Z43287 2015 -- Kroch Library Asia
Jian bo xue dang an
简帛学档案 / 魏徳胜编著.
Jian bo xue dang an / Wei Desheng bian zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 3, 681 pages ; 24 cm.
PL2447 .J547 2016 -- Kroch Library Asia
Shutsudo bunken kara mita koshi to juka kyōten
出土文献から見た古史と儒家経典 / 浅野裕一, 小沢賢二著.
Shutsudo bunken kara mita koshi to juka kyōten / Asano Yūichi, Ozawa Kenji cho.
Kyūko Shoin, 2012. -- vi, 456 pages : illustrations ; 22 cm
PL2447 .S58 2012 -- Kroch Library Asia
Yin xu jia gu wen li
殷墟胛骨文例 / 刘影著.
Yin xu jia gu wen li / Liu Ying zhu.
Shou du shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 2, 1, 2, 324 pages : illustrations ; 21 cm
PL2457 .Y5 L626 2016 -- Kroch Library Asia
Ming dai Yi xue shi
明代易學史 / 林忠军, 张沛, 张韶宇等著.
Ming dai Yi xue shi / Lin Zhongjun, Zhang Pei, Zhang Shaoyu deng zhu.
Qi Lu shu she, 2016. -- 2, 452 pages ; 22 cm
PL2464 .Z6 L478 2016 -- Kroch Library Asia
"Zuo zhuan" xue shu dang an
《左传》学术档案 / 主编张新科 ; 副主编王晓鹃.
"Zuo zhuan" xue shu dang an / zhu bian Zhang Xinke ; fu zhu bian Wang Xiaojuan.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 667 pages ; 24 cm.
PL2470 .Z7 Z878 2016 -- Kroch Library Asia
Ya xue wen xian xue yan jiu
雅学文献学研究 / 窦秀艳著.
Ya xue wen xian xue yan jiu / Dou Xiuyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 3, 237 pages ; 24 cm
PL2475 .Z6 D688 2015 -- Kroch Library Asia
Shi ge bai nian jing dian (1917-2015)
诗歌百年经典 (1917-2015) / 李朝全主编.
Shi ge bai nian jing dian (1917-2015) / Li Chaoquan zhu bian.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 4, viii, 428 pages ; 22 cm
PL2542 .S454 2016 -- Kroch Library Asia
Duan pian xiao shuo bai nian jing dian (1917-2015)
短篇小说百年经典 (1917-2015) / 李朝全主编.
Duan pian xiao shuo bai nian jing dian (1917-2015) / Li Chaoquan zhu bian.
Zhong yang bian yi chu ban she, 2016. -- 4, ii, 523 pages ; 22 cm
PL2652 .D836 2016 -- Kroch Library Asia
Nhân giám tất cả đều là gặp gỡ
Nhân giám tất cả đều là gặp gỡ : tản văn / Thập Điểm Độc Thư ; Tô Ngọc Hà (dịch).
Nhà xuất bản Hà Nội, 2018. -- 333 pages : color illustrations ; 21 cm
PL2659 .V54 S45 2018 -- Kroch Library Asia
Du shi xue lun sou
杜詩學論藪 / 林继中著.
Du shi xue lun sou / Lin Jizhong zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2015. -- 6, 3, 450 pages : illustration ; 21 cm
PL2675 .L564 2015 -- Kroch Library Asia
Yŏkchu pullyu tugongbu si ŏnhae
역주 분류 두공부 시 언해 / 역주 위원 임 홍빈, 송 준호, 김 영배, 김 성주.
Yŏkchu pullyu tugongbu si ŏnhae / yŏkchu wi-wŏn Im Hong-bin, Song Chun-ho, Kim Yŏng-bae, Kim Sŏng-ju.
Sejong Taewang Kinyŏm Saŏphoe, 2011-. -- volumes ; 24 cm
PL2675 .Y64 2011 -- Kroch Library Asia
Wang Wei shi ge yi shu lun
王维诗歌艺术论 / 师长泰著.
Wang Wei shi ge yi shu lun / Shi Changtai zhu.
Shanghai san lian shu dian, 2016. -- 4, 3, 413 pages ; 21 cm
PL2676 .S4537 2016 -- Kroch Library Asia
Tōdai shōsetsu "Hankyō Sanjōshi" kō
唐代小說「板橋三娘子」考 : 西と東の変驢変馬譚のなかで / 岡田充博著.
Tōdai shōsetsu "Hankyō Sanjōshi" kō : nishi to higashi no henro henbatan no naka de / Okada Mitsuhiro cho.
Chisen Shokan, 2012. -- viii, 615, 77 pages ; 22 cm
PL2677 .B33 O33 2012 -- Kroch Library Asia
Ming dai da zhong xin yang yu "San sui ping yao zhuan" yan jiu
明代大众信仰与《三遂平妖传》研究 / 刘彦彦著.
Ming dai da zhong xin yang yu "San sui ping yao zhuan" yan jiu / Liu Yanyan zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015. -- 230 pages ; 24 cm
PL2690 .P53 L58 2015 -- Kroch Library Asia
Xu Youzhen ji
徐有貞集 / (明)徐有貞著 ; 孫寶點校.
Xu Youzhen ji / (Ming) Xu Youzhen zhu ; Sun Bao dian jiao.
Zhejiang ren min mei shu chu ban she, 2015. -- 2 volumes (833 pages) ; 22 cm.
PL2698 .H777 2015 -- Kroch Library Asia
Zhu Heling ji qi "Du shi ji zhu" yan jiu
朱鹤龄及其《杜诗辑注》研究 / 周金标著.
Zhu Heling ji qi "Du shi ji zhu" yan jiu / Zhou Jinbiao zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 3, 422 pages ; 24 cm
PL2705 .U1425 Z975 2016 -- Kroch Library Asia
"Hong lou meng" de mi mi
"红楼梦"的秘密 : 钱谦益的石头记 / 李旭著
"Hong lou meng" de mi mi : Qian Qianyi de shi tou ji / Li Xu zhu.
Zhongguo xi ju chu ban she, 2015. -- ix, 15, 448 pages ; 21 cm.
PL2727 .S2 L4998 2015 -- Kroch Library Asia
Kao zheng Cao Xueqin
考证曹雪芹 / 紫军, 霍国玲著.
Kao zheng Cao Xueqin / Zi Jun, Huo Guoling zhu.
Dong fang chu ban she, 2015. -- 2, 5, 4, 414 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2727 .S2 Z577 2015 -- Kroch Library Asia
Badaowan shi yi hao
八道湾十一号 / 黄乔生.
Badaowan shi yi hao / Huang Qiaosheng.
Sheng huo shu dian chu ban you xian gong si, 2016. -- vii, 347 pages : illustrations ; 24 cm
PL2754 .S5 Z6822 2016 -- Kroch Library Asia
Chuyện cũ viết lại
Chuyện cũ viết lại = Gu shi xin bian / Lỗ Tấn ; Ngô Trần Trung Nghĩa dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 247 pages : portraits ; 21 cm
PL2754 .S5 K95 2017 -- Kroch Library Asia
Lu Xun yan jiu jiao cheng
鲁迅研究教程 / 朱晓进, 杨洪承主编.
Lu Xun yan jiu jiao cheng / Zhu Xiaojin, Yang Hongcheng zhu bian.
Gao deng jiao yu chu ban she, 2015. -- iii, 367 pages ; 23 cm
PL2754 .S5 Z749522 2015 -- Kroch Library Asia
Xiao shou shu
小手术 : 解剖鲁迅与许广平的精神世界 / 端木赐香著.
Xiao shou shu : jie pou Lu Xun yu Xu Guangping de jing shen shi jie / Duanmu Cixiang zhu.
Zhongguo fa zhan chu ban she, 2015. -- 5, 4, 233 pages ; 24 cm
PL2754 .S5 Z565 2015 -- Kroch Library Asia
Ma Junwu shi gao jiao zhu
馬君武诗稿校注 / 熊柱, 李高南校注.
Ma Junwu shi gao jiao zhu / Xiong Zhu, Li Gaonan jiao zhu.
Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2016. -- 2, 3, 4, 179 pages ; 23 cm
PL2784 .C57 A6 2016 -- Kroch Library Asia
"Gu tao yong" "Yuan ye" de shi jie biao qing
"古陶佣"《原野》的世界表情 : 英文版《原野》创作排演纪实 / 王嘉嘉编著.
"Gu tao yong" "Yuan ye" de shi jie biao qing : Ying wen ban "Yuan ye" chuang zuo pai yan ji shi / Wang Jiajia bian zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 8, 12, 362 pages : illustrations ; 24 cm.
PL2815 .A8 Y839 2016 -- Kroch Library Asia
Nan bei ci jian pu
南北詞簡譜 / 吳梅編訂.
Nan bei ci jian pu / Wu Mei bian ding.
Zhongguo xi ju chu ban she, 2015. -- [10], 704 pages ; 27 cm.
PL2824 .M4 N36 2015 -- Kroch Library Asia
Wu Fangji nian pu
吴芳吉年谱 / 王峰著.
Wu Fangji nian pu / Wang Feng zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 2, 303 pages, 2 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 24 cm
PL2824 .F3 Z84 2016 -- Kroch Library Asia
Vô tự
Vô tự : tiê̂̉u thuyết / Trương Khiết ; người dịch: Sơn Lê.
Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2014. -- 2 volumes ; 24 cm
PL2837 .C486 W829 2014 -- Kroch Library Asia
Zhang Ailing cong kao
張愛玲叢考 / 陈子善著
Zhang Ailing cong kao / Chen Zishan zhu.
Hai tun chu ban she, 2015. -- 2 volumes (ii, 487 pages) ; 22 cm.
PL2837 .E35 Z53933 2015 -- Kroch Library Asia
Yuan qu de sheng yin
远去的声音 : 程乃珊2011.12-2013.4文稿 / 程乃珊著.
Yuan qu de sheng yin : Cheng Naishan 2011.12-2013.4 wen gao / Cheng Naishan zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015. -- 6, 5, 8, 373 pages ; 21 cm.
PL2841 .N29 Y86 2015 -- Kroch Library Asia
Si nian ji
思念集 : 贾植芳先生诞辰百年纪念 / 张业松编 ; 杨斌华策划.
Si nian ji : Jia Zhifang xian sheng dan chen bai nian ji nian / Zhang Yesong bian ; Yang Binhua ce hua.
Shanghai shu dian chu ban she, 2016. -- 4, 324 pages ; 24 cm
PL2843 .C53 Z746 2016 -- Kroch Library Asia
Yêu em từ cái nhìn đà̂u tiên
Yêu em từ cái nhìn đà̂u tiên / Cố Mạn ; Nguyễn Trang, Thúy Thúy dịch ; Nguyễn Thành Phước hiệu đính.
Nhà xuất bản văn học, 2018. -- 508 pages ; 21 cm
PL2874 .M26 W45 2018 -- Kroch Library Asia
Mong thé̂ giới này luôn dịu dàng với em
Mong thé̂ giới này luôn dịu dàng với em : tản văn / Lâm Dĩ Trú ; Celia Nguyễn dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 384 pages ; 21 cm
PL2878 .N12545 Y83 2018 -- Kroch Library Asia
Zai tian ya
在天涯 : 诗选1989-2008 / 北岛著.
Zai tian ya : shi xuan 1989-2008 / Beidao zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015. -- 2, 6, 202 pages, 6 unnumbered leaves of plates : illustrations (some color) ; 21 cm.
PL2892 .E523 Z35 2015 -- Kroch Library Asia
Hong zhu luo zhang
红烛罗帐 / 蔡澜著.
Hong zhu luo zhang / Cai Lan zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017. -- 8, 306 pages, 16 unnumbered pages of plates : color illustrations ; 21 cm.
PL2912 .A455 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Qu liu gan dan
去留肝胆 : 朱克靖烈士传 / 王成章著.
Qu liu gan dan : Zhu Kejing lie shi zhuan / Wang Chengzhang zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2016. -- 2, 213 pages ; 21 cm.
PL2919 .C442 Q825 2016 -- Kroch Library Asia
Cây lớn ở phương Nam
Cây lớn ở phương Nam : tiểu thuyết / Tiểu Hồ Nhu Vĩ ; Phương Linh, dịch.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 589 pages ; 21 cm
PL2921.4 .O4 N36 2017 -- Kroch Library Asia
Da hai ting zhi zhi chu
大海停止之处 : 南太平洋手稿 / 著者杨炼.
Da hai ting zhi zhi chu : Nan Taiping Yang shou gao / zhu zhe Yang Lian.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 306 pages ; 21 cm.
PL2922 .L478 2015 v. 3 -- Kroch Library Asia
Day the sun died
The day the sun died : a novel / Yan Lianke ; translated from the Chinese by Carlos Rojas.
Grove Press, an imprint of Grove Atlantic, 2018. -- ix, 342 pages ; 22 cm
New & Noteworthy Books PL2925 .L54 R52713 2018 -- [asia]
Dịu dàng này chỉ dành cho em
Dịu dàng này chỉ dành cho em / Hồng Táo ; người dịch Tố Nga.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 423 pages ; 21 cm.
PL2939 .O68 W65 2018 -- Kroch Library Asia
Fan chen zhong kai wu
凡尘中开悟 / 黄荣华著.
Fan chen zhong kai wu / Huang Ronghua zhu.
Beijing lian he chu ban gong si, 2016. -- iii, 431 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
PL2941 .R664 F36 2016 -- Kroch Library Asia
Người gác đêm
Người gác đêm / Pháp Y Tà̂n Minh ; Hương Ly dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 551 pages ; 21 cm
PL2954.3 .N36 S56 2018 -- Kroch Library Asia
Tai trái
Tai trái = The left ear : (tiểu thuyết) / Nhiên Tuyết Mạn ; Tạ Thu ngân dịch.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 2 volumes : illustrations (some color) ; 21 cm
PL2955 .A5 Z86 2018 -- Kroch Library Asia
Người đàn ông của tôi
Người đàn ông của tôi / Dung Quang ; Nana dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 2 volumes ; 21 cm
PL2956 .O62 W65 2017 -- Kroch Library Asia
Thời gian vụn vỡ
Thời gian vụn vỡ / Thả̂m Khải Ni ; Nguyễn Vĩnh Chi dịch.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 2 volumes ; 21 cm
PL2958 .E573 P65 2018 -- Kroch Library Asia
Mi mi hua yuan
秘密花园 / 苏北著.
Mi mi hua yuan / Su Bei zhu.
Anhui wen yi chu ban she, 2015. -- 2, 271 pages ; 24 cm.
PL2960 .U243 M526 2015 -- Kroch Library Asia
Wuhan die zhan
武汉谍战 / 孙志卫著.
Wuhan die zhan / Sun Zhiwen zhu.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 2 volumes (2, 8, 320; 290 pages) ; 24 cm
PL2960 .U587 W84 2016 -- Kroch Library Asia
Zang bei shi er nian
藏北十二年 : 1976-1988 = Twelve years in northern Tibet / 吴雨初著.
Zang bei shi er nian : 1976-1988 = Twelve years in northern Tibet / Wu Yuchu zhu.
Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2015. -- 11, 217 pages : illustrations ; 21 cm
PL2966 .U875 Z36 2015 -- Kroch Library Asia
Tong hua sui yu
桐花碎雨 / 小湖著.
Tong hua sui yu / Xiaohu zhu.
Fu dan da xue chu ban she, 2015. -- 7, 2, 355 pages : color illustrations ; 22 cm
PL2967.7 .O368 T66 2015 -- Kroch Library Asia
Meng Yuan wang chao kai chuang ji
蒙元王朝开创纪 / 杨廷进著.
Meng Yuan wang chao kai chuang ji / Yang Tingjin zhu.
Kunlun chu ban she, 2015. -- 2 volumes (3, 723 pages) : illustrations ; 21 cm
PL2971 .T565 M46 2015 -- Kroch Library Asia
Em vốn cô độc, cho đến khi có anh
Em vốn cô độc, cho đến khi có anh : tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Hà Giang dịch.
NXB Văn học, 2018. -- 399 pages ; 21 cm.
PL2972.3 .L86 N35 2018 -- Kroch Library Asia
Biao feng tie gu
飙风铁骨 : 顾衡烈士传 / 邹雷著.
Biao feng tie gu : Gu Heng lie shi zhuan / Zou Lei zhu.
Jiangsu feng huang wen yi chu ban she, 2016. -- 2, 2, 238 pages ; 21 cm.
PL2979 .O85 B53 2016 -- Kroch Library Asia
Sự trả thù hoàn hảo
Sự trả thù hoàn hảo : tiểu thuyết trinh thám / Tử Kim Trần ; người dịch Vũ Thị Hà.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 559 pages ; 20 cm
PL2979 .I65 S85 2018 -- Kroch Library Asia
Song dai Jiang Zhe wen xue jia qun ti yan jiu
宋代江浙文学家群体研究 / 梅新林, 俞樟华主编.
Song dai Jiang Zhe wen xue jia qun ti yan jiu / Mei Xinlin, Yu Zhanghua zhu bian.
Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2015. -- 2, 5, 379 pages ; 21 cm
PL3031 .J5 S66 2015 -- Kroch Library Asia
"Xingzhou ri bao" wen yi fu kan (1988-2009) yu Ma Hua wen xue si chao shen mei zhuan xiang
「星洲日报」文艺副刊 (1988-2009) 与马华文学思潮审美转向 / 易淑琼著.
"Xingzhou ri bao" wen yi fu kan (1988-2009) yu Ma Hua wen xue si chao shen mei zhuan xiang / Yi Shuqiong zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017. -- 5, 345 pages, 3 unnumbered pages of plates : illustrations ; 24 cm.
PL3097 .M3 Y5275 2017 -- Kroch Library Asia
Mo'ang yu yan jiu
末昂语研究 / 周德才著.
Mo'ang yu yan jiu / Zhou Decai zhu.
Min zu chu ban she, 2014. -- 2, 6, 334 pages ; 21 cm.
PL3311 .Y5 Z4623 2014 -- Kroch Library Asia
Handsome monk and other stories
The handsome monk and other stories / Tsering Döndrup ; translated by Christopher Peacock.
Columbia University Press, 2019. -- 201 pages ; 23 cm.
PL3748 .T776 A2 2019 -- Kroch Library Asia
Amnesty-winning poems during Myanmar monarchy
Amnesty-winning poems during Myanmar monarchy / Meiji Soe.
Sarpay Beikman, Directorate of Printing and Publishing, 2017. -- 238 pages ; 23 cm
PL3980 .M45 2017 -- Kroch Library Asia
'Ā ruī chaṭhama
'Ā ruī chaṭhama / Nāè 'Aṃṅʻ Jnaʺ (Rutʻ Taṃṅʻ).
Jā Nhikʻ Saṅʻ Smatʻ Manʻ, 2016. -- 200 pages ; 22 cm
PL3988 .N342 A78 2016 -- Kroch Library Asia
Matʻ tatiya
Matʻ tatiya / Nāè 'Aṃṅʻ Jnaʺ (Rutʻ Taṃṅʻ).
Svāṅʻ Ṭhana Thaṃkʻ Paṅʻ, Ga Koṃ Thaṃkʻ Paṅʻ Pa Reṅʻ Paññā Manʻ, 2013. -- Ka-Ñña, 219 pages : color illustrations ; 21 cm
PL3988 .N342 M3 2013 -- Kroch Library Asia
Ningsin hpe gang je kau u
Ningsin hpe gang je kau u = Piercing the darkness / Sara Dashi La Htoi.
Gawlu Naw Tawng, 2015. -- 170 pages : color illustrations, maps, portraits ; 21 cm
PL3988 .S37 N5 2015 -- Kroch Library Asia
Dai yu si yin ge yan jiu
傣语四音格研究 / 吴东海著.
Dai yu si yin ge yan jiu / Wu Donghai zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 3, 215 pages ; 24 cm
PL4119 .W74 2016 -- Kroch Library Asia
Khān khai phāsā kap phāsit
ขานไขภาษากับภาษิต / จิตประภัสสร, เขียน.
Khān khai phāsā kap phāsit / Čhitpraphatsō̜n, khīan.
Samnakphim ʻĀthēnā, 2018. -- 176 pages ; 21 cm
PL4160 .C45 2018 -- Kroch Library Asia
Wongsāwitthayā khō̜ng ʻInao
วงศาวิทยาของอิเหนา / ทวีศักดิ์ เผือกสม.
Wongsāwitthayā khō̜ng ʻInao / Thawīsak Phư̄aksom khīan.
Yipsī Krup, 2017. -- 307 pages ; 22 cm
PL4200 .T439 2017 -- Kroch Library Asia
Read till it shatters
Read till it shatters : nationalism and identity in modern Thai literature / Thak Chaloemtiarana.
ANU Press, 2018. -- xi, 243 pages ; 24 cm.
PL4200.5 .T43 2018 -- Kroch Library Asia
Haiku
ไฮกุ : รูปแบบการประพันธ์ญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย / วิจัย, เรียบเรียง,บรรณาธิการ, วัฒนะ บุญจับ.
Haiku : rūpbǣp kānpraphan Yīpun thī mī ʻitthiphon tō̜ wannakam Thai / wičhai, rīaprīang, bannāthikān Watthana Bunčhap.
Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Watthanatham, 2015. -- 76 pages, 12 unnumbered pages ; 20 cm
PL4202 .W27 2015 -- Kroch Library Asia
89 phansā hǣng phūm phalang phǣndin
๘๙ พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน : ร้อยกรองสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.
89 phansā hǣng phūm phalang phǣndin : rō̜ikrō̜ng samnưk phramahākarunāthikhun nai Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit.
Krom Sinlapākō̜n, 2017. -- 256 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
Oversize PL4206 .A13 2017 + -- Kroch Library Asia
Nawaminthrāsirawātrātchasadudī
นวมินทราศิรวาทราชสดุดี : ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.
Nawaminthrāsirawātrātchasadudī : rō̜ikrō̜ng chalœ̄m phrakīat Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit.
Khana Kammakān Fāi Čhattham Nangsư̄ Thīralưk læ Čhotmāihēt Ngān Phrarātchaphithī Thawāi Phraphlœ̄ng Phrabō̜rommasop Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit, 2017. -- 254 pages : chiefly color illustrations ; 30 cm
Oversize PL4206 .N39 2017 + -- Kroch Library Asia
Prachum bot sakkrawā nā phrathīnang
ประชุมบทสักรวาหน้าพระที่นั้ง : บทสักรวาเรื่องอิเหนา ร้องถวายในรัชกาลที่ ๓ และ ประชุมบทสักรวา เล่นถวายในรัชกาลที่ ๕.
Prachum bot sakkrawā nā phrathīnang : bot sakkrawā rư̄ang ʻInao, rō̜ng thawāi nai ratchakān thī 3 læ prachum bot sakkrawā lēn thawāi nai ratchakān thī 5.
Krom Sinlapākō̜n, 2016. -- 21, 174 pages : illustrations ; 21 cm
PL4206 .P732 2016 -- Kroch Library Asia
Bāng lūang
บางลวง / ปราบดา หยุ่น.
Bāng lūang / Prāpdā Yun.
Samnak Nangsư̄ Taifun, 2018. -- 118 pages ; 19 cm
PL4209 .P7544 B26 2018 -- Kroch Library Asia
Bukbik (chabap dangdœ̄m)
บุ๊กบิ๊ก (ฉบับดั้งเดิม) = Bokbig / เรื่องและภาพ Prema-Ja.
Bukbik (chabap dangdœ̄m) = Bokbig / rư̄ang læ phāp, Prema-Ja.
Samnakphim Mūnnithi Dek, 2012. -- 130 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4209 .P784 B85 2012 -- Kroch Library Asia
Dekying khon nưng bānkœt yū klai
เด็กหญิงคนหนึ่งบ้านเกิดอยู่ไกล / อนุมูล อิสระ.
Dekying khon nưng bānkœt yū klai / ʻAnumūn ʻĪtsara.
Samnakphim Kathi Kalā, 2018. -- 149 pages : color illustrations ; 19 cm
PL4209 .A6306 D45 2018 -- Kroch Library Asia
Dư̄m kap Khō̜kē Lui Bō̜kēt
ดื่มกับ ฆอร์เก ลุยส์ บอร์เกส / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.
Dư̄m kap Khō̜kē Lui Bō̜kēt / Rēwat Phanphiphat.
Samnakphim Nai Dūang Čhai, 2018. -- 189 pages : illustrations ; 19 cm
PL4209 .R49 D86 2018 -- Kroch Library Asia
Fā klai thalē kwāng
ฟ้าใกล้ ทะเลกว้าง / นราวดี.
Fā klai thalē kwāng / Narāwadī.
Samnakphim Sǣngdāo, 2018. -- 382 pages ; 21 cm
PL4209 .N218 F13 2018 -- Kroch Library Asia
Khwāmdōtdīeo khō̜ng nakwing raya klai
ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล / วิกรานต์ ปอแก้ว.
Khwāmdōtdīeo khō̜ng nakwing raya klai / Wikrān Pō̜kǣo.
Samnakphim Wannakam, 2018. -- 205 pages : illustrations ; 17 cm
PL4209 .W5345 K49 2018 -- Kroch Library Asia
Lōk bangkhap hai kū rāi
โลกบังคับให้กูร้าย = You hate me? I hate me too / ทราย เจริญปุระ.
Lōk bangkhap hai kū rāi = You hate me? I hate me too / Sāi Čharœ̄npura.
Samnakphim P. S., 2018. -- 123 pages : illustrations ; 17 cm
PL4209 .S2203 L65 2018 -- Kroch Library Asia
Online code kēm phāsī mai nī rak
Online code เกมภาษีไม่หนีรัก / ปองวุฒิ รุจิระชาคร, ถนอม เกตุเอม.
Online code kēm phāsī mai nī rak / Pō̜ngwut Ručhirachākhō̜n, Thanō̜m Kētʻēm.
Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄, 2018. -- 257 pages ; 20 cm.
PL4209 .P746 O65 2018 -- Kroch Library Asia
Phlapphlā phummarin
พลับพลาภุมริน / อาริตา.
Phlapphlā phummarin / ʻĀritā.
Līlā Buk, 2018. -- 490 pages ; 21 cm
PL4209 .A69 P45 2018 -- Kroch Library Asia
Phrāi rayap
พรายระยับ / นาวิกา.
Phrāi rayap / Nāwikā.
Sō̜nō̜phō̜. Līlā, 2018. -- 394 pages : illustrations ; 21 cm
PL4209 .N385 P47 2018 -- Kroch Library Asia
Rak lō̜t rūa
รักลอดรั้ว / จันทร์ ธันวา.
Rak lō̜t rūa / Čhan Thanwā.
Samnakphim Bāngrak, 2018. -- 422 pages ; 21 cm
PL4209 .C43667 R25 2018 -- Kroch Library Asia
Sanē mǣying
เสน่ห์แม่หญิง / จันทร์ ธันวา, เขียน.
Sanē mǣying / Čhan Thanwā, khīan.
Samnakphim ʻArun, 2018. -- 326 pages ; 21 cm.
PL4209 .C43667 S26 2018 -- Kroch Library Asia
Sat klāngkhư̄n
สัตว์กลางคืน / ทานเกวียน ชูสง่า.
Sat klāngkhư̄n / Thānkwīan Chūsangā.
Samnakphim Dē Drīm, 2018. -- 154 pages : illustrations ; 16 cm
PL4209 .T361235 S27 2018 -- Kroch Library Asia
Sing samkhan khō̜ng chīwit
สิ่งสำคัญของชีวิต = The most important things in life / นิ้วกลม.
Sing samkhan khō̜ng chīwit = The most important things in life / Niuklom.
Samnakphim KOOB, 2018. -- 262 pages : illustrations ; 19 cm
PL4209 .N728 S58 2018 -- Kroch Library Asia
Sī son phačhon tham
สี่ซนผจญธรรม / ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ.
Sī son phačhon tham / Khanitthā Wachirāphō̜nphrưt.
Čharansanitwong Kānphim, 2017. -- 312 pages ; 21 cm
PL4209 .C53306 S57 2018 -- Kroch Library Asia
Story of Chamaiphō̜n
Story of ชไมพร / คิ้วต่ำ.
Story of Chamaiphō̜n / Khiutam.
Munin Siprasāt (Samnakphim 10 Minlimēt), 2018. -- pages : illustrations ; 2 cm
PL4209 .K4449 S76 2018 -- Kroch Library Asia
Wannī pen yangngai bāng
วันนี้เป็นยังไงบ้าง / เสียงที่ไม่ได้ยิน เขียนและถ่ายภาพ.
Wannī pen yangngai bāng / Sīangthīmaidaiyin khīan læ thāi phāp.
Springbooks, 2018. -- 181 pages : color illustrations ; 18 cm
PL4209 .S499 W26 2018 -- Kroch Library Asia
Wiwā mai
วิวาห์ไหม้ / เกี้ยวเกล้า.
Wiwā mai / Kīeoklāo.
Samnakphim That, 2018. -- 312 pages ; 21 cm
PL4209 .K51 W59 2018 -- Kroch Library Asia
ʻƯ̄ang ʻin rung
เอื้องอินรุ่ง / นิศากร.
ʻƯ̄ang ʻin rung / Nisākō̜n.
Jamsai, 2017. -- 414 pages ; 21 cm
PL4209 .N71877 U26 2017 -- Kroch Library Asia
Photčhanānukrom Phāsā Lānnā-Thai pariwat ʻaksō̜n kō̜ thưng ʻaksō̜n hō̜ chabap rūam lēm
พจนานุกรมภาษาไทยล้านนา-ไทย ปริวรรต (อักษร ก ถึง ฮ) ฉบับรวมเล่ม / ตรวจทานโดย พระครูวิมลศิลปกิจ, ผศ. ชรินทร์ แจ่มจิตต์.
Photčhanānukrom Phāsā Lānnā-Thai pariwat ʻaksō̜n kō̜ thưng ʻaksō̜n hō̜ chabap rūam lēm / trūatthān dōi Phra Khrū Wimonsinlapakit, Phō̜. Sō̜., Charin Čhǣmčhit.
Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, Witthayālai Song Chīang Rāi, 2018. -- 354, 597, 573 pages ; 27 cm
Oversize PL4251 .N634 P47 2018 + -- Kroch Library Asia
Tiếng Việt, văn Việt, người Việt
Tiếng Việt, văn Việt, người Việt / Cao Xuân Hạo.
Nhà xuât bản Trẻ, 2017. -- 339 pages ; 24 cm
PL4371 .C363 2017 -- Kroch Library Asia
Từ điển Anh-Việt
Từ điển Anh-Việt = Easy and concise as Oxford dictionary : new 35.000 từ / Nguyễn Thị Hồng Mây, Nguyễn Thị Ngọc Xương, Võ Nữ Kỳ Duyên.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 581 pages : illustrations ; 18 cm
PL4376 .N56425 2018 -- Kroch Library Asia
Từ điẻ̂n Việt-Hoa
Từ điẻ̂n Việt-Hoa = Yue Hua ci dian / Phạm Minh Kha, Xuân Huy.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2018. -- 758 pages ; 16 cm
PL4377 .P435 2018 -- Kroch Library Asia
Tự do và quyền lực
Tự do và quyền lực : nhân vật đế sư Trương Lương trong văn học nhà nho ở Việt Nam và Trung Quốc / Trịnh Văn Định.
Nhà xuất bản Tri thức, 2018. -- 271 pages ; 21 cm
PL4378 .T758 2018 -- Kroch Library Asia
Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung
Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung / Trần Ngọc Vương.
Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2018. -- 478 pages ; 21 cm
PL4378 .T745 V36 2018 -- Kroch Library Asia
Quê Lụa một chặng đường
Quê Lụa một chặng đường : thơ / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Dân trí, 2015. -- 395 pages : portraits ; 21 cm
PL4378.6 .Q84 2015 -- Kroch Library Asia
Thơ cho thiếu nhi
Thơ cho thiếu nhi / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 267 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.6 .T3927 2017 -- Kroch Library Asia
Bụi phấn
Bụi phấn : tuyển chọn những câu chuyện hay nhất / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Tổng Hợp Thành Phố́ Hồ Chí Minh, 2017. -- 229 pages : illustrations ; 21 cm.
PL4378.8 .B845 2017 -- Kroch Library Asia
Gọi nhau là người cũ.
Gọi nhau là người cũ.
Nhà xuất bản Văn học, 2016. -- 274 pages ; 21 cm
PL4378.8 .G793 2016 -- Kroch Library Asia
Hoá ra từ bỏ anh không quá khó
Hoá ra từ bỏ anh không quá khó : (truyện ngắn) / Nhiều tác giả.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 239 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.8 .H67533 2017 -- Kroch Library Asia
A Cư và những người bạn
A Cư và những người bạn : (truyện dài thiếu nhi) / Nguyễn Thị Khánh Ly.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 159 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .N56354517 A38 2017 -- Kroch Library Asia
Ấm êm ngộ nghĩnh
Ấm êm ngộ nghĩnh : thơ cho bé / Phạm Anh Xuân ; minh họa: Phạm Mai Hương.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 104 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .P28 A65 2018 -- Kroch Library Asia
Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa?
Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa? : tạp văn / Võ Thu Hương.
Nhà xuất bản Lao động-xã hội, 2018. -- 231 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .V925 B36 2018 -- Kroch Library Asia
Bình yên bóng mẹ
Bình yên bóng mẹ : tản văn : dành cho lứa tuổi 10+ / Vũ Thị Huyè̂n Trang.
Nhà xuất bản Kim Đò̂ng, 2018. -- 125 pages ; 19 cm
PL4378.9 .V845 B56 2018 -- Kroch Library Asia
Chuyện về những người cô đơn
Chuyện về những người cô đơn : truyện ngắn / Hạ Vũ.
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 169 pages ; 19 cm.
PL4378.9 .H29 C48 2018 -- Kroch Library Asia
Con đường vô tận
Con đường vô tận : bút ký / Lê Thanh Minh.
Nhà xuất bản Lao Động ; Công ty sách Thái Hà, 2018. -- 247 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .L44265 C66 2018 -- Kroch Library Asia
Hà Hương phong nguyệt
Hà Hương phong nguyệt : tiẻ̂u thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam bộ và bị chính quyền thuộc địa tịch thu, tiêu hủy / Lê Hoằng Mưu ; Võ Văn Nhơn sưu tầm, chỉnh lý và chú thích.
Nhà xuất bản Văn hóa-Văn nghệ, 2018. -- 464 pages : illustrations, 24 cm
PL4378.9 .L381722 H34 2018 -- Kroch Library Asia
Hạnh
Hạnh / An.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 239 pages ; 21 cm
PL4378.9 .A528 H36 2018 -- Kroch Library Asia
Hạnh phúc không dành cho tình nhân
Hạnh phúc không dành cho tình nhân / Mèo Xù.
NXB Dân Trí, 2017. -- 286 pages ; 21 cm
PL4378.9 .M39 H36 2017 -- Kroch Library Asia
Hỗn danh
Hỗn danh : tiểu thuyết / Nguyễn Văn Học.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 338 pages ; 21 cm
PL4378.9 .N56817 H66 2017 -- Kroch Library Asia
Lặng lẽ tôi
Lặng lẽ tôi : thơ / Lê Thiên Minh Khoa.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 143 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L45123 L36 2018 -- Kroch Library Asia
Lẽ nào em không biết
Lẽ nào em không biết / Lan Rùa.
Nhà xuất bản Phụ Nữ : Sky Books, 2018. -- 493 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L2765 L45 2018 -- Kroch Library Asia
Mấy nỗi còn xanh
Mấy nỗi còn xanh : thơ / Vũ Văn Thoan.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 99 pages ; 21 cm
PL4378.9 .V8867 M38 2018 -- Kroch Library Asia
Miền nhớ
Miền nhớ : tản văn / Võ Thu Hương.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 211 pages ; 21 cm
PL4378.9 .V925 M54 2018 -- Kroch Library Asia
Miền xanh
Miền xanh / Nguyễn Phước Thảo.
Nhà xuất bản Kim Đồng, 2018. -- 202 pages : illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .N56217 M54 2018 -- Kroch Library Asia
Một nửa
Một nửa : tập truyện / Nguyên Hương.
Nhà xuất bản Trẻ, 2018. -- 230 pages ; 20 cm
PL4378.9 .N4837 M68 2018 -- Kroch Library Asia
Mưa ngâu tháng Bảy
Mưa ngâu tháng Bảy : truyện dài / Bùi Nguyễn Trường Kiên.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018. -- 182 pages ; 20 cm
PL4378.9 .B9255 M83 2018 -- Kroch Library Asia
Ngàn nưa ta ơi
Ngàn nưa ta ơi : thơ / Lê Tuấn Lộc.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2016. -- 127 pages ; 20 cm
PL4378.9 .L4548 N63 2016 -- Kroch Library Asia
Ngày xưa tuyệt bích
Ngày xưa tuyệt bích : thơ / Hoàng Cát.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 100 pages ; 21 cm
PL4378.9 .H64333 N63 2018 -- Kroch Library Asia
Nhớ
Nhớ : thơ / Nguyễn Vũ Giang.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 116 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
PL4378.9 .N57343 N46 2018 -- Kroch Library Asia
Những gam màu hồi sinh
Những gam màu hồi sinh : tập truyện ngắn / Lê Hữu Nam.
Nhà xuất bản Trẻ, 2016. -- 178 pages ; 20 cm.
PL4378.9 .L381727 N48 2016 -- Kroch Library Asia
Ru đêm
Ru đêm / Đào Phi Cường.
Nhà xuất bản Thế giới, 2016. -- 97 pages : illustrations ; 20 cm
PL4378.9 .D227 R85 2016 -- Kroch Library Asia
Sài Gòn chữ vội trên vai
Sài Gòn chữ vội trên vai : tản văn / Vũ Minh Đức.
Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ, 2018. -- 147 pages ; 20 cm
PL4378.9 .V824 S35 2018 -- Kroch Library Asia
Thôi, đừng nói chuyện ngày mai
Thôi, đừng nói chuyện ngày mai : tản văn / Huyền Trang Bất Hối.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2018. -- 206 pages ; 19 cm.
PL4378.9 .H86545 T46 2018 -- Kroch Library Asia
Tuỏ̂i thơ trong trẻo
Tuỏ̂i thơ trong trẻo : thơ cho bé / Phạm Anh Xuân ; minh họa Lê Tuấn Anh.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 101 pages : color illustrations ; 21 cm
PL4378.9 .P28 T86 2018 -- Kroch Library Asia
Vầng trăng nhỏ cô đơn
Vầng trăng nhỏ cô đơn : truyện ngắn, ký, ghi chép / Bùi Thị Thu Hằng.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 171 pages ; 21 cm
PL4378.9 .B9286 V36 2017 -- Kroch Library Asia
Đằng sau cơn bảo Linda
Đằng sau cơn bảo Linda : tập truyện ngắn / Trần Thị Thắng.
Nhà xuất bản Dân Trí, 2018. -- 166 pages ; 21 cm
PL4378.9 .T78 D36 2018 -- Kroch Library Asia
Đi B
Đi B : thơ / Lê Quang Thưởng.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 77 pages ; 21 cm
PL4378.9 .L38368 D45 2018 -- Kroch Library Asia
English borrowings in Vietnamese
English borrowings in Vietnamese : language contact, lexical borrowing and linguistic nativisation / Nguyễn Thúy Nga.
Knowledge Publishing House, 2017. -- 311 pages ; 21 cm
PL4379 .N5797 2017 -- Kroch Library Asia
Hành trình vào dân tộc học.
Hành trình vào dân tộc học. Nguyẽ̂n-Bạt-Tụy dè̂ tựa.
Nam Sơn, 1966-. -- volumes 1 ill. 21 cm
PL4386.5 .L48 1966 -- Kroch Library Asia
Cạm bẫy người và những truyện khác
Cạm bẫy người và những truyện khác / Vũ Trọng Phụng.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 259 pages : portraits ; 16 cm.
PL4389 .V98 C23 2017 -- Kroch Library Asia
Còn những bóng mưa tan
Còn những bóng mưa tan : truyện dài / Từ Kế Tường.
Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2017. -- 274 pages ; 20 cm
PL4389 .T9556 C7 2017 -- Kroch Library Asia
Cơm thầy cơm cô và những truyện khác
Cơm thầy cơm cô và những truyện khác / Vụ Trọng Phụng.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 211 pages : portraits ; 16 cm.
PL4389 .V98 C73 2017 -- Kroch Library Asia
Kỹ nghệ lấy Tây và những truyện khác
Kỹ nghệ lấy Tây và những truyện khác / Vũ Trọng Phụng.
Nhà xuất bản Hà Nội, 2017. -- 211 pages : portraits ; 16 cm.
PL4389 .V98 K83 2017 -- Kroch Library Asia
Làm đĩ
Làm đĩ / Vũ Trọng Phụng.
Nhà xuá̂t bản Văn học, 2017. -- 299 pages : portraits ; 16 cm.
PL4389 .V98 L2 2017 -- Kroch Library Asia
Lá ngọc cành vàng
Lá ngọc cành vàng / Nguyễn Công Hoan.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 195 pages ; 21 cm
PL4389 .N53 L2 2018 -- Kroch Library Asia
Mắt Chăm và chùm nho
Mắt Chăm và chùm nho : tập ký sự / Vương Tâm.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 290 pages ; 21 cm
PL4389 .V993 M38 2017 -- Kroch Library Asia
Truyện ngắn, tạp văn, tiểu luận
Truyện ngắn, tạp văn, tiểu luận / Vũ Trọng Phụng.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 266 pages : portraits ; 16 cm.
PL4389 .V98 A6 2017 -- Kroch Library Asia
Tiếng vọng của biẻ̂n
Tiếng vọng của biẻ̂n : tập truyện / B̄ến Văn Nguyễn.
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2017. -- 298 pages ; 21 cm
PL4389.14 .D82 T54 2017 -- Kroch Library Asia
Ăn mày dĩ vãng
Ăn mày dĩ vãng : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 415 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 A2 2018 -- Kroch Library Asia
Ba lần và một lần
Ba lần và một lần : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 439 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 B15 2017 -- Kroch Library Asia
Bãi bờ hoang lạnh
Bãi bờ hoang lạnh : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 295 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 B2 2018 -- Kroch Library Asia
Cuộc đời dài lắm
Cuộc đời dài lắm : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 567 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 C86 2017 -- Kroch Library Asia
Gió không thổi từ biển
Gió không thổi từ biển : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 243 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 G4 2017 -- Kroch Library Asia
Hùng Karô
Hùng Karô : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 547 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 H86 2018 -- Kroch Library Asia
Khúc bi tráng cuối cùng
Khúc bi tráng cuối cùng : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 426 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 K48 2017 -- Kroch Library Asia
Mưa đỏ
Mưa đỏ : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 375 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 M83 2018 -- Kroch Library Asia
Nắng đồng bằng
Nắng đồng bằng : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 426 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 N36 2017 -- Kroch Library Asia
Phố
Phố : (tiểu thuyết) / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 426 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 P5 2018 -- Kroch Library Asia
Sông xa
Sông xa : tiểu thuyết / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 459 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 S66 2017 -- Kroch Library Asia
Truyện ngắn
Truyện ngắn / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 451 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 T87 2017 -- Kroch Library Asia
Vòng tròn bội bạc
Vòng tròn bội bạc : (tiểu thuyết) / Chu Lai.
Nhà xuất bản Văn học, 2017. -- 427 pages ; 21 cm
PL4390.13 .H85 V65 2017 -- Kroch Library Asia
Mùa lá rụng trong vườn
Mùa lá rụng trong vườn : tiẻ̂u thuyết / Ma Văn kháng.
Nhà xuá̂t bản Văn Học, 2017. -- 422 pages ; 21 cm
PL4390.23 .A12 M8 2017 -- Kroch Library Asia
Karuṇaiyōkam
Karuṇaiyōkam : Pērāciriyar Ce. Yōkarācā paṇi nayappu vil̲ā cir̲appumalar 2016 = Karunai yogam.
Pērāciriyar Ce. Yōkarācā Paṇi Nayappu Vil̲āccapai, 2016. -- 258 pages : illustrations (some color) ; 26 cm
Oversize PL4758.85 .S72 K37 2016 + -- Kroch Library Asia
Comparative grammar and typology
Comparative grammar and typology : essays on the historical grammar of the Austronesian languages / Alain Lemaréchal.
Peeters, 2010. -- XX, 368 pages ; 24 cm.
PL5027 .L45 2010 -- Kroch Library Asia
Voice and grammatical relations in Austronesian languages
Voice and grammatical relations in Austronesian languages / edited by Peter K. Austin and Simon Musgrave.
Center for the Study of Language and Information, 2008. -- x, 305 pages : illustrations ; 23 cm.
PL5034 .V65 2008 -- Kroch Library Asia
Jentera (serial)
Jentera : jurnal kajian sastra.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, 2012-. -- volumes ; 30 cm
Oversize PL5080 .J47 + -- Kroch Library Asia
Chairil Anwar
Chairil Anwar : ini kali tak ada yang mencari cinta : sebuah novel / Sergius Susanto.
Qanita, 2017. -- 431 pages ; 21 cm.
PL5089 .S9577945 C48 2017 -- Kroch Library Asia

PN. Literature (General) (49 items)RSS

Monogatariron kiso to ōyō
物語論 基礎と応用 : 理論と分析 / 橋本陽介.
Monogatariron kiso to ōyō : riron to bunseki / Hashimoto Yōsuke.
Kōdansha, 2017. -- 269 pages : illustrations ; 19 cm.
PN212 .H37 2017 -- Kroch Library Asia
Kirishitan to hon'yaku
キリシタンと翻訳 : 異文化接触の十字路 / 米井力也.
Kirishitan to hon'yaku : ibunka sesshoku no jūjiro / Komei Rikiya.
Heibonsha, 2009. -- 412 pages : illustrations ; 22 cm
PN241 .K624 2009 -- Kroch Library Asia
Kyŏnggye haech'e sidae ŭi inmunhak
경계 해체 시대 의 인문학 / 김 성곤 지음.
Kyŏnggye haech'e sidae ŭi inmunhak / Kim Sŏng-gon chiŭm.
Sech'ang Ch'ulp'ansa, 2017. -- 335 pages ; 23 cm.
PN779 .K8 K465 2017 -- Kroch Library Asia
Hikaku bungaku kenkyū nyūmon
比較文学研究入門 / 渡邊洋.
Hikaku bungaku kenkyū nyūmon / Watanabe Hiroshi.
Sekai Shisōsha, 1997. -- xi, 192, xviii pages ; 19 cm.
PN865 .W37 1997 -- Kroch Library Asia
Ngụ ngôn thế giới về những chú ếch
Ngụ ngôn thế giới về những chú ếch / Hàn Băng Vũ, sưu tầm, dịch và giới thiệu.
Nhà xuất bản Văn Học, 2018. -- 151 pages ; 21 cm
PN989 .V5 N485 2018 -- Kroch Library Asia
Warkop
Warkop : main-main jadi bukan main / Rudy Badil & Indro Warkop (ed.).
Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan Aquarius, Warkop DKI, 2016. -- xxxvii, 292 pages : illustrations ; 24 cm
PN1969 .C65 W37 2016 -- Kroch Library Asia
Banthœ̄ng chœng rāi
บันเทิงเชิงร้าย / อินทิรา เจริญปุระ.
Banthœ̄ng chœng rāi / ʻInthirā Čharœ̄npura.
Samnakphim Ban, 2018. -- 278 pages : color illustrations ; 17 cm
PN1993.5 .T5 I67 2018 -- Kroch Library Asia
Chosŏn yŏnghwa ŭi t'ansaeng
조선 영화 의 탄생 / 한 상언 지음.
Chosŏn yŏnghwa ŭi t'ansaeng / Han Sang-ŏn chiŭm.
(Chu) Pagijŏng, 2018. -- 359 pages : illustrations ; 24 cm
PN1993.5 .K6 H264 2018 -- Kroch Library Asia
Emei ying hun
峨眉影魂 : 四川电影人口述历史 / 本卷主编张锦.
Emei ying hun : Sichuan dian ying ren kou shu li shi / ben juan zhu bian Zhang Jin.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- 3, 4, 412 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
PN1993.5 .C6 E648 2016 -- Kroch Library Asia
Guerre d'Indochine dans la cinéma français
La guerre d'Indochine dans la cinéma français : images d'un trou de mémoire / Delphine Robic-Diaz ; préface de Pierre Schoendoerffer.
Presses universitaires de Rennes, 2015. -- 358 pages, 16 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
PN1993.5 .F7 R52 2015 -- Kroch Library Asia
Qu wang ta chu de lü cheng
去往他处的旅程 : 新中国电影空间美学研究 / 马聪敏著.
Qu wang ta chu de lü cheng : xin Zhongguo dian ying kong jian mei xue yan jiu / Ma Congmin zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 2, 232 pages ; 24 cm
PN1993.5 .C6 M323 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian ying de kua wen hua zhi zuo yu hai wai chuan bo yan jiu
中国电影的跨文化制作与海外传播研究 / 厉震林, 万传法主编.
Zhongguo dian ying de kua wen hua zhi zuo yu hai wai chuan bo yan jiu / Li Zhenlin, Wan Chuanfa zhu bian.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- iii, 391 pages : illustrations ; 24 cm.
PN1993.5 .C6 Z4669 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo xin shi qi dian ying hui gu
中国新时期电影回顾 / 刘树生著.
Zhongguo xin shi qi dian ying hui gu / Liu Shusheng zhu.
Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2016. -- 4, 1, 276 pages ; 25 cm.
PN1993.5 .C6 L5877 2016 -- Kroch Library Asia
Tong Asia chisigin ŭi taehwa
동 아시아 지식인 의 대화 : 영화 이론, 비평 의 감정 어린 시간 / 김 소영 편.
Tong Asia chisigin ŭi taehwa : yŏnghwa iron, pip'yŏng ŭi kamjŏng ŏrin sigan / Kim So-yŏng p'yŏn.
Hyŏnsil Munhwa, 2018. -- 394 pages ; 23 cm.
PN1995 .T6143 2018 -- Kroch Library Asia
"Gensaku" no kigōgaku
<原作>の記号学 : 日本文芸の映画的次元 / 中村三春.
"Gensaku" no kigōgaku : Nihon bungei no eigateki jigen / Nakamura Miharu.
Shichigatsusha, 2018. -- 287 pages ; 20 cm
PN1995.3 .N3452 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk yŏnghwa, segye wa majuch'ida
한국 영화, 세계 와 마주치다 : 한국 과 세계 의 극단적 협상, 위협적 미래 / 김 소영 편.
Han'guk yŏnghwa, segye wa majuch'ida : Han'guk kwa segye ŭi kŭktanjŏk hyŏpsang, wihyŏpchŏk mirae / Kim So-yŏng p'yŏn.
Hyŏnsil Munhwa, 2018. -- 359 pages : illustrations ; 23 cm.
PN1995.9 .G59 H37 2018 -- Kroch Library Asia
Han'guk yŏnghwa e chaehyŏn toen kajok kŭrigo sahoe
한국 영화 에 재현 된 가족 그리고 사회 : "미몽" 에서 "고령화 가족" 까지 / 지은이 강 성률.
Han'guk yŏnghwa e chaehyŏn toen kajok kŭrigo sahoe : "Mimong" esŏ "Koryŏnghwa kajok" kkaji / chiŭni Kang Sŏng-nyul.
Sŏnggyun'gwan Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- 358 pages : illustrations ; 23 cm.
PN1995.9 .F35 K36 2018 -- Kroch Library Asia
Kyŏngsŏng kwa Tok'yo esŏ yŏnghwa rŭl pondanŭn kŏt
경성 과 도쿄 에서 영화 를 본다는 것 : 관객성 연구 로 본 제국 과 식민지 의 문화사 / 정 충실 지음.
Kyŏngsŏng kwa Tok'yo esŏ yŏnghwa rŭl pondanŭn kŏt : kwan'gaeksŏng yŏn'gu ro pon cheguk kwa singminji ŭi munhwasa / Chŏng Ch'ung-sil chiŭm.
Hyŏnsil Munhwa, 2018. -- 231 pages : illustrations ; 22 cm.
PN1995.9 .A8 C46 2018 -- Kroch Library Asia
Yusŏnggi sidae, pyŏnsa ŭi hwaye
유성기 시대, 변사 의 화예 = The era of gramophone and the narratives of 'byeonsa' / 배 연형, 구 인모 지음.
Yusŏnggi sidae, pyŏnsa ŭi hwaye = The era of gramophone and the narratives of 'byeonsa' / Pae Yŏn-hyŏng, Ku In-mo chiŭm.
Han'guk Munhwasa, 2018. -- 488 pages ; 24 cm.
PN1995.75 .Y87 2018 -- Kroch Library Asia
Cong wen xue dao dian ying
从文学到电影 : 改编的九种可能性 / 田莹著 = Potentials of adaptation : towards a more interdisciplinary understanding of film theory and practice / Ella Tian.
Cong wen xue dao dian ying : gai bian de jiu zhong ke neng xing / Tian Ying zhu = Potentials of adaptation : towards a more interdisciplinary understanding of film theory and practice / Ella Tian.
Xi bei da xue chu ban she, 2016. -- 6, 4, 340 pages : illustrations ; 18 cm
PN1997.85 .T533 2016 -- Kroch Library Asia
Ke ying yuan lao yi wang lu.
科影元老憶往录. 上海卷 / 本卷选编: 黄德泉 ; 采访人: 李镇 ; 受访人: 杜生华, 唐素维, 王敏生, 羽奇.
Ke ying yuan lao yi wang lu. Shanghai juan / ben juan xuan bian: Huang Dequan ; cai fang ren: Li Zhen ; shou fang ren: Du Shenghua, Tang Suwei, Wang Minsheng, Yu Qi.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- 3, 254 pages : illustrations, portraits ; 24 cm.
PN1998.2 .K428 2016 -- Kroch Library Asia
Ming Qing jiang nan wang zu he Kun qu yi shu
明清江南望族和昆曲艺术 / 杨惠玲著.
Ming Qing jiang nan wang zu he Kun qu yi shu / Yang Huiling zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 3, 4, 2, 389 pages ; 26 cm
PN2875 .J53 Y346 2016 -- Kroch Library Asia
Chao ju de wei dao
潮剧的味道 / 梁卫群著.
Chao ju de wei dao / Liang Weiqun zhu.
Zhongshan da xue chu ban she, 2016. -- 9, 1, 199 pages : illustrations (some color) ; 22 cm
PN2876 .C4 L534 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo dian ying ming xing yan jiu.
中国电影明星研究. 三编 = Chinese film star studies / 陈晓云主编.
Zhongguo dian ying ming xing yan jiu. San bian = Chinese film star studies / Chen Xiaoyun zhu pian.
Zhongguo dian ying chu ban she, 2016. -- 2, 337 pages : illustrations ; 24 cm
PN2877 .Z4643 2016 -- Kroch Library Asia
Wen hua da shi
文化大使 : 梅蘭芳 / 秦华生主编.
Wen hua da shi : Mei Lanfang / Qin Huasheng zhu bian.
Zhi shi chan quan chu ban she, 2015. -- iv, i, 152 pages : illustrations (some color), portraits ; 24 cm
PN2878 .M4 W454 2015 -- Kroch Library Asia
Xun Huisheng yi shu ping lun ji
荀慧生艺术评论集 = Reviews on Xun Huisheng's performing arts / 和宝堂主编.
Xun Huisheng yi shu ping lun ji = Reviews on Xun Huisheng's performing arts / He Baotang zhu bian.
Zhongguo xi ju chu ban she, 2016. -- 7, 357 pages : illustrations, portraits ; 27 cm.
PN2878 .H77 X86 2016 -- Kroch Library Asia
Cung đàn số phận
Cung đàn số phận : hồi ký / Kim Dung, Kỳ Duyên chắp bút.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2018. -- 208 pages, 14 unnumbered pages of illustrations at the end : portraits, illustrations ; 23 cm
PN2889.88 .L63 2018 -- Kroch Library Asia
Kalangwan (serial)
Kalangwan : jurnal seni pertunjukan.
Institut Seni Indonesia Denpasar, UPT Penerbitan, 2015-. -- volumes ; 30 cm
Oversize PN2900 .K35 + -- Kroch Library Asia
Nihon no gakugeki
日本の楽劇 / 横道萬里雄.
Nihon no gakugeki / Yokomichi Mario.
Iwanami Shoten, 2011. -- xx, 519, 9 pages : illustrations ; 22 cm
PN2921 .Y65 2011 -- Kroch Library Asia
Butai geinō no denryū
舞台芸能の伝流 / 植木行宣.
Butai geinō no denryū / Ueki Yukinobu.
Iwata Shoin, 2009. -- 448 pages : illustrations ; 22 cm.
PN2922 .U375 2009 -- Kroch Library Asia
Chū-kinsei hōrōgei no keifu
中近世放浪芸の系譜 / 渡邊昭五著.
Chū-kinsei hōrōgei no keifu / Watanabe Shōgo cho.
Iwata Shoin, 2000. -- 772 pages : illustrations ; 22 cm
PN2922 .W37 2000 -- Kroch Library Asia
Chūsei geinō no keisei katei
中世芸能の形成過程 / [著者植木行宣].
Chūsei geinō no keisei katei / [chosha Ueki Yukinobu].
Iwata Shoin, 2009. -- 455 pages : illustrations ; 22 cm.
PN2922 .U38 2009 -- Kroch Library Asia
Genroku kabuki no tenkai
元禄歌舞伎の展開 : 甦る名優たち / 近藤瑞男.
Genroku kabuki no tenkai : yomigaeru meiyūtachi / Kondō Tamao.
Yūzankaku, 2005. -- 255 pages ; 22 cm
PN2924.5 .K3 K635 2005 -- Kroch Library Asia
Masu media no shūen, jānarizumu no kakushin
マスメディアの周縁, ジャ-ナリズムの核心 / 林香里 = Journalism for deocracy : innovations at the periphery of the mass media system / Hayashi Kaori.
Masu media no shūen, jānarizumu no kakushin / Hayashi Kaori = Journalism for democracy : innovations at the periphery of the mass media system / Hayashi Kaori.
Shin'yōsha, 2002. -- 462 pages : illustrations ; 22 cm
PN4749 .H39 2002 -- Kroch Library Asia
Seidoka sareru shinbun kisha
制度化される新聞記者 : その学歴・採用・資格 / 河崎吉紀.
Seidoka sareru shinbun kisha : sono gakureki, saiyō, shikaku / Kawasaki Yoshinori.
Kashiwa Shobō, 2006. -- 180 pages : illustrations ; 21 cm
PN4797 .K393 2006 -- Kroch Library Asia
Guerrilla nation
Guerrilla nation : my wars in and out of Vietnam / Michael Maclear.
Dundurn, 2013. -- 214 pages : illustrations, maps, portraits ; 23 cm.
PN4913 .M33 A3 2013 -- Kroch Library Asia
Zao qi Zhongguo xin wen xue de li shi mian xiang
早期中国新闻学的历史面相 : 从知识史的路径 = A history of 'Journalism for China' : from the perspective of the history of knowledge / 朱至刚著.
Zao qi Zhongguo xin wen xue de li shi mian xiang : cong zhi shi shi de lu jing = A history of 'Journalism for China' : from the perspective of the history of knowledge / Zhu Zhigang zhu.
Xiamen da xue chu ban she, 2016. -- 2, 4, 2, 167 pages ; 24 cm.
PN5364 .Z5836 2016 -- Kroch Library Asia
Mahilā patrakāritā kā svarūpa aura vikāsa
Mahilā patrakāritā kā svarūpa aura vikāsa / Ḍô. Mamatā Pāṭhaka = Mahila patrakarita ka swaroop aur vikas / by Dr. Mamta Pathak.
Bhārata Prakāśana, 2017. -- xii, 220 pages ; 23 cm
PN5377 .W58 P36 2017 -- Kroch Library Asia
Jānarizumu no hōhō
ジャーナリズムの方法 / コーディネーター原剛.
Jānarizumu no hōhō / kōdinētā Hara Takeshi.
Waseda Daigaku Shuppanbu, 2006. -- ix, 207 pages : illustrations ; 21 cm.
PN5404 .J36 2006 -- Kroch Library Asia
Mainichi Shinbun Shakaibu
每日新聞社会部 / 山本祐司.
Mainichi Shinbun Shakaibu / Yamamoto Yūji.
Kawade Shobō Shinsha, 2006. -- 358 pages ; 20 cm
PN5409 .T63 M348 2006 -- Kroch Library Asia
11 bí quyết đẻ̂ thành nhà báo giỏi
11 bí quyết đẻ̂ thành nhà báo giỏi / TS Nguyễn Quang Hòa.
Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, 2017. -- 322 pages : illustrations, map ; 21 cm
PN5449 .V5 N566 2017 -- Kroch Library Asia
Nghề không hưu
Nghề không hưu : ký báo chí / Vĩnh Trà.
Nhà xuất bản Hội nhà văn, 2017. -- 393 pages ; 21 cm
PN5449 .V5 V56 2017 -- Kroch Library Asia
Yinni "Sheng huo bao" chuang kan 68 zhou nian ji nian ji "Yinni 'Sheng huo bao' ji nian cong shu" shou fa yan tao hui
印尼《生活报》创刊68周年纪念暨《印尼<生活报>纪念丛书》首发研讨会 : 文件汇编.
Yinni "Sheng huo bao" chuang kan 68 zhou nian ji nian ji "Yinni 'Sheng huo bao' ji nian cong shu" shou fa yan tao hui : wen jian hui bian.
Yinni Sheng huo bao ji nian cong shu bian wei hui?, 2013. -- 150 pages : illustrations ; 24 cm
PN5449 .I54 S4529 2013 -- Kroch Library Asia
Adventure comics and youth cultures in India
Adventure comics and youth cultures in India / Raminder Kaur and Saif Eqbal.
Routledge, 2019. -- xiv, 225 pages, 8 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm
PN6790 .I4 K387 2019 -- Kroch Library Asia
Kamui den kōgi
カムイ伝講義 : カムイ伝のむこうに広がる江戶時代から「いま」を読む / 田中優子.
Kamui den kōgi : Kamui den no mukō ni hirogaru Edo jidai kara "ima" o yomu / Tanaka Yūko.
Shōgakkan, 2008. -- 339 pages : illustrations (some color) ; 20 cm
PN6790 .J33 S577 2008 -- Kroch Library Asia
Pit ŭn ŏdum ŭl nŏmŏ
빛 은 어둠 을 넘어 : 장도리 의 대한 국민 現在史, 2016-17 / 박 순찬 지음.
Pit ŭn ŏdum ŭl nŏmŏ : Changdori ŭi Taehan kungmin hyŏnjaesa, 2016-17 / Pak Sun-ch'an chiŭm.
Pia Puk, 2017. -- 229 pages : chiefly color illustrations ; 17 x 21 cm
PN6790 .K63 P386 2017 -- Kroch Library Asia
Tam quốc diễn nghĩa
Tam quốc diễn nghĩa : liên hoàn họa / La Quán Trung ; lời: Triệu Thần (chủ biên) ; minh họa: Diệp Hùng (chủ biên) ; Trần Hữu Nùng (dịch).
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 2 volumes : chiefly ilustrations ; 18 cm.
PN6790 .C4 L86 2018 -- Kroch Library Asia
Tây du ký
Tây du ký : liên hoàn họa / Ngô Thừa Ân ; lời: Hoành Dương (chủ biên) ; minh họa: Nguyễn Trung Thiện (chủ biên) ; Trần Hữu Nùng (dịch).
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 2 volumes : chiefly ilustrations ; 18 cm
PN6790 .C4 W85 2018 -- Kroch Library Asia
Thủy hử
Thủy hử : liên hoàn họa / nguyên tác Thị Nại Am ; lời: Trần Nguyên Sơn (chủ biên) ; minh họa: Ngụy Trung Thiện (chủ biên) ; Trần Hữu Nùng (dịch).
Nhà xuất bản Văn học, 2018. -- 2 volumes : chiefly ilustrations ; 18 cm.
PN6790 .C4 S45 2018 -- Kroch Library Asia

PQ. French literature - Italian literature - Spanish literature - Portuguese literature (1 item)RSS

Confessions of a Eurasian woman
Confessions of a Eurasian woman : a destiny in 1920s Vietnam / Clothilde Chivas-Baron ; translated and with an introduction by Walter E.J. Tips.
White Lotus Press, 2017. -- xi, 160 pages ; 21 cm.
PQ2605 .H72 C613 2017 -- Kroch Library Asia

PR. English literature (7 items)RSS

Tō̜ng khang
ต้องขัง : สังคมห้ามคิด ชีวิตห้ามสงสัย / ดอริส เลสซิง เขียน ; บัญชา สุวรรณานนท์ แปล = Prisons we choose to live inside / by Doris Lessing.
Tō̜ng khang : sangkhom hām khit chīwit hām songsai / Dō̜rit Lētsing khīan ; Banchā Suwannānon plǣ = Prisons we choose to live inside / by Doris Lessing.
Khopfai, 2018. -- 104 pages ; 21 cm
PR6023 .E78 P819 2018 -- Kroch Library Asia
Presence
Presence : mysterium tremendum of Manila's Messiah / Ken Evans.
AuthorHouse, 2012. -- xi, 176 pages ; 21 cm
PR6105 .V347 P7 2012 -- Kroch Library Asia
Dutugemunu "Prince of destiny" (161 - 137 B.C.)
Dutugemunu "Prince of destiny" (161 - 137 B.C.) : a historical novel / Rukmani Jayasinghe Samaranayake.
Sarasavi Publishers, 2016. -- 585 pages, 10 unnumbered pages : color illustrations, 1 map ; 21 cm
PR9440.9 .S25 D88 2016 -- Kroch Library Asia
Wildings
The wildings / Nilanjana Roy.
Pushkin Press, 2016. -- 322 pages : illustrations, map ; 20 cm
PR9499.4 .R697 W5 2016 -- Kroch Library Asia
To whom it may concern
To whom it may concern : a compilation of poetry / by Yacinta Kusdaryumi Kurniasih ; preface: Gadis Arivia.
YJP Press, 2015. -- x, 68 pages : illustrations ; 20 cm
PR9500.9 .K877 T6 2015 -- Kroch Library Asia
Travails of a trailing spouse
Travails of a trailing spouse : a novel / Stephanie Suga Chen.
Straits Times Press Pte Ltd, 2018. -- pages cm
PR9570 .S53 C446 2018 -- Kroch Library Asia
Last immigrant
The last immigrant : a novel / Lau Siew Mei.
Epigram Books, 2018. -- 269 pages ; 23 cm
PR9619.4 .L38 L37 2018 -- Kroch Library Asia

PS. American literature (4 items)RSS

Duo yuan wen hua shi ye zhong de Meiguo zu yi shi ge yan jiu
多元文化视野中的美国族裔诗歌研究 = A study of American ethnic poetry from the perspective of multi-cultures / 王卓著.
Duo yuan wen hua shi ye zhong de Meiguo zu yi shi ge yan jiu = A study of American ethnic poetry from the perspective of multi-cultures / Wang Zhuo zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 7, 8, 4, 859 pages ; 24 cm
PS153 .M56 W37 2016 -- Kroch Library Asia
Kwan'gyemang ŭi haech'e wa chaegusŏng
관계망 의 해체 와 재구성 : 한국 전쟁 과 베트남 전쟁, 미국 소설 과 할리우드 영화 를 중심 으로 / 심 경석 지음.
Kwan'gyemang ŭi haech'e wa chaegusŏng : Han'guk chŏnjaeng kwa Pet'ŭnam chŏnjaeng, Miguk sosŏl kwa Halliudŭ yŏnghwa rŭl chungsim ŭro / Sim Kyŏng-sŏk chiŭm.
Pogosa, 2018. -- 267 pages : illustrations ; 23 cm.
PS374 .W35 S56 2018 -- Kroch Library Asia
Rose & the dagger
The rose & the dagger / Renée Ahdieh ; penerjemah, Mustika.
Pop, 2016. -- 480 pages : map ; 20 cm
PS3601 .H43 R615 2016 -- Kroch Library Asia
China rich girlfriend
China rich girlfriend = Kekasih kaya raya / Kevin Kwan ; alih bahasa, Cindy Kristanto.
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018. -- 453 pages ; 23 cm
PS3611 .W36 C4815 2018 -- Kroch Library Asia

Q. Science (4 items)RSS

Bompho̜ nakwit khit phư̄a sangkhom
บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม / ผู้เรียบเรียง ดร. กิตติมา ไกรพีรพรรณ, ดร. จันทิรา ปัญญา.
Bompho̜ nakwit khit phư̄a sangkhom / phūrīaprīang, Dō̜rō̜. Kittimā Kraiphīraphan, Dō̜rō̜. Čhanthirā Panyā.
Samnakngān Phatthanā Witthayāsāt læ Thēknōlōyī hǣng Chāt, Krasūang Witthayāsāt læ Thēknōlōyī, 2018. -- 164 pages : color illustrations ; 25 cm
Q141 .K57 2018 -- Kroch Library Asia
1001 câu hỏi-đáp kié̂n thức khoa học phỏ̂ thông
1001 câu hỏi-đáp kié̂n thức khoa học phỏ̂ thông / Lê Thanh Tùng (biên soạn).
Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018. -- 343 pages : illustrations ; 21 cm
Q173 .A385 2018 -- Kroch Library Asia
Growing the tree of science
Growing the tree of science : Homi Bhabha and the Tata Institute of Fundamental Research / Indira Chowdhury.
Oxford University Press, 2016. -- xxxix, 274 pages ; 23 cm
Q180 .I5 C48 2016 -- Kroch Library Asia
Wo guo yan fa tong ji ji zi ben hua wen ti yan jiu
我国研发统计及资本化问题研究 / 王孟欣, 王俊霞著.
Wo guo yan fa tong ji ji zi ben hua wen ti yan jiu / Wang Mengxin, Wang Junxia zhu.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 2, 5, 221 pages : illustrations ; 24 cm
Q180.55 .S7 W366 2016 -- Kroch Library Asia

QA. Mathematics (1 item)RSS

Lun Zhongguo gu dai shu xue jia
论中国古代数学家 / 郭书春著.
Lun Zhongguo gu dai shu xue jia / Guo Shuchun zhu.
Hai tun chu ban she, 2017. -- v, 304 pages : illustrations ; 21 cm
QA28 .G866 2017 -- Kroch Library Asia

QE. Geology (2 items)RSS

Zhonghua da dian.
中華大典. 地學典. 自然地理分典 / 編纂《中華大典》工作委員會, 《中華大典》編纂委員會.
Zhonghua da dian. Di xue dian. Zi ran di li fen dian / bian zuan "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei yuan hui bian zuan.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 2, 2, 2, 2, 1153 pages ; 27 cm
QE294 .Z5687 2016 -- Kroch Library Asia
Nihon higai jishin sōran, 599-2012
日本被害地震総覧, 599-2012 / 宇佐美龍夫, 石井寿, 今村隆正, 武村雅之, 松浦律子著 = Materials for comprehensive list of destructive earthquakes in Japan, 599-2012 / Tatsuo Usami, Hisashi Ishii, Takamasa Imamura, Masayuki Takemura and Ritsuko S. Matsuura.
Nihon higai jishin sōran, 599-2012 / Usami Tatsuo, Ishii Hisashi, Imamura Takamasa, Takemura Masayuki, Matsuura Ritsuko cho = Materials for comprehensive list of destructive earthquakes in Japan, 599-2012 / Tatsuo Usami, Hisashi Ishii, Takamasa Imamura, Masayuki Takemura and Ritsuko S. Matsuura.
Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2013. -- xix, 694 pages : illustrations, maps ; 27 cm
Oversize QE537.2 .J3 N525 2013 + -- Kroch Library Asia

QH. Natural history - Biology (3 items)RSS

Regenerating Japan
Regenerating Japan : organicism, modernism and national destiny in Oka Asajirō's evolution and human life / Gregory Sullivan.
Central European University Press, 2018. -- xiii, 410 pages : illustrations ; 24 cm.
QH333 .S85 2018 -- Kroch Library Asia
Cao yuan sheng tai wen ming zhi xing
草原生态文明之星 : 兼论内蒙古生态文明发展战略 / 赵凤鸣著.
Cao yuan sheng tai wen ming zhi xing : jian lun Nei Menggu sheng tai wen ming fa zhan zhan lüe / Zhao Fengming zhu.
Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she, 2016. -- 3, 5, 7, 2, 401 pages : illustrations ; 29 cm
QH541.5 .P7 Z437 2016 -- Kroch Library Asia
Bian jing pin kun di qu sheng tai bu chang ji zhi yan jiu
边境贫困地区生态补偿机制研究 : 基于新疆视角 = Study on payments for environmental services in the border poor areas : based on the perspective of Xinjiang / 孔令英著.
Bian jing pin kun di qu sheng tai bu chang ji zhi yan jiu : ji yu Xinjiang shi jiao = Study on payments for environmental services in the border poor areas : based on the perspective of Xinjiang / Kong Lingying zhu.
Jing ji guan li chu ban she, 2016. -- 3, 2, 230 pages : illustrations ; 24 cm.
QH541.15 .E267 K65 2016 -- Kroch Library Asia

R. Medicine (2 items)RSS

From Thai boy to American professor
From Thai boy to American professor : reflections on my journey through three worlds / Yongyudh Ploysongsang and Edward Thiravej Ploysongsang.
Matichon Public, 2017. -- xii, 391 pages : illustrations (some color), color maps ; 22 cm
R612 .Y66 A3 2017 -- Kroch Library Asia
Kānraksā tō̜ng songsai
การรักษาต้องสงสัย = Testing treatments / ผู้เขียน อิโมเจน อีแวนส์ [และอีกสามคน] ; ผู้แปล เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย.
Kānraksā tō̜ng songsai = Testing treatments / phūkhīan ʻImōčhēn ʻĪwǣn [and three others] ; phūplµ̄ Benčharin Santatiwongchai.
Khrongkān Pramœ̄n Thēknōlōyī læ Nayōbāi dān sukkhaphāp (HITAP), 2018. -- 317 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
R850 .E9817 2011 -- Kroch Library Asia

RA. Public aspects of medicine (8 items)RSS

Reforming China's healthcare system
Reforming China's healthcare system / China Development Research Foundation.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- xxiii, 644 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
RA395 .C53 R44 2018 -- Kroch Library Asia
Intimate communities
Intimate communities : wartime healthcare and the birth of modern China, 1937-1945 / Nicole Elizabeth Barnes.
University of California Press, 2018. -- xvii, 304 pages : illustrations (some color) ; 23 cm
RA527 .B37 2018 -- Kroch Library Asia
Primary we care Khon pathomphūm hūačhai phet
Primary we care คนปฐมภูมิหัวใจเพชร / วรเชษฐ เขียวจันทร์, นายแพทย์มูหาหมัดอาลี กระโด, บรรณาธิการ.
Primary we care Khon pathomphūm hūačhai phet / Wō̜rachēt Khīeočhan, Nāiphµ̄t Mūhamatʻālī Kadō, bannāthikān.
Rōngphayābān Yarang, 2017. -- 351 pages : illustrations (some color) ; 20 20 cm
RA541 .T5 P75 2017 -- Kroch Library Asia
Risk and food safety in China and Japan
Risk and food safety in China and Japan : theoretical perspectives and empirical insights / edited by Louis Augustin-Jean and Jean-Pierre Poulain.
Routledge, 2019. -- x, 210 pages : illustrations, map ; 25 cm.
RA601 .R54 2019 -- Kroch Library Asia
Health communication and sexual health in India
Health communication and sexual health in India : interpreting HIV and AIDS messages / Ravindra Kumar Vemula.
Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. -- xii, 145 pages ; 25 cm.
RA643.86 .I4 V47 2019 -- Kroch Library Asia
Sugar and tension
Sugar and tension : diabetes and gender in modern India / Lesley Jo Weaver.
Rutgers University Press, 2019. -- xi, 186 pages : illustrations ; 24 cm.
RA645 .D5 W43 2019 -- Kroch Library Asia
Every second counts
Every second counts : saving lives with India's emergency response system / William A. Haseltine
Brookings Institution Press, 2019. -- viii, 176 pages : colored illustrations, color map ; 22 cm
RA645.7 .I4 H37 2019 -- Kroch Library Asia
Pœ̄t hō̜ng mao sukkhaphāp sāo sāo kap mō̜ chāotrū
เปิดห้องเม้าท์สุขภาพสาวๆกับหมอเช้าตรู่ / นพ. ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์, เขียน ; อารีวรรณ บุษบากร, ภาพประกอบ.
Pœ̄t hō̜ng mao sukkhaphāp sāo sāo kap mō̜ chāotrū / Nō̜phō̜. Panyā Saksangāwong, khīan ; ʻĀrīwan Butsabākō̜n, phāp prakō̜p.
Sīʻet Yūkhēchan, 2016. -- 224 pages : color illustrations ; 21 cm
RA778 .P26 2016 -- Kroch Library Asia

RC. Internal medicine (5 items)RSS

Pajinsen bing xiang guan gu dai wen xian
帕金森病相关古代文献 / 主编雒晓东, 郑春叶.
Pajinsen bing xiang guan gu dai wen xian / zhu bian Luo Xiaodong, Zheng Chunye.
Zhong yi gu ji chu ban she, 2016. -- 21, 415 pages ; 21 cm
RC382 .P233 2016 -- Kroch Library Asia
Bệnh tật đến từ miệng
Bệnh tật đến từ miệng : (ăn uống sai lầm sẽ dẫn đ̄ến bệnh tật) / Thanh Hà (biên soạn).
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2017. -- 230 pages ; 24 cm
RC622 .T43 2017 -- Kroch Library Asia
Đẻ̂ trái tim luôn khỏe mạnh
Đẻ̂ trái tim luôn khỏe mạnh / Nhiều tác giả.
Nhà xuá̂t bản Trẻ, 2017. -- 128 pages : illustrations ; 21 cm.
RC683.8 .D45 2017 -- Kroch Library Asia
Đông-Tây y, điều trị bệnh tim mạch
Đông-Tây y, điều trị bệnh tim mạch / GS. BS Trần Văn Kỳ.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2017. -- 143 pages : illustrations ; 19 cm
RC683.8 .T73 2017 -- Kroch Library Asia
Đông y điều trị bệnh tiêu hóa và gan mật
Đông y điều trị bệnh tiêu hóa và gan mật / GS. BS Trần Văn Kỳ.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2017. -- 142 pages ; 19 cm
RC802 .T73 2017 -- Kroch Library Asia

RM. Therapeutics. Pharmacology (1 item)RSS

Ẩm thực theo dưỡng sinh Trung Hoa
Ẩm thực theo dưỡng sinh Trung Hoa / Đông A Sáng biên dịch.
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2017. -- 224 pages : illustrations ; 19 cm
RM217 .Y56 2017 -- Kroch Library Asia

S. Agriculture (7 items)RSS

Xin shi qi gong chan dang ren de kai mo Li Baoguo
新时期共产党人的楷模李保国 / 本书编写组.
Xin shi qi gong chan dang ren de kai mo Li Baoguo / ben shu bian xie zu.
Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2016. -- 132 pages : illustrations ; 24 cm.
S417 .L523 X56 2016 -- Kroch Library Asia
Buletin plasma nutfah. (serial)
Buletin plasma nutfah.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Sekretariat Komisi Nasional Plasma Nutfah, 1996-. -- volumes : illustrations ; 29 cm
Oversize S494.3 .B85 + -- Kroch Library Asia
Jurnal agrobiogen. (serial)
Jurnal agrobiogen.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, 2005-. -- volumes : illustrations ; 30 cm.
Oversize S494.5 .B563 J87 + -- Kroch Library Asia
Jurnal sumberdaya lahan. (serial)
Jurnal sumberdaya lahan.
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 2006-. -- volumes : illustrations ; 30 cm
Oversize S599.6 .I5 J86 + -- Kroch Library Asia
Farmers' adaptation strategies to drought
Farmers' adaptation strategies to drought : a case study in Nong Ya Sai District of Thailand / Farhad Hamidi.
GRIN Publishing, 2017. -- ix, 120 pages ; 21 cm
S600.7 .D76 H36 2017 -- Kroch Library Asia
Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam
Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam / PGS.TS. Nguyễn Văn Viết.
Nhà xuất bản Tài nguyên-môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. -- 493 pages : illustrations, maps ; 24 cm
S600.64 .N48 2017 -- Kroch Library Asia
Organic way.
The organic way.
Samnakphim Bān læ Sūan, 2015. -- 157 pages : color illustrations ; 26 cm.
Oversize S605.5 .T44 2015 + -- Kroch Library Asia

SB. Plant culture (5 items)RSS

Jurnal penelitian pascapanen pertanian. (serial)
Jurnal penelitian pascapanen pertanian.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 200u-. -- volumes ; 29 cm
Oversize SB129 .J87 + -- Kroch Library Asia
Witthayākān khao Thai
วิทยาการข้าวไทย / เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Witthayākān khao Thai / Bēnčhawan Rưkkasēm, Khana Kasētsāt, Mahāwitthayālai Chīang Mai.
Sūn Bō̜rihān Ngānwičhai, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2018. -- xviii, 273 pages ; 26 cm
Oversize SB191 .R5 B456 2018 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi.
中国园林美学思想史. 隋唐五代两宋辽金元卷 / 曹林娣, 沈岚著.
Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi. Sui Tang Wu dai liang Song Liao Jin Yuan juan / Cao Lindi, Shen Lan zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2015. -- 3, 11, 5, 263 pages : illustrations ; 24 cm
SB457.55 .Z66 2015 v.2 -- Kroch Library Asia
Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi.
中国园林美学思想史. 清代卷 / 程维荣著.
Zhongguo yuan lin mei xue si xiang shi. Qing dai juan / Cheng Weirong zhu.
Tong ji da xue chu ban she, 2015. -- 3, 2, 2, 189 pages : illustrations ; 24 cm
SB457.55 .Z66 2015 v.4 -- Kroch Library Asia
Research methods in toxicology and insecticide resistance monitoring of rice planthoppers
Research methods in toxicology and insecticide resistance monitoring of rice planthoppers / K.L. Heong [and others].
IRRI, 2011. -- ix, 101 pages : color illustrations ; 23 cm
SB945 .P644 R48 2011 -- Kroch Library Asia

SD. Forestry (1 item)RSS

Collaborative governance of forests
Collaborative governance of forests : towards sustainable forest resource utilization / edited by Motomu Tanaka and Makoto Inoue.
NUS Press, National University of Singapore in association with University of Tokyo Press, 2016. -- vii, 338 pages, 3 unnumbered pages of plates : illustrations, maps ; 21 cm
SD219 .C655 2016 -- Kroch Library Asia

SK. Hunting sports (1 item)RSS

Dongdip dǣn ʻāthan Pā Pōng Chư̄ak
ดงดิบแดนอาถรรพณ์ป่าโป่งเชือก / บุหลัน รันตี.
Dongdip dǣn ʻāthan Pā Pōng Chư̄ak / Bulan Rantī.
Bān nangsư̄, 2018. -- 184 pages : illustrations ; 19 cm.
SK664 .B8 B85 2018 -- Kroch Library Asia

T. Technology (2 items)RSS

'Kwahak Taet'ongnyŏng Pak Chŏng-hŭi' sinhwa rŭl nŏmŏ
'과학 대통령 박 정희' 신화 를 넘어 : 과학 과 권력, 그리고 국가 / 김 태호 엮음 ; 김 근배 외 지음.
'Kwahak Taet'ongnyŏng Pak Chŏng-hŭi' sinhwa rŭl nŏmŏ : kwahak kwa kwŏllyŏk, kŭrigo kukka / Kim T'ae-ho yŏkkŭm ; Kim Kŭn-bae oe chiŭm.
Yŏksa Pip'yŏngsa, 2018. -- 432 pages : illustrations ; 21 cm
T27 .K6 K94 2018 -- Kroch Library Asia
Basic science and industrial innovation in China
Basic science and industrial innovation in China / Liu Xielin, He Yubing, Cheng, Peng.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. : Zhejiang University Press, 2019. -- vi, 517 pages ; 24 cm.
T173.5 .C5 L58 2019 -- Kroch Library Asia

TA. Engineering (General). Civil engineering (1 item)RSS

Level of competence of civil engineers in the Philippines
Level of competence of civil engineers in the Philippines : its projects for employment and implications for curricular improvement / Florante Jr. Poso.
GRIN Publishing, 2017. -- 163 pages ; 21 cm
TA113 .P6 P67 2007 -- Kroch Library Asia

TD. Environmental technology. Sanitary engineering (3 items)RSS

Contestation between riparian people and states
Contestation between riparian people and states : the Sesan River hydropower projects, Cambodia / Ta-Wei Chu, Universiti Brunei Darussalam.
Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, 2016. -- 28 pages ; 30 cm
Oversize TD195 .E4 C47 2016 + -- Kroch Library Asia
Pollution across borders
Pollution across borders : transboundary fire, smoke and haze in Southeast Asia / Euston Quah, editor, NTU, Singapore ; with Tsiat Slong Tan, NTU, Singapore.
World Scientific, 2018. -- xi, 333 pages ; 24 cm
TD883.7 .A78 P65 2018 -- Kroch Library Asia
Zhongguo tan pai fang ying xiang yin su fen xi ji jian pai dui ce yan jiu
中国碳排放影响因素分析及减排对策研究 = China's carbon emissions : study on the affecting factors and reduction countermeasures / 徐军委著.
Zhongguo tan pai fang ying xiang yin su fen xi ji jian pai dui ce yan jiu = China's carbon emissions : study on the affecting factors and reduction countermeasures / Xu Junwei zhu.
She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016. -- 2, 2, 186 pages : illustrations ; 24 cm.
TD883.7 .C6 X824 2016 -- Kroch Library Asia

TK. Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering (1 item)RSS

Hu lian wang yu Zhongguo 20 nian
互联网与中国20年 : 变革与创新 = 20 years of the internet in China : reform and innovation / 主编张国良 ; 副主编王昊青, 邵国松.
Hu lian wang yu Zhongguo 20 nian : bian ge yu chuang xin = 20 years of the internet in China : reform and innovation / zhu bian Zhang Guoliang ; fu zhu bian Wang Haoqing, Shao Guosong.
Shanghai ren min chu ban she, 2016. -- 2, 1, 237 pages, 8 pages of plates : illustrations (some color) ; 24 cm.
TK5105.875 .I57 Q834 2014 -- Kroch Library Asia

TL. Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics (2 items)RSS

Hang kong bao guo, xing tan zhui meng
航空报国, 杏坛追梦 : 范绪箕传 / 孟雁, 吴志军等著.
Hang kong bao guo, xing tan zhui meng : Fan Xuji zhuan / Meng Yan, Wu Zhijun deng zhu.
Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2016. -- 12, viii, 229 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), portraits ; 24 cm.
TL540 .F368 M468 2015 -- Kroch Library Asia
Bay vào vũ trụ
Bay vào vũ trụ : chuyện kể về phi công vũ trụ, 3 lần anh hùng-Trung tướng Phạm Tuân / Nguyễn Công Huy.
Nhà xuất bản Thanh niên, 2018. -- 292 pages : illustrations (some color) ; 19 cm
TL789.85 .P43 N48 2018 -- Kroch Library Asia

TP. Chemical technology (1 item)RSS

New product development of Korean distilled spirits, soju
New product development of Korean distilled spirits, soju / Tae Wan Kim.
Think Book, 2017. -- viii, 121 leaves : illustrations ; 25 cm.
TP607 .S65 K57 2017 -- Kroch Library Asia

TR. Photography (1 item)RSS

Ravens & red lipstick
Ravens & red lipstick : Japanese photography since 1945 / Lena Fritsch.
Thames & Hudson Inc., 2018. -- 288 pages : illustrations (some color) ; 30 cm
Oversize TR105 .F75 2018 + -- Kroch Library Asia

TT. Handicrafts. Arts and crafts (1 item)RSS

Pu lai muiʺ Rhamʻʺ ruiʺ rā vatʻ cuṁ dījuiṅʻʺ myāʺ. (serial)
Pu lai muiʺ Rhamʻʺ ruiʺ rā vatʻ cuṁ dījuiṅʻʺ myāʺ.
Pu lai Muiʺ, 2014-. -- volumes : illustrations ; 26 cm
Oversize TT504.6 .B8 P8 + -- Kroch Library Asia

TX. Home economics (7 items)RSS

Chosŏn ŭi yŏsŏng, kagyebu rŭl ssŭda
조선 의 여성, 가계부 를 쓰다 : 종부 의 치산 과 가계 경영 / 김 현숙 지음.
Chosŏn ŭi yŏsŏng, kagyebu rŭl ssŭda : chongbu ŭi ch'isan kwa kagye kyŏngyŏng / Kim Hyŏn-suk chiŭm.
Kyŏngin Munhwasa, 2018. -- ix, 275 pages : illustrations ; 23 cm.
TX106.6 .Y92 K56 2018 -- Kroch Library Asia
Food safety after Fukushima
Food safety after Fukushima : scientific citizenship and the politics of risk / Nicolas Sternsdorff-Cisterna.
University of Hawaiʻi Press, 2019. -- xvii, 170 pages : illustrations, map ; 24 cm
TX571 .R3 S84 2019 -- Kroch Library Asia
30 món cơm lạ và ngon
30 món cơm lạ và ngon / Đõ̂ Kim Trung.
Nhà xuất bản Hò̂ng Đức, 2016. -- 63 pages : color illustrations ; 21 cm
TX724.5 .V6 D6504 2016 -- Kroch Library Asia
Kỹ thuật chế biến các món đặc sản Việt Nam
Kỹ thuật chế biến các món đặc sản Việt Nam / Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị Phụng .
Nhà xuất bản Tỏ̂ng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2008. -- 119 pages : color illustrations ; 21 cm
TX724.5 .V6 T82615 2008 -- Kroch Library Asia
Món ngon đổi bữa cuối tuần
Món ngon đổi bữa cuối tuần / Đình Bình, Vũ Ngọc Phương, biên soạn.
Nhà xuất bản Phụ nữ, 2018. -- 79 pages : color illustrations ; 24 cm.
TX724.5 .V6 D56 2018 -- Kroch Library Asia
Ngọt ngào hương vị bánh mì
Ngọt ngào hương vị bánh mì / Đình Bình, Đình Trung (biên soạn).
Nhà xuất bản Phụ Nữ, 2018. -- 139 pages : color illustrations ; 24 cm
TX769 .N46 2018 -- Kroch Library Asia
How special promotions can build your business (audio)
How special promotions can build your business / Michael Hurst.
National Restaurant Association, 1981. -- 1 audiocassette : analog
TX911.3 .M3 S38 1981 AC531 -- Kroch Library Asia

U. Military science (2 items)RSS

Da guo zheng feng
大国争锋 : 中国军事专家透视世界军情 = The competition of big powers / 中国青年报军事部编 ; 李雪红主编.
Da guo zheng feng : Zhongguo jun shi zhuan jia tou shi shi jie jun qing = The competition of big powers / Zhongguo qing nian bao jun shi bu bian ; Li Xuehong zhu bian.
Zhongguo qing nian chu ban she, 2015. -- 343 pages ; 22 cm
U102 .D324 2015 -- Kroch Library Asia
Chosŏn muin ŭi yŏksa, 1600-1894-yŏn
조선 무인 의 역사, 1600-1894년 / 유진 Y. 박 지음 ; 유 현재 옮김.
Chosŏn muin ŭi yŏksa, 1600-1894-yŏn / Yujin Y. Pak chiŭm ; Yu Hyŏn-jae omgim.
P'urŭn Yŏksa, 2018. -- 292 pages ; illustrations ; 23 cm
U635 .K6 P37164 2018 -- Kroch Library Asia

UA. Armies: Organization, distribution, military situation (6 items)RSS

Zhongguo guo jia an quan zheng ce de guo ji huan jing
中国国家安全政策的国际环境 : 经济建设与国防建设关系的视角 / 王宏伟著.
Zhongguo guo jia an quan zheng ce de guo ji huan jing : jing ji jian she yu guo fang jian she guan xi de shi jiao / Wang Hongwei zhu.
Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2016. -- 2, 3, 2, 302 pages ; 24 cm.
UA835 .W3648 2016 -- Kroch Library Asia
Wen ding zhong yuan
问鼎中原 : 大清八旗军关内战史 / 李湖光著.
Wen ding zhong yuan : da Qing ba qi jun guan nei zhan shi / Li Huguang zhu.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 363 pages : illustrations, maps, portraits ; 24 cm.
UA837 .L45323 2016 -- Kroch Library Asia
Zhan shang
战殇 : 国民革命军抗战将士口述实录 / 周渝著.
Zhan shang : Guo min ge ming jun kang zhan jiang shi kou shu shi lu / Zhou Yu zhu.
Wan juan chu ban gong si, 2016. -- 5, 376 pages : illustrations, portraits ; 24 cm
UA837 .Z678 2016 -- Kroch Library Asia
Securing India the Modi way
Securing India the Modi way : Pathankot, surgical strikes and more / Nitin A. Gokhale ; foreword by Manohar Parrikar.
Bloomsbury, 2017. -- xii, 226 pages, 16 unnumbered pages of plates : illustrations (some color), maps (some color) ; 23 cm
UA840 .G65 2017 -- Kroch Library Asia
Japan's new security partnerships
Japan's new security partnerships : beyond the security alliance / edited by Wilhelm Vosse and Paul Midford.
Manchester University Press, 2018. -- xiv, 247 pages : maps ; 24 cm
UA845 .J397 2018 -- Kroch Library Asia
Patibatkān lap thalom Bān Hin Tǣk
ปฏิบัติการลับถล่มบ้านหินแตก / โดย กรกต เกตุแก้ว.
Patibatkān lap thalom Bān Hin Tǣk / dōi Kō̜rakot Kētkǣo.
Bō̜risat ʻAnimēt Krup, 2016. -- 160 pages : illustrations ; 21 cm.
UA853 .T5 K677 2016 -- Kroch Library Asia

UB. Military administration (2 items)RSS

Jing ji xiong guan
京畿雄关 : 明万全右卫军事防御体系研究 / 魏坚, 郝园林著 ; 中国人民大学北方民族考古研究所编.
Jing ji xiong guan : Ming Wanquan you wei jun shi fang yu ti xi yan jiu / Wei Jian, Hao Yuanlin zhu ; Zhongguo ren min da xue bei fang min zu kao gu yan jiu suo bian.
Ke xue chu ban she, 2016. -- vii, 412 pages, 8 pages of plates : illustrations (some color), maps ; 27 cm.
UB101 .W46 2016 -- Kroch Library Asia
Qian Xuesen qing bao si xiang ji qi ying yong yan jiu
钱学森情报思想及其应用研究 / 卢胜军, 栗琳著.
Qian Xuesen qing bao si xiang ji qi ying yong yan jiu / Lu Shengjun, Li Lin zhu.
Hang kong gong ye chu ban she, 2016. -- iii, xvii, 355 pages : illustrations ; 24 cm.
UB250 .L828 2016 -- Kroch Library Asia

UC. Maintenance and transportation (1 item)RSS

Sengoku daimyō no hyōrō jijō
戦国大名の兵粮事情 / 久保健一郎.
Sengoku daimyō no hyōrō jijō / Kubo Ken'ichirō.
Yoshikawa Kōbunkan, 2015. -- 6, 202 pages : illustraions ; 19 cm.
UC715 .J3 K83 2015 -- Kroch Library Asia

UG. Military engineering. Air forces (2 items)RSS

Wei wei qian nian
巍巍千年 : 衢州城墙 / 黄韬著.
Wei wei qian nian : Quzhou cheng qiang / Huang Tao zhu.
Shang wu yin shu guan, 2016. -- 2, 213 pages, 2 unnumbered pages : illustrations (some color) ; 24 cm.
UG433 .Q894 H86 2016 -- Kroch Library Asia
Dong feng qi wu
东风起舞 : 中国战略导弹部队初创纪实 / 高同声著.
Dong feng qi wu : Zhongguo zhan lüe dao dan bu dui chu chuang ji shi / Gao Tongsheng zhu.
Guo fang gong ye chu ban she, 2016. -- xiii, 417 pages : illustrations ; 24 cm
UG1315 .C6 G367 2016 -- Kroch Library Asia

VA. Navies: Organization, distribution, naval situation (1 item)RSS

Modern Taiwanese Navy, the modern Vietnamese Navy & the modern Philippine Navy
The modern Taiwanese Navy, the modern Vietnamese Navy & the modern Philippine Navy / by Neil Harvey.
Neil Harvey, 2017. -- 158 pages : illustrations (chiefly color) ; 21 cm.
VA620 .H37 2017 -- Kroch Library Asia

VE. Marines (1 item)RSS

Fifty years in a foxhole
Fifty years in a foxhole / Charles A. Kniffen.
Sunbury Press, 2018. -- 259 pages : illustrations ; 23 cm
VE25 .K55 A3 2018 -- Kroch Library Asia

Z. Bibliography. Library science (16 items)RSS

Minguo ban ben shou cang duan xiang ji qi ta
民国版本收藏断想及其他 / 张泽贤著.
Minguo ban ben shou cang duan xiang ji qi ta / Zhang Zexian zhu.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2016. -- 2, 2, 3, 470 pages : illustrations, portraits, facsimiles ; 24 cm.
Z8 .C5 Z427 2016 -- Kroch Library Asia
Nihon insatsu gijutsushi
日本印刷技術史 / 中根勝著.
Nihon insatsu gijutsushi / Nakane Katsu cho.
Yagi Shoten, 1999. -- vi, 271 pages : illustrations ; 27 cm
Oversize Z186 .J3 N34 1999 + -- Kroch Library Asia
Zhongguo yin shua shi yan jiu
中国印刷史研究 / 辛徳勇著.
Zhongguo yin shua shi yan jiu / Xin Deyong zhu.
Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016. -- 2, 2, 395 pages, 1 unnumbered leaf of plate : illustrations, facsimiles ; 23 cm
Z186 .C5 X564 2016 -- Kroch Library Asia
Chisik chŏngbo ŭi sot'ong kwa Han'guk kŭmsok hwalcha paltalsa
지식 정보 의 소통 과 한국 금속 활자 발달사 : 조선 시대 / 남 권희 지음.
Chisik chŏngbo ŭi sot'ong kwa Han'guk kŭmsok hwalcha paltalsa : Chosŏn sidae / Nam Kwŏn-hŭi chiŭm.
Kyŏngbuk Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2018. -- 477 pages : illustrations ; 26 cm
Oversize Z251 .K65 N3583 2018 + -- Kroch Library Asia
Minmatsu Kōnan no shuppan bunka
明末江南の出版文化 / 大木康.
Minmatsu Kōnan no shuppan bunka / Ōki Yasushi cho.
Kenbun Shuppan, 2004. -- 259, ix pages : illustrations ; 20 cm.
Z462 .O55 2004 -- Kroch Library Asia
Min Shin gakujutsu hensenshi
明清学術変遷史 : 出版と伝統学術の臨界点 / 井上進.
Min Shin gakujutsu hensenshi : shuppan to dentō gakujutsu no rinkaiten / Inoue Susumu.
Heibonsha, 2011. -- 536 pages ; 22 cm
Z462.3 .I664 2011 -- Kroch Library Asia
Ezōshiya, Edo no ukiyoe shoppu
絵草紙屋, 江戶の浮世絵ショップ / 鈴木俊幸.
Ezōshiya, Edo no ukiyoe shoppu / Suzuki Toshiyuki.
Heibonsha, 2010. -- 262 pages : illustrations ; 20 cm.
Z463.86 .T6 S89 2010 -- Kroch Library Asia
Kwanggo ro ponŭn ch'ulp'an ŭi yŏksa.
광고 로 보는 출판 의 역사. 일제 강점기 편 : 1910-1945 / 서해 문집 출판 문화 연구소 ; 김 흥식 엮음.
Kwanggo ro ponŭn ch'ulp'an ŭi yŏksa. Ilche kanchŏmgi p'yŏn : 1910-1945 / Sŏhae Munjip Ch'ulp'an Munhwa Yŏn'guso ; Kim Hŭng-sik yŏkkŭm.
Sŏhae Munjip, 2018. -- 418 pages : illustrations ; 21 x 21 cm.
Oversize Z464 .K63 K885 2018 + -- Kroch Library Asia
Han'guk ŭi kŭmsŏ
한국 의 금서 / 김 길연 지음.
Han'guk ŭi kŭmsŏ / Kim Kir-yŏn chiŭm.
Chisik kwa Kyoyang, 2018. -- 345 pages : illustrations ; 23 cm
Z658 .K6 K547 2018 -- Kroch Library Asia
Wen hua Shenzhen cong yue du kai shi
文化深圳从阅读开始 / 尹昌龙主编.
Wen hua Shenzhen cong yue du kai shi / Yin Changlong zhu bian.
Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016. -- 5, 2, 2, 235 pages : illustrations ; 24 cm.
Z1003.5 .C45 W457 2016 -- Kroch Library Asia
Pudong gu jiu shu jing yan lu xu ji
浦东古旧书经眼录续集 / 柴志光编著.
Pudong gu jiu shu jing yan lu xu ji / Chai Zhiguang zhu.
Shanghai yuan dong chu ban she, 2016. -- 2, 2, 4, 494 pages : illustrations, facsimiles ; 24 cm.
Z1029 .P832 2016 -- Kroch Library Asia
Tongce cong gao
同策丛稿 : 古籍和古籍整理 / 王同策著.
Tongce cong gao : gu ji he gu ji zheng li / Wang Tongce zhu.
Shanghai gu ji chu ban she, 2016. -- 6, 12, 572 pages ; 22 cm
Z1029 .W36 2016 -- Kroch Library Asia
Wuhan da xue tu shu guan cang gu ji shan ben tu lu
武漢大學圖書館藏古籍善本圖錄 / 主編王新才, 楚龍強.
Wuhan da xue tu shu guan cang gu ji shan ben tu lu / zhu bian Wang Xincai, Chu Longqiang.
Wuhan da xue chu ban she, 2016. -- 4, 4, 179 pages : facsimiles ; 30 cm
Z1029 .W823 2016 -- Kroch Library Asia
Zhongguo kang zhan da hou fang yan jiu lun zhu mu lu suo yin (1979-2011)
中国抗战大后方研究论著目录索引 (1979-2011) / 主编周勇, 潘洵 ; 副主编耿密, 洪富忠.
Zhongguo kang zhan da hou fang yan jiu lun zhu mu lu suo yin (1979-2011) / zhu bian Zhou Yong, Pan Xun ; fu zhu bian Geng Mi, Hong Fuzhong.
Chongqing chu ban she, 2016. -- 3, 2, 4, 584 pages ; 25 cm.
Z3108 .A5 Z454 2016 -- Kroch Library Asia
Zusetsu shoshigaku
図說書誌学 : 古典籍を学ぶ / 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫編.
Zusetsu shoshigaku : kotenseki o manabu / Keiō Gijuku Daigaku Fuzoku Kenkyūjo Shidō Bunko hen.
Bensei Shuppan, 2010. -- 8, 213 pages : color illustrations ; 30 cm
Oversize Z3301 .A2 Z87 2010 + -- Kroch Library Asia
Tanaka Yutaka-shi kyūzō tenseki komonjo mokuroku.
田中穣氏旧蔵典籍古文書目錄. 古文書・記錄類編 = The Tanaka collection.
Tanaka Yutaka-shi kyūzō tenseki komonjo mokuroku. Komonjo kirokurui hen = The Tanaka collection.
Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan, 2000. -- 250 pages, [35] unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 30 cm.
Oversize Z3306 .K786 2000 + -- Kroch Library Asia

~. [No Classification] (8 items)RSS

Español
El español : primera lengua extranjera para Filipinas / por Lorenzo J. Gonzalez.
[unknown publisher], 1967. -- 109 pages ; 28 cm
Fiche 4375 Shelved in Olin Library -- Kroch Library Asia
Estudio analitico de las obras de José Palma
Estudio analitico de las obras de José Palma / por Elvira Curameng Armas.
[unknown publisher], 1967. -- iv, 141 leaves
Fiche 4374 Shelved in Olin Library -- Kroch Library Asia
Just like me (video)
Just like me : the Vietnam War : stories from all sides / produced for WTIU/Indiana University Television; by Ron Osgood.
Indiana Public Media/WTIU Public Television, 2017. -- 1 videodisc (approximately 60 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10204 (SEA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Painter of our time (video)
A painter of our time / Films Division presents ; a film by Santi P. Chowdhury.
Films Division, Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India, 200u. -- 1 videodisc (27 min.) : sd., col. ; 4 3/4 in.
Videodisc 10206 (SA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Punitive damage (video)
Punitive damage : the story of a death in East Timor and the power of mother's grief / Occasional Productions in association with the New Zealand Film Commission, and NZ On Air presents ; director, Annie Goldson.
Ronin Films, 200u. -- 1 videodisc (77 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10207 (SA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Uris Library Asia A/V
Ur̲umbukaḷ ur̲aṅṅār̲illa-- (video)
Ur̲umbukaḷ ur̲aṅṅār̲illa-- / Kamalam Films [presents] ; a Jiju Asokan film.
Satyam Audios, 2015. -- 1 videodisc (approximately 139 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Videodisc 10205 (SA) Shelved in Uris Library Dean Room -- Kroch Library Asia
Zai ni wen hou de xiao rong zhong dang yang
在你温厚的笑容中荡漾 : 纪念哈佛大学首位华裔女教授赵如兰 = Remembering Rulan Chao Pian : Harvard's first female professor of Chinese heritage / 荣鸿曾, 吴淼鑫主编.
Zai ni wen hou de xiao rong zhong dang yang : ji nian Hafo da xue shou wei Hua yi nü jiao shou Zhao Rulan = Remembering Rulan Chao Pian : Harvard's first female professor of Chinese heritage / Rong Hongzeng, Wu Miaoxin zhu bian.
Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2016. -- ii, 266 pages, 12 unnumbered pages of plates : illlustrations, music ; 21 cm
-- Kroch Library Asia
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan
中华人民共和国常用法律法规规章司法解释大全 / 国务院法制办公室编.
Zhonghua Renmin Gongheguo chang yong fa lü fa gui gui zhang si fa jie shi da quan / Guo wu yuan fa zhi ban gong shi bian.
Zhongguo fa zhi chu ban she, 2017. -- 1 volume (various pagings) ; 22 cm
-- Kroch Library Asia